Iromány száma : T/12736/ (o Benyújtás dátuma : november 24. ORSZAGG` C L1- S I 'AT \ L /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Iromány száma : T/12736/ (o Benyújtás dátuma : november 24. ORSZAGG` C L1- S I 'AT \ L /"

Átírás

1 Iromány száma : T/12736/ (o Benyújtás dátuma : november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága ORSZAGG` C L1- S I 'AT \ L / Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Érkezett. 201G w0'! 2 4. Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely, elnö k Törvényjavaslat címe : az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáró l Önálló iromány száma : T/ Összegző módosító javaslat A Törvényalkotási bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24. ) OGY határozat 46. (5) bekezdése alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/ számú törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti el ő. Módosítópont sorszáma : 1. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 1. - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10/D. (1) bekezdés 1. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10/D. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, [valamint ]a kezesség-, illetv e garanciavállalásra vonatkozó szerz ődésmódosításokhoz, valamint az önkormányzat olya n adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező, illetve annál kiseb b összeg ű meglévő adósság visszafizetése, akkor kell a Kormány engedélyét [kell ]kérni, ha a) a szerz ődésmódosítást vagy adósságmegújítást követ ően el őálló kondíciók mellett [kötött]az ügylet a szerződésmódosítás vagy adósságmegújítás id őpontjában engedélykötelesnek minősül, és b) a módosított[,] vagy az új szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű, megváltozik az adósságot keletkeztet ő ügylet célja, az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség az új futamid ő lejártáig valamely évben meghaladja az eredeti szerz ődés szerinti értéket, a módosított

2 2 szerződés az eredetihez képest nagyobb ügyletértékű vagy a kezesség, illetve garancia összeg e nő." Módosítópont sorszáma: 2. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény 10/B. [-óban] (3 ) bekezdésében az összegű[,] szövegrész helyébe az összegű, illetve annál kisebb szöveg lép. Módosítópont sorszáma : 3. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 7. (2) bekezdés - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 36. (4d) bekezdés Módosítás jellege : módosítá s (2) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 36. -a a következő (4d) bekezdésse l egészül ki : (4d) A 49. szerinti lebonyolító szerv számára a Kormány rendeletében meghatározottak szerint[i] rendelkezésre bocsátott összeg terhére a 32. a) pontja szerinti költségvetési kiadás i előirányzatok kivételével több évre vagy a költségvetési éven túli évre szóló kötelezettsé g nem vállalható. Módosítópont sorszáma : 4. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 8. - az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 42. (2a) bekezdé s 8. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 42. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) A költségvetési szerv által fel nem használható bírságot, valamint más olyan bevételt, amely jogszabály alapján a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kizárólag a kincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára lehet beszedni. A központosított beszedési számla felett a bevételt beszed ő költségvetési szerv [nem ]a Kormány rendeletében foglaltak szerint korlátozottan rendelkezik. Módosítópont sorszáma : 5.

3 3 A -törvényjavaslat érintett rendelkezése : (1) ]Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 70. alcíme a következő 108/A. -sal egészül ki : 108/A. (1) A Kormány rendeletben el őírhatja, hogy az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, a központi kezelésű el őirányzat, a fejezeti kezelésű el őirányzat, az elkülönített állami pénzalap és a társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezel ő szerve rendszeres adatszolgáltatást teljesítsen a költségvetési évben várhatóan felmerül ő kiadásairól és bevételeiről, valamint kötelezettségvállalásairól, más fizetési kötelezettségeir ő l és követeléseiről a Kormány rendeletében meghatározott módon és gyakorisággal. (2) A Kormány rendeletben el őírhatja az előre jelzett és a tényértékek eltérése esetére a szabad el őirányzatoknak így különösen a fejezeti stabilitási tartalék kiadási el őirányzatainak a z el őrejelzések javításának ösztönzését szolgáló átmeneti vagy tartós csökkentését vag y befizetési kötelezettség teljesítését. Módosítópont sorszáma : 6. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : Új 13. Módosítás jellege : kiegészítés 13. $ Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény a a következ ő (4) bekezdésse l egészül ki : (4) Felhatalmazást kap az államháztartásért felel ő s miniszter, hogy rendeletben állapítsa me g az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelés ű el őirányzat felhasználási szabályait, valamint a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítás i Alapból december 31-én kártalanításra jogosult személy befizetési kötelezettségére és a kártalanításra való jogosultságára vonatkozó szabályokat. Módosítópont sorszáma : 7. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 13. [13. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 1. 6B. (3) bekezdésében az A központi kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelés ű előirányzat és az elkülönített állami pénzalapok szövegrész helyébe az A központi

4 4 kezelésű előirányzat, a fejezeti kezelésű előirányzat, az elkülönített állami pénzalapok é s a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai" szöveg, (2) bekezdésében a 86. (4) bekezdése szerint szövegrész helyébe a 86. (3 ) bekezdése szerinti esetben az Országgy űlés döntése alapján, (4) bekezdése szerinti szöveg, (1) bekezdésében az az azokat terhel ő korábbi kötelezettségvállalásokkal és má s fizetési kötelezettségekkel csökkentett összeg ű eredeti vagy módosított kiadási előirányzatok (a továbbiakban : szabad el őirányzat) szövegrész helyébe az a szaba d előirányzatok szöveg, (2) bekezdésében az érvényesen támogatás nem nyújtható szövegrész helyéb e az az (1) bekezdés szerinti támogatás érvényesen nem nyújtható szöveg, (5) bekezdésében a finanszírozási terv alapján történik szövegrész helyébe az a Kormány rendeletében megállapított eljárásrendben történik szöveg, (1) bekezdés 5. pontjában a tartalék szövegrész helyébe a tartalék és a fejezet i stabilitási tartalék szöveg, (1) bekezdés 16. pontjában a szabályokat, valamint az szövegrész helyébe a szabályokat, az 58. (2) bekezdése szerinti önellen őrzési pótlék alapját, mértékét, megállapításának és megfizetésének szabályait, a szöveg, (1) bekezdés 19. pontjában az el őirányzatok finanszírozási terve elkészítéséne k szabályait szövegrész helyébe az el őirányzatok, szöveg, (1) bekezdés 23. pontjában a költségvetési maradvány szövegrész helyébe a maradvány szöveg, (1) bekezdés 27. pontjában a kiszabás módját, valamint a 103. (4) bekezdés e szerint közzétett adatok körét és a közzétételre vonatkozó szabályokat, szövegrés z helyébe a kiszabás módját, a 103. (4) bekezdése szerint közzétett adatok körét és a közzétételre vonatkozó szabályokat, valamint a 108/A. (2) bekezdése szerint i intézkedések körét és végrehajtásának szabályait, szöveg, (2) bekezdésében az ellen őrzései szövegrész helyébe az ellen őrzései, valamint a 109. (11) bekezdése szerinti Likviditási Bizottság összetételének és m űködésének szöveg 13. Az államháztartásról szóló2011.évicxcv.törvény 1. 6/B. (3) bekezdésében az A központi kezelés ű el őirányzat, a fejezeti kezelés ű előirányzat és az elkülönített állami pénzalapok szövegrész helyébe az A központi kezelés ű el őirányzat, a fejezeti kezelés ű el őirányzat, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai szöveg,

5 (2) bekezdésében a 86. (4) bekezdése szerint szövegrész helyébe a 86. (3 ) bekezdése szerinti esetben az Országgy űlés döntése alapján, (4) bekezdése szerinti szöveg, 3. 56/B. (2) bekezdésében az érvényesen támogatás nem nyújtható szövegrész helyébe a z az (1) bekezdés szerinti támogatás érvényesen nem nyújtható szöveg, (5) bekezdésében a finanszírozási terv alapján történik szövegrész helyébe az a Kormány rendeletében megállapított eljárásrendben történik szöveg, (1) bekezdés 5. pontjában a tartalék szövegrész helyébe a tartalék és a fejezeti stabilitási tartalék szöveg, (1) bekezdés 16. pontjában a szabályokat, valamint az szövegrész helyébe a szabályokat, az 58. (2) bekezdése szerinti önellen őrzési pótlék alapját, mértékét, megállapításának és megfizetésének szabályait, a szöveg, (1) bekezdés 18. pontjában a befizetésének szövegrész helyébe a befizetésének, valamint a központosított beszedési számla feletti rendelkezés szöve g (1) bekezdés 19. pontjában az előirányzatok finanszírozási terve elkészítéséne k szabályait szövegrész helyébe az el őirányzatok szöveg, (1) bekezdés 23. pontjában a költségvetési maradvány szövegrész helyébe a maradvány szöveg, (1) bekezdés 27. pontjában a kiszabás módját, valamint a 103. (4) bekezdés e szerint közzétett adatok körét és a közzétételre vonatkozó szabályokat, szövegrész helyébea kiszabás módját, a 103. (4) bekezdése szerint közzétett adatok körét és a közzétételr e vonatkozó szabályokat, valamint a 108/A. (2) bekezdése szerinti intézkedések körét é s végrehajtásának szabályait, szöveg, (2) bekezdésében az ellenőrzései szövegrész helyébe az ellenőrzései, valaminta 109. (11) bekezdése szerinti Likviditási Bizottság összetételének és m űködésének szöveg lép. Módosítópont sorszáma : 8. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 14. (2) bekezdé s (2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény [ (3) bekezdésében az a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel szöveg,] [ (5) bekezdésében a vagy a helyi nemzetiségi önkormányzat szövegrész, valamint az, a helyi nemzetiségi önkormányzattal szövegrész,

6 6 [3] (3) bekezdés 6. pontjában az a szakfeladatrendet, a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait, szövegrész. Módosítópont sorszáma : 9. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : CXXXIX. törvény 121. és a Magyar Nemzeti Bankról szóló év i 18. A Magyar Nemzeti Bankról szóló évi CXXXIX. törvény a következő 121. és sal egészül ki : 121, [. ] (1) A 113. (2) bekezdése szerinti eljárásban meghozott kötelezést tartalmazó határozat ellen a 39. -ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet a kézbesítést ől számított tizenöt napon belül ellentmondással élhet. (2) A Pénzügyi Békéltet ő Testület az ellentmondást elutasítja, ha a) elkésett, b) nem az ellentmondás el őterjesztésére jogosulttól származik. (3) Az ellentmondásra nyitva álló határid ő elmulasztása esetén a mulasztás következményei igazolással orvosolhatók. (4) Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet el őterjeszteni. Ezt a határid őt az ellentmondásra nyitva álló határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak kés őbb szűnt meg, az igazolási kérele m határideje a tudomásszerzéssel, illet őleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított egy hónap eltelte után igazolási kérelmet el őterjeszteni nem lehet. (5) Az igazolási kérelemben el ő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelye k a mulasztás vétlenségét valószínűvé teszik. (6) Az igazolási kérelem tárgyában a Pénzügyi Békéltető Testület dönt. (7) Az igazolási kérelemnek a végrehajtásra halasztó hatálya van. (8) Az ellentmondást [-] = igazolási kérelem benyújtása esetén az igazolási kérelmet és egybe n az ellentmondást elutasító határozat ellen az ellentmondást előterjesztő fél fellebbezhet. A fellebbezést a fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszék a Pp. végzések elleni fellebbezésre vonatkozó szabályai szerint nemperes eljárásban bírálja el. Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem

7 7 rendelkezik, a törvényszék illetékességét az alperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodás i helye, vagy [-] = ha az alperes nem természetes személy [-] = az alperes székhelye alapítja meg (1) A kellő id őben előterjesztett ellentmondás folytán az eljárás perré alakul át. (2) Ha a Pénzügyi Békéltet ő Testület az ellentmondást nem utasítja el, az eljárásában benyújtott iratokat, a határozatot, valamint az ellentmondást az ellentmondás benyújtásától számítot t tizenöt napon belül megküldi a (3) bekezdés szerinti bíróságnak. (3) A perre a fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi lakóhely hiányában a belföldi tartózkodás i helye szerinti bíróság illetékes. Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel ne m rendelkezik, a bíróság illetékességét az alperes lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy [-] = ha az alperes nem természetes személy [-] = az alperes székhelye alapítja meg. (4) Ha a 113. (2) bekezdése szerinti eljárásban meghozott kötelezést tartalmazó határozatot határidőn belül ellentmondással megtámadják, a határozat hatályát veszti, feltéve[ ha], hogy az ellentmondást a Pénzügyi Békéltet ő Testület nem utasítja el. (5) Ha a Pénzügyi Békéltet ő Testület az ellentmondást nem utasítja el, az ellentmondást nyol c napon belül kézbesíti a fogyasztónak, és egyidej űleg felhívja a fogyasztót, hogy a felhívá s kézbesítését ől számított tizenöt napon belül a bíróságnak benyújtott beadványo n a) terjesszen el ő a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem), b) tüntesse fel az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek é s bizonyítékoknak az el őadásával, c) a peres eljárás illetékét rója le. (6) A Pénzügyi Békéltető Testület a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hog y a) az abban foglaltak elmulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti, valamin t b) ha a kérelmez ő a Pp. alapján elektronikus kapcsolattartásra köteles vagy a Pp. alapján az elektronikus kapcsolattartást választja, az ügyre vonatkozó részletes tényállításait, bizonyítékait, és minden további beadványát és okirati bizonyítékát kizárólag elektronikus úto n nyújthatja be, továbbá az illetéket elektronikusan vagy a Magyar Államkincstár illeték-bevétel i számlájára köteles megfizetni. (7) Ha a fogyasztó a felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, a bíróság a pert megszünteti. (8) A per befejezését követ ően a bíróság a pert befejező joger ős határozatának egy kiadmányát a Pénzügyi Békéltető Testület által megküldött iratokkal együtt megküldi a Pénzügyi Békéltet ő Testületnek. (9) A bíróság eljárására egyebekben a Pp. XIX. fejezetének rendelkezései a pert megel őző eljárás sajátosságaiból ered ő eltérésekkel [-] = megfelel ően irányadók."

8 8 Módosítópont sorszáma : 10. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : a Városliget megújításáról és fejlesztésér ől szóló évi CCXLII. törvény 3/A. 22. A Városliget megújításáról és fejlesztésér ől szóló évi CCXLII. törvény a következő 3/A. -sal egészül ki : 3/A. (1) A 3. (3) bekezdésében meghatározott beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közmű[ ]csatlakozási, fejlesztési, bontási[,] és kiváltási munkák elvégzésével érintet t vagyonelemek értékének változásával az építtető a beruházások teljes megvalósítását követően, a teljes beruházás id őszakát figyelembe véve köteles elszámolni a beruházással érintett közm ű [ ]vagyonelemek tulajdonosával, víziközművek esetén az ellátásért felel ős Budapest F őváros Önkormányzatával. A felek kötelesek a (2) bekezdés szerinti értesítést követő 90 napon belül megállapodást kötni a teljes beruházási id őszakban elvégzésre kerülő munkálatok figyelembevételével az elszámolás feltételeir ől, valamint a felmerülő terhek viselésének megosztásáról. (2) Az építtet ő haladéktalanul köteles írásban értesíteni a 3. (3) bekezdésében megjelöl t beruházással érintett közmű tulajdonosát és üzemeltet őjét arról, hogy a beruházás során mely közműszakasz bontása, kiváltása vagy fejlesztése (a továbbiakban : a közműszakaszt érint ő munka) szükséges. (3) Az építtet ő a közműszakaszt érintő munka elvégzésére vagy elvégeztetésére a körülménye k által indokolt mértékű a közmű tulajdonosa számára biztosított, legalább 10 napos határid őn belül adott véleménye figyelembevételével, 30 napnál nem rövidebb határid őt határoz meg. A közmű tulajdonosa az egyeztetett határid őn belül köteles a közműszakaszt érintő munkát elvégezni vagy elvégeztetni. (4) Ha a közm ű tulajdonosa a közműszakaszt érint ő munkát a (3) bekezdés szerinti vélemény e szerint nem kívánja elvégezni vagy elvégeztetni, és az építtet ővel másképp nem állapodik meg, akkor az építtető jogosult a közműszakaszt érint ő munkát megfelel ő szakmai képesítésse l rendelkez ő vállalkozóval elvégeztetni, amit a közmű tulajdonosa t űrni köteles. (5) Ha a közm ű tulajdonosa neki felróható módon a (2) bekezdés szerinti értesítésben szerepl ő közm űszakaszt érintő munka elvégzésére vagy elvégeztetésére vonatkozó kötelezettségé t késedelmesen teljesíti, vagy egyébként nem megfelel ő módon végzi vagy végezteti el azt, köteles az ezzel okozott kárt a polgári jog általános szabályai szerint megtéríteni. (6) A közmű tulajdonosa által elvégzett, a közműszakaszt érintő munka indokolt költségeit az építtető a közmű tulajdonosának köteles megfizetni. Ha a közm űszakaszt érintő munkára a műszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladóan került sor, akkor a m űszakilag feltétlenül szükséges mértéket meghaladó munkák költségét a közm ű tulajdonosa kötele s megtéríteni illetve viselni. Az építtet ő által létrehozott közmű a közmű[ a] műszaki átadás-

9 9 átvételi eljárása eredményes lezárását követ ően e törvény erejénél fogva, ingyenesen, az építtető által nyilvántartott nyilvántartási értéken való átvezetéssel az (1) bekezdés szerint i közműtulajdonos tulajdonába, a víziközm ű az ellátásért felelős Budapest F őváros Önkormányzat tulajdonába[,] és a közm ű üzemeltetőjének üzemeltetésébe kerül." Módosítópont sorszáma : 11. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : A Városliget megújításáról és fejlesztésér ől szóló évi CCXLII. törvény 1. [2. (3) bekezdésében az az ingatlan-nyilvántartásról szóló évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.)]3. $ (7) bekezdésében az az Inytv. 8. -át szövegrész helyébe az a Polgári [t]törvénykönyvről szóló V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5 :167. -át szöveg, 2. [3. (7) bekezdésében és ]5. (3) bekezdésében az az Inytv. 8. -át szövegrész helyéb e az a Ptk. 5 :167. -át szöveg lép. Módosítópont sorszáma : 12. A törvényjavaslat érintett rendelkezése : 24. [24. (1) Ez a törvény a (2) (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követ ő napon lép hatályba. (2) A a kihirdetését követ ő harmadik napon lép hatályba. (3) A december 31-én lép hatályba. (4) Az , a ó.pontja és pontja, a 14., a 16. és a január 1-jén lép hatályba.] 24. (1) Ez a törvény a (2) (4) bekezdésben meghatározott kivétellel a kihirdetését követ ő napon lép hatályba. (2) A $ a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba. (3) A december 31-én lép hatályba.

10 1 0 (4) Az 1-13., a pontja és pontja, a 15. a 17. $ és a január 1-jén lép hatályba. INDOKOLÁ S 1. Szövegpontosító javaslat. 2. Jogtechnikai pontosítás. 3. Szövegpontosító javaslat. 4. A központosított bevételek hatékony kezelése érdekében a módosítás lehet ővé teszi, hogy a központosított bevételi számla felett a bevételt beszed ő költségvetési szerv a Kormán y rendeletében foglaltak szerint korlátozottan rendelkezhessen. 5. Jogtechnikai pontosítás. 6. A módosítás az ár- és belvízvédelmi kártalanítás céljából létrehozott fejezeti kezelés ű el őirányzat felhasználási szabályainak rendeletben való meghatározására ad felhatalmazás t az államháztartásért felel ős miniszter számára. 7. A módosítás felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy a központosított bevételi száml a felett rendelkezés szabályait meghatározza, továbbá szövegpontosítást tartalmaz a javaslat. 8. Szövegpontosító javaslat. 9. Szövegpontosító javaslat. 10. Szövegpontosító javaslat. 11. A módosítás a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvénynek a törvényjavaslattal érintett sarkalatos rendelkezése elhagyására tesz javaslatot és ezze l kapcsolatban elvégzi a szükséges jogtechnikai pontosításokat. 12.A hatályba léptető rendelkezéseket pontosítja. Budapest, november 24. Tisztelettel : r. Gulyás Gergely elnök

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._.,

Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: november ;,o. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. ORSZÁGk-J._., Iromány száma: T/12723/ 4- Benyújtás dátuma: 2016. november ;,o Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ORSZÁGk-J._., 1~rkez et' 2016 fíov 3 o. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2.

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2. Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: 2016. december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága r\- SI, GG Y 1JL k ;:, Érkezctr 201E DEC v 2. Címzett: Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

Budapest, február 2. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY II. GAZDASÁG III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

Budapest, február 2. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY II. GAZDASÁG III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY Budapest, 2017. február 2. 1. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 2 168 II. GAZDASÁG 169 222 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 223 252 2 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 2016. évi

Részletesebben

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat. Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlé s Gazdasági és informatikai bizottsága. 11-4k /1 (0(24 20;2 2 6, Bizottsági módosító javaslat Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr!

Irományszám : Érkezte 2015 JúN 2 6. Tisztelt Elnök Úr! ürszdggyiíles Mívatale Irományszám : Tl5Wt ~ 'C" Érkezte 2015 JúN 2 6. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegz ő módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

1.1. PÁ' ulyás Gergely elnök. Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Országgy űlés Hivatal a Irományszám: T ( g3 Érkezett: 20161 ÁPR. 2 5 t Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t Országgy űlés Hivatal a Zrornánysa á,n. (ft-9 L Az Országgy űlé s Gazdasági és informatikai bizottsága Érkezett : 2012 OK]. 0. Bizottsági módosító javaslat Kövér Lászl ó az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE

ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 6/2013. (VI. 25.) OBH utasítása a 2013. évi fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználási rendjéről szóló szabályzatról Az államháztartásról

Részletesebben

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr!

lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Tisztelt Elnök Úr! uiés Hivatala Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága lrornányszám :TI C g 42 1 8 Érkezett: 2015 NOV 1 O. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l Országgy űlés Hivatala irományszám : 14/1 p,23 Érkezett : 2016 JÚN Q6. 2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l 1. Magyarország

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYAR KÖZLÖNY 199. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. december 14., szerda Tartalomjegyzék 2016. évi CXLI. törvény A Magyar Corvin-lánc Testületről 81763 2016. évi CXLII. törvény Az államháztartásról

Részletesebben

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l É ke.i.vtt: 2013 0 Y` i 2,J. 2013. évi... törvény a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáró l szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáró l 1. A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: november. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága. ORSLFk(J J r ul,..: : k,

Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: november. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága. ORSLFk(J J r ul,..: : k, Iromány száma: T/12714/ /V Benyújtás dátuma: 2016. november Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága ORSLFk(J J r ul,..: : k, Érkezett : 2016 EJOV 18. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t

Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8. Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t Országgyűlés Hivatala Irományszám : T1 A 0 5'1 p/ 8 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 0 6. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Országgy űlés Hiv,ataie. Irományszám : Érkezett 2015 DEC 01.

Országgy űlés Hiv,ataie. Irományszám : Érkezett 2015 DEC 01. Országgy űlés Hiv,ataie Iromány : Érkezett 2015 DEC 01. 2015. évi... törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 1. (1) A Magyarország 2016. évi

Részletesebben

Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : október 20. Országgy űlés Hivatala

Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : október 20. Országgy űlés Hivatala Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : 2016. október 20. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : 1 / VS59 g Érkezett : 2016 OKT 20. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett -

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : -'~ 14 p O n0 9g/ Érkezett - 2016 ÁPR 2 0. Kijelölt bizottság fit +»í,t"~iú.k`~ r~, A Napjóléti bizottság jelentésé egyes egészségügyet

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI F3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni,

Részletesebben

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr!

,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Tisztelt Elnök Úr! r -,- ű F~.~ iva la MAGYARORSZÁG KORMÁNYA,.,, : 14440rJe2 p Érkezet : C1 i Á~ i. Zárószavazás el őtti módosító javasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Budapest Tisztelt Elnök Úr! A

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/12720/11. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 7I2H7HC40003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala

Országgyűlés Hivatala Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16623 14 d Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV o 5. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS P3 ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENN NEM ÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. C) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

n rc nlanyszém: Érkezett: 2015 NOV 2 6. Tisztelt Elnök Úr!

n rc nlanyszém: Érkezett: 2015 NOV 2 6. Tisztelt Elnök Úr! ,,agy-,rar jyui4s Hivatala n rc nlanyszém: Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 2 6. Összegző módosító iavasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

(^ O. Érkezett: 2015 NOV 3 0. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére irumanyszóm- 71 Sti $ C. (^ O Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015 NOV 3 0. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Iromány száma : T/12722/ 4 3 Benyújtás dátuma : 2016. november 30. Az Országgyű lé s Igazságügyi bizottsága ORSZÁG G T Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Rubovszky György, elnök

Részletesebben

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény. az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló évi LXV. törvény módosításáró l 2012. évi... törvény É k& az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény módosításáró l 1. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésér

Részletesebben

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat. Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Helyben T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t i s tlivaetal a SZÁMVEVŐSZÉKI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG Dr. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Helyben Z ).crfcc ( 4z9,(.1 2 QOVG8. Módosító iavaslat T/8750/ Tisztelt Elnök Úr! Az egyes adótörvények

Részletesebben

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére

Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Fenntartható fejlődés bizottsága

Részletesebben

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat.

T/10979/17. Az Országgy űlé s. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról szóló T/10979. sz. törvényjavaslat. ORSZÁGGVÜLÉS I1IVATAL.t- T/10979/17. Érkezett : 2009 NOV 4 8. Az Országgy űlé s Oktatási és tudományos bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés i bizottságának kiegészít ő ajánlás a a közoktatásról

Részletesebben

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat

u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javaslat u~es Hivatala arományszámm y C k, 8 I A 4-- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2015' JÚN 0 8. f Egységes javaslat Kövér.László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény ~Ülés Hivatala i,,; ~1 916 J~ /1/- rkectt2 13 m«1 1. 2013. évi... törvény a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

Részletesebben

irományszám: f Q.) g R~

irományszám: f Q.) g R~ .. ~..,. : :,, ruuvatala irományszám: f Q.) g R~ Étkezest: 2015 áp! 2 7,. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l

~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l Qfszú> Irományszám : gya és Hlvet t lq 44'1.Í." ~ott 7015 MÁJ 1 1 2015. évi... törvény A társasházak, lakásszövetkezetek követeléseivel kapcsolatos egyes jogszabályo k módosításáró l 1. (1) Az ingatlan-nyilvántartásról

Részletesebben

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése

A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése urbzaggy ű lés Hivatala iroma nyszarn- 6t3.413/ w Érkezett : 2015 DEC 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottság a A Törvényalkotási bizottság összegz ő jelentése a közbeszerzésekr ől szóló 2015. évi

Részletesebben

I. Rész 25. (3) A különadó alapjának 9. szerint meghatározott összegé t

I. Rész 25. (3) A különadó alapjának 9. szerint meghatározott összegé t Iromány száma : T/13159J Benyújtás dátuma : 2016. december 7. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lrkezett : 2016 ö. 0 ' Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

FIZETÉSI MEGHAGYÁS. A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei FIZETÉSI MEGHAGYÁS A fizetési meghagyás szabályozása 2010. július 1.-től jelentősen átalakult. A legalapvetőbb változás az, hogy bizonyos kivételekkel a bíróság helyett közjegyző előtt érvényesíthető a

Részletesebben

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr!

Éíkezett : 101 'NOV 27. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgy űlé s Gazdasági bizottsága Éíkezett : 101 'NOV 27. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Gazdasági bizottság

Részletesebben

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport

:mányazám : Országgy űlési képvisel ő. Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport t, zóggy űiés Hivatala Országgy űlési képvisel ő :mányazám : T/a 4 ~.g8 Érkezett : 2017 MARC 02. Kereszténydemokrata Néppárt Országgyűlési Képvisel őcsoport Kövér László úr az Országgyűlés elnöke részére

Részletesebben

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról )

2011. évi... törvény. a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) komám'', 3A '4 3 Érkezett : 2011 122. 2011. évi... törvény a határon átnyúló tartási ügyekben a központi hatósági feladatok ellátásáról ) A tartásdíj-követelések és a tartással kapcsolatos egyéb igények

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : L Érkezett 2016 NOV 2 9. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : L Érkezett 2016 NOV 2 9. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtás a Országgy űlés Hivatal a Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Irományszám : 1 4 2-43 L Érkezett 2016 NOV 2 9. Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Bánki Erik elnök Részletes vitát lezáró

Részletesebben

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t

T/9180/... bizottsági módosító javaslato t s Hivatala ''- 7/548 0 Érk ztt. 2009 APR 2 7. 9 Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága T/9180/... Bizottsági módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helybe

Részletesebben

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003 Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1KF52J470003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

2012. évi... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l

2012. évi... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l ággy ű lés Hivatala t= : ~I 56oit Érkezett : 20 12 JAN 2 Q. 2012. évi.... törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáró l 1. (1) A Magyarország

Részletesebben

2011. évi... törvény

2011. évi... törvény ,,; 5 tiiva~ata ysr~rri.-~ ~~l g 9 2011 MM 13. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvénynek az Alaptörvénnyel

Részletesebben

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e

A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e Az Országgy űlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Országgyűlés Hivatal a lrományszáfh : 5 \)U Q Érkezett: 2015 JÓN Kijelölt bizottsál A Honvédelmi és rendészeti bizottság jelentés e a Nemzeti Közszolgálati

Részletesebben

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

2010. évi törvény. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása Országgyűlés Hivatala iroi áfr5 ^ám.i 1.7 ]- Lrk~ett : 2010 `OK i 2 6. 2010. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitel t felvevőfogyasztók megsegítése érdekében

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI

ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI P1 ELSZÁMOLÁS HELYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 26. (2) BEK. A) PONT) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen X-el jelölni, ha jelen

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 18-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előadó: Előkészítette: Tapolca

Részletesebben

2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l

2015. évi... törvény. egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l 4, k :~B RS ~!Ai~.e Q Cs mányvz{ -~' {.~O`~V ^ / 2015. évi... törvény Képvisel ői önálló indítvány egyes törvényeknek a jövedéki biztosíték mértékévei összefügg ő módosításáró l (1) A jövedéki adóról és

Részletesebben

T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT ORSZÁGGY Ű LÉS HIVATAL A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Érkezett : 2013 MÁJ 2 a enjegyezte. Pintér Sándor belügyminiszter T/11110/7. számú EGYSÉGES JAVASLAT az egyes ingatlanok fővárosi önkormányzat részére történ

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése Az Országgyűlés Fenntartható fejl ődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődésbizottsága jelentése a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes törvények

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS F5 JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI FOGYASZTÓI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (3) BEK.) Pótlap (Kérjük, szíveskedjen

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2015./V.29./ önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015./II.12./ önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6631. számú törvényjavaslat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

2011. évi törvény. a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l *

2011. évi törvény. a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l * t) sz3gqyúlés hivatala 'roma r. s, " -T-/ y1 ti I1G Érkezett: 2011 DEC 2 O. 2011. évi törvény a nemzeti mobil fizetési rendszerr ő l * Az Országgyűlés a központosított mobil értékesítés ű szolgáltatások

Részletesebben

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/ számú törvényjavasla t. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ -rlae 3 Érkezett : 2014 ( i 3 a T/ számú törvényjavasla t a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előterjesztő: Lázár János Budapest,

Részletesebben

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

5b 8. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága 5b 8 Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY

Részletesebben

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról

Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról Tájékoztató a követeléskezelő által kezelt fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási tudnivalókról A fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos elszámolási szabályokat az alábbi két törvény

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény Iromány : Érkezett : 2016 FEBR 16. 2016. évi.... törvény Salgótarján Megyei Jogú Város polgárai közszolgáltatásokkal való ellátásának maradéktalan biztosítása érdekében Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének. 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestületének 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Önkormányzat Vasasszonyfa Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Jogszabályi változások 2013

Jogszabályi változások 2013 Jogszabályi változások 2013 Államháztartási szakirány 1 Változások a 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtási kormányrendelet előírásai alapján 2 Kiadási, bevételi előirányzatok és teljesítések Bevételek

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki:

2. (i) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban : Tao. tv.) 4. -a a következő I. ponttal egészül ki: 'A G 8 I..Ri 1 {, {, Az Országgy űlés Költségvetési bizottsága Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Költségvetési bizottság

Részletesebben

T/1762. számú törvényjavaslat

T/1762. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGA 1 L L Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1762. számú törvényjavaslat az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft)

1. melléklet a 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelethez. A kiegészítő pótlék összege (Ft) 16564 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 95. szám A Kormány 165/2015. (VI. 30.) Korm. rendelete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet). Urszaggyulés Hivatal a lrornfinyszám' 9 / '10 t(9 s' 4 Étkezett: 2015 MÁJ 1 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról

41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet. az olimpiai járadékról 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet az olimpiai járadékról A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 79. -a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala

Országgyűlés Hivatala Országgyűlés Hivatala Irományszám : T/ÁO53S/G Érkezett: 2016 MÁJ 2 6. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító iavaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l

2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény módosításáró l lren ányszárnj ' 8 "3 Érkezet : 2011 ro ' 0 3.: ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítvány 2011. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáró l 1. A villamos

Részletesebben

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA P4 JOGSZABÁLYSÉRTŐ PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLETI DÖNTÉS HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE IRÁNTI PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYI KÉRELEM NEMPERES ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA (2014. ÉVI XL. TÖRVÉNY 25. (3) ÉS (4) BEK.) Pótlap (Kérjük,

Részletesebben

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT

T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA OItSZÁGGYŰ,ÉS IVf TÁy AEllenk g Érkezett : 2013 MÁJ 2 3. T/10901/18. szám EGYSÉGES JAVASLAT az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokró l szóló T/10901.

Részletesebben