NYILATKOZAT ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYILATKOZAT ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 NYILATKOZAT ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A kinyomtatott kalkulációval együtt kell az OVB Központba 10 napon belül megküldeni! Biztosító példánya Kötvényszám: Képviselő kódja: Kérjük, hogy a biztosítási KÖTVÉNY, illetve jelen Nyilatkozat és ügyféltájékoztató mindkét oldalának tartalmát aláírása előtt olvassa el. SZERZŐDŐ LEVELEZÉSI CÍMZETT Titulusa: Családi és utóneve: Telefon: BIZTOSÍTOTT KOCKÁZATVISELÉS Igényelt kezdete: év hó nap 0. óra A biztosítási szerződés határozatlan időre jön létre. A biztosítási védelem a kockázatviselés igényelt kezdetével, de legkorábban az első díj befizetését követő nap 0. órájával lép életbe. Ettől eltérően a (SÁVBI ) a kockázatviselés kezdete vezetékes vízkár, csőtörés és -repedés, valamint a telken levő vezetékek biztosítása esetén a szerződés hatályba lépését követő 16. nap 0. órája. Helye: Alulírott szerződő elismerem, hogy a(z) címemre küldött fenti kötvényszámú biztosítási ajánlat/kötvény, ill. annak mellékleteinek tartalmát megismertem, az abban foglaltakat így a biztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási díjakat és a biztosító által vállalt kockázatokat, biztosítási összegeket, a kockázatviselési helyre vonatkozó adatokat, a szerződésben szereplő személyek adatait, valamint a zálogkötelezetti nyilatkozatot (amennyiben ilyen nyilatkozatot tettem) leellenőriztem és elfogadom. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatok a kötvény elválaszthatatlan részét képezik, a kötvény kizárólag jelen Ügyféltájékoztató Nyilatkozattal együtt és az abban foglaltak szerint érvényes. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatok a kötvény elválaszthatatlan részét képezik, a kötvény kizárólag jelen Ügyféltájékoztató nyilatkozattokkal együtt és az abban foglaltak szerint érvényes. Alulírott szerződő hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítási kötvényt és a mellékleteit, valamint a szerződési feltételeket a biztosító részemre kizárólag elektronikus formában bocsássa rendelkezésemre az általam az előző bekezdésben megadott címre. Kijelentem, hogy az elektronikus dokumentumok tartalmához hozzáférést biztosító számítástechnikai alkalmazással rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a megadott címem valótlanságából vagy hiányosságából, az általam használt számítástechnikai eszközök, programok hibáiból, továbbá a SIGNAL Biztosító Zrt. érdekkörén kívül álló egyéb okokból eredő károkért, a kívánt joghatások elmaradásáért a SIGNAL Biztosító Zrt. és az OVB Vermögensberatung Kft. nem tehetők felelőssé. Alulírott szerződő tájékoztatást kaptam arról, hogy a szerződéskötés napjától számított 15 napon belül indoklás nélkül elállhatok jelen biztosítási szerződéstől a SIGNAL Biztosító Zrt. címére küldött írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozat történhet elektronikus levélben is (az címre), melyhez mellékletként csatolni szükséges a szerződő által aláírt, szkennelt elállásról szóló nyilatkozatot. Igen Nem Mint Ügyfél, a reklám közlése, továbbá adatkezelés tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszem a SIGNAL Biztosító Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., továbbiakban Biztosító) részére. Ezennel önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító saját termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat közvetlenül megküldjön részemre levélben vagy a megadott címre, vagy ismertessen velem telefonon, SMS-ben vagy MMSben, illetve egyéb elektronikus csatornán, a szerződés megszűnését követően is, hozzájárulásom visszavonásáig. Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást a velem szerződésben álló SIGNAL Biztosító Zrt. részéről teljes körűen megkaptam. Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy fenti adataimat a hozzájárulásommal elfogadott célból, az adatok biztonságáról gondoskodva hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Vállalom, hogy a fenti adataimban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelentem az alábbi módok egyikén: telefon: , fax: , postacím: SIGNAL Biztosító Zrt Bp. Pf. 260, valamint személyesen a SIGNAL központi ügyfélszolgálati irodájában. Tudomással bírok arról, hogy a fenti címre küldött kérésemre, vagy telefonon a számon, postai úton vagy személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodájában, illetve az Ügyfélportálon a SIGNAL Biztosító Zrt-től bármikor tájékoztatást kérhetek a fenti személyes adataim kezeléséről, illetve jelen nyilatkozatot bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. A Biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87194/2015. Kijelentem, hogy a Biztosító, a biztosításközvetítő főbb adatairól szóló tájékoztatást szóban és írásban is megkaptam. Fizetendő éves díj: Ft A biztosításközvetítő a díj átvételére nem jogosult. Szerződő aláírása Biztosításközvetítő aláírása OVB Biztosításközvetítő kódja Adószám: Biztosítási szolgáltatás, SzJ szám: A biztosítás az ÁFA alól mentes. SIGNAL Biztosító Zrt Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: , Fax: Dr. Kálózdi Tamás elnök-vezérigazgató Csata Dénes vezérigazgató-helyettes

2 Jelen adatlap az előző oldalon megjelölt kötvényszámú biztosítási ajánlat/kötvény Ügyféltájékoztató Nyilatkozatának folytatása, így az alábbiak is elválaszthatatlan részét képezik a biztosítási szerződésnek. Alulírott szerződő elismerem, hogy a jelen Nyilatkozat és Ügyféltájékoztató mindkét oldalának aláírása előtt megismertem és áttanulmányozás után elfogadtam az általam igényelt kockázatokra vonatkozóan a SIGNAL OTTHON biztosítás szerződési feltételeit, így az általános, különös és kiegészítő biztosítási feltételeit, külön feltételeit, záradékait, vagyonvédelmi előírásait, kiegészítő szerződési feltételt, valamint nyilatkozom az alábbi pontokról. Elismerem, hogy az ajánlati nyomtatvány(ok)on és melléklet(ek)en minden, a biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás(ok) nem történt(ek). Tudomásul veszem, hogy a szerződés tartalma teljes mértékben írásbeliséghez kötött, így nem válnak tartalmává szokások (melynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek), és gyakorlatok (amelyet egymás között kialakítottak), valamint aláírásommal kizárólagos felelősséget vállalok minden adat helyességéért, még azokért is, amelyeket nem sajátkezűleg írtam. Kijelentem, hogy a biztosítási összeget saját becslésem alapján határoztam meg. Tudomásul veszem az esetleges alulbiztosítottság következményeit, illetve azt, hogy a biztosítási összegek a feltételekben meghatározottaknak megfelelően értékkövetésre kerülnek. Tudomásul veszem, hogy a biztosító betöréses lopás biztosítási esemény esetén a behatolás helyén és időpontjában ténylegesen megvalósult védelmi szint szerint, a feltételgyűjteményben található táblázatok alapján állapítja meg a kártérítés mértékét. Tudomásul veszem, hogy a vagyonvédelmi előírások megvalósítása és fenntartása a szerződő/biztosított feladata és kötelezettsége a neki átadott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vagyonvédelmi előírások alapján. Tudomásul veszem, hogy a szerződés megkötése (az ajánlatnak a biztosításközvetítő részéről való aláírása, illetve annak átvétele) nem jelenti a biztosító és a biztosításközvetítő részéről a már meglévő védelmi szint minősítését. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az I. védelem (vagy a feltételgyűjteményben meghatározott területi egységek esetén a II. védelem) szerinti biztonsági előírások sem teljesülnek a behatolás helyén és időpontjában, a biztosító mentesül a kártérítési kötelezettsége alól. Szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító más biztosítótársaságoktól, kárrendezési irodáktól a szerződési előzményekkel/kárigényekkel összefüggésben adatokat/kárdokumentációkat kérjen be a kockázatelbíráláshoz, illetve a kárrendezési eljáráshoz. Kijelentem, hogy az ajánlaton megnevezett biztosításközvetítő részletesen és mindenre kiterjedően tájékoztatott az általam a SIGNAL Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) megkötni kívánt biztosítási szerződéssel és az OVB Vermögensberatung Kft. (1138 Budapest, Váci út 140.) adataival kapcsolatban. Így többek között arról, hogy a a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító visszautasíthatja, ha, az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges. kárbiztosítások esetén az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken, kivéve, ha a szerződő fél a díjat megfelelően kiegészíti. Ezen jogkövetkezményt a biztosító abban az esetben alkalmazhatja, ha arra legkésőbb a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg írásban felhívta a szerződő fél figyelmét, és a fedezetfeltöltés díját közölte, ha szerződő fél a fedezetfeltöltés jogával nem él, a szerződés a kifizetett összeggel csökkentett biztosítási összeg mellett marad hatályban a folyó biztosítási időszakra. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a biztosítás szerződési feltételeiben a Ptk. rendelkezéseitől eltérő feltételek is rögzítésre kerültek, amelyeket kifejezetten elfogadok, így különösen az I. Általános feltételek fejezetében: a I.14.B. pontban foglaltakat (elévülés); a I.6.C.c. pontban a reaktiválására vonatkozó rendelkezéseket; a I.2.H. pontban az írásbeli alakhoz kötött nyilatkozatok formaiságaira vonatkozó előírásokat, valamint a III. Kiegészítő felelősségbiztosítás fejezetében: a III.6.A. pontjában foglaltakat, valamint a a III.5.C. pontjában foglaltakat. A biztosításközvetítő által nyújtott tájékoztatást megértettem. Elismerem, hogy a tájékoztatás hiánytalanul tartalmazta az alábbi információkat és tudomásul veszem, hogy a tájékoztatást a vonatkozó szerződési feltételek rögzítik: a biztosítási időszakot és tartamot; a szerződés felmondásának feltételeit; a kockázatviselés kezdetét, szünetelését és végét; a biztosító mentesülésének feltételeit, az alkalmazott kizárásokat; a biztosítási eseményeket, bejelentésük módját és határidejét; az értékkövetés módját, mértékét; a díjfizetés, díjmódosítás módját, idejét és lehetőségét az alapbiztosításokra és a kiegészítő kockázatokra vonatkozóan, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a biztosításközvetítő jogosult-e, és ha a fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv megnevezését és székhelyét, valamint a panaszok előterjesztésének egyéb fórumait, illetve a bírói út igénybevételének lehetőségét, egyes igények elévülési idejét; igen, akkor milyen korlátozásokkal az ügyféltől biztosítási díjat átvenni, továbbá jogosult-e a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni; azoknak a szervezeteknek a felsorolását, amelyeknek a biztosító az ügyfelek adatait a január 1-től hatályos 2014.évi LXXXVIII törvény (új Bit.) ában és a ában foglaltak alapján a biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját, idejét és a választható továbbíthatja; lehetőségeket; a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudni valókat; a szerződés megszűnésének eseteit; a szerződés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a megjelölését. Jelen biztosítási szerződés megkötésére (ajánlattételre) a független biztosításközvetítőként eljáró OVB Vermögensberatung Kft. (1138 Budapest Váci út 140. a továbbiakban: OVB) illetve az ajánlaton feltüntetett biztosításközvetítést végző természetes személy közreműködésével kerül sor. Az OVB Felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (MNB) (1054 Budapest, Szabadság tér 9.). Az OVB és az üzletkötő adatai az MNB mint felügyeleti hatóság biztosításközvetítői regiszterében szerepelnek, a nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján: oly módon, hogy az ajánlaton feltüntetett üzletkötőnek az OVB neve alatt aktív státuszban nyilvántartott biztosításközvetítőnek kell lennie. Az OVB nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosítóban, melynek termékeit közvetíti. Az OVB-ben nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosító, vagy anyavállalata, amelynek termékeit közvetíti. Az ügyfelet megilleti az OVB-vel vagy az üzletkötővel szembeni a panasztétel lehetősége. Közvetlenül az OVB-nél tett panaszokat az OVB a panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint bírálja el. Panasz elbírálására jogosult továbbá az OVB felügyeleti szerve, a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az OVB vagy az üzletkötő szakmai tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az OVB független közvetítőként maga tartozik helyt állni az ügyfél felé. Az OVB független biztosításközvetítőként (többes ügynökként) a honlapon felsorolt biztosítók és pénzügyi intézmények megbízásából jár(hat) el. Az OVB mint független biztosításközvetítő egyidejűleg több biztosítóval fennálló jogviszony alapján azok egymással versengő termékeit közvetíti. Az OVB-nek a honlapon felsorolt biztosítási termék terjesztésére van jogosultsága. Az OVB illetve az üzletkötő biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget nem vehet át, tehát az üzletkötő semmilyen díj beszedésére, készpénz átvételére, kezelésére nem jogosult. Az OVB illetve az üzletkötő független biztosításközvetítőként a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem vehet át. Az OVB a biztosítóval kötött megállapodása alapján képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, kizárólag közvetítői tevékenységet végez, a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni nem jogosult. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy az ügyféltájékoztató és nyilatkozat tartalmát megismertem és aláírásommal jóváhagyólag elfogadom. Tudomással rendelkezem arról, hogy ezen okirat az ajánlati lappal/ kötvénnyel, valamint az általam megismert szerződéses feltételekkel, nyilatkozatokkal együtt képezi a szerződés dokumentációját. Kijelentem, hogy a szerződés dokumentációját megkaptam, annak tartalmát, különösen a megkötendő biztosítási szerződés feltételeit és a biztosító főbb adataira, valamint teendőimre vonatkozó tájékoztatást megismertem és elfogadom. Kijelentem, hogy ajánlattételre jogosult vagyok, azt önálló elhatározásom alapján kezdeményezem, annak tartalma saját szerződéses akaratomat tükrözi, ennek megfelelően ajánlatot teszek a SIGNAL OTTHON lakásbiztosítási szerződés megkötésére. Szerződő aláírása Mindhárom példányt szíveskedjen aláírni!

3 NYILATKOZAT ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A kinyomtatott kalkulációval együtt kell az OVB Központba 10 napon belül megküldeni! OVB Központ példánya Kötvényszám: Képviselő kódja: Kérjük, hogy a biztosítási KÖTVÉNY, illetve jelen Nyilatkozat és ügyféltájékoztató mindkét oldalának tartalmát aláírása előtt olvassa el. SZERZŐDŐ LEVELEZÉSI CÍMZETT Titulusa: Családi és utóneve: Telefon: BIZTOSÍTOTT KOCKÁZATVISELÉS Igényelt kezdete: év hó nap 0. óra A biztosítási szerződés határozatlan időre jön létre. A biztosítási védelem a kockázatviselés igényelt kezdetével, de legkorábban az első díj befizetését követő nap 0. órájával lép életbe. Ettől eltérően a (SÁVBI ) a kockázatviselés kezdete vezetékes vízkár, csőtörés és -repedés, valamint a telken levő vezetékek biztosítása esetén a szerződés hatályba lépését követő 16. nap 0. órája. Helye: Alulírott szerződő elismerem, hogy a(z) címemre küldött fenti kötvényszámú biztosítási ajánlat/kötvény, ill. annak mellékleteinek tartalmát megismertem, az abban foglaltakat így a biztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási díjakat és a biztosító által vállalt kockázatokat, biztosítási összegeket, a kockázatviselési helyre vonatkozó adatokat, a szerződésben szereplő személyek adatait, valamint a zálogkötelezetti nyilatkozatot (amennyiben ilyen nyilatkozatot tettem) leellenőriztem és elfogadom. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatok a kötvény elválaszthatatlan részét képezik, a kötvény kizárólag jelen Ügyféltájékoztató Nyilatkozattal együtt és az abban foglaltak szerint érvényes. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatok a kötvény elválaszthatatlan részét képezik, a kötvény kizárólag jelen Ügyféltájékoztató nyilatkozattokkal együtt és az abban foglaltak szerint érvényes. Alulírott szerződő hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítási kötvényt és a mellékleteit, valamint a szerződési feltételeket a biztosító részemre kizárólag elektronikus formában bocsássa rendelkezésemre az általam az előző bekezdésben megadott címre. Kijelentem, hogy az elektronikus dokumentumok tartalmához hozzáférést biztosító számítástechnikai alkalmazással rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a megadott címem valótlanságából vagy hiányosságából, az általam használt számítástechnikai eszközök, programok hibáiból, továbbá a SIGNAL Biztosító Zrt. érdekkörén kívül álló egyéb okokból eredő károkért, a kívánt joghatások elmaradásáért a SIGNAL Biztosító Zrt. és az OVB Vermögensberatung Kft. nem tehetők felelőssé. Alulírott szerződő tájékoztatást kaptam arról, hogy a szerződéskötés napjától számított 15 napon belül indoklás nélkül elállhatok jelen biztosítási szerződéstől a SIGNAL Biztosító Zrt. címére küldött írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozat történhet elektronikus levélben is (az címre), melyhez mellékletként csatolni szükséges a szerződő által aláírt, szkennelt elállásról szóló nyilatkozatot. Igen Nem Mint Ügyfél, a reklám közlése, továbbá adatkezelés tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszem a SIGNAL Biztosító Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., továbbiakban Biztosító) részére. Ezennel önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító saját termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat közvetlenül megküldjön részemre levélben vagy a megadott címre, vagy ismertessen velem telefonon, SMS-ben vagy MMSben, illetve egyéb elektronikus csatornán, a szerződés megszűnését követően is, hozzájárulásom visszavonásáig. Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást a velem szerződésben álló SIGNAL Biztosító Zrt. részéről teljes körűen megkaptam. Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy fenti adataimat a hozzájárulásommal elfogadott célból, az adatok biztonságáról gondoskodva hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Vállalom, hogy a fenti adataimban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelentem az alábbi módok egyikén: telefon: , fax: , postacím: SIGNAL Biztosító Zrt Bp. Pf. 260, valamint személyesen a SIGNAL központi ügyfélszolgálati irodájában. Tudomással bírok arról, hogy a fenti címre küldött kérésemre, vagy telefonon a számon, postai úton vagy személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodájában, illetve az Ügyfélportálon a SIGNAL Biztosító Zrt-től bármikor tájékoztatást kérhetek a fenti személyes adataim kezeléséről, illetve jelen nyilatkozatot bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. A Biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87194/2015. Kijelentem, hogy a Biztosító, a biztosításközvetítő főbb adatairól szóló tájékoztatást szóban és írásban is megkaptam. Fizetendő éves díj: Ft A biztosításközvetítő a díj átvételére nem jogosult. Szerződő aláírása Biztosításközvetítő aláírása OVB Biztosításközvetítő kódja Adószám: Biztosítási szolgáltatás, SzJ szám: A biztosítás az ÁFA alól mentes. SIGNAL Biztosító Zrt Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: , Fax: Dr. Kálózdi Tamás elnök-vezérigazgató Csata Dénes vezérigazgató-helyettes

4 Jelen adatlap az előző oldalon megjelölt kötvényszámú biztosítási ajánlat/kötvény Ügyféltájékoztató Nyilatkozatának folytatása, így az alábbiak is elválaszthatatlan részét képezik a biztosítási szerződésnek. Alulírott szerződő elismerem, hogy a jelen Nyilatkozat és Ügyféltájékoztató mindkét oldalának aláírása előtt megismertem és áttanulmányozás után elfogadtam az általam igényelt kockázatokra vonatkozóan a SIGNAL OTTHON biztosítás szerződési feltételeit, így az általános, különös és kiegészítő biztosítási feltételeit, külön feltételeit, záradékait, vagyonvédelmi előírásait, kiegészítő szerződési feltételt, valamint nyilatkozom az alábbi pontokról. Elismerem, hogy az ajánlati nyomtatvány(ok)on és melléklet(ek)en minden, a biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás(ok) nem történt(ek). Tudomásul veszem, hogy a szerződés tartalma teljes mértékben írásbeliséghez kötött, így nem válnak tartalmává szokások (melynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek), és gyakorlatok (amelyet egymás között kialakítottak), valamint aláírásommal kizárólagos felelősséget vállalok minden adat helyességéért, még azokért is, amelyeket nem sajátkezűleg írtam. Kijelentem, hogy a biztosítási összeget saját becslésem alapján határoztam meg. Tudomásul veszem az esetleges alulbiztosítottság következményeit, illetve azt, hogy a biztosítási összegek a feltételekben meghatározottaknak megfelelően értékkövetésre kerülnek. Tudomásul veszem, hogy a biztosító betöréses lopás biztosítási esemény esetén a behatolás helyén és időpontjában ténylegesen megvalósult védelmi szint szerint, a feltételgyűjteményben található táblázatok alapján állapítja meg a kártérítés mértékét. Tudomásul veszem, hogy a vagyonvédelmi előírások megvalósítása és fenntartása a szerződő/biztosított feladata és kötelezettsége a neki átadott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vagyonvédelmi előírások alapján. Tudomásul veszem, hogy a szerződés megkötése (az ajánlatnak a biztosításközvetítő részéről való aláírása, illetve annak átvétele) nem jelenti a biztosító és a biztosításközvetítő részéről a már meglévő védelmi szint minősítését. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az I. védelem (vagy a feltételgyűjteményben meghatározott területi egységek esetén a II. védelem) szerinti biztonsági előírások sem teljesülnek a behatolás helyén és időpontjában, a biztosító mentesül a kártérítési kötelezettsége alól. Szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító más biztosítótársaságoktól, kárrendezési irodáktól a szerződési előzményekkel/kárigényekkel összefüggésben adatokat/kárdokumentációkat kérjen be a kockázatelbíráláshoz, illetve a kárrendezési eljáráshoz. Kijelentem, hogy az ajánlaton megnevezett biztosításközvetítő részletesen és mindenre kiterjedően tájékoztatott az általam a SIGNAL Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) megkötni kívánt biztosítási szerződéssel és az OVB Vermögensberatung Kft. (1138 Budapest, Váci út 140.) adataival kapcsolatban. Így többek között arról, hogy a a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító visszautasíthatja, ha, az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges. kárbiztosítások esetén az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken, kivéve, ha a szerződő fél a díjat megfelelően kiegészíti. Ezen jogkövetkezményt a biztosító abban az esetben alkalmazhatja, ha arra legkésőbb a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg írásban felhívta a szerződő fél figyelmét, és a fedezetfeltöltés díját közölte, ha szerződő fél a fedezetfeltöltés jogával nem él, a szerződés a kifizetett összeggel csökkentett biztosítási összeg mellett marad hatályban a folyó biztosítási időszakra. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a biztosítás szerződési feltételeiben a Ptk. rendelkezéseitől eltérő feltételek is rögzítésre kerültek, amelyeket kifejezetten elfogadok, így különösen az I. Általános feltételek fejezetében: a I.14.B. pontban foglaltakat (elévülés); a I.6.C.c. pontban a reaktiválására vonatkozó rendelkezéseket; a I.2.H. pontban az írásbeli alakhoz kötött nyilatkozatok formaiságaira vonatkozó előírásokat, valamint a III. Kiegészítő felelősségbiztosítás fejezetében: a III.6.A. pontjában foglaltakat, valamint a a III.5.C. pontjában foglaltakat. A biztosításközvetítő által nyújtott tájékoztatást megértettem. Elismerem, hogy a tájékoztatás hiánytalanul tartalmazta az alábbi információkat és tudomásul veszem, hogy a tájékoztatást a vonatkozó szerződési feltételek rögzítik: a biztosítási időszakot és tartamot; a szerződés felmondásának feltételeit; a kockázatviselés kezdetét, szünetelését és végét; a biztosító mentesülésének feltételeit, az alkalmazott kizárásokat; a biztosítási eseményeket, bejelentésük módját és határidejét; az értékkövetés módját, mértékét; a díjfizetés, díjmódosítás módját, idejét és lehetőségét az alapbiztosításokra és a kiegészítő kockázatokra vonatkozóan, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a biztosításközvetítő jogosult-e, és ha a fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv megnevezését és székhelyét, valamint a panaszok előterjesztésének egyéb fórumait, illetve a bírói út igénybevételének lehetőségét, egyes igények elévülési idejét; igen, akkor milyen korlátozásokkal az ügyféltől biztosítási díjat átvenni, továbbá jogosult-e a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni; azoknak a szervezeteknek a felsorolását, amelyeknek a biztosító az ügyfelek adatait a január 1-től hatályos 2014.évi LXXXVIII törvény (új Bit.) ában és a ában foglaltak alapján a biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját, idejét és a választható továbbíthatja; lehetőségeket; a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudni valókat; a szerződés megszűnésének eseteit; a szerződés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a megjelölését. Jelen biztosítási szerződés megkötésére (ajánlattételre) a független biztosításközvetítőként eljáró OVB Vermögensberatung Kft. (1138 Budapest Váci út 140. a továbbiakban: OVB) illetve az ajánlaton feltüntetett biztosításközvetítést végző természetes személy közreműködésével kerül sor. Az OVB Felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (MNB) (1054 Budapest, Szabadság tér 9.). Az OVB és az üzletkötő adatai az MNB mint felügyeleti hatóság biztosításközvetítői regiszterében szerepelnek, a nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján: oly módon, hogy az ajánlaton feltüntetett üzletkötőnek az OVB neve alatt aktív státuszban nyilvántartott biztosításközvetítőnek kell lennie. Az OVB nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosítóban, melynek termékeit közvetíti. Az OVB-ben nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosító, vagy anyavállalata, amelynek termékeit közvetíti. Az ügyfelet megilleti az OVB-vel vagy az üzletkötővel szembeni a panasztétel lehetősége. Közvetlenül az OVB-nél tett panaszokat az OVB a panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint bírálja el. Panasz elbírálására jogosult továbbá az OVB felügyeleti szerve, a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az OVB vagy az üzletkötő szakmai tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az OVB független közvetítőként maga tartozik helyt állni az ügyfél felé. Az OVB független biztosításközvetítőként (többes ügynökként) a honlapon felsorolt biztosítók és pénzügyi intézmények megbízásából jár(hat) el. Az OVB mint független biztosításközvetítő egyidejűleg több biztosítóval fennálló jogviszony alapján azok egymással versengő termékeit közvetíti. Az OVB-nek a honlapon felsorolt biztosítási termék terjesztésére van jogosultsága. Az OVB illetve az üzletkötő biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget nem vehet át, tehát az üzletkötő semmilyen díj beszedésére, készpénz átvételére, kezelésére nem jogosult. Az OVB illetve az üzletkötő független biztosításközvetítőként a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem vehet át. Az OVB a biztosítóval kötött megállapodása alapján képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, kizárólag közvetítői tevékenységet végez, a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni nem jogosult. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy az ügyféltájékoztató és nyilatkozat tartalmát megismertem és aláírásommal jóváhagyólag elfogadom. Tudomással rendelkezem arról, hogy ezen okirat az ajánlati lappal/ kötvénnyel, valamint az általam megismert szerződéses feltételekkel, nyilatkozatokkal együtt képezi a szerződés dokumentációját. Kijelentem, hogy a szerződés dokumentációját megkaptam, annak tartalmát, különösen a megkötendő biztosítási szerződés feltételeit és a biztosító főbb adataira, valamint teendőimre vonatkozó tájékoztatást megismertem és elfogadom. Kijelentem, hogy ajánlattételre jogosult vagyok, azt önálló elhatározásom alapján kezdeményezem, annak tartalma saját szerződéses akaratomat tükrözi, ennek megfelelően ajánlatot teszek a SIGNAL OTTHON lakásbiztosítási szerződés megkötésére. Szerződő aláírása Mindhárom példányt szíveskedjen aláírni!

5 NYILATKOZAT ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ A kinyomtatott kalkulációval együtt kell az OVB Központba 10 napon belül megküldeni! Ügyfél példánya Kötvényszám: Képviselő kódja: Kérjük, hogy a biztosítási KÖTVÉNY, illetve jelen Nyilatkozat és ügyféltájékoztató mindkét oldalának tartalmát aláírása előtt olvassa el. SZERZŐDŐ LEVELEZÉSI CÍMZETT Titulusa: Családi és utóneve: Telefon: BIZTOSÍTOTT KOCKÁZATVISELÉS Igényelt kezdete: év hó nap 0. óra A biztosítási szerződés határozatlan időre jön létre. A biztosítási védelem a kockázatviselés igényelt kezdetével, de legkorábban az első díj befizetését követő nap 0. órájával lép életbe. Ettől eltérően a (SÁVBI ) a kockázatviselés kezdete vezetékes vízkár, csőtörés és -repedés, valamint a telken levő vezetékek biztosítása esetén a szerződés hatályba lépését követő 16. nap 0. órája. Helye: Alulírott szerződő elismerem, hogy a(z) címemre küldött fenti kötvényszámú biztosítási ajánlat/kötvény, ill. annak mellékleteinek tartalmát megismertem, az abban foglaltakat így a biztosítási szerződésre vonatkozó biztosítási díjakat és a biztosító által vállalt kockázatokat, biztosítási összegeket, a kockázatviselési helyre vonatkozó adatokat, a szerződésben szereplő személyek adatait, valamint a zálogkötelezetti nyilatkozatot (amennyiben ilyen nyilatkozatot tettem) leellenőriztem és elfogadom. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatok a kötvény elválaszthatatlan részét képezik, a kötvény kizárólag jelen Ügyféltájékoztató Nyilatkozattal együtt és az abban foglaltak szerint érvényes. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jelen nyilatkozatok a kötvény elválaszthatatlan részét képezik, a kötvény kizárólag jelen Ügyféltájékoztató nyilatkozattokkal együtt és az abban foglaltak szerint érvényes. Alulírott szerződő hozzájárulok ahhoz, hogy a biztosítási kötvényt és a mellékleteit, valamint a szerződési feltételeket a biztosító részemre kizárólag elektronikus formában bocsássa rendelkezésemre az általam az előző bekezdésben megadott címre. Kijelentem, hogy az elektronikus dokumentumok tartalmához hozzáférést biztosító számítástechnikai alkalmazással rendelkezem. Tudomásul veszem, hogy a megadott címem valótlanságából vagy hiányosságából, az általam használt számítástechnikai eszközök, programok hibáiból, továbbá a SIGNAL Biztosító Zrt. érdekkörén kívül álló egyéb okokból eredő károkért, a kívánt joghatások elmaradásáért a SIGNAL Biztosító Zrt. és az OVB Vermögensberatung Kft. nem tehetők felelőssé. Alulírott szerződő tájékoztatást kaptam arról, hogy a szerződéskötés napjától számított 15 napon belül indoklás nélkül elállhatok jelen biztosítási szerződéstől a SIGNAL Biztosító Zrt. címére küldött írásbeli nyilatkozattal. A nyilatkozat történhet elektronikus levélben is (az címre), melyhez mellékletként csatolni szükséges a szerződő által aláírt, szkennelt elállásról szóló nyilatkozatot. Igen Nem Mint Ügyfél, a reklám közlése, továbbá adatkezelés tárgyában az alábbi nyilatkozatot teszem a SIGNAL Biztosító Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., továbbiakban Biztosító) részére. Ezennel önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárulok ahhoz, hogy a Biztosító saját termékeivel, szolgáltatásaival, különleges ajánlataival, hirdetési célból reklámküldeményeket, továbbá egyéb, a fogyasztók tájékozottságát segítő információkat közvetlenül megküldjön részemre levélben vagy a megadott címre, vagy ismertessen velem telefonon, SMS-ben vagy MMSben, illetve egyéb elektronikus csatornán, a szerződés megszűnését követően is, hozzájárulásom visszavonásáig. Kijelentem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást a velem szerződésben álló SIGNAL Biztosító Zrt. részéről teljes körűen megkaptam. Felhatalmazom a Biztosítót arra, hogy fenti adataimat a hozzájárulásommal elfogadott célból, az adatok biztonságáról gondoskodva hozzájárulásom visszavonásáig kezelje. Vállalom, hogy a fenti adataimban bekövetkezett változást 5 munkanapon belül bejelentem az alábbi módok egyikén: telefon: , fax: , postacím: SIGNAL Biztosító Zrt Bp. Pf. 260, valamint személyesen a SIGNAL központi ügyfélszolgálati irodájában. Tudomással bírok arról, hogy a fenti címre küldött kérésemre, vagy telefonon a számon, postai úton vagy személyesen a Biztosító ügyfélszolgálati irodájában, illetve az Ügyfélportálon a SIGNAL Biztosító Zrt-től bármikor tájékoztatást kérhetek a fenti személyes adataim kezeléséről, illetve jelen nyilatkozatot bármikor, indoklás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. A Biztosító adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-87194/2015. Kijelentem, hogy a Biztosító, a biztosításközvetítő főbb adatairól szóló tájékoztatást szóban és írásban is megkaptam. Fizetendő éves díj: Ft A biztosításközvetítő a díj átvételére nem jogosult. Szerződő aláírása Biztosításközvetítő aláírása OVB Biztosításközvetítő kódja Adószám: Biztosítási szolgáltatás, SzJ szám: A biztosítás az ÁFA alól mentes. SIGNAL Biztosító Zrt Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: , Fax: Dr. Kálózdi Tamás elnök-vezérigazgató Csata Dénes vezérigazgató-helyettes

6 Jelen adatlap az előző oldalon megjelölt kötvényszámú biztosítási ajánlat/kötvény Ügyféltájékoztató Nyilatkozatának folytatása, így az alábbiak is elválaszthatatlan részét képezik a biztosítási szerződésnek. Alulírott szerződő elismerem, hogy a jelen Nyilatkozat és Ügyféltájékoztató mindkét oldalának aláírása előtt megismertem és áttanulmányozás után elfogadtam az általam igényelt kockázatokra vonatkozóan a SIGNAL OTTHON biztosítás szerződési feltételeit, így az általános, különös és kiegészítő biztosítási feltételeit, külön feltételeit, záradékait, vagyonvédelmi előírásait, kiegészítő szerződési feltételt, valamint nyilatkozom az alábbi pontokról. Elismerem, hogy az ajánlati nyomtatvány(ok)on és melléklet(ek)en minden, a biztosítással kapcsolatos igényem rögzítésre került, és más szóbeli megállapodás(ok) nem történt(ek). Tudomásul veszem, hogy a szerződés tartalma teljes mértékben írásbeliséghez kötött, így nem válnak tartalmává szokások (melynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek), és gyakorlatok (amelyet egymás között kialakítottak), valamint aláírásommal kizárólagos felelősséget vállalok minden adat helyességéért, még azokért is, amelyeket nem sajátkezűleg írtam. Kijelentem, hogy a biztosítási összeget saját becslésem alapján határoztam meg. Tudomásul veszem az esetleges alulbiztosítottság következményeit, illetve azt, hogy a biztosítási összegek a feltételekben meghatározottaknak megfelelően értékkövetésre kerülnek. Tudomásul veszem, hogy a biztosító betöréses lopás biztosítási esemény esetén a behatolás helyén és időpontjában ténylegesen megvalósult védelmi szint szerint, a feltételgyűjteményben található táblázatok alapján állapítja meg a kártérítés mértékét. Tudomásul veszem, hogy a vagyonvédelmi előírások megvalósítása és fenntartása a szerződő/biztosított feladata és kötelezettsége a neki átadott, a szerződés elválaszthatatlan részét képező Vagyonvédelmi előírások alapján. Tudomásul veszem, hogy a szerződés megkötése (az ajánlatnak a biztosításközvetítő részéről való aláírása, illetve annak átvétele) nem jelenti a biztosító és a biztosításközvetítő részéről a már meglévő védelmi szint minősítését. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az I. védelem (vagy a feltételgyűjteményben meghatározott területi egységek esetén a II. védelem) szerinti biztonsági előírások sem teljesülnek a behatolás helyén és időpontjában, a biztosító mentesül a kártérítési kötelezettsége alól. Szerződő hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító más biztosítótársaságoktól, kárrendezési irodáktól a szerződési előzményekkel/kárigényekkel összefüggésben adatokat/kárdokumentációkat kérjen be a kockázatelbíráláshoz, illetve a kárrendezési eljáráshoz. Kijelentem, hogy az ajánlaton megnevezett biztosításközvetítő részletesen és mindenre kiterjedően tájékoztatott az általam a SIGNAL Biztosító Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) megkötni kívánt biztosítási szerződéssel és az OVB Vermögensberatung Kft. (1138 Budapest, Váci út 140.) adataival kapcsolatban. Így többek között arról, hogy a a kockázatelbírálási idő alatt a biztosítási esemény bekövetkezik, az ajánlatot a biztosító visszautasíthatja, ha, az igényelt biztosítási fedezet jellege vagy a kockázatviselés körülményei alapján nyilvánvaló, hogy az ajánlat elfogadásához a kockázat egyedi elbírálása szükséges. kárbiztosítások esetén az adott biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási összeg az ugyanazon biztosítási időszakban bekövetkezett biztosítási esemény miatt kifizetett összeggel csökken, kivéve, ha a szerződő fél a díjat megfelelően kiegészíti. Ezen jogkövetkezményt a biztosító abban az esetben alkalmazhatja, ha arra legkésőbb a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg írásban felhívta a szerződő fél figyelmét, és a fedezetfeltöltés díját közölte, ha szerződő fél a fedezetfeltöltés jogával nem él, a szerződés a kifizetett összeggel csökkentett biztosítási összeg mellett marad hatályban a folyó biztosítási időszakra. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a biztosítás szerződési feltételeiben a Ptk. rendelkezéseitől eltérő feltételek is rögzítésre kerültek, amelyeket kifejezetten elfogadok, így különösen az I. Általános feltételek fejezetében: a I.14.B. pontban foglaltakat (elévülés); a I.6.C.c. pontban a reaktiválására vonatkozó rendelkezéseket; a I.2.H. pontban az írásbeli alakhoz kötött nyilatkozatok formaiságaira vonatkozó előírásokat, valamint a III. Kiegészítő felelősségbiztosítás fejezetében: a III.6.A. pontjában foglaltakat, valamint a a III.5.C. pontjában foglaltakat. A biztosításközvetítő által nyújtott tájékoztatást megértettem. Elismerem, hogy a tájékoztatás hiánytalanul tartalmazta az alábbi információkat és tudomásul veszem, hogy a tájékoztatást a vonatkozó szerződési feltételek rögzítik: a biztosítási időszakot és tartamot; a szerződés felmondásának feltételeit; a kockázatviselés kezdetét, szünetelését és végét; a biztosító mentesülésének feltételeit, az alkalmazott kizárásokat; a biztosítási eseményeket, bejelentésük módját és határidejét; az értékkövetés módját, mértékét; a díjfizetés, díjmódosítás módját, idejét és lehetőségét az alapbiztosításokra és a kiegészítő kockázatokra vonatkozóan, továbbá az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a biztosításközvetítő jogosult-e, és ha a fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv megnevezését és székhelyét, valamint a panaszok előterjesztésének egyéb fórumait, illetve a bírói út igénybevételének lehetőségét, egyes igények elévülési idejét; igen, akkor milyen korlátozásokkal az ügyféltől biztosítási díjat átvenni, továbbá jogosult-e a biztosítótól az ügyfélnek járó összeg kifizetésében közreműködni; azoknak a szervezeteknek a felsorolását, amelyeknek a biztosító az ügyfelek adatait a január 1-től hatályos 2014.évi LXXXVIII törvény (új Bit.) ában és a ában foglaltak alapján a biztosító szolgáltatásait, azok teljesítésének módját, idejét és a választható továbbíthatja; lehetőségeket; a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvi és gyakorlati tudni valókat; a szerződés megszűnésének eseteit; a szerződés jogának, illetve az alkalmazandó jognak a megjelölését. Jelen biztosítási szerződés megkötésére (ajánlattételre) a független biztosításközvetítőként eljáró OVB Vermögensberatung Kft. (1138 Budapest Váci út 140. a továbbiakban: OVB) illetve az ajánlaton feltüntetett biztosításközvetítést végző természetes személy közreműködésével kerül sor. Az OVB Felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (MNB) (1054 Budapest, Szabadság tér 9.). Az OVB és az üzletkötő adatai az MNB mint felügyeleti hatóság biztosításközvetítői regiszterében szerepelnek, a nyilvántartás ellenőrizhető az MNB honlapján: oly módon, hogy az ajánlaton feltüntetett üzletkötőnek az OVB neve alatt aktív státuszban nyilvántartott biztosításközvetítőnek kell lennie. Az OVB nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosítóban, melynek termékeit közvetíti. Az OVB-ben nem rendelkezik minősített befolyással olyan biztosító, vagy anyavállalata, amelynek termékeit közvetíti. Az ügyfelet megilleti az OVB-vel vagy az üzletkötővel szembeni a panasztétel lehetősége. Közvetlenül az OVB-nél tett panaszokat az OVB a panaszkezelési szabályzatban foglaltak szerint bírálja el. Panasz elbírálására jogosult továbbá az OVB felügyeleti szerve, a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Az OVB vagy az üzletkötő szakmai tevékenysége során okozott kárért vagy felmerült sérelemdíj megfizetéséért az OVB független közvetítőként maga tartozik helyt állni az ügyfél felé. Az OVB független biztosításközvetítőként (többes ügynökként) a honlapon felsorolt biztosítók és pénzügyi intézmények megbízásából jár(hat) el. Az OVB mint független biztosításközvetítő egyidejűleg több biztosítóval fennálló jogviszony alapján azok egymással versengő termékeit közvetíti. Az OVB-nek a honlapon felsorolt biztosítási termék terjesztésére van jogosultsága. Az OVB illetve az üzletkötő biztosítási termék közvetítése során az ügyféltől díjat vagy díjelőleget nem vehet át, tehát az üzletkötő semmilyen díj beszedésére, készpénz átvételére, kezelésére nem jogosult. Az OVB illetve az üzletkötő független biztosításközvetítőként a biztosítótól az ügyfélnek járó összeget nem vehet át. Az OVB a biztosítóval kötött megállapodása alapján képviseleti jogosultsággal nem rendelkezik, kizárólag közvetítői tevékenységet végez, a biztosító nevében a biztosítási szerződést megkötni nem jogosult. Alulírott Ügyfél kijelentem, hogy az ügyféltájékoztató és nyilatkozat tartalmát megismertem és aláírásommal jóváhagyólag elfogadom. Tudomással rendelkezem arról, hogy ezen okirat az ajánlati lappal/ kötvénnyel, valamint az általam megismert szerződéses feltételekkel, nyilatkozatokkal együtt képezi a szerződés dokumentációját. Kijelentem, hogy a szerződés dokumentációját megkaptam, annak tartalmát, különösen a megkötendő biztosítási szerződés feltételeit és a biztosító főbb adataira, valamint teendőimre vonatkozó tájékoztatást megismertem és elfogadom. Kijelentem, hogy ajánlattételre jogosult vagyok, azt önálló elhatározásom alapján kezdeményezem, annak tartalma saját szerződéses akaratomat tükrözi, ennek megfelelően ajánlatot teszek a SIGNAL OTTHON lakásbiztosítási szerződés megkötésére. Szerződő aláírása Mindhárom példányt szíveskedjen aláírni!

UFS GROUP HOLDING ZRT.

UFS GROUP HOLDING ZRT. UFS GROUP HOLDING ZRT. Ügyfelek tájékoztatására vonatkozó szabályzata Elfogadva: 1/2014. igazgatósági határozattal Hatályba lépés napja: 2014. március 17. www.ufsgroup.hu 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött

Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Egyszerűsített Alkuszi Megbízás Mely létrejött Név:... Cím:... Adószám:... Cégjegyzékszám:... mint Megbízó és az mint Megbízott között. Aon Magyarország Kft. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. Adószám: 10481143-2-41,

Részletesebben

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT

TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT TIR HÁZTARTÁSI BALESETBIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT Ajánlatszám/ kötvényszám: Kockázatviselés kezdete: (Biztosító tölti ki!) (Biztosító tölti ki!) Szerződő adatai: Születéskori neve: Születési ideje: év hó nap Biztosított

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 2. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi belföldi árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő adatai

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA

GB526 JELÛ GROUPAMA GARANCIA TÁRSASHÁZKÖZÖSSÉGEK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK VAGYONBIZTOSÍTÁSA Biztosító: Groupama Garancia Biztosító Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071 Cégbíróság: Fõvárosi Bíróság Számlaszám: 11794008-20071099 76090193413921 57010

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az OTP Ingatlanlízing Zrt. befogad, nyilvántartásba vesz és kivizsgál minden, a termékeivel vagy a szolgáltatásaival kapcsolatban felmerült panaszt

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére

Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére 1. Sz. Melléklet Ajánlat / Módosítási javaslat Egyedi nemzetközi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítási szerződés az MKFE tagjai részére Szerződésszám: Neve: Székhelye: Levelezési címe: I. A Szerződő

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek:

Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. csoportos hitelfedezeti biztosításának összefoglalója Vonatkozó biztosítási feltételek: Összefoglaló terméktájékoztató az ERSTE Bank Hungary Zrt. által kötött hitelkártya szerződésekhez kapcsolódó, az UNION VIG Biztosító Zrt. által nyújtott Csoportos Hitelfedezeti Biztosításról Jelen összefoglaló

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek

Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek Üzletszabályzat és Általános szerződési feltételek A jelen Üzletszabályzat tartalmazza az EurópaTender Kft-nek az interneten keresztül történő biztosítási alkuszi tevékenységére vonatkozó, a megbízási

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Mely létrejött egyrészről: Cégnév: Székhely:

Mely létrejött egyrészről: Cégnév: Székhely: Megbízási szerződés Hitelbiztosítás közvetítői feladatainak ellátásához (amely azonosítási adatlapként is szolgál a 2007.évi CXXXVI. tv-ben előírt feladatok végrehajtásához) Mely létrejött egyrészről:

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2014.08.01-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Befizetés nyugtaszáma: Befizetés kelte: / / Befizetett összeg:

Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Befizetés nyugtaszáma: Befizetés kelte: / / Befizetett összeg: BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT UNION-Lakás Biztosítási ajánlat Adóigazgatási szám: 1049 1984-2-44 SZJ: 66.01.10.0 Tárgyi adómentes Kötvényszám: Ágazat: Módozat: Beérkezett: Terület: Kirendeltség: Üzletkötõ: / / Új

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Tippeld meg a hét kérdését és nyerj!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 11. 23. 12:00 perctől 2015. 12. 13. 23:59 percig tartó "Tippeld meg a hét kérdését

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2013.01.02-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y

P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y P A N A S Z N Y O M T A T V Á N Y A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. panasz formanyomtatványa, amely a Biztosító magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozik és ezek orvoslására irányul.

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS

TERMÉK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZAT - GB661 JELŰ UTAZÁSI GARANCIA BIZTOSÍTÁS Termék neve GB661 jelű Utazási Garancia Biztosítás Termék besorolása Alapbiztosítási csomagok Prémium Komfort Bázis Biztosítható kockázatok Sürgősségi orvosi ellátás x x x Asszisztencia x x x Jogvédelem

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Ügyfélfogadás rendje és panaszkezelésre vonatkozó szabályzat Verzió Hatályos Döntés száma 1. 2012. április 26. 7/2012.(04.26) vezérigazgatói határozat 2. 2014. július

Részletesebben

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1

A biztosító példánya. Az igazgatóság kódja: Természetes személy szerzõdõ esetén kitöltendõ Családi és utóneve: Neme: férfi nõ Születéskori neve: 1 Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--350-4288 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-42-42 Internet: www.allianz.hu; e-mail: eszallianz.hu

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei

Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei Online megköthető élet- és balesetbiztosítási csomagok Feltételei 1. Általános rendelkezések a) Az NN Biztosító Zrt. (székhelye: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B, a továbbiakban: Biztosító) jelen Feltételekben

Részletesebben

UNION-Casco Lopásvédelem Biztosítási ajánlat

UNION-Casco Lopásvédelem Biztosítási ajánlat Biztosítási ajánlat Képviselő kódja: Képviselő neve: Nyugtaszám: Ajánlatszám: Adóigazgatási szám: 10491984-2-44 Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki! A megfelelő helyen így jelölje! Szerződő Férfi Nő Nem

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az ügyfelek részére történő szolgáltatásnyújtás során a legfontosabb célunk, hogy mindig a legnagyobb fokú gondossággal és megbízhatósággal járjunk el, továbbá jogszerű és professzionális

Részletesebben

A biztosító példánya. Szerzõdésszám:

A biztosító példánya. Szerzõdésszám: Allianz Hungária Biztosító Zrt. Életbiztosítási osztály, szakkezelési szekció 387 Budapest, Pf. Fax: 06--488-000 Telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-4-4 Internet: www.allianz.hu; e-mail: esz@allianz.hu A

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA

IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA IGÉNYLÔLAP ÉS SZERZÔDÉS LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁRA Ezt az oldalt az Üzletkötô tölti ki! Számlaszám: IBAN szám (nemzetközi számlaszám): Termékkód: LTP ajánlatszám: Amely

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI GB117 JELÛ GRÁNIT VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI 1. Általános rendelkezések (1) A Gránit Vegyes Életbiztosítási szerzôdés (továbbiakban: biztosítás) a jelen Különös Feltételek valamint az OTP

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán

Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Telenor MyTV Facebook játék játék a Telenor Hungary Facebook oldalán Játékszabályzat Kérjük, olvassa el figyelmesen a Telenor Hungary Facebook oldalán megrendezett játék (a továbbiakban: Játék ) részvételi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.05.18-tól Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény Jogosultak köre: az akció hatálya alatt Prémium Hitel módozatú lakás-takarékpénztári szerződést kötő magánszemély ügyfelek Akció tárgya: ERSTE

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A "Találd meg az elveszett EFOTT jegyeket!" NYEREMÉNYJÁTÉK Adatvédelmi szabályzata I. Bevezetés A 2015. 07. 08. 00:01 perctől 2015. 07. 13. 23:59 percig tartó "Találd meg az elveszett

Részletesebben

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat

GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk ki,

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Társaságunk kiemelt célja, hogy ügyfeleink minden szempontból elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal és ügyintézésünkkel. Szolgáltatási színvonalunk folyamatos fejlesztéséhez,

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató

AEGON TREND előzetes vagyon- és felelősségbiztosítási díjtájékoztató 3701. számú ajánlat Szerződő neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Biztosított neve: Adony Város Önkormányzata címe: 2457 Adony, Kossuth L. u. 4. Kockázatviselési telephelyi

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Martonvásár, 2016. január 4. Dr. Balázs Ervin főigazgató 0

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Változásbejelentő lap

Változásbejelentő lap Változásbejelentő lap Biztositási szerződés szerződő módosításához Contact Center: 06 40 405 405 Fax: 06 458 4260 www.signal.hu, info@signal.hu Szerződő neve: Szerződő lakcíme: Születési dátuma: Telefonszáma:

Részletesebben

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek esetében a szerződő félnek a befektetett díjak eszközalapok közötti átváltása körében való képviseletének jogi minősítése I. A JOGKÉRDÉSEK A Pénzügyi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben