A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni."

Átírás

1 (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés és a tudástranszfer problematikájának felvázolása. Számos stratégiai anyag született az elmúlt évtizedben, melyek tartalmaznak a témával kapcsolatos részletes elemzéseket, irányokat, terveket, így e korlátozott terjedelemben főként az lehet a célunk, hogy kiemelve a problémaelemzéshez szükséges adatokat aktuálisan érzékelhető problémákat fogalmazzunk meg, melyek kiindulópontul szolgálhatnak a szakmai műhelymunkához. A nemzetközi folyamatok előrejelzik, a dokumentumok pedig megfogalmazzák a Lifelong Learning mindennapi gyakorlattá válásának szükségességét. (EURYDICE tanulmány (2000), Memorandum (2000), Magyar Lifelong Learning stratégia (2005) Oktatás és képzés 2020.) Ennek biztosításához, a képzésbe bekapcsolódni szándékozók tájékoztatását magas szinten, az egyenlő hozzáférés elvét szem előtt tartva kell biztosítani. Ugyanakkor feladat a kevésbé motiváltak képzésbe, tanulásba vonása, motivációjuk erősítése. A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. Ahhoz, hogy e rendkívül sok szempontú és szerteágazó témáról szakmai beszélgetést folytathassunk, elsőként fontosnak tartom a fogalmak pontosítását, értelmezését. Felnőttképzés. A fogalomhasználat nem egyértelmű, ezt nem könnyíti meg a jogszabályokban található definíciók köre sem. Mivel az oktatással kapcsolatos jogszabályok a tanulmány készítésekor átalakítás alatt állnak, ezért nehéz az ezekre történő hivatkozás, bár a stratégiaalkotásnál a folyamatok későbbi fázisaiban megkerülhetetlen ezen meghatározottságok figyelembe vétele. A felnőttképzés fogalma komplex, a felnőttképzési törvény alapján beleértjük az általános, a nyelvi és szakmai képzést. A felnőttképzés fogalma széles értelemben a 1

2 nagykorúságot elért személyek képzését jelenti, a gyakorlatban azonban nem ezt a kritériumot használjuk. A közoktatási törvény szerint a felnőttképzésbe a tankötelezettséget teljesített személy léphet be. (Ez természetesen nem kötelező, mert a fiatal bizonyos korhatárig a normál tanulói jogviszony szerinti iskoláztatásban is részt vehet). A felsőoktatási törvény ugyanakkor a nappali tagozatú szakokra járó hallgatókat nem tekinti a felnőttképzés alanyának. Munkaerő-piaci képzés a felnőttképzés azon területe, melynek célja az egyén munkába állásának segítése, a munkahely-megtartás támogatása, illetve az aktív munkaerő képzése. Így a munkaerő-piaci képzést tekinthetjük a felnőttképzés egy olyan sajátos területének, mely közvetlenül szolgálhatja agazdasági célok megvalósulását. A képzési kitörési pontok megfogalmazásához szükséges a szakképzés, felnőttképzés, felnőttoktatás, munkaerő-piaci képzés, felnőtt tanulás fogalmainak értelmezése, egymáshoz való viszonyuk tisztázása. A fentiekben már utaltunk rá, hogy az élethosszig tartó tanulásnak, ezen belül a felnőttképzésnek nem csak gazdasági, hanem társadalmi, sőt egyéni célok elérését is elő kell segíteni. E területek komplex értelmezése, szinergikus kapcsolatának megteremtése az eredményes tanulás elengedhetetlen feltétele. Gondolatok a tudástranszfer-értelmezéséhez. Az összetett szó többféle megközelítést kíván. Pszichológiai, tanuláselméleti megközelítésben a tudás egyik jellemzője annak transzferálhatósága, ilyen értelemben a leginkább transzferábilis a kompetencia jellegű tudás. A tanítási tanulási folyamatok, illetve annak eredményessége szempontjából megállapítható, hogy egyre nagyobb értéke van mind az egyén, mind a munkaerőpiac szempontjában annak az elsajátított tudásnak, melyet birtokosa képes megújítani, új helyzetekben alkalmazni, környezetével megosztani. Közgazdasági megközelítésben a tudástranszfer úgy értelmezhető, mint a főként egyetemeken, főiskolákon felhalmozódott tudományos, műszaki tudás ipari innovációkba való áramlása. 2

3 Nem kerülhetjük meg azt az értelmezést, mely az egyes emberek, az egyes generációk közötti tudásátadást tartalmazza. Az intergenerációs tudástranszfer támogatása korunk egyik nagy kihívása, melyhez megfelelő támogatást, megfelelő teret kell teremteni. Elöljáróban megállapíthatjuk, hogy nem áll rendelkezésre olyan áttekintő összegzés, esetleg honlap vagy egyéb kiadvány, ami összefoglalná a Régió felnőttképzési kínálatát, összegezné a képzésre vonatkozó mennyiségi és minőségi mutatókat. Ennek egyik oka, hogy a felnőttképzés különböző irányítási ágak alá tartozik, más más adatszolgáltatási kötelezettségekkel, így még a különböző helyekről összegyűjtött adatok egységes rendszerbe foglalása is komoly nehézségekbe ütközik. A Régió képzési portfóliója A Dél-dunántúli régió népességének iskolázottsági szintje az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult. A befejezett legmagasabb végzettség tekintetében, az országos átlagot meghaladva a népesség 27,29%-a rendelkezik középfokú és 13,05%-a pedig felsőfokú végzettséggel. A csak 8 osztályos, illetve a 8 osztály alatti végzettségűek aránya is kedvezőbb képet mutat az országosnál, azonban a szakmunkás végzettségűeket tekintve nem éri el az országos átlagot. (Az adatok a 2007-es DDOP stratégiából valók. Újabb pontos adatok a 2011-es népszámlálás adataiból nyerhetők majd.) A szakképzés, mint a szakmai képzés egyik területe különösen szoros kapcsolatban kell, hogy álljon a gazdasággal. A szakképzés történhet iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül. Az iskolarendszerű szakképzés mutatóiról az oktatási statisztikákból, az iskolarendszeren kívüliről a Nemzeti Munkaügyi Hivatal statisztikáiból tájékozódhatunk. Nincs olyan felület, ahol egységesen jelennének meg a szakképzésre vonatkozó adatok. A gazdálkodó szervezetek és a képzések összefüggéseit bemutató hozzáférhető adatbázis 2005-ös, a KSH tájékoztatása szerint a 2010-es adatok feldolgozása még nem fejeződött be. A 2005-ös adatok megjelenítését nem éreztem relevánsnak. A régió szakképzési helyzetéről elmondható, hogy az elmúlt évek számos próbálkozása ellenére még mindig nincs összhangban a képzési kínálat és a 3

4 munkahelyi kereslet. Ennek egyrészt oka a keresett szakmák oktatásból való kikerülése, illetve a gyakorlati oktatás nem megfelelő volta, vagyis nem piacképes tudással kerülnek ki a végzett szakmunkások. Ehhez a helyzethez hozzájárul a tanfolyami képzések esetleges, sokszor alacsony színvonala, ahol a résztvevők sok esetben nem a gyakorlatban hasznosítható, hanem úgynevezett vizsgatudást sajátítanak el. A Dél-dunántúli Régió szakképzési stratégiája megfogalmazza, hogy a szakiskolai keretek között oktatott tanulóknak legalább a fele nem a környék vállalkozásai által igényelt szakmákat tanulja. Ennek oka, hogy a szakképző iskolák képzési kínálatát nem a gazdaság, hanem a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek határozzák meg. Ezt a helyzetet súlyosbítja gimnáziumi képzés magas aránya, kiegészülve a szakmát nem adó szakközépiskolai képzéssel, mely tendencia az elmúlt évtizedekben mintegy harmadára csökkentette a szakmatanulásnak helyt adó szakiskolák számát Tanulólétszám iskolatípusok szerint a Dél-Dunántúlon Szakiskola Gimnázium Szakközépisk. Forrás: Otatás-statisztikai statisztikai évkönyv NEFMI 2010 A Regionális Szakképzési Stratégia a következő évben a születésszámok által meghatározottan kritikusnak tartja a szakiskolai képzésbe bekapcsolódók várható számát, melyet vagy a gimnáziumi képzési keretszámok csökkentésével, vagy a szakközépiskolákban ismételten bevezetendő szakképzéssel kíván ellensúlyozni. A Regionális fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) 2008-ban az iskolarendszerű szakképzés folyamatainak tervezésére és koordinálására jöttek létre, továbbá azzal a 4

5 céllal, hogy az anyagi támogatás bizonyos korlátozásával szabályozzák az egyes intézményekben indítandó szakok, illetve képzések jellegét, a felvehető tanulók számát, ezzel ösztönözve a szakképző intézményeket a munkaerő - piaci kereslet figyelembe vételére. Az RFKB-k jelenleg a Munkaügyi Központok irányítása alatt állnak A kezdeti gyerekbetegségek mellett pozitívumként értékelhető, hogy teret adott egy koordinációs folyamatnak, ezzel elősegítve a partnerség gyakorlatának terjedését. Továbbá a hiányszakmák körének meghatározásával, az ehhez kapcsolódó ösztönzőkkel kiegyensúlyozni igyekszik a divatszakmák felé billenő aránytalanságot. A TISZK-ek (Térségi integrált szakképző központ) részben az RFKB-k döntései szerint működő szervezetek. További sorsukat illetően többféle megközelítéssel találkozhatunk. Az európai tendenciákra tekintve úgy véljük, hogy szakmai visszalépés lenne a TISZK-ek elsorvasztása. A MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) empirikus vizsgálata szerint a es időszakban a szakképző iskolák csak csekély mértékben követték az RFKB döntéseket a szakképző évfolyamok keretszámainak meghatározásakor. Országosan átlagosan 31%, illetve 40%-ban egyeztek meg a beiskolázási diáklétszám változások irányai az RFKB döntések irányaival. A szakiskolában elsajátított tudás munkahelyeken történő hasznosíthatósága a korábbi tendenciához hasonlóan tovább romlott az adatok szerint. A kérdezés időpontjában dolgozó fiatalok 65%-a számolt be arról, hogy a szakiskolában tanultaknak legalább a felét hasznosítani tudja munkája során. Azok aránya is nőtt, akik egyáltalán nem tudják munkahelyükön hasznosítani az iskolában tanultakat, valamint azok aránya is, akik szinte minden megtanult dolognak hasznát veszik. A munkába állt tanulók 12%- a jelezte, hogy a szakiskolában mindent megtanult, amire a munkahelyén szüksége van, 88%-uk viszont arról számolt be, hogy volt olyan készség, amit munkahelyén kellett elsajátítania. Az adatelemzés eredménye azt mutatja, hogy a megemlített készségek legnagyobb arányban konkrét feladatra, illetve feladatcsoportra vonatkoztak.(a pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete 2011) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés tekintetében az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program) statisztikákból tájékozódhatunk. Az adatszolgáltatási kötelezettség minden felnőttképzést folytató intézményre vonatkozik a megkezdett és befejezett programok tekintetében egyaránt. Régiónkban 110 intézmény folytat 5

6 képzést, vagyis ennyi intézmény jelentette le képzéseit az OSAP-ban. Ebből 77 székhelye található a Dél-Dunántúli Dunántúli Régióban. (2011-es adatszolgáltatás alapján.) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés egyik legnagyobb problémájának a megfelelő tájékoztatás tás hiányát tartom. Természetesen további javításra, fejlesztésre szoruló területek is vannak. Ilyen például, hogy a felnőttképzések megvalósítására vonatkozó minőségi mutatók esetlegesek. A képzések óraszámainak rendkívül eltérő volta nem az előzetes tudás elismerésén alapul, hanem kizárólag a képzési vállalkozás gazdasági, anyagi érdekei határozzák meg. Szintén veszélyeket hordoz magában a gyakorlati tudás elsajátítása tekintetében, hogy a képzési vállalkozások a képzés gyakorlati részének megszervezését sok esetbe a tanulókra bízzák, ezzel maguknak jelentős költséget takarítanak meg, viszont a gyakorlati képzés minősége így teljes mértékben esetlegessé válik. Az alábbi diagram a képzések számának megoszlását mutatja be régiónkénti bontásban, melyből megállapítható, lapítható, hogy a Dél- Dunántúlon a legalacsonyabb a képzések száma. Ezzel összefüggésben a képzésbe beiratkozottak számát tekintve is az utolsó helyen állunk a régiók rangsorában, amint azt a következő diagram szemlélteti. Képzések száma a 2011-es adatszolgáltatás szerint OSAP alapján Észak-Alföld; 4762 Nyugat- Dunántúl; 5493 Dél-Alföld; 3998 Dél-Dunántúl; 3056 Észak- Magyarország; 4140 Közép- Dunántúl; 3839 Közép- Magyarország; Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján 6

7 A képzésbe beiratkozottak száma 2011-es adatszolgáltatás szerint OSAP alapján Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A tanfolyamok száma megegyezik a vizsgával végződő tanfolyamok számával. Ez arra enged következtetni, hogy azok a képzések, melyek a kompetenciafejlesztést, a foglalkoztathatóság növelését, a felzárkózást szolgálják, nem jelennek meg a statisztikában, vagy nincsenek a képzési kínálatban. A következő táblázat a felnőttképzési tanfolyamok jellege szerinti megoszlást mutatja a Dél-Dunántúlra Dunántúlra vonatkozó bontásban. Az országos adatokkal való összevetésből megállapíthatjuk, hogy a Dél-Dunántúli Dunántúli Régióban a képzések jellege szerinti megoszlás megegyezik az országos s tendenciával. Nem csak régiós, de mindenképpen változtatást igénylő probléma a bemeneti kompetenciákra vonatkozó, rehabilitációs, illetve a vállalkozást, elhelyezkedést segítő képzésbe iratkozottak rendkívül alacsony száma. E területek éppen a munkaerő-piacon fontos kulcskompetenciák fejlesztésében tölthetnének be fontos szerepet. 7

8 Képzésbe beiratkozottak száma a képzés jellege szerint Dél- Dunántúlon bemeneti kompetenciára felkészítő informatikai képzések általános felnőttképzés nyelvi képzés hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése szakmai továbbképző munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges állam által elismert OKJ szakképesítést adó szakképesítést megalapozó szakmai Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A végzettek szakmacsoportok szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Dél-dunántúli régióban a Pólus programban meghatározott ágazatokhoz(egészségipar, környezetipar, kultúraipar) mennyire kapcsolódnak az iskolarendszeren kívüli képzések. Figyelmet érdemel a Gépészet szakmacsoport kiemelkedő aránya. 8

9 Képzések be bekapcsolódók a Dél-Dunántúlon szakmacsoportok szerinti bontásbandél-dunántúl Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A statisztikák természetüknél fogva számokban beszélnek. A számok mögötti minőségi elemek, a folyamatok, tartalma nehezebben megfigyelhető és összehasonlítható. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési területre vonatkozó stratégiai programja is megfogalmazza, hogy a felnőttképzés minőségét tekintve hullámzó, többnyire nem felel meg a munkaerőpiac igényeinek, különösen problémás terület az eszközigényes, jelentős részben hiányszakmákat felölelő képzések felnőttképzési keretek között történő megvalósítása. A költségeket növeli, a hatékonyságot csökkenti az előzetes tudás beszámításának elismerésének hiánya. A kamara önálló programot kíván indítani a felnőttképzés minőségének, szakmai színvonalának fejlesztéséért a szellemi-, anyagi, és idő ráfordítások terén tapasztalható pazarlás megszüntetéséért. Alapkérdésnek tekinti a képzés és vizsgáztatás jelenleginél markánsabb különválasztását, a független vizsgarendszer megteremtését. olvashatjuk a kamarai stratégiai anyagban. (Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén ) 9

10 A felsőoktatási helyzetkép áttekintése keretében megállapíthatjuk, hogy az ország 69 felsőoktatási intézménye közül 3 működik Dél-dunántúli székhellyel, melyből 2 állami, 1 pedig egyházi fenntartású. A statisztikai adatok szerint a régióban felsőoktatási tanulmányokat folytatók létszáma fő, az országos összes 8,6%-a. A felsőoktatásban résztvevők száma a lakosság arányában, tendenciájában a Dél-Dunántúlon Dunántúlon is az országoshoz hasonlóan alakult. A hallgatói létszám megyék szerinti ez egyenlőtlen eloszlást mutat, ami természetesen összefügg azzal, hogy a PTE pécsi székhellyel működik A képzési területeket tekintve megállapítható, hogy túlsúlyban vannak a humán szakok. Hallgatói létszám megoszlása az egyes karok között KE Forrás: Felsőoktatási statisztikai kiadvány NEFMI 10

11 Hallgató létszám megoszlása az egyes karok között PTE Sorozatok Forrás: Felsőoktatási Statisztikai Kiadvány 2009 NEFMI A Pécsi Hittudományi Püspöki Főiskolán 122-en tanultak a es tanévben. A Dél-dunántúli felsőoktatási intézmények kínálata lefedi a képzési szakirányok csaknem teljes körét. Két terület nem lelhető fel: gyártás és feldolgozás, valamint az állategészségügy olvashatjuk a Statisztikai Tükörben. Továbbá megjegyezzük, hogy nincs a Régió képzési palettáján az általános mérnökképzés. A felsőoktatás finanszírozásának átalakulása, az államilag támogatott képzések keretszámainak drasztikus idei változása még nem látható hatással lesz a fenti arányokra illetve létszámokra. A képzési formákat tekintve a 2011/12-es Oktatás-statisztikai évkönyv adatai szerint az összhallgatói létszám csupán 4%-a végzi tanulmányai távoktatásos ásos formában. Az életen át tartó tanulás, valamint az egyenlő hozzáférés továbbá a távolabbi helyekről való elérés, ezáltal az esetleges létszámbővülés egyik meghatározó eleme lehet a távoktatásos képzések kínálatának bővítése, az E-learning fejlesztése. A PTE stratégiájában is megfogalmazottan a hagyományos oktatás mellett az innovációs tevékenység megerősítését, bővítését tűzte ki célul, melynek a nagyközönség számára való ismertté tételéhez több programtervet is hozzárendel. Közös feladata lehet a régió képzésben, foglalkoztatásban, gazdasági fejlesztésben érdekelt szervezetinek e fórumok, az innovációs lehetőségek népszerűsítése. 11

12 Az egyetemi potenciálból fakadó kitörési pont lehetne, ha az itt végzettek a térségben maradnának. Ehhez is hozzájárulhatna az innovációs tevékenység a kutatóhelyek, munkahelyek bővülésével. Mindazonáltal ez komoly stratégiai döntéseket és ahhoz kapcsolódó összehangolt tervezést igényel, mely olyan gyakorlati eredményekben valósul meg, mely munkahelyeket, perspektívát nyújt a fiataloknak. A Pólus programban (Pécs, az életminőség pólusa 2004.) meghatározásra kerültek azok az ágazatok, melyek mentén egy ilyen folyamat elindulhatna. Ezek a következők: egészségipar, környezetipar, kulturális ipar. Kijelenthetjük, hogy stratégiákban nincs hiány. Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat szükségszerű követelménye volt, és a közösséghez tartozás elengedhetetlen eleme, hogy az ország, azon belül a régió rendelkezzen a jövőjét meghatározó, az egyes ágazatoknak, befektetőknek irányt mutató hosszú távú, koherens tervezési dokumentumokkal. Jelen dolgozat irodalomjegyzékében is megtalálhatók a témához kapcsolódó stratégiai anyagok. A probléma abban áll, hogy ezek a stratégiák egymás mellett és nem egymást erősítve léteznek. Az is gyakori, hogy a stratégia még meg sem éri a tervezett időszak végét, miközben teljesen új anyagok születnek. A PTE frissen elfogadott stratégiája kritikusan fogalmaz: Nincs hosszú távú országos, regionális és városi fejlesztési stratégia. (12. oldal) Ez a kritikai szemlélet a stratégiában az Egyetemre vonatkozóan is tetten érhető. Megfogalmazták, hogy nincs hagyománya az innovációnak, hiányoznak a kutatáshasznosításra vonatkozó tapasztalatok valamint az ipari tapasztalatok is. Az egyetemi szellemi potenciál kerülőutakat talál, ennek fő oka a túlzott bürokrácia, illetve az aránytalan elvonások. A kutatói kapacitást leterheli az óraszám, illetve megvan az agyelszívás is. Célul fogalmazza meg az anyag a PTE K+F+I tevékenységeinek összhangját a Nemzeti Innovációs stratégiával, valamint katalizátorként való együttműködést a Dél-dunántúli Régió és Pécs város innovációs stratégiájának megvalósításában. (45.oldal) Az együttműködés, a közös tervezés megfelelő módja lehetne egy online működtethető eszköz. Erre jó példa a Leonardo da Vinci program keretében partnerségben megvalósított VETWORKS (www.vetworks.pl) projektben kidolgozott és kipróbált szoftver (SPEAK), egy közös, webes felületen működő tervező és értékelő rendszer, mely alkalmas a képzési területek, fejlesztési pontok közös 12

13 meghatározására, értékelésre egyaránt. A működtetéshez, fejlesztéshez megfelelő terepet, szakmai hátteret szolgáltathat a Tanuló Város Régió Fórum. A tudástranszfer értelmezhető úgy, mint a tudás átadásának, megosztásának képessége. Ez az alapja a tanuló szervezet, a tanuló társadalom, illetve a tudásgazdaság működésének. Ebből következőleg tehát nem szűkíthetjük le a fogalmat az egyébként rendkívül fontos felsőoktatás gazdasági szféra kapcsolatára. A tudás megosztásának képessége, mint az Európai Bizottság által is megfogalmazott kulcskompetencia tudatos alakítást igényel. Ebben a vonatkozásban tehát nem mellőzhető az az irány, mely a képzés minősége, a tanulásszervezés irányába vezet. Feltételezve, hogy a közoktatás is megfelelő figyelmet fordít a jövőben az élethosszig tartó tanulás gyakorlatához szükséges készségek fejlesztésére, fel kell hívnunk a figyelmet a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények ilyen irányú tevékenységének erősítésére, mely feltételezi a felnőttoktatók részéről a korszerű andragógiai/pedagógiai, tanulásszervezési eljárások ismeretét és alkalmazását. Az általános kompetenciák illetve a tanulási képességek fejlesztését szolgálhatják a felnőttképzési törvényben is nevesített általános képzések, melyek a statisztikák tanulsága szerint igen csekély számban vannak jelen a képzési palettán. Ugyanakkor éppen ezek a képzések szolgálhatnák a felzárkózás, az élethosszig tartó tanulás megvalósulását, mely területen az EUROSTAT 2011-es statisztikája szerint a éves korosztály százalékos arányát tekintve Magyarország az EU-27 9,3%-os átlagához képest 2,7%-kal áll ezzel csak Bulgáriát és Romániát utasítva maga mögé. A részvétel és hozzáférés különös tekintettel a nonformális és informális tanulási alkalmakra fokozható lehetne a megfelelő információs hálózat működtetésével, melyre Magyarországon is vannak jó kezdeményezések. Ilyen például a több régióban is működő PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat. (www.felnottkepzesinfo.hu). A jelenleg a régióban elérhető képzési információ esetleges, esetenként torz, különösen az alacsonyabb érdekérvényesítési képességgel rendelkező, vagy más szempontból hátrányos helyzetű embereket állítva nehéz döntések elé, illetve juttatva csapdahelyzetbe. Néhány példa: nem 13

14 megfelelő tájékoztatás a képzésbe kapcsolódás feltételeiről, az előzetes tudás beszámításának lehetőségéről, illetve a gyakorlati képzés körülményeiről. Jelenleg ezek az információk esetlegesen, részlegesen esetenként torzításokkal jutnak el a potenciális célcsoporthoz. Ha megnyitjuk a Baranya Megyei Kormányhivatal oldaláról a Munkaügyi Központra mutató linket, és képzésekről szeretnénk tájékozódni, akkor ezt a tájékoztatást olvashatjuk: Ügyfeleinknek a képző intézmények kínálatából maguknak kell megtalálni a számukra legmegfelelőbb munkaerő-piaci képzést, amelyhez indokolt esetben a lakóhely szerint illetékes kirendeltség részbeni támogatást tud nyújtani. Ez a példa is alátámasztja a megfelelő információs pontok működtetésének szükségességét. Ezek a pontok nemcsak a képzési kínálatról nyújtathatnának szakszerű, érthető, pontos és tárgyilagos tájékoztatást, hanem összekapcsolhatók lennének egyéb a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal úgy, mint a pályatanácsadás, a tanácsadás tágabban értelmezve. Ezzel közelítve a régió felnőttképzési gyakorlatát az LLG (Lifelong Guidance - Tanácsadás egy életen át) megvalósulásához, mely tevékenységkör teljességgel hiányzik a régióban. Néhány találatot fellelhetünk az interneten, de ezek esetlegesen kötődnek civil szervezetekhez, hozzáférésük korlátozott. Az egyetemeken megtalálható ez a szolgáltatás, de a LLG a kifejezésből is adódóan nem csak a pálya kezdetekor szolgálja az embereket, hanem az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódóan egész életükön át. Ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások és lehetőségek élővé váljanak, megfelelően szolgálják a felnőttek igényeit és hatékony támogatást tudjanak nyújtani szükség van a szolgáltatásokról való tájékozódási lehetőségek biztosítására(interaktív honlap, telefonos és személyes tájékoztatás), könnyű elérésére, folyamatos hozzáférésre, a kapcsolatfelvétel változatos módjainak biztosítására, és mindezek működtetéséhez tájékozott, megfelelő felkészültséggel rendelkező munkatársakra. Részben a hozzáféréshez kapcsolódóan, de tágabb értelemben is érdemes felvetni a felnőtt tanulás népszerűsítésének kérdését, különös tekintettel a nonformális és informális tanulási lehetőségekre. Erre is láthatunk jó példákat, mint a Felnőtt tanulók hete vagy a Felnőtt tanulói díj programokat. 14

15 Lehetséges kitörési pontok a képzés innováció tudástranszfer témakörben: - Összehangolt stratégiaalkotás. - A stratégiák jól értelmezhető, hozzáférhető, könnyen elérhető módon történő közzététele, interaktív honlapok működtetésével, WEB 2-es elérésekkel. - A felnőtt tanulás népszerűsítése. - Atipikus tanulási formák terjesztése. - Az előzetes tudás elismerésének gyakorlati megvalósítása, ezzel az egyes képzési formák, iskoláztatási szintek közötti közlekedés megkönnyítése. - Felnőttoktatói kompetenciák fejlesztése. - Információs szolgálat működtetése összekapcsolva a tanácsadással. - A vállalkozások megismertetése a K+F+I folyamtokban való részvétellel. A képzők minél szélesebb körének bevonása az innovációs folyamatokba. - Hazai és nemzetközi projektek eredményeinek hatékonyabb felhasználása. Amennyiben sikerül e kitörési pontok mentén fejleszteni a tanulással kapcsolatos tevékenységeket, fejleszteni a képzéseket, az önmagában is innovatív környezetet teremt, mely záloga lehet a régió fejlődésének, versenyképességének, megtartó erejének. Végezetül a téma mottójaként is felfogható idézet Lester C. Thurov Nobel-díjas közgazdász tollából: A képzés és a kutatásfejlesztés a legfontosabb fegyver az egyes országok, régiók között a jelenleg és a jövőben folyó gazdasági harcban. 15

16 Felhasznált források: A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban. Állami Számvevőszék Kutatóintézete 2009 A Dél-Dunántúli régió közoktatás-fejlesztési stratégiája A pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete 2011 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2011 Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén a.pdf Az RFKB döntések háttere és hatásossága MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2011 Baranya megye versenyképessége, az elmúlt évtized gazdasági teljesítményének értékelése, lehetséges kitörési pontok PBKIK előterjesztés a Baranya Megyei Közgyűlés felé szeptember Dél-dunántúli operatív program Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/6 Pécs, az életminőség pólusa Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló, Pécs Pécs MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia Módosítva: Pécsi Tudományegyetem kutatási fejlesztési és innovációs stratégia Pécs, január 24. Összeállította: Dr. Tratnyek Magdolna PhD egyetemi adjunktus PTE FEEK Andragógiai Intézet 16

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30.

6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. 6. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia 2010. április 29-30. Az egész életen át tartó tanulás jelentsége a társadalmi és területi különbségek csökkentésében Mottó A tanulás nem csupán

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás Wayda Imréné Igazgató VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Képzési Igazgatóság Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására Reformintézkedések:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK

A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK FVSZ Szakmai Nap és XXIV. Közgyűlés Budapest, 2013. május 15. A FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉNEK JELLEMZŐI, FINANSZÍROZÁSUK Dr. Farkas Éva A TÉMA KONTEXTUSA Az elmúlt 10 év eredményei Itt és most

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt Működőképesség fejlesztése Versenyképességének fejlesztése Képzés Szolgáltatás Szervezet Alprojekt neve Alprojekt vezető Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése

Részletesebben

MKIK szerepe a szakképzésben

MKIK szerepe a szakképzésben MKIK szerepe a szakképzésben Bihall Tamás alelnök Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Budapest, 2009. június 26. Kamarai feladatok, elért eredmények Tanulószerződés intézménye Vizsgaelnöki és tagi delegálás

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 8. számú napirendi pont. 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8. számú napirendi pont 51-86/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Szent István Egyetemmel történő stratégiai együttműködési

Részletesebben

Piacsek László Zoltán

Piacsek László Zoltán összeállította: V á l t o z á s o k a s z a k k é p z é s i hozzájárulás terhére történő elszámolás feltételrendszerében Piacsek Vonatkozó jogszabályok 15/2009. (VII.24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók

Részletesebben

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában

SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek. oktatásában SZOLIDARITÁS ÉS SZERKEZETVÁLTÁS: Az informális intézmények szerepe a roma gyerekek oktatásában Budapest, 2015. március 24. Stratégiai keretek - helyzetkép Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben

Részletesebben

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai

Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Regionális innovációs stratégiák és szervezetek Egy sikeres, de akadozó decentralizációs kísérlet tanulságai Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, tudományos tanácsadó, elnök MTA RKK NYUTI, Széchenyi

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Szakképzés és gazdaság Cséfalvay Ágnes Szakképzési é osztályvezető ő Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az egyfőre jutó GDP az országos átlag %-ában Budapest: 230 % A reálgazdaság így a versenyképesség

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Oktatási adatok, 2011/2012

Oktatási adatok, 2011/2012 212/23 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 23. szám 212. április 13. Oktatási adatok, 211/212 A tartalomból 1 A nappali képzések főbb adatai 4 Intézményhálózat, pedagógusok,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók

Iskolafenntartó. Szülői munkaközösség Szakiskola Gazdálkodó szervezetek. Tanárok, oktatók Diák önkormányzat Tanulók SZAKMAI PROGRAM A szakiskola környezete: A szakiskolák így a Montenuovo Nándor Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium működését, alapvető céljait és feladatait az őket körülvevő gazdasági, társadalmi

Részletesebben

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt:

Mi a probléma a terminológiával? A felnőttképzési akkreditációt / nyilvántartást megszerző intézmények között volt: Az akkreditált felnőttképző intézmények világa Dr. Benkei-Kovács Balázs Phd egyetemi adjunktus ELTE PPK A terület kutatása 2005 - Koltai Dénes, Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

Statisztikai célú adatnyilvántartás, adatszolgáltatás Tananyag

Statisztikai célú adatnyilvántartás, adatszolgáltatás Tananyag Szerzők: Madarász Erik, Szántó Zoltán, Balogh Csaba Szakmai lektor: Rácz Rita Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások alkalmazására való felkészítése 2014 Statisztikai célú adatnyilvántartás,

Részletesebben

Részvétel a felnőttképzésben

Részvétel a felnőttképzésben 2010/87 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 87. szám 2010. augusztus 05. Részvétel a felnőtt Az egész életen át tartó tanulás kiemelt szerepe az Európai Unió versenyképességének

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK)

Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) Környezetipari és Megújuló Energetikai Kompetenciaés Innovációs Központ (KÖMEKIK) tudományos tanácsadó Kapos ITK Kht. Kompetenciaközpont konzorciumi tagok és munkatársak Kapos ITK Kht. Görcs Nóra (okl.

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai

A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai A szakképzés-szervezési társaságok működésének tapasztalatai TISZK-ek Hogyan? TOVÁBB! Szolnok, 2009. november 2-3. Bemutatkozás Név: 1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Oktatási adatok, 2012/2013

Oktatási adatok, 2012/2013 213/32 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VII. évfolyam 32. szám 213. április 3. Oktatási adatok, 212/213 A tartalomból 1 A nappali képzések főbb adatai 4 Intézményhálózat, pedagógusok,

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁS 1.1 Kiemelt növekedési ágazatok és iparágak célzott,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Szak- és felnőttképzés problémái

Szak- és felnőttképzés problémái Szak- és felnőttképzés problémái ill. Agóra Oktatási Kerekasztal: Oktatáspolitikai alapvetések Kizárólag 3 éves képzés minden szakmában (2+2 helyett) Heti 7 óra (a 35-ből) mindenre, ami nem szakmai ismeret

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban

A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban Dr. Zachár László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A céltámogatások jelentősége a felnőttképzési programokban A tudás versenyképesség ROP programok zárókonferenciája Budapest 2008. április

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK

Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK Az Alapítványi és Magániskolák Egyesültének állásfoglalása a 2015/2016. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntés tervezetéről ALAPVETÉSEK A szakképzési rendszer átalakításának úgy kell végbemennie, hogy

Részletesebben

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában

Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Változások a szakképzés és felnőttképzés szabályozásában Mihálka Gáborné főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Vizsgaügyviteli Főosztály Zalaegerszeg, 2013.07.04.

Részletesebben

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István)

Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) Zárójelentés a T 049593 számú A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai című OTKA kutatásról (Témavezető: Polónyi István) A kutatás eredményeként született zárótanulmány, amely egy tervezett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.

A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Kitöltési útmutató KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az 1665. számú adatlaphoz A. Általános rész Az adatszolgáltatók köre és az adatszolgáltatás tárgya a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján: 1. Az

Részletesebben

Továbbtanulási utak VÉGH ATTILA

Továbbtanulási utak VÉGH ATTILA Továbbtanulási utak VÉGH ATTILA 2014. NOVEMBER 4. A szakmai szerepe A fiatalok, munkavállalók megfelelő szakmai felkészültsége A foglalkoztatási problémák megoldása Versenyképes, fejlődő gazdaság 2010:

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı

SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS. Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNİTTKÉPZÉSI KONCEPCIÓVÁLTÁS Dr. Odrobina László Szakképzési és Felnıttképzési Fıosztály fısztályvezetı A MUNKAERİPIAC MŐKÖDÉSE KÍNÁLAT KERESLET (oktatás) MUNKAERİPIAC (gazdaság) (közvetítı

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve:

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK. Operatív Program neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKNEK Környezet és

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things...

és vállalkozz nagy tettekre... attempt great things... EURO Szakiskola és Szakközépiskola, Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium EURO Vocational School and Secondary Technical School, Bilingual Baptist Secondary Grammar School és vállalkozz nagy tettekre...

Részletesebben

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.)

Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt járműipari központ (2014. április 1.) Tatabánya-Esztergom kiemelt fejlesztési régiók szereplői: ALÁÍRÓK: (2014. március 6.) Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Komárom-Esztergom

Részletesebben

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk.

Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA. Forrás: http://www.nyirvidektiszk. Pernekker Kitti Pécsi Tudományegyetem Felnttképzési és Emberi Erforrás Fejlesztési Kar Andragógia MA Forrás: http://www.nyirvidektiszk.hu/ Alapvet problémák k a magyar szakképz pzési rendszerben Elaprózódott

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János

Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kis Ibolya Kutatás a felnõttoktatás és képzés hazai cél és feladatrendszerének változásáról a korszerû piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlõdésének tükrében A hazai iskolarendszerû és az iskolarendszeren

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011.

ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564. 2011. ÉLETÚT ALAPÍTVÁNY Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13-0283-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL 0564 2011. évi KÉPZÉSI TERVE Jóváhagyta: Az alapítvány Szakmai Tanácsadó Testülete 2010.11.26-án

Részletesebben

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön

Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében. Valamennyi folyamat, valamennyi tagintézményben működjön Felnőttképzési tevékenység elemzése a 2014. évi minőségcélok tükrében Cél Sikerkritérium Tényleges eredmény 1. A felnőttképzési minőségirányítási kézikönyv korrekciója a felnőttképzési minőségbiztosítási

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben