Tárgy: évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 10-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: 2014. évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. november 10-i ülésére"

Átírás

1 Iktatószám: 3/8-22/1/2014. Tárgy: évi adóbeszámoló megtárgyalása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 10-i ülésére Előterjesztő: Keller Vendel polgármester Az előterjesztést készítette: Németh Tünde jegyző megbízásából Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az évi XX. Törvény /3/ bekezdésének g./ pontja szerint a képviselőtestület a jegyző beszámoltatása útján ellenőrzi az adóztatást. A törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve a évben kivetett adók teljesítéséről az alábbi tájékoztatást adom: Aszófő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adók közül építményadót, telekadót, tartózkodás utáni idegenforgalmi adót, és iparűzési adót állapított meg. Az építmények után adókötelezettség terheli a kül- és belterületi épületek tulajdonosait. Lakások és a külterületi ingatlanok adó mértéke 450 Ft/m2. Az üdülő és hétvégi háznál az adó mértéke 600 Ft/m2. Adókedvezmény illeti meg 100 % - ban a belterületi építmények vonatkozásában a lakás, üdülő, hétvégi ház céljára szolgáló épületet /alapterületre tekintet nélkül /, amennyiben azt állandóra bejelentett lakóhellyel rendelkező adóalany vagy annak közeli hozzátartozója lakás céljára használja. Külterületen a gazdasági építményből a pincét, présházat, amennyiben a tulajdonos /ok / legalább 1500 m2 művelt szőlővel vagy gyümölcsös területtel rendelkezik /nek/, és az ingatlant rendeltetésének megfelelően használják. Telekadó köteles az Önkormányzat illetékességi területén levő olyan belterületi földrészlet, amely a község rendezési terve és annak szabályozási előírásai alapján beépíthető. Az adó alapja a telek m2-ben számított területe. Az adó mértéke 50 Ft/m2. Adómentesség illeti meg a magánszemélyt akinek a tulajdonában levő telekére, lakóház építésére jogerős építési engedélyt adtak ki, az első engedély kiadását követő 4 évig. Az iparűzési adó alapja az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, valamint az anyagköltséggel. Mértéke pedig az éves nettó árbevétel 1,6 %-a. A beszedett idegenforgalmi adóról a szobakiadóknak bejelentési kötelezettsége van, a tárgyhót követő 15-ig a bejelentést az adóhatóságnak meg kell küldeni és az idegenforgalmi adó összegét is ezen időpontig kell megfizetni az önadózás szabályai szerint. A fizetendő adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 250 Ft. Az összes befizetés a magánszemélyek által befizetett üdülőhelyi díj. A tervezettnél nagyobb bevétel annak köszönhető, hogy több alkalommal ellenőrzést végeztünk, mivel a szobakiadók nem tettek eleget adóbevallási kötelezettségüknek maradéktalanul. Az Önkormányzat minden befizetett forint után másfél forint állami támogatást kap. Az adófizetés alól mentesek a 18. életévüket be nem töltött magánszemélyek.

3 Az adóbevételek tervezett összege és az adórészesedés utalása /költségvetési számlára / az alábbi: Adónem: tervezett bevétel: teljesítés: évre ig Építményadó Iparűzési adó Telekadó Idegenforgalmi adó késedelmi pótlék január 1-től a gépjárműadó a törvényi előírásnak megfelelően minden megkezdett 100 kg önsúly után /1.380 Ft/ teherautó esetében, a Gjt. 6 -a szerint a személygépjármű estében az adó alapja a nyilvántartásba feltüntetett teljesítménye kilowattban, és a gépjármű gyártási éve. A tervezett bevétel összege Ft, január 1-től a befolyt összeg 60%-a az állam bevételét képezi, az önkormányzatot a maradék 40% illeti meg. A gépjárműadó befizetések teljesítése Ft, mely összegből Ft átutalásra került a Magyar Államkincstár részére, Ft pedig az önkormányzat saját költségvetési számlájára. Azon adózóval szemben, aki adófizetési kötelezettségének nem tesz eleget, kezdeményezhető a gépjármű forgalomból történő kivonása. A gépjármű adás-vételének bejelentési kötelezettsége évtől az okmányirodához tartozik. A változásokat az Önkormányzat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által közölt adatok alapján dolgozza fel. Összegzésül megállapítható, hogy adóbevételeink időarányosan teljesültek ig. Ez talán annak köszönhető, hogy a kintlévőségről a hátralékosok állandóan felszólítást kapnak és a behajtási intézkedések eredményesek voltak. Évente több alkalommal tájékoztatjuk az adózókat, hogy minden fajta változásról /eladás, vásárlás stb. / az adóhatóságot értesíteni kell. Sajnos még mindig nem történik meg maradéktalanul a bejelentések és a lakcímváltozások megküldése. Az adóbefizetések teljesítéséhez a készpénz-átutalási megbízásokat megküldjük adózóinknak, kérve, hogy figyelmesen töltsék ki a csekket, mindig az adónemhez tartozó csekken fizessék be az összeget. A csekk felcserélése nagyon sok többletmunkával jár, mivel az összeget pénzintézeten keresztül átutalással tudjuk csak rendezni a számlák között. Többletmunkát és nem kevés költséget okoz továbbá, hogy az adófizetők egy része csak többszöri felszólításra hajlandó befizetni adótartozását figyelmen kívül hagyva a március 16.-i és szeptember 15.-i határidőket. A notórius nem fizetők még hajlandóságot sem mutatnak tartozásuk rendezésére. Azon adózók ellen akik többszöri felszólítás ellenére sem fizetik meg több évi tartozásukat, végrehajtási eljárást kezdeményezünk. Arra hívnám fel a figyelmet, ha az adóbehajtás végrehajtó irodán keresztül történik, akkor az adóst nem csak a tőke- és a késedelmi pótlék tartozás terheli, hanem a nem kevés végrehajtási költség is.

4 A Bíróságok, Rendőrkapitányságok, a Földhivatal is nekünk küldi adók módjára történő behajtásra a meg nem fizetett helyszíni bírságot, szabálysértést, közigazgatási bírságot. Sajnos az adómorál egyre rosszabb. Többeket beidézünk, hogy személyesen is próbáljuk felhívni figyelmüket adófizetési kötelezettségükre. Ahol ez nem hatásos ott jelzálog bejegyzéssel biztosítjuk kinnlevőségünk megtérülését. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény (Stab.tv.) 32. -a értelmében a helyi adó fizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet, annak hatálybalépését megelőző 30 nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel, ha az önkormányzat említett adórendeletét január 1-jétől kívánja hatályba léptetni, akkor azt legkésőbb december 1-jén ki kell hirdetnie. Felhívom a figyelmet arra, hogy az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló évi CXXII. Törvény módosításáról szóló T/1705. számú Törvényjavaslattal megállapított Htv. 1. -ának (1) bekezdése és új 1/A. -a lehetővé teszi az un. Települési adó bevezetését. Ezen adónem bevezetésére is vonatkozik a Stab.tv. hivatkozott, 32. -a. A helyi adókról szóló évi C. törvény (Htv.) jelenleg arra ad felhatalmazást a települési önkormányzatnak, hogy a Htv, keretei között az illetékességi területükön un. helyi adókat vezessen be. A javaslat értelmében az önkormányzatok- jelenleg is széles körű- adóztatási mozgástere tovább bővül azáltal, hogy jogosultakká válnak arra, hogy a helyi adók mellett un. települési adókat is bevezethessenek a település illetékességi területén. A Javaslat értelmében a Htv, kiegészül egy új, 1/A. -sal, amely rögzíti a települési adó bevezetésének kereteit. A települési adó lehet bármilyen adó, ha annak működtetését törvény nem tiltja. A Javaslat szerint az önkormányzatok által újonnan bevezethető települési adó(k) nem terhelhetnek olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott- így akár központi, akár helyi- közteher vonatkozik. További rendelet-alkotási korlát, hogy a települési adónak (adóknak) nem lehet alanya szervezet vagy vállalkozói minőségére tekintettel vállalkozó. Egyéb adóztatási korlátot a Htv. az önkormányzatok számára a települési adók kapcsán nem állapít meg és azt is kifejezetten rögzíti, hogy a Htv. bármely rendelkezése ezen adókra csak akkor alkalmazandó, ha a Htv. kifejezetten így rendelkezik. Végezetül a Javaslat utal arra, hogy a települési adóval kapcsolatos eljárási kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvényt kell alkalmazni, az ott nem szabályozott, a települési adót érintő eljárási kérdésekben (pl.: bevallás határnapja, adófizetés esedékessége) pedig az önkormányzati rendeletet alkothat. A Képviselő-testületnek tehát el kell döntenie, hogy kíván e az adók mértékén változtatni illetve azt is, hogy bevezeti e a települési adót. A Kormányhivatal törvényességi felhívása miatt a 9/2010. (XII.30.) számú a helyi adókról szóló rendeletet november 30-ig mindenképpen módosítani kell, így az esetleges adó mértékének változtatása a törvényességi észrevétellel együtt tárgyalható a következő ülésen. Aszófő, november 4. Németh Tünde Jegyző megbízásából: Molnárné Dr. Papp Judit Kirendeltség Vezető

5 Határozati javaslat./2014.(x.10.)önk. határozat Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az évi XX. törvény ának (3) bekezdésének g) pontjában előírt kötelezettségének eleget téve a évben kivetett adók teljesítéséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Molnárné Dr. Papp Judit kirendeltség-vezető

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban

Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Tájékoztatás helyi adóügyekkel kapcsolatban Az önkormányzati adóhatóság a helyi adók (magánszemélyek kommunális adója, iparűzési adó) valamint a gépjárműadó és talajterhelési díj tekintetében biztosítja

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁTÓL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére. 11. napirend 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. december 11-i ülésére 11. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: A helyi adókról szóló és építmény

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2006. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

13/1991. (V. 21.) PM rendelet

13/1991. (V. 21.) PM rendelet 13/1991. (V. 21.) PM rendelet a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról A helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról

Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Tapasztalatok az önkormányzati adóhatóságok működéséről, illetve szemelvények a 2011. évi várható változásokról Cikkemben több oldalon részletezhetném az önkormányzati adóhatósági dolgozók munkájának nehézségeit,

Részletesebben

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ Ügyleírás HELYI IPARŰZÉSI ADÓ A helyi iparűzési adó célja, az önkormányzat illetékességi területén folytatott gazdasági tevékenység megadóztathatóságának biztosítása. Helyi iparűzési adó fizetésére kötelezhető

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben

Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított Helyi adókról szóló 34/2005.(XII.14.) számú rendelete egységes szerkezetben Nagytarcsa Község Önkormányzat a költségvetésben meghatározott

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2004. (V.5.) Ök. számú R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról (egységes szerkezetben a 26/2010.(XII.30.) rendelettel) 1. AZ ADÓ BEVEZETÉSE 1. A helyi

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Ügytípus: GÉPJÁRMŰADÓ A gépjárműadó bevezetésére a motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Székhelynek

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához  Székhelynek 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén benyújtandó 2012. évi iparűzési adó bevallásához Az éves bevallást az adóévet követő év május 31-ig kell benyújtani és az

Részletesebben

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben)

Két adónem szűnik meg 2011-től (Egptv.) 1. a vállalkozók kommunális adója (bevallás a 2010. adóévről 2011-ben) HELYI ADÓK Htv-t módosító jogszabályok 1. a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény 2. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról,

Részletesebben