családot? HELIKON KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "családot? HELIKON KIADÓ"

Átírás

1

2 ROBIN SKYNNER I JOHNCLEESE Hogyan éljük túl a családot? HELIKON KIADÓ 5

3 FORDÍTOTIA. RAKOVSZKY ZSUZSA ILWSZTRÁLTA. BUD HANDELSMAN A mő erdeti címe: Families and how to survive them A fordítás a Methuen London Ltd 1983-as kiadása akapján 1983 Robin Skynner, John 1983 Methuen London Ltd Hungarian Rakovszky Zsuzsa, 1993 Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani az alábbi barátainknak és kollégáinknak azért, hogy idıt szakítottak a kézirat egyes részeinek elolvasására, és értékes megjegyzéseket főztek hozzájuk, valamint az általuk szolgáltatott információkért és tanácsokért. Kijelentjük azonban, hogy az itt kifejtett nézetekért, valamint az esetleges hibákért és mulasztásokért természetesen teljes egészében minket terhel a felelısség. Jane Abercrombie, Susan Barrows, Ruth Berkowitz, Dennis Brown, Arnon Bentovim, John Bowlby, John Byng-Hall, Douglas Connor, Chris Dare, Shirley Dare, Ronaid Eyre, Lionel Kreeger, Marianne Kreeger, Malcolm Pines, Denis Robinson, Margaret Robinson, Meg Sharpe, David Skynner, Prue Skynner, Katrin Stroh és Barbara Trentham. Külön is szeretnénk megköszönni' Christopher Falkus és Ann Mansbridge igen értékes szerkesztıi munkáját; ugyancsak rendkívül hálásak vagyunk Daphne Day-nek, Dee Edwardsnak, Joan FakenhamWalshnek, Briar Silichnek és Joan Snellnek, a kézirat számos fogalmazványának legépelése során végzett kitőnı munkájáért. Edward Albee Nem félünk a farkastól címő darabjának részletét a londoni Jonathan Cape Ltd, valamint a New Y ork-i Atheneum Publishers Inc engedélyével idéztők könyvünkben. 6

4 BEVEZETÉS Miért írtuk meg ezt a könyvet? JOHN Tíz évvel ezelıtt csoportterápiás kezelésre jelentkeztem. Két okból. Elıször, mert már legalább két éve erıs influenzás tünetektıl szenvedtem, amelyekkel szemben a kezelı orvosom tehetetlennek bizonyult. Végül, három alap os kivizsgálás után, azt a tanácsot adta, hogy mivel a tüneteim alighanem pszichoszomatikus eredetőek - a leghelyesebb pszichológiai megközelítéssel próbálkozni. Nagyjából ugyanebben az idıben az elsı házasságommal kapcsolatban is különféle problémákkal küzdöttem, teljesen sikertelenül. Egy idı után az a meggyızıdés alakult ki bennem, hogy nem is tudok velük külsı segítség nélkül megbirkózni... ami azt illeti, akkor úgy gondoltam, hogy nincsenek meg hozzá a megfelelı szellemi eszközeim, hogy megértsem, mi is történik velem voltaképpen. Ma már tisztában vagyok vele, hogy bizonyos érzelmi tapasztalatoknak is híjával voltam. Ezeket a tapasztalatokat kellett megszereznem a csoportterápia során ahhoz, hogy képes legyek megoldani a problémáimat. Mondanom sem kell, hogy nem valami nagy lelkesedéssel léptem át az Analitikusok Nagyszerő Világának küszöbét, mivel teli volt a fejem a szokásos angol fenntartásokkal ezzel az egész Lélektani Vircsafttal szemben. És mégis, minden szkepticizmusom - akár azt is mondhatnám, bizalmatlanságom - ellenére, elkezdtem járni a csoportterápiás ülésekre. A terápiát Robin Skynner és felesége, Prue vezették, akik egyőtt dolgoztak mint társ terapeuták. Rajtuk és rajtam kívül még hét ember volt a csoportban, köztük néhány házaspár is. És ez a tíz ember minden csütörtökön, késı délután, másfél órára összeült egy szobában, és csak beszéltünk és beszéltünk; és ez így ment három és fél éven keresztül. Ez alatt az idı alatt a csoport tagjai természetesen kicserélıdtek; amint valaki úgy érezte, készen áll rá, hogy befejezze a terápiát, az üresedést azonnal betöltötték egy újonnan jelentkezıvel. Körülbelül egy évvel azután, hogy csatlakoztam a csoporthoz, az az érzésem támadt, hogy egész felnıtt koromban nem történt velem semmi, ami izgalmasabb lett volna, mint a terápia. Elıször is azért, mert amint egy kissé felengedtünk egymással szemben, a csoport tagjai kezdtek sokkal szabadabban és nyiltabban viselkedni, mint ahogy azt az ember megszokott társadalmi élete során valaha is teszi, kivéve talán két-három 7

5 legbensıségesebb barátjával. Anélkül, hogy bagatelizálni kívánnám mindazt, ami a csoportban történt, megállapítottam magamban, hogy a terápiás ülésekkel összehasonlítva a legtöbb film és tévéjáték fakónak, mesterkéltnek és hamisnak tőnik. Az olvasó ebbıl a megjegyzésbıl talán arra következtet, hogy megpróbáltam bizonyos távolságtartással nézni, ami a csoportban történt. Nos, errıl szó sem volt. Nagyon is részt vettem mindabban, ami történt, ami azt jelentette, hogy ahogy teltek a hónapok, én a különféle hangulatoknak és érzelmeknek igen széles skáláján estem át. Ezek közül nem egy teljesen új volt számomra, és nemigen tudtam mit kezdeni velük. De ezektıl az érzelmi tapasztalatoktól, és attól a néhány felfedezéstıl eltekintve, amelyet önmagammal kapcsolatban tettem - és amelyek sehogy sem akartak beilleszkedni akkori, önmagamról alkotott képembe! -, az volt számomra a legmegdöbbentıbb, hogy kérdésessé vált jó néhánya legmélyebben gyökerezı meggyızıdéseim közül is - elsısorban azok az alapfeltevéseim, amelyek a férfi-nı viszonyra vonatkoztak. Ezeket olyan, teljesen új módon vetettük vizsgálat alá, hogy lassanként kezdtem el bizony talanodni benne, vajon azok az elképzelések, amelyeket WestonsuperMare-ben plántáltak belém, csakugyan jó szolgálatot tettek-e nekem életem során. Ma, több mint öt évvel azután, hogy befejeztem a terápiát, a leghatározottabban állíthatom, hogy rengeteget segített nekem mindaz, amit a csoporttól tanultam. Azóta sokkal örömtelibbé vált számomra az élet. Mondanom sem kell, hogy a csoportterápia során nyom nélkül elmúltak mindazok a testi tünetek, amelyektıl korábban szenvedtem, és lényegesen csökkent bennem a fizikai feszültség; azt hiszem, a többi ember megértésében is sok hasznát veszem a terápián tanultaknak, sıt néha még segíteni is képes vagyok a barátaimnak, jóval hatékonyabban, mint azelıtt. Sokat segített a terápia szakmailag is, mivel mélyebb bepillantást nyújtott az emberi,jellembe", kiszélesítette a látókörömet, és lehetıvé tette, hogy új szemmel figyeljem, hogyan viselkednek az emberek a társadalmi és politikai életben, és ezáltal, azt hiszem, sikerült magyarázatot találnom számos olyan jelenségre, amelyet korábban sehogy se értettem. De a terápia legnagyobb haszna - amely önmagában is elég lett volna hozzá, hogy felszabadítson és élvezetesebbé tegye számomra az életet - az volt, hogy bármilyen problémáim adódjanak is mostanában, mindig sokkal enyhébb és kezelhetıbb formában jelentkeznek - mintha csak árnyékai lennének korábbi önmaguknak -, a csoportterápián tanult módszerek pedig lehetıvé teszik, hogy sokkal könnyebben és hatékonyabban birkózzak meg velük. Mindez elegendı ok arra, hogy mélységes hálát érezzek - elsısorban természetesen Robin és Prue Skynner iránt, de a modem Csoport- és Családterápia valamennyi tanítása, álláspontja és módszere iránt is, 8

6 amelyeket a szellemi egészségügy mővelıi a legutóbbi években kifejlesztettek. De bizonyos vagyok abban is, hogy ez az újfajta gondolkodásmód más emberek képzeletét is megragadja majd. Legtöbbjüknek természetesen se ideje, se kedve, se szüksége nem lesz rá, hogy magával a terápiával is megpróbálkozzék. Én azonban még soha nem találkoztam olyan könyvvel, amelybıl ezekkel a gondolatokkal valaki laikusok számára is érthetö nyelven megismerkedhetett volna. Ezért két évvel ezelött felvetettem Robinnak, mi lenne, ha mi ketten próbálkoznánk me~ egy ilyen könyv megírásával... Es mégis, most hogy befejeztük a könyvet, azon veszem észre magam, hogy kénytelen vagyok eltöprengeni rajta: csakugyan olyan újak és meghökkentöek lennének ezek a gondolatok? Valójában nem is tudom. Például ma már teljesen magától értetıdınek tőnik számomra, hogy véleményeink és tulajdonságaink java része azokban a tapasztalatok ban és kapcsolatokban gyökerezik, amelyeket saját családunkban éltünk át gyermekkorunk ban. De azt is tudom, hogy azért akad még néhány ember, akit ez a gondolat meglepne - söt megdöbbentene. Arról is meg vagyok gyözödve, hogy azoknak a "problémáknak" egy része, amelyekkel felnött fejjel küszködünk, voltaképpen olyan gyermekkori nehézségekböl ered, amelyekkel akkor nem tudtunk megbirkózni, ezért felnött életünkbe is magunkkal cipeltük öket. De vajon ez az olvasó számára is ennyire nyilvánvaló, vagy a felfedezés erejével hat rá? Talán ahhoz a gondolathoz kell vigaszért folyamodnom, hogy egy újszülöttnek minden vicc új... ts On. Doktor? meséljen az On érzéseir6/. 9

7 Egyet azonban nyugodtan állíthatok: ha az olvasó csak századannyira is izgalmasnak találja majd ezeket a gondolatokat, mint én annak idején, akkor ennek a könyvnek a példányai nem fognak eladatlanul porosodni a könyvesboltokban... ROBIN Nekem a magam részérıl elıször 1976-ban fordult meg a fejemben, hogy jó lenne egy ilyesfajta könyvet írni, egy Fred nagybátyámmai folytatott beszélgetés során. Éppen akkoriban jelent meg az Egy test: több személy címő pszichológiai szakkönyvem, és minden rokonomnak küldtem belıle egy tiszteletpéldányt. Arra számítottam, hogy ez a könyv is olvasatlanul fog majd porosodni a család tagjaim könyvespolcán, és igen kellemes meglepetésként ért, amikor Fred nagybátyám, aki sem képzettséget nem szerzett ebben a témában, sem nem érdeklıdött iránta különösebben, és aki egész életében egy kis boltot vezetett abban a cornwalli halászfaluban, ahol annak idején anyámmal felnıttek, kijelentette, hogy a könyvet elolvasta, mi több, nagyon érdekesnek is találta, és sokat segített neki abban, hogy megértsen és elrendezzen magában néhány bonyolult dolgot, amin házaséletének elsı idıszakában ment keresztül. Reméli, folytatta, nem fogok megbántódni azon, amit mondani készül, és aztán pattogó cornwalli dialektusában kijelentette: "Az embernek magától sose jutnának eszébe ezek a dolgok, míg ott nem látja ıket leírva egy könyvben, fehéren feketével, mint a te könyvedben; de amint egyszer így leírva látta ıket, rögtön tudja, hogy ez így igaz, józan ésszel bárki beláthatja." Bár a könyv a lapokban is kedvezı kritikákat kapott, én egyiknek sem örültem annyira, mint Fred bácsiénak. És amikor a könyvrıl beszélt, ráébredtem, hogy amit a benne kifejezett gondolatokból megértett, az valamilyen kedvezı módon megváltoztatta azt is, ahogyan a tulajdon életérıl gondolkodott. Azokat a fájdalmas élményeket, amelyekrıl korábban azt hitte, hogy a saját hibájából érték, vagy mások igazságtalanságának és szívtelenségének, vagy a sors valamilyen érthetetlen csapásának tulajdonította ıket, most egyre inkább egyszeruen a gyermekkorában történtek következményének látta, olyasminek, amit nem állt módjában befolyásolni. És ez nemcsak attól az érzéstıl szabadította meg csaknem teljesen, hogy felelıs valamiért vagy hibás valamiben, amirıl voltaképpen nem tehetett, hanem abban is segített neki, hogy elvállalja a felelısséget abban az új, felnıttkori családi kapcsolatában, amelyben addig egymás kölcsönös hibáztatása meghiúsította a kibékülést, jóllehet voltaképpen arra vágyódott. Késıbb hallottam, hogy még halála elıtt lépéseket tett, hogyelrendezze ezt a bizonyos ügyet. Éveken keresztül magyaráztam a diákjaimnak, hogy bár szakmai ismereteink és tapasztalataink lehetıvé teszik számunkra, hogy másokon 10

8 segítsünk, abban nem reménykedhetünk, hogy a saját családtagjaink lelki problémáiban is segíteni tudunk, mert azokban mi magunk is érdekeltek vagyunk, s így képtelenek a szükséges elıítéletmentességre és tárgyilagosságra. Ám a Fred bácsival folytatott beszélgetés hatására eltöprengtem rajta: ha az ember még egy szakkönyvvel is, amelyben ezeket a gondolatokat fejtegeti, a segítségére tud lenni a tulajdon családjának, mennyivel többet segíthet egy olyan könyv, amely kifejezetten a nagyközönség számára íródott? És hogy az elsı könyvet miért írtam meg? És egyáltalán, miért lettem éppen pszichológus, miért foglalkoztam legszívesebben a családi élet pszichológiájának tanulmányozásával? Ennek a cornwalli látogatásnak az ideje alatt szerettem volna minél többet megtudni a saját családom történetérıl. Mint ahogy azt a családterapeuták szerte a világon mindenütt teszik, mi is azzal foglalkoztunk pszichológus kollégáimnak azzal a kis csoportjával, amelyet ennek a tárgynak az oktatására toboroztam össze Londonban (késıbb ebbıl a csoportból nıtt ki a Családterápiás Intézet), hogy megosszuk egymással azokat a tapasztalatokat, amelyeket saját családunk történetének felderítése során szereztünk, hogy ezek segítségéveljobban megérthessük azokat a családokat, amelyek hozzánk fordultak segítségért. A mi családunkban Fred bácsit úgy tartották számon, mint a család krónikását, aki számtalan mulatságos történetet tudott az összes családtag múltjából. Azon a bizonyos estén hallottam tıle még valamit; valamit, amit anyám mondott rólam kisgyerekkoromban: "Igazán nem is tudom, mit gondoljak Bobról: vagy zseni lesz ebbıl a gyerekbıl, vagy a Bodmin Szanatóriumban fogja végezni [így hívták a helybeli elmegyógyintézetet]." Így, utólag azt is tisztán látom, hogy mivel hiányzott belılem a tehetség, hogy valóra váltsam jóslatának az elsı felét,jó ideig jóformán egyebet se tettem, mint hogy megpróbáltam elkerülni, hogy a második fele igazolódjék be, mígnem végül kompromisszumos megoldást választottam: elmegyógyintézetbe kerültem ugyan, de nem a Bodminba, és a kórház alkalmazottai számára fenntartott bejáraton keresztül. De miért volt minderre egyáltalán szükség? És miért történt mindez énvelem, és nem a négy fivérem közül valamelyikkel? Most visszatekintve, mindannak a tudásnak a birtokában, amelyet Fred bácsitói és másoktól szereztem a saját családomról, és szakmám gyakorlása során a családokról általában, tisztán látom, milyen hatalmas érzelmi ellenáramiatoknak a fókuszába kerültem gyermekkoromban, hogy ezek mennyire feldúltak és összezavartak akkoriban, és hogy késıbb felnıtt életem java részét azzal töltöttem, hogy megpróbáltam elmenekülni a következményeik elıl. Szüleim tisztességes, jólelkő és jó szándékú emberek voltak, az egész falu tisztelte és szerette ıket, és mindig azt tették, amirıl úgy gondolták, hogy a leghelyesebb. Nem értették, hogyan 11

9 lehet nekik egy olyan gyerekük, aki tele van félelemmel, képtelen szembenézni a valósággal, álmokba és magányos szórakozásaiba menekül. Ma már világosan látom, hogy ık is éppolyan tanácstalanok voltak, mint én magam. Akkoriban azonban csak azt éreztem, hogy el kell titkol nom elılük a problémáimat, ha nem akarok nekik csalódást okozni. Emlékszem, mennyire vágyódtam akkoriban valamiféle térkép vagy iránytő után, amely segítene eligazodni önmagamban és valamilyen megoldást találni... Mivel a családomban nem találtam ilyen irány tőre, a külvilágban kezdtem keresgélni, de eredménytelenül. Végül, miután a második világháborúban mint pilóta leszolgáltam a katonaidımet az angol légíerınél, úgy döntöttem, jelentkezem az orvosi egyetemre, és késıbb pszichológíára szakosodom. Majd ráébredtem, hogy legalább annyira önmagamon akartam segíteni, mint másokon, és hogy elsısorban azt szerettem volna kideríteni, "melyik út vezet felfelé" - vagyis hogy mit jelent "normálisnak" vagy "egészségesnek" lenni, és hogy én magam hogyan indulhatnék el ebbe az irányba. De amikor elvégeztem az orvostudományi egyetemet, és végre elérkeztem a Pszichiátriai Intézetbe, hogy megkezdjem pszichológiai tanulmányaimat, s amikor beszabadultam az intézet hatalmas könyvtárába, olyan könyvek után kezdtem kutatni, amelyek a "normalitással" foglalkoztak, ám mindössze három kurta tanulmányra bukkantam. Ezek közül kettı használhatatlan volt, a harmadik érdekes ugyan, de nem több esetgyőjteménynél. Kénytelem voltam hát ráébredni, hogy itt is, akárcsak gyerekkoromban, mindenre önmagamnak kell rájönnöm. Úgy határoztam, hogy terapeuta leszek, és egyénekkel, csoportokkal és családokkal fogok foglalkozni, ugyanakkor én magam is jelentkeztem csoportterápiára, melynek során jobban megismerem önmagamat, és remélhetıleg sikerül választ találnom a kérdéseimre: mit is jelent voltaképpen lelkileg egészségesnek lenni, és mit tehetnek a családok tagjaik lelki épségéért? Több mint húsz évvel késıbb mindazt, amit errıl megtudtam, megírtam egy könyvben, és Fred bácsi, amikor "ott látta leírva, fehéren feketével", rádöbbent, hogy "ez így igaz, józan ésszel bárki beláthatja". Ekkoriban végre megjelent néhány olyan tanulmány is, amely a lelkileg egészséges családokkal foglalkozott; az elsı ilyen tanulmány, amelynek témája a kivételes lelki egészség - az "optimális egészség" volt, ugyanabban a hónapban és ugyanannál a kiadónál jelent meg, mint az én könyvem amerikai kiadása. Mindkét könyvet megküldték nekem, és amikor arrólolvastam, milyen munka folyik a Timberlawni Kutató Alapítványnál, a texasi Dallasban, izgatottan ismertem fel, mennyire megegyeznek az ı eredményeik azokkal a következtetésekkel, amelyeket én vontam le saját klinikai tapasztalataimból. Még be sem fejeztem a könyv olvasását, amikor levelet kaptam ennek a kutatócsoportnak a 12

10 vezetıjétıl - aki viszont ~ppen az én könyvemet olvasta, bár én ezt akkor még nem tudtam. O is arra hívta fel a figyelmemet, mennyire hasonlóak az eredményeink. Úgy tőnt tehát, hogy végre bizonyos dolgokat helyesen látok, és ráadásul más emberekkel is meg tudtam értetni ıket, méghozzá laikusokkal, egy pszichológusok számára iródott szakkönyvben... Így azután amikor John Cleese felvetette, hogy megpróbáihatnánk együtt írni egy könyvet, népszerő formában, én mohón kaptam az ötleten, igaz, rövid habozás után - mert azért ijesztıen nagy feladatnak tőnt ilyen mennyiségő anyagot összesőríteni és világosan kifejteni. Ha ennek a könyvnek sikeről valamit érzékeltetni az olvasóközönséggel abból, mennyi érdekes, izgalmas és hasznos új felfedezés született mostanában azzal kapcsolatban, hogyan mőködnek a családok, és hogy miként lehetne segíteni nekik abban, hogy jobban mőködjenek, ez legalább annyira John élénk és eredeti szellemének és logikus gondolkodásának köszönhetı, mint annak az ismeretanyagnak, amelyet én győjtöttem össze hozzá szakmám gyakorlása során. Remélem, hogy beszélgetéseink, amelyeknek lényegét ebben a könyvben adjuk közre, másoknak is olyan sokat segítenek majd, mint nekünk kettınknek és a családtagjainknak; és remélem, abból is megérez majd valamit az olvasó, mekkora öröm volt számomra Johnnal együtt dolgozni... 13

11 Miért kellett nekem? éppen TÉGED elvenni JOHN Kezdjük talán egy könnyő kérdéssel... miért határozza el két ember, hogy összeházasodik? ROBIN Azért, mert szerelmesek egymásba. JOHN Ugyan, menj már! ROBIN Komolyan beszélek. JOHN Jó, tegyük fel, hogy így van, de azért mégiscsak roppant bizarr, ahogy az emberek szerelembe szoktak esni! Gondold csak meg: adva van egy tökéletesen mindennapi, értelmes, józan ember, mondjuk egy számitógép-programozó vagy egy hites könyvvizsgáló... az egyik pillanatban még vidáman programoz vagy hites-könyvvizsgál, a következıben hirtelen meglát valakit egy zsúfolt terem másik végében, és máris tisztában van vele: "Ah, azt a személyt ott az Isten is nekem teremtette! Gondolom, az lesz a legjobb, ha vele töltöm el a hátralevı életemet!" Már-már okkultnak is nevezhetném... 14

12 ROBIN Eszerint neked háromszáz évvel ezelıtt kellett volna élned, amikor még a szülık kerestek jövendıbelit a gyermeküknek, olyan ésszerő szempontok alapján, mint hogy mennyi földje vagy pénze van az illetınek, vagy hogy milyen magasan áll a társadalmi ranglétrán. İk is úgy gondolták, hogya "szerelem" a lehetı legrosszabb alap egy házassághoz - a katasztrófa biztos receptje. JOHN Igen, tudom. Samuel Johnson például kijelentette, hogy minden házasság felıl a Lordkancellárnak kellene döntenie, anélkül, hogy az érdekelt felek kívánságait tekintetbe venné... ROBIN Mindezzel csak annyit akartam mondani, hogy ma szabadságunkban áll azzal a személlyel házasodni össze, akit igazán szeretünk, aki igazán boldoggá tesz bennünket. JOHN Következésképp természetesen ma több a válás, mint a történe lem során bármikor! ROBIN Mivel mi ketten is megtettük a magunkét érte, hogy ez az arányszám olyan magas legyen, mint amilyen, talán jobb, ha nem ütünk meg túlságosan kritikus hangot... JOHN Sajnálom, nem akartam. Voltaképp azt hiszem, általában alábecsülik a válást. Pedig az ember csak a válás segítségével nyerhet bepillantást a házasság legfogósabb kérdéseibe, olyan finom árnyalatokba, amelyekrıl azoknak a házaspároknak, akik harminc éven át boldogan élnek egymással, fogalmuk sem lehet. Ettıl eltekintve, ha elválunk, ha nem, itt állunk, sok-sok millióan, és vígan házasodunk, abban a hiszemben, hogy "Ez az, akit az isten is nekem teremtett!" Szóval hogy is van ez az egész, doktor? ROBIN Te mit gondolsz, mit jelent beleszeretni valakibe? JOHN Annyi bizonyos, hogy jóval többet, mint hogyegyszerően sze xuálisan vonzónak találom az illetıt. És az is biztos, hogy ha komolyan szerelmes vagyok valakibe, az illetı jóval többet jelent számomra egyszerő barátnál, aki történetesen tetszik is nekem. De hogy ez a többlet voltaképpen miben áll, arról fogalmam sincs, és még sose hallottam, hogy valaki meghatározta volna. Ha szóba kerül, az emberek sokat tudóan mosolyognak, a "kémiáról" beszélnek valamit, aztán gyorsan témát változtatnak. Szóval szerinted micsoda? ROBIN Hát én azt hiszem, hogy amikor ezen az igen mély szinten vonzódunk valakihez, ez azért van, mert az illetı alapjában véve ugyanolyan, mint mi magunk - a szó lélektani értelmében. JOHN De hát a bölcsek szerint "az ellentétek vonzzák egymást". ROBIN Csakhogy ez nem igaz. Vagy ha mégis, akkor az illetık csak látszólag ellentétek. Valójában azonban az emberek azért vonzódnak valakihez, mert az illetı hasonlít hozzájuk, méghozzá a legalapvetıbb dologban - hasonló a családi háttere. JOHN Csak nem azt akarod mondani, hogy azok az emberek, akik 15

13 annak idején - sıt még ma is - azért ugrottak fejest egy házasságba, hogy elmeneküljenek a családjuktól, a szó lélektani értelmében valami módon magukkal cipelték a családjukat a házasságba is? ROBIN De, pontosan ezt mondom. JOHN Na de várj egy kicsit! Én például jóformán semmit sem tudtam az elsı feleségem családjáról, amikor beleszerettem. Csak jóval késıbb... ROBIN Na és te? Te beszéltél neki a tiédrın JOHN Nem, nem hinném. ROBIN Akkor talán éppen ez volt a közös bennetek... JOHN Ezt nem értem. ROBIN Talán azért nem beszéltetek egymásnak a családotokról, mert se a te szüleid, se az övéi nem beszéltek valami sokat az ı családjukról. Más szóval talán ebben hasonlított kettıtök családi háttere. JOHN Ez túlságosan csavaros, semhogy meggyızı lehetne. És különben is, az ember már jóval korábban érzi, hogy "van valami a levegıben", mielıtt még elkezdene az illetıvel információt cserélni a családjáról... ROBIN Igen, ez így van. JOHN Tehát elismered? ROBIN Megpróbálom elmagyarázni. Nyugodtan állíthatom, hogy ez volt talán a legmeglepıbb dolog, amire rájöttem az alatt a sok év alatt, amióta családokkal foglalkozom, és én is csak fokozatosan fogadtam el, hogy igaz. Pedig az, és ezt egy bizonyos "Családi Rendszereket Vizsgáló Gyakorlat" nevő kísérlettel lehet bebizonyítani a leglátványosabban. Elsı alkalommal I973-ban voltam a szemtanúja ennek a kísérletnek, néhány idelátogató amerikai családterapeuta mutatta be nekünk. Ma már mi is felvettük a Családterápiás Intézet tananyagába. JOHN Mit akar bebizonyítani ez a gyakorlat? ROBIN Az a célja, hogy megmutassa, milyen ok ok alapján választják ki egymást a párok egy emberekkel zsúfolt szobában. Ez a kísérlet még a korábbinál is jóval világosabbá tette számomra, hogyan mőködnek ezek a tudattalan vonzalmak, és mi a lényegük. JOHN Úgy érted, ez a kísérlet megmutatja, hogyan választ juk ki egymást, még mielıtt bármit tudnánk a másikról? ROBIN Igen. A hallgatók még a képzés elején elvégzik ezt a gyakorlatot - eszményi esetben már akkor, amikor még semmit nem tudnak egymásról. A csoport minden tagját beterelik egy szobába, majd felkérik ıket, hogy válasszanak ki egy másik személyt a csoportból, akirıl vagy úgy érzik, hogy emlékezteti ıket egy családtagjukra, vagy azt az érzést kelti bennük, ho~y képes lett volna betölteni valamilyen "hiányt" a családjukban. Es - most jön a dolog érdekes 16

14 része - egyáltalán nem szabad beszélniük egymáshoz, míg választanak. Egyszerüen neki állnak föl-alá bolyongani a szobában és nézegetni a többieket. Amikor mindenki választott már, azaz amikor már párokat alkottak, akkor megkérik ıket, hogy beszélgessenek egy darabig, és próbáljanak meg rájönni, miért is választották a másikat. Arra biztatják ıket, hogy hasonlítsák össze a családi hátterüket. A következı lépésben felkérik a párokat, hogy válasszanak ki egy másik párt, amelyekkel négyest alkotnak. Azután minden négyest felszólítanak rá, hogy alkossanak valamiféle családot úgy, hogy megállapodnak egymással, ki milyen szerepet tölt majd be ebben a családban. Aztán megbeszélik egymással, mi volt az a saját családi hátterükben, ami erre a döntésre vezette ıket. Végől pedig be kell számolniuk róla az egész csoportnak, hogy mire jöttek rá. JOHN És mire? ROBIN Arra, hogy valami módon a kísérletben részt vevı valamennyi személy olyan másik három embert választott, akinek a caládja a saját jához nagyon hasonlóan müködött. JOHN Hát ezen meg mit értesz, hogy a saját jához "nagyon hasonlóan müködött"? ROBIN Hát például rájönnek arra, hogy mind a négyen olyan családból jöttek, ahol a családtagoknak nehézségeik voltak gyöngéd érzelmeik kimutatásában, vagy talán a harag vagy az irigység kifejezésében; vagy ahol jó néhányan csaknem incesztuózus kapcsolatban álltak egymással; vagy ahol az embertıl azt várták, hogy örökké optimista ésjókedvü legyen. Vagy felfedezhetik, hogy mind a négyüknek olyan apja volt, aki sokat volt távol otthonról azokban az években, amikor a legfontosabb lett volna számukra, hogy velük legyen; vagy hogy mind a négyen egyidısek voltak, amikor a családjukban valami súlyos veszteség vagy jelentıs változás következett be. JOHN És nem lehet, hogy ezekre a közös tulajdonságokra csak azért bukkannak rá, mert megmondták nekik, hogy ilyeneket kell keresniük? ROBIN Ez korántsem magyarázná meg kielégítıen, miért találnak mindig olyan sok és egymással összefüggı hasonlatosságot. Tudom, hogy ez nem hangzik elég meggyızıen olyasvalaki számára, aki soha nem vett még részt ebben a kísérletben, de ha az ember személyesen megtapasztalja, már-már ijesztı, mennyire pontosan bekövetkezik, amire számítunk. JOHN Na és mi a helyzet azokkal, akik "petrezselymet árulnak"? Azt mivel magyarázod, hogy ıket nem választja senki? ROBIN Hát fura módon, számomra éppen a "petrezselymet árulók" szolgáltatták a döntı bizonyítékot: ık gyıztek meg róla végül, hogy itt valami egészen döbbenetes dolog történik. A legelsı alkalommal, 17

15 amikor körülbelül húsz leendı családterapeutával kellett elvégeztetnem ezt a gyakorlatot, nagyon aggódtam, hogy azok, akiket csak a legvégén választanak ki, úgy fogják érezni, hogy ıket mindenki visszautasította. Ezért, amikor ki kellett kérdeznem a csoportokat arról, mire jöttek rá, ezeknek a "petrezselymet árulóknak" a kikérdezését halasztottam a legvégére, mert féltem hallani, milyen érzéseket váltott ki belılük a dolog. De kiderült, hogy ıket is ugyanolyan izgalomba ejtette a gyakorlat, mint a többi hallgatónkat. Felfedezték, hogy valamennyien nevelıszülıknél nıttek fel, vagy adoptálták ıket, vagy gyermekotthonokban nevelkedtek. Tehát gyermekkorukban valóban úgy érezték, hogy elutasították ıket, és tévedhetetlenül ki is szemelték egymást a tömegbıl! JOHN Tehát valahányszor ezt a gyakorlatot végrehajtj átok, az lesz az eredménye, hogy a résztvevık azért választják egymást, mert figyelemre méltóan sok közös vonás van a családi hátterük ben - vagyis abban, mi történt velük gyerekkorukban, és abban is, hogyan visel kedtek egymással és velük a családtagjaik? ROBIN Így van. JOHN Na és miben hasonlitanak azok az okok, amelyek alapján a kísérlet résztvevıi kiválasztják egymást, azokhoz, amelyek bennünket indítanak arra, hogy beleszeressünk valakibe? ROBIN A legalapvetıbb dologban. Nézd, két ember a legkülönbözıbb okokból határozhat úgy, hogy összeházasodik, és ezeknek az okoknak a legtöbbje könnyen érthetı. A házasságterápia egyik úttörıje, 18

16 Henry Dicks, az ötvenes években három fı kategóriába sorolta be ıket. Ott vannak elıször is azok a társadalmi okok, amelyek valamilyen irányban nyomást gyakorolnak az egyénre: például az osztályhelyzete, a vallása és a pénz; aztán ott vannak azok a személyes indítékok, amelyeknek az egyén tudatában van, például hogy a jó külsejéért vagy a hasonló érdeklıdési köréért; és harmadikként ott vannak ezek a mély, tudattalan vonzalmak, amelyeket mindenki "kémi ának" szokott nevezni. JOHN És a kísérlet azt bizonyítja, hogy ez a harmadik csoport, a tudattalan vonzalmaké, játssza a fıszerepet? És azt is elárulja, hogy az emberek öntudatlanul azért szemeinek ki maguknak valakit, mert annak a családja az övékéhez hasonlóan mőködött? ROBIN Így van. Ne felejtsd el, hogy a mi hallgatóink tudatában voltak, hogy olyasvalakit keresnek, aki egy családtagjukra emlékezteti ıket vagy aki fontos hiányt töltött volna be a saját családjukban. Ugyanakkor nem is ismerték egymást - szó sem lehetett tehát arról, hogy öröklött hasonlóság lett volna a megjelenésükben vagy a személyiségükben. És az igazán megdöbbentı dolog az, hogy ennek ellenére, pusztán azáltal, hogy megnézték maguknak a másikat, olyan személyeket választottak, akiknek meglepıen hasonló gyermekkori élményeik és ugyanolyan jellegzetes családi problémáik is voltak, mint nekik. JOHN Másképpen fogalmazva, mindenhová magunkkal cipeljük a családunkat, valahol mélyen a lelkünkben elrejtve, és állandóan olyan jeleket küldünk szét a világba, amelyekrıl mások, akiknek hasonló volt a családi hátterük, fel tudnak ismerni bennünket? ROBIN Hogy aztán, amikor ezekkel az emberekkel összekerülünk, újrateremtsük velük, legalábbis bizonyos értelemben, a saját családunkat. Elég megböbbentı, nem? JOHN...Igen, azt híszem nyugodtan annak nevezhetjük. Tudom, hogy mint pszichológus, semmi szokatlant nem találsz a gondolatban, hogy az emberek viselkedésére mekkora hatással vannak a tudattalan erık, de egy laikusnak, mint én, nem kis megrázkódtatást jelent, amikor egyszerre csak rádöbben, hogy mi, emberek milyen gyakran teszünk valamit olyan indítékok alapján, amelyekrıl nem is tudunk. Ha csak azt veszem például, eszerint milyen hihetetlen mennyiségő információt szerzünk be egymásról állandóan, anélkül hogy ennek a legcsekélyebb mértékben is tudatában lennénk!... ROBIN Igen, csakugyan elképesztı, milyen óriási mennyiségő jelet adnak le az emberek, amelyek alapján meg tudjuk ítélni a jellemüket, következésképp azt is, milyen családban nıttek fel... JOHN Elmagyaráznád egy kissé részletesebben, mik ezek a jelek? 19

17 lelek ROBIN Mindnyájan állandóan informáljuk arról a környezetünket, hogy miféle emberek vagyunk. Jellemünk kiolvasható az arckifejezésünkbıl, abból, ahogy mozgunk - tudod, a "testnyelv"-bıl, amirıl annyit lehetett hallani mostanában... JOHN A testtartásunkból, az öltözködésünkbıl, abból, ahogy moz gunk, ahogy gesztikulálunk... ROBIN És nemcsak abból, hogy milyen mozdulatokat teszünk, hanem abból is, hogy hogyan és milyen gyakran, és így tovább... JOHN Jó, eddig rendben van, de azt sehogy se értem, hogy ezek a jelek hogyan árulhatnak el bármit is az illetı személy családi hátterérıl. ROBIN Valamennyien tudunk rá következtetni, hogyan éreznek más emberek egy adott pillanatban, igaz? Pontosan tudjuk, hogy barátságos vagy ellenséges kedvükben vannak-e, jókedvüek-e vagy éppen nyomorultul érzik magukat, és így tovább... Igen, de ezeken az állandóan változó érzelmeken kívül és felül, amelyeket mindnyájan állandóan átélünk, vannak még bizonyos habituális érzelmeink vagy megnyilvánulásaink is. JOHN Ezt úgy érted, hogy ami az emberek alapszemélyiségébıl fakad? Hogy valaki rendszerint rosszkedvü vagy szeszélyes, vagy a mártírt játssza, vagy ilyesmi? ROBIN Igen, erre gondoltam. És ezek a habituális érzelmek megmutatkoznak az ember testtartásában, arckifejezésében, abban, ahogy általában mozog. Vegyünk például valakit, aki hajlamos a depresszi 20

18 óra: többnyire görnyedten tartja magát, csoszogva jár, végtelen lassúsággal vonszolja magát. És mivel éveken át lehangolt arckifejezéssel jár-kel, bizonyos fajta ráncok vésıdnek az arcára, amelyeket azonnal felismerünk. Ugyanez vonatkozik az olyan kedélyes fickókra is, akik gyakran mosolyognak - nekik nevetıráncok képzıdnek a szájuk körül, és többnyire határozottabban, fürgébben mozognak és egyenesebben tartják magukat; mig valaki, aki mániákus, folyton izegmozog, feszültnek tünik, és többnyire tágra nyílt szemmel néz. JOHN 6, ezt az arckifejezést aztán nagyon jól ismerem! Én is pontosan így nézek, valahányszor szorult helyzetbe kerülök. Tudatosan, a színpadon is gyakran használom ezt az arckifejezést. Ilyenkor az ember szeme kissé kidülled, és a halántékán, a homlokán és az állán megfeszülnek az izmok. ROBIN Megfigyelted már valaha, hogy én is gyakran nézek így? JOHN Nem, még soha. De tényleg: tudod, hogy még sose vettem észre? ROBIN A fura dolog az, hogy amikor én is részt vettem a Családi Rendszereket Vizsgáló Gyakorlatban, kiválasztottam valakit, aztán ketten kiválasztottuk a másik párt... még mielıtt bármelyikünk is ráébredt volna, hogy mind a négyünknek ilyen szeme van! JOHN Gondolod, hogy mi ketten azért jövünk ki ilyen jól egymással, mert tágra nyílt szemünk arra utal, hogy hasonló a családi hátterünk? ROBIN Nagyon valószínü. Ezután majd nyitva tartjuk a szemünket a munka során, hogy ne szalasszunk el egyet se a hasonlóságaink közül. JOHN Most, hogy így szóba került, hirtelen eszembe jutott, hogy néhány évvel ezelıtt megfigyeltem: gyakran vonzó dom olyan lányokhoz, akiknek ilyen a szeme - bár, fura módon, amint erre rájöttem, már nem is vonzódtam hozzájuk annyira. És annyi bizonyos, hogy legalább egy személy volt a családomban, akinek ilyen volt a szeme. Errıl jut eszembe, hogy volt még egy dolog, amit nem értettem. Azt mondod, hogy valakinek a személyíségébıl vagy a habituális érzelmeibıl, ahogy te nevezted, következtetni lehet arra, hogy milyen családban nıtt fel. De miért? Hol itt az összefüggés? ROBIN Nézd csak: minden családban egy bizonyos módon bánnak az érzelmekkel. Mindnyájan hajlanak rá, hogy bizonyos érzelmeket,jó"- nak, másokat "rossz"-nak tekintsenek. Igy azután a,jó" érzelmeket hajlamosak lesznek nyíltan kifejezni, míg a "rosszakkal" kapcsolatban igencsak résen lesznek. Vagy egy arcizmuk sem rándul, érezzenek bármit, vagy éppen hogy nagyon is rándul valamennyi. Mindez azzal az erdménnyel jár, hogy minden egyes család kialakít egy jellegzetes érzelmi magatartáskészletet, tehát az egyes családtagoknak ugyanolyanok lesznek az érzelmi szokásaik. JOHN Vagyis mindnyájan többnyire ugyanazokat a fajta jeleket bo csátják ki magukból, és meglehetösen hasonlítanak egymásra? 21

19 ROBIN Igen, egy család tagjai nemcsak az öröklött vonásai miatt hasonlítanak egymáshoz. Bizonyos dolgokban még egy örökbe fogadott gyerek is idıvel emlékeztetni kezd a család többi tagjaira. JOHN Ezért van az, hogy többnyire a kutyák is hasonlítanak a gaz dájukhoz?. ROBIN Igen, ebben is sok igazság van. Egy család a kedvenc háziállataival is aszerint bánik, milyen a viszonya a tulajdon érzelmeihez. Így például azoknak a családoknak, amelyek hisznek az önuralom fontosságában, engedelmes kutyáik szoktak lenni, azokban a családokban viszont, ahol nem hisznek benne, és ahol a gyerekek is fegyelmezetlenül viselkednek, a kutyákat is hasonló viselkedésre ingerlik. JOHN Tehát, hogy összefoglaljam az eddigieket... az arckifejezésünk, a testtartásunk, a mozgásunk segítségével jeleket adunk a környezetünknek bizonyos habituális érzelmi állapotainkról, amelyekben családunk más tagjai is osztoznak. És a hasonló családból származó személyek ezeket a jeleket veszik és reagálnak rájuk. ROBIN Pontosan. Ezt bizonyítja a Családi Rendszereket Vizsgáló Gya korlat is. JOHN Ez mind rendben van, de még mindig van valami, amit nem értek. Azt mondtad, gyakran kiderül, hogy azok az emberek, akik a gyakorlat során egymást választották, ugyanolyan idıs korukban ugyanolyan élményeken mentek keresztül - példaként az apa távollétét vagy egy családtag halálát hoztad fel. Ez hogyan illik bele abba, amirıl beszélgetünk? ROBIN Nézd, megpróbálhatjuk másként is megfogalmazni azt, amit a Családi Rendszereket Vizsgáló Gyakorlatból tanultunk. Mondhatjuk azt is, hogy ha valakinek nem sikerült igazán megbirkóznia a felmerülı nehézségekkel fejlıdésének egy bizonyos szakaszában, akkor vonzódni fog az olyan személyekhez, akiknek ugyanezzel a fejlıdési szakasszal voltak problémái. JOHN Hát ez nem éppen úgy hangzik, mintha ugyanazt a dolgot vetted volna szemügyre egy új szemszögbıl; sokkal inkább olyan teljesen új gondolatnak tőnik, ami semmiféle kapcsolatban nincs azzal, amirıl eddig beszéltünk. ROBIN De igen, nagyon is szoros kapcsolatban áll azzal, amirıl beszéltem. Légy türelemmel még egy-két percig; mindjárt elmagyarázom, hogyan. JOHN Mit értesz azon, hogy valakinek "nehézségei voltak egy bizonyos fejlıdési szakaszban"? ROBIN Hát ha valakinek kimaradt egy szakasz a fejlıdésébıl, akkor nagyon valószínő, hogy olyan személyekhez vonzódik, akik - hiszen hasonló családban nıttek fel - ugyancsak elmulasztották ezt a fejlıdési szakaszt. 22

20 JOHN Igyekszem nem veszíteni el a fejemet... talán kezdhetnéd azzal, hogyelmagyarázod, mit értesz "fejlıdési szakasz"-on? Akkor talán azt is kezdeném kapiskálni, hogyan mulaszthatja el valaki... Fejlıdési szakaszok... ROBIN Az életet tekinthetjük úgy is, mint egymást követı fázisok sorát, amelyeken sorra át kell esnünk. És amikor keresztülmegyünk egy-egy ilyen szakaszon, mindig megtanulunk bizonyos dolgokat. Ami azt illeti, meg is kell tanulnunk ıket ahhoz, hogy annak rendje és módja szerint megkezdhessük a következıt. JOHN Tudnál néhány példát mondani a legkorábbi szakaszokra? ROBIN Hát például mindnyájunknak következetes, megbízható szere tetre és gondoskodásra van szükségünk gyermekkorunk ban. Ezért egészen kiskorunkban természetesen anyánk az életünk legfontosabb szereplıje. JOHN És mit tanulunk meg mindebbıl? ROBIN Hát például ha anyánk nem volt képes megfelelıen gondos kodni rólunk, akkor nem tanuljuk meg, hogyan gondoskodjunk másokról. JOHN Tényleg? 23

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled!

7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! 7 dolog, amire a vevıdnek biztosan szüksége van Tıled! Elıszó Amikor egy érdeklıdı, vagy akár egy visszatérı vevınk ismét felkeres minket, ezt azért teszi meg, mert szüksége van tılünk valamire, de minimum

Részletesebben

Miért egészségesebbek a hordozott babák?

Miért egészségesebbek a hordozott babák? Miért egészségesebbek a hordozott babák? (Fotó: www.hordozokendo.hu ) 1 Egészségesebb az érzelmi életük A hordozás erısíti a bizalmat és a kötıdést baba és mama, baba és papa között. Azoknak a csecsemıknek,

Részletesebben

30. Lecke: Engedd el és Következtetés

30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke: Engedd el és Következtetés 30. Lecke : Engedd el és Következtetés Fogalmak: Engedd el Az eredmény az univerzum felelőssége. Határozd meg, hogy mit akarsz megvalósítani, hogy mi a célod, majd

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány

ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány ÖSSZJÁTÉK Család és Kapcsolati Műhely Alapítvány Mottó LÁTNI ÉS HALLANI azt, ami bennem van, és nem azt, aminek lennie kellene; ELMONDANI azt, ami érzek

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve?

Hol szeretnél továbbtanulni? A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki szakán. Mik a céljaid a közeljövőre nézve? Gulyás Eszter iskolánk hatosztályos képzésben tanuló végzős, speciális matematika tagozatos diákja. Számos országos matematikai verseny előkelő helyezettje, az idei Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban

Kulcsszóoptimalizálás. a gyakorlatban Kulcsszóoptimalizálás a gyakorlatban Egy folyamatos látogatottságot biztosító módszer, amit megtanulhatsz és minden weboldaladon, blogodon alkalmazhatsz. 2008. Minden jog fenntartva oldal 1 Bevezetı A

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL!

LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! LESZOKNA A DOHÁNYZÁSRÓL? KÉRJEN SEGÍTSÉGET ORVOSÁTÓL ÉS ÉLVEZZE EGY EGÉSZSÉGESEBB ÉLET MINDEN PILLANATÁT! AMI A LEGFONTOSABB: NE ADJA FEL! A leszokásra való felkészülés Elhatározta, hogy le fog szokni

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

Depresszió Soha többé!

Depresszió Soha többé! Depresszió Soha többé! Rolf Merkle Depresszió Soha többé! Önsegítõ program a negatív érzelmek leküzdésére Duna International Fordította: Barna Erika Szerkesztette: Bartha Elektra Az eredeti elsõ kiadás

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Min múlik manapság az értékesítés sikere?

Min múlik manapság az értékesítés sikere? Min múlik manapság az értékesítés sikere? Az eredményes értékesítési munka feltételei és az üzletfelek, a gazdasági környezet is megváltoztak. Az értékesítők új helyzettel állnak szemben: az ügyfelek tájékozottabbak.

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Kappéter István dr. gyógypedagógus, pedagógiapszichológia tanár, ideg-, elme-, pszichoterápia szakorvos, autodidakta jövőkutató 2005 óta enyhe Alzheimer Kóros

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT!

Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! ténet r ö t Ó J n a b ó l a v Egy kal k o jz a r A S C R U F n valóba Hadd mutassam be mindenkinek az új barátomat, PÁLCIKAKUTYÁT! részlet 1. fejezet fj NEM TUDOK RAJZOLNI, OKÉ? Ez itt Pálcikakutya. Nem

Részletesebben

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet?

Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? 3 Hogyan cseszte el a feminizmus a magánéletemet? Tudom, hogy manapság nem osztanak piros pontot annak, aki ilyeneket mond, de a feminizmus teljesen elcseszte a magánéletemet. Hozzátartozik az igazsághoz,

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

Hogyan emelj árat? II. rész. Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét!

Hogyan emelj árat? II. rész. Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét! Hogyan emelj árat? II. rész Máris elolvashatod az áremelésrıl szóló tanulmány 2. részét! A cikk elsı részében elsısorban az áremelés kérdését az ár oldaláról közelítettem meg, most viszont fordul a kocka:

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész

Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Bánhidi Tibor Helykereső 8. Változás 1. rész Lőn pedig azokban a napokban, mikor Mózes felnevekedett, kiment az ő atyjafiaihoz, és látta az ő nehéz munkájukat, s látta, hogy egy egyiptombeli férfi ütött

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Carol Tuttle gyakorlott EFT terapeuta, szerzı, elıadó, és rendszeres TV és rádió szereplı. Ebben a cikkben felfedi sokrétő képességeit

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1

Pille. Fekete Andrea - Pille Oldal 1 Szerelem első látásra, mármint beleszeretni egy fajtába úgy, hogy az elmondva szinte már giccses, pedig igaz. Egészen 21 éves koromig nem rendelkeztem komoly kutyás múlttal, ha csak azt nem nevezzük annak,

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát

6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát DANIEL H. PINK 6 hasznos tanács, hogy megtaláld a neked való munkát Rajzolta: ROB TEN PAS Előszó a magyar kiadáshoz Nagy öröm számunkra, hogy végre Magyarországra is megérkezett az első karriermanga. Az

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER

mona segítség a gluténmentes életben kiss móni tippek tanácsok receptek TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER kiss móni mona TÁPLÁLKOZÁSI TANÁCSADÓ, GASZTROBLOGGER segítség a gluténmentes életben tippek tanácsok receptek KISS MÓNI Segítség a gluténmentes életben Megjelent 2015-ben, a szerző magánkiadásában. A

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I.

Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. Témakeresés, a kutatási kérdés és a hipotézis megfogalmazása I. A gyakorlatban megvalósuló kutatómunka elsı és egyben talán a legfontosabb lépése a kutatási téma megtalálása, és a hipotézis megfogalmazása.

Részletesebben

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul

Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Kutatói pályára felkészítı akadémiai ismeretek modul Környezetgazdálkodás Publikáció (szóbeli és írásbeli) készítés KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖK MSC A számítógépes szakirodalmi forráskutatás 11. elıadás

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

2011/12. Csernus Ágnes

2011/12. Csernus Ágnes Szent Benedek Iskolaközpont 2011/12. Csernus Ágnes Szülősuli5. alkalom Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött. (Ef4,26) A szelíd felelet csillapítja a

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Az újságírásról és interjúkészítésről

Az újságírásról és interjúkészítésről Jegyzet 4: Az újságírásról és interjúkészítésről Az újságírásról és interjúkészítésről Az interjúkészítés előkészületei Mi a téma és milyen megközelítésből mutatjuk be? - Miért érdekes számodra a téma

Részletesebben

Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek

Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek 2008 Sudoku az iskolában Játékos fejlesztıfeladatok 6 10 éveseknek Szerző: Tariné Berkes Judit Katalin Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 Mi az a sudoku?... 4 A sudoku lényege...

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

Hitelesség. 1. összejövetel

Hitelesség. 1. összejövetel Hitelesség 1. összejövetel 19 Előkészítés Az összejövetel helyszínét rendezzük be úgy, hogy mindnyájan kényelmesen le tudjunk ülni, és láthassuk is egymást (körben ülve). A kör közepére helyezzünk el egy

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka

4/8/2014. osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka A siker nem a megérkezés, hanem az utazás módja. Ben Sweetland osztrák író és tréner 29 ember karrierjét vizsgálta mi a siker receptje? a siker 21 titka 1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak

Részletesebben

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia

*Magas szinten biztos nyelvtudás Tar Dorina 12.H nagyon sokat tanulhatok mindenki a felsőfokúra hajt Horváth Dia *Magas szinten és érdekesen sajátíthatom el a német nyelvet. Ezen kívül gondolkodás nélkül tanulhatok külföldön, hiszen biztos nyelvtudás a végeredmény. (Tar Dorina 12.H Goethe Intézet Projektverseny,

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS. A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára

1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS. A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára A U2 dalai (All That You Can t Leave Behind) A csoport tagjai számára 1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁS A Peace on Earth c. számot az 1998. augusztus 15-i omaghi pokolgépes merényletre írták. Az állandó ír konfliktus

Részletesebben

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3

Ö.T.V.E.N. Tartalom. 1. fejezet Én és a külsőm Mit fogok tanulni?...1 Bevezető a fejezethez...2 A fejezet célja...3 Ö.T.V.E.N. Tartalom Bevezetés...1 Autizmussal élő személyek jogi chartája...5 I. Az Ö.T.V.E.N. program bemutatása...7 II. A célcsoport bemutatása...10 III. A célcsoport pozíciója a hazai oktatási rendszerben...11

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül!

down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 1 Down dada Nem vagy egyedül! down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 2 down_dada_kiadvany:layout 1 3/19/09 10:40 AM Page 3 Kedves Szülôk! Megszületett

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach

A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében. Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach A Megoldásközpontú coaching lehetőségei a családi vállalkozások fejlesztésében Dr. Boros Mária pszichológus, szupervízor coach Mi a coaching? A coaching angol eredetű szó, amely edzést jelent. A coaching

Részletesebben

Mire jó a fejszámolás?

Mire jó a fejszámolás? Mire jó a fejszámolás? Még négyéves sem voltam, amikor menthetetlenül beleszerettem a számokba. Az 1000-nél kisebb számok világa voltak a játszóterem, a négy alapművelet pedig a csúszdám, a hintám, a libikókám

Részletesebben

Szakmai gyakorlat Hollandiában

Szakmai gyakorlat Hollandiában Szakmai gyakorlat Hollandiában 2014. November 02. - 2014. November 30. Készítette: Palátsik Nikoletta Kisgyermekgondozó,-nevelı 1 Felkészülés Az utazás elıtti hónapban, októberben angol nyelvi és kulturális

Részletesebben

A milánói ( szisztémás ) iskola alapjai

A milánói ( szisztémás ) iskola alapjai A milánói ( szisztémás ) iskola alapjai Túry Ferenc 2010.10.27. 1 Centro Milanese di Terapia della Famiglia megalakulása:1972, Milánó Vezető: Mara Selvini-Palazzoli Tagjai: Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin,

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Nyomot hagyunk világunkban!

Nyomot hagyunk világunkban! Nyomot hagyunk világunkban! A szeretet mint módszer, s eszköz a fejlesztésben Ha valamit szeretettel teszünk, észre sem vesszük, milyen teljesítményre vagyunk képesek. A szeretet mérhetetlenül sok energiát

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Kedves Vendégeink, kedves Szülők, Kedves Lányok és Fiúk!

Kedves Vendégeink, kedves Szülők, Kedves Lányok és Fiúk! Kedves Vendégeink, kedves Szülők, Kedves Lányok és Fiúk! Tisztelettel köszöntelek Titeket és a meghívott kedves Vendégeinket! Kedves ballagó öreg diákok! Az életetekben ismét eljött egy olyan nap, amit

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Milyen weboldalt készítsünk?

Milyen weboldalt készítsünk? Milyen weboldalt készítsünk? Sokszor kapunk olyan kérdést, hogy HTML, vagy PHP-s weboldalt érdemes -e készíteni? Én mindig azt mondom, hogy mindkettınek van elınye, és van "hátránya" is. Az adott szituáció

Részletesebben

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat

Biztosítás. Szint: általános iskola alsó tagozat Biztosítás Rövid leírás: az elsı rész megismerteti a tanulókat a biztosítás fogalmával, a második rész bemutatja a piacon elérhetı biztosítási típusokat és felhasználási módjukat. Szint: általános iskola

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz

Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Miért égnek le a férfiak, amikor közelednek a nôkhöz Sok férfinak nehéz értelmeznie a nôk testbeszédének finomabb árnyalatait. A kutatások szerint a férfiak hajlamosak szexuális érdeklôdésnek tulajdonítani

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben