A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014."

Átírás

1 A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2014

2 Szerzők: Szűcs Józsefné Kopányiné Mészáros Edda Dr. Székely Zsuzsanna Dr. Rosenfeld Anita Dr. Pickarczyk Zoltán Lektor: Dr. Horváth Ilona Szerkesztő: Dr. Andrási János Antalné Sorozatszerkesztő: Dr. Baté Zsuzsanna ISSN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, XIII. Mór u Felelős kiadó: dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 71 MÁSODIK RÉSZ AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ÉS ANNAK ADÓJA Az önálló tevékenységből származó jövedelem VI. Fejezet AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP (1) Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység (1) Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai parlamenti, a nemzetiségi szószólói, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Az önálló tevékenységek körét e törvényhely példálózó jelleggel sorolja fel. A nem önálló tevékenységeket ezzel szemben az Szja tv. tételesen határozza meg, így elmondható, hogy mindaz a tevékenység, amely nem tartozik a nem önálló tevékenységek körébe, és amelynek eredményeként a magánszemély oly módon jut bevételhez, hogy annak költségeit ő viseli, az az önálló tevékenység körébe tartozik. Önálló tevékenység például az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Az országgyűlési képviselők választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba az a szabály, amely az országgyűlési képviselői tevékenységet nem önálló tevékenységként nevesíti. Önálló tevékenységnek minősül a bérbeadási tevékenység, továbbá a megbízási szerződés alapján végzett tevékenység. Sok esetben az önálló tevékenységet folytatók nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal, de ettől függetlenül adószámmal igen (adószámos magánszemélyek), így az Áfa tv. alanyainak minősülnek üzletszerű tevékenységükre tekintettel. Annak a megítélése, hogy az adott tevékenység folytatható-e vállalkozói igazolvány kiváltása nélkül adószámmal rendelkező magánszemélyként, az Evtv., valamint külön jogszabályok nyújtanak segítséget. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ennek megítélése alapvetően nem az adóhatóság feladata. Amennyiben a magánszemély nem szerepel az Evtv. szerinti nyilvántartásban és az Szja tv. szerint más ismérv alapján sem tekinthető egyéni vállalkozónak, akkor a jövedelem megállapításakor az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A kérdés felvetését illetően az Art. értelmező rendelkezéseiből célszerű kiindulni. Az Art ának 28. pontja szerint vállalkozási tevékenység: az a rendszeres gazdasági tevékenység, amelyet a magánszemély, illetve a jogi személy vagy egyéb szervezet saját nevében és kocká- 54 Hatályos: országgyűlési képviselők választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napjáig. 55 Módosította: évi XXXVI. törvény 158. (5) b), évi CC. törvény Hatályos: országgyűlési képviselők választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napjától.

4 72 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal zatára üzletszerűen végez. A pontja értelmében pedig vállalkozónak akkor minősül a magánszemély, ha belföldön saját nevében és kockázatára az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói tevékenységet végez és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel, továbbá az az egyéb magánszemély, akinek a tevékenységét törvény vállalkozási tevékenységnek minősíti... Az Evtv. 2. (1) bekezdése szerint Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű rendszeresen, nyereség és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Az anyagi szabályok között az Áfa tv. 6. (1) bekezdése az Szja tv pontjában foglaltakkal azonos módon határozza meg a gazdasági tevékenység fogalmát. 56 Az Szja tv a) pontja alapján egyéni vállalkozónak minősül az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében. Említést érdemel az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet, melynek 1. (2) bekezdése értelmében: önálló vállalkozónak kell tekinteni: a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat; b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, az alábbi tevékenységet folytatókat: ba) a magán-állatorvosi tevékenység, bb) az egyéni ügyvédi tevékenység, bc) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység, bd) az egyéni közjegyzői tevékenység, be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. c) az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, az Szja tv pontja szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt. Mint látható, a vállalkozói tevékenység folytatása nem igényel feltétlenül egyéni vállalkozói jogállást, azaz nem csak az adójogszabályok ismerik el az adószámos magánszemélyt, mint vállalkozót. A fenti jogszabályi rendelkezések összevetéséből következik egyrészt, hogy a gazdasági tevékenység és a vállalkozási tevékenység fogalmai a tartalmi jegyek (üzletszerűség, rendszeresség) tekintetében átfedik egymást, másrészt, hogy ezek végzését az adójogszabályok nem kötik meghatározott formához. Éppen ellenkezőleg: a szabályok éppen arra utalnak, hogy vállalkozóként elismert forma az is, ha a magánszemély nem egyéni vállalkozóként, hanem az említett KIM rendelet 1. (2) bekezdés c) pontja alapján folytatja a tevékenységét azzal, hogy az Art a alapján természetesen adószámot kell kérnie. Az Evtv. lényeges tartalmi elemnek tekinti a gazdasági tevékenységet, de nem a gazdasági tevékenység végzése határozza meg a jövedelemszámítás módját. Bár az egyéni vállalkozói jogállás az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétellel jön létre, ez azonban a magánszemélyek számára az Evtv. meghatározása alapján nem kötelezettség, hanem lehetőség. Ebből következően, ha más anyagi jogszabály, vagy maga az Szja tv. nem rendelkezik arról, hogy valamely tevékenységet az önálló tevékenységen belül kizárólag egyéni vállalkozás keretében lehet végezni, akkor a magánszemélyt nem lehet arra kötelezni, hogy egyéni vállalkozás keretében folytassa a tevékenységét. Az Szja tv e) pontja például kifejezetten rendelkezik arról, hogy az ügyvédi tevékenység folytatása egyéni vállalkozói tevékenységnek minősül, kivéve, ha annak folytatására ügyvédi iroda keretén belül kerül sor. 56 Lásd pontja

5 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 73 Olyan lista azonban, mely taxatíve, vagy akár általános jelleggel meghatározná a csak egyéni vállalkozás keretében végezhető tevékenységeket, nem áll rendelkezésre. Következésképpen, amennyiben a magánszemélyt egyéni vállalkozóként nem tartják nyilván, akkor az önálló tevékenységből származó jövedelmet sem lehet az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint megállapítani. Ilyen esetben a jövedelemszámítás az Szja tv ai alapján történhet. A fentieket is figyelembe véve az állami adóhatóság nem lehet jogosult egyoldalúan meghatározni, hogy a vállalkozó milyen formában működjön, illetve nem minősíthet át vállalkozókat adószámos magánszemélyből egyéni vállalkozóvá. Az adózó által választott vállalkozási forma felülbírálására az Art. 1. (7) bekezdése sem ad felhatalmazást. Erre nincs is szükség, hiszen az adójogszabályok mindkét formát képesek kezelni: az áfa ebből a szempontból semleges, az adókötelezettséget a vállalkozási forma nem befolyásolja az Szja és a társadalombiztosítás körében pedig külön szabályokat találunk az egyéni vállalkozók, illetve az adószámos magánszemélyek (önálló tevékenységet folytató-, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban tevékenykedő magánszemélyek) kötelezettségeit illetően. Az ezek közötti választás joga a magánszemélyt illeti meg: a döntés során figyelembe kell vennie az egyes vállalkozói formákkal járó eltérő költség-elszámolási, adóalap-megállapítási, járulék és eho fizetési, biztosítási (ellátási) stb. szabályokat. Az Evtv. alapján az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel az egyéni vállalkozói tevékenység elengedhetetlen feltétele, a tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg [7. (6) bekezdése]. Ha azonban a magánszemélyt nem tartják nyilván egyéni vállalkozóként, akkor a jövedelmet sem lehet az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint megállapítani még akkor sem, ha be nem jelentett tevékenységről van szó és az ellenőrzés eltitkolt bevételt tár fel (ilyen esetben az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai alkalmazhatók). A fentiekből az is következik, hogy ha a magánszemély az adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az adószám kiváltásának elmulasztása automatikusan nem jelentheti azt, hogy az eltitkolt bevétel miatt az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint kell a jövedelmet megállapítani. Önálló tevékenységből származó jövedelemként adóköteles a szellemi tevékenységből származó jövedelem is függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató, a szellemi terméket előállító az ellenértéket felhasználási szerződés alapján szerzi meg. Önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a know-how ellenértéke, amellyel szemben a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadások a költségek között elszámolhatóak. Amennyiben a magánszemély a szellemi termékét apportként viszi be a társas vállalkozásba, akkor a társaság által elismert (könyv szerinti) érték lesz a magánszemély önálló tevékenységből származó bevétele. Önálló tevékenységnek tekintendő az értékesítési láncban történő termékkereskedelem is, melynek lényege, hogy a nagykereskedő a területi képviselő részére értékesíti a termékeket, aki pedig úgynevezett tanácsadók részére tovább adja azokat. A tanácsadó feladata, hogy olyan embereket szervezzen be, akik a termékbemutatóhoz szükséges helyszínt biztosítják, összegyűjtik a vételárat és cserébe ingyenes termékeket kapnak, amelyeknek a szokásos piaci értéke az önálló tevékenység ellenértékét képezik. A tanácsadók ügynöki jutalékot számolnak fel, a bemutatók során értékesített termékek árának meghatározott százalékában. Ennek érdekében a tanácsadók ún. ingyenes kezdő készletet kapnak, mely a munkaeszközük lesz. A tanácsadó kezdő készlete a használat ideje alatt munkaeszköz, amikor véglegesen saját tulajdonába adják önálló tevékenységből (egyéni vállalkozásból) származó bevétele lesz. Ekkor a készlet szokásos piaci értéke képezi a bevételt. Amennyiben a tanácsadó egyéni vállalkozó, az ügynöki jutalék vállalkozói bevétel és egyebekben az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a tanácsadó nem egyéni vállalkozóként, hanem önálló tevékenység keretében működik közre az értékesítésben, akkor a területi képviselőnek (ha kifizetőnek minősül) az ügynöki jutalékból az adóelőleget le kell vonnia.

6 74 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal A verseny díja is önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, hiszen a versenyre fel kell készülni, az esemény akár több óráig, gyakran napokig is eltart, és a résztvevők a tevékenységük során kialakuló rangsor alapján részesülnek az előre kitűzött nyereményből. A magánszemély az önálló tevékenységéből származó bevételével szemben elszámolhatja a bevétel megszerzésével kapcsolatban felmerült költségeit, azaz jogosult arra, hogy a verseny során megszerzett összegből levonja a versenynyel kapcsolatos költségeit, mint például a nevezési díjat. Abban az esetben azonban, ha a vetélkedőt, versenyt nyilvánosan meghirdették és azon bárki azonos feltételek mellett vehet részt, akkor a nem pénzben kapott díjra az Szja tv ának az (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (2) Az önálló tevékenységből származó bevételből kivéve, ha törvény másként rendelkezik a rendelkezéseinek figyelembevételével számított rész a jövedelem. (3) Önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít az a bevétel is, a) amelynek adózására e törvény választási lehetőséget ad, és a magánszemély e fejezet rendelkezéseinek alkalmazását választja; b) amely ha e törvény másként nem rendelkezik ingatlant, ingó vagyontárgyat hasznosító tevékenységből származik, ideértve a lábon álló termésnek a föld tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó bevételt is. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély esetében e tevékenységgel összefüggésben megszerzett valamennyi vagyoni érték e tevékenység bevételének minősül. Az önálló tevékenységből származó jellemzően előforduló bevételeket az Szja tv. 2. számú melléklete határozza meg. Ilyen bevételnek minősül többek között: az értékesített termék, áru, szolgáltatás ellenértékeként, vagy ezek előlegeként befolyt vagy váltóval kiegyenlített összeg, természetben kapott ellenérték; a kapott kamat; a kötbér, a késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg. A évtől a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó bevételből megállapított jövedelem is az összevonandó jövedelmek része lett, tehát megszűnt e jövedelmek utáni elkülönült adózás lehetősége. Közös tulajdon esetén a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillet. Közös tulajdon létrejöhet például örökléssel, közös vásárlással. A tulajdonostársak szabadon megállapodhatnak arról, hogy közös tulajdonban lévő ingóság és ingatlan hasznosítása esetén kit és milyen mértékben terheljen az adókötelezettség. Ilyen megállapodás hiányában a tulajdoni hányad alapján kell adózni. Abban az esetben, ha a közös tulajdonban lévő ingatlannak olyan magánszemély is a tulajdonosa, aki az egyéni vállalkozói tevékenységét e közös tulajdonban gyakorolja, akkor az egyéni vállalkozó saját magának jogviszony hiányában e címen nem fizethet bérleti díjat. Nincs akadálya ugyanakkor annak, hogy a tulajdonostársa részére az egyéni vállalkozó bérleti díjat fizessen. Közös tulajdon hasznosítása esetén az Szja tv. 4. (6) bekezdése az irányadó. (4) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető.

7 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 441 TÁRGYMUTATÓ 10 százalék költséghányad 62, 75, 76, 77, 78, 80, 133, 134, ezer forint 100, 119, 126, 220, napos időszak 26 A adó adóalapba nem tartozó 51 adóbevallás 24, 56, 62, 68, 85, 92, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 131, 142, 143, 146, 149, 150, 151, 159, 165, 177, 178, 179, 182, 184, 201, 205, 210, 212, 226, 246, 379, 413, 416 adóelőleg-alap 132, 133, 134, 137, 138, 139 adóelőleget megállapító munkáltató 62, 63, 132, 135, 136, 137 adóelőleg megállapítása 62, 114, 134, 136, 291 adóelőlegnyilatkozatok 136 adóév 13, 23, 26, 48, 50, 62, 64, 65, 76, 88, 89, 90, 101, 108, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 126, 132, 134, 141, 144, 150, 152, 153, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 219, 221, 224, 226, 259, 260, 262, 278, 282, 315, 317, 326, 333, 352, 385, 386, 389, 407, 408, 414, 426, 432 adófizetés 13, 21, 182, 232 adóhatóság 12, 16, 23, 26, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 101, 111, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 141, 148, 149, 160, 161, 168, 179, 181, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 212, 213, 226, 245, 246, 276, 284, 285, 288, 292, 295, 296, 300, 304, 305, 312, 313, 314, 315, 320, 327, 328, 345, 346, 358, 359, 372, 375, 377, 384, 386, 394, 397, 431, 435 adóköteles biztosítási díj 54, 95, 103, 253, 254, 415 adóköteles társadalombiztosítási ellátás 13, 36, 57 adókötelezettség 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29, 36, 45, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 74, 97, 100, 106, 110, 113, 144, 164, 179, 184, 185, 186, 188, 200, 205, 209, 216, 224, 225, 227, 229, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 242, 243, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 276, 278, 280, 282, 284, 285, 289, 290, 294, 315, 317, 329, 332, 334, 345, 369, 377, 393, 397, 412 adókülönbözet 68, 137, 138, 162, 227, 231 adó mértéke 55, 161, 184, 206, 211, 217, 218, 221, 232, 240, 242, 249, 281, 282, 284, 286, 318, 319, 436 adónyilatkozat 62, 63, 64, 179, 322 adómentes bevétel 318 adónyilvántartás 61 adózott követelésállomány 108, 109, 124, 125 ajándéksorsolás 285, 287 alapelvek 12, 13 alapítvány 43 alapkutatás 41, 153, 154, 155 alapnorma 101, 384 alapnyilvántartás 388 alkalmazott kutatás 41, 153, 154, 155 apport 143, 230 Á általános forgalmi adó 50, 57, 66, 72, 179, 360, 382, 388, 390, 391, 392, 419 általános személygépkocsi-normaköltség 386, 432, 434 árengedmény 54, 369 árfolyamnyereségből származó jövedelem 229, 232, 233, 308 árkiegészítés 99, 378, 410 átalányadózás 80, 81, 85, 86, 88, 110, 140, 148, 149, 151, 163, 170, 171, 172, 173, 176, 180, 181, 320 átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó 173 átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő 174 átalányban megállapított jövedelem 78, 110, 139, 171, 172, 174 B balesetbiztosítás 44 baleseti járadék 341 bedolgozó 383 befektetési alap 215 befektetési jegy 211, 214, 239, 243, 244, 334, 393 befektetési szolgáltató 69, 124, 125, 127, 218, 220, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 361, 393 belföld belföldi illetőségű magánszemély 18, 27, 65, 111, 212, 223, 256 bér 13, 25, 95, 136, 279, 304, 333, 380, 415, 418 bérbeadó 40, 52, 71, 77, 78, 79, 164, 281, 282, 431, 432, 434, 435

8 442 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal bérelt ingatlanon végzett felújítási költség 425 béren kívüli juttatás 258, 259, 260, 264, 271, 274 bérfőzés 398 beruházási költség 86, 87, 103, 153, 163, 170, 390, 392, 410, 411, 419, 423, 424, 425 betegségbiztosítás 43, 44, 253, 355, 356, 357 bevallás 15, 24, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 82, 87, 114, 126, 128, 129, 130, 136, 143, 144, 145, 146, 151, 158, 161, 166, 168, 170, 178, 179, 202, 208, 219, 221, 222, 225, 227, 231, 232, 234, 238, 240, 244, 300, 331, 377, 381 bevétel bevételi és költségnyilvántartás 61, 388, 390 bevételi nyilvántartás 61, 388, 390, 391 bevételt csökkentő kedvezmény 154 bingójáték 286 bírság 65, 74, 169, 257, 270, 378, 387, 411, 437 birtok-összevonási cél 377 bizalmi vagyonkezelés 49, 152, 223, 224 bizonylat 42, 47, 48, 50, 56, 58, 59, 60, 85, 141, 171, 173, 309, 375, 390, 391, 393, 395, 397, 406, 412 biztosítási díj 43, 54, 95, 103, 209, 253, 254, 355, 356, 357, 415 biztosítási szerződés 41, 43, 58, 102, 103, 128, 129, 209, 210, 215, 216, 217, 253, 318, 327, 357 biztosító szolgáltatása 44, 357 büntetés-végrehajtás 39, 152, 153, 167 cégautó 164, 373, 418, 434, 436 cégautóadó 164, 334, 418, 420, 432, 433, 434, 435 célrészjegy 39, 207, 229 célzott szolgáltatásra befizetett összeg 323 C Cs családi gazdálkodó 407 családi gazdaság 35, 90, 91, 141, 154, 180, 385, 407, 408, 409 családi járulékkedvezmény 116, 150, 171 családi kedvezmény családi kedvezmény érvényesítésére jogosult 110, 115, 116 Családi napközi ellátás 365 családi pótlék 109, 112, 113, 115, 116, 277 csekély összegű (de minimis) támogatás 39, 161, 316 csereingatlan 189 csereügyletből származó jövedelem 218 csoportos létszámleépítés 303, 363, 372 D dolgozói részvény 293, 294, 393 dolgozói üzletrész 293, 294, 393 dolog 34, 38, 39, 45, 48, 49, 50, 57, 169, 183, 184, 186, 187, 204, 223, 235, 272, 358, 364, 383, 417, 424 donor 359 E EGT-állam 42, 100, 234, 236, 277 egyéb építmény 385, 421, 422, 429 egyéb indokkal adómentes 358 egyéb jövedelem 103, 105, 106, 107, 108, 109, 125, 191, 229, 320, 359 egyéni cég egyéni cég alapítása 142, 144, 150, 151 egyéni erdőgazdálkodói tevékenység 402 egyéni szabadalmi ügyvivő 35 egyéni vállalkozó egyéni vállalkozó adózás utáni jövedelme 167 egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése 179 elhunyt egyéni vállalkozó 146, 147, 148, 149 egyenruha 374 egyház egyházi személy 37, 93, 351 egységes területalapú támogatás 80, 426 egyszerűsített bevallás egyszerűsített bevallási nyilatkozat 379 egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 56, 66, 414 eladási vagy más hasonló jog gyakorlása 105, 299, 301 elemi kár 167, 168, 354 elengedett kötelezettség és átvállalt tartozás 57 elhatárolt veszteség 75, 89, 90, 145, 146, 147, 158, 159, 160, 310, 415 elhunyt magánszemély 146, 148, 158 elismert költség 44, 48, 75, 76, 95, 368, 418 ellenőrzött külföldi társaság 42, 55, 107, 109, 320 ellenőrzött tőkepiaci ügylet 215, 227, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 243, 322, 334 ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem 229, 234, 238 eltartott 110, 111, 112, 113, 115, 135, 136 Erzsébet-utalvány 43, 260, 262, 263, 274, 372 európai részvénytársaság 39, 223 Európai Unió 15, 18, 21, 25, 28, 29, 39, 42, 52, 107, 113, 154, 157, 204, 295, 350, 353, 354, 361, 427, 439 Eva 7, 35, 36, 88, 141, 148, 160, 170, 171, 225, 378, 414

9 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 443 É életbiztosítás 14, 43, 44, 102, 103, 322, 357, 358, 377 életjáradék életjáradékból származó bevétel 205 életjáradéki szerződés 205, 358 építmény 42, 77, 79, 86, 163, 189, 190, 197, 385, 407, 421, 422, 423, 424, 426, 429 épületrész 79, 187, 189, 283 értékelési különbözet 106, 122, 356 értékesítési betétlap 388, 391 értékesítési láncban történő termékkereskedelem 73 értéknövelő beruházás 78, 194, 313, 425 értékpapír értékpapír elidegenítéséből származó jövedelem 49 értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség 214, 228, 231 értékpapír-kölcsönzés 218 értékpapírletét 302 értékpapír megszerzésére fordított érték 214, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 245, 248, 290, 293, 294, 295, 303, 304, 305, 307, 318, 328, 333, 360, 393 érvényes szerződés 186, 187, 346, 347, 375 éti csiga 398 étkezési utalvány 359 F fedezeti alapból történő befektetések hozama 106, 356 fegyveres szervek 32, 33, 97, 364 fejlesztési tartalék 86, 87, 146, 158, 165, 166, 170, 177, 178, 333, 409, 427 felelősségbiztosítás 36, 357, 378, 387, 412, 436 felszolgálási díj 311, 352 fémhulladék 182, 185 fizetendő adóelőleg 137, 138, 162 fizetővendéglátó fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély 180 foglalkoztatási kedvezmény 146, 152, 158, 177, 178, 409 földrendezés 189 független felek 33, 362, 410 G gazdasági munkáltató 26 gazdasági társaság gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége 92, 94 gazdasági tevékenység 35, 71, 72, 135, 155, 182, 185, 195, 198, 200 Gy gyermekgondozási segély 275, 342 gyermeknevelési támogatás 275, 342 gyógyüdültetés 364 H halál esetére szóló életbiztosítás 102, 357, 358, 377 hallgatói munkadíj 96 hallgatói szerződés 41, 351 házassági életközösség 188 házassági vagyonközösség 188, 201, 359 házastárs 104, 113, 114, 115, 136, 188, 201, 256, 292, 293, 341, 359, 381, 386, 406, 417, 420, 431, 433 helyi önkormányzat 17, 202, 276, 279, 341, 343, 352, 362, 364, 365, 381, 418 hírközlő berendezések 422 hitelintézet 42, 124, 177, 179, 209, 210, 214, 218, 225, 236, 239, 240, 241, 242, 244, 276, 279, 311, 343, 344, 345, 346, 347, 357, 361, 362, 375, 376, 431 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 107, 207, 211, 212, 214, 215, 229, 237 hivatali, üzleti utazás 42, 52, 53, 251, 381, 387, 418, 433 hozam 43, 122, 198, 199, 200, 201, 207, 209, 210, 214, 217, 224, 239, 240, 241, 242, 244, 355, 393 hozzátartozói nyugellátások 37 I igazolás nélkül elszámolható költség 29, 65, 133, 134 illeték megállapításához figyelembe vett 194 ingatlan ingatlan átruházás 201, 284 ingatlan bérbeadás 76 ingatlan értékesítés 196 ingatlan szerzési időpontja 187, 188, 189, 190 ingó 24, 25, 38, 39, 49, 58, 61, 62, 64, 65, 74, 76, 83, 135, 144, 178, 182, 183, 184, 185, 192, 204, 205, 283, 290, 358, 378, 407, 410 internet 46, 254, 360, 381, 417 irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 36, 37, 126 iskolakezdési támogatás 271 J jármű járművezető gyakorlati szakoktatók 385, 420, 436 jellemzően előforduló költség 435

10 444 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal jogosultsági hónap 113, 114, 115 jogról való lemondás 104, 296, 297 jogszabály alapján választott tisztségviselő 92 jövedelem jövedelem megszerzésének időpontja 14, 56, 110, 212, 232, 247, 304, 375 jövedelem-(nyereség-)minimum 160, 161, 167, 168 jövedelempótlék 341, 351 jövedelemszerzés helye 18, 23, 65, 131, 320 jövedelmet pótló kártérítés 14, 36 jutalom 14, 95, 351 K kamarai tagdíj 53, 100 kamat kamatjövedelem 25, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 229, 233, 237, 243, 283, 318, 322, 324, 328 kamatkedvezmény 45, 277, 278, 280, 343, 418 kamattámogatás 83, 360 késedelmi kamat 14, 74, 80, 88, 186, 187, 190, 211, 378, 381, 411, 416, 437 kár 41, 167, 168, 354, 356 kárpótlási jegy 228, 291, 292, 293 kártyajáték 286 kedvezményezett kedvezményezett eltartott 111, 112, 113, 115, 135, 136 Kedvezményezett részesedéscsere 294 késedelmi pótlék 80, 88, 145, 146, 162, 166, 169, 281, 282, 313, 387, 437 kifizető 13, 15, 23, 25, 30, 33, 34, 42, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 76, 77, 103, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 183, 185, 201, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 231, 232, 238, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 286, 288, 290, 291, 295, 296, 300, 301, 309, 317, 328, 329, 334, 349, 354, 356, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 377, 384, 389, 390, 391, 418, 433, 435 kifizetőt terhelő adó 14, 250, 251, 254, 257, 285, 286, 300 kiküldetés 33, 34, 52, 251, 252, 381, 384, 418, 419 kiküldetési rendelvény 42, 53, 384, 387, 433, 435 kisajátítás 189, 354, 421 kísérleti fejlesztés 41, 153, 154, 155, 423, 424, 427, 430 kistermelői költségátalány 90 kisvállalkozások adókedvezménye 139, 161 kisvállalkozói kedvezmény 86, 146, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 177, 178, 392, 415, 434 kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz 158, 162, 165, 166, 178, 378, 386, 410, 411, 431 know-how 73, 230, 424 kockázat 47, 219, 355 kockázati biztosítás 207, 209, 210, 211, 215, 216, 355, 380, 416 kockázati tőkealap 223 korábban munkanélküli személy 89, 153 költség költségtérítés címén kapott bevétel 95 költségtérítés 17, 29, 42, 75, 77, 95, 96, 97, 98, 99, 133, 134, 275, 330, 334, 359, 361, 383, 384, 413, 436 könyvelői díjkedvezmény 119 kötbér 14, 74, 186, 279, 378, 381, 411, 416 kötelező tartási időszak 302, 303, 305, 306, 307, 308 kötelező várakozási idő 44, 106 közadakozás 359, 378, 411 közalapítvány 348, 349, 373 közeli hozzátartozó 256, 264 közjegyző közjegyzői iroda 35, 39, 140, 142, 145, 223, 317 közös őstermelői igazolvány 90, 309, 408 közös tulajdonban lévő ingatlan 188 kulturális szolgáltatás 372 külföldi illetőségű előadóművész 15 külföldi illetőségű magánszemély 15, 18, 24, 137, 349 külföldi kiküldetés 52, 251, 381, 384, 418 külföldön megfizetett adó 21, 55, 56, 117, 131, 212, 213, 225, 226, 233, 249 L lakás lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet 118, 342, 375 lakáscélú felhasználás 347 lakáscélú hitel 117, 118, 280, 347 lakáscélú munkáltatói támogatás 311, 343, 375 lakáscsere 187 lakásépítési kedvezmény 118 lakáskorszerűsítés 279 lakásszerzési kedvezmény 198, 413 lakóhely 96, 97, 326 lekötési időszak 239, 240, 241, 242, 243, 244 lekötött számlakövetelés 122 lízingdíj 289, 382, 409, 419, 431, 432

11 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 445 M magánszemély képzése 420, 421 magánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott 358 magánnyugdíjpénztár 37, 43, 52, 53, 101, 123, 319, 320 magzat 112, 115, 136, 275 Magyar Corvin-lánc kitüntetés 350 megszerzésre fordított összeg 182, 193, 194, 195, 206, 230, 241, 245, 411 megtakarítási Irányelv 25, 212, 213 megváltozott munkaképességű alkalmazott 89, 153, 162 melioráció 192, 425 méltányolható lakásigény 279, 280, 344, 345, 346 mezőgazdasági kistermelő 81, 90, 133, 170, 171, 174, 176, 310, 402 mezőgazdasági őstermelő 17, 36, 64, 65, 67, 71, 75, 87, 89, 90, 91, 119, 176, 309, 310, 311, 334, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 398, 406, 415 mezőgazdasági őstermelői tevékenység 36, 84 mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó 159 minimálbér 89, 119, 132, 152, 153, 158, 167, 169, 253, 256, 257, 260, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 316, 349, 352, 353, 355, 387, 437 MRP szervezet 39, 223, 228, 246, 248, 249, 372 munkába járás 41, 45, 96, 97, 98, 100, 369, 433 munkabér 24, 42, 58, 68, 84, 95, 134, 363, 383 munkáltató munkáltatói adómegállapítás 61, 120, 121, 123, 127, 179, 310, 319 munkáltatói hozzájárulás 274, 275, 415 munkaruházati termék 372, 374, 381, 418 munkavállalói értékpapír-juttatási program 230, 301, 306, 308, 311, 324, 328 munkaviszony Munkaviszonyban folytatott tevékenység 92 munkaviszonyból származó jövedelem 210, 279 munkaviszonyból származó rendszeres bevétel 132 műszaki berendezés 421, 422 műszer 396, 422 művészeti tevékenységet folytató magánszemély 382, 420 N napidíj 28, 349 napi munkába járás 97 naplófőkönyv 61, 173, 388, 389, 398 nem anyagi javak 33, 41, 75, 79, 80, 103, 142, 157, 163, 165, 169, 170, 180, 310, 378, 379, 380, 382, 392, 408, 410, 414, 415, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 437 nem-nyugdíj szolgáltatás 125, 131 nem önálló tevékenység nem önálló tevékenységből származó bevétel 95, 133 nem önálló tevékenységből származó bevételt az adóalap megállapítása előtt csökkenti 100 nem önálló tevékenységből származó jövedelem 15, 31, 45, 92, 96, 134 nem pénzben 14, 39, 45, 50, 74, 205, 225, 249, 250, 274, 285, 288, 290, 349, 364, 365, 366, 374, 389, 418 nem terheli adóelőleg 131 nem vagyoni kártérítés 14 nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj 351 Nemzeti Földalap 376 nemzeti gondozási díj 341 nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 37 nemzetközi szerződés 15, 18, 28, 32, 42, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 76, 80, 81, 86, 87, 90, 92, 117, 160, 161, 167, 168, 172, 173, 176, 212, 225, 249, 295, 310, 315, 349, 381, 386, 418, 426, 431 nyereményből származó jövedelem 32 NYESZ-R 42, 109, 125, 126, 127, 245, 327, 357 nyilatkozatok 244 nyilvántartás 33, 56, 59, 60, 61, 81, 86, 87, 110, 144, 170, 219, 221, 238, 256, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 289, 293, 300, 311, 313, 351, 382, 385, 386, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 415, 430, 432, 436 nyilvántartási kötelezettség 60, 142, 144 nyilvántartott adókülönbözet 162 nyugdíj nyugdíjalapot képező jövedelem 52, 330, 415, 437 nyugdíjbiztosítás 128, 129 nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat 67, 108, 123, 124, 125, 130, 327 nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés 108 nyugellátásra jogosító szolgálati idő 52, 330, 415, 437 O olimpiai járadék 37, 348 országgyűlési képviselő 33, 382 osztalék 25, 32, 33, 62, 66, 107, 110, 125, 222, 223, 224, 225, 239, 243, 244, 290, 393 osztalékból származó jövedelem 222, 244

12 446 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Ö önadózás 62, 64, 201 önálló tevékenység önálló tevékenységből származó bevétel 74, 95, 133, 134, 386 önálló tevékenységből származó jövedelem 15, 31, 45, 71, 73, 92, 96, 134, 150, 151, 177, 178, 181, 377, 389 önkéntes kölcsönös biztosítópénztár önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által 102, 121, 131 önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 44, 101, 106, 121, 135, 274, 356 önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat 120, 130, 333 önsegélyező pénztár 120, 274, 275, 276 öregségi nyugdíjkorhatár 36, 37, 43, 126 öröklés öröklési szerződésből származó jövedelem 204 örökség 83, 187, 358 összevont adóalap összevont adóalap megállapítása 110 összevont adóalap része 23, 75, 76, 200 ösztöndíj ösztöndíjas foglalkoztatott 96 özvegyi nyugdíj 341 Ő őstermelői igazolvány 35, 90, 141, 309, 311, 312, 388, 391, 398, 402, 406, 408 pénz 50, 56, 57, 58, 83, 255, 285, 286, 287, 296, 358 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 218, 236 praxisjog 103, 104, 423 prevenciós szolgáltatás 120, 122, 317 privatizációs lízing 289 privatizációs lízingből származó jövedelem 289 regisztrált mezőgazdasági termelő 385 rendelkezés az adóról 120 reprezentáció 38, 251, 255, 256, 326 részarány földtulajdon 194, 195 részjegy 39, 228, 229 részletező nyilvántartások 61, 174, 391, 398 részletre történő eladás 186 rokkantsági járadék 341 P R S saját gazdaság 36, 398, 399 saját gazdaságban termelt gyümölcs 398 saját tulajdonú személygépkocsi 386, 387, 432, 433, 434, 435 segítő családtag 83, 92, 95, 380, 394, 415 sorsolásos játék 285, 286 sportesemény 317 súlyos fogyatékosság 98, 120, 137, 311, 397 Sz szakképző iskolai tanuló 153, 254, 353 szakmai gyakorlat 41, 95, 351 szakszervezet 133, 134, 256, 274 szállítóeszközök 422 számított követelés 108 számított összeg 137, 145, 146, 195, 196, 197, 198, 200, 206, 416 személybiztosítás 43, 44, 357 személygépkocsi 40, 48, 49, 92, 163, 164, 190, 310, 373, 379, 384, 386, 387, 410, 414, 417, 418, 420, 427, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438 személyi kedvezmény 117, 119, 120, 136, 138, 139, 311, 330 szépkorúak 352 szerencsejáték 7, 32, 257, 285, 286, 287, 329 szerződő fél 220, 330 szociálisan rászoruló 341, 348 szociális és más ellátások 341 szociális gondozói díj 342 szociális segély 341, 348 szociális szövetkezet 353 szokásos piaci érték 33, 51, 124, 184, 211, 214, 229, 241, 245, 378, 410 szokásos tartózkodási hely 22 szolgáltatási díj 262 szolgáltató állatorvosi tevékenység 35, 140 szövetkezet 39, 156, 205, 207, 214, 223, 228, 274, 295, 296, 353, 358, 398 T TÁMOP 354, 361 tanulószerződés 41, 89, 153, 351 tárgyi eszköz 40, 41, 75, 77, 81, 86, 87, 103, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 178, 310, 313, 378, 379, 382, 385, 386, 390, 392, 397, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 437, 438, 439 társadalombiztosítási ellátás 13, 36

13 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 447 társasház 17, 53, 94, 282, 283, 284 társas vállalkozás 32, 41, 66, 68, 92, 94, 95, 100, 101, 102, 132, 136, 222, 223, 227, 230, 237, 245, 246, 247, 248, 271, 273, 274, 277, 279, 291, 292, 293, 317, 376 társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes 92, 94 tartási szerződés 205 tartós befektetésből származó jövedelem 55, 240, 241, 244 tartós befektetési szerződés 124, 239, 241, 243, 244, 245 tartós földhasználat 187 tartozás 45, 49, 57, 68, 366 telek 42, 78, 169, 189, 192, 196, 283, 421, 425 temetési segély 341 tenyészállat 421, 422, 423, 425, 430 termőföld termőföld átruházásából származó jövedelem 376 termőföld haszonbérbe adása 376 tételes átalányadózás 80, 180, 181, 320 tételes költségelszámolás 75, 76, 77, 78, 80, 81, 89, 90, 91, 134, 147, 173, 342, 405, 406, 408 tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági 67, 89, 90, 310 tiszteletdíj 29, 95, 136 tisztességtelen árfolyam-befolyásolás 108 U utalvány 38, 43, 45, 49, 52, 204, 250, 251, 254, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 277, 290, 353, 359, 360, 372, 374 Ü üdülési szolgáltatás 260, 273, 274 ügyvéd 35, 47, 177, 178, 179, 224, 377 ügyvédi iroda 35, 39, 47, 72, 140, 142, 145, 223, 224, 296, 313, 317 üzemanyagár 42, 101, 312, 384, 386, 431, 433, 435 üzemanyag-felhasználás 384 üzemanyag-fogyasztási norma 42, 383, 384, 386, 431 üzemanyag-megtakarítás 95, 100, 133, 134 üzleti ajándék 38, 251, 256, 326 V vagyoni betét 33, 39, 229, 230, 393 vagyoni érték 41, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 57, 74, 102, 108, 141, 191, 205, 207, 211, 212, 214, 222, 223, 225, 234, 285, 286, 289, 290, 291, 296, 297, 301, 307, 349, 350, 351, 355, 358, 359, 364, 371, 373 vagyoni értékű jog 49, 58, 61, 62, 64, 65, 103, 108, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 201, 202, 204, 205, 376, 412, 413, 423 vagyoni hozzájárulás 39, 227, 229, 247, 292, 293, 305 választott könyvvizsgáló 71 vállalkozásból kivont jövedelem 32, 110, 199, 201, 225, 245, 246, 247, 248, 249, 250 vállalkozó 17, 27, 34, 35, 36, 46, 55, 58, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 75, 77, 81, 86, 87, 95, 106, 131, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 203, 209, 211, 214, 313, 315, 317, 319, 330, 334, 365, 388, 389, 390, 391, 398, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 vállalkozói bevétel 73, 133, 139, 141, 146, 147, 150, 151, 153, 158, 160, 165, 167, 172, 260, 414, 432, 434 vállalkozói kivét 74, 75, 138, 139, 150, 317, 389, 390, 394 vállalkozói osztalékalap 143, 144, 145, 146, 147, 149, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 413, 416, 417, 437 vállalkozói személyi jövedelemadó 86, 87, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 160, 161, 163, 168, 172, 173, 174, 315 várandósság 112, 113, 115, 136, 275 védőoltás 373 végrehajtói iroda 35, 39, 140, 142, 145, 223, 313, 317 vendégtanár 350 veszteségelhatárolás 159, 160, 238 vételár 165, 186, 187, 191, 193, 215, 218, 231, 247, 343, 346, 347, 419, 426 vételi jog 104, 105, 186, 193, 203, 297, 306 vételi vagy más hasonló jog gyakorlása 104 vezető tisztségviselő 32, 47, 94, 301, 302, 306, 307 visszaváltható utalvány 374

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói

A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói A 2013. évi személyi jövedelemadó-bevallás legfontosabb tudnivalói Összeállította: Horváth Józsefné Okl. adószakértő nem kell az 1353-as számú bevallást benyújtani - ha az adózó az adóévben egyáltalán

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18

e-apeh_p_(6.5.14)_4.1 Nyomtatva : 2008.05.12 12.18.18 Tisztelt Adózó! Kérjük jelölje meg, hogy a 0753-as bevallását "magánszemélyként" vagy egyéni vállalkozóként és/vagy mezőgazdasági őstermelőként nyújtja be. a) magánszemélyként nyújtom be a bevallásom X

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz

Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz Tájékoztató a 10NY29 munkáltatói elszámoláshoz adható nyilatkozathoz (Részlet a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására

KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1 melléklet a 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési lakhatási támogatás megállapítására 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Munkáltatói adó-megállapítás

Munkáltatói adó-megállapítás A tartalomból: A magánszemélyek személyi jövedelemadó bevallása Munkáltatói bevallás Csökkentett adattartalmú bevallás 2015. évi 3.szám, 2015.január 29. Egyszerűsített adóbevallás Adónyilatkozat Fontos

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép.

NYILATKOZAT. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. Adózó adóazonosító jele. utóneve. jellege hsz. ép. az egyszerűsített bevallás (1353E) elkészítéséhez (személyi jövedelemadó,egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás és egészségügyi hozzájárulás) vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal H I V A 1353NY

Részletesebben

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap:

10M30. közt. közt. Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alapja:** Alap: 10M30 A munkáltató (társas vállalkozás, polgári jogi társaság) által az szja előleg levonásánál figyeleme vett összegekről kiadott igazolás, a 2010. évi személyi jövedelemadó és különadó evallásához 1.

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő:

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában

2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában 2014. évi változások a személyi jövedelemadóban és a kisadózó vállalkozások tételes adójában Családi kedvezmény érvényesítésének feltétele Adóelőleg-levonáshoz, bevalláshoz (munkáltatói adómegállapításhoz)

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására

2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez. KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására KÉRELEM lakhatási települési támogatás megállapítására 2. melléklet a /2015.(..) önk. rendelethez 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.1.Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda/Egészségügyi, Szociális Csoport 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. KÉRELEM SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁG ALAPJÁN IGÉNYELHETŐ BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁSHOZ KÉRELMEZŐ

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása

Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása Egyéni vállalkozók, őstermelők bevallása Támogatások elszámolása A támogatásokról nyilvántartást kell vezetni és év végén célszerű áttekinteni, hogy a támogatások

Részletesebben

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület

A postára adás dátuma: A beérkezés dátuma: Az átvevő adóhatóság kódja: helye: közterület. neve. SWIFT kód: közterület Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (A) H I V A T A L 0953 BEVALLÁS a 2009. évre a személyi jövedelemadó, a járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás és a

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról1 Az egészségügyi szolgáltatásokra szolidaritási elv alapján jogosultak ellátásai pénzügyi fedezetének biztosítása és az arányos közteherviselés elvének

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP

ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP ÁTMENETI SEGÉLYT IGÉNYLÖ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési idő: 19 év hónap nap Nyugdíjas esetén nyugdíjas

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról hatályos 2008.01.01-től. Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról hatályos 2008.01.01-től. Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról hatályos 2008.01.01-től Ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem 59. Az ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog visszterhes

Részletesebben

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő

Adóváltozások 2012. (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Adóváltozások 2012 (A Kormány által eredendően benyújtott T/4662-es törvényjavaslat alapján) Lucz Zoltánné adószakértő Személyi jövedelemadó Page 2 Adójóváírás, bruttósítás Megszűnik az adójóváírás. Sávos

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Kérelem a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására

Kérelem a közgyógyellátás megállapítására 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS TURISZTIKAI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2015. január 1-től Személyi jövedelem adókulcs: 16% Minimálbér, bruttó: 105 000 Garantált bérminimum, bruttó

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó

Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai, 2013. Személyi jövedelemadó A társasház külön törvény 1 alapján működő jogintézmény, amely alapító okirattal jöhet létre olyan épületingatlanon, amely legalább

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása)

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez (idősek nappali ellátása) A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő adatok figyelembevételével töltendő

Részletesebben

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. )

KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) KÉRELEM AUTÓBUSZBÉRLET DÍJÁNAK MEGTÉRÍTÉSÉHEZ (ÖR 25. ) Kérelmező neve: Születési neve: Anyja neve : Születési helye, ideje : év hó nap Családi állapota: TAJ száma : Lakóhelye: Tartózkodási helye : Szükség

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 3.sz. melléklet KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB ADÓKÖTELES JUTTATÁSOK, EGYÉB KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 2011 Névszerinti nyilvántartást azokról a juttatásokról kell vezetni: a) amelyről

Részletesebben

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához

K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához K É R E L E M a települési ápolási támogatás megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok: 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 11 ELSŐ RÉSZ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 15 I. FEJEZET BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG 15 1. A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ELBÍRÁLÁSA 15 1.1. A teljes körű biztosítottak 15 1.1.1. A foglalkoztatott

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs:

9. A nyilatkozatot tevő magánszemély aláírása: 8. Munkáltatóm, rendszeres bevételt juttató kifizetőm van: nincs: Adóelőleg-nyilatkozat a 2015. évben a családi kedvezmény (és járulékkedvezmény) érvényesítéséről (Kérjük, olvassa el a nyilatkozat kitöltési útmutatóját!) I. A nyilatkozatot adó magánszemély neve:.. adóazonosító

Részletesebben

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014

Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 Adó Hírlevél SZJA bevallás 2014 2014. április Magánszemélyek adóbevallása 2014 Belföldi illetőségű magánszemélyeknek a teljes jövedelmük után, míg a nem belföldi illetőségű magánszemélyeknek a Magyarországon

Részletesebben

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 8.sz. Függelék (63/2006.(III.27.)Kom. rendelet alapján) KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására 1. A KÉRELMEZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4.

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Alulírott (név), mint az elhunyt magánszemély (házastársa, gyermeke, szülője, testvére,

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához. Születési neve:... Anyja neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély/ Temetési segély megállapításához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály

Szatmári László főosztályvezető-helyettes. Jövedelem és forgalmi adók főosztály Szatmári László főosztályvezető-helyettes Jövedelem és forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke valamennyi (összevont adóalapba tartozó és külön

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Társasházak adózásának alapvető szabályai 2015. Személyi jövedelemadó A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014.

Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014. Személyi jövedelemadó Társasházak adózásának alapvető szabályai 2014. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) megalkotásával párhuzamosan szükségessé vált a társasházakról

Részletesebben

Az előadás képei letölthetőek:

Az előadás képei letölthetőek: Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási díjak adózása 2015 Budapest, 2014. december 15. Előadó: Vadász Iván alelnök Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások Biztosítási

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt KÉRELEM rendkívüli települési támogatás iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3. Anyja neve:... 1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap):... 1.5. Lakóhelye:...

Részletesebben

7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával

7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával 7.1. Az adóköteles jövedelem megállapítása tételes költségelszámolás alkalmazásával Tételes költségelszámolás alkalmazása esetén az adóköteles jövedelem kiszámításához a bevételből kiindulva először az

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

Személyi jövedelemadó - 2012

Személyi jövedelemadó - 2012 Személyi jövedelemadó - 2012 Bérleti díj adózása Általánossá vált a kifizető adóelőleg-levonási kötelezettsége [Szja tv. 46. (4) bekezdés]. A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania: az őstermelői

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez

KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez KÉRELEM önkormányzati segély igényléséhez 1. Kérelmező adatai: Név :... Születési név:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... TAJ szám:... Telefonszám: e-mail:...

Részletesebben