ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS"

Átírás

1 Borotai Takarékszövetkezet Borota, Dózsa György u. 22. Cg: ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F október 28. ÁPTF. 1274/ június 30. MNB. II/E / szeptember 24. PSZÁF. 1504/2000. június 08. PSZÁF.I-2286/ október 15. E-I-1/ január 9. PSZÁF E-I-428/ április 30. Jelen Üzletszabályzat módosítást a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6-8/2012. számú határozattal elfogadta, hatályos dec. 9. napjától. Borota, igazgatóság elnöke 1

2 Az I. fejezet /A. b. pontja helyébe lép: b) a szerzıdés adatai: - a szerzıdés típusa és azonosítója (száma), - a szerzıdés megkötésének, lejáratának, megszőnésének idıpontja, - ügyféli minıség (adós, adóstárs) - a szerzıdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, - a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme. Az I. fejezet /B. a. pont Átadásra kerülı adatok alcím alatti a szerzıdés adatai 4. bekezdése helyébe lép és egy bekezdéssel kiegészül a pont - a szerzıdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, - a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, Az I. fejezet /A. b. pontja helyébe lép: b) az adatszolgáltatás tárgyát képezı szerzıdés adatai: - a szerzıdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága, - a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme. Az I. fejezet /B. a. pont Átadásra kerülı adatok alcím alatti a szerzıdés adatai 4. bekezdése helyébe lép és egy bekezdéssel kiegészül a pont - a szerzıdés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, - a szerzıdéses összeg törlesztı részletének összege és devizaneme, A II. fejezet 1.1. pont negyedik bekezdése helyébe lép: ig: Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét, valamint azon betétkövetelés, amely olyan hitelintézettel szemben áll fenn, amelynek engedélyét a PSZÁF a Hpt. a 30. (1).bekezdés b) vagy c) pontja alapján vonta vissza tıke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként tıl: Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott (forint/deviza) betétbıl, valamint azon betétkövetelésbıl, amely olyan hitelintézettel szemben áll fenn, amelynek engedélyét a Felügyelet azért vonja vissza, mert a tevékenységét hat hónapnál hosszabb idıre beszüntette, vagy nem vitatott tartozását az esedékességét követı öt napon belül nem egyenlítette ki, illetıleg vagyona (eszközei) az ismert hitelezık követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet (Hpt. 30. (1) bekezdés b) c) pontja szerinti esetek), elıször a tıke, majd a kamat összegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb százezer euró összeghatárig forintban fizeti ki kártalanításként. A II. fejezet 8.5. pontja kiegészül: Az értékpapírszerő formában kiállított betétokiraton feltőnıen fel kell tüntetni, hogy az alapjául szolgáló szerzıdés betétszerzıdés vagy takarékbetét szerzıdés. A III. fejezet 4.6. pont az utolsó bekezdést követıen kiegészül: Ha a fogyasztó nem él a szerzıdésmódosítás lehetıségével, a szerzıdés módosítására a kölcsönök kamatai és a teljes hiteldíj mutató korlátozása, valamint az átlátható árazás biztosítása érdekében az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi 2

3 CXLVIII. törvény hatálybalépését megelızı napon (2011. március 31-én) hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. A III. fejezet pont helyébe lép tıl: A teljes hiteldíj mutató (THM) A THM az ügyfelek megfelelı tájékoztatásául, a különbözı hitelajánlatok összehasonlítására szolgál. A THM számításánál figyelembe kell venni: a fogyasztó által a hitelszerzıdés kapcsán fizetendı összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerzıdés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a takarékszövetkezet elıírja, ideértve különösen a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket (Ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a takarékszövetlezetnél elérhetı legkedvezıbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szükséges.) d) a hitelközvetítınek fizetendı díjat, e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, f) a biztosítás és garancia díját a (kivéve: jelzáloghitelnél) g) zárlati költséget h.) fedezet felülvizsgálat díját A THM számításánál nem vehetı figyelembe: a) a prolongálás (futamidı hosszabbítás) költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerzıdésben vállalt kötelezettség nem teljesítésébıl származik, d) a közjegyzıi díj, e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerzıdés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett - a vételáron felüli - díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelbıl fizeti, valamint f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítı fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési mőveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a takarékszövetkezet nem írja elı az adott hitelszerzıdéshez és költségeit a fogyasztóval kötött hitelszerzıdésben egyértelmően és külön feltüntették. A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitelszerzıdés a hitelszerzıdés szerinti futamidı alatt a szerzıdés szerint kerül teljesítésre. Ha a THM meghatározásához szükséges feltételek a hitelszerzıdésben nem szerepelnek vagy a hitelszerzıdést megelızı tájékoztatásnál és a kereskedelmi kommunikáció során nem ismertek, a THM-et az alábbi feltételek figyelembevételével kell kiszámítani. 3

4 A THM kiszámításánál a következı számítási módszert kell alkalmazni: a) ha a hitelszerzıdés nem határozza meg a hitel lehívásának idıpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; b) ha a hitelszerzıdés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidı végéig; c) olyan határozatlan idejő hitelszerzıdés esetén, amely nem minısül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, ca) a hitel futamidejét az elsı lehívás idıpontjától számított egy évnek, a tıke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozások megfizetését az utolsó részlettel együtt történı teljesítésnek kell tekinteni, cb) - ha a fogyasztó az elsı lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tıkét egyenlı havi részletekben vagy a tıketartozást minden egyes fizetési idıszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza kell fizetni - a teljes tıkeösszeg egymást követı lehívásait és visszafizetéseit egy éves idıszakra vonatkozóan kell figyelembe venni, vagy cc) a kamatokat és más díjakat a lehívásoknak és visszafizetéseknek megfelelıen és a hitelszerzıdésben foglaltak szerint kell figyelembe venni; E tekintetben a határozatlan idejő hitelszerzıdés olyan határozott futamidı nélküli hitelszerzıdés, amely esetében a kölcsönt egy adott idıszakon belül vagy egy adott idıszakot követıen teljes összegben vissza kell fizetni, de a visszafizetést követıen a kölcsön újra lehívható. d) ha a hitelszerzıdés különbözı módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérı kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; e) ha a hitelszerzıdés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a hitelszerzıdés a lehívás különbözı módjainál összegre és idıtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi idıpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével; f) olyan hitelszerzıdés esetén, amely nem minısül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és nem tartozik a c) pont hatálya alá fa) - ha a tıketörlesztés idıpontja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerzıdésben meghatározott legkorábbi idıpontban és a hitelszerzıdésben meghatározott legalacsonyabb összegben történı megvalósulással kell figyelembe venni, vagy fb) - ha a hitelszerzıdés megkötésének idıpontja és az elsı lehívás idıpontja nem ismert - az elsı lehívás idıpontjának azt az idıpontot kell tekinteni, amelytıl számítva a legrövidebb idı telik el a fogyasztó elsı törlesztésének idıpontjáig; g) fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén, ha a hitel idıtartama nem ismert, a hitel futamidejét három hónapnak kell tekinteni és ha a hitelszerzıdésnek 4

5 ga) feltétele egy meghatározott összeg meghatározott idıközönként a fizetési számlán történı jóváírása, a THM-et úgy kell kiszámítani, hogy ez az összeg - vagy a befizetendı minimumösszegre vonatkozó elıírás esetén a minimumösszeg - a hitelszerzıdésben meghatározott idıközönként jóváírásra kerül úgy, hogy elsı alkalommal a lehívás után egy teljes idıszakkal kerül jóváírásra, ezt követıen pedig minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretbıl rendelkezésre álló rész; gb) nem feltétele egy meghatározott összeg meghatározott idıközönként a fizetési számlán történı jóváírása, a THM-et úgy kell kiszámítani, hogy a teljes hitelösszeg a hitelszerzıdés teljes idıtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán a futamidı során nem történik jóváírás és a teljes tıke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozás visszafizetésére egy összegben kerül sor a futamidı végén; h) ha a hitel legmagasabb összegérıl még nem állapodtak meg, azt forintnak kell tekinteni; i) ha a törlesztés idıpontja vagy összege a hitelszerzıdés vagy a c), f) és g) pontban meghatározott feltételek alapján nem állapítható meg, a THM-et úgy kell kiszámítani, hogy ia) a kamatfizetés a tıketörlesztéssel együtt történik, ib) az egy összegben meghatározott, kamatnak nem minısülı díj megfizetésére a szerzıdés megkötésekor kerül sor, ic) a több részletben fizetendı kamatnak nem minısülı díj az elsı tıketörlesztés idıpontjától rendszeres idıközönként kerül kifizetésre és a kifizetések összegei - ha ezek összegszerően nem ismertek - egyenlı összegek, és id) a fogyasztó az utolsó részlettel együtt kifizeti a tıke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozásokat. j) ha a hitelszerzıdés szerint a hitel kamata az elsı idıszakra rögzített kamat, ezt követıen új kamatot fognak megállapítani, amit rendszeres idıközönként hozzáigazítanak a megállapodás szerinti mutatóhoz, a rögzített kamatozású idıszakot követıen a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni; k) ha a takarékszövetkezet egy korlátozott idıtartamra vagy összegre eltérı, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerzıdés teljes idıtartamára a THM értékének meghatározásakor. A III. fejezet pont elsı, második harmadik bekezdésében a szerzıdés kifejezés hitelszerzıdés kifejezésre módosul. A III. fejezet pont harmadik bekezdése helyébe lép: Lakás-elıtakarékossági szerzıdéssel vagy életbiztosítási szerzıdéssel kombinált jelzáloghitel, és lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló hitel esetén a THM értékének meghatározásakor a fogyasztó által a lakás-takarékpénztárnak vagy a biztosítónak teljesített befizetéseket is figyelembe kell venni az alábbiak szerint: - A lakás-takarékpénztárnak vagy a biztosítónak történı fizetéseket a fogyasztó szerzıdése szerinti gyakorisággal kell figyelembe venni azzal, hogy azok esedékességének napjaként a hitelezınek járó törlesztés esedékességének napját kell tekinteni. - Lakás-elıtakarékossági szerzıdéssel kombinált jelzáloghitel esetén a THM meghatározásakor a lakás-takarékpénztártól történı hitelfelvétellel nem kell számolni és a 5

6 lakás-takarékpénztárnak fizetendı számlanyitási díjnak a megtakarítási részre esı összegét kell figyelembe venni. Lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsön esetén a THM meghatározásakor számolni kell a lakás-takarékpénztári lakáskölcsön felvételével, és - ha ilyen díj az áthidaló kölcsön nyújtásával kapcsolatban felmerül - a lakás-takarékpénztárnak fizetendı számlanyitási díj teljes összegét kell figyelembe venni. - Befektetési egységhez kötött életbiztosítással kombinált jelzáloghitel esetén a THM meghatározásakor a befektetés várható hozamát nullának kell tekinteni. - Életbiztosítási szerzıdéssel kombinált jelzáloghitel esetén, ha az életbiztosítási szerzıdés indexálást tartalmaz, az indexált díjat kell figyelembe venni a THM meghatározásakor. A III. fejezet /c. pont helyébe lép: c) hitelkártya és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege forint, A III. fejezet pontja helyébe lép, az eddigi pont számozása re módosul: A takarékszövetkezet részérıl történı felmondást megelızı írásbeli felszólítás, felmondás elküldése A fogyasztóval megkötött kölcsönszerzıdés felmondását megelızıen a takarékszövetkezet az adós(ok)nak, valamint a szerzıdésben kezesként részt vevı személyeknek, továbbá - ha a zálogfedezetet nem a hitelfelvevı nyújtja - a zálogkötelezett(ek)nek küldött írásbeli fizetési felszólításban felhívja a fogyasztó, valamint a kezes, illetve a zálogkötelezett figyelmét - a teljes fennálló és a lejárt tartozás összegére, - a fizetendı kamat és késedelmi kamat mértékére, valamint - a nemfizetés esetén növekvı kamatteherre és - a tartozás rendezésének elmaradása esetén a várható jogkövetkezményekre. A szerzıdés felmondását a takarékszövetkezet a fogyasztónak és a kezesnek megküldi. A felmondás megküldésének igazolása a takarékszövetkezetet terheli. A III. fejezet pontja kiegészül: A takarékszövetkezet az adós szociális helyzetére való tekintettel a következı esetekben enged el követelést: - a kisösszegő Ft alatti követelést - a Nemzeti Eszközkezelı által megvásárolt ingatlan vételár és a követelés összege közti különbözet - követelés fejében átvett eszköz ( amennyiben az adósnak más behajtható vagyona nincs) A III. fejezet 9.9. pontja helyébe lép: 9.9. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítése Fogalmak: Devizakölcsön: a természetes személy mint adós vagy adóstárs és a takarékszövetkezet között létrejött olyan kölcsönszerzıdés, amelynél a) a kölcsön nyilvántartási pénzneme euró, svájci frank vagy japán jen, b) a törlesztési kötelezettséget a hiteladós forintban teljesíti, és 6

7 c) a kölcsön fedezete a Magyarország területén lévı lakóingatlanon alapított zálogjog, vagy a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXXV. törvény 44. -a alapján vállalt állami készfizetı kezesség, Fedezeti ingatlan: lakáshitel-szerzıdésbıl eredı hiteltartozás biztosítására jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan, ha a lakáshitel-szerzıdésbıl eredı lejárt tartozás megfizetése tekintetében több mint 90 napos késedelem áll fenn; lakóingatlan: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan - ha arra használatbavételi engedélyt adtak ki - a hozzá tartozó földrészlettel, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett lakó-, illetıleg gazdasági épület, épületcsoport és az azonos helyrajzi szám alatt hozzá tartozó föld együttese; Lakáshitel-szerzıdés: magyarországi lakóingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 2. számú melléklet III. Egyéb meghatározások 4. pontja szerinti fogyasztó és pénzügyi intézmény által kötött hitel- vagy kölcsönszerzıdés; Rögzített árfolyam: a devizakölcsön törlesztése körében a takarékszövetkezet által a forinttal szemben alkalmazott átváltási árfolyam; Fizetéskönnyítı program: devizakölcsön alapján fennálló fizetési kötelezettség átmeneti csökkentése érdekében a takarékszövetkezet és a hiteladós között létrejött olyan - futamidı módosításnak nem minısülı - megállapodás, amelynek eredményeként a hiteladóst a hátralévı futamidı meghatározott idıtartamára a megállapodás megkötése elıtt fennálló havi törlesztési kötelezettségénél kisebb havi törlesztési kötelezettség terheli; Győjtıszámlahitel: Győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés alapján a devizakölcsön törlesztése során a rögzített árfolyam alkalmazása miatt, de legfeljebb a legmagasabb árfolyamig felmerülı és a hiteladós által meg nem fizetett törlesztırészlethányad finanszírozására, a devizakölcsön tekintetében hitelezınek minısülı pénzügyi intézmény által a hiteladósnak forintban, a devizakölcsön ingatlanfedezetével azonos ingatlanra érvényesíthetı jelzálogjog vagy a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXXV. törvény 44. -a alapján vállalt állami készfizetı kezesség fedezete mellett a rögzített árfolyam alkalmazásának idıszaka alatt folyósított kölcsön; Győjtıszámlahitel igénylése A takarékszövetkezet győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdést köt a hiteladóssal, ha annak megkötését a hiteladós kezdeményezi és megfelel a vonatkozó jogszabályban foglalt feltételeknek. A szerzıdésrıl közjegyzı elıtt által készített tartozás elismerı nyilatkozatot kell tenni. 7

8 A győjtıszámla hitelkeret-szerzıdés megkötésével egyidejőleg az alapul szolgáló deviza kölcsönszerzıdést is módosítják a szerzıdı felek költség és díjmentesen. A devizakölcsön szerzıdésnek a győjtıszámla hitelkeret-szerzıdéssel nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényesek a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt is, azt követıen pedig teljes egészében az eredeti tartalommal érvényes A rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka a) kezdı idıpontja a hiteladós forinthitelre (győjtıszámlahitel) vonatkozó közjegyzıi okiratba foglalt tartozáselismerı nyilatkozatának a takarékszövetkezet részére történı átadása idıpontját követı, a devizakölcsön törlesztésének soron következı második törlesztési esedékességi napja, b) záró idıpontja a kezdı idıponttól számított 60 hónap, vagy amennyiben az korábbi idıpontra esik a devizakölcsön végsı lejáratának idıpontja, de legkésıbb junius 30. napja, amennyiben a hiteladós devizakölcsönbıl eredı a rögzített árfolyam figyelembevételével fennálló tartozása megfizetésével 90 napot meghaladó késedelembe esik, akkor a késedelem 91. napja, amennyiben pedig a fedezeti ingatlannal szemben megindított végrehajtási eljárás miatt a devizakölcsönt és győjtıszámla hitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdést a takarékszövetkezet felmondja, a felmondás napja A győjtıszámlahitel feltételei: A győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés megkötését a hiteladós december hónap 31. napjáig írásban kezdeményezheti, ha legkésıbb a győjtıszámlahitel elsı folyósításáig megfelel a következı feltételeknek: o a hiteladós devizakölcsönbıl származó fizetési késedelme nem haladja meg 90 napot, o a hiteladós nem áll fizetéskönnyítı program hatálya alatt, o a devizakölcsönnek a folyósításkor alkalmazott árfolyamon számított forint összege nem haladta meg a 20 millió forintot, o amennyiben a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlant több pénzügyi intézmény által alapított jelzálogjog terhel, e zálogjog által biztosított valamennyi követelés tekintetében nem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem, és o a devizakölcsön fedezetéül szolgáló lakóingatlanra vezetett végrehajtás nincs folyamatban. A takarékszövetkezet köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a hiteladós hiánytalan kérelmének átvételétıl számított 60 napon belül a hitelkeret-szerzıdés megkötésre kerüljön. A takarékszövetkezet a devizakölcsön forintban történı törlesztésére a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt jogszabályban meghatározott rögzített átváltási árfolyamot alkalmaz A győjtıszámlahitel lényege Győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés alapján a takarékszövetkezet a devizakölcsön törlesztése során a rögzített árfolyam alkalmazása miatt a hiteladós ügyfél által meg nem fizetett törlesztırészlet-hányad finanszírozására a hiteladósnak forintban, a 8

9 devizakölcsön ingatlanfedezetével azonos ingatlanra érvényesíthetı jelzálogjog fedezete mellett a rögzített árfolyam alkalmazásának idıszaka alatt kölcsönt folyósít. A győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdésnek a következı feltételeknek kell megfelelnie: a) a rögzített árfolyam alkalmazási idıszakának záró idıpontjáig a takarékszövetkezet a hiteladós devizakölcsönbıl eredı bármely fizetési kötelezettségének teljesítése esetén, annak tényleges elszámolásakor a takarékszövetkezet által alkalmazott törlesztési árfolyam és a rögzített árfolyam közötti különbség forint összegét, a teljesítés elszámolásával egyidejőleg a győjtıszámlahitelbıl történı folyósítással biztosítja, b) a takarékszövetkezet a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdésbıl eredı fizetési kötelezettséget a hiteladóssal szemben a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka záró idıpontjáig nem állapít meg, ezt követıen a záró idıpontban fennálló győjtıszámlahiteltartozás alapulvételével az annuitás szabályai szerint havi törlesztési kötelezettséget állapít meg, c) a győjtıszámlahitel háromhavonta tıkésíthetı, három hónapos kamatperiódusra meghatározott ügyleti kamata nem haladhatja meg ca) a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka záró idıpontjáig a kamatperiódus kezdı idıpontjával érintett hónap elsı napján érvényes 3 havi BUBOR mindenkor aktuális mértékét, cb) a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka záró idıpontját követıen a futamidı végéig a takarékszövetkezet által a kapcsolódó devizakölcsön céljával azonos célra nyújtott forinthitelre meghatározott piaci kamat mértékét, d) a hitelbírálat során, valamint a szerzıdésszerő teljesítése esetén az ügyleti kamaton kívül egyéb járulék és díj jogcímén fizetési kötelezettséget a takarékszövetkezet a hiteladóssal szemben nem érvényesíthet, e) amennyiben a hiteladósnak a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka kezdı idıpontjában a devizakölcsönbıl eredıen 90 napot meg nem haladó késedelmes tartozása áll fenn, e tartozás teljes összegének - a kezdı idıpontban érvényes hitelezıi törlesztési árfolyam alkalmazásával megállapított - forint ellenértékét a hiteladós a kezdı idıpontban a győjtıszámlahitel terhére végrehajtott folyósítással megfizeti, f) a győjtıszámlahitel terhére folyósított összegbıl fa) a mentesített követelésrészt, valamint fb) a legmagasabb árfolyamot meghaladó árfolyam miatt felmerülı törlesztési kötelezettség teljes összegét a takarékszövetkezet a hiteladóssal szemben nem jogosult érvényesíteni. A közszférában dolgozó a győjtıszámlahitele ügyleti kamatát illetıen kormányrendeletben meghatározott módon kamattámogatásra jogosult. A győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés megkötésével egyidejőleg a felek a devizakölcsönre vonatkozó kölcsönszerzıdést írásban módosítják a következık szerint: - hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt a törlesztési kötelezettségét a rögzített árfolyam alkalmazásával megállapított törlesztıösszeg erejéig saját erıbıl, az azt meghaladó törlesztési kötelezettségét a győjtıszámlahitel terhére folyósított kölcsönbıl fizeti, - amennyiben a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt a takarékszövetkezet által alkalmazott tényleges törlesztési árfolyam a rögzített árfolyamnál alacsonyabb, a hiteladós akkor is a rögzített árfolyamon teljesíti a havi törlesztési kötelezettségét azzal, hogy a többletbefizetést a győjtıszámlahitel törlesztéseként kell elszámolni, 9

10 - amennyiben a hiteladósnak a győjtıszámlahitelbıl eredıen sem tıke-, sem kamattartozása nem áll fenn, a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt a tényleges törlesztési árfolyam és a rögzített árfolyam közül az alacsonyabbat kell a devizakölcsön törlesztése során alkalmazni, - a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdésben meghatározott súlyos szerzıdésszegés esetén a pénzügyi intézményt megilletı felmondási jog a devizakölcsönre vonatkozó kölcsönszerzıdés takarékszövetkezet általi felmondását is megalapozza. Az állami készfizetı kezességgel biztosított kölcsön részhez kapcsolódó győjtıszámlahitelbıl eredı tartozás arányos fedezetének megteremtése érdekében a Magyar Állam készfizetı kezességet vállal a győjtıszámlahitelre. A kezességvállalás mértéke - a devizakölcsön fedezeteként ténylegesen érvényesített kezességgel együttesen - nem haladhatja meg a devizakölcsön-szerzıdés megkötésekor a Magyar Államot eredetileg terhelı legmagasabb összeget. A győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés végsı lejárata nem lehet korábbi, mint a devizakölcsön végsı lejárata. A takarékszövetkezet a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdés futamidejét - a hiteladós életkorát is figyelembe véve - úgy határozza meg, hogy annak visszafizetése a devizakölcsön törlesztırészletét is figyelembe véve aránytalanul magas havi törlesztési terhet a hiteladós számára ne jelentsen. (Az aránytalanul magas havi törlesztési teher mértékét kormányrendelet határozza meg.) A győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdésben meghatározott (törvényben nem szabályozott feltételeket) a futamidı alatt a felek szabadon módosíthatják, amely az állami kezességvállalás érvényességét nem érinti. A hiteladós a rögzített árfolyam alkalmazási idıszaka alatt jogosult - a kezdı idıponttól számított 36. hónapot követıen, de legkésıbb a záró idıpontot megelızı 2. törlesztés esedékességéig - egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a rögzített árfolyam alkalmazásának megszüntetését a takarékszövetkezetnél kezdeményezni. A kezdeményezés esetén a takarékszövetkezet a kérelem kézhezvételét követı 30 nap utáni elsı esedékességtıl a rögzített árfolyam alkalmazását megszünteti. Ha a hiteladós elıtörlesztést teljesít, az elıtörlesztett összeget - amennyiben a devizakölcsönbıl eredı tartozása a hiteladósnak még fennáll - a devizakölcsön elıtörlesztéseként kell elszámolni. A takarékszövetkezet a devizakölcsönre vonatkozó teljes elıtörlesztést abban az esetben fogadja el, ha az elıtörlesztett összeg a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzıdésbıl eredı tartozás teljes megfizetését is fedezi. A devizakölcsön részleges vagy teljes elıtörlesztésére annak tényleges elszámolásakor a pénzügyi intézmény által alkalmazott törlesztési árfolyamon kerülhet sor. A devizakölcsön fedezetéül kikötött, ingatlanon alapított jelzálogjog törlésére vonatkozó engedélyt a pénzügyi takarékszövetkezet akkor köteles kiadni a zálogkötelezettnek, ha a hiteladós a devizakölcsönbıl és a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdésbıl eredı tartozását maradéktalanul megfizette. 10

11 A takarékszövetkezet a devizakölcsönre és a hozzá kapcsolódó győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerzıdést kizárólag együtt mondhatja fel. A IV. fejezet a) pontja helyébe lép: a) kezdı idıpontja a hiteladós forinthitelre (győjtıszámlahitel) vonatkozó közjegyzıi okiratba foglalt tartozáselismerı nyilatkozatának a takarékszövetkezet részére történı átadása idıpontját - ha nem kerül sor közjegyzıi okiratba foglalására, a győjtıszámlahitelre vonatkozó hitelkeretszerzıdés megkötését - követı, a devizakölcsön törlesztésének soron következı második törlesztési esedékességi napja, A IV. fejezet 3.5. pont hatósági átutalás alatti szövegrész kiegészül: Hatósági átutalás és átutalási végzés esetén a takarékszövetkezet a számlán rendelkezésre álló fedezetet elkülöníti. A XI. fejezet kiegészül az alábbiakkal: 7. A Takarékszövetkezet által kiszervezett tevékenység: Border rendszer használata. A kiszervezett tevékenységet végzı: HW STÚDIÓ KFT 6000 Kecskemét, Kıhíd. u. 6. Kiszervezés idıtartama: Határozatlan idejő. 8. A Takarékszövetkezet által kiszervezett tevékenység az EUROBANK rendszer központi üzemeltetése. A kiszervezett tevékenységet végzi: TAKINFO Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. ( székhely: 1125 Budapest, Fogaskerekő u Kiszervezés idıtartama: határozatlan idejő. Egyebekben az Üzletszabályzat változatlan. 11

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT on the calculation of the annual percentage rate of charge Kihirdetve: Budapest, 2016. június 1. Promulgated on: 1 st June, 2016 Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE A Standard és Joker kölcsöntermékek forgalmazása 2012. március 27.-tıl megszőnt! A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június

Részletesebben

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl

Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl Tisztelt Ügyfelünk! Az egyes devizák jelentıs árfolyam ingadozása egyre több Ügyfélnek okoz jelentıs törlesztési problémát. Az alábbiakban

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl

H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl H I R D E T M É N Y Hatályos 2015. január 1-tıl a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2009. október 26. napjától visszavonásig HIRDETMÉNY Az ÁHF Általános Hitel és Finanszírozási Zrt. hivatalos tájékoztatója az ügyfelekkel megkötött egyedi kölcsönszerzıdések esetén alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról és

Részletesebben

I. A törvény célja és fogalmi rendszere

I. A törvény célja és fogalmi rendszere Tájékoztató a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvényről I. A törvény célja és fogalmi rendszere A törvénnyel

Részletesebben

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu

PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 1149 Budapest, Róna u. 120-122. www.pestihitel.hu ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti árfolyamrögzítésrıl és a győjtıszámla-hitelrıl

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Mit jelent és hogyan működik az árfolyamrögzítés? Azon lakóingatlan fedezete mellett nyújtott devizakölcsönnel rendelkező

Részletesebben

Üzletszabályzat a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (Hatályos: 2014. március 15-től)

Üzletszabályzat a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (Hatályos: 2014. március 15-től) Üzletszabályzat a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (Hatályos: 2014. március 15-től) A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS

CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS CITIBANK SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DEVIZA ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS ÉS GYŰJTŐSZÁMLAHITELRE VONATKOZÓ HITELKERET-SZERZŐDÉS Szerződésszám:897565 amely létrejött egyrészről a CITIBANK EUROPE PLC

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE

Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Gazdálkodj felelısen hiteltermékek ARCHÍV HIRDETMÉNYE Érvényes: 2012. október 01-tıl 2012 december 31-ig Hatályon kívül helyezte a PÁTRIA Takarékszövetkezet Igazgatósága 2012. december 28-án Termék megnevezése

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámlahitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. november 9-ei hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú Ügyleti kamat HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. Üzletszabályzatának melléklete Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre,

Részletesebben

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS

ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS ÁTHIDALÓ KÖLCSÖNSZERZİDÉS A szerzıdı felek: Takarékszövetkezet/Bank székhelye: cégjegyzék száma: statisztikai számjele: mint kölcsönnyújtó (továbbiakban: Hitelintézet) Név: Születési név: Anyja leánykori

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. április 25. Jelen Hirdetmény a 2016. március 10. napját követıen visszavonásig, de legkésıbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel

Részletesebben

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja

Raiffeisen Bank Zrt. 1/5. Tájékoztató az Átütemezési lehetıségek kockázatairól. A kiadvány célja A kiadvány célja Jelen kiadványunk célja bemutatni a hitel átütemezés során felmerülı kockázatokat annak érdekében, hogy Ügyfeleink felelıs döntést hozhassanak a szükséges ismeretek birtokában. Számos

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. 2011. június 11-tıl az UCB Ingatlanhitel Zrt. nem fogad be új kölcsönigényléseket. A fenti változás nem érinti az UCB Ingatlanhitel Zrt-vel kötött együttmőködési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról

TAKARÉKSZÖVETKEZET. Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról 1. sz. melléklet: Ügyfél-tájékoztató a fizetési nehézségek körében alkalmazandó eljárásokról, áthidaló megoldásokról A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet számára kiemelten a fizetési nehézségekkel

Részletesebben

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl

Üzletszabályzat. a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl Kondorosi Takarékszövetkezet 5553 Kondoros, Csabai u. 14. Üzletszabályzat a bankgaranciák és bankkezességek vállalásának rendjérıl A Takarékszövetkezet a Hpt. szerint meghatározott pénzügyi szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Plusz elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, nem támogatott jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus

5 éves kamatperiódus - speciális ügyfél minısítés esetén. 10 éves kamatperiódus HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2010. június 1 -tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Borotai Takarékszövetkezet 6445. Borota, Dózsa György u. 22. Cg: 03-02-000162. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Tevékenységi engedélyek száma és kelte: ÁPTF. 944 /1997/F. 1997. október 28. ÁPTF. 1274/1998. 1998.

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról

Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével. kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Összefoglaló az árfolyamrögzítés új lehetőségével kapcsolatos fontosabb tudnivalókról Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel

Részletesebben

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal

CIB Megoldás Hitel Könnyített Törlesztési Idıszakkal Mi az a CIB Megoldás Hitel? A CIB Bank a CIB Megoldás Hitel termékével azoknak az ingatlanfedezetes hitellel rendelkezı ügyfeleinek kíván segítséget nyújtani, akiknek a gazdasági válság, árfolyamváltozás

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról

HIRDETMÉNY. az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai Kettıs elnevezéső forint alapú, jelzáloghitelének kondícióiról hatályos 2010. december 13 -tól a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl

Takarék Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatásos kölcsön Érvényes: 2016.07.01.-tıl Takarék 10+10 Otthonteremtı kamattámogatott hitel A kölcsön összege: 1 10 millió Ft Futamidı: 60 300 hónap Rendelkezésre tartási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: október 21-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 21-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl)

Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Akciós Adósságrendezı hitel - deviza alapú hitel kiváltására TÁJÉKOZTATÓ (érvényes: 2011. október 5-tıl) Az otthonvédelemmel összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXI. törvény 2011.

Részletesebben

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Kondíciós lista magánszemélyek részére XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Érvényes: 2014. február 1-jétıl Kondíció

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól

HIRDETMÉNY. A második kamatperiódustól HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) Hazai elnevezéső forint alapú, szabad felhasználású és egyéb ingatlan vásárlási, piaci kamatozású jelzáloghitelének kondícióiról

Részletesebben

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.)

10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) 10/2015. számú Hirdetmény ingatlanfedezettel nyújtott hitelekrıl (2015.02.01.) I. Piaci hitelek ingatlanfedezettel, egyenletes törlesztéssel (2015.02.01-tıl nyújtott kölcsönök) Kamatfelárak: Éves ügyleti

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek

LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı kamattámogatásos hitelek Érvényes: 2010. december 1-tıl visszavonásig Állami támogatás mellett nyújtott kiegészítı támogatásos hitelek Megnevezés es Kamattámogatás Ügyfél által fizetendı mutató (THM) jutalék 3 Elı-, végtörlesztés

Részletesebben

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására

XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Kondíciós lista magánszemélyek részére XX./o. MKB LÁNCHÍD MAGÁNHITEL A Lánchíd Hitel és Faktoring Zrt. által kihelyezett, MKB ra engedményezett hitelek kiváltására Érvényes: 2014. február 10-étıl Kondíció

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Tájékoztató a jelzáloghitellel rendelkező ügyfelek számára elérhető, jogszabály által biztosított Gyűjtőszámlahitel lehetőségről /Gyűjtőszámlahitel II. konstrukció/ A. Tájékoztató a Gyűjtőszámlahitel II

Részletesebben

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú

Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú Bővebben az árfolyam rögzítéséről Egy 2012. április 1-től hatályba lépő törvénymódosítás alapján újra nyitva áll a lehetőség az ingatlancélú devizahitellel és a deviza alapú ingatlanlízinggel rendelkező

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt.

KONDÍCIÓS LISTA. UCB Ingatlanhitel Zrt. KONDÍCIÓS LISTA UCB Ingatlanhitel Zrt. Az UCB Ingatlanhitel Zrt. az alábbi kölcsönöket nyújtja: Lakáscélú kölcsönök: vásárlásra, építésre, bıvítésre, korszerősítésre, felújításra ill. Idınyerı kölcsön

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez

Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Általános Szerzıdési Feltételek fogyasztónak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletekhez Hatályos: 2015. augusztus 14. napjától A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8945 Bak, Széchenyi tér 2.,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen.

HIRDETMÉNY. Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított hitelekre. I. Vállalkozói hitelek: (Az egyéb díjakat a III. fejezet tartalmazza részletesen. HIRDETMÉNY a Kondorosi Takarékszövetkezet hitelezési tevékenysége során alkalmazott kondíciókról (a Hirdetményben szereplı kamat százalékok éves kamatot jelentenek) Hatályos: a 2015. február 01-tól folyósított

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSİ HITELSZÖVETKEZET BETÉT-, HITELTIPUSAI ÉS CÉLRÉSZJEGYEI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRİL

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény Hatályos: 2011.11.15-2011.12.31

2011. évi LXXV. törvény Hatályos: 2011.11.15-2011.12.31 2011. évi LXXV. törvény Hatályos: 2011.11.15-2011.12.31 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet VÁLLALKOZÓI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2009. június 15. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplı szolgáltatások feltételei az Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig

Hatályos 2014.02.27-től a hivatalosan közzétett változtatásig Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA Törvényes Képviselője Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2014.02.27-től

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatályos: 2017.04.01- A Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 24-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl

Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Tájékoztató a jogszabály által biztosított rögzített árfolyamon történı végtörlesztésrıl Hatályos 2012. január 12 -tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA csoport Magyarország Minden

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2014. február 19.-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.05.01 Akciók: A Hitelintézet ügyletenként az alábbi induló díjak, költségek megfizetését vállalja feltételesen az Ü az Ügyfél részére 2017.04.01.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 4/3. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: H I T E L S Z E R ZİDÉS rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. július 16-tól 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) Új igénylés 2012. április 1-től nem fogadható be TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012.

Részletesebben

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez

HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez 4/4. sz. melléklet Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: HITELSZERZİDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerzıdı felek : egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É NY. Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret

H I R D E T M É NY. Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret Lakossági fizető számlához kapcsolódó hitelkeret Érvényes 2013. augusztus 1-től Kamat (évi) 22% havonta Késedelmi kamat (évi) 10% Folyósítási jutalék 1% min 1500,- Ft késedelmes teljesítés esetén havonta

Részletesebben

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT

FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT FAKTORING ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A faktoring fogalma és általános szabályai... 3 3. Faktoring nyújtás feltételrendszere... 4 4. Hatálybalépés... 5 2 1. Bevezetı

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes 2014. április 1-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) Győjtıszámla hitel elnevezéső, a Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program keretében

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata A Szentlırinc-OrmánságTakarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata Az Igazgatóság 2017.01.11-én kelt 9/2017. (I.11.) sz. határozata alapján. hatályos: 2017.01.11-tıl Módosítás oka: kiszervezett tevékenységek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL. 2014. február 21-tıl HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEK KAMATAIRÓL, KEZELÉSI KÖLTSÉGEIRİL ÉS EGYÉB DÍJAIRÓL 2014. február 21-tıl 1./ Vállalkozói forgóeszköz és beruházási hitel Kamat (évi) 3 havi Bubor + 7 % havonta Kezelési

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71.

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Eljárási rend az ügyfél más banknál fennálló hitelének Takarékszövetkezeti kölcsönnel történı kiváltására Jóváhagyva: az Igazgatóság

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe Által Nyújtott Jelzáloghitelekhez Igényelhető Kormányzati Árfolyam-rögzítési Program Feltételei Hatályos 2012. április 12-étől a hivatalosan közzétett változtatásig

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke

HIRDETMÉNY. Kamat mértéke HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselıje (a továbbiakban: Bank) lakáscélú HitelStaféta elnevezéső, forint alapú, piaci kamatozású jelzáloghitelének

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista

Raiffeisen Lízing Zrt. hirdetmény / Kondíciós lista RAIFFEISEN LÍZING ZRT. KONDÍCIÓS LISTA Gépjármő finanszírozás Hatályos: 2015. február 1-tıl visszavonásig Közzététel: Budapest, 2015. február 2. SZERZİDÉS TÍPUSA SZERZİDÉS TÁRGYA Finanszírozás pénzneme

Részletesebben