AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1

2 Előszó Örömmel adjuk kézbe Egyesülésünk névtárát, amely a legfrissebb adatokat tartalmazza. Az első névtár 1996-ban készült el. Ennek akkor messze önmagán túlmutató jelentősége volt: sok egyházi könyvtár évtizedes kényszerszünet után szerveződött újjá, ám a meglévők is a szakmai köztudat peremére szorultak. Így nemcsak az egymás közötti kapcsolattartás, hanem a szélesebb közönség számára is fontos volt az összegzés ben jelent meg az újabb névtár, majd 2004-ig minden évben készült egy frissített kiadás, mely rövid lelki és szellemi olvasmányokat is közölt (általában az előző évi szakmai konferencia előadásait). A következő évben (2005) is készült nyomtatott címtár; az éves összejövetelen mutatta be az akkor már működő PR-es munkacsoport. A technikai fejlődés lehetőségeire gondolva unk és levelezőlistánk is volt már akkor a évi közgyűlés úgy határozott, hogy ezentúl háromévenként, a tisztújító közgyűlések után készüljön nyomtatott címtár ben, 2010-ben és 2013-ban, három év elteltével a tisztújító közgyűlések után vehették kézbe az új névtárat a kollégák. A most elkészített névtár tartalmazza a változásokat, a megszűnt és új tagként felvett könyvtárak adatait, az elnökség névsorát. Reméljük, hogy elektronikus világunkban haszonnal fogják forgatni kiadványunkat. 3

3 A z Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1994-ben alakult, amikor Kalocsán 23 egyházi és felekezeti könyvtár képviselője gyűlt össze, hogy létrehozzon egy minden más szakmai szervezettől és felekezeti hovatartozástól független, ökumenikus munkaközösséget. Az Egyesülést 1995 őszén jegyezte be hivatalosan a Fővárosi Bíróság. A szervezet alapszabályban megfogalmazott célja: a magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése az alábbi területeken: a, az egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban betöltendő szerepe, b, könyvtári feldolgozó munka és gyűjtőkörök, valamint c, muzeális értékek őrzése. Az Egyesülés igyekszik ellátni az egyházi könyvtárak érdekképviseletét a k és az állam felé. Feladatának tekinti, hogy az egyházi könyvtárak minél jobban felzárkózzanak és bekapcsolódjanak a hazai és európai könyvtári, (köz)gyűjteményi, (köz)művelődési információs rendszerbe, hogy ezek a könyvtárak egyre jobban jelen lehessenek a nemzeti kulturális életben és a magyar könyvtári rendszerben. Az Egyesülés legfőbb szerve a közgyűlés. Az ügyeket az elnök, titkár, kamarás, felügyelő bizottság és a tíz tagú elnökség intézi. A közgyűlés évente ülésezik, a több napos összejövetel programjában a közgyűlésen túl tudományos konferencia, szakmai délelőtt és kirándulás, valamint ökumenikus lelki program is szerepel. Az összejöveteleket minden évben más-más felekezet és könyvtár rendezi. Az Egyesülés tagjai az egyházi könyvtárak (intézmények) ban az Egyesülésnek 62 tagkönyvtára (ebből 8 határon túli intézmény) és 11 fiókkönyvtára van. 30 könyvtár szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Egyesülésünkhöz a könyvtárak mellett pártoló tagként magánszemélyek is csatlakozhatnak. Tiszteletbeli tagjaink közé választjuk azokat a magánszemélyeket, akik az egyházi könyvtárak érdekében vagy tudományos munkásságukban kiemelkedő tevékenységet folytatnak. Az Egyesülés szakmai napokkal, továbbképzésekkel, kiadványokkal is igyekszik előmozdítani az egyházi gyűjtemények szakmai munkáját. Évente négyszer jelenik meg az EKE Hírlevél. Megújult unk ( hu) folyamatosan tájékoztat az egyházi könyvtárakban folyó munkákról és az Egyesülés ügyeiről. Levelezőlistánk segíti az egyházi könyvtárak munkatársainak kapcsolattartását. Részben az Egyesülés tevékenységének köszönhetően napjainkra elmondhatjuk, hogy az egyházi könyvtárakban szakszerűbb munka folyik. Ez a szerzeményezésben, a korszerű feldolgozásban, az olvasó-, kutató- és referens szolgálat megélénkülésében mutatkozik meg. Ennek a munkának előmozdítására 2010-ben kezdte meg működését az egyházi könyvtárak közös katalógusa és információs portálja, az UNITAS ( mely több mint 30 egyházi könyvtár számítógépes katalógusát egyesíti. A szakmai szervezet részt vesz az országos programokban, a jogszabályalkotásban, a szakmai kerekasztal, a különböző kuratóriumok munkájában és a szakmai anyagok véleményezésében (EMMI Közgyűjteményi Főosztály). Együttműködünk a Magyar Könyvtárosok Egyesületével (MKE) és az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel (IKSZ). Az Egyesülés kapcsolatban áll két külföldi szakmai szervezettel is, az egyik az AKThB (Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken) német katolikus teológiai könyvtárak munkaközössége, a másik a BETH (Bibliothéques Européennes de Théologie), melynek Egyesülésünk 2002 óta rendes tagja. 4 5

4 AZ EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1.. AZ EGYESÜLÉS NEVE, SZÉKHELYE, CÍME, MŰKÖDÉSI TERÜLETE 1. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (a továbbiakban: egyesülés, rövidítése: EKE) az évi II. tv. alapján létrehozott és a mindenkor hatályos egyesülési törvény alapján önállóan működő társadalmi szervezet. 2. Jelen alapszabály a Fővárosi Bíróság PK /1995/1 számon bejegyzett Egyesülés új, egységes szerkezetbe foglalt változata. 3. Székhelye: Budapest, Ráday utca Az ügyintézés a megválasztott elnök és titkár címén történik. Az aktuális változásokat folyamatosan regisztráltatjuk, bejelentjük. 5. Az egyesülés működése kiterjed a Magyar Köztársaság és a szomszédos országok területére. 6. Az egyesülés alapításának ideje: november Az egyesülés működésének időtartama: határozatlan idejű. 8. Az egyesülés önálló jogi személy. Pecsétjének felirata: Egyházi Könyvtárak Egyesülése A három példányban készült pecsétet az elnök, a titkár és a kamarás őrzi. 9. Az egyesülést kifelé az elnök, a titkár, valamint szükség esetén az elnök vagy a titkár megbízása alapján egy megválasztott elnökségi tag, gazdasági ügyekben az elnök, a titkár és a kamarás képviseli. 2.. AZ EGYESÜLÉS CÉLJA ÉS FELADATAI 1. Az egyesülés célja a magyarországi egyházi könyvtárak együttműködésének előmozdítása, lehetőség szerinti közös álláspont kialakítása és tapasztalatok kicserélése az alábbi területeken: a) az egyházi könyvtáraknak egyházukban és a társadalomban betöltendő szerepe, b) könyvtári feldolgozó munka és gyűjtőkörök, valamint c) muzeális értékek őrzése. 2. A közös álláspont kialakítása és a tapasztalatcsere érdekében az egyesülés konferenciákat, szakmai napokat szervez. 3. Az egyesülés segíti az egyházi könyvtárak ismertségének növelését, a könyvtári hálózatban elfoglalt helyének erősítését. Ennek érdekében ján, az Unitas portálon és kiadványok segítségével mutatja be a tagkönyvtárakat, közös katalógussal segíti az információkeresést. 4. Kapcsolatot tart a határon túli egyházi könyvtárakkal. 6 7

5 Alapszabály 5. Az egyesülés munkáját az egyházi gyűjteményi központokkal, gyűjteményi tanácsokkal együttműködve végzi, azok elnökeit közgyűléseire tanácskozási joggal meghívja. A hasonló profilú világi szervezetekkel partneri kapcsolatot tart fenn. 6. Az egyesület tagkönyvtárai érdekében párbeszédet folytat a kormányzat kulturális és egyházügyi irányító szerveivel, a pályáztató szervezetekkel és az egyházi kkal. 7. Az egyesülés munkájában az egyesülés elnökségének meghívása alapján tanácskozási joggal, de szavazati jog nélkül részt vehetnek az egyházi könyvtárak munkájában érintett személyek. 8. Az egyesülés ajánlásai nem kötelezőek az egyesülés munkájában tagként részt vevő könyvtárak számára. 3.. AZ EGYESÜLÉS TAGJAI A. Intézmény tagság 1. Az egyesülést a történelmi múlttal és állománnyal rendelkező egyházi könyvtárak hozták létre 1994-ben, további egyházi könyvtárak csatlakozására is számítva. További tagok felvételéről a belépni szándékozó könyvtárnak írásban benyújtott kérvénye alapján évente dönt a közgyűlés. 2. Az egyesülésnek tagja lehet felekezeti megkötés nélkül minden olyan egyházi könyvtár, amely az egyesülés szabályaival egyetértő könyvtárosát a részvétellel megbízza és a megbízott személy az egyesülés munkájában aktívan részt vesz. 3. A könyvtárk által kijelölt személyek az egyesülés tevékenységében egyenlő jogokkal és kötelességekkel vehetnek részt, a közgyűlés által bármely tisztségre megválaszthatók. 4. A tagkönyvtárak tagdíj fizetésével járulnak hozzá az egyesülés fenntartási költségeihez. A tagdíj összegéről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt. 5. A tagság megszűnik: a) kilépéssel, melyet a könyvtár jének írásban kell bejelentenie az egyesülés elnökének. Az elnök a kilépést köteles elfogadni, s azt a következő közgyűlésen közzétenni. c) törléssel. Amennyiben valamely tag az elnök írásos felszólítása után sem tesz eleget pénzügyi kötelezettségének, e kötelezettség elmulasztását kilépési nyilatkozatnak kell érteni. B. Személyi tagság 1. Az egyesülés tagja lehet minden olyan magánszemély, aki az egyesülés szabályaival és céljaival egyetért, és akinek tagságát az elnökség javaslata alapján az egyesülés közgyűlése megszavazta. 2. A személyi tagság lehet pártoló tagság és tiszteletbeli tagság. a) Pártoló tag lehet olyan magánszemély, aki az egyesülés működését erkölcsi, szakmai és anyagi támogatásban kívánja részesíteni. Felvételi kérelmét írásban kell eljuttatnia az elnöknek. Felvételéről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. A pártoló tag tagdíjat fizet, melynek minimális összegéről az elnökség javaslata alapján a közgyűlés dönt. b) Tiszteletbeli tag lehet minden olyan magánszemély, akit az egyházi gyűjtemények érdekében kifejtett tevékenysége vagy tudományos munkája alapján az egyesülés meghív a tagjai közé. A meghívást valamely szavazati joggal rendelkező tagkönyvtár munkatársa írásbeli előterjesztése és az elnökség véleménye után a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel szavazza meg. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. 3. A személyi tagok jogosultak részt venni az egyesülés valamenynyi rendezvényén. A közgyűlésen tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vehetnek részt, tisztségre nem választhatók. Az elnökség írásos megbízása alapján képviselhetik az egyesülést a szakmai rendezvényeken. 4. A személyi tagok javaslatokat tehetnek az Egyesülés működésével kapcsolatban. Az Egyesülés tiszteletbeli és pártoló tagjai kötelesek az Egyesülés alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesülés szervei és tisztségviselői által hozott határozatoknak a végrehajtására; elősegítik az Egyesülés, annak szervei és tisztségviselői által meghatározott célkitűzések megvalósítását. A pártoló tagok a pártoló tagok tagdíjának megfizetésével járulnak hozzá a szervezet működéséhez. 5. A személyi tagság megszűnik a személy írásban benyújtott lemondásával, vagy ha a közgyűlés (az elnökség vagy valamely gyűjtemény javaslata alapján) a tagság visszavonásáról szavaz. Amennyiben valamely pártoló tag az elnök írásos felszólítása után sem tesz eleget pénzügyi kötele- 8 9

6 Alapszabály zettségének, e kötelezettség elmulasztását kilépési nyilatkozatnak kell érteni. 4..AZ EGYESÜLÉS SZERVEI A KÖZGYŰLÉS 1. Az egyesülés legfőbb szerve az évente tartott közgyűlés. Ha a tagkönyvtárak 1/3-a ok és cél megjelölésével, írásban kéri a rendkívüli közgyűlés összehívását, az elnök 30 napon belülre köteles azt összehívni. Rendkívüli közgyűlés összehívható az elnökség döntése alapján is. 2. Az évenként tartott rendes közgyűlés helyszínét, témáját és idejét az egyesülés munkájában részt vevő, szavazati joggal rendelkező személyek határozzák meg az előző évi közgyűlésen. 3. A közgyűlésen a könyvtárakat csak egy-egy szavazati jog illeti meg, de azon az egyesülést létrehozó (vagy tagkérelmüket már beadó) könyvtárakban tényleges munkaviszonyban álló könyvtárosok is részt vehetnek. A könyvtárat képviselő személy akadályoztatása esetén szavazati jogát átruházhatja; ezt írásban kell megtennie. 4. A közgyűlés akkor szavazatképes, ha a szavazattal rendelkező könyvtáraknak több mint a fele a tagkönyvtár által megbízott személlyel képviselteti magát. 5. A közgyűlést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökségből általa megbízott személy helyettesíti. 6. A közgyűlés egyszerű többségi, nyílt szavazással hozza határozatait (az elnök és a kamarás megválasztásának kivételéve, melyekre az és 10. pontjában foglaltak az irányadóak). A jelenlévő, a könyvtárakat szavazati joggal képviselő személyek egyharmadának kérése alapján azonban a nyílt szavazás alá tartozó kérdésekben is titkosan kell szavazni. 7. A közgyűlés az egyesülés szervezetét, működését, céljait és feladatait érintő bármely kérdésben jogosult dönteni. Az egyesülés szervezetét és céljait érintő kérdésekben azonban a döntéshez a tagkönyvtárak legalább 3/4 részéből jelen kell lennie a szavazati joggal megbízott személynek. Amennyiben a közgyűlésen a tagok a határozatképességhez szükséges számban nem jelennek meg, az azonos napirenddel, de legalább fél óra elteltével, illetve legkésőbb 8 napon belül összehívott megismételt közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívó napirendjén szereplő kérdésekben. 8. A közgyűlésről (és az elnökségi ülésekről) jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök, a titkár és a jegyzőkönyvkészítő is aláír. 9. Az éves közgyűléshez kapcsolódva az aktuális ügyek megbeszélése mellett egy-egy (az egyesülés feladatait érintő) témáról előre felkért előadókat hallgatnak meg a résztvevők, akik az előadásokról igény szerint vitát folytatnak. 5.. AZ EGYESÜLÉS SZERVEI AZ ELNÖKSÉG ÉS A TISZTSÉGVISELŐK 1. Két közgyűlés közt az egyesülés ügyeit tíztagú elnökség bevonásával intézi az egyesülés elnöke. Végzi az Egyesülés céljainak megvalósítása érdekében szükséges feladatokat, pályázatokat nyújt be, a tagkönyvtárak érdekében egyeztet az egyházak ivel, a kormányzati és pályázati szervekkel. Az elnökséget az elnöknek évente legalább kétszer össze kell hívnia. 2. Az elnökségi tagok felekezeti aránya a évi közgyűlés határozata szerint: 5 katolikus, 3 református, 1 evangélikus és 1 egyéb felekezetű. Az elnökségi tagokat az egyes felekezetek szavazati joggal rendelkező képviselőinek javaslata alapján választja meg a közgyűlés. (Amennyiben a résztvevő könyvtárak száma és felekezeti aránya változik, az elnökség számának és felekezeti arányának megváltoztatására csak a közgyűlés jogosult.) 3. Az elnökség hatáskörébe tartozik a közgyűlés határozatainak szorgalmazása, az egyesülés közgyűlésére való javaslattétel és a közgyűlés külön felhatalmazása alapján a hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel és egyházi intézményekkel való együttműködés. Tevékenységét a közgyűlés által hozott határozatok alapján végzi, évente beszámol a közgyűlésnek. 4. Az elnökségi tagok megbízatása három évre szól. Az elnökségi tagok korlátlanul újra választhatók. 5. Az elnököt az elnökséget alkotó felekezetek (katolikus protestáns) három évenként felváltva adják. Személyét a soron következő felekezet képviselőinek véleményét kikérve az elnökség jelöli a közgyűlés által nyílt szavazással megválasztott elnökség tagjai közül, és a közgyűlés választja meg titkos szavazással három évre. Az elnök megválasztásához a szavazásra jogosult tagok minősített többség szükséges (az összes tag 50%-a + 1 fő). A leköszönő elnök az új elnököt a folyó ügyekbe bevezeti, és átad minden, az egyesülést érintő in

7 Alapszabály formációt, dokumentumot és tárgyi eszközt. 6. Az elnöki és elnökségi tagi megbízatás személynek szóló, azt csak a közgyűlés változtathatja meg, a személyt küldő intézmény nem. A hivatalban lévő elnököt akadályoztatása esetén az előző ciklus végén leköszönt elnök, vagy az elnökség felhatalmazása alapján az elnökség egyik tagja helyettesíti. 7. Az elnök személyre szólóan választ munkájának segítésére titkárt. Titkár csak valamelyik tagkönyvtár munkatársa lehet. Szavazati joggal csak akkor rendelkezik, ha valamelyik tagkönyvtár megbízott képviselője. A titkár megbízatása három évre szól. A leköszönő titkár az új elnököt és az új titkárt a folyó ügyekbe bevezeti, és átad minden az egyesülést érintő információt, dokumentumot és tárgyi eszközt. 8. A titkár az egyesülés banki aláírási joggal is bíró, hivatalos képviselője. A titkár az elnökkel, az elnökséggel együttműködve végzi a szervezési, gyakorlati munkát, vezeti az egyesülés irattárát, szerkeszti a kiadványokat. 9. A közgyűléshez kapcsolódó anyagi kiadásokat a rendezvénynek helyet adó intézmény (teremdíj, esetleges reprezentáció), illetve a személyeket küldő könyvtárak, intézmények (útiés szállásköltség, szakmai kirándulás) biztosítják. Az egyesülés vagy a közgyűlést rendező könyvtár lehetőség szerint pályázati lehetőségekkel is él a közgyűlés megszervezéséhez. 10. A közgyűlés az egyesülés pénzügyeinek intézésére a közgyűlési tagok közül nyílt szavazással, a szavazásra jogosult tagok minősített többségével (az összes tag 50%-a + 1 fő) kamarást választ, aki tanácsaival segíti az elnök és a titkár munkáját. A kamarás megbízatása 3 évre szól. Az egyesülés hivatalos, külön-külön banki aláírási joggal bíró képviselői: az elnök, a titkár, a kamarás. Az egyesülés pénzéből az elnök, a titkár, a kamarás külön-külön aláírása alapján lehet pénzt elkölteni. A kamarás minden közgyűlésen beszámol az egyesülés anyagi helyzetéről. 11. Az egyesülés a közgyűléshez kapcsolódó ülésszak előadásait, a vita összefoglalását illetve a közgyűlésen történteket közzé teszi. 12. A közgyűlés 3 éves megbízatású, korlátlanul újraválasztható háromtagú felügyelő bizottságot választ. A bizottság jét is a közgyűlés választja. 13. A felügyelő bizottság ellenőrzi az elnök és az elnökség alapszabály szerinti működését és a költségfelhasználás szabályszerűségét. Ennek során beletekinthet az egyesülés irataiba, kérdéseket tehet fel a tisztségviselőknek, amelyekre azok kötelesek válaszolni. Szabálytalanság észlelése esetén nyolc napon belül köteles a szabálytalanságot az elnökség tudomására hozni. Ha az elnökség a közléstől számított 30 napon belül a szabálytalanságot nem szünteti meg, a felügyelő bizottság elnöke jogosult a közgyűlést összehívni. 14. Az elnökség meghatározott célokra szakértői bizottságokat állíthat fel. E bizottságok feladatuk teljesítése után megszűnnek. 6.. AZ EGYESÜLÉS MEGSZŰNÉSÉRŐL 1. Az egyesülést a szavazati joggal megbízott személyek legalább 3/4- ének jelenlétével tartott közgyűlés oszlathatja fel, vagy rendelkezhet működésének szüneteltetéséről. ZÁRADÉK Az egyesülés eredeti alapszabályát az november 8-án tartott közgyűlés fogadta el. Az alapszabály első módosításának időpontja: július 4. A bejegyeztetés időpontja: február 18. Az alapszabály második módosításának időpontja: június 21. A bejegyeztetés időpontja: október Az alapszabály harmadik módosításának időpontja: június 25. A bejegyeztetés időpontja: július 31. Az alapszabály utolsó módosításának időpontja: június 25. A bejegyeztetés időpontja: november

8 Tisztségviselők Elnök Ásványi Ilona Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 9090 Pannonhalma, Vár 1. (96) Titkár Kövécs Ildikó Gál Ferenc Főiskola Könyvtára (és elnökségi tag is) 6720 Szeged, Dóm tér 6. (62) Kamarás Orosz Anna Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 1092 Budapest, Ráday utca 28. (1) Elnökség Baranya Péter Piarista Központi Könyvtár 1052 Budapest, Piarista köz 1. (1) Bálint Ágnes Dr. Berecz Ágnes Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. (52) Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 1092 Budapest, Ráday utca 28. (1) Béres-Muszka Ibolya Dr. Hubert Gabriella Dr. Kovács Áron Dr. Kührner Éva Török Beáta Magyar Unitárius Egyház Dr. Szent-Iványi Sándor Unitárius Gyűjtemény Könyvtára 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 2-4. (1) Evangélikus Országos Könyvtár 1085 Budapest, Üllői út 24. (1) Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára 4400 Nyíregyháza, Bethlen utca (42) / 311 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára 1052 Budapest, Piarista köz 1. (1)

9 Tiszteletbeli és pártoló tagok TISZTELETBELI TAGOK Rozsondai Marianne Boda Miklós és Boda Miklósné Fekete Csaba pártoló tagok Baltás Adrienn Béres-Muszka Ibolya Dinnyés József Gulyásné Somogyi Klára Kalocsai Ilona Orosz Anna Popovits Dávid Sullayné Szigetvári Ildikó 16 17

10 Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 1 KATOLIKUS EGYHÁZ GYŰJTEMÉNYEI 2500 Esztergom, Pázmány Péter utca 2. (33) Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 1014 Budapest, Úri utca 62. Szalai Katalin EGYHÁZMEGYEI ÉS ÉRSEKI KÖNYVTÁRAK 18 19

11 Katolikus egyház gyűjteményei 2 Főszékesegyházi Könyvtár Érseki Vagyonkezelő Központ - Főegyházmegyei Könyvtár Kalocsa, Szentháromság tér 1. (78) fax (78) konyvtar.asztrik.hu/ Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye 6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1. olvasóterem: hétfő-péntek: idegenforgalom: ápr. 1 okt. 31. kedd vasárnap: Grócz Zita Takács Karolina Matula Imre 3300 Eger, Eszterházy tér 1. I/ (36) Érseki Vagyonkezelő Központ 3300 Eger, Széchenyi utca 1. olvasóterem: hétfő kedd, csütörtök péntek: ; szerda: Bibliotheca Eszterhazyana (Barokk terem): Balogh Ferenc (30) Csorba Erzsébet könyvtáros Laskay Anna informatikus könyvtáros (főiskolai alkalmazásban) Pap Péter informatikus könyvtáros Szász Zoltánné könyvtáros Sós Ildikó idegen H K Sze Cs P Szo V

12 Katolikus egyház gyűjteményei 4 Érseki Simor Könyvtár Veszprémi Érseki Könyvtár Esztergom, Mindszenty tér 2. (33) fax (33) Nem nyilvános Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 1014 Budapest, Úri utca 62. Előzetes bejelentkezés alapján a kutatóterem i rendje: kedd szerda csütörtök: Dr. Hegedűs András Az adatok a ról származnak Veszprém, Vár utca 16. (88) , (88) fax (88) konyvtar.veszpremiersekseg.hu/ Veszprémi Érsekség 8200 Veszprém, Vár utca 16. kedd szerda csütörtök: Szvitek Miklósné Győri Éva, Jámbor Tamás Dr. Kredics László részmunkaidős 22 23

13 Katolikus egyház gyűjteményei 6 Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Levéltár és Könyvtár Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár Debrecen, Varga utca 17. levelezési 4024 Debrecen, Varga utca 4. (52) fax (52) archiv.dnyem.hu Nem nyilvános Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye 4024 Debrecen, Varga utca 4. Takács József (52) Gyarmati Barnáné 9021 Győr, Káptalandomb 26. (96) Nem nyilvános Győri Egyházmegye 9021 Győr, Káptalandomb 5/b. kedd péntek: (előzetes egyeztetés kutatás esetén szükséges) Kiss Tamás (30) kedd: ; szerda: ; csütörtök:

14 Katolikus egyház gyűjteményei 8 Egyházmegyei Könyvtár, Pécs Székesfehérvári Püspöki Könyvtár Pécs Ferencesek utcája 37. (72) Pécsi Egyházmegye 7621 Pécs, Dóm tér 2. Az adatok az előző névtárból származnak Székesfehérvár, Városház tér 5. (22) fax (22) gyujtemenyek/konyvtar/ konyvtar-bemutatas Mózessy Gergely Stempely Irén Székesfehérvári Egyházmegye 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. hétfő, kedd, csütörtök: ; péntek:

15 Katolikus egyház gyűjteményei 10 Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár Váci Egyházmegyei Könyvtár Szombathely, Szily János utca 1. (94) konyvtar.martinus.hu/ Nem nyilvános Szombathelyi Egyházmegye 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. kedd szerda: ; csütörtök péntek: kedd szerda: kutatónapok csütörtök péntek: látogatói napok, tárlatvezetések időpontja: 9.00, 11.00, 13.00, Simon Katalin (30) Fábián Tamás webfejlesztő, rendszergazda Rónainé Magyar Krisztina informatikus könyvtáros, könyvtárostanár Pálinger Réka informatikus könyvtáros, információbróker (94) Nagy Dóra könyvtári munkatárs (94) Baranyai Martin tárlat, régésztechnikus (94) Németh-Káhl Eszter informatikus könyvtáros: szülési szabadságon 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 2. levelezési 2600 Vác, Pf (27) fax (27) konyvtar.vaciegyhazmegye.hu Váci Egyházmegye 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. hétfő: ; kedd: ; szerda: ; csütörtök: Varga-Kohári Mária Dr. Varga Lajos s. püspök, könyvtári prefektus Szabó Gergely Gyenes Lászlóné Sipos Norbert Dr. Fekete József Boros István Kocsis Ivánné Dr. Mátrai Benedek Tóth Evelin 28 29

16 Katolikus egyház gyűjteményei 12 Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár Szatmári Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár (Bibliotheca Laurenziana) Nagyvárad, Kanonok sor 2. Románia levelezési Str. Sirul Canonicilor nr. 2, Oradea , jud. Bihor, Romania ( ) Nem nyilvános Római Katolikus Püspökség Str. Sirul Canonicilor nr. 2, Oradea , jud. Bihor, Romania A könyvtár használatához előzetes bejelentkezés szükséges. Az adatok az előző adattárból származnak Szatmárnémeti, December 1. utca 4. szám Románia ( ) fax ( ) Szatmári Római Katolikus Püspökség Szatmárnémeti, December 1. utca, 2. szám hétfő péntek: Reti-Fazekas Annamária ( ) Lengyel Rita Hám János Líceum könyvtárosa Széri Gabriella Nagykárolyi Kalazanci Szt. József Líceum könyvtárosa 30 31

17 Katolikus egyház gyűjteményei Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár 14 SZERZETESI KÖNYVTÁRAK 9090 Pannonhalma, Vár 1. (96) konyvtar.osb.hu Pannonhalmi Főapátság 9090 Pannonhalma, Vár 1. hétfő csütörtök: ; péntek: Dr. Dejcsics Konrád Ásványi Ilona helyettes igazgató Horváth Sára könyvtáros Nagy Balázs könyvtáros Samodai Éva könyvtáros 32 33

18 Katolikus egyház gyűjteményei 15 Szent Mór Bencés Perjelség Könyvtára Zirci Apátság Újkönyvtára Győr, Széchenyi tér 9. (96) Nem nyilvános Szent Mór Bencés Perjelség 9022 Győr, Széchenyi tér 9. Előzetes megbeszélés alapján látogatható. Csóka Gáspár OSB 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. (88) , (88) fax 06-88/ Nem nyilvános Zirci Ciszterci Apátság 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. hétfő péntek munkatárs Kiss Sándorné 34 35

19 Katolikus egyház gyűjteményei 17 Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor Könyvtára Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány Levéltára és Rendtörténeti Könyvtára Kismaros, Szuttai dűlő 8315 hrsz. levelezési 2623 Kismaros, Pf.10. (27) fax (27) (A monostor ján információk a könyvtárról) Ciszterci Nővérek Boldogasszony Háza Monostor 2623 Kismaros, Szuttai dűlő 8315 hrsz. hétfő péntek: , ; vasárnap: Dr. Horváth Olga O.Cist. a Monostor apátnője Kernács Henriett O.Cist. könyvtárosasszisztens 1085 Budapest, Horánszky u. 20. (1) leveltar.jezsuita.hu Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 1085 Budapest, Horánszky u. 20. hétfő: ; kedd: ; szerda: ; csütörtök: ; péntek: ; Előzetes bejelentkezés szükséges! Dr. Mihalik Béla Vilmos Siptár Dániel Ternovácz Bálint 36 37

20 Katolikus egyház gyűjteményei 19 Magyar Ferences Könyvtár P. Szeghy Ernő Karmelita Könyvtár Budapest, Margit krt. 23. (1) fax (1) Nem nyilvános Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest, Margit krt. 23. Varga Kapisztrán Fáy Zoltán (20) Benda Borbála (20) kapcsolódó gyűjtemények Magyar Ferences Könyvtár Gyöngyösi Műemlékkönyvtára 3200 Gyöngyös, Barátok tere 2. (37) hétfő péntek: ; szombat: ; Csoportok látogatását (15 fő felett) a fenti időpontokon kívül egyeztetés alapján is fogadunk Magyar Ferences Könyvtár Szécsényi Műemlékkönyvtára 3170 Szécsény, Haynald Lajos utca 9. (32) fax (32) A Szécsényi Műemlékkönyvtár nem látogatható; kutatók számára a gyűjtemény egyes kötetei előzetes egyeztetés után a budapesti központi gyűjteményünkben tekinthetők meg 1134 Budapest, Huba utca 12. (1) fax (1) Nem nyilvános Szent Istvánról nevezett Sarutlan Karmelita Rendtartomány 1134 Budapest, Huba utca 12. kapcsolódó gyűjtemények P. Szeghy Ernő Karmelita Könyvtár Attyapusztai Rendház Könyvtára 8596 Pápakovácsi, Attyapuszta 5. (89) P. Szeghy Ernő Karmelita Könyvtár Győri Rendház Könyvtára 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2. P. Szeghy Ernő Karmelita Könyvtár Keszthelyi Rendház Könyvtára 8360 Keszthely, Tapolcai út 1/A (83) P. Szeghy Ernő Karmelita Könyvtár Kunszentmártoni Rendház Könyvtára 5440 Kunszentmárton, Munkácsy Mihály u

21 Katolikus egyház gyűjteményei 21 Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Könyvtára Csornai Premontrei Prépostság Könyvtára Budapest, Piarista köz 1. (1) konyvtar.piarista.hu Nem nyilvános Piarista Rend Magyar Tartománya 1052 Budapest, Piarista köz 1. Baranya Péter Bácskai-Horváth Hajnalka Baranyay Zsófia Boros Gergely Tőzsér Benjamin 9300 Csorna, Soproni út 65. (96) Nem nyilvános Csornai Premontrei Prépostság 9300 Csorna, Soproni út 65. Hancz G. Tamás (30) hétfő csütörtök: , A gördülékenyebb kutatás érdekében kérjük az olvasók előzetes bejelentkezését. A könyvtár könyvtárközi kölcsönzést is végez. bejelentkezés alapján 40 41

22 Katolikus egyház gyűjteményei 23 Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára 1053 Budapest, Papnövelde utca 7. (1) Nem nyilvános Dr. Diós István Központi Papnevelő Intézet 1053 Budapest, Papnövelde utca 7. hétfő péntek: előzetes bejelentkezés után csak tudományos kutatók számára 42 43

23 Katolikus egyház gyűjteményei Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Könyvtára Budapest, Szentkirályi utca as (B) épület, 1. emelet, 114. levelezési 1088 Budapest, Szentkirályi utca (1) jak.ppke.hu/ppke-jak-kari-konyvtar Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. Könczöl Miklós, PhD (1) Háhn József Körmendi Balázs Lengyelné Bors Erzsébet Lieszkovszky Orsolya Martonné Szabó Zsuzsanna Mitró Tamás Sándi Eszter Sinku-Hernád Mariann Szénási Anna Tóth-Barbalics István Vajai Balázs Az adatok a könyvtár járól származnak. EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI KÖNYVTÁRAK olvasóterem: hétfő csütörtök: ; péntek: ; szombat: informatikai labor: hétfő csütörtök: ; péntek: ; szombat:

24 Katolikus egyház gyűjteményei 25 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtára Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Könyvtár Piliscsaba, Egyetem u. 1. (26) /2800; (26) /2800 btk.ppke.hu/konyvtar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. Piliscsaba: hétfő csütörtök ; péntek Esztergom: hétfő csütörtök ; péntek Dr. Dudás Anikó (30) ; m.: 2814 Piliscsaba: Tóth Györgyi m.: 2800 Ország Zsuzsanna m.: 2801 Solti Pál m.: 2802 Radványi Béla m.: 2810 Pilecky Erzsébet m.: 2820 Kiss Judit m Bartolen Zsuzsanna m.: 2808 Hetényi Rita m.: 2808 Markolt Sámuel m.: 2819 Esztergom: Orgován Zsuzsanna (33) Budapest, Veres Pálné utca 24. (1) fax (1) Nem nyilvános Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. hétfő, csütörtök: ; kedd, szerda, péntek: Tarján Mária (1) Sütöri Ágnes (1) A PPKE Vitéz János Kara integrálódott a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karba, így a könyvtár is beolvadt a BTK Könyvtárába

25 Katolikus egyház gyűjteményei 27 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Könyvtára Gál Ferenc Főiskola Könyvtára Budapest, Piarista köz 1. levelezési 1364 Budapest, Pf (1) fax (1) Török Beáta hu Flier Gergely Tegzes Béla Zsohovszky Márta 6720 Szeged, Dóm tér 6. (62) Gál Ferenc Főiskola 6720 Szeged, Dóm tér 6. Kövécs Ildikó kari tagkönyvtár Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar Könyvtára 5540 Szarvas, Szabadság út 40. Telefon (66) pk.gff-szarvas.hu/konyvtar/ Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 1052 Budapest, Piarista köz 1. hétfő: ; kedd csütörtök: ; péntek: ; szombat (alkalmanként): hétfő csütörtök: ; péntek: ; szombat (levelezős konzultációk alkalmával): : hétfő: kedd-szerda: csütörtök péntek: : Daróczi Sándorné Vámosiné Szécsi Éva 48 49

26 Katolikus egyház gyűjteményei 29 Egri Hittudományi Főiskola Könyvtára Esztergomi Hittudományi Főiskola Könyvtára Eger, Foglár György utca 6. levelezési 3301 Eger, Pf. 53. (36) fax (36) Nem nyilvános Koós Ede Gál Tibor (36) / Esztergom, Szent István tér 10. (33) Esztergomi Hittudományi Főiskola 2500 Esztergom, Szent István tér 10. Szalai Katalin Nagyné Ladányi Mária Tőzsér Péter Egri Hittudományi Főiskola 3300 Eger, Foglár György utca 6. hétfő: ; kedd péntek: hétfő szombat: ; illetve igény szerint 50 51

27 Katolikus egyház gyűjteményei 31 Győri Hittudományi Főiskola Könyvtára Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára Győr, Guttenberg tér 2. Nem nyilvános Győri Püspökség 9021 Győr, Káptalandomb 5. hétfő péntek: Kiss Tamás 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca (42) fax (42) Nem nyilvános Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca Dr. Véghseő Tamás rektor Dr. Kührner Éva szakmai Mártonné Gebri Lucia könyvtáros Rajpholcuki Szilvia könyvtáros hétfő péntek: ; a levelezős oktatás szombati napjain:

28 Katolikus egyház gyűjteményei 33 Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtára Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtára Pécs, Papnövelde utca 1-3. levelezési 7625 Pécs, Hunyadi János utca 11. (20) Pécs Püspöki Hittudományi Főiskola 7625 Pécs, Hunyadi János utca 11. hétfő péntek: ; konzultációs szombat: Ábrahám-Ködmen Zoltán 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 (88) Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2 hétfő csütörtök: , ; péntek: Holc Viktória 54 55

29 Katolikus egyház gyűjteményei 35 Apor Vilmos Katolikus Főiskola Könyvtára Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára Vác, Konstantin tér 1-5. (27) fax (27) avkf.hu/konyvtar Apor Vilmos Katolikus Főiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. H-Cs P Sze szorgalmi időszak olvasóterem Endrész Katalin (27) /600 Kamocsa Gábor (27) /602 Bartus Georgina (27) /602 Hangay Zoltán (27) /601 Pintérné Kecskés Györgyi (27) /601 Szabó Zsolt (27) / Gyulafehérvár, Könyvtár utca 3 szám Fehér megye, Románia levelezési Alba Iulia, Str. Bibliotecii, nr. 3, jud. Alba, Romania ( ) Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Gyulafehérvár, Könyvtár utca 3 szám Veres Anna Mária ( ) kölcsönző * hétfő péntek: vizsgaidőszak olvasóterem kölcsönző * nyári szünet könyvtár * Szombati levelező tagozatos hallgatók részére: A kölcsönző részleg a szombati tanítási és vizsgáztatási napokon a megadott időben van nyitva 56 57

30 Katolikus egyház gyűjteményei 37 Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Könyvtára Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 5 jud. Cluj, Romania ( ) f rocateo.ubbcluj.ro Bereczki Gyöngyvér Az adatok az előző névtárból származnak. Babes-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar Cluj Napoca Str. Iuliu Maniu, nr. 5, jud. Cluj, Romania hétfő péntek:

31 Katolikus egyház gyűjteményei Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény Könyvtára Sárospatak, Szent Erzsébet út 13. (47) ; (30) fax (47) Dr. Szabó Irén Kelecseny Mónika Kőszeginé Tóth Judit Lastóczkiné Kájel Gabriella EGYÉB KÖNYVTÁRAK Egri Főegyházmegye 3300 Eger, Széchenyi utca 1. hétfő péntek:

32 Evangélikus Országos Könyvtár 39 EVANGÉLIKUS EGYHÁZ GYŰJTEMÉNYEI 1085 Budapest, Üllői út 24. (1) , (1) konyvtar.lutheran.hu Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllői út 24. Dr. Mányoki János Dr. Hubert Gabriella Selmeczi Pálma Átmeneti elköltözésünk idején unk szűkített: hétfő, kedd, csütörtök: Postacímünk változatlan, de átmeneti telephelyünk: Budapest Üllői út 25. I. 11. hétfő csütörtök: ; péntek:

33 Evangélikus egyház gyűjteményei 40 Evangélikus Hittudományi Egyetem Könyvtára Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény Könyvtára Budapest, Rózsavölgyi köz 3. (1) teol.lutheran.hu/index.php/hu/ rolunk1/szerv/konyvtar Evangélikus Hittudományi Egyetem 1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3. hétfő csütörtök: ; péntek: Mészáros Kornélia Herzog Csaba lelkész-könyvtáros, folyóirat felelős (1) /30 Jillyné Mássik Mária feldolgozó könyvtáros Márton Gyöngyvér olvasószolgálati könyvtáros (1) /15 Tóth Beáta könyvtáros (1) / Győr, Rát Mátyás tér 2. (96) fax (96) rmgy.hu Nem nyilvános Győri Evangélikus Egyházközség 9025 Győr, Petőfi tér 2. hétfő, kedd: ; szerda: Világi Dávid A jelenleg még feltöltés alatt áll, remélhetőleg legkésőbb jövő év elejére üzemelni fog

34 Evangélikus egyház gyűjteményei 42 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Könyvtára Árvay Teöreök Sándor Evangélikus Könyvtár Bonyhád, Kossuth Lajos utca 4. (74) Nem nyilvános Magyarországi Evangélikus Egyház 1085 Budapest, Üllői út 24. Csuma-Kovács Veronika Az adatok az internetről származnak Miskolc, Hunyadi utca 8. (46) lutheran.eu Nem nyilvános Miskolci Evangélikus Egyházközség 3530 Miskolc, Hunyadi utca 8. Sándor Frigyes Az adatok az internetről származnak. Kutatókat csak előzetes bejelentkezés alapján fogad 66 67

35 Evangélikus egyház gyűjteményei 44 Soproni Evangélikus Könyvtár 9400 Sopron, Színház utca 27. (99) fax (99) sopronigyujtemenyek.lutheran.hu Nem nyilvános Dr. Krisch András Tóthné Szlavkovszky Mariann Soproni Evangélikus Egyházközség 9400 Sopron, Színház utca 27. Előzetes egyeztetés alapján 68 69

36 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtára 45 REFORMÁTUS EGYHÁZ GYŰJTEMÉNYEI EGYHÁZKERÜLETI KÖNYVTÁRAK 1092 Budapest, Ráday utca 28. (1) fax (1) radaygyujtemeny.hu A Dunamelléki Református Egyházkerülett 1092 Budapest, Ráday utca 28. hétfő, szerda, csütörtök, péntek: ; kedd: ; szombat: Dr. Berecz Ágnes Orosz Anna gyűjteményi és gazdasági titkár Balázsné Sárvári Éva könyvtáros Baranyai Ibolya olvasószolgálat, könyvtárközi kölcsönzés Bíró Gyöngyi régi könyves könyvtáros muzeális dokumentumokra vonatkozó szaktájékoztatás és irodalomkutatás, csoportok fogadása Gurbán Sándor folyóirattár Hartmann Kakucska Mária PhD olvasószolgálat Kovácsné Pázmándi Ágnes könyvtáros, lelkész (szakmai tájékoztatás, irodalomkutatás, csoportok fogadása) Móréh Tamásné könyvtáros Müller Cecília könyvtári asszisztens Sárai Szabó Katalin PhD kézirattár 70 71

37 Református egyház gyűjteményei 46 Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei Nagykönyvtára Pápa, Március 15. tér 9. levelezési 8501 Pápa, Pf.: 48. (89) , (89) fax (89) , (89) Dunántúli Református Egyházkerület 8500 Pápa, Árok u. 6. kedd péntek: Köntös László gyűjteményi igazgató (30) Mezei Zsolt főkönyvtáros, könyvtár Csonka Istvánné Fábiánné Horváth Adrienn Gerencsér Tiborné Halászné Kapcsándi Szilvia Kolozsvári Katalin Mezei Zsolt Török Judit 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1. (47) fax (47) Tiszáninnei Református Egyházkerület 3525 Miskolc, Kossuth utca 17. hétfő csütörtök: ; péntek: Dr. Dienes Dénes gyűjteményi igazgató Kiss Endre József főkönyvtáros munkatárs Bálint István Bátoriné Misák Marianna Dr. Csorba Dávid Éger Gábor Földényi Mariann Győri Istvánné Kissné Lovász Éva Dr. Kovács Áron Moheb-Ashya Katalin Nagy Klára Nagy-Baló Enikő Pásztor Gyuláné Tanászi Árpád Timári István Wallinger Mónika 72 73

38 Református egyház gyűjteményei 48 Tiszántúli Református Egyházkerületi Nagykönyvtár és Teológiai Szakkönyvtár Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár Debrecen, Kálvin tér 16. (52) silver.drk.hu Tiszántúli Református Egyházkerület 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. hétfő: ; kedd péntek: Dr. Gáborjáni Szabó Botond (52) Bálint Ágnes Balogh Gizella Baloghné Vida Irén Bereczki Lajos Bereczki Lajosné Dr. Fekete Csaba Gáborik Judit Győri Tibor Dr. Kovács Teofil Oláh Róbert Ormosi László Szegedi Kálmánné Vargáné Katona Ildikó olvasószolgálat: (52) ; feldolgozó osztály: (52) Munkatársak elérhetőségei a Könyvtár ján megtalálhatók Elérhetőségek menüpontban Nagyenyed, Bethlen Gábor u. 1. sz., Fehér megye, Románia levelezési Aiud, str. Bethlen Gábor nr. 1., jud. Alba, România facebook.com/ BethlenGaborDokumentaciosKonyvtar Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, Ion Bratianu u. 51 sz., Kolozs megye, Románia hétfő péntek: Csoportok látogatása előzetes bejelentkezés alapján. Gordán Edina 74 75

39 Református egyház gyűjteményei Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára 50 GYÜLEKEZETI KÖNYVTÁRAK 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. (76) fax (76) Kecskeméti Református Egyházközség 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. kedd: ; szerda csütörtök: ; péntek: ; szombat: Bán Magdolna (30) Szél Silvia (30) Mecsnóbel Mónika (30) Kiss Ákos (30) Stankoviczki-Bíró Ágota (20) A gyülekezet újságjának: Új Szőlőskert és az egyházmegye lapjának Emmaus szerkesztősége is vagyunk. Könyvtárunk 2004 óta nyilvános könyvtár, levéltárunk 2014 óta nyilvános magánlevéltár

40 Református egyház gyűjteményei 51 Kiskunhalasi Református Egyházközség Thúry József Könyvtára Kárpátaljai Református Egyház Könyvtára Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 14. (77) /113 opac.szilady.net Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériuma 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 2. Keresztúri Attila Beregszász Munkácsi utca 83. Ukrajna, Kárpátalja, ( ) Nem nyilvános Kárpátaljai Református Egyház Beregszász, Munkácsi utca 83 Ukrajna, Kárpátalja kedd péntek: Varga Éva Az adatok az internetről származnak. hétfő péntek

41 Református egyház gyűjteményei DRHE Maróthi György Könyvtár 53 FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK 4026 Debrecen, Füvészkert utca 2. (52) marothikonyvtar.drhe.hu Debreceni Református Hittudományi Egyetem 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. hétfő: ; kedd csütörtök: ; péntek: Szabóné Barna Ildikó (52) Bíró Éva könyvtáros Csernyiné Véron Tímea könyvtáros Erdei Zsolt informatikus Kállainé Publik Annamária könyvtáros G. Nagy Éva könyvtáros Gacsályiné Szabó Tünde könyvtári adminisztrátor Pásztor Szilvia könyvtáros Siposné Lenkey Klára könyvtáros Szécsi Ferencné könyvtáros Szabadiné Vadnay Katalin Julianna könyvtáros 80 81

42 Református egyház gyűjteményei 54 KRE HTK Török Pál Kari Könyvtár Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára Budapest, Ráday u. 28. (20) Károli Gáspár Református Egyetem 1091 Budapest, Kálvin tér 9. Az aktuális a Török Pál Könyvtár facebook profilon található. Szabó Erika Kolozsvár, Bocskai tér 13., Románia levelezési Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 13, Romania ( ) fax ( ) konyvtar.proteo.hu Kurta József Adorjáni Mária Bak Ágnes Erdélyi Reformtus Egyházkerület Kolozsvár, Király utca 51. munkanapokon:

43 Református egyház gyűjteményei Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Könyvtára Békés, Petőfi Sándor utca (66) refibekes.hu/konyvtar/ Nem nyilvános Benyó Barbara Az adatok az internetről származnak. Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium 5630 Békés, Petőfi Sándor utca KÖZÉPISKOLAI KÖNYVTÁRAK héftő csütörtök: , péntek:

44 Református egyház gyűjteményei 57 Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Könytára Bethlen Gábor Református Gimnázium Könyvtára Csurgó, Széchenyi tér 9. levelezési 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. Pf. 10 (82) fax (82) Kovács József gimnáziumi igazgató (82) Violáné Bakonyi Ibolya (20) Tápler Orsolya 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. (62) Nem nyilvános Bethlen Gábor Református Gimnázium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Az adatok az internetről származnak. Somogyi Református Egyházmegye 8660 Tab, Kossuth u. 39. naponta:

45 Református egyház gyűjteményei 59 Baksay Sándor Református Gimnázium és Általános Iskola Könyvtára 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 17. (76) /109 Nem nyilvános Szolnoki Attiláné (70) Kunszentmiklósi Református Egyházközség 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE CÍMTÁR 2013

EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE CÍMTÁR 2013 EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE CÍMTÁR 2013 BUDAPEST 2013 A címlapon látható kép: Bibliotheca Marckiana. Hagae-Comitum: De Hondt, 1712 (a Ráday Könyvtár tulajdona) EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK EGYESÜLÉSE 2013 HU ISSN

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja

Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja Unitas Közös Katalógusa és Információs Portálja www.unitas.hu "In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus autem charitas A szükséges dolgokban legyen egység, a kétesekben szabadság, mindenben

Részletesebben

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése

17.00 Klimo Könyvtár és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Könyvtárának megtekintése Az itt olvasható összeállítással (a rendezvény programjával, az előadások prezentációival és egy fotógalériával) szeretnénk bemutatni a rendezvény eseményeit. (Fotók: Balogh Ferenc és Boda Miklós ) 1.

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9300 Csorna, Csornai Járási Hivatal elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 9300 Csorna, Csornai Járási Hivatal elérhetőségei és ügyfélfogadási rendje Horváth Péter +36 (96) 795-111 +36 (96) 795-115 hivatal.csorna[kukac]gyor.gov.hu Szent István tér 22. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Népegészségügyi Osztály Szent István tér 22.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/ , fax: 88/ Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 18., tel: 88/426-088, fax: 88/426-287 e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged

Név Évf Iskola.Név Város m1 m2 m3 f1 f2 f3. 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged Egyéni összetett Hely 1 Géczi Péter 10 Radnóti Miklós Gimnázium Szeged 10 10 9 4 7 9 2 Di Giovanni Márk 9 Révai Miklós Gimnázium Győr 10 10 8 4 8 8 3 Schwarcz Tamás 9 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége Tel.: 92/511-425 teszzeg@t-online.hu 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. Fax: 92/312-240 Horváth

Részletesebben

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI

4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Társadalmi Egyesülések Zala Megyei Szövetsége 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 4M HÁLÓZAT ELÉRHETŐSÉGEI Cím Telefonszám, fax E-mail Ügyfélfogadás Tel.: 92/511-425 Fax: 92/312-240 teszzeg@t-online.hu Horváth

Részletesebben

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika.

REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIII. ORSZÁGOS KÉMIAVERSENYE 7. évfolyam április Felkészítő tanár. Mészáros Mónika. Ksz 3 Balogh Menyhért 2 Forró Anett 4 Bacsa Tamás 5 Mózes Árpád Benedek 9 Tallér Zalán 1 Porkoláb Anett 8 Tolnay Ráchel 6 Sümegi Dóra Baár-Madas Református Baksay Sándor Református Kunszentmiklós Kiss

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

35. SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE KAZINCZY FERENC ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A HAZAI ÉS A HATÁRON TÚLI FELSOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYE 35. ORSZÁGOS DÖNT 2007. ÁPRILIS 2-3. VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TANTÓKÉPZ FISKOLA A VERSENY HELYSZÍNE: 2007.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak

Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak Segítségnyújtási lehetőségek az Integrált Futball Alkalmazás sportszervezeti felhasználóinak 1 Kapcsolattartás 2 Kapcsolattartás 3 Telefonos ügyfélfogadás / Kapcsolattartás Technikai gond: (061)-398-8550

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam

Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam A Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett Szent Márton-évi pályázatainak eredményei Képzőművészeti pályázat 5-8. évfolyam Pályázó

Részletesebben

Mûhely. Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. (Az EKE története folytatás) 3.3 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szervezeti felépítése

Mûhely. Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése. (Az EKE története folytatás) 3.3 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szervezeti felépítése Mûhely Tízéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése (Az EKE története folytatás) 3.3 Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének szervezeti felépítése Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének legfõbb szerve a közgyûlés,

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE

MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE 1 MEGÚJULÓ GYŰJTEMÉNYEK PÁLYÁZAT EREDMÉNYE KÖNYVTÁRAK 15.századi kódex, két ősnyomtatvány teljes restaurálása, A Patachich-, és az ősnyomtatvány gyűjtemény állományvédelme 2 400 000 Kecskeméti Református

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2015/2016 tanév Szombathely II. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Hriszto Botev Német Nemz. Nyelvokt. Ált. Isk. 37,150 37,450 38,100 112,700 2 Zalaegerszeg Eötvös József és Liszt Ferenc Ált. Isk. 36,900 36,500 37,900 111,300 3 Nagykanizsa

Részletesebben

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük

Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők, pedagógusok, ügyintézők és elérhetőségük Vezetők és ügyintézők N é v Beosztása Elérhetőség Fogadóóra 1. Szilágyi István főigazgató szilagyi.istvan@noszlopy-marcali.hu hétfő: 9.00-12.00 2. Kiss

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Egyetem tér 1. Kémia Épület 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató 1. Aczél Ágnes gazdasági ügyintéző TTK Kísérleti Fizikai 2. Andirkó Erika könyvtáros TTK Matematikai Intézet 3. Angi Emese nyelvtanár TTK Dékáni Hivatal Nyelvtanári Csoport 4. Angyal Dávid szakmai szolgáltató

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés

GIMNÁZIUM I. Név Osztály Iskola Felkészítő tanár Összesen Helyezés Megjegyzés GIMNÁZIUM I. 1. Kovács András 10. Révai Győr 5 4 7 1 7 24 2. Stelczer Ádám 10. Révai Győr 7 0 3 5 5 20 3. Góger Szabolcs 9. Szent Orsolya Sopron Márk Tímea 7 3 5 0 4 19 4. Szaksz Bence 9. Kazinczy Győr

Részletesebben

A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA 2., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT

A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA 2., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT A MAGYAR GERMANISTÁK TÁRSASÁGÁNAK ALAPSZABÁLYA 2., MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A törölt részek áthúzással, az új részek dőlt betűvel jelezve.) I. Általános

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. Baranya Íjásza sorozat eredményei 214. M I N I F I Ú Kis Dániel 5 5 1 Pandur Ákos 47 47 94 Szász Dávid 44 44 Dobor Dávid 41 38 79 Beréti Levente 44 44 Hűber Levente 41 41 Baranya Íjásza sorozat eredményei

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Szakmai beszámoló a /01320 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a /01320 sz. pályázathoz Szakmai beszámoló a 204108/01320 sz. pályázathoz Miscellanea régi problémák és új utak az egyházi és világi könyvtárakban Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése 2016. évi országos könyvtári konferenciája Az

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap: (+36-32)

Salgótarjáni Pedagógiai Oktatási Központ Salgótarján, Ruhagyári út 9. Tel./Fax: (+36-32) Honlap:  (+36-32) 9. évfolyam 1. KISS LÁSZLÓ MARCELL 2. MÁRTON ANNA 3. 4. GASPARIN ZSOMBOR BOLGÁR JÁNOS BENDE 5. ISTVÁN ISTVÁN 6. PÉK ÁBEL KRISTÓF 7. MATUCH RICHÁRD 8. ZSÉLYI KONRÁD 9. BENKE MÁTÉ 10. HATALA DÓRA 11. PISTYUR

Részletesebben

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Telefon: 06 (32) 620-700 Fax: 06 (32) 620-713 Dr. Szabó Sándor Kormánymegbízott 06 (32) 620-700 Dr. Kalocsai Péter Igazgató 06 (32) 620-758

Részletesebben

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4.

Budapest, 2012. április 21. Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek I. forduló 2012. április 4. 1. Golovics Milán Kecskemét 3 4 1 3 7 5 5 5 4 37 4 4 3 3 2 3 4 3 26 4 4 2 3 5 3 6 2 29 92 2. Boros Klaudia Miskolc 3 2 2 2 9 4 5 5 4 36 2 4 4 2 2 1 4 4 23 4 4 2 4 4 3 6 2 29 88 3. Tóth Gergő János Debrecen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D

4. osztály. Felkészítő tanár(ok) neve. Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D. Sándorné Balla Judit Debrecen 45 D. Némethné Vida Erzsébet Szeged 45 D Iskola Göd Márkus Dávid Deák Gyöngyi Göd 46 D Eötvös József Általános Iskola Zalaegerszeg Bakó Zsombor Grófné Györkös Valéria Körmend 46 D Általános Iskola Szentes Takács Aletta Vass Renáta Szentes 46

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA

A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA A MAGYARORSZÁGI LEVÉLTÁRAK NYILVÁNTARTÁSA Az 1995. évi LXVI. törvény 17. -a (2) bekezdésének c) pontja és a 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 3. -a alapján. A változás-jelentések alapján készült aktuális

Részletesebben

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1.

Kecskemét, 6000,Dózsa György út 22. titkarsag@kodaly-iskola.hu 76/507-233 9200, Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 1. Bács-Kiskun Győr- Moson- Sopron Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Humán és Kereskedelmi Szakközépiskola, Szakiskola Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító)

SORSZÁM (NYILV.SZÁM) Esztergomi Járásbíróság. Bíróság Székesfehérvári Járásbíróság. Kerületi Bíróság. dr. Gremspergerné Drippey Mária Anna (alapító) SORSZÁM (NYILV.SZÁM) 1. (115) 2. (119) 3. (114) 4. (074) 5. (075) 6. (008) 7. (087) 8. (016) 9. (109) 10. (052) 11. (051) 12. (03) 13. (026) 14. (122) 15. (009) 16. (021) 17. (130) 18. (042) 19. (079)

Részletesebben

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai

Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai Oktazon Vezetéknév keresztnév Végzettség középfokú iskolai 72332609070 András Anikó végzettség 74350268240 András Istvánné főiskola 78444637868 Argat Rita Mária főiskola 72481668200 Bagó Henrietta főiskola

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati

Szavazókör nyitvatartása 4032 Egyetem tér 1. I. emelet 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó DE Főépület Könyvtár előtere. DEENK Olvasószolgálati Sorszám Titulus Név Munkakör Szervezeti egység Helyszín 1. Antal Ildikó könyvkötő Egyetemi Kiadó 2. Antal Mátyás adatrögzítő Egyetemi Kiadó 3. Bacskai Ferenc könyvtáros asszisztens 4. Balogh Éva Katalin

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 2.) tel./fax: 06-36/311-211 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z) szakképesítés

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe:

The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: The Big Read Again! - Regisztrált iskolák Iskola neve: Tanár neve: Település: Címe: 21.sz.Általános Iskola, Móra Ferenc Tagiskola Tóth Péterné Miskolc Móra Ferenc út 1/a Arany János Általános Iskola és

Részletesebben

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:..

Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. Az intézmény neve: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Az intézmény címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Azonosító száma:.. További terv 2007-2013 Az eredeti további terv készítésének dátuma:

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program

A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője. Program A felsőoktatási intézmények Kazinczy Ferenc Szép magyar beszéd versenyének 40. országos döntője Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudomány Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1088 Budapest,

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár

4. évfolyam: Hely Tanuló neve Iskola neve Pontszám Város Felkészítő tanár 4. évfolyam: 1. Simon Gergő Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája 43 Szedres Horváth Istvánné 2. Szanyi Attila Bonyhádi Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola 42

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609

06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Szigethalom Önkormányzat 2315. Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. 06-24/407-609 E-mail: ovoda.titkarsag@vnet.hu Fax: 06-24 / 407-609 Sorsz. Név Beosztás Iskolai végzettsége 1. Ágics Lászlóné

Részletesebben

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711

APEH DAR. Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz Helység Cím. Szakigazgató (62) 567-528. Osztályvezetı (76) 512-711 Tamásné Czinege Csilla Régió Igazgató Igazgató 594 dar.igazgato@apeh.gov.hu 6721 Szeged Bocskai u. 14. Dr. Csurgó Edit Végrehajtási És Felszámolási Szakigazgató Szakigazgató 528 777 dar.vhfelsz.szakig@apeh.gov.hu

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév

KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ 2014/2015. tanév Intézményi rangsor felterjesztése Intézmény neve: Szegedi Tudományegyetem Címe: 6722 Szeged, Dugonics tér 13. Kar neve: Természettudományi és Informatikai Kar Rangso

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben