Szerződés hirdetések elektronikus megjelenítésének közvetítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződés hirdetések elektronikus megjelenítésének közvetítéséről"

Átírás

1 Szerződés hirdetések elektronikus megjelenítésének közvetítéséről Amely létrejött egyrészről Megbízott: Megnevezés: HD Agency Kft. Cím: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/A 101 Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: Képviselő: Hernádi Gábor (a továbbiakban: Megbízott) valamint másrészről Megbízó: Megnevezés: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: Számla befogadó cím: Kapcsolattartó neve: Képviselő: (a továbbiakban: Megbízó) között, az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tartalma A Felek jelen megállapodással kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megbízó által üzemeltetett, az 1. számú mellékletben feltüntetett weboldalt, vagy weboldalakat internetes keresőkben szöveges hirdetések formájában hirdetni fogják. A Felek elfogadják, hogy ezen szöveges hirdetéseket a Google Adwords (http://adwords.google.com) (a továbbiakban: Hirdetési rendszer) fogják megjeleníteni és adminisztrálni. A Hirdetési rendszer révén a keresőkben megjelenő reklámkampányok tervezését, a hirdetések elkészítését, a hirdetések folyamatos kezelését, a kampányokról történő jelentéskészítést (a továbbiakban: Keresőmarketing feladatok) a Felek a jelen szerződésben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel kívánják végezni. A szöveges hirdetések költségét a Google Ad Grants keretén belül a Google finanszírozza USD keretig. Az Ad Grants programon felüli hirdetések költségét Megbízó saját maga finanszírozza. 2. Jogok és kötelezettségek A Megbízott kötelezettségei: A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó igényeinek megfelelően (1. számú melléklet) ellátja a Keresőmarketinggel kapcsolatos valamennyi feladatot. Az elvégzett feladatokért cserébe a Megbízó a 4. fejezetben meghatározott díjakat köteles megfizetni. A Megbízott vállalja, hogy Megbízó számára a Hirdetési rendszerhez névreszóló hozzáférést biztosít. Ezen hozzáférési adatokat a Megbízott a Megbízónak megfelelő időbeni és teljesítésbeli feltételekhez kötötten köteles Megbízóval megosztani. HD marketing 1/5

2 A Megbízott feladata a Megbízó weboldalával és üzletmenetével kapcsolatos hirdetési kulcsszavaknak a kiválasztása, az egyes kulcsszavakhoz tartozó hirdetési szövegek elkészítése, a hirdetési kampányok Hirdetési rendszerekbe történő beállítása, valamint a keresőhirdetések folyamatos felügyelete. A Megbízott vállalja, hogy a keresőhirdetéseket folyamatosan felügyeli, és a kitűzött céloknak megfelelően a kulcsszavakat, hirdetési szövegeket és a hirdetési licitárakat a kampány ideje alatt legjobb tudása szerint folyamatosan frissíti. A Megbízott a még aktív és a már lejárt hirdetések eredményeiről jelentéseket köteles készíteni. A havi egyszeri szöveges elemzéses adattábla jelentést foglal magában. A Megbízott által készített jelentéseknek igény esetén tartalmazniuk kell a Megbízó által megfogalmazott célok teljesülési szintjét, valamint teljes-körű képet kell adniuk a hirdetési kampányok költségeiről és eredményeiről. Amennyiben a Felek külön nem rendelkeznek róla, a fenti jelentéskészítési kötelezettség minden hó tizedik munkanapjáig esedékes, és az előző hónap eredményeit kell, hogy tartalmazza. Nem minősül a keresőmarketing feladatok megszegésének az az eset, amikor a Megbízó a hirdetési díj befizetések késése, vagy a befizetések hiánya miatt (Google Ad Grants program megszűnése, abból való kizárás) a hirdetési rendszer a hirdetések futtatását felfüggesztik, vagy bármilyen módon megakadályozzák. A Megbízó kötelezettségei: Jelen szerződéssel a Megbízó engedélyezi, hogy a Megbízott a Megbízó nevében, a Megbízó honlapjára vonatkozó hirdetéseket publikáljon a Hirdetési rendszerekben. Amennyiben a Megbízó tudomására jut, hogy a Megbízott olyan hirdetési szövegeket használ, amelyet a Megbízó előzetesen nem engedélyezett, a Megbízott köteles az első felszólításra ezeket a hirdetési szövegeket eltávolítani az aktív hirdetések közül. A Megbízott a Keresőmarketing tevékenységen túl nem jogosult a Megbízó nevében semmilyen más jogügyletet foganatosítani. A Megbízó vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a hirdetési időszakokról és ezen időszakok során elkölthető hirdetési költségekről (a továbbiakban: hirdetési keret) nagyságáról a Megbízottat mindig előzetesen értesíti. A hirdetési időszakoknak mindig egyértelmű kezdő és záró dátuma kell, hogy legyen. A Felek megállapodnak abban, hogy a hirdetési időszakokat és a hirdetési keret nagyságát mindig írásos formában kell a Megbízott felé jelezni. A Megbízott köteles a hirdetési keret nagyságára vonatkozó kérést szintén írásos formában visszaigazolni. A Felek elfogadják az elektronikus levelet ( ) mint hivatalos írásos forma. A hirdetések zavartalan futtatása érdekében a Felek megállapodnak, hogy a Megbízott mindaddig jogosult a hirdetéseket a megelőző hirdetési időszak hirdetési keretével azonos összegben futtani, ameddig a Megbízó erről másképpen nem rendelkezik, illetve módosítási szándékát a Megbízott felé külön írásban nem jelzi. A Megbízó köteles Megbízottnak a 4. fejezetben meghatározott hirdetéskezelési díjakat megfizetni. A Megbízó elismeri, hogy jelen szerződés aláírásakor tisztában van a Hirdetési rendszerek alapvető működési szabályaival, az árlicit fogalmával és a hirdetési díjak kalkulálásának menetével. HD marketing 2/5

3 3. A működés további szabályai A Megbízó engedélyezi, hogy a Megbízott a Megbízót a referenciái között feltüntesse. A Felek tudomásul veszik, hogy a Hirdetési rendszereket olyan gazdálkodásilag és szervezetileg is elkülönült önálló vállalatok üzemeltetik, amelyek befolyásolására, alakítására a Felek semmilyen közvetett vagy közvetlen befolyással nem bírnak. Ezen okból a fenti rendszerekben bekövetkező változások (rendszerfejlesztések, üzemzavar, szolgáltatás kimaradás, szolgáltatás megszűnése, stb.) a Feleken kívül álló eseménynek minősülnek, amelyek bekövetkeztéért a Feleket semmilyen anyagi és nem-anyagi felelősség nem terheli, a Felek ilyen okból kártérítésre nem kötelezhetők. Ezen rendelkezés vonatkozik a Google Ad Grants által biztosított hirdetési keret biztosítására is. A Felek kötelesek mindent megtenni egymás jó hírnevének megóvásáért és kötelezettséget vállalnak az ezt célzó intézkedések haladéktalan megtételére a sértett mindenkori iránymutatásának megfelelően és felel a károkért, amiket a károkozó okozott a jogszabály megszegésével valamint jelen szerződés be nem tartásával. 4. Díjak, elszámolás A Megbízott jogosult Ft. + ÁFA (azaz száznyolcvanezer Ft.+ Áfa), kampány felállítási díj felszámítására, amennyiben a Megbízó a szerződés 5. pontjában meghatározott időszak lejárta előtt megszünteti az együttműködést vagy szünetelteti azt. Amennyiben a szerződés 5. pontjában tett együttműködési vállalás teljesül, úgy a Megbízott eltekint a kampány felállítási díj felszámításától. A Megbízott ezen felül jogosult hirdetéskezelési jutalék felszámítására, amely minden hirdetési időszakban a meghatározott hirdetési keret nettó értékének 5%-a, de minimum Ft. + Áfa (azaz huszonötezer Forint + Áfa). A hirdetéskezelési jutalékról a Megbízott havonta számlát állít ki, amelyet a Megbízónak 8 munkanapon belül kell kiegyenlítenie. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott jogosult késedelmi kamat felszámítására, amelynek mértékét a Felek a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresében állapítják meg. A Megbízott a szolgáltatás ellenértékéről elektronikus számlát bocsát ki. A Megbízó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának: (kívánt forma aláhúzandó) - nincs akadálya. - van akadálya (papír alapú számlát kérek) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott mindig törekszik a Megbízó által megjelölt hirdetési költségkeretet az adott időszakban felhasználni. 5. A szerződés időtartama Jelen szerződés határozott 5 hónapos időtartamra jött létre. Amennyiben a szerződés lejárta előtt 1 hónappal a felek nem jelzik megszüntetési szándékukat, úgy a szerződés az 5. hónapot követően automatikusan határozatlanná módosul. A határozott idejű szerződés alatt a felek csak szerződésszegés esetén bonthatják fel azt. A felek az 5. hónapot követően a szerződést bármikor felmondhatják. A rendes felmondás határideje 30 naptári nap. A szerződő felek a jelen szerződést csak egyező akarattal, kizárólag írásban módosíthatják. HD marketing 3/5

4 6. Titoktartás A jelen szerződés teljes egészében üzleti titoknak minősül, így annak bármely részletét ideértve a megkötés tényét is, illetve a szerződéssel valamint annak teljesítésével kapcsolatos mindennemű információt bármelyik fél kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja bármilyen harmadik fél tudomására, ide nem értve a jogszabály által kötelezővé tett vagy valamely hatóság, illetve bíróság által előírt adatszolgáltatást. Amennyiben a jelen titoktartási kötelezettséget bármelyik fél megszegi, úgy a polgári jog szabályai szerint a másik Felet kártalanítani köteles. A titoktartási kötelezettség a szerződés hatályának megszűnését követő 5 évig áll fenn. 7. Illetékesség Felek jelen szerződés megkötéséből, érvényességéből és teljesítéséből eredő valamennyi vitájukat kapcsolattartóik, illetve felelős vezetőik közötti egyeztetés során kísérlik megoldani. Sikertelen egyeztetés esetén a felek a Budapesti illetékes kerületi bíróságot jelölik ki a jogvita rendezésére. A szerződő felek a jelen okiratot elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az alulírott napon és helyen cégszerűen aláírták. Kelt, Budapest Megbízó Megbízott HD marketing 4/5

5 1. számú melléklet Keresőmarketing Megbízó lap Hirdetett weboldalak: Alkalmazott hirdetési rendszerek: Hírdetés nyelve: Magyar Jelentéskészítés: Google Adwords (http://adwords.google.com) (keresési hálózat) Havonta 1 írásos elemzés, xls táblában vezetői összefoglalóval Budapest, Megbízó P.H. HD marketing 5/5

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

A hangja jó kezekben van

A hangja jó kezekben van EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS D-Tel TELEFON SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A SZERZŐDŐ FELEK Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Dual-Plus Korlátolt Felelősségű Társaság (3700 Kazincbarcika Szegfű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltétel

Általános Szerződési Feltétel Hatályos: 2014.03.28 1. A Szolgáltató adatai Név: Mihály Mária Viktória Egyéni Vállalkozó Székhely, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Daru u. 3 Nyilvántartási szám: 4072457 Bankszámlaszám: 11732002-20378406

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011.

Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási. jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Az egészségügyi, oktatási és egyéb tevékenység megbízási jogviszonyban történő ellátásának rendjéről 2011. Tartalomjegyzék: A szabályzat célja 3. oldal 1. A szabályzat hatálya 3. oldal 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Á S Z F Általános Szerződési Feltételek FlashNet Távközlési Szolgáltató, Tanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Cegléd, 2007. május 20. Utolsó módosítás: 2013. július 04. Á S

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: AL/.. /2013. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: másrészről: a Gazdasági Versenyhivatal székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. adószáma: 15325275-1-41 számla száma: 10032000-01468223-00000000

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t.

OPT A N E T S z o l g á l t a t ó K f t. HELYHEZKÖTÖTT TELEFON-SZOLGÁLTATÁS ÁSZF- KIVONAT 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI Teljes név: Optanet szolgáltató Kft. Rövid név: Optanet Kft. Székhely: 6640 Csongrád, Justh Gy. u. 7. Az iroda Fax száma.: 63 850-001

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELŐI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Cégnév Adószám Cégjegyzékszám Képviselő Telefonszám E-mail cím Értesítési/ levelezési cím mint Megbízó (továbbiakban: megbízó) másrészről Cégnév

Részletesebben

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Ikt. szám: MSZKSZ-nél:.-nél: ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség [továbbiakban: MSZKSZ vagy Eladó ] Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/B.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben