Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy mindenkiért, mindenki egyért!"

Átírás

1 Egy mindenkiért, mindenki egyért! Keresztény társadalometika Dr. Baranyi Árpád 1

2 1. Milyen emberré próbáljak válni? 2. Milyen szervezeti közösség kiépítésére és fenntartására kell törekednünk? 3. Milyen társadalmi struktúrák, normák kialakítását szorgalmazzuk? A válasz az emberképünktől függ. 2

3 Mit várhatunk a filozófiától? Van, aki nagyszerű revelációkat vár tőle, más közömbösen nézi, haszontalan agygyötrésnek tartja... (Jaspers; kiem. B.Á.) A filozófiai kérdések [azonban] voltaképpen mindannyiunkat közvetlenül érintenek életünket a szerint kell alakítanunk, hogy miként válaszoljuk meg e kérdéseket. (Anzenbacher; kiem. B.Á.) 3

4 A filozófia kérdései Isten és a transzcendencia léte; a történelemben érvényesülő rendezőelv; a világegyetem, a természet, az élet létezésének oka és célja; a tudás és megismerés lehetősége; a szépség, művészet és nyelv mibenléte; a cselekedetek helyes vagy helytelen mivolta; a jogi-politikai normák természete. 4

5 "a filozófia függ azoktól az előzetes döntésektől, amelyeket nem ő maga közvetít." (Anzenbacher) Minden társadalomfilozófiai állásfoglalás előzetes döntésen alapul => egyik sem abszolút. (uo.) Előzetes keresztény tudást vonatkoztatunk egy ellentmondásos társadalomfilozófiai diskurzusra => az utóbbiak ütköztetése, állásfoglalás (uo.) Hogy ki milyen filozófiát választ, az attól függ, hogy milyen ember (Fichte) 5

6 Az emberi viselkedést hasznossági függvénnyel írjuk le. Cél: max U (x). Az önérdekkövetés etikailag semleges magatartás. 6

7 (x>0, y>0) önérdek max x altruizmus max y önfeláldozás min x (=>max y), együttműködés max (x,y),max (x+y) verseny max (x-y) agresszió max -y igazságosság (Rawls) max minimális(x,y) (Gazdaságetikai Központ nyomán) 7

8 az angol font árfolyamát nagyszabású tőzsdespekulációk megrendítették, s a brit valuta ennek nyomán kiesett az Európai Közösség egyezményes átváltási mechanizmusából. A folyamat elindítója: Soros György. Soros: Nem azért csináltam, hogy segítsek Angliának, de nem is azért, hogy ártsak neki. Egyszerűen pénzt akartam keresni. 8

9 1. ha összekeverik a valósággal; kiterjesztik oda is, ahová nem való; 2. utilitarizmus = boldogság? (haszonelvűség, materialista, max. élvezet); 3. etikailag semlegesnek tartják! 9

10 A brit kormány tanulmánya szerint jótékony hatású lehet a homoszexuálisok házasságát engedélyező törvény. Pozitív gazdasági hatás: a megszaporodó esküvők föllendíthetik a rendezvényszervező cégeket, a szállodákat és a cukrászokat, és ez akár 14,4 millió fontos lökést is adhat a gazdaságnak. eghazassagra_szavaztak/ 10

11 1. A társadalmi-gazdasági elmélet és gyakorlat mögötti háttérfeltételezések, emberkép, ideológia feltárása 2. Keresztény szempontok, célok, eszközök keresése a tettek irányítására: ETIKA. (Anzenbacher) 11

12 Emberkép, ideológia: társadalomformáló erő»12 hónap leforgása alatt a keresztény hagyományokkal rendelkező nagykiterjedésű [Argentína] legalizálta a mesterséges megtermékenyítést, törvényesen elismerte a gender-elméletet és módosítva a polgári jogot engedélyezte a béranyaságot. Egy év elég volt ahhoz, hogy alapjaiban forgassák fel az egész argentin társadalmat, mellőzve az emberi természet fogalmát.«(g. Crepaldi trieszti érsek) 12

13 Etika és filozófia Az etika a filozófia egyik részterülete. φιλοσοφία (philo + szophia): a bölcsesség szeretete. A szophia eredeti jelentése: mesterségbeli tudás, ügyesség. Később: jártasság az élet alapvető dolgaiban. Homérosz (Kr.e. VIII. sz.), Hésziodosz (Kr.e. VII. sz.): nem az a bölcs, aki a tudás nagy területeit fogja át, hanem aki sosem tanácstalan. 13

14 Bölcsesség a görög filozófiában Platón (Kr. e Kr. e. 347) szophia (bölcsesség), episztémé (tudás), phronészisz (okosság, eszesség, belátás, eszmélet stb.). Kb. azonos értelemben használja őket: ha a tudás vezérli a lélek ill. az ember törekvéseit, akkor jutunk a boldogsághoz (http://szabadbolcseszet.elte.hu/) 14

15 Arisztotelész (Kr. e. 384 Kr. e. 322) episztémé = tudomány, teoretikus, azaz elméleti tudás; phronészisz = praktikus (gyakorlati) tudás; az emberi dolgokban való helyes döntés képessége (mindennapi, konkrét, nagyrészt tapasztalati). erények =>Etika. (http://szabadbolcseszet.elte.hu/) 15

16 Szophosz (σοφός), szophia (σοφία): kétféle értelemben használatos: emberi / evilági bölcsesség: " az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket" (Mt 11,25); "hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja (1Kor 2,5 ) isteni alapú bölcsesség: "A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be" (Lk 2,40); "Olyan ékesszólást és bölcsességet adok nektek " (Lk 21,15) Phronészisz (φρόνησις): (egy cél felé irányuló) törekvés, amely ha jó irányú: okosság Öt balga volt közülük, öt pedig okos (Mt 25, 2) Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar (Mt 16,23) 16

17 az értelmet és a tudományt is magában foglaló értelmi, szerzett erény, mely arra képesít, hogy a lélek mindent végső okával és céljával összefüggésében szemléljen, s ennek megfelelően cselekedjen. A Szentlélek hét ajándéka közül a legértékesebb, belénk öntött erény, mely az elmét készségessé teszi az isteni szempontok szerinti gondolkodásra és cselekvésre. (Magyar Katolikus Lexikon) 17

18 Alapvető bizonyosságok Az alapvető bizonyosságok az etika kiindulópontjai: elgondolásaink a legfőbb jóról; elgondolásaink a gyakorlat értelmes fő céljáról, amelytől a köztes célok jósága függ; a boldog élet ideálja; a normák felülvizsgálatának alapja. (Herms - Anzenbacher: Technikrisiken) Számunkra az alapvető bizonyosságok elsődleges forrása a Biblia. 18

19 Emberi méltóság Szabadság és megszabadítás A szegények segítése A béke és az igazságosság megőrzése A teremtés megőrzése Stb. (Anzenbacher) 19

20 "Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá." (Mt 6,33) "Féljétek az Urat, szentjei mind, mert nem szenvednek szükséget, akik őt félik!" (Zsolt 33) "Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsönt ad, aki a törvény szerint intézi dolgait" (Zsolt 111) "a te adományod rejtve maradjon" (Mt 6,4) "Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak" (Mt 6,24b) "Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak" (Mt 6,26a) "senki se károsítsa meg, s ne csalja meg semmilyen ügyletben a testvérét, Isten ugyanis szentségre [hívott meg minket]" (1Tessz 4, 6a-7) 20

21 A gazdag ember és a szegény Lázár (Lk 16, 19-31) Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok a rátok törő nyomorúság miatt! Vagyonotok oda, ruhátokat megette a moly. Aranyotokat és ezüstötöket belepte a rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek, és megemészti testeteket, mint a tűz. Vagyonotokat gyarapítottátok még az utolsó napokban is. Nos, a bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól levontatok, felkiált, és az aratók szava felhatolt a Seregek Urának fülébe. Bőségben éltetek a földön és tobzódtatok, hizlaltátok szíveteket a leölés napjára. (Jak 5, 1-5) 21

22 "A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Egyikük sem mondta vagyonát sajátjának, mindenük közös volt. Nem akadt köztük szűkölködő, mert akinek földje vagy háza volt, eladta, és az érte kapott pénzt elhozta, és az apostolok lába elé tette. Mindenkinek adtak belőle, a szükséghez mérten." (ApCsel 4, 32, 34-35) 22

23 Biblia: emberi méltóság, szabadság, megszabadítás, a szegények segítése, igazságosság, a teremtés megőrzése stb. Célmeghatározás, elvi orientáció, irányultság, de a kontextusból kiragadva túl általánosak => kontextusokra és cselekvési területekre kell őket vonatkoztatni Ennek feltétele: kompetencia az adott szakterületeken (Anzenbacher, Alford-Naughton) 23

24 Az államadósság hatásai: A korábbi adósságok törlesztése A konjunktúra fenntartása De: A magánbefektetések kiszorítása A költségvetés mozgásterének szűkítése Az adósságteher miatt növekedési kényszer Környezetpusztítás Az egyenlőtlenségek fokozása (gazdagok gazdagítása) (H. Creutz: Pénzszindróma) 24

25 A Bibliának a boldogságra vonatkozó meglátásai fölszólítanak bennünket, hogy vizsgáljuk fölül a korunkban általánosan elterjedt boldogságfogalmat, amely velejéig hedonista. A Biblia egyik ilyen meglátása, hogy a valódi boldogság nem az anyagi jólét, a hatalom vagy az élvezet, hanem a bölcsesség gyakorlása által érhető el. Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet Ennek birtokába jutni jobb, mint ezüstöt szerezni, aranynál többet ér ennek elérése. (Péld 3,13-14). (P. Heslam: A gyakorlati bölcsességből fakadó boldogság) A Biblia térkép helyett inkább iránytűre hasonlít. Amikor azonban ismeretlen területen utazunk, pont erre van szükségünk. (Uo.) 25

26 A cselekvési elvek még nem igazítanak el mindennapi munkánk konkrét helyzeteiben. Irányt mutatnak, de utat nem. Mégis tudjuk, hogy ha nem ivódnak a zsigereinkbe, hangzatos közhelyek maradnak csupán. (Alford-Naughton) Kell: De az iránytű nem elég 1. Cselekvési elvek 2. Középszintű gondolkodás (elv > gyakorlat) 3. Gyakorlat, cselekvési minták 4. Helyes cselekvésre irányuló tartós hajlam: erény (Uo.) 26

27 Közvetlenül: A gazdálkodás az emberi igények kielégítésére irányuló cselekvés az anyagi és emberi erők ésszerű felhasználásával. (Muzslay, 1995) Végső soron: az ember kiteljesedése a közjó szolgálata által: az egy közösség által elérhető emberi kiteljesedést tekintjük közjónak, amiben az adott közösség minden tagja osztozik nemcsak együttesen, hanem külön-külön, személy szerint is (Alford-Naughton) nem az egyéni, magánjavak puszta összessége, de nem is a közösség tagjainak javától független közösségi jó (uo.) Tehát nem a vagyon maximalizálása! 27

28 Mit jelent az erény? hatékony eszközök szokássá rögzült használata egy jó cél érdekében" (Alford- Naughton) hatástalan eszközök hatékony eszközök helyes cél jó szándék erény helytelen cél bűn bűn (Uo.) 28

29 A bibliai elvek filozófiai differenciálása A bibliai elveket le kell fordítani a mindenkori gyakorlat nyelvére: Minden írástudó,aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. (Mt 13, 52) Újszövetség: a társadalometika csírái, de alapvetően a személyes felelősséggel foglalkozik (1. parúziavárás, 2. a külső intézmények "adottak" => összpontosítás a közösségen belüli "intézményekre") Etika: az alapvető bizonyosságok differenciálása, operacionalizálása (fundamentáletika, normaetika) (A. Anzenbacher: Keresztény társadalometika) 29

30 Etika: a filozófiai differenciálás egyik eszköze Etika: az a tudományos (filozófiai vagy teológiai) diszciplína, melynek tárgya az emberi cselekvés helyes normái, tehát a gyakorlat. Az ember képes értelmi megfontolás alapján cselekedni, szabadon dönteni. Nem gazdasági törvények! Felelősnek tartjuk magunkat. Egyén: személyes erkölcs. Társadalom: közösen elfogadott cselekvési szabályok (normák) => ethosz. (A. Anzenbacher: Keresztény társadalometika) 30

31 Az etika alrendszerei Analitikus vagy metaetika Etika Fundamentáletika Normaetika gazdaságetika Individuáletika környezeti etika bioetika stb. Társadalometika (A. Anzenbacher: Keresztény társadalometika) 31

32 Normaetika (alkalmazott etika) Két feltétel: 1. a metaetikai és fundamentáletikai kérdések tisztázása; 2. szakértelem (kompetencia) az adott szakterületen. (Anzenbacher) Erényesség = helyes elvek + szakértelem. (Alford-Naughton) 32

33 Üzleti magatartás korrektsége Ökológiai problémák Abortusz, eutanázia Munkanélküliség Szegénység Adórendszer 33

34 Az individuál- ill. társadalometika jellemzői Individuáletika: a tett személyesen tőlünk függ; csak egyedi személyek cselekedhetnek. (vö. Reconciliatio et paenitentia [A kiengesztelődésről és bűnbánatról], 1984, #16) Társadalometika: ha nem sorsszerűen adottak az intézmények (Anzenbacher); de a bűn struktúrái a személyes bűnben gyökereznek [az erények struktúrái pedig a személyes erényben]. (vö. Sollicitudo rei socialis [Az Egyház társadalmi problémák iránti elkötelezettsége], 1987, #36) 34

35 Individuál- ill. társadalometika 35

36 Az elmélet szerint az ember neme (férfi/nő) nem biológiai adottság, hanem társadalmi belenevelés/választás eredménye. Ebben a helyzetben, amelyet a pápai Tanítóhivatal is többször elítélt, a keresztények feladata, hogy kulturális szinten küzdjenek a kihívás ellen. Kötelezzék el magukat a törvényhozás és a politika terén is. Természetesen küzdelmük csak akkor lesz eredményes, ha mély hitélettel, megújult missziós tevékenységgel párosul, amelyet ma új evangelizációnak nevezünk (G. Crepaldi trieszti érsek) 36

37 Tévedések 1. Csak az individuáletika számít : A társadalmi problémák maguktól megoldódnak, ha az egyes személyek individuáletikai értelemben jól és helyesen cselekednek. (Anzenbacher) 2. Csak a társadalmi feltételek számítanak: az egyének cselekedeteit determinálják a társadalmi struktúrák, szabályrendszerek (Uo.) 3. Ha az ember természetét, sorsát determináltnak tekintjük ( gazdasági törvény: önző ember"). Mindhárom nézet ellentétes a kereszténység emberképével! 37

38 A bűn mindig egy személy aktusa, mert az egyes ember szabadságának cselekedete, és tulajdonképpen nem egy csoporté vagy egy közösségé. Az a nézet, mely a személyes bűnt legyengíti és megszünteti és csak a szociális bűnt és felelősséget fogadja el nem igazolható és elfogadhatatlan Szociális bűn: 1. a bűn mindenkire hatással van, 2. egyes fajtái közvetlenül a felebarát ellen irányulnak, 3. közösségek, osztályok, szövetségek szembenállása 38

39 Szociális csoportok, sőt egész népek vagy blokkok bizonyos kollektív magatartásformái (ún. szociális bűnei): "egyéni bűnök felgyülemlésének és halmozódásának gyümölcsei A valóságos felelősség tehát személyekben rejlik. Egy szituáció akár egy intézmény, struktúra vagy közösség önmagában nem alanya egy erkölcsi cselekedetnek, ezért önmagában erkölcsileg nem lehet jó vagy rossz." (RP #16) 39

40 A bűn struktúrái (például a profit utáni kizárólagos vágy vagy a hatalomvágy) a személyes bűnben gyökereznek, és ezért mindig a személyek konkrét tetteihez kapcsolódnak, akik ezeket létrehozzák, megerősítik és felszámolásukat megnehezítik. Így megerősödve terjednek, és további bűnök forrásaivá lesznek az ember magatartását befolyásolva". (SRS #36) 40

41 Süllyedés törvénye (a bűn közössége) felemelés törvénye (RP #16) "Minden lélek, mely magasabbra tör, emeli a világot is". (Uo.) Az erény struktúrái : individuáletika társadalometika 41

42 Jogrend: vagyonközösség vagy magántulajdon? (vö. ApCsel 4,32-35) ApCsel: idealizált kép a termelő vagyon felélése hosszú távon visszaüt, hasznosítani is kell a vagyont, az eszközeinket (talentumok); magántulajdon => személyes kezdeményezés, termelékenység, nyugalom (Aquinói Szent Tamás). De: minden tulajdont közösnek kell tekinteni annyiban, hogy készségesen meg kell osztani, ha másokat nélkülözni látunk" (Uo.) 42

43 Kell-e szolidaritásból megosztanunk mindenünket vagy megtarthatunk /megtartsunk valamit magunknak? Parttalanná válhat az osztozás (W. Röpke) Az is kötelességem, hogy eltartsam magamat és a családomat. 43

44 Individuál- ill. társadalometika 44

45 Összefoglalás A cél: integráns emberré válni; szervezeti, társadalmi szint Erényes ember: helyes elvek + szakértelem Biblia: alapvető bizonyosságok ( iránytű ) Le kell fordítani a gyakorlat nyelvére Individuáletika vs. társadalometika személyes felelősség a bűn / erény struktúrái 45

46 Arno Anzenbacher: Keresztény társadalometika (Szent István Társulat, 2001) Helen J. Alford Michael J Naughton: Menedzsment, ha számít a hit Keresztény társadalmi elvek a modern korban (Kairosz, 2005?) Czakó Gábor: Mi a helyzet? Gazdaságkor titkai (IGEN, 1995) Helmut Creutz: A pénzszindróma Utak a válságmentes piacgazdasághoz (HIFA Hungária, 1995?) 46

47 47

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL

Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Karl-Heinz Peschke A GAZDASÁG KERESZTÉNY SZEMMEL Original (published in English): Karl-Heinz Peschke, SVD SOCIAL ECONOMY IN THE LIGHT OF CHRISTIAN FAITH Editor: ORDO SOCIALIS ISBN 3-7902-5204-2 Translation

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST

XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST XVI. BENEDEK DEUS CARITAS EST 1 PÁPAI MEGNYILATKOZÁSOK 42 Sorozatszerkesztô DIÓS ISTVÁN 2 XVI. BENEDEK PÁPA DEUS CARITAS EST KEZDETÛ ENCIKLIKÁJA A PÜSPÖKÖKNEK, A PAPOKNAK ÉS DIAKÓNUSOKNAK, AZ ISTENNEK

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE

PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Biblia-tanulmányok (2015. január március) PÉLDABESZÉDEK KÖNY VE Spalding Alapítvány Budapest, 2014 5 A tanulmányokat összeállította: Kovács Zoltán (6., 7., 12.), Neparáczki Nándor (4.), Prancz Zoltán (1.,

Részletesebben

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola

Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola PPEK 632 Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola Katolikus Nevelés Kongregációja A katolikus iskola mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER

GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.1. (Spring 2013/1 Tavasz) GAZDASÁG ÉS ERKÖLCS ERDİ PÉTER A TANULMÁNY VÁZLATA 1. Milyen szempontból foglalkozik a gazdasággal

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől

Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől "Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit valaha is tanítottam vagy

Részletesebben

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS?

Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Roger Scruton: MI A KONZERVATIVIZMUS? Ha egy konzervatívot a politikai meggyőződéséről kérdezzük, könnyen kaphatjuk válaszként, hogy nincs ilyen meggyőződése, sőt, a modernitás legsúlyosabb eltévelyedésének

Részletesebben

A VILÁGVALLÁSOK GAZDASÁGI TANÍTÁSA, A GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KARITÁSZ

A VILÁGVALLÁSOK GAZDASÁGI TANÍTÁSA, A GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KARITÁSZ Iustum Aequum Salutare IV. 2008/1. 43 52. Szent Erzsébet-konferencia A VILÁGVALLÁSOK GAZDASÁGI TANÍTÁSA, A GLOBÁLIS PIACGAZDASÁG ÉS A KARITÁSZ egyetemi tanár (PPKE JÁK) egyetemi docens (PPKE JÁK) Bevezetõ

Részletesebben

Merre tovább, melyik úton?

Merre tovább, melyik úton? Merre tovább, melyik úton? A fogyatékosságügy a szociál- és a foglalkoztatáspolitikában Jegyzet EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezető 7 A fogyatékosságügy

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában

Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek nyomában Szerkesztette és írta: Hoffman József Hogy is van ez? Az élet fontos kérdéseinek

Részletesebben

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA

ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA ANDORKA RUDOLF: BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA (jegyzetek) 1. A SZOCIOLÓGIA MINT TUDOMÁNY A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit kutató tudomány. A szociológusok többsége azt vallja, hogy ha soha

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

10. Középkori teológiai szótár

10. Középkori teológiai szótár 10. Középkori teológiai szótár A középkori teológiát többek között az jellemzi, amint az a korábbi fejezetek során kiderülhetett, hogy problémáit sajátos fogalmi, illetve nyelvi eszközökkel tárgyalja.

Részletesebben

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája

Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája Kovács Győző: A segítő kapcsolatok pszichológiája E munka megírásáért köszönettel tartozom mindazoknak, akikhez társul szegődhettem, akik megtiszteltek bizalmukkal, és a kölcsönös tanulás segítése által

Részletesebben

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz

Szabad akarat és eutanázia. Jelige: Heszperosz Szabad akarat és eutanázia Jelige: Heszperosz Tartalom Bevezetés 2 1. Szabad akarat a. A szabad akarat, a szabadság fogalma 4 b. Akaratlagos cselekvés Arisztotelész alapján 4 c. Sartre és Descartes szabadsága

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben