Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)"

Átírás

1 Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet: Belsı ellenırzési Konferencia az egészségügyi intézmények munkatársai részére Balatonalmádi, január 28. Az ellenırzési rendszer fejlesztésének új kihívásai (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megtisztelı számomra, hogy megoszthatom gondolataimat e konferencia résztvevıivel, az ellenırzési szakma különbözı területeinek jeles képviselıivel. Mindenekelıtt szeretném igen röviden érinteni, hogy kollégáim miképpen látják a belsı ellenırzés helyzetét az önök munkaterületén. Elsısorban azonban arról szeretnék beszélni, hogy korunk alapvetı folyamatai miként érintik az egész ellenırzési szakmát, amelyben túl a kompetenciák, feladatok különbözıségén, egyre markánsabban fogalmazódik meg az alapvetı egységesség a fı célok, elvek, standardok és technikák közelítése, az egymásra épülés rendszerszemlélete iránti igény. Hölgyeim és Uraim! Az EüM fejezet Központi Igazgatás és fejezeti kezeléső elıirányzatok éves költségvetési beszámolóinak pénzügyi (szabályszerőségi) ellenırzését 2002 óta folyamatosan végezzük, ezzel kapcsolatban tennék csak néhány rövid megjegyzést. Megállapítottuk, hogy a belsı ellenırzési szervezet funkcionális függetlensége az SZMSZ-ben foglaltak alapján csak év végétıl valósult meg, feladatát jóváhagyott éves ellenırzési terv alapján végzi, összhangban a Minisztérium hosszú távú stratégiai tervével, a módosított ellenırzési tervben szereplı vizsgálatokat elvégezték, a megállapításokkal záródó vizsgálatokra minden esetben intézkedési terv készült, a végrehajtását monitoring tevékenység keretében részben ellenırizték, az ellenırzési szervezet az alapvetı szabályzatokkal rendelkezik. A fejezeti kezeléső elıirányzatok felhasználásának ellenırzésénél a belsı ellenırzés mőködését alacsony kockázatúnak értékeltük. A feltárt hibák kiküszöbölésére intézkedéseket tettek, és az utóellenırzést is elkezdték. A megbízhatósági ellenırzéssel kapcsolatos stratégiai célkitőzés nincs összhangban a költségvetési szervek belsı ellenırzésrıl szóló Kormányrendeletben foglaltakkal. A Kormány-

2 rendelet a évre írja elı a megbízhatósági ellenırzések teljes körővé tételét, amely nem azonos a költségvetési beszámoló könyvvizsgálói hitelesítésével. EüM belsı ellenırzési szervezete látja el a fejezet igazgatásának és a fejezeti kezeléső elıirányzatoknak a belsı ellenırzését, illetve a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejezeti szintő belsı ellenırzését. A fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben biztosítják az intézményi belsı ellenırzés megszervezését. A belsı ellenırzési szervezet vizsgálatai alapján a leggyakoribb hibák a szabályozottság, a kötelezettségvállalás, a nyilvántartás területén, a közbeszerzési eljárások során merültek fel. A FEUVE rendszer hatékonyságának növelése érdekében további vezetıi intézkedések szükségesek. Az ellenırzöttekkel való együttmőködésük és a javaslatok hasznosítása jelentısen javult. Fejlıdött a költségvetési gazdálkodás szabályozottsága, a végrehajtás során elırelépés történt a helyi és központi elıírások betartása tekintetében, és a munkafolyamatba épített ellenırzési feladatok ellátását a korábbiaknál szélesebb körben biztosították. Kedves Kollégák! Gondolom megbocsátják, hogy a továbbiakban nem arról beszélek, amit Önök nálam jobban tudnak. Mondanivalómban alapvetıen a közszféra számvevıszéki ellenırzésének nézıpontja dominál, és az ellenırzés stratégiai szerepvállalási követelményeit, feladatait errıl az oldalról próbálom felvázolni. Mindamellett e követelmények teljesítéséhez olyan feltételek is kapcsolódnak, amelyeket csak az ellenırzöttek belsı kontroll iránti elkötelezettsége, a szervezeti szintő és integrált belsı ellenırzés, valamint a vállalkozói szférában folytatott könyvvizsgálói tevékenység tudnak biztosítani. Távol esik tılem, hogy feladatokat fogalmazzak meg a belsı ellenırök és a könyvvizsgálók közössége számára. Úgy vélem, a társadalmi-gazdasági célok és folyamatok határozzák meg mindannyiunk számára mindazokat a feladatokat, amelyeket el kell végeznünk. Az alapvetı folyamatokat, feltételeket érintve elıször röviden arról szólnék, hogy a globális világban és különösen az Európai Unión belül a nemzeti versenyképességben milyen szerepet tölt be az államháztartás hatékony mőködése, ennek milyen igazgatási, menedzselési és különösen pénzügyi ellenırzési összefüggései vannak. Másodszor arról szeretnék beszélni, hogy mindez a pénzügyi ellenırzés számára milyen új kihívásokat hoz, s ebbıl kiindulva miképpen körvonalazható egy parlamenthez tartozó legfıbb ellenırzı intézmény missziója. Mindezekhez kapcsolódóan szólnék a legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi szervezetének, az INTOSAI-nak az elmúlt években az ellenırzés egységességének fejlesztésére irányuló tevékenységérıl, stratégiájáról. A XX. század társadalmi rendszerei közötti konfliktusok, válságok és a szocializmus összeomlása után, a XXI. században a világ a globalizáció és regionalizáció útjára lépett. E folyamat tényként létezik, már régen túlhaladtunk a választás lehetıségén. Ezért nem szándékom értékelni pozitív és negatív hatásait, inkább arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy valós és esetenként szubjektív elınyeinek ára van, nevezetesen a teljesítménykényszer eddig ismeretlen jellege, mértéke és általánossá válása minden tevékenységben, a magán- és közszférában, beleértve a konferenciánk tárgyát képezı ellenırzést is. Egy ország versenyképessége csak a világ egésze, a többi ország fejlıdése kontextusában mérhetı, s a közszféra ezen belül a pénzügyi ellenırzés teljesítménye is csak ebben az 2

3 összehasonlításban értelmezhetı. A globalizáció és a regionalizáció által elérhetı elınyök kiaknázása, a társadalmi-gazdasági fejlıdés, specifikusan a fejlett országokhoz való felzárkózás elképzelhetetlen egy olyan kettısségben, hogy a reálgazdaság virágzik, miközben az állami irányítás, közigazgatás nehézkesen mőködik, teljesítménye szerény, s a közélet frusztrált. A piacgazdaságban bármennyire is kívánatos alapelv a vállalkozói szféra önállósága, saját kockázatvállalása, tartós teljesítményét, korlátjait alapvetıen meghatározza az állami irányítás és szabályozás, vagyis az állam átfogó kontrollrendszere. Az államszervezeti mőködés eredményei és hibái közvetlenül és azonnal visszahatnak a reálgazdaságra, a közvetett hatások pedig jellemzıen hosszabb távon, olyan területeken jelennek meg, amelyeket kevésbé lehet paraméterekben mérni. Ilyen például a mozgósító erıt jelentı állampolgári bizalom, biztonságérzet, cél-azonosulás, a gyermekszaporulat, a hosszabb és egészségesebb élet, tudás, amelyek persze szinergikus hatásaik nyomán végül újra csak az üzleti szféra nagyobb, versenyképesebb teljesítményében tükrözıdnek vissza. A globalizáció és regionalizáció hozta kötöttségek, a környezet, az emberi lét értékeinek védelme, a kormányzati és az önkormányzati szervek és a magánszféra együttmőködése, a civil kapcsolatok konglomerátuma, a nemzeti és a nemzetközi forrásokból származó támogatások, stb. kockázat-közösségek szövevényét hozza létre, határokon, tulajdoni formákon és mindenekelıtt társadalmi rétegeken átívelve. Az utóbbi évtizedben a fejlett világban eddig nem tapasztalt fejezetét látjuk az állami szerepvállalás reneszánszának, a kooperáló állam kialakulásának. Természetesen az államháztartási finanszírozás is átalakult, ami megkívánja a felelıs vezetéstıl az irányítási és szabályozási (kontroll), valamint ellenırzési mechanizmusok korszerősítését is, nemcsak a közszféra, az államháztartás tekintetében, hanem a magánszféra vonatkozásában is. A kooperáló állam az ellenırzés konvergenciáját kívánja meg, legyen szó az államháztartás szervezeteinek, vagy a magánvállalkozásoknak a belsı ellenırzésérıl, a magánszféra vállalkozásainak könyvvizsgálatáról, vagy a közszféra legfıbb ellenırzı intézményének ellenırzı és tanácsadó tevékenységérıl. Az ellenırzı rendszer missziójának, vizsgálatainak, elemzései súlypontjainak, területeinek és technikáinak követnie kell a társadalmi forgatókönyv-választásokból, de adott esetben a válságkezelésbıl adódó új kihívásokat. Az államháztartás átláthatósága és a gazdálkodók elszámoltathatósága a korszerő, hatékony kormányzás alapfeltételeként fogható fel, s csak a végrehajtó hatalom teljesítményének kontextusában vizsgálható. Mindez úgy is felfogható, mint az egyes országok gazdasági és pénzügyi egészségi állapotának sajátos tükrözése, amely nemcsak a hitelesség és a bizalomnövelés eszköze, hanem egyben elımozdítója annak, hogy egy ország együttmőködı- és versenyképes legyen. Ma már ugyanis nemcsak az a kérdés, hogy mi a valós helyzet, és a versenyképesség érdekében milyen változásokra van szükség, hanem az is, hogy ezeket a változásokat tehát politikai-pénzügyi és szakmai értelemben kik, milyen rétegek, érdek- és értékhordozó csoportok vállalják. Ebben sokkal nehezebb egyezségre jutni, mint abban, hogy hol tartunk. Tisztelt Kollégák! Mint említettem, az elıbbiekben vázolt globális folyamatok ellenırzésre, stratégiai szerepvállalási követelményekre gyakorolt hatását a számvevıszéki ellenırzés szemszögébıl próbálom körvonalazni. Kézenfekvınek látszik, hogy ezt egyrészt a legfıbb ellenırzı 3

4 intézmények nemzetközi szervezete, az INTOSAI tevékenységén, különösen 2004-ben elfogadott Stratégiai tervén keresztül mutassam be. Az INTOSAI, azaz a legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi szervezete egy autonóm, független szakmai testület, mely 1953-ban azért jött létre, hogy kölcsönös támogatást nyújtson tagjainak; elısegítse az elképzelések, ismeretek és tapasztalatok cseréjét; hallassa a nemzetközi közösségben a legfıbb ellenırzı intézmények hangját; és elısegítse a legkülönbözıbb tagintézmények folyamatos szakmai fejlıdését. Az INTOSAI fórumot biztosít a számvevıszéki ellenıröknek a világ minden részérıl, hogy megvitassák a kölcsönös érdeklıdésre számot tartó kérdéseket, lépést tartsanak az ellenırzési szakma legújabb fejleményeivel, az ellenırzés elfogadott nemzetközi szakmai standardjaival és jó a gyakorlatokkal. A háromévente megrendezésre kerülı kongresszusokon, a bizottságok által végzett munkában és a folyamatos kommunikációs kapcsolattartás során az INTOSAI olyan kulcsfontosságú kérdésekkel foglalkozik, amelyekkel a tagszervezetek szembesülnek, és segítséget nyújt a számvevıszékeknek, hogy innovatív megoldásokat találjanak a felmerülı kihívásokra. E célokat tükrözi a szervezet jelmondata: A közös tapasztalatok mindenkit szolgálnak. Az INTOSAI alapvetı feladatának tartja, hogy a nemzetközi együttmőködés eszközeivel segítséget nyújtson a számvevıszékeknek saját kormányuk teljesítményének javítására, az átláthatóság elmélyítésére, az elszámoltathatóság biztosítására, a hitelesség fenntartására, a korrupció elleni küzdelemre, a közbizalom erısítésére. A számvevıszéki ellenırzés korszerő szemléletének egyik kiindulópontja, hogy a hibák, a szabálytalanságok, a gyenge teljesítmény az állami tevékenységekben végsı soron mindig a belsı kontroll hiányosságaira vezethetık vissza. Ennek szem elıtt tartásával, a számvevıszékek saját munkájára vonatkozó elvek, ellenırzési standardok és alkalmazási útmutatóik kidolgozásán és folyamatos fejlesztésén túl e világszervezet mindig is törekedett arra, hogy tagszervezetei a konkrét ellenırzések megállapításain, következtetésein és javaslatain túl különbözı INTOSAI útmutatók, irányelvek ajánlásával támogatást adjanak kormányaik számára a hatékony irányítási és szabályozási (kontroll) rendszerek létrehozásához és mőködtetéséhez (amelynek részét képezi a független és hatékony belsı ellenırzési funkció is). Az INTOSAI Belsı kontroll Standardok Bizottsága 1992-tıl kezdıdıen több, a közszféra szervezeteinek belsı kontrollrendszere fejlesztésére vonatkozó dokumentumot dolgozott ki, amelyeknek fı címzettje a kormányzati irányítás. Az INTOSAI Szöuli Kongresszusán, ben elhatározás született az 1992-ben kidolgozott INTOSAI irányelvek a belsı kontroll standardokhoz dokumentum korszerősítésérıl. E döntésben már megnyilvánul a világban zajló folyamatokra való reagálás, a határozottabb nyitás szándéka más nemzetközi standardalkotó és egyéb szakmai szervezetek felé, aminek szerves folytatásaként a 2004-ben Budapesten megrendezett Kongresszuson megszületett a szervezet életében mérföldkövet jelentı Stratégiai Terv. A Stratégiai Terv a közötti évekre vonatkozóan a szervezet tevékenységének egy olyan megújulását körvonalazta, melynek célja, hogy alkalmassá tegye az INTOSAI-t, annak tagjait a XXI. század kihívásainak megfelelı kezelésére. A Terv négy területre koncentrál: az elszámoltathatóság és szakmai standardok, az intézményi kapacitás-fejlesztés, az ismeretek megosztása, illetve a modell értékő nemzetközi szervezetként történı mőködés 4

5 A Stratégiai Terv arra törekedett, hogy az INTOSAI szakmai standardjainak kidolgozási folyamata egyre inkább a figyelem központjába kerüljön, és olyan, korszerő szakmai standardokat biztosítson tagjai számára, melyek megfelelnek a legjobb nemzetközi ellenırzési gyakorlatnak. Emellett cél az INTOSAI standardalkotási tevékenysége szakmai elismertségének növelése is a szélesebb értelemben vett nemzetközi ellenırzési közösségben. E tekintetben az elmúlt idıszakban szoros együttmőködés alakult ki az INTOSAI Szakmai Standardok Bizottsága és a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége, az IFAC között. A Budapesti Kongresszus fogadta el az INTOSAI Belsı Kontroll Standardok Bizottsága által után kidolgozott, korszerősített belsı kontroll standardok irányelveit is, amely mindeddig az egyetlen átfogó jellegő dokumentum a közszféra szervezeteinek belsı kontrollja vonatkozásában. A korszerősített dokumentumban kiegészítésként megjelennek a tevékenységek etikai szempontjai, amelynek felvétele indokolt a belsı kontroll céljai közé, mivel a magatartási, erkölcsi kérdések, valamint a csalás és korrupció megelızése a közszférában a 90-es évektıl kezdıdıen egyre nagyobb hangsúlyt kap. Az erkölcsös közszféra elıfeltétele és egyben alátámasztója a társadalom bizalmának, és a jó vezetés alapköve. Abból eredıen, hogy a közszféra összes szervezeténél az információs rendszerek alkalmazása széles körővé vált, és az információs technológiai (IT) kontrollok fontossága növekszik, az "Irányelvek" külön fejezetet szentel e kérdésnek. A dokumentum körvonalazza a belsı kontroll ajánlott kereteit a közszférában, valamint meghatározza azokat a kritériumokat, amelyekkel szemben a belsı kontroll értékelhetı. Ennek megfelelıen e dokumentumot egyrészt az államháztartás szervezeteinek vezetıi használhatják fel szervezeteik szilárd kontroll kereteinek kialakításához, másrészt a közszféra ellenırei eszközként alkalmazhatják a belsı kontroll értékeléséhez. Az elvek, standardok és technikák közelítésének, az egymásra épülés rendszerszemléletének újabb megvalósítási szakaszát jelentik az INTOSAI legutóbbi, novemberében Mexikóvárosban megtartott kongresszusán elfogadott döntések. Témánk szempontjából talán legfontosabb az úgy nevezett kettıs megközelítés (Dual Approach) elvének elfogadása, amely a rendelkezésre álló más standardalkotó szervezetek által kidolgozott korszerő nemzetközi standardok átvételét jelenti, miközben az INTOSAI olyan specifikus kérdésekre koncentrál, amelyekre a számvevıszékek közszférában folytatott tevékenységének sajátos feltételeire tekintettel az elıbbi standardok nem adnak választ. A Szakmai Standardok Bizottsága új keretbe foglalta az INTOSAI standardokat és 2010-ig terjedı tervet készített az INTOSAI ellenırzési standardok alkalmazási útmutatóinak továbbfejlesztésére, amelyekben messzemenıen érvényesíti, és a közszférára vonatkozóan értelmezi a számvevıszéki ellenırzés feltételei között alkalmazható IFAC standardok követelményeit. A meglévı és kidolgozni tervezett útmutatók száma meghaladja a 70-et. E rendszerben külön részt foglalnak el az államháztartás jó vezetésével és irányításával, szabályozásával (belsı kontrolljával), valamint az államháztartási számvitellel kapcsolatos INTOSAI dokumentumok (INTOSAI Guidance for Good Governance), amelyek célja és feladata ajánlások, útmutatások megfogalmazása az államháztartás különbözı szintő szervezetei számára a közpénzek megfelelı kezeléséhez. A hatékony munkamegosztásra, az ellenırzés egységes elveire és a rendszerszerő egymásra épülésére való törekvések megvalósulását tükrözi az INTOSAI Szakmai Standardok 5

6 Bizottsága és a Belsı Ellenırök Nemzetközi Intézménye (IIA) között 2007-ben megkötött együttmőködési megállapodás is, amely az INTOSAI Stratégiai terv kettıs megközelítés elvének sajátos megnyilvánulásaként is értelmezhetı. Az INTOSAI Belsı Kontroll Standardok Albizottságának legutóbbi ülésén már megkezdıdött az IIA és az INTOSAI említett Bizottsága közötti gyakorlati együttmőködés, amely 2008-ban két fontos dokumentum kidolgozását tőzte célul: a belsı ellenır függetlensége a közszférában, valamint a belsı és külsı ellenırök együttmőködése a közszférában. Megemlítem, hogy az INTOSAI Belsı Kontroll Standardok Albizottsága kiegészítést főzött a belsı kontroll standardokhoz a szervezeti kockázatkezelésrıl, amelyet a Mexikóvárosi Kongresszus hagyott jóvá. A kiegészítés szerint az Integrált vezetés (Corporate governance) lényegét képezı szervezeti kockázatkezelés szélesebb értelemben használható. E szerint: ahhoz, hogy a szervezet eredményesen mőködjön, a szervezeti kockázatkezelésnek egy szakadatlan folyamatnak kell lennie, amelyet a szervezet egészére, minden szintjére és minden egységének tevékenységére hatást gyakorló stratégia kialakításában alkalmaznak, és amelynek célja, hogy meghatározzon minden eseményt, amely hatást gyakorolhat a szervezet képességére, hogy elérje céljait. A dokumentum vázolja a szervezeti kockázatkezelés elvei alkalmazásának ajánlott kereteit a közszférában, és alapul szolgál a szervezeti kockázatkezelés értékeléséhez is, kiegészítı útmutatást ad az integrált szervezetvezetés standardjainak kialakításához. Kedves Barátaim! Amint azt az INTOSAI tevékenységének konferenciánk témájával releváns rövid áttekintése is mutatja, a világ vezetı pénzügyi ellenırzı intézményei nemcsak arra alkalmasak, hogy a vizsgált szervezetekre nézve rendet tartsanak és korrekciókat kezdeményezzenek, sıt az államháztartás egészére nézve jelzéseket adjanak a pénzügyek, a gazdaság biztonságáról vagy éppen kockázatairól, hanem megbízható, kiegyensúlyozott mőködésük által arra is hivatottak, hogy maguk is a közbizalom-teremtés eszközei, társadalmi stabilizáló erık legyenek. A számvevıszéki függetlenséget azért ırzik, védik, sıt erısítik szerte a világon igen erıs alkotmányos garanciák, hogy az ilyen óhatatlanul az összkormányzati munkát is érintı kritikák vállalása ne civil kurázsi kérdése, hanem a társadalom szolgálatában vállalt kötelezettség legyen. A pénzügyi ellenırzés ugyanis messze más, mint vizsgálati technika, s ennek alapján a hibafeltárás, a hibajavítás és a szankcionálás. A pénzügyi ellenırzés tartalmi célja a közfinanszírozás biztonságának a szolgálata, erısítése. Az ellenırzı szervezetek tevékenysége így nemcsak egy országon belül, hanem a nemzetközi kapcsolatokban is hitelességet tanúsító, fontos stabilizáló erı. A nemzeti ellenırzı szervezetek kettıs értelemben is versenyeznek a maguk sajátos, nemzetközi piacán. Egyrészt közvetlenül egymással, hiszen egy-egy intézmény jó híre, alkalmassága, szuverenitása érdekérvényesítési eszköz. (Uniós vagy NATO szövetségi rendszerben alkalmatlanságuk esetén a nemzetközi testület kiválthatja ıket, míg ellenkezı esetben magas presztízső együttmőködı partnerek lehetnek.) Másrészt közvetve, mivel munkájuk része mindannak a sikernek és nehézségnek, amit egy ország fel tud mutatni. Mint hangsúlyoztam, az ellenırzési rendszer tartalma, vizsgálatainak súlypontjai követik az új társadalmi kihívásokat. Ehhez teszem hozzá, hogy a társadalmi vonzatú problémák feloldásának segítése, a nemzetgazdasági szintő alkalmazkodási képesség erısítéséhez elengedhetetlen teljesítménynövelés ellenırzési eszközökkel történı segítése egy magára valamit adó, korszerő identitással rendelkezı kontrollintézmény számára vizsgálati 6

7 súlypontokat, feladatfelfogást befolyásoló kötelesség. Nem háríthatja el azt a felelısségét, hogy tapasztalatai és az arra támaszkodó elemzései, következtetései és ajánlásai közreadásával a ma hiányzó közpolitikai elgondolások megszületését segítse. Nyilvánvaló, a kormányzati cselekvés forgatókönyv-választásainak politikai elıkészítése, de különösen a kapcsolódó döntések és kormányzati intézkedések közvetlen megalapozása kívül esik egy számvevıszék hatáskörén. Az azonban már az ı kötelessége, hogy a tapasztalatai alapján mondja el, milyen kockázatokat lát, hol tartja szükségét a korrekciónak. Mindenkor kérdés, mire koncentráljunk: a viszonylag könnyen identifikálható intézményi hibákra vagy a kormányzati, önkormányzati döntések szakmai elıkészítésének gyengeségeire s az ebbıl következı kockázatok feltárására. Az elızıekben azt igyekeztem bizonyítani, hogy ma, az adott körülmények között a társadalommal szembeni felelısség elhárítását jelentené, ha nem az utóbit tekintenénk feladatunknak. Miközben a legtöbb országban alkotmány, vagy nagy súlyú törvény hozta létre a pénzügyek demokratikus mőködésének garanciáit biztosítani hivatott legfıbb ellenırzı intézményt, az ellenırzés teljes rendszere a közszférában ritkán éri el a legfejlettebb szintet, kisebb-nagyobb hiányosságok jellemzik. Az ellenırzési rendszer kiépítettsége és belsı konzisztenciája korántsem teljes, a rendszer egyes elemeinek egymásra épülése a központi és a helyi közigazgatásban esetenként csak alkalomszerő. Különösen szembetőnı a szakadék a multinacionális vállalatok korszerő kontrollmechanizmusai és a kisebb vállalkozások szinte nem létezı belsı ellenırzése között. A közpénzfelhasználás ellenırzését illetıen a külsı és a belsı ellenırzés határa a törvényhozó és végrehajtó hatalom között húzódik. Tapasztalatunk, amelyeket olykor más számvevıszékekkel folytatott tárgyalásaink során elhangzó információk is megerısítenek, hogy gyakorta szerények a hatékony kormányzati kontroll, a megfelelı hatásfokkal mőködı belsı ellenırzés szervezeti és személyi feltételei. Mindez egyrészt megnehezíti a külsı ellenırzés munkáját, mert az nem támaszkodhat a belsı ellenırzés tapasztalataira, másrészt tág teret ad az üzemgazdasági veszteségek termelésének. Ezért találkozunk azzal, hogy a kisstílő pénzügyi visszaélések, a pénztárrovancs elmaradása vagy a hibás utalások felszínre kerülése esetén a számvevıszéki ellenırzés korlátozott kapacitásait emlegetik, holott nem kapacitáskérdésrıl, hanem szakmai, tartalmi feladatelhatárolásról van szó. Arról, hogy a külsı ellenırzés nem pótolhatja a belsı ellenırzés, a megfelelıen kifejlesztett és jól mőködı kontrollmechanizmusok hiányát. A fejlett világban ahol a hatékony rendszermőködés üzemgazdasági szintő feltételét jelentik a jól mőködı belsı kontrollok az állami ellenırzés legfelsı szintő intézménye számára mindinkább az válik alapkövetelménnyé, hogy haladja meg a szabályossági, a célszerőségi és hangsúlyozom az egy adott intézményre összpontosuló teljesítményvizsgálatokat. Tudnia kell képet adni a társadalmi feladatellátás egy-egy komplex területének hatékonyságát befolyásoló tényezıkrıl, háttérösszefüggésekrıl. Például a fiskális irányítás-igazgatás problémakezelésének eredményességérıl, az erre fordított pénzügyi erıforrások hasznosulásának színvonaláról. Tapasztalatai alapján az államháztartás bevételi és kiadási oldala teljesítését veszélyeztetı összes tényezıre nézve kell kockázatelemezéseket végeznie. Részt kell vennie a problémakezelés harmonizációjának, a pénzügyi menedzselés hatékonyságának fejlesztésében. 7

8 A számvevıszéknek erre is kell gondolnia, amikor alkalmazkodási tennivalóit veszi számba, s meghatározza a maga identitását. Egyrészt mindent meg kell tennie, hogy ahol a mindennapi mőködés, gazdálkodás üzemgazdasági szintő hibáival találkozik, ott fellépése következetes legyen. Másrészt rendszer-auditjaival segítenie kell a vezetési kultúra, az irányítási színvonal és a korszerő belsı ellenırzés mennyiségi és minıségi fejlesztését. A számvevıszék felelıssége azonban alapvetıen abban jut kifejezésre, hogy a változó integrációs és a globalizációs körülmények között hiteles és elfogadott legyen a munkája. Ezért képesnek kell lennie befogadni azokat az új eljárási-módszerbeli és elsısorban stratégiai-szerepvállalási követelményeket, amelyek ma a nemzetközi trendeket jelentik. E két feladat valóra váltása, azaz a stratégiai szerepvállalás, valamint az új módszerek alkalmazása feltételezi és igényli az állami életben a demokrácia kiteljesítését. Érdemes ezért emlékeztetnem itt a számvevıszéki függetlenség fontosságára. A számvevıszéki ellenırzés missziója és felelıssége nyilvánul meg abban, hogy az ellenırzések súlypont-meghatározásaiban, a módszertan alkalmazásában, az ellenırzési bizonyosság, megbízhatóság és a kockázatkezelés szempontjainak alakításában a szervezet tudatosan igazodik az ellenırzési feladatokhoz. Emellett az egyes ellenırzéseken túlnyúlóan összegzı, kutatómunkát kell végeznie a hosszabb távú trendek, a kockázatok távlati hatásai tekintetében, véleményformáló szerepet kell felvállalnia, és ehhez kapcsolódóan aktívan részt kell vennie a tudományos fórumteremtésben, a szakmai közéletben. Az ellenırzési témák választását, a vizsgálati mintaválasztást nem pusztán egy-egy vizsgálandó intézmény, szervezet felelısségi körében kezelt pénz nagysága és a szervezet gazdasági súlya határozza meg, hanem legalább annyira az ún. demokratikus kockázat (például az Alkotmánybíróság vagy maga az Országgyőlés, valamint a pártok pénzgazdálkodásának átláthatósága és elszámoltathatósága, a pénzügyi szabályszerőség demokratikus mőködéshez kapcsolódó súlya), a társadalmi fontosság. Meggyızıdésem, hogy a számvevıszéki ellenırzés értékét, sikerét nem leszőkített értelemben kell keresnünk. Az ellenırzések hasznosságát néhány ország esetében azon mérik, hogy a változtatási javaslatokat beárazzák, és az általuk elérhetı megtakarítást összevetik az intézmény fenntartási költségeivel. Akármennyire is egzakt ez az eljárás, igencsak szőkre fogja e tevékenység outputját. Jobb, ha szélesebben közelítünk: az ellenırzési érték egyik mércéjének azt tekintjük, vajon megfelelıen segíti-e a közpénzek szabályszerő és hatékony felhasználását, másik mércéjének pedig azt, hogy hogyan járul hozzá a jó kormányzáshoz, az ehhez szükséges egyéb feltételek megteremtéséhez. A modern számvevıszékek már új tudásközpontként jelentkeznek. Az ellenırzési megállapítások, javaslatok, és az ezeken túlmutató tanácsadó vélemények, optimalizációt célzó elemzések újszerően képesek segíteni a törvényhozás és a kormány munkáját. A pénzügyi ellenırzés hatékonysága saját személyi, technikai alkalmasságán, felkészültségén, teljesítıképessége korlátain túl további, rajta kívül esı tényezıkön is múlik. Egyrészt azoktól a törvényekben formalizált szabályoktól függ, amelyek az ilyen intézmények államszervezeti betagozódását vagy az ehhez a rendszerhez tartozó ellenırzési jogosultsággal rendelkezı testületekkel, szervezetekkel kialakított polgári jogi szerzıdéses kapcsolatokon nyugvó jogviszonyt tükrözik, és amelyek a megszerzett tapasztalatok és a megállapítások, javaslatok hasznosítási lehetıségeinek alapját jelentik. Másrészt a pénzügyi ellenırzés hatékonyságát és hatását nagymértékben befolyásolja, hogy milyen a társadalmi, szakmai, 8

9 politikai elismertsége, milyen tekintélyt vívott ki magának a demokratikus intézményrendszerben. Elmondható, hogy a pénzügyi ellenırzés közvetlen hatásaként a korrekciós jellegő módosításokra vagy egyes, különállóan is megvalósítható szabályozási kérdésekre vonatkozó intézményi szintő javaslataink a mikroszintő korrekciós és szankcionáló kezdeményezések jellemzıen megvalósulnak. Ennél több, hogy a belsı szabályozási, nyilvántartási, elszámolási rendszerekre vonatkozó, a célszerőséget, hatékonyságot javító intézkedéseket célzó ajánlásaink fogadtatása is kedvezı. Ezzel szemben a pénzügyi biztonságot szolgáló, államháztartási rendszermérető és -szemlélető változásokat igénylı felvetéseink megvalósítása sokkal szerényebb. A jó kormányzás alapja a törvényelvő vezetés, közigazgatás, melynek közismert oszlopai a megbízhatóság és jogbiztonság, az átláthatóság és nyitottság, az elszámoltathatóság és a hatékonyság. Mindezekhez elválaszthatatlanul kapcsolódnak a morális kérdések, az etikai értékek követése. Szerintem még egy pillér van, mégpedig az olyannyira fontos társadalmi, civil együttmőködési készség, a költségvetési folyamatban történı részvét, a participáció, illetve az emberek, állampolgárok kapcsolata az ellenırzéssel. A fejlett országokban a társadalom mindjobban megszervezi magát az állammal való kapcsolatában, s ha kell, akár az állammal szemben is, hogy a demokratikus jogállamiság fent említett elveinek érvényesülését kikényszerítse. A civil szféra segítségével amelybe beletartoznak a szakmai szövetségek, társadalmi-tudományos társaságok is ki lehet billenteni a parlamenti patthelyzeteket, meg lehet akadályozni a kormány vagy az önkormányzati testület kifogásolható törekvéseit. Nyilvánvaló: ezek a közbenjárások pénzügyi-szakmai kérdéseket is érinthetnek. Elsıdleges érdek azonban, hogy mindez integrálódjon a demokrácia intézményrendszerébe, s ne járjon olyan úton, hogy a döntéshozatallal kapcsolatos politikai és szakmai konszenzus hiányát a civil szervezetek átpolitizált közremőködése oldja meg. Természetesen a civil kontroll visszahat a pénzügyi ellenırzés tapasztalatainak hasznosítására, sıt témaválasztásaira is. A civil részvétel a szakmai véleményformálás által különösen fontos eredménnyel járhat a közpolitikák kidolgozásában. Ebbıl a szempontból sem becsülhetı túl a szakmai közösségek, társaságok, alkotómőhelyek mint ez a konferencia támogatásának fontossága. E nélkül megvalósíthatatlanok a vázolt, napi rutinon messze túlmutató feladatok, amelyek, közös értékeket képviselnek. E gondolattal köszönöm meg szíves, megtisztelı figyelmüket! 9

Államháztartási pozíciók 2009 tavaszán (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Államháztartási pozíciók 2009 tavaszán (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Magyar Jogász Egylet és a Budapest Fórum Európáért német alapítvány közös Konferenciája Budapest, 2009. március 24. Államháztartási pozíciók 2009 tavaszán (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Részletesebben

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl

Mexikói Nyilatkozat a legfıbb ellenırzı intézmények függetlenségérıl ISSAI 10 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Mexikói Nyilatkozat a

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Etikai Kódex ISSAI 30

Etikai Kódex ISSAI 30 ISSAI 30 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Etikai Kódex INTOSAI

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.

Munkahelyi lelki. keretében. Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness. Munkahelyi lelki egészségfejlesztés a C(S)R keretében Radácsi Gergely CEU Üzleti Kar Üzlet és Társadalom Kutatóközpont Tel: +36 30 282 5171 Email: radacsig@ceubusiness.org A KUTATÁS CEU Business School,

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL E Lİ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Intézkedési terv készítése a gazdálkodás hatékonyságának javítására Tisztelt Képviselı-testület! Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el;

FELISMERVE, hogy az innováció és a gazdasági növekedés ösztönzésével kapcsolatos kihívások mindkét Felet kölcsönös aggodalommal töltik el; MEGÁLLAPODÁS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS IZRAEL ÁLLAM KORMÁNYA KÖZÖTT A MAGÁNSZEKTORBAN MEGVALÓSULÓ IPARI KUTATÁSBAN ÉS FEJLESZTÉSBEN TÖRTÉNİ KÉTOLDALÚ EGYÜTTMŐKÖDÉSRİL A Magyar Köztársaság Kormánya

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE FİJEGYZİJE VI. 538/ 2009. E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Éves ellenırzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

Államháztartás Uniós támogatások

Államháztartás Uniós támogatások 45. Közgazdász-Vándorgyőlés Debrecen, 2007. szeptember 20-22. Államháztartás Uniós támogatások Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Szekcióülés! Elöljáróban

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában

Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Bizalom az üzleti kapcsolatok irányításában Dr. Gelei Andrea Budapesti Corvinus Egyetem Ellátás lánc optimalizálás; bárhonnan, bármikor Optasoft Konferencia 2013 2013. november 19., Budapest Gondolatmenet

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző.

A Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére. Jelentés a 2013-as belső ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Percze Tünde jegyző. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 133- /2014. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM

A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN, PÉCS, 2011. FEBRUÁR 24 25. A NYUGAT-BALKÁN KUTATÁSI PROGRAM KÖZREMŐKÖDİ INTÉZMÉNYEK The OECD LEED Trento Centre for Local Development A KUTATÁST

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 1/2010 Azonosító: 1-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010

Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Gyır, 2010. január 17. Innovatív HR fejlesztés jövıje a magán és közszféra számára 2010 Dr. Poór József egyetemi tanár, CMC HSZOSZ elnöke Változni, de hogyan Fred,

Részletesebben

Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal

Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatal A Transparency International Magyarország üdvözölte, hogy a Kormány jogalkotási lépésekre szánta el magát és antikorrupciós törvénycsomagot terjesztette a Parlament elé. A törvényhozási eljárás legelején

Részletesebben

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008.

FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. HUMÁN N ERİFORR FORRÁS MENEDZSMENT A MAGYAR POSTÁN AKTUALITÁSOK 2008. Elıadó: Kiss Erika Budapest, 2008. május 22. 1/15 A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAZSIHISZ SZERETETKÓRHÁZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 Budapest, 2006. február 28. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Mazsihisz Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)

Részletesebben

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2

Képzési ajánlat. tandíjtámogatással. Szolgáltatási munkatárs képzés. 2010. február. Szolgáltatóipari alapképzés - Szolgáltatási munkatárs PL-3498/2 Képzési ajánlat tandíjtámogatással 2010. február Az utóbbi években a szolgáltatóipar térnyerése látványos és gyors volt, folyamatosan jelentek jelennek meg újabb és újabb szolgáltatók a kisebb, néhány

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából;

KERETMEGÁLLAPODÁS. - FELISMERVE az Európai Unió (EU) kibıvítésének fontosságát az európai stabilitás és jólét szempontjából; A kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz Kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Tanulmányi terület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

LİRINCZNÉ DALLOS ÉVA INNOVÁCIÓ A MINİSÉG ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN. Bevezetés

LİRINCZNÉ DALLOS ÉVA INNOVÁCIÓ A MINİSÉG ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN. Bevezetés LİRINCZNÉ DALLOS ÉVA INNOVÁCIÓ A MINİSÉG ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN Bevezetés A Magyar Köztársaság Rendırségén belül kialakított innovatív tevékenység alapvetı célja, hogy a tudomány, az elmélet és az elméleti

Részletesebben

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok ISSAI 200 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A számvevıszéki ellenırzés

Részletesebben

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22.

Bank rendszer és fenntarthatóság. Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. Bank rendszer és fenntarthatóság Cselószki Tamás Bors Alapítvány Ökobank konferencia, 2010 január 22. A bankok jelentısége Fejlesztéseink, fogyasztásunk erıforrás használat, környezetterhelés, területhasználat;

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve

KvVM 2009. évi közbeszerzési terve 2009. évi közbeszerzési terve Sorszám A beszerzés Az eljárás fajtája A pénzügyi fedezet forrása A beszerzési elıirányzat (bruttó eft) Az eljárás megindításának tervezett ideje A szerzıdés teljesítésének

Részletesebben

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.

Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter. Belényesi Csaba Belsı ellenır 8300 Tapolca, Fı tar 1. II.em. 6. Mobil: (20) 9432-186, Tel./Fax: (87) 510-108, E-mail: belcsaba@hu.inter.net Iktatószám: 1004/2/belsı/2013. ELLENİRZÉSI JELENTÉS SZİC KÖZSÉG

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM. A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2146-06 Gazdasági és vezetési ismeretek alkalmazása vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Gazdasági és vezetési

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés az ellenırzés tükrében Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék

Gazdaságfejlesztés az ellenırzés tükrében Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék 46. Közgazdász-Vándorgyőlés Eger, 2008. június 26-28. Gazdaságfejlesztés az ellenırzés tükrében Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék A Magyar Köztársaság éves költségvetési törvényei az elmúlt

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Kockázatkezelés stratégiája

Kockázatkezelés stratégiája Kockázatkezelés stratégiája A Hitelezési politika egy átfogó dokumentum az alapvetı kockázati fogalmakról, folyamatokról, felelısségi körökrıl. Tartalmazza a legjelentısebb kockázati kezelési alapelveket,

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások

A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások A Magyar Aktuárius Társaság szakmai ajánlása Nem-élet termékterv díjkalkulációjával szembeni aktuáriusi elvárások Elfogadás, hatályba lépés Az alábbi figyelemfelhívó szakmai ajánlást a Magyar Aktuárius

Részletesebben

Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság konferencia. Idıpont: 2012. június 12 kedd,10.00 óra.

Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság konferencia. Idıpont: 2012. június 12 kedd,10.00 óra. Gazdaság és morál: tiszta társadalom, tiszta gazdaság konferencia. Idıpont: 2012. június 12 kedd,10.00 óra. Széchenyi István Egyetem, Gyır. Domokos László az Állami Számvevıszék elnöke Az Állami Számvevıszék

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök

Az LCA Center egyesület bemutatása. István Zsolt elnök Az LCA Center egyesület bemutatása István Zsolt elnök 1 Mi az LCA? Az életciklus-elemzés (Life Cycle Assessment, LCA) más néven életciklus-becslés, életciklus-értékelés, vagy életciklus-vizsgálat egy termék,

Részletesebben

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY

FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY FİÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2010. február 15. Csohány Klára a Kuratórium Elnöke Tartalomjegyzék: I. Az Alapítvány adatai II.

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

Az Informatikai kontrollok és számítógépes elemzı technikák használata a könyvvizsgálati munkában. Nagy Péter, CISA, ACCA +36 30 9193807

Az Informatikai kontrollok és számítógépes elemzı technikák használata a könyvvizsgálati munkában. Nagy Péter, CISA, ACCA +36 30 9193807 Az Informatikai kontrollok és számítógépes elemzı technikák használata a könyvvizsgálati munkában Nagy Péter, CISA, ACCA +36 30 9193807 1 3/8/2013 Az informatikai rendszerek vizsgálatának fıbb problémái

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében

Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Nemzetközi Kezdeményezés a Települések Fenntartható Fejlesztése érdekében Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között

Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között Magyarország részvétele az Európai Területi Együttmőködési programokban 2007-2013 között 2009 Aug Hegyesi Béla, VÁTI Kht SEE-CE-IVC információs pont hegyesi@vati.hu 06 30 475 85 73 1 Tartalom Határmenti

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z Iktatószám: SZ/338/3/2009 P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t j e g y zıj z j é tıl t 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: jegyzo@pecel.hu

Részletesebben

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól.

LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. LAD Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 6/1999.(VI.25.) sz.rendelete a községi önkormányzat közmővelıdési feladatairól. I. A község általános jellemzıi körülményei LAD község az ország dél-nyugati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere. Múlt. Jelen. Jövı A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Minıségügyi Rendszere Múlt Jelen Jövı Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Klinikai Diagnosztikai Laboratórium, Miskolc

Részletesebben

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal

szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer 1. oldal ----------------------- Page 1----------------------- Szervezeti teljesítményértékelı mutatószámrendszer Eredményességi mutatószámok Mutatószám megnevezése Célérték Akció A Képviselı Testület elvárásaihoz

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM:

GAZDASÁGPOLITIKA I. AJÁNLOTT IRODALOM: GAZDASÁGPOLITIKA I. 1 AJÁNLOTT IRODALOM: Veress József (szerk.): Fejezetek a gazdaságpolitikából AULA 2004, ill. 2005. Bod Péter Ákos: Gazdaságpolitika. Intézmények, döntések, következmények AULA 2003.

Részletesebben

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás

Keretszerzıdés. Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás Keretszerzıdés Szociális jelentés és környezetvédelmi nyilatkozat az európai bıriparban Szakágazati Szociális Párbeszéd Bizottság Bırgyártás (jóváhagyta a Bizottság 2008 június 17-én) 1. Bevezetés A COTANCE

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József

Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése. Gombás József Foglalkoztatási paktumok létrehozása és mőködtetése Gombás József Témák Partnerség A foglalkoztatási partnerségek szervezeti keretei, mőködési elvek Szervezeti struktúra Partnerek a kistérségi, megyei,

Részletesebben

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban

A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban A gazdasági növekedés elırejelzésének nehézségei a pénzügyi válságban Csermely Ágnes Államadósság és Gazdasági Növekedés A Költségvetési Tanács munkáját támogató szakmai konferencia 2012. Május 15. 2 Trend

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı

Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban. Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı Fıutca Program tapasztalatai a Közép-magyarországi régióban Dr. Gordos Tamás Programiroda vezetı A nemzetközi példa: Main Street mozgalom A sikeres beavatkozás kulcsa: hatpontos megközelítés a szervezés

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY

VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY VÁLLALKOZÁSI SZAKIRÁNY 1. Vállalkozások a nemzetgazdaságban 2. A vállalkozói döntések, a vállalkozóvá válás folyamata 3. A vállalkozás fıbb jellemzıi, elemei 4. A vállalkozás szervezetének strukturális

Részletesebben

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által

A Szombathelyi Távhıszolgáltató Kft. hatékony mőködésének és a tulajdonosi érdek megvalósulásának biztosítása kontrolling rendszer által SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680 Telefon:(94) 314-040,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Vállalatok társadalmi felelıssége

Vállalatok társadalmi felelıssége Vállalatok felelıssége Matolay Réka Budapesti Corvinus Egyetem E tantárgy 1. Közelítésmódok és eszközök (2008. szeptember 20.) Matolay Réka 2. Értelmezés a fenntarthatóság bázisán (2008. október 4.) Tóth

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara

Magyar Könyvvizsgálói Kamara Magyar Könyvvizsgálói Kamara K o m á r o m - E s z t e r g o m M e g y e i S z e r v e z e t e 2 8 0 0 T a t a b á n y a, F ı t é r 3 6. T e l. / F a x : 3 4 / 3 0 9-5 2 1 E - m a i l : k o m a r o m @

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben