Az átvállalt képzésekkel kapcsolatos adókötelezettségek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az átvállalt képzésekkel kapcsolatos adókötelezettségek"

Átírás

1 Adóvilág július XV. Évfolyam 08. szám Az átvállalt képzésekkel kapcsolatos adókötelezettségek Az átmeneti szabályok és a feltételek sokrétûsége miatt tanévkezdés környékén gyakran felmerülõ kérdés az átvállalt képzések adómentességének, adókötelezettségének megítélése, valamint az iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli képzések egymástól való megkülönböztetése (különösen a felsõfokú szakképzés esetében). 1. Személyi jövedelemadó Az átvállalt képzési költségek szja szabályait a Szja tv. juttatás napján hatályos rendelkezései határozzák meg. Ezeket kiegészítik a változásokkal együtt megalkotott átmeneti szabályok, amelyeknek célja, hogy a változás bekövetkeztekor folyamatban lévõ képzések eredeti szabályok szerinti adóztatását biztosítsa a képzés végéig. Lényeges tehát a juttatás napjának meghatározása, amely kétféle lehet [Szja tv. 9. (2) a), c)]. Ha a képzést a magánszemély finanszírozza, és ezt késõbb megtéríti neki a kifizetõ, akkor pénz formájában kapja a bevételt a juttatás napja a készpénz átvételének, vagy bankszámlán történõ jóváírásának napja. Ha a képzést a kifizetõ finanszírozza, akkor térítés nélkül igénybe vett szol gál - tatásként jelenik meg a magánsze mély - nél a juttatás napja a magánszemély szolgáltatás igénybevételre való jogosultsága megszerzésének napja, azaz amikor a kifizetõ a tandíjat kifizette (csekket feladta, átutalás esetén a bankszámláját megterhelte). Második lépésként vizsgálni kell, hogy kell-e át me - neti szabályt alkalmazni, és ha igen, meg kell állapítani a képzés kezdetének napját, ugyanis az átmeneti szabályok a képzés kezdetéhez kötõdnek. Átmeneti szabály alkalmazására akkor kerül sor, ha a képzés december 31-ig elindult. [2008. évi LXXXI. tv (14), évi LXXVII. tv (2), (3), (4)] 6 Ha a kifizetõ megtérítteti a képzés díját a magánsze - méllyel, akkor az ingyenes szerzés miatt elõálló adózási szabályok alkalmazásának helye nincs, tekintettel arra, hogy a magánszemély nem bevételt szerzett, hanem a képzési szolgáltatást tulajdonképpen megvásárolta Iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli képzések közötti különbség A magyar oktatási rendszer szabályozása jelenleg négy törvényen nyugszik: a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényen, a felsõoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényen, szakképzésrõl szóló évi LXXVI. törvényen és a felnõttképzésrõl szóló évi CI. törvényen. A közoktatási törvény és a felsõoktatási törvény adja az iskolarendszerû oktatás két szintjének kereteit, a felnõttképzési törvény pedig az iskolarendszeren kívüli oktatás kereteit. A szakképzés az iskolarendszerû oktatásba éppúgy beépülhet, mint az iskolarendszeren kívülibe, használva azok intézményi hátterét. Az iskolai végzettség és a szakképzettség nem szinonim fogalmak. Az iskolai végzettség iskolarendszerben szerezhetõ meg. Megszerzésüket a következõ bizonyítványok igazolják: alapfokú iskolai végzettség: általános iskolai bizonyítvány, középfokú iskolai végzettség: szakmai bizonyítvány, szakiskolai bizonyítvány, szakmunkás bizonyítvány, érettségi bizonyítvány,

2 felsõfokú iskolai végzettség: fõiskolai oklevél, egyetemi oklevél, DLA fokozat, PhD fokozat. A szakképesítések az iskolai végzettséghez kötõdõen, jellemzõen arra ráépülõen szerezhetõk meg, azonosításuk OKJ-számmal történik. Az OKJ-szám elsõ két számjegye jelöli a szakképesítés szintjét: 21: alapszintû szakképesítés, amely nem igényel befejezett iskolai végzettséget, 31 és 33: középszintû szakképesítés, amely alapfokú iskolai végzettségre épül, 51 és 52: középszintû szakképesítés, amely a közép - iskola befejezõ évfolyamának elvégzésére vagy érett - ségi vizs gára épül, 54: emelt szintû szakképe - sítés, amely érettségi vizsgára épül, 55: érettségi vizsgára épülõ felsõfokú szakképesítések, 61: felsõfokú iskolai végzettségre épülõ szakké - pesítések. [133/2010. Korm. rendelet 1. számú melléklet ] OKJ-s képzés szervezhetõ iskolarendszerû képzés keretében (szakképzõ iskolában, felsõoktatási intézményben) vagy iskolarendszeren kívüli oktatás keretében (oktató, képzõ cégeknél, továbbképzõ intézeteknél). Az iskolarendszerû és iskolarendszeren kívüli oktatás fogalmának elhatárolása több helyütt is megtörtént. A különbségtétel alapja a tanulói, hallgatói jogviszony meg - léte vagy nem léte: iskolarendszerû képzésben tanulói, hallgatói jogviszony jön létre, iskolarendszeren kívüli kép - zésben pedig felnõttképzési szerzõdés megkötésére kerül sor a képzõ intézmény és a képzésben részt vevõ személy között. [1993. évi LXXIX. tv., évi CXXXIX. tv., évi LXXVI. tv. 54/B., évi CI. tv , Szja tv , 71. (4) h)] Az iskola rendszeren kívüli képzések körébe sorolhatók a felnõttképzési szerzõdés megkötése nélküli, egyszeri (pl. kreditpontot érõ) elõadásokon, néhány napos konferen - ciákon, felkészítõkön való részvétel során igénybe vehetõ oktatások. Mind az iskolarendszerû, mind pedig az iskolarendszeren kívüli képzések esetén a képzési költségek közé tar - toznak tekintettel arra, hogy az adott ismeret megszer - zését szolgálják az oktatási szolgáltatás (tandíj, vizsga - díjak) és a taneszközök (tankönyvek, jegyzetek) ára. Kiemelendõ, hogy a képzéshez kapcsolódó utazás és szállás díja nem tekinthetõ képzési költségnek függetlenül attól, hogy közvetetten az adott ismeret megszerzését szolgálják, ehelyett a hivatali, üzleti utazásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni Iskolarendszerû képzések Az adómentesség (adókötelezettség) jogcímei az évek során folyamatosan változtak, az átmeneti szabályok viszont biztosítják az eredeti szabályok szerinti adózást a képzés végéig. [2005-ig: Szja tv. 7. (1) p), : Szja tv. 7. (1) p), 71. (1), (2) b), január: Szja tv. 7. (1) p), február-december: Szja tv. 7. (1) pa), pb), 2010: Szja tv. 70. (2) c), 70. (4) e), 2011: Szja tv. 71. (1) g)] A képzés kezdetének napja felsõoktatás esetében szeptember 1-je vagy február 1-je, közoktatás esetében pedig a tanév szeptember elsõ munkanapján kezdõdik. A képzés kezdete tehát nem a tandíj megfizetéséhez vagy a beiratkozás napjához köthetõ, ily módon a képzés kezdetét külön igazolni nem szükséges a kifizetõ felé, az a jogszabályból adódik. [2005. évi CXXXIX. tv., évi LXXXIX. tv. 52. (1)] A juttató személye (munkáltató, társas vállalkozás) az évek során kibõvült ben a kölcsönvevõvel (munkaerõ-kölcsönzés), ben pedig a munkavál - lalót kirendelõ munkáltatóval. [Art , Szja tv , 2010: Szja tv. 70. (2), 2011: Szja tv. 71. (6) a), b)] december 31-ig bezárólag juttatott bevételek esetén az átvállalás lehetséges kedvezményezettjei és az adómentesség vagy kedvezményes adózási forma felté - telei: 7

3 Adóvilág július XV. Évfolyam 08. szám január 1-jétõl kezdõdõen juttatott bevételek esetén az átvállalás lehetséges kedvezményezettjei és az adómentesség vagy kedvezményes adózási forma feltételei az alábbiak. Az adómentesség további feltétele minden jogviszonyra vonatkozóan az, hogy a költségek elszámolása olyan bizonylat, számla alapján történjen, amelyre annak kiállítója adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás kiállításának tényét nem tüntette fel. Ha a bizonylat a munkáltató, kifizetõ nevére szól, természetesen nincs lehetõség tandíjkedvezmény igénybe vételére, azonban a magánszemély nevére szóló számla esetében fontos körülmény, hogy a számla adókedvezmény igénybe vételére jogosít vagy sem. (A tandíjkedvezmény utoljára a évben befizetett tandíjak után járt.) [Szja tv. 7. (1) p)] Fontos, hogy ugyanazon képzés átvállalt díja az átmeneti és hatályos szabályok egyidejû alkalmazása céljából nem osztható meg. Másik lényeges szabály, hogy átmeneti szabályt csak a feltételek elbírálásának vonatkozásában kell alkalmazni, a feltételek nem teljesítése esetén a juttatás éve szerinti szabályok sze - rint kell eljárni az adómentességbõl vagy kedvez - ményes adózásból kiesõ összeg vonatkozásában. Az elõírt feltételek nem teljesítése azzal jár, hogy a képzés átvállalt költsége adómentesként vagy kedvezményesen adózó juttatásként nem vehetõ figyelembe. A feltételek nem teljesítése két csoportba sorol - ható. 1. Ha csak az összeghatárt lépi túl az átvállalás, de a többi feltételnek megfelel, akkor csak az összeg - határon felüli részre nem alkalmazható az adó- 8 mentesség vagy kedvez mé - nyes adózás. 2. Ha az összeghatár túl lé - pésen kívüli más feltétel nem teljesül, akkor a teljes összegre vonatko - zóan elveszik az adó - mentesség, kedvezményes adózási forma. Ez a következõ esetekben for dulhat elõ, a teljesség igénye nélkül: nem munkaviszonyban állónak vagy nem sze - mélyesen közremûködõ tagnak juttatják (hanem pl. megbízási jogvi szony - ban állónak vagy olyan személynek, aki nem áll jogviszonyban a juttatóval vevõ, leendõ vevõ, leendõ munkavál laló), a munkakör betöltéséhez szükséges képzést nem rendeli el a munkáltató, a munkakör betöltéséhez szükséges képzést nem a munkáltató rendeli el (hanem pl. a munkáltató alapítója vagy a munkáltató által üzemeltetett társaság), munkáltatói elrendelés nélküli képzésnél a képzés nem a kifizetõ tevékenységéhez szüksé - ges, hanem valaki máséhoz (pl. a munkáltató alapítójáéhoz vagy a munkáltató által üzemeltetett társaságéhoz), munkáltatói elrendelés nélküli képzésnél a költséget nem a munkáltató, kifizetõ viseli (hanem pl. a munkáltató alapítója vagy a munkáltató által üzemeltetett társaság), legkésõbb évben megfizetett tandíjak esetében a bizonylaton utalás szerepel arra vonatkozóan, hogy a magánszemély tandíjked - vezményt vesz igénybe. A feltételek 1. típusú teljesítetlensége összeghatár túllépése esetén az aktuális év (a juttatás évének) rendel - kezései lépnek életbe az összegkorláton felüli részre.

4 A 2009-ig bezárólag juttatott bevételeknél belsõ szabályzat meglétének vagy nem létének függvényében adóköteles természetbeni juttatásként vagy pedig nem önálló tevékenységbõl származó jövedelemként (de nem bérként) veendõ figyelembe az adó- és járulékfizetési kötelezettség szempontjából. [Szja tv. 69. (1) ea), 25. (1)] A 2010-ben juttatott bevételek adóköteles termé szet - beni juttatásnak minõsülnek, szabályzat meglététõl függetlenül. [Szja tv. 71. (2)] A évben juttatott bevételek a béren kívüli jutta - tás nak nem minõsülõ egyes meghatározott juttatások közé tartoznak (ez után a ki - fizetõnek kell adózni). [Szja tv. 70. (4)] A feltételek 2. típusú megsér té - sekor (bármely egyéb feltétel nem teljesítése) esetén szin tén az aktuális év ren delkezései lépnek életbe a teljes összegre. A 2009-ig bezárólag juttatott bevételeknél belsõ szabályzat meglétének vagy nem létének függvényében adóköteles ter mészetbeni juttatásként vagy pedig nem önálló tevékeny ségbõl szár - mazó jövedelemként (de nem bérként) veendõ figyelembe az adó- és járulékfizetési kötelezettség szempontjából. [Szja tv. 69. (1) ea), 25. (1)] A 2010-ben történõ juttatások esetén két eset lehet séges: ha a december 31- én hatályos feltételeknek megfelel: belsõ szabály - zattól függetlenül adóköteles természetbeni juttatás [Szja tv. 69. n)], ha a december 31-én hatályos feltételeknek nem felel meg: nem önálló tevékenységbõl származó bevétel [Szja tv. 25. (1)], A évben juttatott bevételek nem önálló te - vékenységbõl származó bevételnek minõsülnek. [Szja tv. 70. (4)] 1.3. Iskolarendszeren kívüli képzések Az átvállalt iskolarendszeren kívüli képzés költsége összegkorlát nélkül adómentes, ehhez azonban idõszakonként eltérõ feltételeknek kell megfelelni. A de - cember 31-ig megkezdett iskolarendszeren kívüli képzések a képzés végéig ugyanolyan feltételek mellett ma - radhatnak adómentesek, mint amilyen feltételek mellett a képzés kezdetekor voltak azok. A képzés kezdetének napja iskolarendszeren kívüli oktatás esetében külön rendelkezés hiányában az elsõ tanítási nap. Az átvállalás kedvezményezettjei és az adómentesség feltételei az alábbiak december 31-ig bezárólag megkezdett képzések (bármikor történõ juttatása) esetén. [Szja tv. 7. (1) p)] Az átvállalás kedvezményezettjei és az adómentesség feltételei az alábbiak január 1-tõl történõ átvállalások (és január 1. után kezdõdött képzések) esetén. [Szja tv. 4. (2)] Az adómentesség további feltétele minden jogviszonyra vonatkozóan az, hogy a költségek elszámolása olyan bizonylat, számla alapján történt, amelyre annak kiállítója adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolás kiállí - tásának tényét nem tüntette fel. (A felnõttképzési díj ked - vezménye utoljára a évben befizetett tandíjak után járt a magánszemély részére.) Az elõírt feltételek nem tel - jesítése azzal jár, hogy a képzés átvállalt költsége adómentes juttatásként nem vehetõ figyelembe ig történõ átvállalások esetén munkavállaló, tevékenységben személyesen közre - mû ködõ tag esetén: belsõ szabályzat függvényében adóköteles természetbeni juttatásnak vagy nem ön - 9

5 Adóvilág július XV. Évfolyam 08. szám álló tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül a tandíj [Szja tv. 69. (1) ea), 25. (1)], tevékenységben közremûködõ magánsze - mély esetén, ha van biztosítással járó jogviszonya a juttatóval (pl. megbízás jogviszony, szakértõ), akkor a jogviszony függvényében alakul a jövedelem jogcíme (önálló, nem önálló te - vékenységbõl származó jövedelem, egyéb jövedelem) [Szja tv. 16. (1), 25. (1)], ha nincs biztosítással járó jogviszonya a juttatóval (pl. üzleti partner), akkor adóköteles természetbeni juttatás [Szja tv. 69. (1) l)], évben történõ átvállalások esetén a jövedelem jogcíme a fennálló jogviszony függvényében alakul (önálló, nem önálló tevékenységbõl származó jövedelem, egyéb jövedelem) [Szja tv. 16. (1), 25. (1), 28. (1)] Költségelszámolás módja A munkáltatónak akár az idei, akár az átmeneti sza - bályokat tekintve nem csupán azt kell vizsgálnia, hogy az adott képzés iskolarendszerû vagy iskolarendszeren kívüli, hanem azt is, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszerzését szol - gálja-e vagy a tevékenységével összefüggõ szakmai ismeret megszerzését célozza-e. Ily módon a kép - zések két fõ csoportba sorolhatók. Munkakör betöltéséhez szükséges képzések: szükség van munkáltatói kötelezésre, elrendelésre, valamint fontos, hogy munkaviszonyról legyen szó ez esetben a munkáltató mérlegelési körébe tartozik a képzés megítélése már a kötelezés elõtt. A tevékenységhez szükséges képzések: lehet szó munkaviszonyban álló személyrõl is és szemé lye - sen közremûködõ tagról is, ekkor nem szük sé ges a kötelezés, így belsõ szabályzat alapján, an nak hiányában pedig egyedileg dönt a mun káltató. Természetesen elõfordulhat, hogy látszólag nem a munkakör betöltéséhez szükséges ismeret megszer - zését célzó képzésre kötelezi a munkáltató a munkavállalót (annak ellenére, hogy nem kell köteleznie), ekkor vélelmezhetõ, hogy az adott képzés a munkáltató tevé kenységéhez szükséges. 10 Fontos, hogy a munkáltatói (kifizetõi) kötelezés nem azonos a tanulmányi szerzõdés megkötésével, hiszen elõbbi egyoldalú, utóbbi kétoldalú jognyilatkozat, a kettõ egymást kizárja. Továbbá nem köthetõ tanulmányi szer - zõdés a munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására. [Mt ] Az egyéni vállalkozó költségként elszámolhatja a más magánszemély képzése érdekében felmerült igazolt kiadást, annak közterheivel együtt [Szja tv. 1. számú mel - léklet I/27/a.]. A Tao. hatálya alá tartozó munkáltató a számviteli tör - vény szabályai szerint tud költséget elszámolni, szám viteli bizonylat birtokában. Számviteli bizonylatnak tekintendõ minden olyan, a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerzõdés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minõsíthetõ irat) függetlenül annak nyomdai vagy egyéb elõállítási módjától, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá. Fõ szabály szerint a juttató szempontjából az a bizonylat tekintendõ számviteli bizonylatnak azaz az alapján lehet költséget elszámolni amely az õ nevére szól. Mivel azonban nem csak a számla tekintendõ bizonylatnak, hanem pl. a megállapodás is, így elfogadható az is, ha a tandíjszámla a munkavállaló (hallgató) nevére szól, és ehhez kapcsolódóan megállapodást kötnek (pl. tanulmányi szerzõdés), vagy a munkáltató írásban kötelezi a munkavállalót. [2000. évi C. tv (1)] 2. Társasági adó 2009-ig bezárólag a vállalkozási tevékenység érde - kében felmerült költségnek minõsült az oktatási szol gáltatások költsége, ugyanazokkal a feltételekkel, amint amelyek mellett a magánszemélynek nem ke let kezett adófizetési kötelezettsége. Ha nem felelt meg ezeknek kritériumoknak, akkor a képzési költ ség megtérítése adóalap növelõ tételnek minõsült tõl kezdõdõen a kifizetõ által viselt képzés, további feltételek kikötése nélkül, annak közterheivel együtt költségnek minõsült. [Tao tv. 3. mell. B/14.]

6 3. Általános forgalmi adó 3.1. Levonható áfa Abban a mértékben, amilyen mértékben az adóalany ilyen minõségében a szolgáltatást adóköteles termék - érté kesítése, szolgáltatásnyújtása érdekében használja, egyéb módon hasznosítja, jogosult arra, hogy az általa fizetendõ adóból levonja azt az adót, amelyet termék beszerzéséhez, szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan egy másik adóalany rá áthárított. Tehát amennyiben a juttató ki tudja zárni a képzés magán célú felhasználását, akkor az áfa levonásba helyezhetõ. Pl. egy speciális célú szakmai tanfolyam esetében vélelmezhetõ, hogy az e képzésen szerzett tudását máshol nem tudja hasznosítani a munkavállaló, azonban nyelv - tanfolyam esetében nem zárható ki a nem vállalati célú nyelvtudás-felhasználás. Az áfa levonhatóságát az is befolyásolja, ha a szakmai képzés megkezdésekor már elõre látható, hogy a képzés elvégzése után a munkavállaló mun - kaviszonya meg fog szûnni a juttatóval. [Áfa tv a)] 3.2. Fizetendõ áfa Átvállalás mint magánszemély részére történõ ingyenes juttatás esetében áfa-fizetési kötelezettség keletkezik akkor, ha a beszerzéskor áfa-levonási joggal rendelkezett a kifizetõ. Ez mivel zömmel nem vonhatók le a fentebbi beszerzések áfái a magáncélú használat miatt korlátozott körben eredményez adófizetési kötelezettséget, így nagyrészt áfa-fizetési kötelezettség nélkül vállalható át a képzés díja. [Áfa tv. 14. (2)] Ha a kifizetõ nem vállalja át a képzés díjának meg - fizetését, hanem megtérítteti a magánszeméllyel, úgy természetesen ingyenes juttatásról nem lehet szó, ehelyett közvetített szolgáltatásról beszélhetünk. [Áfa tv. 15. ] 4. Szakképzési hozzájárulás A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a bruttó köte - lezettségét annak legfeljebb 60 százalékos mértékéig csökkentheti több kötelezettségcsökkentõ tétellel együttesen. Ezekbõl az egyik a saját munkavállalók számára felnõttképzési szerzõdés és tanulmányi szerzõdés vagy a tanulmányok folytatására történõ munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költsége, amely 60 vagy 33 százalék. Az Szja tv. azonban nem tartalmaz megkülön - böz tetõ rendelkezést e tekintetben, a képzés átvállalása ugyanúgy adózik (vagy nem adózik), mintha az nem lenne a szakképzési hozzájárulásnál kötelezett ség csök - kentõ tétel. [Szakhoz. tv. 4. (3), 5. (2) b), 15/2009. SZMM r.] HORVÁTHNÉ HUSZKA BERNADETT 11

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

4.1. Étkezési hozzájárulás

4.1. Étkezési hozzájárulás 4.1. Étkezési hozzájárulás 4.2.1. Jogszabályi háttér Az Szja. tv. 1. számú mellékletének 8.17. pontja alapján adómentes a munkáltató által a munkavállaló részére: vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Adónaptár 2006. 2006. január

Adónaptár 2006. 2006. január Adónaptár 2006 2006. január jan. 12. jan. 15. (jan. 16.) jan. 20. az igazoláson szereplő, a kifizető által le nem vont adó, adóelőleg megfizetése a magánszemély, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai

Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai Az adómentes természetbeni juttatások új szabályai 2005. évben ismét bővült az adómentesen nyújtható természetbeni juttatások köre, és emellett néhány esetben emelkedtek azok az értékhatárok, ameddig bizonyos

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók

Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók Vonatkozó jogszabályok Általános érvényű szabályozók a szakképzésben Ágazati szabályozók György Annamária Egészségügyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság 2013.05.27. Vonatkozó jogszabály 20/2007.

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS HÍRLEVÉL MÁJUS REPREZENTÁCIÓ, ÜZLETI AJÁNDÉK ÉS A TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 2011-ES VÁLTOZÁSAI A korábbi években megszokott természetbeni juttatások fogalma 2011-től megszűnt,

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK

VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK Adómentesen adható természetbeni juttatások köre lehet: 1. számú melléklet az 1995. évi CXVII. Törvényhez Az adómentes bevételekrõl 8. A természetbeni juttatások közül adómentes:

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben

Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben Munkaerő-piaci kihívások Duális gyakorlati képzés az agrár- és élelmiszeripari szakképzésben Pataki Tamás Budapest, 2015.11.12. I. Ágazati specifikumok a duális képzésben Duális képzésről beszélünk, ha:

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Hatályos: 2011.06.10.-től

Hatályos: 2011.06.10.-től 2011. évi LVII. törvény az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos törvénymódosításokról1 Hatályos: 2011.06.10.-től

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan

Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan Hír-ADÓ Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekkel kapcsolatosan 2011. június 7. Adótanácsadás Adókedvezmények az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő

Részletesebben

az idegenforgalmi adóról

az idegenforgalmi adóról KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 50/2004.(XII.16.) és 4/2007. (I.24.) rendelettel módosított 29/2004. (VII.16.) r e n d e l e t e az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE

15/1998. (VII. 27.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 15/1998. (VII. 27.) RENDELETE BUDAPEST III. KERÜLET, ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ CSALÁDI KEDVEZMÉNY 2015 A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta Egy és két eltartott esetén 62 500 Ft Három és több eltartott esetén 206 250 Ft. 2015.

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045

Új típusú szakképzés bevezetése a soproni Fáyban TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0045 KERETTANTERV MEGNEVEZÉSE: Szakképzési kerettanterv az 54 344 01 pénzügyi számviteli ügyintéző szakképesítéshez valamint a XXIV. közgazdaság ágazathoz SZAKMAI KÖVETELMÉNYMODUL MEGNEVEZÉSE: 11504-12 Gazdálkodási

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Miket számolhatok el? 2012-ben

Miket számolhatok el? 2012-ben Miket számolhatok el? 2012-ben KÖLTSÉGEK LISTA (minta) Költség: a magánszemély bevételszerző-, és a vállalkozói tevékenységéhez felhasznált összes dologi kiadás. Használhatják ezt a listát, önálló tevékenységűek,

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI. A kifizetőt terhelő adó EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70. ], valamint a béren kívüli juttatások [71. ] után az adó

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

ADÓZÁS Budapest, 2008

ADÓZÁS Budapest, 2008 ADÓZÁS Budapest, 2008 Szerző: Sztanó Imréné dr. Alkotó szerkesztő: Dr. Sugár Katalin Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 280 3 ISSN 1789-5103 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet

13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

II. rész. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény. A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény II. rész A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény közlönyállapotának és a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2011. december 31-én hatályos állapotának összehasonlítása Azok a rendelkezések,

Részletesebben

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük

Személyes közreműködői díj kiegészítése és adóterhei 2010. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük Személyes e és adóterhei. január 1-jétől A gazdasági társaságoknál a tulajdonosok gyakran személyes közreműködésük után nem munkabért, hanem személyes at, tagi jövedelmet vesznek fel.. január 1-jétől megváltoztak

Részletesebben

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011.

KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. KEDVEZMÉNYESEN ADÓZÓ BÉREN KÍVÜLI ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2010 2011. 2010 2011 A kedvezményezett kategóriába tartozó pénzbeni és természetbeni juttatások után 25 %-os adót kellett (járulékot

Részletesebben

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok

2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok 2010. évi adatszolgáltatások K jelű nyomtatványok Mint ahogy azt már korábbi években is megszoktuk, idén, 2010-ben is a magánszemélyek jövedelemadójának megállapítása és ellenőrzése céljából az állami

Részletesebben

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26.

Gyakorlati képzés tanulószerződéssel. 2015. augusztus 26. Gyakorlati képzés tanulószerződéssel 2015. augusztus 26. A gyakorlati képzés kerete tanulószerződés (és együttműködési megállapodás) Cél: munkafolyamatba ágyazott szakmatanulás valós körülmények között,

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Reprezentációs szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Reprezentációs szabályzat A Testnevelési Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményrendszer változásáról Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.

Részletesebben

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK

G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. G. 11. TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2006. március 9. Érvényes: 2006. január 1-től Változat: 1. Oldalak száma: 07. Tartalomjegyzék 1. Elrendelés...

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 28/2002.(XII. 20.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2002. (XII.

Részletesebben