Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től. Aktualitások. Dr. Kovács Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től. Aktualitások. Dr. Kovács Attila"

Átírás

1 Helyi adók, települési adó, jövedéki helyi adó, adózás rendje 2015-től Aktualitások Dr. Kovács Attila

2 Helyi adók évközi Telekadó: - telekfogalom = épülettel, épületrésszel be nem épített földterület (02.01-től) > nincs tartalmi változás Bizalmi vagyonkezelés új Ptk. és Biva. tv. - tárgyi adók -> tulajdonátruházás ált. szabály - iparűzési adó + az adó alanya kezelt vagyon + telephely (hasznosított ingatlan), székhely + adóalap-megosztás

3 Helyi adók 2015-től építményadó: nem lakás célú épület fogalma telekadó: 1 ha alatti belterületi földterület mentességi feltétele szigorodik > gyomtalanítás, kaszálás nem minősül mezőgazdasági művelésnek ha a vagyoni értékű jog jogosított adóalany az építmény- és telekadóban az adó(tartozás)t bármely okból [Art. 134., vh eredménytelensége okán] megfizetni nem képes -> a tulajdonos mögöttes felelőssége beáll a évet követő adó(tartozás)ra

4 Helyi adók II. Iparűzési adó: kapcsolt vállalkozásokra méltányosabb adómegállapítási szabály -> példa + fogalom-bővülés - ügyvezetés egyezősége BÉSZ, TÉSZ mentessége + fogalom-meghatározás (adóévi nettó árbevétel 95%-a saját tagjai termékeinek értékesítéséből/tagjai részére történő termékértékesítésből származik) + csekély összegű támogatása tartalma (naptári évet megelőző 3 évben max. 200 ezer euro állami támogatást érvényesíthet)

5 Helyi adók III. Országos Adóadatbázis + tartalma bővült (települési adó, pénzforgalmi jelzőszám) + adórendelet hatálybalépését megelőző hónap 5. napjáig való adatszolgáltatás + önkormányzat honlapján való közzététel Egyéb módosítás + adó-feldolgozási programrendszer -> MÁK által fejlesztett 2016-tól kötelezően alkalmazandó + új Ptk. > szétválás, egyesülés

6 Adómaximum 2015-től Építményadó: 1 852,1 Ft/m 2 Telekadó: 336,7 Ft/m 2 Magánszemély kommunális adója ,3 Ft/adótárgy Idegenforgalmi adó 505,1 Ft/vendégéjszaka

7 Települési adó 2015-től Htv-ben szabályozott új adónem a Htv. két korlátot szab: + tv-ben szabályozott közteher hatálya alá tartozó adótárgyra nem terjedhet ki, így mentes tényállásra sem + alanya kizárólag magánszemély lehet -> egyéni vállalkozó vállalkozói minőségével összefüggő eszköz, ingó/ingatlan után azonban nem lehetséges adótárgyak adórendelet- részletszabályok (pl. adóalap-, mérték, önadózás/kivetés, bevallás, fizetési határidő) adóigazgatási feladatokat az önk. adóhatóság látja el

8 Helyi adók, települési adó bevétel sorsa helyi adó az azt megállapító önkormányzat bevétele hipa különösen a szociális ellátások finanszírozására használható fel + hiv-i állomány személyi juttatásaira + közterheire olyan a mértékben fordítható, mint amilyen mértékben az önk-ot az adóerő-képessége szerint a költségvetési tv-ben meghatározott hivatali működési támogatáshoz kapcs. beszámítás terheli települési adó ->fejlesztési célra, szociális ellátásokra

9 Jövedéki helyi adó 2015-től magánfőzés + (lakóhelyen/gyümölcsös helyén max. 100 l űrtartalmú desztillálóberendezés > maximum 50 liter 86 térfogat%-os párlat/év [8/2004. PM r. 59/A. ] + magánfőző (saját tulajdonú gyümölcs/alapanyag és saját tulajdonú desztillálóberendezés) > több tulajdonosa is lehet az eszköznek + egy háztartáson belül csak 1 magánfőző lehet Ft/év a fizetendő adó + a párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai, vendégei fogyaszthatják, értékesíteni csak alkoholtermék-adóraktárnak lehet!

10 Jövedéki helyi adó II. + bejelentés (lakóhely) az eszköz tul. szerzéséről (15 nap) + átmeneti szabály > bejelentés tartalma (pl. tulajdonszerzés időpontja, tárolás/használat helye, ha az eltér a lakcímtől) - iratmegőrzés + bevallás (lakóhely) a tárgyévet követő év január 15-ig + 1 éves elévülési idő (megállapításra, végrehajtásra) + a párlattal versenyen való részvétel esetén az a termék eredetét az önk-i adóhatóság igazolása tanúsítja + önk-i adóhatósági hatásköre a bejelentésre, bevallásra és adófizetésre terjed ki + vámhatóság/társhatóság értesítése következő hó 15-ig

11 35/2008. PM rendelet - tervezet új bevallási nyomtatványok (települési adó, jövedéki helyi adó) törvényi szabályok változásait követő kisebb módosulások székhely-áthelyezés/telephely-megszüntetés bejelentése adóbevallás KATA alany -> tételes iparűzési adómegállapítás választásának bejelentése

12 Gépjárműadó környezetvédelmi osztályjelzés fogalma módosul súlyos mozgáskorlátozottság + igazolások tartalmának minősítése + szakig. szerv/nrszh megkeresése + súlyos mozgáskorlátozott évközi elhalálozása -> adóhatósági feladat [Gjt. 4. (1) bek. és Art (1) bek.]

13 Visszterhes vagyonszerzési illetékek cserét pótló vétel -> példa + 12 havi pótlékmentes fizetési halasztás kérhető a vagyonszerzés földhivatali bejelentéséig + az eladási szándékról nyilatkozni kell + adóhatósági eljárás > nincs fizetési meghagyás + ill. kedvezmény hiányában pótilletéket is fizetni kell

14 Közigazgatási eljárási illetékek ügyfél választása szerint illetékbélyegben vagy átutalással fizet, kivéve a speciális eljárásokat (pl. adóeljárás) illetékfizetés nélküli kérelmek eljárásrendje változott -> felhívás 8 napon belül jogköv. nélküli fizetésre + figyelmeztetés az iraton rögzítendő > fiz. elmaradása esetén vagy az ügyfelet nem illeti meg költségmentesség, akkor az eljárást meg kell szüntetni (nincs illeték!) vagy elj. megszüntetése hiányában az illetékhiányt leletezni kell (illeték + felhívás ktg. + mul. bírság)

15 Adózás rendje adókötelezettséget érintő jogviszony (pl. ügylet) alanyainak ellenőrzése során ugyanazt azt a vizsgálattal érintett és már minősített jogviszonyt nem minősíthető adózóként eltérően (tulajdonostársak) Ket. ügyintézési rendelkezésre, e-irat előterjesztése esetén az ügyintézési hi. kezdetére vonatkozó szabályait adóeljárásban nem kell alkalmazni adóhatóság a Ket. szerinti ideiglenes biztosítási int. elrendelése esetén az Art. szabályait alkalmazza, de adóügyben az IBI a határozat jogerőre emelkedésével nem veszti hatályát

16 Adózás rendje élelmiszer-értékesítés kezelő személyzet nélküli automata berendezéssel > bejelentkezés a NAV-hoz -> 30e Ft ig.szolg. díj => nem Htv. szerinti telephely az adóhatóság az általa kezelt adatok nyilvántartásával kapcs. adatfeldolgozási feladok ellátásával csak közig. szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú jogi személyt bízhat meg az adóhatóság az ált. adóigazolást a külföldi hatóság által rendszeresített nyomtatványon is kiállítja, ha a kérelmező csatolja annak magyar nyelvű szakfordítását, kivéve ha a nyomtatvány angol nyelvű

17 Adózás rendje ha az adóhatóság ellenőrzése során, olyan több adózót érintő tényt, körülményt észlel, amellyel adótörvény rendelkezéseinek elkerülése vélelmezhető, azt az érintettek tudomására hozhatja (pl. adóparadicsom) felszámolási eljárással megszűnt adózó - helytállási kötelezett fellebbezése > a II. fokú adóhatóság (elsőként az utólagos adómegállapítás tárgyában dönt) egy határozatban három döntés > ügyintézési hi 60 nap ha az adózó az ellenőrzést, a vh eljárást az együttműködési kötelezettség megsértésével vagy más módon akadályozza, pl. más adózót érintő szerződéses kapcsolatra hivatkozik, melyet a vizsgálat nem támaszt alá, s e jogsértést ismét elköveti -> mul. bírs. magánszem. 500 e Ft, más személy 1 M Ft

18 Adózás rendje könyvvizsgáló is lehet 7. szerinti képviselő Ptk. szabályaival összhangban > átalakulás, egyesülés, szétválás az adómegállapításhoz való jog 12 hónappal hosszabbodik meg egy alkalommal, ha a felettes adóhatóság fellebbezés/felügyeleti, az NGM felügyeleti intézkedés vagy közig. bíróság új eljárást rendel el

19 Art. Mo évi költségvetését megalapozó egyes törvények új adómegállapítási mód: (4 adónem) + az adóhatóság az adózó bevallását a közhiteles nyilvántartások tartalma, vagy építésügyi hatóság adatszolgáltatása alapján hivatalból kiegészítheti bevallás hiányában megállapíthatja az adót + ezzel az adóalany nem mentesül a bevallás alól az önkormányzat által bevezetett új adót (kommunális adót) az adóhatóság új bevallás nélkül a nyilvántartásában szerepelő (pl. építmény-/telekadó) bevallási adatok alapján is megállapíthatja a közhiteles nyilvántartás alapján az adózó adófizetési kötelezettsége megszüntethető

20 Art. Mo évi költségvetését megalapozó egyes törvények II. ingatlanügyi hatóság adatszolgáltatása + megkeresésre 30 munkanapon belül - évente 1 alkalommal - 4 adónem ellenőrzés, megállapítás céljából térítésmentesen elektronikusan feldolgozható formában - január 1-jei állapot + a felhasználást célját meg kell jelölni + adóbevezetés céljából is kérhető adat -> ha az önk. a rendeletet nem lépteti hatályba a megkeresés évét követő január 1-ig, az adatszolgáltatás díjköteles + adatszolgáltatás tartalma (tárgyi, személyi, jogok, tények)

21 Mo évi központi költségvetéséről települési önk-ot megillető átengedett bevétel + gépjárműadó 40% + termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni + jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság + egyéb környezetvédelmi bírság 30% + régi szabs. tv. szabs. pénz- és helyszíni bírság + Kkt. -> 410/2007. (XII.29.) Korm. r. 8/B. (2) bek. szerinti közlekedési szabályszegés közig. bírságbevétel 40%-a vh cselekmény foganatosítása + behajtása + közterület-felügyelet közlekedési szabályszegés

22 Aktuális témák rendelet-előkészítés Mo. gazd-i stab. Tv. + adóteher-növekedést eredményező módosítás eljárási szabálymódosítás > ex tunc jogalkalmazás Kúria Önkormányzati Tanácsának egyes határozatai /2012. telekadó adómaximum /2013.; 5.022/2014. telekadó temető > nem alkalmazható a tv-sértő rendelkezés a folyamatban lévő közig. perben helyi sajátosság indokolhat differenciált adómértékeket /2013. telekadó a kötelezettség tartalmának, mértékének a vagyontömeg értékéhez figyelemmel a az adóalany teherviselő képességére kell igazodnia

23 Aktuális témák Külföldre irányuló adóhatósági iratok kézbesítése + behajtási jogsegély (2013. évi XXXVII. tv.) + valamennyi helyi adóra + útja megyei/fővárosi kormányhivatal -> NAV (Kockázat- és Kockázatelemzési Főo.) + egységes formanyomtatvány

24 Aktuális témák hipa bevallási hiba [Art. 34. ] idegen nyelvű irat túlfizetés elszámolása településrész beolvadása településrész kiválása (új település létesülése) 368/2011. Korm. R (3) b) magánfőzött párlat utáni jövedéki adó befizetésére alszámla, + (4) f) letéti számla (pl. ingatlan-végrehajtás) nyitható és tartható fenn

25 Aktuális témák adóvégrehajtás munkabérletiltás, levonni elmulasztott járandóság végrehajtást kérő megkeresésének tartalma az adóst vh cselekmény foganatosításakor ki értesíti? végrehajtási költség IM rendelet szerinti ktg. végrehajtáshoz való jog elévülése IFA-kötelezettség esetében végrehajtáshoz való jog elévülése nyugszik, ha. Ket. szerinti eljárási bírság végrehajtására jogosult hatóság?

26 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!