INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS"

Átírás

1 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító okmány szám/vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám: Személyi azonosító/statisztikai számjel: Adóazonosító jel/adószám: Képviselő neve: mint Eladó 1 és Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító okmány szám/vállalkozói igazolvány száma/cégjegyzékszám: Személyi azonosító/statisztikai számjel: Adóazonosító jel/adószám: Képviselő neve: mint Eladó 2 Eladó 1 és Eladó 2 a továbbiakban együttesen Eladó másrészről az FHB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; Központi ügyintézés helye: 1132 Budapest, Váci út 20.; Adószám: , Cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Statisztikai számjel: , képviseli: ), mint Vevő, a továbbiakban: Vevő; Eladó és Vevő együttesen "Felek" között a mai napon az alábbi feltételekkel: I. Az adásvétel tárgya, szavatosság, vételár 1. Felek megállapítják, hogy a. napján a Takarnet rendszeren keresztül kiállított tulajdoni lap másolat tanúsága szerint Eladó 1 és Eladó 2.- arányú tulajdonát képezi a. Földhivatalnál.., belterület helyrajzi számon nyilvántartott, természetben.. szám alatt található,.. m2 alapterületű,. megjelölésű ingatlan (a továbbiakban: az ingatlan). Felek tudomással bírnak arról, hogy az Ingatlan osztatlan közös tulajdonban áll. Az osztatlan közös tulajdon tulajdonostársa.( ), akinek a Ptk. 5:81 (1) bekezdése alapján elővásárlási joga áll fenn a jelen Szerződéssel átruházásra kerülő tulajdoni hányadon. Jelen Szerződés Felek közötti a tulajdonostárssal szemben is hatályos létrejöttének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult a Ptk. 6:222. (4) bekezdésében meghatározott jogával ne éljen. Felek tudomásul....

2 2 veszik, hogy jelen Szerződés lényeges feltételeiről elővásárlásra jogosultat 8 napos nyilatkozattételi határidő tűzésével Eladó értesíti. Felek tudomással bírnak Eladó és.( ) között.. -en,.. év hó. napján létrejött és mai napig a jogutódlásra tekintet nélkül fennálló használati megosztásról szóló megállapodásról, mely alapján az Ingatlan használata rendezett. 2. Az ingatlanon az alábbi terhek állnak fenn: - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett, - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett és - sz. alatt.. javára és járulékai erejéig bejegyzett Eladó kijelenti, hogy a fent körülírt terheken kívül az ingatlan per-teher-, és igénymentes, és az ingatlant köz-, közüzemi-, adó-, illeték- vagy bármely egyéb díj-, költségtartozás sem terheli. Eladó szavatolja, hogy az ingatlanon nem áll fenn olyan körülmény, ami a Vevő tulajdonjogának megszerzését, bejegyzését, az ingatlan Vevő általi birtokbavételét, használatát korlátozná vagy kizárná, és az ingatlan rejtett hibájáról sincs tudomása. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlanra vonatkozóan sem a társasház többi tulajdonosának, sem másnak elővásárlási joga nem áll fenn, és hogy az ingatlanra nem kötött és jelen szerződés aláírása után sem köt bérleti szerződést. Eladó szavatol azért is, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a szerződéskötést megelőzően megismert állapotban kerül birtokbaadásra. Eladó kijelenti, hogy az ingatlanra esetlegesen bejegyzett jelzálogjog(ok) vonatkozásában a bejegyzett jelzálogjog(ok) törlése esetére a törölt zálogjog(ok) ranghelyét fenntartani nem kívánja és hozzájárul, hogy a ranghellyel történő rendelkezés jogáról való lemondás ténye az ingatlan-nyilvántartásba a Vevő javára feljegyzésre kerüljön. VAGY Felek rögzítik, hogy az ingatlan per-teher-és igénymentes, és az ingatlant köz-, közüzemi-, adó-, illeték- vagy bármely egyéb díj-, költségtartozás sem terheli. Eladó szavatolja, hogy az ingatlanon nem áll fenn olyan körülmény, ami a Vevő tulajdonjogának megszerzését, bejegyzését, az ingatlan Vevő általi birtokbavételét, használatát korlátozná vagy kizárná, és az ingatlan rejtett hibájáról sincs tudomása. Eladó szavatol azért, hogy az ingatlanra vonatkozóan sem a társasház többi tulajdonosának, sem másnak elővásárlási joga nem áll fenn, és hogy az ingatlanra nem kötött és jelen szerződés aláírása után sem köt bérleti szerződést. Eladó szavatol azért is, hogy az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas, és az a szerződéskötést megelőzően megismert állapotban kerül birtokbaadásra. 3. Mindezek alapján Felek megállapodnak, hogy Eladó eladja, Vevő pedig az Eladó, mint Lízingbevevő részére történő pénzügyi lízingbeadás (visszlízing) céljából - per-teher-, és igénymentes állapotban, 1/1 arányban megvásárolja az ingatlant annak összes természetes és jogi alkotórészével, tartozékával és a társasházi közös tulajdonból hozzá tartozó eszmei hányaddal együtt a kölcsönösen kialkudott.,-ft / EUR azaz forint / euro + Áfa, azaz mindösszesen bruttó Ft / EUR, azaz. Forint / euro vételárért. Felek kijelentik, hogy az ellenérték külföldi pénznemben került meghatározásra és fizetendő, azonban, a mai napon irányadó hivatalos MNB devizaárfolyam [*] HUF / EUR figyelembevételével az illeték alapja.,-ft azaz forint. II. A Vevő nyilatkozatai, az Ingatlan visszlízingbe adása 1. Felek rögzítik, hogy Eladó Lízingbevevőként jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a Vevővel, mint Lízingbeadóval.. szám alatt lízingszerződést (továbbiakban: a lízingszerződés) kötött, amely alapján a Vevő arra vállalt kötelezettséget, hogy az ingatlan tulajdonjogát az Eladótól megszerzi, és azt nyílt végű pénzügyi lízing keretén belül az Eladó, mint Lízingbevevő használatába adja (visszlízing), majd a lízingszerződés szerződésszerű teljesítése, Lízingbevevő tulajdonszerzési jogának gyakorlása és a maradványérték megfizetése esetén hozzájárul ahhoz, hogy a Lízingbevevő az Ingatlan tulajdonjogát megszerezze. Felek rögzítik, hogy jelen adásvételi szerződés kizárólag az ingatlan Vevő által Lízingbeadóként Lízingbevevő számára - a hivatkozott lízingszerződés alapján - történő pénzügyi visszlízingbe adása céljából jött létre.....

3 3 2. Felek megállapítják, hogy Vevő az Ingatlant az Eladó, mint Lízingbevevő által ismert és használt állapotban vásárolja meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon, kizárólag a Lízingbevevő számára történő pénzügyi visszlízingbe adás céljából. Lízingbevevő jelen adásvételi szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ingatlant pénzügyi visszlízing céljából maga választotta ki és jelölte meg a Vevő számára, annak állapotát, fizikai és jogi feltételeit teljes körűen és kellő gondossággal megismerte, mely alapján számára az Ingatlan lízingbe vétel céljából minden tekintetben megfelelő. Minderre tekintettel felek visszavonhatatlanul megállapodnak, hogy a Vevőnek az ingatlannal, az adásvételi szerződéssel és a lízingszerződéssel összefüggésben az Eladóval, mint Lízingbevevővel szemben kellék- és jogszavatossági felelőssége a tulajdonjoga fennállásának kivételével nem áll fenn és utóbb sem keletkezhet, ilyen igényt Eladó, mint Lízingbevevő a Vevővel, mint Lízingbeadóval szemben nem gyakorolhat, és Lízingbevevő hibás teljesítésre hivatkozással sem jelen, sem a lízingszerződéstől nem állhat el. III. A vételár és megfizetése 1. Felek megállapodnak, hogy az ingatlan I.3. pont szerinti vételárát annak fekvésére, jellegére, fizikai és műszaki állapotára tekintettel, figyelembe véve annak jellemzőit, felszereltségét, továbbá használati és hasznosítási lehetőségeit, kölcsönös egyeztetést követően, általuk piaci árként elfogadva állapították meg, magyar forintban. Szerződő felek ennek megfelelően kifejezetten rögzítik, hogy a vételárat értékarányosnak fogadják el. 2. Felek megállapítják, hogy a teljes vételár összegéből mindösszesen Ft / EUR + Áfát, azaz.. forint / euro + Áfát (azaz bruttó. forintot / eurot) mint vételárelőleget - jelen adásvételi szerződés aláírásával megfizetettnek tekintenek Vevő által akként, hogy ezen összeg egyben a II/1. pontban hivatkozott lízingszerződés szerint Eladót, mint Lízingbevevőt terhelő kezdő díj összegével megegyezik, és felek ezen, egymással szembenálló, egynemű fizetési kötelezettségeiket kölcsönös beszámítással megszüntetik. Eladó a vételárelőleg fentiek szerinti teljesítését jelen szerződés aláírásával kifejezetten joghatályos és szerződésszerű teljesítésként elfogadja. 3. Vevő a teljes hátralékos vételárat a jelen pontban felsorolt előfeltételek maradéktalan teljesülését követő 5 banki napon belül köteles megfizetni az alábbiak szerint: (i) (ii) az Ingatlan tehermentesítése érdekében a vételár megfelelő részét közvetlenül átutalja a teherjogosult részére, a teherjogosult által a lenti 3. b) pont szerinti külön nyilatkozatában megjelölendő összegben és számlára; Eladó Bank Z/Nyrt-nél vezetett sz. HUF / IBAN:. EUR számlájára (SWIFT/BIC kód:..) történő átutalással Eladó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a nemzetközi szabványoknak megfelelően deviza utalása esetén a levelező bankok között az utalás költsége megoszlik, így az Eladó folyószámlája terhére a saját számlavezető bankja az átutalás rá eső díját a saját üzletszabályzata és kondíciós listája szerint át fogja hárítani, így az Eladó számláján tényleges jóváírásra kerülő összeg a jelen Szerződésben meghatározottól eltérhet az átutalás előzőekben kifejtett költségével. A Felek megállapodnak, hogy az Ingatlan hátralékos vételára megfizetésének előfeltétele, hogy a Vevő rendelkezésére álljanak az alábbi dokumentumok ill. megvalósuljanak az alábbiak: (a) az ingatlan 3 napnál nem régebbi, az illetékes földhivatal által kiadott hiteles vagy a TAKARNET rendszerből letöltött nem hiteles tulajdoni lap másolata, amelyen (i) (ii) (iii) Vevő javára a tulajdonjog bejegyzés iránti kérelem (függőben tartva) legalább széljegyként feltüntetésre került; továbbá az esetleges biztosítéki ingatlanok tulajdoni lapján a zálogjog bejegyzési kérelmek a Lízingbeadó javára széljegyként feltüntetésre kerültek; Lízingbevevő javára pénzügyi lízingbe adás ténye iránti kérelem legalább széljegyként feltüntetésre került; az ingatlan tulajdoni lapján (tulajdoni lap III. rész) a jelen szerződésben rögzített terheken, feljegyzett tényeken felül más teher nem szerepel, illetve a tulajdoni lapon más teher, jog vagy tény bejegyzésére irányuló kérelem széljegyként sem szerepel;....

4 4 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) a jelen szerződésben rögzített terhek jogosultjai részéről rendelkezésre állnak azon eredeti nyilatkozatok, melyben a terhek jogosultjai nyilatkoznak az Eladó fennálló tartozása teljes összegéről, és visszavonhatatlan kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen összeg kézhezvételét követően a bejegyzett terhek törlése iránt haladéktalanul intézkednek és az ehhez szükséges telekkönyvi átvezetésre alkalmas - nyilatkozatukat az Eladónak és a Vevőnek haladéktalanul kiadják (továbbá elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított teher esetén aláírják a szükséges széljegy csere megállapodást); egyúttal igazolásra kerül, hogy az Eladó visszavonhatatlan előtörlesztési kérelmet nyújtott be teljes tartozásának visszafizetésére; a Vevő az Eladótól, mint Lízingbevevőtől a Lízingszerződés aláírt eredeti példányait (annak összes mellékletével - ideértve az esetlegesen kikötött biztosítékokat [különös tekintettel a [*] készfizető kezesek által aláírt készfizető kezesi szerződésekre, valamint [*] hrsz ingatlanok vonatkozásában a zálogjogot alapító szerződéseknek - az arra jogosultak részéről történő aláírására] is - együtt) hiánytalanul és megfelelő formában kézhez vette, valamint a Lízingbevevő a Lízingszerződésben vállalt kötelezettségeit (ideértve az ingatlan kiürítési kötelezettségét is) közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatban megerősítette, és a közjegyzői okirat egy eredeti példányát a Vevő rendelkezésére bocsátotta; a Lízingszerződéshez kapcsolódó egyéb, az (a) - (c) pontok alá nem sorolható, kötelezően benyújtandó dokumentumok hiánytalanul aláírásra és Vevő részére átadásra kerültek a Lízingbevevő által (így különösen, de nem kizárólagosan azonosítási adatlapok, az illetékes földhivatal által érkeztető-bélyegzővel ellátott jelen szerződés, hozzájáruló nyilatkozat a refinanszírozó pénzintézet javára a zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez, Lízingbevevő nemleges köztartozás igazolása, hitelközvetítő közreműködése esetén Lízingbevevő Lízingbeadó rendelkezésére bocsátotta a közvetítő és a Lízingbevevő által aláírt Nyilatkozat az FHB Csoport közvetített termékeihez elnevezésű nyomtatványt, valamint a Lízingbevevő által a lízingszerződés megkötését megelőzően az FHB Bank Zrt-nél a számla megnyitásra került és arra vonatkozóan Lízingbevevő a beszedési felhatalmazást Lízingbeadó részére megadta stb.) annak igazolása, hogy az ingatlanra vonatkozó, Vevő által elvárt vagyonbiztosítási szerződés megkötésre került, melyben szerződő félként és díjfizetőként a Lízingbevevő, biztosítottként a Vevő szerepel (illetve amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a biztosítási szerződésben kedvezményezettként ill. engedményesként akkor is minden esetben a Lízingbeadónak kell szerepelnie),, és amely szükség esetén engedményezésre került a refinanszírozó bankra (önálló zálogjog, mint külön biztosíték kikötése esetén feltétel a vagyonbiztosítás megléte a zálogtárgyra is és annak vevőre engedményezése); nem merül fel a gyanú, hogy Eladó hamis adatokat szolgáltatott, illetve Vevő nem jutott az Eladóval vagy az Ingatlannal kapcsolatos olyan jellegű információ birtokába, illetve nem következett be bármilyen olyan ok vagy körülmény, amelynek ismeretében jelen szerződés és/vagy a lízingszerződés teljesítése többé már nem áll érdekében (érdekmúlás) vagy teljesítése többé már nem várható el; Eladó az ingatlanra vonatkozó, Vevő javára szóló tulajdonjog bejegyzési engedélyt 5 db eredeti példányban a Ügyvédi Irodánál letétbe helyezte, amely tényt az ügyvédi iroda a letéti szerződés eredeti példányával és/vagy eredeti letéti igazolással tanúsít Vevő részére; amennyiben az ingatlant özvegyi jog, haszonélvezeti jog, tartási jog, vételi, - visszavásárlási-, elővásárlási jog, elidegenítési és terhelési tilalom stb. terheli, úgy Vevő részére átadásra és az ingatlanügyi hatósághoz igazoltan benyújtásra kerültek (a vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése mellett) a jogosultak ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas alakszerűségekkel és tartalommal kiállított nyilatkozatai bejegyzésenként legalább 3 db. eredeti példányban, amelyben a jogosult(ak) a bejegyzett terhek törléséhez visszavonhatatlanul hozzájárult(ak), vagy az özvegyi/haszonélvezeti jog jogosultja(i) jelen Szerződésben mint adott jog jogosultjának eladója, szerződő félként szerepel; a Vevő részére átadásra került az ingatlan vonatkozásában elővásárlási, előbérleti, előhasználati joggal rendelkező személy ingatlan-nyilvántartási átvezetésre alkalmas tartalmú, ügyvéd által ellenjegyzett jognyilatkozata, amelyben az őt illető jogai gyakorlásáról mind jelen adásvételi, mind a lízingszerződés vonatkozásában - visszavonhatatlanul lemond, vagy a Vevő részére átadásra....

5 5 kerültek azon okiratok, amellyel hitelt érdemlően igazolható, hogy a jogosult a részére történt értesítés kézhezvételét követően a jogszabályban, vagy a jogviszonyra irányadó okiratban (szerződésben, alapító okiratban, stb) írt határidőn belül nyilatkozni elmulasztott, továbbá közös tulajdon esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási szerződés rendelkezésre áll; (j) (k) (l) (m) amennyiben az Ingatlan tulajdoni lapján a Magyar Állam javára lakástámogatás visszafizetése vagy egyéb célból jelzálogjog és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre, az Eladó a Vevő részére átadja a Magyar Államkincstár (MÁK) illetékes Regionális Igazgatósága részére benyújtott és a MÁK által befogadott kérelem másolatát, amelyben az Eladó megfelelő tartalommal és formában kérelmezte a Magyar Állam javára bejegyzett terhek törlését (önkéntes visszafizetési kérelem); a Vételár megfizetése előtt az Eladó és Lízingbevevő nem szegte meg az adásvételi szerződésben vagy a lízingszerződésben foglalt kötelezettségeit; igazolásra kerül, hogy a Lízingbevevő által a Lízingszerződés szerinti kezdő díj, az értékbecslés díja, a szerződéskötési díj, folyósítási díj, valamint bármely egyéb, a lízingszerződés szerint a finanszírozási összeg rendelkezésre bocsátását megelőzően teljesítendő fizetési kötelezettség a Lízingbevevő által megfizetésre került a Vevő részére; rendelkezésre áll Lízingbevevő 30 napnál nem régebbi nemleges köztartozás igazolása; (n) Eladó az adásvételi szerződéshez kapcsolódó, Vevő által rendelkezésére bocsátott áfanyilatkozatot aláírta, és az abban foglaltakat igazoló, - amennyiben a szerződéskötés és a Vevő általi vételárfizetés naptári éve eltér, úgy a fizetés naptári évében kiállított és 15 napnál nem régebbi - NAV törzsadatlapot / igazolást (Szervezeti Törzsadat Lekérdezés) Vevő rendelkezésére bocsátotta. Amennyiben az ingatlan nem tehermentes és a teher jogosultja a teher törléséhez valamely összeg megfizetése ellenében járul hozzá, úgy az Eladó tudomásul veszi, hogy a bejegyzett terhek jogosultjai felé fennálló tartozás összegét a Vevő az Ingatlan Vételára terhére közvetlenül jogosult a bejegyzett terhek jogosultjai (pénzügyi intézmény, végrehajtó, Magyar Államkincstár, jelzálogjog jogosult, stb.) részére megfizetni. Felek a fentiekben írtakra tekintettel megállapodnak, hogy Vevő a tehermentesítéshez szükséges összegeket közvetlenül a terhek jogosultjai számára fizeti meg a Vételár terhére. Felek a vételár megfizetésének előbbiekben írt módját szerződésszerű teljesítésnek ismerik el, ez akaratuknak mindenben megfelel. Eladó egyúttal jelen szerződés aláírásával meghatalmazza Vevőt, hogy a nevében az ingatlanra bejegyzett terhek törlése iránt a terhek jogosultjainál, illetve a földhivatal előtt teljes jogkörrel eljárjon, minden szükséges jognyilatkozatot a tehermentesítés érdekében megtegyen, törlési engedélyeket, egyéb nyilatkozatokat a terhek jogosultjaitól átvegyen, banktitoknak és/vagy üzleti titoknak minősülő adatokat megismerjen. Eladó egyben a bejegyzett terhek jogosultjait felmenti a Vevővel szemben titoktartási kötelezettségük alól az Eladó és a teher jogosultjai közötti jogviszony tekintetében. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben az árfolyamok változása miatt a lízingszerződésben euróban meghatározott, de forintban folyósítandó finanszírozási összegnek (mint hátralékos vételárnak) a folyósítás napján a lízingszerződés szerint - számolt forint ellenértéke nem éri el a lízingszerződésben rögzített forint folyósítási limit mértékét (azaz a forintban folyósításra kerülő finanszírozási összeg nem elegendő az adásvételi szerződés szerinti teljes vételár megfizetéséhez), úgy a vevő ( Lízingbeadó) a késedelem bármely jogkövetkezménye nélkül - megtagadhatja a finanszírozási összeg (hátralékos vételár) megfizetését mindaddig, amíg az árfolyamok a folyósítást (és a teljes vételár megfizetését) lehetővé tevő módon nem változnak és/vagy a felek a szerződéseket a vevő (Lízingbeadó) által előírt módon nem módosítják. 4. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a fenti III/3. pontban szereplő valamennyi előfeltétel legkésőbb napjáig nem teljesül, úgy Vevő jogosult a jelen szerződéstől írásbeli felszólítás és az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül az Eladóhoz címzett egyoldalú nyilatkozattal elállni, amivel egyidejűleg Vevő, mint Lízingbeadó jogosulttá válik a lízingszerződéstől való elállásra is. Felek tudomásul veszik, hogy Vevő abban az esetben is jogosult a jelen Szerződéstől való egyoldalú elállásra, ha a lízingszerződés a finanszírozási összeg rendelkezésre bocsátása előtt megszűnik vagy annak teljesítése végleg meghiúsul, tekintettel arra, hogy jelen adásvételi szerződés megkötésére kifejezetten az ingatlan pénzügyi visszlízingbe adása céljából kerül sor.....

6 6 5. A Vevő bármely okból történő elállása esetén az adásvételi szerződés a hatályba lépésének napjára visszamenőleges hatállyal szűnik meg, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására. Ennek körében Vevő köteles az illetékes földhivatalhoz benyújtott tulajdonjog bejegyzési kérelmét visszavonni, míg Eladó köteles a III/2. pont szerint beszámítással teljesített vételárelőleg összegén felül esetlegesen átvett vételárrészletek(et) maradéktalanul, az elállás közlését követő 5 napon belül visszafizetni Vevő részére. A Vevő jogszerű elállása miatt a Vevővel szemben az Eladó nem jogosult semmiféle kártérítési vagy egyéb megtérítési igénnyel, követeléssel fellépni, Lízingbevevőként sem, továbbá az Eladó nem követelheti vissza Vevőtől, mint Lízingbeadótól a jelen adásvételi és a lízingszerződés kapcsán Lízingbeadó vagy más részére megfizetett díjakat, költségeket sem (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a szerződéskötési díjat, értékbecslési díjat, közjegyzői költséget stb.). IV. Tulajdonjog megszerzése 1. Eladó a teljes vételár megfizetéséig az ingatlan feletti tulajdonjogát fenntartja, azonban a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg külön ügyvédi letéti szerződés alapján a. Ügyvédi Irodánál ( ) mint letéteményesnél letétbe helyezi a Vevő tulajdonjog bejegyzéséhez szükséges, ügyvéd által ellenjegyzett, visszavonhatatlan és feltétlen hozzájáruló nyilatkozatának (bejegyzési engedély) 6 eredeti példányát. Letéteményes a bejegyzési engedélyt azt követően köteles és jogosult haladéktalanul benyújtani az illetékes földhivatal részére a Vevő tulajdonjogának 1/1 arányú, adásvétel jogcímén történő bejegyzése érdekében, ha a letéteményes részére akár az Eladó, akár a Vevő által - igazolásra került az a tény (pl. terhelési értesítő, számlakivonat stb. útján), hogy a Vevő a (hátralékos) vételárnak megfelelő összeg átutalását visszavonhatatlanul elindította az Eladó III/3. pontban megjelölt bankszámlája és/vagy a terhek jogosultjai javára. 2. Felek tekintettel a fenti pontokban írtakra - jelen Szerződés alapján adásvétel jogcímén tulajdonjog bejegyzési kérelmet nyújtanak be a Vevő javára az illetékes ingatlanügyi hatósághoz azzal, hogy kérik ezen kérelem Inytv. 47/A (1) bekezdés b) pontja szerinti függőben tartását az Eladó által a fentiekben írtak szerint kiállított tulajdonjog bejegyzési engedély ingatlanügyi hatósághoz történő benyújtásáig, de legfeljebb jelen szerződés ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos időtartamra. 3. Egyben Felek a Ptk. 6:410. (1) bekezdése, az Inytv. 17. (1) bekezdésének 30. pontja, valamint a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 4. (2) bekezdése 31. pontja alapján kérik, hogy a pénzügyi lízingbe adás ténye Lízingbe vevő javára az ingatlan nyilvántartásba Vevő tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg feljegyzésre kerüljön. 4. Szerződő felek egyúttal az Inytv. 44. (2) bekezdése alapján jelen szerződés aláírásával hozzájárulnak ahhoz, hogy amennyiben az I.2. pontban rögzített, elidegenítési és terhelési tilalommal biztosított bármely teher törlésére irányuló kérelem a Vevő fentiek szerinti tulajdonjog bejegyzési és a Lízingbevevő lízingszerződés szerinti tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzési kérelmét követően kerülne benyújtásra az illetékes földhivatalhoz, úgy ezen teher törlésére irányuló kérelmet az ingatlanügyi hatóság a Vevő tulajdonjog bejegyzése és a Lízingbevevő tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelmét megelőző sorrendben intézze el. V. Ingatlan birtokba adása 1. Felek tekintettel arra, hogy Lízingbeadó az ingatlant kizárólag a lízing ügylet megvalósítása céljából kívánja megvásárolni megállapodnak abban, hogy Vevő (Lízingbeadó) az Ingatlant a Lízingszerződés szerződésszerű teljesítése esetén - nem kívánja birtokba venni, Eladó az Ingatlan birtokát a Vevő (Lízingbeadó) nevében és képviseletében eljáró Lízingbevevőre köteles átruházni. Lízingbeadó az ingatlan birtokba vételére jelen szerződés aláírásával is meghatalmazza Lízingbevevőt. Ugyanakkor Felek rögzítik, hogy Vevő (Lízingbeadó) ezen meghatalmazást a Lízingbevevő részére történt birtokátruházást megelőzően bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, és követelheti Eladótól az Ingatlan részére történő birtokátruházását (különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, amennyiben a birtokba adást megelőzően a Lízingszerződés ill. a jelen Szerződés tekintetében a Lízingbevevőnek felróható okból felmondási vagy bármely szerződésszegési esemény áll fenn). Ebben az esetben Eladó a Vevő (Lízingbeadó) részére köteles átadni az Ingatlant. 2. Felek rögzítik, hogy legkésőbb a teljes vételár Vevő általi megfizetését követő 3 napon belül az Ingatlan birtokba adásáról a jelen Szerződés aláírásakor megismert tartalmú és formájú birtok átruházási megállapodást és jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a fogyasztásmérők állását. Ezen jegyzőkönyv....

7 7 aláírásával Eladó Vevő részére, míg egyúttal Vevő, mint Lízingbeadó az Eladó, mint Lízingbevevő részére a lízingszerződés alapján birtokba adja az Ingatlant, feltételezve a Lízingszerződés szerződésszerű teljesítését és/vagy a Lízingszerződés szerinti felmondási esemény hiányát. Amennyiben a birtokba adást megelőzően jelen Szerződés és/vagy a Lízingszerződés tekintetében az Eladónak, mint Lízingbevevőnek felróható okból felmondási vagy bármely szerződésszegési esemény áll fenn, úgy ebben az esetben Eladó kizárólag a Vevő részére köteles birtokba adni az Ingatlant, egyébként a Vevő ténylegesen nem lép az Ingatlan birtokába, az ingatlant birtokolni továbbra is Eladó fogja. Az Ingatlan birtokának átruházásáig az Eladó jogosult annak használatára, hasznaira, míg köteles az Ingatlan használatával járó valamennyi terhet is viselni (közüzemi-, rezsiköltségek, esetleges adók, köztartozások stb.). Birtokátruházásig ugyancsak az Eladót terheli az Ingatlannal kapcsolatos kárveszély viselésének terhe. Eladó vállalja, hogy az Ingatlant esetlegesen terhelő közüzemi költségeket a rögzített óraállásokig kiegyenlíti, továbbá Eladót terheli a birtokba adás időpontjáig keletkező közös költség vagy egyéb, az Ingatlanhoz kapcsolódó bármely fizetési kötelezettség teljesítése is. A fent rögzített kivételek hiányában a birtok átruházási megállapodás és jegyzőkönyv felvételétől továbbra is az Eladó, mint Lízingbevevő jogosult az Ingatlan használatára, hasznainak szedésére, (már a rögzített óraállásoktól) köteles viselni az Ingatlan valamennyi terhét (közművek-, rezsi-, közös költségek, adók, közterhek, használattal, fenntartással járó valamennyi teher, biztosítási díj stb.) és a birtokba adástól továbbra is az Eladó, mint Lízingbevevő viseli az ingatlannal kapcsolatos valamennyi kár kockázatát. A Lízingbevevő a birtokba adási jegyzőkönyv felvételét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a tulajdonos személyének megváltozását a közműszolgáltatók (és társasházi ingatlan esetén a közös képviselő) részére azzal, hogy az illetékes szolgáltatónál díjfizetőként / felhasználóként / szerződőként továbbra is változatlanul, kizárólag a Lízingbevevő marad. Lízingbevevő köteles viselni az ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő bármely esetleges kárt, bírságot, költséget stb. 3. Eladó, mint Lízingbevevő tudomásul veszi, hogy a birtok átruházási megállapodás és jegyzőkönyv fenti 3 napos határidőben történő felvétele és/vagy a közműveknél történő eljárás elmaradása és/vagy a birtokbaadás kapcsán felmerülő bármely egyéb kötelezettség megsértése a Lízingszerződés tekintetében súlyos szerződésszegésnek minősül, ami annak felmondását eredményezheti. Egyúttal Eladó tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy a Lízingszerződésben meghatározott esetekben ideértve különösen a Lízingszerződés Lízingbeadó általi felmondását az Ingatlant haladéktalanul a Lízingbeadó birtokába bocsátja ingóságaitól és a bent lakó személyektől kiürített állapotban. 4. Az Eladó amennyiben jelen ügylet után a vonatkozó jogszabályok szerint számla kiállítására köteles köteles a számláját akként kiállítani, hogy a számlában a teljesítés időpontjaként a birtokba adás napja szerepeljen. 5. Felek rögzítik, hogy az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Korm. rendeletnek megfelelően az ingatlanra vonatkozó energetikai tanúsítvány elkészítése kötelező, ennek megfelelően Eladó az energetikai tanúsítvány egy eredeti példányát saját költségén elkészíttette és Vevő részére átadta, melynek átvételét Vevő jelen szerződés aláírásával is elismeri. VI. Egyéb rendelkezések 1. A Felek a jelen adásvételi szerződésből fakadó esetleges vitás kérdéseket megkísérlik egymás között közvetlen tárgyalásos úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén a Felek hatáskörtől függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi - elsősorban a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 2. Az Eladó kijelenti, hogy nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár / a Magyarország jogszabályainak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, illetve a Vevő kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság jogszabályainak megfelelően alapított és működő gazdasági társaság, akiknek szerződéskötési és ingatlanszerzési képessége semmilyen formában nem korlátozott. Az Eladó / Vevő nevében eljáró képviselő(k) minden külön engedély, hozzájárulás nélkül jogosultak eljárni jelen szerződés megkötése során. 3. Felek jelen Szerződés aláírásával megbízzák a Ügyvédi Irodát ( ) a jelen adásvételi szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és a Vevő tulajdonjogának bejegyzésére irányuló földhivatali eljárásban a jogi képviseletük ellátásával.....

8 8 A jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatos ügyvédi munkadíjat és földhivatali díjakat (igazgatási szolgáltatási díjat) a Vevő viseli. Szerződő felek kijelentik, hogy az adásvétellel kapcsolatban felmerülő általános illeték- és adófizetési kötelezettségükről az eljáró ügyvédtől általános tájékoztatást kaptak, azonban tudomásul veszik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adó-és illetékfizetési kérdésekre, az esetleges kedvezmények igénybevételére, valamint az ezekkel kapcsolatos adóhatósági eljárásban a felek képviseletére az ellenjegyző ügyvédi iroda megbízása nem terjed ki. Figyelemmel a nyílt végű pénzügyi lízingbeadásra a Vevő kéri, hogy a visszterhes vagyonátruházási illeték az általános szabályok szerint 4%-os illetékmérték figyelembevételével kerüljön kiszabásra. Eladó kijelenti, hogy részletes tájékoztatást kapott az eladás nyomán fizetendő személyi jövedelemadót meghatározó jogszabályi rendelkezésekről (1995. évi CXVII. törvény - Szja tv ): az Eladónak az ingatlan eladása nyomán jövedelme és adófizetési kötelezettsége keletkezhet; a jövedelem mértéke az ingatlan megszerzésének időpontja és jogcíme, a szerzési érték, a szerzéshez (ingatlanközvetítői- és hirdetési díjak, ügyvédi munkadíj, vagyonszerzési illeték) és az esetleges beruházásokhoz, valamint az eladáshoz (ingatlanközvetítői- és hirdetési díjak, ügyvédi munkadíj) kapcsolódó igazolt költségek, valamint a jelen szerződésben meghatározott eladási ár ismeretében határozható meg; a fizetendő személyi jövedelemadó mértéke a számított jövedelemre vetítve: 16 %; az eladónak az eladás nyomán keletkezett jövedelemről és az ennek következtében fizetendő személyi jövedelemadóról a szerződés földhivatali benyújtása évéről készített személyi jövedelemadó-bevallásában kell nyilatkoznia, ill. azzal egy időben kell az adót megfizetnie. Felek adatai a a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény szabályai szerint alkalmas okirat bemutatása után kerültek rögzítésre. Felek büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírása során saját nevükben és érdekükben járnak el és hozzájárulnak ahhoz, hogy az ellenjegyző ügyvéd valamennyi általuk közölt személyes adatukat jelen Szerződéssel összefüggésben - kezelje, személyes okmányaikról másolatot, feljegyzést készítsen. Felek jelen Szerződésben foglaltakat egyúttal ügyvédi tényvázlatnak tekintik, és kijelentik, hogy jelen okirat szerződéses akaratukat teljes egészében, az általuk előadottak szerint tartalmazza. 4. Felek jognyilatkozataikat elsősorban a jelen szerződés bevezető részében írt levelzési/értesítési, ennek hiányában székhelyükre/lakcímükre történő postai kézbesítéssel vállalják egymással közölni. Felek rögzítik hogy amennyiben bármely fél által a másik fél részére jelen Szerződés bevezető részében rögzített levelezési/értesítési, ennek hiányában lak-ill. székhelycímére, ill. a másik féllel jelen szerződés fennállása alatt igazolt módon, írásban közölt megváltozott címre postai, ajánlott tértivevényes úton megküldött írásbeli küldeményt azért nem lehet kézbesíteni, mert annak átvételét a másik fél megtagadta, vagy a posta nem kereste, ismeretlen helyre költözött, cím ismeretlen vagy egyéb hasonló jelzéssel küldi vissza, úgy a feladástól számított ötödik munkanapon kézbesítettnek tekintendő a küldemény. A jelen Szerződést a Felek elolvasást és megértést követően, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelőt, bármilyen kényszertől vagy fenyegetéstől mentesen, szabad akaratukból, helybenhagyólag, részletes ügyvédi kioktatást követően írták alá. Felek jelen szerződés aláírásával kijelentik, hogy aláírás előtt a Szerződés valamennyi pontját erre irányuló kifejezett ügyvédi felhívást követően - elolvasták, valamint a szerződés 1-1 eredeti, aláírt és ellenjegyzett példányát átvették. Egyúttal Felek hozzájárulnak személyes adataik jelen Szerződéssel összefüggő kezeléséhez. A jelen Szerződés valamennyi fél általi aláírása napján lép hatályba., Vevő képviseli:......

9 9 Alulírott, ellenjegyző ügyvéd, mint az Ügyvédi Iroda (.) tagja kijelentem, hogy jelen okiratot felek előttem, saját kezűleg írták alá, a szerződés keltezésének időpontjával azonos napon, és ez alapján az okiratot Budapesten, napján ellenjegyzem és szárazbélyegzőm lenyomatával ellátom.....

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 4-82/2014. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E

Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Adásvételi szerződés INGATLANRA T E R V E Z E T E Amely létrejött egyrészről Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., cg.: 02-09-073212, adószáma:

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről #hiteladós neve (#hiteladós születési családi és utóneve, #hiteladós születési helye, #hiteladós születési ideje, #hiteladós anyja születési családi

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI ELŐSZERZŐDÉS AMELY LÉTREJÖTT EGYRÉSZRŐL A Reconcept Turn - Around Property I. Ingatlanalap székhelye: 1148 Budapest, Kerepesi út 52 PSZÁF lajstromozási száma: 1221-14 adószáma: 18148044-2-42

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

Adásvétellel vegyes csereszerződés

Adásvétellel vegyes csereszerződés Adásvétellel vegyes csereszerződés mely létrejött a felek között 2008. 12.10. napján kelt csereszerződés alapján, annak a 3825/1. hrsz-ú és a 0158/14 hrsz. ú.ingatlanra vonatkozó kiegészítéseként egyrészről

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

INGATLAN LÍZINGSZERZŐDÉS (zárt végű pénzügyi lízing)

INGATLAN LÍZINGSZERZŐDÉS (zárt végű pénzügyi lízing) 1 INGATLAN LÍZINGSZERZŐDÉS (zárt végű pénzügyi lízing) amely létrejött egyrészről az FHB Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest,Üllői út 48., központi ügyintézés helye: 1132

Részletesebben

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK Amennyiben a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában már megkötött adásvételi szerződés van az eladók és vevők között, amely az alábbi feltételeknek

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:...

Dátum:... Dátum:... Dátum:... Dátum:... Szükséges dokumentumok UniCredit Otthonteremtő hitel I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Házastárs/ (bejegyzett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító igazolvány vagy érvényes úti

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei

Tisztelt Ügyfelünk! Az adásvételi szerződés alaki és tartalmi kellékei TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből, vagy lakáscélú állami támogatásból/kedvezményből történő finanszírozása esetén Tisztelt

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Kossuth tér 6. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről:

JELZÁLOGSZERZŐDÉS. A szerződő felek, egyrészről: A szerződő felek, egyrészről: JELZÁLOGSZERZŐDÉS a kölcsönt folyósító, mint hitelező és zálogjogosult (továbbiakban: Takarékszövetkezet). (cégjegyzékszám:, adószáma:, statisztikai szj.: ) (a Hitelező nevében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) Szükséges dokumentumok UniCredit Lakáscélú jelzáloghitelek I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Hatályos: 2014.12.15-től Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Készfizető kezes Személyazonosító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 200. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a Garay téri volt általános iskola épületének iskolai célú hasznosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK KAMATOK. 3 havi BUBOR 1 + 5,640 % Hó 15-e Egyenlő részletben. 3 havi EURIBOR 2 + 8,139 % Hó 15-e Egyenlő részletben HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Z hivatalos tájékoztatója az Egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és más jogi személyek részére nyújtott ingatlanlízing finanszíro ozás esetén alkalmazott kondíciókról,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről KÖLCSÖNSZERZŐDÉS lakásvásárlási célú, forintban nyújtandó kölcsönről A kölcsön típusa: A kölcsön típusa: Aktív-kedvezmény akció Az ügyletet lebonyolító bankfiók neve, címe:, A bankfiók kódja: A kölcsön

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén

Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén TÁJÉKOZTATÓ Az adásvételi szerződés kötelező tartalmi elemei ingatlan magánszemély általi megvásárlásának kölcsönből történő finanszírozása esetén Tisztelt Ügyfelünk! Ingatlan vásárlásához lakáscélú kölcsön

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A./I Kölcsönszerződés-módosítás

A./I Kölcsönszerződés-módosítás A./I Kölcsönszerződés-módosítás másrészről Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37., cg.:02-0-060272, adószám:886895-2-02, statisztikai számjel:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény Pályázati Hirdetmény A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21.), mint a(z) UJ STRIGON Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Tisztelt Munkáltató! A munkáltatói kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások lebonyolításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. A munkáltató dolgozói részére lakáscélra nyújthat

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára

az állam törvényben biztosított elővásárlási jogára Sorszám: Tárgy: Ingatlanértékesítés (Hajnal utca 2-4., 3714/l/C/4, 3714/1/D/l hisz.) Előterjesztő: Siklósi István polgármester Készítette: Gulyásné dr. Sáli Henrietta aljegyző Véleményező Bizottság: Pénzügyi,

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám: [BE]/.../.../201.../1101 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma: Pénzügyi intézmény neve:...év...hó nap Alulírott (név):...

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester)-

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:...

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) Alulírott (név):... születési név:... születési hely és idő:... anyja születési neve:... személy igazolvány száma:... SZÁNDÉKNYILATKOZAT (HITELADÓS) A Nemzeti Eszközkezelő tölti ki! Iktatószám:.../.../.../110001 A pénzügyi intézmény tölti ki! Benyújtás dátuma:...év...hó nap Pénzügyi intézmény neve: Alulírott (név):...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén

Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén 1. oldal Ügyféltájékoztató az adásvételi szerződéssel kapcsolatos követelményekről az AXA Bank által nyújtott HitelStaféta kölcsön esetén Hatályos 2013. május 2-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA

FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA FOGYASZTÓI ZÁLOGSZERZŐDÉS LAKÓINGATLANRA Rónasági Takarékszövetkezet Kirendeltsége Szerződésszám:. sz. melléklet A szerződő Felek, egyrészről: Név, születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Állampolgársága:

Részletesebben

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés!

S V /.víla á -... 2015. Tisztelt Közgyűlés! 14252600 S algó Vagyon Kft. Salgótarján S V /.víla á -... 2015. Javaslat a Salgótarján, Tanács út 9/a. szám alatti (hrsz: 3918/1/A/108) helyiség Nagycsaládosok Nógrád Megyei Egyesületének történő ingyenes

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati tulajdonú ingatlanra beérkezett vételi ajánlatról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEKKEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA ÉS KÖZZÉTÉTELE...3

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 13. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Cégnév: AXA Kereskedelmi Bank Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. Telefon: +36 1 465 65 65 +36 1 801 35 65 Fax: +36 1 465 65 99 Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-386/2015. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2015. július 15-i ülésére Tárgy: Döntés a Budapest IX. kerület Mester utca 43. sz. alatti

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr.

M E G Á L L A P O D Á S. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. M E G Á L L A P O D Á S 1. sz melléklet a 3. napiredni ponthoz amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi u. 56.) (a továbbiakban: NFÜ), képviseli: dr. Vági Márton

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 08. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat 2015. október 13-i testületi ülésére

Győrújbarát Község Önkormányzat 2015. október 13-i testületi ülésére Győrújbarát Község Önkormányzat 2015. október 13-i testületi ülésére Készítette: Harmath Hajnalka jegyző Győrújbarát 3311/27 hrsz-ú ingatlan és az önkormányzat közötti csereszerződés kronológiája 1. A

Részletesebben