Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség"

Átírás

1 1. lecke Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség Fogalmak fegyverszünet: a háborúban vesztes fél megadja magát, leteszi a fegyvert, a harcoló felek beszüntetik az egymás elleni harcot. békeszerződés: a háborút lezáró megállapodás, amelyben a győztesek és vesztesek döntenek a háború után fennálló rendről. békediktátumok: a háború után a győztesek által diktált feltételek, amelyekbe a vesztesek nem szólhattak bele. jóvátétel: a veszteseknek fizetniük kellett a győztesek részére az általuk okozott károk miatt. ( Valójában Anglia és Franciaország hadisarcot szedett azért, hogy fizetni tudja az USÁ-nak a háború alatt kapott kölcsönt. ) hatalmi átrendeződés: a korábban vezető szerepet játszó államok háttérbe szorulnak vagy megszűnnek, helyüket más államok veszik át. háborús propaganda: az emberek meggyőzése, az ellenség elleni uszítás a sajtó, a nagygyűlések, felvonulások, rádió, filmhíradó ( később televízió, internet ) eszközeivel. Népszövetség ( Nemzetek Szövetsége ): nemzetközi szervezet az első világháború után, amelynek célja a háborúk elkerülése, a béke biztosítása. Központja Genfben ( Svájcban ) volt. Vitás kérdésekben a hágai nemzetközi bíróság döntött ( Hollandiában ). Történelmi személyek Clemenceau: francia miniszterelnök, a béketárgyalásokon vezető szerepet játszott. Wilson: amerikai elnök, a 14 pont kidolgozója, aki igazságos békét akart, de az angolok és franciák háttérbe szorították a béketárgyalásokon. Történelmi helyek ( térképhasználat ) Új vagy újjászülető államok: Csehszlovákia, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerb-Horvát- Szlovén Királyság ( Jugoszlávia ), Finnország, Írország Területük növekedett: Franciaország, Belgium, Dánia, Olaszország, Románia Területük csökkent: Németország, Ausztria, Magyarország, Bulgária, Törökország

2 Kérdések és válaszok a leckéhez Kik készítették elő a békeszerződéseket? Milyen szerepet szántak a legyőzötteknek? A győztes négy nagyhatalom vezetői készítették elő a békeszerződéseket. ( Az angol, a francia és az olasz miniszterelnök valamint az amerikai elnök ). A legyőzöttek kötelesek voltak tudomásul venni a békediktátumokat, beleszólási joguk nem volt. Alá kellett vetni magukat a győztesek akaratának. Melyek voltak a békefeltételek főbb pontjai? Területi veszteségek ( gyarmatok és vegyes lakosságú határ menti országrészek ) pl. Elzász-Lotaringia és a Saar-vidék Franciaországhoz kerül Németországtól Jóvátétel fizetése a vesztes országok hatalmas kölcsönöket vettek fel, hogy fizetni tudják a többmilliárdos büntetéseket Haderő korlátozása csökkenteni kellett a hadsereg létszámát, egyes területeket megszálltak a győztesek, az iparvidékek egy részét fegyvermentes övezetté nyilvánították ( ott egyáltalán nem lehettek katonák ) Mi volt a békeszerződések legfőbb célja? Elvileg a béke biztosítása és egy újabb háború megakadályozása, a gyakorlatban azonban a vesztesek megbüntetése és a győztesek megjutalmazása. Mit értünk azon, hogy a békekötés hatalmi átrendeződést is jelentett? Németország vezető ipari országból megcsonkított, gazdaságilag és katonailag meggyengített állammá vált. Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnt. Törökország és Bulgária súlyos területveszteségeket szenvedett. Anglia és Franciaország visszaszerezte vezető szerepét. Mely mai szervezetnek az elődje a Népszövetség? A Népszövetség a mai ENSZ ( Egyesült Nemzetek Szervezete ) elődje volt.

3 2. lecke Közép-Európa nyugtalan évei Fogalmak parlamentáris demokrácia: olyan politikai rendszer, amelyben az emberek által megválasztott parlamenti képviselők hozzák a törvényeket, és a legtöbb szavazatot kapott párt kormányozza az országot. diktatúra: olyan politikai rendszer, amelyben egy párt vagy egy vezető irányítja az országot. Az emberek nem nyilváníthatják ki véleményüket. szociáldemokrata párt: a munkások érdekeit védő párt, amely tiszteletben tartja a parlamentáris demokráciát. szélsőséges pártok: olyan pártok, amelyek nem demokratikusan, hanem erőszakosan akarják megoldani a társadalmi problémákat. Szélsőséges pártok voltak a kommunisták és a fasiszták. kommunisták: a munkások érdekeit képviselik, de a hatalmat erőszakkal akarják megszerezni. Céljuk a magántulajdon felszámolása ( gyárak, földek, bankok, vasutak stb. államosítása ). Diktatúrát akarnak kiépíteni. fasiszták: faji alapon képviselik a nemzeti érdekeket ( pl. a német fasiszták szerint a németek a legmagasabb rendű emberek ). Diktatúrát akarnak kiépíteni. A párttagok egyenruhát hordanak és felvonulásokon, nagygyűléseken vesznek részt. szociális bajok: az emberek megélhetési gondjai pl: lakáshiány, munkanélküliség, élelmiszerhiány, rossz egészségügyi ellátás, alacsony bér. nemzeti tanácsok: az első világháború végén az Osztrák- Magyar Monarchiában jöttek létre. Az egyes nemzetek önállóvá válásáért küzdöttek ( horvátok, csehek, osztrákok, magyarok ). weimari köztársaság: Németországban az első világháború után megbukott a császárság, és az ország államformája köztársaság lett, amelynek alkotmányát ( alaptörvényét ) Weimarban ( német város ) fogalmazták meg Történelmi személyek Mussolini: Olaszország fasiszta vezére, hívei Ducénak ( dúcse ) hívták. A király őt nevezte ki miniszterelnöknek. Célja a hódítás volt, ezért Hitler szövetségese lett a második világháborúban. A háború végén népharag végzett vele. Történelmi helyek Közép-Európa Németország Berlin, München Ausztria Bécs Olaszország Róma

4 Kérdések és válaszok a leckéhez Mely közép-európai országokban küzdött egymással a demokrácia és a diktatúra? Mi lett a küzdelem eredménye? Németországban és Ausztriában megbukott a császárság. Mindkét országban megjelentek a szélsőséges pártok, a jobboldali fasiszták és a baloldali kommunisták. Ausztriában viszonylag hamar megszilárdult a demokrácia, Németországban azonban számos felkelésre és zavargásra került sor. Baloldali megmozdulások: a Spartacus Szövetség felkelése Berlinben, bajor tanácsköztársaság kikiáltása Münchenben. Jobboldali megmozdulások: müncheni sörpuccs. Mindegyik megmozdulást leverik, megszilárdul a weimari köztársaság. Olaszország ugyan győztes, de nagyon rossz a gazdasági helyzet. A kommunisták gyárakat és földeket foglaltak le. Velük szemben léptek fel a fasiszták Mussolini vezetésével, aki Olaszország vezetője lett. Mi volt a különbség a szociáldemokraták és a kommunisták között? Mindkét irányzat a munkások érdekeiért küzdött, de a szociáldemokraták betartották a parlamentáris demokrácia szabályait. Olyan törvényeket akartak, amelyek javítottak a munkások helyzetén. A kommunisták erőszakkal akarták megszerezni a hatalmat. Fel akarták számolni a magántulajdont, meg akarták dönteni a tőkés társadalmi rendszert. Helyette kommunizmust akartak megvalósítani. Ellenfeleikkel kíméletlenül leszámoltak. Hasonlítsd össze a fasisztákat és a kommunistákat! Hasonlóságok: diktatórikus uralmat akarnak, a vezetőnek korlátlan hatalma van ( pl. Hitler, Sztálin ), nem rettennek vissza az erőszaktól, gyűlölik ellenfeleiket ( a fasiszták az alacsonyabb rendű fajokat, a kommunisták pedig a tőkéseket ) Különbségek: a fasiszták jobboldaliak, akiknek célja a nemzetbirodalom kiépítése ( Deutschland über alles = Németország mindenek felett. ) A kommunisták baloldaliak, akiknek a nemzeti eszme nem fontos, helyette világforradalmat akarnak, amelyben a munkások együtt harcolnak valamennyi ország tőkése ellen. ( Világ proletárjai egyesüljetek! )

5 3. lecke Új államok születése Kelet-Közép-Európában Fogalmak nacionalizmus: olyan eszme, amely a nemzeti büszkeséget hirdeti. Létrejöttekor, a XIX. században, még haladó eszme volt, mert segítette a nemzetek felemelkedését ( pl. a reformkori Magyarországon ). A XX. században azonban új tartalmat kapott. A nacionalisták elkezdték lenézni a többi nemzetet, ellenségként tekintettek rájuk és gyűlöletet keltettek ellenük. nemzetiségi kérdés: azokban az országokban, ahol több nemzetiség él együtt, gondot okozhat az uralkodó nemzet és a nemzetiségek viszonya. Amennyiben a nemzetiségeket elnyomják, jogaiktól megfosztják, komoly feszültségek keletkezhetnek. ( A trianoni béke után ez történt az utódállamokba került magyarsággal. ) Történelmi személyek Az alább felsorolt személyekben az a közös, hogy mindannyian nagy szerepet játszottak hazájuk függetlenségének kivívásában, és a mai napig nemzeti hősnek tekintik őket. Pilsudski: lengyel tábornok, Lengyelország vezetője. Győzelmet aratott az ukránok és a szovjetek fölött. Nagy szerepe volt abban, hogy Lengyelország középhatalommá vált a két világháború között. Benes: cseh politikus, a Csehszlovák állam egyik létrehozója, később Csehszlovákia elnöke. Nagy befolyása volt a külpolitikában. A versailles-i békék idején neki is köszönhető volt, hogy Magyarországot hátrányosan ítélték meg és ezért súlyos területvesztéssel sújtották. A második világháború után róla nevezték el a Benes-dekrétumokat ( határozatokat ), amelyek kimondták a magyarok bűnösségét és ezért jogaikat korlátozták. ( Egyébként ezt a mai napig nem vonták vissza, amely az egyik feszültségforrás Magyarország és Szlovákia között. ) Kemal Atatürk: török hadvezér és államférfi. Felszámolta a szultáni rendszert, az as török függetlenségi háborúban visszaszerezte a világháborúban elvesztett területek nagy részét. Megreformálta országát ( öltözködés a fez betiltása, latin betűs ábécé bevezetése, a vallás szerepének korlátozása stb. ) Történelmi helyek A térképhasználat fontos! Gyakorlási lehetőség: tankönyv 13. oldal, térkép 35. oldal, munkafüzet 9. oldal Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna, Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Görögország, Románia, Bulgária, Törökország

6 Kérdések és válaszok a leckéhez Mely nagyhatalmak uralták a világháború előtt Kelet-Közép-Európát, s melyek a Balkánt? Kelet-Közép-Európát Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és a cári Oroszország uralta, a Balkánt pedig Törökország és részben az Osztrák-Magyar Monarchia ( Bosznia ). Mely országokat uralták? ( Soroljátok fel északtól délre! ) orosz fennhatóság alatt: Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia orosz-német-habsburg fennhatóság alatt: Lengyelország orosz fennhatóság alatt: Ukrajna az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alatt: csehek és szlovákok Csehszlovákia osztrák-magyar fennhatóság alatt: Jugoszlávia szlovén, horvát és bosnyák része (bosnyákoknak nevezzük a Boszniában élőket) török uralom alatt éltek: szerbek, görögök, bolgárok, görögök Mely népek vívták ki függetlenségüket? finnek, észtek, lettek, litvánok, lengyelek, csehek és szlovákok ( a többi inkább csak átalakult, vagy egyesült más országokkal ) Melyik a térség újjáéledő állama? Lengyelország ( a keleti határokat a versailles-i békében nem rendezték, ezért 1920-ban támadást indítottak a lengyelek és az 1921-es rigai békében a szovjetek jóváhagyták az új határokat. Ezzel Lengyelország tovább nőtt és középhatalommá vált. ) Melyek a teljesen új országok? Finnország ( történelme során hol a svédek, hol pedig az oroszok uralták ) Észtország, Lettország, Litvánia ( balti köztársaságoknak is hívják őket, mivel a Balti-tenger partján vannak ) Csehszlovákia ( parlamentáris demokrácia volt, de a nemzetiségeket a csehek a németeket, a szlovákok pedig a magyarokat erősen elnyomták ) Jugoszlávia ( soknemzetiségű ország lett szerbek, horvátok, szlovének, bosnyákok, macedónok, albánok stb., ahol a szerbek elnyomták a többi nemzetiséget. Államformája királyság volt, az uralkodó a szerb királyi családból került ki. ) Melyek váltak erősen többnemzetiségű országgá? Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia Melyek a térség vesztes országai? Bulgária királyság maradt, de válságok és felkelések jellemezték a korszakot. Területei egy részét Jugoszlávia, Görögország és Románia kapta. Törökország hatalmas területeket vesztett, de az as török függetlenségi háborúban nagy részét visszaszerezte ban a szultán elmenekült, így Törökország köztársaság lett Kemal Atatürk vezetésével. Magyarország a leckében nincs szó hazánkról, mivel a magyar történelmi fejezetben tanulunk róla

7 4. lecke A boldog húszas évek a győztes országokban Mielőtt elkezdenénk a leckét, egy-két képpel szeretném felidézni a "boldog húszas évek" Amerikájának hangulatát. Közben lehet egy kis swing zenét hallgatni a new york-i 52-ik utca egyik zenés szórakozóhelyéről. A felvétel a harmincas években készült. Az első világháború után Amerikában példátlan jólét köszöntött be. Az embereknek rengeteg pénzük volt, aminek nagy részét szórakozásra költötték. A képen a zenekedvelők megpróbálnak bejutni az egyik divatos szórakozóhelyre. Sokan várnak a helyre, pedig a belépő nem 5 cent! A felirat szerint a mulató hajnali négyig tart nyitva és a Buddy Johnson & Lucky Thompson zenekar játszik. A swing a mai akrobatikus rock and roll őse volt és nagy népszerűségnek örvendett Amerikában, ahol ma is vannak lelkes követői. Ha szeretnétek látni, milyen lehetett a tánc, akkor kattintsatok az alábbi linkre!

8 Fogalmak munkáspárti kormány: ha a választásokon a munkások érdekeit képviselő párt ( általában a szociáldemokrata párt ) szerez győzelmet, akkor ők alakíthatnak kormányt. Többnyire olyan törvényeket hoznak, amelyek kedvezőek a munkavállalóknak ( igazságosabb adórendszer, rövidebb munkaidő, magasabb bérek, társadalombiztosítás, nyugdíj stb. ) társadalombiztosítás: a társadalomban a dolgozók béréből egy részt levonnak, és ebből segítik az arra rászorulókat betegség, baleset, munkanélküliség, öregség esetén. A társadalombiztosítást elsőként Bismarck kancellár dolgozta ki az 1880-as években Németországban. diplomáciai kapcsolat: akkor jön létre, amikor két állam kölcsönösen elismeri egymást. Diplomatákat küldenek a másik országba, akik a nagykövetségen dolgoznak. Feladatuk a politikai eseményeken való részvétel és honfitársaik mindennapos ügyeinek intézése ( pl. vízum kérelem ). A nagykövetség a küldő ország felségterületének számít és védettséget élvez. kereslet-kínálat: a gazdasági életben a megtermelt árukat a piacon értékesíteni akarják, ez a kínálat. Bizonyos termékeket a vásárlók meg akarnak venni, ez a kereslet. Ha nagy a kereslet, akkor emelkednek az árak, ha nagy a kínálat, akkor csökkennek. A kereslet akkor magas, amikor a vásárlóknak sok pénze van, tehát fejlődik a gazdaság. Válság idején az embereknek nincs elég pénzük, ezért túlkínálat van a piacon. életmód: magába foglalja az emberek lakásviszonyait, munkahelyi körülményeiket, szórakozási formáikat, öltözködésüket, táplálkozásukat, egészségi állapotukat stb. locarnói egyezmény: 1925-ben a svájci Locarno városában konferenciát tartottak, amelyet követően Londonban egyezményt írtak alá. Ebben újból tárgyaltak Németország nyugati határairól, és ami ennél is fontosabb, megállapodtak abban, hogy viták esetén tárgyalásokat folytatnak. Hitler 1936-ban ezt az egyezményt rúgta fel és indult el a második világháború felé vezető úton. Történelmi helyek Locarno svájci város Chicago amerikai város, itt alapította meg Henry Ford a Ford autógyárat 1903-ban New Orleans amerikai város, a jazz zene szülőhelye New York amerikai világváros, a húszas évektől a világ egyik pénzügyi és kulturális központja London Párizs : európai politikai, gazdasági és kulturális központok ( a két világháború között számos magyar művész élt Párizsban hosszabb-rövidebb ideig, majd hazatérésük után élményeiket beépítették művészetükbe ).

9 Kérdések és válaszok a leckéhez Mi segítette elő a háború után a gazdasági élet gyors növekedését? Az Egyesült Államokba, Angliába és Franciaországba sorra érkeztek a jóvátételi fizetések a vesztes országokból. Az embereknek több pénzük lett, ami beindította a keresletet, így a termelés még nagyobb ütemben folytatódott. Mi az oka és mi a következménye Nyugaton a munkáspártok előretörésének? A munkásokat képviselő pártok azt hirdették, hogy a nagyobb jövedelemből juttatni kell a szegényebbeknek is. Javítani kell a dolgozók életkörülményein. Ezek hatására a munkáspártok (szociáldemokrata pártok) népszerűbbekké váltak. A többi párt is igyekezett átvenni programjuk néhány elemét, mert jól akartak szerepelni a választásokon. Hogyan oldották meg a szociális problémákat? Új törvényeket hoztak: csökkentették a munkaidőt, növelték a béreket, bevezették a társadalombiztosítást ( nyugdíj, kórház, betegellátás ), igazságosabb adórendszert alakítottak ki. Melyek voltak az enyhülés jelei a nemzetközi politikában? A háború után nagyon feszült volt a francia-német viszony ( inkább iszony volt, mint viszony ), a németek minden módon akadályozták az antant működését. Ezért a franciák belátták, hogy békülékenyebb politikára van szükség, és leültek tárgyalni a németekkel. A tárgyalásokra a svájci Locarnóban került sor 1925-ben és több ország is képviseltette magát. Ezen a franciák aláírták, hogy nincs további követelésük a németekkel szemben, de a Rajna-vidéket demilitarizálták ( azaz fegyvermentesítették, tehát ott nem állomásozhattak német csapatok ). Hitler ezt 11 évvel később felrúgta. A Szovjetunió közben létrejött, sőt megerősödött, és a nyugati országok kénytelenek voltak elismerni. Ha baráti kapcsolat nem is jött létre, a diplomáciai kapcsolatot mindenesetre felvették a szovjetekkel. Érdekesség: noha a nyugatiak ellenségként tekintettek a kommunista Szovjetunióra, Hitler ellen mégis szövetségre léptek Sztálinnal, hogy legyőzhessék Hitlert. Ekkor mondta azt Churchill angol miniszterelnök, hogy akár az ördöggel is lapaktálna Hitler ellen. Hogyan változott az életmód a nyugati országokban? Az új találmányok megváltoztatták az életet ( autó Ford T-modell tervezője a magyar Galamb József, rádió, mozik a némafilmek királya Buster Keaton és Charlie Chaplin voltak). Chaplin volt a leghíresebb, de szerintem Buster Keaton eredetibb figura volt, és mindezt úgy csinálta, hogy az arcizma sem rebbent. Te is megnézheted őket! Buster Keaton itt: Charlie Chaplin itt: A nők helyzete megváltozott: szavazójogot kapnak, egyetemre járhatnak, a hajukat fiúsan rövidre vágják, a szoknya rövidebb lesz, sportolni kezdenek ( torna, tenisz, atlétika, úszás ).

10 5. lecke A nagy gazdasági világválság Fogalmak tőzsde: a pénzpiac egyik fajtája, ahol részvényeket lehet vásárolni és eladni. Az ügyleteket tőzsdei ügynökök, brókerek bonyolítják. túltermelés: amikor a piacon eladhatatlan mennyiségű áru gyűlik össze túltermelésről beszélünk. behozatali vám: ha valaki importálni akar egy országba, sok esetben a célország az áru értékének egy részét befizetteti a kereskedővel. New Deal: kb. új alku, új irányvonal Roosevelt politikájának a neve. tűzkeresztesek: francia fasiszták, akik sikertelen puccsot hajtanak végre puccs: fegyveres hatalomátvétel. A forradalomtól abban különbözik, hogy többnyire szervezett, kevesebb ember vesz benne részt ( főként fegyveresek, katonák ) és célja a hatalom megszerzése. Történelmi személy Franklin Delano Roosevelt: amerikai elnök, aki New Deal nevű politikájával kivezette az USA-t a válságból. A második világháború utolsó hónapjaiban hunyt el súlyos betegségben 63 évesen. A képen az elnök beszédet mond. Mellette az aláírása látható. Figyelem! Volt egy másik Roosevelt nevű elnök is, csak korábban! Theodore Roosevelt: amerikai elnök. Ő volt az első környezetvédő elnök. Hozzá fűződik az amerikai nemzeti parkok ( pl. Yellowstone Park ) létrehozása. Beceneve után hívják a játékmackókat teddy bear-nek. Állítólag medvére vadászott, amikor észrevett egy

11 anyamedvét a bocsaival, ez annyira meghatotta, hogy többé nem is vadászott rájuk. Egy játékkészítő később ennek nyomán csinálta meg a Teddy mackót. Kedvenc regénye a Mikszáth Kálmán által írt Szent Péter esernyője volt. Képét itt láthatod. Mellette egy régi játékmackó, azaz teddy bear. Kérdések és válaszok a leckéhez Mi volt a válság oka? Amerikában jól éltek az emberek. A tőzsdén rengeteg részvényt vásároltak. Közben eladhatatlan árukészletek halmozódtak fel. Amikor egyes vállalatok nem tudták fizetni hiteleiket, részvényeiktől szabadulni akartak az emberek. Mindenki csak eladni akart, ezért a tőzsde összeomlott 1929 októberében ( fekete csütörtök, fekete hétfő, fekete kedd ). A válság okát egy szóban akarjuk kifejezni: túltermelés. A képen a New York-i tőzsdét láthatod a Wall Streeten Manhattanben. Mi lett a válság következménye? Mivel túl sok volt az áru, leszállították az árakat. Az embereknek nem volt pénzük, ezért így sem tudták megvásárolni. Ekkor megsemmisítették az áruk egy részét ( Amerikában búzával fűtötték a mozdonyokat, Brazíliában tengerbe szórták a kávét, Dániában csatornába öntötték

12 a tejet. ) Csökkent a termelés, ezért az embereket elbocsátották. Nagy lett a munkanélküliség. Az emberek nyomorogtak, elkeseredtek. Így a gazdasági válságból politikai válság lett. Hogyan vált az amerikai válság gazdasági világválsággá? Amerika korlátozta a behozatalt, ezért a külföldi vállalatok piaca lecsökkent. Az amerikai bankok csődje miatt nem tudtak hitelt felvenni. Ezek hatására csökkent a világkereskedelem, ami ugyanolyan hatást váltott ki, mint az USA-ban. Mindenütt általánossá vált a munkanélküliség. A képen munkanélküliek ebédelnek egy ingyenkonyhán. Milyen két úton lehetett kijutni a válságból? demokratikus út: nyugati országok diktatórikus út: Németország Jellemezd a válságból kilábalás amerikai útját! 1933-ban Hoover elnököt Franklin Delano Roosevelt váltotta. Politikáját New Deal-nek ( új irányvonalnak nevezte ). Franklin Delano Roosevelt elnök beiktatása március 4-én. Nagyon erős elnöki hatalmat vezetett be, amelyben korlátozta a bankok és nagyvállalatok hatalmát. A farmereknek fizetett azért, hogy ne termeljenek annyit, így csökkentette a felhalmozódott készleteket. Négy millió embernek adott munkát közmunkákon: erőművek a Tennessee folyón, autóutak építése stb. A közmunkásoknak ingyen szállást, ingyen étkezést és egy dolláros napidíjat biztosított. Ennek hatására az embereknek lassan megint lett pénzük, tehát tudtak vásárolni, amitől pedig nőtt a termelés. A képen egy ekkoriban épült erőművet látsz a Tennessee folyón.

13 Hogy orvosolta bajait a többi ország? Anglia: takarékoskodott. Gyarmatainak nagyobb önállóságot adott. Ezentúl nem gyarmatok voltak, hanem a Brit Nemzetközösség tagjai, amelyeknek továbbra is az angol király volt az uralkodójuk. Belső ügyeiket is maguk intézték ( azaz a szegényekről maguknak kellett gondoskodniuk ). Franciaország: csökkentették a szociális támogatást, azaz a szegényebbekkel fizettettek. Emiatt a politikai élet feszült lett, megjelentek a fasiszta Tűzkeresztesek, akiket a baloldali Népfront levert. Franciaország csak évekkel később tudott kilábalni a válságból. Németország: hatalomra jut a náci párt Hitler vezetésével, aki diktatúrát vezet be.

14 6. lecke A nácizmus Németországban Fogalmak náci párt: NSDAP ( Nazionalsozialistische Deutsche Arbeitspartei Nemzetiszocialista Német Munkáspárt ). Így hívták Hitler pártját. Nevét a párt első négy betűjéről kapta. Jelképe a horogkereszt ( szvasztika ), amely az ókori Indiában élő árják napkorong jelképe volt. Hitler a németeket tiszta fajú árjának, azaz a legmagasabb rendű emberfajnak tartotta. fizetésképtelenség: amikor egy ország annyira elszegényedik, hogy külföldi tartozásait nem tudja törleszteni. Németország a válság hatására járt így, ezért 1932-ben törölték a jóvátételfizetési kötelezettségét. antiszemitizmus: az antiszemiták gyűlölik a zsidókat, a világban lévő bajokért őket teszik felelőssé. A nácik kezdetben csak a zsidók vagyonát veszélyeztették, később koncentrációs táborokba zárták őket, és módszeresen semmisítették meg őket a halálgyárakban. cionizmus: az antiszemitizmus ellentéte, azon zsidók mozgalma, amelyek felsőbbrendűnek tekintik magukat. Reichstag: a német birodalmi gyűlés épülete Berlinben, a német parlament épülete. SA: Sturmabteilung = Rohamosztag, barna egyenruhát hordó fegyveres nácik a mozgalom kezdetén, később Hitler megharagudott rájuk, ezért vezetőiket lemészároltatta június 29-én a hosszú kések éjszakáján. ( az SS 150 embert ölt meg egyetlen éjszaka ) SS: Schutzstaffel = Védosztag, fekete egyenruhát hordó fegyveres nácik, akik az SA leverése után Hitler hűséges pártkatonái voltak. Jelképük itt látható: Sokan azt hiszik, hogy két S betűt ábrázol, pedig ezek a győzelmet jelképező sig rúnák. ( Gondolj csak Harry Potter homlokán a jelre! ) A háború végén gyerekeket is besoroztak az SS-be. Gestapo: Geheime Staatspolizei = Titkos Államrendőrség. Az egyik legkegyetlenebb biztonsági szervezet volt. Feladata az állam ellenségeinek felkutatása, elfogása és megsemmisítése volt. Führer: = Vezető. Ez volt Hitler megszólítása. A Harmadik Birodalomban ( így hívták a náci Németországot ) a fegyveres erők és a hivatalnokok nem az alkotmányra, hanem a Führerre esküdtek fel. Köszönések: Heil Hitler! = Éljen Hitler, Sieg Heil! = Éljen a győzelem! népszavazás: a választásokhoz hasonlóan az emberek szavazni mennek, de nem egy személyre vagy pártra szavaznak, hanem véleményt nyilvánítanak egy kérdésben ( pl. hova tartozzon egy terület, épüljön-e szemétégető, legyen-e vizitdíj stb. ) A Saar-vidék népszavazással került vissza Németországhoz 1935-ben.

15 A náci párt vezetői Adolf Hitler, a Führer ( vezető ). Az NSDAP ( a náci párt ) vezetője november 8-án puccsal akarta megszerezni a hatalmat Bajorországban. A bajor kormány minisztereit elfogták és egy sörpincébe zárták ( innen a sörpuccs elnevezés ). Hitler 5 év fogházat kapott, amiből 13 hónapot le is töltött. Ott írta meg a Mein Kampf ( Harcom ) című politikai művét tól Németország kancellárja lett. Minden pártot betiltott és létre hozta a fasiszta Harmadik Birodalmat. A fajelmélet alapján kiméletlen harcot indított a zsidók és más alacsonyabb rendűnek tekintett emberfaj ellen. A második világháború idején milliók haláláért volt felelős. A háború végén Eva Braunnal együtt öngyilkosságot követett el berlini bunkerében. Hitler egyik történelmi beszéde, amelyet a nácik kongresszusán mondott el: Hermann Göring volt a náci birodalom második embere, a Luftwaffe ( légierő ) parancsnoka, a Gestapo és a koncentrációs táborok létrehozója. Rendkívül magas IQ-val rendelkezett, ezért mindenkit lenézett. A háború után a nürnbergi perben kötél általi halálra ítélték. A kivégzés előtt néhány órával ciánkapszulával végzett magával. Joseph Goebbels propagandaminiszter, fanatikus zsidóellenes politikus, az SA vezetője. Az ő ötletére gyújtották fel a Reichstag épületét 1933-ban. Ő volt az értelmi szerzője az 1938-as Kristályéjszakának. A háború végén követte a Führert a bunkerbe. Mind a hat gyermekét méreginjekcióval ölette meg, majd feleségével megölték egymást.

16 Rudolf Hess, kezdetben a náci párt második embere, Hitler helyettese. Már a müncheni sörpuccsban is részt vett, Hitlerrel együtt raboskodott. Ő találta ki a Heil Hitler! köszöntést és a Führer elnevezést. Hess a harmincas években háttérbe szorult Göring miatt. Az volt a terve, hogy az angolokkal együtt támadják meg a Szovjetuniót, ezért Angliába utazott, ahol az angolok elfogták és a Towerbe zárták. Hitler valószínűleg kivégeztette volna, ha hazatér. A háború után életfogytiglant kapott, amit le is töltött ben 93 évesen halt meg a spandaui börtönben. Heinrich Himmler, az SS vezetője, a háború végén nyugatra akart szökni, ezért Hitler kizárta a pártból. A vereség után hadifogságba került, ahol öngyilkos lett. Történelmi helyek Berlin a német birodalom fővárosa, itt volt a Reichstag Ruhr-vidék ezt szállták meg a franciák, amikor a németek nem tudtak fizetni Saar-vidék vegyes lakosságú német terület a franciákhoz közel Rajna-vidék fejlett iparvidék, az első világháború után demilitarizálták ( fegyvermentesítették ), de Hitler 1936-ban bevonult csapataival, ezzel nyíltan felrúgta a korábbi békét Kérdések és válaszok a leckéhez Miért Németországot érintette a válság az egész világon legsúlyosabban? Agyon terhelték a jóvátétel-fizetéssel, gyarmatait elvették, területei egy részétől megfosztották. Emiatt hatalmas infláció szabadult el ( 1923-ban fél kiló hús több mint 3 millió márkába került!) Az amerikai bankok adtak dollárkölcsönt, amit Németország ügyesen használt fel, de a világgazdasági válság idejére még nem erősödött meg eléggé. Mi volt az összefüggés a gazdasági és a politikai válság között?

17 A gazdasági válság nyomán az embereknek nem volt munkájuk, nyomorogtak, éheztek, ezért azokhoz a pártokhoz vonzódtak, akik gyors megoldást kínáltak ( kommunisták és fasiszták ). A náci párt ügyes propagandával és Hitler politikai személyiségével maga mellé állította a szavazók jelentős tömegeit. Jellemezd a hitleri diktatúrát! egypártrendszer, a vezető megkérdőjelezhetetlen uralma, kíméletlen leszámolás minden ellenféllel szemben ( főként a kommunistákkal és a zsidókkal szemben ), fegyverkezés, a hadsereg, a gazdaság és az egész német nép felkészítése a háborúra, amelynek célja a német nagyság visszaszerzése majd a világ fölötti uralom megteremtése

18 7. lecke A sztálini Szovjetunió Fogalmak proletárdiktatúra: elvileg a munkások hatalmát jelentő rendszer, gyakorlatilag azonban a párt és néhány vezetőjének az uralmát szolgálta. politikai rendőrség: hasonlóan a náci Gestapohoz a bolsevikok is létrehoztak olyan szervezetet, amelynek feladata a rendszer védelme a nem megfelelő személyekkel szemben. A név többször változott: CSEKA GPU NKVD KGB, de a lényeg ugyanaz: felkutatni a rendszer ellenségeit. személyi kultusz: a kommunista országokban a pártvezért szinte isteni imádat övezte ( persze ez sokszor a félelmen alapult ). Városokat, iskolákat neveztek el róluk, szobraikat még életükben felállították, arcképük ott lógott minden intézmény falán. koncepciós perek: a kommunista párt a belső hatalmi viszonyoktól függően gyakran saját vezetőit is perbe fogta és koholt ( kitalált ) vádak alapján hoztak ítéletet. Az ítélet fogság vagy halál volt. tervgazdaság: a Szovjetunióban a gazdaság nem a kereslet-kínálat alapján működött, hanem a párt döntötte el, hogy mit és mennyit kell termelni. Ezt előre négy vagy ötéves tervekben szabták meg. A fő cél az ipar fejlesztése volt. Miközben százával épültek az ipari nagyüzemek, az emberek éheztek és nyomorogtak. kollektivizálás: köztulajdonba-vétel. A földeket és az állatokat elvették a parasztoktól, és termelőszövetkezetekbe ( szovhozokba, kolhozokba ) kényszerítették a falusi lakosságot. Aki ellenállt, mehetett a gulagra. kulák: a módosabb parasztokat hívták így a kommunisták. Általában nagy szaktudású, szorgalmas emberek voltak, akik nem akartak együttműködni a bolsevik diktatúrával. gulag: kényszermunkatáborok. Nagy részük Szibériában vagy az északi területeken volt. A kommunisták milliónyi embert hurcoltak ezekre a helyekre, ahol kegyetlen körülmények között kellett dolgozniuk. Csak kevesen élték túl, többségük néhány év után elpusztult. Történelmi személyek Egy ritka hangfelvétel, amelyen Lenin élteti a forradalmat 1917-ben

A weimari köztársaság

A weimari köztársaság dezs.extra.hu tételek gyûjteménye A weimari Szerzõ dezs Történelem tétel 1. A weimari 1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás > Németország > Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik

Részletesebben

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Földünk a két világháború között

Földünk a két világháború között Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam Javítókulcs Földünk a két világháború

Részletesebben

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés:

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés: Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám:

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ!

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik országban működött a Gestapo? 1.) Olaszország 2.) Németország X.) Szovjetunió 2. Mennyiben határozta meg a békeszerződés a német haderő létszámát az I.

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

. Németország és a nemzetiszocializmus

. Németország és a nemzetiszocializmus . Németország és a nemzetiszocializmus Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Történelem tétel 20. Németország és a nemzetiszocializmus Színre lépnek a nácik Németország történetét 1919 és 1923

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban Totális rendszerek: a kommunizmus Szövetségbe forrt szabad köztársaságok: A Nagy Oroszország kovácsolta frigy, A Szovjet hatalma és egysége éljen: Sok nép így akarta s megalkotta így! Refrén: Szálljon

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

60 éves a kommunizmus Kínában

60 éves a kommunizmus Kínában 2009 október 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hatvan évvel ezelőtt, 1949. október 1-én kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot, amelynek alapjait egy ádáz

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Hagyomány: a császári hatalom Elvileg korlátlan ( égi megbízatás ) minden ember nincsenek vele szemben jogok az egész világ

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA. Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ÉS JAVÍTÓVIZSGA 1 A vizsga részei írásbeli szóbeli Írásbeli Szóbeli Időtartam 60 perc 15 perc Elérhető pontszám 50 pont 30 pont Írásbeli

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Szabó Viktor A Páneurópa-mozgalom

Szabó Viktor A Páneurópa-mozgalom Szabó Viktor A Páneurópa-mozgalom Németh István: Az Európa-gondolat történetéből. R. N. Coudenhove- Kalergi Páneurópa Uniója A történetírás az 1306 és 1945 közötti évekből összesen 182 európai egyesítési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai

Az Európai Unió. Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek jelképeként. Az Unió tagállamai Az Európai Unió Az Unió jelmondata: In varietate concordia (magyarul: Egység a sokféleségben) Himnusza: Örömóda Az Európai Unió zászlaja 1986-ban kezdték használni az Európai zászlót az Európai Közösségek

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 7 8. évfolyam Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb

Részletesebben

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont)

A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre! (24 pont) KTV I. forduló Az I. világháború eseményei, csatái A csapat neve... A csapat tagjai:......... A feladatlap visszaküldési határideje: 2014. november 28. 1. Válaszoljatok a képekkel kapcsolatos kérdésekre!

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg?

JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg? JELENKOR Amikor a tények magukért beszélnek Zog, miért futamodtál meg? Talán az a kérdés, hogy Ahmet Zog albán király miért hagyta el országát, amikor 1939 áprilisában a fasiszta Itália elfoglalta Albániát,

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor soport: 7/b átum: 2016.04.14. Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György Most Magyarország két világháború közötti kultúrájára, tudományára gondolj.

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija

AMERIKA HANGJA. Irta: Ehrenburg Uija AMERIKA HANGJA Irta: Ehrenburg Uija Ez év februárja óta a newyorki rádió orosznyelvű híreket közöl; a műsor címe:*» Amerika hangja«. Newyork az új hallgatókhoz fordulva kijelenti:»marshall külügyminiszter

Részletesebben