INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító okmány szám/vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám: Személyi azonosító/statisztikai számjel: Adóazonosító jel/adószám: Képviselő neve: mint Eladó 1 és Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító okmány szám/vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám: Személyi azonosító/statisztikai számjel: Adóazonosító jel/adószám: Képviselő neve: mint Eladó 2 Eladó 1 és Eladó 2 a továbbiakban együttesen Eladó másrészről az FHB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Központi ügyintézés helye: 1132 Budapest, Váci út 20.; Adószám: , Cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Statisztikai számjel: , képviseli: ), mint Vevő, a továbbiakban: Vevő; Eladó és Vevő együttesen "Felek" között a mai napon az alábbi feltételekkel: I. Az adásvétel tárgya, szavatosság, vételár 1. Felek megállapítják, hogy a. napján a Takarnet rendszeren keresztül kiállított tulajdoni lap másolat tanúsága szerint Eladó 1 és Eladó 2.- arányú tulajdonát képezi a. Földhivatalnál.., belterület helyrajzi számon nyilvántartott, természetben.. szám alatt található,.. m2 alapterületű,. megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: az ingatlan). Felek tudomással bírnak arról, hogy az Ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll. Az osztatlan közös tulajdon tulajdonostársa.( ), akinek a Ptk. 5:81 (1) bekezdése alapján elővásárlási joga áll fenn a jelen Szerződéssel átruházásra kerülő tulajdoni hányadon. Jelen Szerződés Felek közötti a tulajdonostárssal szemben is hatályos létrejöttének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult a Ptk. 6:222. (4) bekezdésében meghatározott jogával ne éljen. Felek tudomásul....

2 2 veszik, hogy jelen Szerződés lényeges feltételeiről elővásárlásra jogosultat 8 napos nyilatkozattételi határidő tűzésével Eladó értesíti. Felek tudomással bírnak Eladó és.( ) között.. -en,.. év hó. napján létrejött és mai napig a jogutódlásra tekintet nélkül fennálló használati megosztásról szóló megállapodásról, mely alapján az Ingatlan használata rendezett. 2. Az ingatlanon az alábbi terhek állnak fenn: - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett, - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett és - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett Eladó kijelenti, hogy a fent körülírt terheken kívül az ingatlan per-teher-, és igénymentes, és az ingatlant köz-, közüzemi-, adó-, illeték- vagy bármely egyéb díj-, költségtartozás sem terheli. Eladó szavatolja, hogy az ingatlanon nem áll fenn olyan körülmény, ami a Vevő tulajdonjogának megszerzését, bejegyzését, az ingatlan Vevő általi birtokbavételét, használatát korlátozná vagy kizárná, és az ingatlan rejtett hibájáról sincs tudomása. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlanra vonatkozóan sem a társasház többi tulajdonosának, sem másnak elővásárlási joga nem áll fenn, és hogy az ingatlanra nem kötött és jelen szerződés aláírása után sem köt bérleti szerződést. Eladó szavatol azért is, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a szerződéskötést megelőzően megismert állapotban kerül birtokbaadásra. Eladó kijelenti, hogy az ingatlanra esetlegesen bejegyzett jelzálogjog(ok) vonatkozásában a bejegyzett jelzálogjog(ok) törlése esetére a törölt zálogjog(ok) ranghelyét fenntartani nem kívánja és hozzájárul, hogy a ranghellyel történő rendelkezés jogáról való lemondás ténye az ingatlan-nyilvántartásba a Vevő javára feljegyzésre kerüljön. VAGY Felek rögzítik, hogy az ingatlan per-teher-és igénymentes, és az ingatlant köz-, közüzemi-, adó-, illeték- vagy bármely egyéb díj-, költségtartozás sem terheli. Eladó szavatolja, hogy az ingatlanon nem áll fenn olyan körülmény, ami a Vevő tulajdonjogának megszerzését, bejegyzését, az ingatlan Vevő általi birtokbavételét, használatát korlátozná vagy kizárná, és az ingatlan rejtett hibájáról sincs tudomása. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlanra vonatkozóan sem a társasház többi tulajdonosának, sem másnak elővásárlási joga nem áll fenn, és hogy az ingatlanra nem kötött és jelen szerződés aláírása után sem köt bérleti szerződést. Eladó szavatol azért is, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas, és az a szerződéskötést megelőzően megismert állapotban kerül birtokbaadásra. 3. Mindezek alapján Felek megállapodnak, hogy Eladó eladja, Vevő pedig az Eladó, mint Lízingbevevő részére történő pénzügyi lízingbeadás (visszlízing) céljából - per-teher-, és igénymentes állapotban, 1/1 arányban megvásárolja az ingatlant annak összes természetes és jogi alkotórészével, tartozékával és a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányaddal együtt a kölcsönösen kialkudott.,-ft / EUR azaz forint / euro + Áfa, azaz mindösszesen bruttó Ft / EUR, azaz. Forint / euro vételárért. Felek kijelentik, hogy az ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és fizetendő, azonban, a mai napon irányadó hivatalos MNB devizaárfolyam [*] HUF / EUR figyelembevételével az illeték alapja.,-ft azaz forint. II. A Vevő nyilatkozatai, az Ingatlan visszlízingbe adása 1. Felek rögzítik, hogy Eladó Lízingbevevőként jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vevővel, mint Lízingbeadóval.. szám alatt lízingszerződést (továbbiakban: a lízingszerződés) kötött, amely alapján a Vevő arra vállalt kötelezettséget, hogy az ingatlan tulajdonjogát az Eladótól megszerzi, és azt nyílt végű pénzügyi lízing keretén belül az Eladó, mint Lízingbevevő használatába adja (visszlízing), majd a lízingszerződés szerződésszerű teljesítése, Lízingbevevő tulajdonszerzési jogának gyakorlása és a maradványérték megfizetése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát megszerezze. Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés kizárólag az ingatlan Vevő által Lízingbeadóként Lízingbevevő számára - a hivatkozott lízingszerződés alapján - történő pénzügyi visszlízingbe adása céljából jött létre.....

3 3 2. Felek megállapítják, hogy Vevő az Ingatlant az Eladó, mint Lízingbevevő által ismert és használt állapotban vásárolja meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, kizárólag a Lízingbevevő számára történő pénzügyi visszlízingbe adás céljából. Lízingbevevő jelen adásvételi szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ingatlant pénzügyi visszlízing céljából maga választotta ki és jelölte meg a Vevő számára, annak állapotát, fizikai és jogi feltételeit teljes körűen és kellő gondossággal megismerte, mely alapján számára az Ingatlan lízingbe vétel céljából minden tekintetben megfelelő. Minderre tekintettel felek visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a Vevőnek az ingatlannal, az adásvételi szerződéssel és a lízingszerződéssel összefüggésben az Eladóval, mint Lízingbevevővel szemben kellék- és jogszavatossági felelőssége a tulajdonjoga fennállásának kivételével nem áll fenn és utóbb sem keletkezhet, ilyen igényt Eladó, mint Lízingbevevő a Vevővel, mint Lízingbeadóval szemben nem gyakorolhat, és Lízingbevevő hibás teljesítésre hivatkozással sem jelen, sem a lízingszerződéstől nem állhat el. III. A vételár és megfizetése 1. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan I.3. pont szerinti vételárát annak fekvésére, jellegére, fizikai és műszaki állapotára tekintettel, figyelembe véve annak jellemzőit, felszereltségét, továbbá használati és hasznosítási lehetőségeit, kölcsönös egyeztetést követően, általuk piaci árként elfogadva állapították meg, magyar forintban. Szerződő felek ennek megfelelően kifejezetten rögzítik, hogy a vételárat értékarányosnak fogadják el. 2. Felek megállapítják, hogy a teljes vételár összegéből mindösszesen Ft / EUR + Áfát, azaz.. forint / euro + Áfát (azaz bruttó. forintot / eurot) mint vételárelőleget - jelen adásvételi szerződés aláírásával megfizetettnek tekintenek Vevő által akként, hogy ezen összeg egyben a II/1. pontban hivatkozott lízingszerződés szerint Eladót, mint Lízingbevevőt terhelő kezdő díj összegével megegyezik, és felek ezen, egymással szembenálló, egynemű fizetési kötelezettségeiket kölcsönös beszámítással megszüntetik. Eladó a vételárelőleg fentiek szerinti teljesítését jelen szerződés aláírásával kifejezetten joghatályos és szerződésszerű teljesítésként elfogadja. 3. Vevő a teljes hátralékos vételárat a jelen pontban felsorolt előfeltételek maradéktalan teljesülését követő 5 banki napon belül köteles megfizetni az alábbiak szerint: (i) (ii) az Ingatlan tehermentesítése érdekében a vételár megfelelő részét közvetlenül átutalja a teherjogosult részére, a teherjogosult által a lenti 3. b) pont szerinti külön nyilatkozatában megjelölendő összegben és számlára; Eladó Bank Z/Nyrt-nél vezetett sz. HUF / IBAN:. EUR számlájára (SWIFT/BIC kód:..) történő átutalással Eladó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően deviza utalása esetén a levelező bankok között az utalás költsége megoszlik, így az Eladó folyószámlája terhére a saját számlavezető bankja az átutalás rá eső díját a saját üzletszabályzata és kondíciós listája szerint át fogja hárítani, így az Eladó számláján tényleges jóváírásra kerülő összeg a jelen Szerződésben meghatározottól eltérhet az átutalás előzőekben kifejtett költségével. A Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan hátralékos vételára megfizetésének előfeltétele, hogy a Vevő rendelkezésére álljanak az alábbi dokumentumok ill. megvalósuljanak az alábbiak: (a) az ingatlan 3 napnál nem régebbi, az illetékes földhivatal által kiadott hiteles vagy a TAKARNET rendszerből letöltött nem hiteles tulajdoni lap másolata, amelyen (i) (ii) (iii) Vevő javára a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem (függőben tartva) legalább széljegyként feltüntetésre került; továbbá az esetleges biztosítéki ingatlanok tulajdoni lapján a zálogjog bejegyzési kérelmek a Lízingbeadó javára széljegyként feltüntetésre kerültek; Lízingbevevő javára pénzügyi lízingbe adás ténye iránti kérelem legalább széljegyként feltüntetésre került; az ingatlan tulajdoni lapján (tulajdoni lap III. rész) a jelen szerződésben rögzített terheken, feljegyzett tényeken felül más teher nem szerepel, illetve a tulajdoni lapon más teher, jog vagy tény bejegyzésére irányuló kérelem széljegyként sem szerepel;....

4 4 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) a jelen szerződésben rögzített terhek jogosultjai részéről rendelkezésre állnak azon eredeti nyilatkozatok, melyben a terhek jogosultjai nyilatkoznak az Eladó fennálló tartozása teljes összegéről, és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen összeg kézhezvételét követően a bejegyzett terhek törlése iránt haladéktalanul intézkednek és az ehhez szükséges telekkönyvi átvezetésre alkalmas - nyilatkozatukat az Eladónak és a Vevőnek haladéktalanul kiadják (továbbá elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított teher esetén aláírják a szükséges széljegy csere megállapodást); egyúttal igazolásra kerül, hogy az Eladó visszavonhatatlan előtörlesztési kérelmet nyújtott be teljes tartozásának visszafizetésére; a Vevő az Eladótól, mint Lízingbevevőtől a Lízingszerződés aláírt eredeti példányait (annak összes mellékletével - ideértve az esetlegesen kikötött biztosítékokat [különös tekintettel a [*] készfizető kezesek által aláírt készfizető kezesi szerződésekre, valamint [*] hrsz ingatlanok vonatkozásában a zálogjogot alapító szerződéseknek - az arra jogosultak részéről történő aláírására] is - együtt) hiánytalanul és megfelelő formában kézhez vette, valamint a Lízingbevevő a Lízingszerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve az ingatlan kiürítési kötelezettségét is) közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatban megerősítette, és a közjegyzői okirat egy eredeti példányát a Vevő rendelkezésére bocsátotta; a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb, az (a) - (c) pontok alá nem sorolható, kötelezően benyújtandó dokumentumok hiánytalanul aláírásra és Vevő részére átadásra kerültek a Lízingbevevő által (így különösen, de nem kizárólagosan azonosítási adatlapok, az illetékes földhivatal által érkeztető-bélyegzővel ellátott jelen szerződés, hozzájáruló nyilatkozat a refinanszírozó pénzintézet javára a zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez, Lízingbevevő nemleges köztartozás igazolása, hitelközvetítő közreműködése esetén Lízingbevevő Lízingbeadó rendelkezésére bocsátotta a közvetítő és a Lízingbevevő által aláírt Nyilatkozat az FHB Csoport közvetített termékeihez elnevezésű nyomtatványt, valamint a Lízingbevevő által a lízingszerződés megkötését megelőzően az FHB Bank Zrt-nél a számla megnyitásra került és arra vonatkozóan Lízingbevevő a beszedési felhatalmazást Lízingbeadó részére megadta stb.) annak igazolása, hogy az ingatlanra vonatkozó, Vevő által elvárt vagyonbiztosítási szerződés megkötésre került, melyben szerződő félként és díjfizetőként a Lízingbevevő, biztosítottként a Vevő szerepel (illetve amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a biztosítási szerződésben kedvezményezettként ill. engedményesként akkor is minden esetben a Lízingbeadónak kell szerepelnie),, és amely szükség esetén engedményezésre került a refinanszírozó bankra (önálló zálogjog, mint külön biztosíték kikötése esetén feltétel a vagyonbiztosítás megléte a zálogtárgyra is és annak vevőre engedményezése); nem merül fel a gyanú, hogy Eladó hamis adatokat szolgáltatott, illetve Vevő nem jutott az Eladóval vagy az Ingatlannal kapcsolatos olyan jellegű információ birtokába, illetve nem következett be bármilyen olyan ok vagy körülmény, amelynek ismeretében jelen szerződés és/vagy a lízingszerződés teljesítése többé már nem áll érdekében (érdekmúlás) vagy teljesítése többé már nem várható el; Eladó az ingatlanra vonatkozó, Vevő javára szóló tulajdonjog bejegyzési engedélyt 5 db eredeti példányban a Ügyvédi Irodánál letétbe helyezte, amely tényt az ügyvédi iroda a letéti szerződés eredeti példányával és/vagy eredeti letéti igazolással tanúsít Vevő részére; amennyiben az ingatlant özvegyi jog, haszonélvezeti jog, tartási jog, vételi, - visszavásárlási-, elővásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom stb. terheli, úgy Vevő részére átadásra és az ingatlanügyi hatósághoz igazoltan benyújtásra kerültek (a vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett) a jogosultak ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas alakszerűségekkel és tartalommal kiállított nyilatkozatai bejegyzésenként legalább 3 db. eredeti példányban, amelyben a jogosult(ak) a bejegyzett terhek törléséhez visszavonhatatlanul hozzájárult(ak), vagy az özvegyi/haszonélvezeti jog jogosultja(i) jelen Szerződésben mint adott jog jogosultjának eladója, szerződő félként szerepel; a Vevő részére átadásra került az ingatlan vonatkozásában elővásárlási, előbérleti, előhasználati joggal rendelkező személy ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas tartalmú, ügyvéd által ellenjegyzett jognyilatkozata, amelyben az őt illető jogai gyakorlásáról mind jelen adásvételi, mind a lízingszerződés vonatkozásában - visszavonhatatlanul lemond, vagy a Vevő részére átadásra....

5 5 kerültek azon okiratok, amellyel hitelt érdemlően igazolható, hogy a jogosult a részére történt értesítés kézhezvételét követően a jogszabályban, vagy a jogviszonyra irányadó okiratban (szerződésben, alapító okiratban, stb) írt határidőn belül nyilatkozni elmulasztott, továbbá közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási szerződés rendelkezésre áll; (j) (k) (l) (m) amennyiben az Ingatlan tulajdoni lapján a Magyar Állam javára lakástámogatás visszafizetése vagy egyéb célból jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre, az Eladó a Vevő részére átadja a Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes Regionális Igazgatósága részére benyújtott és a MÁK által befogadott kérelem másolatát, amelyben az Eladó megfelelő tartalommal és formában kérelmezte a Magyar Állam javára bejegyzett terhek törlését (önkéntes visszafizetési kérelem); a Vételár megfizetése előtt az Eladó és Lízingbevevő nem szegte meg az adásvételi szerződésben vagy a lízingszerződésben foglalt kötelezettségeit; igazolásra kerül, hogy a Lízingbevevő által a Lízingszerződés szerinti kezdő díj, az értékbecslés díja, a szerződéskötési díj, folyósítási díj, valamint bármely egyéb, a lízingszerződés szerint a finanszírozási összeg rendelkezésre bocsátását megelőzően teljesítendő fizetési kötelezettség a Lízingbevevő által megfizetésre került a Vevő részére; rendelkezésre áll Lízingbevevő 30 napnál nem régebbi nemleges köztartozás igazolása; (n) Eladó az adásvételi szerződéshez kapcsolódó, Vevő által rendelkezésére bocsátott áfanyilatkozatot aláírta, és az abban foglaltakat igazoló, - amennyiben a szerződéskötés és a Vevő általi vételárfizetés naptári éve eltér, úgy a fizetés naptári évében kiállított és 15 napnál nem régebbi - NAV törzsadatlapot / igazolást (Szervezeti Törzsadat Lekérdezés) Vevő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az ingatlan nem tehermentes és a teher jogosultja a teher törléséhez valamely összeg megfizetése ellenében járul hozzá, úgy az Eladó tudomásul veszi, hogy a bejegyzett terhek jogosultjai felé fennálló tartozás összegét a Vevő az Ingatlan Vételára terhére közvetlenül jogosult a bejegyzett terhek jogosultjai (pénzügyi intézmény, végrehajtó, Magyar Államkincstár, jelzálogjog jogosult, stb.) részére megfizetni. Felek a fentiekben írtakra tekintettel megállapodnak, hogy Vevő a tehermentesítéshez szükséges összegeket közvetlenül a terhek jogosultjai számára fizeti meg a Vételár terhére. Felek a vételár megfizetésének előbbiekben írt módját szerződésszerű teljesítésnek ismerik el, ez akaratuknak mindenben megfelel. Eladó egyúttal jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Vevőt, hogy a nevében az ingatlanra bejegyzett terhek törlése iránt a terhek jogosultjainál, illetve a földhivatal előtt teljes jogkörrel eljárjon, minden szükséges jognyilatkozatot a tehermentesítés érdekében megtegyen, törlési engedélyeket, egyéb nyilatkozatokat a terhek jogosultjaitól átvegyen, banktitoknak és/vagy üzleti titoknak minősülő adatokat megismerjen. Eladó egyben a bejegyzett terhek jogosultjait felmenti a Vevővel szemben titoktartási kötelezettségük alól az Eladó és a teher jogosultjai közötti jogviszony tekintetében. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az árfolyamok változása miatt a lízingszerződésben euróban meghatározott, de forintban folyósítandó finanszírozási összegnek (mint hátralékos vételárnak) a folyósítás napján a lízingszerződés szerint - számolt forint ellenértéke nem éri el a lízingszerződésben rögzített forint folyósítási limit mértékét (azaz a forintban folyósításra kerülő finanszírozási összeg nem elegendő az adásvételi szerződés szerinti teljes vételár megfizetéséhez), úgy a vevő ( Lízingbeadó) a késedelem bármely jogkövetkezménye nélkül - megtagadhatja a finanszírozási összeg (hátralékos vételár) megfizetését mindaddig, amíg az árfolyamok a folyósítást (és a teljes vételár megfizetését) lehetővé tevő módon nem változnak és/vagy a felek a szerződéseket a vevő (Lízingbeadó) által előírt módon nem módosítják. 4. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a fenti III/3. pontban szereplő valamennyi előfeltétel legkésőbb napjáig nem teljesül, úgy Vevő jogosult a jelen szerződéstől írásbeli felszólítás és az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül az Eladóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal elállni, amivel egyidejűleg Vevő, mint Lízingbeadó jogosulttá válik a lízingszerződéstől való elállásra is. Felek tudomásul veszik, hogy Vevő abban az esetben is jogosult a jelen Szerződéstől való egyoldalú elállásra, ha a lízingszerződés a finanszírozási összeg rendelkezésre bocsátása előtt megszűnik vagy annak teljesítése végleg meghiúsul, tekintettel arra, hogy jelen adásvételi szerződés megkötésére kifejezetten az ingatlan pénzügyi visszlízingbe adása céljából kerül sor.....

6 6 5. A Vevő bármely okból történő elállása esetén az adásvételi szerződés a hatályba lépésének napjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására. Ennek körében Vevő köteles az illetékes földhivatalhoz benyújtott tulajdonjog bejegyzési kérelmét visszavonni, míg Eladó köteles a III/2. pont szerint beszámítással teljesített vételárelőleg összegén felül esetlegesen átvett vételárrészletek(et) maradéktalanul, az elállás közlését követő 5 napon belül visszafizetni Vevő részére. A Vevő jogszerű elállása miatt a Vevővel szemben az Eladó nem jogosult semmiféle kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel, követeléssel fellépni, Lízingbevevőként sem, továbbá az Eladó nem követelheti vissza Vevőtől, mint Lízingbeadótól a jelen adásvételi és a lízingszerződés kapcsán Lízingbeadó vagy más részére megfizetett díjakat, költségeket sem (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerződéskötési díjat, értékbecslési díjat, közjegyzői költséget stb.). IV. Tulajdonjog megszerzése 1. Eladó a teljes vételár megfizetéséig az ingatlan feletti tulajdonjogát fenntartja, azonban a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg külön ügyvédi letéti szerződés alapján a. Ügyvédi Irodánál ( ) mint letéteményesnél letétbe helyezi a Vevő tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett, visszavonhatatlan és feltétlen hozzájáruló nyilatkozatának (bejegyzési engedély) 6 eredeti példányát. Letéteményes a bejegyzési engedélyt azt követően köteles és jogosult haladéktalanul benyújtani az illetékes földhivatal részére a Vevő tulajdonjogának 1/1 arányú, adásvétel jogcímén történő bejegyzése érdekében, ha a letéteményes részére akár az Eladó, akár a Vevő által - igazolásra került az a tény (pl. terhelési értesítő, számlakivonat stb. útján), hogy a Vevő a (hátralékos) vételárnak megfelelő összeg átutalását visszavonhatatlanul elindította az Eladó III/3. pontban megjelölt bankszámlája és/vagy a terhek jogosultjai javára. 2. Felek tekintettel a fenti pontokban írtakra - jelen Szerződés alapján adásvétel jogcímén tulajdonjog bejegyzési kérelmet nyújtanak be a Vevő javára az illetékes ingatlanügyi hatósághoz azzal, hogy kérik ezen kérelem Inytv. 47/A (1) bekezdés b) pontja szerinti függőben tartását az Eladó által a fentiekben írtak szerint kiállított tulajdonjog bejegyzési engedély ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásáig, de legfeljebb jelen szerződés ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos időtartamra. 3. Egyben Felek a Ptk. 6:410. (1) bekezdése, az Inytv. 17. (1) bekezdésének 30. pontja, valamint a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 4. (2) bekezdése 31. pontja alapján kérik, hogy a pénzügyi lízingbe adás ténye Lízingbe vevő javára az ingatlan nyilvántartásba Vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg feljegyzésre kerüljön. 4. Szerződő felek egyúttal az Inytv. 44. (2) bekezdése alapján jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben az I.2. pontban rögzített, elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított bármely teher törlésére irányuló kérelem a Vevő fentiek szerinti tulajdonjog bejegyzési és a Lízingbevevő lízingszerződés szerinti tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzési kérelmét követően kerülne benyújtásra az illetékes földhivatalhoz, úgy ezen teher törlésére irányuló kérelmet az ingatlanügyi hatóság a Vevő tulajdonjog bejegyzése és a Lízingbevevő tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelmét megelőző sorrendben intézze el. V. Ingatlan birtokba adása 1. Felek tekintettel arra, hogy Lízingbeadó az ingatlant kizárólag a lízing ügylet megvalósítása céljából kívánja megvásárolni megállapodnak abban, hogy Vevő (Lízingbeadó) az Ingatlant a Lízingszerződés szerződésszerű teljesítése esetén - nem kívánja birtokba venni, Eladó az Ingatlan birtokát a Vevő (Lízingbeadó) nevében és képviseletében eljáró Lízingbevevőre köteles átruházni. Lízingbeadó az ingatlan birtokba vételére jelen szerződés aláírásával is meghatalmazza Lízingbevevőt. Ugyanakkor Felek rögzítik, hogy Vevő (Lízingbeadó) ezen meghatalmazást a Lízingbevevő részére történt birtokátruházást megelőzően bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, és követelheti Eladótól az Ingatlan részére történő birtokátruházását (különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, amennyiben a birtokba adást megelőzően a Lízingszerződés ill. a jelen Szerződés tekintetében a Lízingbevevőnek felróható okból felmondási vagy bármely szerződésszegési esemény áll fenn). Ebben az esetben Eladó a Vevő (Lízingbeadó) részére köteles átadni az Ingatlant. 2. Felek rögzítik, hogy legkésőbb a teljes vételár Vevő általi megfizetését követő 3 napon belül az Ingatlan birtokba adásáról a jelen Szerződés aláírásakor megismert tartalmú és formájú birtok átruházási megállapodást és jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a fogyasztásmérők állását. Ezen jegyzőkönyv....

7 7 aláírásával Eladó Vevő részére, míg egyúttal Vevő, mint Lízingbeadó az Eladó, mint Lízingbevevő részére a lízingszerződés alapján birtokba adja az Ingatlant, feltételezve a Lízingszerződés szerződésszerű teljesítését és/vagy a Lízingszerződés szerinti felmondási esemény hiányát. Amennyiben a birtokba adást megelőzően jelen Szerződés és/vagy a Lízingszerződés tekintetében az Eladónak, mint Lízingbevevőnek felróható okból felmondási vagy bármely szerződésszegési esemény áll fenn, úgy ebben az esetben Eladó kizárólag a Vevő részére köteles birtokba adni az Ingatlant, egyébként a Vevő ténylegesen nem lép az Ingatlan birtokába, az ingatlant birtokolni továbbra is Eladó fogja. Az Ingatlan birtokának átruházásáig az Eladó jogosult annak használatára, hasznaira, míg köteles az Ingatlan használatával járó valamennyi terhet is viselni (közüzemi-, rezsiköltségek, esetleges adók, köztartozások stb.). Birtokátruházásig ugyancsak az Eladót terheli az Ingatlannal kapcsolatos kárveszély viselésének terhe. Eladó vállalja, hogy az Ingatlant esetlegesen terhelő közüzemi költségeket a rögzített óraállásokig kiegyenlíti, továbbá Eladót terheli a birtokba adás időpontjáig keletkező közös költség vagy egyéb, az Ingatlanhoz kapcsolódó bármely fizetési kötelezettség teljesítése is. A fent rögzített kivételek hiányában a birtok átruházási megállapodás és jegyzőkönyv felvételétől továbbra is az Eladó, mint Lízingbevevő jogosult az Ingatlan használatára, hasznainak szedésére, (már a rögzített óraállásoktól) köteles viselni az Ingatlan valamennyi terhét (közművek-, rezsi-, közös költségek, adók, közterhek, használattal, fenntartással járó valamennyi teher, biztosítási díj stb.) és a birtokba adástól továbbra is az Eladó, mint Lízingbevevő viseli az ingatlannal kapcsolatos valamennyi kár kockázatát. A Lízingbevevő a birtokba adási jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a tulajdonos személyének megváltozását a közműszolgáltatók (és társasházi ingatlan esetén a közös képviselő) részére azzal, hogy az illetékes szolgáltatónál díjfizetőként / felhasználóként / szerződőként továbbra is változatlanul, kizárólag a Lízingbevevő marad. Lízingbevevő köteles viselni az ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő bármely esetleges kárt, bírságot, költséget stb. 3. Eladó, mint Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a birtok átruházási megállapodás és jegyzőkönyv fenti 3 napos határidőben történő felvétele és/vagy a közműveknél történő eljárás elmaradása és/vagy a birtokbaadás kapcsán felmerülő bármely egyéb kötelezettség megsértése a Lízingszerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ami annak felmondását eredményezheti. Egyúttal Eladó tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerződésben meghatározott esetekben ideértve különösen a Lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondását az Ingatlant haladéktalanul a Lízingbeadó birtokába bocsátja ingóságaitól és a bent lakó személyektől kiürített állapotban. 4. Az Eladó amennyiben jelen ügylet után a vonatkozó jogszabályok szerint számla kiállítására köteles köteles a számláját akként kiállítani, hogy a számlában a teljesítés időpontjaként a birtokba adás napja szerepeljen. 5. Felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Korm. rendeletnek megfelelően az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező, ennek megfelelően Eladó az energetikai tanúsítvány egy eredeti példányát saját költségén elkészíttette és Vevő részére átadta, melynek átvételét Vevő jelen szerződés aláírásával is elismeri. VI. Egyéb rendelkezések 1. A Felek a jelen adásvételi szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket megkísérlik egymás között közvetlen tárgyalásos úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi - elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 2. Az Eladó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár / a Magyarország jogszabályainak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, illetve a Vevő kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság jogszabályainak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, akiknek szerződéskötési és ingatlanszerzési képessége semmilyen formában nem korlátozott. Az Eladó / Vevő nevében eljáró képviselő(k) minden külön engedély, hozzájárulás nélkül jogosultak eljárni jelen szerződés megkötése során. 3. Felek jelen Szerződés aláírásával megbízzák a Ügyvédi Irodát ( ) a jelen adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Vevő tulajdonjogának bejegyzésére irányuló földhivatali eljárásban a jogi képviseletük ellátásával.....

8 8 A jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi munkadíjat és földhivatali díjakat (igazgatási szolgáltatási díjat) a Vevő viseli. Szerződő felek kijelentik, hogy az adásvétellel kapcsolatban felmerülő általános illeték- és adófizetési kötelezettségükről az eljáró ügyvédtől általános tájékoztatást kaptak, azonban tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adó-és illetékfizetési kérdésekre, az esetleges kedvezmények igénybevételére, valamint az ezekkel kapcsolatos adóhatósági eljárásban a felek képviseletére az ellenjegyző ügyvédi iroda megbízása nem terjed ki. Figyelemmel a nyílt végű pénzügyi lízingbeadásra a Vevő kéri, hogy a visszterhes vagyonátruházási illeték az általános szabályok szerint 4%-os illetékmérték figyelembevételével kerüljön kiszabásra. Eladó kijelenti, hogy részletes tájékoztatást kapott az eladás nyomán fizetendő személyi jövedelemadót meghatározó jogszabályi rendelkezésekről (1995. évi CXVII. törvény - Szja tv ): az Eladónak az ingatlan eladása nyomán jövedelme és adófizetési kötelezettsége keletkezhet; a jövedelem mértéke az ingatlan megszerzésének időpontja és jogcíme, a szerzési érték, a szerzéshez (ingatlanközvetítői- és hirdetési díjak, ügyvédi munkadíj, vagyonszerzési illeték) és az esetleges beruházásokhoz, valamint az eladáshoz (ingatlanközvetítői- és hirdetési díjak, ügyvédi munkadíj) kapcsolódó igazolt költségek, valamint a jelen szerződésben meghatározott eladási ár ismeretében határozható meg; a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a számított jövedelemre vetítve: 16 %; az eladónak az eladás nyomán keletkezett jövedelemről és az ennek következtében fizetendő személyi jövedelemadóról a szerződés földhivatali benyújtása évéről készített személyi jövedelemadó-bevallásában kell nyilatkoznia, ill. azzal egy időben kell az adót megfizetnie. Felek adatai a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása után kerültek rögzítésre. Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírása során saját nevükben és érdekükben járnak el és hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellenjegyző ügyvéd valamennyi általuk közölt személyes adatukat jelen Szerződéssel összefüggésben - kezelje, személyes okmányaikról másolatot, feljegyzést készítsen. Felek jelen Szerződésben foglaltakat egyúttal ügyvédi tényvázlatnak tekintik, és kijelentik, hogy jelen okirat szerződéses akaratukat teljes egészében, az általuk előadottak szerint tartalmazza. 4. Felek jognyilatkozataikat elsősorban a jelen szerződés bevezető részében írt levelzési/értesítési, ennek hiányában székhelyükre/lakcímükre történő postai kézbesítéssel vállalják egymással közölni. Felek rögzítik hogy amennyiben bármely fél által a másik fél részére jelen Szerződés bevezető részében rögzített levelezési/értesítési, ennek hiányában lak-ill. székhelycímére, ill. a másik féllel jelen szerződés fennállása alatt igazolt módon, írásban közölt megváltozott címre postai, ajánlott tértivevényes úton megküldött írásbeli küldeményt azért nem lehet kézbesíteni, mert annak átvételét a másik fél megtagadta, vagy a posta nem kereste, ismeretlen helyre költözött, cím ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel küldi vissza, úgy a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendő a küldemény. A jelen Szerződést a Felek elolvasást és megértést követően, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, bármilyen kényszertől vagy fenyegetéstől mentesen, szabad akaratukból, helybenhagyólag, részletes ügyvédi kioktatást követően írták alá. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy aláírás előtt a Szerződés valamennyi pontját erre irányuló kifejezett ügyvédi felhívást követően - elolvasták, valamint a szerződés 1-1 eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányát átvették. Egyúttal Felek hozzájárulnak személyes adataik jelen Szerződéssel összefüggő kezeléséhez. A jelen Szerződés valamennyi fél általi aláírása napján lép hatályba., Vevő képviseli:......

9 9 Alulírott, ellenjegyző ügyvéd, mint az Ügyvédi Iroda (.) tagja kijelentem, hogy jelen okiratot felek előttem, saját kezűleg írták alá, a szerződés keltezésének időpontjával azonos napon, és ez alapján az okiratot Budapesten, napján ellenjegyzem és szárazbélyegzőm lenyomatával ellátom.....

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Dandár 23-25 Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 2-3. VI. emelet 1., cégjegyzékszáma: 01-09-882925.,

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.

CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08. CIB LÍZING ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING SZEMÉLY- ÉS KISHASZON-GÉPJÁRMÛVEK Érvényes: 2007.08.01-tõl lizing_aszf_2007_02.indd 1 2007.07.05. 15:30:41 ZÁRT VÉGÛ PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen

Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen 7/d sz. melléklet Szerződés száma:.:... Ügyfélaz. szám:. HVK hitelazonosító száma :. Ügyintéző:... Telefon:... Mikrohitel Szerződés ingatlan és ingó fedezetre vonatkozó zálogszerződéssel egységesen amely

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására

Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására Keretszerződés egyes befektetési szolgáltatás nyújtására amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó (a továbbiakban: Ügyfél ), másrészről a Solar Capital Markets

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben