LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM UTASÍTÁSOK"

Átírás

1 LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, október 31. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 9/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítás az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról /2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosításáról SZEMÉLYI HÍREK Kitüntetések, elismerések Kinevezések Áthelyezés, kinevezés Áthelyezések Kinevezés módosítása Szolgálati viszony megszûnések Halálozások Igazolványok érvénytelenítése KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

2 650 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám UTASÍTÁSOK A legfõbb ügyész 9/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítása az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdésében, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény ában foglalt felhatalmazás alapján az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsa és az érdek-képviseleti szervek véleményének figyelembevételével a következõ utasítást adom ki: 1. Az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 5/1995. (ÜK. 3.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 4. (1) A legfõbb ügyészségi alkalmazott, a fellebbviteli fõügyész és a fõügyész esetében a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya, a Katonai Fõügyészség ügyészségi alkalmazottai, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészségek ügyészei, ügyészségi titkárai, fogalmazói esetében a Katonai Fõügyészség Személyügyi és Információs Önálló Osztálya, más ügyészségi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a) szerzi be a jelölttõl aa) pályázaton kívül betöltendõ állásnál a kinevezés képesítési feltételeit igazoló okiratokat, ab) a besorolás szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõt igazoló okiratokat, b) szerzi be a jelölttõl jogszabály által elõírt esetekben ba) pályázaton kívül betöltendõ állásnál az Üsztv a (7) bekezdésének a) f) pontjaira vonatkozó hatósági bizonyítványt, bb) az erkölcsi bizonyítványt, c) kezdeményezi a pályaalkalmassági vizsgálatot, illetõleg a munkaköri alkalmasság vizsgálatát, d) keresi meg az ügyészi tanácsot vagy az ügyészségi alkalmazottak tanácsát, illetõleg az Üsztv ában meghatározott ügyészségi vezetõt a hatáskörükbe tartozó személyügyi kérdésekben való véleménynyilvánítási joguk gyakorlása érdekében. (2) Amennyiben a személyügyi döntés nem tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe, az (1) bekezdésben említett okiratokat a döntésre jogosulthoz történõ elõterjesztéséhez csatolja. (3) A pályaalkalmassági vizsgálatot a munkáltatói jogkör gyakorlója helyett a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály is kezdeményezheti, ha azt fontos ok szükségessé teszi. Ilyen esetben biztosítani kell azonban, hogy a vizsgálat eredményét a munkáltatói jogkör gyakorlója kinevezési javaslatának megtétele elõtt megismerhesse. 2. Az Ut. 6. -a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik: (5) A (4) bekezdésben nem említett helyi ügyészséghez a vezetõ állású ügyész kivételével az ügyész, az ügyészségi titkár és az ügyészségi ügyintézõ kinevezése (kinevezés módosítása) a legfõbb ügyész elõzetes egyetértésével változó (ugyanazon fõügyészség irányítása alá tartozó) szolgálati helyre is szólhat. A szolgálati helyet a fõügyész jelöli ki.

3 10. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY Az Ut ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az ügyész, a magasabb vezetõ állású tisztviselõ, az osztályvezetõ és az OKRI legalább tudományos munkatárs besorolású kutatója esetében a munkaidõ nyolc óra harminc perckor kezdõdik és tizenöt óra harminc percig, pénteken tizenhárom óra harminc percig tart (törzsmunkaidõ). A munkaidõ ezt meghaladó részét az ügyészségi alkalmazott a munkáltatóval együttmûködve, különösen a meghatározott idõben elvégzendõ feladatok figyelembevételével, valamint az épület nyitvatartási rendjéhez igazodva maga osztja be munkanapokra. Az ügyészségi alkalmazottra irányadó napi munkaidõ nyolc és fél óra, pénteken hat óra. 4. Az Ut. 33/A. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 33/A. (1) Az illetményt olyan idõpontban kell átutalni, hogy az legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 5. napján munkakezdésig az ügyészségi alkalmazott által meghatározott fizetési számlán jóváírásra kerüljön, illetõleg ezen a napon pénzforgalmi számláról kifizethetõ legyen. (2) Az illetmény fizetési számlára történõ átutalása, illetõleg pénzforgalmi számláról készpénzkifizetés kézbesítése esetén is megfelelõen alkalmazni kell az Mt a (3) bekezdésének második mondatában és az Mt ában foglalt rendelkezéseket. 5. (1) Ez az utasítás november 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti az Ut ának (8) bekezdése. (2) Ez az utasítás november 2-án hatályát veszti. Dr. Kovács Tamás s. k., legfõbb ügyész A legfõbb ügyész 10/2010. (ÜK. 10.) LÜ utasítása a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás módosításáról A Magyar Köztársaság ügyészségérõl szóló évi V. törvény 19. -ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az ügyészségi munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsával egyeztetve a következõ utasítást adom ki: 1. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás (a továbbiakban: Ut.) 4. -a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: [A kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége megszûnik, ha] c) a korábbi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó beosztása, munka- vagy feladatköre megszûnt és az új beosztása, munka- vagy feladatköre nem jár vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel, feltéve, hogy a Vnytv. 5. -a (1) bekezdésének b) pontja alapján vagyonnyilatkozatot tesz.

4 652 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám 2. Az Ut. 5. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az õrzésért felelõs a kötelezettet a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget keletkeztetõ szolgálati viszony létesítése, beosztás, munka- vagy feladatkör betöltése kivételével az esedékességet legalább 30 nappal, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó szolgálati viszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszûnése esetén pedig 15 nappal megelõzõen írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség fennállásáról és annak esedékességérõl. 3. Az Ut. 9. -ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó beosztásba, munkakörbe történõ kinevezést, munkaköri feladatok kijelölését megelõzõen a munkáltatói jogkör gyakorlója az 5. -ban és a 6. (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 4. Az Ut ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 4. (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti megszûnése esetén az õrzésért felelõs a kötelezett vagyonnyilatkozatának a szolgálati viszony, beosztás, munka- vagy feladatkör megszûnése idõpontjában általa õrzött példányát, továbbá a megszûnésre tekintettel tett vagyonnyilatkozatot a kötelezettséget megalapozó ok megszûnésétõl számított három évig õrzi. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 4. (1) bekezdés b) pontja szerinti megszûnése esetén, vagy ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az õrzésért felelõs a vagyonnyilatkozat általa õrzött példányát 8 napon belül könyvelt küldeményként postázza vagy az 5. számú melléklet szerinti minta felhasználásával visszaadja a kötelezettnek. 5. (1) Az Ut ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A Vnytv. 14. (1) bekezdésének b) pontjában és 14. -ának (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a kötelezettet meghallgatja. (2) Az Ut ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) A meghallgatáson jelen van a kötelezett kérelme alapján az érdekképviseleti szerv nevében eljáró, vagy a kötelezett által megbízott más személy is, aki a meghallgatáson történtekkel kapcsolatban észrevételt tehet. Erre az értesítésben ugyancsak ki kell térni. 6. Az Ut. 1. számú mellékleteként kiadott Iratminta vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei rész hetedik bekezdésének utolsó mondata helyébe Ezt a jogkövetkezményt nem kell alkalmazni, ha a kötelezett bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tõle elvárható [Vnytv. 16. (2) bekezdés]. szövegrész lép. 7. (1) Ez az utasítás november 1. napján lép hatályba, melyet az azt követõen indult vagy megismételt eljárásban kell alkalmazni. (2) Ez az utasítás november 2. napján hatályát veszti. Dr. Kovács Tamás s. k., legfõbb ügyész

5 10. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 653 SZEMÉLYI HÍREK Kitüntetések, elismerések A Magyar Köztársaság elnöke nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából dr. Kaszapné dr. Szolnoki Erzsébet gyõri fellebbviteli fõügyészhelyettesnek Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat); dr. Dvorzsák Anna fõügyészségi tanácsos, címzetes fõügyészségi ügyész, budapesti XI. és XII. kerületi vezetõ ügyésznek, dr. Kapuvári Ágnes ny. legfõbb ügyészségi ügyésznek, dr. Papp László Antal fõügyészségi tanácsos, címzetes fõügyészségi ügyész, sátoraljaújhelyi városi vezetõ ügyésznek Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat); Bakos István tanácsos, legfõbb ügyészségi csoportvezetõnek Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat) kitüntetést adományozott. Az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság elnöke, a legfõbb ügyész, a Magyar Országos Közjegyzõi Kamara, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Bizottság, a Magyar Jogász Egylet és a Magyar Közigazgatási Kar elnöke dr. Fábián János ny. legfõbb ügyész helyettesnek a Deák Ferenc Emlékév alkalmából alapított jogász szakmai elismerést, díjat adományozták. a Pro meritis de iuris peritia* In memoriam Francisci Deak A legfõbb ügyész dr. Molnár Ervin ny. legfõbb ügyészségi fõosztályvezetõ-helyettes ügyésznek, dr. Sallós István ny. legfõbb ügyészségi ügyésznek és dr. Mészáros Jánosné Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyésznek adományozott. Ügyészségi Emlékgyûrût

6 654 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám A legfõbb ügyész kinevezte Kinevezések Selymesné dr. Horváth Ágnes Fejér megyei fõügyészségi csoportvezetõ ügyészt szolgálati helyén magán- és közigazgatási jogi szakági fõügyészhelyettessé; dr. Belinszky Barnabás kisvárdai városi ügyészségi ügyészt szolgálati helyén vezetõhelyettes ügyésszé; dr. Gáspárné dr. Bozóky Bernadett kecskeméti városi ügyészségi, dr. Hajnal Mihály szegedi nyomozó ügyészségi, dr. Szabó Helga balassagyarmati városi ügyészségi titkárokat szolgálati helyükön ügyésszé; dr. Kéméndi Konrád pécsi, dr. Nagy Andrea salgótarjáni városi ügyészségi fogalmazókat szolgálati helyükön, dr. Bozó Krisztinát a Békéscsabai Városi Ügyészséghez, dr. Dienes Gabriella Veronikát a Mátészalkai Városi Ügyészséghez, dr. Dobos Ritát a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez, dr. Kis Gábort a Békéscsabai Városi ügyészséghez ügyészségi titkárrá, dr. Nagy Attila hadnagyot a Budapesti Katonai Ügyészséghez, dr. Balázs Zsófiát a Mezõtúri Városi Ügyészséghez, dr. Balogh Emesét a Kisvárdai Városi Ügyészséghez, dr. Csáki Évát a Kunszentmártoni Városi Ügyészséghez, dr. Halmos-Józsa Katalint, dr. István Nórát és dr. Kiss Viktóriát budapesti kerületi ügyészséghez változó szolgálati helyre, dr. Kiss Viktóriát és Osváthné dr. Bónizs Krisztinát a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez, dr. Szanyi Krisztinát a Kecskeméti Városi Ügyészséghez ügyészségi fogalmazóvá. Áthelyezés, kinevezés A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Kruták Gyula nyíregyházi nyomozó ügyészségi vezetõ ügyészt a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez, ezzel egyidejûleg kinevezte vezetõ ügyésszé. Áthelyezések A legfõbb ügyész áthelyezte dr. Dallos Norbert szombathelyi városi ügyészségi csoportvezetõ ügyészt a Vas Megyei Fõügyészséghez, dr. Nagy Lajos szolnoki városi ügyészségi ügyészt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészséghez, dr. Szalay László kaposvári városi ügyészségi ügyészt a Somogy Megyei Fõügyészséghez fõügyészségi ügyészi munkakörbe. A Bács-Kiskun megyei fõügyész áthelyezte dr. Kádár Ernõ kiskunhalasi városi ügyészségi ügyészt a Kecskeméti Városi Ügyészséghez.

7 10. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 655 A Pest megyei fõügyész áthelyezte dr. Dmour Krisztina budakörnyéki városi ügyészségi ügyészt a Gödöllõi Városi Ügyészségre, dr. Ratatics Zsuzsanna budakörnyéki városi ügyészségi titkárt a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségre. A Baranya megyei fõügyész áthelyezte dr. Tóth Alexandra komlói városi ügyészségi fogalmazót a Pécsi Városi Ügyészségre. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fõügyész áthelyezte dr. Balogh Emese kisvárdai városi ügyészségi fogalmazót a Vásárosnaményi Városi Ügyészségre, dr. Kiss Viktória nyíregyházi városi ügyészségi fogalmazót a Nyírbátori Városi Ügyészségre. Kinevezés módosítása A legfõbb ügyész dr. Lõrincz Árpád budaörsi városi vezetõhelyettes ügyészt vezetõi tisztségérõl való lemondását tudomásul véve a Pest Megyei Fõügyészségre fõügyészségi ügyészi munkakörbe helyezte át. Szolgálati viszonya megszûnt, illetve megszûnik Szolgálati viszony megszûnések dr. Csótó Istvánné legfõbb ügyészségi ügyésznek március 31. napjával, dr. Szebeny Imre legfõbb ügyészségi ügyésznek október 23. napjával, dr. Koncz István fõvárosi fõügyészségi ügyésznek március 31. napjával, Csontos Zsófia legfõbb ügyészségi tisztviselõnek december 30. napjával, Farkas Béláné legfõbb ügyészségi írnoknak június 13. napjával. Halálozások Dr. Kossuth Tivadar fõügyészségi tanácsos, ny. fõvárosi fõügyészségi ügyész életének 87. évében szeptember 15. napján elhunyt, az ügyészi szervezet saját halottjaként temettette el. Dr. Dér Mihály ny. Somogy megyei fõügyészségi ügyész életének 74. évében szeptember 23. napján, Péntek Andrásné legfõbb ügyészségi írnok életének 57. évében szeptember 22. napján elhunyt.

8 656 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám Igazolványok érvénytelenítése Dr. Horváth Zsuzsanna Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fõügyészségi ügyész , Jankovits Márta Gyõri fellebbviteli fõügyészségi tisztviselõ , valamint Farkas Jenõ Géza Békés megyei fõügyészségi fizikai alkalmazott eltulajdonított sorszámú szolgálati igazolványát a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztálya érvénytelenítette. KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére 1. A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése és a 16. -ának (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészségre fõügyészi, a Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya Szervezett Bûnözés és Korrupciós Ügyek Osztályára legfõbb ügyészségi ügyészi, a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség Gazdasági Bûnügyek Csoportjába fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Pest Megyei Fõügyészség Nyomozás Felügyeleti, Vádelõkészítõ és Vádképviseleti Osztályának Életelleni Ügyek Csoportjába fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi, a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészségre vezetõ ügyészi, a Kecskeméti Nyomozó Ügyészségre vezetõhelyettes ügyészi, a Kecskeméti Városi Ügyészség Gazdasági Bûnügyek Csoportjába csoportvezetõ ügyészi és a Komáromi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -ai állapítják meg. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség fõügyészi álláshelyére olyan határozatlan idõre kinevezett ügyészek pályázhatnak, akik legalább ötéves ügyészi gyakorlattal és legalább hároméves ügyészségi vezetõi tapasztalattal rendelkeznek. A kinevezés további feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és a C szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. A Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez és a B szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. A kinevezés további feltétele az is, hogy a pályázó büntetõjogi fõügyészségi ügyészi gyakorlattal és német vagy angol nyelvbõl államilag elismert, legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen. A Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó gazdasági büntetõjogi szakjogászi végzettséggel rendelkezzen. A Pest Megyei Fõügyészség fõügyészségi csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. A Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség vezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez, és a C szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. A kinevezés további feltétele az is, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. A Kecskeméti Nyomozó Ügyészség vezetõhelyettes ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a jelölt járuljon hozzá nemzetbiztonsági ellenõrzéséhez és a C szintû biztonsági szakvélemény ne tartalmazzon kockázati tényezõt. A kinevezés további feltétele az is, hogy a pályázó legalább hároméves büntetõjogi ügyészi gyakorlattal rendelkezzen.

9 10. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 657 A Kecskeméti Városi Ügyészség csoportvezetõ ügyészi álláshelyére való kinevezés feltétele, hogy a pályázó hároméves büntetõjogi ügyészségi gyakorlattal rendelkezzen. Elõnyben részesül a pályázat elbírálása során az, aki gazdasági büntetõjogi szakjogászi végzettséggel bír. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési követelményeknek és elsõ ügyészi kinevezésnél az Üsztv a (5) bekezdésében írt feltételnek való megfelelést igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amelyet a személyi nyilvántartás tartalmaz. A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktõl függõen egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához. Az ügyészi kinevezéshez az Üsztv. 14/A. -ának (1) bekezdésébõl következõen a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üsztv a (7) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni. A pályázat érvénytelen, ha elkésett, kellékhiányos, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt, a vagyonnyilatkozatot és a választójogot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatoknak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészség fõügyészi és a Legfõbb Ügyészség Kiemelt Ügyek Fõosztálya legfõbb ügyészségi ügyészi álláshelye esetében a Legfõbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztályára (1055 Budapest, Markó u. 16.) november 15-én 13 óráig, a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészség, a Kecskeméti Nyomozó Ügyészség és a Kecskeméti Városi Ügyészség ügyészi álláshelyei esetében a Bács-Kiskun Megyei Fõügyészségre (6000 Kecskemét, Rákóczi u. 7.) november 10-én 13 óráig, a Pest Megyei Fõügyészség ügyészi álláshelye esetében a Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) november 19-én 13 óráig, a Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség álláshelye esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fõügyészségre (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.) november 10-én 13 óráig és a Komáromi Városi Ügyészség álláshelye esetében a Komárom-Esztergom Megyei Fõügyészségre (2800 Tatabánya, Népház u. 6.) november 10-én 13 óráig kell beérkezniük. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük.

10 658 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám 2. A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló évi LXXX. törvény (Üsztv.) 14/C. -ának (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet budapesti kerületi ügyészségre változó szolgálati helyre 16 ügyészi, a Pécsi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Mohácsi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Szigetvári Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Békéscsabai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Gyulai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Miskolci Városi Ügyészségre 2 büntetõjogi szakági ügyészi, a Mezõkövesdi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Szerencsi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Sátoraljaújhelyi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Szegedi Városi Ügyészségre 2 büntetõjogi szakági ügyészi, a Szentesi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Székesfehérvári Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Soproni Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Debreceni Városi Ügyészségre 4 büntetõjogi szakági ügyészi, a Szolnoki Városi Ügyészségre 2 büntetõjogi szakági ügyészi, a Karcagi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Balassagyarmati Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Budakörnyéki Ügyészségre 6 büntetõjogi szakági ügyészi, a Gödöllõi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Szentendrei Városi Ügyészségre 2 büntetõjogi szakági ügyészi, a Váci Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Pestvidéki Nyomozó Ügyészségre 2 ügyészi, a Budaörsi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Kaposvári Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Siófoki Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Fonyódi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Szekszárdi Városi Ügyészségre 2 büntetõjogi szakági ügyészi, a Dombóvári Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Szombathelyi és a Sárvári Városi Ügyészségre változó szolgálati helyre büntetõjogi szakági ügyészi, a Veszprémi Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, a Pápai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi, az Ajkai és a Tapolcai Városi Ügyészségre változó szolgálati helyre büntetõjogi szakági ügyészi, a Zalaegerszegi Városi Ügyészségre 2 büntetõjogi szakági ügyészi és a Nagykanizsai Városi Ügyészségre büntetõjogi szakági ügyészi állás betöltésére. Az ügyész kinevezésének általános feltételeit az Üsztv /C. -ai állapítják meg. Az ügyész nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathat. A nem ügyész pályázót a legfõbb ügyész elsõ alkalommal az Üsztv ának (4) bekezdésében írt feltételektõl függõen három évre vagy határozatlan idõre nevezi ki. Az ügyész járandóságára az Üsztv. rendelkezései vonatkoznak. A pályázat kellékei: a legfontosabb személyi adatokat, szakmai életutat bemutató fényképes önéletrajz, az elõírt képesítési követelményeknek és az Üsztv a (5) bekezdésében írt kinevezési feltételeknek való megfelelést igazoló eredeti okiratok vagy azok hiteles másolatai. Az ügyészségi alkalmazottaknak és a volt ügyészségi alkalmazottaknak a pályázatban nem kell szerepeltetni, illetõleg nem kell csatolni mindazt, amit a személyi nyilvántartás tartalmaz.

11 10. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 659 A nem ügyész pályázónak külön íven egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben választójogának meglétére hivatkozik, továbbá hozzájárul a pályaalkalmassági vizsgálat elvégzéséhez, ebben tudomásul veszi egészségügyi és személyes adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését. A pályaalkalmassági vizsgálat költsége a pályázót terheli, ha kinevezésére nem kerül sor. A nem ügyészségi alkalmazott pályázónak az általa ellátott munkaköröktõl függõen egy olyan nyilatkozatot is mellékelnie kell, amelyben kijelenti, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget nem szegett meg, továbbá nem áll legsúlyosabb fegyelmi büntetés hatálya alatt. Csatolnia kell egy olyan nyilatkozatot is, amely szerint nem tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytat. A nem ügyészségi alkalmazottnak a pályázathoz mellékelni kell a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását, melyben arról is nyilatkozik, hogy a személyes adatait tartalmazó adathordozót eredménytelen pályázat esetén visszakéri, vagy hozzájárul azok további pályázatok során való felhasználásához. Az Üsztv. 14/A. -ának (1) bekezdésébõl következõen az ügyészi kinevezéshez a tisztségre jelölt, pályázatot elnyert személynek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia azt a tényt, hogy az Üsztv a (7) bekezdésének a)-f) pontjában meghatározott körülmények vele szemben nem állnak fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló évi CLII. törvény 3. -a (2) bekezdésének f) pontja értelmében az ügyész az 5. (3) bekezdésében írt eset kivételével vagyonnyilatkozat tételére kötelezett. E törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontja szerint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a 6. (2) bekezdésében írt kivétellel kinevezését megelõzõen köteles eleget tenni. A pályázat érvénytelen, ha elkésett, kellékhiányos, a jelölt a kinevezés általános és különös feltételeinek a benyújtásra elõírt határidõ leteltekor nem felel meg. (A hatósági bizonyítványt, a vagyonnyilatkozatot és a választójogot igazoló okiratot külön felhívásra kell benyújtani.) A pályázatokat az illetékes ügyészi tanács véleményezi. A kinevezésrõl a legfõbb ügyész dönt. A pályázatoknak a budapesti kerületi ügyészségi álláshelyek esetében a Fõvárosi Fõügyészségre (1054 Budapest, Akadémia u. 13.) november 19-én 13 óráig a Pécsi, a Mohácsi és a Szigetvári Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Baranya Megyei Fõügyészségre (7623 Pécs, Jókai u. 26.) november 10-én 13 óráig, a Békéscsabai és a Gyulai Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Békés Megyei Fõügyészségre (5700 Gyula, Városház u. 6-8.) november 10-én 13 óráig, a Miskolci, a Mezõkövesdi, a Sátoraljaújhelyi és a Szerencsi Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Fõügyészségre (3525 Miskolc, Palóczy László u. 1.) november 15-én 13 óráig, a Szegedi és a Szentesi Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Csongrád Megyei Fõügyészségre (6720 Szeged, Stefánia sétány 10.) november 10-én 13 óráig, a Székesfehérvári Városi Ügyészség álláshelye esetében a Fejér Megyei Fõügyészségre (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1.) november 10-én 13 óráig, a Soproni Városi Ügyészség álláshelye esetében a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészségre (9021 Gyõr, Szent István u. 6.) november 15-én 13 óráig, a Debreceni Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Hajdú-Bihar Megyei Fõügyészségre (4025 Debrecen, Széchenyi u. 9.) november 15-én 13 óráig, a Szolnoki és a Karcagi Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fõügyészségre (5000 Szolnok, Jókai út 10.) november 19-én 13 óráig, a Balassagyarmati Városi Ügyészség álláshelye esetében a Nógrád Megyei Fõügyészségre (2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 2.) november 15-én 13 óráig, a Budakörnyéki, a Gödöllõi, a Szentendrei, a Váci, a Budaörsi Városi Ügyészség és a Pestvidéki Nyomozó Ügyészség álláshelyei esetében a Pest Megyei Fõügyészségre (1064 Budapest, Vörösmarty u. 34/A) november 10-én 13 óráig, a Kaposvári, a Siófoki és a Fonyódi Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Somogy Megyei Fõügyészségre (7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 3.) november 10-én 13 óráig, a Szekszárdi és a Dombóvári Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Tolna Megyei Fõügyészségre (7100 Szekszárd, Béla tér 3.) november 10-én 13 óráig,

12 660 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám a Szombathelyi és a Sárvári Városi Ügyészség álláshelye esetében a Vas Megyei Fõügyészségre (9700 Szombathely, Szily J. u. 7.) november 10-én 13 óráig, a Veszprémi és a Pápai Városi Ügyészség álláshelyei, valamint az Ajkai és a Tapolcai Városi Ügyészség álláshelye esetében a Veszprém Megyei Fõügyészségre (8200 Veszprém, Brusznyai Á. u. 4.) november 10-én 13 óráig, a Zalaegerszegi és a Nagykanizsai Városi Ügyészség álláshelyei esetében a Zala Megyei Fõügyészségre (8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 2.) november 10-én 13 óráig kell beérkezniük. A pályázat eredményérõl a jelentkezõket a pályázati határidõ lejártát követõ hatvan napon belül értesítjük. Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Fõosztály

13 10. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 661 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû kötetét Az Elemi magyar közjog amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés 1846-ban látott napvilágot. Két részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be a szerzõ, Beöthy Zsigmond ( ), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pályafutását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk. A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Megrendelem Beöthy Zsigmond ELEMI MAGYAR KÖZJOG címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 Ft áfával)... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékéta postaköltséggel együtt, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

14 662 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû könyvét A XXI. század nemzeti jogalkotását minden eddiginél jobban meghatározza a nemzetközi társadalmi és gazdasági környezet, amelynek hátterében az európai integráció hatása, valamint a globalizációs folyamatok húzódnak meg. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Unió Alapjogi Chartája vagy az Alkotmányos Szerzõdés alapelvei csak néhány olyan példája a nemzetek felett álló jognak, amelyek a nemzeti jogalkotás tekintetében is iránymutatók lehetnek. A megjelent kötet a szakkönyvpiacon hiánypótló jelleggel tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körû nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlõdés elemzésének központi szerep jut. A kötet szerzõje, a tapasztalt jogtudós és gyakorlati szakember alaptézise, hogy a jogdogmatikai megfontolásokat figyelembe vevõ, minõségi normaalkotás programszerû érvényesítése és a konzisztens, áttekinthetõ jogrendszer eszményképének követése kedvezõ irányba befolyásolhatja a normák címzettjeinek magatartását, annak érdekében, hogy a jog legfõbb, alkotmányos küldetését teljesítse. A szerzõ részletesen vizsgálja a hatékony jogi szabályozás kulcskérdéseit, a hazai jog, valamint a nemzetközi és az európai uniós jog összefüggéseit, eközben mindig kellõ hangsúlyt fektetve korunk demokratikus jogállami alapértékeire: az emberi jogokra és az alkotmányosságra. Az olvasó bepillantást nyerhet a jogharmonizáció kulisszatitkaiba, a biztonság jogalkotásban érvényesülõ tényezõinek problematikájába, valamint polgári jogi és büntetõjogi jogalkotásunk legújabb eredményeibe. A XXI. század elejének kodifikációját elemzõ kötet egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató. Haszonnal forgathatják a társadalomtudományi karok hallgatói, a közigazgatásban dolgozó szakemberek, a politikusok, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, jogrend minõségének javításáért. A kötet 264 oldal terjedelmû, ára 2856 forint áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , Megrendelem MEGRENDELÉS dr. Kondorosi Ferenc Jogalkotás a XXI. század hajnalán címû, 264 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 2856 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám): Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékéta postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

15 10. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 663 A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette Hack Péter A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE címû kiadványát A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással szorosan összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint ezek szervezeti biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi szervezet a kodifikációt. Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok, illetve az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igazságszolgáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meghatározzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat. A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÉS Megrendelem Hack Péter A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával)... példányban, és kérem, juttassák el az alábbi címemre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám): Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékéta postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai úton a fenti címre. Keltezés: cégszerû aláírás

16 664 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 10. szám A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelent AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel eredményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a közötti programozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások részére. A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati verseny. Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gondolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel. A kiadvány elsõ fejezete sorvezetõt ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek és központi projektek és pályázatok formájában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal. A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata, a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõsség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése. A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével, a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával. Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a pénzügyi elszámolásra. A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámoláshoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások. A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány. Akiadvány egy fejezete különkitértovábbáazonközösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok keretében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak. A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájárul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához. Akiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál. A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: ), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: , , MEGRENDELÕLAP Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség),... példányban, éskéremjuttassákelazalábbicímre: A megrendelõ (cég) neve:... Címe (város, irányítószám):... Utca, házszám:... Ügyintézõ neve, telefonszáma:... A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma:... A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom. Keltezés: cégszerû aláírás A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., A kiadásért felelõs: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató. Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357, fax: , , vagy a internetcímen. Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: , /240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: , /245 mellék. Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: , mhk.hu) évi éves elõfizetési díj: Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 5544 Ft áfával, egy példány ára: 1105 Ft áfával. HU ISSN Formakészítés: SPRINT Kft Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. augusztus 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. augusztus 31. TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK Oldal Oldal Megbízások... 379 Szolgálati viszony megszûnések... 379 Kitüntetések,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. szeptember 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK Szolgálati viszony megszûnések... 139 7/2008. (ÜK. 9.) fõov. körlevél

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. november 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. április 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. április 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK Áthelyezések, kinevezések... 28 4/2009. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 8. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. augusztus 31. Tartalom Körlevelek oldal 3/2015. (VIII. 31.) LÜ körlevél az öltözködési előírásokról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. augusztus 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. augusztus 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. augusztus 31. TARTALOM Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK Szolgálati viszony megszûnések... 131 Kitüntetések, elismerések...

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 5. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. május 31. Tartalom Utasítások oldal 7/2015. (V. 11.) LÜ utasítás a VIII. Ügyészség fejezet fejezeti

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK. OEP-utasítások VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 15. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139 Budapest, Váci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Megjelenik havonta

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. július 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. július 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal SZEMÉLYI HÍREK Oldal Kinevezések.... 373 13/2007. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a Magyar

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. december 31. Tartalom Utasítások oldal 16/2015. (XII. 17.) LÜ utasítás az ügyészség szervezetéről

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. március 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. március 31. TARTALOM UTASÍTÁSOK 4/2007. (ÜK. 3.) LÜ utasítás a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központtal való

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a évi elõfizetési árainkra. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2017. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2017. (I. 18.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről szóló 16/2012. (VII.

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Körlevelek LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. november 30. Tartalom Körlevelek oldal 5/2014. (XI. 30.) LÜ körlevél az Európai Közösségek pénzügyi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. február 28. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. február 28. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 1/2009. (ÜK. 2.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. október 31. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 10. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. október 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 3. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. március 31. Tartalom Utasítások oldal 5/2016. (III. 10.) LÜ utasítás az ügyészi szervezetben a

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. augusztus 31. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. augusztus 31. UTASÍTÁSOK 19/2006. (ÜK. 8.) LÜ uta sí tás leg fõbb ügyé szi uta sí tá sok mó - do sí tá sá ról... 514

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG

AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG AZ ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu Honlap: www.mklu.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ: Dr. Polt Péter T:

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2010. augusztus 31. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK SZEMÉLYI HÍREK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. augusztus 31. TARTALOM Oldal JOGSZABÁLYOK Az Alkotmány 2010. augusztus 11-i módosítása a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KORSZER TECHNIKÁVAL A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY R ö v i d í t v e : K o r s z e r ű T e c h n i k a A l a p í t v á n y ( K T A ) A MEOSZ akadálymentesítési, közlekedési és technikai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf. 438. T: 354-5500 E-mail: info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. augusztus 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. augusztus 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 8. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. augusztus 31. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 2/2009. (ÜK. 8.) együttes fõov. körlevél a Vádképviseleti Informatikai

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, március 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 3. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. március 31. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 2/2009. (ÜK. 3.) LÜ utasítás legfõbb ügyészi utasítások módosításáról...

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2007. április 30. LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK LV. ÉVFOLYAM ÁRA: 588 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2007. április 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 5/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás az esélyegyenlõségrõl... 42 6/2007. (ÜK. 4.) LÜ utasítás

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról

303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. az Igazságügyi Hivatalról A jogszabály mai napon hatályos állapota 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Igazságügyi Hivatalról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. május 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. május 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. május 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK Szolgálati viszony megszûnések... 36 2/2009. BJE jogegységi határozat...

Részletesebben

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások

ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Határozatok. 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. február 28. Tartalom Oldal Határozatok 1/2013. BJE jogegységi határozat... 18 Utasítások 3/2013.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. július 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. július 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM TARTALOM HATÁROZATOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 7. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. július 31. TARTALOM Oldal Oldal HATÁROZATOK Szolgálati viszony megszûnések... 117 4/2008. BJE jogegységi határozat...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. június 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. június 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. június 30. TARTALOM Oldal Oldal UTASÍTÁSOK 5/2009. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 12. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. december 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. február 29. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. február 29. TARTALOM UTASÍTÁSOK Oldal Oldal Áthelyezések... 31 4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon

Részletesebben

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint

- 2 - 1. ábra 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatok megoszlása az első helyen megpályázott főügyészség szerint Összefoglaló a 2013. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2013. évi 6. számában megjelent 36 fogalmazói álláshelyre szóló pályázati felhívás

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. május 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. május 31. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM TARTALOM SZEMÉLYI HÍREK KÖZLEMÉNYEK LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 5. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. május 31. TARTALOM Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK Kinevezések.... 82 Szolgálati viszony megszûnések... 83 Halálozás...

Részletesebben

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista

Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Földhivatalok megyénként - Földhivatal lista Hitel Vadász - Online Hitel - Hitel keresõ Földhivatalok megyénként Bács-Kiskun Megyei földhivatalok listája Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala

Részletesebben

Megyei és körzeti földhivatalok

Megyei és körzeti földhivatalok Megyei és körzeti földhivatalok Bács-Kiskun Megyei Bácsalmási Körzeti Bajai Körzeti Kalocsai Körzeti Kecskeméti Körzeti Kiskőrösi Körzeti Kiskunfélegyházi Körzeti Kiskunhalasi Körzeti Kunszentmiklósi Körzeti

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 11. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2015. november 30. Tartalom Utasítások oldal 15/2015. (XI. 12.) LÜ utasítás a munkaidőn kívüli ügyészi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. január 31. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 1. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. január 31. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA XX/1130/14/2010. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 1. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. január 31. Tartalom Utasítások oldal 1/2016. (I. 7.) LÜ utasítás egyes formanyomtatványok bevezetésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. november 30.

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2008. november 30. LVI. ÉVFOLYAM ÁRA: 735 Ft 11. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2008. november 30. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. szeptember 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2009. szeptember 30. LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM TARTALOM KÖRLEVELEK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LVII. ÉVFOLYAM ÁRA: 920 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2009. szeptember 30. TARTALOM Oldal Oldal KÖRLEVELEK 4/2009. (ÜK. 9.) fõov. körlevél a büntetõbíróságok másodfokú ügydöntõ

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK*

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK* Budapest, 2010. február 15. Ára: 3970 Ft 2. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK*

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2

BÍRÓSÁGI KÖZLÖNY 2011/10. KÜLÖNSZÁM TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ/2 PÁLYÁZATOK /2 Bírói állásra kiírt pályázatok Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének a 2011. évi CXXXI. törvény alapján kiírt pályázati felhívásai Részleteiben az alábbi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. pályázatot hirdet. 1 fő. részére. a Szerzői Jogi Főosztály Nemzetközi Szerzői Jogi Osztályára. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 45. (1) bekezdése, a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási

Részletesebben

I. rész: Azonosító adatok

I. rész: Azonosító adatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1031-02 jelű, Az ügyfél és a pénzügyi intézmény között létrejött, a fizetési számlaszám rögzítésére vonatkozó megállapodás megszüntetése iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük,

Részletesebben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben

Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben 1. sz. táblázat Az egész büntetőeljárás időtartama a kizárólag fiatalkorú terheltek ellen indult ügyekben Ügyészségek A nyomozás elrendelésétől számított A nyomozás elrendelésétől a jogerős bírósági 1

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása

A Magyar Államkincstár állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 27-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, szeptember 30. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 9. SZÁM. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, szeptember 30. LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 9. SZÁM. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK SZEMÉLYI HÍREK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. szeptember 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 8/2010. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetérõl

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03.

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázata roma foglalkoztatás szervezõ munkakör betöltésére 2009. September 03. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZI SZERVEZETE 1. A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG ÉS A KATONAI FŐÜGYÉSZSÉG LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 1055 Budapest, Markó u. 16. 1372 Budapest, Pf.: 438. T.: 354-5500 E-mail: Info@mku.hu LEGFŐBB ÜGYÉSZ:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest

Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest Irányítószám Település 1011 Budapest 1012 Budapest 1013 Budapest 1014 Budapest 1015 Budapest 1016 Budapest 1021 Budapest 1022 Budapest 1023 Budapest 1024 Budapest 1025 Budapest 1026 Budapest 1027 Budapest

Részletesebben

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 2. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2016. február 29. Tartalom Utasítások oldal 3/2016. (II. 10.) LÜ utasítás a kegyeleti gondoskodásról...

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek Telefonszolgáltatásra 6. sz. melléklet A hírközlési és a fogyasztóvédelmi hatóság szervei és azok elérhetősége

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről

TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről TÁJÉKOZTATÓ az ömlesztett ásványolaj beszerzésére és szállítására vonatkozó bejelentési kötelezettségről Tisztelt Ügyfeleink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. január 1-jén módosul a jövedéki adóról és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben