Pénzügyi jog II. Simon, István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzügyi jog II. Simon, István"

Átírás

1 Pénzügyi jog II. Simon, István

2 Pénzügyi jog II. Simon, István Kiadás dátuma István, Simon Kivonat A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág által elfogadott és ajánlott rendszert követve.

3 Tartalom A KÖTET SZERZŐI (ÉS ÁTDOLGOZÓI)... 1 ELŐSZÓ... v I. rész AZ ADÓZÁS RENDJE... 6 I. Adózási alapfogalmak, az adózási folyamat szakaszai, jogi szabályozása és az eljárási határidők Adózási alapfogalmak Az adózási folyamat szakaszai Az adózási folyamat jogi szabályozása Határidők az adóeljárásban... 9 II. Az adózás eljárási elvei Legalitás A törvényesség és eredményesség együttes érvényesítése Az adóztatás egységessége A méltányos eljárás elve A megkülönböztetés tilalma Az adózó tájékoztatáshoz való joga Az adózó jóhiszemű joggyakorlásának és együttműködésének kötelezettsége A szerződések tartalma szerinti minősítés elve A rendeltetésszerű joggyakorlás elve III. Az adózó Az adózó fogalma Az adózók típusai Speciális adózói típusok Más személyek az adózási folyamatban IV. Az adóhatóságok Az adóigazgatás rendszere Az adóhatóságok Az adóhatóságok hatáskörének alapvonalai Az állami adóhatóság hatásköri és illetékességi szabályai Az adóhatóságok együttműködése Az Európai Unió adóügyi együttműködési szabályai V. Az adózó jogai Az adózói jogok típusai Iratbetekintési jog Önellenőrzési jog VI. Az adókötelezettségek Az eljárási adókötelezettségek típusai Bejelentés Bevallás Adófizetés és adóelőleg-fizetés Bizonylat kiállítása és megőrzése, könyvvezetés Nyilatkozattétel Adatszolgáltatás VII. Adómegállapítási módok Önadózás Adólevonás Adókiszabás Adóbeszedés Adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás Feltételes adómegállapítás VIII. Elektronikus kapcsolattartás az adóeljárásban IX. Az adóadatok kezelése és az adótitok védelme Adatkezelés, adótitok Az adóhatóságok közötti adatáramlás szabályozása Adattovábbítás más állami szerv részére iii

4 Pénzügyi jog II. 4. Adatnyilvánosság Banktitok az adózásban Adóigazolások kiállítása X. Az ellenőrzés Az ellenőrzés célja, fajtái, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása Hatáskör az ellenőrzési eljárásban Az ellenőrzés megindítása, határidők az ellenőrzési eljárásban, az ellenőrzés lefolytatása Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban A becslés Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban Az ellenőrzés befejezése Az ismételt ellenőrzés és korlátai XI. A hatósági eljárás Adómegállapítás a hatósági eljárásban Méltányosság a hatósági eljárásban A kiszámíthatóság elősegítésének jogintézményei Jogorvoslatok XII. A végrehajtási eljárás Végrehajtható okiratok és a biztosítási intézkedés A végrehajtás foganatosítása és korlátai A végrehajtási kifogás, a végrehajtási eljárás felfüggesztése és szünetelése Az adók módjára behajtandó köztartozások, a végrehajtási költségek viselése A behajthatatlan adótartozás nyilvántartása XIII. Elévülés az adójogban Az elévülés típusai és az elévülési határidő Az elévülési határidő nyugvása, meghosszabbodása és megszakadása Az elévülési határidő módosulása nemzetközi és európai jogi alapon XIV. Az adójogi szankciók rendszere Késedelmi pótlék Önellenőrzési pótlék Adóbírság Mulasztási bírság Intézkedések FELHASZNÁLT IRODALOM NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK FONTOSABB EU-NORMÁK II. rész JÖVEDELEM- ÉS NYERESÉGADÓK Bevezetés A JÖVEDELEM FOGALMA ÉS A JÖVEDELEMADÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE fejezet SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ I. A személyi jövedelemadó jellemzése II. Az adóalany III. Az adótárgy meghatározása, az adókötelezettség értelmezése és az adómérték IV A jövedelemtípusok rendszere V. Az összevont adóalap VI. Az egyéni vállalkozók adózása VII. A vagyonátruházásból származó jövedelem adózása VIII: A tőkejövedelmek adózása IX. Juttatások XI. Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték XII. Az adómentességek rendszere, típusai fejezet EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHER-VISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS (EKHO) I. Az ekho-alanyiság kérdései II. Az ekho alapja, mértéke és egyéb kérdések iv

5 Pénzügyi jog II. 3. fejezet TÁRSASÁGI ADÓ I. A társaságok és más szervezetek jövedelmének adóztatása II. Adóalany, adótárgy és adókötelezettség a társasági adó törvényben III. Az adóalap IV Az adóalap meghatározása: korrekciós tételek V. Az adóalap módosításának speciális szabályai VI. Az adó mértéke VII. Adókedvezmények VIII. A külföldről származó jövedelem adózása IX. Külföldi illetőségű személyek társasági adózása X. Alanyi adómentesség és nonprofit szervezetek XI. Az Európai Unió jogfejlődésének lényeges elemei a társasági adó területén fejezet A VÁLLALKOZÁSOK JÖVEDELMÉT, BEVÉTELÉT, VAGYONÁT TERHELŐ EGYÉB KÖZPONTI ADÓK I. A pénzügyi szervezetek közterhei II. Egyes gazdasági ágazatok különadói III. Az energiaszolgáltatók jövedelemadója fejezet EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ I. Adóalany II. Nyilvántartási kötelezettség, az eva alapja és mértéke III. Eljárási szabályok IV. Az eva kapcsolata más adókkal és a szakképzési hozzájárulással FELHASZNÁLT IRODALOM NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK FONTOSABB EU-NORMÁK III. rész A FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Bevezetés A FOGYASZTÁST TERHELŐ ADÓK I. Jövedelem versus fogyasztás adóztatása II. A fogyasztást terhelő adók rendszere III. A közvetett adók szabályozása az európai jogban fejezet ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. A forgalmi adóztatás rövid története, a jelenlegi EU szabályozás alapvonalai és a hatályos törvény II. A törvény hatálya III. Az általános forgalmi adó alanya és más személyek IV Az adókötelezettség (adófizetési kötelezettség) elemei V. Az adó alapja és az adó mértéke VI. Az adómentességek VII. Az adólevonási jog VIII. A számla és az adónyilvántartás IX. Az általános forgalmi adóbevallása, megfizetése, visszaigénylése X. Termékimport XI. Termékexport az áfarendszerben XII. A Közösségen belülről történő termékbeszerzés XIII. Különös rendelkezések fejezet JÖVEDÉKI ADÓ I. Jövedéki adó fogalma és történeti előzményei II. A magyar jövedéki szabályozás fejlődése a kilencvenes években III. A jövedéki adó harmonizációja az Európai Unióban fejezet ENERGIAADÓ I. Az energiaadó harmonizációja az Európai Unióban II. A hatályos magyar szabályozás fejezet REGISZTRÁCIÓS ADÓ fejezet fogyasztói Árkiegészítés fejezet EGYÉB FOGYASZTÁSI ADÓK I. Népegészségügyi termékadó II. Baleseti adó Felhasznált irodalom v

6 Pénzügyi jog II. NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK Fogyasztói árkiegészítés FONTOSABB EU-NORMÁK IV. rész ILLETÉKEK ÉS DÍJAK I. Az illetékjog rendszere A mai illetékrendszer kialakulása Illeték- és díjfizetési kötelezettség elhatárolása Illetékkötelezettség az illetékkódexben II. A vagyonszerzési illetékek rendszere, a vagyon meghatározása és az illeték alanya A vagyonszerzési illetékek rendszere A vagyon meghatározása Az illeték alanya III. Az ingyenes vagyonszerzés illetéke Az öröklési illeték tárgya Az ajándékozási illeték tárgya Az öröklési és az ajándékozási illeték alapja Az öröklés illeték mértéke Az ajándékozási illeték mértéke Az ajándékozási és az öröklési illeték mértékével összefüggő közös szabályok A haszonélvezet és a használat öröklésének és ajándékozásának illetéke IV Visszterhes vagyonátruházási illeték A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgya Az illeték alapja és mértéke Különös szabályok Illetékmentességek V. Közigazgatási hatósági eljárási illetékek VI. A bírósági eljárási illetékek Az illeték fizetésére kötelezettek A polgári eljárás illetékeke A büntetőeljárás illetéke Mentességek, kedvezmények, fizetési könnyítések Cégbírósági felügyeleti illeték FELHASZNÁLT IRODALOM NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK V. rész VAGYONADÓK ÉS ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK fejezet A VAGYONADÓKRÓL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEKRŐL ÁLTALÁBAN I. A vagyonadók rendszere II. A vagyon adóztatása Magyarországon fejezet HELYI ADÓK I. A helyi adóztatás jellemzői II. A helyi adómegállapítás joga III. Adóalanyok és adótárgyak IV. A helyi adók típusai V. Ebadó fejezet CÉGAUTÓADÓ fejezet GÉPJÁRMŰADÓ I. A belföldi gépjárművek adója II. A külföldön nyilvántartott gépjárművek adója FELHASZNÁLT IRODALOM NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK VI. rész A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK ÉS AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEI fejezet A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI I. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei II. A Nyugdíj-biztosítási Alap bevételei fejezet AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEVÉTELEI I. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei vi

7 Pénzügyi jog II. II. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevétele: az innovációs járulék III. A Nemzeti Kulturális Alap bevétele: a kulturális adó IV. Egyéb elkülönített állami pénzalapok javára teljesített befizetések FELHASZNÁLT IRODALOM NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK VII. rész EGYÉB ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEFIZETÉSEK I. Környezetvédelmi adóztatás (ökoadók) Az ökoadók elméleti kérdései és gyakorlata Ökoadók a hatályos jogban II. Szerencsejáték szervezőinek játékadó-fizetési kötelezettsége A sorsolásos játékok játékadója A totalizatőri rendszerű fogadás játékadója A bukmékeri rendszerű fogadás játékadója Pénznyerő automaták utáni játékadó Játékautomaták utáni játékadó Játékkaszinó játékadója III: Egyéb adójellegű befizetések Bányajáradék Vízkészletjárulék Agrárcélú befizetések FELHASZNÁLT IRODALOM NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK VIII. rész NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JOG I. A nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere II. Nemzetközi költségvetési jog III. Nemzetközi vámjog IV. Nemzetközi pénzrendszer és fizetések joga V. Nemzetközi és szupranacionális adójog VI. Kormányközi organizációk költségvetési rendszere VII. Nemzetközi pénzügyi ellenőrzés VIII. Integrációk pénzügyi joga Az EU pénzügyi joga Vámunió Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) Részleges adóunió Integrált költségvetési rendszer és jog FELHASZNÁLT IRODALOM IX. rész NEMZETKÖZI ADÓJOG I. A nemzetközi adójog alapproblémája A jövedelmek kétszeres adóztatása Az adóegyezmények típusai A Bécsi Egyezmény a szerződések jogáról II. A modellegyezmények és az OECD Modellegyezmény A modellegyezmények Az OECD Modellegyezmény III. A személyi és a tárgyi hatály meghatározása a Modellegyezményben Személyi hatály (1. cikk) Tárgyi hatály (2. cikk) IV. A természetes személyek tevékenységéből származó jövedelmek Munkaviszonyból származó jövedelem (15. cikk) Igazgatósági tagok tiszteletdíja (16. cikk) Közszolgálat (19. cikk) Művészek és sportolók (17. cikk) Nyugdíj (18. cikk) Tanulók és tanárok (20. cikk) V. Ingatlan vagyonból származó jövedelem (6. cikk) VI. Vállalkozás nyeresége (7. cikk) Vállalkozások nyeresége vii

8 Pénzügyi jog II. 2. Telephely (5. cikk) A telephelynek betudható jövedelem Kapcsolt vállalkozások (9. cikk) Hajózás és légi szállítás (8. cikk) VII. Passzív jövedelmek Osztalék (10. cikk) Kamat (11. cikk) Jogdíj (12. cikk) VIII. Vagyonátruházásból származó jövedelem, egyéb jövedelem és a vagyon adóztatása Vagyonátruházásból származó jövedelem (13. cikk) Egyéb jövedelem (21. cikk) A vagyon adóztatása (22. cikk) IX. A kettős adózás elkerülésének módszerei A mentesítés módszere (exemption method) A beszámítás módszere (credit method) X. Egyéb rendelkezések A diszkrimináció tilalma (24. cikk) Egyeztetési eljárás (25. cikk) Információcsere (26. cikk) Diplomáciai és konzuli képviseletek tagjaira vonatkozó rendelkezések (28. cikk), behajtási jogsegély (27. cikk), jegyzőkönyv Függelék: OECD Modellegyezmény IRODALOM NEMZETI/ MAGYAR JOGFORRÁSOK X. rész KÖZÖSSÉGI VÁMJOG I. A vám fogalma A mai vámrendszer előzményei A vámpolitika A vám mint közbevétel A vámok rendszerezése II. A vámjog fogalma, jogforrási rendszere A vámjog fogalma Az Európai Unió vámjogának jogforrásai A vámjog nemzeti jogforrásai III.Vámjogi alapfogalmak Az áruk vámjogi helyzete Vámfelügyelet Vámbiztosíték Vámterület, vámunió, szabadkereskedelmi övezet Tranzitterület, vámszabad terület, vámszabad raktár Vámutak IV. A vám alapja A vámérték meghatározása A vámérték bevallása V. Az áru származása VI. A vámtarifa VII. Az áru vámjogi sorsa A vámáru-nyilatkozat A vámáru-nyilatkozat elfogadása és joghatása VIII. Az egyes vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti feldolgozás Ideiglenes behozatal Kivitel viii

9 Pénzügyi jog II. IX. Vámtartozás A vámtartozás keletkezése, a vámfizetésre kötelezett A vámtartozás öszegének megállípítása, bevezetése Halasztott vámfizetés Egyéb fizetési könnyítések A vámtartozás végrehajtása A fizetési késedelem jogkövetkezménye, vámjogi szankciók A vámtartozás megszűnése X. Vámpreferenciák XI. A vámigazgatás szervezete és feladatköre A vámigazgatás szervezetrendszere A vámszervezet feladatai A vámhatóságok közösségi és nemzetközi együttműködése FELHASZNÁLT IRODALOM NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK FONTOSABB EU-NORMÁK ix

10 A KÖTET SZERZŐI (ÉS ÁTDOLGOZÓI) I. rész I pont Földes Gábor (Simon István) I. 4. pont Simon István II. Földes Gábor (Simon István) III pont Földes Gábor (Simon István) III. 3. pont Simon István III. 4. pont Földes Gábor (Simon István) IV pont Földes Gábor (Simon István) IV pont Simon István V. 1. pont Földes Gábor (Simon István) V pont Simon István VI. Földes Gábor (Simon István) VII pont Földes Gábor (Simon István) VII. 6. pont Simon István VII. 7. pont Földes Gábor (Simon István) VIII. Simon István IX pont Földes Gábor (Simon István) IX. 6. pont Simon István X pont Simon István X. 5. pont Földes Gábor (Simon István) X. 6. pont Simon István X pont Földes Gábor (Simon István) XI pont Földes Gábor (Simon István) XI. 3. pont Simon István XI. 4. pont Kampler Béla XII pont Simon István XII. 3. pont Földes Gábor (Simon István) XII pont Simon István XIII XIV. pont Földes Gábor (Simon István) 1

11 A KÖTET SZERZŐI (ÉS ÁTDOLGOZÓI) II. rész 1. fejezet Bevezetés Földes Gábor (Simon István) I VII. pont Földes Gábor (Simon István) VIII. 1. pont Földes Gábor (Simon István) VIII pont Simon István IX. pont Simon István X XI. pont Erdős Éva (Simon István) XII. pont Földes Gábor (Simon István) Melléklet Erdős Éva (Simon István) 2. fejezet Erdős Éva (Simon István) 3. fejezet I. Földes Gábor (Simon István) II. 1. pont Simon István II pont Földes Gábor (Simon István) III. pont Földes Gábor (Simon István) IV VI. pont Földes Gábor (Simon István) VII VIII. pont Simon István IX. pont Földes Gábor (Simon István) X. pont Erdős Éva (Simon István) XI. pont Simon István 4. fejezet Simon István 5. fejezet Pardavi László III. rész Bevezetés I II. pont Földes Gábor (Simon István) III. pont Simon István 1. fejezet I. 1. pont Földes Gábor (Simon István) I. 2. pont Simon István I. 3. pont Földes Gábor (Simon István) II. pont Simon István III. 1. pont Földes Gábor (Simon István) III pont Simon István III. 4. pont Földes Gábor (Simon István) 2

12 A KÖTET SZERZŐI (ÉS ÁTDOLGOZÓI) III. 5. pont Simon István IV. 1. pont Földes Gábor (Simon István) IV pont Simon István V. Simon István VI. 1. pont Földes Gábor (Simon István) VI. 2. pont Simon István VI. 3. pont Földes Gábor (Simon István) VII. Földes Gábor (Simon István) VIII. Földes Gábor (Simon István) IX XIII. Simon István 2. fejezet Darák Péter 3. fejezet Bán Tamás (Simon István) 4. fejezet Nagy Árpád 5. fejezet Földes Gábor (Simon István) 6. fejezet Simon István IV. rész Földes Gábor (Kampler Béla) V. rész 1. fejezet Földes Gábor (Kampler Béla) 2. fejezel 1 4. pont Földes Gábor (Nagy Árpád) 2. fejezet 5. pont Kecső Gábor 3. fejezet Kecső Gábor 4. fejezet Földes Gábor (Nagy Árpád) VI. rész 1. fejezet Földes Gábor (Laluska Pál) 2. fejezet I pont Laluska Pál I. 3. pont Szilovics Csaba (Laluska Pál) II. pont Laluska Pál III. pont Laluska Pál IV. pont Szilovics Csaba (Laluska Pál) VII. rész 3

13 A KÖTET SZERZŐI (ÉS ÁTDOLGOZÓI) I. pont Durák Péter II. pont Földes Gábor (Laluska Pál) III. pont Laluska Pál VIII. rész Nagy Tibor IX. rész Simon István X. rész Pardavi László 4

14 ELŐSZÓ Az Osiris Kiadó tankönyvsorozatában közel másfél évtizeddel ezelőtt jelentek meg a pénzügyi jog tankönyvei Pénzügyi jog és Adójog címmel, amelyek szerkesztője és szerzője Földes Gábor volt, aki elméleti felkészültség és jogalkotási tapasztalatok birtokában színvonalas tananyagot hozott létre. A pénzügyi jog változása állandó, ezért az írott tananyag időnkénti átdolgozása minden egyéb szempontot figyelmen kívül hagyva is indokolt. Esetenként, mint napjainkban, a változások olyan horderejűek, hogy feldolgozást igényelnek a tananyag szintjén is. A pénzügyi jog tankönyvei 2007-ben átdolgozásra kerültek, amit elsősorban a joganyag szokásos" változása, az Európai Unióhoz történő csatlakozás és didaktikai szempontok indokoltak. A Pénzügyi jog II. kötet 2012-es átdolgozására a rendkívüli idők ellenére elsősorban a pénzügyi jog hétköznapi, állandó változása miatt ami ötéves távlatban már-már felér egy adóreformmal került sor. Az elmúlt öt év során új általános forgalmi adó törvény lépett hatályba, több új adónem került bevezetésre, jelentősen csökkent a társasági adó mértéke, koncepcionális szinten alakult át a magánszemélyek jövedelemadóztatása, illetékmentes lett a családon belüli öröklés és ajándékozás, hogy csak néhány változást említsünk, amelyek ennek a tankönyvnek az anyagát érintik. A tankönyv több része jelentősen, egyes részei szinte teljes mértékben mint például az általános forgalmi adó fejezete újraírásra kerültek. Emellett készült több kisebb fejezet az új adónemekről és egy rész a nemzetközi adójogot tárgyaló új a tankönyvben. A közeljövőben megjelenő Pénzügyi jog I. kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának ún. általános részét is tartalmazza. A jelentős átdolgozásra kerülő tankönyv a hagyományokat követve, az állandó változás mellett is több-kevesebb stabilitást mutató alapszerkezeteket és mai világunk értelmezését elősegítő elméleti alapokat mutatja be, figyelemmel arra, hogy a Tisztelt Olvasó választott hivatásának keretében konkrét problémák, elsősorban jogesetek megoldására készül. Itt jelezzük, hogy a Pénzügyi jog I. kötet átdolgozását követően, ahhoz igazodóan, később a Pénzügyi jog II. kötet ismételt átdolgozásra kerül. Szeretnék köszönetét mondani dr. Erdős Éva egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszéke vezetőjének a tankönyv 2004-ben és 2007-ben történt átdolgozásában történt részvételéért. Köszönettel tartozom dr. Szilovics Csabának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének a tankönyv 2007-es átdolgozásában nyújtott segítségéért, közreműködéséért. A tankönyv elkészítésében támaszkodtam azokra az elmúlt évtizedben nagy felkészültséggel, a nemzetközi és az európai adójog tárgyában az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tartott előadás-sorozatokra, amelyek előadói az International Bureau of Fiscal Documentation nagy tudású professzorai, Prof. Jan de Goede, Prof. Hubert Hamaekers, Prof. Kevin Holmes és Prof. Frans Vanistendael voltak. Nagy segítséget jelentett munkámban a nemzetközi szakirodalomban a nemzetközi és európai adójog preeminent forrásának nevezett IBFD elektronikus adatbázis használata, ami szakkönyvek, folyóiratok, jogesetek és nemzetközi szerződések kincsestára. Köszönettel tartozom dr. Rajnai Zoltánnak az adóeljárásjog és a személyi jövedelemadó törvény változásainak, ezek indokolásának, valamint az e körbe tartozó esetjognak az összegyűjtéséért. Ezúton szeretném megköszönni kedves kollégám, dr. Kecső Gábor egyetemi tanársegéd segítségét, aki a 2011/2012-es tanévben esetenként több terhet vállalt azért, hogy a Pénzügyi jog II. kötet időben elkészüljön. Budapest, április 6. A szerkesztő v

15 I. rész AZ ADÓZÁS RENDJE Az adórendszer sosem lehet jobb, mint amilyen az adóigazgatás. Glenn P. Jenkins I. Adózási alapfogalmak, az adózási folyamat szakaszai, jogi szabályozása és az eljárási határidők 1. Adózási alapfogalmak Adózás legfontosabb, külön meghatározást igénylő fogalmai a következők: adó, adózás, adóeljárás, adóigazgatási eljárás, adóügy. Az adó fogalmának tárgyalása során láthattuk, hogy a magyar tételes anyagi jogban nincs erre vonatkozó meghatározás, ugyanakkor azt is láttuk, hogy az adóeljárásjog nem pusztán meghatározza, de ki is terjeszti az adó fogalmát az adózás rendjéről szóló évi. XCII. törvény (Art.) tárgyi hatályának meghatározásával. Az adózás kettős jelentésű kifejezés. Egyrészt az adójogi normákban előírt, a jogviszonyokban tanúsítandó magatartások összessége. Másrészt az adózás a törvényekben meghatározott kötelezettségek és jogosultságok összessége, amelyek eljáráson kívül és az adóeljárásban terhelik, illetve megilletik az adózókat. A költségvetési támogatásokkal mint negatív adókkal összefüggő tevékenység és eljárás is adózásnak minősül. Az adózás nemcsak az adózók és más személyek, hanem az adóhatóságok magatartását is szabályozza. Az adózás fogalma tágabb az adóeljárásénál, ugyanis az adózási folyamat jórészt az eljáráson kívül zajlik. Az Art. szabályainak jelentős része az eljárástól viszonylag függetlenül az adókkal és költségvetési támogatással kapcsolatos adózói tevékenységet, jogokat és kötelezettségeket rendezi. Az Art. fogalomhasználatában az adózás az adóra és költségvetési támogatásra, valamint az ezekkel összefüggő eljárásra vonatkozó tevékenység, ha az adó, illetve a költségvetési támogatás megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenőrzése az adóhatóság hatáskörébe tartozik. Az adóeljárás az adózás anyagi jogi normái realizálódásának kereteit rendezi. A kifejezés arra utal, hogy az anyagi jogi normák realizálódása tipikusan önkéntes jogkövetéssel, az adóigazgatási szervek közreműködése, adóigazgatási eljárás nélkül megy végbe. Az adóigazgatási eljárás az adózási folyamat része, magában foglalja az ellenőrzést, a hatósági eljárást és az adóvégrehajtást. Az adóügy (Art pont) fogalma az adózás folyamatában kizárólag a hatósági eljárási szakaszban értelmezhető. A hatósági eljárás hivatalból és kérelemre is indulhat, tehát nem csak a jogsértés megállapítására korlátozódik. Az ún. utólagos adómegállapítás a hatósági eljárásnak csak az egyik esete az Art. alkalmazása során. 2. Az adózási folyamat szakaszai Az adózás jogkövetési-jogalkalmazási folyamatát követve több szakasz különül el. Az adózási folyamatnak vannak szükségszerű és esetleges szakaszai. Adórendszerünk leggyakrabban alkalmazott adómegállapítási módja az önadózás, ezért az adózási folyamatot ennek alapulvételével mutatjuk be, azonban utalunk a többi adómegállapítási mód sajátosságaira is. A szakaszok ismertetése előtt azonban szükséges egy lényeges koncepcionális változásra irányítani a figyelmet. A december 31-ig hatályos Art. rendszerében az adózás folyamatát négy viszonylag 6

16 I. rész AZ ADÓZÁS RENDJE jól elkülöníthető szakaszra lehetett osztani: jogkövetés (önadózás), pénzügyi ellenőrzés, adóigazgatási eljárás, közigazgatási per. A szakaszokat tekintve a mai rendszer és az előző közötti különbség lényegét az adja, hogy megváltozott a pénzügyi ellenőrzésre vonatkozó koncepció. Az es Art. előkészítése során úgy gondolta a jogalkotó, hogy az adóellenőrzést, ami az önadózásra épülő rendszer rendkívül lényeges intézménye, nem lehet a közigazgatási eljárás keretei például határidők közé szorítani. A kilencvenes években az ellenőrzés szabályozásában elsősorban az adóhatóság pozícióját erősítő jogintézmények megjelenése figyelhető meg. Az adózási folyamat újraszabályozásának előkészítéseként január 1-jei hatállyal jelentős mértékben megváltozott ellenőrzési szabályok kerültek bevezetésre, a lényeget tekintve a jogbiztonságot például a jogok és kötelezettségek katalógusának megadása, a határidők meghatározása helyezve a középpontba. Ezt az irányt folytatta tovább a jogalkotó, amikor a január 1-jével hatályos törvényben az ellenőrzést az adóigazgatási eljárás részévé tette. Ma az adóigazgatási eljárás három jól elkülöníthető részegységet foglal magában: az ellenőrzést, a hatósági eljárást és a végrehajtási eljárást. Így az adózási folyamatot öt szakaszra osztjuk: jogkövetés (önadózás), pénzügyi ellenőrzés, hatósági eljárás, végrehajtási eljárás, közigazgatási per. a) Az önadózás miatt a jogérvényesülés tipikusan az állami adóhatóság közreműködése nélkül megy végbe. Ugyanez igaz az adólevonásra és az adóelőleg levonására is. Minőségileg nem különböző az adóbeszedés sem, hiszen az idegenforgalmi adó alanya nem kerül közvetlenül kapcsolatba az adóhatósággal, csak a beszedésre kötelezett szállásadóval. Ebben az első, jogkövetési szakaszban az adózó (adóalany, kifizető, munkáltató stb.) cselekszik. Tevékenysége a bejelentkezéssel kezdődik, majd egyéb adókötelezettségeinek tesz eleget: nyilvántartás, könyvvezetés, bizonylatkiállítás, adómegállapítás, esetleg előlegfizetés. Az első szakasz a megállapított adó bevallásával, egyes adózók esetében az adatszolgáltatással és amennyiben szükséges a főkötelezettség, azaz az adófizetés teljesítésével zárul. Az első szakaszban, amely az adózási folyamat mellőzhetetlen része, az adóhatóság tevékenysége regisztratív jellegű. Ennek megfelelően nyilvántartásba veszi a bejelentkezett adózót, feldolgozza a bevallási adatokat, rögzíti a befizetést és teljesíti a visszaigénylést. Ebben a szakaszban rendszerint nem indul hatósági eljárás, az adóazonosító szám kiadása kivételével, amely külső közigazgatási aktussal zárul. Mérsékeltebb az adózóval szemben támasztott követelmény kivetés (kiszabás) esetében. A kivetéssel megállapított adók esetében rendszerint hiányzik a külön bejelentkezés, pontosabban azt a bevallással teljesítik, de jórészt erre korlátozódik az adózótól a hatóság közreműködése nélkül elvárt magatartás. b) A második szakasz a pénzügyi ellenőrzés. A Ket. szerint ez is hatósági ügy, de az adóhatóság cselekvése szűkebb értelemben nem közigazgatási aktus kibocsátására vagy érvényesítésére irányul. Az adózási folyamat második szakasza eltekintve a 3000 legnagyobb adóteljesítményű adózótól már nem szükségszerű, hiszen az adóhatóság teljes körű ellenőrzésre nem köteles, s ez nem is lehetséges. A évi CXL. törvény (Ket.) szerint közigazgatási hatósági ügy az olyan ügy is, amelyben a közigazgatási szerv hatósági ellenőrzést végez [Ket. 12. (2) bekezdés], továbbá a hatósági ellenőrzés (Ket ) a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint történik. Ezzel összhangban az adóellenőrzés adóigazgatási eljárás keretében folyik. Az ellenőrzés eredményeként az adóhatóság a törvényben meghatározott esetekben például a bevallások utólagos vizsgálata köteles megindítani a hatósági eljárást és határozatot hozni. Egyéb esetekben megállapítja, hogy szükséges-e az adózói jogsértés miatt a hatósági eljárás megindítása. Ugyanakkor az adózás rendje lehetővé teszi az ellenőrzés lefolytatását a hatósági eljárásban is. Kivetés (kiszabás) útján történő adómegállapítás esetén az ellenőrzés történhet az adókivetést tartalmazó határozat meghozatala előtt és után is. Az ellenőrzés a hivatalból történő adómegállapítás esetén sem teljes körű. c) A folyamat harmadik szakasza a hatósági eljárás, amely határozathozatallal végződik. Az elmúlt két évtizedben rendszerint abban az esetben került sor a hatósági eljárásra, ha az ellenőrzés azt állapította meg, hogy az adózó jogsértést követett el, az adót nem a valóságnak megfelelően állapította meg, illetőleg vallotta be. Természetesen a hatósági eljárás nem kizárólag adózói jogsértés határozatba foglalására irányul. A hatósági eljárás kérelemre is indulhat (például fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelem). 7

17 I. rész AZ ADÓZÁS RENDJE Adókivetés (kiszabás) esetén az önadózástól, levonástól és beszedéstől eltérően a hatósági eljárás mellőzhetetlen, hiszen az adómegállapítás határozattal történik, e nélkül a főkötelezettség sem teljesíthető. Adókivetés esetén az adóhatóság eljárásának nagyobb a jelentősége, de a folyamat egésze itt sem a hatósági eljárás keretében zajlik. d) A folyamat negyedik nem szükségszerű szakasza a végrehajtási eljárás, ami adóigazgatási eljárás keretében zajlik. Hasonlóan az ellenőrzéshez, a végrehajtási eljárást is újraszabályozták a ban hatályba lépett módosítás során. Ennek során a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a jogalkalmazás számára egyértelműbbé tették a Vht. és az Art. viszonyát. e) A folyamat ötödik szakasza az esetleges közigazgatási per. Az adóhatóság másodfokú jogerős érdemi határozatát a bíróság az adózó kérelmére jogszabálysértés esetén megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, az adóhatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. A bírósági szakaszban nincs jelentős eltérés az adómegállapítás módjaitól függően. Az as adóreform nyitotta meg a bírói felülvizsgálatot az érdemi kérdésekben. Az adó- és illetékkötelezettséget megállapító közigazgatási határozattal kapcsolatos közigazgatási per nem része a közigazgatási eljárásnak. 3. Az adózási folyamat jogi szabályozása Az adózás nemzetközi és hazai tapasztalatai szerint szükséges az adózási folyamat átfogó törvényi szabályozása. Számos európai ország alkotott az adózás eljárási viszonyairól egységes kódexet. Az egységes szabályozás átláthatóvá teszi az adóztatás során keletkező jogviszonyok résztvevőinek helyzetét, a követendő magatartást. Az adózás rendjéről szóló törvény az adózási folyamat kódex jellegű szabályozása, amely néhány közös anyagi adójogi normát is megfogalmaz. Többéves előkészület után, a évi XCII. törvénnyel megtörtént az adózás rendjének újraszabályozása. A január 1-jén életbe lépett jogszabály hatályon kívül helyezte az adótörvények első generációjához tartozó évi XCI. törvényt. Az Art. mögöttes szabályaként más törvények rendelkezéseit is alkalmazni kell. a) Az adóügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha az Art. vagy valamelyik adótörvény másként nem rendelkezik. Az eljárási törvény rendelkezéseinek többsége adóügyekben jelenleg is hatályosul (például a határozat alakjára és tartalmára vonatkozó előírások). Más kérdés, hogy ez a szabályozási mód egyes nézetek szerint átmeneti, és a végleges megoldást az Ket.-ről való teljes leválás jelenti. Más nézetek ezzel ellentétesen szűkítenék a közigazgatási eljárás szabályaitól való eltérés lehetőségét. 1 A vita nem dőlt el, azonban az új Art. bővítette az Ae.-hez, majd a később hatályba lépett Ket.-ben foglalt rendelkezésekhez képest speciális adóeljárási rendelkezések körét. Az Art. kifejezetten kimondja, hogy, hogy a Ket. mely rendelkezéseit nem kell alkalmazni adóügyekben. Eszerint az eljárás megindítására, az újrafelvételi eljárásra, a hatósági szolgáltatásra, továbbá a határozat jogerőre emelkedésére vonatkozó szabályok kivételével a végrehajtási eljárásra, valamint a kiskorú adózó esetében az ügyintézés soronkívüliségére és határidejére vonatkozó Ket.-rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra akkor van lehetőség, ha ezt jogszabály kifejezetten, az ügy típusának megjelölésével lehetővé teszi. A Ket. szabályait ilyen esetekben az adott jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A közigazgatási eljárásjog szabályaihoz képest szintén eltérés, hogy az adózó adóügyekben jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kérheti, hogy az adóhatóság más szervet adatszolgáltatás végett keressen meg. b) A háttérszabályok közé tartozik a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.) is. Az adóhatóság az egyes végrehajtási cselekmények foganatosításakor az Art. eltérő rendelkezése hiányában a Vht.-ben meghatározott szabályokat alkalmazza. Tehát a Vht. egésze szolgál az Art. mögöttes szabályául. Amint ez a fentiekben szóba került, adóügyekben a Ket. végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. 8

18 I. rész AZ ADÓZÁS RENDJE c) Adóügyekben az adót, költségvetési támogatást megállapító törvények adózási-eljárási rendelkezéseinek elvileg elsőbbségük van az Art. normáival szemben. Az adótörvények ritkán rendelkeznek az Art.-ben is rendezett tárgykörben, de főként az illetékek és a személyi jövedelemadó esetében ez is előfordul. d) Már a régi Art. is, az adótörvények közül elsőként deklarálta a nemzetközi jogi normák elsőbbségét. Az Art.-ben foglalt rendelkezésektől az Európai Unió kötelező jogi aktusa, törvénnyel vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés (egyezmény) vagy viszonosság alapján el lehet térni. Témánk szempontjából különösen a kettős adóztatás elkerülésére kötött egyezmények információcserére vonatkozó szabályai alkalmazásának lehet gyakorlati jelentősége. A törvénnyel, illetve kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződéssel (egyezménnyel) esik egy tekintet alá az 1991 előtt más jogszabállyal kihirdetett nemzetközi szerződés. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter (nemzetgazdasági miniszter) és a külpolitikáért felelős miniszter (külügyminiszter) együttes állásfoglalása szükséges. 4. Határidők az adóeljárásban Az Art. rendszerében az eljárási határidők számítása főszabály szerint naptári napokban történik. A naptári napokban történő határidő-számítás alóli kivételeket is tartalmaz a törvény. Így például az adóregisztrációs eljárás során az állami adóhatóság egy munkanapon belül állapítja meg a cégek adószámát, ha ez nem történik meg arról is egy munkanapon belül értesíti a cégbíróságot. A Ket. mint a közigazgatási eljárásokra vonatkozó eljárási törvény az Art. mögöttes szabálya. Az eljárási határidők számítása lehetne olyan tárgy, ami az alapvető szabályokat tekintve (például általános ügyintézési határidő, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása) nem igényel szabályozást a különös eljárási törvény szintjén. Ez így is volt 2009 októberéig, amíg mindkét törvény a naptári napokban meghatározott számítási módot alkalmazta: az Art. szabályozta a különös szintjén szabályozást igénylő tárgyakat (határidőket), a Ket. pedig mögöttes szabály volt. A október 1-jén hatályba lépő Ket.- novella amelynek elsődleges célja a közigazgatási eljárás hatékonyságának növelése, az ügyintézés gyorsítása volt bevezette a munkanapokban történő határidő-számítást (amelyről január 1- jével visszatért a naptári napokban történő határidő számítására). A mögöttes szabályként érvényesülő Ket.(munanap) és az Art. (naptári nap) határidő-számítási módszere konfliktusának elkerülése végett döntött úgy a jogalkotó, hogy a Ket.-novella hatálybalépésével azonos időpontban, a két határidőszámítási módszer egyidejű érvényesítésének elkerülése végett, a határidőket tekintve függetleníti az Art.-t a Ket.-től. Az új szabályozást a évi LVI. törvény vezette be, egy új 5/A. -sal egészítette ki az Art.-t. Az adózó és az adóhatóság kapcsolata szempontjából lényegesebb szabályok a következők. Adóügyekben ha az Art. eltérően nem rendelkezik az ügyintézési határidő 30 nap, amely legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg. Abban az esetben, ha valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről az Art. külön nem rendelkezik, az adóhatóság haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül gondoskodik az eljárási cselekmény teljesítéséről. Adóügyekben alkalmazandó, a 30 napos ügyintézési határidő alóli kivételek amelyek nem tartalmazzák a hatóságok közötti együttműködés határidejére irányadó Art.-ben szereplő szabályokat a következők: az adóhatóság hatáskör vagy illetékesség hiányában 8 napon belül teszi át a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz; az adóhatóságok illetékességi összeütközése esetén 15 napon belül kell kijelölni az eljáró adóhatóságot; az adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 8 napon belül utasíthatja el; a hiányosan benyújtott kérelem esetén az adóhatóság 8 napon belül bocsáthat ki hiánypótlási felhívást; 9

19 I. rész AZ ADÓZÁS RENDJE a kizárási ok fennállását a) az adóhatóság ügyintézője haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 5 napon belül köteles bejelenteni, illetve b) az ügyfél a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül jelentheti be; az eljárási cselekményhez kapcsolódó igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni; az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül kell teljesíteni. A hiánypótlási felhívás kibocsátására nyitva álló határidőre vonatkozó, a Ket.- ben, valamint a fentiekben leírt rendelkezéseket a feltételes adómegállapításra, a szokásos piaci ár megállapítására, valamint a fejlesztési adókedvezmény iránti kérelem elbírálására irányuló eljárásokban nem kell alkalmazni. Az adózási folyamat egyes szakaszaihoz különösen az ellenőrzési szakaszhoz kapcsolódó különös határidő-számítási rendelkezéseseket az adott témaköröknél tárgyaljuk. II. Az adózás eljárási elvei Az adózási alapelvek többségét az Art. tartalmazza, de egyes elvek a közigazgatási eljárás általános szabályaiból is levezethetők. Eljárási jellegű általános követelmények újabban néhány anyagi adótörvényben is előfordulnak (például a kedvezmény bizonyításának kötelezettsége). Az alapelvek közvetlenül jogalkalmazási döntés alapját képezik, főként olyan határesetekben, amikor a törvényekben a konkrét ügyre nem található részletszabály. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül is hivatkozhatnak ezekre. Így például a felettes hatóság e rendelkezések alapján közvetlenül is beavatkozhat, ha a korábban eljárt adóhatóság döntése megsértette valamelyik alapelvet. Az adózási alapelvek már több ízben váltak elhíresült bírósági döntések alapjává [például az 1. (7) bekezdés]. Az egyes alapelvek tényleges tartalma és hatóköre a közigazgatási és bírósági gyakorlatban kristályosodik ki. Jól megfigyelhető ez a folyamat a méltányosság elvével kapcsolatban, de ebbe az irányba halad a valódisági klauzula (a szerződések tartalma szerinti minősítés) alkalmazásának gyakorlata is. A normatív jellegű jogi elvektől meg kell különböztetni a szabályozó tartalmat nélkülöző deklaratív rendelkezéseket. Ezek jogi szabályozást nem igénylő, főként a jogalkalmazókat és az adózókat orientáló kijelentéseket tartalmaznak [például szja-tv. 1. (1) bekezdés]. Az Art. alapján levezethető általános adózási-eljárási elvek és követelmények a következők: a) legalitás, b) a törvényesség és eredményesség együttes érvényesítése, c) az adóztatás egységessége, d) a mérlegelés elve, e) a méltányos eljárás elve, f) a megkülönböztetés tilalma, g) az adózó tájékoztatáshoz való joga, h) az adózó jóhiszemű joggyakorlásának és együttműködésének kötelezettsége, i) a szerződések tartalma szerinti minősítés elve, j) rendeltetésszerű joggyakorlás elve. 10

20 I. rész AZ ADÓZÁS RENDJE 1. Legalitás Az alapelvek közül az a)-c) pontban említettek az adózás és jogi szabályozásának egészét meghatározó elvek, a d)-f) pont az eljáró adóhatóság magatartását szabályozza, a g) pont egy adózói jog kiemelése, amely egyben az adóhatóság kötelezettsége, míg a h)-j) pont lényegében adózói kötelezettséget rendez azzal, hogy előírja a kívánatos magatartást. Az adóhatóságnak és az adózónak egyaránt kötelessége, hogy a törvényeknek megfelelően járjon el az adózás során [Art. 1. (2) bekezdés]. A legalitás elvének érvényesülése feltételezi az anyagi és eljárási adójogi normák pontos meghatározottságát. A legalitás elve az adóhatóság szempontjából a normához kötöttséget jelenti. Az adóhatóság célszerűségi szempontokra hivatkozva nem lépheti át az anyagi és eljárási normák határait. Az adózó szempontjából a törvénynek megfelelő magatartás részben másképpen értelmezhető: a joggyakorlás és a kötelességek teljesítése során az adózók az egyes jogszabályi lehetőségekkel, azok céljának, funkciójának megfelelően élhetnek. Az adójogviszonyokban is tilos a joggal való visszaélés. Az adóhatóságnak a törvény céljára hivatkozása önmagában rendszerint nem elegendő. A norma céljára való hivatkozás veszélyei ellenére az adókikerülést korlátozó jogalkotás kénytelen ezzel a módszerrel élni bizonyos megszorító feltételekkel. A személyi jövedelemadó szabályai azt deklarálják, hogy az általánostól eltérő szabályok, a kedvezmények csak azok célja szerint vehetők igénybe [szjatv. 1. (4) bekezdés]. Hasonló jellegű rendelkezést tartalmaz a társasági adóról szóló törvény is [Tao. 1. (2) bekezdés]. A normában meg nem jelenített cél alapján történő döntés a jogbiztonság szempontjából veszélyeket rejt magában. Ettől eltér az az eset, amikor az eredeti jogalkotói cél módosulása a célokat közvetítő jogi normákban is kifejeződik. Garanciális szempontból általában egyszerűbb, ha az átértelmezést nem a jogalkalmazó kísérli meg, hanem jogalkotási úton történik. A két módszert gyakran párhuzamosan is alkalmazzák. 2. A törvényesség és eredményesség együttes érvényesítése Az adóztatás alaki szabályainak két általános követelményt kell kielégítenie: a törvényességet és az eredményességet, amelyet az Art. 1. (1) bekezdése alapkövetelményként határoz meg. A két, látszólag ellentétes követelmény egymással összekapcsolódik, egymásra tekintettel határozzák meg az eljárási folyamatban határaikat. A jogalkalmazási gyakorlatban különösen annak van jelentősége, hogy az eredményesség érdekében az adóhatóság nem lépheti át a törvényesség határait. A törvényesség követelménye anyagi jogi értelemben az alul- és túladóztatás tilalmát jelenti. Az adójogviszony nem az eljáró adóhatóság és az adózó közötti elszigetelt kapcsolat, hanem egyben a közterhek elosztásának viszonya. A fenti módon értelmezett törvényesség és eredményesség határesetben szembekerülhet más értékekkel, amelyek az adózók jogbiztonsághoz fűződő érdekeit védik. Az adózói jogbiztonságot, a stabilitást, a jogerőt a jogalkotó előnyben részesítette, amikor például korlátozta az felülellenőrzés és az utólagos adómegállapítás lehetőségét a korábban már vizsgált és elbírált ügyekben. 3. Az adóztatás egységessége Az Art. 1. -ának (1) bekezdésében rögzített egységes szabályozás az előző elvtől eltérően főként a jogalkotóknak címzett követelmény. Az a cél, főként az adózói jogkövetés elősegítésére, hogy az adózás és az adóztatás egységes rendszerben és szemlélettel valósuljon meg. Kívánatos, hogy a speciális adózási-eljárási szabályok csak az elkerülhetetlen eltérésekre szorítkozzanak. Az Art. a mérlegeléssel kapcsolatban két követelményt rögzít [1. (2) bekezdés második mondat]. Egyrészt a felhatalmazás céljához kötöttséget, másrészt a törvényes keretek megtartását. Indokolatlan a mérlegelési jogkör teljes kizárása. Ez rendkívül bonyolult jogalkotási technikát igényelne, továbbá veszélybe kerülhetne az egyediesítés, ha a törvény kizárná az eset összes körülményeinek figyelembevételét. 11

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó 2127-06 z adózás rendje és az adóigazgatási eljárás z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2644-06 Adóigazgatási szakmai feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Az üzletfinanszírozási

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat.

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége Adózási feladatok vizsgafeladat. Szóbeli tételsor 1. tétel a) A pénzügyi jog rendszere és szervezeti-működési keretei. A pénzügyi ellenőrzés szervezeti háttere, működése, jelentősége. A hatósági ellenőrzés és az adóellenőrzés különbözősége

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését követően is jogszerű Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I. 26.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adója 2012. adóévre vonatkozó mértékének meghatározásáról Budapest

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás eljárási szabályai(az adózás rendje) A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Bereczki Erzsébet. Az adózás eljárási szabályai(az adózás rendje) A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Bereczki Erzsébet Az adózás eljárási szabályai(az adózás rendje) A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-002-50

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv.

Az adózás rendjéről szóló törvény. 2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről szóló törvény 2003. évi XCII. tv. Az adózás "rendjének" szabályozása Az adózók jogait és köteleze:ségeit "teszi rendbe" Kódexnek nem minősülő, de kódexszerű jogszabály Eljárásjognak

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011

REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 REGISZTRÁLT MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕK TOVÁBBKÉPZÉSE 2011 Budapest, 2011 Szerzõ: Dr. Nagy Gábor Lektorok: Pölöskei Pálné Botka Erika ISBN 978 963 638 394 7 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai

Részletesebben

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László

Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. EKF Csorba László Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László A törvény célja Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük

A törvény célja. Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény. A törvény hatálya. Általános feltételek. Adóhatóságok és felügyeletük A törvény célja Az adózás rendje törvény 2003. évi XCII. törvény EKF Csorba László Az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása valamennyi adó, állam által előírt járulék

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt -

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - Esztergályhorváti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 12/2004./XII. 18./ önkormányzati r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR

Részletesebben

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók

www.apeh.hu Nyomdai sorszámintervallumok Áfa adóalanyok EVA adóalanyok Közösségi adószámok megerősítése Köztartozásmentes adózók ELLENŐRZÉS www.apeh.hu Az adózókat terhelő adókötelezettségek jogszerű teljesítéséhez, valamint a költségvetési támogatások jogszerű igénybevételéhez - különösen az áfa visszaigénylések tekintetében -

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 TARTALOMJEGYZÉK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS ÁTALAKULÁSA...3 1. Bevezetés...3 2. Az államigazgatás átalakulása...4 2.1. A központi közigazgatás és annak átalakulása...4 2.2. A területi-helyi államigazgatás átalakulása

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú.

Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú. Gétye Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 13/2004./XII. 18./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2005. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2 GÉTYE

Részletesebben

2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról

2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról 2010. évi LVII. törvény a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról 1. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 43. -a helyébe a következő rendelkezés lép:

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

nincs előfeltétel/társfeltétel:

nincs előfeltétel/társfeltétel: Tantárgyi tematika Tantárgy neve Pénzügyi jog 2. Neptun kódja: J3:PÜJ(2) Képzés- tagozat: osztatlan jogász mester nappali tagozat Tantárgy kreditszáma: 6 kredit Tantárgyfelelős: Dr. Simon István, tanszékvezető

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban

A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története. A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma. Eljárásfajták a közigazgatásban A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma és a kodifikáció hazai története 1 A hatósági eljárás és eljárásjog fogalma 2 Eljárásfajták a közigazgatásban Az eljárás és az eljárásjog definiálása Magyary Zoltán:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 29/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az építményadóról

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Település Önkormányzata. Képviselő-testületének. 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember hó 25. napjára összehívott ülésére 3. napirendi pont Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26.

Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván. Budapest, 2015. március 26. Aktuális kérdések. Előadó: Vadász Iván Budapest, 2015. március 26. Tagi kölcsön típusai a nyújtó személye szerint magánszemély belföldi jogi személy külföldi jogi személy Tagi kölcsön típusai a nyújtó

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzata Képvisekő-testületének 11/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Balatongyörök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önálló gazdálkodásának

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1998.(XI. 25.) RENDELETE AZ ÉPÍTMÉNYADÓ BEVEZETÉSÉRŐL Hort Község Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2011. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.9.) számú önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdálkodás biztonsága, az illetékességi

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester

E L Ő T E R J E S Z T É S. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.irodavezető. polgármester 8739-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december 14-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Városi Önkormányzat helyi adórendeleteinek felülvizsgálata,

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE

AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY, VALAMINT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAINAK ISMERTETÉSE DR. HERKNER VERONIKA GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL HATÓSÁGI FŐOSZTÁLYÁNAK OSZTÁLYVEZETŐJE AZ

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1..

Az adókötelezettség tárgyi és területi hatálya, az adó alanya 1.. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 12/2007. (III.29.) számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes

Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Az adóeljárási szabályok változása 2012. Dr. Varga Árpád elnökhelyettes Képviseleti szabályok - Állandó meghatalmazott felelőssége - Végelszámoló kötelezettségének kimondása Bejelentési kötelezettség -

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes

Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai. Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes Az adózás rendjéről szóló törvény 2014. január 1-től hatályos változásai Dr. Varga Árpád NAV elnökhelyettes 2013. év során történt változtatások Bevallási szabályok Art. 31. (2) bekezdés 29. pont alapján

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK:

BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: BEJELENT(KEZ)ÉSI, ADÓBEVALLÁSI ÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐK: GÉPJÁRMŰADÓ ("SÚLYADÓ") Befizetési határidők Szüneteltetés, adómentesség, bekövetkezését követő 15 napon belül. A bevallás a gépjármű vásárlását,

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

jelenleg kizárólag a SWIFT, vagy a TARGET2 elszámolási rendszereken keresztül tudja fogadni 38. 1

jelenleg kizárólag a SWIFT, vagy a TARGET2 elszámolási rendszereken keresztül tudja fogadni 38. 1 A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége

A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége A hatóság döntései (határozat és végzés); a döntések semmissége 1 A hatósági döntés és az eljárás fogalmának kapcsolata A közigazgatási hatósági eljárás lényegét a hatósági egyedi aktusok kiadásának rendje

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr.

DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok. Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte. Dr. DUIHK ERFA-Gruppe Steuerliche Betriebsprüfung Tapasztalatcsere / Adóvizsgálatok Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte Dr. Felkai Roland 2011. január 18. Az ellenırzés célja az adókötelezettségek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérõl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség / Nyü. Ügyiratszám: / E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 22-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi adók alakulásáról,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 OptiJus Opten Kft. I. 2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 A 2011.11.1. és 2011.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Alapelvek..................

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe: Adószám: -_- Adóazonosító jel: Statisztikai számjel: - - _- ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2013. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 49/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. március 26-án, 18-órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

A jármű gyártástól számított kora hajtómotorjának 0-3 év 4-8 év 8 év felett

A jármű gyártástól számított kora hajtómotorjának 0-3 év 4-8 év 8 év felett VÁLTOZÁSOK AZ ILLETÉKSZABÁLYOZÁSBAN Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény ( őszi adócsomag ) az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény

Részletesebben