Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség"

Átírás

1 1. lecke Hatalmi átrendeződés Európában az első világháború után. A Népszövetség Fogalmak fegyverszünet: a háborúban vesztes fél megadja magát, leteszi a fegyvert, a harcoló felek beszüntetik az egymás elleni harcot. békeszerződés: a háborút lezáró megállapodás, amelyben a győztesek és vesztesek döntenek a háború után fennálló rendről. békediktátumok: a háború után a győztesek által diktált feltételek, amelyekbe a vesztesek nem szólhattak bele. jóvátétel: a veszteseknek fizetniük kellett a győztesek részére az általuk okozott károk miatt. ( Valójában Anglia és Franciaország hadisarcot szedett azért, hogy fizetni tudja az USÁ-nak a háború alatt kapott kölcsönt. ) hatalmi átrendeződés: a korábban vezető szerepet játszó államok háttérbe szorulnak vagy megszűnnek, helyüket más államok veszik át. háborús propaganda: az emberek meggyőzése, az ellenség elleni uszítás a sajtó, a nagygyűlések, felvonulások, rádió, filmhíradó ( később televízió, internet ) eszközeivel. Népszövetség ( Nemzetek Szövetsége ): nemzetközi szervezet az első világháború után, amelynek célja a háborúk elkerülése, a béke biztosítása. Központja Genfben ( Svájcban ) volt. Vitás kérdésekben a hágai nemzetközi bíróság döntött ( Hollandiában ). Történelmi személyek Clemenceau: francia miniszterelnök, a béketárgyalásokon vezető szerepet játszott. Wilson: amerikai elnök, a 14 pont kidolgozója, aki igazságos békét akart, de az angolok és franciák háttérbe szorították a béketárgyalásokon. Történelmi helyek ( térképhasználat ) Új vagy újjászülető államok: Csehszlovákia, Lengyelország, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szerb-Horvát- Szlovén Királyság ( Jugoszlávia ), Finnország, Írország Területük növekedett: Franciaország, Belgium, Dánia, Olaszország, Románia Területük csökkent: Németország, Ausztria, Magyarország, Bulgária, Törökország

2 Kérdések és válaszok a leckéhez Kik készítették elő a békeszerződéseket? Milyen szerepet szántak a legyőzötteknek? A győztes négy nagyhatalom vezetői készítették elő a békeszerződéseket. ( Az angol, a francia és az olasz miniszterelnök valamint az amerikai elnök ). A legyőzöttek kötelesek voltak tudomásul venni a békediktátumokat, beleszólási joguk nem volt. Alá kellett vetni magukat a győztesek akaratának. Melyek voltak a békefeltételek főbb pontjai? Területi veszteségek ( gyarmatok és vegyes lakosságú határ menti országrészek ) pl. Elzász-Lotaringia és a Saar-vidék Franciaországhoz kerül Németországtól Jóvátétel fizetése a vesztes országok hatalmas kölcsönöket vettek fel, hogy fizetni tudják a többmilliárdos büntetéseket Haderő korlátozása csökkenteni kellett a hadsereg létszámát, egyes területeket megszálltak a győztesek, az iparvidékek egy részét fegyvermentes övezetté nyilvánították ( ott egyáltalán nem lehettek katonák ) Mi volt a békeszerződések legfőbb célja? Elvileg a béke biztosítása és egy újabb háború megakadályozása, a gyakorlatban azonban a vesztesek megbüntetése és a győztesek megjutalmazása. Mit értünk azon, hogy a békekötés hatalmi átrendeződést is jelentett? Németország vezető ipari országból megcsonkított, gazdaságilag és katonailag meggyengített állammá vált. Az Osztrák-Magyar Monarchia megszűnt. Törökország és Bulgária súlyos területveszteségeket szenvedett. Anglia és Franciaország visszaszerezte vezető szerepét. Mely mai szervezetnek az elődje a Népszövetség? A Népszövetség a mai ENSZ ( Egyesült Nemzetek Szervezete ) elődje volt.

3 2. lecke Közép-Európa nyugtalan évei Fogalmak parlamentáris demokrácia: olyan politikai rendszer, amelyben az emberek által megválasztott parlamenti képviselők hozzák a törvényeket, és a legtöbb szavazatot kapott párt kormányozza az országot. diktatúra: olyan politikai rendszer, amelyben egy párt vagy egy vezető irányítja az országot. Az emberek nem nyilváníthatják ki véleményüket. szociáldemokrata párt: a munkások érdekeit védő párt, amely tiszteletben tartja a parlamentáris demokráciát. szélsőséges pártok: olyan pártok, amelyek nem demokratikusan, hanem erőszakosan akarják megoldani a társadalmi problémákat. Szélsőséges pártok voltak a kommunisták és a fasiszták. kommunisták: a munkások érdekeit képviselik, de a hatalmat erőszakkal akarják megszerezni. Céljuk a magántulajdon felszámolása ( gyárak, földek, bankok, vasutak stb. államosítása ). Diktatúrát akarnak kiépíteni. fasiszták: faji alapon képviselik a nemzeti érdekeket ( pl. a német fasiszták szerint a németek a legmagasabb rendű emberek ). Diktatúrát akarnak kiépíteni. A párttagok egyenruhát hordanak és felvonulásokon, nagygyűléseken vesznek részt. szociális bajok: az emberek megélhetési gondjai pl: lakáshiány, munkanélküliség, élelmiszerhiány, rossz egészségügyi ellátás, alacsony bér. nemzeti tanácsok: az első világháború végén az Osztrák- Magyar Monarchiában jöttek létre. Az egyes nemzetek önállóvá válásáért küzdöttek ( horvátok, csehek, osztrákok, magyarok ). weimari köztársaság: Németországban az első világháború után megbukott a császárság, és az ország államformája köztársaság lett, amelynek alkotmányát ( alaptörvényét ) Weimarban ( német város ) fogalmazták meg Történelmi személyek Mussolini: Olaszország fasiszta vezére, hívei Ducénak ( dúcse ) hívták. A király őt nevezte ki miniszterelnöknek. Célja a hódítás volt, ezért Hitler szövetségese lett a második világháborúban. A háború végén népharag végzett vele. Történelmi helyek Közép-Európa Németország Berlin, München Ausztria Bécs Olaszország Róma

4 Kérdések és válaszok a leckéhez Mely közép-európai országokban küzdött egymással a demokrácia és a diktatúra? Mi lett a küzdelem eredménye? Németországban és Ausztriában megbukott a császárság. Mindkét országban megjelentek a szélsőséges pártok, a jobboldali fasiszták és a baloldali kommunisták. Ausztriában viszonylag hamar megszilárdult a demokrácia, Németországban azonban számos felkelésre és zavargásra került sor. Baloldali megmozdulások: a Spartacus Szövetség felkelése Berlinben, bajor tanácsköztársaság kikiáltása Münchenben. Jobboldali megmozdulások: müncheni sörpuccs. Mindegyik megmozdulást leverik, megszilárdul a weimari köztársaság. Olaszország ugyan győztes, de nagyon rossz a gazdasági helyzet. A kommunisták gyárakat és földeket foglaltak le. Velük szemben léptek fel a fasiszták Mussolini vezetésével, aki Olaszország vezetője lett. Mi volt a különbség a szociáldemokraták és a kommunisták között? Mindkét irányzat a munkások érdekeiért küzdött, de a szociáldemokraták betartották a parlamentáris demokrácia szabályait. Olyan törvényeket akartak, amelyek javítottak a munkások helyzetén. A kommunisták erőszakkal akarták megszerezni a hatalmat. Fel akarták számolni a magántulajdont, meg akarták dönteni a tőkés társadalmi rendszert. Helyette kommunizmust akartak megvalósítani. Ellenfeleikkel kíméletlenül leszámoltak. Hasonlítsd össze a fasisztákat és a kommunistákat! Hasonlóságok: diktatórikus uralmat akarnak, a vezetőnek korlátlan hatalma van ( pl. Hitler, Sztálin ), nem rettennek vissza az erőszaktól, gyűlölik ellenfeleiket ( a fasiszták az alacsonyabb rendű fajokat, a kommunisták pedig a tőkéseket ) Különbségek: a fasiszták jobboldaliak, akiknek célja a nemzetbirodalom kiépítése ( Deutschland über alles = Németország mindenek felett. ) A kommunisták baloldaliak, akiknek a nemzeti eszme nem fontos, helyette világforradalmat akarnak, amelyben a munkások együtt harcolnak valamennyi ország tőkése ellen. ( Világ proletárjai egyesüljetek! )

5 3. lecke Új államok születése Kelet-Közép-Európában Fogalmak nacionalizmus: olyan eszme, amely a nemzeti büszkeséget hirdeti. Létrejöttekor, a XIX. században, még haladó eszme volt, mert segítette a nemzetek felemelkedését ( pl. a reformkori Magyarországon ). A XX. században azonban új tartalmat kapott. A nacionalisták elkezdték lenézni a többi nemzetet, ellenségként tekintettek rájuk és gyűlöletet keltettek ellenük. nemzetiségi kérdés: azokban az országokban, ahol több nemzetiség él együtt, gondot okozhat az uralkodó nemzet és a nemzetiségek viszonya. Amennyiben a nemzetiségeket elnyomják, jogaiktól megfosztják, komoly feszültségek keletkezhetnek. ( A trianoni béke után ez történt az utódállamokba került magyarsággal. ) Történelmi személyek Az alább felsorolt személyekben az a közös, hogy mindannyian nagy szerepet játszottak hazájuk függetlenségének kivívásában, és a mai napig nemzeti hősnek tekintik őket. Pilsudski: lengyel tábornok, Lengyelország vezetője. Győzelmet aratott az ukránok és a szovjetek fölött. Nagy szerepe volt abban, hogy Lengyelország középhatalommá vált a két világháború között. Benes: cseh politikus, a Csehszlovák állam egyik létrehozója, később Csehszlovákia elnöke. Nagy befolyása volt a külpolitikában. A versailles-i békék idején neki is köszönhető volt, hogy Magyarországot hátrányosan ítélték meg és ezért súlyos területvesztéssel sújtották. A második világháború után róla nevezték el a Benes-dekrétumokat ( határozatokat ), amelyek kimondták a magyarok bűnösségét és ezért jogaikat korlátozták. ( Egyébként ezt a mai napig nem vonták vissza, amely az egyik feszültségforrás Magyarország és Szlovákia között. ) Kemal Atatürk: török hadvezér és államférfi. Felszámolta a szultáni rendszert, az as török függetlenségi háborúban visszaszerezte a világháborúban elvesztett területek nagy részét. Megreformálta országát ( öltözködés a fez betiltása, latin betűs ábécé bevezetése, a vallás szerepének korlátozása stb. ) Történelmi helyek A térképhasználat fontos! Gyakorlási lehetőség: tankönyv 13. oldal, térkép 35. oldal, munkafüzet 9. oldal Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna, Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Görögország, Románia, Bulgária, Törökország

6 Kérdések és válaszok a leckéhez Mely nagyhatalmak uralták a világháború előtt Kelet-Közép-Európát, s melyek a Balkánt? Kelet-Közép-Európát Németország, az Osztrák-Magyar Monarchia és a cári Oroszország uralta, a Balkánt pedig Törökország és részben az Osztrák-Magyar Monarchia ( Bosznia ). Mely országokat uralták? ( Soroljátok fel északtól délre! ) orosz fennhatóság alatt: Finnország, Észtország, Lettország, Litvánia orosz-német-habsburg fennhatóság alatt: Lengyelország orosz fennhatóság alatt: Ukrajna az Osztrák-Magyar Monarchia fennhatósága alatt: csehek és szlovákok Csehszlovákia osztrák-magyar fennhatóság alatt: Jugoszlávia szlovén, horvát és bosnyák része (bosnyákoknak nevezzük a Boszniában élőket) török uralom alatt éltek: szerbek, görögök, bolgárok, görögök Mely népek vívták ki függetlenségüket? finnek, észtek, lettek, litvánok, lengyelek, csehek és szlovákok ( a többi inkább csak átalakult, vagy egyesült más országokkal ) Melyik a térség újjáéledő állama? Lengyelország ( a keleti határokat a versailles-i békében nem rendezték, ezért 1920-ban támadást indítottak a lengyelek és az 1921-es rigai békében a szovjetek jóváhagyták az új határokat. Ezzel Lengyelország tovább nőtt és középhatalommá vált. ) Melyek a teljesen új országok? Finnország ( történelme során hol a svédek, hol pedig az oroszok uralták ) Észtország, Lettország, Litvánia ( balti köztársaságoknak is hívják őket, mivel a Balti-tenger partján vannak ) Csehszlovákia ( parlamentáris demokrácia volt, de a nemzetiségeket a csehek a németeket, a szlovákok pedig a magyarokat erősen elnyomták ) Jugoszlávia ( soknemzetiségű ország lett szerbek, horvátok, szlovének, bosnyákok, macedónok, albánok stb., ahol a szerbek elnyomták a többi nemzetiséget. Államformája királyság volt, az uralkodó a szerb királyi családból került ki. ) Melyek váltak erősen többnemzetiségű országgá? Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia Melyek a térség vesztes országai? Bulgária királyság maradt, de válságok és felkelések jellemezték a korszakot. Területei egy részét Jugoszlávia, Görögország és Románia kapta. Törökország hatalmas területeket vesztett, de az as török függetlenségi háborúban nagy részét visszaszerezte ban a szultán elmenekült, így Törökország köztársaság lett Kemal Atatürk vezetésével. Magyarország a leckében nincs szó hazánkról, mivel a magyar történelmi fejezetben tanulunk róla

7 4. lecke A boldog húszas évek a győztes országokban Mielőtt elkezdenénk a leckét, egy-két képpel szeretném felidézni a "boldog húszas évek" Amerikájának hangulatát. Közben lehet egy kis swing zenét hallgatni a new york-i 52-ik utca egyik zenés szórakozóhelyéről. A felvétel a harmincas években készült. Az első világháború után Amerikában példátlan jólét köszöntött be. Az embereknek rengeteg pénzük volt, aminek nagy részét szórakozásra költötték. A képen a zenekedvelők megpróbálnak bejutni az egyik divatos szórakozóhelyre. Sokan várnak a helyre, pedig a belépő nem 5 cent! A felirat szerint a mulató hajnali négyig tart nyitva és a Buddy Johnson & Lucky Thompson zenekar játszik. A swing a mai akrobatikus rock and roll őse volt és nagy népszerűségnek örvendett Amerikában, ahol ma is vannak lelkes követői. Ha szeretnétek látni, milyen lehetett a tánc, akkor kattintsatok az alábbi linkre!

8 Fogalmak munkáspárti kormány: ha a választásokon a munkások érdekeit képviselő párt ( általában a szociáldemokrata párt ) szerez győzelmet, akkor ők alakíthatnak kormányt. Többnyire olyan törvényeket hoznak, amelyek kedvezőek a munkavállalóknak ( igazságosabb adórendszer, rövidebb munkaidő, magasabb bérek, társadalombiztosítás, nyugdíj stb. ) társadalombiztosítás: a társadalomban a dolgozók béréből egy részt levonnak, és ebből segítik az arra rászorulókat betegség, baleset, munkanélküliség, öregség esetén. A társadalombiztosítást elsőként Bismarck kancellár dolgozta ki az 1880-as években Németországban. diplomáciai kapcsolat: akkor jön létre, amikor két állam kölcsönösen elismeri egymást. Diplomatákat küldenek a másik országba, akik a nagykövetségen dolgoznak. Feladatuk a politikai eseményeken való részvétel és honfitársaik mindennapos ügyeinek intézése ( pl. vízum kérelem ). A nagykövetség a küldő ország felségterületének számít és védettséget élvez. kereslet-kínálat: a gazdasági életben a megtermelt árukat a piacon értékesíteni akarják, ez a kínálat. Bizonyos termékeket a vásárlók meg akarnak venni, ez a kereslet. Ha nagy a kereslet, akkor emelkednek az árak, ha nagy a kínálat, akkor csökkennek. A kereslet akkor magas, amikor a vásárlóknak sok pénze van, tehát fejlődik a gazdaság. Válság idején az embereknek nincs elég pénzük, ezért túlkínálat van a piacon. életmód: magába foglalja az emberek lakásviszonyait, munkahelyi körülményeiket, szórakozási formáikat, öltözködésüket, táplálkozásukat, egészségi állapotukat stb. locarnói egyezmény: 1925-ben a svájci Locarno városában konferenciát tartottak, amelyet követően Londonban egyezményt írtak alá. Ebben újból tárgyaltak Németország nyugati határairól, és ami ennél is fontosabb, megállapodtak abban, hogy viták esetén tárgyalásokat folytatnak. Hitler 1936-ban ezt az egyezményt rúgta fel és indult el a második világháború felé vezető úton. Történelmi helyek Locarno svájci város Chicago amerikai város, itt alapította meg Henry Ford a Ford autógyárat 1903-ban New Orleans amerikai város, a jazz zene szülőhelye New York amerikai világváros, a húszas évektől a világ egyik pénzügyi és kulturális központja London Párizs : európai politikai, gazdasági és kulturális központok ( a két világháború között számos magyar művész élt Párizsban hosszabb-rövidebb ideig, majd hazatérésük után élményeiket beépítették művészetükbe ).

9 Kérdések és válaszok a leckéhez Mi segítette elő a háború után a gazdasági élet gyors növekedését? Az Egyesült Államokba, Angliába és Franciaországba sorra érkeztek a jóvátételi fizetések a vesztes országokból. Az embereknek több pénzük lett, ami beindította a keresletet, így a termelés még nagyobb ütemben folytatódott. Mi az oka és mi a következménye Nyugaton a munkáspártok előretörésének? A munkásokat képviselő pártok azt hirdették, hogy a nagyobb jövedelemből juttatni kell a szegényebbeknek is. Javítani kell a dolgozók életkörülményein. Ezek hatására a munkáspártok (szociáldemokrata pártok) népszerűbbekké váltak. A többi párt is igyekezett átvenni programjuk néhány elemét, mert jól akartak szerepelni a választásokon. Hogyan oldották meg a szociális problémákat? Új törvényeket hoztak: csökkentették a munkaidőt, növelték a béreket, bevezették a társadalombiztosítást ( nyugdíj, kórház, betegellátás ), igazságosabb adórendszert alakítottak ki. Melyek voltak az enyhülés jelei a nemzetközi politikában? A háború után nagyon feszült volt a francia-német viszony ( inkább iszony volt, mint viszony ), a németek minden módon akadályozták az antant működését. Ezért a franciák belátták, hogy békülékenyebb politikára van szükség, és leültek tárgyalni a németekkel. A tárgyalásokra a svájci Locarnóban került sor 1925-ben és több ország is képviseltette magát. Ezen a franciák aláírták, hogy nincs további követelésük a németekkel szemben, de a Rajna-vidéket demilitarizálták ( azaz fegyvermentesítették, tehát ott nem állomásozhattak német csapatok ). Hitler ezt 11 évvel később felrúgta. A Szovjetunió közben létrejött, sőt megerősödött, és a nyugati országok kénytelenek voltak elismerni. Ha baráti kapcsolat nem is jött létre, a diplomáciai kapcsolatot mindenesetre felvették a szovjetekkel. Érdekesség: noha a nyugatiak ellenségként tekintettek a kommunista Szovjetunióra, Hitler ellen mégis szövetségre léptek Sztálinnal, hogy legyőzhessék Hitlert. Ekkor mondta azt Churchill angol miniszterelnök, hogy akár az ördöggel is lapaktálna Hitler ellen. Hogyan változott az életmód a nyugati országokban? Az új találmányok megváltoztatták az életet ( autó Ford T-modell tervezője a magyar Galamb József, rádió, mozik a némafilmek királya Buster Keaton és Charlie Chaplin voltak). Chaplin volt a leghíresebb, de szerintem Buster Keaton eredetibb figura volt, és mindezt úgy csinálta, hogy az arcizma sem rebbent. Te is megnézheted őket! Buster Keaton itt: Charlie Chaplin itt: A nők helyzete megváltozott: szavazójogot kapnak, egyetemre járhatnak, a hajukat fiúsan rövidre vágják, a szoknya rövidebb lesz, sportolni kezdenek ( torna, tenisz, atlétika, úszás ).

10 5. lecke A nagy gazdasági világválság Fogalmak tőzsde: a pénzpiac egyik fajtája, ahol részvényeket lehet vásárolni és eladni. Az ügyleteket tőzsdei ügynökök, brókerek bonyolítják. túltermelés: amikor a piacon eladhatatlan mennyiségű áru gyűlik össze túltermelésről beszélünk. behozatali vám: ha valaki importálni akar egy országba, sok esetben a célország az áru értékének egy részét befizetteti a kereskedővel. New Deal: kb. új alku, új irányvonal Roosevelt politikájának a neve. tűzkeresztesek: francia fasiszták, akik sikertelen puccsot hajtanak végre puccs: fegyveres hatalomátvétel. A forradalomtól abban különbözik, hogy többnyire szervezett, kevesebb ember vesz benne részt ( főként fegyveresek, katonák ) és célja a hatalom megszerzése. Történelmi személy Franklin Delano Roosevelt: amerikai elnök, aki New Deal nevű politikájával kivezette az USA-t a válságból. A második világháború utolsó hónapjaiban hunyt el súlyos betegségben 63 évesen. A képen az elnök beszédet mond. Mellette az aláírása látható. Figyelem! Volt egy másik Roosevelt nevű elnök is, csak korábban! Theodore Roosevelt: amerikai elnök. Ő volt az első környezetvédő elnök. Hozzá fűződik az amerikai nemzeti parkok ( pl. Yellowstone Park ) létrehozása. Beceneve után hívják a játékmackókat teddy bear-nek. Állítólag medvére vadászott, amikor észrevett egy

11 anyamedvét a bocsaival, ez annyira meghatotta, hogy többé nem is vadászott rájuk. Egy játékkészítő később ennek nyomán csinálta meg a Teddy mackót. Kedvenc regénye a Mikszáth Kálmán által írt Szent Péter esernyője volt. Képét itt láthatod. Mellette egy régi játékmackó, azaz teddy bear. Kérdések és válaszok a leckéhez Mi volt a válság oka? Amerikában jól éltek az emberek. A tőzsdén rengeteg részvényt vásároltak. Közben eladhatatlan árukészletek halmozódtak fel. Amikor egyes vállalatok nem tudták fizetni hiteleiket, részvényeiktől szabadulni akartak az emberek. Mindenki csak eladni akart, ezért a tőzsde összeomlott 1929 októberében ( fekete csütörtök, fekete hétfő, fekete kedd ). A válság okát egy szóban akarjuk kifejezni: túltermelés. A képen a New York-i tőzsdét láthatod a Wall Streeten Manhattanben. Mi lett a válság következménye? Mivel túl sok volt az áru, leszállították az árakat. Az embereknek nem volt pénzük, ezért így sem tudták megvásárolni. Ekkor megsemmisítették az áruk egy részét ( Amerikában búzával fűtötték a mozdonyokat, Brazíliában tengerbe szórták a kávét, Dániában csatornába öntötték

12 a tejet. ) Csökkent a termelés, ezért az embereket elbocsátották. Nagy lett a munkanélküliség. Az emberek nyomorogtak, elkeseredtek. Így a gazdasági válságból politikai válság lett. Hogyan vált az amerikai válság gazdasági világválsággá? Amerika korlátozta a behozatalt, ezért a külföldi vállalatok piaca lecsökkent. Az amerikai bankok csődje miatt nem tudtak hitelt felvenni. Ezek hatására csökkent a világkereskedelem, ami ugyanolyan hatást váltott ki, mint az USA-ban. Mindenütt általánossá vált a munkanélküliség. A képen munkanélküliek ebédelnek egy ingyenkonyhán. Milyen két úton lehetett kijutni a válságból? demokratikus út: nyugati országok diktatórikus út: Németország Jellemezd a válságból kilábalás amerikai útját! 1933-ban Hoover elnököt Franklin Delano Roosevelt váltotta. Politikáját New Deal-nek ( új irányvonalnak nevezte ). Franklin Delano Roosevelt elnök beiktatása március 4-én. Nagyon erős elnöki hatalmat vezetett be, amelyben korlátozta a bankok és nagyvállalatok hatalmát. A farmereknek fizetett azért, hogy ne termeljenek annyit, így csökkentette a felhalmozódott készleteket. Négy millió embernek adott munkát közmunkákon: erőművek a Tennessee folyón, autóutak építése stb. A közmunkásoknak ingyen szállást, ingyen étkezést és egy dolláros napidíjat biztosított. Ennek hatására az embereknek lassan megint lett pénzük, tehát tudtak vásárolni, amitől pedig nőtt a termelés. A képen egy ekkoriban épült erőművet látsz a Tennessee folyón.

13 Hogy orvosolta bajait a többi ország? Anglia: takarékoskodott. Gyarmatainak nagyobb önállóságot adott. Ezentúl nem gyarmatok voltak, hanem a Brit Nemzetközösség tagjai, amelyeknek továbbra is az angol király volt az uralkodójuk. Belső ügyeiket is maguk intézték ( azaz a szegényekről maguknak kellett gondoskodniuk ). Franciaország: csökkentették a szociális támogatást, azaz a szegényebbekkel fizettettek. Emiatt a politikai élet feszült lett, megjelentek a fasiszta Tűzkeresztesek, akiket a baloldali Népfront levert. Franciaország csak évekkel később tudott kilábalni a válságból. Németország: hatalomra jut a náci párt Hitler vezetésével, aki diktatúrát vezet be.

14 6. lecke A nácizmus Németországban Fogalmak náci párt: NSDAP ( Nazionalsozialistische Deutsche Arbeitspartei Nemzetiszocialista Német Munkáspárt ). Így hívták Hitler pártját. Nevét a párt első négy betűjéről kapta. Jelképe a horogkereszt ( szvasztika ), amely az ókori Indiában élő árják napkorong jelképe volt. Hitler a németeket tiszta fajú árjának, azaz a legmagasabb rendű emberfajnak tartotta. fizetésképtelenség: amikor egy ország annyira elszegényedik, hogy külföldi tartozásait nem tudja törleszteni. Németország a válság hatására járt így, ezért 1932-ben törölték a jóvátételfizetési kötelezettségét. antiszemitizmus: az antiszemiták gyűlölik a zsidókat, a világban lévő bajokért őket teszik felelőssé. A nácik kezdetben csak a zsidók vagyonát veszélyeztették, később koncentrációs táborokba zárták őket, és módszeresen semmisítették meg őket a halálgyárakban. cionizmus: az antiszemitizmus ellentéte, azon zsidók mozgalma, amelyek felsőbbrendűnek tekintik magukat. Reichstag: a német birodalmi gyűlés épülete Berlinben, a német parlament épülete. SA: Sturmabteilung = Rohamosztag, barna egyenruhát hordó fegyveres nácik a mozgalom kezdetén, később Hitler megharagudott rájuk, ezért vezetőiket lemészároltatta június 29-én a hosszú kések éjszakáján. ( az SS 150 embert ölt meg egyetlen éjszaka ) SS: Schutzstaffel = Védosztag, fekete egyenruhát hordó fegyveres nácik, akik az SA leverése után Hitler hűséges pártkatonái voltak. Jelképük itt látható: Sokan azt hiszik, hogy két S betűt ábrázol, pedig ezek a győzelmet jelképező sig rúnák. ( Gondolj csak Harry Potter homlokán a jelre! ) A háború végén gyerekeket is besoroztak az SS-be. Gestapo: Geheime Staatspolizei = Titkos Államrendőrség. Az egyik legkegyetlenebb biztonsági szervezet volt. Feladata az állam ellenségeinek felkutatása, elfogása és megsemmisítése volt. Führer: = Vezető. Ez volt Hitler megszólítása. A Harmadik Birodalomban ( így hívták a náci Németországot ) a fegyveres erők és a hivatalnokok nem az alkotmányra, hanem a Führerre esküdtek fel. Köszönések: Heil Hitler! = Éljen Hitler, Sieg Heil! = Éljen a győzelem! népszavazás: a választásokhoz hasonlóan az emberek szavazni mennek, de nem egy személyre vagy pártra szavaznak, hanem véleményt nyilvánítanak egy kérdésben ( pl. hova tartozzon egy terület, épüljön-e szemétégető, legyen-e vizitdíj stb. ) A Saar-vidék népszavazással került vissza Németországhoz 1935-ben.

15 A náci párt vezetői Adolf Hitler, a Führer ( vezető ). Az NSDAP ( a náci párt ) vezetője november 8-án puccsal akarta megszerezni a hatalmat Bajorországban. A bajor kormány minisztereit elfogták és egy sörpincébe zárták ( innen a sörpuccs elnevezés ). Hitler 5 év fogházat kapott, amiből 13 hónapot le is töltött. Ott írta meg a Mein Kampf ( Harcom ) című politikai művét tól Németország kancellárja lett. Minden pártot betiltott és létre hozta a fasiszta Harmadik Birodalmat. A fajelmélet alapján kiméletlen harcot indított a zsidók és más alacsonyabb rendűnek tekintett emberfaj ellen. A második világháború idején milliók haláláért volt felelős. A háború végén Eva Braunnal együtt öngyilkosságot követett el berlini bunkerében. Hitler egyik történelmi beszéde, amelyet a nácik kongresszusán mondott el: Hermann Göring volt a náci birodalom második embere, a Luftwaffe ( légierő ) parancsnoka, a Gestapo és a koncentrációs táborok létrehozója. Rendkívül magas IQ-val rendelkezett, ezért mindenkit lenézett. A háború után a nürnbergi perben kötél általi halálra ítélték. A kivégzés előtt néhány órával ciánkapszulával végzett magával. Joseph Goebbels propagandaminiszter, fanatikus zsidóellenes politikus, az SA vezetője. Az ő ötletére gyújtották fel a Reichstag épületét 1933-ban. Ő volt az értelmi szerzője az 1938-as Kristályéjszakának. A háború végén követte a Führert a bunkerbe. Mind a hat gyermekét méreginjekcióval ölette meg, majd feleségével megölték egymást.

16 Rudolf Hess, kezdetben a náci párt második embere, Hitler helyettese. Már a müncheni sörpuccsban is részt vett, Hitlerrel együtt raboskodott. Ő találta ki a Heil Hitler! köszöntést és a Führer elnevezést. Hess a harmincas években háttérbe szorult Göring miatt. Az volt a terve, hogy az angolokkal együtt támadják meg a Szovjetuniót, ezért Angliába utazott, ahol az angolok elfogták és a Towerbe zárták. Hitler valószínűleg kivégeztette volna, ha hazatér. A háború után életfogytiglant kapott, amit le is töltött ben 93 évesen halt meg a spandaui börtönben. Heinrich Himmler, az SS vezetője, a háború végén nyugatra akart szökni, ezért Hitler kizárta a pártból. A vereség után hadifogságba került, ahol öngyilkos lett. Történelmi helyek Berlin a német birodalom fővárosa, itt volt a Reichstag Ruhr-vidék ezt szállták meg a franciák, amikor a németek nem tudtak fizetni Saar-vidék vegyes lakosságú német terület a franciákhoz közel Rajna-vidék fejlett iparvidék, az első világháború után demilitarizálták ( fegyvermentesítették ), de Hitler 1936-ban bevonult csapataival, ezzel nyíltan felrúgta a korábbi békét Kérdések és válaszok a leckéhez Miért Németországot érintette a válság az egész világon legsúlyosabban? Agyon terhelték a jóvátétel-fizetéssel, gyarmatait elvették, területei egy részétől megfosztották. Emiatt hatalmas infláció szabadult el ( 1923-ban fél kiló hús több mint 3 millió márkába került!) Az amerikai bankok adtak dollárkölcsönt, amit Németország ügyesen használt fel, de a világgazdasági válság idejére még nem erősödött meg eléggé. Mi volt az összefüggés a gazdasági és a politikai válság között?

17 A gazdasági válság nyomán az embereknek nem volt munkájuk, nyomorogtak, éheztek, ezért azokhoz a pártokhoz vonzódtak, akik gyors megoldást kínáltak ( kommunisták és fasiszták ). A náci párt ügyes propagandával és Hitler politikai személyiségével maga mellé állította a szavazók jelentős tömegeit. Jellemezd a hitleri diktatúrát! egypártrendszer, a vezető megkérdőjelezhetetlen uralma, kíméletlen leszámolás minden ellenféllel szemben ( főként a kommunistákkal és a zsidókkal szemben ), fegyverkezés, a hadsereg, a gazdaság és az egész német nép felkészítése a háborúra, amelynek célja a német nagyság visszaszerzése majd a világ fölötti uralom megteremtése

18 7. lecke A sztálini Szovjetunió Fogalmak proletárdiktatúra: elvileg a munkások hatalmát jelentő rendszer, gyakorlatilag azonban a párt és néhány vezetőjének az uralmát szolgálta. politikai rendőrség: hasonlóan a náci Gestapohoz a bolsevikok is létrehoztak olyan szervezetet, amelynek feladata a rendszer védelme a nem megfelelő személyekkel szemben. A név többször változott: CSEKA GPU NKVD KGB, de a lényeg ugyanaz: felkutatni a rendszer ellenségeit. személyi kultusz: a kommunista országokban a pártvezért szinte isteni imádat övezte ( persze ez sokszor a félelmen alapult ). Városokat, iskolákat neveztek el róluk, szobraikat még életükben felállították, arcképük ott lógott minden intézmény falán. koncepciós perek: a kommunista párt a belső hatalmi viszonyoktól függően gyakran saját vezetőit is perbe fogta és koholt ( kitalált ) vádak alapján hoztak ítéletet. Az ítélet fogság vagy halál volt. tervgazdaság: a Szovjetunióban a gazdaság nem a kereslet-kínálat alapján működött, hanem a párt döntötte el, hogy mit és mennyit kell termelni. Ezt előre négy vagy ötéves tervekben szabták meg. A fő cél az ipar fejlesztése volt. Miközben százával épültek az ipari nagyüzemek, az emberek éheztek és nyomorogtak. kollektivizálás: köztulajdonba-vétel. A földeket és az állatokat elvették a parasztoktól, és termelőszövetkezetekbe ( szovhozokba, kolhozokba ) kényszerítették a falusi lakosságot. Aki ellenállt, mehetett a gulagra. kulák: a módosabb parasztokat hívták így a kommunisták. Általában nagy szaktudású, szorgalmas emberek voltak, akik nem akartak együttműködni a bolsevik diktatúrával. gulag: kényszermunkatáborok. Nagy részük Szibériában vagy az északi területeken volt. A kommunisták milliónyi embert hurcoltak ezekre a helyekre, ahol kegyetlen körülmények között kellett dolgozniuk. Csak kevesen élték túl, többségük néhány év után elpusztult. Történelmi személyek Egy ritka hangfelvétel, amelyen Lenin élteti a forradalmat 1917-ben

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM IV. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat

Részletesebben

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején

V. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák / 17. Az USA és Németország a gazdasági világválság idején A VILÁGGAZDASÁG FOLYAMATAI A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT, KITEKINTÉSSEL AZ USA ÉS NÉMETORSZÁG TÖRTÉNETÉRE 1. Az USA a két világháború között a) az USA fejlődése az 1920-as években: Az első világháború utáni

Részletesebben

1. A történelem kezdetei

1. A történelem kezdetei 1. A történelem kezdetei 1 1. A történelem korszakai: a történelem az emberiség története: az ember kialakulásától kezdődött és máig is tart. A történelmet 5 fő korszakra osztjuk: Korszak őskor ókor középkor

Részletesebben

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR 1 F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM III. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1722 1723: a pozsonyi országgyűlésen a magyar rendek

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből.

A történészek képtelenek kilépni a három nagy zsonglőr: Roosevelt, Sztálin és Churchill által megrajzolt bűvös körből. Hernádi Tibor: A II. világháború igaz története ELŐSZÓ Ezúttal minden elfogultságtól mentes. A szó valódi értelmében vett "glasznoszty" jegyében megírt diplomácia-, és politikatörténeti munkát tart kezében

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

Németh István. A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945)

Németh István. A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945) Németh István A nemzetiszocialista külpolitika (1933 1945) GROTIUS E-KÖNYVTÁR / 58 2013 1 Sorozatszerkesztő Horváth Jenő A kötet szerzői jogvédelem alatt áll. Annak teljes vagy részleges másolása, papír

Részletesebben

A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész

A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész A Führer Birodalma, írta: Johannes Öhquist 1. rész POPULAR SEARCHES SEARCH FOR: entertainment video games travel games cars health insurance electronics finance credit cards hobbies personals A Führer

Részletesebben

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés / 20. A II. világháború. A holokauszt

VI. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés / 20. A II. világháború. A holokauszt A II. VILÁGHÁBORÚ KEZDETE 1. Időszaka: 1939. szeptember 1. 1945. szeptember 2. 2. Szakaszai: 1939. szeptember 1.: a II. világháború kitörése 1939-1941: a tengelyhatalmak sikerei 1942-1943: a fordulat éve

Részletesebben

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1

Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Magyar külpolitika a bipoláris világban, 1945 1991 1 Békés Csaba A kelet-közép-európai régió sorsát, lehetőségeit lényegében egészen 1989-ig alapvetően a második világháború végén, 1945-ben létrejött európai

Részletesebben

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon

Schmidt Mária: Most majd mindent úgy csinálnak, mint az oroszoknál 2 A kommunizmus kiépülése Magyarországon 90 A kommunizmus évtizedei ide számítható pl. a Gazdasági Főtanács, de akár a Kereskedelmi Minisztérium is) vagy a helyi közigazgatás (önkormányzati választásokat csak Budapesten és környékén tartottak

Részletesebben

Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november

Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november Vietnam 20. századi rövid történelme (Váraljai Márton nyugalmazott követ) Budapest, 2013. november - Vietnam történelme közel 5000 éves - Indokína szervesen összetartozó földrajzi-politikai kategória -

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ, NAGYHATALOM ÉS KÖZÉP-EURÓPA Magyarics Tamás NAGY-BRITANNIA KÖZÉP-EURÓPA POLITIKÁJA 1918-TÓL NAPJAINKIG* I. RÉSZ Bevezetés A z I. világháborút megelõzõen a britek Közép-Európa politikája itt nem részletezendõ,

Részletesebben

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA

A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA I. ELŐZMÉNYEK A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYARORSZÁG A POLITIKAI-GAZDASÁGI HELYZET MEGSZILÁRDULÁSA 1919 őszétől Magyarország új útra lépett. A háborús vereség s a nyomában kialakult forradalmi válság az

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért

VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2013. JANUÁR 12. 200 forint VIII. (XXIV.) ÉVFOLYAM, 2. SZÁM. Harc a koncért 2013. JANUÁR 12. MUNKÁSPÁRT 2013. január 12. 1 200 forint Harc a koncért Sem a kormányt, sem az ellenzéket nem érdekli az emberek sorsa. Hangzatos szavakat puffognak, milliókkal-milliárdokkal parádéznak,

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szilvágyi Tibor őrnagy AZ ALBÁN KÉRDÉS BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI ÉS MEGOLDÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szabó A. Ferenc egyetemi tanár Budapest,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON

MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON MAGYARORSZÁG AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN - FORRADALMAK MAGYARORSZÁGON 1. MAGYARORSZÁG A HÁBORÚ VÉGÉN A Központi hatalmak 1918 őszén teljes katonai vereséget szenvedtek. Béketárgyalási javaslatot tettek Wilsonnak,

Részletesebben

XENO.HU Miről szól ez a füzet?

XENO.HU Miről szól ez a füzet? 1 XENO.HU Miről szól ez a füzet? A gyűlöletről, az elutasításról, az idegenellenességről. A füzet címe XENO.HU, ahol a xeno előtag az idegenre, a másra utal, a xenofóbia szó pedig idegenellenességet, idegengyűlöletet

Részletesebben

Hogyan tovább, Európa?

Hogyan tovább, Európa? 1 Hogyan tovább, Európa? transform! az alternatív nézőpont és a politikai párbeszéd európai folyóirata 2012. 2 Fotó: Sepp Dreissinger A lap illusztrálásához Helmut Kurz-Goldensteinnek, a híres osztrák

Részletesebben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben 1. A győztes nagyhatalmak szerepe a magyar békeszerződésben A téma alaposan földolgozott. L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Galántai József, Litván György,

Részletesebben

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN Anglia Nagy gyarmatbirodalommal rendelkezik (India, Egyiptom, Szudán, Kenya, Nigéria, Pretoria). A pénzügyi és kereskedelmi világ vezetője.

Részletesebben

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja

A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Fleisz Orsolya FLEISZ ORSOLYA A közel-keleti békefolyamat mint a világpolitika szegmentációs és orientációs pontja Bevezetés 1 Izrael a Közel-Kelet legextrémebb szinte minden tekintetben rendhagyó állama.

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben