TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL"

Átírás

1 TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt.

2 TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi körében végzett K+F tevékenysége közvetlen költségére tekintettel csökkenthetné a jövőben társasági adóalapját, maximum olyan összegben, amelyet a kapcsolt vállalkozás választása szerint nem érvényesített Feltételek: a kapcsolt vállalkozás a társasági adóbevallás benyújtásáig írásban nyilatkozik a közvetlen költség összegéről, és az adózó által érvényesíthető összegről (a nyilatkozatban foglaltak teljesülésért egyetemlegesen felelősek) a K+F tevékenység kapcsolódik a az adózó és a kapcsolt vállalkozás bevételszerző tevékenységéhez a kapcsolt feleknek a adóbevallásukban adatszolgáltatási kötelezettségük van 2

3 TAO DEFINÍCIÓS VÁLTOZÁSOK Bejelentett részesedés: a bejelentés feltételét képező minimális részesedésszerzés mértéke 30%-ról 10%-ra csökkenne a bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő 60 napról 75 napra nőne Ingatlannal rendelkező társaság: az eszközök mérlegfordulónapi piaci értéke helyett azok mérlegfordulónapi könyv szerinti értékével kellene számolni az ingatlanok és az eszközök hányadára vonatkozó 75%-os szabálynál 3

4 TAO KKV SZEKTORT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK Tárgyi eszközberuházáshoz felvett hitel esetén az adóévben fizetett kamat 60%-áig adókedvezmény lenne érvényesíthető a december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetén A december 31. előtt megkötött hitelszerződések esetén továbbra is a kamat 40%-ig vehető igénybe az adókedvezmény A 60%-os kedvezmény feltételei egyebekben megegyeznek a 40%-os kedvezmény feltételeivel Új beruházáshoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel a szoftvertermékek felhasználási jogára is kiterjedne 4

5 TAO MÓDOSÍTÓ TÉTELEKET ÉRINTŐ TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK Megszűnne az önellenőrzéshez kapcsolódó növelő/csökkentő tétel nem jelentős hiba esetén A nem jelentős hiba hatása (bevétel, illetve költség/ráfordítás változása) a tárgyévben az adóalap megállapításakor figyelembe vehető lenne, így nem kellene önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek társasági adóját Az adóellenőrzéssel kapcsolatos korrekció viszont megmaradna Elismert költségnek minősülne a reprezentációs vendéglátás akkor is, ha csak nyugta van, de bankkártyával fizettek Apport transzferár következményei 5 egyértelművé tennék, hogy nem csak a jegyzett tőke, hanem a tőketartalék nem pénzbeli hozzájárulással történő teljesítésére is alkalmazni a transzferár szabályokat

6 SZÁMVITEL Az éves beszámoló bárki által választhatóan USA dollárban is készülhetne, ha a vállalkozó erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzíti és a létesítő okirata szerinti devizaként az USA dollárt jelöli meg Nem pénzben teljesített osztalék (részesedés, kamatozó részvények kamata) esetén a juttatás teljesítéseként átadott eszközt az értékesítés szabályai szerint kellene számvitelileg elszámolni Az Európai Központi Bank által közzétett hivatalos árfolyam is alkalmazható lenne a devizában felmerülő tételek forintra történő átszámításánál 6

7 ÁFA ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE 1. Ha a fizetendő adó csökken az Áfa tv ban meghatározott esetkörök miatt, akkor a csökkenés a tárgyidőszaki adóbevallásban elszámolható A javaslat szerint változnának az Áfa tv ban meghatározott esetkörök: Megszűnő jogcímek Érvénytelenség Hibás teljesítés Tévesen a megállapodottnál magasabb ellenérték kiszámlázása Teljesítés hiánya Új jogcímek Szerződés módosulása vagy megszűnése (kérdés, hogy a korábbi érvénytelenségi jogcím, hogyan illeszthető az új esetkörbe) Átalánydíjas elszámoláshoz kapcsolódó jóváíró számla Pénzvisszatérítés kupon alapján 7

8 ÁFA ADÓALAP UTÓLAGOS CSÖKKENÉSE KUPON ALAPJÁN Kupon alapján történő pénzvisszatérítés: ha a a pénzvisszatérítést az értékesítési lánc korábbi szereplője egy későbbi szereplő által teljesített értékesítés és kiadott utalvány alapján teljesíti Az adóalap ezen a jogcímen akkor lenne utólag csökkenthető, ha az az ügylet (amelyet közvetlenül a pénzvisszatéríttetésre jogosult részére teljesítettek) belföldön adóköteles, és a visszatérítendő összeg nem haladja meg a visszatérítést nyújtó által teljesített ügylet (adóval növelt) értékét. (A visszatérítendő összeget úgy kell tekinteni, mint ami az áfát is tartalmazza.) A pénzvisszatérítés jogosultja a levonható adó utólagos csökkenésére vonatkozó szabályokat lenne köteles a visszatérítés kapcsán alkalmazni 8

9 ÁFA TÁRGYI ESZKÖZ ARÁNYOSÍTÁS Apport / jogutódlás Tisztázásra kerülne, hogy az apport és a jogutódlás keretében év közben megszerzett tárgyi eszközt úgy kellene tekinteni, mint amelyet az apportáló/jogelőd és az apportot fogadó/jogutód a szerzés évében a naptári év teljes időszakában használta volna, azzal, hogy a számítást időarányosan kell elvégezni (áfa arányosítása esetén releváns) Vagyoni értékű jogok 9 A tárgyi eszközök analógiájára a vagyoni értékű jogok esetében is alkalmazni kellene az arányosítást A vagyoni értékű jogoknál a figyelési időszak attól függően alakulna, hogy a vagyoni értékű jog ingó (60 hónap) vagy ingatlan (240 hónap) tárgyi eszközhöz kapcsolódik A vagyoni értékű jogok esetén az arányosítást az új szabály hatályba lépése napját követően megszerzett vagyoni értékű jogok tekintetében kellene először alkalmazni, de korábban szerzett vagyoni jogokra is alkalmazható lenne az adóalany ilyen irányú döntése esetén

10 ÁFA TOVÁBBI VÁLTOZÁSOK 1. Időszakos elszámolásos ügyletek a teljesítés időpontja főszabály szerint az érintett időszak utolsó napja lenne a Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződések esetén, ha az időszakos elszámolás szabályai alkalmazandók, a teljesítési időpont változatlanul az ellenérték esedékességének az időpontja maradna A módosítás március 15-én lépne hatályba Termékexport adómentessége Amennyiben az áru nem hagyja el a Közösség területét 90 napon belül, és az értékesítés csak emiatt nem lehetett adómentes, azonban a termék kiléptetése 360 napon belül igazolt módon megtörténik, akkor a korábban megfizetett adóval utólag csökkenthető lenne a fizetendő adó, azonban ennek feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása Fordított adózás a gabona ágazatban meghosszabbításra kerülne december 31-ig (jelenlegi szabályok szerint július 1-jével megszűnne). 10

11 ÁFA TOVÁBBI ÁFA VÁLTOZÁSOK 2. Nyugta Előállítható lenne elektronikusan is Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját (pl. színházjegy, menetjegy), nem lenne kötelező adattartalom a nyugta kibocsátásának kelte, elegendő, ha azon az az időpont, vagy időszak szerepel, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető. Építési-szerelési szolgáltatás fordított adózás lenne alkalmazandó az olyan ingatlanhoz kapcsolódó építési-szerelési, bontási tevékenységek esetében is, melyek vonatkozásában nem kell engedély, hanem elegendő hatóság általi tudomásulvétel 11

12 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A külföldi pénznemről történő átszámítás szabályai lényegesen leegyszerűsödnének. Hitelintézetnek nem kellene kamatkedvezményből származó jövedelem után szja-t + eho-t fizetnie ha a hitelre, kölcsönre azért nem számol fel kamatot, hogy a fizetésképtelen magánszemély fizetőképességét helyreállítsa. Nem lenne alkalmazható ez a szabály a nem független feleknek, pl. munkavállalóknak adott hitelek esetében Munkáltatói lakáscélú támogatást a munkáltató nem csupán közvetlenül adhatna adómentesen, hanem a munkavállaló fennálló hitelének törlesztéséhez is. Nem csak az ingatlan-fedezettel kötött, hanem bármely más pénzkölcsön nyújtásából származó követelés pénzügyi intézmény általi elengedése is adómentessé válna 12

13 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2. Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program Megszűnne az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási programok hatósági nyilvántartásba-vétele A kifejezésből törlésre kerülne az elismert szó, tehát munkavállalói értékpapír-juttatási programként történik a hivatkozás Tartós befektetési számla A TBSz-en elhelyezett értékpapírok átalakítása, kicserélése esetén az új értékpapír, vagy az értékpapírért kapott pénzeszköz 15 napon belüli a TBSzen történő elhelyezése nem eredményezi a lekötési időszak megszakadását, és ekkor nem szükséges a magánszemély külön nyilatkozata Külföldi anyavállalat által, munkaviszonyra tekintettel juttatott jövedelem A magyar munkáltatónak nem csak lehetősége, de kötelessége kifizetőként eljárnia, feltéve, hogy rendelkezik a szükséges információkkal 13

14 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS Bevezetésre kerülne a családi járulékkedvezmény Jogosult : az, aki az szja szerinti családi kedvezményre jogosult, valamint annak élettársa/házastársa A kedvezmény alapja: a személyi jövedelemadóban fel nem használt családi kedvezmény összege, mértéke 16% A harmadik állambeli kiküldöttek, munkaerő kölcsönzés keretében foglalkoztatottak esetén mentességet biztosítanának az egyéni járulékfizetés alól 2 évnél hosszabb kiküldetés esetén is abban az esetben, ha a kiküldetés 2 éven túli meghosszabbítására a kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés kezdetekor előre nem látható okból kerül sor, és ez körülmény a munkavégzés kezdetét követő 1 év után derül ki, továbbá az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségét teljesíti a magánszemély a fenti két éves szabály nem január 1-jétől, hanem jan. 1-jétől számítódna, akkor is, ha már korábban is belföldön volt foglalkoztatva a külföldi munkavállaló 14

15 EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (EHO) Tartós befektetési szerződés esetében amennyiben azt a 3 éves lekötési időszakot megelőzően törik fel, a jövedelmet terhelő eho-t, akárcsak a személyi jövedelemadót, a magánszemély köteles bevallani és megfizetni Biztosítás esetén A biztosításból származó kamatjövedelem is mentes lenne az eho alól, ha annak biztosítási tartaléka vagy díjtartaléka legalább 80%-ban EGT állam által kibocsátott, forintban jegyezett értékpapír 15

16 EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS (EKHO) Bővülne az EKHO választására jogosultak köre azokkal a személyekkel, akik a sport fejlődésének előmozdításában szerepet játszó egyéb sportszövetségnél (pl. egyetemi, vagy diáksport) látnak el a sporttal összefüggő feladatokat, függetlenül a tevékenységük FEORbesorolásától 16

17 ILLETÉK MENTESSÉGI KÖR BŐVÍTÉSE Az ajándékozási illeték alól mentes lenne: az osztalékra vonatkozó követelés elengedése, a csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban követelés elengedése (feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont társaság tagja), a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzés, az ajándékozó házastársa által megszerzett ajándék Nem terhelné visszterhes vagyonátruházási illeték: a házastársak közötti vagyonátruházás esetén a házastárs vagyonszerzését, a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből származó vagyonszerzést. 17

18 ILLETÉK MENTESSÉGI FELTÉTELEK SZIGORÍTÁSA Ha a vagyonszerzőnek (nyilatkozata szerint) olyan külföldi államban van székhelye (vagy illetősége), ahol a jogszabály által meghatározott, illetve az effektív társasági adókulcs mértéke nem éri el a 10%-ot, az ajándékozási/visszterhes vagyonátruházási illeték alóli mentesség bizonyos ügyletek esetében nem lenne igénybe vehető. Ezt a feltételt az alábbi ügyletekkel kapcsolatban kellene vizsgálni: 18 Tao tv. szerinti kedvezményezett ügyletek (átalakulás, részesedéscsere, eszközátruházás), az ingatlannak, valamint belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek kapcsolt vállalkozások közötti átruházása, az ingó vagyontárgyaknak térítésmentes eszközátruházás keretében történő, gazdálkodó szervezet általi megszerzése, a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás útján történő megszerzése.

19 ILLETÉK EGYÉB MÓDOSÍTÁSI JAVASLATOK A belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságokban történő vagyoni betét szerzés illetékkötelezettsége változna. Egyrészt akkor minősülne egy társaság ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak, ha A mérlegében kimutatott eszközökből a belföldi ingatlanok aránya meghaladná a 75%-ot (jelenleg nincs ilyen korlát), vagy Ha olyan gazdálkodó szervezetben rendelkezne legalább 75%-os részesedéssel, melynek a mérlegében kimutatott eszközökből a belföldi ingatlanok aránya meghaladja a 75%-ot Ezzel összhangban kikerülne, hogy az illetékkötelezettség csak meghatározott főtevékenységet (pl. ingatlan-bérbeadás, épületépítés) végző társaságokra vonatozik, így az ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban történő vagyonszerzés illetékköteles lenne a társaság főtevékenységétől függetlenül 19

20 HELYI ADÓK Telekadó: Mentes lenne a telekadó alól belterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott, 1 hektárt meg nem haladó nagyságú földterület, feltéve, ha az adóévben annak teljes területe tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll és e tényt a telek fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv az adóévben igazolja Iparűzési adó: A jelenlegi szabályok értelmében nem kell iparűzési adóelőleget bejelenteni és bevallani az adóköteles tevékenységet jogelőd nélkül kezdő vállalkozónak az adókötelezettség keletkezésének adóévében. Ezzel kapcsolatos pontosítás, hogy az előleg megállapítása alóli mentesség a kezdés adóéve helyett az első előlegfizetési időszakra vonatkozik. 20

21 HITELINTÉZETEKET, PÉNZÜGYI SZERVEZETEKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK A hitelintézetek és egyéb pénzügyi szervezetek 2014-ben is kötelezettek lennének különadó megfizetésére A hitelintézeteknek egyszeri, 19%-os hozzájárulást kellene fizetniük a kockázati céltartalékból eredménytartalékba átvezetett összeg után hitelintézeti hozzájárulást március 10-éig kellene megállapítani, bevallani és egy összegben megfizetni A bankkártyás, hitelkártyás fizetés a korábbi hírekkel ellentétben mégsem mentesül a pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség alól 21

22 ART FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁS 1. Előzetes konzultáció lehetőségének bevezetése A konzultáció díjköteles lenne (konzultációnként 100 ezer forint) A konzultáció eredménye az eljárásban egyik felet sem kötné Kétfokú helyett egyfokúvá válna az eljárás Fellebbezés helyett a döntés bírósági felülvizsgálata lenne kérhető A feltételes adómegállapítás hatálya Jövőbeni ügylet esetén is csak az azt kérelmező adózóra terjedne ki (jelenleg jövőbeni ügylet esetén az ügylettel közvetlenül érintett adózókra is kiterjed) Eljárási határidő napra nőne, amely egyszer 60 nappal lenne meghosszabbítható sürgősségi eljárásban 45 nap lenne, amely egyszer 30 nappal lenne meghosszabbítható.

23 ART FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁS 2. Eljárási díjak Fix összegben, 5 millió forintban kerülne a kérelem díja meghatározásra (jelenleg az ügylet értékének 1%-a, maximum 8 millió forint) A kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén pedig 15 millió forint helyett 8 millió forintban kerülne a díj összege maximálásra Tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem esetén a díj 8 millió forint lenne (jelenleg a normál feltételes adómegállapítás díjának kétszerese, maximum 15 millió Ft), a tartós feltételes adómegállapítás iránti kérelem sürgősségi eljárásban történő elbírálása esetén 11 millió forint (jelenleg maximum 20 millió Ft) A feltételes adómegállapítás új szabályait a hatályba lépést követően (vagyis január 1-jétől) benyújtott kérelmek esetében kellene alkalmazni 23

24 ART EGYÉB VÁLTOZÁSOK Az adóellenőrzés korszerűsítését célozza, hogy a jövőben az adóhatóság nem az egyes bizonylatokat vizsgálná, hanem a bizonylatok feldolgozásának logikai láncolatát (ideértve az alkalmazott szoftvereket, azok tartalmát). Önellenőrzés a benyújtott bevallás esedékessége előtt is benyújtható lenne Megbízólevél kézbesítése elektronikus úton is lehetséges lenne Feltöltési kötelezettség 24 Nem kellene mulasztási bírságot fizetni arra a különbözetre, amely az adóalap-kiegészítés bevallásának napján és a mérlegfordulónapon alkalmazott árfolyam különbségéből adódik

25 KAPCSOLAT Radnai Károly Partner Székely György Partner 25 Lőrincz Zsuzsanna Director Befektetési és Tanácsadó Zrt Budapest MOM Irodaház, F ép. 4. em. Tel: Fax:

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Készítette: Szikora Gáborné

Készítette: Szikora Gáborné * Készítette: Szikora Gáborné *I. Fogalmak pontosítása, módosulása *Hatály: 2014.január 01. Adomány - kikerül a fogalomból az Szja törvényre hivatkozás - egy nyújtott támogatás az egyéb változatlan előírásokra

Részletesebben

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény

Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény Társasági adó 2014. 2013. évi CC. törvény 2013. évi CCXXXVI. törvény. 1 Társasági adó bevallás Bevallás - 1329. számú bevallás - az adóévet követő ötödik hónap utolsó napja új: energiaellátók jövedelemadó

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november

Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november Tax & Legal Alert PwC Magyarország 527. szám 2014. november 2015-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosítások Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2014. november 18-án, kedden megszavazott,

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig.

Adó 2013. Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Adó 2013 Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főig. Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 1. /2012. évi CXLVII. tv./ Fogalmak: Kisadózó vállalkozás: EV (Szja szerinti!),

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu

Gottgeisl Rita. Adóváltozások 2015. társasági adó KATA SZJA. reklámadó. www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Adóváltozások 2015 SZJA társasági EVA adó KATA ÁFA KIVA reklámadó www.vezinfo.hu Bevezető Az alapjogszabály, a 2014. évi LXXIV. törvény a Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában jelent meg,

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ Kft. Kötelező továbbképzés 2013. Támogatások TÁMOGATÁSOK ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSÖSZTÖNZŐ, BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÓ GAZDASÁGI TÉTELEK SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA ELŐADÓ:

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Előadás előtti tudnivalók

Előadás előtti tudnivalók Előadás előtti tudnivalók Ruszin Zsolt Az előadó Kamarai tag könyvvizsgáló, bejegyzett adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő, szakoktató A FairConto Zrt. vezérigazgatója, az Országos Számviteli

Részletesebben