A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában."

Átírás

1 A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában. A mezıgazdaságunk minden ágában ujabban észlelhetı, örvendetes mozgalom végrevalahára a dohánytermesztés terére is átcsapott; elég késın ugyan, de mégis jobb késın, mint soha! Valóban a legfıbb ideje- volt, hogy ezen kiváló fontosságu terményünket nagyobb figyelemre méltassuk; mert, azt hiszem, nem leszek az egyedüli, ki azt állitom, hogy ezen terményünk hivatva van a jövıben mind a gazdát, mind pedig a kormányt kielégiteni; de természetesen csak az esetben, ha fejlesztésére miden lehetı megtétetik. Hogy állunk most? a dohányjövedékkel nincs megelégedve a kormány; elkedvetlenedve és demoralizálva van a termelı, és folyton-folyvást panaszkodik a fogyasztó! Mi lehet ennek az oka? 1880-ban beváltatott 12, frtért 664,802 mmázsa dohány 18 frt 21.7 kr átlagárban; behozatik pedig évenként. mintegy 4½ millió értékü dohány, és pedig - a legutóbbi kimutatás szerint - Nyugat-Indiából 3927 mmázsa frt, Kelet-Indiából 3959 mmázsa frt, Dél-Amerikából mmázsa frt, Észak-Amerikából 4029 mmázsa frt, Oroszorszagból 1985 mmázsa frt és a török birodalomból mmázsa 1, frt értékben. 1 ) A nyugat-:indiai dohánylevelek átlagos ára mmázsánként 183 frt, a Havanna abaioleveleké pedig 250 frt 61 kr. A kelet-indiai levelek átlagára 89 frt, de a sumatrai-é 289 frt. A dél-amerikai átlagár 89 frt, de a rarinas-é 123 frt. Az észak-amerikai dohány át1ágára 90 frt, de az ohio 123 rt. A török dohány átlagos ára 141 frt; de itt az árak rendkivül eltérık, péld. a Glubek 390 frttal fizettetik. Ismerve tehát jelentékeny dohányimportunkat, tudva, hogy a Magyarországon termelt dohányok fogyasztása annyira csökkent, hogy a legtöbb dohánybeváltó-hivatalban a helyiségek elégtelenek a dohánykészlet befogadására; hogy például Debreczenben, Temesváron sok ezer mázsa dohány a szabad ég alatt öt, sıt tíz év óta az idı viszontagságainak kitéve korhad: önkényt következik, hogy a dohányzás tekinteteben az izlés változott meg, és pedig olyformán, hogy a török dohány- és a szivarfogyasztás emelkedett, a pipadohány-fogyasztás pedig jelentékeny mértékben csökkent. Az állam mint eladó kénytelen fogyasztóinak ízléséhez alkalmazkodva a szivar- és törökdohánynak való leveleket bármily áron beszerezni; s ez okból nem képes a belföldi pipázni való dohányt oly áron beváltani; mint azt a termelı óhajtaná. E körülmény az, amely a kormányt és a termelıt egy könnyen végzetessé válható circulus vitiosus-ba vezette: a magyar gazda látva, hogy dohányát az általa remélt áron be nem váltják, a minıségre való törekvéstıl eltért és csak mennyiségileg törekszik eredményre; hisz a monopolium elvénél fogva a kormány kénytelen bármilyen dohányt beváltani, s minél többet nyom a termés, annál nagyobb a termelı haszna. A kormány azt mondja: én nem fizethetek érte többet, mert nem felel meg czéljaimnak; a gazda pedig azt gondolja: nem termelék jobbat, mert fáradságomat nem jutalmazzák. Hogy ezen rendkivül kellemetlen helyzetbıl kibontakozzunk, és hogy dohánytermelésünk azon fokra emelkedjék, amelyre óhajtjuk, termelésmódunkat kell gyökeresen megváltoztatni. Azt, hogy az ízlés, ismét a pipázáshoz térjen vissza, hiába várjuk; forditani kell tehát a dolgon, igyekezzék a gazda az ízlés kivánalmainak megfelelve olyan dohányt termelni, mely a fogyasztók által követelt gyártmányok készitésére alkalmas, és a kérdés meg lesz oldva; a kormány bizonyosan örömestebb fogja az eddig a külföldnek adott milliókat legalább részben a magyar termelık közt felosztani; annyival is inkább, mert idehaza maga a kormány szabván meg a dohány árát, jutányosabban fogja beszerezni dohányszükségletét, mint a külföldön; a gazda pedig dohányáért jóval magasabb beváltási árakat nyervén, boldogulni fog. 1 ) Fay László felolvasása a "Gazdakör"-ben márczius 7-én.

2 Így tehát ezen úton ki lesz elégítve mind a kormány, mind a termelı, mind a fogyasztó. Hogy talajunk és éghajlatunk a dohánytermelés kivánalmának minden tekintetben megfelel, arról tanulmányi utazásaim alkalmával volt alkalmam méggyızıdni; és biztos vagyok abban, hogy a vetımag megválasztása s a megfelelı kezelés által bátran számíthatunk arra, hogy a mostani dohányimportunk jelentékeny részét fölöslegessé tesszük, és a külföldre menı 4½ millió tekintélyes része az ország határai között maradhat. Hogy azonban ezt elérhessük, igyekeznünk kell egyrészrıl úgy bánni el a dohánynyal, mint azt a legjobb szivarnak való dohányt termelı országok teszik; másrészt be kell szerezni azon vetımagot, elsajátitani minden részletében azon mívelési módokat, melyek a kitünıbb török dohányt termelı helyeken gyakoroltatnak. Ezeket elırebocsátva, ez alkalommal az amerikai dohány termelés- és kezelés-móddal kivánom a magyar gazdát megismertetni, melyet viszonyaink között nemcsak azért tartok kiválóan fontosnak, mert az sokkal kisebb tıkebefektetést igényel, mint a mostani dohánytermesztés és fıleg a száritás: de azért is, mert erıs meggyızıdésemmé vált, hogy az amerikai száritási mód egyedüli, mely dohányunkat a szivarkészitésre alkalmassá tenni van hivatva; miért is ez eljárásnak mind a kormányra, mind a termelıre való fontosságát és horderejét azok megitélésére bizom, kik a kérdés pénzügyi oldalával többet foglalkoztak, mint csekély személyem. * * * Jelen tanulmány forrásait részben J. Smith of Sunderlandnak a Massachusetts Northampton gazd. bizottságában tartott felolvasása, részint W. Tscherbatscheff virginiai dohánytermelık egyletének tagja által közzétett részletes ismertetése képezik. Ezek tanulmányozásából meggyızıdhetünk arról, hogy Amerikában különös figyelmet forditanak elıször is a dohánynak szánt talaj megválasztására; míg nálunk a humusdús, vízjárta lapályokon majdnem elıszeretettel termelnek dohányt, Amerikában a fekete földbe dohányt nem ültetnek; a földnek csak igen kevés humust szabad tartalmaznia (chocolate land), mert a tapasztalás azt mutatja, hogy a humusban szegény talajokban a dohány sokkal aromatikusabb és becsesebb leveleket terem. Nyirkos, vízjárta talajt a dohánytermelésre egyáltalán nem alkalmaznak Amerikában. Az ily helyeken termelt dohány rendkivül sokat veszít súlyából a száritásnál; a levelek törékenyek, keserő izüek lesznek és többnyire rosszul égnek. A talaj meg nem választása az oka, hogy nálunk évenként sok rosszul égı dohány terem. Sokan nem méltányolják a rosszul-égés szónak valódi jelentıségét érdeme szerint; ezek kedvéért megjegyzem, hogy több ily rosszul égı dohányfajtát volt alkalmam vizsgálni, s így tapasztalásból tudom, hogy az ily dohány, ha izzó parázsra dobjuk is, csak összezsugorodik, megszenesedik, de el nem ég; chemiai vizsgálatailmnál g / ily dohánynyal napokig elveszıdtem minden chemiai segédeszköz segítsége mellett, míg azt elhamvasztani sikerült. Az ily dohány szinházi díszletek készitésére talán alkalmas lenne, de nem arra, hogy becsületes honpolgárok elszívják. Ezen a bajon segiteni kellett, - az ilyen talajoktól a dohány termelési engedély megvonandó, mint ez a legutóbb tartott enquête ajánlatára meg is történt. Amerikában a dohányt nem igen mívelik rendes forgóban (turnus), mindazáltal az elıttem fekvı összeállitásokból nagyon kitetszik, hogy dohány elıtt örömest vetnek lóherét, melyet azután alászántanak; a dohány után rendesen búza következik, s ez - tekintve e három míveleti növénynek a talaj iránt való különbözı igényeit -nagyon szerencsés kombinatiónak mondható, s bizonyára sokban hozzájárul mind a dohány-, mind a búzatermés sikeréhez. Oly területeken, hol a lóher meg nem terem, ıszi rozsot vetnek a dohány elé, mely idejében alászántva szintén zöldtrágyául szolgál: A természetes és mesterséges trágyaszerek a legnagyobb kiterjedésben alkalmaztatnak; az amerikai gazda teljesen át van hatva attól, hogy csak megfelelı trágyázás mellett tehet szert jó termésekre: a fáradságot és költséget nem sajnálja; tehát tudván, hogy ezek a dohány árában

3 busásan megtérülnek. A mesterséges trágyák annyira elterjedvék, hogy a különbözı talajokra czélszerünek mutatkozó trágyakeverékek tobacco-fertilizer elnevezés alatt rendes kereskedelmi czikké váltak. Nem lesz érdektelen a talaj megmívelésével is egy kissé tüzetesebben foglalkozni; annyival is inkább, mert a magyar gazda szereti azt gondolni, hogy az amerikai gazdának elég, ha a földet egy kissé megkarczolja az ekével, és csak úgy ömlik raktáraiba a termés; pedig az amerikai gazda legkevésbé sem kiméli a fáradságot a dohányföldtıl, s egész közmondásos: Aki dohányt akar termelni, ne kiméljen se munkát se fáradságot, kezdettıl egész a végig. ( He,who undertakes to grow tabacco must spare no labor or care from beginning to end. ) Egy híres dohánytermesztı, ki egy acre földön font dohányt termelt s azt mindig jobban adta el, mint gazdatársai, a gazd. egyletben megkérdeztetvén, eljárásának titka felıl így válaszolt: Az éppen nem titok; mi jól trágyázzuk és jól megmíveljük a földet; mi szántunk és boronálunk, azután ismét szántunk és boronálunk, mindaddig míg a trágya a talajjal tökéletesen kevertetik és míg a talaj kellı finomra porhanyíttatott. ( It is no secret, we fertilize well and then fit our land well. We plough and harrow, and plough and harrow again, till the manure is thoroughly mixed with the soil, and the soil is in a wery fine tilth. ) S valóban, ez az egyedüli helyes út; mert talán nem is létezik míveleti növényünk, mely a jól megmívelt talajt annyira megkövételné s annyira meghálálná, mint a dohány. Jól tudják ezt Amerikában, s a dohánynak szánt talajt már ıszszel c/m. mélyen felszántják, és tavaszszal újra szántanak, csakhogy sekélyebben. A trágya tavaszszal, pár héttel az ültetés elıtt, lesz kihordva s alászántva, és pedig következı módon: a már jól megmunkált földön - azon sorokba, hova a dohány lesz ültetve - barázdákat húznak, ezt most behintik trágyával; erre a barázdaközökbe ekét állítván, a trágyát földdel betakarják; ezen eljárást nagyon lehet ajánlani ott, hol elegendı mennyiségü trágyával nem rendelkezünk. Hogy a trágyának mily értéket tulajdonít a farmer, bizonyítja az, hogya jó istállótrágyáért 150 angol mértföldre is elküldik szekereiket; és egy szekér trágyáért 13 dollárt is fizetnek, úgy hogy a szállitással együtt egy szekér trágyájuk dollárba (mintegy 100 frt) kerül; a keleti Wetley (Massachusetts-állam) farmerei évenként ezer dollárt fizetnek csak guano, phosphat, gyps és más mesterséges trágyaszerekért. Ültetés elıtt a dohánynak szánt földön - keresztben is, hosszában is - egy-egy méterre két barázdát összeszántanak, úgy hogy minden irányban egy-egy méternyi távolságra dombocskák (hills) keletkeznek, mely dombocskák tetejére ültettetik a dohány. E dombocskák alkalmazása nagyon eszélyes, mert a) nedves idıben a dombokra ültetett dohány kevesebbet fog szenvedni a nedvességtıl; b) száraz idıben a dombocskák alatt a talaj jobban megırzi nedvességét, s így mindkét esetben ajánlható. Ha a dohánypalánták a melegágyban 4-5 magasak lettek és 4-5 levéllel birnak, a szántóföldre kernlnek; és néhány napra azután, hogy megfogamzottak, megkapáltatnak; kézikapával a növényke körül a földet fellazítják, vigyázván, hogy a gyökerek meg ne sérüljenek, és hogy a szívlevelekre föld ne hulljon. Ezután két hétre - vagy ha a gyom fölverte volna az ültetvényt, elıbb is lókapával (cultivatorral) járatják meg a növényközöket s a növények kézikapával töltögettetnek, mely munkálat a szükséglet szerint három-négy izben ismételtetik. Gyakran az elsı kultiválás után gipszeznek is; egy ackerra (=40 are és 47 m/) 75 font (36 kiló) finomra ırlött gipszet hintenek a fiatal növényekre. Ha a növények levelei meghosszabbodnak, lóval nem lehet a sorok közé menni többé; minden munka kézzel végeztetik tehát, és pedig a legnagyobb hıségben, midın a dohánylevelek ellankadva sokkal kevésbé sérülnek meg a dohány között dolgozó munkások által. Általában el van terjedve azon nézet, hogy minél gyakrabban kapálják a dohányt, annál bujábban fejlıdik; az érés azonban annál késıbben következik be.

4 A bugázás (topping), kacsozás (suckerirng) és az aljlevelek (priming) letörése a legnagyobb gonddal végeztetik; és mily jelentıséget tulajdonítnak ennek Amerikában: bizonyítsa az, hogy már 1621-ben a gouverneur és az államtanács megtiltotta, hogy egy kórón több mint 9 levél hagyassék, hogy a termelt dohány jó minıségét biztositani lehessen. A bugázást akkor végzik, ha a virágbimbók a levelek közül elıtörtek; ugyanekkor alól egy 4-5 hosszu botocskát állítnak a dohánykóró mellé s azon 4-5 aljlevelet, mely ezen alól tapad a kóróhoz, eltávolítják. A levelek száma, mely a dohányon meghagyatik, a dohány és a talajtól függ. Erıs fajta dohánynál, korai ültetésnél 9, 10, 11, 12 levél, - késıi 8, 6, 5 hagyatik. Gyenge fajta dohánynál, korai ültetésnél 12, 14, 16, 20 levél, - késıi 12, 10, 8 hagyandó egy kórón. A bugázás és az alsó levelek letörése az ültetés után 7-8 hétre kezdıdik, rendesen augusztus kızepén; délibb vidékeken már julius második felében bugáznak, s ez augusztus 20-ig tart. A kacsozást azonnal megkezdik, amint az oldalhajtások 3-4 hosszuak lettek; elıbb a kacsokat (suckers) kitörni nem tanácsos, mert különben ez alkalommal könnyen megsérthetjük a leveleket. A kacsozás 2-3-szor ismétlendı, utólszor rövid idıvel az aratás elıtt. Különösen hangsúlyozzák az amerikai gazdák, hogy nem szabad egy kórón több levelet hagyni, mint amennyit az rendes idıjárás mellett megérlelni képes; és bizonyítják, mit pár év elıtt saját kisérleteim tanusitottak, hogy azáltal, ha sok levelet hagyunk a kórón: nem kapunk súly szerint nagyobb termést, mintha kevesebb számu levélre szorítkozunk; mert az elıbbi esetben több levelet kapunk ugyan, de, könnyebbet, s értéktelenebbet, s így több munkát csinálunk magunknak a főzéssel, szárítás és simitással; - és mégis kevesebbet fog érni dohányunk. Kiváló fontosságot tulajdonitanak továbbá a szedési idı lelkiismeretes megállapitásának. A dohányt leszedni, mielıtt az teljesen megérett, semmi esetre sem szabad; a magyar kukásoknak azon okoskodásuk, hogy korábban szedve többet nyom a dohány, tévedés; igaz, ugyan, hogy az érés felé sokat veszít a dohány súlyából, de ezen veszteség csak a vízelpárolgásnak tulajdonitandó, s így valódi veszteséget nem képez; fıdolog az, hogy az éretlen dohányban a zamatos olajok sokkal kevesebb mértékben vannak jelen, s így a dohány egyik legértékesebb anyagától fosztjuk meg magunkat. Az érés jelei a következık: a dohánylevél sötétebb zöldszinü lesz, sárgás foltokat kap, melyeket könnyen fölfedezhetünk, ha a levelet a nap felé tartjuk; a levél-parenchyrn feldagad, szembeötlı módon megvastagszik, mézgaboritékot kap s a szélei és hegyei könnyedén összekunkorodnak. Kedvezı körülmények között az érés oly gyorsan halad, hogy 4-5 nap alatt a dohány már túl érik és ruganyosságát elveszíti; azért teljes figyelmet kell forditani arra, hogy a kedvezı idıpontot el ne mulasszuk, A dohányt nem szabad se esıben, se harmatban szedni, mert különben könynyen megfeketedik. A déli órák sem alkalmasak a dohányszedésre, mert a nap megégeti a leszedett leveleket (sunourning). Szedjünk tehát reggel a harmat felszállása után 11 óráig, és délután 3 órától a harmat leszálltáig. Ha a napot felhık takarják, egész nap szedhetünk. Észak-Amerikában a dohányt kóróstól szedik; a kórót ugyanis egy erıs késsel vagy sarlóval közvetlenül a föld fölött elmetszik. Maryland, Yirginia, Nord-Carolina, Kentucky és Missouriban a kórót a levágás elıtt kétfelé hasítják az utolsó levélig, úgy hogy azért a levágási helyen a kóró egyben marad. A levágott dohányt kis halmokba (heeps) győjtik, jól vigyázva, hogy a kórók vastagabb végei a nap felé legyenek fordítva, hogy a nap a leveleket meg ne égethesse. Most ujjnyi vastag, 1½ m / hosszu botokat hoznak és mindenikre 6-8 dohánykórót reáhúzna, és óvatosan szekerekre rakva, rögtön a száritó-kamrákba viszik. A

5 kamrákban a dohányt tüstént fel kell akasztani; az egyes botok között 8-10 köz hagyatik, hogy meg ne fülledjen. A kamrák úgy vannak berendezve, hogy a kivül elhelyezett kemenczékkel annak melegségét pontosan szabályozni lehessen. Legáltalánosabban a következı főtıkészülékek találhatók: A falon kivül, az ajtócska két oldalán egy mélyedést készitenek, melyben téglákból vagy kövekbıl két kemencze falaztatik; ezen kemenczék kivül fülnek, a meleget pedig két vasból készült s a faltól 4'-nyi 2 ) távolban lévı kürtı viszi végig a kamra talaján, melyek kivül egyesülve, a légvonat kedvéért magas kéményben végzıdnek; a kamrán végig vezetı kürtı az ajtónál 12, a kamrából kilépésnél pedig 6 -nyire van a talajtól. Hogy a kamrában a meleget szabályozni lehessen, a kürtık tolóka-szellentyükkel vannak ellátva, melyeket tetszés szerint megnyitni vagy elzárni lehet. E helyett azonban a Bibb & Comp., továbbá a Broom & Comp. czégek külön vasból készült kemenczéket szerkesztettek, melyek elseje Richmondban 250 dollárba, az utóbbi csak 45 dollárba kerül; s így sokkal olcsóbb ugyan; de nem oly alkalmas, mint a Bibb-féle. Az ajtóval szemközt esı falon a hımérı függ a legalsó sor dohánynyal egy sorban, hogy a kamra melegét ellenırizni lehessen. A száritás keresztülvitelérıl, egy közelebbi számban leend szó. Dr. Kosutány Tamás. 2 ) Egy angol láb (english foot) = 30.5 c/m

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatotok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) I. E sorok irója a Mezıgazdasági Szemle multévi

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

A szarvasmarha hízlalásáról.

A szarvasmarha hízlalásáról. A szarvasmarha hízlalásáról. Az összes haszonállatok közük a szarvasmarha az, amely legszorosabb összefüggésbe hozható a gazdálkodásnak bármely módjával. Általános szempontból véve, a hízlalásnak igen

Részletesebben

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I.

Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. Termelési kisérletek különbözı gabonafélékkel. I. A Magdeburgische Zeitung ezévi folyamában különbözı gabonafélékkel Märcker tanárnak közremőködése mellett Hadmerslebenben (Szászország) tett kisérletek

Részletesebben

A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra.

A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra. A sorvetıgép átalakítása, egyídıben való mag- és mütrágya-szórásra. Speciális helyi viszonyaim kényszeritenek arra, hogy a takarmányrépa termelésének titkait minden kitelhetı módon ellessem, a biztos és

Részletesebben

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében?

Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? Miképen értékesitheti a magyar gazda teheneinek tejét legjobban, ha nagyobb városok nincsenek közelében? (Adatok az asztali vaj- és puhasajt-készitésrıl.) II. A vajkészités. A vajkészités czélja: a tejfölben

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

A vasúti talpfák telítéséről.

A vasúti talpfák telítéséről. A vasúti talpfák telítéséről. Irta: Marosi Ferencz, m. kir. erdőmester. A faanyagoknak, bármi czélra használtassanak is fel, egyéb megkivántató tulajdonságaik mellett, a tartósság egyik leglényegesebb

Részletesebben

E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen

E bábok az úgynevezett mumia-bábok (pupae extricatae), melyen a légy szerveinek megfelelı részeket jól meg lehet különböztetni; ezeken kivül a fejen A kolumbácsi légy. Azon, hazánkban páratlan természeti viszonyok áldásai mellett, melyek a Bánság három megyéjének tulajdonságai, és melyekkel azon vidék lakói méltán dicsekedhetnek, a vész csirái is ott

Részletesebben

A kicsépelt termények eltartása. 1

A kicsépelt termények eltartása. 1 A kicsépelt termények eltartása. 1 A szalma s a polyva eltartása. A kicsépelt szalmát az e czélra kiszemelt helyen, péld. a szérős kertben, rendesen a gabona-asztagokhoz hasonló kazlakba rakják, a töreket

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN JELENTÉS AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN Í889-ik évi julius hó 6-ik és 7-ik napján RENDEZETT NEMZETKÖZI

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak Sopron, 2008. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek

Részletesebben

Nemzet és Biztonság: Sz. Bíró Zoltán:

Nemzet és Biztonság: Sz. Bíró Zoltán: Nemzet és Biztonság: Számos nemzetközi folyamat és esemény azt mutatja, hogy a világ ma egy olyan többpólusú világrendszer felé halad, amelyben az olyan országok, mint Kína, Oroszország, India, vagy az

Részletesebben

Aszalás hagyományos módon és napkollektor segítségével

Aszalás hagyományos módon és napkollektor segítségével Aszalás hagyományos módon és napkollektor segítségével Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 1997 Környezetbarát technológiák II. Csináld magad! Aszalás hagyományos módon és napkollektor

Részletesebben

Ha nincs idıd tanulni

Ha nincs idıd tanulni Ha nincs idıd tanulni Munka és család mellett tanulni nehéz miért várod el mégis magadtól, hogy ezt csak úgy tudd? Egyáltalán nem csoda, hogy nincs idıd a tanulásra. A világ ezer lehetıséget kínál nekünk,

Részletesebben

A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*)

A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*) A szil és éger csemetéinek kertekben való neveléséről.*) Jelige: Mesterünk a természet, tőle tanuljunk. A szilnek több faja közül legelterjedtebb a közönséges (mezei) szil (Ulmus campestris L. Feldűlnie),

Részletesebben

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet

Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Sajó Sándor: Magyarnak lenni részlet Hogy miért teremtett bennünket a végzet Bús csonkaságnak, fájó töredéknek!... Tombolva inni hegyeink borát, Keserveinknek izzó mámorát, S míg szívünkben a tettvágy

Részletesebben

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása

T. HARV EKER. A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása T. HARV EKER A milliomos elme titkai A gazdagság belsı játszmájának elsajátítása TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítások "Ki a csuda T. Harv Eker, és miért érdemes elolvasni ezt a könyvet?" ELSİ RÉSZ - Pénzügyi

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIP, évfolyam. Budapest, 1898 évi julius hó 27. 60. (710.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KŐZLÖKYI. A* ceazágos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete

A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 1-2010-03 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEZETÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK A Budapesti Villamoskészülék Rt esete Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti Villamos-készülék

Részletesebben

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu

Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu A Közös Agrárpolitika Jövıje: Elemzési Keretrendszer Dr. Jámbor Attila egyetemi tanársegéd Budapesti Corvinus Egyetem attila.jambor@uni-corvinus.hu 1. Bevezetés A Közös Agrárpolitika (KAP) már több mint

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

DEKALB HÍRLEVÉL 2010.07.07 2010/12. szám

DEKALB HÍRLEVÉL 2010.07.07 2010/12. szám A DK hibridek megkülönböztetı értéke a betegség-ellenállóságellenállóság A DK hibridek megkülönböztetı értéke az ellenállóképesség Dr. Kiss Erzsébet, Kovács András Aratási jelentés Roundup Bioaktív Czepó

Részletesebben

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése

Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai elemzése BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány Europ Assistance Magyarország Kft. tevékenységének és piacának bemutatása, stratégiai

Részletesebben

Végre nem dohányzom!

Végre nem dohányzom! ALLEN CARR Végre nem dohányzom! Az egyszerő módszer, amellyel le lehet szokni a dohányzásról Fordította: Kövesdi Árpád Tartalomjegyzék Elıszó Miért is fordítottam le ezt a könyvet? Bevezetés 1. Javíthatatlan

Részletesebben

JULIA MIDDLETON HATÁSKÖRÖN TÚL. Vezetõk társadalmi felelõsségvállalása

JULIA MIDDLETON HATÁSKÖRÖN TÚL. Vezetõk társadalmi felelõsségvállalása JULIA MIDDLETON HATÁSKÖRÖN TÚL Vezetõk társadalmi felelõsségvállalása 4 Hatáskörön túli vezetés First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

F. LISKA TIBOR. A Liska-modell

F. LISKA TIBOR. A Liska-modell VISSZATEKINTÕ 940 F. Liska Tibor Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. október (940 953. o.) F. LISKA TIBOR A Liska-modell Liska Tibor (1925 1994) kutatásai olyan társadalmi-gazdasági modell kidolgozására

Részletesebben

Sz. Bíró Zoltán. Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák

Sz. Bíró Zoltán. Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák Sz. Bíró Zoltán Az orosz gazdaság: válságok és stratégiák Oroszország 2008 nyarától nehéz idıket él. Az ország ipari kibocsájtása júliustól tehát már az augusztusi grúziai háborút megelızıen folyamatosan

Részletesebben