AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010)"

Átírás

1 AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( ) Az MVM Rt. Közgy!lésének 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadott csoportszint! középtávú stratégia évi aktualizált változata

2 Magyar Villamos M!vek 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZET" AZ MVM CSOPORT JELENLEGI HELYZETE AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE, A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE AZ MVM ZRT. T"ZSDEKÉPESSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE AZ MVM CSOPORT M#KÖDÉSI HATÉKONYSÁGÁT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT MÁR RÖVID TÁVON IS JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK AZ MVM CSOPORT ÜZLETI ÉRTÉKÉT, EREDMÉNYESSÉGÉT, PIACI RÉSZESEDÉSÉT JELENT"S MÉRTÉKBEN NÖVEL", HOSSZABB TÁVON REALIZÁLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK A STRATÉGIAI JELENT"SÉG# TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ CÉLOK, RÉSZSTRATÉGIÁK VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM TERMELÉS Paksi Atomer!m" Zrt Vértesi Er!m" ZRt Szekunder tartalék gázturbinák Kapcsolt energiatermelés Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája ÁTVITEL ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁS (TSO) A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA INFOKOMMUNIKÁCIÓ BERUHÁZÁSI ÉS BEFEKTETÉSI RÉSZSTRATÉGIA A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELVÉGZEND" F"BB FELADATOK... 14

3 Magyar Villamos M!vek 2 1. Bevezet$ Az MVM Rt. Közgy!lése 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadta a társaságcsoport középtávú üzleti stratégiáját. A Közgy!lés döntésének megfelel$en, a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalanságra tekintettel a gördül$ stratégiaalkotás keretében évente a stratégia felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. A stratégia évi aktualizált változatát az MVM Zrt. Közgy!lése 29/2006. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. Jelen dokumentum az MVM csoport hatályban lév$ (a továbbiakban: elfogadott ) középtávú stratégiájának évi aktualizált változata. Az aktualizált stratégia évi elfogadását követ$en bekövetkezett, a csoportszint! m!ködést érdemben befolyásoló legfontosabb változások az alábbiak.! Az Országgy!lés június 25-én elfogadta az új villamosenergia-törvényt, amely a jelenlegi kett$s modellel szemben egy teljesen liberalizált villamosenergia-piacot határoz meg.! Az Országgy!lés szeptember 10-én elfogadta az állami tulajdonról szóló törvényt, amely lehet$vé teszi az MVM Zrt. kisebbségi részesedésének értékesítését.! A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nyilvánosságra hozta Magyarország energiapolitikájának ( ) tervezetét, amelyet az MVM csoportnak figyelembe kell vennie stratégiai céljai meghatározása során.! A Cégbíróság május 25-i bejegyz$ határozatával az MVM csoport jelent$s tagvállalatai elismert vállalatcsoporttá alakultak, ezzel a csoportszint! optimum érdekében történ$ m!ködés jogi feltételei is megteremt$dtek.! A Magyar Kormány határozatban rendelte el a HTM-ek helyzetének rendezését. Az elfogadott stratégia a megváltozott m!ködési feltételeknek, céloknak megfelel$en került aktualizálásra, ahol ezt a változások nem indokolják, az elfogadott stratégia tartalmilag nem módosult. A stratégia továbbra is alapvet$en a következ$ 3-5 évre terjed ki (vagyis els$sorban a es id$szakra vonatkozik), de meghatározza a 10 éves f$ stratégiai fejl$dési irányokat is. A Társaságnál alkalmazott a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalansághoz illeszked$ gördül$ stratégiai tervezés keretében a stratégia felülvizsgálata és aktualizálása a m!ködési feltételrendszer meghatározó elemeinek változása esetén, de legalább évente egyszer megtörténik.

4 Magyar Villamos M!vek 3 2. Az MVM csoport jelenlegi helyzete Az MVM Zrt. Magyarország vezet$ villamos-energetikai nagyvállalata, az MVM csoport versenypiaci kereskedelmi, termel$i, valamint átviteli rendszerirányítói tevékenységén keresztül meghatározó szerepet tölt be a villamosenergia-ellátásban. MVM csoport Üzleti tevékenységek Vagyongazdálkodás Versenypiaci villamosenergiakereskedelem Villamosenergia-termelés Átviteli rendszerirányítás Befektetések Kapcsolt energiatermelés Infokommunikáció* * Infokommunikáció: az informatikai és távközlési tevékenységek összefoglaló neve Az MVM csoport m!ködését január 1-jét$l a évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET ) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A m!ködést alapvet$en érintik még az EU szabályozás különböz$ elemei, els$sorban a villamos energia bels$ piacáról szóló 2003/54/EK irányelv. 3. Az MVM csoport jöv$képe, a stratégia célrendszere 3.1 Az MVM csoport jöv$képe Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac domináns, integráltan m!köd$ résztvev$je, Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, mely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is. Az MVM csoport az alábbi f$bb szerepeket tölti be:! Villamosenergia-keresked$ Az MVM tagvállalatai révén Magyarország domináns villamosenergia-nagykeresked$je, valamint számottev$ részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is. Az MVM csoport a megfelel$ feltételek a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás esetén részt vesz az egyetemes szolgáltatásban.! Villamosenergia-termel$ Termel$ként az MVM csoport a Paksi Atomer$m! és a jöv$ben megvalósítandó er$m!vi beruházások révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. Az MVM csoporton belüli termel$i portfolió 1 alapvet$ célja az MVM kereskedelmi versenypozíciójának 1 Termel$i portfolió alatt a stratégiai anyag minden esetben az MVM csoporton belüli villamosenergia-termel$ egységeket érti.

5 Magyar Villamos M!vek 4 javítása. A termel$i portfolió b$vítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozási és az ellátásbiztonsági szempontok mellett.! Átviteli rendszerirányító (TSO) Az átviteli hálózatot is tulajdonló TSO az MVM csoport részeként, az MVM Zrt. tulajdonaként m!ködik. A TSO vonatkozásában az el$írt tevékenységszétválasztási szabályok maradéktalanul érvényesülnek.! Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán Az MVM csoport nem csak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergia-piacain is megjelenik befektet$ként, beruházóként. A nemzetközi befektetések els$dleges célja az MVM kereskedelmi, termel$i portfoliójának javítása, az MVM piaci pozíciójának er$sítése, a tulajdonosi érték növelése, különös figyelemmel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.! Az állami felel$sségvállalások érvényesítésének el$segít$je Az MVM csoport piaci eszközökkel, a fennálló jogszabályi kereteken belül jelent$s mértékben képes támogatni az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti energiapolitikához kapcsolódó állami feladatok megvalósulását a tulajdonosok erre vonatkozó igénye esetén. Az MVM csoport stratégiai holdingként és a Cégbíróság által bejegyzett elismert vállalatcsoportként való m!ködése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok m!ködésében a csoportszint! optimum kapjon prioritást, ami lehet$vé teszi a csoporton belüli szinergialehet$ségek kihasználását (természetesen a m!ködésben rejl$ szinergiák csoporton belüli kihasználása a TSO esetében csak korlátozottan, annak függetlenségét maximálisan figyelembe véve érvényesülhet), az er$források hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmez$ség javítását. 3.2 A stratégia célrendszere A jöv$kép megvalósítása az alábbi f$ célok elérésével biztosítható. A jogi környezetnek való megfelelés! Mind az MVM csoport egésze, mind az egyes társaságok m!ködése minden tekintetben megfelel az EU-s, illetve hazai jogszabályi el$írásoknak. Az állam tulajdonosi céljai a stratégia id!távjában! A társaság (társaságcsoport) tulajdonosi és piaci értékének növelése, a t$zsdeképesség elérése.! Az MVM csoport az állami felel$sségvállalások (ellátásbiztonság, környezetvédelem, hosszú távú nemzeti energiapolitika) érvényesítésének el$segítésére való alkalmassága a profitábilitási követelmények és a fenntartható fejl$dés feltételeinek biztosítása mellett.! Az MVM csoport járuljon hozzá a teljes piacnyitás feltételeinek megteremtéséhez. Piaci célok! A meghatározó nagykeresked$i szerep fenntartása a belföldi villamosenergiakereskedelemben, valamint villamosenergia-kereskedelem a regionális piacon.! A közvetlen fogyasztói értékesítés az MVM csoport tulajdonosi értékét növel$ b$vítése.

6 Magyar Villamos M!vek 5! Részvétel az egyetemes szolgáltatásban a megfelel$ feltételek a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás esetén.! Az MVM csoport termel$i portfoliójának jövedelmez$séget növel$, kereskedelmi célú b$vítése. Ennek érdekében a Paksi Atomer$m! üzemid$ hosszabbítása és teljesítménynövelése, szivattyús energiatározós vízer$m! létesítése, új atomer$m!vi blokkok létesítésének el$készítése, további új termel$ kapacitások megvásárlása, létesítése, különös figyelemmel a rendszerszabályozás és az optimális rendszerm!ködés követelményeire. A fentiekhez kapcsolódóan részvétel a m!szaki kutatási-fejlesztési tevékenységben.! Az MVM csoport villamosenergia-portfolióját er$sít$ tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán. Ennek érdekében partneri, stratégiai partneri kapcsolatok kiépítése a villamosenergia-iparágon belül.! Az átviteli rendszerirányítási funkcióból származó kötelezettségek teljesítése, a hálózat szükséges mérték! b$vítésével, illetve korszer!sítésével.! Az üzleti partnerek, fogyasztók részér$l az MVM csoport elismertségének növelése, megítélésének javítása. Gazdasági célok! Rövidtávon az MVM csoport egyes társaságainak pénzügyi stabilitása, az önfinanszírozó m!ködés megteremtése, az elmúlt id$szakban felhalmozódott pénzügyi terhek rendezése.! Középtávon az iparági átlagot elér$ csoportszint! jövedelmez$ség elérése, hosszú távon pedig ennek megtartása.! A csoportszint! m!ködési hatékonyság javítása. Ennek megvalósítása során rövidtávon azok az elemek kapnak prioritást, amelyek egyidej!leg a társaságcsoport m!ködési költségeit is csökkentik. Szervezeti és irányítási cél! Nagyobb m!ködési hatékonyságot biztosító csoportszint! irányítási és szervezeti struktúra (stratégiai holding) kialakítása, amely az integrált m!ködés révén lehet$vé teszi a csoportszint! optimum elérését, ezáltal az MVM csoport jövedelmez$ségének javítását.! Az egyes társaságok m!ködésében a csoportszint! optimum érvényesülése kap prioritást.! A TSO el$írt függetlenségének maradéktalan biztosítása mellett a tulajdonosi érdekek a jogszabályok által megengedett módon történ$ érvényesítése.! A munkakultúra és a munkavállalók az MVM csoport céljai iránti elkötelezettségének javítása, növelése. 4. Az MVM Zrt. t$zsdeképességének megteremtése Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény elfogadását követ$en az MVM Zrt.-ben a tartós állami tulajdon részaránya 99%-ról 75%+1 szavazatra csökken, ezáltal lehet$vé válhat az MVM Zrt. részvényei 24,87%-ának értékesítése (jelenleg az ÁPV Zrt. tulajdonában az MVM Zrt. részvények 99,87%-a van). Több befektet$ részére történ$ részvény értékesítés esetén a forgalomba hozatal szempontjából a t$zsdei értékesítés a legkedvez$bb, mert! átlátható,! ellen$rizhet$,! nagyszámú befektet$ érhet$ el,! lehet$vé teszi, hogy a társaságcsoport üzleti értékének növekedéséb$l a tulajdonosok közvetlenül részesedhessenek (az emelked$ részvényárfolyamon keresztül),

7 Magyar Villamos M!vek 6! likvid piacon történ$ értékesítést tesz lehet$vé,! megteremti a kés$bbi t$zsdei forrásbevonás lehet$ségét (részvény-, kötvénykibocsátásokkal). A fentieknek megfelel$en az MVM csoport stratégiájában a korábbiakban is szerepl$, a t$zsdeképesség elérése vonatkozó célnak kiemelt hangsúlyt kell kapnia. A t$zsdeképesség megteremtése a stratégia értelmezésében az alábbiakat jelenti:! a társaság üzleti értékének megfelel$, a t$zsdei bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása,! a t$zsdei bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén a t$zsdei bevezetés jogi, adminisztratív feltételeinek való megfelelés biztosítása. Tekintettel arra, hogy egy egységes irányítású, a csoportoptimum elérésére törekv$ társaságcsoport értékesebb, mint a csoportot alkotó vállalatok külön-külön, ezért a holdingközpont, az MVM Zrt. t$zsdére vitele eredményezi a legmagasabb részvényértéket. A társaságcsoport magyarországi m!ködésére tekintettel a t$zsdei bevezetés esetén a Budapesti Értékt$zsdén (a továbbiakban: BÉT ) való jelenlét a minimális cél, ezért a jogi, adminisztratív feltételek meghatározása során a BÉT el$írásait kell minimális elvárásként figyelembe venni, de a BÉT mellett a nagyobb nemzetközi t$zsdékre (például Frankfurti, Londoni t$zsde) való bevezetés lehet$ségét, el$nyeit és hátrányait is meg kell vizsgálni. A részvényértéket alapvet$en a jövedelmez$ség és a m!ködési kockázatok, valamint a hosszú távú potenciális növekedési lehet$ségek határozzák meg. A bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása érdekében elvégzend$ feladatok az alábbi csoportokba sorolhatók:! a csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon növel$ intézkedések (például a m!ködési transzparencia, költséghatékonyság javítása),! a csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések (els$sorban beruházások megvalósítása),! a bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálásához szükséges egyéb intézkedések (a részvények eredményes értékesítését el$segít$ jöv$kép kialakítása, a részvények értékesítésével kapcsolatos marketingstratégia kidolgozása, a társaságcsoport m!ködését érint$ tartalmi és formai követelmények, valamint feltételrendszer meghatározása). A sikeres t$zsdei bevezetéshez szükséges feladatok végrehajtása után a bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén megvalósítandó további feladatok:! A t$zsdére való bevezetéshez szükséges egyéb (jellemz$en jogi, adminisztratív) feltételek megteremtése (például az MVM Zrt. m!ködési formájának megváltoztatása nyilvánosan m!köd$ részvénytársasággá).! A t$zsdei bevezetéshez kapcsolódó konkrét t$kepiaci feladatok végrehajtása. Ezen feladatok jelent$ségére tekintettel a t$zsdeképesség elérésére irányuló projekt kerül létrehozásra az MVM Zrt. vezérigazgatójának közvetlen vezetésével.

8 Magyar Villamos M!vek Az MVM csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon is javító intézkedések A bevételek növelése A részvényértéket els$sorban az alaptevékenységek eredményessége határozza meg, ezért a t$zsdeképesség megteremtésénél kiemelt cél az alaptevékenységek bevételeinek növelése. A m"ködési költségek csökkentése A m!ködési költségek csökkentése közvetlenül javítja a társaságcsoport jövedelmez$ségét. Folytatni kell a megkezdett hatékonyságnövel$ feladatok végrehajtását, els$sorban az egyes társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítását és a kijelölt szolgáltatások, feladatok csoportszinten közösen, koordináltan történ$ ellátásának megvalósítását. A társaságcsoport m"ködési transzparenciájának, az irányítás hatékonyságának javítása Az átlátható, transzparens m!ködés er$síti a befektet$i bizalmat, az irányítási rendszer hatékonyságának javítása pedig el$segíti a csoportszint! optimumon történ$ m!ködés megvalósítását, és ezáltal a csoportszint! jövedelmez$ség növelését. A m!ködési transzparencia javítása egyrészt jelenti a társaságcsoport bels$ m!ködési transzparenciájának megteremtését, másrészt a küls$ m!ködési környezet és feltételek átláthatóságát. A társaságcsoport a bels$ m!ködési transzparencia növelése érdekében stratégiai célként t!zte ki egy új irányítási rendszer kialakítását: tulajdonosi döntés született arról, hogy az MVM csoport a vállalati optimumon m!köd$ társaságok csoportjából csoportoptimumon m!köd$ stratégiai holdinggá alakuljon, és kialakításra kerüljön az új, csoportszint! m!ködési szemléletmódot támogató makrostruktúra és irányítási rendszer. Ennek megfelel$en került bejegyzésre az MVM mint elismert vállalatcsoport, és kerültek elfogadásra a csoportszint! szabályzatok. Az irányítás hatékonyságának javítása érdekében ki kell alakítani a társaságcsoport stratégiai holdingként való m!ködéséhez szükséges vezet$i információs rendszert és a csoportszint! stratégiai kontrolling, illetve gazdasági kontrolling rendszereket. 4.2 Az MVM csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések A társaságcsoport t$zsdei bevezetésének sikeressége szempontjából nagy jelent$séggel bírnak a jöv$beni, illetve már megkezdett beruházások, mert ezek jelent$sen javítják a csoport eredményességét, üzleti értékét. A beruházásoknak és befektetéseknek els$sorban a csoport alaptevékenységeihez (villamosenergia-termelés, -értékesítés) kell kapcsolódniuk, és Magyarország mellett a régió egyéb országaiban is megvalósulhatnak. Tekintettel arra, hogy közép- és hosszú távon csak Magyarországon akár 6000 MW-nyi pótlólagos kapacitás kiépítése válhat szükségessé, a beruházásokon belül kiemelt célkit!zés a termel$i portfolió b$vítése, er$m!vi beruházások megvalósítása. 5. A stratégiai jelent$ség! tevékenységekre vonatkozó célok, részstratégiák 5.1 Villamosenergia-kereskedelem Jelenlegi helyzet A magyarországi villamosenergia-piacot három lényegesen eltér$ feltételek és árak mellett m!köd$ szegmens jellemezte január 1-jéig:! kötelez$ átvétel regulált áron,

9 Magyar Villamos M!vek 8! közüzem: közüzemi nagykereskedelem és a közüzemi fogyasztók ellátása regulált áron,! versenypiac: villamosenergia-nagykereskedelem és a versenypiaci ellátást választó villamosenergia-fogyasztók igényének kielégítése piaci áron. A kötelez$ átvétel körébe tartozó villamos energiát a közüzemi nagykeresked$, illetve a közüzemi szolgáltatók kötelesek átvenni. A kötelez$ átvétel körébe egyrészt a megújuló primer energiahordozókból termelt, másrészt a jó hatásfokú kapcsolt h$- és villamosenergiatermelés során el$állított villamos energia tartozik január 1-jéig az országos fogyasztás több mint kétharmada a közüzemen keresztül valósult meg. A közüzemi fogyasztók ellátását a területi közüzemi szolgáltatók biztosították, melyek az ehhez szükséges villamos energiát a közüzemi nagykeresked$t$l szerezték be. A közüzemi villamosenergia-nagykereskedelemi tevékenységet augusztus 1-jét$l az MVM Trade ZRt. látta el január 1-jéig a hatályos regulációs rend szerint a közüzemi nagykereskedelemi, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységeken kívül más tevékenységet nem végezhetett. A versenypiaci szegmensben a feljogosított fogyasztókat bilaterális szerz$dések alapján látják el a kereskedelmi engedélyes piaci szerepl$k. Ennek a szegmensnek a forrás oldalát a HTM-el le nem kötött hazai források, az import és a közüzemi nagykeresked$ versenypiaci értékesítései képezik. A villamosenergia-versenypiac két jól elhatárolható szegmense a fogyasztói és a nagykereskedelmi piac:! A fogyasztói versenypiac mérete a január 1-jei részleges piacnyitást követ$en dinamikusan növekedett, de 2007-ben a tendencia megfordult, a versenypiaci árak növekedése miatt számos, korábban a versenypiacról vételez$ fogyasztó visszatért a számára kedvez$bb közüzemi ellátásba.! A nagykereskedelmi piac likviditása és a piaci transzparencia szintje viszonylag alacsony, szervezett piac hiányában továbbra is csak OTC piac m!ködik. A ténylegesen aktív keresked$k csekély száma miatt az ár és volumen információk csak töredékesen hozzáférhet$k, piaci indikátorként alig használhatók. A versenypiaci tevékenységeket az MVM csoporton belül az MVM Partner ZRt. és az MVM Adwest HgmbH. látják el. Az el$bbi magyar kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, az utóbbi osztrák jogrend szerint m!ködik. A magyarországi villamosenergia-kereskedelem feltételei a január 1-jével bekövetkez$ teljes piacnyitással jelent$sen megváltoztak: megsz!nt a közüzemi ellátás és új ellátási típusként jelent meg az egyetemes szolgáltatás, melynek keretében az arra jogosultak (els$sorban a lakossági fogyasztók és egyéb kisfogyasztók) hatóságilag kontrollált árakon és feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók a versenypiacról szerezhetik be a szükséges villamosenergia-mennyiséget. Célok, a megvalósítás f! irányai A kereskedelmi terület alapvet$ célkit!zése a csoportszint! célok eléréséhez, valamint a csoport jöv$képének megvalósításához való hozzájárulás. A kereskedelmi tevékenység eredményes m!ködése kiemelt jelent$ség!, ugyanis hosszú távon ez járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a kiemelt társasági célok megvalósításához. Az általános célkit!zések megvalósulása érdekében az alábbi részcélok teljesülése szükséges:

10 Magyar Villamos M!vek 9! jövedelmez$ség növelése,! meghatározó piaci részesedés megtartása, illetve b$vítése,! a kereskedelmi szempontok érvényesítése az MVM csoport m!ködése során. A célok megvalósításának legfontosabb eszközei:! az MVM csoportban termelt villamos energia önköltségének csökkentése,! a keresked$ társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítása,! a vásárlási és értékesítési portfolió összehangolása,! a kis- és közepes fogyasztók piacán való részesedés növelése,! vev$i igények magasabb szint! kielégítése,! marketing és reklámtevékenység fejlesztése,! a kereskedelmi technikák fejlesztése,! hatékony együttm!ködés biztosítása az MVM csoport keresked$ társaságai között,! hatékony együttm!ködés az MVM csoport kereskedelmi és egyéb (termelési, üzletfejlesztési) területei között,! stratégiai partneri kapcsolatok kialakítása, 5.2 Termelés Paksi Atomer!m" Zrt. Jelenlegi helyzet A Paksi Atomer$m! m!ködésével meghatározó mértékben járul hozzá az ellátás biztonságának biztosításához, a fogyasztói villamosenergia-árak alacsonyan tartásához, a domináns keresked$i szerep fenntartásához és meger$sítéséhez, valamint a csoport piaci értékének növeléséhez. Az atomer$m!ben április 10-én, az üzemanyag-kazetták tisztítása során bekövetkezett üzemzavart követ$en a 2. blokk újraindítására a év során, ismételt visszaindítására december 27-én került sor január 1. óta a blokk teljes terheléssel vesz részt a villamosenergia-termelésben január 29-ére a 2. blokki 1. számú aknában lév$ tisztítótartályból a áprilisában megsérült f!t$elem teljes mennyisége eltávolításra került. A Paksi Atomer$m! Zrt. Közgy!lésének korábbi döntése alapján elfogadásra került a blokkok teljesítménynövelésének programja, valamint az üzemid$ meghosszabbításának el$készítését célzó projektterv. Az üzemid$-hosszabbítás vonatkozásában jelenleg folynak az el$készítési munkák, amelyek el$rehaladása lehet$vé teszi az üzemid$-hosszabbításra vonatkozó engedélykérelem tervezett határid$re történ$ benyújtását a hatóság részére. A 4. és az 1. blokkokon sikeresen megvalósult a teljesítménynövelés, így azok stabilan, a megfelel$ tartalékokkal és az el$írásoknak megfelel$en, biztonságosan üzemelnek az eredeti teljesítményük 108%-án. Célok, a megvalósítás f! irányai A Paksi Atomer$m! Zrt.-re vonatkozó célkit!zés a biztonságos, a környezete által elfogadottan és elismerten megbízható, az MVM csoport villamosenergia-termel$

11 Magyar Villamos M!vek 10 vállalataként való m!ködés, a megtermelt villamos energia önköltségének csökkentése, a teljesítménynövelés végrehajtása, valamint az üzemid$ hosszabbítás el$készítése. Kiemelt stratégiai célok:! a termelt villamos energia önköltségének optimálisan alacsony szinten tartása, hozzájárulva ezzel a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez,! üzemid$ hosszabbítás feltételeinek biztosítása, üzemid$ hosszabbítás megvalósítása,! teljesítménynövelés projekt kivitelezése,! a nukleáris biztonságnak az élenjáró nemzetközi gyakorlatnak megfelel$ szinten tartása,! az atomer$m! társadalmi elfogadottságának er$sítése,! megbízható villamosenergia-termelés magas szint! rendelkezésre állás mellett,! a nagy aktivitású sugárveszélyes hulladékok végleges elhelyezésének megoldása,! az üzemid$ hosszabbítással fellép$ megnövekedett szakemberképzési igény kielégítése. Továbbra is prioritást élvez és kiemelked$ fontosságú az atomer$m! nukleáris biztonsága. Ezt figyelembe véve kell érvényesíteni a termelési, környezetvédelmi, gazdálkodási és vagyonpolitikai szempontokat Vértesi Er!m" ZRt. Jelenlegi helyzet A Vértesi Er$m! ZRt. jelenleg egy m!köd$ er$m!vel (Oroszlányi Er$m!) rendelkezik, melynek beépített kapacitása 240 MW. Az er$m!vet az 1994-ben a társaság részévé vált Márkushegyi Bányaüzemben kitermelt tüzel$anyaggal m!ködtetik. A Márkushegyi Bányaüzem az ország legnagyobb és legkorszer!bb mélym!velés! bányája, további m!velésbe vonható és gazdaságosan kitermelhet$ megkutatott szénvagyonnal rendelkezik. Az Oroszlányi Er$m!vet és a Márkushegyi Bányaüzemet érint$ retrofit program eredményeként megteremt$dött annak lehet$sége, hogy a Vértesi Er$m! ZRt ig megbízható egysége legyen a magyar villamosenergia-rendszernek január 1-jét$l a rendszerirányítási díj részeként bevezetésre került a szénipari szerkezetátalakítási díjelem, amely a Vértesi Er$m! ZRt. indokolt ráfordítása és a villamosenergia-értékesítésb$l származó árbevétele közötti különbséget hivatott fedezni, illetve csökkenteni. A csoportszint! stratégia évi elfogadását követ$en az MVM Zrt. megvásárolta az ÁPV Zrt., a KVI és több kisrészvényes tulajdonát képez$ Vértesi Er$m! ZRt. részvényeket, így az MVM Zrt. részesedése a Vértesi Er$m! ZRt.-ben jelenleg 96,53%. Célok, a megvalósítás f! irányai A Vértesi Er$m! ZRt.-re vonatkozó alapvet$ stratégiai célkit!zés a társaság fenntartható fejl$dése, veszteségmentes m!ködés mellett az MVM csoport kereskedelmi társaságai részére a versenypiacon értékesíthet$, minél alacsonyabb önköltség! villamos energia termelése.

12 Magyar Villamos M!vek Szekunder tartalék gázturbinák Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. a nyíltciklusú szekunder tartalék gázturbinákat az UC(P)TE rendszerhez való csatlakozás feltételeként építette 1997 és 2000 között három telephelyen (Litér, Sajószöged, L$rinci), összesen 410 MW névleges teljesít$képességgel. Rendszerszint! szolgáltatásként a gázturbinák feladata bármilyen nagyobb hálózati zavar esetén a kies$ kapacitások gyors (10-15 percen belüli) pótlása. A szekunder tartalék gázturbinák teljes kör! üzemeltet$i feladatait beleértve a mindenkori rendelkezésre álláshoz szükséges karbantartási és javítási feladatokat az MVM Zrt. tulajdonú GTER Kft. látja el, a tulajdonosra hárul a fejlesztések elvégzése és a telephelyi szolgáltatások, infrastruktúra megfelel$ színvonalú biztosítása. A GTER Kft. és a rendszerirányító mint a szolgáltatást kizárólagosan igénybevev$ között határozatlan idej! kapacitás-lekötési szerz$dés van érvényben. Célok, a megvalósítás f! irányai A szekunder tartalék gázturbinákra vonatkozó célkit!zés a rendszerszint! szolgáltatási kötelezettségek teljesítése mellett azok jövedelmez$ m!ködtetése, a rendelkezésre állás biztosítása Kapcsolt energiatermelés Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. kapcsolt h$- és villamosenergia-piacra történ$ belépését célzó évi döntését követ$en három városban indultak meg erre irányuló projektek. Miskolcon 3 telephelyen, 25 MW e összteljesítménnyel gázmotoros er$m! került kiépítésre, és az MVM Zrt. jogot szerzett egy további, maximum 50 MW e teljesítmény! kombinált ciklusú er$m! létesítésére, melynek kivitelezése év végére befejez$dött. Az er$m!vet a közel 99 %-ban MVM Zrt. tulajdonú MIF# Kft. üzemelteti. Tatabányán az MVM Rt. a Vértesi Er$m! Rt.-vel kötött megállapodás alapján részt vett a Tatabányai F!t$er$m! korszer!sítésében. A korszer!sítésre a VÉ Rt. és az MVM Rt. közös projekttársasága: a Tatabánya Er$m! Kft. keretében került sor. Az MVM Rt. kés$bb kivásárolta a VÉ Rt. üzletrészét, így a 49,7 MW e és 170 MW t teljesítmény! Tatabánya Er$m! Kft. 99,99%-os tulajdonosává vált. Budapesten az MVM Rt. sikeresen vett részt a Budapesti Távh$szolgáltató pályázatán és ennek alapján $szén szerz$dést kötött az észak-budai távh$körzet h$igényének kapcsoltan termelt h$energiával való ellátására. Az er$m! megvalósítására és üzemeltetésére az MVM Zrt. projekttársaságot hozott létre Észak-Buda Projekt Kft. néven. A három blokkból álló 50 MW e teljesítmény! kogenerációs er$m! végéig megvalósításra került. Célok, a megvalósítás f! irányai A cél a kapcsolt energiatermelésben rejl$ szinergiák kihasználása, és a villamosenergiaigények jöv$beni várható alakulásához igazodó, tartósan versenyképes, alacsony kockázat

13 Magyar Villamos M!vek 12 mellett megvalósítható er$m! kapacitások létesítésével átlagot meghaladó jövedelmez$ség! befektetések megvalósítása Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája Stratégiai célkit!zés az MVM csoport termel$i portfoliójának, els$sorban kereskedelmi célú b$vítése, mely alapvet$en kétféleképpen valósítható meg:! er$m!vek teljes, illetve részbeni megvásárlásával,! új er$m!vi beruházások megvalósításával, illetve abban való részvétellel. Új, földgáz-tüzelés! er$m! létesítése esetén kiemelt fontosságú kérdés a tüzel$anyag-ellátás biztosítása, ezért ilyen irányú tervek esetén célszer! stratégiai partnerséget kötni a gázpiacon m!köd$ egy vagy több szerepl$vel. A termel$i portfolió b$vítésének irányai, lehet$ségei:! A hazai villamosenergia-rendszer szabályozási igényeinek ellátása érdekében szükséges er$m!vi egységek (például szivattyús energiatározó vagy rugalmas, a rendszer szabályozásában résztvev$ csúcser$m! jelleggel m!köd$ gázüzem! kondenzációs kombinált ciklusú blokk) építésében való részvétel.! Az atomer$m! üzemidejének meghosszabbításán és a kapacitás növelésén túlmen$en felmerülhet lehet$ségként az új blokkokkal való b$vítés is.! Megfelel$ megtérülés esetén további kapcsoltan villamos energiát termel$ er$m!vek létesítése. Szivattyús energiatározó (SZET) A hazai villamosenergia-rendszer szabályozhatósága szempontjából a rendszer összetétele kedvez$tlen. Az ennek kezelésére esetenként szükségessé váló kényszermegoldások gazdasági szempontból is rendkívül kedvez$tlenek a villamosenergia-rendszer számára. A magyar villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának, költséghatékonyságának javítása érdekében az MVM csoport célja egy szivattyús energiatározós er$m! megvalósítása, illetve az annak létesítésében való részvétel. 5.3 Átvitel és rendszerirányítás (TSO) Jelenlegi helyzet január 1-jét$l az MVM csoport tagjaként a MAVIR ZRt. mint átviteli rendszerirányító (TSO) látja el az átviteli és rendszerirányítási engedélyesi tevékenységeket Magyarországon. A MAVIR ZRt. mint TSO kialakítása és m!ködése során kiemelt célként nagy hangsúlyt kapott és kap folyamatosan az el$írt jogi, szervezeti, döntéshozatali függetlenség biztosítása. Célok, a megvalósítás f! irányai A MAVIR ZRt. m!ködésére, az átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátására vonatkozó kiemelt célok az alábbiak.! A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának mindenkori biztosítása, a rendelkezésre bocsátott hálózat operatív üzemirányítása.

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról látta: Olajos Péter helyettes államtitkár Bencsik János államtitkár MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjed megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK

Részletesebben

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának

a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának JAVASLAT a magyar villamosenergia-piac piaci kapcsolat-rendszerének módosítására a fogyasztókért folyó verseny hatékonyságának növelése céljából és az EU irányelveivel szükséges teljes harmonizáció érdekében

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

A Paksi Atomerımő Rt. jövöképe élettartam-gazdálkodás, élettartamnövelés

A Paksi Atomerımő Rt. jövöképe élettartam-gazdálkodás, élettartamnövelés A Paksi Atomerımő Rt. jövöképe élettartam-gazdálkodás, élettartamnövelés Dr. Katona Tamás Hazánk atomeromuvének élettartamát körültekinto vizsgálatok és jó elokészítések alapján úgy hosszabbítják meg,

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára.

hozzájárulhat Európa energiaellátásának biztonságához, tekintettel az uránkészletekre és az urán alacsony árkockázatára. 14 A Paksi Atomerômû jövôje, élettartam-gazdálkodás, élettartam-növelés A Paksi Atomerômûnek mint az egyetlen hazai atomerômûnek eltérôen a többi villamosenergiatermelô egységtôl sajátos energiapolitikai

Részletesebben

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Fodor Zita. Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Fodor Zita Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozásfejlesztési Központ Témavezet: Dr. Szegedi Zoltán

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Energia Hivatal. 2002. évi tevékenységérôl. Budapest, 2003 május hó TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Energia Hivatal 2002. évi tevékenységérôl Budapest, 2003 május hó Kiadja: Magyar Energia Hivatal 1081 Budapest Köztársaság tér 7. Telefon: 459-7777 www.eh.gov.hu Felelõs kiadó: dr.

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS

A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Fizikai Szemle 2001/11. 341.o. A PAKSI ATOMERİMŐ JÖVİJE, ÉLETTARTAM- GAZDÁLKODÁS, ÉLETTARTAM-NÖVELÉS Katona Tamás, Rátkai Sándor, Paksi atomerımő Rt. Jánosiné Bíró Ágnes, Villamosenergia Ipari Kutató Intézet

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella

A NAGY PÉNZESZSÁK. Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében. Antal Gabriella A NAGY PÉNZESZSÁK Agrártámogatások a WTO és az Európai Unió tükrében Antal Gabriella TARTALOM Bevezet 4 I. Támogatások fogalma, csoportosítása 6 1. Támogatások az intézményi megközelítés alapján 6 1. 1.

Részletesebben

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI

AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 2007. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI AMAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 27. ÉVI STATISZTIKAI ADATAI A VER összesített aktuális adatai az éves csúcsterhelés idôpontjában 27.11.29., 17. óra AUSZTRIA 89 Wien Südost Bécs Neusiedl Nezsider Szombathely

Részletesebben

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA

GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁRA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA KÖZÖSSÉGI GAZDÁLKODÁSTAN ALPROGRAM GAZDÁLKODÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÓRHÁZAK

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN KÖZIGAZGATÁSI OLVASMÁNYOK TELEPÜLÉS ÉS FEJLESZTÉS A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSBEN

Részletesebben