AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA (2007-2010)"

Átírás

1 AZ MVM CSOPORT KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁJA ( ) Az MVM Rt. Közgy!lésének 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadott csoportszint! középtávú stratégia évi aktualizált változata

2 Magyar Villamos M!vek 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZET" AZ MVM CSOPORT JELENLEGI HELYZETE AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE, A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE AZ MVM CSOPORT JÖV"KÉPE A STRATÉGIA CÉLRENDSZERE AZ MVM ZRT. T"ZSDEKÉPESSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE AZ MVM CSOPORT M#KÖDÉSI HATÉKONYSÁGÁT ÉS EREDMÉNYESSÉGÉT MÁR RÖVID TÁVON IS JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK AZ MVM CSOPORT ÜZLETI ÉRTÉKÉT, EREDMÉNYESSÉGÉT, PIACI RÉSZESEDÉSÉT JELENT"S MÉRTÉKBEN NÖVEL", HOSSZABB TÁVON REALIZÁLÓDÓ INTÉZKEDÉSEK A STRATÉGIAI JELENT"SÉG# TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ CÉLOK, RÉSZSTRATÉGIÁK VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELEM TERMELÉS Paksi Atomer!m" Zrt Vértesi Er!m" ZRt Szekunder tartalék gázturbinák Kapcsolt energiatermelés Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája ÁTVITEL ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁS (TSO) A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA INFOKOMMUNIKÁCIÓ BERUHÁZÁSI ÉS BEFEKTETÉSI RÉSZSTRATÉGIA A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELVÉGZEND" F"BB FELADATOK... 14

3 Magyar Villamos M!vek 2 1. Bevezet$ Az MVM Rt. Közgy!lése 39/2005. (VII. 29.) számú határozatával elfogadta a társaságcsoport középtávú üzleti stratégiáját. A Közgy!lés döntésének megfelel$en, a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalanságra tekintettel a gördül$ stratégiaalkotás keretében évente a stratégia felülvizsgálatára és aktualizálására kerül sor. A stratégia évi aktualizált változatát az MVM Zrt. Közgy!lése 29/2006. (X. 27.) számú határozatával fogadta el. Jelen dokumentum az MVM csoport hatályban lév$ (a továbbiakban: elfogadott ) középtávú stratégiájának évi aktualizált változata. Az aktualizált stratégia évi elfogadását követ$en bekövetkezett, a csoportszint! m!ködést érdemben befolyásoló legfontosabb változások az alábbiak.! Az Országgy!lés június 25-én elfogadta az új villamosenergia-törvényt, amely a jelenlegi kett$s modellel szemben egy teljesen liberalizált villamosenergia-piacot határoz meg.! Az Országgy!lés szeptember 10-én elfogadta az állami tulajdonról szóló törvényt, amely lehet$vé teszi az MVM Zrt. kisebbségi részesedésének értékesítését.! A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nyilvánosságra hozta Magyarország energiapolitikájának ( ) tervezetét, amelyet az MVM csoportnak figyelembe kell vennie stratégiai céljai meghatározása során.! A Cégbíróság május 25-i bejegyz$ határozatával az MVM csoport jelent$s tagvállalatai elismert vállalatcsoporttá alakultak, ezzel a csoportszint! optimum érdekében történ$ m!ködés jogi feltételei is megteremt$dtek.! A Magyar Kormány határozatban rendelte el a HTM-ek helyzetének rendezését. Az elfogadott stratégia a megváltozott m!ködési feltételeknek, céloknak megfelel$en került aktualizálásra, ahol ezt a változások nem indokolják, az elfogadott stratégia tartalmilag nem módosult. A stratégia továbbra is alapvet$en a következ$ 3-5 évre terjed ki (vagyis els$sorban a es id$szakra vonatkozik), de meghatározza a 10 éves f$ stratégiai fejl$dési irányokat is. A Társaságnál alkalmazott a jöv$beni m!ködési környezetet jellemz$ bizonytalansághoz illeszked$ gördül$ stratégiai tervezés keretében a stratégia felülvizsgálata és aktualizálása a m!ködési feltételrendszer meghatározó elemeinek változása esetén, de legalább évente egyszer megtörténik.

4 Magyar Villamos M!vek 3 2. Az MVM csoport jelenlegi helyzete Az MVM Zrt. Magyarország vezet$ villamos-energetikai nagyvállalata, az MVM csoport versenypiaci kereskedelmi, termel$i, valamint átviteli rendszerirányítói tevékenységén keresztül meghatározó szerepet tölt be a villamosenergia-ellátásban. MVM csoport Üzleti tevékenységek Vagyongazdálkodás Versenypiaci villamosenergiakereskedelem Villamosenergia-termelés Átviteli rendszerirányítás Befektetések Kapcsolt energiatermelés Infokommunikáció* * Infokommunikáció: az informatikai és távközlési tevékenységek összefoglaló neve Az MVM csoport m!ködését január 1-jét$l a évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET ) és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A m!ködést alapvet$en érintik még az EU szabályozás különböz$ elemei, els$sorban a villamos energia bels$ piacáról szóló 2003/54/EK irányelv. 3. Az MVM csoport jöv$képe, a stratégia célrendszere 3.1 Az MVM csoport jöv$képe Az MVM csoport versenyképes stratégiai holdingként a hazai villamosenergia-piac domináns, integráltan m!köd$ résztvev$je, Magyarország nemzeti villamos társaságcsoportja, mely szerepet vállal a régió villamos energetikájában is. Az MVM csoport az alábbi f$bb szerepeket tölti be:! Villamosenergia-keresked$ Az MVM tagvállalatai révén Magyarország domináns villamosenergia-nagykeresked$je, valamint számottev$ részesedéssel rendelkezik a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is. Az MVM csoport a megfelel$ feltételek a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás esetén részt vesz az egyetemes szolgáltatásban.! Villamosenergia-termel$ Termel$ként az MVM csoport a Paksi Atomer$m! és a jöv$ben megvalósítandó er$m!vi beruházások révén meghatározó szerepet tölt be a magyar piacon. Az MVM csoporton belüli termel$i portfolió 1 alapvet$ célja az MVM kereskedelmi versenypozíciójának 1 Termel$i portfolió alatt a stratégiai anyag minden esetben az MVM csoporton belüli villamosenergia-termel$ egységeket érti.

5 Magyar Villamos M!vek 4 javítása. A termel$i portfolió b$vítése során a kereskedelmi szempontok prioritása érvényesül a rendszerszabályozási és az ellátásbiztonsági szempontok mellett.! Átviteli rendszerirányító (TSO) Az átviteli hálózatot is tulajdonló TSO az MVM csoport részeként, az MVM Zrt. tulajdonaként m!ködik. A TSO vonatkozásában az el$írt tevékenységszétválasztási szabályok maradéktalanul érvényesülnek.! Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán Az MVM csoport nem csak Magyarországon, hanem a régió országainak villamosenergia-piacain is megjelenik befektet$ként, beruházóként. A nemzetközi befektetések els$dleges célja az MVM kereskedelmi, termel$i portfoliójának javítása, az MVM piaci pozíciójának er$sítése, a tulajdonosi érték növelése, különös figyelemmel a villamosenergia-rendszer szabályozásával és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos követelményekre.! Az állami felel$sségvállalások érvényesítésének el$segít$je Az MVM csoport piaci eszközökkel, a fennálló jogszabályi kereteken belül jelent$s mértékben képes támogatni az ellátásbiztonsághoz és a hosszú távú nemzeti energiapolitikához kapcsolódó állami feladatok megvalósulását a tulajdonosok erre vonatkozó igénye esetén. Az MVM csoport stratégiai holdingként és a Cégbíróság által bejegyzett elismert vállalatcsoportként való m!ködése biztosítja, hogy az egyes tagvállalatok m!ködésében a csoportszint! optimum kapjon prioritást, ami lehet$vé teszi a csoporton belüli szinergialehet$ségek kihasználását (természetesen a m!ködésben rejl$ szinergiák csoporton belüli kihasználása a TSO esetében csak korlátozottan, annak függetlenségét maximálisan figyelembe véve érvényesülhet), az er$források hatékonyabb hasznosítását és ezek eredményeként a jövedelmez$ség javítását. 3.2 A stratégia célrendszere A jöv$kép megvalósítása az alábbi f$ célok elérésével biztosítható. A jogi környezetnek való megfelelés! Mind az MVM csoport egésze, mind az egyes társaságok m!ködése minden tekintetben megfelel az EU-s, illetve hazai jogszabályi el$írásoknak. Az állam tulajdonosi céljai a stratégia id!távjában! A társaság (társaságcsoport) tulajdonosi és piaci értékének növelése, a t$zsdeképesség elérése.! Az MVM csoport az állami felel$sségvállalások (ellátásbiztonság, környezetvédelem, hosszú távú nemzeti energiapolitika) érvényesítésének el$segítésére való alkalmassága a profitábilitási követelmények és a fenntartható fejl$dés feltételeinek biztosítása mellett.! Az MVM csoport járuljon hozzá a teljes piacnyitás feltételeinek megteremtéséhez. Piaci célok! A meghatározó nagykeresked$i szerep fenntartása a belföldi villamosenergiakereskedelemben, valamint villamosenergia-kereskedelem a regionális piacon.! A közvetlen fogyasztói értékesítés az MVM csoport tulajdonosi értékét növel$ b$vítése.

6 Magyar Villamos M!vek 5! Részvétel az egyetemes szolgáltatásban a megfelel$ feltételek a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez való hozzájárulás esetén.! Az MVM csoport termel$i portfoliójának jövedelmez$séget növel$, kereskedelmi célú b$vítése. Ennek érdekében a Paksi Atomer$m! üzemid$ hosszabbítása és teljesítménynövelése, szivattyús energiatározós vízer$m! létesítése, új atomer$m!vi blokkok létesítésének el$készítése, további új termel$ kapacitások megvásárlása, létesítése, különös figyelemmel a rendszerszabályozás és az optimális rendszerm!ködés követelményeire. A fentiekhez kapcsolódóan részvétel a m!szaki kutatási-fejlesztési tevékenységben.! Az MVM csoport villamosenergia-portfolióját er$sít$ tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán. Ennek érdekében partneri, stratégiai partneri kapcsolatok kiépítése a villamosenergia-iparágon belül.! Az átviteli rendszerirányítási funkcióból származó kötelezettségek teljesítése, a hálózat szükséges mérték! b$vítésével, illetve korszer!sítésével.! Az üzleti partnerek, fogyasztók részér$l az MVM csoport elismertségének növelése, megítélésének javítása. Gazdasági célok! Rövidtávon az MVM csoport egyes társaságainak pénzügyi stabilitása, az önfinanszírozó m!ködés megteremtése, az elmúlt id$szakban felhalmozódott pénzügyi terhek rendezése.! Középtávon az iparági átlagot elér$ csoportszint! jövedelmez$ség elérése, hosszú távon pedig ennek megtartása.! A csoportszint! m!ködési hatékonyság javítása. Ennek megvalósítása során rövidtávon azok az elemek kapnak prioritást, amelyek egyidej!leg a társaságcsoport m!ködési költségeit is csökkentik. Szervezeti és irányítási cél! Nagyobb m!ködési hatékonyságot biztosító csoportszint! irányítási és szervezeti struktúra (stratégiai holding) kialakítása, amely az integrált m!ködés révén lehet$vé teszi a csoportszint! optimum elérését, ezáltal az MVM csoport jövedelmez$ségének javítását.! Az egyes társaságok m!ködésében a csoportszint! optimum érvényesülése kap prioritást.! A TSO el$írt függetlenségének maradéktalan biztosítása mellett a tulajdonosi érdekek a jogszabályok által megengedett módon történ$ érvényesítése.! A munkakultúra és a munkavállalók az MVM csoport céljai iránti elkötelezettségének javítása, növelése. 4. Az MVM Zrt. t$zsdeképességének megteremtése Az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény elfogadását követ$en az MVM Zrt.-ben a tartós állami tulajdon részaránya 99%-ról 75%+1 szavazatra csökken, ezáltal lehet$vé válhat az MVM Zrt. részvényei 24,87%-ának értékesítése (jelenleg az ÁPV Zrt. tulajdonában az MVM Zrt. részvények 99,87%-a van). Több befektet$ részére történ$ részvény értékesítés esetén a forgalomba hozatal szempontjából a t$zsdei értékesítés a legkedvez$bb, mert! átlátható,! ellen$rizhet$,! nagyszámú befektet$ érhet$ el,! lehet$vé teszi, hogy a társaságcsoport üzleti értékének növekedéséb$l a tulajdonosok közvetlenül részesedhessenek (az emelked$ részvényárfolyamon keresztül),

7 Magyar Villamos M!vek 6! likvid piacon történ$ értékesítést tesz lehet$vé,! megteremti a kés$bbi t$zsdei forrásbevonás lehet$ségét (részvény-, kötvénykibocsátásokkal). A fentieknek megfelel$en az MVM csoport stratégiájában a korábbiakban is szerepl$, a t$zsdeképesség elérése vonatkozó célnak kiemelt hangsúlyt kell kapnia. A t$zsdeképesség megteremtése a stratégia értelmezésében az alábbiakat jelenti:! a társaság üzleti értékének megfelel$, a t$zsdei bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása,! a t$zsdei bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén a t$zsdei bevezetés jogi, adminisztratív feltételeinek való megfelelés biztosítása. Tekintettel arra, hogy egy egységes irányítású, a csoportoptimum elérésére törekv$ társaságcsoport értékesebb, mint a csoportot alkotó vállalatok külön-külön, ezért a holdingközpont, az MVM Zrt. t$zsdére vitele eredményezi a legmagasabb részvényértéket. A társaságcsoport magyarországi m!ködésére tekintettel a t$zsdei bevezetés esetén a Budapesti Értékt$zsdén (a továbbiakban: BÉT ) való jelenlét a minimális cél, ezért a jogi, adminisztratív feltételek meghatározása során a BÉT el$írásait kell minimális elvárásként figyelembe venni, de a BÉT mellett a nagyobb nemzetközi t$zsdékre (például Frankfurti, Londoni t$zsde) való bevezetés lehet$ségét, el$nyeit és hátrányait is meg kell vizsgálni. A részvényértéket alapvet$en a jövedelmez$ség és a m!ködési kockázatok, valamint a hosszú távú potenciális növekedési lehet$ségek határozzák meg. A bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálása érdekében elvégzend$ feladatok az alábbi csoportokba sorolhatók:! a csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon növel$ intézkedések (például a m!ködési transzparencia, költséghatékonyság javítása),! a csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések (els$sorban beruházások megvalósítása),! a bevezetéskori részvényárfolyam maximalizálásához szükséges egyéb intézkedések (a részvények eredményes értékesítését el$segít$ jöv$kép kialakítása, a részvények értékesítésével kapcsolatos marketingstratégia kidolgozása, a társaságcsoport m!ködését érint$ tartalmi és formai követelmények, valamint feltételrendszer meghatározása). A sikeres t$zsdei bevezetéshez szükséges feladatok végrehajtása után a bevezetésr$l határozó tulajdonosi döntés esetén megvalósítandó további feladatok:! A t$zsdére való bevezetéshez szükséges egyéb (jellemz$en jogi, adminisztratív) feltételek megteremtése (például az MVM Zrt. m!ködési formájának megváltoztatása nyilvánosan m!köd$ részvénytársasággá).! A t$zsdei bevezetéshez kapcsolódó konkrét t$kepiaci feladatok végrehajtása. Ezen feladatok jelent$ségére tekintettel a t$zsdeképesség elérésére irányuló projekt kerül létrehozásra az MVM Zrt. vezérigazgatójának közvetlen vezetésével.

8 Magyar Villamos M!vek Az MVM csoport m!ködési hatékonyságát és eredményességét már rövid távon is javító intézkedések A bevételek növelése A részvényértéket els$sorban az alaptevékenységek eredményessége határozza meg, ezért a t$zsdeképesség megteremtésénél kiemelt cél az alaptevékenységek bevételeinek növelése. A m"ködési költségek csökkentése A m!ködési költségek csökkentése közvetlenül javítja a társaságcsoport jövedelmez$ségét. Folytatni kell a megkezdett hatékonyságnövel$ feladatok végrehajtását, els$sorban az egyes társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítását és a kijelölt szolgáltatások, feladatok csoportszinten közösen, koordináltan történ$ ellátásának megvalósítását. A társaságcsoport m"ködési transzparenciájának, az irányítás hatékonyságának javítása Az átlátható, transzparens m!ködés er$síti a befektet$i bizalmat, az irányítási rendszer hatékonyságának javítása pedig el$segíti a csoportszint! optimumon történ$ m!ködés megvalósítását, és ezáltal a csoportszint! jövedelmez$ség növelését. A m!ködési transzparencia javítása egyrészt jelenti a társaságcsoport bels$ m!ködési transzparenciájának megteremtését, másrészt a küls$ m!ködési környezet és feltételek átláthatóságát. A társaságcsoport a bels$ m!ködési transzparencia növelése érdekében stratégiai célként t!zte ki egy új irányítási rendszer kialakítását: tulajdonosi döntés született arról, hogy az MVM csoport a vállalati optimumon m!köd$ társaságok csoportjából csoportoptimumon m!köd$ stratégiai holdinggá alakuljon, és kialakításra kerüljön az új, csoportszint! m!ködési szemléletmódot támogató makrostruktúra és irányítási rendszer. Ennek megfelel$en került bejegyzésre az MVM mint elismert vállalatcsoport, és kerültek elfogadásra a csoportszint! szabályzatok. Az irányítás hatékonyságának javítása érdekében ki kell alakítani a társaságcsoport stratégiai holdingként való m!ködéséhez szükséges vezet$i információs rendszert és a csoportszint! stratégiai kontrolling, illetve gazdasági kontrolling rendszereket. 4.2 Az MVM csoport üzleti értékét, eredményességét, piaci részesedését jelent$s mértékben növel$, hosszabb távon realizálódó intézkedések A társaságcsoport t$zsdei bevezetésének sikeressége szempontjából nagy jelent$séggel bírnak a jöv$beni, illetve már megkezdett beruházások, mert ezek jelent$sen javítják a csoport eredményességét, üzleti értékét. A beruházásoknak és befektetéseknek els$sorban a csoport alaptevékenységeihez (villamosenergia-termelés, -értékesítés) kell kapcsolódniuk, és Magyarország mellett a régió egyéb országaiban is megvalósulhatnak. Tekintettel arra, hogy közép- és hosszú távon csak Magyarországon akár 6000 MW-nyi pótlólagos kapacitás kiépítése válhat szükségessé, a beruházásokon belül kiemelt célkit!zés a termel$i portfolió b$vítése, er$m!vi beruházások megvalósítása. 5. A stratégiai jelent$ség! tevékenységekre vonatkozó célok, részstratégiák 5.1 Villamosenergia-kereskedelem Jelenlegi helyzet A magyarországi villamosenergia-piacot három lényegesen eltér$ feltételek és árak mellett m!köd$ szegmens jellemezte január 1-jéig:! kötelez$ átvétel regulált áron,

9 Magyar Villamos M!vek 8! közüzem: közüzemi nagykereskedelem és a közüzemi fogyasztók ellátása regulált áron,! versenypiac: villamosenergia-nagykereskedelem és a versenypiaci ellátást választó villamosenergia-fogyasztók igényének kielégítése piaci áron. A kötelez$ átvétel körébe tartozó villamos energiát a közüzemi nagykeresked$, illetve a közüzemi szolgáltatók kötelesek átvenni. A kötelez$ átvétel körébe egyrészt a megújuló primer energiahordozókból termelt, másrészt a jó hatásfokú kapcsolt h$- és villamosenergiatermelés során el$állított villamos energia tartozik január 1-jéig az országos fogyasztás több mint kétharmada a közüzemen keresztül valósult meg. A közüzemi fogyasztók ellátását a területi közüzemi szolgáltatók biztosították, melyek az ehhez szükséges villamos energiát a közüzemi nagykeresked$t$l szerezték be. A közüzemi villamosenergia-nagykereskedelemi tevékenységet augusztus 1-jét$l az MVM Trade ZRt. látta el január 1-jéig a hatályos regulációs rend szerint a közüzemi nagykereskedelemi, illetve az ahhoz kapcsolódó tevékenységeken kívül más tevékenységet nem végezhetett. A versenypiaci szegmensben a feljogosított fogyasztókat bilaterális szerz$dések alapján látják el a kereskedelmi engedélyes piaci szerepl$k. Ennek a szegmensnek a forrás oldalát a HTM-el le nem kötött hazai források, az import és a közüzemi nagykeresked$ versenypiaci értékesítései képezik. A villamosenergia-versenypiac két jól elhatárolható szegmense a fogyasztói és a nagykereskedelmi piac:! A fogyasztói versenypiac mérete a január 1-jei részleges piacnyitást követ$en dinamikusan növekedett, de 2007-ben a tendencia megfordult, a versenypiaci árak növekedése miatt számos, korábban a versenypiacról vételez$ fogyasztó visszatért a számára kedvez$bb közüzemi ellátásba.! A nagykereskedelmi piac likviditása és a piaci transzparencia szintje viszonylag alacsony, szervezett piac hiányában továbbra is csak OTC piac m!ködik. A ténylegesen aktív keresked$k csekély száma miatt az ár és volumen információk csak töredékesen hozzáférhet$k, piaci indikátorként alig használhatók. A versenypiaci tevékenységeket az MVM csoporton belül az MVM Partner ZRt. és az MVM Adwest HgmbH. látják el. Az el$bbi magyar kereskedelmi engedéllyel rendelkezik, az utóbbi osztrák jogrend szerint m!ködik. A magyarországi villamosenergia-kereskedelem feltételei a január 1-jével bekövetkez$ teljes piacnyitással jelent$sen megváltoztak: megsz!nt a közüzemi ellátás és új ellátási típusként jelent meg az egyetemes szolgáltatás, melynek keretében az arra jogosultak (els$sorban a lakossági fogyasztók és egyéb kisfogyasztók) hatóságilag kontrollált árakon és feltételekkel vásárolhatnak villamos energiát. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók a versenypiacról szerezhetik be a szükséges villamosenergia-mennyiséget. Célok, a megvalósítás f! irányai A kereskedelmi terület alapvet$ célkit!zése a csoportszint! célok eléréséhez, valamint a csoport jöv$képének megvalósításához való hozzájárulás. A kereskedelmi tevékenység eredményes m!ködése kiemelt jelent$ség!, ugyanis hosszú távon ez járulhat hozzá a legnagyobb mértékben a kiemelt társasági célok megvalósításához. Az általános célkit!zések megvalósulása érdekében az alábbi részcélok teljesülése szükséges:

10 Magyar Villamos M!vek 9! jövedelmez$ség növelése,! meghatározó piaci részesedés megtartása, illetve b$vítése,! a kereskedelmi szempontok érvényesítése az MVM csoport m!ködése során. A célok megvalósításának legfontosabb eszközei:! az MVM csoportban termelt villamos energia önköltségének csökkentése,! a keresked$ társaságok bels$ m!ködési hatékonyságának javítása,! a vásárlási és értékesítési portfolió összehangolása,! a kis- és közepes fogyasztók piacán való részesedés növelése,! vev$i igények magasabb szint! kielégítése,! marketing és reklámtevékenység fejlesztése,! a kereskedelmi technikák fejlesztése,! hatékony együttm!ködés biztosítása az MVM csoport keresked$ társaságai között,! hatékony együttm!ködés az MVM csoport kereskedelmi és egyéb (termelési, üzletfejlesztési) területei között,! stratégiai partneri kapcsolatok kialakítása, 5.2 Termelés Paksi Atomer!m" Zrt. Jelenlegi helyzet A Paksi Atomer$m! m!ködésével meghatározó mértékben járul hozzá az ellátás biztonságának biztosításához, a fogyasztói villamosenergia-árak alacsonyan tartásához, a domináns keresked$i szerep fenntartásához és meger$sítéséhez, valamint a csoport piaci értékének növeléséhez. Az atomer$m!ben április 10-én, az üzemanyag-kazetták tisztítása során bekövetkezett üzemzavart követ$en a 2. blokk újraindítására a év során, ismételt visszaindítására december 27-én került sor január 1. óta a blokk teljes terheléssel vesz részt a villamosenergia-termelésben január 29-ére a 2. blokki 1. számú aknában lév$ tisztítótartályból a áprilisában megsérült f!t$elem teljes mennyisége eltávolításra került. A Paksi Atomer$m! Zrt. Közgy!lésének korábbi döntése alapján elfogadásra került a blokkok teljesítménynövelésének programja, valamint az üzemid$ meghosszabbításának el$készítését célzó projektterv. Az üzemid$-hosszabbítás vonatkozásában jelenleg folynak az el$készítési munkák, amelyek el$rehaladása lehet$vé teszi az üzemid$-hosszabbításra vonatkozó engedélykérelem tervezett határid$re történ$ benyújtását a hatóság részére. A 4. és az 1. blokkokon sikeresen megvalósult a teljesítménynövelés, így azok stabilan, a megfelel$ tartalékokkal és az el$írásoknak megfelel$en, biztonságosan üzemelnek az eredeti teljesítményük 108%-án. Célok, a megvalósítás f! irányai A Paksi Atomer$m! Zrt.-re vonatkozó célkit!zés a biztonságos, a környezete által elfogadottan és elismerten megbízható, az MVM csoport villamosenergia-termel$

11 Magyar Villamos M!vek 10 vállalataként való m!ködés, a megtermelt villamos energia önköltségének csökkentése, a teljesítménynövelés végrehajtása, valamint az üzemid$ hosszabbítás el$készítése. Kiemelt stratégiai célok:! a termelt villamos energia önköltségének optimálisan alacsony szinten tartása, hozzájárulva ezzel a társaságcsoport jövedelmez$ségéhez,! üzemid$ hosszabbítás feltételeinek biztosítása, üzemid$ hosszabbítás megvalósítása,! teljesítménynövelés projekt kivitelezése,! a nukleáris biztonságnak az élenjáró nemzetközi gyakorlatnak megfelel$ szinten tartása,! az atomer$m! társadalmi elfogadottságának er$sítése,! megbízható villamosenergia-termelés magas szint! rendelkezésre állás mellett,! a nagy aktivitású sugárveszélyes hulladékok végleges elhelyezésének megoldása,! az üzemid$ hosszabbítással fellép$ megnövekedett szakemberképzési igény kielégítése. Továbbra is prioritást élvez és kiemelked$ fontosságú az atomer$m! nukleáris biztonsága. Ezt figyelembe véve kell érvényesíteni a termelési, környezetvédelmi, gazdálkodási és vagyonpolitikai szempontokat Vértesi Er!m" ZRt. Jelenlegi helyzet A Vértesi Er$m! ZRt. jelenleg egy m!köd$ er$m!vel (Oroszlányi Er$m!) rendelkezik, melynek beépített kapacitása 240 MW. Az er$m!vet az 1994-ben a társaság részévé vált Márkushegyi Bányaüzemben kitermelt tüzel$anyaggal m!ködtetik. A Márkushegyi Bányaüzem az ország legnagyobb és legkorszer!bb mélym!velés! bányája, további m!velésbe vonható és gazdaságosan kitermelhet$ megkutatott szénvagyonnal rendelkezik. Az Oroszlányi Er$m!vet és a Márkushegyi Bányaüzemet érint$ retrofit program eredményeként megteremt$dött annak lehet$sége, hogy a Vértesi Er$m! ZRt ig megbízható egysége legyen a magyar villamosenergia-rendszernek január 1-jét$l a rendszerirányítási díj részeként bevezetésre került a szénipari szerkezetátalakítási díjelem, amely a Vértesi Er$m! ZRt. indokolt ráfordítása és a villamosenergia-értékesítésb$l származó árbevétele közötti különbséget hivatott fedezni, illetve csökkenteni. A csoportszint! stratégia évi elfogadását követ$en az MVM Zrt. megvásárolta az ÁPV Zrt., a KVI és több kisrészvényes tulajdonát képez$ Vértesi Er$m! ZRt. részvényeket, így az MVM Zrt. részesedése a Vértesi Er$m! ZRt.-ben jelenleg 96,53%. Célok, a megvalósítás f! irányai A Vértesi Er$m! ZRt.-re vonatkozó alapvet$ stratégiai célkit!zés a társaság fenntartható fejl$dése, veszteségmentes m!ködés mellett az MVM csoport kereskedelmi társaságai részére a versenypiacon értékesíthet$, minél alacsonyabb önköltség! villamos energia termelése.

12 Magyar Villamos M!vek Szekunder tartalék gázturbinák Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. a nyíltciklusú szekunder tartalék gázturbinákat az UC(P)TE rendszerhez való csatlakozás feltételeként építette 1997 és 2000 között három telephelyen (Litér, Sajószöged, L$rinci), összesen 410 MW névleges teljesít$képességgel. Rendszerszint! szolgáltatásként a gázturbinák feladata bármilyen nagyobb hálózati zavar esetén a kies$ kapacitások gyors (10-15 percen belüli) pótlása. A szekunder tartalék gázturbinák teljes kör! üzemeltet$i feladatait beleértve a mindenkori rendelkezésre álláshoz szükséges karbantartási és javítási feladatokat az MVM Zrt. tulajdonú GTER Kft. látja el, a tulajdonosra hárul a fejlesztések elvégzése és a telephelyi szolgáltatások, infrastruktúra megfelel$ színvonalú biztosítása. A GTER Kft. és a rendszerirányító mint a szolgáltatást kizárólagosan igénybevev$ között határozatlan idej! kapacitás-lekötési szerz$dés van érvényben. Célok, a megvalósítás f! irányai A szekunder tartalék gázturbinákra vonatkozó célkit!zés a rendszerszint! szolgáltatási kötelezettségek teljesítése mellett azok jövedelmez$ m!ködtetése, a rendelkezésre állás biztosítása Kapcsolt energiatermelés Jelenlegi helyzet Az MVM Rt. kapcsolt h$- és villamosenergia-piacra történ$ belépését célzó évi döntését követ$en három városban indultak meg erre irányuló projektek. Miskolcon 3 telephelyen, 25 MW e összteljesítménnyel gázmotoros er$m! került kiépítésre, és az MVM Zrt. jogot szerzett egy további, maximum 50 MW e teljesítmény! kombinált ciklusú er$m! létesítésére, melynek kivitelezése év végére befejez$dött. Az er$m!vet a közel 99 %-ban MVM Zrt. tulajdonú MIF# Kft. üzemelteti. Tatabányán az MVM Rt. a Vértesi Er$m! Rt.-vel kötött megállapodás alapján részt vett a Tatabányai F!t$er$m! korszer!sítésében. A korszer!sítésre a VÉ Rt. és az MVM Rt. közös projekttársasága: a Tatabánya Er$m! Kft. keretében került sor. Az MVM Rt. kés$bb kivásárolta a VÉ Rt. üzletrészét, így a 49,7 MW e és 170 MW t teljesítmény! Tatabánya Er$m! Kft. 99,99%-os tulajdonosává vált. Budapesten az MVM Rt. sikeresen vett részt a Budapesti Távh$szolgáltató pályázatán és ennek alapján $szén szerz$dést kötött az észak-budai távh$körzet h$igényének kapcsoltan termelt h$energiával való ellátására. Az er$m! megvalósítására és üzemeltetésére az MVM Zrt. projekttársaságot hozott létre Észak-Buda Projekt Kft. néven. A három blokkból álló 50 MW e teljesítmény! kogenerációs er$m! végéig megvalósításra került. Célok, a megvalósítás f! irányai A cél a kapcsolt energiatermelésben rejl$ szinergiák kihasználása, és a villamosenergiaigények jöv$beni várható alakulásához igazodó, tartósan versenyképes, alacsony kockázat

13 Magyar Villamos M!vek 12 mellett megvalósítható er$m! kapacitások létesítésével átlagot meghaladó jövedelmez$ség! befektetések megvalósítása Az MVM Zrt. a termel!i portfolió b!vítésére vonatkozó részstratégiája Stratégiai célkit!zés az MVM csoport termel$i portfoliójának, els$sorban kereskedelmi célú b$vítése, mely alapvet$en kétféleképpen valósítható meg:! er$m!vek teljes, illetve részbeni megvásárlásával,! új er$m!vi beruházások megvalósításával, illetve abban való részvétellel. Új, földgáz-tüzelés! er$m! létesítése esetén kiemelt fontosságú kérdés a tüzel$anyag-ellátás biztosítása, ezért ilyen irányú tervek esetén célszer! stratégiai partnerséget kötni a gázpiacon m!köd$ egy vagy több szerepl$vel. A termel$i portfolió b$vítésének irányai, lehet$ségei:! A hazai villamosenergia-rendszer szabályozási igényeinek ellátása érdekében szükséges er$m!vi egységek (például szivattyús energiatározó vagy rugalmas, a rendszer szabályozásában résztvev$ csúcser$m! jelleggel m!köd$ gázüzem! kondenzációs kombinált ciklusú blokk) építésében való részvétel.! Az atomer$m! üzemidejének meghosszabbításán és a kapacitás növelésén túlmen$en felmerülhet lehet$ségként az új blokkokkal való b$vítés is.! Megfelel$ megtérülés esetén további kapcsoltan villamos energiát termel$ er$m!vek létesítése. Szivattyús energiatározó (SZET) A hazai villamosenergia-rendszer szabályozhatósága szempontjából a rendszer összetétele kedvez$tlen. Az ennek kezelésére esetenként szükségessé váló kényszermegoldások gazdasági szempontból is rendkívül kedvez$tlenek a villamosenergia-rendszer számára. A magyar villamosenergia-rendszer szabályozhatóságának, költséghatékonyságának javítása érdekében az MVM csoport célja egy szivattyús energiatározós er$m! megvalósítása, illetve az annak létesítésében való részvétel. 5.3 Átvitel és rendszerirányítás (TSO) Jelenlegi helyzet január 1-jét$l az MVM csoport tagjaként a MAVIR ZRt. mint átviteli rendszerirányító (TSO) látja el az átviteli és rendszerirányítási engedélyesi tevékenységeket Magyarországon. A MAVIR ZRt. mint TSO kialakítása és m!ködése során kiemelt célként nagy hangsúlyt kapott és kap folyamatosan az el$írt jogi, szervezeti, döntéshozatali függetlenség biztosítása. Célok, a megvalósítás f! irányai A MAVIR ZRt. m!ködésére, az átviteli rendszerirányítási tevékenység ellátására vonatkozó kiemelt célok az alábbiak.! A magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának mindenkori biztosítása, a rendelkezésre bocsátott hálózat operatív üzemirányítása.

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1

A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában. Tatabánya, 2010. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán 1 A henergia termelés jelene és jövje Tatabánya városában Tatabánya, 2. október 22. Készítette: Kukuda Zoltán Tartalom Bevezet Alapítás, tulajdonosi szerkezet Minségirányítás és környezetvédelem Az erm története

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre)

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) Tokai Magdolna, SVH feladatokért felelős / Üzletfejlesztési osztályvezető, MVM Zrt. OKK Konferencia

Részletesebben

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században Bertalan Zsolt vezérigazgató MAVIR ZRt. HTE Közgyűlés 2013. május 23. A megfizethető energia 2 A Nemzeti Energiastratégia 4 célt azonosít: 1. Energiahatékonyság

Részletesebben

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Stratégia Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. komplex energetikai szolgáltatóként kíván tevékenykedni az alábbi területeken: Fókuszban az energiatermelés és a szinergikusan

Részletesebben

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon

A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon A KSG szerepe a liberalizált villamos energia piacon Áttekintés, jogszabályi környezet Szervezeti egységek KSG szervezeti struktúrája Integrált számlázás RHD elemek, pénzeszközök Újdonságok Ügyfélszolgálati

Részletesebben

MET 7. Energia műhely

MET 7. Energia műhely MET 7. Energia műhely Atomenergetikai körkép Paks II. a kapacitás fenntartásáért Nagy Sándor vezérigazgató MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 2012. december 13. Nemzeti Energia Stratégia 2030 1 Fő célok:

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén

Finanszírozási lehet ségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén DUIHK - Energiakör Finanszírozási lehetségek az energiahatékonyság és a megújuló energiák területén Eladó: Morvai Zsolt Takarékbank Zrt. 2010. szeptember 14. 1. oldal DUIHK - Energiakör Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt

Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt Hőközpont-korszerűsítés távfelügyeleti rendszer kiépítésével a FŐTÁV Zrt. távhőrendszereiben KEOP-5.4.0/12-2013-0030 azonosító számú projekt MOM Kulturális Központ, 2014. március 27. A FŐTÁV a hazai távhő

Részletesebben

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói Biogázból villamosenergia: a menetrendadás buktatói Szárszó Tibor Budapest 2012.11.27 Biogáz üzem Jogszabályok 2007. évi LXXXVI. törvény 9. (2) A megújuló energiaforrás, valamint a hulladék, mint energiaforrás

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Modellváltás a földgázellátásban. Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Modellváltás a földgázellátásban Vince Péter MTA Közgazdaságtudományi Intézet Témakörök Áttekintés a szabályozás, a tulajdonosi és vállalati szerkezet, valamint a szereplők és funkcióik változásairól Az

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

EU-s és hazai energetikai pályázatok

EU-s és hazai energetikai pályázatok EU-s és hazai energetikai pályázatok Lipcsik Melinda, Energia Központ Nonprofi t KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetségek, tapasztalatok, Kft. eredmények Budapes t, 2010. ápri lis 17. Bús László,

Részletesebben

Magyar Villamos Mûvek ı Tevékenységi Jelentés ı 2008. Tevékenységi Jelentés 2008

Magyar Villamos Mûvek ı Tevékenységi Jelentés ı 2008. Tevékenységi Jelentés 2008 Magyar Villamos Mûvek ı Tevékenységi Jelentés ı 2008 Tevékenységi Jelentés 2008 2 Magyar Villamos Művek Te v é k e n y s é g i J e l e n t é s 3 Tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. az MVM Csoport

Részletesebben

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével 2 Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével Alföldi Gábor Rendszerirányítási igazgató MKET Konferencia, 2015. március 26-27. 3 Tartalom A magyar villamosenergia-rendszer helyzetképe Energiamérleg

Részletesebben

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról Dr. Stróbl Alajos A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról XVII. MKET Konferencia Siófok, 2014. március 18. A bruttó villamosenergia-felhasználás fejlődése TWh Az erőműveink tavaly

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19.

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia 2014. március 18-19. Siófok Kapcsolt termelés az összes hazai nettó termelésből (%) Kapcsoltan

Részletesebben

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA

EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA EGY ONLINE CÉG SIKERES ÉRTÉKESÍTÉSE A HABOSTORTA.HU PÉLDÁJA NAGY KÁLMÁN ügyvezető igazgató CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK KFT. Alkotás Point Irodaház 1123 Budapest Alkotás utca 50. Telefon: 06 1 489-2310

Részletesebben

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. A rendszerirányítás szerepe és feladatai Figyelemmel a változó erőművi struktúrára Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt. Kihívások a rendszerirányító felé Az évtized végéig számos hazai

Részletesebben

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI TANÁCSADÁS A kapcsolt energia jelene és lehetséges jövője Magyarországon Magyar Kapcsolt Energia Társaság (MKET) 2010 TANÁCSADÁS A kapcsolt a primerenergia-megtakarításon keresztül

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára)

Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Nem az a dicsőség, hogy sohasem bukunk el, hanem az, hogy mindannyiszor felállunk!!! Az és Magyarország villamosenergia stratégiájának kapcsolódásai (különös tekintettel az atomenergiára) Lenkei István

Részletesebben

Középpontban a vevi elégedettség

Középpontban a vevi elégedettség Progresszív Szakmai Díjak Az év partnerkapcsolata kategória Középpontban a vevi elégedettség A Délhús Rt. 2005. elején stratégiai döntést hozott a részben az értékesítési csapat, részben a menedzsment

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása

MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása MVM PARTNER Energiakereskedelmi ZRt. 2009. évi tevékenységének bemutatása Budapest, 2010. május 27. Tartalomjegyzék I. Igazgatóság jelentése a 2009. üzleti év teljesítéséről, üzletpolitikai célkitűzések

Részletesebben

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA

BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA DÁVID ILONA ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓ MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT. BEFEJEZÉS ELŐTT A MÁV ÁTALAKÍTÁSA 1 TARTALOM I. ÁTALAKULÁS II. EREDMÉNYEK III. STRATÉGIAI SZEMLÉLET KIALAKÍTÁSA 2 I. ÁTALAKULÁS 3 I.1. A MÁV

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ESÉLYEGYENLSÉGI TERV SOPRON 2008 !"#$%$&'( Jelen Esélyegyenlségi Terv az egyenl bánásmódról és az esélyegyenlség elmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben, valamint a

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál

Fekete Márk. Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Fekete Márk Ügyfél-orientált termékfejlesztési stratégia egy energiaszolgáltatónál Tartalom Termékfejlesztési kényszer az energiaipari liberalizáció következtében Az energia szolgáltató stratégiai céljai

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról

Egyezmény. a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Egyezmény a Via Carpatia Korlátolt Felelsség Európai Területi Együttmködési Csoportosulás létrehozásáról Preambulum: Európa szívében fekszik az a 14 002 km 2 kiterjedés terület 1 503 899 lakossal, amely

Részletesebben

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6.

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor 2015. május 6. A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai Örményi Viktor 2015. május 6. Előzmények A Virtuális Erőművek kialakulásának körülményei 2008-2011. között a villamos energia piaci árai

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY-

MIM 00-01. Az ÉNYKK Zrt. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLY- II/4. A társaság szervezeti egységei és feladatai MIM 00-01 ÉS MKÖDÉSI SZABÁLY- Oldalszám: 24/46 - Üzemeltetési Figazgatóság - Gazdasági Igazgatóság - Mszaki Igazgatóság - Informatika ------------ Törzskari

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Lehetőségek a jelenlegi villamos energia piaci környezetben "Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben SZAPPANOS Sándor Siófok, 2014. 03. 18. EHU termelő kapacitások Rugalmas és hatékony kapcsolt energiatermelési portfolió Szabályozás United

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások

Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Finanszírozható-e az energia[forradalom]? Pénzügyi és szabályozói kihívások Felsmann Balázs Budapesti Corvinus Egyetem Kutatóközpont-vezető Az Energia[forradalom] Magyarországon: Úton a teljesen fenntartható,

Részletesebben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon Energia Másképp III., Heti Válasz Konferencia 2011. március 24. Dr. Németh Miklós, ügyvezető igazgató Projektfinanszírozási Igazgatóság OTP Bank

Részletesebben

+, * -! "#$ %$&'(!!" #$#%&!!" '(# )* '#+$ (, -*...

+, * -! #$ %$&'(!! #$#%&!! '(# )* '#+$ (, -*... ) * * )**+,*- +, * - / 0 1 2 3! "#$ %$&'(!!" #$#%&!!" '(# )* '#+$ (, -*... 3 Gárdonyi G. Nyháza Képes Géza Mátészalka Kossuth Mátészalka Medgyessy u. Bp. III. Váci u. Bp. V. Móra Ferenc Mátészalka Mérd

Részletesebben

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L

Ú J S Z É C H E N Y I K O M B I N Á LT M I K R O H I T E L I. Nyilatkozat felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve az ezt megelőző két pénzügyi évben az alábbi

Részletesebben

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek

ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek ENERGIA Nemcsak jelenünk, de jövőnk is! Energiahatékonyságról mindenkinek Dr. Boross Norbert Kommunikációs igazgató ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Miért van szükség az energiahatékonyságra? Minden változáshoz,

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK

ÖSSZESÍTETT NYILATKOZATOK I. Nyilatkozat Alulírott (vállalkozás):.......... felelős vezetőjeként:.......... büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy fenti, vagy bármely más kapcsolt vállalkozásom az idei, illetve

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában

Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Engedélyesek közös kihívásai a VER üzemirányításában Vinkovits András BERT üzleti vezigh. MEE 56. Vándorgyűlés Balatonalmádi 2009. szeptember 9. Tartalom Iparág a piacnyitásnak nevezett változási folyam

Részletesebben

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN PIACI MŰKÖDÉS A GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-IPARBAN Horváth J. Ferenc, elnök Magyar Energia Hivatal II. Ipari Energia Fórum Konferencia 2004. Novotel Budapest Centrum, 2004. május 26-27. 100 90 80 70 60 50

Részletesebben

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály

Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály A nagyvállalatok energetikai audit kötelezettsége Dr. Zoboky Péter Zöldgazdaság Fejlesztési Főosztály Az EU energiahatékonysági szabályozása 1. 2. 3. 2010/30/EU irányelv az energia címkézésről 2010/31/EU

Részletesebben

Tulajdonosi modellek a villamos energia átviteli rendszerirányításban

Tulajdonosi modellek a villamos energia átviteli rendszerirányításban Tulajdonosi modellek a villamos energia átviteli rendszerirányításban Vitaindító előadás Felsmann Balázs ETE Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztály Budapest 2008. november 26. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz

A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz A hazai gáztőzsde piaci hatásai és hozzájárulása az energiabiztonsághoz Medveczki Zoltán CEEGEX Zrt. Budapest, 2011. szeptember 22. Nyugat-európai gyakorlat felismerése Nyugat-Európa gázpiaca likvid és

Részletesebben

M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T C S O P O R T

M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T C S O P O R T FENNTAR THATÓSÁGI JELENTÉS M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T C S O P O R T C S O P O R T Az MVM Társaságcsoport Fenntarthatósági Jelentése 2005 Tar talomjegyzék Köszöntő A társaságcsoport létrejötte

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

Stratégiák, tervek az energiahatékonyság jövjével kapcsolatban

Stratégiák, tervek az energiahatékonyság jövjével kapcsolatban Stratégiák, tervek az energiahatékonyság jövjével kapcsolatban Körtvély Zoltán Zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felels Helyettes Államtitkárság Energiahatékonysági Programok Osztály osztályvezet

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21.

Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Felkészülés a piacnyitásra a tevékenységek szétválasztása Kovács Csaba Magyar Energia Hivatal GasCon szakkonferencia 2007. február 21. Az előadás célja és tartalma A tevékenység-szétválasztás (unbundling)

Részletesebben

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl

Szociális párbeszéd. Munkahelyi stressz. Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl Szociális párbeszéd Munkahelyi stressz Keretszerzdés a munkahelyi stresszrl This project is organised with the financial support of the European Commission 2 1. Bevezetés A munkahelyi stresszt nemzetközi,

Részletesebben

A fenntarthatóság útján 2011-ben??

A fenntarthatóság útján 2011-ben?? A fenntarthatóság útján 2011-ben?? Válogatás a Fenntartható Fejlődés Évkönyv 2011 legfontosabb megállapításaiból Az összefoglalót a GKI Gazdaságkutató Zrt. és a Tiszai Vegyi Kombinát együttműködésében

Részletesebben

A magyar energiapolitika eredményei

A magyar energiapolitika eredményei A magyar energiapolitika eredményei Dr. Toldi Ottó főosztályvezető helyettes Klíma- és Energiaügyért Felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1 Tartalom I. Bevezetetés - Globális folyamatok

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

DISZFUNKCIÓK AZ ÁLLAMI ENERGETIKA ÉS AZ ENERGIAJOG TERÜLETEIN

DISZFUNKCIÓK AZ ÁLLAMI ENERGETIKA ÉS AZ ENERGIAJOG TERÜLETEIN DISZFUNKCIÓK AZ ÁLLAMI ENERGETIKA ÉS AZ ENERGIAJOG TERÜLETEIN Budapest, 2009. november 30. 1 A kutatásra az Energia Klub Energia Kontroll Projektje keretében 2009 áprilisától novemberéig került sor. A

Részletesebben

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek előadó: Harsányi Zoltán E.ON Műszaki stratégiai osztály A 2007 évi LXXXVI törvény (VET) alapján saját üzleti kockázatára bárki

Részletesebben

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az energiapolitika alapjai ELLÁTÁSBIZTONSÁG-POLITIKAI ELVÁRÁSOK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MINIMÁLIS KÖLTSÉG ELVE KÖRNYEZETVÉDELEM

Részletesebben

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1

A vállalkozás sikerének tényezi. Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A vállalkozás sikerének tényezi Termék, szolgáltatás Erforrások Információtechnológia 2005.12.08. 1 A siker két egymást segít eleme az IT-ben ERP rendszerek alkalmazása Outsourcing 2005.12.08. 2 A vállalati

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN

ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN JAVÍTOTT példány ORSZÁGOS KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT MAGYARORSZÁGI SZAKASZAI FENNTARTÁSÁNAK, ÜZEMELTETÉSÉNEK, IGAZGATÁSÁNAK MODELLJE ÉS MINTARENDSZERE A FERT-TÓ MENTÉN Készült a Közlekedési Koordinációs Központ

Részletesebben

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9.

GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. GEOTERMIKUS ER M LÉTESÍTÉSÉNEK LEHET SÉGEI MAGYARORSZÁGON MGtE workshop, Szegvár 2005. június 9. Geotermikus er m magyarországi létesítésének kulcs témakörei Kapcsolódás globális energiapolitikai folyamatokhoz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20.

ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. ADOMÁNYOZÁS CÉGES SZEMMEL AVAGY KIVEL? MIKOR? MIÉRT? HOGYAN? Budapest, 2014. március 20. Vállalatokkal szembeni percepciók 2 OK, de túl kell élni 3 TARTALOM 1. Percepciók 2. Túlélés 3. Keretek, amik között

Részletesebben

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában

A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában A rendszerirányítás szerepe az energiastratégiában Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes MAVIR ZRt. MESZ XXI. Országos Konferenciája Hódmezővásárhely, 2014.10.14. Tartalom A NES címszavai a villamos energiára,

Részletesebben

A köztulajdonban lévő vállalatok hatékony tulajdonosi kontrolljának alapvető feltételei. Dr. Kazár Péter

A köztulajdonban lévő vállalatok hatékony tulajdonosi kontrolljának alapvető feltételei. Dr. Kazár Péter A köztulajdonban lévő vállalatok hatékony tulajdonosi kontrolljának alapvető feltételei Dr. Kazár Péter Jó kérdéseket teszünk-e fel a köztulajdon hasznáról? Nem az a fő kérdés, hogy az állam jó tulajdonos-e,

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-19/2005/6.

VERSENYTANÁCS 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-19/2005/6. VERSENYTANÁCS 1245 Budapest, Pf. 1036. Telefon: 472-8864 Fax: 472-8860 VJ-19/2005/6. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Vértes Energia Befektetési és Fejlesztő Kft. (Budapest) mint kérelmező,

Részletesebben

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia

HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia HUPX piacok a fejlődés útján Merre tart a szervezettvillamosenergia kereskedelem? Előadó: Baka Zoltán operatív piaci elemző, HUPX Zrt. Agenda Miért van szükség szervezett villamos-energia piacra? Mi az

Részletesebben

Napelemre pályázunk -

Napelemre pályázunk - Napelemre pályázunk - Napelemes rendszerek hálózati csatlakozási kérdései Harsányi Zoltán E.ON Műszaki Stratégiai Osztály 1 Erőmű kategóriák Háztartási méretű kiserőmű P

Részletesebben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások szolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások Pécs, 2010. szeptember 14. Győri Csaba műszaki igazgatóhelyettes Németh András üzemviteli mérnök helyett/mellett megújuló energia Megújuló Energia

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Megvalósult és tervezett biomassza projektek. Magyarországon. Vajnai Attila. 15 perc

Megvalósult és tervezett biomassza projektek. Magyarországon. Vajnai Attila. 15 perc Megvalósult és tervezett biomassza projektek Magyarországon Vajnai Attila 15 perc A jelenlegi helyzet Magyarország a kiválóan teljesítő országok között van, hiszen a 2010-es célt már 2005-ben teljesítettük.

Részletesebben

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI

A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS TAPASZTALATAI ÉS KIHÍVÁSAI A KAPCSOLT TERMELŐKNÉL XVII. KAPCSOLT HŐ- ÉS VILLAMOSENERGIA- TERMELÉSI KONFERENCIA KÉSZÍTETTE: LUCZAY PÉTER / PAPP ANDRÁS 2014. MÁRCIUS 18. MIÉRT A SZEKUNDER

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Az új villamos energia törvényről

Az új villamos energia törvényről Az új villamos energia törvényről Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a 2007. évi LXXXVI. törvényt a villamos energiáról - az új villamos energia törvényt (VET) - amelyet a Magyar Közlöny 2007.

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma

Az energiapolitika fogalma. Az Európai Unió energiapolitikája. Az európai energiastratégia fő célkitűzései. Az energiapolitika tartalma Az Európai Unió energiapolitikája Az energiapolitika fogalma Egy adott politikai egység tág értelemben vett energiaellátásának biztosítására vonatkozó Kajtár Gábor előadása 1 - politikai célkitűzések,

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020

Szélenergia hasznosítás jöv je 2020 ig Wind Industry s vision for 2020 Szélenergia hasznosítás jöv je ig Wind Industry s vision for Dr. Tóth Péter Elnök, Magyar Szélenergia Társaság Wind Energy the Facts Integrating wind power in Hungary workshop Budapest, 09. június 12.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14.

A konszolidáció. A vállalat csoport jellemzõi. Konszernek a számvitelben. Jogi függetlenség csorbulása. Anyavállalat. A konszolidációs kör 2008.09.14. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A vállalat csoport jellemzõi A vállalkozások kettõs értelemben önállóak A konszolidáció Jogilag

Részletesebben

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása

Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Az els lépések, avagy az épületek energetikai tanúsítása Halász István ügyvezet Energetikai Tanúsítvány Jogi szabályozás EU direktíva írja el a bevezetését 2002/91/EK -». 2010. Új j direktíva A 176/2008

Részletesebben

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

2004. évi CXXXIV. törvény. a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésrl és a technológiai innovációról Az Országgylés annak érdekében, hogy elsegítse a magyar gazdaság versenyképességének és jövedelemtermel képességének a tudásra,

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE H!SZIVATTYÚVAL*

ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE H!SZIVATTYÚVAL* ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE H!SZIVATTYÚVAL* Komlós Ferenc ny. vezet!-f!tanácsos okl. gépészmérnök épületgépész Mottó: A fenntartható építés: egészséges épített környezet létrehozása és felel!sségteljes

Részletesebben