A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában."

Átírás

1 A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában. A mezıgazdaságunk minden ágában ujabban észlelhetı, örvendetes mozgalom végrevalahára a dohánytermesztés terére is átcsapott; elég késın ugyan, de mégis jobb késın, mint soha! Valóban a legfıbb ideje- volt, hogy ezen kiváló fontosságu terményünket nagyobb figyelemre méltassuk; mert, azt hiszem, nem leszek az egyedüli, ki azt állitom, hogy ezen terményünk hivatva van a jövıben mind a gazdát, mind pedig a kormányt kielégiteni; de természetesen csak az esetben, ha fejlesztésére miden lehetı megtétetik. Hogy állunk most? a dohányjövedékkel nincs megelégedve a kormány; elkedvetlenedve és demoralizálva van a termelı, és folyton-folyvást panaszkodik a fogyasztó! Mi lehet ennek az oka? 1880-ban beváltatott 12, frtért 664,802 mmázsa dohány 18 frt 21.7 kr átlagárban; behozatik pedig évenként. mintegy 4½ millió értékü dohány, és pedig - a legutóbbi kimutatás szerint - Nyugat-Indiából 3927 mmázsa frt, Kelet-Indiából 3959 mmázsa frt, Dél-Amerikából mmázsa frt, Észak-Amerikából 4029 mmázsa frt, Oroszorszagból 1985 mmázsa frt és a török birodalomból mmázsa 1, frt értékben. 1 ) A nyugat-:indiai dohánylevelek átlagos ára mmázsánként 183 frt, a Havanna abaioleveleké pedig 250 frt 61 kr. A kelet-indiai levelek átlagára 89 frt, de a sumatrai-é 289 frt. A dél-amerikai átlagár 89 frt, de a rarinas-é 123 frt. Az észak-amerikai dohány át1ágára 90 frt, de az ohio 123 rt. A török dohány átlagos ára 141 frt; de itt az árak rendkivül eltérık, péld. a Glubek 390 frttal fizettetik. Ismerve tehát jelentékeny dohányimportunkat, tudva, hogy a Magyarországon termelt dohányok fogyasztása annyira csökkent, hogy a legtöbb dohánybeváltó-hivatalban a helyiségek elégtelenek a dohánykészlet befogadására; hogy például Debreczenben, Temesváron sok ezer mázsa dohány a szabad ég alatt öt, sıt tíz év óta az idı viszontagságainak kitéve korhad: önkényt következik, hogy a dohányzás tekinteteben az izlés változott meg, és pedig olyformán, hogy a török dohány- és a szivarfogyasztás emelkedett, a pipadohány-fogyasztás pedig jelentékeny mértékben csökkent. Az állam mint eladó kénytelen fogyasztóinak ízléséhez alkalmazkodva a szivar- és törökdohánynak való leveleket bármily áron beszerezni; s ez okból nem képes a belföldi pipázni való dohányt oly áron beváltani; mint azt a termelı óhajtaná. E körülmény az, amely a kormányt és a termelıt egy könnyen végzetessé válható circulus vitiosus-ba vezette: a magyar gazda látva, hogy dohányát az általa remélt áron be nem váltják, a minıségre való törekvéstıl eltért és csak mennyiségileg törekszik eredményre; hisz a monopolium elvénél fogva a kormány kénytelen bármilyen dohányt beváltani, s minél többet nyom a termés, annál nagyobb a termelı haszna. A kormány azt mondja: én nem fizethetek érte többet, mert nem felel meg czéljaimnak; a gazda pedig azt gondolja: nem termelék jobbat, mert fáradságomat nem jutalmazzák. Hogy ezen rendkivül kellemetlen helyzetbıl kibontakozzunk, és hogy dohánytermelésünk azon fokra emelkedjék, amelyre óhajtjuk, termelésmódunkat kell gyökeresen megváltoztatni. Azt, hogy az ízlés, ismét a pipázáshoz térjen vissza, hiába várjuk; forditani kell tehát a dolgon, igyekezzék a gazda az ízlés kivánalmainak megfelelve olyan dohányt termelni, mely a fogyasztók által követelt gyártmányok készitésére alkalmas, és a kérdés meg lesz oldva; a kormány bizonyosan örömestebb fogja az eddig a külföldnek adott milliókat legalább részben a magyar termelık közt felosztani; annyival is inkább, mert idehaza maga a kormány szabván meg a dohány árát, jutányosabban fogja beszerezni dohányszükségletét, mint a külföldön; a gazda pedig dohányáért jóval magasabb beváltási árakat nyervén, boldogulni fog. 1 ) Fay László felolvasása a "Gazdakör"-ben márczius 7-én.

2 Így tehát ezen úton ki lesz elégítve mind a kormány, mind a termelı, mind a fogyasztó. Hogy talajunk és éghajlatunk a dohánytermelés kivánalmának minden tekintetben megfelel, arról tanulmányi utazásaim alkalmával volt alkalmam méggyızıdni; és biztos vagyok abban, hogy a vetımag megválasztása s a megfelelı kezelés által bátran számíthatunk arra, hogy a mostani dohányimportunk jelentékeny részét fölöslegessé tesszük, és a külföldre menı 4½ millió tekintélyes része az ország határai között maradhat. Hogy azonban ezt elérhessük, igyekeznünk kell egyrészrıl úgy bánni el a dohánynyal, mint azt a legjobb szivarnak való dohányt termelı országok teszik; másrészt be kell szerezni azon vetımagot, elsajátitani minden részletében azon mívelési módokat, melyek a kitünıbb török dohányt termelı helyeken gyakoroltatnak. Ezeket elırebocsátva, ez alkalommal az amerikai dohány termelés- és kezelés-móddal kivánom a magyar gazdát megismertetni, melyet viszonyaink között nemcsak azért tartok kiválóan fontosnak, mert az sokkal kisebb tıkebefektetést igényel, mint a mostani dohánytermesztés és fıleg a száritás: de azért is, mert erıs meggyızıdésemmé vált, hogy az amerikai száritási mód egyedüli, mely dohányunkat a szivarkészitésre alkalmassá tenni van hivatva; miért is ez eljárásnak mind a kormányra, mind a termelıre való fontosságát és horderejét azok megitélésére bizom, kik a kérdés pénzügyi oldalával többet foglalkoztak, mint csekély személyem. * * * Jelen tanulmány forrásait részben J. Smith of Sunderlandnak a Massachusetts Northampton gazd. bizottságában tartott felolvasása, részint W. Tscherbatscheff virginiai dohánytermelık egyletének tagja által közzétett részletes ismertetése képezik. Ezek tanulmányozásából meggyızıdhetünk arról, hogy Amerikában különös figyelmet forditanak elıször is a dohánynak szánt talaj megválasztására; míg nálunk a humusdús, vízjárta lapályokon majdnem elıszeretettel termelnek dohányt, Amerikában a fekete földbe dohányt nem ültetnek; a földnek csak igen kevés humust szabad tartalmaznia (chocolate land), mert a tapasztalás azt mutatja, hogy a humusban szegény talajokban a dohány sokkal aromatikusabb és becsesebb leveleket terem. Nyirkos, vízjárta talajt a dohánytermelésre egyáltalán nem alkalmaznak Amerikában. Az ily helyeken termelt dohány rendkivül sokat veszít súlyából a száritásnál; a levelek törékenyek, keserő izüek lesznek és többnyire rosszul égnek. A talaj meg nem választása az oka, hogy nálunk évenként sok rosszul égı dohány terem. Sokan nem méltányolják a rosszul-égés szónak valódi jelentıségét érdeme szerint; ezek kedvéért megjegyzem, hogy több ily rosszul égı dohányfajtát volt alkalmam vizsgálni, s így tapasztalásból tudom, hogy az ily dohány, ha izzó parázsra dobjuk is, csak összezsugorodik, megszenesedik, de el nem ég; chemiai vizsgálatailmnál g / ily dohánynyal napokig elveszıdtem minden chemiai segédeszköz segítsége mellett, míg azt elhamvasztani sikerült. Az ily dohány szinházi díszletek készitésére talán alkalmas lenne, de nem arra, hogy becsületes honpolgárok elszívják. Ezen a bajon segiteni kellett, - az ilyen talajoktól a dohány termelési engedély megvonandó, mint ez a legutóbb tartott enquête ajánlatára meg is történt. Amerikában a dohányt nem igen mívelik rendes forgóban (turnus), mindazáltal az elıttem fekvı összeállitásokból nagyon kitetszik, hogy dohány elıtt örömest vetnek lóherét, melyet azután alászántanak; a dohány után rendesen búza következik, s ez - tekintve e három míveleti növénynek a talaj iránt való különbözı igényeit -nagyon szerencsés kombinatiónak mondható, s bizonyára sokban hozzájárul mind a dohány-, mind a búzatermés sikeréhez. Oly területeken, hol a lóher meg nem terem, ıszi rozsot vetnek a dohány elé, mely idejében alászántva szintén zöldtrágyául szolgál: A természetes és mesterséges trágyaszerek a legnagyobb kiterjedésben alkalmaztatnak; az amerikai gazda teljesen át van hatva attól, hogy csak megfelelı trágyázás mellett tehet szert jó termésekre: a fáradságot és költséget nem sajnálja; tehát tudván, hogy ezek a dohány árában

3 busásan megtérülnek. A mesterséges trágyák annyira elterjedvék, hogy a különbözı talajokra czélszerünek mutatkozó trágyakeverékek tobacco-fertilizer elnevezés alatt rendes kereskedelmi czikké váltak. Nem lesz érdektelen a talaj megmívelésével is egy kissé tüzetesebben foglalkozni; annyival is inkább, mert a magyar gazda szereti azt gondolni, hogy az amerikai gazdának elég, ha a földet egy kissé megkarczolja az ekével, és csak úgy ömlik raktáraiba a termés; pedig az amerikai gazda legkevésbé sem kiméli a fáradságot a dohányföldtıl, s egész közmondásos: Aki dohányt akar termelni, ne kiméljen se munkát se fáradságot, kezdettıl egész a végig. ( He,who undertakes to grow tabacco must spare no labor or care from beginning to end. ) Egy híres dohánytermesztı, ki egy acre földön font dohányt termelt s azt mindig jobban adta el, mint gazdatársai, a gazd. egyletben megkérdeztetvén, eljárásának titka felıl így válaszolt: Az éppen nem titok; mi jól trágyázzuk és jól megmíveljük a földet; mi szántunk és boronálunk, azután ismét szántunk és boronálunk, mindaddig míg a trágya a talajjal tökéletesen kevertetik és míg a talaj kellı finomra porhanyíttatott. ( It is no secret, we fertilize well and then fit our land well. We plough and harrow, and plough and harrow again, till the manure is thoroughly mixed with the soil, and the soil is in a wery fine tilth. ) S valóban, ez az egyedüli helyes út; mert talán nem is létezik míveleti növényünk, mely a jól megmívelt talajt annyira megkövételné s annyira meghálálná, mint a dohány. Jól tudják ezt Amerikában, s a dohánynak szánt talajt már ıszszel c/m. mélyen felszántják, és tavaszszal újra szántanak, csakhogy sekélyebben. A trágya tavaszszal, pár héttel az ültetés elıtt, lesz kihordva s alászántva, és pedig következı módon: a már jól megmunkált földön - azon sorokba, hova a dohány lesz ültetve - barázdákat húznak, ezt most behintik trágyával; erre a barázdaközökbe ekét állítván, a trágyát földdel betakarják; ezen eljárást nagyon lehet ajánlani ott, hol elegendı mennyiségü trágyával nem rendelkezünk. Hogy a trágyának mily értéket tulajdonít a farmer, bizonyítja az, hogya jó istállótrágyáért 150 angol mértföldre is elküldik szekereiket; és egy szekér trágyáért 13 dollárt is fizetnek, úgy hogy a szállitással együtt egy szekér trágyájuk dollárba (mintegy 100 frt) kerül; a keleti Wetley (Massachusetts-állam) farmerei évenként ezer dollárt fizetnek csak guano, phosphat, gyps és más mesterséges trágyaszerekért. Ültetés elıtt a dohánynak szánt földön - keresztben is, hosszában is - egy-egy méterre két barázdát összeszántanak, úgy hogy minden irányban egy-egy méternyi távolságra dombocskák (hills) keletkeznek, mely dombocskák tetejére ültettetik a dohány. E dombocskák alkalmazása nagyon eszélyes, mert a) nedves idıben a dombokra ültetett dohány kevesebbet fog szenvedni a nedvességtıl; b) száraz idıben a dombocskák alatt a talaj jobban megırzi nedvességét, s így mindkét esetben ajánlható. Ha a dohánypalánták a melegágyban 4-5 magasak lettek és 4-5 levéllel birnak, a szántóföldre kernlnek; és néhány napra azután, hogy megfogamzottak, megkapáltatnak; kézikapával a növényke körül a földet fellazítják, vigyázván, hogy a gyökerek meg ne sérüljenek, és hogy a szívlevelekre föld ne hulljon. Ezután két hétre - vagy ha a gyom fölverte volna az ültetvényt, elıbb is lókapával (cultivatorral) járatják meg a növényközöket s a növények kézikapával töltögettetnek, mely munkálat a szükséglet szerint három-négy izben ismételtetik. Gyakran az elsı kultiválás után gipszeznek is; egy ackerra (=40 are és 47 m/) 75 font (36 kiló) finomra ırlött gipszet hintenek a fiatal növényekre. Ha a növények levelei meghosszabbodnak, lóval nem lehet a sorok közé menni többé; minden munka kézzel végeztetik tehát, és pedig a legnagyobb hıségben, midın a dohánylevelek ellankadva sokkal kevésbé sérülnek meg a dohány között dolgozó munkások által. Általában el van terjedve azon nézet, hogy minél gyakrabban kapálják a dohányt, annál bujábban fejlıdik; az érés azonban annál késıbben következik be.

4 A bugázás (topping), kacsozás (suckerirng) és az aljlevelek (priming) letörése a legnagyobb gonddal végeztetik; és mily jelentıséget tulajdonítnak ennek Amerikában: bizonyítsa az, hogy már 1621-ben a gouverneur és az államtanács megtiltotta, hogy egy kórón több mint 9 levél hagyassék, hogy a termelt dohány jó minıségét biztositani lehessen. A bugázást akkor végzik, ha a virágbimbók a levelek közül elıtörtek; ugyanekkor alól egy 4-5 hosszu botocskát állítnak a dohánykóró mellé s azon 4-5 aljlevelet, mely ezen alól tapad a kóróhoz, eltávolítják. A levelek száma, mely a dohányon meghagyatik, a dohány és a talajtól függ. Erıs fajta dohánynál, korai ültetésnél 9, 10, 11, 12 levél, - késıi 8, 6, 5 hagyatik. Gyenge fajta dohánynál, korai ültetésnél 12, 14, 16, 20 levél, - késıi 12, 10, 8 hagyandó egy kórón. A bugázás és az alsó levelek letörése az ültetés után 7-8 hétre kezdıdik, rendesen augusztus kızepén; délibb vidékeken már julius második felében bugáznak, s ez augusztus 20-ig tart. A kacsozást azonnal megkezdik, amint az oldalhajtások 3-4 hosszuak lettek; elıbb a kacsokat (suckers) kitörni nem tanácsos, mert különben ez alkalommal könnyen megsérthetjük a leveleket. A kacsozás 2-3-szor ismétlendı, utólszor rövid idıvel az aratás elıtt. Különösen hangsúlyozzák az amerikai gazdák, hogy nem szabad egy kórón több levelet hagyni, mint amennyit az rendes idıjárás mellett megérlelni képes; és bizonyítják, mit pár év elıtt saját kisérleteim tanusitottak, hogy azáltal, ha sok levelet hagyunk a kórón: nem kapunk súly szerint nagyobb termést, mintha kevesebb számu levélre szorítkozunk; mert az elıbbi esetben több levelet kapunk ugyan, de, könnyebbet, s értéktelenebbet, s így több munkát csinálunk magunknak a főzéssel, szárítás és simitással; - és mégis kevesebbet fog érni dohányunk. Kiváló fontosságot tulajdonitanak továbbá a szedési idı lelkiismeretes megállapitásának. A dohányt leszedni, mielıtt az teljesen megérett, semmi esetre sem szabad; a magyar kukásoknak azon okoskodásuk, hogy korábban szedve többet nyom a dohány, tévedés; igaz, ugyan, hogy az érés felé sokat veszít a dohány súlyából, de ezen veszteség csak a vízelpárolgásnak tulajdonitandó, s így valódi veszteséget nem képez; fıdolog az, hogy az éretlen dohányban a zamatos olajok sokkal kevesebb mértékben vannak jelen, s így a dohány egyik legértékesebb anyagától fosztjuk meg magunkat. Az érés jelei a következık: a dohánylevél sötétebb zöldszinü lesz, sárgás foltokat kap, melyeket könnyen fölfedezhetünk, ha a levelet a nap felé tartjuk; a levél-parenchyrn feldagad, szembeötlı módon megvastagszik, mézgaboritékot kap s a szélei és hegyei könnyedén összekunkorodnak. Kedvezı körülmények között az érés oly gyorsan halad, hogy 4-5 nap alatt a dohány már túl érik és ruganyosságát elveszíti; azért teljes figyelmet kell forditani arra, hogy a kedvezı idıpontot el ne mulasszuk, A dohányt nem szabad se esıben, se harmatban szedni, mert különben könynyen megfeketedik. A déli órák sem alkalmasak a dohányszedésre, mert a nap megégeti a leszedett leveleket (sunourning). Szedjünk tehát reggel a harmat felszállása után 11 óráig, és délután 3 órától a harmat leszálltáig. Ha a napot felhık takarják, egész nap szedhetünk. Észak-Amerikában a dohányt kóróstól szedik; a kórót ugyanis egy erıs késsel vagy sarlóval közvetlenül a föld fölött elmetszik. Maryland, Yirginia, Nord-Carolina, Kentucky és Missouriban a kórót a levágás elıtt kétfelé hasítják az utolsó levélig, úgy hogy azért a levágási helyen a kóró egyben marad. A levágott dohányt kis halmokba (heeps) győjtik, jól vigyázva, hogy a kórók vastagabb végei a nap felé legyenek fordítva, hogy a nap a leveleket meg ne égethesse. Most ujjnyi vastag, 1½ m / hosszu botokat hoznak és mindenikre 6-8 dohánykórót reáhúzna, és óvatosan szekerekre rakva, rögtön a száritó-kamrákba viszik. A

5 kamrákban a dohányt tüstént fel kell akasztani; az egyes botok között 8-10 köz hagyatik, hogy meg ne fülledjen. A kamrák úgy vannak berendezve, hogy a kivül elhelyezett kemenczékkel annak melegségét pontosan szabályozni lehessen. Legáltalánosabban a következı főtıkészülékek találhatók: A falon kivül, az ajtócska két oldalán egy mélyedést készitenek, melyben téglákból vagy kövekbıl két kemencze falaztatik; ezen kemenczék kivül fülnek, a meleget pedig két vasból készült s a faltól 4'-nyi 2 ) távolban lévı kürtı viszi végig a kamra talaján, melyek kivül egyesülve, a légvonat kedvéért magas kéményben végzıdnek; a kamrán végig vezetı kürtı az ajtónál 12, a kamrából kilépésnél pedig 6 -nyire van a talajtól. Hogy a kamrában a meleget szabályozni lehessen, a kürtık tolóka-szellentyükkel vannak ellátva, melyeket tetszés szerint megnyitni vagy elzárni lehet. E helyett azonban a Bibb & Comp., továbbá a Broom & Comp. czégek külön vasból készült kemenczéket szerkesztettek, melyek elseje Richmondban 250 dollárba, az utóbbi csak 45 dollárba kerül; s így sokkal olcsóbb ugyan; de nem oly alkalmas, mint a Bibb-féle. Az ajtóval szemközt esı falon a hımérı függ a legalsó sor dohánynyal egy sorban, hogy a kamra melegét ellenırizni lehessen. A száritás keresztülvitelérıl, egy közelebbi számban leend szó. Dr. Kosutány Tamás. 2 ) Egy angol láb (english foot) = 30.5 c/m

Dohánytermelési tapasztalatok.

Dohánytermelési tapasztalatok. Dohánytermelési tapasztalatok. A m.-óvári akadémia kisérleti terén egyebek között dohányt is termesztünk. A dohánytermesztés czélja elsö sorban a hallgatóságot a dohány okszerő termesztésével megismertetni,

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s

mihelyt a talajban erısebb mérvben felszaporodnak, kártékonyan hatnak: sokkal helyesebben járunk el, ha eme kálisókat ıszi trágyázásra használjuk s A mőtrágyák mikénti alkalmazásáról. Köztudomásu dolog, hogy e lapok szeptemberhavi füzetében a szerkesztık aláirásával egy felhivás jelent meg, mely a gazdaközönséget mőtrágyákkal teendı trágyázási kisérletekre

Részletesebben

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik.

KÉRDÉSEK. 26 A megyei gazdasági egylet egy felállítandó czukorgyár elımunkálatain dolgozik. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekő kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó;

1. borsó; 11. kömény; 2. ıszi árpa vagy búza; 12. kömény vagy gyöknövények; 3. takarmány- vagy czukorrépa, bur- 13, félugar vagy borsó; Gazdasági élet Hollandiában. Hollandia és Belgium, valamint Észak-Francziaország ama szerencsés vidékek közé sorozhatók, ahol a mezıgazdaság magas és nagyszerü fejlettségnek örvend. Talán Lombardia kivételével,

Részletesebben

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb

A tüzelés módjának befolyása abban áll, hogy minél több tüzelıanyagot égetünk el egy és ugyanazon rostélyon ugyanazon idı alatt, annál tökéletlenebb A tüzelıanyag megválasztásáról gazdasági locomobilok számára. Gazdáink sokszor emlegetett jelenlegi kedvezıtlen helyzetének tudvalevıleg a föoka abban rejlik, hogy a mienknél kedvezıbb viszonyok között

Részletesebben

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.)

A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) A groji sajt készítése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) IV. A melléktermékek elıállitása A groji sajt készitésénél a fıterméken kívül még mellékterrékek is nyeretnek: a savóvaj

Részletesebben

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé).

Ha a szántóföldet égetett mészszel trágyázzuk meg, úgy az égetett mész a talajból vizet vesz fel és átalakul mészhydrattá (vagyis oltott mészszé). A mésztrágya. A mész egyike azon anyagoknak, melyet trágyaszer gyanánt már a legrégibb idıben alkalmaztak, mint az már Pliniusnak munkáiban is fölemlítve van. Hogy azonban a mésznek a talajra és ezzel

Részletesebben

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1.

A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A trágyatelepek készitésének alapelvei. F. Engel: Landw. Bauwesen. Berlin, 1885. P. Parey. 327. 1. A legkevesebb gazda van azon helyzetben, hogy a gazdaságában készült trágyát azonnal szántóföldjeire hordassa;

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1

Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 Mezıgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Vi. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi deczember hó. XII. füzet. A tengeri. 1 A tengeri, kukoricza, málé vagy törökbúza (Zea Mays L.) bizvást hazánk egyik legnagyobb

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.

A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl. A. lefölözött tej értékesítése közvetlen eladás, túró- és sajtkészítés útján. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) I. Lefölözött tej név alatt a fölözetlen tejnek zsíron kívüli alkatrészeit

Részletesebben

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás

Gyepgazdálkodás. Sáringer-Kenyeres Tamás Gyepgazdálkodás Sáringer-Kenyeres Tamás Bevezetés A telepítés (felújítás) elıkészítése táblásítás. A táblák méreteit a természetes határok, a hasznosítási, továbbá az üzemelési igények figyelembevételével

Részletesebben

A hordókról és bortartályokról.

A hordókról és bortartályokról. A hordókról és bortartályokról. A boraszatban fontos helyet foglalnak e1 a hordók és a bortartályok. A hordók szolgálnak a must erjesztésére, a fiatal borok érlelésére, kifejlesztésére, éppen úgy az érett,

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT. VII. évfolyam. Magyar-Óvár, 1889. évi deczember hó. XII. füzet. Mezıgazdasági szakoktatásnak és a praxis. Mezıgazdasági tanintézeteink ellen gyakran hallhatjuk azt

Részletesebben

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II.

A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. A mezei vasút az ipar, mezı- és erdıgazdaság szolgálatában. II. Útátjárók. A gazdaság belterületén, úgyszintén a nyilt pályán is a kocsik átjárására a vágányba egyes részeket kell beiktatni, melyeken a

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe.

Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Ujabb gazdasági gépek és eszközök. XII. Mayer E. Fiai legujabb szabadalm. Duplex darálógépe. Bár tőrhetı kézi darálógépek léteznek öntésbıl vagy aczélból készült tárcsákkal vagy hengerekkel, melyek igényeinket

Részletesebben

Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje.

Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje. Sack Rudolf szabadalmazott többvasu hántóekéje. A szántás bármi régi és általánosan ismert dolog legyen is a mezıgazdaságban, sokkal több ügyességet és figyelmet kiván, mint azt sok gazda gondolná. Homokon

Részletesebben

Javitások a cséplögépeken.

Javitások a cséplögépeken. Javitások a cséplögépeken. 1. A Schuppisser-féle constanzi cséplıgép. (Thallmayer Viktor, m.-óvári gazdasági akadémiai tanár, jelentése a földmívelésí ministeriumhoz.) A mult évben a constanzi gépgyár

Részletesebben

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl.

Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. Közlemények a m-óvári gépkisérleti állomás körébıl. V. Arankarosták. 1. Magyar-óvári arankarosta. A gépkisérleti állomás már néhány év óta egy, az egyszerüséget és czélszerüséget magában foglaló arankarostáló

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda?

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? MEZİGAZDASÁGI SZEMLE. HAVI FOLYÓIRAT. III. évfolyam. Magyar-Óvár, 1885. évi májushó 15-én. V. füzet. Mit termeljen a magyar gazda? Az utóbbi idıben mindig gyakrabban hangoztatják, hogy a magyar gazdának

Részletesebben

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46.

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. II. évfolyam / 22. szám 2004. november 23. 45-46. A K I Borpiaci információk II. évfolyam / 22. szám 24. november 23. 45- Bor piaci jelentés 1-4. táblázat, 1-3. ábra: Belföldi értékesítési-árak és mennyiségi adatok 2-5. oldal 5. táblázat: Fogyasztói árak

Részletesebben

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE

GYÖKÉR- ÉS GUMÓS NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE GYÖKÉR- ÉS GUMÓS NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE Cukorrépa és a burgonya Szántóföldi növényeink sorában fontos szerepet játszik a gyökér- és gumós növények közé tartozó cukorrépa és a burgonya. A cukorrépa az egyik

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

PNEUMATIKUS VETİGÉP QUASAR SZÉRIA

PNEUMATIKUS VETİGÉP QUASAR SZÉRIA PNEUMATIKUS VETİGÉP QUASAR SZÉRIA H Quasar: A mulcs és direktvetés új koncepciója A Quasar koncepció a vetéssel kapcsolatos legfontosabb célok elérése érdekében, magában foglalja a talajmővelés, a vetés

Részletesebben

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT Magyar-Óvár, évi junius hó. Hatodik füzet.

MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT Magyar-Óvár, évi junius hó. Hatodik füzet. VIII. évfolyam. MEZİGAZDASÁGI SZEMLE HAVI FOLYÓIRAT Magyar-Óvár, 1890. évi junius hó. Hatodik füzet. Búzatermelésünk fejlıdése. Hogy búzatermelésünk az utóbbi évtizedek alatt mily óriási lendületet vett,

Részletesebben

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I.

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. A Magdeburgische Zeitung ezévi folyamában különbözı gabonafélékkel Märcker tanárnak közremőködése mellett Hadmerslebenben (Szászország) tett kisérletek

Részletesebben

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén,

A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, A groji sajt készitése. (Az országos tejgazdasági felügyelıség közleményeibıl.) II. A groji sajt készitése. A sajtoda berendezésével megismerkedvén, átmehetünk most már a tulajdonképeni sajtkészitésre,

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a

Továbbá az italokat veszi tárgyalás alá; behatóan ismerteti a jó és rossz ivóvíz tulajdonságait, hatását, ismertetıjeleit és javitását; azután a Irodalom. Traité d'hygiene rurale suivi des premiers secours en eas d'accidents par Hector George. Paris, 26, rue Jacob. Librairie agricole. Ára 3 frank 50 cm. Mezıgazdasági egészségtan! Oly kevés a magyar,

Részletesebben

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka.

Régebben vidéken éltem, de ott nem volt munka. 1. Esettanulmány: Magda története Én csak egy vagyok azokból a milliókból, akik a sportszergyáraknak dolgoznak. 20 éves vagyok. A gyárban híres sportszergyártók számára készítünk ruhákat. Régebben vidéken

Részletesebben

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0

protein zsír szénhydrat zabból 77 3 % 82 4 % 73 7 % árpából. 77 0 100 0 87 0 A korpaetetésrıl. Ha a búza- vagy rozsszemnek keresztmetszetét a górcsı alatt vizsgáljuk, elsıben is az epicarpium (külsı gyümölcshéj) felbıre (epidermise) tünik fel, mely alatt közvetlenül laposra nyomott

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

www.perfor.hu Használati utasítás

www.perfor.hu Használati utasítás Használati utasítás Tartalomjegyzék Fontos munkavédelmi tudnivalók Fontos munkavédelmi tudnivalók...3 Ismerkedés a Drill Doctorral...5 Tudnivalók a fúrókról...6 A fúró anatómiája...6 Fúróélezés Drill Doctorral...7

Részletesebben

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005

DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Elızmények DR. HUBAI JÓZSEF * Magyarország természeti erıforrásainak gazdálkodása dása az Európai Unióban, 2004/2005 Natural resources management in Hungary, a member state of the EU, in 2004/2005 Hungary

Részletesebben

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat

FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat FELVÉTELI FELADATOK 4. osztályosok számára A-3 változat 2001. február 7. Név:.. Születési év: hó: nap: Kedves Felvételizı! Szeretettel üdvözlünk írásbeliden. Kérünk arra, hogy figyelj a feladatokra szánt

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag.

A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. A konkoly mint takarmány és szeszgyári nyersanyag. Általánosan ismeretes, hogy a konkolyt mainapság a trieurök segélyével majdnem az utolsó szemig lehetséges a gabonából kiválogatni. Az ily kitrieurözött

Részletesebben

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

Burgonya termesztés Talajelıkészítés A burgonya a lég járható, jó vízgazdálkodású talajokat kedveli. A talajelıkészítéskor a laza szerkezető, jól

Burgonya termesztés Talajelıkészítés A burgonya a lég járható, jó vízgazdálkodású talajokat kedveli. A talajelıkészítéskor a laza szerkezető, jól Talajelıkészítés A burgonya a lég járható, jó vízgazdálkodású talajokat kedveli. A talajelıkészítéskor a laza szerkezető, jól szellızött, rögmentes talaj kialakítására törekedjünk. A gumó növekedése csak

Részletesebben

Kereskedési technikák

Kereskedési technikák Kereskedési technikák 2009. október 1. Varjú Péter - ERSTE Broker Az Mielıtt A belépési elsı piacra lépés pozíció elıtt lépünk elemzése érdemes + szem Nota elıtt Bene tartani; Gyöngyszemek Mik a céljaim?

Részletesebben

Öntözırendszerek tervezése

Öntözırendszerek tervezése Öntözırendszerek tervezése Egy öntözıberendezés megtervezése, kivitelezése gyakorlott szakembert kíván, de az emberek barkácsolási kedve és a rosszul értelmezett spórolás miatt gyakran találkozunk rosszul

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás

Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Fenntarthatóság és hulladékgazdálkodás Néhány tény A különbözı rendszerek egymás negentórpiájával, szabad energiájával táplálkoznak A szabad-energia a rendezettség mértékének fenntartásához kell Az ember

Részletesebben

A szılıtörköly gazdasági értékesitése.

A szılıtörköly gazdasági értékesitése. A szılıtörköly gazdasági értékesitése. Hazánk szılıtermelıi nagy mulasztást követnek el, mivel a szılıtermelés mellékterményeit, hulladékait - mint péld. a törkölyt, borseprıt stb. - nem iparkodnak a mai

Részletesebben

COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék

COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék Használati útmutató COUNTRY GRILL CG Szabadtéri grillezı készülék TISZTELT VÁRÁSRLÓNK! Az SVT-WAMSLER Háztartástechnikai Rt. megköszöni Önnek, hogy termékét vásárolta. Az Ön által választott grillezı készülék

Részletesebben

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Beltéri egység. Kültéri egység. Köszönjük, hogy termékünket választotta! 7 SZÍNES KAPUTELEFON RENDSZER DVC-VDP712 - Model A: 1 beltéri egység 2 kültéri egységgel DVC- VDP721 - Model B: 2 beltéri egység 1 kültéri egységgel HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Részletesebben

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time)

PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling. the time) PONTOS IDİ MEGADÁSA (Telling the time) 1 KÉRDEZÉS AZ IDİRE Megkérdezhetjük, hogy a) Mennyi az idı éppen (Mennyi az idı? Hány óra van?) What time is it? What is the time? (What s the time?) Erre a választ

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A juhok nyári tartása és gondozása. Practikusok által bebizonyitott tény, hogy a juhok nyári gondozása azoknak nemcsak nyári állapotára, hanem még a télire is kihat.

Részletesebben

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza:

Pergés veszteség csökkentés minıség javítás. Forgalmazza: SPODNAM Pergés veszteség csökkentés minıség javítás Forgalmazza: Csökkentett dózisú kijuttatás deszikkáló szerrel Diqvát (Reglon) vagy más hatóanyagú deszikkáló szerrel csökkentett dózisú kijuttatás lehetséges

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív.

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív. I Idıgazdálkodási kérdıív. Ha Te nem értékeled a saját idıdet, más sem fogja. Legyen több idıd! Lépésrıl lépésre. www.sikertervezes.com I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál Ezt az idıgazdálkodási kérdıívet

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. oldal 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhıszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.)

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei

A nitrogén (N) A nitrogén jelentısége, hiánytünetei Elıszó Az eredményes növénytermesztés egyik alapvetı feltétele a termıhelyi viszonyokhoz és a növény igényeihez alkalmazkodó okszerő tápanyagellátás. Ehhez egyfelıl ismernünk kell a legfontosabb makro-

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 8/2002./III.25./ MÖK. sz. rendelete a beruházási szabályzat közzétételérıl szóló 24/2000./IX.18./ MÖK. sz. rendelete módosítására és egységes szerkezetbe

Részletesebben

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól

16/2007. Elnöki Szabályzat. A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól 16/2007. Elnöki Szabályzat A közúti jármővek megvizsgálási szabályairól Készítette: Közúti Jármő Fıosztály Mőszaki Osztály 1. változat elkészítés idıpontja: 2007. június 2. változat - 2008 - 16/2007. Elnöki

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Lapszemle. 2009. 22. hét

Lapszemle. 2009. 22. hét Lapszemle 2009. 22. hét GVH-döntés lesz a magyar árukról A Gazdasági Versenyhivatal várhatóan még az év végén meghozza határozatát az Élelmiszer Termékpálya Kódex aláírói ellen indított eljárásban - mondta

Részletesebben

Az agroüzemanyagokhoz szükséges cukornád monokulturális termesztésének hatásai Brazíliában

Az agroüzemanyagokhoz szükséges cukornád monokulturális termesztésének hatásai Brazíliában Az agroüzemanyagokhoz szükséges cukornád monokulturális termesztésének hatásai Brazíliában Marluce Melo, Comissao Pastoral de Terra (egyházi szervezet Brazíliában) aktivistájának elıadása Alapadatok Brazíliáról

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.200/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Dohánytermelési kisérletek.

Dohánytermelési kisérletek. Dohánytermelési kisérletek. A termesztett dohányok chemiai összetétele. A termesztett dohányfélék chemiai összetételérıl tájékozást óhajtván nyerni, fölkértem az akadémia vegykisérleti állomását az elemzések

Részletesebben

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát.

. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva 2456. Hány fokosak a következő, radiánban (ívmértékben) megadott szögek? π π π π 2π 5π 3π 4π 7π a) π ; ; ; ; ; b) ; ; ; ;. 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457. Hány fokosak

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Termesztett zöldségfajok: előnövény: kínai kel, ültetése:2016.02.10. Főnövény: TV paprika. Fajták: Bravia F1, Censor F1 (fő fajta).

Részletesebben

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21.

LEVÉLSZEKRÉNY. 17. 18. 19. 20. 21. LEVÉLSZEKRÉNY. (E rovat alatt közlünk minden, a mezıgazdaság körébe vágó közérdekü kérdéseket és megadjuk reá a feleletet. Ha oly kérdések intéztetnek hozzánk, melyek nem általános érdekőek, úgy ezekre

Részletesebben

Dr. Kiss Ferenc Kálmán. Vita közben - az új Ptk tervezetérıl, különös tekintettel a biztosítási szerzıdések szabályaira

Dr. Kiss Ferenc Kálmán. Vita közben - az új Ptk tervezetérıl, különös tekintettel a biztosítási szerzıdések szabályaira Dr. Kiss Ferenc Kálmán Vita közben - az új Ptk tervezetérıl, különös tekintettel a biztosítási szerzıdések szabályaira (a szerzı mentegetıdzése: az alábbi írás nem tud kimerítı tájékoztatással, és még

Részletesebben

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó?

1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? 1. Hideg vagy meleg fehér LED izzó? Elıször is mi a különbség a meleg és a hideg fehér izzó között? A meleg fehér szín egy sárgás fehér szín, hasonlít a már megszokott halogén fényéhez (megjegyzés: a halogén

Részletesebben

Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai

Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai Síkkollektoros napenergia hasznosítás gyakorlati tapasztalatai A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) által támogatott, az Ing- Reorg Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által 2005-ben

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

Kötélkezelés. DUF füzetek 3.

Kötélkezelés. DUF füzetek 3. 1 / 27 2008.10.19. 23:13 Kötélkezelés DUF füzetek 3. Tartalomjegyzék: Kötelek Kötéltípusok A jó csomó Következı Kötélmunkák KÖTÉLVÉGEK ELDOLGOZÁSA KÖTÉLTÁROLÁS Babázás ( vagy bandázsolás ) Törökfej Fuxolás

Részletesebben

A bellyei uradalom. 1 )

A bellyei uradalom. 1 ) A bellyei uradalom. 1 ) A nagybirtokok okszerü kezelése egyáltalában nem bir csekélyebb nemzetgazdasági jelentıséggel, mintha valamely ország közép- vagy kisbirtokain helyes elvek szerint gazdálkodnak.

Részletesebben

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. APRÓ KÖZLEMÉNYEK. ÁLLATTENYÉSZTÉS. A tehenek takarmányozása szeszmoslékkal. Azon kérdés: vajjon a szeszmoslék etetése fejıs tehenekkel mennyiben bír a tejelésre befolyással, káros-e vagy elınyös? már nálunk

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016.

Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Kísérleti Szöveges Értékelés 2016. Gazda neve: Zsemberi Gábor, Ópusztaszer. Termesztés: -előnövény; saláta, -főnövény; berakó uborka Fajta: Triology F1 Genezis Kísérlet (GK): 350 m² 780 tő Üzemi Kísérlet

Részletesebben

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3.

TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETİSÉGEI 3. 1 2. 1. 4. JELENLEGI HELYZET A települési szennyvíziszap Magyarországi mennyisége évente megközelítıen 700.000 tonna Ennek 25-30%-a szárazanyag

Részletesebben

Apró közlemények. Álattenyésztés.

Apró közlemények. Álattenyésztés. Apró közlemények. Álattenyésztés. Az állatok itatásáról. Az állatok némelyike nem igen válogatós ital dolgában és olyan vizet is ártalom nélkül megiszik, melyet alig tartanánk megengedhetınek. Így látjuk

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS...

29.3.2011 A7-0329/29 AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS... 29.3.2011 A7-0329/29 Módosítás 29 Brian Simpson a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság nevében Jelentés Brian Simpson Az idegenforgalomra vonatkozó európai statisztikák (COM(2010)0117 C7 0085/2010 2010/0063(COD))

Részletesebben

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa 1. 2009. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALMA: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI

F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI F.2. Függelékei Pályavasúti Üzletág Forgalmi Fıosztály 1/277 Törölt: MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT F. 2. sz. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI Hatálybalépés idıpontja: : Behúzás: Bal: 0 cm, Elsı sor: 0 cm, Sorköz:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

Talaj - talajvédelem

Talaj - talajvédelem Talaj - talajvédelem A Talaj: - a levegıvel és a vízzel egyenértékő elem - a természeti és mővi környezet eleme - az anyag és energiaáramlások közege - három v. négy fázisú összetett rendszer A talaj,

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl

Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Betegtájékoztató a részleges gége eltávolításáról a gége és/vagy algarat rosszindulatú betegségeirıl Kedves Betegünk! Az elızetes vizsgálatok és leletek alapján Önnek mőtéti beavatkozásra van szüksége.

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai M7 autópálya Balatonkeresztúr-Nagykanizsa szakasz Budapest 2006 Készítette: Subert István - 1 - Subert István Próbatömörítés eljárási utasítása

Részletesebben

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet a mezıgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elıállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenırzésének részletes

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG

Kezelési utasítás. Easytronic Version 2.2. Solitair 8. LEMKEN GmbH & Co. KG Kezelési utasítás Elektronikus vetıgép-vezérlés Easytronic Version 2.2 Solitair 8 - HU - Biztosítjuk biztonságát! LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Telefon

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-2/2013. JEGYZİKÖNYV Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 21-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben