AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010)"

Átírás

1 AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( ) Az MVM Rt. Közgy!lésének 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadott csoportszint! középtávú stratégia évi aktualizált változata

2 Magyar Villamos M!vek 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZET" AZ MVM CSOPORT JELENLEGI HELYZETE AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE, A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE AZ MVM ZRT. T"ZSDEKÉPESSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE AZ MVM CSOPORT M#KÖDÉSI HATÉKONYSÁGÁT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT MÁR RÖVID TÁVON IS JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK AZ MVM CSOPORT ÜZLETI ÉRTÉKÉT, EREDMÉNYESSÉGÉT, PIACI RÉSZESEDÉSÉT JELENT"S MÉRTÉKBEN NÖVEL", HOSSZABB TÁVON REALIZÁLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK A STRATÉGIAI JELENT"SÉG# TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ CÉLOK, RÉSZSTRATÉGIÁK VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM TERMELÉS Paksi Atomer!m" Zrt Vértesi Er!m" ZRt Szekunder tartalék gázturbinák Kapcsolt energiatermelés Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája ÁTVITEL ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁS (TSO) A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA INFOKOMMUNIKÁCIÓ BERUHÁZÁSI ÉS BEFEKTETÉSI RÉSZSTRATÉGIA A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELVÉGZEND" F"BB FELADATOK... 14

3 Magyar Villamos M!vek 2 1. Bevezet$ Az MVM Rt. Közgy!lése 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadta a társaságcsoport középtávú üzleti stratégiáját. A Közgy!lés döntésének megfelel$en, a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalanságra tekintettel a gördül$ stratégiaalkotás keretében évente a stratégia felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. A stratégia évi aktualizált változatát az MVM Zrt. Közgy!lése 29/2006. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. Jelen dokumentum az MVM csoport hatályban lév$ (a továbbiakban: elfogadott ) középtávú stratégiájának évi aktualizált változata. Az aktualizált stratégia évi elfogadását követ$en bekövetkezett, a csoportszint! m!ködést érdemben befolyásoló legfontosabb változások az alábbiak.! Az Országgy!lés június 25-én elfogadta az új villamosenergia-törvényt, amely a jelenlegi kett$s modellel szemben egy teljesen liberalizált villamosenergia-piacot határoz meg.! Az Országgy!lés szeptember 10-én elfogadta az állami tulajdonról szóló törvényt, amely lehet$vé teszi az MVM Zrt. kisebbségi részesedésének értékesítését.! A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nyilvánosságra hozta Magyarország energiapolitikájának ( ) tervezetét, amelyet az MVM csoportnak figyelembe kell vennie stratégiai céljai meghatározása során.! A Cégbíróság május 25-i bejegyz$ határozatával az MVM csoport jelent$s tagvállalatai elismert vállalatcsoporttá alakultak, ezzel a csoportszint! optimum érdekében történ$ m!ködés jogi feltételei is megteremt$dtek.! A Magyar Kormány határozatban rendelte el a HTM-ek helyzetének rendezését. Az elfogadott stratégia a megváltozott m!ködési feltételeknek, céloknak megfelel$en került aktualizálásra, ahol ezt a változások nem indokolják, az elfogadott stratégia tartalmilag nem módosult. A stratégia továbbra is alapvet$en a következ$ 3-5 évre terjed ki (vagyis els$sorban a es id$szakra vonatkozik), de meghatározza a 10 éves f$ stratégiai fejl$dési irányokat is. A Társaságnál alkalmazott a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalansághoz illeszked$ gördül$ stratégiai tervezés keretében a stratégia felülvizsgálata és aktualizálása a m!ködési feltételrendszer meghatározó elemeinek változása esetén, de legalább évente egyszer megtörténik.

4 Magyar Villamos M!vek 3 2. Az MVM csoport jelenlegi helyzete Az MVM Zrt. Magyarország vezet$ villamos-energetikai nagyvállalata, az MVM csoport versenypiaci kereskedelmi, termel$i, valamint átviteli rendszerirányítói tevékenységén keresztül meghatározó szerepet tölt be a villamosenergia-ellátásban. MVM csoport Üzleti tevékenységek Vagyongazdálkodás Versenypiaci villamosenergiakereskedelem Villamosenergia-termelés Átviteli rendszerirányítás Befektetések Kapcsolt energiatermelés Infokommunikáció* * Infokommunikáció: az informatikai és távközlési tevékenységek összefoglaló neve Az MVM csoport m!ködését január 1-jét$l a évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET ) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A m!ködést alapvet$en érintik még az EU szabályozás különböz$ elemei, els$sorban a villamos energia bels$ piacáról szóló 2003/54/EK irányelv. 3. Az MVM csoport jöv$képe, a stratégia célrendszere 3.1 Az MVM csoport jöv$képe Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac domináns, integráltan m!köd$ résztvev$je, Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, mely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is. Az MVM csoport az alábbi f$bb szerepeket tölti be:! Villamosenergia-keresked$ Az MVM tagvállalatai révén Magyarország domináns villamosenergia-nagykeresked$je, valamint számottev$ részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is. Az MVM csoport a megfelel$ feltételek a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás esetén részt vesz az egyetemes szolgáltatásban.! Villamosenergia-termel$ Termel$ként az MVM csoport a Paksi Atomer$m! és a jöv$ben megvalósítandó er$m!vi beruházások révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. Az MVM csoporton belüli termel$i portfolió 1 alapvet$ célja az MVM kereskedelmi versenypozíciójának 1 Termel$i portfolió alatt a stratégiai anyag minden esetben az MVM csoporton belüli villamosenergia-termel$ egységeket érti.

5 Magyar Villamos M!vek 4 javítása. A termel$i portfolió b$vítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozási és az ellátásbiztonsági szempontok mellett.! Átviteli rendszerirányító (TSO) Az átviteli hálózatot is tulajdonló TSO az MVM csoport részeként, az MVM Zrt. tulajdonaként m!ködik. A TSO vonatkozásában az el$írt tevékenységszétválasztási szabályok maradéktalanul érvényesülnek.! Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán Az MVM csoport nem csak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergia-piacain is megjelenik befektet$ként, beruházóként. A nemzetközi befektetések els$dleges célja az MVM kereskedelmi, termel$i portfoliójának javítása, az MVM piaci pozíciójának er$sítése, a tulajdonosi érték növelése, különös figyelemmel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.! Az állami felel$sségvállalások érvényesítésének el$segít$je Az MVM csoport piaci eszközökkel, a fennálló jogszabályi kereteken belül jelent$s mértékben képes támogatni az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti energiapolitikához kapcsolódó állami feladatok megvalósulását a tulajdonosok erre vonatkozó igénye esetén. Az MVM csoport stratégiai holdingként és a Cégbíróság által bejegyzett elismert vállalatcsoportként való m!ködése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok m!ködésében a csoportszint! optimum kapjon prioritást, ami lehet$vé teszi a csoporton belüli szinergialehet$ségek kihasználását (természetesen a m!ködésben rejl$ szinergiák csoporton belüli kihasználása a TSO esetében csak korlátozottan, annak függetlenségét maximálisan figyelembe véve érvényesülhet), az er$források hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmez$ség javítását. 3.2 A stratégia célrendszere A jöv$kép megvalósítása az alábbi f$ célok elérésével biztosítható. A jogi környezetnek való megfelelés! Mind az MVM csoport egésze, mind az egyes társaságok m!ködése minden tekintetben megfelel az EU-s, illetve hazai jogszabályi el$írásoknak. Az állam tulajdonosi céljai a stratégia id!távjában! A társaság (társaságcsoport) tulajdonosi és piaci értékének növelése, a t$zsdeképesség elérése.! Az MVM csoport az állami felel$sségvállalások (ellátásbiztonság, környezetvédelem, hosszú távú nemzeti energiapolitika) érvényesítésének el$segítésére való alkalmassága a profitábilitási követelmények és a fenntartható fejl$dés feltételeinek biztosítása mellett.! Az MVM csoport járuljon hozzá a teljes piacnyitás feltételeinek megteremtéséhez. Piaci célok! A meghatározó nagykeresked$i szerep fenntartása a belföldi villamosenergiakereskedelemben, valamint villamosenergia-kereskedelem a regionális piacon.! A közvetlen fogyasztói értékesítés az MVM csoport tulajdonosi értékét növel$ b$vítése.

6 Magyar Villamos M!vek 5! Részvétel az egyetemes szolgáltatásban a megfelel$ feltételek a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás esetén.! Az MVM csoport termel$i portfoliójának jövedelmez$séget növel$, kereskedelmi célú b$vítése. Ennek érdekében a Paksi Atomer$m! üzemid$ hosszabbítása és teljesítménynövelése, szivattyús energiatározós vízer$m! létesítése, új atomer$m!vi blokkok létesítésének el$készítése, további új termel$ kapacitások megvásárlása, létesítése, különös figyelemmel a rendszerszabályozás és az optimális rendszerm!ködés követelményeire. A fentiekhez kapcsolódóan részvétel a m!szaki kutatási-fejlesztési tevékenységben.! Az MVM csoport villamosenergia-portfolióját er$sít$ tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán. Ennek érdekében partneri, stratégiai partneri kapcsolatok kiépítése a villamosenergia-iparágon belül.! Az átviteli rendszerirányítási funkcióból származó kötelezettségek teljesítése, a hálózat szükséges mérték! b$vítésével, illetve korszer!sítésével.! Az üzleti partnerek, fogyasztók részér$l az MVM csoport elismertségének növelése, megítélésének javítása. Gazdasági célok! Rövidtávon az MVM csoport egyes társaságainak pénzügyi stabilitása, az önfinanszírozó m!ködés megteremtése, az elmúlt id$szakban felhalmozódott pénzügyi terhek rendezése.! Középtávon az iparági átlagot elér$ csoportszint! jövedelmez$ség elérése, hosszú távon pedig ennek megtartása.! A csoportszint! m!ködési hatékonyság javítása. Ennek megvalósítása során rövidtávon azok az elemek kapnak prioritást, amelyek egyidej!leg a társaságcsoport m!ködési költségeit is csökkentik. Szervezeti és irányítási cél! Nagyobb m!ködési hatékonyságot biztosító csoportszint! irányítási és szervezeti struktúra (stratégiai holding) kialakítása, amely az integrált m!ködés révén lehet$vé teszi a csoportszint! optimum elérését, ezáltal az MVM csoport jövedelmez$ségének javítását.! Az egyes társaságok m!ködésében a csoportszint! optimum érvényesülése kap prioritást.! A TSO el$írt függetlenségének maradéktalan biztosítása mellett a tulajdonosi érdekek a jogszabályok által megengedett módon történ$ érvényesítése.! A munkakultúra és a munkavállalók az MVM csoport céljai iránti elkötelezettségének javítása, növelése. 4. Az MVM Zrt. t$zsdeképességének megteremtése Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény elfogadását követ$en az MVM Zrt.-ben a tartós állami tulajdon részaránya 99%-ról 75%+1 szavazatra csökken, ezáltal lehet$vé válhat az MVM Zrt. részvényei 24,87%-ának értékesítése (jelenleg az ÁPV Zrt. tulajdonában az MVM Zrt. részvények 99,87%-a van). Több befektet$ részére történ$ részvény értékesítés esetén a forgalomba hozatal szempontjából a t$zsdei értékesítés a legkedvez$bb, mert! átlátható,! ellen$rizhet$,! nagyszámú befektet$ érhet$ el,! lehet$vé teszi, hogy a társaságcsoport üzleti értékének növekedéséb$l a tulajdonosok közvetlenül részesedhessenek (az emelked$ részvényárfolyamon keresztül),

7 Magyar Villamos M!vek 6! likvid piacon történ$ értékesítést tesz lehet$vé,! megteremti a kés$bbi t$zsdei forrásbevonás lehet$ségét (részvény-, kötvénykibocsátásokkal). A fentieknek megfelel$en az MVM csoport stratégiájában a korábbiakban is szerepl$, a t$zsdeképesség elérése vonatkozó célnak kiemelt hangsúlyt kell kapnia. A t$zsdeképesség megteremtése a stratégia értelmezésében az alábbiakat jelenti:! a társaság üzleti értékének megfelel$, a t$zsdei bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása,! a t$zsdei bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén a t$zsdei bevezetés jogi, adminisztratív feltételeinek való megfelelés biztosítása. Tekintettel arra, hogy egy egységes irányítású, a csoportoptimum elérésére törekv$ társaságcsoport értékesebb, mint a csoportot alkotó vállalatok külön-külön, ezért a holdingközpont, az MVM Zrt. t$zsdére vitele eredményezi a legmagasabb részvényértéket. A társaságcsoport magyarországi m!ködésére tekintettel a t$zsdei bevezetés esetén a Budapesti Értékt$zsdén (a továbbiakban: BÉT ) való jelenlét a minimális cél, ezért a jogi, adminisztratív feltételek meghatározása során a BÉT el$írásait kell minimális elvárásként figyelembe venni, de a BÉT mellett a nagyobb nemzetközi t$zsdékre (például Frankfurti, Londoni t$zsde) való bevezetés lehet$ségét, el$nyeit és hátrányait is meg kell vizsgálni. A részvényértéket alapvet$en a jövedelmez$ség és a m!ködési kockázatok, valamint a hosszú távú potenciális növekedési lehet$ségek határozzák meg. A bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása érdekében elvégzend$ feladatok az alábbi csoportokba sorolhatók:! a csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon növel$ intézkedések (például a m!ködési transzparencia, költséghatékonyság javítása),! a csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések (els$sorban beruházások megvalósítása),! a bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálásához szükséges egyéb intézkedések (a részvények eredményes értékesítését el$segít$ jöv$kép kialakítása, a részvények értékesítésével kapcsolatos marketingstratégia kidolgozása, a társaságcsoport m!ködését érint$ tartalmi és formai követelmények, valamint feltételrendszer meghatározása). A sikeres t$zsdei bevezetéshez szükséges feladatok végrehajtása után a bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén megvalósítandó további feladatok:! A t$zsdére való bevezetéshez szükséges egyéb (jellemz$en jogi, adminisztratív) feltételek megteremtése (például az MVM Zrt. m!ködési formájának megváltoztatása nyilvánosan m!köd$ részvénytársasággá).! A t$zsdei bevezetéshez kapcsolódó konkrét t$kepiaci feladatok végrehajtása. Ezen feladatok jelent$ségére tekintettel a t$zsdeképesség elérésére irányuló projekt kerül létrehozásra az MVM Zrt. vezérigazgatójának közvetlen vezetésével.

8 Magyar Villamos M!vek Az MVM csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon is javító intézkedések A bevételek növelése A részvényértéket els$sorban az alaptevékenységek eredményessége határozza meg, ezért a t$zsdeképesség megteremtésénél kiemelt cél az alaptevékenységek bevételeinek növelése. A m"ködési költségek csökkentése A m!ködési költségek csökkentése közvetlenül javítja a társaságcsoport jövedelmez$ségét. Folytatni kell a megkezdett hatékonyságnövel$ feladatok végrehajtását, els$sorban az egyes társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítását és a kijelölt szolgáltatások, feladatok csoportszinten közösen, koordináltan történ$ ellátásának megvalósítását. A társaságcsoport m"ködési transzparenciájának, az irányítás hatékonyságának javítása Az átlátható, transzparens m!ködés er$síti a befektet$i bizalmat, az irányítási rendszer hatékonyságának javítása pedig el$segíti a csoportszint! optimumon történ$ m!ködés megvalósítását, és ezáltal a csoportszint! jövedelmez$ség növelését. A m!ködési transzparencia javítása egyrészt jelenti a társaságcsoport bels$ m!ködési transzparenciájának megteremtését, másrészt a küls$ m!ködési környezet és feltételek átláthatóságát. A társaságcsoport a bels$ m!ködési transzparencia növelése érdekében stratégiai célként t!zte ki egy új irányítási rendszer kialakítását: tulajdonosi döntés született arról, hogy az MVM csoport a vállalati optimumon m!köd$ társaságok csoportjából csoportoptimumon m!köd$ stratégiai holdinggá alakuljon, és kialakításra kerüljön az új, csoportszint! m!ködési szemléletmódot támogató makrostruktúra és irányítási rendszer. Ennek megfelel$en került bejegyzésre az MVM mint elismert vállalatcsoport, és kerültek elfogadásra a csoportszint! szabályzatok. Az irányítás hatékonyságának javítása érdekében ki kell alakítani a társaságcsoport stratégiai holdingként való m!ködéséhez szükséges vezet$i információs rendszert és a csoportszint! stratégiai kontrolling, illetve gazdasági kontrolling rendszereket. 4.2 Az MVM csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések A társaságcsoport t$zsdei bevezetésének sikeressége szempontjából nagy jelent$séggel bírnak a jöv$beni, illetve már megkezdett beruházások, mert ezek jelent$sen javítják a csoport eredményességét, üzleti értékét. A beruházásoknak és befektetéseknek els$sorban a csoport alaptevékenységeihez (villamosenergia-termelés, -értékesítés) kell kapcsolódniuk, és Magyarország mellett a régió egyéb országaiban is megvalósulhatnak. Tekintettel arra, hogy közép- és hosszú távon csak Magyarországon akár 6000 MW-nyi pótlólagos kapacitás kiépítése válhat szükségessé, a beruházásokon belül kiemelt célkit!zés a termel$i portfolió b$vítése, er$m!vi beruházások megvalósítása. 5. A stratégiai jelent$ség! tevékenységekre vonatkozó célok, részstratégiák 5.1 Villamosenergia-kereskedelem Jelenlegi helyzet A magyarországi villamosenergia-piacot három lényegesen eltér$ feltételek és árak mellett m!köd$ szegmens jellemezte január 1-jéig:! kötelez$ átvétel regulált áron,

9 Magyar Villamos M!vek 8! közüzem: közüzemi nagykereskedelem és a közüzemi fogyasztók ellátása regulált áron,! versenypiac: villamosenergia-nagykereskedelem és a versenypiaci ellátást választó villamosenergia-fogyasztók igényének kielégítése piaci áron. A kötelez$ átvétel körébe tartozó villamos energiát a közüzemi nagykeresked$, illetve a közüzemi szolgáltatók kötelesek átvenni. A kötelez$ átvétel körébe egyrészt a megújuló primer energiahordozókból termelt, másrészt a jó hatásfokú kapcsolt h$- és villamosenergiatermelés során el$állított villamos energia tartozik január 1-jéig az országos fogyasztás több mint kétharmada a közüzemen keresztül valósult meg. A közüzemi fogyasztók ellátását a területi közüzemi szolgáltatók biztosították, melyek az ehhez szükséges villamos energiát a közüzemi nagykeresked$t$l szerezték be. A közüzemi villamosenergia-nagykereskedelemi tevékenységet augusztus 1-jét$l az MVM Trade ZRt. látta el január 1-jéig a hatályos regulációs rend szerint a közüzemi nagykereskedelemi, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységeken kívül más tevékenységet nem végezhetett. A versenypiaci szegmensben a feljogosított fogyasztókat bilaterális szerz$dések alapján látják el a kereskedelmi engedélyes piaci szerepl$k. Ennek a szegmensnek a forrás oldalát a HTM-el le nem kötött hazai források, az import és a közüzemi nagykeresked$ versenypiaci értékesítései képezik. A villamosenergia-versenypiac két jól elhatárolható szegmense a fogyasztói és a nagykereskedelmi piac:! A fogyasztói versenypiac mérete a január 1-jei részleges piacnyitást követ$en dinamikusan növekedett, de 2007-ben a tendencia megfordult, a versenypiaci árak növekedése miatt számos, korábban a versenypiacról vételez$ fogyasztó visszatért a számára kedvez$bb közüzemi ellátásba.! A nagykereskedelmi piac likviditása és a piaci transzparencia szintje viszonylag alacsony, szervezett piac hiányában továbbra is csak OTC piac m!ködik. A ténylegesen aktív keresked$k csekély száma miatt az ár és volumen információk csak töredékesen hozzáférhet$k, piaci indikátorként alig használhatók. A versenypiaci tevékenységeket az MVM csoporton belül az MVM Partner ZRt. és az MVM Adwest HgmbH. látják el. Az el$bbi magyar kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, az utóbbi osztrák jogrend szerint m!ködik. A magyarországi villamosenergia-kereskedelem feltételei a január 1-jével bekövetkez$ teljes piacnyitással jelent$sen megváltoztak: megsz!nt a közüzemi ellátás és új ellátási típusként jelent meg az egyetemes szolgáltatás, melynek keretében az arra jogosultak (els$sorban a lakossági fogyasztók és egyéb kisfogyasztók) hatóságilag kontrollált árakon és feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók a versenypiacról szerezhetik be a szükséges villamosenergia-mennyiséget. Célok, a megvalósítás f! irányai A kereskedelmi terület alapvet$ célkit!zése a csoportszint! célok eléréséhez, valamint a csoport jöv$képének megvalósításához való hozzájárulás. A kereskedelmi tevékenység eredményes m!ködése kiemelt jelent$ség!, ugyanis hosszú távon ez járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a kiemelt társasági célok megvalósításához. Az általános célkit!zések megvalósulása érdekében az alábbi részcélok teljesülése szükséges:

10 Magyar Villamos M!vek 9! jövedelmez$ség növelése,! meghatározó piaci részesedés megtartása, illetve b$vítése,! a kereskedelmi szempontok érvényesítése az MVM csoport m!ködése során. A célok megvalósításának legfontosabb eszközei:! az MVM csoportban termelt villamos energia önköltségének csökkentése,! a keresked$ társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítása,! a vásárlási és értékesítési portfolió összehangolása,! a kis- és közepes fogyasztók piacán való részesedés növelése,! vev$i igények magasabb szint! kielégítése,! marketing és reklámtevékenység fejlesztése,! a kereskedelmi technikák fejlesztése,! hatékony együttm!ködés biztosítása az MVM csoport keresked$ társaságai között,! hatékony együttm!ködés az MVM csoport kereskedelmi és egyéb (termelési, üzletfejlesztési) területei között,! stratégiai partneri kapcsolatok kialakítása, 5.2 Termelés Paksi Atomer!m" Zrt. Jelenlegi helyzet A Paksi Atomer$m! m!ködésével meghatározó mértékben járul hozzá az ellátás biztonságának biztosításához, a fogyasztói villamosenergia-árak alacsonyan tartásához, a domináns keresked$i szerep fenntartásához és meger$sítéséhez, valamint a csoport piaci értékének növeléséhez. Az atomer$m!ben április 10-én, az üzemanyag-kazetták tisztítása során bekövetkezett üzemzavart követ$en a 2. blokk újraindítására a év során, ismételt visszaindítására december 27-én került sor január 1. óta a blokk teljes terheléssel vesz részt a villamosenergia-termelésben január 29-ére a 2. blokki 1. számú aknában lév$ tisztítótartályból a áprilisában megsérült f!t$elem teljes mennyisége eltávolításra került. A Paksi Atomer$m! Zrt. Közgy!lésének korábbi döntése alapján elfogadásra került a blokkok teljesítménynövelésének programja, valamint az üzemid$ meghosszabbításának el$készítését célzó projektterv. Az üzemid$-hosszabbítás vonatkozásában jelenleg folynak az el$készítési munkák, amelyek el$rehaladása lehet$vé teszi az üzemid$-hosszabbításra vonatkozó engedélykérelem tervezett határid$re történ$ benyújtását a hatóság részére. A 4. és az 1. blokkokon sikeresen megvalósult a teljesítménynövelés, így azok stabilan, a megfelel$ tartalékokkal és az el$írásoknak megfelel$en, biztonságosan üzemelnek az eredeti teljesítményük 108%-án. Célok, a megvalósítás f! irányai A Paksi Atomer$m! Zrt.-re vonatkozó célkit!zés a biztonságos, a környezete által elfogadottan és elismerten megbízható, az MVM csoport villamosenergia-termel$

11 Magyar Villamos M!vek 10 vállalataként való m!ködés, a megtermelt villamos energia önköltségének csökkentése, a teljesítménynövelés végrehajtása, valamint az üzemid$ hosszabbítás el$készítése. Kiemelt stratégiai célok:! a termelt villamos energia önköltségének optimálisan alacsony szinten tartása, hozzájárulva ezzel a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez,! üzemid$ hosszabbítás feltételeinek biztosítása, üzemid$ hosszabbítás megvalósítása,! teljesítménynövelés projekt kivitelezése,! a nukleáris biztonságnak az élenjáró nemzetközi gyakorlatnak megfelel$ szinten tartása,! az atomer$m! társadalmi elfogadottságának er$sítése,! megbízható villamosenergia-termelés magas szint! rendelkezésre állás mellett,! a nagy aktivitású sugárveszélyes hulladékok végleges elhelyezésének megoldása,! az üzemid$ hosszabbítással fellép$ megnövekedett szakemberképzési igény kielégítése. Továbbra is prioritást élvez és kiemelked$ fontosságú az atomer$m! nukleáris biztonsága. Ezt figyelembe véve kell érvényesíteni a termelési, környezetvédelmi, gazdálkodási és vagyonpolitikai szempontokat Vértesi Er!m" ZRt. Jelenlegi helyzet A Vértesi Er$m! ZRt. jelenleg egy m!köd$ er$m!vel (Oroszlányi Er$m!) rendelkezik, melynek beépített kapacitása 240 MW. Az er$m!vet az 1994-ben a társaság részévé vált Márkushegyi Bányaüzemben kitermelt tüzel$anyaggal m!ködtetik. A Márkushegyi Bányaüzem az ország legnagyobb és legkorszer!bb mélym!velés! bányája, további m!velésbe vonható és gazdaságosan kitermelhet$ megkutatott szénvagyonnal rendelkezik. Az Oroszlányi Er$m!vet és a Márkushegyi Bányaüzemet érint$ retrofit program eredményeként megteremt$dött annak lehet$sége, hogy a Vértesi Er$m! ZRt ig megbízható egysége legyen a magyar villamosenergia-rendszernek január 1-jét$l a rendszerirányítási díj részeként bevezetésre került a szénipari szerkezetátalakítási díjelem, amely a Vértesi Er$m! ZRt. indokolt ráfordítása és a villamosenergia-értékesítésb$l származó árbevétele közötti különbséget hivatott fedezni, illetve csökkenteni. A csoportszint! stratégia évi elfogadását követ$en az MVM Zrt. megvásárolta az ÁPV Zrt., a KVI és több kisrészvényes tulajdonát képez$ Vértesi Er$m! ZRt. részvényeket, így az MVM Zrt. részesedése a Vértesi Er$m! ZRt.-ben jelenleg 96,53%. Célok, a megvalósítás f! irányai A Vértesi Er$m! ZRt.-re vonatkozó alapvet$ stratégiai célkit!zés a társaság fenntartható fejl$dése, veszteségmentes m!ködés mellett az MVM csoport kereskedelmi társaságai részére a versenypiacon értékesíthet$, minél alacsonyabb önköltség! villamos energia termelése.

12 Magyar Villamos M!vek Szekunder tartalék gázturbinák Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. a nyíltciklusú szekunder tartalék gázturbinákat az UC(P)TE rendszerhez való csatlakozás feltételeként építette 1997 és 2000 között három telephelyen (Litér, Sajószöged, L$rinci), összesen 410 MW névleges teljesít$képességgel. Rendszerszint! szolgáltatásként a gázturbinák feladata bármilyen nagyobb hálózati zavar esetén a kies$ kapacitások gyors (10-15 percen belüli) pótlása. A szekunder tartalék gázturbinák teljes kör! üzemeltet$i feladatait beleértve a mindenkori rendelkezésre álláshoz szükséges karbantartási és javítási feladatokat az MVM Zrt. tulajdonú GTER Kft. látja el, a tulajdonosra hárul a fejlesztések elvégzése és a telephelyi szolgáltatások, infrastruktúra megfelel$ színvonalú biztosítása. A GTER Kft. és a rendszerirányító mint a szolgáltatást kizárólagosan igénybevev$ között határozatlan idej! kapacitás-lekötési szerz$dés van érvényben. Célok, a megvalósítás f! irányai A szekunder tartalék gázturbinákra vonatkozó célkit!zés a rendszerszint! szolgáltatási kötelezettségek teljesítése mellett azok jövedelmez$ m!ködtetése, a rendelkezésre állás biztosítása Kapcsolt energiatermelés Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. kapcsolt h$- és villamosenergia-piacra történ$ belépését célzó évi döntését követ$en három városban indultak meg erre irányuló projektek. Miskolcon 3 telephelyen, 25 MW e összteljesítménnyel gázmotoros er$m! került kiépítésre, és az MVM Zrt. jogot szerzett egy további, maximum 50 MW e teljesítmény! kombinált ciklusú er$m! létesítésére, melynek kivitelezése év végére befejez$dött. Az er$m!vet a közel 99 %-ban MVM Zrt. tulajdonú MIF# Kft. üzemelteti. Tatabányán az MVM Rt. a Vértesi Er$m! Rt.-vel kötött megállapodás alapján részt vett a Tatabányai F!t$er$m! korszer!sítésében. A korszer!sítésre a VÉ Rt. és az MVM Rt. közös projekttársasága: a Tatabánya Er$m! Kft. keretében került sor. Az MVM Rt. kés$bb kivásárolta a VÉ Rt. üzletrészét, így a 49,7 MW e és 170 MW t teljesítmény! Tatabánya Er$m! Kft. 99,99%-os tulajdonosává vált. Budapesten az MVM Rt. sikeresen vett részt a Budapesti Távh$szolgáltató pályázatán és ennek alapján $szén szerz$dést kötött az észak-budai távh$körzet h$igényének kapcsoltan termelt h$energiával való ellátására. Az er$m! megvalósítására és üzemeltetésére az MVM Zrt. projekttársaságot hozott létre Észak-Buda Projekt Kft. néven. A három blokkból álló 50 MW e teljesítmény! kogenerációs er$m! végéig megvalósításra került. Célok, a megvalósítás f! irányai A cél a kapcsolt energiatermelésben rejl$ szinergiák kihasználása, és a villamosenergiaigények jöv$beni várható alakulásához igazodó, tartósan versenyképes, alacsony kockázat

13 Magyar Villamos M!vek 12 mellett megvalósítható er$m! kapacitások létesítésével átlagot meghaladó jövedelmez$ség! befektetések megvalósítása Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája Stratégiai célkit!zés az MVM csoport termel$i portfoliójának, els$sorban kereskedelmi célú b$vítése, mely alapvet$en kétféleképpen valósítható meg:! er$m!vek teljes, illetve részbeni megvásárlásával,! új er$m!vi beruházások megvalósításával, illetve abban való részvétellel. Új, földgáz-tüzelés! er$m! létesítése esetén kiemelt fontosságú kérdés a tüzel$anyag-ellátás biztosítása, ezért ilyen irányú tervek esetén célszer! stratégiai partnerséget kötni a gázpiacon m!köd$ egy vagy több szerepl$vel. A termel$i portfolió b$vítésének irányai, lehet$ségei:! A hazai villamosenergia-rendszer szabályozási igényeinek ellátása érdekében szükséges er$m!vi egységek (például szivattyús energiatározó vagy rugalmas, a rendszer szabályozásában résztvev$ csúcser$m! jelleggel m!köd$ gázüzem! kondenzációs kombinált ciklusú blokk) építésében való részvétel.! Az atomer$m! üzemidejének meghosszabbításán és a kapacitás növelésén túlmen$en felmerülhet lehet$ségként az új blokkokkal való b$vítés is.! Megfelel$ megtérülés esetén további kapcsoltan villamos energiát termel$ er$m!vek létesítése. Szivattyús energiatározó (SZET) A hazai villamosenergia-rendszer szabályozhatósága szempontjából a rendszer összetétele kedvez$tlen. Az ennek kezelésére esetenként szükségessé váló kényszermegoldások gazdasági szempontból is rendkívül kedvez$tlenek a villamosenergia-rendszer számára. A magyar villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának, költséghatékonyságának javítása érdekében az MVM csoport célja egy szivattyús energiatározós er$m! megvalósítása, illetve az annak létesítésében való részvétel. 5.3 Átvitel és rendszerirányítás (TSO) Jelenlegi helyzet január 1-jét$l az MVM csoport tagjaként a MAVIR ZRt. mint átviteli rendszerirányító (TSO) látja el az átviteli és rendszerirányítási engedélyesi tevékenységeket Magyarországon. A MAVIR ZRt. mint TSO kialakítása és m!ködése során kiemelt célként nagy hangsúlyt kapott és kap folyamatosan az el$írt jogi, szervezeti, döntéshozatali függetlenség biztosítása. Célok, a megvalósítás f! irányai A MAVIR ZRt. m!ködésére, az átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátására vonatkozó kiemelt célok az alábbiak.! A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának mindenkori biztosítása, a rendelkezésre bocsátott hálózat operatív üzemirányítása.

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját

Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját 0 Az MVM Rt. Igazgatósága és Közgyűlése elfogadta az MVM Rt. középtávú üzleti stratégiáját Az MVM Rt. Igazgatósága 60/2005. (VII.13.) számú határozatával, illetve a társaság rendkívüli Közgyűlése 39/2005.

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Tevékenységi Jelentés Pénzügyi Jelentés

Tevékenységi Jelentés Pénzügyi Jelentés Tevékenységi Jelentés Pénzügyi Jelentés 2007 Tevékenységi Jelentés 2 Tartalomjegyzék 3 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. Pénzügyi és mûszaki kulcsmutatók 7 3. Az év legfontosabb eseményei 9 4. Stratégia

Részletesebben

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár

Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában. Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Az energiapiac helyzete Magyarországon a teljes piacnyitás kapujában Előadó: Felsmann Balázs infrastruktúra ügyekért felelős szakállamtitkár Tartalom I. Az új magyar energiapolitikai koncepció II. Ellátásbiztonság

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

Az MVM Csoport közötti stratégiája

Az MVM Csoport közötti stratégiája Az MVM Csoport 201-2020 közötti stratégiája Az új MVM jövőkép Az MVM regionálisan is versenyképes, jövő- és ügyfélorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció mellett felelős, fenntartható és

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK SZAKÉRTI FELDOLGOZÁS

STATISZTIKAI ADATOK SZAKÉRTI FELDOLGOZÁS 3.sz. MELLÉKLET STATISZTIKAI ADATOK SZAKÉRTI FELDOLGOZÁS 2008. augusztus ENERGIA SZAKÉRTI IRODA 1 TÁBLÁZATOK STATISZTIKAI ADATOK ELEMZÉSE A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER TULAJDONOSI ÖSSZETÉTELE A JEGYZETT

Részletesebben

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre)

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) Tokai Magdolna, SVH feladatokért felelős / Üzletfejlesztési osztályvezető, MVM Zrt. OKK Konferencia

Részletesebben

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr MAVIR - ITO Modell szerinti működése Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr Tartalom 1. Bemutatkozás 2. Előzmények 3. ITO Modell 4. Megfelelési Ellenőr 5. Kérdések Előadás célja: fejtágito! 2012. szeptember

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

kihívásokra A LÉVAI PROJEKT Mártha Imre MVM Zrt. vezérigazgató 100. Jubileumi Energiapolitikai Hétfő Este június 14.

kihívásokra A LÉVAI PROJEKT Mártha Imre MVM Zrt. vezérigazgató 100. Jubileumi Energiapolitikai Hétfő Este június 14. A nemzeti villamos társaság á válaszai a kihívásokra A LÉVAI PROJEKT Mártha Imre MVM Zrt. vezérigazgató g 100. Jubileumi Energiapolitikai Hétfő Este 2010. június 14. A fenntarthatóság dilemmája Ellátásbiztonság

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály A liberalizált villamosenergia-piac működése Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály 1 A villamosenergia-piac liberalizációja A belső villamosenergia-piac célja, hogy az Európai Unió valamennyi

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere

AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere AZ IPARI PARKOK EGYESÜLET szolgáltatási és támogatási rendszere (Az IPE 1997. és 1999. évi rendes közgyléseinek állásfoglalásai szerint) 1. A szolgáltatási és támogatási rendszer továbbfejlesztésének indokoltsága

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel

Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel Fejlesztésekről és beruházásokról üzemeltetői szemmel A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési főigazgatóság működése napjainkban XVI. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia BÜKFÜRDŐ 2015.04.15-17.

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85

BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT. Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 BIOGÁZ KOGENERÁCIÓS KISERŐMŰVI TERVEZÉS, ENGEDÉLYEZÉS, PROJEKTMENEDZSMENT Anger Ottó Béla +36 30 399 78 85 09/23/10 1 DECENTRALIZÁLT KISERŐMŰVEK Villamosenergia-rendszer általában: hatékony termelés és

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

MVM Trade portfoliója 2009-ben

MVM Trade portfoliója 2009-ben MVM Trade portfoliója 2009-ben Dr. Barócsi Zoltán MVM Trade ZRt. igazgató Nagykereskedelmi Piaci Fórum 2009. február 2. MVM Trade szerződéseinek tartalma 1995-2008 A beszerzési oldali szerződésekkel (HTM)

Részletesebben

Kontrolling és szervezetfejlesztés

Kontrolling és szervezetfejlesztés Dr. Túróczi Imre Dr. Lakatos Vilmos A kontrolling célja a szervezetek működésében: A folyamatok hatékonyságát javítva szolgálni a szervezet működését! A kontrolling általános feladatai: Tervezés Elemzés

Részletesebben

Az Energia[Forradalom] Magyarországon

Az Energia[Forradalom] Magyarországon Az Energia[Forradalom] Magyarországon Stoll É. Barbara Klíma és energia kampányfelelős Magyarország barbara.stoll@greenpeace.hu Láncreakció, Pécs, 2011. november 25. Áttekintés: Pár szó a Greenpeace-ről

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona Mintacím szerkesztése Villamos energiapiaci liberalizációs tapasztalatok önkormányzati szemmel avagy az önkormányzatok nagy kihívása: szabadpiac vagy egyetemes szolgáltatás 09. Május 25 Budapest Készítette:

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE,

A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, PÁL LÁSZLÓ PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. A MÁV ZRT. CSOPORT HELYZETE, ÁTALAKULÁS 1 A VASÚTI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON ÁLLAMI SZERVEZETEK

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében

A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében A MAVIR tevékenysége a minőségi szolgáltatások tekintetében MEE 57. Vándorgyűlés Tari Gábor vezérigazgató MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

MAGYAR ENERGIA HIVATAL 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. 1081 BUDAPEST KÖZTÁRSASÁG TÉR 7. ÜGYSZÁM: ES-1113/03 ÜGYINTÉZŐ: Petróczy Lajos TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7707 TELEFAX: 06-1-459-7764; 06-1-459-7770 E-MAIL: eh@eh.gov.hu; petroczyl@eh.gov.hu TÁRGY:

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében

A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében REKK projekt konferencia Budapest, 2005.december 8. A magyar energiapolitika alakulása az Európai Unió energiastratégiájának tükrében Hatvani György helyettes államtitkár Az energiapolitika lényege Az

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

2007. Augusztus. Általános vélemény

2007. Augusztus. Általános vélemény Az Energia Klub véleménye és javaslatai a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kidolgozott Magyarország megújuló energia felhasználás növelésének stratégiájához 2007. Augusztus Általános vélemény

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás Tóth Tamás főosztályvezető Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Magyar Energia Szimpózium 2016 Budapest, 2016. szeptember 22. Az előadás vázlata

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában

A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában A rendszerirányító feladata és szerepe a piacnyitás időszakában Vinkovits András, MAVIR Zrt. 2007. augusztus 22. 1 Tartalom Rendszer szabályozhatósága Nehézségek Megoldási lehetőségek Rendszerszintű szolgáltatások

Részletesebben

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg:

A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA BEVEZETÉS. A 3/2002. (II.15. ) OM rendelet a következ0ket határozza meg: Csak úgy tudunk megfelelni gyorsan változó környezetünknek, ha folyamatosan tervezünk és ismerünk minden lehetséget, mely nyitva áll elttünk. Newt Gingrich A MINSÉGFEJLESZTÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Energiapolitika Magyarországon

Energiapolitika Magyarországon Energiapolitika Magyarországon Dr. Aradszki András államtitkár Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Zugló, 2016. június 9. Nemzeti Energiastratégia Célok Ellátásbiztonság Fenntarthatóság Versenyképesség

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VI. évfolyam 7. szám 2007. augusztus 9. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail: gazdasagikozlony@gkm.hu

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04-

Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- Kicsiben is megéri! Hogyan váltsunk villamosenergia-kereskedőt? - Önkormányzati konferencia Balatonfüred. 2011.11.04- MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt. A villamos energiáról Az energia színe : fekete,

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből

Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Liberalizált villamosenergiapiac a feljogosított fogyasztók szemszögéből Nagy Péter Menedzser KPMG Tanácsadó Kft. Budapest, Előszó témaválasztás indoklása Jelentős tapasztalatok a szakterületen - Piaci

Részletesebben

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27.

NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. NOVA VILLA 2010 NONPROFIT KFT. 4100 Berettyóújfalu, Bajcsy u. 27. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A NOVA VILLA 2010. NONPROFIT KFT. 2011. évi tevékenységérl Berettyóújfalu, 2012. március 23. A vállalkozás vezetje

Részletesebben

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője

OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője MET Energia Fórum 2012. OROSZLÁNY Város távfűtésének jövője Közbenső értékelés Előadó: Takács Károly, polgármester Balatonalmádi, 2012. március 22.. Oroszlányi távfűtés jövője Termelő oldali előzmények

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment

Unbundling a folyamatirányítás tükrében. Dénes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment Unbundling a folyamatirányítás tükrében énes Sándor Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Szervezetfejlesztés és folyamatmenedzsment ELMŰ Nyrt. és ÉMÁSZ Nyrt. számokban* ÉMÁSZ ELMŰ Szolgáltatási terület: 4.134

Részletesebben

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28.

MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság Október 28. MEHI Szakmai Konferencia: Energiahatékonyságot EU-s forrásokból: Energiahatékonyság, Klímacélok, Energiabiztonság 2014. Október 28. Budapest Az EU integrált európai klíma és energia politika fő célkitűzései

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Kapcsolt energiatermelés Magyarországon XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március 2-3.

Kapcsolt energiatermelés Magyarországon XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március 2-3. Kapcsolt energiatermelés Magyarországon 2016 XIX. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2016. március 2-3. Hajdúszoboszló Szabályozási alapok 2011 októberétől Hatósági hőár rendszer [50/2011.

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ

Vállalkozás gazdaságtan SZIKORA PÉTER TAVASZ Vállalkozás gazdaságtan 2015-2016 TAVASZ A vállalat piaci aktivitása. Marketing A vállalat tervezési célrendszere A vállalat küldetése Stratégiai célok Stratégiai szakterületi célok Operatív célok A vállalat

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására Bessenyei Tamás Power Consult Kft. tamas.bessenyei@powerconsult.hu Program Bevezetés Problémák Megoldási lehetőségek Szoftver bemutató 2 Bevezetés

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata./2009. ( ) rendelete a fenntartásában mköd közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítésérl Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylése a közoktatásról

Részletesebben

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán

Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán Virtuális erőművi technológia fejlődése, szabályozási központok lehetőségei a rendszerszintű szolgáltatások piacán DEME Roland Balatonalmádi, 2015.03.26 Virtuális technológia térhódítása Magyarországon

Részletesebben