Fekete Antal Keynes, a közgazdaságtan Mefisztója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fekete Antal Keynes, a közgazdaságtan Mefisztója"

Átírás

1 Fekete Antal Keynes, a közgazdaságtan Mefisztója A Havi Magyar Fórum korábban cikket közölt Unger László tollából A világméretű pénzügyi válság okai, következményei, felelősei és tanulságai címmel. A cikk a keynesianizmus szellemében íródott, és a magyar közvélemény számára - amely Keynes elméletéről és gyakorlatáról csak szórványosan értesülhetett a szovjet megszállás évei alatt - félrevezető lehet. Ezzel a recenzióval az egyensúlyt szeretnénk helyrebillenteni. Ki szabadította a csatornatölteléket a világra? A cikk már az első bekezdésében a gazdasági válsággal fenyegető pénzügyi válságot a finánckapitalizmus számlájára írja. Fel sem veti annak lehetőségét, hogy esetleg a kapitalizmus Keynes által sugalmazott forradalmi átalakításának a következményeivel állunk szemben, aminek a kudarcát az osztrák közgazdasági iskola már rég megjósolta. A Keynes-féle forradalom 1930 és 1970 között a kapitalista pénzügyi és gazdasági berendezkedést a feje tetejére állította: a takarékosság elvét sutba dobta (theory of over-saving), és azt a pazarló fogyasztás felmagasztalásával helyettesítette (theory of under consumption); intézményesítette a magángazdaságba való állami beavatkozást, és azt az elvet, hogy a fogyasztók elégtelen keresletét állami költekezéssel kell pótolni lehetőleg úgy, hogy az állam olyan pénzeket költsön, amely nincs meg neki (compensatory fiscal policy). Azt tanítja, hogy a munkanélküliséget meglehet szüntetni mesterségesen adagolt inflációval. A Keynes-féle forradalom az individualizmust háttérbe akarja szorítani és kollektivizmussal helyettesíteni. Kollektivizmus: szocializmus álruhában. A cikk szerzőjének magyarázata a válságra annál furcsább, mivel elítélőleg így körvonalazza a válság pénzügyi hátterét: A nemzeti devizáknak és valutáknak az aranytól való teljes elszakítása; a lebegő átváltási árfolyamrendszer bevezetése; az ex nihilo (fedezetnélküli) papírpénzgyártás világméretű elterjesztése; a forgalomban lévő papírpénz-tömeg exponenciális növelése; az egyes kormányok félelmetes eladósodása; óriási inflációs nyomás a forgalomban lévő gigantikus fedezetlen papírpénztömeg következtében; az Egyesült Allamok véget-nem-érő külkereskedelmi deficitje; az amerikai államháztartás állandósult és növekvő hiánya, a dollár-kamatláb 0-ra való leszorítása. Emlékeztetnünk kell arra, hogy nagyjából ezek voltak az eredeti mefisztofelészi program főbb pontjai, amelyet Keynes az 1930-as évek elején meghirdetett és az Unger által nagy műnek titulált A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete c. könyvében kifejtett. Feltesszük a kérdést: Vajon nem Keynes volt az, aki a Lordok Házában május 23-án elmondott beszédében barbár ereklyének (barbarous relic) nevezte az aranyalapú pénzrendszert, ami szerinte a munkanélküliség és a szegénység szálláscsinálója? Aki azt hirdette, hogy a sziklát kenyérré lehet változtatni azáltal, hogy a jegybank arany helyett az államadósságra építi bankjegyeit, vagy még inkább, ex nihilo pénzszaporítást rendez? Vajon nem Keynes-Mefisztó zászlaja alatt hirdette meg az amerikai jegybank a 0-kamatlábas monetáris politikáját? Vajon nem Keynes volt az, aki az államhatalom és a gőgös, kapzsi, felelőtlen pénzarisztokrácia összefonódását szorgalmazta, aki a magán és állami tulajdon közti vegyes gazdasági struktúra apostola volt, aki a munkanélküliséget az állami költségvetés egyensúlyának a felborításával akarta megszüntetni? Nos, a leves megfőtt, tessék megenni! Teljesen téves Keynes Unger által való pozitív értékelése: Keynes emberközeli közgazdasági gondolatai és tézisei harminc éven át biztosították a második világháború után a teljes foglalkoztatottságot, és soha nem látott általános jólétet és magas életszínvonalat eredményezett a nyugati demokráciákban egészen a Bretton-Woods néven fémjelzett monetáris rendszer 1973-évi erőszakos felszámolásáig, amikor is újra színre léptek az elvadult finánckapitalizmus pestises csatornapatkányokhoz hasonlító sötét romboló erői. Nem a finánckapitalizmus Unger szerinti jellemzésével van problémánk, hanem azzal, hogy ezt a csatornatölteléket ugyanaz a keynesianizmus szabadította rá a világra, amelyet Unger istenít. A beválthatatlan papírvaluta 1924-ben, tehát egy évvel az angol fontnak az aranyalapra való visszaállítása előtt, Keynes kiadta a Tract on Monetary Reform c. pamfietjét. Ebben az aranyra be nem váltható papírvaluta mellet tört lándzsát, és megpróbálta azt népszerúsíteni. A papírpénz, mint végleges fizetőeszköz megelőzőleg csak kényszerűségből keletkezett, és létezése óta pénzügyi szakértők mindig anomáliának, szükséges rossznak tekintették. Mint szabadon választott, végleges valutáris berendezkedés a papírvaluta a történelemben nem fordult elő, és egy ilyen valutatípus bevezetésének javaslatát kuruzslásnak tekintették. A történelem és a logika azt tanítja, hogy a be nem váltható papírpénz rendszere előbb-utóbb katasztrófába sodorja a kibocsátó országot. Keynes mindezzel nem törődve javasolta, hogy az angol fontot nyilvánítsák papírvalutának. Azzal érvelt, hogy a papírvaluta jobban biztosítaná az árszint állandóságát, mint az aranyvaluta, és emellett olcsóbb is volna. Szerinte az árszint stabilitása fontosabb, mint a váltóárfolyamok stabilitása, ergo, ha mindkettőt egyszerre nem lehet megvalósítani, akkor az utóbbit kell feláldozni. Ellenezte a font vissza-állítását az aranyalapra, mert ez szerinte megnehezítené az árszint stabilizálását. Az aranyat ennek dacára fel akarta használni valutáris célokra, így a kereskedelmi mérleg egyensúlyának helyreállítására. Keynes tehát elsőként javasolta, hogy a bankjegy-forgalom és az aranykészlet közti kapcsolatot meg kell szüntetni úgy, hogy a jegyforgalom szabályozásánál ne az aranykészlet nagysága, hanem az árszínvonal, az üzleti tevékenység, és a foglalkoztatás alakulása legyen az irányító szempont, az aranykészlet pedig csak a fizetési mérleg deficitjének a korrigálására használtassék fel.

2 Keynes javaslatának kritikája nem váratott soká magára. A szakértők túlnyomó többsége azon az állásponton volt, hogy a bankjegy írásos ígéret arra, hogy azt első kérésre aranyra váltsák, mégpedig előre meghatározott mennyiségben és minőségben. Ennek az ígéretnek a megtagadására nem lehet bizalmat építeni, márpedig a bizalom minden valutáris berendezkedésnek az alapja. Ha a jövőben a pénzűgyi és hitelforgalmi kríziseket el akarjuk kerülni, akkor a papírvaluta aranyértékét valamilyen magasságban stabilizálni kell. Minden más megoldás szelet vet, hogy később vihart arasson. Keynesnek az az érvelése, hogy a jegybank fő feladatává az árszint stabilizációját kell tenni, amely éppen úgy nélkülözhetetlenné tenné a jegybank meghatározott, céltudatos politikáját, mint a jegybeváltási kötelezettség, nem talált megértésre. A jegybeváltási kötelezettség világos és félremagyarázhatatlan, megsértését tagadni nem lehet. Az árszint stabilizálásának a követelménye homályos és ellenőrizhetetlen, már csak azért is, mert akárhány árszintmutató van, és ezek között az index-számok között akármilyen nagy eltérések előfordulhatnak. A beválthatatlan papírvaluta esetében teljesen hiányoznak a jegybank-politikának azok a korlátai, amelyek főleg a fedezeti előírások révén éreztetik hatásukat. Aranyvaluta esetén elképzelhetetlen az ex nihilo pénzszaporítás; míg ez a beváltha tatlan papírvaluta esetében elképzelhető, sőt, valószínűsíthető. Keynes szerint a papírvalutánál a hiányzó korlátokat és a hiányzó automatikus elemeket részben a jegybankpolitika részben pedig a gazdaságpolitika más ágai fogják átvenni. Ez az emberi akarat-elhatározások számára sokkal tágabb lehetőségeket nyitna meg. A jegybank vezetőitől valamint a gazdaságpolitika egyéb ágainak irányítóitól még nagyobb tudást, függetlenséget, kooperációs készséget követelne meg, és ezzel lényegesen növelné azokat a veszélyeket, amelyek a valutát fenyegetik. Jóllehet Keynes az 1924 évi vitában vereséget szenvedett, az angol font 1925-évi visszaállítása az aranyalapra pünkösdi királyságnak bizonyult szeptemberében az Angol Bank bejelentette a font csődjét és aranyembargót tett foganatba. Ezt Keynes Úgy könyvelte el, mint elméletének az események által való utólagos igazolását. Keynes ázsiója nagyot ugrott akadémiai és politikai berkekben. Hanem az nevet, aki utoljára nevet. Az 1930-as évek elején világszerte meghonosított papírvaluta és a Keynes által beígért árszint-stabilizáció a történelem keserű és kegyetlen tréfái közé sorolható. Egy font sterling 1931-ben egy szoba ára volt egy jobb londoni szállodában; ma már egy újságot sem lehet érte kapni. Nesze neked árszint-stabilizáció. A tőke pusztulása A második világháborút követő harminc bő esztendő, amit harminc szűk esztendő majd pedig a mostani pénzügyi válság követett, az évszázadok alatt felhalmozott tőke felélésének a jegyében telt el. Példátlan pazarlás folyt szerte a világon a Keynes-féle elmélet gyakorlati megvalósítása során. Az amerikai és angol vállalatok az inflációs monetáris politika következtében kénytelenek voltak a munkabéreket, osztalékokat és a menedzseri kompenzációt tőkéjük rovására folyósítani, miközben elhanyagolták a tőke-amortizációt. Senki sem gondoskodott az elfecsérelt tőkejavak pótlásáról. A látszólagos jólét eltakarta a rablógazdálkodást, amelynek a böjtje csak később, harminc év elmúltával következett be. A szisztematikus adóssághalmozás - állami éppúgy, mint magán - szintén ekkor vette kezdetét. A jelenlegi pénzügyi válság megértéséhez hozzátartozik a tőke pusztulásának a megértése. Bretton-Woods pénzrendszerét éppen ennek a rablógazdálkodásnak a következtében kellett felszámolni. E pénzrendszer alapját az amerikai arany-tartalékok képezték, amelyre a világ hitelrendszereépült. Senki se hitte volna ben, amikor e tartalékok szintje minden addigi rekordot megdöntött, hogy csekély húsz éven belül megrendül a dollárba vetett bizalom, pontosan az állandóan zsugorodó aranyfedezet miatt. De hát nincs az a nagy vagyon, amelyet megfelelő rablógazdálkodással a tönk szélére ne lehetne juttatni. Bretton-Woods elvérzik A Keynes-féle New Economics, amelyet az angolok és az amerikaiak habozás nélkül öleltek a keblükre, ilyen rablógazdálkodás volt től az amerikai arany-tartalékok szintje évről-évre csökkent. Végül is a világ aranybányáinak a termelése és az amerikai arany-export már nem a központi bankokba folyt hanem az örökös infiációtól tartó magánkezekben nyoma veszett. Az arany eltűnése természetszerűleg pánikhoz vezetett. Még az angol font 1968-évi harmadik devalvációja sem tudta a pénzügyi vihart lecsitítani. Az amerikai kincstár aranykészlete gátszakadásra emlékeztető módon kezdett kiürülni. Nixon elnök a krízisnek úgy vetett véget, hogy augusztus 15-én dollár-csődöt és aranyembargót jelentett be. Azt is mondhatnók, hogy Bretton-Woods elvérzett. Vér és arany! Amerika megtagadta a rövidlejáratú dollárkölcsöneinek aranyban történő elszámolását, amire korábban nemzetközi szerződésekben kötelezte magát, és ezzel a világ pénzrendszerét az ex nihilo pénzszaporítás szakadékába lökte. A világpiaci árak és a kamatláb elszabadultak arany horgonyukról. Innen az olajválság, a valutaválságok végeláthatatlan sorozata, innen a részvénytőzsdei, kötvénypiaci és ingatlanpiaci buborékok. Lehetetlen tudomásul nem venni, hogy ez a katasztrófa a megelőző rablógazdálkodás következménye volt, ami pedig a Keynes-féle közgazdasági tanokból merített ihletet. Keynes életrajzi adatai John Maynard Keynes ( ) angol közgazdász, jómódú akadémikus családba született Cambridge-ben. Apja is közgazdász volt. Ő maga matematikát hallgatott a Cambridge Egyetemen. Köztisztviselői pályára ment; az első világháború alatt a Kincstárnak dolgozott. A háború után valuta- és tőzsdespekulációval nagy vagyonra tett szert, de nem látta előre az 1929-es tőzsdekrachot (mint ahogy hívei és követői sem látták előre a 2008-as pénzügyi válságot!) Majdnem mindenét elvesztette, azonban vagyonát a nagy gazdasági válság éveiben kötvényspekulációval sikerült visszaszereznie. A saját maga által szorgalmazott kamatlábcsökkentésből hasznot tudott húzni. Mint alább látni fogjuk, a kamatláb leszorításának monetáris politikája mesés kockázat nélküli profitot eredményez a kötvényspekulánsok számára. Keynes kiterjedt publicisztikai tevékenységet folytatott pénzügyi és közgazdasági téren. Legismertebb műve A foglalkoztatás, a kamat és a pénz általános elmélete címmel jelent meg 1936-ban, és lett a következő közgazdásznemzedék bibliája. Ez a könyv biztosította számára a helyet,

3 mint a huszadik század legbefolyásosabb közgazdásza. Ebben nagyobb szerepet játszott a politikusok gondolkodásának sekélyes volta, mint Keynes gondolkodásának mélysége. A második világháború alatt megint a Kincstár alkalmazásába lépett tól haláláig tagja volt a Lordok Házának. Ő vezette 1944-ben a brit delegációt Bretton- Woods-ba, ahol a háborúban győztes szövetséges hatalmak az Új nemzetközi pénzrendszert kidolgozták (amely erről a New Hampshire államban lévő üdülőhelyről nyerte nevét). Keynes tanainak sok lelkes követője lett, de legalább annyi ellensége is. Legfőbb kritikusai az osztrák gazdasági iskola követői közül kerültek ki, Úgy mint Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, Henry Hazlitt, Murray Rothbard. Keynes és Friedman A Nobel-díjas Milton Friedman ( ) aki Keyneshez hasonlóan saját iskolát alapított monetarizmus néven, szintén kritizálta Keynes tanait. Azonban e két közgazdász lényegileg egy húron pendült. Mindkettő az arany pénzügyi szerepe ellen foglalt állást, mindkettő az ex nihilo pénzszaporítás és az egymástól függetlenül lebegő nemzeti valuták rendszerének volt a híve. A kettő közti különbség legjobb esetben is sekélyes volt és lényegtelen részletekre korlátozódott, vagy formai különbségekben mutatkozott meg, mint például Friedman álságos hittétele a szabad piac mellett. Hol beszélhetünk szabad piacról, amikor az államhatalmat arra használjuk, hogy a papírvalutát a társadalomra oktrojáljuk? Száz szónak is egy a vége: a két úgynevezett ellenlábas közgazdász együttesen felelős a világgazdaság kisiklatásáért, amit az ex nihilo pénzszaporítás petárdájával értek el. Keynes a petárda bal, Friedman a petárda jobb végét fogta, amikor azt a közeledő gyorsvonat elé a sínekre helyezték. A tőke nem sallang Keynes tanainak ugyanaz a lényege, mint az infláció korábbi apostolai, például Silvio Gesell ( ; Keynes mentora; az 1919-es rövidéletű bajor proletárdiktatúra pénzügyi népbiztosa) tanainak is. Eszerint a felhalmozott termelő tőke sallang, amit közprédává lehet tenni. Természetes, hogy a tőke feldarabolása és szétosztása népszerű. Az értetlen tömegek csak azt látják, hogy a tőkések elég hosszú ideig ültek a vagyonon és dúskáltak a javakban, s még a morzsákat sem voltak hajlandók megosztani a szegényebb rétegekkel. A méltányosság és az emberközeli gondolkodás megkívánja, hogy a társadalom minden rétege részesüljön ezekből a javakból, amit a társadalom termelt ki korábban, de az erősebbek kisajátították és kizárólagosan a saját javukra fordították. A termelő tőke azonban nem sallang. Ha közprédává teszik, akkor pusztulása után megáll a termelés és elpárolog a jólét. Ezt a legtöbben azért nem látják, mert a tőke elhalása többkevesebb időt vesz igénybe, nem azonnal következik be, ami elhomályosítja az ok-okozat nexust. Tudjuk, hogy Keynes nem volt olyan naiv, hogy a tőke elherdálhatóságának meséjét maga is elhitte volna. De cinikus manipulátor volt, akinek fő ambíciója az emberiség orránál fogva vezetése. Azt gondolta, hogy elég hosszú ideig fog élni ahhoz, hogy a tőke fontosságának a témáját idejekorán bedobhassa a köztudatba, a kapitalizmus megmentőjének a színeiben tetszeleghessen, és mint ilyen vonuljon be a világtörténelembe. A sors azonban másképp döntött. Keynes 63 évesen szívrohamban meghalt. Nem hagyott bizalmast maga után, aki a kapitatizmus megmentésének ügyét befejezhette volna. Keynes epigonjai mind kisszerű emberek voltak, képtelenek megérteni a termelő tőke valódi szerepét. Ez a szerep abban áll, hogy a tőke teljes egészében a kétkezi dolgozók termelési eszközeinek a javítását illetve kiegészítését szolgálja - beleértve a gyárépületeket is és az egész ipari infrastruktúrát. Csakis így érhető el az a mennyiségileg és minőségileg magasabb rendű termelési szint, amelynek a gyümölcsét már az egész társadalom élvezi, legfőképpen pedig a kétkezi dolgozók, akiknek halvány fogalmuk sincs arról, hogy a fogyasztáson kívül a megtakarításokat másra is lehet fordítani - például a termelési eszközök fejlesztésére. A tőkések részesedési hányada az ily módon nyert terméktöbbletből minimális. A kétkezi dolgozó tömegek életszínvonalának tartós emelésére nincs más mód, mint szabad teret engedni a tőke felhalmozásának, amely nélkülözhetetlen előfeltétele annak, hogy a vállalkozók a termelőeszközök mennyiségét és minőségét emelhessék, és ezáltal a termelés mennyiségét és minőségét növeljék. A katasztrófa kezdete: az 1971-es év Látható, hogy a 2009-ben kezdődő válság valódi magyarázata a tőke pusztulásában keresendő. Nem véletlen, hogy az amerikai vállalkozók tőkéje kivándorolt Ázsiába. A tőke oda megy, ahol szívesen látják. Ha egy országban vagy kontinensen ellehetetlenítik - mint ezt Keynes és hívei tették Amerikában és Európában demagóg propagandájukkal - akkor számolni kell a tőke pusztulásával és annak minden következményével. Az arany csupán a tőke egyik sajátos formája, amely a körülményekhez legkönnyebben tud alkalmazkodni, és korlátozások vagy zavargások esetén a leghamarabb fog kereket oldani. Keynes és Friedman legnagyobb tévedése az volt, hogy figyelmen kívül hagyták az aranyvaluta kiküszöbölésének gyilkos következményeit. Ezek között a legfontosabb a kamat vitustánca, amelyet a kamatláb eutanáziája követ. Az érem másik oldala a kötvénypiac stabilitásának felbolydítása. A kamatláb és a kötvényárak között szigorú fordított viszony áll fenn: alacsonyabb kötvényár magasabb kamatlábat eredményez, és viszont. A stabil kamatláb és a stabil kötvényárak a tőkés termelés nélkülözhetetlen kellékei, ami csak az arany-valuta alapján valósítható meg. Ha ez a feltétel nincs meg, a tőke pusztul. Az aranyvaluta megszüntetése 1971-ben a kötvényárak katasztrofális zuhanásával, tehát a kamatláb robbanásszerű emelkedésével járt. Erre az eshetőségre sem Keynes, sem Friedman nem voltak felkészülve, sem tanaik nem tudtak rá utólag elfogadható magyarázatot adni. Pedig a magyarázat kézenfekvő: a kötvénytulajdonosok elvesztették egyetlen megbízható biztosítékukat arra, hogy kötvényeik nem fognak részben vagy egészben a lejárati időn belül elértéktelenedni. A hosszúlejáratú hitelek kamatlába 1981-re, alig tíz év leforgása alatt, megnégyszereződött: felment 4-ről 16%-ra. Ez a 30 éves lejáratú kötvények közel 75%-os el értéktelenedésének felelt meg (amiben az inflációs értékveszteség nincs is benne!) A termelők egész sora ment tönkre, akiknek a vállalkozása nem

4 tudott versenyezni a 16%-os hozammal, ami a kötvénypiacon elérhetővé vált. A pénzügyi szektor sem úszta meg szárazon. A kötvények elértéktelenedése egyszersmind e szektor tőkéjének a pusztulását jelentette. A könyvelők és a bankrevizorok állami utasításra eltussolták a tőkepusztulás tényét, nehogy világraszóló bank-pánik kapjon lábra. Úgy tűnt, hogy ütött az utolsó ítélet órája. Keynes és Friedman kísérlete az ex nihilo pénzszaporítással kudarcot vallott - csakúgy, mint előtte számtalan más hasonló kísérlet az 1790-es francia assignat-tól az 1946-os magyar adó pengőig. A kamatláb eutanáziája A dollár megmentője Paul A. Volcker volt, aki mint a Federal Reserve elnöke 1979-ben átvette a kor mányrudat és pár hónapon belül meghirdette az új monetáris politikát Friedman szellemében. Eszerint a jövőben az amerikai jegybankok a hitelpolitikájukat nem a kamatlábhoz fogják igazítani, mint eddig, hanem a dollár összvolumenének növekedéséhez (monetary policy of targeting the money supply instead of targeting interest rates). Ez azt jelentette, hogy a kamatláb megszabadult a korábbi korlátaitól, és szabadon szárnyalhatott egyre magasabbra. Más szóval Volcker a magas kamatláb sokk-terápiáját alkalmazta, hogy megállítsa a dollárnak a már folyamatban lévő összeomlását. A dollár és a dollár névértékű értékpapírok egyszeriben népszerűek lettek, és a katasztrófát sikerült elkerülni - a termelő szektor tönkretétele árán. Keynes mefisztofelészi programjának szerves része a kamatláb eutanáziája, azaz zéró szintre való fokozatos leszorítása, amire csak napjainkban került sor, mikor az amerikai jegybankok nyilvánosan meghirdették a 0-kamatláb monetáris politikáját 2001-ben. Ez a politika voltaképp már 1981-ben megkezdődött. A világ pénzrendszerének irányítói rádöbbentek, hogy a dollár nem fog túlélni még egy, az 1971-eshez hasonló kamatlábkatasztrófát. Ezért adoptálták a Keynes-féle politikát, a kamatláb eutanáziáját. Keynes teljes mértékig tudatában volt annak, hogy a kamatláb leszorítása 0-ra szükségképp a kötvénytulajdonosok mesés meggazdagodását fogja eredményezni. Maga is ezzel a stratégiával tudta visszanyerni az 1929-ben a részvénytőzsdén elvesztett vagyonát, mivel az 1930-as évek deflációs reakciójára is a csökkenő kamatláb volt a jellemző. Keynes szempontjából a kötvénytulajdonosok meggazdagodása nem kívánatos mellékhatás, amit a jövőben mindenáron el kell majd kerülni. Tehát már 1936-ban meghirdette a euthanasia of the rentier programját. Rentier magyarul járadék-húzót jelent aki, mint az özvegyek és árvák is, örökségüket államkötvényekbe helyezik, és azok kamataiból élnek. Ezeknek a könyörületes halálba-segítése lett a Keynes által tervezett kamatpolitika egyik fő célkitűzése. Hogy a Biblia az özvegyek és árvák nyomorgatását égbekiáltó bűnként említi, azt most államérdekek miatt figyelmen kívül kellett hagyni. A programot sikerrel végre is hajtották. Az aranyvaluta megszüntetése, mint fentebb említettük, a kötvények példátlan elértéktelenedéséhez vezetett az 1971-et követő évtizedben. Ezek után épelméjű beruházó nem fektette többé megtakarításait államkötvényekbe. A kötvénypiac a spekulánsok játékterévé degradálódott. A spekulánsokat már nem lehetett olyan könnyen elintézni, mint az özvegyeket és árvákat. Ezek túlságosan furfangosak voltak ahhoz, semhogy a nagy birkanyírásra elmentek volna. Velük szemben más stratégiához kellett folyamodni. A spekulánsokat meg kellett vesztegetni. A Keynes-féle program, ami kezdete volt a jegybankok úgynevezett nyíltpiaci műveleteinek, kivette a kockázatot a kötvényspekulációból. A kötvényspekulánsok ki tudják számítani, hogy mikor esedékes a jegybank következő nyílt-piaci kötvényvásárlása, amire azért van szükség, hogy a pénzszaporításhoz a kellő fedezetet beszerezze. Nem kellett mást tenniök, mint felvásárolni a kötvényeket a jegybank orra előtt, hogy azokat - felárral - a jegybankkal feletessék. A kötvényspekulánsok, a legmagasabb hatóság jóváhagyásával, a köz kárára gazdagodhatnak. Illegális nyíltpiaci műveletek Nyíltpiaci műveleteken a jegybanknak a piacon végrehajtott olyan értékpapír-vásárlásait vagy eladásait értjük, amelyeknél a jegybank kezdeményezőként lép fel. Míg a rendes leszámítolási vagy kölcsönüzletben a jegybank csupán megállapítja a maga üzleti feltételeit, de nem kezdeményez üzletkötést, addig a nyiltpiaci múveleteknél kimegy a piacra és ott rendes piaci feltételek mellett értékpapírokat vesz vagy elad. Az 1921 évi amerikai kötvénypiaci crach előtt a nyíltpiaci műveletek fogalma gyakorlatilag ismeretlen volt. A nyíltpiaci műveleteknél az volna az alapgondolat, hogy ha a jegybank a kamattételek megállapításával nem tudja elérni, hogy üzletfelei vele megfelelő üzleteket kössenek, vagy ilyenektől tartózkodjanak, akkor a piacon ráerőszakolja az üzletfelekre a megfelelő ügyleteket. Ha a kamatláb leszállítása dacára nem növekedik a jegybank hitelének igénybevétele, a bank értékpapírokat vásárol a piacon és így juttatja be a forgalomba azokat a fizetőeszközöket, amelyeket a rendes hitelüzletben nem akarnak tőle megszerezni. A nyíltpiaci művelet alkalmas a jegybankpolitika eredményességének biztosítására olyan esetben is, amikor a kamatláb-politika nem vezet eredményre. Legfontosabb példa erre a bankjegyforgalom erőszakos növelése, ahol a jegybank kiveszi a spontán piaci erők kezéből a pénzmennyiség meghatározásának felségjogát. Az amerikai jegybankok nyíltpiaci műveleteit a törvény tiltotta. Mindazonáltal ez nem akadályozta meg őket abban, hogy sub rosa ne vásároljanak állampapírokat, hogy ezeket a bankjegyforgalom fedezeteként használhassák fel. Ezzel a törvényellenes taktikával a Kongresszust befejezett tények elé állították. A törvényhozás 1935-ben kénytelen volta nyíltpiaci ügyleteket ex postfacto legalizálni. Keynes csak erre várt, mert ezzel egyszeriben megnyílt a lehetőség egy eddig soha nem látott méretű pénzszaporításra. Több ízben áthajózott Amerikába, ahol Roosevelt elnökkel is tárgyalt, hogy az inflációs lehetőségekre felhívja az illetékesek figyelmét. Keynes mint veterán kötvényspekuláns feltétlenül kellett, hogy lássa az amerikai változások következményeit a spekulációra vonatkozólag. A nyíltpiaci műveletek legalizálása a kötvényspekulációból kivette a kockázatot. Ez azonban az ő szempontjából nem volt zavaró. Ellenkezőleg. A kötvényspekulánsokat szövetségeseinek tekintette, akik lehetővé fogják tenni, hogy az Államkincstár adandó alkalommal korlátlan mennyiségű kötvényt dobhasson a piacra. Nem kell többé félni a dollár összeomlásától. Számítani lehet arra, hogy a kötvény-spekulánsok vérszemet kapnak a kockázzatmentes profit láttán, és vevők lesznek a kötvényekre minden mennyiségben. Keynesnek ez az általunk feltételezett elképzelése 2010-ben lett igazán aktuális, amikor az állampapírok piaca telítődött, és

5 az amerikai költségvetési hiány tobzódása az állampapírok további végeláthatatlan kibocsátását tette szükségessé. Mindenki azt várta, hogy a kínálat túltengése és a kereslet hiánya a kötvényárak zuhanásához, tehát a kamatláb ugrásszerű növekedéséhez fog vezetni. Tévedtek. Keynes- Mefisztó jobb pszichológus volt. Számolt a kötvényspekuláciával. Ezentúl a csillagos ég a határa a kötvényárak további emelkedésének, és megnyílt az út a Keynes által oly kívánatosnak tartott zéró-százalékos kamatlábhoz. A pénzügyi válság valódi magyarázata A kamatláb intézményes leszorítása harminc év óta folyik és feltehetőleg még továbbra is folytatódni fog. Ennek azonban van egy következménye, ami elkerülte a keynesiánusok figyelmét, pedig ebben keresendő a pénzügyi világválság valódi magyarázata. A csökkenő kamatláb a tőke további pusztulásának a legfőbb oka. Csökkenő kamatláb nem tévesztendő össze az alacsony, de stabil kamatlábbal. Az utóbbi jótékony, míg az előbbi kártékony. A csökkenő kamatláb azt jelenti, hogy minden korábbi beruházás szükségképp veszteséges, mert azt lehetett volna alacsonyabb kamatláb mellett finanszírozni, ha varunk vele. Ezt a veszteséget regisztrálni kellene a vállalkozás egyenlegében, és a hiányt új tőkefelhalmozással pótolni. De senki sem teszi ezt. Abban a boldog tudatban ringatják magukat, hogy az alacsonyabb kamatláb a malmukra hajtja a vizet. Pedig ez nincs így. A régi termelők nem tudnak versenyezni az újakkal, akik később kezdték üzleti tevékenységüket és az alacsonyabb kamatláb előnyét kezdettől fogva élvezik. A defláció igazi oka nem az árak esése, mint azt a Keynes-féle diagnózis tévesen megállapította. Az igazi ok a kamatláb esése illetve leszorítása. Az árak esése csupán ennek következménye. Miért növeli a csökkenő kamatláb az adósságterheket? Itt ugyanazzal a jelenséggel állunk szemben, amit fentebb már megemlítettünk: a kamatláb csökkenése a kötvények piaci értékét szükségképp növeli. Ebből folyik, hogy az adósság azonnali likvidálása pontosan annyival fog többe kerülni a hitelfelvevőknek, amennyivel a kötvények piaci ára emelkedett. A tőke pusztulása a kamatláb csökkenésével nem korlátozódik a termelőkre. A pénzügyi vállalkozások: bankok, nyugdíjpénztárak, biztosító intézetek tőkéje ugyanúgy pusztul, mivel passzíváik likvidálási értéke állandóan emelkedik. Elhangzik az ellenvetés, hogy teljes mértékben kompenzálja aktíváik növekvő piaci értéke. Igen ám, de a könyvvitel szabályai értelmében az aktívákat megszerzési árukon kell az egyenlegben feltüntetni, ha a piaci érték túlszárnyalja azt. Ezzel a metrikával mérve a világ pénzintézeteinek mindegyike a harminc éve tartó példátlan kamatlábcsökkenés miatt ma már fizetésképtelen. Ezt csak azért nem látja még mindenki világosan, mivel a bankfelügyelők ezt a tényt felsőbb utasításra eltussolják azzal, hogy szemet hunynak a könyvelők csalásán, amellyel az aktívákat felül-, a passzívákat pedig alulértékelik A tőke pusztulásának a fényében látható a Keynes-féle tanok és politika teljes csődje. Az aranyvaluta megszüntetése a stabil kötvényárakat lerombolta, és megnyitotta az utat a kamatláb intézményes csökkentéséhez. Ez azután alattomos módon a tőke általános erózióját illetve pusztulását eredményezte. A jegybank vezetői az adósságtömeg, a pénzforgalom növelésében és a kamatláb csökkentésében keresik az üdvösséget. Ezzel olajat öntenek a tűzre: a tovább csökkenő kamatláb a tőke további pusztulásához vezet. A világ rohan a vesztébe. Szépségverseny - Keynes ízlése szerint A foglalkoztatás, a kamat és a Pénz általános elmélete c. könyvének 12. fejezetében Keynes egy igen érdekes és jellemző példát hoz fel. Beszél egy feltételezett szépségversenyről, amit egy bulvárlap rendez meg. A versenyben résztvevő olvasóknak hatot kell kiválasztani száz csinos hölgy képe közül. Az első díjat az az olvasó kapja, akinek a választása legközelebb esik az összes versenyző választásának átlagához. A felületes olvasó választása a néki legjobban tetsző hölgyekre fog esni. Feltételezi, hogy a bulvár lap olvasóinak az ízlése nem elkorcsosult ízlés. A kicsit mélyebben gondolkodó olvasó azonban arra gondol, hogy az átlagolvasó ízlése különbözik az övétől, és ennek választását próbálja pályázatával rekonstruálni. A még mélyebben gondolkodó olvasó megpróbálja a tömegeknél hívebben megjövendölni, hogy fognak a tömegek viselkedni. Ezzel megfogtuk a harmadfokú gondolkodás logikáját. De még ez sem a nóta vége. A negyedfokú gondolkodó azt próbálja kifundálni, hogy a harmadfokú gondolkodók hogy gondolkodnak. De lesznek ötöd-, hatodfokú gondolkodók is, és így tovább, ad infinitum. Keynes ezt a példát azért hozta fel, hogy a tőzsdei spekulánsok gondolkodását illusztrálja, akik pénzüket egy bizonyos számú részvénybe akarják befektetni. A felületes spekuláns természetesen azokat a részvényeket választja, amelyeket a legjobban menedzselt, pénzügyileg és gazdaságilag legjobban felvértezett vállalatok bocsátottak ki. A másodfokú spekuláns nem így gondolkodik. Ő arra fogad, amit az átlagos spekuláns gondol. De lesznek harmadfokú spekulánsok is, akik arra fogadnak, amit az átlagos másodfokú spekuláns gondol, stb. A nyertes spekuláns választása nagyon különböző lehet az úgynevezett felületes spekuláns szolid választásától. Nem a valóság a fontos, hanem a valóságról alkotott kép még akkor is, ha az délibáb. A Keynes-féle szépségverseny bepillantást enged Keynes legbelsőbb pszichéjébe. Tudja, hogy az aranyvaluta olyan tükör, ami a valóságot a legkevésbé torzítja el. Következésképp az aranyvaluta birtokában az emberek véleménye a legkevésbé manipulálható. De azt is tudja, hogy ha az államhatalom elkobozza ezt a tükröt, illetve megtiltja annak használatát, akkor jobb híján az emberek görbe tükör használatára fognak kényszerülni, véleményük ennek megfelelően eltorzul és manipulátható lesz. Keynes ezzel kidolgozta a demagógia elméletét. A demagóg eleme az a környezet, amelyben az emberek véleménye maximálisan eltorzult és manipulálható. Ebben a környezetben megkeresi a vélemények legkisebb közös nevezőjét. Erre épít még akkor is, ha annak fonákságáról meg van győződve. Ez Keynes-Mefisztó világnézetének kis tükre.

6 Hivatkozások Unger László: A világméretű pénzügyi válság okai, következményei, felelősei és tanulságai, Havi Magyar Fórum, XVIII. évfolyam 2. szám; február. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money,1936, London: Palgrave Macmillan, see also: John Maynard Keynes, Tract on Monetary Reform, 1924, London: Macmillan Függelék Szemelvény Francisco D Anconia védőbeszédéből arra a vádra, hogy a pénz minden rossz gyökere, Ayn Rand Atlas Shrugged c. regényéből, ami magyar fordításban 2009-ben jelent meg Veszett világ címmel. A védőbeszéd a 371-ik oldalon található. Ha tudni akarod, hogy mikor kezd felbomlani a társadalom, figyeld a pénzt. A pénz a társadalom erényének barométere. Amikor pusztítók tűnnek fel az emberek között, azzal kezdik, hogy megrontják a pénzt, mert a pénz az emberek védelme, és a morális lét alapja. A pusztítók megragadják az aranyat, és tulajdonosának papírpénzzel szúrják ki a szemét. Ezzel lerombolják az objektív értékrendszert, és az embereket kiszolgáltatják egy önkényes értékmegállapító bitorló hatalmaskodásának. Az arany objektív érték volt, a megtermelt javak egyenértékű megfelelője. A papírpénz nemlétező vagyon jelzáloga, fedezete, a fegyver, amit azokra fordítanak, akiktől a vagyon megteremtését várják. A papírpénz a törvényesített fosztogatóknak olyan számlára kiállított csekkje, amely nem az övék, hanem áldozataik erényének a számlája. Lesd a napot, amikor a bank megtagadja a csekk kifizetését: számlafedezet kimerítve. A szerző: Fekete Antal professzor neves matematikus és pénzügyi tudós. Budapestben született 1932-ben. Az ELTE matematika szakán 1955-ben graduált. Az 1956-os forradalom leverése után egy évvel Kanadába emigrál. A következő évtől kezdődően 35 éven át a Newfoundland-i egyetemen dolgozott. Számos egyetem vendégprofesszora volt (Columbia University, Trinity College, Acadia University, Princeton University) óta az IISAM professzora. Kapcsolódó anyagok:

A monetáris rendszer

A monetáris rendszer A monetáris rendszer működése, pénzteremtés Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@pszfb.bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A monetáris rendszer intézményi kerete Kétszintű bankrendszer,

Részletesebben

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu)

Monetáris Politika. Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris Politika Dr. Dombi Ákos (dombi@finance.bme.hu) Monetáris politika vitele (árfolyampolitika, kamatpolitika, pénzmennyiség szabályozása, a monetáris rezsim kialakítása) Pénzügyi stabilitás biztosítása

Részletesebben

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt.

Az évezred pénze. Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Az évezred pénze Fiatal Vállalkozók Hete Pénzügyi Intelligencia nap - 2010.11.16. Riczkó István SwissFinance Zrt. Arany Az arany a természetben elemi állapotban előforduló, a történelem kezdetei óta ismert,

Részletesebben

GUBCSI LAJOS TARAFÁS IMRE A LÁTHATATLAN PÉNZ MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS

GUBCSI LAJOS TARAFÁS IMRE A LÁTHATATLAN PÉNZ MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS GUBCSI LAJOS TARAFÁS IMRE A LÁTHATATLAN PÉNZ MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ÉS BŐVÍTETT KIADÁS KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1983 írta: DR. GUBCSI LAJOS DR. TARAFÁS IMRE TARTALOMJEGYZÉK Az első kiadást

Részletesebben

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika

Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer I. Magyar Nemzeti Bank jogállása, alapvető feladatai Monetáris politika Bankrendszer fogalma: Az ország bankjainak, hitelintézeteinek összessége. Ezen belül központi bankról és pénzügyi intézményekről

Részletesebben

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14.

Devizaárfolyam, devizapiacok. 2006. november 14. Devizaárfolyam, devizapiacok 2006. november 14. Az árfolyam fajtái 1. Az árfolyam a nemzeti pénz csereértéke Deviza = valutára szóló követelés Valutaárfolyam: jegybankpénz esetében Devizaárfolyam: számlapénz

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 8 32 36 pont jeles 27,5 31,5 pont jó 23 27 pont közepes 18,5 22,5 pont elégséges 18 pont elégtelen Név:. Elért pont:. soport:.

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22.

FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK. 2012. május 22. FELVÉTELI DOLGOZAT MEGOLDÓKULCS KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 2012. május 22. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon

Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon Pénzügytan minimum kérdések (2009/2010. tanévre) BA szakon 1. A pénz fogalma és funkciói! 2. Mit nevezünk kamatnak, kamatlábnak és reálkamatlábnak? 3. Mi a jövőérték? Milyen kamatozási módok és módszerek

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget.

Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. KEDVES ÜGYFELEINK, A 2012-es év portfolió jelentése. Kezdhetjük úgy is, hogy a tavalyi év hozott hideget, meleget. Ez így volt az utóbbi években mindig. Mindenki érezte a negatív gazdasági hatásokat, de

Részletesebben

A pénz a makroökonómiában

A pénz a makroökonómiában A pénz a makroökonómiában Makroökonómia 4. elıadás 1 Reálfolyamatok nominál, v. jövedelmi folyamatok egyidejő pénz- és árumozgás de: elválhat idıben: pénzfolyamatok önállóan Pénz: általános egyenértékes,

Részletesebben

Valuta deviza - konvertibilitás

Valuta deviza - konvertibilitás Valuta deviza - konvertibilitás Nemzetközi elszámolások eszközei - arany - valuta - deviza - mesterséges nemzetközi pénzek Arany: a nemzetközi elszámolások hagyományos eszköze Valuta: valamely ország törvényes

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Borbély László András. 2014. április 30.

Borbély László András. 2014. április 30. Államadósság és állampapírpiac Borbély László András 2014. április 30. Hogyan keletkezik az államadósság? Éves költségvetési törvény 1. év 1 Mrd Ft deficit 1 Mrd Ft hitelfelvétel 1 Mrd Ft államadósság

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Valuta, deviza, konvertibilitás 64. lecke Nemzetközi elszámolások

Részletesebben

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP

ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP ELEMZÉS A UNIT-LINKED ALAPOKRÓL - HUNGÁRIA ALAP 2014.IV. negyedév Makrogazdaság Magyarország Az Európai Bizottság legutóbbi előrejelzésében a magyar gazdaságra vonatkozóan 2,5%-os növekedést vár 2015-re,

Részletesebben

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt.

A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. A mulatságnak vége A világgazdaság a pénzügyi piacok szemüvegén át nézve Jaksity György, Concorde Értékpapír Rt. Az előadás célja Bemutatni a jelenlegi válsághoz vezető utat Elemezni a krízis legfontosabb

Részletesebben

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban

ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban ELEMZÉS: A világ aranykereslete 2008-ban Összefoglalás 2008-ban jelentős változás következett be a világ aranykeresletében. Ebben az összefoglalóban erre szeretnénk rávilágítani az Erste Research Group

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat

Hogyan mérjük egy ország gazdasági helyzetét? Mi a piac szerepe? Kereslet-Kínálat Bevezetés a Közgazdaságtanba Vizvári Boglárka Témák Általános gazdasági fogalmak Gazdaság és nemzetközi szervezetek Külkereskedelem Általános Gazdasági Fogalmak Mivel foglalkozik a közgazdaságtan? Hogyan

Részletesebben

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló

szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló szerda, 2015. június 3. Vezetői összefoglaló A vezető nemzetközi részvényindexek negatív tartományban zárták a keddi napot. Az euró/forint kurzus ma reggel megközelítette a 312-es szintet. A BUX 0,3 százalékkal

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva

GYAKORLÓ FELADATOK 1. A pénz időértéke I. rész (megoldott) Fizetés egy év múlva . Jelenérték (PV, NPV), jövő érték (FV) Számítsa ki az alábbi pénzáramok jelen és jövőértékét. Az A,B,C ajánlatok három külön esetet jelentenek. 0% kamatlábat használjon minden lejáratra. Jövőértéket a.

Részletesebben

A fenntartható adósságpálya problémái Mellár Tamás egyetemi tanár A magyar gazdasági válság jellege Vajon az adósságválság a legsúlyosabb problémánk? Sokan igennel válaszolnak erre a kérdésre A kormány

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

Makroökonómia. 10. hét

Makroökonómia. 10. hét Makroökonómia 10. hét Jövő héten ZH! Multiplikátor hatás Kiadási multiplikátor Adómultiplikátor IS-görbe Nem lesz benne pénzkínálat! Könyvet érdemes tanulmányozni, Igaz- Hamis, definíció előfordulhat Könnyű

Részletesebben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben

Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Unió helye a globalizálódó gazdasági rendben Az Eu létrejöttének oka: a széthúzó európai népek összefogása, és nem a világhatalmi pozíció elfoglalása, mégis időközben a globalizálódó világ versenyre

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként:

Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei. Témák és ezek ismertetése szintenként: Gazdasági ismeretek tantárgy követelményei Témák és ezek ismertetése szintenként: TÉMÁK A közgazdaságtan alapfogalmai, főbb kérdései, vizsgálódási módszerei A piaci mechanizmus alapvető elemei, működése,

Részletesebben

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő

Buda-Cash Brókerház. Határidős piacok. Határidős üzletkötő Buda-Cash Brókerház Határidős piacok Sőre Balázs Határidős üzletkötő Elmélet A határidős ügylet célja, egy mögöttes termékben, adott időszak alatt bekövetkező, kedvezőtlen irányú árfolyamváltozás kockázatának

Részletesebben

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu

A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói. Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu A pénzügyi rendszer fogalma és funkciói Monetáris és fiskális politika 1. előadás Dr. Vigvári András vigvaria@inext.hu Tananyag-egyéb tudnivalók Tankönyv:Vigvári András: Pénzügy(rendszer)tan. KJK-KERSZÖV.

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca

fogyasztás beruházás kibocsátás Árupiac munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet tőkekínálat Tőkepiac megtakarítás beruházás KF piaca kibocsátás Árupiac fogyasztás beruházás munkakereslet Munkapiac munkakínálat tőkekereslet Tőkepiac tőkekínálat KF piaca megtakarítás beruházás magatartási egyenletek, azt mutatják meg, mit csinálnak a

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1

5 Forward és Futures Árazás. Options, Futures, and Other Derivatives, 8th Edition, Copyright John C. Hull 2012 1 5 Forward és Futures Árazás 1 Fogyasztási vs beruházási javak Beruházási célú javak (pl. arany, ezüst, ingatlan, műkincsek, stb.) Fogyasztási javak (pl. ércek, nyersfémek, olaj, kőszén, fél sertés, stb.)

Részletesebben

Reálszisztéma Csoport

Reálszisztéma Csoport Reálszisztéma Csoport Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth L. u. 4 - Városház u. 1. Befektetési Alapkezelő Zrt. Autó Buda Toyota márkakereskedés Autó Buda Lexus márkakereskedés

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

Nemzeti Pedagógus Műhely

Nemzeti Pedagógus Műhely Nemzeti Pedagógus Műhely 2009. február 28. Varga István 2007. febr. 21-i közlemény A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól: - sikeres a kiigazítás: mutatóink minden várakozást felülmúlnak, - ipari

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Abszolút Hozam Származtatott Alap I: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. december 22. Lajstromszáma 1121-34 Tipusa Zártkörű,

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét

Tartalom. Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok. 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét Pénzügytan I. Pénzteremtés, banki mérlegek és pénzaggregátumok 2010/2011 tanév őszi félév 2. Hét 2010.09.14. 1 Tartalom 1. A pénz különböző formái (ismétlés) 2. Pénzteremtés folyamata 3. Pénzaggregátumok

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A pénzpiac, az IS-LM-görbék és az összkeresleti függvény 15. lecke A pénz

Részletesebben

Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató

Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató Komámasszony hol a profit? (avagy a nyereség átváltozása) Előadó: Pitti Zoltán tudományos kutató, egyetemi oktató Értelmező szótár: koma, profit, transzformáció Koma: valójában egy olyan rokonsági kapcsolat,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A termelési tényezők piaca 8. lecke A gazdasági szereplők piaci kapcsolatai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

A ország B ország A ország B ország A ország B ország Külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett ára. Mi befolyásolja a külföldi fizetőeszköz hazai fizetőeszközben kifejezett árát? Mit befolyásol

Részletesebben

1 of 4 11/11/09 9:31 AM

1 of 4 11/11/09 9:31 AM Bombasikert futott be az arany - Van még benne kakaó? 2009.11.11 07:48 Hiába döntöget egyre magasabb csúcsokat az arany árfolyama, továbbra is van még tere az emelkedésnek Juhász Gergely, a Conclude Befektetési

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

Szerbia bankrendszere és a válság

Szerbia bankrendszere és a válság Szerbia bankrendszere és a válság Jelasity Radován Elnök, Szerb Nemzeti Bank Budapest, 2009. November 5. Csak ha az dagály visszavonul, fog kiderülni ki úszott meztelenül * Alacsony állami rizikóbesorolás:

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, valamint a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2010 Alapadatok Neve Rövid neve Budapest Energia Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Budapest Energia Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános, nyíltvégű, származtatott ügyletekbe

Részletesebben

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS

BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS KOVÁCS ÁRPÁD EGYETEMI TANÁR, SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS ELNÖK MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG ELNÖK BEFEKTETÉSEK ÉS A KÖLTSÉGVETÉS 2013 ŐSZ Tartalom 1. A 2013. évi költségvetés megvalósításának

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG -

A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - KOVÁCS ÁRPÁD MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSASÁG SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI - STABILITÁS ÉS PÉNZÜGYI BIZTONSÁG - 2012. DECEMBER 13. AZ ELŐADÁS

Részletesebben

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások

2011.03.30. A pénzügyi közvetítő rendszer. A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata. A megtakarítások és a beruházások A pénzügyi közvetítő rendszer 7. előadás 1 A pénzügyi közvetítő rendszer meghatározása és feladata A közvetítő rendszer piacok, egyének, intézmények és szabályok rendszere Biztosítja a gazdaság működéséhez

Részletesebben

Kamatcsere és devizacsere ügyletek

Kamatcsere és devizacsere ügyletek Kamatcsere és devizacsere ügyletek Interest rate and FX swaps Száz János Fogalmak Indíték Piacok, szereplők, pénzáramlások Árjegyzés A swap pozíció értéke A swap pozíció értékváltozása C:/SZAZ 2 Csere

Részletesebben

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek

2010.06.05. Pénz és tőkepiac. Intézményrendszer és a szolgáltatások. Befektetési szolgáltatási tevékenységek Pénz és tőkepiac Intézményrendszer és a szolgáltatások Befektetési vállalkozások - Értékpapír bizományos - Értékpapír kereskedő - Értékpapír befektetési társaság Befektetési szolgáltatók Működési engedélyezésük

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika

GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA. Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam. Gazdaságpolitika GAZDASÁGPOLITIKA, PÉNZÜGYPOLITIKA, MONETÁRIS POLITIKA Onyestyák Nikolett Pénzügy 1. Sportszervezı II. évfolyam Gazdaságpolitika Gazdaságpolitika Pénzügyi politika Költségvetési (fiskális) politika Monetáris

Részletesebben

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok

Pénzügyi számvitel IX. előadás. Saját tőke, céltartalékok Pénzügyi számvitel IX. előadás Saját tőke, céltartalékok SAJÁT TŐKE Áttekintés Mérleg Saját tőke Eszközök Idegen tőke A tulajdonos juttatja A tulajdonos a vállalkozónál hagyja A saját tőke csoportosítása

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló

szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló szerda, 2014. december 17. Vezetői összefoglaló Nyereséggel zártak a vezető nyugat-európai részvényindexek tegnap, míg a tengerentúlon mínuszban végeztek a börzék. Kedden a forint gyengülést szenvedett

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA alapszak levelező tagozat számára Emberi erőforrások Gazdálkodás

Részletesebben

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította:

Tőzsdeismeretek. Csoport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy:. Javította: Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Közgazdasági és Társadalomtudományi Intézeti Tanszéki Osztály Tőzsdeismeretek A Név: Csoport: Tagozat: Elért pont:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK

KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK KÖZGAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA FELADATOK I. TÉTEL A. Olvassa el figyelmesen a következő kijelentéseket. a) Az első öt (1-től 5-ig) kijelentésre vonatkozóan jelölje a kijelentésnek megfelelő számot, és

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek

Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Pénzügyek egyszer űű en, minde nn kinek Ferenczi Gábor Tartalomjegyzék: A közgazdasági, pénzügyi törvényekről3 Megtakarítás, befektetés, biztosítás, hitel3 Megtakarítások3 Befektetések4 Biztosítás5 Fogalmak:6

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

Beszámoló a BME 2009. évi befektetési tevékenységéről

Beszámoló a BME 2009. évi befektetési tevékenységéről BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Kaszásné Mészáros Éva főigazgató Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság E LŐTERJESZTÉS A Szenátus 2010. május

Részletesebben

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére

MEGFELELÉSI TESZT. Természetes személy ügyfelek részére MEGFELELÉSI TESZT Természetes személy ügyfelek részére Név: Anyja neve: Állandó lakcím: Születési hely és idő: Adóazonosító jel: Telefonszám: Email: Azonosító okmány típusa és száma: Jelen teszt (a továbbiakban:

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Befektetési politika kivonat

Befektetési politika kivonat Befektetési politika kivonat A PÉNZTÁRI BEFEKTETÉSEK IRÁNYELVEI A Pénztár elsődleges célja a befektetett vagyon biztonságos gyarapítása. A Pénztár lehetővé teszi tagjai számára, hogy megtakarításukat koruk,

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat.

Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. Az alábbiakban az Erste Traderen folytatott devizapiaci kereskedés működéséről és az azt érintő szabályokról olvashat. 1 1. Cél spread-ek A honlapon megtalálhatóak az egyes devizakeresztekre vonatkozó

Részletesebben

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28

Táblatípus : 20 2007.2 éves beszámoló Készült : 2008.05.28 Intézmény neve: Magyar Bányászati Hivatal Év: 27 Típus: Beszámolók Táblatípus : 2 27.2 éves beszámoló Készült : 28.5.28 Fejezet: 15 Szektor: 151 Törzsz: 381 Cím,alcím: 11 Magyar Bányászati és Földtani

Részletesebben

A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁGRÓL

A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁGRÓL 1 / 8 A GAZDASÁGI VILÁGVÁLSÁGRÓL A jelenlegi pénzügyi gazdasági válság kapcsán sok szó esik az országok, családok, emberek túlzott eladósodásáról. Ezt szeretném egy kicsit részletesebben megvizsgálni.

Részletesebben

47. Hét 2009. November 20. Péntek

47. Hét 2009. November 20. Péntek 1 Napii Ellemzéss 47. Hét 2009. November 20. Péntek Összegzés A nemzetközi piacok korrekciót látjuk világszerte, a távol keleti tőzsdék közül csak Shanghai zárt pluszban, (Nikkei -1,3%, Heng Seng 0,86%,

Részletesebben

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés:

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés: Történeti áttekintés: A Fortress 1947-ben alakult biztosító társaságként 1998-ban létrehozta a vagyonkezelési üzletágat A cégnek több mint 14 millió ügyfele van 2200 alkalmazottja világszerte 22 képviselete

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság módosított finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete 2014 eddig eltelt időszakában. 2. A 2014. évi módosított finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék.

A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata. Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék. A modern pénz kialakulása. A pénz fogalma, funkciói. A pénzteremtés folyamata Pénzügytan 1./1. Onyestyák Nikolett Sportmenedzsment Tanszék A pénz Meghatározott értékkel bíró tárgy, amely a kereskedelmi

Részletesebben

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)...

Készült: 2014.09.10 09:09. Számjel. Fejezet MERLEG_R. 2014 Rendező mérleg ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 597584 1051 01 02/00 246356 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1067 Budapest

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben