A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2014."

Átírás

1 A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2014

2 Szerzők: Szűcs Józsefné Kopányiné Mészáros Edda Dr. Székely Zsuzsanna Dr. Rosenfeld Anita Dr. Pickarczyk Zoltán Lektor: Dr. Horváth Ilona Szerkesztő: Dr. Andrási János Antalné Sorozatszerkesztő: Dr. Baté Zsuzsanna ISSN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Budapest, XIII. Mór u Felelős kiadó: dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 71 MÁSODIK RÉSZ AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP ÉS ANNAK ADÓJA Az önálló tevékenységből származó jövedelem VI. Fejezet AZ ÖSSZEVONT ADÓALAP (1) Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység (1) Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely e törvény szerint nem tartozik a nem önálló tevékenység körébe. Ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai parlamenti, a nemzetiségi szószólói, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Az önálló tevékenységek körét e törvényhely példálózó jelleggel sorolja fel. A nem önálló tevékenységeket ezzel szemben az Szja tv. tételesen határozza meg, így elmondható, hogy mindaz a tevékenység, amely nem tartozik a nem önálló tevékenységek körébe, és amelynek eredményeként a magánszemély oly módon jut bevételhez, hogy annak költségeit ő viseli, az az önálló tevékenység körébe tartozik. Önálló tevékenység például az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő, a választott könyvvizsgáló tevékenysége, az európai parlamenti, az országgyűlési képviselői, valamint a helyi önkormányzati képviselői tevékenység. Az országgyűlési képviselők választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba az a szabály, amely az országgyűlési képviselői tevékenységet nem önálló tevékenységként nevesíti. Önálló tevékenységnek minősül a bérbeadási tevékenység, továbbá a megbízási szerződés alapján végzett tevékenység. Sok esetben az önálló tevékenységet folytatók nem rendelkeznek vállalkozói igazolvánnyal, de ettől függetlenül adószámmal igen (adószámos magánszemélyek), így az Áfa tv. alanyainak minősülnek üzletszerű tevékenységükre tekintettel. Annak a megítélése, hogy az adott tevékenység folytatható-e vállalkozói igazolvány kiváltása nélkül adószámmal rendelkező magánszemélyként, az Evtv., valamint külön jogszabályok nyújtanak segítséget. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ennek megítélése alapvetően nem az adóhatóság feladata. Amennyiben a magánszemély nem szerepel az Evtv. szerinti nyilvántartásban és az Szja tv. szerint más ismérv alapján sem tekinthető egyéni vállalkozónak, akkor a jövedelem megállapításakor az önálló tevékenységből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A kérdés felvetését illetően az Art. értelmező rendelkezéseiből célszerű kiindulni. Az Art ának 28. pontja szerint vállalkozási tevékenység: az a rendszeres gazdasági tevékenység, amelyet a magánszemély, illetve a jogi személy vagy egyéb szervezet saját nevében és kocká- 54 Hatályos: országgyűlési képviselők választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napjáig. 55 Módosította: évi XXXVI. törvény 158. (5) b), évi CC. törvény Hatályos: országgyűlési képviselők választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napjától.

4 72 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal zatára üzletszerűen végez. A pontja értelmében pedig vállalkozónak akkor minősül a magánszemély, ha belföldön saját nevében és kockázatára az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói tevékenységet végez és az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szerepel, továbbá az az egyéb magánszemély, akinek a tevékenységét törvény vállalkozási tevékenységnek minősíti... Az Evtv. 2. (1) bekezdése szerint Magyarország területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű rendszeresen, nyereség és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet. Az anyagi szabályok között az Áfa tv. 6. (1) bekezdése az Szja tv pontjában foglaltakkal azonos módon határozza meg a gazdasági tevékenység fogalmát. 56 Az Szja tv a) pontja alapján egyéni vállalkozónak minősül az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő magánszemély, az említett nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) tekintetében. Említést érdemel az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet, melynek 1. (2) bekezdése értelmében: önálló vállalkozónak kell tekinteni: a) az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló évi CXV. tv. hatálya alá tartozó, az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozókat; b) az egyéni vállalkozói nyilvántartásban nem szereplő, az alábbi tevékenységet folytatókat: ba) a magán-állatorvosi tevékenység, bb) az egyéni ügyvédi tevékenység, bc) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenység, bd) az egyéni közjegyzői tevékenység, be) az önálló bírósági végrehajtói tevékenység. c) az adószámmal rendelkező, az általános forgalmi adó hatálya alá tartozó magánszemélyeket, az adószám kiváltására kötelezett magánszemélyt, az Szja tv pontja szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytató magánszemélyt. Mint látható, a vállalkozói tevékenység folytatása nem igényel feltétlenül egyéni vállalkozói jogállást, azaz nem csak az adójogszabályok ismerik el az adószámos magánszemélyt, mint vállalkozót. A fenti jogszabályi rendelkezések összevetéséből következik egyrészt, hogy a gazdasági tevékenység és a vállalkozási tevékenység fogalmai a tartalmi jegyek (üzletszerűség, rendszeresség) tekintetében átfedik egymást, másrészt, hogy ezek végzését az adójogszabályok nem kötik meghatározott formához. Éppen ellenkezőleg: a szabályok éppen arra utalnak, hogy vállalkozóként elismert forma az is, ha a magánszemély nem egyéni vállalkozóként, hanem az említett KIM rendelet 1. (2) bekezdés c) pontja alapján folytatja a tevékenységét azzal, hogy az Art a alapján természetesen adószámot kell kérnie. Az Evtv. lényeges tartalmi elemnek tekinti a gazdasági tevékenységet, de nem a gazdasági tevékenység végzése határozza meg a jövedelemszámítás módját. Bár az egyéni vállalkozói jogállás az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétellel jön létre, ez azonban a magánszemélyek számára az Evtv. meghatározása alapján nem kötelezettség, hanem lehetőség. Ebből következően, ha más anyagi jogszabály, vagy maga az Szja tv. nem rendelkezik arról, hogy valamely tevékenységet az önálló tevékenységen belül kizárólag egyéni vállalkozás keretében lehet végezni, akkor a magánszemélyt nem lehet arra kötelezni, hogy egyéni vállalkozás keretében folytassa a tevékenységét. Az Szja tv e) pontja például kifejezetten rendelkezik arról, hogy az ügyvédi tevékenység folytatása egyéni vállalkozói tevékenységnek minősül, kivéve, ha annak folytatására ügyvédi iroda keretén belül kerül sor. 56 Lásd pontja

5 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 73 Olyan lista azonban, mely taxatíve, vagy akár általános jelleggel meghatározná a csak egyéni vállalkozás keretében végezhető tevékenységeket, nem áll rendelkezésre. Következésképpen, amennyiben a magánszemélyt egyéni vállalkozóként nem tartják nyilván, akkor az önálló tevékenységből származó jövedelmet sem lehet az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint megállapítani. Ilyen esetben a jövedelemszámítás az Szja tv ai alapján történhet. A fentieket is figyelembe véve az állami adóhatóság nem lehet jogosult egyoldalúan meghatározni, hogy a vállalkozó milyen formában működjön, illetve nem minősíthet át vállalkozókat adószámos magánszemélyből egyéni vállalkozóvá. Az adózó által választott vállalkozási forma felülbírálására az Art. 1. (7) bekezdése sem ad felhatalmazást. Erre nincs is szükség, hiszen az adójogszabályok mindkét formát képesek kezelni: az áfa ebből a szempontból semleges, az adókötelezettséget a vállalkozási forma nem befolyásolja az Szja és a társadalombiztosítás körében pedig külön szabályokat találunk az egyéni vállalkozók, illetve az adószámos magánszemélyek (önálló tevékenységet folytató-, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban tevékenykedő magánszemélyek) kötelezettségeit illetően. Az ezek közötti választás joga a magánszemélyt illeti meg: a döntés során figyelembe kell vennie az egyes vállalkozói formákkal járó eltérő költség-elszámolási, adóalap-megállapítási, járulék és eho fizetési, biztosítási (ellátási) stb. szabályokat. Az Evtv. alapján az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel az egyéni vállalkozói tevékenység elengedhetetlen feltétele, a tevékenység a nyilvántartásba vétel napján kezdhető meg [7. (6) bekezdése]. Ha azonban a magánszemélyt nem tartják nyilván egyéni vállalkozóként, akkor a jövedelmet sem lehet az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint megállapítani még akkor sem, ha be nem jelentett tevékenységről van szó és az ellenőrzés eltitkolt bevételt tár fel (ilyen esetben az önálló tevékenységből származó jövedelem szabályai alkalmazhatók). A fentiekből az is következik, hogy ha a magánszemély az adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az adószám kiváltásának elmulasztása automatikusan nem jelentheti azt, hogy az eltitkolt bevétel miatt az egyéni vállalkozókra vonatkozó rendelkezések szerint kell a jövedelmet megállapítani. Önálló tevékenységből származó jövedelemként adóköteles a szellemi tevékenységből származó jövedelem is függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató, a szellemi terméket előállító az ellenértéket felhasználási szerződés alapján szerzi meg. Önálló tevékenységből származó bevételnek minősül a know-how ellenértéke, amellyel szemben a bevétel megszerzése érdekében felmerült kiadások a költségek között elszámolhatóak. Amennyiben a magánszemély a szellemi termékét apportként viszi be a társas vállalkozásba, akkor a társaság által elismert (könyv szerinti) érték lesz a magánszemély önálló tevékenységből származó bevétele. Önálló tevékenységnek tekintendő az értékesítési láncban történő termékkereskedelem is, melynek lényege, hogy a nagykereskedő a területi képviselő részére értékesíti a termékeket, aki pedig úgynevezett tanácsadók részére tovább adja azokat. A tanácsadó feladata, hogy olyan embereket szervezzen be, akik a termékbemutatóhoz szükséges helyszínt biztosítják, összegyűjtik a vételárat és cserébe ingyenes termékeket kapnak, amelyeknek a szokásos piaci értéke az önálló tevékenység ellenértékét képezik. A tanácsadók ügynöki jutalékot számolnak fel, a bemutatók során értékesített termékek árának meghatározott százalékában. Ennek érdekében a tanácsadók ún. ingyenes kezdő készletet kapnak, mely a munkaeszközük lesz. A tanácsadó kezdő készlete a használat ideje alatt munkaeszköz, amikor véglegesen saját tulajdonába adják önálló tevékenységből (egyéni vállalkozásból) származó bevétele lesz. Ekkor a készlet szokásos piaci értéke képezi a bevételt. Amennyiben a tanácsadó egyéni vállalkozó, az ügynöki jutalék vállalkozói bevétel és egyebekben az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a tanácsadó nem egyéni vállalkozóként, hanem önálló tevékenység keretében működik közre az értékesítésben, akkor a területi képviselőnek (ha kifizetőnek minősül) az ügynöki jutalékból az adóelőleget le kell vonnia.

6 74 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal A verseny díja is önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, hiszen a versenyre fel kell készülni, az esemény akár több óráig, gyakran napokig is eltart, és a résztvevők a tevékenységük során kialakuló rangsor alapján részesülnek az előre kitűzött nyereményből. A magánszemély az önálló tevékenységéből származó bevételével szemben elszámolhatja a bevétel megszerzésével kapcsolatban felmerült költségeit, azaz jogosult arra, hogy a verseny során megszerzett összegből levonja a versenynyel kapcsolatos költségeit, mint például a nevezési díjat. Abban az esetben azonban, ha a vetélkedőt, versenyt nyilvánosan meghirdették és azon bárki azonos feltételek mellett vehet részt, akkor a nem pénzben kapott díjra az Szja tv ának az (5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (2) Az önálló tevékenységből származó bevételből kivéve, ha törvény másként rendelkezik a rendelkezéseinek figyelembevételével számított rész a jövedelem. (3) Önálló tevékenységből származó bevétel minden olyan bevétel, amelyet a magánszemély e tevékenységével összefüggésben vagy egyébként az e tevékenysége alapjául szolgáló jogviszonyára tekintettel megszerez. Önálló tevékenységből származó bevételnek számít az a bevétel is, a) amelynek adózására e törvény választási lehetőséget ad, és a magánszemély e fejezet rendelkezéseinek alkalmazását választja; b) amely ha e törvény másként nem rendelkezik ingatlant, ingó vagyontárgyat hasznosító tevékenységből származik, ideértve a lábon álló termésnek a föld tulajdonosváltozása nélkül történő értékesítéséből származó bevételt is. Az önálló tevékenységet folytató magánszemély esetében e tevékenységgel összefüggésben megszerzett valamennyi vagyoni érték e tevékenység bevételének minősül. Az önálló tevékenységből származó jellemzően előforduló bevételeket az Szja tv. 2. számú melléklete határozza meg. Ilyen bevételnek minősül többek között: az értékesített termék, áru, szolgáltatás ellenértékeként, vagy ezek előlegeként befolyt vagy váltóval kiegyenlített összeg, természetben kapott ellenérték; a kapott kamat; a kötbér, a késedelmi kamat, a bírság, a büntetés címén kapott összeg. A évtől a termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából származó bevételből megállapított jövedelem is az összevonandó jövedelmek része lett, tehát megszűnt e jövedelmek utáni elkülönült adózás lehetősége. Közös tulajdon esetén a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillet. Közös tulajdon létrejöhet például örökléssel, közös vásárlással. A tulajdonostársak szabadon megállapodhatnak arról, hogy közös tulajdonban lévő ingóság és ingatlan hasznosítása esetén kit és milyen mértékben terheljen az adókötelezettség. Ilyen megállapodás hiányában a tulajdoni hányad alapján kell adózni. Abban az esetben, ha a közös tulajdonban lévő ingatlannak olyan magánszemély is a tulajdonosa, aki az egyéni vállalkozói tevékenységét e közös tulajdonban gyakorolja, akkor az egyéni vállalkozó saját magának jogviszony hiányában e címen nem fizethet bérleti díjat. Nincs akadálya ugyanakkor annak, hogy a tulajdonostársa részére az egyéni vállalkozó bérleti díjat fizessen. Közös tulajdon hasznosítása esetén az Szja tv. 4. (6) bekezdése az irányadó. (4) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül az egyéni vállalkozói tevékenység során személyes munkavégzés címén vállalkozói költségként elszámolt vállalkozói kivét, amellyel szemben költség, költséghányad vagy más levonás nem érvényesíthető.

7 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 441 TÁRGYMUTATÓ 10 százalék költséghányad 62, 75, 76, 77, 78, 80, 133, 134, ezer forint 100, 119, 126, 220, napos időszak 26 A adó adóalapba nem tartozó 51 adóbevallás 24, 56, 62, 68, 85, 92, 120, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 131, 142, 143, 146, 149, 150, 151, 159, 165, 177, 178, 179, 182, 184, 201, 205, 210, 212, 226, 246, 379, 413, 416 adóelőleg-alap 132, 133, 134, 137, 138, 139 adóelőleget megállapító munkáltató 62, 63, 132, 135, 136, 137 adóelőleg megállapítása 62, 114, 134, 136, 291 adóelőlegnyilatkozatok 136 adóév 13, 23, 26, 48, 50, 62, 64, 65, 76, 88, 89, 90, 101, 108, 114, 115, 116, 119, 120, 122, 126, 132, 134, 141, 144, 150, 152, 153, 158, 159, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 219, 221, 224, 226, 259, 260, 262, 278, 282, 315, 317, 326, 333, 352, 385, 386, 389, 407, 408, 414, 426, 432 adófizetés 13, 21, 182, 232 adóhatóság 12, 16, 23, 26, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 101, 111, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 141, 148, 149, 160, 161, 168, 179, 181, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 212, 213, 226, 245, 246, 276, 284, 285, 288, 292, 295, 296, 300, 304, 305, 312, 313, 314, 315, 320, 327, 328, 345, 346, 358, 359, 372, 375, 377, 384, 386, 394, 397, 431, 435 adóköteles biztosítási díj 54, 95, 103, 253, 254, 415 adóköteles társadalombiztosítási ellátás 13, 36, 57 adókötelezettség 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29, 36, 45, 49, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 74, 97, 100, 106, 110, 113, 144, 164, 179, 184, 185, 186, 188, 200, 205, 209, 216, 224, 225, 227, 229, 230, 232, 234, 236, 237, 239, 242, 243, 244, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 276, 278, 280, 282, 284, 285, 289, 290, 294, 315, 317, 329, 332, 334, 345, 369, 377, 393, 397, 412 adókülönbözet 68, 137, 138, 162, 227, 231 adó mértéke 55, 161, 184, 206, 211, 217, 218, 221, 232, 240, 242, 249, 281, 282, 284, 286, 318, 319, 436 adónyilatkozat 62, 63, 64, 179, 322 adómentes bevétel 318 adónyilvántartás 61 adózott követelésállomány 108, 109, 124, 125 ajándéksorsolás 285, 287 alapelvek 12, 13 alapítvány 43 alapkutatás 41, 153, 154, 155 alapnorma 101, 384 alapnyilvántartás 388 alkalmazott kutatás 41, 153, 154, 155 apport 143, 230 Á általános forgalmi adó 50, 57, 66, 72, 179, 360, 382, 388, 390, 391, 392, 419 általános személygépkocsi-normaköltség 386, 432, 434 árengedmény 54, 369 árfolyamnyereségből származó jövedelem 229, 232, 233, 308 árkiegészítés 99, 378, 410 átalányadózás 80, 81, 85, 86, 88, 110, 140, 148, 149, 151, 163, 170, 171, 172, 173, 176, 180, 181, 320 átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó 173 átalányadózást alkalmazó mezőgazdasági kistermelő 174 átalányban megállapított jövedelem 78, 110, 139, 171, 172, 174 B balesetbiztosítás 44 baleseti járadék 341 bedolgozó 383 befektetési alap 215 befektetési jegy 211, 214, 239, 243, 244, 334, 393 befektetési szolgáltató 69, 124, 125, 127, 218, 220, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 298, 301, 302, 303, 304, 305, 361, 393 belföld belföldi illetőségű magánszemély 18, 27, 65, 111, 212, 223, 256 bér 13, 25, 95, 136, 279, 304, 333, 380, 415, 418 bérbeadó 40, 52, 71, 77, 78, 79, 164, 281, 282, 431, 432, 434, 435

8 442 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal bérelt ingatlanon végzett felújítási költség 425 béren kívüli juttatás 258, 259, 260, 264, 271, 274 bérfőzés 398 beruházási költség 86, 87, 103, 153, 163, 170, 390, 392, 410, 411, 419, 423, 424, 425 betegségbiztosítás 43, 44, 253, 355, 356, 357 bevallás 15, 24, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 82, 87, 114, 126, 128, 129, 130, 136, 143, 144, 145, 146, 151, 158, 161, 166, 168, 170, 178, 179, 202, 208, 219, 221, 222, 225, 227, 231, 232, 234, 238, 240, 244, 300, 331, 377, 381 bevétel bevételi és költségnyilvántartás 61, 388, 390 bevételi nyilvántartás 61, 388, 390, 391 bevételt csökkentő kedvezmény 154 bingójáték 286 bírság 65, 74, 169, 257, 270, 378, 387, 411, 437 birtok-összevonási cél 377 bizalmi vagyonkezelés 49, 152, 223, 224 bizonylat 42, 47, 48, 50, 56, 58, 59, 60, 85, 141, 171, 173, 309, 375, 390, 391, 393, 395, 397, 406, 412 biztosítási díj 43, 54, 95, 103, 209, 253, 254, 355, 356, 357, 415 biztosítási szerződés 41, 43, 58, 102, 103, 128, 129, 209, 210, 215, 216, 217, 253, 318, 327, 357 biztosító szolgáltatása 44, 357 büntetés-végrehajtás 39, 152, 153, 167 cégautó 164, 373, 418, 434, 436 cégautóadó 164, 334, 418, 420, 432, 433, 434, 435 célrészjegy 39, 207, 229 célzott szolgáltatásra befizetett összeg 323 C Cs családi gazdálkodó 407 családi gazdaság 35, 90, 91, 141, 154, 180, 385, 407, 408, 409 családi járulékkedvezmény 116, 150, 171 családi kedvezmény családi kedvezmény érvényesítésére jogosult 110, 115, 116 Családi napközi ellátás 365 családi pótlék 109, 112, 113, 115, 116, 277 csekély összegű (de minimis) támogatás 39, 161, 316 csereingatlan 189 csereügyletből származó jövedelem 218 csoportos létszámleépítés 303, 363, 372 D dolgozói részvény 293, 294, 393 dolgozói üzletrész 293, 294, 393 dolog 34, 38, 39, 45, 48, 49, 50, 57, 169, 183, 184, 186, 187, 204, 223, 235, 272, 358, 364, 383, 417, 424 donor 359 E EGT-állam 42, 100, 234, 236, 277 egyéb építmény 385, 421, 422, 429 egyéb indokkal adómentes 358 egyéb jövedelem 103, 105, 106, 107, 108, 109, 125, 191, 229, 320, 359 egyéni cég egyéni cég alapítása 142, 144, 150, 151 egyéni erdőgazdálkodói tevékenység 402 egyéni szabadalmi ügyvivő 35 egyéni vállalkozó egyéni vállalkozó adózás utáni jövedelme 167 egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése 179 elhunyt egyéni vállalkozó 146, 147, 148, 149 egyenruha 374 egyház egyházi személy 37, 93, 351 egységes területalapú támogatás 80, 426 egyszerűsített bevallás egyszerűsített bevallási nyilatkozat 379 egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 56, 66, 414 eladási vagy más hasonló jog gyakorlása 105, 299, 301 elemi kár 167, 168, 354 elengedett kötelezettség és átvállalt tartozás 57 elhatárolt veszteség 75, 89, 90, 145, 146, 147, 158, 159, 160, 310, 415 elhunyt magánszemély 146, 148, 158 elismert költség 44, 48, 75, 76, 95, 368, 418 ellenőrzött külföldi társaság 42, 55, 107, 109, 320 ellenőrzött tőkepiaci ügylet 215, 227, 233, 234, 235, 236, 237, 239, 243, 322, 334 ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem 229, 234, 238 eltartott 110, 111, 112, 113, 115, 135, 136 Erzsébet-utalvány 43, 260, 262, 263, 274, 372 európai részvénytársaság 39, 223 Európai Unió 15, 18, 21, 25, 28, 29, 39, 42, 52, 107, 113, 154, 157, 204, 295, 350, 353, 354, 361, 427, 439 Eva 7, 35, 36, 88, 141, 148, 160, 170, 171, 225, 378, 414

9 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 443 É életbiztosítás 14, 43, 44, 102, 103, 322, 357, 358, 377 életjáradék életjáradékból származó bevétel 205 életjáradéki szerződés 205, 358 építmény 42, 77, 79, 86, 163, 189, 190, 197, 385, 407, 421, 422, 423, 424, 426, 429 épületrész 79, 187, 189, 283 értékelési különbözet 106, 122, 356 értékesítési betétlap 388, 391 értékesítési láncban történő termékkereskedelem 73 értéknövelő beruházás 78, 194, 313, 425 értékpapír értékpapír elidegenítéséből származó jövedelem 49 értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költség 214, 228, 231 értékpapír-kölcsönzés 218 értékpapírletét 302 értékpapír megszerzésére fordított érték 214, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 245, 248, 290, 293, 294, 295, 303, 304, 305, 307, 318, 328, 333, 360, 393 érvényes szerződés 186, 187, 346, 347, 375 éti csiga 398 étkezési utalvány 359 F fedezeti alapból történő befektetések hozama 106, 356 fegyveres szervek 32, 33, 97, 364 fejlesztési tartalék 86, 87, 146, 158, 165, 166, 170, 177, 178, 333, 409, 427 felelősségbiztosítás 36, 357, 378, 387, 412, 436 felszolgálási díj 311, 352 fémhulladék 182, 185 fizetendő adóelőleg 137, 138, 162 fizetővendéglátó fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemély 180 foglalkoztatási kedvezmény 146, 152, 158, 177, 178, 409 földrendezés 189 független felek 33, 362, 410 G gazdasági munkáltató 26 gazdasági társaság gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége 92, 94 gazdasági tevékenység 35, 71, 72, 135, 155, 182, 185, 195, 198, 200 Gy gyermekgondozási segély 275, 342 gyermeknevelési támogatás 275, 342 gyógyüdültetés 364 H halál esetére szóló életbiztosítás 102, 357, 358, 377 hallgatói munkadíj 96 hallgatói szerződés 41, 351 házassági életközösség 188 házassági vagyonközösség 188, 201, 359 házastárs 104, 113, 114, 115, 136, 188, 201, 256, 292, 293, 341, 359, 381, 386, 406, 417, 420, 431, 433 helyi önkormányzat 17, 202, 276, 279, 341, 343, 352, 362, 364, 365, 381, 418 hírközlő berendezések 422 hitelintézet 42, 124, 177, 179, 209, 210, 214, 218, 225, 236, 239, 240, 241, 242, 244, 276, 279, 311, 343, 344, 345, 346, 347, 357, 361, 362, 375, 376, 431 hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 107, 207, 211, 212, 214, 215, 229, 237 hivatali, üzleti utazás 42, 52, 53, 251, 381, 387, 418, 433 hozam 43, 122, 198, 199, 200, 201, 207, 209, 210, 214, 217, 224, 239, 240, 241, 242, 244, 355, 393 hozzátartozói nyugellátások 37 I igazolás nélkül elszámolható költség 29, 65, 133, 134 illeték megállapításához figyelembe vett 194 ingatlan ingatlan átruházás 201, 284 ingatlan bérbeadás 76 ingatlan értékesítés 196 ingatlan szerzési időpontja 187, 188, 189, 190 ingó 24, 25, 38, 39, 49, 58, 61, 62, 64, 65, 74, 76, 83, 135, 144, 178, 182, 183, 184, 185, 192, 204, 205, 283, 290, 358, 378, 407, 410 internet 46, 254, 360, 381, 417 irányadó öregségi nyugdíjkorhatár 36, 37, 126 iskolakezdési támogatás 271 J jármű járművezető gyakorlati szakoktatók 385, 420, 436 jellemzően előforduló költség 435

10 444 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal jogosultsági hónap 113, 114, 115 jogról való lemondás 104, 296, 297 jogszabály alapján választott tisztségviselő 92 jövedelem jövedelem megszerzésének időpontja 14, 56, 110, 212, 232, 247, 304, 375 jövedelem-(nyereség-)minimum 160, 161, 167, 168 jövedelempótlék 341, 351 jövedelemszerzés helye 18, 23, 65, 131, 320 jövedelmet pótló kártérítés 14, 36 jutalom 14, 95, 351 K kamarai tagdíj 53, 100 kamat kamatjövedelem 25, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 229, 233, 237, 243, 283, 318, 322, 324, 328 kamatkedvezmény 45, 277, 278, 280, 343, 418 kamattámogatás 83, 360 késedelmi kamat 14, 74, 80, 88, 186, 187, 190, 211, 378, 381, 411, 416, 437 kár 41, 167, 168, 354, 356 kárpótlási jegy 228, 291, 292, 293 kártyajáték 286 kedvezményezett kedvezményezett eltartott 111, 112, 113, 115, 135, 136 Kedvezményezett részesedéscsere 294 késedelmi pótlék 80, 88, 145, 146, 162, 166, 169, 281, 282, 313, 387, 437 kifizető 13, 15, 23, 25, 30, 33, 34, 42, 47, 49, 50, 53, 54, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 76, 77, 103, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 183, 185, 201, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 231, 232, 238, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 260, 262, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 283, 286, 288, 290, 291, 295, 296, 300, 301, 309, 317, 328, 329, 334, 349, 354, 356, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 377, 384, 389, 390, 391, 418, 433, 435 kifizetőt terhelő adó 14, 250, 251, 254, 257, 285, 286, 300 kiküldetés 33, 34, 52, 251, 252, 381, 384, 418, 419 kiküldetési rendelvény 42, 53, 384, 387, 433, 435 kisajátítás 189, 354, 421 kísérleti fejlesztés 41, 153, 154, 155, 423, 424, 427, 430 kistermelői költségátalány 90 kisvállalkozások adókedvezménye 139, 161 kisvállalkozói kedvezmény 86, 146, 157, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 177, 178, 392, 415, 434 kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz 158, 162, 165, 166, 178, 378, 386, 410, 411, 431 know-how 73, 230, 424 kockázat 47, 219, 355 kockázati biztosítás 207, 209, 210, 211, 215, 216, 355, 380, 416 kockázati tőkealap 223 korábban munkanélküli személy 89, 153 költség költségtérítés címén kapott bevétel 95 költségtérítés 17, 29, 42, 75, 77, 95, 96, 97, 98, 99, 133, 134, 275, 330, 334, 359, 361, 383, 384, 413, 436 könyvelői díjkedvezmény 119 kötbér 14, 74, 186, 279, 378, 381, 411, 416 kötelező tartási időszak 302, 303, 305, 306, 307, 308 kötelező várakozási idő 44, 106 közadakozás 359, 378, 411 közalapítvány 348, 349, 373 közeli hozzátartozó 256, 264 közjegyző közjegyzői iroda 35, 39, 140, 142, 145, 223, 317 közös őstermelői igazolvány 90, 309, 408 közös tulajdonban lévő ingatlan 188 kulturális szolgáltatás 372 külföldi illetőségű előadóművész 15 külföldi illetőségű magánszemély 15, 18, 24, 137, 349 külföldi kiküldetés 52, 251, 381, 384, 418 külföldön megfizetett adó 21, 55, 56, 117, 131, 212, 213, 225, 226, 233, 249 L lakás lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet 118, 342, 375 lakáscélú felhasználás 347 lakáscélú hitel 117, 118, 280, 347 lakáscélú munkáltatói támogatás 311, 343, 375 lakáscsere 187 lakásépítési kedvezmény 118 lakáskorszerűsítés 279 lakásszerzési kedvezmény 198, 413 lakóhely 96, 97, 326 lekötési időszak 239, 240, 241, 242, 243, 244 lekötött számlakövetelés 122 lízingdíj 289, 382, 409, 419, 431, 432

11 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 445 M magánszemély képzése 420, 421 magánszemély részére más magánszemély(ek) által ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott 358 magánnyugdíjpénztár 37, 43, 52, 53, 101, 123, 319, 320 magzat 112, 115, 136, 275 Magyar Corvin-lánc kitüntetés 350 megszerzésre fordított összeg 182, 193, 194, 195, 206, 230, 241, 245, 411 megtakarítási Irányelv 25, 212, 213 megváltozott munkaképességű alkalmazott 89, 153, 162 melioráció 192, 425 méltányolható lakásigény 279, 280, 344, 345, 346 mezőgazdasági kistermelő 81, 90, 133, 170, 171, 174, 176, 310, 402 mezőgazdasági őstermelő 17, 36, 64, 65, 67, 71, 75, 87, 89, 90, 91, 119, 176, 309, 310, 311, 334, 378, 379, 380, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 398, 406, 415 mezőgazdasági őstermelői tevékenység 36, 84 mezőgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozó 159 minimálbér 89, 119, 132, 152, 153, 158, 167, 169, 253, 256, 257, 260, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 316, 349, 352, 353, 355, 387, 437 MRP szervezet 39, 223, 228, 246, 248, 249, 372 munkába járás 41, 45, 96, 97, 98, 100, 369, 433 munkabér 24, 42, 58, 68, 84, 95, 134, 363, 383 munkáltató munkáltatói adómegállapítás 61, 120, 121, 123, 127, 179, 310, 319 munkáltatói hozzájárulás 274, 275, 415 munkaruházati termék 372, 374, 381, 418 munkavállalói értékpapír-juttatási program 230, 301, 306, 308, 311, 324, 328 munkaviszony Munkaviszonyban folytatott tevékenység 92 munkaviszonyból származó jövedelem 210, 279 munkaviszonyból származó rendszeres bevétel 132 műszaki berendezés 421, 422 műszer 396, 422 művészeti tevékenységet folytató magánszemély 382, 420 N napidíj 28, 349 napi munkába járás 97 naplófőkönyv 61, 173, 388, 389, 398 nem anyagi javak 33, 41, 75, 79, 80, 103, 142, 157, 163, 165, 169, 170, 180, 310, 378, 379, 380, 382, 392, 408, 410, 414, 415, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 430, 431, 437 nem-nyugdíj szolgáltatás 125, 131 nem önálló tevékenység nem önálló tevékenységből származó bevétel 95, 133 nem önálló tevékenységből származó bevételt az adóalap megállapítása előtt csökkenti 100 nem önálló tevékenységből származó jövedelem 15, 31, 45, 92, 96, 134 nem pénzben 14, 39, 45, 50, 74, 205, 225, 249, 250, 274, 285, 288, 290, 349, 364, 365, 366, 374, 389, 418 nem terheli adóelőleg 131 nem vagyoni kártérítés 14 nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíj 351 Nemzeti Földalap 376 nemzeti gondozási díj 341 nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék 37 nemzetközi szerződés 15, 18, 28, 32, 42, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 76, 80, 81, 86, 87, 90, 92, 117, 160, 161, 167, 168, 172, 173, 176, 212, 225, 249, 295, 310, 315, 349, 381, 386, 418, 426, 431 nyereményből származó jövedelem 32 NYESZ-R 42, 109, 125, 126, 127, 245, 327, 357 nyilatkozatok 244 nyilvántartás 33, 56, 59, 60, 61, 81, 86, 87, 110, 144, 170, 219, 221, 238, 256, 260, 262, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 289, 293, 300, 311, 313, 351, 382, 385, 386, 388, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 415, 430, 432, 436 nyilvántartási kötelezettség 60, 142, 144 nyilvántartott adókülönbözet 162 nyugdíj nyugdíjalapot képező jövedelem 52, 330, 415, 437 nyugdíjbiztosítás 128, 129 nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat 67, 108, 123, 124, 125, 130, 327 nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetés 108 nyugellátásra jogosító szolgálati idő 52, 330, 415, 437 O olimpiai járadék 37, 348 országgyűlési képviselő 33, 382 osztalék 25, 32, 33, 62, 66, 107, 110, 125, 222, 223, 224, 225, 239, 243, 244, 290, 393 osztalékból származó jövedelem 222, 244

12 446 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal Ö önadózás 62, 64, 201 önálló tevékenység önálló tevékenységből származó bevétel 74, 95, 133, 134, 386 önálló tevékenységből származó jövedelem 15, 31, 45, 71, 73, 92, 96, 134, 150, 151, 177, 178, 181, 377, 389 önkéntes kölcsönös biztosítópénztár önkéntes kölcsönös biztosítópénztár által 102, 121, 131 önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár 44, 101, 106, 121, 135, 274, 356 önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat 120, 130, 333 önsegélyező pénztár 120, 274, 275, 276 öregségi nyugdíjkorhatár 36, 37, 43, 126 öröklés öröklési szerződésből származó jövedelem 204 örökség 83, 187, 358 összevont adóalap összevont adóalap megállapítása 110 összevont adóalap része 23, 75, 76, 200 ösztöndíj ösztöndíjas foglalkoztatott 96 özvegyi nyugdíj 341 Ő őstermelői igazolvány 35, 90, 141, 309, 311, 312, 388, 391, 398, 402, 406, 408 pénz 50, 56, 57, 58, 83, 255, 285, 286, 287, 296, 358 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 218, 236 praxisjog 103, 104, 423 prevenciós szolgáltatás 120, 122, 317 privatizációs lízing 289 privatizációs lízingből származó jövedelem 289 regisztrált mezőgazdasági termelő 385 rendelkezés az adóról 120 reprezentáció 38, 251, 255, 256, 326 részarány földtulajdon 194, 195 részjegy 39, 228, 229 részletező nyilvántartások 61, 174, 391, 398 részletre történő eladás 186 rokkantsági járadék 341 P R S saját gazdaság 36, 398, 399 saját gazdaságban termelt gyümölcs 398 saját tulajdonú személygépkocsi 386, 387, 432, 433, 434, 435 segítő családtag 83, 92, 95, 380, 394, 415 sorsolásos játék 285, 286 sportesemény 317 súlyos fogyatékosság 98, 120, 137, 311, 397 Sz szakképző iskolai tanuló 153, 254, 353 szakmai gyakorlat 41, 95, 351 szakszervezet 133, 134, 256, 274 szállítóeszközök 422 számított követelés 108 számított összeg 137, 145, 146, 195, 196, 197, 198, 200, 206, 416 személybiztosítás 43, 44, 357 személygépkocsi 40, 48, 49, 92, 163, 164, 190, 310, 373, 379, 384, 386, 387, 410, 414, 417, 418, 420, 427, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438 személyi kedvezmény 117, 119, 120, 136, 138, 139, 311, 330 szépkorúak 352 szerencsejáték 7, 32, 257, 285, 286, 287, 329 szerződő fél 220, 330 szociálisan rászoruló 341, 348 szociális és más ellátások 341 szociális gondozói díj 342 szociális segély 341, 348 szociális szövetkezet 353 szokásos piaci érték 33, 51, 124, 184, 211, 214, 229, 241, 245, 378, 410 szokásos tartózkodási hely 22 szolgáltatási díj 262 szolgáltató állatorvosi tevékenység 35, 140 szövetkezet 39, 156, 205, 207, 214, 223, 228, 274, 295, 296, 353, 358, 398 T TÁMOP 354, 361 tanulószerződés 41, 89, 153, 351 tárgyi eszköz 40, 41, 75, 77, 81, 86, 87, 103, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 178, 310, 313, 378, 379, 382, 385, 386, 390, 392, 397, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 437, 438, 439 társadalombiztosítási ellátás 13, 36

13 A személyi jövedelemadóról szóló törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 447 társasház 17, 53, 94, 282, 283, 284 társas vállalkozás 32, 41, 66, 68, 92, 94, 95, 100, 101, 102, 132, 136, 222, 223, 227, 230, 237, 245, 246, 247, 248, 271, 273, 274, 277, 279, 291, 292, 293, 317, 376 társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes 92, 94 tartási szerződés 205 tartós befektetésből származó jövedelem 55, 240, 241, 244 tartós befektetési szerződés 124, 239, 241, 243, 244, 245 tartós földhasználat 187 tartozás 45, 49, 57, 68, 366 telek 42, 78, 169, 189, 192, 196, 283, 421, 425 temetési segély 341 tenyészállat 421, 422, 423, 425, 430 termőföld termőföld átruházásából származó jövedelem 376 termőföld haszonbérbe adása 376 tételes átalányadózás 80, 180, 181, 320 tételes költségelszámolás 75, 76, 77, 78, 80, 81, 89, 90, 91, 134, 147, 173, 342, 405, 406, 408 tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági 67, 89, 90, 310 tiszteletdíj 29, 95, 136 tisztességtelen árfolyam-befolyásolás 108 U utalvány 38, 43, 45, 49, 52, 204, 250, 251, 254, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 277, 290, 353, 359, 360, 372, 374 Ü üdülési szolgáltatás 260, 273, 274 ügyvéd 35, 47, 177, 178, 179, 224, 377 ügyvédi iroda 35, 39, 47, 72, 140, 142, 145, 223, 224, 296, 313, 317 üzemanyagár 42, 101, 312, 384, 386, 431, 433, 435 üzemanyag-felhasználás 384 üzemanyag-fogyasztási norma 42, 383, 384, 386, 431 üzemanyag-megtakarítás 95, 100, 133, 134 üzleti ajándék 38, 251, 256, 326 V vagyoni betét 33, 39, 229, 230, 393 vagyoni érték 41, 43, 44, 45, 50, 51, 53, 57, 74, 102, 108, 141, 191, 205, 207, 211, 212, 214, 222, 223, 225, 234, 285, 286, 289, 290, 291, 296, 297, 301, 307, 349, 350, 351, 355, 358, 359, 364, 371, 373 vagyoni értékű jog 49, 58, 61, 62, 64, 65, 103, 108, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 201, 202, 204, 205, 376, 412, 413, 423 vagyoni hozzájárulás 39, 227, 229, 247, 292, 293, 305 választott könyvvizsgáló 71 vállalkozásból kivont jövedelem 32, 110, 199, 201, 225, 245, 246, 247, 248, 249, 250 vállalkozó 17, 27, 34, 35, 36, 46, 55, 58, 62, 63, 64, 65, 71, 73, 74, 75, 77, 81, 86, 87, 95, 106, 131, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 203, 209, 211, 214, 313, 315, 317, 319, 330, 334, 365, 388, 389, 390, 391, 398, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439 vállalkozói bevétel 73, 133, 139, 141, 146, 147, 150, 151, 153, 158, 160, 165, 167, 172, 260, 414, 432, 434 vállalkozói kivét 74, 75, 138, 139, 150, 317, 389, 390, 394 vállalkozói osztalékalap 143, 144, 145, 146, 147, 149, 161, 165, 166, 168, 169, 170, 413, 416, 417, 437 vállalkozói személyi jövedelemadó 86, 87, 132, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 160, 161, 163, 168, 172, 173, 174, 315 várandósság 112, 113, 115, 136, 275 védőoltás 373 végrehajtói iroda 35, 39, 140, 142, 145, 223, 313, 317 vendégtanár 350 veszteségelhatárolás 159, 160, 238 vételár 165, 186, 187, 191, 193, 215, 218, 231, 247, 343, 346, 347, 419, 426 vételi jog 104, 105, 186, 193, 203, 297, 306 vételi vagy más hasonló jog gyakorlása 104 vezető tisztségviselő 32, 47, 94, 301, 302, 306, 307 visszaváltható utalvány 374

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Önálló tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeként a magánszemély bevételhez jut, és amely az szja-törvény 1 szerint

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Szabóné Máger Dóra. Társasági adó. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Szabóné Máger Dóra Társasági adó A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-023-50 TÁRSASÁGI ADÓ ESETFELVETÉS

Részletesebben

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke

VAN MEGOLDÁS. Van megoldás! Budapest, 2007-április-12 Dr. Mészáros József a Barankovics István Alapítvány Kuratóriumának elnöke VAN MEGOLDÁS Közéleti vitáinkat gyakorta a tartalmatlan szócséplés határozza meg. Előkészítetlen, kapkodó kormányzati koncepciók kapcsán alakulnak ki viták, mely vitáknak igazi eredménye nem lehet, hiszen

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai

Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Az ingatlanértékesítésből és a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmek 2013. évre vonatkozó adókötelezettségének alapvető szabályai Amennyiben Ön a 2013. évben ingatlant, vagyoni értékű jogot

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE

ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE ÚTMUTATÓ A 1453NY JELŰ NYILATKOZAT KITÖLTÉSÉHEZ A 1453E JELŰ EGYSZERŰSÍTETT BEVALLÁST VÁLASZTÓ ADÓZÓK RÉSZÉRE Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy formája, amely lehetőséget nyújt arra, hogy

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATAL A Érkezett : 2014 OKT 2 1. T/1705. számú törvényjavasla t az egyes adótörvények és azokkal összefügg ő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek

Minden jog fenntartva 2013. II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek II. Fejezet A társasági adó; magyar szabályozás és EU irányelvek Alapvető fogalmak, kérdések: - az adóalanyok köre - a társasági adóalap meghatározása - az adóalapot növelő tételek - az adóalapot csökkentő

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft

INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK. 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben. Készítette: Pannon Oktatási Központ Kft INGATLANKÖZVETÍTŐ OKJ 52 341 02 SZÓBELI TÉTELEK 15. tétel: Adózás és illeték az ingatlanközvetítésben Foglalja össze az adózásra és az illeték fizetésére vonatkozó törvények ingatlanszakmai vonatkozásait:

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere

Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere Önkéntesek alkalmazásának pénzügyi feltételei - juttatások rendszere I. Bevezetés A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (továbbiakban: Köt.) egy olyan új, önálló jogviszonyt

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom?

Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Adóvilág 2014. április XVIII. Évfolyam 05. szám Kell-e személyi jövedelemadó bevallást benyújtanom? Évről évre megfogalmazódik számtalan adózóban az a kérdés, hogy egy adott tevékenysége kapcsán, illetve

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám

Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Adóvilág 2010. május XIV. Évfolyam 06. szám Támogatások elszámolása önálló tevékenység esetén Az önálló tevékenységet folytató magánszemélyek körében a támogatások igénylésére jellemzôen az egyéni vállalkozók

Részletesebben

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont)

I. Igaz hamis állítások megoldása(10 pont) JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 2128-06 Jövedelemadózási feladatok A Mind az elméleti kérdéseket, mint a számításos feladatokat a 2014. január 1-jétől hatályos jogszabályok alapján kell megoldani! Ettől eltérő

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben