A Techem portál használatának feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Techem portál használatának feltételei"

Átírás

1 A Techem portál használatának feltételei Az alábbi használati feltételek célja a Techem Kft. (továbbiakban Techem ) online portálján található internetes szolgáltatások (továbbiakban: portálszolgáltatás ) hozzáférésének és használatának szabályozása, beleértve ezek tartalmát és funkcióit. Az internetes szolgáltatások felhasználóira (továbbiakban: felhasználó ) az alábbi feltételek és a felek között létrejött szerzıdés(ek) vonatkoznak, a mindenkor hatályos szövegezéssel. Általános feltételek A portálszolgáltatás a Techem azon ügyfeleinek szól, akikkel a Techem elszámolási szerzıdést kötött és akik számára a portálszolgáltatás elérése céljából Techem hozzáférést biztosít. A portálszolgáltatás keretén belül a Techem különbözı termékeire, szolgáltatásaira és ajánlataira vonatkozó tartalmakat tesz ügyfelei számára hozzáférhetıvé. A portálszolgáltatások használatával, beleértve annak tartalmát és funkcióit, Techem és az adott felhasználó között szerzıdés (továbbiakban: felhasználói jogviszony ) jön létre a portálszolgáltatások használatára vonatkozóan. (Jelen használati feltételek elfogadásával felhasználó mint a Techemmel szerzıdésben álló lakóközösség képviselıje kijelenti, hogy jelen használati feltételek elfogadására jogosult és a lakók részérıl olyan felhatalmazással rendelkezik, hogy a költségelszámolással kapcsolatban keletkezett adatokat - beleértve a lakók személyes és különleges adatait - megismerheti. Ezen felhasználói jogviszony tartalmát az alábbi használati feltételek rögzítik. 1. A szerzıdés tárgya A szerzıdés keretein belül Techem a következı alkalmazásokat /szolgáltatásokat bocsátja rendelkezésre: Online elszámolás A felhasználók az elıre elkészített papír alapú költséglista (üzemeltetési költségek összeállítása) és felhasználói lista nyomtatványok helyett közvetlenül ezeken az online adatbeviteli és elszámolási alkalmazásokon keresztül küldhetik meg a szükséges adatokat a Techem-nek. Ezen túlmenıen az alkalmazásban lehetıség van a fogyasztáselemzés elkészítésének megrendelésére is. Ez a szolgáltatás lehetıvé teszi a felhasználó számára az elszámolandó költségekkel és a díjfizetı személyének változásával kapcsolatos adatok rögzítését. Az elszámolási megbízás szakmai, illetve mőszaki komplexitása miatt elıfordulhat, hogy az online alkalmazás bizonyos felhasználási helyeknél (épületeknél) nem vehetı igénybe. Ilyen esetekben az adatok átadásának megszokott, papír alapú módja áll rendelkezésre. Ez az online szolgáltatás kizárólag a Techem ügyfelei részére áll rendelkezésre. 1

2 Online Archívum A felhasználók ezen az online alkalmazáson keresztül betekinthetnek felhasználási helyeik (épületeik) és épületrészeik (lakások) archivált dokumentumaiba (pl.: egyénenkénti, illetve teljes elszámolások, üzemeltetési költségek elszámolása). Ezeket a dokumentumokat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelıen legalább 3 évig ırizzük a Techem elektronikus archívumában. Techem Monitoring A felhasználó ezen az online szolgáltatáson keresztül tud hozzáférni Techem különbözı adatelemzı alkalmazásaihoz. Ezek az elemzések lehetıvé teszik az energia- és vízfogyasztás, valamint az ezekhez kapcsolódó költségek kiértékelését, azok felhasználási hely és épületrész szintő elemzését, összehasonlítását. Azt, hogy az adott felhasználási helyen milyen monitoring alkalmazások állnak rendelkezésre, az épületrészekbe beépített készülékek típusa határozza meg. A felhasználási hely alapján történı kiértékelést csak a Techem ügyfelei vehetik igénybe. adapterm Cockpit Ezzel az online szolgáltatással a felhasználó áttekintést kap a Techem adapterm adaptív szabályozórendszere segítségével elért főtési energia és CO2 megtakarításról. Az energiamegtakarítási adatokat az adapterm Cockpit program havi és éves kimutatások formájában rögzíti és áttekinthetıen ábrázolja. Ez az online szolgáltatás kizárólag Techem azon ügyfelei részére áll rendelkezésre, akik az adapterm energia-megtakarítási rendszert használják. Mérıállások megjelenítése Ezen online szolgáltatás segítségével a felhasználó betekintést kap felhasználási helyeinek (épület), illetve épületrészeinek (lakások) a Techemnél rendelkezésre álló leolvasási értékeibe, - legkorábban a szolgáltatás igénybevételétıl - legfeljebb három évre visszamenıleg. A rendelkezésre álló leolvasási értékek idıbeli gyakorisága a beépített készülékek típusától és a leolvasás gyakoriságától függıen változhat. Fogyasztási statisztika Ez az online szolgáltatás a felhasználó számára áttekintést nyújt a felhasználási helyek és épületrészek energiafogyasztásának alakulásáról. A szolgáltatás (amennyiben a felhasználó készülékei ezt lehetıvé teszik) az energiafogyasztás aktuális alakulására és annak legfeljebb 3 évre visszamenıleg történı alakulására terjed ki. 2

3 Energia-tanúsítvány Ebben az online alkalmazásban a felhasználók a saját épületükre vonatkozó, már megrendelt és archivált energia-tanúsítványokat tekinthetik meg. Ez az online szolgáltatás kizárólag a Techem ügyfelei részére áll rendelkezésre. Megrendelések A felhasználók ezen az online szolgáltatáson keresztül köztes leolvasás(ok)ra és/vagy javítási munkákra vonatkozó megrendeléseket juttathatnak el Techemhez. Info-Center Techem az Info-Centeren keresztül felhasználó számára olyan lényeges információkat bocsát rendelkezésre, mint pl. az ingatlankezelık számára elıkészített formanyomtatványok, vagy egyes jogszabályokra történı hivatkozások. Techem az ebben az alkalmazásban közzétett információk vagy egyéb hozzáférhetı tartalmak gondos összeállítása és megjelenítése ellenére sem szavatolja ezek helyességét, teljeskörőségét, aktualitását és pontosságát. Az Info-Centerben közzétett információk felhasználása és alkalmazása kizárólag a felhasználó felelısségére történhet. Kapcsolatfelvétel a Techemmel Ebben az online alkalmazásban a Felhasználó kérdéseit és/vagy észrevételeit juttathatja el a Techemhez. Ez az online szolgáltatás kizárólag a Techem ügyfelei részére áll rendelkezésre. 2. A hozzáférés feltételei / bejelentkezés 2.1. A portálszolgáltatás használatának elıfeltétele a felhasználó sikeres regisztrációja és jelen használati feltételek elfogadása. Ehhez minden felhasználónak felhasználónévre és jelszóra van szüksége. A megfelelı hozzáférési adatokat (felhasználónév és kezdeti jelszó) a Techem hozza létre és bocsátja a felhasználó rendelkezésére. A kezdeti jelszót a felhasználónak az elsı belépés alkalmával haladéktalanul meg kell változtatnia egy általa választott, biztonságos jelszóra. A felhasználó felelıssége, hogy a felhasználónevet és a jelszót titokban tartsa, valamint minden, a számára ismertté váló, a hozzáférési adataival (felhasználónév és jelszó) történı jogosulatlan használatot, visszaélést a tudomásszerzést követıen haladéktalanul közölje Techemmel, továbbá jelszavát késedelem nélkül változtassa meg. Az illetéktelen hozzáférés esetében felek vélelmezik, hogy felhasználó nem tett eleget a biztonsági követelményeknek és az ı hibájából vált a portálszolgáltatás által elérhetı adatok harmadik személynek hozzáférhetıvé, kivéve ha felhasználó bizonyítja ennek ellenkezıjét. Erre való tekintettel a felhasználó az elfogadással vállalja, hogy a felhasználói adatok jogosulatlan használatából, illetve az adatokkal való visszaélésbıl eredı károkért Techem-nek vagy közvetlenül a károsultnak kártalanítást, illetve kártérítést fizet. 3

4 2.2. A felhasználónév és/vagy a jelszó ismételt hibás bevitele vagy ismételt sikertelen bejelentkezés esetén Techem a felhasználó védelme érdekében zárolja a portálszolgáltatásba való belépést. A zárolásra legkésıbb a hozzáférési adatok ötödik sikertelen beadását követıen kerül sor. Felhasználó írásban (teljes bizonyító erejő okiratban) tett kérésére Techem a kezdeti jelszót visszaállítja, így felhasználó a portálhoz újból hozzáférhet. Techem ilyen esetekben jogosult a Felhasználó azonosítására. Techem ugyanígy jár el abban az esetben, amennyiben Felhasználó Techem-et írásban (teljes bizonyító erejő okiratban) arról tájékoztatja, hogy jelszavát elvesztette vagy elfelejtette. 3. Rendelkezésre állás és szavatosság Felhasználó a portálszolgáltatáshoz való hozzáféréssel és annak folyamatos rendelkezésre állásával kapcsolatban Techem felé semmilyen kárigényt nem támaszthat. A portálszolgáltatás különösen a weboldal karbantartási munkálatai alatt, a weboldal üzemzavara, az internetszolgáltatás kiesése vagy egyéb okok miatt szünetelhet, anélkül hogy Felhasználónak ebbıl adódóan Techem-mel szemben kárigénye keletkezne. Techem fenntartja magának a jogot, hogy a portálszolgáltatást, annak egy részét vagy egyes alkalmazásait bármikor megszüntesse vagy korlátozza, továbbá hogy egyes felhasználókat megalapozott, kivételes esetekben a használatból kizárjon. 4. Techem további szolgáltatásai Techem portálszolgáltatását az internet aktuális mőszaki, jogi és kereskedelmi feltételei alapján nyújtja. Techem adatátvitelre vonatkozó felelıssége az adatok Techem internetszolgáltatójának történı átadásával ér véget, azaz Techem kizárólag a portálon megjelenített adatokért vállal felelsısséget. 5. Költségek Az elszámolások elkészítésére, valamint olyan egyéb szolgáltatásokra, amelyek a portálszolgáltatáson keresztül online kerültek megrendelésre, illetve a portálon többletszolgáltatásként aktiválhatóak, a megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor érvényes árlista, illetve a Techem és a felhasználó közötti megállapodás szerinti árak érvényesek. Ezeken felül a portálszolgálat használatával kapcsolatosan Techem nem követel egyéb költségeket. 6. Felhasználó kötelezettségei 6.1. A felhasználó felelıs azért, hogy az általa használt hardver a használat céljára szükséges mőszaki követelményeknek megfeleljen. A használat alapvetı mőszaki rendszerkövetelménye, hogy a böngészı támogassa a JavaScript-et és a cookie-kat. 4

5 6.2. A felhasználó a portálszolgáltatást kizárólag rendeltetésszerően használhatja. Felhasználó ennek keretein belül az elfogadással vállalja különösen, hogy tartózkodik az olyan magatartástól, amely a hozzáférési lehetıségekkel való visszaéléshez vezet és különösen tartózkodik a portálszolgáltatás jelen használati feltételeinek szabályaiba ütközı használatától az adatok védelme érdekében az adatbiztonság elfogadott, illetve érvényben lévı alapelveit figyelembe veszi (pl. ha megszőnt az adatok hozzáféréséhez való jogalapja pl. már nem közös képviselı -, a portálszolgáltatást nem lehet igénybe venni), a kimenı eket és adatbank-lekérdezéseket az elvárható legnagyobb gondossággal, azok vírus- és egyéb számítógépes károkozók tekintetében megvizsgálja a jogszabályi, hatósági és mőszaki elıírásokat, valamint a netikettet (hálózati kommunikáció általános illemszabályait) betartja, felhasználónevét és a jelszavát titokban tartja, továbbá a jelszót haladéktalanul megváltoztatja (vagy megváltoztattatja), amennyiben fennáll annak gyanúja, hogy harmadik, jogosulatlan személy(ek) a jelszó birtokába jutottak a jelszó elvesztését késedelem nélkül írásban közli Techem-mel, a portálszolgálat használatával való visszaélésre utaló jeleket Techem részére késedelem nélkül bejelenti A felhasználó nem jogosult olyan tevékenység végzésére, amely a portálszolgáltatás infrastruktúrájának nem elvárható vagy túlzott megterhelését okozhatja. Különösen tilos számára olyan eszközök, szoftverek vagy egyéb rutinok használata, illetve alkalmazása, amely a portálszolgáltatás mőködését zavarhatja, vírusokat vagy egyéb kártevıket terjesztenek, vagy az online-szolgáltatáson keresztül kéretlen reklámcélú leveleket (Mail- Spamming) vagy egyéb tömeges küldeményeket (Junk- ) küldenek Techem fenntartja magának a jogot, hogy a visszaélésgyanús vagy szerzıdésszegı használatnak utánajárjon, annak megelızésére megfelelı óvintézkedéseket tegyen és ilyen használat alapos gyanúja esetén a portálszolgáltatást nem rendeltetésszerően használó felhasználó hozzáférését felfüggessze, zárolja vagy adott esetben hozzáférési jogosultságát visszavonja. 7. Használati jogok A Techem és a felhasználó közötti jogviszonyban minden, a portálszolgáltatás tartalmára vonatkozó jogosultság, különösen a szerzıi jog hatálya alá tartozó felhasználási jog kizárólag Techem-et illeti meg. A felhasználó jogosult arra, hogy a portálszolgáltatáson belül lekérdezéseket hajtson végre, és az általa kiválasztott és lekérdezett adatokat saját számítógépére vagy szerverére átmásolja. A felhasználó ezeket az adatokat kizárólag céluknak megfelelıen és szükséges mértékben használhatja. Minden ettıl eltérı használat tilos, különös tekintettel vagy az adatok továbbadására és értékesítésére. 5

6 A portálszolgáltatáson keresztül elérhetı tartalmakat a törvény által megengedett esetek kivételével a Techem erre vonatkozó írásos engedélye nélkül másolni, terjeszteni vagy más egyéb módon nyilvánosan hozzáférhetıvé tenni tilos. A portálszolgáltatás bármely tartalmának üzleti célú felhasználása Techem erre vonatkozó írásos engedélye nélkül tilos. 8. Felelısség korlátozása 8.1. Techem nem vállal felelısséget harmadik fél weboldalainak tartalmáért, olyan károkért vagy egyéb zavarokért, amelyek a felhasználó szoftverének vagy hardverének hibájára vagy inkompatibilitásra visszavezethetıek, valamint olyan károkért, amelyek a portálszolgáltatás esetlegesen nem teljes körő elérhetıségébıl vagy annak hibás mőködésébıl erednek Kártérítési igények kizárva. Kivételt képeznek ez alól az életet, a testi épséget, az egészséget megkárosító szerzıdésszegésbıl vagy jelentıs szerzıdéses kötelezettségek mulasztásából eredı kártérítési igények, valamint az egyéb olyan károk iránti felelısség amelyek Techemnek, Techem törvényes képviselıjének vagy teljesítési segédjének szándékos vagy súlyosan gondatlan szerzıdésszegésébıl erednek. Jelentıs szerzıdéses kötelezettségek azok, amelyek jelen szerzıdés céljának eléréséhez szükségesek Jelentıs szerzıdéses kötelezettségek megszegése esetén Techem felelıssége a szerzıdéstipikus, elıre látható károkra korlátozódik, amennyiben ezek súlyos gondatlanság miatt keletkeztek, kivéve ha a kártérítési igény az élet, a testi épség vagy az egészség megsértésén alapul. 9. Adatvédelem, titoktartás és ezek megszegése 9.1 Techem köteles a Magyarországon hatályos adatvédelmi elıírásokat betartani, különös tekintettel az Infotv. elıírásaira. Techem személyes adatokat kizárólag a mindenkor hatályos Infotv. elıírásai alapján kezel, használ és dolgoz fel. Ebben a tekintetben utalunk a Techem Szolgáltatási adatvédelmi szabályzat -ára. 9.2 A weboldalra történı belépéskor Techem kéri a felhasználó nevének, továbbá jelszavának megadását. Ezen adatokat ideiglenes süti (cookie) tartalmazhatja (lásd Sütikrıl szóló lenti pont), Techem azonban ezt az információt nem tárolja, kivéve, ha azokat a jelen weboldalon történı regisztráció útján vagy más tevıleges magatartással, önkéntesen szolgáltatja a felhasználó. További személyes adatok megadására nincs szükség a jelen weboldal legtöbb aloldalának meglátogatásához. Annak érdekében azonban, hogy a weboldal által nyújtott további lehetıségeket a felhasználó kihasználhassa, bizonyos személyes adatok megadása lehet szükséges ehhez és bizonyos személyes adatok további önkéntes szolgáltatását is 6

7 kérheti Techem. Ilyen adatok lehetnek: a név, a lakcím, a születési hely és idı, telefonszám, cím, továbbá amennyiben a felhasználóhoz kötıdik: a felhasználó neme, háztartással kapcsolatos információk, fogyasztási szokások, szolgáltatáshasználati szokások, továbbá a szolgáltatásainkkal kapcsolatos vélemény és preferenciák. Ezen személyes adatokat akként kapcsolhatja Techem össze, hogy a végtermék nem azonosítja személyesen a felhasználót, sem pedig a jelen weboldal más használóját. Erre például akként kerülhet sor, hogy Techem kiszámítja azon személyek százalékos arányát, akik ugyanazon irányítószámmal rendelkeznek. Az ilyen összesített adatok jelen szabályzat hatálya alatt nem minısülnek személyes adatnak és arra való tekintettel, hogy az ilyen adat nem azonosítja a felhasználót, azt Techem bármely célra felhasználhatja. Amennyiben a jelen weboldalt a felhasználó meglátogatja vagy azon tevékenységet fejt ki, a Techem, továbbá a Techem-mel szerzıdéses kapcsolatban álló szolgáltatók rögzíthetik a felhasználó Internet Protokoll (IP) címét, a felhasználó által használt operációs rendszer, böngészı típusát vagy a felhasználó általános Internet használatát. Ezeket az adatokat Techem nem köti a felhasználó profiljához, mivel ezek az adatok kizárólag összesített formában kerülnek felvételre és tárolásra, általában a következı forrásokból: 9.3 Sütik. A süti (cookie) egy szöveges tartalmú információs állomány, melyet egy web oldal az érintett számítógép-böngészıjének süti mappájában helyez el és amelynek segítségével a weboldal bizonyos információkat megjegyezhet. A sütik önmagukban nem alkalmasak arra, hogy azonosítsák az érintettet. A jelen weboldalon két fajta sütit használunk: Az úgynevezett munkamenethez tartozó sütik olyan ideiglenes sütik, melyeket a böngészı a weboldal elhagyásáig tárol. Munkamenethez tartozó sütiket alkalmazunk: a weboldalunk egyes oldalai közötti információk átvitele érdekében és a javasolt nyelvi beállítás megtartásához egy adott munkamenet során. Az ún. állandó sütik a böngészı süti mappájában maradnak eltárolva a böngészı bezárása után is. A süti tárolási ideje annak beállított lejárati idejétıl függ. Állandó sütit használunk: anonimizált, összesített látogatói statisztika készítéséhez a weboldal látogatóiról a Google Analytics felhasználásával. Ezek a kimutatások segítenek megérteni, hogy a felhasználók miként viselkednek a weboldalon, továbbá a weboldal struktúrájának fejlesztését segítik elı. Ezen statisztikák különösen magukba foglalják: a legnépszerőbb és legkevésbé népszerő látogatott oldalakat, az oldalon töltött idı és azon látogatók százalékos számát, akik aktivitás nélkül hagyják el a weboldalt. Ezen sütik a weboldal elhagyását követı 2 órán belül lejárnak. A Google a Google Analitics kikapcsolására a oldal alatt biztosít lehetıséget. Ezúton Techem tájékoztatja a felhasználót, hogy több böngészı alapbeállítása a sütik fogadása, felhasználónak lehetısége van a sütik letiltására a böngészı beállításai útján. Az is lehetséges, hogy felhasználó csak bizonyos sütik fogadását engedélyezze. A felhasználó 7

8 felelıs azért, hogy a böngészıjének súgó-beállításait ellenırizze. Amennyiben a cookie fogadás letiltásra kerül, úgy felhasználó a weboldalra nem léphet be. 10. Egyéb 10.1 Techem fenntartja magának a jogot, a portálszolgáltatást bármikor, indoklás nélkül megváltoztatni, különösen, ha az internethasználat mőszaki, jogi vagy egyéb peremfeltételei változnak Amennyiben jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezése bármely tekintetben érvénytelennek vagy hatálytalannak bizonyulna, az nem érinti a Felhasználási feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét vagy végrehajthatóságát. Ilyen esetekben Felek az adott rendelkezést egy olyan új, érvényes és végrehajtható rendelkezéssel pótolják, amelynek joghatása és gazdasági célja azonos az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéssel, vagy ahhoz legközelebb áll. Ha ilyen megállapodás a Felek között nem születik, akkor az említett rendelkezés helyébe a jogszabály megfelelı rendelkezése lép. 8

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Radek Kilevnik egyéni vállalkozó. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: Husovo náměstí 86, Vamberk,

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Általános Üzletszabályzat (ügyvéd szakmai felelısségbiztosításhoz) Bevezetés A jelen Általános Üzletszabályzat (Üzletszabályzat) rögzíti azokat a feltételeket és kikötéseket, amelyek alapján az Aon Magyarország

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Alkatreszlink.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Alkatreszlink.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Alkatreszlink.hu Webáruház ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Autócentrum Szabó Kft. (székhely: 1221 Budapest pedellus u 1, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei. Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Laptop.hu Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) Az adatkezelő levelezési címe: 1126 Budapest, Márvány utca 24. B. ép. Az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató. 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Adatkezelési tájékoztató 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése: Zöld Pelikán Életmód, Kereskedelmi, Szolgáltató és Ismeretterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ONLINE SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ONLINE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. online ügyfélszolgálatára való regisztrációval az alábbi feltételeket elfogadottnak

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések

Adatvédelmi nyilatkozat. 1. Általános rendelkezések Adatvédelmi nyilatkozat 1. Általános rendelkezések A Reckitt Benckiser Kft. (nyilvántartásba vevő bíróság és cégjegyzékszám: a Fővárosi Bíróság által 01-09-073850 cégjegyzékszámon nyilvántartásba véve;

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Hölgyválasz Kft. (1061 Budapest, Paulay Ede u. 41.) Hatályos: 2008. július 1. Az Adatkezelő (a www.holgyvalasz.hu, valamint a Hölgyválasz Táncstúdió üzemeltetője) ezúton tájékoztatja a a Hölgyválasz Táncstúdió

Részletesebben

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató

1. Adatkezelés célja. 2. Adatkezelés jogalapja. Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Lipócia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével

Részletesebben

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése

PONT KAZÁN ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. 1. A Szabályzat célja. 2. Az adatkezelő megnevezése KAZÁN PONT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webgépész Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru u. 22., cégjegyzékszám: 03-09-123975, nyilvántartó

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Cofopex Kft. továbbiakban Szolgáltató (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 92.),

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Léta-Ker Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata Léta-Ker Kft. a 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.letaker.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője (Léta-Ker Kft.) számára hozzáférhetővé

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal

Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal Adatvédelmi Nyilatkozat TársasTér (http://www.tarsaster.hu) weboldal A jelen adatvédelmi nyilatkozat a szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető) által üzemeltetett, http://www.tarsaster.hu oldalon elérhető

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Webcut Media Kft. (Cégjegyzék szám: 01-09-993164; Székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 11; nyilvántartó

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Cookie-k használatának irányelve

Cookie-k használatának irányelve Cookie-k használatának irányelve Mi a cookie? A cookie (süti) a számítógépünk böngészőjében bizonyos weboldalak felkeresése során keletkező kicsi adatfájl. A cookie nem tartalmaz vagy gyűjt önálló információkat,

Részletesebben

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai

1. számú melléklet. Etikai Kódex. 1. Az el fizet személyes adatai 1. számú melléklet Etikai Kódex 1. Az el fizet személyes adatai Amennyiben az el fizet személyes adatai (bejelentkezési azonosító, jelszó) nem a szolgáltató hibájából kerülnek illetéktelen személyhez,

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től

Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz. Érvényes: 2013. január 1-től Általános Szerződési Feltételek a NETKEY Virtuális Szerver szolgáltatáshoz Érvényes: 2013. január 1-től A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az NETKEY SRO. Virtuális szerver szolgáltatás

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jelen szabályzat az Igazgatóság 2012. december 18-i ülésén a VI/6.9/2012. számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 2013. január 1. napjától hatályos.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 7400 KAPOSVÁR, BAROSS G. U. 19. Telefon: 82/312-177; Fax: 82/422-675 E-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 1. sz. melléklet ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e Ellenőrzőkönyv TwinNet Felhasználói kézikönyv @Napló Elektronikus Osztálynapló e-ellenőrzőkönyv 2.0 verzió TwinNet Számítástechnikai és Oktatási Kft. 1146 Ajtósi Dürer sor 11. +36(1) 343-6430 www.twinnet.hu

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Henelit International Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 2., cégjegyzékszám: 07-09-003863,

Részletesebben

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték

Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Koronás Cukor Facebook Valentin napi villám nyereményjáték Részvételi és adatkezelési szabályzat Jelen nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja,

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Tisztaszınyeg nyilvántartó

Tisztaszınyeg nyilvántartó Tisztaszınyeg nyilvántartó A szoftver célja a szınyegtisztításhoz tartozó rendelés-nyilvántartásának biztosítása. A program lehetıvé teszi egyszerre több felhasználó egyszerre történı munkáját egyszerre.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Az autorizáció részletes leírása

Az autorizáció részletes leírása Az autorizáció részletes leírása 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS FELTÉTELEI 1.1 Regisztráció Az Autorizációs kérés előtt a szervezetnek vagy a magánszemélynek regisztráltatnia kell magát. A regisztrációs lapon megadott

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a zeneletoltesek.hu tulajdonosa (Üzemeltető) által üzemeltetett, a http://zeneletoltesek.hu doménnéven és aldoménjein elérhető

Részletesebben

Általános Játékszabályzat

Általános Játékszabályzat Facebook oldalon szervezett like, komment játék Általános Játékszabályzat Amennyiben külön, az adott játékhoz speciális rendelkezéseket tartalmazó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik a Saunier Duval

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat www.grandacswebshop.hu 1. Preambulum A Grand-Ács Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) www.grandacswebshop.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja építőipari

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az 111 Etail. Kft. (székhely: 6720 Szeged, Fekete Sas 22,- cégjegyzékszám: 06-09-019153, Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Szeged Megyei

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató www.yamuna.hu A Yamuna Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.yamuna.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat 1. A nyilatkozat célja 1.1. A jelen Nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjon a Johanis Bt. (székhely: 7300 Komló, Városház tér 4., cégjegyzékszám: 02-06-074387, nyilvántartó

Részletesebben

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5

Bevezetés...2. Az Informatikai Rendszer...3. A rendszergazda...4. A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 Tartalom Bevezetés...2 Az Informatikai Rendszer...3 A rendszergazda...4 A felhasználókra vonatkozó szabályok...5 A tanulók számítógéphasználatára vonatkozó elírások...7 A Szabályzat hatálya...8 1 Bevezetés

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre A jogszabályban kötelezıen elıírt illetve jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltatás A TR-ZALA PETROL Kft. mint Szolgáltató egy információs rendszert működtet amelynek neve Bau-Projekt. A TR-ZALA PETROL Kft szolgáltatás kommunikációs és

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Bevezetés A WellStar GmbH & Ko KG, cégjegyzékszám: Amtsgericht Berlin HRA 34621, székhely: Charlottenstraße 4, 10969, Berlin, Németország, amelyet a WellStar Beteiligungs GmbH mint

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a D2-KER Kft. (székhely: 6723 Szeged, Kemes utca 18/A 4. emelet 12., cégjegyzékszám: 06-09-011955, nyilvántartó

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Magyarországi vásárlóink részére Adatkezelési nyilatkozat Tájékoztatjuk, hogy Ön a TVBrands Kft. ( Szolgáltató ) www.reduline36.hu címen elérhető internetes honlapján ( Weboldal ) személyes adatai megadásával

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Örülünk, hogy ellátogatott a weboldalunkra, és hogy érdekli a vállalatunk. Magánjellegű adatainak védelmét komolyan vesszük, és azt szeretnénk, ha a weboldalunkra való látogatásakor

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy az Autisták Országos Szövetsége (1053 Budapest, Fejér György u. 10.) (AOSZ), mint adatkezelő és adatfeldolgozó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF) A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma Jelen ÁSZF az ECOSOL Kft. Virtuális szerver szolgáltatás (VPS) havidíjas bérelhető szolgáltatására vonatkozik. A szolgáltatóról

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató 1. Bevezetés Cégünk a Supplies Distributors SA (széhely: Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, cégjegyzékszám: 208.795, adószám: BE 475.286.142). Személyes információ vagy személyes

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1. Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Extreme Digital Zrt. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép., cégjegyzékszám: 01-10-045869,

Részletesebben

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások

Adatvédelem 1., Definicíók, meghatározások Adatvédelem A Birdiecar weboldal, a www.birdiecar.eu honlap üzemeltetője, a "NAGY ÉS FIAI" Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 Budapest, Jász utca 179., a továbbiakban szolgáltató,

Részletesebben

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz

E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz E-mail postafiók beállításai az e-szignó archívum szolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. MS Outlook Express... 3 2. MS Outlook 2003... 7 3. Mozilla Thunderbird... 10 Bevezetés Ez a dokumentum az e-szignó archívum

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására

Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS. szolgáltatások nyújtására Takarékszövetkezeti Üzletszabályzat EUROSMS szolgáltatások nyújtására Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Általános Szerzıdési Feltételek 3. Ügyfél azonosítás 4. Számlakivonat 5. EUROSMS szolgáltatás ellenértéke

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték

Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Hitelbúvár Gyorsteszt nyereményjáték Adatkezelési tájékoztató 2015. július 02. (módosítva: 2015. július 20. ) Az Addict Interactive Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A. cégjegyzékszám: 01-09-873617)

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A DRM Hungary Kft. (a továbbiakban: DRM Hungary Kft-Docushop.hu üzemeltetője) a www.docushop.hu weboldal üzemeltetője a web áruház üzemeltetése során a web áruházba látogatók és

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az IVEEN Kft. (a továbbiakban: IVEEN) a www.azautom.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók (a továbbiakban Érintett)

Részletesebben

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz

HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁS. Videorögzítőkhöz I BEÁLLÍTÁS Videorögzítőkhöz Kérjük olvassa át figyelmesen ezt az útmutatót a készülék használata előtt és tartsa meg jövőben felhasználás céljára. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv tartalmának bármikor

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A személyes adatok védelmére komoly hangsúlyt helyezünk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha on-line foglalási rendszerünket használja, vagy feliratkozik hírlevelünkre.

Részletesebben

JOGI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

JOGI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ JOGI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat, az oldal megnyitásával és adatai elküldésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet

Részletesebben

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12

einvoicing Elektronikus számlázás Ügyfélportál Felhasználói kézikönyv Ügyfélportál V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Elektronikus számlázás Felhasználói kézikönyv V5.9 2012.04.18. Page 1 of 12 Tartalomjegyzék: 1.0 Általános áttekintés 3 2.0 Email értesítés 4 3.0 Bejelentkezés 4 4.0 Számlafelület 5 5.0 Számla keresése

Részletesebben

Panaszkezelési Eljárásrend

Panaszkezelési Eljárásrend Á L T A L Á N O S H I T E L É S F I N A N S Z Í R O Z Á S I Z R T. Á H F L Í Z I N G P É N Z Ü G Y I Z R T. Panaszkezelési Eljárásrend Hatályos: 2015. január 01. napjától ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Az AUTOFER ZRT. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének

Részletesebben

Internet alapú kérdőív rendszer használat - pályázat

Internet alapú kérdőív rendszer használat - pályázat Internet alapú kérdőív rendszer használat - pályázat A pályázat célja: Az egész életen keresztül történő tanulás témaköréhez kapcsolódó kutatások, felmérések internet alapú online adatfelvételét lehetővé

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat 2013. 05.01 OMV Refining & Marketing 1. A www.omv.hu domainhez tartozó weboldalon elérhető internetes áruház (továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője a YES Certified Merchandise Kereskedelmi

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. De Rossi Éva vezérigazgató PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Rossi Éva vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A panasz bejelentése... 3 2. A panasz kivizsgálása... 4 3. A panasz nyilvántartása... 6 4. Jogorvoslati lehetıség... 6 5. Záró rendelkezések...

Részletesebben

Kézikönyv. a HGCS-2014 Háztartási nagygépek cseréje. pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati portál működéséhez. http://uszt-hgcs.

Kézikönyv. a HGCS-2014 Háztartási nagygépek cseréje. pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati portál működéséhez. http://uszt-hgcs. Kézikönyv a HGCS-2014 Háztartási nagygépek cseréje pályázati kiíráshoz kapcsolódó pályázati portál működéséhez http://uszt-hgcs.hu https://uszt-hgcs.hu/hgcs I. Regisztráció Tartalomjegyzék I. Regisztráció

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

VPS Megrendelői Szerződés

VPS Megrendelői Szerződés VPS Megrendelői Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: továbbiakban Szolgáltató, Valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató

Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató 1 Vác Városi Kábeltelevízió Kft. szolgáltató [ a tagja ] Elıfizetıi tájékoztatója az elektronikus hírközlésrıl szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján vezetékes mősorjel-elosztási (nyilvános

Részletesebben