A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló 1999.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999."

Átírás

1 A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés a) pontjában és a fogyasztónak nyújtott hitelrõl szóló évi CLXII. törvény 30. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Értelmezõ rendelkezések 1. (1) E rendelet alkalmazásában: 1. alacsony energiafogyasztású lakás: olyan lakás, melynek fajlagos primer energiafogyasztása fûtésre legfeljebb 25 kwh/m2év; 2. bekerülési költség: a következõ kiadásoknak ténylegesen megfizetett, telekárat és a beépített vagy szabadon álló berendezési tárgyakat nem tartalmazó, lakásra jutó hányada: a) a lakás épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei, b) a lakások rendeltetésszerû használhatóságát biztosító ba) helyiségeinek, bb) tároló helyiségek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelõanyag-tároló, a lomkamra, bc) melléképítmények, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közmûpótló építmények és berendezések, a közmû-becsatlakozás építményei, bd) egyéb építmények, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által elõírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcsõ, lejtõ és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint be) a gépkocsitároló helyiség építési költségei, c) a közmûbekötések költségvetés szerinti építési költségei, d) a lebonyolítási költségek, ideértve a mûszaki tervezés, a hatósági engedélyezés és a mûszaki ellenõrzés költségeit, e) a jogszabály alapján fizetendõ útépítési- és közmûvesítési hozzájárulás, f) távfûtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások, g) a lakáshoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közmûépítési költségek és hozzájárulások, h) az új lakás megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei, i) az új lakás megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek; 3. fiatal házaspár: házastársak, melyek közül a lakásépítési támogatás iránti kérelem benyújtásának idõpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét; M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám 4. gyermek: aki az igénylõ eltartottja és a) a 16. életévét még nem töltötte be, b) a 16. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el, vagy c) a 16. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességû személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt elõreláthatóan nem szûnik meg; 5. hitelintézet: magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ hitelintézet, valamint a hitelintézettel egyenértékû prudenciális szabályozásnak megfelelõ pénzügyi vállalkozás a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen, vagy jelzálog-hitelintézet a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen, illetve a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló törvényben foglaltaknak megfelelõen; 6. megváltozott munkaképességû személy: az a személy, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket; 7. támogatott személy: aki az e rendelet szerinti személyi és egyéb feltételeknek megfelel és ezek alapján a hitelintézettel a lakásépítési támogatás nyújtására szerzõdést köt; 8. új lakás: a) az alapozási munkáktól kezdõdõen teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel vagy tetõtér-beépítéssel megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelõ lakóegység, amely elkészültét követõen használatbavételi engedély köteles, vagy b) az a lakás, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy

2 részére való értékesítés céljára épít, vagy építtet, és ba) amelyet elsõ ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy bb) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó hitelintézet vagy ingatlan-forgalmazással üzletszerûen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó. (2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a Polgári Törvénykönyvrõl szóló évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.), a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, az országos településrendezési és az építési követelményekrõl szóló kormányrendeletben, valamint az épületek energetikai jellemzõinek tanúsításáról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint kell értelmezni. 2. A lakásépítési támogatás igénybevételének feltételei 2. (1) Az e rendeletben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésbõl vissza nem térítendõ állami támogatás (a továbbiakban: lakásépítési támogatás) vehetõ igénybe a Magyarország területén január 1-jét követõen kiadott a) építési engedéllyel rendelkezõ új lakás építéséhez, vagy b) használatbavételi engedéllyel rendelkezõ új lakás vásárlásához, amennyiben építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén az általános forgalmi adó és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a Ft-ot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a Ft-ot. (2) Lakásépítési támogatást igényelhet: a) a magyar állampolgár és az a személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján a magyar állampolgár jogai illetnek meg, b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, c) a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, d) a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el, vagy M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám e) menekült vagy oltalmazott, ha a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkezik. (3) Lakásépítési támogatást igényelhet a) a (2) bekezdés szerinti személy a vele közös háztartásban élõ, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltözõ aa) vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke után, vagy ab) gyámsága alatt álló, legalább egy éve vele együttélõ és általa eltartott gyermek után, ha az igénylõ vállalja, hogy a gyámság három éven belüli megszûnése esetén a lakásépítési támogatást visszafizeti, vagy b) a (2) bekezdés szerinti személyekbõl álló fiatal házaspár a meglévõ gyermekei számától függetlenül legfeljebb két születendõ gyermek vállalása esetén a bekerülési költség vagy vételár megfizetéséhez. (4) A lakásépítési támogatást ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni, ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybevett vissza nem térítendõ lakáscélú állami támogatást is. (5) A gyermeket a teljes ellátást biztosító intézetben tanuló gyermek kivételével az igénylõvel közös háztartásban élõnek kell tekinteni akkor is, ha tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik. (6) A lakásépítési támogatás kizárólag a támogatott személy és a (3) bekezdés szerinti gyermeke lakásigényének kielégítése céljából nyújtható. (7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakásépítési támogatás abban az esetben igényelhetõ, ha az eladó az igénylõneknem közeli hozzátartozója vagy élettársa. (8) A lakásépítési támogatással épített, vásárolt lakásban az igénylõknek vagy támogatott személyeknek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban az igénylõn vagy támogatott személyen kívül csak az általa eltartott gyermek szerezhet tulajdont. 3. (1) A lakásépítési támogatás akkor igényelhetõ, ha

3 a) az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy saját magának, házastársának, élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjainak a b) pontban foglaltak kivételével lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga nincs, illetve e jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, továbbá önkormányzati tulajdonban lévõ, vagy szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya vagy lízingbe vett lakása nincs; b) az igénylõnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltözõ családtagjának ba) együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, bb) a tulajdonában lévõ lakása lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy bc) a lakás több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvezõ bent lakik; c) az igénylõ és az együtt költözõ a bekerülési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használja fel a támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés megkötését megelõzõ 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási árát is, amely csökkenthetõ ca) az értékesített lakást terhelõ és visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással, cb) az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett és azt terhelõ lakáscélú hitelintézeti kölcsön végtörlesztett összegével, cc) a számlával igazolt ingatlanközvetítõi jutalék összegével, cd) a támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés megkötését legfeljebb egy évvel megelõzõen vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó összegével növelt vételárával, ce) a támogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának 10%-ával, ha ezen összeg kifizetése adásvételi szerzõdéssel igazoltan a korábbi lakás eladását bejegyzõ földhivatali határozat kiadásának idõpontját legfeljebb 120 nappal elõzi meg és M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám cf) olyan július 1-jét követõen kiállított számlával vagy megkötött szerzõdéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylõ az általa tervezett, de meg nemvalósult lakásvásárlás céljából fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építõ gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követõen nem térült meg; d) az igénylõ a kérelem benyújtásának idõpontjában harminc napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy da) õt, vagy házastársak és élettársak esetén legalább az egyik felet legalább 180 napja biztosítottként az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 16. (4) bekezdése szerint az állami adóhatósághoz bejelentették, és nem érkezett a jogviszony megszûnésére, a jogviszony szünetelésének kezdetére és befejezésére vonatkozó bejelentés az állami adóhatósághoz, és db) köztartozásmentes adózó; e) az igénylõ lakás vásárlása esetén a vásárolni kívánt lakás B (követelménynél jobb) vagy annál kedvezõbb energetikai minõsítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítványt a hitelintézetnél bemutatja; f) lakás építése esetén az igénylõ fa) a hitelintézethez benyújtja az épületek energetikai jellemzõinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet szerint elkészült energetikai számítást a tervezett lakás várható energetikai minõsítési osztályról, amely B (követelménynél jobb) vagy annál kedvezõbb energetikai minõsítési osztályú, valamint fb) teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy a használatbavételi engedély megszerzését követõen a lakás energetikai minõsítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítványát a hitelintézetnél bemutatja; g) az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy új lakás vásárlása esetén legkésõbb a támogatás folyósításáig az adásvételi szerzõdésben szereplõ telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésrõl, szolgáltatásnyújtásról kiállított a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó számlákat, egyszerûsített számlákat (a továbbiakban együtt: számla) a hitelintézet részére bemutatja; h) új lakás építése esetén az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglaltan nyilatkozik arról, hogy legkésõbb a támogatás utolsó részfolyósításáig bemutatja ha) a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplõ bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személy saját nevére, a (6) bekezdés szerinti lakás megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az elõzõ építtetõ nevére kiállított számlákat, hb) a használatbavételi engedélyt és hc) a lakás energetikai teljesítõképességét igazoló energetikai tanúsítványt; i) az igénylõ teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatban ia) hozzájárul ahhoz, hogy saját és gyermekei 17. (8) bekezdése szerinti adatait, valamint a támogatásra vonatkozó információkat a támogatás szabályszerû igénybevételének ellenõrzése céljából a hitelintézet átadja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), vagy az állami adóhatóság részére, ib) hozzájárul ahhoz, hogy az állami adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a lakásépítési támogatás igénybevételének jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a helyszínen a lakásban is ellenõrizze, és annak eredményérõl a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a Kincstár hatáskörébe tartozik, a Kincstárt hivatalból értesítse, és

4 ic) tudomásul veszi, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, melynek kibocsátója a 12. (1) vagy (2) bekezdése szerinti idõpontban az állami adóhatóság nyilvántartásában mûködõ adóalanyként szerepel; j) a támogatott személy a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdésbe foglaltan kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a lakásépítési támogatás folyósítását vagy építés esetén az utolsó részfolyósítást követõen legalább a 14. (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalom megszûnéséig terjedõen a lakásban lakóhelyet létesít és a folyósítást vagy utolsó részfolyósítást követõ egy éven belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely igazolja, hogy a támogatással épített, vásárolt ingatlan mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akiknek együttköltözésére tekintettel a lakásépítési támogatás folyósítása történt. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám (2) Amennyiben a támogatott személy (1) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettségvállalásanem teljesül, a hitelintézet tájékoztatja errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait. (3) Amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építõipari kivitelezési tevékenység felelõs mûszaki vezetõje által írásban igazolt értékéig az (1) bekezdés h) pont ha) alpontja szerinti számla benyújtási kötelezettség csökkenthetõ. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó bekerülési költség 20%-át. (4) E rendelet alkalmazásában a lakástulajdonnal egy tekintet alá esik a gazdasági társaság tagja által a társaság részére vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi engedélyben meghatározott céltól, vagy a rendeltetésétõl tartósan eltérõ célra használt lakás. Errõl a tényrõl, valamint az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek teljesülésérõl az igénylõ, annak házastársa, élettársa és az együttköltözõ családtag büntetõjogi felelõsség mellett írásban köteles nyilatkozni. (5) A nem értékesítés céljára épült és használatbavételi engedéllyel rendelkezõ lakás tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonost a lakásépítési támogatás nem illeti meg. (6) A használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezõ lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése elõtt történõ átruházása esetén a) ha az építkezés január 1-jét követõen kiadott építési engedély alapján történt, úgy a lakásépítési támogatást az új tulajdonos igénybe veheti és b) az átruházó részére megállapított lakásépítési támogatást törölni kell, és a már folyósított támogatást az átruházó az igénybevétel napjától a Ptk (3) bekezdése szerint számított kamataival együtt köteles visszafizetni. 3. A lakásépítési támogatás mértéke 4. (1) A lakásépítési támogatás összege a 2. (3) bekezdés a) pontja szerinti meglévõ és a 2. (3) bekezdés b) pontja szerinti vállalt gyermekeket együttesen számítva, ide nem értve azon gyermeket, aki után az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendõ lakáscélú állami támogatást már igénybevettek a) két gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete aa) legalább 60 m2, de nem haladja meg a 75 m2-t, Ft, ab) 75 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 90 m2-t, Ft, ac) 90 m2-t meghaladja, Ft, b) három gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete ba) legalább 70 m2, de nem haladja meg a 85 m2-t, Ft, bb) 85 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 100 m2-t, Ft, bc) 100 m2-t meghaladja, Ft, c) négy vagy annál több gyermek esetén, amennyiben az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete ca) legalább 80 m2, de nem haladja meg a 95 m2-t, Ft, cb) 95 m2-t meghaladja, de nem haladja meg a 110 m2-t, Ft, cc) 110 m2-t meghaladja, Ft. (2) Az (1) bekezdés alapján meghatározott lakásépítési támogatás összegét a) A (energiatakarékos) energetikai minõsítési osztályú lakás esetén 1,1-es, b) A+ (fokozottan energiatakarékos) energetikai minõsítési osztályú lakás esetén 1,2-es, vagy c) alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as szorzószám alkalmazásával kell megállapítani. (3) A lakásépítési támogatás 8. (1) bekezdése szerinti késõbb született gyermek után igényelhetõ összege az épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterületétõl függetlenül gyermekenként Ft.

5 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t. (5) Lakás építése esetén, ha a felépült lakás energetikai minõsítési osztályaneméri el a 3. (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti nyilatkozatban vállalt energetikai minõsítési osztályt, akkor a támogatott személy az energiatanúsítványban szereplõ energetikai minõsítési osztály szerinti lakásépítési támogatásra jogosult. Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplõ energetikai minõsítési osztály nem éri el a B (követelménynél jobb) vagy annál kedvezõbb energetikai minõsítési osztályt, akkor a támogatott személy a már folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait. 4. Nem magyar állampolgárra vonatkozó szabályok 5. (1) A lakásépítési támogatás igénybevételéhez a nem magyar állampolgár igénylõ köteles a) a menekült vagy oltalmazott igénylõ kivételével a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelõs országos hatáskörû szerve által kiállított az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a tagállam, szövetségi államok esetén a szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvû fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltözõ családtag(ok)nak származási országában a 3. (1) bekezdés a) pontja és a 3. (4) bekezdése szerinti lakástulajdona nincs, valamint b) büntetõjogi felelõssége mellett írásban nyilatkozni arról, hogy a lakásépítési támogatással építeni, vásárolni kívánt lakásban életvitelszerûen kíván tartózkodni. (2) A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a lakásépítési támogatás a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának idõtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik. A tartózkodási jogosultság fennállását évente január 31-ig kell a hitelintézet részére igazolni. A lakásépítési támogatást igénybe vevõ nem magyar állampolgár tartózkodási jogosultságában bekövetkezett változást 8 napon belül köteles a támogatást nyújtó hitelintézetnek bejelenteni. (3) Amennyiben a nem magyar állampolgár támogatott személy tartózkodási jogosultsága a 14. (1) bekezdése szerinti idõszakon belül megszûnik, és a tartózkodási jogosultság megszûnését megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított 30 napon belül nem kap a 11. (1) bekezdés f) pontja szerinti tartózkodási jogosultságot igazoló okmányt, vagy a 11. (1) bekezdés g) h) pontja szerinti tartózkodásra jogosító engedélyt, vagy nem szerez a 11. (1) bekezdés i) k) pontja szerinti jogállást, az igénybe vett lakásépítési támogatást a 16. (5) bekezdése szerinti kamattal terhelten köteles Magyarország területének elhagyását megelõzõen visszafizetni. 5. Megelõlegezett lakásépítési támogatás szabályai 6. (1) A fiatal házaspár 2. (3) bekezdés b) pontja szerinti gyermekvállalásának teljesítésére elõírt határidõ egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év. (2) A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidõt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától, új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjától kell számítani. A használatbavételi engedélyt a fiatal házaspár annak kiadását követõ 30 napon belül köteles a hitelintézet részére bemutatni. Amennyiben a fiatal házaspár a használatbavételi engedélyre vonatkozó bemutatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a lakásépítési támogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalásra vonatkozó határidõ a terhesség idõszakára egyszer meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidõ lejártáig a hitelintézetnek igazolja. (3) A lakásépítési támogatás igénybevételére irányuló szerzõdésnek tartalmaznia kell a fiatal házaspár hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár a kincstári családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre

6 álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve megállapítsa. (4) A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. A gyermekvállalás teljesítését a Kincstár a (3) bekezdés szerinti hozzájárulás alapján megállapítja és errõl a hitelintézetet értesíti. (5) Amennyiben a fiatal házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor a kiállítást követõ 60 napon belül a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát köteles a hitelintézet részére bemutatni. (6) A Kincstár az (1) bekezdésben meghatározott, a gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidõ alatt, illetve annak leteltét követõ 6 hónapon belül adategyeztetésre hívhatja fel a fiatal házaspárt. (7) Az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti lakásépítési kedvezményt megelõlegezõ kölcsönszerzõdéssel rendelkezõ fiatal házaspár az e rendelet szerinti megelõlegezett lakásépítési támogatást nem veheti igénybe. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám (1) Amennyiben a) a fiatal házaspár gyermekvállalását nem vagy csak részben teljesíti, úgy az igénybevett támogatás összegét csökkentve a gyermekvállalási határidõ lejártának idõpontjában meglévõ gyermekek után járó lakásépítési támogatás összegével, vagy b) a meglévõ gyermekek száma a gyermekvállalási határidõ lejártának idõpontjában kettõnél kevesebb, akkor az igénybe vett lakásépítési támogatás teljes összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten a gyermekvállalási határidõ leteltét követõ 60 napon belül vissza kell fizetni. (2) A fiatal házaspár a gyermekvállalási határidõ alatt bekövetkezõ házasságfelbontás tényét köteles a házasság érvénytelenségét megállapító vagy a házasságot felbontó bírósági ítélet jogerõre emelkedését követõ 60 napon belül a jogerõs ítélet bemutatásával a hitelintézetnek igazolni. Amennyiben a fiatal házaspár az okiratot 60 napon belülnem mutatja be, úgy köteles a hitelintézet írásbeli felszólítása kézhezvételétõl számított 30 napon belül a lakásépítési támogatás összege után, a bírósági ítélet jogerõre emelkedését követõ naptól számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti, Magyar Államot megilletõ késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül a Kincstár részére megfizetni. (3) Ha a fiatal házaspár házasságát gyermekvállalási teljesítésére biztosított idõtartam alatt a bíróság felbontja és a házaspár gyermekvállalását a házasság felbontásának idõpontjáig nem, vagy csak részben teljesíti, úgy a házasság felbontásának (2) bekezdés szerinti igazolását követõ hónap elsõ napjától az (1) bekezdés rendelkezései szerinti visszafizetési kötelezettség terheli. E kötelezettség fennállásának, illetve mértékének és kezdõ idõpontjának megállapítása a házasság felbontásakor fennálló terhesség végéig meghosszabbodik, ha a fiatal házaspár a terhességet és annak várható idõtartamát orvosi bizonyítvánnyal a házasság felbontásának igazolásával egyidejûleg a hitelintézetnek igazolja. (4) Ha a lakásépítési támogatásról szóló támogatási szerzõdésben vállalt gyermek azért nem születik meg, a) mert a házastársak egyike elhunyt, b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés megkötését követõen megváltozott munkaképességû személlyé válása következtében nem vállalták, vagy c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követõen halva születik, a Magyar Állam a támogatott személynek a hitelintézethez benyújtott az a) c) pontban foglaltak igazolását is tartalmazó kérelemére a gyermekvállalást teljesítettnek tekinti. (5) A (4) bekezdés szerinti kérelmet a (4) bekezdés a) c) pontjában foglalt események bekövetkezésétõl számított 90. napig, de legfeljebb a lakásépítési támogatásról szóló szerzõdésben vállalt határidõ leteltéig lehet benyújtani. (6) Ha a támogatott személy az igazolást a (4) bekezdés a) c) pontjában meghatározott esemény bekövetkeztétõl számított 90 napon belül nem nyújtja be, úgy a hivatkozott események bejelentésétõl számított 60 napon belül a lakásépítési támogatás összege után, a bejelentési kötelezettség esedékességének napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti, Magyar Államot megilletõ késedelmi kamatot a hitelintézeten keresztül köteles a Kincstár részére megfizetni. (7) Amennyiben a támogatott személy az (1) (3) és a (6) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettségének a hitelintézeti felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor a hitelintézet a visszafizetési kötelezettség érvényesítése érdekében a Kincstárhoz fordul. 6. Késõbb született gyermek esetén alkalmazandó szabályok

7 8. (1) Lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzõdésbõl eredõ tartozás törlesztésére lakásépítési támogatást igényelhet a lakásépítési támogatást korábban született gyermeke után igénybevevõ a késõbb született gyermeke után is, a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában érvényes összegben és feltételek szerint. (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnál számításba kell venni a születés idõpontjában, örökbefogadásnál az örökbefogadás idõpontjában már meglévõ 2. (3) bekezdés a) pontja szerinti gyermekek számától és a lakás hasznos alapterületétõl eltekintve a lakáscélú hitelintézeti kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában hatályos, e rendelet szerinti egyéb feltételeket. (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnál a 2. (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti gyermeknemvehetõ figyelembe. (4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásnál a lakásépítési támogatás kizárólag a vételár megfizetéséhez, vagy építés esetén a bekerülési költségek fedezetére a hitelintézet által a használatbavételt megelõzõen nyújtott és folyósított a munkáltatói és önkormányzati kölcsön kivételével a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában fel nem M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám mondott kölcsönbõl a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában még fennálló tartozás csökkentésére használható fel. (5) Amennyiben építés esetén a lakásépítési támogatás (1) bekezdés szerinti igénylése a 9. (2) bekezdésében meghatározott határidõn belül történik, a támogatás a bekerülési költség megfizetésére is felhasználható. 7. A lakásépítési támogatás igénybevételének eljárási szabályai 9. (1) A lakásépítési támogatás a 17. (4) bekezdése szerinti szerzõdéssel rendelkezõ hitelintézettõl igényelhetõ. (2) A lakásépítési támogatásra való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását a 8. (1) bekezdésében foglaltak kivételével lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerzõdés megkötését követõ 120 napos jogvesztõ határidõn belül, építés esetén a használatbavételi engedély kiadása elõtt kell kérni a hitelintézettõl. (3) Amennyiben a lakáscél lakásépítési támogatással is megvalósítható, a hitelintézet átadja az igénylõnek a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium elektronikus úton megküldött tájékoztatóját a lakásépítési támogatás igénybevételének feltételeirõl, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez szükséges dokumentumokról. (4) A 2. (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az igénylõ kérelmére a Kincstár igénylõ lakóhelye szerint illetékes területi szerve igazolást ad ki arról, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján az igénylõ lakásépítési kedvezményt megelõlegezõ kölcsönszerzõdéssel nem rendelkezik. Az igénylõ a Kincstár igénylõ lakóhelye szerint illetékes területi szerve által kiállított igazolást a hitelintézet részére bemutatja. (5) A hitelintézet a támogatott személytõl a lakásépítési támogatásra való jogosultság elbírálásért a támogatás összegének 1,5%-ának megfelelõ, de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Amennyiben a támogatott személy a hitelintézettõl lakáscélú kölcsönt is igényelt, a lakásépítési támogatásra való jogosultság elbírálásért és folyósításáért a hitelintézet díjat vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel. 10. (1) A hitelintézet a lakásépítési támogatás igénylése iránti kérelem átvételérõl igazolást ad az igénylõnek, melyben tájékoztatja a kérelem elbírálásának a hitelintézet belsõ szabályzata szerinti várható idõtartamáról. Átvételnek minõsül az is, ha a kérelmet a hitelintézet függõ közvetítõje vette át. Ez esetben az elbírálás várható idõtartamáról a függõ közvetítõ ad írásbeli tájékoztatást. (2) A hitelintézet felelõs a Magyar Állammal szemben minden olyan kárért, amely e rendelet alapján õt terhelõ kötelezettség megsértésével keletkezett. A hitelintézet felelõssége kiterjed a függõ közvetítõjére is, aki az e rendelet szerinti lakásépítési támogatásra való jogosultságot bírál el, valamint a lakásépítési támogatás nyújtásához kapcsolódó tevékenységet végez. Mentesül a hitelintézet a felelõsség alól, ha bizonyítja, hogy maga vagy függõ közvetítõje úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. (3) A lakásépítési támogatásra való jogosultságot és mértékét a kérelem benyújtásakor fennálló személyi és egyéb körülmények alapján kell megállapítani. A támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a hitelintézet az igénylõvel a lakásépítési támogatás nyújtásáról szerzõdést köt. (4) A hitelintézet a lakásépítési támogatás nyújtását nem tagadhatja meg, ha az igénylõ a személyi és egyéb feltételeknek megfelel és a lakáscélját a hitelintézet számára bizonyíthatóan kölcsön igénybevétele nélkülmegtudja valósítani. (5) Amennyiben lakáscélját az igénylõ kölcsön igénybevételével tudja megvalósítani, úgy a lakásépítési támogatás abban

8 az esetben igényelhetõ, ha a hitelintézet az igénylõt az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minõsíti. (6) A hitelintézet a kérelem elutasítása esetén az igénylõt részletesen, írásban tájékoztatja a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülõ e rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével, továbbá arról, hogy amennyiben az igénylõ a kérelem elutasításával nem ért egyet, az írásbeli elutasítás az igénylõ általi kézhezvételétõl számított 15 napon belül a lakásépítési támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a Kincstártól. Elsõ fokon a Kincstárnak az igénylõ lakóhelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a Kincstár központja jár el. A Kincstár megkeresésére a hitelintézet 8 napon belül köteles megküldeni a Kincstárnak a kérelem elutasítását megalapozó iratok másolatát. (7) Amennyiben a Kincstár jogerõs határozatában megállapítja, hogy az igénylõ a kérelem hitelintézethez történõ benyújtásakor az e rendelet szerinti igénybevételi feltételeknek megfelelt, akkor a hitelintézet e feltételek fennállásának hiányára hivatkozással a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés igénylõvel történõ M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám megkötését és a támogatás folyósítását nem tagadhatja meg akkor sem, ha a lakáscél idõközben megvalósult. A Kincstár határozata a hitelintézet hitelezési tevékenységét nem korlátozhatja. (8) A Kincstár a támogatott személynél a lakásépítési támogatás igénybevételének jogszerûségét hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja. Ha a Kincstár a hatósági ellenõrzés során megállapítja, hogy a támogatott személy jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor határozatban intézkedik a támogatás igénybevétel napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítése iránt. (9) A közigazgatási hatósági eljárásban elsõ fokon a Kincstárnak a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve, másodfokon a Kincstár központja jár el. A Kincstár a jogosulatlan igénybevétel tényérõl a folyósító hitelintézetet írásban tájékoztatja. (10) A Kincstár hatósági jogkörében eljárva kizárólag a részletfizetés engedélyezése körében folytathat le méltányossági eljárást. A lakásépítési támogatás részletekben történõ visszafizetése akkor engedélyezhetõ, ha a kérelmezõ igazolja, hogy a támogatás azonnali és egyösszegû megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene. 11. (1) A lakásépítési támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következõk szerint kell igazolni: a) a személyazonosságot és az életkort személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes úti okmánnyal, b) teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek idõtartamát, elvált szülõk kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerõs ítélet bemutatásával, c) a bejelentett lakóhelyet, lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, d) a továbbtanulást az oktatási intézmény által kiállított igazolással, a megváltozott munkaképességû személlyé válást az orvos szakértõi szerv igazolásával, e) azt a tényt, hogy az igénylõ csak olyan személy után igényel lakásépítési támogatást, aki után e rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem térítendõ lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt, büntetõjogi felelõsség mellett kiállított nyilatkozattal, f) a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával, g) a bevándorolt jogállást bevándorlási engedéllyel, h) a letelepedett jogállást letelepedési engedéllyel, ideiglenes letelepedési engedéllyel, nemzeti letelepedési engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel, i) a menekült jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal, j) az oltalmazott jogállást az azt tanúsító személyazonosító igazolvánnyal, k) a hontalan jogállást a hontalankénti elismerésrõl szóló határozattal, vagy a jogállást igazoló hatósági igazolással, l) a házasságot, a bejegyzett élettársi kapcsolatot és a gyermek születését anyakönyvi kivonattal, m) a lakás energetikai teljesítõképességét energetikai tanúsítvánnyal. (2) Házaspárok esetében, ha a házastársak egyike magyar állampolgár az (1) bekezdés c) és f) k) pontjában, valamint az 5. (1) bekezdés a) pontjában foglaltak igazolására nincs szükség. (3) Ha az igénylõ a hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott támogatáshoz, akkor a támogatott személy a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk (1) bekezdése szerint számított késedelmi kamataival együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait.

9 12. (1) A lakásépítési támogatás igénybevételéhez a költségek igazolásaként bemutatott számlát a hitelintézet akkor fogadhatja el, ha a kibocsátó a számla hitelintézetnél történõ benyújtásának idõpontjában az állami adóhatóság honlapján közétett mûködõ adóalany nyilvántartásban szerepel. (2) Amennyiben a számla kibocsátója az (1) bekezdés szerinti idõpontban az állami adóhatóság honlapján közétett mûködõ adóalany nyilvántartásban nem szerepel, úgy a számla akkor fogadható el, ha a támogatott személy a számlákhoz csatolja az állami adóhatóság igazolását, mely szerint a számlakibocsátó a számla kibocsátásának idõpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában mûködõ adóalanyként szerepelt. (3) Építés esetén az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelõzõen kiállított számla fogadható el. (4) A hitelintézet az eredeti számlát a letörölhetetlen jelzéssel ellátva a támogatott személynek visszaadja, másolatban tíz évig irattárában megõrzi M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám (5) Amennyiben a hitelintézet szerint a számla valódisága vagy a számlában szereplõ gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot. (6) A támogatott személy köteles a költségek igazolásaként bemutatott számlákat az adásvételi szerzõdés megkötése, illetve a használatbavételi engedély kiadása évének utolsó napjától számított 5 évig megõrizni. (7) Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a lakásépítési támogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem elvárható körültekintéssel járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy állandó lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén elõírja a folyósított lakásépítési támogatás az igénybevétel napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelt összegének visszatérítését. 8. Pénzügyi lebonyolítás 13. (1) A lakásépítési támogatás összegét a) új lakás építése esetében, a (2) bekezdésben foglalt kivételtõl eltekintve aa) készültségi fokkal arányosan, ab) utólagosan és ac) a lakásépítési támogatás utolsó részletét a használatbavételi engedély kiadását követõen folyósítva, vagy b) új lakás vásárlása esetén egy összegben kell folyósítani. (2) Amennyiben az építtetõ igénylõ vagy támogatott személy a lakásépítési támogatással kapcsolatos ügyintézéssel mást hatalmaz meg, úgy a támogatás folyósítása csak a használatbavételi engedély bemutatását követõen, egy összegben történhet. (3) A folyósítás akkor kezdhetõ meg, ha az építtetõ támogatott személy a lakásépítési támogatáson és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét a lakás építésére már felhasználta. (4) A hitelintézet új lakás építése esetén a lakásépítési támogatás készültségi fokkal arányos folyósítását megelõzõen a helyszínen ellenõrzi a készültségi fok feltételeinek teljesítését. (5) Ha a) a lakásépítési támogatás igénybevételének alapját képezõ építési munkák a szerzõdésben meghatározott határidõn, de legfeljebb öt éven belül vagy az ezt indokolt esetben amennyiben az építtetõ támogatott személy az építésügyi hatósági engedély hatályossága meghosszabbítását a hitelintézet részére igazolja legfeljebb egy évvel meghosszabbított határidõig nem készülnek el, b) az építtetõ támogatott személy az építési szándékától eláll, vagy c) a használatbavételi engedély megszerzése elõtt a szerzõdés teljesítése más, az építtetõ támogatott személynek felróható okból hiúsul meg, a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés alapján a lakásépítési támogatást a folyósító hitelintézet visszavonja, és az igénybevevõ a már folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Amennyiben a támogatott személy visszafizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet tájékoztatja errõl a Kincstárat és megküldi az ügy iratait. (6) A Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a Kincstár illetékes területi szerve intézkedik. 14. (1) A támogatás igénybevételével a) épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, vagy b) vásárolt lakásra az adásvételi szerzõdés megkötését

10 követõ 10 évig terjedõ idõszakra a 8. (1) bekezdése szerinti esetben a lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdés megkötésének idõpontjától számítva a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi. (2) Ha a lakásépítési támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást az (1) bekezdés szerinti idõszakon belül lebontják kivéve, ha a bontás természeti katasztrófa miatt vált szükségessé, vagy elidegenítik, vagy az nem a támogatott személy és a 2. (3) bekezdés a) pontja szerinti gyermekének lakóhelyéül szolgál, a lakás használatát M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám harmadik személynek átengedik, illetve a lakáscéltól eltérõen hasznosítják, akkor a támogatott személy köteles a támogatás folyósított összegét a 16. (3) és (6) bekezdésében foglaltak szerint bejelenteni és visszafizetni. (3) Házasság felbontása esetén, ha a volt házasfelek közös lakásukat idegenítik el, úgy õket az igénybevett lakásépítési támogatás visszafizetési kötelezettsége az elidegenítésbõl származó bevétel bírósági határozat szerinti vagy a közöttük létrejött házassági vagyonmegosztási szerzõdésben rögzített arányban terheli. (4) Ha a támogatott személy lakásának egy részét idegeníti el, a lakásépítési támogatás összegének csak az elidegenítésre kerülõ tulajdoni hányadra jutó arányos részét kell visszafizetni. (5) A (4) bekezdés esetében a Kincstár határozatban intézkedik a teljes támogatási összeg visszafizetését biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak a töröltetése iránt, továbbá a visszafizetési kötelezettség alá nem esõ támogatási összegnek megfelelõ Magyar Államot megilletõ jelzálogjog, illetve az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom támogatott lakásra történõ bejegyeztetése iránt. 15. (1) Ha a támogatott személy a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követõen másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki, a lakásépítési támogatás visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig a tulajdonos kérelme alapján a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve felfüggeszti, amennyiben a támogatott személy az igénybevett támogatás összegét a Kincstár lakáscélú kedvezmények letéti számlára befizette. (2) Az (1) bekezdés szerinti felfüggesztés idõtartamát a lakásépítési támogatás összegének kincstári letéti számlára érkezésének napjától kell számítani. (3) A felfüggesztés idõtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel hosszabbítható meg. (4) A támogatott személy akkor is köteles az (1) bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés idõtartama alatt a 14. (1) bekezdése szerinti elidegenítési tilalomra irányadó idõtartam lejár. (5) A felfüggesztés idõtartama alatt a támogatott személy kérelmére, amennyiben a másik lakás megszerzése még nem történt meg, a lakásépítési támogatás igénybevételével épített vagy vásárolt lakást a Kincstár tehermentesíti. (6) A másik lakás megszerzésének hitelt érdemlõ igazolása esetén a felfüggesztés megszüntetésérõl a Kincstár határozatban intézkedik és megállapítja a kincstári letéti számláról a támogatott személynek kifizethetõ összeget, intézkedik a terhek másik lakásra történõ bejegyeztetése iránt. A Kincstár a felfüggesztés megszüntetését követõen 15 napon belül átutalja a jogosultnak a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve határozatában megállapított összeget a jogosult határozatban megjelölt bankszámlájára. (7) Ha a támogatott személy a másik lakás megszerzését a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, vagy kisebb értékû lakás megszerzését igazolja, úgy a kincstári letéti számlán elhelyezett összeg, illetve annak az eladási és a vételár különbözetével arányos része visszafizetett támogatásnak minõsül, amelynek központi költségvetés javára történõ átvezetésérõl a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve intézkedik. (8) Ha a támogatott személy az (1) vagy (3) bekezdés szerinti határidõ lejártáig a) az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlõen igazolja aa) adásvételi vagy csereszerzõdés bemutatásával vagy ab) építés esetében a használatbavételi engedély bemutatásával és b) a korábbi lakás elidegenítésébõl származó teljes bevételt csökkentve a 16. (7) bekezdésében foglaltakkal számlával vagy szerzõdéssel és értékbecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította, úgy a 14. (2) bekezdése szerinti kötelezettség az eredeti határidõ lejártáig terheli.

11 (9) A (8) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben a tulajdonjog megszerzését a Kincstár a számítógépes ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz közvetlen hozzáférést biztosító TAKARNET rendszerbõl, az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével ellenõrzi. (10) A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért járó igazgatási szolgáltatási díjat a támogatott személy köteles a Kincstár részére megfizetni. (11) A (8) bekezdés esetében a lakásépítési támogatást biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb lakásra való átjegyzése iránt a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve intézkedik M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám 16. (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban a lakásépítési támogatás visszafizetésének kötelezettsége esetén a 14. (2) bekezdése szerinti elidegenítésrõl szóló szerzõdéshez csatolni kell a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve által kiállított igazolást arról, hogy a támogatott személy eladó a) lakásépítési támogatás összegét visszafizette vagy b) visszafizetési kötelezettségét felfüggesztették. (2) Ha az eladó a korábbi lakás elidegenítésébõl származó a (7) bekezdésben foglaltakkal csökkentett bevételnek csak egy részét fordította az újabb lakás megszerzésére, úgy a lakásépítési támogatásnak a bevétel és a vételár vagy bekerülési költség különbözetével arányos részét kell visszafizetnie. A Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve a határozatával a visszafizetési kötelezettség alá nem esõ támogatási hányadra jutó jelzálogjogot, továbbá annak biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalmat az újabb ingatlanra a Magyar Állam javára bejegyezteti. (3) A támogatott személy a) a lakás elidegenítését az erre vonatkozó szerzõdés megkötésétõl, b) a saját maga és a 2. (3) bekezdés a) pontja szerinti gyermekének lakóhelyét érintõ változást a változás bekövetkezésének idõpontjától, vagy c) a bontást, a lakáscéltól eltérõ hasznosítást, a lakás használatának a 14. (2) bekezdése szerinti átengedését annak megkezdésétõl számított 30 napon belül köteles a Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szervének bejelenteni az ezekre vonatkozó iratok egyidejû csatolásával. Ha a szerzõdés létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése szükséges, úgy a bejelentési határidõ 45 nap. Ha a szerzõdés érvényességéhez hatósági jóváhagyás vagy hatósági nyilvántartásba történõ bejegyzés szükséges, úgy a bejelentési határidõ ennek megtörténtét követõ 30 nap. (4) A Kincstár támogatott személy lakóhelye szerint illetékes területi szerve a (3) bekezdés szerinti bejelentést követõen, ha a lakás tulajdonosa a 15. (1) bekezdése szerinti felfüggesztést nem kérte, úgy határozatban kötelezi a lakás tulajdonosát a lakásépítési támogatás visszafizetésére. (5) Ha a lakás tulajdonosa a (3) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségének késve, vagy nem tesz eleget, akkor a visszafizetési kötelezettség a bontás, a lakáscéltól eltérõ hasznosítás megkezdésének, a lakáshasználat átengedésének, illetve a lakás elidegenítésére vonatkozó szerzõdés megkötésének napjától számított, a Ptk (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten terheli. (6) A (2) és (5) bekezdésben, valamint a 14. (2) (4) bekezdésében foglalt visszafizetési kötelezettséget a Lakástámogatások visszafizetése bevételi számla kincstári számlára kell teljesíteni. A (2) és (5) bekezdésben, valamint a 14. (2) (3) bekezdésben foglalt visszafizetési kötelezettség teljesítését követõen a Kincstár intézkedik a lakásépítési támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásból történõ törlése iránt. (7) A korábbi lakás elidegenítésébõl származó bevétel csökkenthetõ a) a lakásértékesítésbõl származó bevétel után az állami adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével, b) azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésbõl származó bevételbõl az értékesített lakás építését vagy vásárlását szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegû elõtörlesztésére és annak díjára fordított, de legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybevett lakásépítési támogatás összegének kétszeresét. 17. (1) A lakásépítési támogatásra való jogosultság megállapítását, valamint a központi költségvetéssel való elszámolását hitelintézet végzi.

12 (2) A lakásépítési támogatást és a költségtérítést a Magyar Állam nevében a Kincstár nyújtja a hitelintézet utólagos havi elszámolása alapján. (3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az elõzõ hónapban ténylegesen kifizetett és elszámolt lakásépítési támogatással azonos összegû elõleget igényelhet. (4) A hitelintézet a lakásépítési támogatás, valamint a (3) bekezdés szerinti elõleg folyósításáról és az azokkal való elszámolás rendjérõl, valamint a pénzügyi ellenõrzéshez szükséges adatszolgáltatásról a miniszterrel és a Kincstárral szerzõdést köt. A lakásépítési támogatás és elõleg elszámolására a hitelintézet e szerzõdés megkötését követõen jogosult. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám (5) A hitelintézet (1) bekezdés szerinti elszámolását szükség esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének bevonásával a Kincstár ellenõrzi. (6) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenõrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti és a miniszternél a (4) bekezdés szerinti szerzõdés felmondását kezdeményezheti. (7) A hitelintézetet az általa jogszerûen folyósított lakásépítési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet a lakásépítési támogatással együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel. (8) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenõrzési céllal a lakásépítési támogatás új igénybevevõinek alábbi adatait: a) név, b) születési név, c) anyja neve, d) születési hely és idõ, e) állampolgárság vagy hontalan státusz, f) lakcím, g) postacím, h) személyazonosító igazolvány vagy úti okmány száma és i) adóazonosító jel. (9) A hitelintézet a folyósított lakásépítési támogatás összegérõl a negyedév utolsó hónapjának elszámolásával egyidejûleg a miniszter részére személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött lakásépítési támogatás nyújtásáról szóló szerzõdéseinek számára, összegére és a lehívott támogatások összegére. Az adatszolgáltatások teljesítésének elmaradása esetén a miniszter a támogatás folyósítását felfüggeszti. 18. A lakásépítési támogatást és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az Egyéb lakástámogatások elõirányzatból kell finanszírozni. 9. Vegyes és záró rendelkezések 19. (1) Az e rendeletbõl eredõ valamennyi polgári jogi jogviszonyban a Magyar Államot a Kincstár képviseli. (2) A Kincstár e rendeletben szabályozott hatósági eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni. 20. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba. 21. A körültekintõ lakossági hitelezés feltételeirõl és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) Az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott forinthiteleknél a kitettség hitelkérelem elbíráltakori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 80%-át. Építés alatt lévõ létesítményre nyújtott hitelnél a korlát az ingatlan teljes készültségének elérésekori forgalmi értékre vonatkoztatva értendõ. 22. Az R. a következõ 11. -sal egészül ki: 11. E rendeletnek a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 21. -ával megállapított 6. (1) bekezdését a Módr. hatálybalépését követõen befogadott hitelkérelem tekintetében kell alkalmazni. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám A Kormány 257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

13 A Kormány a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében, valamint az Alkotmány 35. (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el: 1. (1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (4) bekezdés 7. pontjának b) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (támogatott személy:) b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény szerint Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, (2) Az R. 1. (4) bekezdés 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:) 16. miniszter: a 28. -ban, valamint a 32/C. -ban foglalt elõirányzatok esetében a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter, egyéb esetben a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter. 2. Az R. 2. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) A közvetlen támogatás igénybevételéhez a nem magyar állampolgár igénylõ köteles: a) a származási országának ingatlan-nyilvántartásért felelõs országos hatáskörû szerve által kiállított az ország egész közigazgatási területére, tagállamok esetén a támogatott személy lakóhelye szerinti tagállam, szövetségi államok esetén a támogatott személy lakóhelye szerinti szövetségi állam közigazgatási területére vonatkozó hivatalos iratot és annak hiteles magyar nyelvû fordítását bemutatni a hitelintézetnek, amellyel igazolja, hogy saját magának, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, gyermekének és az együttköltözõ családtag(ok)nak származási országában a (2) (3) bekezdés szerinti lakástulajdona nincs, valamint b) büntetõjogi felelõssége mellett írásban nyilatkozni arról, hogy a közvetlen támogatással építeni, vásárolni vagy bõvíteni kívánt lakásban életvitelszerûen kíván tartózkodni. 3. Az R. 5/A. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) A gyermektelen fiatal házaspár két születendõ gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendõ gyermek vállalása esetén hitelintézet útján a hitelintézet által megfelelõnek minõsített ingatlanfedezet biztosítása esetén jogosult a megelõlegezõ kölcsön igénybevételére. A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidõ, egyben a megelõlegezés idõtartama egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év. A gyermekvállalás határidõig történõ igazolt teljesítése esetén a megelõlegezõ kölcsönnek az 5. (4) bekezdése szerinti összegét az állam a hitelintézet részére közvetlenül megfizeti; ezzel az igénylõ házaspár a kedvezményt igénybe vevõnek minõsül. A megelõlegezõ kölcsönszerzõdés lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakítása céljából a lakásépítési (vásárlási) kedvezményre szerzõdést kell kötni. A megelõlegezõ kölcsön igénybevételére irányuló szerzõdésnek tartalmaznia kell az igénylõ fiatal házaspár hozzájárulását ahhoz, hogy a gyermekvállalás teljesítését a Kincstár a kincstári családtámogatási adatbázisban már rendelkezésre álló, és a hitelintézet által szolgáltatott adatokat összevetve megállapítsa, valamint errõl a hitelintézetet tájékoztassa. Amennyiben az igénylõ házaspár nem tesz eleget a megelõlegezõ kölcsönszerzõdést lakásépítési (vásárlási) kedvezménnyé alakító szerzõdéskötési kötelezettségének, úgy a hitelintézet levélben felszólítja a támogatott személyt, hogy a szerzõdéskötésnek a felszólítás szerinti 15 napos határidõn belül tegyen eleget. Ennek elmulasztása esetén amennyiben a támogatott személy a hitelintézetnél a szerzõdés létrejötte ellen nem emel kifogást a szerzõdés a felszólítást követõ 16. napon létrejön és a hitelintézet a Magyar Állam javára szóló jelzálogjogot valamint elidegenítési és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám Az R. 5/C. (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Amennyiben az igénylõ házaspár vállalt gyermeke után nem igényelt családtámogatási ellátást, akkor a kiállítást követõ 60 napon belül a gyermekvállalás teljesítését igazoló okiratot és a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó

14 adóigazolványát köteles a megelõlegezõ kölcsönt folyósító hitelintézetnek bemutatni. Amennyiben a támogatott személy a gyermekvállalás teljesítését igazoló okirat bemutatását elmulasztja, úgy a hitelintézet 30 napos határidõvel felszólítja az okirat bemutatására. Amennyiben a támogatott személy a hitelintézet felszólításának sem tesz eleget, akkor a gyermekvállalás teljesítését igazoló okirat kiállítása és a hitelintézet részére történõ bemutatás tényleges idõpontja közötti idõtartamra vonatkozóan a Magyar Állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást köteles a Magyar Állam részére 30 napon belül visszafizetni. (3) A hitelintézet az (1) bekezdés, az 5/A. (13) bekezdése, valamint a 24. (5) bekezdésének a) c) pontja szerinti igazolások benyújtásáról, továbbá a (2) bekezdés szerinti bejelentésekrõl a havi adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a Kincstárt. 5. (1) Az R. 16. (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (1) A felújítási alapképzés (2) bekezdésben elõírt mértékû teljesítése és hitelintézetnél vagy a lakástakarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) szerinti szakosított hitelintézetnél elkülönített számlán történõ elhelyezése esetén a lakásszövetkezeti tulajdonú és a társasház lakóépületek közös tulajdonú részeinek korszerûsítéséhez, felújításához, hitelintézettõl felvett kölcsön kamatának megfizetéséhez a Magyar Állam támogatást nyújt. A támogatás mértéke a támogatás alapjául szolgáló kölcsönügylet elsõ 5 évében a kamat 70%-a, a második 5 évében a kamat 35%-a. E támogatás nem vehetõ igénybe a Sikeres Magyarországért Panel Plusz Hitelprogram keretében nyújtott kölcsön törlesztéséhez. (2) Az R. 16. (3) és (4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nem nyújtható, ha a) a társasház vagy a lakásszövetkezet legalább a (2) bekezdés szerinti mértékben alapot nem képez, az alap pénzeszközeit nem hitelintézeti vagy Ltp. szerinti szakosított hitelintézeti elkülönített számlán helyezi el, vagy azt részben vagy egészben nem felújítási munkákra használta fel, vagy b) a társasház, vagy a lakásszövetkezet az elsõ közgyûlésétõl, vagy ha az épület használatbavétele késõbbi idõpontra esik úgy ettõl, vagy az értékesítés céljára épített lakóépület birtokbavételétõl számított 90 napon belül az elõírt mértékkel az alapképzés megkezdését elmulasztotta, c) a társasház, vagy a lakásszövetkezet az e szerinti felújítási alap képzését hitelintézet vagy Ltp. szerinti szakosított hitelintézet által kiállított igazolással legalább 2 évre visszamenõleg, vagy ha a felújítási alap képzésének megkezdésére elõírt b) pont szerinti határidõ ennél rövidebb, úgy ezen idõszakra nem igazolja. (4) Támogatás a (3) bekezdés b) pontjában foglalt határidõ elmulasztása esetén akkor nyújtható, ha a képzés megkezdése idõpontjától számított folyamatos és elõírt mértékû teljesítés mellett legalább 2 év már eltelt. (3) Az R a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki: (10) Az (1) bekezdés szerinti kamattámogatott kölcsön igénybevételének feltétele, hogy a társasház, vagy a lakásszövetkezet vállalja, hogy a hitelintézet részére a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplõ teljes felújítási költség legalább 70%-áról a társasház, vagy a lakásszövetkezet nevére kiállított számlákat legkésõbb az utolsó kölcsönrész folyósításáig bemutatja. 6. Az R. 18. (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (12) A hitelintézet az igénylõtõl, amennyiben lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a közvetlen támogatásokra való jogosultság elbírálásért kivéve a megelõlegezõ kölcsönt és az akadálymentesítési támogatást a támogatás összegének 1,5%-át, de legfeljebb 30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Akadálymentesítési támogatás esetén, amennyiben az igénylõ lakáscélját kölcsön igénybevétele nélkül valósítja meg, a hitelintézet az igénylõtõl a támogatásra való jogosultság elbírálásért a támogatás összegének legfeljebb 3%-ának megfelelõ összegû bírálati díjat kérhet, melyen felül az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap hiteles másolatának díját kivéve egyéb díjat, illetve ellenszolgáltatást nem számíthat fel M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám 7. Az R. 20. (8) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép: (Ha) a) a támogatások igénybevételének alapját képezõ építési munkák a szerzõdésben meghatározott legfeljebb három éven belül vagy az ezt indokolt esetben amennyiben az építtetõ az építésügyi hatósági engedély hatályossága meghosszabbítását a hitelintézet részére az építési munkára a szerzõdésben meghatározott határidõ letelte elõtt igazolja legfeljebb öt évvel meghosszabbított határidõig nem készülnek el, vagy (a támogatásokat az azok nyújtásáról kötött szerzõdés alapján a támogatás folyósítója visszavonja, és az igénybevevõ a már folyósított támogatásokat az igénybevétel napjától esedékes a Ptk a szerint számított kamatokkal együtt köteles a támogatás nyújtója részére visszafizetni.) 8. Az R. 21. (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép: (4) Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét a lakás cseréjével, vagy a lakás értékesítését követõen másik lakás építése

15 vagy vásárlása útján elégíti ki, a kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, vagy a fiatalok otthonteremtési támogatása visszafizetésével kapcsolatos kötelezettségét építési szándék esetében három, vásárlási szándék esetében 1 évig az (5) bekezdés szerinti kincstári letéti számlára történõ befizetésrõl szóló Kincstár által kiállított igazolás bemutatását követõen fel kell függeszteni. A felfüggesztés idõtartama egy alkalommal legfeljebb 1 évvel hosszabbítható meg. A felfüggesztés idõtartamát a bontás vagy eltérõ hasznosítás tényleges megkezdésének, vagy az elidegenítésrõl szóló szerzõdés megkötésének napjától kell számítani. A visszafizetési kötelezettséget a tulajdonos kérelme alapján függeszti fel a lakás fekvése szerinti önkormányzat jegyzõje. A támogatott személy akkor is köteles az e bekezdésben foglalt másik lakás építésére vagy vásárlására irányuló kötelezettségnek eleget tenni, amennyiben a felfüggesztés idõtartama alatt az (1) bekezdés szerinti elidegenítési tilalomra irányadó idõtartam lejár. 9. (1) Az R. 24. (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (2) Az utóbb született gyermek(ek) után a lakásépítési kedvezmény, valamint a gyermek születésének idõpontjáig a 8. szerint számított kamat kizárólag a) új vásárlása esetén a vételár megfizetéséhez, vagy b) építés esetén az építési költségek fedezetére a hitelintézet által a használatbavételt megelõzõen vagy azt követõen folyósított és a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában fel nem mondott hitelintézeti kölcsön csökkentésére legfeljebb a kölcsönbõl a gyermek születésének idõpontjában fennálló tartozás erejéig számolható el. (2) Az R. 24. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (5) Ha a július 1-jét megelõzõen hatályos jogszabályok alapján a fiatal házaspár kérelmére a születendõ gyermekre tekintettel a kedvezményt a hitelintézet önálló kölcsönként elõlegezte meg, és a gyermek azért nem születik meg, a) mert a házastársak egyike elhunyt, vagy b) a gyermek megszületését a házastársak egyikének munkaképesség-csökkenést, illetve egészségkárosodást szenvedett személlyé válása következtében nem vállalták, vagy c) a gyermek a terhesség 24. betöltött hetét követõen halva születik, a folyósító hitelintézethez benyújtott az a) c) pontokban foglaltak igazolását is tartalmazó kérelemre a gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni és a hitelintézettel a kedvezményre kötött támogatási szerzõdés alapján az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot és elidegenítési-terhelési tilalmat kell bejegyezni a Magyar Állam javára. A kérelmet az a) c) pontokban foglalt események bekövetkezésétõl számított 90. napig, de legfeljebb a megelõlegezésrõl szóló szerzõdésben vállalt határidõ leteltéig lehet benyújtani. Ha az igénylõ az igazolást az a) c) pontokban meghatározott esemény bekövetkeztétõl számított 90 napon belülnem nyújtja be, úgy a hivatkozott események bejelentésétõl számított 60 napon belül a hitelintézeten keresztül köteles visszafizetni az események bekövetkezése és a bejelentés idõpontja közötti idõtartam alatt az állam által kifizetett kamatot, költséget és kamattámogatást. (3) Az R. 24. (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (6) Az építkezés idejére és a 21. (1) bekezdésében meghatározott idõszak leteltéig a lakásépítési kedvezményre, a fiatalok otthonteremtési támogatására az 5. (6) és (7) bekezdések szerinti esetekben a támogatási szerzõdés megkötésének idõpontjától számítva, a megelõlegezõ kölcsönbõl átalakult lakásépítési kedvezményre csökkentve a megelõlegezõ kölcsönszerzõdés megkötésétõl a gyermekvállalás teljesítéséig eltelt idõtartammal az 5/A. (8) bekezdése szerint esetlegesen visszafizetendõ összeg biztosítékaként a Magyar Állam javára az épülõ, a felépült, a bõvített vagy a megvásárolt lakást jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám Az 5/A., illetve 12. és 13. alapján felvett, vagy a 12. -ában foglalt jelzáloglevél fedezetének céljára elõzetesen nyújtott kölcsönök biztosítékaként elfogadott ingatlanokat a kölcsönt nyújtó hitelintézet javára a Magyar Államot megelõzõ ranghelyen jelzálogjog (önálló zálogjog), valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom terheli. Amennyiben a hitelintézet által nyújtott állami kamattámogatású kölcsönökbõl épített, vásárolt, bõvített, illetve korszerûsített ingatlan nem fedezete a kölcsönnek, úgy erre az ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam javára elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyezni. A Magyar Állam javára szóló jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetését a támogatást folyósító hitelintézet kérelmezi. Amennyiben a hitel

16 futamideje alatt annak céljául szolgáló ingatlan válik a hitel fedezetévé, vagy a hitelcél szerinti ingatlan értékesítésre kerül, vagy az ingatlan lebontása természeti katasztrófa következtében vált szükségessé, ezen ingatlant a hitelhez kapcsolódóan terhelõ, a Magyar Állam javára fennálló elidegenítési és terhelési tilalom törlésére vonatkozó engedélyt az adósok kérelmére a Kincstár adja ki. (4) Az R. 24. (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (10) A hitelintézetet az általa jogszerûen folyósított és a költségvetéssel elszámolt fiatalok otthonteremtési támogatása, a megelõlegezõ kölcsön, valamint az akadálymentesítési támogatás összege után 3%, minden más központi költségvetési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet a lakásépítési kedvezményt megelõlegezõ kölcsön kivételével a támogatással együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel. A lakásépítési kedvezményt megelõlegezõ kölcsön összege után járó költségtérítést a hitelintézet a kölcsönszerzõdés megkötését követõ elsõ elszámolásban számolja el a központi költségvetéssel, azzal, hogy a hitelbírálattal, a szerzõdéskötéssel, valamint a gyermekvállalás teljesítésével kapcsolatosan a megelõlegezõ kölcsön igénylésére tekintettel semmilyen címen díj, illetve egyéb ellenszolgáltatás sem az igénylõ házaspárral, sem az állammal szemben nem érvényesíthetõ, és a kölcsönnek az állam általi teljes megfizetése esetén a hitelintézet további költségtérítésre nem jogosult. 10. Az R. a következõ 25/C. -sal egészül ki: 25/C. A május 1-jén vagy azt követõen kötött kölcsönszerzõdések esetén a 25. (1) és (2) bekezdése szerinti állami megtérítési kötelezettség nem érvényesíthetõ. 11. Az R. 38. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: (3) A 26. (1) bekezdése, a 27/A. (1) bekezdése, továbbá a 27/B. (1) bekezdése szerinti jogcímekre benyújtott pályázat esetén a pályázónak írásban vállalnia kell, hogy a létesítéstõl számított legalább 20 évig tulajdonában maradó bérlakásokat, garzonházat, nyugdíjasházat, idõsek otthonát a pályázott jogcímnek és a rendeltetésének megfelelõen hasznosítja, továbbá a lakóépületet, valamint annak berendezéseit karbantartja, szükség esetén felújítja. A miniszter a pályázó kérelemére amennyiben a pályázó igazolja, hogy a bérlakást, garzonházat, nyugdíjasházat vagy idõsek otthonát a pályázott jogcímnek megfelelõen hasznosítani nem tudja engedélyezi a pályázott jogcímtõl eltérõ, de a településen felmerült igényeknek megfelelõ, az Nytv a szerinti lakcímbejelentési kötelezettséggel járó lakhatási célra történõ hasznosítását. 12. Az R. a következõ 47. -sal egészül ki: 47. (1) E rendeletnek a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 257/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) a) 2. -ával megállapított 2. (5) bekezdés a) pontját, 10. -ával megállapított 25/C. -át, és 11. -ával megállapított 38. (3) bekezdését a Kincstár vagy bíróság által jogerõsen elbírált esetek kivételével a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelmekre, vagy folyósított támogatásokra is alkalmazni kell, b) 4. -ával megállapított 5/C. (2) bekezdését, 5. (1) (3) bekezdésével megállapított 16. (1), (3), (4) és (10) bekezdéseit, 6. -sal megállapított 18. (12) bekezdését, 7. -ával megállapított 20. (8) bekezdés a) pontját, 8. -ával megállapított 21. (4) bekezdését és 9. -ával megállapított 24. (2), (5), (6) és (10) bekezdéseit a Módr. hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni. (2) E rendeletnek a Módr. 3. -ával megállapított 5/A. (2) bekezdését a Módr. hatálybalépését megelõzõen benyújtott azon támogatási kérelmekre is alkalmazni kell, melyeknél a szerzõdéskötési kötelezettség beálltára még nem került sor M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám 13. Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba. 14. Az R. a) 16. (9) bekezdésében az a lakás-takarékpénztárakról szóló évi CXIII. törvény szövegrész helyébe az az Ltp.,

17 b) 18. (5) bekezdésében a pénzügyi szolgáltatást közvetítõ ügynökére szövegrész helyébe a függõ közvetítõjére szöveg, az ügynöke szövegrész helyébe a függõ közvetítõje, c) 18. (11) bekezdésében az ügynöke szövegrész helyébe a függõ közvetítõje szöveg, az az ügynök szövegrész helyébe a a függõ közvetítõ, d) 21. (5), (13) és (15) bekezdésében a pénzügyminiszter szövegrész helyébe a miniszter szöveg lép. 15. Hatályát veszti az R. 5/D. -a. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 145. szám VII. Jogegységi határozatok A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága 1/2011. (XII. 6

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról

Tájékoztató. a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető. vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról 1 Tájékoztató a családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK) címén igényelhető vissza nem térítendő lakáscélú támogatásokról A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 118. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 118. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 11., kedd Tartalomjegyzék 253/2012. (IX. 11.) Korm. 254/2012. (IX. 11.) Korm. 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF 6/2012. (IX. 11.) PSZÁF 7/2012.

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról ÚJ

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete lakásépítési támogatásról

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete lakásépítési támogatásról A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá a

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5

Az I. (c) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek) után...ft összegű támogatást. 5 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS / OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE I.

Részletesebben

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés

Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés ...Hitelintézet Cím: Telefon:.. Átvétel dátuma:. Átvette:... Családi otthonteremtési kedvezmény igénylés 1. Igényl k adatai Titulus: Családnév: Utónév: Születési név: Anyja születési neve: Születési id

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. Terméktájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről használt lakás vásárlásra, bővítésre A vissza nem térítendő támogatást a lakáscélú támogatásról szóló 17/2016.(II.10.) Kormányrendelet szabályozza

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 6., kedd. Tartalomjegyzék. 254/2011. (XII. 6.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 6., kedd. Tartalomjegyzék. 254/2011. (XII. 6.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA december 6., kedd 145. szám Tartalomjegyzék 254/ (XII. 6.) Korm. rendelet 255/ (XII. 6.) Korm. rendelet 256/ (XII. 6.) Korm. rendelet 257/ (XII. 6.)

Részletesebben

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek.

A kedvezmény igénybevétele alól nem zárták ki azokat sem, akik az elmúlt 1 2 évben vásároltak vagy építettek lakást és megfelelnek a feltételeknek. Mi a szocpol? A szocpol hivatalos nevén szociálpolitikai támogatási rendszer. Arra találták ki, hogy támogassák azokat a családokat, akik több gyereket vállalnak, és saját lakást szeretnének vásárolni

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA december 6., kedd. Tartalomjegyzék. 254/2011. (XII. 6.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA december 6., kedd. Tartalomjegyzék. 254/2011. (XII. 6.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA december 6., kedd 145. szám Tartalomjegyzék 254/ (XII. 6.) Korm. rendelet 255/ (XII. 6.) Korm. rendelet 256/ (XII. 6.) Korm. rendelet 257/ (XII. 6.)

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 iránt BANK TÖLTI KI 2! Igényelt kölcsön van nincs Igényelt kölcsön Ezy azonosítója Igényelt kölcsön típusa Igényelt kölcsön

Részletesebben

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 3. sz. melléklet CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS ESETÉN IGÉNYLŐK

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2013. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete az építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21.

Termékismertető. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp. Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp. Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII.6) Kormányrendet (a továbbiakban:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T T á m o g a t o t t h i t e l i g é n y l é s e c é l j á b ó l FHB (ügylet) azonosító * : Ügyfél azonosító * : Támogatott hitel típusa: FHB Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel 1

Részletesebben

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4.

Szentirmai & Udvardy. Ügyvédi Társulás. Elérhetőségünk: 1055 Budapest, Szent István krt. 23. I. em. 4. Módosuló reklámadó A parlament által elfogadott módosítás jelentősen érinti a korábbi szabályozást, így bővíti az adó fizetésére kötelezett adóalanyok körét is. A módosítás főbb pontjai így az alábbiak:

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_01 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról.

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9 /2014.(IX. 25.) rendelete. az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9 /2014.(IX. 25.) rendelete az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról. Kállósemjén Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum

Új Szöveges dokumentum A Fészekrakó program Fészekrakó program keretében állami készfizető kezességvállalás mellett nyújtható hitelek (a 4/2005. (I.12.) Korm. rendelet, illetve ennek módosítására kiadott 32/2005. (II.15.) Korm.

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009.(IV.01.) r e n d e l e t e Első lakáshoz jutók támogatásáról Gégény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kitöltési útmutató a jegyzői adatlaphoz

Kitöltési útmutató a jegyzői adatlaphoz Kitöltési útmutató a jegyzői adatlaphoz A PM tájékoztató 4. pontjában megjelöltek szerint a jegyző határozatairól/intézkedéseiről adatlapot küld az illetékes Állampénztári Iroda részére. Jelen útmutató

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet. a lakásépítési támogatásról 1. oldal 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá a

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké)

Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez (2 példányban készítendő - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké) BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa Adatlap és nyilatkozat Otthonteremtő hitel igényléséhez készítendő 2 példányban - egyik példány ügyfélé, másik példány a banké BANK TÖLTI KI! Igényelt kölcsön adatai Ezy azonosítója Célja Összege Kamatperiódusa

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.13.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JTK001_02 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére

Előterjesztés. Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület május hónap 31. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. május hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Társasház kialakításával kapcsolatos előkészítő munka Döntési dokumentumok

Részletesebben

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Özvegy/özvegy bejegyzett élettárs Elvált/elvált bejegyzett élettárs. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. Akadálymentesítési támogatás - Személyi adatlap Ezt az adatlapot az akadálymentesítési támogatás igénylése esetén kell kitölteni. Érdeklődési kód: 1. Az akadálymentesítési támogatást igénylő

Részletesebben

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap

Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap 1 Kiegészítı Kamattámogatással nyújtott hitel kiegészítı adatlap Támogatást igénylı neve:.. A támogatás célját képezı ingatlan: címe:. Házastárs / élettárs neve: hrsz.:. Kérjük, hogy adja meg a lakásba

Részletesebben

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE

256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet szerinti JÁK001_01 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Az igénylés kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő! Igénylő

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRALÉKOS HITELADÓSOK HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA CÉLJÁBÓL NYÚJTOTT KAMATTÁMOGATATOTT KÖLCSÖNÖKRŐL (Érvényes 2012. április 14-től) Tisztelt Érdeklődő! Az otthonteremtési

Részletesebben

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt

K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T. Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt K É R E L E M É S N Y I L A T K O Z A T Családok Otthonteremtési Kedvezménye 1 (CSOK), adó-visszatérítési támogatás iránt Hatályos 2016.02.01-től a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlókra

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Igénylő(k) Személyes adatai

I. Igénylő(k) Személyes adatai Fiók: Cím: Átvétel dátuma: Átvette: Telefon: 1. sz. melléklet Családok otthonteremtési kedvezménye Adó-visszatérítési támogatás igénylés I. Igénylő(k) Személyes adatai Támogatott személy adatai Támogatott

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén)

Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén) Családok otthonteremtési kedvezménye (Kizárólag a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén) A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám A Kormány az Alaptörvény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak

Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak Kamattámogatott hitel gyermekes családoknak Frissítve: 2015.09.27. Szerző: BankRáció csapat Mit kell tudni a kamattámogatott hitelről? 2009. július 1-től megszűnt minden addigi közvetlen állami lakástámogatási

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDİ LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDİ LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ VISSZA NEM TÉRÍTENDİ LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSRÓL A vissza nem térítendı támogatás igényelhetı a 2010. január 1-jét követıen kiadott használatbavételi engedéllyel és B vagy annál jobb energetikai

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya 1.

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja és hatálya 1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (III. 30.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának szabályozásáról Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakás vásárlásra, bővítésre Szükséges dokumentumok

Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakás vásárlásra, bővítésre Szükséges dokumentumok Családi Otthonteremtési Kedvezmény használt lakás vásárlásra, bővítésre Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő Házastárs/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány Adóigazolvány

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legalább három gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó)

Értékbecsléshez szükséges egyéb dokumentumok (értékbecslőnek átadandó) UniCredit Támogatott hitel Szükséges dokumentumok Hatályos: 2014.02.28 I. A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumok: Általános dokumentumok Házas-társ/ (bejegyezett) élettárs Személyazonosító igazolvány

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(VII.15.)

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról

Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (...) önkormányzati rendelete a fiatalok lakhatásának támogatásáról Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET

LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS - RENDELET A nemzetgazdasági miniszter 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelete az adómentes munkáltatói lakáscélú támogatás folyósításának szabályairól A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám 813 kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! Köszönjük,

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2004./IV.26./ RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2004./IV.26./ RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2004./IV.26./ RENDELETE A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOKRÓL - 2 - Apácatorna község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános dokumentumok. Jogszabályi feltételek teljesülésének igazolására. Személyazonosító igazolvány. Adóigazolvány

Általános dokumentumok. Jogszabályi feltételek teljesülésének igazolására. Személyazonosító igazolvány. Adóigazolvány Családok Otthonteremtési Kedvezménye, adó-visszatérítési támogatás a három vagy több gyermekes új lakást építők és vásárlókra érvényes CSOK KIVÉTELÉVEL Szükséges dokumentumok Általános dokumentumok Igénylő

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓJA A BŐVÍTÉSI CÉLÚ ÁLLAMI LAKÁSTÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2008. február 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! Köszönjük, hogy megtisztelte

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Ügyintéző: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. cégjegyzékszám:

Részletesebben

www.kulcsrakeszhaz.hu

www.kulcsrakeszhaz.hu SzaNaKa Kft. www.kulcsrakeszhaz.hu Családi házak kulcsrakész kivitelezése Pest megyében A leggyakoribb kérdések a szoc.pol-lal kapcsolatban Jogszabályi feltételek: Magyar vagy uniós állampolgárságú. (Utóbbi

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. cégjegyzékszám: 05-02-000267 cégbíróság:

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról

16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV. ) rendelete az Önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2016. (X. 21.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez

Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez Ügyfél tájékoztató Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) Használt lakás vásárlásához, bővítéshez A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés Támogatási szerződés Szerződésszám:. használt lakás vásárlásához igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről amely létrejött egyrészről név: születési név: anyja neve: született: állampolgársága:

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló,

a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló, Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben