A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni."

Átírás

1 (Felnőtt)képzés és tudástranszfer a Dél- dunántúli régióban - kiindulópontok szakmai műhelymunkához Az alábbi rövid tanulmány célja a felkérésnek megfelelően a Dél- dunántúli régió vonatkozásában a felnőttképzés és a tudástranszfer problematikájának felvázolása. Számos stratégiai anyag született az elmúlt évtizedben, melyek tartalmaznak a témával kapcsolatos részletes elemzéseket, irányokat, terveket, így e korlátozott terjedelemben főként az lehet a célunk, hogy kiemelve a problémaelemzéshez szükséges adatokat aktuálisan érzékelhető problémákat fogalmazzunk meg, melyek kiindulópontul szolgálhatnak a szakmai műhelymunkához. A nemzetközi folyamatok előrejelzik, a dokumentumok pedig megfogalmazzák a Lifelong Learning mindennapi gyakorlattá válásának szükségességét. (EURYDICE tanulmány (2000), Memorandum (2000), Magyar Lifelong Learning stratégia (2005) Oktatás és képzés 2020.) Ennek biztosításához, a képzésbe bekapcsolódni szándékozók tájékoztatását magas szinten, az egyenlő hozzáférés elvét szem előtt tartva kell biztosítani. Ugyanakkor feladat a kevésbé motiváltak képzésbe, tanulásba vonása, motivációjuk erősítése. A nemzetközi szervezetek dokumentumai megfogalmazzák, a felnőttképzésnek egyaránt kell gazdasági és társadalmi célokat szolgálni. Ahhoz, hogy e rendkívül sok szempontú és szerteágazó témáról szakmai beszélgetést folytathassunk, elsőként fontosnak tartom a fogalmak pontosítását, értelmezését. Felnőttképzés. A fogalomhasználat nem egyértelmű, ezt nem könnyíti meg a jogszabályokban található definíciók köre sem. Mivel az oktatással kapcsolatos jogszabályok a tanulmány készítésekor átalakítás alatt állnak, ezért nehéz az ezekre történő hivatkozás, bár a stratégiaalkotásnál a folyamatok későbbi fázisaiban megkerülhetetlen ezen meghatározottságok figyelembe vétele. A felnőttképzés fogalma komplex, a felnőttképzési törvény alapján beleértjük az általános, a nyelvi és szakmai képzést. A felnőttképzés fogalma széles értelemben a 1

2 nagykorúságot elért személyek képzését jelenti, a gyakorlatban azonban nem ezt a kritériumot használjuk. A közoktatási törvény szerint a felnőttképzésbe a tankötelezettséget teljesített személy léphet be. (Ez természetesen nem kötelező, mert a fiatal bizonyos korhatárig a normál tanulói jogviszony szerinti iskoláztatásban is részt vehet). A felsőoktatási törvény ugyanakkor a nappali tagozatú szakokra járó hallgatókat nem tekinti a felnőttképzés alanyának. Munkaerő-piaci képzés a felnőttképzés azon területe, melynek célja az egyén munkába állásának segítése, a munkahely-megtartás támogatása, illetve az aktív munkaerő képzése. Így a munkaerő-piaci képzést tekinthetjük a felnőttképzés egy olyan sajátos területének, mely közvetlenül szolgálhatja agazdasági célok megvalósulását. A képzési kitörési pontok megfogalmazásához szükséges a szakképzés, felnőttképzés, felnőttoktatás, munkaerő-piaci képzés, felnőtt tanulás fogalmainak értelmezése, egymáshoz való viszonyuk tisztázása. A fentiekben már utaltunk rá, hogy az élethosszig tartó tanulásnak, ezen belül a felnőttképzésnek nem csak gazdasági, hanem társadalmi, sőt egyéni célok elérését is elő kell segíteni. E területek komplex értelmezése, szinergikus kapcsolatának megteremtése az eredményes tanulás elengedhetetlen feltétele. Gondolatok a tudástranszfer-értelmezéséhez. Az összetett szó többféle megközelítést kíván. Pszichológiai, tanuláselméleti megközelítésben a tudás egyik jellemzője annak transzferálhatósága, ilyen értelemben a leginkább transzferábilis a kompetencia jellegű tudás. A tanítási tanulási folyamatok, illetve annak eredményessége szempontjából megállapítható, hogy egyre nagyobb értéke van mind az egyén, mind a munkaerőpiac szempontjában annak az elsajátított tudásnak, melyet birtokosa képes megújítani, új helyzetekben alkalmazni, környezetével megosztani. Közgazdasági megközelítésben a tudástranszfer úgy értelmezhető, mint a főként egyetemeken, főiskolákon felhalmozódott tudományos, műszaki tudás ipari innovációkba való áramlása. 2

3 Nem kerülhetjük meg azt az értelmezést, mely az egyes emberek, az egyes generációk közötti tudásátadást tartalmazza. Az intergenerációs tudástranszfer támogatása korunk egyik nagy kihívása, melyhez megfelelő támogatást, megfelelő teret kell teremteni. Elöljáróban megállapíthatjuk, hogy nem áll rendelkezésre olyan áttekintő összegzés, esetleg honlap vagy egyéb kiadvány, ami összefoglalná a Régió felnőttképzési kínálatát, összegezné a képzésre vonatkozó mennyiségi és minőségi mutatókat. Ennek egyik oka, hogy a felnőttképzés különböző irányítási ágak alá tartozik, más más adatszolgáltatási kötelezettségekkel, így még a különböző helyekről összegyűjtött adatok egységes rendszerbe foglalása is komoly nehézségekbe ütközik. A Régió képzési portfóliója A Dél-dunántúli régió népességének iskolázottsági szintje az elmúlt évtizedekben folyamatosan javult. A befejezett legmagasabb végzettség tekintetében, az országos átlagot meghaladva a népesség 27,29%-a rendelkezik középfokú és 13,05%-a pedig felsőfokú végzettséggel. A csak 8 osztályos, illetve a 8 osztály alatti végzettségűek aránya is kedvezőbb képet mutat az országosnál, azonban a szakmunkás végzettségűeket tekintve nem éri el az országos átlagot. (Az adatok a 2007-es DDOP stratégiából valók. Újabb pontos adatok a 2011-es népszámlálás adataiból nyerhetők majd.) A szakképzés, mint a szakmai képzés egyik területe különösen szoros kapcsolatban kell, hogy álljon a gazdasággal. A szakképzés történhet iskolarendszerben és iskolarendszeren kívül. Az iskolarendszerű szakképzés mutatóiról az oktatási statisztikákból, az iskolarendszeren kívüliről a Nemzeti Munkaügyi Hivatal statisztikáiból tájékozódhatunk. Nincs olyan felület, ahol egységesen jelennének meg a szakképzésre vonatkozó adatok. A gazdálkodó szervezetek és a képzések összefüggéseit bemutató hozzáférhető adatbázis 2005-ös, a KSH tájékoztatása szerint a 2010-es adatok feldolgozása még nem fejeződött be. A 2005-ös adatok megjelenítését nem éreztem relevánsnak. A régió szakképzési helyzetéről elmondható, hogy az elmúlt évek számos próbálkozása ellenére még mindig nincs összhangban a képzési kínálat és a 3

4 munkahelyi kereslet. Ennek egyrészt oka a keresett szakmák oktatásból való kikerülése, illetve a gyakorlati oktatás nem megfelelő volta, vagyis nem piacképes tudással kerülnek ki a végzett szakmunkások. Ehhez a helyzethez hozzájárul a tanfolyami képzések esetleges, sokszor alacsony színvonala, ahol a résztvevők sok esetben nem a gyakorlatban hasznosítható, hanem úgynevezett vizsgatudást sajátítanak el. A Dél-dunántúli Régió szakképzési stratégiája megfogalmazza, hogy a szakiskolai keretek között oktatott tanulóknak legalább a fele nem a környék vállalkozásai által igényelt szakmákat tanulja. Ennek oka, hogy a szakképző iskolák képzési kínálatát nem a gazdaság, hanem a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek határozzák meg. Ezt a helyzetet súlyosbítja gimnáziumi képzés magas aránya, kiegészülve a szakmát nem adó szakközépiskolai képzéssel, mely tendencia az elmúlt évtizedekben mintegy harmadára csökkentette a szakmatanulásnak helyt adó szakiskolák számát Tanulólétszám iskolatípusok szerint a Dél-Dunántúlon Szakiskola Gimnázium Szakközépisk. Forrás: Otatás-statisztikai statisztikai évkönyv NEFMI 2010 A Regionális Szakképzési Stratégia a következő évben a születésszámok által meghatározottan kritikusnak tartja a szakiskolai képzésbe bekapcsolódók várható számát, melyet vagy a gimnáziumi képzési keretszámok csökkentésével, vagy a szakközépiskolákban ismételten bevezetendő szakképzéssel kíván ellensúlyozni. A Regionális fejlesztési és Képzési Bizottságok (RFKB) 2008-ban az iskolarendszerű szakképzés folyamatainak tervezésére és koordinálására jöttek létre, továbbá azzal a 4

5 céllal, hogy az anyagi támogatás bizonyos korlátozásával szabályozzák az egyes intézményekben indítandó szakok, illetve képzések jellegét, a felvehető tanulók számát, ezzel ösztönözve a szakképző intézményeket a munkaerő - piaci kereslet figyelembe vételére. Az RFKB-k jelenleg a Munkaügyi Központok irányítása alatt állnak A kezdeti gyerekbetegségek mellett pozitívumként értékelhető, hogy teret adott egy koordinációs folyamatnak, ezzel elősegítve a partnerség gyakorlatának terjedését. Továbbá a hiányszakmák körének meghatározásával, az ehhez kapcsolódó ösztönzőkkel kiegyensúlyozni igyekszik a divatszakmák felé billenő aránytalanságot. A TISZK-ek (Térségi integrált szakképző központ) részben az RFKB-k döntései szerint működő szervezetek. További sorsukat illetően többféle megközelítéssel találkozhatunk. Az európai tendenciákra tekintve úgy véljük, hogy szakmai visszalépés lenne a TISZK-ek elsorvasztása. A MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) empirikus vizsgálata szerint a es időszakban a szakképző iskolák csak csekély mértékben követték az RFKB döntéseket a szakképző évfolyamok keretszámainak meghatározásakor. Országosan átlagosan 31%, illetve 40%-ban egyeztek meg a beiskolázási diáklétszám változások irányai az RFKB döntések irányaival. A szakiskolában elsajátított tudás munkahelyeken történő hasznosíthatósága a korábbi tendenciához hasonlóan tovább romlott az adatok szerint. A kérdezés időpontjában dolgozó fiatalok 65%-a számolt be arról, hogy a szakiskolában tanultaknak legalább a felét hasznosítani tudja munkája során. Azok aránya is nőtt, akik egyáltalán nem tudják munkahelyükön hasznosítani az iskolában tanultakat, valamint azok aránya is, akik szinte minden megtanult dolognak hasznát veszik. A munkába állt tanulók 12%- a jelezte, hogy a szakiskolában mindent megtanult, amire a munkahelyén szüksége van, 88%-uk viszont arról számolt be, hogy volt olyan készség, amit munkahelyén kellett elsajátítania. Az adatelemzés eredménye azt mutatja, hogy a megemlített készségek legnagyobb arányban konkrét feladatra, illetve feladatcsoportra vonatkoztak.(a pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete 2011) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés tekintetében az OSAP (Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program) statisztikákból tájékozódhatunk. Az adatszolgáltatási kötelezettség minden felnőttképzést folytató intézményre vonatkozik a megkezdett és befejezett programok tekintetében egyaránt. Régiónkban 110 intézmény folytat 5

6 képzést, vagyis ennyi intézmény jelentette le képzéseit az OSAP-ban. Ebből 77 székhelye található a Dél-Dunántúli Dunántúli Régióban. (2011-es adatszolgáltatás alapján.) Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés egyik legnagyobb problémájának a megfelelő tájékoztatás tás hiányát tartom. Természetesen további javításra, fejlesztésre szoruló területek is vannak. Ilyen például, hogy a felnőttképzések megvalósítására vonatkozó minőségi mutatók esetlegesek. A képzések óraszámainak rendkívül eltérő volta nem az előzetes tudás elismerésén alapul, hanem kizárólag a képzési vállalkozás gazdasági, anyagi érdekei határozzák meg. Szintén veszélyeket hordoz magában a gyakorlati tudás elsajátítása tekintetében, hogy a képzési vállalkozások a képzés gyakorlati részének megszervezését sok esetbe a tanulókra bízzák, ezzel maguknak jelentős költséget takarítanak meg, viszont a gyakorlati képzés minősége így teljes mértékben esetlegessé válik. Az alábbi diagram a képzések számának megoszlását mutatja be régiónkénti bontásban, melyből megállapítható, lapítható, hogy a Dél- Dunántúlon a legalacsonyabb a képzések száma. Ezzel összefüggésben a képzésbe beiratkozottak számát tekintve is az utolsó helyen állunk a régiók rangsorában, amint azt a következő diagram szemlélteti. Képzések száma a 2011-es adatszolgáltatás szerint OSAP alapján Észak-Alföld; 4762 Nyugat- Dunántúl; 5493 Dél-Alföld; 3998 Dél-Dunántúl; 3056 Észak- Magyarország; 4140 Közép- Dunántúl; 3839 Közép- Magyarország; Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján 6

7 A képzésbe beiratkozottak száma 2011-es adatszolgáltatás szerint OSAP alapján Dél-Alföld Dél-Dunántúl Közép-Dunántúl Közép-Magyarország Nyugat-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A tanfolyamok száma megegyezik a vizsgával végződő tanfolyamok számával. Ez arra enged következtetni, hogy azok a képzések, melyek a kompetenciafejlesztést, a foglalkoztathatóság növelését, a felzárkózást szolgálják, nem jelennek meg a statisztikában, vagy nincsenek a képzési kínálatban. A következő táblázat a felnőttképzési tanfolyamok jellege szerinti megoszlást mutatja a Dél-Dunántúlra Dunántúlra vonatkozó bontásban. Az országos adatokkal való összevetésből megállapíthatjuk, hogy a Dél-Dunántúli Dunántúli Régióban a képzések jellege szerinti megoszlás megegyezik az országos s tendenciával. Nem csak régiós, de mindenképpen változtatást igénylő probléma a bemeneti kompetenciákra vonatkozó, rehabilitációs, illetve a vállalkozást, elhelyezkedést segítő képzésbe iratkozottak rendkívül alacsony száma. E területek éppen a munkaerő-piacon fontos kulcskompetenciák fejlesztésében tölthetnének be fontos szerepet. 7

8 Képzésbe beiratkozottak száma a képzés jellege szerint Dél- Dunántúlon bemeneti kompetenciára felkészítő informatikai képzések általános felnőttképzés nyelvi képzés hatósági jellegű (közlekedési, hírközlési és elhelyezkedést, vállalkozást segítő képzés hátrányos helyzetűek felzárkóztató képzése szakmai továbbképző munkakörhöz, foglalkozáshoz szükséges állam által elismert OKJ szakképesítést adó szakképesítést megalapozó szakmai Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A végzettek szakmacsoportok szerinti megoszlását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Dél-dunántúli régióban a Pólus programban meghatározott ágazatokhoz(egészségipar, környezetipar, kultúraipar) mennyire kapcsolódnak az iskolarendszeren kívüli képzések. Figyelmet érdemel a Gépészet szakmacsoport kiemelkedő aránya. 8

9 Képzések be bekapcsolódók a Dél-Dunántúlon szakmacsoportok szerinti bontásbandél-dunántúl Forrás: OSAP 2011-es adatszolgáltatás alapján A statisztikák természetüknél fogva számokban beszélnek. A számok mögötti minőségi elemek, a folyamatok, tartalma nehezebben megfigyelhető és összehasonlítható. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felnőttképzési területre vonatkozó stratégiai programja is megfogalmazza, hogy a felnőttképzés minőségét tekintve hullámzó, többnyire nem felel meg a munkaerőpiac igényeinek, különösen problémás terület az eszközigényes, jelentős részben hiányszakmákat felölelő képzések felnőttképzési keretek között történő megvalósítása. A költségeket növeli, a hatékonyságot csökkenti az előzetes tudás beszámításának elismerésének hiánya. A kamara önálló programot kíván indítani a felnőttképzés minőségének, szakmai színvonalának fejlesztéséért a szellemi-, anyagi, és idő ráfordítások terén tapasztalható pazarlás megszüntetéséért. Alapkérdésnek tekinti a képzés és vizsgáztatás jelenleginél markánsabb különválasztását, a független vizsgarendszer megteremtését. olvashatjuk a kamarai stratégiai anyagban. (Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén ) 9

10 A felsőoktatási helyzetkép áttekintése keretében megállapíthatjuk, hogy az ország 69 felsőoktatási intézménye közül 3 működik Dél-dunántúli székhellyel, melyből 2 állami, 1 pedig egyházi fenntartású. A statisztikai adatok szerint a régióban felsőoktatási tanulmányokat folytatók létszáma fő, az országos összes 8,6%-a. A felsőoktatásban résztvevők száma a lakosság arányában, tendenciájában a Dél-Dunántúlon Dunántúlon is az országoshoz hasonlóan alakult. A hallgatói létszám megyék szerinti ez egyenlőtlen eloszlást mutat, ami természetesen összefügg azzal, hogy a PTE pécsi székhellyel működik A képzési területeket tekintve megállapítható, hogy túlsúlyban vannak a humán szakok. Hallgatói létszám megoszlása az egyes karok között KE Forrás: Felsőoktatási statisztikai kiadvány NEFMI 10

11 Hallgató létszám megoszlása az egyes karok között PTE Sorozatok Forrás: Felsőoktatási Statisztikai Kiadvány 2009 NEFMI A Pécsi Hittudományi Püspöki Főiskolán 122-en tanultak a es tanévben. A Dél-dunántúli felsőoktatási intézmények kínálata lefedi a képzési szakirányok csaknem teljes körét. Két terület nem lelhető fel: gyártás és feldolgozás, valamint az állategészségügy olvashatjuk a Statisztikai Tükörben. Továbbá megjegyezzük, hogy nincs a Régió képzési palettáján az általános mérnökképzés. A felsőoktatás finanszírozásának átalakulása, az államilag támogatott képzések keretszámainak drasztikus idei változása még nem látható hatással lesz a fenti arányokra illetve létszámokra. A képzési formákat tekintve a 2011/12-es Oktatás-statisztikai évkönyv adatai szerint az összhallgatói létszám csupán 4%-a végzi tanulmányai távoktatásos ásos formában. Az életen át tartó tanulás, valamint az egyenlő hozzáférés továbbá a távolabbi helyekről való elérés, ezáltal az esetleges létszámbővülés egyik meghatározó eleme lehet a távoktatásos képzések kínálatának bővítése, az E-learning fejlesztése. A PTE stratégiájában is megfogalmazottan a hagyományos oktatás mellett az innovációs tevékenység megerősítését, bővítését tűzte ki célul, melynek a nagyközönség számára való ismertté tételéhez több programtervet is hozzárendel. Közös feladata lehet a régió képzésben, foglalkoztatásban, gazdasági fejlesztésben érdekelt szervezetinek e fórumok, az innovációs lehetőségek népszerűsítése. 11

12 Az egyetemi potenciálból fakadó kitörési pont lehetne, ha az itt végzettek a térségben maradnának. Ehhez is hozzájárulhatna az innovációs tevékenység a kutatóhelyek, munkahelyek bővülésével. Mindazonáltal ez komoly stratégiai döntéseket és ahhoz kapcsolódó összehangolt tervezést igényel, mely olyan gyakorlati eredményekben valósul meg, mely munkahelyeket, perspektívát nyújt a fiataloknak. A Pólus programban (Pécs, az életminőség pólusa 2004.) meghatározásra kerültek azok az ágazatok, melyek mentén egy ilyen folyamat elindulhatna. Ezek a következők: egészségipar, környezetipar, kulturális ipar. Kijelenthetjük, hogy stratégiákban nincs hiány. Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat szükségszerű követelménye volt, és a közösséghez tartozás elengedhetetlen eleme, hogy az ország, azon belül a régió rendelkezzen a jövőjét meghatározó, az egyes ágazatoknak, befektetőknek irányt mutató hosszú távú, koherens tervezési dokumentumokkal. Jelen dolgozat irodalomjegyzékében is megtalálhatók a témához kapcsolódó stratégiai anyagok. A probléma abban áll, hogy ezek a stratégiák egymás mellett és nem egymást erősítve léteznek. Az is gyakori, hogy a stratégia még meg sem éri a tervezett időszak végét, miközben teljesen új anyagok születnek. A PTE frissen elfogadott stratégiája kritikusan fogalmaz: Nincs hosszú távú országos, regionális és városi fejlesztési stratégia. (12. oldal) Ez a kritikai szemlélet a stratégiában az Egyetemre vonatkozóan is tetten érhető. Megfogalmazták, hogy nincs hagyománya az innovációnak, hiányoznak a kutatáshasznosításra vonatkozó tapasztalatok valamint az ipari tapasztalatok is. Az egyetemi szellemi potenciál kerülőutakat talál, ennek fő oka a túlzott bürokrácia, illetve az aránytalan elvonások. A kutatói kapacitást leterheli az óraszám, illetve megvan az agyelszívás is. Célul fogalmazza meg az anyag a PTE K+F+I tevékenységeinek összhangját a Nemzeti Innovációs stratégiával, valamint katalizátorként való együttműködést a Dél-dunántúli Régió és Pécs város innovációs stratégiájának megvalósításában. (45.oldal) Az együttműködés, a közös tervezés megfelelő módja lehetne egy online működtethető eszköz. Erre jó példa a Leonardo da Vinci program keretében partnerségben megvalósított VETWORKS (www.vetworks.pl) projektben kidolgozott és kipróbált szoftver (SPEAK), egy közös, webes felületen működő tervező és értékelő rendszer, mely alkalmas a képzési területek, fejlesztési pontok közös 12

13 meghatározására, értékelésre egyaránt. A működtetéshez, fejlesztéshez megfelelő terepet, szakmai hátteret szolgáltathat a Tanuló Város Régió Fórum. A tudástranszfer értelmezhető úgy, mint a tudás átadásának, megosztásának képessége. Ez az alapja a tanuló szervezet, a tanuló társadalom, illetve a tudásgazdaság működésének. Ebből következőleg tehát nem szűkíthetjük le a fogalmat az egyébként rendkívül fontos felsőoktatás gazdasági szféra kapcsolatára. A tudás megosztásának képessége, mint az Európai Bizottság által is megfogalmazott kulcskompetencia tudatos alakítást igényel. Ebben a vonatkozásban tehát nem mellőzhető az az irány, mely a képzés minősége, a tanulásszervezés irányába vezet. Feltételezve, hogy a közoktatás is megfelelő figyelmet fordít a jövőben az élethosszig tartó tanulás gyakorlatához szükséges készségek fejlesztésére, fel kell hívnunk a figyelmet a felnőttképzéssel foglalkozó intézmények ilyen irányú tevékenységének erősítésére, mely feltételezi a felnőttoktatók részéről a korszerű andragógiai/pedagógiai, tanulásszervezési eljárások ismeretét és alkalmazását. Az általános kompetenciák illetve a tanulási képességek fejlesztését szolgálhatják a felnőttképzési törvényben is nevesített általános képzések, melyek a statisztikák tanulsága szerint igen csekély számban vannak jelen a képzési palettán. Ugyanakkor éppen ezek a képzések szolgálhatnák a felzárkózás, az élethosszig tartó tanulás megvalósulását, mely területen az EUROSTAT 2011-es statisztikája szerint a éves korosztály százalékos arányát tekintve Magyarország az EU-27 9,3%-os átlagához képest 2,7%-kal áll ezzel csak Bulgáriát és Romániát utasítva maga mögé. A részvétel és hozzáférés különös tekintettel a nonformális és informális tanulási alkalmakra fokozható lehetne a megfelelő információs hálózat működtetésével, melyre Magyarországon is vannak jó kezdeményezések. Ilyen például a több régióban is működő PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat. (www.felnottkepzesinfo.hu). A jelenleg a régióban elérhető képzési információ esetleges, esetenként torz, különösen az alacsonyabb érdekérvényesítési képességgel rendelkező, vagy más szempontból hátrányos helyzetű embereket állítva nehéz döntések elé, illetve juttatva csapdahelyzetbe. Néhány példa: nem 13

14 megfelelő tájékoztatás a képzésbe kapcsolódás feltételeiről, az előzetes tudás beszámításának lehetőségéről, illetve a gyakorlati képzés körülményeiről. Jelenleg ezek az információk esetlegesen, részlegesen esetenként torzításokkal jutnak el a potenciális célcsoporthoz. Ha megnyitjuk a Baranya Megyei Kormányhivatal oldaláról a Munkaügyi Központra mutató linket, és képzésekről szeretnénk tájékozódni, akkor ezt a tájékoztatást olvashatjuk: Ügyfeleinknek a képző intézmények kínálatából maguknak kell megtalálni a számukra legmegfelelőbb munkaerő-piaci képzést, amelyhez indokolt esetben a lakóhely szerint illetékes kirendeltség részbeni támogatást tud nyújtani. Ez a példa is alátámasztja a megfelelő információs pontok működtetésének szükségességét. Ezek a pontok nemcsak a képzési kínálatról nyújtathatnának szakszerű, érthető, pontos és tárgyilagos tájékoztatást, hanem összekapcsolhatók lennének egyéb a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal úgy, mint a pályatanácsadás, a tanácsadás tágabban értelmezve. Ezzel közelítve a régió felnőttképzési gyakorlatát az LLG (Lifelong Guidance - Tanácsadás egy életen át) megvalósulásához, mely tevékenységkör teljességgel hiányzik a régióban. Néhány találatot fellelhetünk az interneten, de ezek esetlegesen kötődnek civil szervezetekhez, hozzáférésük korlátozott. Az egyetemeken megtalálható ez a szolgáltatás, de a LLG a kifejezésből is adódóan nem csak a pálya kezdetekor szolgálja az embereket, hanem az élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódóan egész életükön át. Ahhoz, hogy ezek a szolgáltatások és lehetőségek élővé váljanak, megfelelően szolgálják a felnőttek igényeit és hatékony támogatást tudjanak nyújtani szükség van a szolgáltatásokról való tájékozódási lehetőségek biztosítására(interaktív honlap, telefonos és személyes tájékoztatás), könnyű elérésére, folyamatos hozzáférésre, a kapcsolatfelvétel változatos módjainak biztosítására, és mindezek működtetéséhez tájékozott, megfelelő felkészültséggel rendelkező munkatársakra. Részben a hozzáféréshez kapcsolódóan, de tágabb értelemben is érdemes felvetni a felnőtt tanulás népszerűsítésének kérdését, különös tekintettel a nonformális és informális tanulási lehetőségekre. Erre is láthatunk jó példákat, mint a Felnőtt tanulók hete vagy a Felnőtt tanulói díj programokat. 14

15 Lehetséges kitörési pontok a képzés innováció tudástranszfer témakörben: - Összehangolt stratégiaalkotás. - A stratégiák jól értelmezhető, hozzáférhető, könnyen elérhető módon történő közzététele, interaktív honlapok működtetésével, WEB 2-es elérésekkel. - A felnőtt tanulás népszerűsítése. - Atipikus tanulási formák terjesztése. - Az előzetes tudás elismerésének gyakorlati megvalósítása, ezzel az egyes képzési formák, iskoláztatási szintek közötti közlekedés megkönnyítése. - Felnőttoktatói kompetenciák fejlesztése. - Információs szolgálat működtetése összekapcsolva a tanácsadással. - A vállalkozások megismertetése a K+F+I folyamtokban való részvétellel. A képzők minél szélesebb körének bevonása az innovációs folyamatokba. - Hazai és nemzetközi projektek eredményeinek hatékonyabb felhasználása. Amennyiben sikerül e kitörési pontok mentén fejleszteni a tanulással kapcsolatos tevékenységeket, fejleszteni a képzéseket, az önmagában is innovatív környezetet teremt, mely záloga lehet a régió fejlődésének, versenyképességének, megtartó erejének. Végezetül a téma mottójaként is felfogható idézet Lester C. Thurov Nobel-díjas közgazdász tollából: A képzés és a kutatásfejlesztés a legfontosabb fegyver az egyes országok, régiók között a jelenleg és a jövőben folyó gazdasági harcban. 15

16 Felhasznált források: A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban. Állami Számvevőszék Kutatóintézete 2009 A Dél-Dunántúli régió közoktatás-fejlesztési stratégiája A pályakezdő szakmunkások munkaerőpiaci helyzete 2011 MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2011 Az MKIK stratégiája a felnőttképzés területén a.pdf Az RFKB döntések háttere és hatásossága MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet 2011 Baranya megye versenyképessége, az elmúlt évtized gazdasági teljesítményének értékelése, lehetséges kitörési pontok PBKIK előterjesztés a Baranya Megyei Közgyűlés felé szeptember Dél-dunántúli operatív program Dél-dunántúli statisztikai tükör 2011/6 Pécs, az életminőség pólusa Stratégia Pécs város fejlesztésére. Összefoglaló, Pécs Pécs MJV Integrált Városfejlesztési Stratégia Módosítva: Pécsi Tudományegyetem kutatási fejlesztési és innovációs stratégia Pécs, január 24. Összeállította: Dr. Tratnyek Magdolna PhD egyetemi adjunktus PTE FEEK Andragógiai Intézet 16

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI

AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI ZACHÁR LÁSZLÓ AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS IRÁNYAI Az elmúlt tíz évben az emberi erőforrás-fejlesztés a magyar társadalomfejlődés egyik központi problémakörévé vált, különösen a felnőttek oktatása

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet

Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 Társadalmi egyeztetésre készített tervezet Budapest, 2013. május Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Általános kép a KKV-król nemzetközi

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája

Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Salgótarján Megyei Jogú Város gazdaság-fejlesztési és befektetés-ösztönzési stratégiája Készítette: Central European Investment Services Salgótarján, 2014. május Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI Törökné Babinszky Mónika A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN ÉLŐ MUNKANÉLKÜLIEK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI I. Témaválasztásom indokolása Témaválasztásomat az indokolja, hogy felkeltette az érdeklődésemet,

Részletesebben

Kompetencia áttekintés

Kompetencia áttekintés oldal 1 / 22 Kompetencia áttekintés Cél a kifejezés áttekintése, különböző szempontok alapján. Hozzáértés, szakmai, technical knowledge, theoretival knowledge Management magas elégedettség Marketing alacsony

Részletesebben