A Techem portál használatának feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Techem portál használatának feltételei"

Átírás

1 A Techem portál használatának feltételei Az alábbi használati feltételek célja a Techem Kft. (továbbiakban Techem ) online portálján található internetes szolgáltatások (továbbiakban: portálszolgáltatás ) hozzáférésének és használatának szabályozása, beleértve ezek tartalmát és funkcióit. Az internetes szolgáltatások felhasználóira (továbbiakban: felhasználó ) az alábbi feltételek és a felek között létrejött szerzıdés(ek) vonatkoznak, a mindenkor hatályos szövegezéssel. Általános feltételek A portálszolgáltatás a Techem azon ügyfeleinek szól, akikkel a Techem elszámolási szerzıdést kötött és akik számára a portálszolgáltatás elérése céljából Techem hozzáférést biztosít. A portálszolgáltatás keretén belül a Techem különbözı termékeire, szolgáltatásaira és ajánlataira vonatkozó tartalmakat tesz ügyfelei számára hozzáférhetıvé. A portálszolgáltatások használatával, beleértve annak tartalmát és funkcióit, Techem és az adott felhasználó között szerzıdés (továbbiakban: felhasználói jogviszony ) jön létre a portálszolgáltatások használatára vonatkozóan. (Jelen használati feltételek elfogadásával felhasználó mint a Techemmel szerzıdésben álló lakóközösség képviselıje kijelenti, hogy jelen használati feltételek elfogadására jogosult és a lakók részérıl olyan felhatalmazással rendelkezik, hogy a költségelszámolással kapcsolatban keletkezett adatokat - beleértve a lakók személyes és különleges adatait - megismerheti. Ezen felhasználói jogviszony tartalmát az alábbi használati feltételek rögzítik. 1. A szerzıdés tárgya A szerzıdés keretein belül Techem a következı alkalmazásokat /szolgáltatásokat bocsátja rendelkezésre: Online elszámolás A felhasználók az elıre elkészített papír alapú költséglista (üzemeltetési költségek összeállítása) és felhasználói lista nyomtatványok helyett közvetlenül ezeken az online adatbeviteli és elszámolási alkalmazásokon keresztül küldhetik meg a szükséges adatokat a Techem-nek. Ezen túlmenıen az alkalmazásban lehetıség van a fogyasztáselemzés elkészítésének megrendelésére is. Ez a szolgáltatás lehetıvé teszi a felhasználó számára az elszámolandó költségekkel és a díjfizetı személyének változásával kapcsolatos adatok rögzítését. Az elszámolási megbízás szakmai, illetve mőszaki komplexitása miatt elıfordulhat, hogy az online alkalmazás bizonyos felhasználási helyeknél (épületeknél) nem vehetı igénybe. Ilyen esetekben az adatok átadásának megszokott, papír alapú módja áll rendelkezésre. Ez az online szolgáltatás kizárólag a Techem ügyfelei részére áll rendelkezésre. 1

2 Online Archívum A felhasználók ezen az online alkalmazáson keresztül betekinthetnek felhasználási helyeik (épületeik) és épületrészeik (lakások) archivált dokumentumaiba (pl.: egyénenkénti, illetve teljes elszámolások, üzemeltetési költségek elszámolása). Ezeket a dokumentumokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen legalább 3 évig ırizzük a Techem elektronikus archívumában. Techem Monitoring A felhasználó ezen az online szolgáltatáson keresztül tud hozzáférni Techem különbözı adatelemzı alkalmazásaihoz. Ezek az elemzések lehetıvé teszik az energia- és vízfogyasztás, valamint az ezekhez kapcsolódó költségek kiértékelését, azok felhasználási hely és épületrész szintő elemzését, összehasonlítását. Azt, hogy az adott felhasználási helyen milyen monitoring alkalmazások állnak rendelkezésre, az épületrészekbe beépített készülékek típusa határozza meg. A felhasználási hely alapján történı kiértékelést csak a Techem ügyfelei vehetik igénybe. adapterm Cockpit Ezzel az online szolgáltatással a felhasználó áttekintést kap a Techem adapterm adaptív szabályozórendszere segítségével elért főtési energia és CO2 megtakarításról. Az energiamegtakarítási adatokat az adapterm Cockpit program havi és éves kimutatások formájában rögzíti és áttekinthetıen ábrázolja. Ez az online szolgáltatás kizárólag Techem azon ügyfelei részére áll rendelkezésre, akik az adapterm energia-megtakarítási rendszert használják. Mérıállások megjelenítése Ezen online szolgáltatás segítségével a felhasználó betekintést kap felhasználási helyeinek (épület), illetve épületrészeinek (lakások) a Techemnél rendelkezésre álló leolvasási értékeibe, - legkorábban a szolgáltatás igénybevételétıl - legfeljebb három évre visszamenıleg. A rendelkezésre álló leolvasási értékek idıbeli gyakorisága a beépített készülékek típusától és a leolvasás gyakoriságától függıen változhat. Fogyasztási statisztika Ez az online szolgáltatás a felhasználó számára áttekintést nyújt a felhasználási helyek és épületrészek energiafogyasztásának alakulásáról. A szolgáltatás (amennyiben a felhasználó készülékei ezt lehetıvé teszik) az energiafogyasztás aktuális alakulására és annak legfeljebb 3 évre visszamenıleg történı alakulására terjed ki. 2

3 Energia-tanúsítvány Ebben az online alkalmazásban a felhasználók a saját épületükre vonatkozó, már megrendelt és archivált energia-tanúsítványokat tekinthetik meg. Ez az online szolgáltatás kizárólag a Techem ügyfelei részére áll rendelkezésre. Megrendelések A felhasználók ezen az online szolgáltatáson keresztül köztes leolvasás(ok)ra és/vagy javítási munkákra vonatkozó megrendeléseket juttathatnak el Techemhez. Info-Center Techem az Info-Centeren keresztül felhasználó számára olyan lényeges információkat bocsát rendelkezésre, mint pl. az ingatlankezelık számára elıkészített formanyomtatványok, vagy egyes jogszabályokra történı hivatkozások. Techem az ebben az alkalmazásban közzétett információk vagy egyéb hozzáférhetı tartalmak gondos összeállítása és megjelenítése ellenére sem szavatolja ezek helyességét, teljeskörőségét, aktualitását és pontosságát. Az Info-Centerben közzétett információk felhasználása és alkalmazása kizárólag a felhasználó felelısségére történhet. Kapcsolatfelvétel a Techemmel Ebben az online alkalmazásban a Felhasználó kérdéseit és/vagy észrevételeit juttathatja el a Techemhez. Ez az online szolgáltatás kizárólag a Techem ügyfelei részére áll rendelkezésre. 2. A hozzáférés feltételei / bejelentkezés 2.1. A portálszolgáltatás használatának elıfeltétele a felhasználó sikeres regisztrációja és jelen használati feltételek elfogadása. Ehhez minden felhasználónak felhasználónévre és jelszóra van szüksége. A megfelelı hozzáférési adatokat (felhasználónév és kezdeti jelszó) a Techem hozza létre és bocsátja a felhasználó rendelkezésére. A kezdeti jelszót a felhasználónak az elsı belépés alkalmával haladéktalanul meg kell változtatnia egy általa választott, biztonságos jelszóra. A felhasználó felelıssége, hogy a felhasználónevet és a jelszót titokban tartsa, valamint minden, a számára ismertté váló, a hozzáférési adataival (felhasználónév és jelszó) történı jogosulatlan használatot, visszaélést a tudomásszerzést követıen haladéktalanul közölje Techemmel, továbbá jelszavát késedelem nélkül változtassa meg. Az illetéktelen hozzáférés esetében felek vélelmezik, hogy felhasználó nem tett eleget a biztonsági követelményeknek és az ı hibájából vált a portálszolgáltatás által elérhetı adatok harmadik személynek hozzáférhetıvé, kivéve ha felhasználó bizonyítja ennek ellenkezıjét. Erre való tekintettel a felhasználó az elfogadással vállalja, hogy a felhasználói adatok jogosulatlan használatából, illetve az adatokkal való visszaélésbıl eredı károkért Techem-nek vagy közvetlenül a károsultnak kártalanítást, illetve kártérítést fizet. 3

4 2.2. A felhasználónév és/vagy a jelszó ismételt hibás bevitele vagy ismételt sikertelen bejelentkezés esetén Techem a felhasználó védelme érdekében zárolja a portálszolgáltatásba való belépést. A zárolásra legkésıbb a hozzáférési adatok ötödik sikertelen beadását követıen kerül sor. Felhasználó írásban (teljes bizonyító erejő okiratban) tett kérésére Techem a kezdeti jelszót visszaállítja, így felhasználó a portálhoz újból hozzáférhet. Techem ilyen esetekben jogosult a Felhasználó azonosítására. Techem ugyanígy jár el abban az esetben, amennyiben Felhasználó Techem-et írásban (teljes bizonyító erejő okiratban) arról tájékoztatja, hogy jelszavát elvesztette vagy elfelejtette. 3. Rendelkezésre állás és szavatosság Felhasználó a portálszolgáltatáshoz való hozzáféréssel és annak folyamatos rendelkezésre állásával kapcsolatban Techem felé semmilyen kárigényt nem támaszthat. A portálszolgáltatás különösen a weboldal karbantartási munkálatai alatt, a weboldal üzemzavara, az internetszolgáltatás kiesése vagy egyéb okok miatt szünetelhet, anélkül hogy Felhasználónak ebbıl adódóan Techem-mel szemben kárigénye keletkezne. Techem fenntartja magának a jogot, hogy a portálszolgáltatást, annak egy részét vagy egyes alkalmazásait bármikor megszüntesse vagy korlátozza, továbbá hogy egyes felhasználókat megalapozott, kivételes esetekben a használatból kizárjon. 4. Techem további szolgáltatásai Techem portálszolgáltatását az internet aktuális mőszaki, jogi és kereskedelmi feltételei alapján nyújtja. Techem adatátvitelre vonatkozó felelıssége az adatok Techem internetszolgáltatójának történı átadásával ér véget, azaz Techem kizárólag a portálon megjelenített adatokért vállal felelsısséget. 5. Költségek Az elszámolások elkészítésére, valamint olyan egyéb szolgáltatásokra, amelyek a portálszolgáltatáson keresztül online kerültek megrendelésre, illetve a portálon többletszolgáltatásként aktiválhatóak, a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor érvényes árlista, illetve a Techem és a felhasználó közötti megállapodás szerinti árak érvényesek. Ezeken felül a portálszolgálat használatával kapcsolatosan Techem nem követel egyéb költségeket. 6. Felhasználó kötelezettségei 6.1. A felhasználó felelıs azért, hogy az általa használt hardver a használat céljára szükséges mőszaki követelményeknek megfeleljen. A használat alapvetı mőszaki rendszerkövetelménye, hogy a böngészı támogassa a JavaScript-et és a cookie-kat. 4

5 6.2. A felhasználó a portálszolgáltatást kizárólag rendeltetésszerően használhatja. Felhasználó ennek keretein belül az elfogadással vállalja különösen, hogy tartózkodik az olyan magatartástól, amely a hozzáférési lehetıségekkel való visszaéléshez vezet és különösen tartózkodik a portálszolgáltatás jelen használati feltételeinek szabályaiba ütközı használatától az adatok védelme érdekében az adatbiztonság elfogadott, illetve érvényben lévı alapelveit figyelembe veszi (pl. ha megszőnt az adatok hozzáféréséhez való jogalapja pl. már nem közös képviselı -, a portálszolgáltatást nem lehet igénybe venni), a kimenı eket és adatbank-lekérdezéseket az elvárható legnagyobb gondossággal, azok vírus- és egyéb számítógépes károkozók tekintetében megvizsgálja a jogszabályi, hatósági és mőszaki elıírásokat, valamint a netikettet (hálózati kommunikáció általános illemszabályait) betartja, felhasználónevét és a jelszavát titokban tartja, továbbá a jelszót haladéktalanul megváltoztatja (vagy megváltoztattatja), amennyiben fennáll annak gyanúja, hogy harmadik, jogosulatlan személy(ek) a jelszó birtokába jutottak a jelszó elvesztését késedelem nélkül írásban közli Techem-mel, a portálszolgálat használatával való visszaélésre utaló jeleket Techem részére késedelem nélkül bejelenti A felhasználó nem jogosult olyan tevékenység végzésére, amely a portálszolgáltatás infrastruktúrájának nem elvárható vagy túlzott megterhelését okozhatja. Különösen tilos számára olyan eszközök, szoftverek vagy egyéb rutinok használata, illetve alkalmazása, amely a portálszolgáltatás mőködését zavarhatja, vírusokat vagy egyéb kártevıket terjesztenek, vagy az online-szolgáltatáson keresztül kéretlen reklámcélú leveleket (Mail- Spamming) vagy egyéb tömeges küldeményeket (Junk- ) küldenek Techem fenntartja magának a jogot, hogy a visszaélésgyanús vagy szerzıdésszegı használatnak utánajárjon, annak megelızésére megfelelı óvintézkedéseket tegyen és ilyen használat alapos gyanúja esetén a portálszolgáltatást nem rendeltetésszerően használó felhasználó hozzáférését felfüggessze, zárolja vagy adott esetben hozzáférési jogosultságát visszavonja. 7. Használati jogok A Techem és a felhasználó közötti jogviszonyban minden, a portálszolgáltatás tartalmára vonatkozó jogosultság, különösen a szerzıi jog hatálya alá tartozó felhasználási jog kizárólag Techem-et illeti meg. A felhasználó jogosult arra, hogy a portálszolgáltatáson belül lekérdezéseket hajtson végre, és az általa kiválasztott és lekérdezett adatokat saját számítógépére vagy szerverére átmásolja. A felhasználó ezeket az adatokat kizárólag céluknak megfelelıen és szükséges mértékben használhatja. Minden ettıl eltérı használat tilos, különös tekintettel vagy az adatok továbbadására és értékesítésére. 5

6 A portálszolgáltatáson keresztül elérhetı tartalmakat a törvény által megengedett esetek kivételével a Techem erre vonatkozó írásos engedélye nélkül másolni, terjeszteni vagy más egyéb módon nyilvánosan hozzáférhetıvé tenni tilos. A portálszolgáltatás bármely tartalmának üzleti célú felhasználása Techem erre vonatkozó írásos engedélye nélkül tilos. 8. Felelısség korlátozása 8.1. Techem nem vállal felelısséget harmadik fél weboldalainak tartalmáért, olyan károkért vagy egyéb zavarokért, amelyek a felhasználó szoftverének vagy hardverének hibájára vagy inkompatibilitásra visszavezethetıek, valamint olyan károkért, amelyek a portálszolgáltatás esetlegesen nem teljes körő elérhetıségébıl vagy annak hibás mőködésébıl erednek Kártérítési igények kizárva. Kivételt képeznek ez alól az életet, a testi épséget, az egészséget megkárosító szerzıdésszegésbıl vagy jelentıs szerzıdéses kötelezettségek mulasztásából eredı kártérítési igények, valamint az egyéb olyan károk iránti felelısség amelyek Techemnek, Techem törvényes képviselıjének vagy teljesítési segédjének szándékos vagy súlyosan gondatlan szerzıdésszegésébıl erednek. Jelentıs szerzıdéses kötelezettségek azok, amelyek jelen szerzıdés céljának eléréséhez szükségesek Jelentıs szerzıdéses kötelezettségek megszegése esetén Techem felelıssége a szerzıdéstipikus, elıre látható károkra korlátozódik, amennyiben ezek súlyos gondatlanság miatt keletkeztek, kivéve ha a kártérítési igény az élet, a testi épség vagy az egészség megsértésén alapul. 9. Adatvédelem, titoktartás és ezek megszegése 9.1 Techem köteles a Magyarországon hatályos adatvédelmi elıírásokat betartani, különös tekintettel az Infotv. elıírásaira. Techem személyes adatokat kizárólag a mindenkor hatályos Infotv. elıírásai alapján kezel, használ és dolgoz fel. Ebben a tekintetben utalunk a Techem Szolgáltatási adatvédelmi szabályzat -ára. 9.2 A weboldalra történı belépéskor Techem kéri a felhasználó nevének, továbbá jelszavának megadását. Ezen adatokat ideiglenes süti (cookie) tartalmazhatja (lásd Sütikrıl szóló lenti pont), Techem azonban ezt az információt nem tárolja, kivéve, ha azokat a jelen weboldalon történı regisztráció útján vagy más tevıleges magatartással, önkéntesen szolgáltatja a felhasználó. További személyes adatok megadására nincs szükség a jelen weboldal legtöbb aloldalának meglátogatásához. Annak érdekében azonban, hogy a weboldal által nyújtott további lehetıségeket a felhasználó kihasználhassa, bizonyos személyes adatok megadása lehet szükséges ehhez és bizonyos személyes adatok további önkéntes szolgáltatását is 6

7 kérheti Techem. Ilyen adatok lehetnek: a név, a lakcím, a születési hely és idı, telefonszám, cím, továbbá amennyiben a felhasználóhoz kötıdik: a felhasználó neme, háztartással kapcsolatos információk, fogyasztási szokások, szolgáltatáshasználati szokások, továbbá a szolgáltatásainkkal kapcsolatos vélemény és preferenciák. Ezen személyes adatokat akként kapcsolhatja Techem össze, hogy a végtermék nem azonosítja személyesen a felhasználót, sem pedig a jelen weboldal más használóját. Erre például akként kerülhet sor, hogy Techem kiszámítja azon személyek százalékos arányát, akik ugyanazon irányítószámmal rendelkeznek. Az ilyen összesített adatok jelen szabályzat hatálya alatt nem minısülnek személyes adatnak és arra való tekintettel, hogy az ilyen adat nem azonosítja a felhasználót, azt Techem bármely célra felhasználhatja. Amennyiben a jelen weboldalt a felhasználó meglátogatja vagy azon tevékenységet fejt ki, a Techem, továbbá a Techem-mel szerzıdéses kapcsolatban álló szolgáltatók rögzíthetik a felhasználó Internet Protokoll (IP) címét, a felhasználó által használt operációs rendszer, böngészı típusát vagy a felhasználó általános Internet használatát. Ezeket az adatokat Techem nem köti a felhasználó profiljához, mivel ezek az adatok kizárólag összesített formában kerülnek felvételre és tárolásra, általában a következı forrásokból: 9.3 Sütik. A süti (cookie) egy szöveges tartalmú információs állomány, melyet egy web oldal az érintett számítógép-böngészıjének süti mappájában helyez el és amelynek segítségével a weboldal bizonyos információkat megjegyezhet. A sütik önmagukban nem alkalmasak arra, hogy azonosítsák az érintettet. A jelen weboldalon két fajta sütit használunk: Az úgynevezett munkamenethez tartozó sütik olyan ideiglenes sütik, melyeket a böngészı a weboldal elhagyásáig tárol. Munkamenethez tartozó sütiket alkalmazunk: a weboldalunk egyes oldalai közötti információk átvitele érdekében és a javasolt nyelvi beállítás megtartásához egy adott munkamenet során. Az ún. állandó sütik a böngészı süti mappájában maradnak eltárolva a böngészı bezárása után is. A süti tárolási ideje annak beállított lejárati idejétıl függ. Állandó sütit használunk: anonimizált, összesített látogatói statisztika készítéséhez a weboldal látogatóiról a Google Analytics felhasználásával. Ezek a kimutatások segítenek megérteni, hogy a felhasználók miként viselkednek a weboldalon, továbbá a weboldal struktúrájának fejlesztését segítik elı. Ezen statisztikák különösen magukba foglalják: a legnépszerőbb és legkevésbé népszerő látogatott oldalakat, az oldalon töltött idı és azon látogatók százalékos számát, akik aktivitás nélkül hagyják el a weboldalt. Ezen sütik a weboldal elhagyását követı 2 órán belül lejárnak. A Google a Google Analitics kikapcsolására a oldal alatt biztosít lehetıséget. Ezúton Techem tájékoztatja a felhasználót, hogy több böngészı alapbeállítása a sütik fogadása, felhasználónak lehetısége van a sütik letiltására a böngészı beállításai útján. Az is lehetséges, hogy felhasználó csak bizonyos sütik fogadását engedélyezze. A felhasználó 7

8 felelıs azért, hogy a böngészıjének súgó-beállításait ellenırizze. Amennyiben a cookie fogadás letiltásra kerül, úgy felhasználó a weboldalra nem léphet be. 10. Egyéb 10.1 Techem fenntartja magának a jogot, a portálszolgáltatást bármikor, indoklás nélkül megváltoztatni, különösen, ha az internethasználat mőszaki, jogi vagy egyéb peremfeltételei változnak Amennyiben jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése bármely tekintetben érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az nem érinti a Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét vagy végrehajthatóságát. Ilyen esetekben Felek az adott rendelkezést egy olyan új, érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolják, amelynek joghatása és gazdasági célja azonos az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel, vagy ahhoz legközelebb áll. Ha ilyen megállapodás a Felek között nem születik, akkor az említett rendelkezés helyébe a jogszabály megfelelı rendelkezése lép. 8

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI IGÉNYBEVÉTELÉRE A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT MŐSORELOSZTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 Tartalomjegyzék Fogalmi meghatározások

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum

Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában. I. Preambulum Nyilatkozat a Személyes Adatok Védelmének Tárgyában I. Preambulum 1. NOVO PARTS Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelısségő társaság (NOVO PARTS Kft.) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelı

Részletesebben

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE)

A Wirecard Central Eastern Europe GmbH ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (a továbbiakban: Wirecard CEE) A 1. Fogalmak 1.1. Az Ügyfél a Wirecard CEE szerződéses partnere. Ettől eltérően az Ügyfél más dokumentumokban megbízóként, felhasználóként, kereskedőként, üzletüzemeltetőként, szerződéses vállalkozóként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2014. március 15. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő

EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 2015. április 23. napjával hatályba lépő Az EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. április 23. napjával hatályba lépő INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT (Stand Alone) OTT (Over-The-Top)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév:

SZERZİDÉS. másrészrıl cégnév: SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Telephely: 1052 Budapest, Szervita tér 5. fél.e. képviseletében aláír: Dr Kolosi

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Pénzügyi Lízingszerzıdéshez Lízingbevevı a Lízingszerzıdés, valamit a szerzıdéskötés idıpontjában hatályos Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: "ÁSZF") aláírásával

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei

A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei A KalászNet Kft. egységes Általános Szerződési Feltételei előfizetői hírközlési szolgáltatások nyújtására 2015. Március 01. Verzió: 2015/03/01 Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség... 6 1.1.

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei

1. Az Internet Banking szolgáltatás célja, lehetőségei 3. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Internet Banking szolgáltatás igénybe vételéhez Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5052 Újszász, Erkel F. u. 2/a., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés Cégünk a Supplies Distributors SA (széhely: Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, cégjegyzékszám: 208.795, adószám: BE 475.286.142). Személyes információ vagy személyes

Részletesebben

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Klapp Társkereső szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Az Klapp Társkereső és kapcsolatépítő szolgáltatás (a Szolgáltatás ), amely a Klapp Társkereső Tagok részére az interneten

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 / 7 oldal Adatkezelési tájékoztató A Meditres Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Bagoly u. 1/A.) az alábbi tájékoztatást adja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

Részletesebben

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V.

Általános felhasználási feltételek. TomTom International B.V. Magyarország Általános felhasználási feltételek TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amszterdam, Hollandia és annak valamennyi leányvállalata (együttesen Tartalom TomTom ) 1 Hatály... 3

Részletesebben

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Párom.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Párom.hu online társkereső és közösségi szolgáltatást nyújtó weboldal, amelyen keresztül a regisztrált tagok bemutathatják magukat, egymással kapcsolatot teremthetnek

Részletesebben

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft.

A businesswine.eu és businesswine.org tulajdonosa: GM Komplex Stúdió Kft. Business Wine borkóstoló és üzletember találkozó rendezvények www.businesswine.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A businesswine.hu weboldal üzemeltetőjének adatai: Cégnév: GM

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat:

1. Bevezetés. 2. Definíciók. 2.1. személyes adat: 1. Bevezetés A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben