A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni."

Átírás

1 (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés és a tudástranszfer problematikájának felvázolása. Számos stratégiai anyag született az elmúlt évtizedben, melyek tartalmaznak a témával kapcsolatos részletes elemzéseket, irányokat, terveket, így e korlátozott terjedelemben főként az lehet a célunk, hogy kiemelve a problémaelemzéshez szükséges adatokat aktuálisan érzékelhető problémákat fogalmazzunk meg, melyek kiindulópontul szolgálhatnak a szakmai műhelymunkához. A nemzetközi folyamatok előrejelzik, a dokumentumok pedig megfogalmazzák a Lifelong Learning mindennapi gyakorlattá válásának szükségességét. (EURYDICE tanulmány (2000), Memorandum (2000), Magyar Lifelong Learning stratégia (2005) Oktatás és képzés 2020.) Ennek biztosításához, a képzésbe bekapcsolódni szándékozók tájékoztatását magas szinten, az egyenlő hozzáférés elvét szem előtt tartva kell biztosítani. Ugyanakkor feladat a kevésbé motiváltak képzésbe, tanulásba vonása, motivációjuk erősítése. A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. Ahhoz, hogy e rendkívül sok szempontú és szerteágazó témáról szakmai beszélgetést folytathassunk, elsőként fontosnak tartom a fogalmak pontosítását, értelmezését. Felnőttképzés. A fogalomhasználat nem egyértelmű, ezt nem könnyíti meg a jogszabályokban található definíciók köre sem. Mivel az oktatással kapcsolatos jogszabályok a tanulmány készítésekor átalakítás alatt állnak, ezért nehéz az ezekre történő hivatkozás, bár a stratégiaalkotásnál a folyamatok későbbi fázisaiban megkerülhetetlen ezen meghatározottságok figyelembe vétele. A felnőttképzés fogalma komplex, a felnőttképzési törvény alapján beleértjük az általános, a nyelvi és szakmai képzést. A felnőttképzés fogalma széles értelemben a 1

2 nagykorúságot elért személyek képzését jelenti, a gyakorlatban azonban nem ezt a kritériumot használjuk. A közoktatási törvény szerint a felnőttképzésbe a tankötelezettséget teljesített személy léphet be. (Ez természetesen nem kötelező, mert a fiatal bizonyos korhatárig a normál tanulói jogviszony szerinti iskoláztatásban is részt vehet). A felsőoktatási törvény ugyanakkor a nappali tagozatú szakokra járó hallgatókat nem tekinti a felnőttképzés alanyának. Munkaerő-piaci képzés a felnőttképzés azon területe, melynek célja az egyén munkába állásának segítése, a munkahely-megtartás támogatása, illetve az aktív munkaerő képzése. Így a munkaerő-piaci képzést tekinthetjük a felnőttképzés egy olyan sajátos területének, mely közvetlenül szolgálhatja agazdasági célok megvalósulását. A képzési kitörési pontok megfogalmazásához szükséges a szakképzés, felnőttképzés, felnőttoktatás, munkaerő-piaci képzés, felnőtt tanulás fogalmainak értelmezése, egymáshoz való viszonyuk tisztázása. A fentiekben már utaltunk rá, hogy az élethosszig tartó tanulásnak, ezen belül a felnőttképzésnek nem csak gazdasági, hanem társadalmi, sőt egyéni célok elérését is elő kell segíteni. E területek komplex értelmezése, szinergikus kapcsolatának megteremtése az eredményes tanulás elengedhetetlen feltétele. Gondolatok a tudástranszfer-értelmezéséhez. Az összetett szó többféle megközelítést kíván. Pszichológiai, tanuláselméleti megközelítésben a tudás egyik jellemzője annak transzferálhatósága, ilyen értelemben a leginkább transzferábilis a kompetencia jellegű tudás. A tanítási tanulási folyamatok, illetve annak eredményessége szempontjából megállapítható, hogy egyre nagyobb értéke van mind az egyén, mind a munkaerőpiac szempontjában annak az elsajátított tudásnak, melyet birtokosa képes megújítani, új helyzetekben alkalmazni, környezetével megosztani. Közgazdasági megközelítésben a tudástranszfer úgy értelmezhető, mint a főként egyetemeken, főiskolákon felhalmozódott tudományos, műszaki tudás ipari innovációkba való áramlása. 2

3 Nem kerülhetjük meg azt az értelmezést, mely az egyes emberek, az egyes generációk közötti tudásátadást tartalmazza. Az intergenerációs tudástranszfer támogatása korunk egyik nagy kihívása, melyhez megfelelő támogatást, megfelelő teret kell teremteni. Elöljáróban megállapíthatjuk, hogy nem áll rendelkezésre olyan áttekintő összegzés, esetleg honlap vagy egyéb kiadvány, ami összefoglalná a Régió felnőttképzési kínálatát, összegezné a képzésre vonatkozó mennyiségi és minőségi mutatókat. Ennek egyik oka, hogy a felnőttképzés különböző irányítási ágak alá tartozik, más más adatszolgáltatási kötelezettségekkel, így még a különböző helyekről összegyűjtött adatok egységes rendszerbe foglalása is komoly nehézségekbe ütközik. A Régió képzési portfóliója A Dél-dunántúli régió népességének iskolázottsági szintje az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult. A befejezett legmagasabb végzettség tekintetében, az országos átlagot meghaladva a népesség 27,29%-a rendelkezik középfokú és 13,05%-a pedig felsőfokú végzettséggel. A csak 8 osztályos, illetve a 8 osztály alatti végzettségűek aránya is kedvezőbb képet mutat az országosnál, azonban a szakmunkás végzettségűeket tekintve nem éri el az országos átlagot. (Az adatok a 2007-es DDOP stratégiából valók. Újabb pontos adatok a 2011-es népszámlálás adataiból nyerhetők majd.) A szakképzés, mint a szakmai képzés egyik területe különösen szoros kapcsolatban kell, hogy álljon a gazdasággal. A szakképzés történhet iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül. Az iskolarendszerű szakképzés mutatóiról az oktatási statisztikákból, az iskolarendszeren kívüliről a Nemzeti Munkaügyi Hivatal statisztikáiból tájékozódhatunk. Nincs olyan felület, ahol egységesen jelennének meg a szakképzésre vonatkozó adatok. A gazdálkodó szervezetek és a képzések összefüggéseit bemutató hozzáférhető adatbázis 2005-ös, a KSH tájékoztatása szerint a 2010-es adatok feldolgozása még nem fejeződött be. A 2005-ös adatok megjelenítését nem éreztem relevánsnak. A régió szakképzési helyzetéről elmondható, hogy az elmúlt évek számos próbálkozása ellenére még mindig nincs összhangban a képzési kínálat és a 3

4 munkahelyi kereslet. Ennek egyrészt oka a keresett szakmák oktatásból való kikerülése, illetve a gyakorlati oktatás nem megfelelő volta, vagyis nem piacképes tudással kerülnek ki a végzett szakmunkások. Ehhez a helyzethez hozzájárul a tanfolyami képzések esetleges, sokszor alacsony színvonala, ahol a résztvevők sok esetben nem a gyakorlatban hasznosítható, hanem úgynevezett vizsgatudást sajátítanak el. A Dél-dunántúli Régió szakképzési stratégiája megfogalmazza, hogy a szakiskolai keretek között oktatott tanulóknak legalább a fele nem a környék vállalkozásai által igényelt szakmákat tanulja. Ennek oka, hogy a szakképző iskolák képzési kínálatát nem a gazdaság, hanem a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek határozzák meg. Ezt a helyzetet súlyosbítja gimnáziumi képzés magas aránya, kiegészülve a szakmát nem adó szakközépiskolai képzéssel, mely tendencia az elmúlt évtizedekben mintegy harmadára csökkentette a szakmatanulásnak helyt adó szakiskolák számát Tanulólétszám iskolatípusok szerint a Dél-Dunántúlon Szakiskola Gimnázium Szakközépisk. Forrás: Otatás-statisztikai statisztikai évkönyv NEFMI 2010 A Regionális Szakképzési Stratégia a következő évben a születésszámok által meghatározottan kritikusnak tartja a szakiskolai képzésbe bekapcsolódók várható számát, melyet vagy a gimnáziumi képzési keretszámok csökkentésével, vagy a szakközépiskolákban ismételten bevezetendő szakképzéssel kíván ellensúlyozni. A Regionális fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) 2008-ban az iskolarendszerű szakképzés folyamatainak tervezésére és koordinálására jöttek létre, továbbá azzal a 4

5 céllal, hogy az anyagi támogatás bizonyos korlátozásával szabályozzák az egyes intézményekben indítandó szakok, illetve képzések jellegét, a felvehető tanulók számát, ezzel ösztönözve a szakképző intézményeket a munkaerő - piaci kereslet figyelembe vételére. Az RFKB-k jelenleg a Munkaügyi Központok irányítása alatt állnak A kezdeti gyerekbetegségek mellett pozitívumként értékelhető, hogy teret adott egy koordinációs folyamatnak, ezzel elősegítve a partnerség gyakorlatának terjedését. Továbbá a hiányszakmák körének meghatározásával, az ehhez kapcsolódó ösztönzőkkel kiegyensúlyozni igyekszik a divatszakmák felé billenő aránytalanságot. A TISZK-ek (Térségi integrált szakképző központ) részben az RFKB-k döntései szerint működő szervezetek. További sorsukat illetően többféle megközelítéssel találkozhatunk. Az európai tendenciákra tekintve úgy véljük, hogy szakmai visszalépés lenne a TISZK-ek elsorvasztása. A MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) empirikus vizsgálata szerint a es időszakban a szakképző iskolák csak csekély mértékben követték az RFKB döntéseket a szakképző évfolyamok keretszámainak meghatározásakor. Országosan átlagosan 31%, illetve 40%-ban egyeztek meg a beiskolázási diáklétszám változások irányai az RFKB döntések irányaival. A szakiskolában elsajátított tudás munkahelyeken történő hasznosíthatósága a korábbi tendenciához hasonlóan tovább romlott az adatok szerint. A kérdezés időpontjában dolgozó fiatalok 65%-a számolt be arról, hogy a szakiskolában tanultaknak legalább a felét hasznosítani tudja munkája során. Azok aránya is nőtt, akik egyáltalán nem tudják munkahelyükön hasznosítani az iskolában tanultakat, valamint azok aránya is, akik szinte minden megtanult dolognak hasznát veszik. A munkába állt tanulók 12%- a jelezte, hogy a szakiskolában mindent megtanult, amire a munkahelyén szüksége van, 88%-uk viszont arról számolt be, hogy volt olyan készség, amit munkahelyén kellett elsajátítania. Az adatelemzés eredménye azt mutatja, hogy a megemlített készségek legnagyobb arányban konkrét feladatra, illetve feladatcsoportra vonatkoztak.(a pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete 2011) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés tekintetében az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program) statisztikákból tájékozódhatunk. Az adatszolgáltatási kötelezettség minden felnőttképzést folytató intézményre vonatkozik a megkezdett és befejezett programok tekintetében egyaránt. Régiónkban 110 intézmény folytat 5

6 képzést, vagyis ennyi intézmény jelentette le képzéseit az OSAP-ban. Ebből 77 székhelye található a Dél-Dunántúli Dunántúli Régióban. (2011-es adatszolgáltatás alapján.) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés egyik legnagyobb problémájának a megfelelő tájékoztatás tás hiányát tartom. Természetesen további javításra, fejlesztésre szoruló területek is vannak. Ilyen például, hogy a felnőttképzések megvalósítására vonatkozó minőségi mutatók esetlegesek. A képzések óraszámainak rendkívül eltérő volta nem az előzetes tudás elismerésén alapul, hanem kizárólag a képzési vállalkozás gazdasági, anyagi érdekei határozzák meg. Szintén veszélyeket hordoz magában a gyakorlati tudás elsajátítása tekintetében, hogy a képzési vállalkozások a képzés gyakorlati részének megszervezését sok esetbe a tanulókra bízzák, ezzel maguknak jelentős költséget takarítanak meg, viszont a gyakorlati képzés minősége így teljes mértékben esetlegessé válik. Az alábbi diagram a képzések számának megoszlását mutatja be régiónkénti bontásban, melyből megállapítható, lapítható, hogy a Dél- Dunántúlon a legalacsonyabb a képzések száma. Ezzel összefüggésben a képzésbe beiratkozottak számát tekintve is az utolsó helyen állunk a régiók rangsorában, amint azt a következő diagram szemlélteti. Képzések száma a 2011-es adatszolgáltatás szerint OSAP alapján Észak-Alföld; 4762 Nyugat- Dunántúl; 5493 Dél-Alföld; 3998 Dél-Dunántúl; 3056 Észak- Magyarország; 4140 Közép- Dunántúl; 3839 Közép- Magyarország; Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján 6

7 A képzésbe beiratkozottak száma 2011-es adatszolgáltatás szerint OSAP alapján Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A tanfolyamok száma megegyezik a vizsgával végződő tanfolyamok számával. Ez arra enged következtetni, hogy azok a képzések, melyek a kompetenciafejlesztést, a foglalkoztathatóság növelését, a felzárkózást szolgálják, nem jelennek meg a statisztikában, vagy nincsenek a képzési kínálatban. A következő táblázat a felnőttképzési tanfolyamok jellege szerinti megoszlást mutatja a Dél-Dunántúlra Dunántúlra vonatkozó bontásban. Az országos adatokkal való összevetésből megállapíthatjuk, hogy a Dél-Dunántúli Dunántúli Régióban a képzések jellege szerinti megoszlás megegyezik az országos s tendenciával. Nem csak régiós, de mindenképpen változtatást igénylő probléma a bemeneti kompetenciákra vonatkozó, rehabilitációs, illetve a vállalkozást, elhelyezkedést segítő képzésbe iratkozottak rendkívül alacsony száma. E területek éppen a munkaerő-piacon fontos kulcskompetenciák fejlesztésében tölthetnének be fontos szerepet. 7

8 Képzésbe beiratkozottak száma a képzés jellege szerint Dél- Dunántúlon bemeneti kompetenciára felkészítő informatikai képzések általános felnőttképzés nyelvi képzés hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése szakmai továbbképző munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges állam által elismert OKJ szakképesítést adó szakképesítést megalapozó szakmai Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A végzettek szakmacsoportok szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Dél-dunántúli régióban a Pólus programban meghatározott ágazatokhoz(egészségipar, környezetipar, kultúraipar) mennyire kapcsolódnak az iskolarendszeren kívüli képzések. Figyelmet érdemel a Gépészet szakmacsoport kiemelkedő aránya. 8

9 Képzések be bekapcsolódók a Dél-Dunántúlon szakmacsoportok szerinti bontásbandél-dunántúl Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A statisztikák természetüknél fogva számokban beszélnek. A számok mögötti minőségi elemek, a folyamatok, tartalma nehezebben megfigyelhető és összehasonlítható. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési területre vonatkozó stratégiai programja is megfogalmazza, hogy a felnőttképzés minőségét tekintve hullámzó, többnyire nem felel meg a munkaerőpiac igényeinek, különösen problémás terület az eszközigényes, jelentős részben hiányszakmákat felölelő képzések felnőttképzési keretek között történő megvalósítása. A költségeket növeli, a hatékonyságot csökkenti az előzetes tudás beszámításának elismerésének hiánya. A kamara önálló programot kíván indítani a felnőttképzés minőségének, szakmai színvonalának fejlesztéséért a szellemi-, anyagi, és idő ráfordítások terén tapasztalható pazarlás megszüntetéséért. Alapkérdésnek tekinti a képzés és vizsgáztatás jelenleginél markánsabb különválasztását, a független vizsgarendszer megteremtését. olvashatjuk a kamarai stratégiai anyagban. (Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén ) 9

10 A felsőoktatási helyzetkép áttekintése keretében megállapíthatjuk, hogy az ország 69 felsőoktatási intézménye közül 3 működik Dél-dunántúli székhellyel, melyből 2 állami, 1 pedig egyházi fenntartású. A statisztikai adatok szerint a régióban felsőoktatási tanulmányokat folytatók létszáma fő, az országos összes 8,6%-a. A felsőoktatásban résztvevők száma a lakosság arányában, tendenciájában a Dél-Dunántúlon Dunántúlon is az országoshoz hasonlóan alakult. A hallgatói létszám megyék szerinti ez egyenlőtlen eloszlást mutat, ami természetesen összefügg azzal, hogy a PTE pécsi székhellyel működik A képzési területeket tekintve megállapítható, hogy túlsúlyban vannak a humán szakok. Hallgatói létszám megoszlása az egyes karok között KE Forrás: Felsőoktatási statisztikai kiadvány NEFMI 10

11 Hallgató létszám megoszlása az egyes karok között PTE Sorozatok Forrás: Felsőoktatási Statisztikai Kiadvány 2009 NEFMI A Pécsi Hittudományi Püspöki Főiskolán 122-en tanultak a es tanévben. A Dél-dunántúli felsőoktatási intézmények kínálata lefedi a képzési szakirányok csaknem teljes körét. Két terület nem lelhető fel: gyártás és feldolgozás, valamint az állategészségügy olvashatjuk a Statisztikai Tükörben. Továbbá megjegyezzük, hogy nincs a Régió képzési palettáján az általános mérnökképzés. A felsőoktatás finanszírozásának átalakulása, az államilag támogatott képzések keretszámainak drasztikus idei változása még nem látható hatással lesz a fenti arányokra illetve létszámokra. A képzési formákat tekintve a 2011/12-es Oktatás-statisztikai évkönyv adatai szerint az összhallgatói létszám csupán 4%-a végzi tanulmányai távoktatásos ásos formában. Az életen át tartó tanulás, valamint az egyenlő hozzáférés továbbá a távolabbi helyekről való elérés, ezáltal az esetleges létszámbővülés egyik meghatározó eleme lehet a távoktatásos képzések kínálatának bővítése, az E-learning fejlesztése. A PTE stratégiájában is megfogalmazottan a hagyományos oktatás mellett az innovációs tevékenység megerősítését, bővítését tűzte ki célul, melynek a nagyközönség számára való ismertté tételéhez több programtervet is hozzárendel. Közös feladata lehet a régió képzésben, foglalkoztatásban, gazdasági fejlesztésben érdekelt szervezetinek e fórumok, az innovációs lehetőségek népszerűsítése. 11

12 Az egyetemi potenciálból fakadó kitörési pont lehetne, ha az itt végzettek a térségben maradnának. Ehhez is hozzájárulhatna az innovációs tevékenység a kutatóhelyek, munkahelyek bővülésével. Mindazonáltal ez komoly stratégiai döntéseket és ahhoz kapcsolódó összehangolt tervezést igényel, mely olyan gyakorlati eredményekben valósul meg, mely munkahelyeket, perspektívát nyújt a fiataloknak. A Pólus programban (Pécs, az életminőség pólusa 2004.) meghatározásra kerültek azok az ágazatok, melyek mentén egy ilyen folyamat elindulhatna. Ezek a következők: egészségipar, környezetipar, kulturális ipar. Kijelenthetjük, hogy stratégiákban nincs hiány. Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat szükségszerű követelménye volt, és a közösséghez tartozás elengedhetetlen eleme, hogy az ország, azon belül a régió rendelkezzen a jövőjét meghatározó, az egyes ágazatoknak, befektetőknek irányt mutató hosszú távú, koherens tervezési dokumentumokkal. Jelen dolgozat irodalomjegyzékében is megtalálhatók a témához kapcsolódó stratégiai anyagok. A probléma abban áll, hogy ezek a stratégiák egymás mellett és nem egymást erősítve léteznek. Az is gyakori, hogy a stratégia még meg sem éri a tervezett időszak végét, miközben teljesen új anyagok születnek. A PTE frissen elfogadott stratégiája kritikusan fogalmaz: Nincs hosszú távú országos, regionális és városi fejlesztési stratégia. (12. oldal) Ez a kritikai szemlélet a stratégiában az Egyetemre vonatkozóan is tetten érhető. Megfogalmazták, hogy nincs hagyománya az innovációnak, hiányoznak a kutatáshasznosításra vonatkozó tapasztalatok valamint az ipari tapasztalatok is. Az egyetemi szellemi potenciál kerülőutakat talál, ennek fő oka a túlzott bürokrácia, illetve az aránytalan elvonások. A kutatói kapacitást leterheli az óraszám, illetve megvan az agyelszívás is. Célul fogalmazza meg az anyag a PTE K+F+I tevékenységeinek összhangját a Nemzeti Innovációs stratégiával, valamint katalizátorként való együttműködést a Dél-dunántúli Régió és Pécs város innovációs stratégiájának megvalósításában. (45.oldal) Az együttműködés, a közös tervezés megfelelő módja lehetne egy online működtethető eszköz. Erre jó példa a Leonardo da Vinci program keretében partnerségben megvalósított VETWORKS (www.vetworks.pl) projektben kidolgozott és kipróbált szoftver (SPEAK), egy közös, webes felületen működő tervező és értékelő rendszer, mely alkalmas a képzési területek, fejlesztési pontok közös 12

13 meghatározására, értékelésre egyaránt. A működtetéshez, fejlesztéshez megfelelő terepet, szakmai hátteret szolgáltathat a Tanuló Város Régió Fórum. A tudástranszfer értelmezhető úgy, mint a tudás átadásának, megosztásának képessége. Ez az alapja a tanuló szervezet, a tanuló társadalom, illetve a tudásgazdaság működésének. Ebből következőleg tehát nem szűkíthetjük le a fogalmat az egyébként rendkívül fontos felsőoktatás gazdasági szféra kapcsolatára. A tudás megosztásának képessége, mint az Európai Bizottság által is megfogalmazott kulcskompetencia tudatos alakítást igényel. Ebben a vonatkozásban tehát nem mellőzhető az az irány, mely a képzés minősége, a tanulásszervezés irányába vezet. Feltételezve, hogy a közoktatás is megfelelő figyelmet fordít a jövőben az élethosszig tartó tanulás gyakorlatához szükséges készségek fejlesztésére, fel kell hívnunk a figyelmet a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények ilyen irányú tevékenységének erősítésére, mely feltételezi a felnőttoktatók részéről a korszerű andragógiai/pedagógiai, tanulásszervezési eljárások ismeretét és alkalmazását. Az általános kompetenciák illetve a tanulási képességek fejlesztését szolgálhatják a felnőttképzési törvényben is nevesített általános képzések, melyek a statisztikák tanulsága szerint igen csekély számban vannak jelen a képzési palettán. Ugyanakkor éppen ezek a képzések szolgálhatnák a felzárkózás, az élethosszig tartó tanulás megvalósulását, mely területen az EUROSTAT 2011-es statisztikája szerint a éves korosztály százalékos arányát tekintve Magyarország az EU-27 9,3%-os átlagához képest 2,7%-kal áll ezzel csak Bulgáriát és Romániát utasítva maga mögé. A részvétel és hozzáférés különös tekintettel a nonformális és informális tanulási alkalmakra fokozható lehetne a megfelelő információs hálózat működtetésével, melyre Magyarországon is vannak jó kezdeményezések. Ilyen például a több régióban is működő PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat. (www.felnottkepzesinfo.hu). A jelenleg a régióban elérhető képzési információ esetleges, esetenként torz, különösen az alacsonyabb érdekérvényesítési képességgel rendelkező, vagy más szempontból hátrányos helyzetű embereket állítva nehéz döntések elé, illetve juttatva csapdahelyzetbe. Néhány példa: nem 13

14 megfelelő tájékoztatás a képzésbe kapcsolódás feltételeiről, az előzetes tudás beszámításának lehetőségéről, illetve a gyakorlati képzés körülményeiről. Jelenleg ezek az információk esetlegesen, részlegesen esetenként torzításokkal jutnak el a potenciális célcsoporthoz. Ha megnyitjuk a Baranya Megyei Kormányhivatal oldaláról a Munkaügyi Központra mutató linket, és képzésekről szeretnénk tájékozódni, akkor ezt a tájékoztatást olvashatjuk: Ügyfeleinknek a képző intézmények kínálatából maguknak kell megtalálni a számukra legmegfelelőbb munkaerő-piaci képzést, amelyhez indokolt esetben a lakóhely szerint illetékes kirendeltség részbeni támogatást tud nyújtani. Ez a példa is alátámasztja a megfelelő információs pontok működtetésének szükségességét. Ezek a pontok nemcsak a képzési kínálatról nyújtathatnának szakszerű, érthető, pontos és tárgyilagos tájékoztatást, hanem összekapcsolhatók lennének egyéb a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal úgy, mint a pályatanácsadás, a tanácsadás tágabban értelmezve. Ezzel közelítve a régió felnőttképzési gyakorlatát az LLG (Lifelong Guidance - Tanácsadás egy életen át) megvalósulásához, mely tevékenységkör teljességgel hiányzik a régióban. Néhány találatot fellelhetünk az interneten, de ezek esetlegesen kötődnek civil szervezetekhez, hozzáférésük korlátozott. Az egyetemeken megtalálható ez a szolgáltatás, de a LLG a kifejezésből is adódóan nem csak a pálya kezdetekor szolgálja az embereket, hanem az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódóan egész életükön át. Ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások és lehetőségek élővé váljanak, megfelelően szolgálják a felnőttek igényeit és hatékony támogatást tudjanak nyújtani szükség van a szolgáltatásokról való tájékozódási lehetőségek biztosítására(interaktív honlap, telefonos és személyes tájékoztatás), könnyű elérésére, folyamatos hozzáférésre, a kapcsolatfelvétel változatos módjainak biztosítására, és mindezek működtetéséhez tájékozott, megfelelő felkészültséggel rendelkező munkatársakra. Részben a hozzáféréshez kapcsolódóan, de tágabb értelemben is érdemes felvetni a felnőtt tanulás népszerűsítésének kérdését, különös tekintettel a nonformális és informális tanulási lehetőségekre. Erre is láthatunk jó példákat, mint a Felnőtt tanulók hete vagy a Felnőtt tanulói díj programokat. 14

15 Lehetséges kitörési pontok a képzés innováció tudástranszfer témakörben: - Összehangolt stratégiaalkotás. - A stratégiák jól értelmezhető, hozzáférhető, könnyen elérhető módon történő közzététele, interaktív honlapok működtetésével, WEB 2-es elérésekkel. - A felnőtt tanulás népszerűsítése. - Atipikus tanulási formák terjesztése. - Az előzetes tudás elismerésének gyakorlati megvalósítása, ezzel az egyes képzési formák, iskoláztatási szintek közötti közlekedés megkönnyítése. - Felnőttoktatói kompetenciák fejlesztése. - Információs szolgálat működtetése összekapcsolva a tanácsadással. - A vállalkozások megismertetése a K+F+I folyamtokban való részvétellel. A képzők minél szélesebb körének bevonása az innovációs folyamatokba. - Hazai és nemzetközi projektek eredményeinek hatékonyabb felhasználása. Amennyiben sikerül e kitörési pontok mentén fejleszteni a tanulással kapcsolatos tevékenységeket, fejleszteni a képzéseket, az önmagában is innovatív környezetet teremt, mely záloga lehet a régió fejlődésének, versenyképességének, megtartó erejének. Végezetül a téma mottójaként is felfogható idézet Lester C. Thurov Nobel-díjas közgazdász tollából: A képzés és a kutatásfejlesztés a legfontosabb fegyver az egyes országok, régiók között a jelenleg és a jövőben folyó gazdasági harcban. 15

16 Felhasznált források: A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban. Állami Számvevőszék Kutatóintézete 2009 A Dél-Dunántúli régió közoktatás-fejlesztési stratégiája A pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete 2011 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2011 Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén a.pdf Az RFKB döntések háttere és hatásossága MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2011 Baranya megye versenyképessége, az elmúlt évtized gazdasági teljesítményének értékelése, lehetséges kitörési pontok PBKIK előterjesztés a Baranya Megyei Közgyűlés felé szeptember Dél-dunántúli operatív program Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/6 Pécs, az életminőség pólusa Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló, Pécs Pécs MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia Módosítva: Pécsi Tudományegyetem kutatási fejlesztési és innovációs stratégia Pécs, január 24. Összeállította: Dr. Tratnyek Magdolna PhD egyetemi adjunktus PTE FEEK Andragógiai Intézet 16

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2012.

Adatlap a felnőttképzésről 2012. Az adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik.

Részletesebben

Adatlap a felnőttképzésről 2011.

Adatlap a felnőttképzésről 2011. Az adatszolgáltatás a /2010. ( ) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a felnőttképzést folytató intézmények. Az adatszolgáltatás statisztikai célokra történik. Az

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

xxx TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: xxx Térségi Integrált Szakképzõ Központ TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az oktatási infrastruktúra I

Az oktatási infrastruktúra I Az oktatási infrastruktúra I. 2006. 10. 10. Magyarország megyéinek HI mutatói (2003) (Forrás: Obádovics Cs. Kulcsár L., 2003) Az oktatási rendszer vizsgálata: alapfogalmak SZINTEK (intézmények programok)

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3.

Fehérvári Anikó. A magyarországi szakképzés a. tükrében. MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. Fehérvári Anikó A magyarországi szakképzés a legfrissebb kutatási adatok tükrében MTA TÁRKI TUDOK konferencia 2011. március 3. A téma Foglalkoztathatóság Intézményrendszer Forrás: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002

Részletesebben

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök

Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök Bihall Tamás oktatási és képzési alelnök A gazdaságának jövőbeni helyzete nagymértékben függ a megfelelő szakember-utánpótlás biztosításától, ezért kulcsfontosságú feladat a gazdaság igényeihez igazodó,

Részletesebben

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető

GINOP Gyakornoki program - támogató szolgáltatások. ismertető GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások ismertető A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások projekt A projekt célja: A GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők

Részletesebben

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére

Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére Szakképzés és felnőttképzés jogszabályi változásai és a változások hatása a képzés szerkezetére II. Rehab Expo 2015. december 1. Bruckner László főosztályvezető Szak- és Felnőttképzési Szabályozási Főosztály

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása:

TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági besorolása: Pályázó azonosítója: OM: Hozzájárulásra kötelezett (NSZFI): TISZK (NSZFI): Pályázó besorolása: TISZK (pl.: nonprofit gazdasági társaság) és hozzájárulásra kötelezett pályázó esetén a pályázó gazdasági

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén

A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén A pénzügyi műveltség fejlesztésének lehetőségei a szakképzés területén PénzSztár Konferencia 2017 2017. április 25. Pölöskei Gáborné helyettes államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Tanulók fenntartók

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság

Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Polónyi István Oktatás, oktatáspolitika, oktatásgazdaság Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. Bevezető 11 2. Közpolitika, oktatáspolitika 13 2.1. A politika, közpolitika 13 2.2. Oktatáspolitika és formálói

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2010. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az intézmény Szakmai Tanácsadó Testülete 2008.12.21-én

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában

Holnaptól nekem jobb lesz. A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában A felnttképzés és szakképzés kommunikálása - jó gyakorlat a Szolnoki Fiskola Felnttképzési Központjának programjában Rendezvénysorozat az egész életen át tartó tanulás, mint esélynövel tényez szerepérl,

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

Összeállítás. az OSAP 1665 felnőttképzési nyilvántartás és az állam által elismert szakképesítések vizsganyilvántartása adataiból

Összeállítás. az OSAP 1665 felnőttképzési nyilvántartás és az állam által elismert szakképesítések vizsganyilvántartása adataiból Összeállítás az OSAP 1665 felnőttképzési nyilvántartás és az állam által elismert szakképesítések vizsganyilvántartása adataiból Szakmai és nem szakmai képzések Országos és regionális adatok 2007 2010

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás

Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás Erasmus+ stratégiai partnerségek - szakképzés és felnőtt tanulás A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium 2017. január 17. Jakabné Baján Ilona Projekt Pályázat kötött idő- és

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban pályázat Kódszám: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN

HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN 9. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia Szeged, 2013. április 18-19. HAZAI FOLYAMATOK ÉS NEMZETKÖZI TRENDEK A FELNŐTTKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁBAN Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Hosszabb

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE

GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE GINOP-6.1.1-15 ALACSONY KÉPZETTSÉGŰEK ÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAK KÉPZÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: Jelen felhívás célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON SZAKKÉPZÉS, DUÁLIS KÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2016. szeptember 16. A Duális képzés bevezetése Magyarországon 2010-2016 Új szakképzési politika: Munka alapú

Részletesebben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben

elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben elearning helyzetkép az informatikai szakképzésben Váradi Antal szakmai főtanácsadó 4. elearning Fórum 2004. június 16. Informatikai és hírközlési szakképzés jelenlegi legfontosabb feladatai Az IHM - 2004.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában

A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában A TISZK-ek szerepe a piacorientált szakképzés megvalósításában TISZK feladata gazdasághoz közeli, a munkaerő-piaci igényeket rugalmasan követni tudó iskolai rendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGAKÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGAKÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA AZ ORSZÁGOS KÖZOKTATÁSI ÉRTÉKELÉSI ÉS VIZSGAKÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1054 Budapest, Báthori u. 10. Telefon: 06 1-474-7036 Fax: 06 1-474-7030 E-mail: okev.kozpont@okev.hu Honlap: www.okev.hu Főigazgató:

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TÁMOGATOTT INFORMATIKAI KÉPZÉSEK AZ MNÁMK-BAN. (A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tájékoztatója)

TÁMOGATOTT INFORMATIKAI KÉPZÉSEK AZ MNÁMK-BAN. (A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tájékoztatója) TÁMOGATOTT INFORMATIKAI KÉPZÉSEK AZ MNÁMK-BAN (A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tájékoztatója) A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 projekt a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű,

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt

TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001. A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt TÁMOP 2.2.1-12/1-2012-0001 A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése kiemelt projekt Build Up Skills Hungary projekt II. konferencia Budapest, 2013. március 8. Alapinformációk

Részletesebben

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok

KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok KÉSZÜL NÓGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Gazdasági helyzetkép, gazdaságfejlesztési prioritások és lehetséges programok TERVDOKUMENTUMOK HIERARCHIÁJA FELADATOK, ÜTEMTERV 2012 2013 társadalmasítás

Részletesebben

Új struktúrák, új kihívások

Új struktúrák, új kihívások Információs Társadalom Parlamentje Új struktúrák, új kihívások Marekné dr. Pintér Aranka 2013. június 13. Az átalakítás célja: A köznevelési rendszer minőségi oktatás és fenntarthatóság az emberi erőforrások

Részletesebben