!"!" " %!" &'()*)+,-.,/ "0!1! 2"0!3"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "!"!" " %!" &'()*)+,-.,/ "0!1! 2"0!3""

Átírás

1 # $ % &'()*)+,-.,/ $

2 + /)/)$ '()*)+,-.,/ # $$% +)/) 4 5)+(-6 & ' ()*+, )-', ).( /0-1--(2+1-3+(,4 ) -',)3,4 (- )2 4+, +)+) 7 7 7& 8& 9 :7 & /-;< %=842 22=276 3) > & *) >7 & +)*) $& +)() = = +-//)???-;)??*-) +);) 7 = +)<)7 = +).)% 7/+-A+.;.-B = +)A) 4C6 100 % +)/-)%8==$4 5 (--6 '()*)*) 0546(,4 ) -)2 4+,',)3,4 (-+)2 +,72 0 $ 4647,4', =) $& 0 6, 2,4 ) -',+, )-& ,*+4-, #=)

3 * 8 $ 4D E,3FG H 6 *)/)& >%=7 *)+) = 4 76& *)*)I$ & (;/ & *)()9 & /--* A--/ /< *);)3 & /.-/.(+/.<*-(;/-/ *)<)D7, 7, 7 & 4= 7 6 *).) 4 = 7 8 6& *)A)& < *)/-) B7 0'J.<*- 3 7 *)//)7& & 7 7& 9 8& 9 :7 & //-; %=842 22=276 G7 > 77 *)/+) 7& 9 8& 9 :7 & %=842 22=276 > & >7 & $7 & $& *<. >& KKK)) *)/*), 42 6

4 @ L& E 9& = $/& $+& B5/& -;,/,+;+/-+/ B5+& & M ) M ) 74 6 L& E 9& $/& $+& B5/& /,+;+/-+/ B5+& & M7) M) *)/()I4B6 *)/()/)L$ +--() +--;) N **<.+A *;;;(( 7 *.<A; 3 //;A;- $= *;*</( ' 7./ <. 4$6 4 /+ %3> = $6 9 4 L$& : =) 4 7 =2 786),7 = 7O : $ $ O %82 72 # O

5 ( > %=7 /AA+ > 7 2 = )D27 7 )* 7 #= 87 2 $7) 0#28& L & $$ /-- $72 ( ;):$ $ 2 : $)% /--C ) + 7+-$7 8) :$ $ ) % A;C ;(/+$$ ) > & *- #= = 2 $ &;; 2 $$ ) > 2 $ $82 $2 2 )% <;C2 +--; +.* 7$ ) #8 & 0 # 7 7/+ $7&* 7 ) ' &*/ $$ 2 $ + ) 2 2 $ $2 2 )% A(C2+--;//- 7$ ) > #2 & /- +( $$ 72 $( ) 2 2 $ $ ) $ + =7 ; $7) D =72=2) =7 +--/ #= 7 = $277$ 7)B7&72 $ 2 2 #72 2 $ ) 7 2 = 7 =2 72 $ =7 = $ 2 $ $) %=7 : 7& #=2 7 2 =# 7 2

6 ; 7 $2 ) $ $ 27 $ 2 2 &P, ;3,$ =4B6 4C6 7%=% D%82 = $ $ 7, 7 72 $8 8O 4 5)/---6 %=7 72 = 7 $7 )E7$=(% 2 = $) #= * B879) > 7 #= 72 7 #=$) $ = $ $ %=7:2$77 8 % ) % $ =) $ $) Q==2 $2 $ ) %=7 8= ) = 8= 2 $ R 4=2 # 2 5) %=7 +--* $ 7) $ ) 2 = = ) %=7 = 2 $ ) 8 = &

7 < 2 S $=7 7 7, #=2 %E: )7%=7 7 ) $ 72 %=7 7N$%=7) %=7 ) = 2 = 7 7 =$8 2 '()*)*) $ = ) > 2 $ 2 =O > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > )-/)-/H +--.)/+)*/) +--<)//)-/H +--<)//)-/)H +--<)//)-/H +--<)//)-/H +--<)//)-/H +--.)/-)*/) +--<)-A)-/H +--<)/-)/() = = 4B6 (-- : 7# >%Q J 3 (-/ A-/ (-/ T>% 3T 7 T>% 3L T>% Q T 7 T>% 3 7 /+-- I77= >% +;-- B7>% Q T 7 7 (*A,+--<) N$ %=)) (*<,+--<) N$ %=)) N$ %=)) N$ %=)) N$ %=)) N$ %=)) N$ %=))

8 . 7 2 %= 7 7 #= > $ +--<)-<)-/ +--.)-;)*/) +--<)-;)-/ +--.)-;)/-) +(---- /) J /+<-; $ /,+--< 3F +) 1 *) 1 (----$ >7 = () 7$ = 77 7 ;) +--<) #=7 2 8 $ #= <) $ 2.) J $ A) > 7 /)' 7 +) 7 *)9$$ 7 $ () $ ;)U = /,+--< 3F

9 A V9W #= 7 T= & %=7 7 #= > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 > 7 XXE:) <)-/)-/H +--.)-+)+.) +--<)-/)-/H +--<)/+)*/) +--<)-/)-/H +--<)/+)*/) +--<)-/)-/H +--<)/+)*/) +--;)//)-/H +--<)-*)*/ +--;)//)-/H +--<)-*)*/ +--;)-<)/(H +--;)/-)*-) +--;)-A)-/H +--;)//)-/) +--;)-<)/(H +--;)/-)*-) +--;)-A)-/H +--<)-.)*/) +--;)/+)-/)H +--<)-()*/) <) $ +(*/( V9W (( /,+--< 3F.*A< *.,+--< 3F *---- /+-.- /,+--<3F 2 %=7 $ #= 7 #=2 %=7 = > 7 2/($/+ = *+/ T>% 3L ;<( T>% 3T 7 (*< B87 #>% 3 J % >% Q 7 *-- /-7 >% 3' 3 +*A D >% 3L <(--- /)07 %=7 +A<,+--;) N$ %=)) +A*,+--;) N$ %=)) +A.,+--;) N$ %=)) +A+,+--;) N$ %=)) N$ %=)) +A(,+--;) N$ %=)) +A;,+--;) N$ %=)) /,+--;3F

10 /- $/;)(- $$ # 7 XXE:)3 87 $/;)(- $$ # 7 > 7 +--;)/+)-/)H +--<)-()/() +--;)-()-/ +--<)-()*/) 7 #= +)% E7 : 7 2 $ *)%=7 3 *) +) $ 8 7$ = <(--- /)T +)% 7 2 #= *)0 8 /;A(*( /)> 7 $ +)% E7 : 7 8 $ *)0 /;+-< /,+--;3F :D33F0 4 & <-(/ ;,+--; 3F6

11 // 1 +--;)/+)-/H +--<)-()*/) %= 7 7 #= 7 2 %= 7 7 #= T= & %=7 7 #= +--;)-<)-/) +--<)-()*/) +--;)-+)-/H +--<)-/)*/) 7 () $ ;) $7* ++(-- 1 #= /+)-.- /,+--; :D33F0 +(---- /)T +)> :D33F0 87 #= ()J $ ;)= <)T 7 #.)7$ = 7 7 A)L $ * %=7 AA*</,+--; :D33F0

12 /+ 7 > 7 > 7 7 # V9$$W > %= 7 7 #= B= +--;)-/)-/H +--;)/+)*/) +--()/-)-/H +--;)-A)*-) +--()-A)/(H +--;)-*)*/) +--;)-;)*-) +--()-*)-/) +--;)-;)*-) +--()//)-/) +--<)-*)*/) +--()-;)-/) +--;)-;)*-) +--;)-<)-* +--.)-/)+) $ #= 7 #=2 %=7 = > 7 2/($/+ = * $ >% 3 7 <;(-- 7 # /*(-- 9$$ /A+--- > 7 <+--- L +/// *.,+--; :D33F0 **.,+--() N$ %=)) N$ %=)) +<.; /,+--( --/;3FB +<.; +,+--( --/;3FB +<.; (,+--( --/;3FB +<.; ;,+--( --/;3FB (<<A. V3 W >0B +)*)+-(,/) +--(/- --*(,+)-

13 /* $ 8 > 7 > 7 > 7 %= 7 7 #= > ()-*)-/ +--;)-()*/) +--()-.)*/) +--()-/)-/) +--()-;)*-) +--*)-/)-/) +--*)-;)*-) +--*)-/)-/) +--*)-;)*-) +((A< % A.-- *-$ /--- Y77 2+<7 3 7 ; = >0B+)+)/ N$ %=)) N$ %=)) LD33F: <;--- /)> /*A* 7 +) --/;3FB *)V9$$W ;---- J=# $ 727 #= $ *;A =7 /;-/. *,+--* --/;3FB /;-//. /,+--* O /)T 7& 7 2 %=7 7 #= +--.+(-B

14 +) 27$ 2 =)+--.& +)/)'72+-B +)+) $72+-B +)*)9$B #= 2/-B 7$2(-$ +)() $2/-B +);)9 2+(B +)<) %E: 2.- $ 2(-B $7& <$7 8 **$= +2($%=7: *$=7287-2($ $ O G= $ 2 287O =8 7 4$6 /* /* =4$6 B$ 34$6 /+ B$ =734$6 / 96 2*-& / D63 2*-& / Q6872+-& / / B62*- / I63 2*- / >6J2+- ; :6>2+- / 7& L 46 % 3== 46 E 2 +* 4 ' /+ / / 4 ' /- /(6 2 I =72 8 E Q2 / ; /-6 G F2 / 4 ' / /6 % G2 /- 4 3 ; ;6 ; $ % 0& 0&

15 /( B$ - 2 7/ 7 Q7 F2 /+ 4 ' /- /+6 3= $= ) ) : =4) 2$ $ 8 7 $ R 4 5)(-- 6 >%=77 ==2 7 $$7 & $82 $ #7 7 4<- 62 ;$ ) = #= O%8 O4 3& 2/$ 872/$ 2/$ 2/$ 72/$ 2/$ 2;$ 22/$ 3& 22./-) #72/(+-) 2./() $2*-) 78 2*-) 2/)

16 /; < :=%:: ()/)& N$ 9 S >0 %=7 ()+) = N$%=7 4 76& ()*) & & '%/--* <(-. ()()3 & /.//++.(..A/(;/-/ ();) & A-<( 4= 7 6 ()<)46& +--*/+/* ().)& < ()A) B7 0'J..A-/ ))) 7 8 ()/-)7& & 7 7& 9 8& 9 :7 & %=842 22=276 QI7=7 > 77 & /(+) ()//) 7& 9 8& 9 :7 & %=842 22=276 QI7=7 > & /(+) >7 & $7 & $& >& KKK)$) ()/+),426 L& 6-04 *3) 9& = $/& *+</--- $+& B5/& B5+& & M) L& +>+,'(

17 /< 9& =7 $/& +;;/A-/ $+& B5/& +;;/A-/ B5+& & 7M 7) L& =&':3 9& $/& +*.A(+< $+& B5/& +*.A(-+ B5+& & $)M ) L&,*-+(, 9& $/& -;+-*<A;-*- $+& B5/& B5+& & M$ ) ()/*)% 7 L& > 9 9& $/& +*.A(+. $+& B5/& +*.A(-+ B5+& & ) )M ) +--() +--;) N ++/+A- 7 7 ) **(+ +<*;. $= +---A* ' 7 4$6 4 /+ %3> = $6 + + ()/()7 4 L$& : =) 4 7 =2 786)

18 /.,7 = 7O : $ $ O %82 72 # O N$ 9 S > 0 %=7 #??8 1)* 80+( 7%=% 7 9 B N 7 2 < -)/( #=) %=7 $ 72 $& 6 '-,1-+-, ++,+( 5,,4& (2 )A5',2$2$2 6 7,41-+-, -('4)'(>&+34 7,4',2 2 6 = $ == & +,- )0;,'+)2 +, **'4', +)2 +, 2 $6. +,B&>4''',B7)'', = /7+,5,,4 1,+, ,42+ +,& +,+( 7(/4',2) %=77+; $2 7/*/* $ 7 ) %=7 #= 7 ( $ =7 8= 2 7 %=7 #= $) %=7 +>+4-2 ) $7,4 ) -', 2,4 *+> >'* 7+, ('C )A5/,42+ +, $ & ) #??90*( 5,,4,( DE,464 ==8 +)2 +,-,44/',2 =#D)--3 = )#??<0*(& 42 $2 7 6F,4648=#G<)--3 = ) #??G0*( 2 D#,464 ==8 = 88F)--3 = ) #??D0*(8?)--3== 8<,464H2 )) +, )- *-,4', ) ,-',+)2 & +,-2 )) $ 7 7 8== =7 = $2 ZZ /,2;(- 5(++,. ) = 8= 2 6-,,4 ).( 6-+2+* 2 -( , ) = 2=,41-+-,).(,2;,'2'6 5(+3'6- )

19 /A +--() = 9?8 *.,- & ' ( )* == /* ) = 9< *.,-,7/,,41-+-, ).(+, 7 2 =$7 $ 2 = = ) ()/()9,4$6) &P,,$ =4B6 4C6 7%= % 7 9B N 7 ()/( D%82 = $ $ 7, 7 72 $8 8O 4 5)/---6 %=7 72 = 7 $7 ) %= = F 2* )) % #=2 = $) %=7 #=8 :-4,+2 #=) 7 ++,+,44/', =) -) *( 243 () 2-54 ;6+(> 5(',&43-,C'( %=7 2 C5(;,4+)+().)(+1-3 %=7 54(--++* (2 8=2 2 $ 7 =) ()+): 2 2 $ R 4=2 # 2 5) N$%=7 = 7 7 & +,-);,' $7) ) & +,- 73.) $ ) **7/',' & $ 7

20 +- [/- $ $ [, ')- 2>C)A5', $ 84=& ** 6) 7 8 $,4C,'27)'', 7 2 $ = = 2 == 2 $$ 8 4/ 2 ( $4%J&/-$628$ ) /- 72 7$826+**'4',') &.)+( /7+, 7,4',' & $$= 2 +, )- -( $ $ $7 = -(2+1-3, 56', 7(( +,+ 7 ) ()*)/) 3 $ = ) > 2 $ 2 =O > = = 4B6 +--<) / /.---- /)%= 7 7 = +)%= 7 #= 7 7 = 8& =8 7 $2 2 $ /) /,+--<3F /+<-. +) /,+--<3F /+<-A

21 +/ %= #= ;) $ 4 6 > +--<) *(-- %= 7 J #= 2 = $ <) +--;) +--;) /6 /-( <(--- *6 ;( --- +/-- #= = */A++,+--< 3F /(*<. > H--/;3FB 8== =7 = H $ /) 7 +) *)7 #= /) +,+--;) +) A);.. A);.. +,+--;) *) A)A*; /,+--;) = +--;) +;--- %= /+-.-+,+--;) #= 7 J #= 2 = $ > +--() /*;-- 3 +<.;<,+--(

22 ++ 7 $ 2 8== =7=2 $ 7 +--() 7 +--() S > > +--() > 7 $ 2 8== =7=2 $ 7 > $ --/;3FB *--- > $ +<.;/*,+--( //---- S *--+<.;.,+--( 8 7--/;3FB $7 %= 7 #= > +<.;/*,+--( $ > H--/;3FB 8== =7 = H $ +<(* /;3FB

23 +* 7 7 ()*)+% O +--.) +-//) == 7 > H $7) $ O =8 7 4$6 < < =4$6 B$3 34$6 + 07$$34$6 / 07=$4$6 / 963 2*-& / D63/2+- / Q / 06=2+- / B62+- / I / >6J2+- / 7& L 46 % 3== 46 > 9 J7F$ S%$. 4.6 ( /$= % % : / $ 2 2 = = 2 7 // H $7 0& - $$ 7 =$ 2 7 ; 4 ;6 % = = & - - -

24 /$ % 0& - B$ 2 ( 2,7 7 3= %=7 7 2 =87 7 %J $) $ ) : = 4) 2 $ $ 8 7 $ R 4 5)( $8 0 8 B N 72 2 =7 & ) $82 $582 0 & =2 2 ) = O%82 O4 & 2/$ 2//$ =2/$ 2/$ 2/$ 2/$ 8& 2/) 7$2+-) 22+-) 2./-)

25 +( $22/) $$2/) #7=2/-) $2/-) 78 2/- G $: ;)/) 'CB 7, - 7,4',H -(, ) : 8$ 7O %82 #77 7) 2 7 == '()*)*) ) = $& 7 7 = 7) $ ) 2 2 $) $7 2 $ $7 2 )0 7 7# 2 $7H H ) $ $ #= =77;.) ( $ =2 N$ %=7 %=72 > %=7 7 ) $ = $ ) = $ =2 7 = 2 7 $ =) = 82 = ==) '()*)*) #=27 $ =2 8) E 7& /)% 8 7 $ 72 7

26 +; ) +)%87$ 72 7 =) 7 &/-) *) 8 $ $ 2 '()*)*) () < $ 8 == 78 #= &<) ;) 72 *- 2 & /--$) <) &<($).) J $ #7 =&/A;) A)J #7 7 &;-$) ;)+)'CB7,- 1' %82 = 2 # 7 7 7) = 72 5$2 2= == $2 ) 2 7 $ $) $ 72=2 7 =$8 8 = 7) 0 $ =27 7 & /),4)'*-6+4+,+( 2 7 = 7 =2 = $2 ) +) $ ' ()*)*)$7 7546(,4 ) -+)2 +, *) '()*)*) $ $,4647,4', $ )'(>-(',,42+ +, -( '&/6' ')-(( & ' (0++,, 72 43,464 ) 7 7 $ = 72 7$2 =) () '()*)*) $

27 +< (( & 3,+2 B,4 -( 6+**&,4(,;+, & ) ) 5(>4- I7-( (,4;4+,-B,4 ) -0++,-J,4 *+>43B'(>4/- ;+,+(,42 ) 4+, )4 ) -',+, )-& #=.+,*+4-,$ ) ;)*)1'1, ) = = =8 74)2 = 7)6)% $ 2 87$27=)62 82=8 77 R = 7 2 $ ) 0 8 8= '()*)*) 2 7 = $) = 2 = = = = 7 =2 $ $ 7 7 7) = 2 = ) = ) <* 8 //* 7# +(-- )%=882 =7 #= (- '()*)*) 2 + 7) = 8 & 7 72 $ 7 & 2 72 = $2 2$

28 +. $ $ ==778 #=2 $$ $2 2 = ) * 7,4',',4,,4 ) - )+)4 6)%827 =& $ , # = 7,7 78, 7 7, /',4;/ 6'(>,'2& 07 == 2 2 $ 2 72 $ 7 0D $ 4 6) 6'(>,'2B++,K /) =$ #= ==2 & *2 #==2 $ & 2 $2 2 2 =2 272$ 2 '()*)*) = 2 $& =7 2 2 N #= +) #= $ B # = '()*)*) $ 2 3 2= #= = J $ $2 >7 8 '()*)*) %= '()*)*) R 2

29 +A 7=2 '()*)*) 2+--A+-/-// 2 $ 8 ) 7 2& 2,7=7,=2 $=2 0 '()*)*) =2 J 2) *) '()*)*) = $ $ #=2 // 2 = 2 2 $ $ $7 $2 87 =, () & J #7 2 B$2 0 $ 2 2 Q 2 2 >78 2 G =777) ;) B #7 <) 3$$ 2 $ ).) >7 8 + '()*)*) 82 $ 2 $7 7 ==) A) =2 #=2 28 2$ 2 =7) /-) T $ ) //) 2'()*)*) ) /+) $ 7) )26 3,;3,4 -K =7 7) > %=7 >0B+)+)/ +)*)+2 N$%=7 0\1S2 S 4+--(+--.6),42+ +,5**''K 2 #=2 == $ $ 7 =

30 *- 2 # 2 ), ==2 $ '()*)*) 2 $ $ $ 2 > '()*)*)== $ $ $$7 2 = '()*)*) $ 7 5 )

31 ;)().,, * 6'(>,'2,4-(- C)4',' 48 6) 7,7 27 6'(>,'2'(C)4', #??E #??F #?? #? ('6 #('6 8('6 9('6 ('6 #('6 8('6 9('6 ('6 #('6 8('6 9('6 ('6 #('6 8('6 9('6 /',4;', /) 7 X 64',',,4 ) - )26 3,;+, /) $ X +) $ X X X X X X X X X X X X X *) $ X X X X X X X X X X X X $ X ()J $ X X X X X X X X X X X X X ;)J$ #7 X X X X X X X X X X X X X <)N$ X.)> #= X X X X X X X X X X X X A)J X X X X X X /-)%7 X //) X X /+) X /*)'()*)*) = X X X X X X X X X X X /()J X X /;) X X X

32 *+ /<)L7 X X X X X X X X X X X X X N #= X X X X X X X X X X X X X = X X X X 3= 72 $72 X X X X X X X X X X X X X /.)F$ 7 X /A)2 7,454*,44', /)0= X L4 ) -,42+ +, -2'(>*6' /) 7 $ X +)'()*)*) =8 7 2.a. Regionális mhelyek tematikája, indító dokumentum (3 db.) X X X idközi aktualizálás X X 2.b. Helyi települési koordináció útmutató, indító dokumentum X idközi aktualizálás X X záró dokumentum X 2.c. Dokumentációs rendszer és útmutató, a szociális munka eljárásrendje, indító dokumentum (4 db.) X X idközi aktualizálás X X záró dokumentum X 2.d. Foglalkoztathatóság fejlesztése, indító dokumentum X záró dokumentum X 2.e. Elsdleges és másodlagos munkaer-piaci foglalkoztatás elérésének protokollja, indító dokumentum (6 db.) X X

33 ** idközi aktualizálás X X záró dokumentum X 2.f. Támogatott lakhatás protokollja, indító dokumentum (6 db.) X X idközi aktualizálás X X záró dokumentum X *)7$$ X X X *)3$$$ X ()3$$ X X X ;)3$ X X <)3$ X ) $ X A)J7& X /-) X //)J $ X X /+)J7&J X X /*) X X $$ X X X X X X X X X /()J X X X X X X /;)>78 X X X X X /<)T87 $ X /.)T87 X X X X X X X X X X X X /A)T87 8 X X X +-)3 7 $ X +/)3 7 X X X X X X X X X X X X

34 ++)G =7 772 X záró dokumentum X +*)T X X X X X X X X X X X X X X X X 22 X X 372 X X X X 7 X X X X X $8 X X X X J7&F $ 7 X L2>'*,42+ +,-2'(>* 6' /)08= X X X X X X X X X X X X X +) X

35 *( GG5,'26', GG,4+)& 35,'2',6'(>,'2 6'(>,'205,' )2 +,- -((4-+, M /',4;', 5,'2-4B 6 )(4,) (5,'2-4B 6,4 ) - )26 3,;+, +6 5,,47C22/ 5,'2 4B6 '1,,4+)+ *-4,; 2>'* +)2 +, 5,'2-4B 6 )26 3,;+, +&4-2'(>*6,42+ +, 4B6 2>'*,42+ +, 4B 6 ;',B */6;',B,454*,4 4', I=J 4B 6 2>'*B 6'2& +, +6 5,,47C22/ I+ +(,J 5,'2 4B 6,,4,( L??B??M????????? ///) //+)%$ //*)E7# N$$??B??M?????? E#<???? E#<??? # LNO????????? /+/)B=82 $= /++) /+*)T /+()Y == /+;): 7 # O$:$BB OL????????? /*/) 22 27== /*+) =8 # N::$B =$BOL?????? E#<???? E#<??? B 6

36 *; $ # $ /+(--- -./+(--- ==82 $2 # FED# =P??B??M #?????? #?D#???? G<<<DG? DEF?????88<<#?? 9<9????? <EG??? FG? <N??????????? #89???? #99???? (//)E7= / (/*)077= (/A)7= <#N:L$ #???????? DDF???? 9EEE???? 9<9????? #????? D#?F?<F9 (+/)32 = (++) */ */+---- (+*)%= = (+()= /; /;-.--- (+;)18= /<<A /<<A---- (+A)077 = <8N:$??????? 8#DG??? 8#DG??? (*/)> (*+)872$ /(;--- /(;--- (**) (*A)%8=$7= */+---- */+---- E<88< <9:? <GFGFD? #<9E???? 98#???????? FD< <<$NON: =$????????? <G:? <?#8?8? 9?88DG?? #D<#????? <GD8?8F

37 *< (;/)L7 ***</++- - //+<( (;+) (;*) (;A) N:=P??B??M????????? (<)TJT%D3N%%0LT <TLFYI]:^E0S00%J'BJQ_'3: #DFFD $??B??M #?????? #?D#???? G<<<DG? DEF?????88<<#?? 9<9???? E#<??? <EG??? FG? /< <#DD :LQN33F030L <+---- /;(((/<;- /<.A---- /-**((+-- (./;--- FG?

38 *. ;);)+ 78 /,4 0 +)2 & 3 6'(>,'2 /',4;', 5,'2-,4 ) - )26 3,;+,+6 )(4,)( 5,,47C22/ 5,'2-5,'2 '1,,4+)+ *-4,; 2>'* +)2 +, 5,'2- )26 3,;+, +&4-2'(>*6,42+ +, 2>'*,42+ +,,454*,4 4',I=J 2>'*B 6'2& +,+ 6 5,,47C22/ I+ +(,J 5,'2,,4,(,,4,( '6,4-( 4$6 4$6 4$6 4$6 4$6 4$6 4$6 4$6 4$6 4$6 +--.):)$ /+*+*(+- A(---- <.*+-/ )::)$ - */.<;A+ / ( A):)$ - */.<;A+ ;<----- /(/*A.-- ;---- (//A+(*+ +--A)::)$ - */.<;A+ +-/-):)$ - */.<;A+ /<;---- /<<A*; /-)::)$ - */.<;A+ /<+---- /;(*(; //):)$ - */.<;A+ *A;---- /;<A*;-- +( //)::)$ /< /< N <+---- /;(((/<;- /<.A---- /-**((+-- (./;---

39 ;);)*)B4B2C6 B B C :)$ - - :,/) :,+) - - :,*) - - ::)7 &))) - - :::) 7 /--C N /--C #$===$ 7O GD4+),4A,;&/)'(> # 7 4 6)%82 7 ' U O6 $ 7% /) +) % 2 7 % 2 7 % $ - / < < /- @- $ @- - - * < < 2 78 #= 78 # = % $ - - /-- /-- /--

40 @- % J #7 J #7 7 $ - - <( <( <( /-( /;. /A; $ - ;- ;- ;- ;-

41 @/ D +'4 +,-56)'(> : 27 72% 7 = ) $ $ $ 27 7= & == 0= : L D 46 >46 >496 4D6 0 4Q6 L J 0 :46 0 L77 0 F $ = J$ 0 N F= 2$ = 487$6 Q %= 7 0 J &$8 2 07& 3 $7 7# Na

42 @+ 7== 24 5)/---6 D 7 =7 N% #72 72Q ==78) /-,77 ) Y ) $ ) S*= 7# 2 2 $ 2 // 2 2=7# ) 378 ) 72 2$ 27 ) =: = = 2 = =2 $ 2 $ 2 '()*)*)) $82 7) 3 7#2 8 ) $7 $2 = 7) E=(( & 3,+2 : 7 $ O % & $ $ 7 $ # = 4 # $ = =( >%=7 = 7$8& 9 $7 $ '()*)* 7 2 7=) $ 78=$) ===( ) $ 7 $ 22 $ 2= 2$ )8 ) $ 7 $ = $ 2 = 2 $ )8 ) $ $ +-/* ' $2+-/* 7 = ) G 7 2$ ) > %=7 #= 7 4= $ 762 N$%=7 #= +--* $

43 @* 2 == 2 2 =2 78 #= 2 $ 7 )

44 F,'>2>(/,'2'6'(>,C', A)/)G= O 4= O6 B $7 2 7 $ $ =O X D 7 = = A)+) ))O6 X L 4$$ 6 = 78= = 4= A)+) )$)O6 7 4=A)+)))O6 B7 74= A)+)))O6 J 7 4= A)+) ))O6 X 7 7# 7 4=A)+) ))O6 A)+) = = $ 77 A)/) 8O % = 2 7 A)/) =O 4 077U 6 %82==.

45 Figyelem Az oszlopok kitöltése a választott esélyegyenlségi intézményekhez kötdik. A kitöltés eltt kérjük, olvassa el az útmutató vonatkozó részét. családbarát nemek akadálymentesítés fogyatékos emberek roma emberek más csoportok* Esélyegyenlségi intézkedés Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt fenntartá s végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásak or érvényes érték Projekt fenntartá s végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásak or érvényes érték Projekt fenntartá s végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásak or érvényes érték Projekt fenntartá s végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásak or érvényes érték Projekt fenntartá s végén várható átlagos érték Pályázat benyújtásak or érvényes érték Projekt fenntartá s végén várható átlagos érték b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. 1. Esélyegyenlségi munkatárs, felels alkalmazása (I/N) 2. Esélyegyenlségi terv, koncepció megléte (I/N) N I N I 3. Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos bérezésben részesülnek (I/N) 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlségi képzést tart (I/N) 5. Rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlségi Programmal; vagy vállalja, hogy a fenntartott intézményekben az oktatás feltételei, az oktatás hatékonysága és a tanulók hátrányos helyzet szerinti megoszlása és iskolai eredményessége (halmozottan hátrányos helyzet és SNIgény tanulók tekintetében) intézmények között és intézményeken belül jelentsen nem eltér (I/N) 6. Az esélyegyenlségi célcsoportot vagy annak képviselit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) 7. Felmérést készített arról, hogy a tervezett fejlesztés milyen hatással lesz a célcsoport élethelyzetére (I/N) * fbb megállapításokat a szöveges mezben kérjük megjeleníteni. 8. Leghátrányosabb helyzet kistérségben vagy halmozottan hátrányos helyzet településen mködik, fejleszt (I/N) 9. Akadálymentesített épületek száma (darab)

46 @; 10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N) 11. Nk száma a fels-, és középvezetésben (f) 12. K+F területen dolgozó nk száma (f) 13. Részmunkaids foglalkoztatottak száma (f) 14. Távmunkában foglalkoztatottak száma (f) 15. Fogyatékossággal él alkalmazottak száma (f) 16. Roma foglalkoztatottak száma (f) évnél idsebb, határozatlan idej munkaszerzdés keretében foglalkoztatottak száma (f) 18. Pályakezd, határozatlan idej munkaszerzdés keretében foglalkoztatottak száma (f) 19. Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkez munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt illetve elkövetkez 5 évben (f) 20. Bedolgozóként foglalkoztatottak száma (f) 21. Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma (f) 22. Gyesrl, gyedrl, ápolási díjról visszatérk alkalmazása az elmúlt illetve elkövetkez 5 évben (f) 23. Nk száma a foglalkoztatottak közt (f) 24. Rugalmas munkaid-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetsége (I/N) I I 25. A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (I/N) 26. Munkaid-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (I/N) 27. GYES-en, GYED-en lev munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás (I/N) 28. Vállalati, szervezeti családi rendezvények szervezése (I/N)

47 @< 29. A szervezet támogat esélyegyenlségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket (I/N) 30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N) 31. A megvalósítás során eszközöket alkalmaz a célcsoport érdekeinek figyelembevételére, védelmére (I/N) * ezeket sorolja fel a szöveges mezben 32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészít létesítmények tervezésekor a nk és férfiak igényeit (I/N) 33. Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során a célcsoport képviselit bevonja a tervezésbe, megvalósításba (I/N) 34. A projekt végrehajtása során megszület termék és/vagy szolgáltatás más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezbben hat az esélyegyenlségi célcsoportok helyzetére, életminségére (I/N) * indokolja a szöveges mezben 35. Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás (pl. átkelhelyek létesítése, forgalomtechnikai berendezések telepítése) során a nk, idsek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezben 36. A belterületi közútfejlesztés az akadálymentesítés közlekedési feltételeinek megfelel (I/N) * 37. A létrejöv beruházás javít a tömegközlekedési lehetségek elérhetségén (I/N) * indokolja a szöveges mezben 38. Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nk vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nk igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezben

48 @. 39. Elektronikus szolgáltatás fejlesztése során legalább egy esélyjavító funkciót alkalmaz (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezben 40. A közfeladatok és/vagy jogszabályok olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlségi csoport jogi helyzetének a javítását szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezben 41. A közigazgatási eljárások, ügyintézés olyan módosítását tartalmazza a projekt, amely kifejezetten egy esélyegyenlségi csoport ügyféli helyzetének könnyítését szolgálja (I/N) * röviden ismertesse a szöveges mezben 42. A projekt olyan szolgáltatást és/vagy szolgáltatáson belüli speciális elemet tartalmaz, ami egy meghatározott hátrányos helyzet társadalmi csoport igényére tekintettel került kialakításra (I/N) * ezt, ezeket nevezze meg a szöveges mezben 43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejleszt vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlségi célcsoport(ok) képviselivel egyeztetett módon segíti (I/N) 44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejleszt vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglév elítéleteket (I/N) I I Kiegészít, statisztikai információk a projekt által érintett célcsoportra vonatkozóan (adatgyüjtés feltételeit ld. az Esélyegyenlségi Útmutatóban) Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projekt záráskor tervezett érték F Arány a teljes létszámhoz viszonyítva F Arány a teljes létszámhoz viszonyítva

49 @A A. Nk száma Kérjük vegyék figyelembe, hogy a célcsoport a hajléktalanok ellátásával dolgozó szociális szakemberek országosan, akikre nincs ilyen irányú adatgyjtés. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a célcsoport a hajléktalanok ellátásával dolgozó B. Romák száma szociális szakemberek országosan, akikre nincs ilyen irányú adatgyjtés. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a célcsoport a hajléktalanok ellátásával dolgozó C. Fogyatékkal élk száma szociális szakemberek országosan, akikre nincs ilyen irányú adatgyjtés. D. Az m. és n. oszlopokban megadottak milyen csoportra vonatkoznak? Hajléktalan személyek, akik esetében érvényes érték nincs, csak becsült értékek, amely között nagyságrendi eltérések vannak, attól függen, hogy mely lakhatási formákban élket vonunk be az adatgyjtésbe. A megadott érték az effektív hajléktalanokra vonatkozik. na na na na na na na na na na na na E. Rövid, szöveges alátámasztás (csak a *-gal jelölt pontok esetében) - max. 500 karakter

50 ?5(>4-7(( & 3,+2 $4$$6 7O /-)/)$7$ G= 47 ZXZ $ 7 $ O 4=O6 B$7 277$$2778=O %& :)%=7 6%=7 == X 96B$ D6 X X ::)B$ $ 6 $ 96G=7 D6 $ /-)+)$ $ $ 7O 4 /) 2 $ $ O6 E 7 $ 78O

51 (/ *) 7 $ $4()6) 4 /) 2 $ $ O6 E 7 $ 78==O *) 7 $ $4()6)

52 ( Kategóriák Fenntarthatósági szempontok (A szempontok értelmezését az Útmutató a fenntartató fejldés érvényesítéséhez tartalmazza.) Mértékegység Pályázat benyújtásakor érvényes érték Projektzáráskor várható érték Kötelezen megadandó fenntarthatósági indikátorok (jogosultsági kritérium) me ne eti me ne dz teljes vízfelhasználás m a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége M3/f/év 31,6 teljes energiafelhasználás kwh ,9 b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke termelés v. szolgáltatás egysége kwh/m3 10,31 c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e) t/év 19 ártalmatlanításra kerül d) Ártalmatlanításra kerül hulladék arányának mértéke hulladék t 0,59 összes hulladék mennyisége t 53,59 kistérségben él Projektünkre nem e) A kistérségben élk foglalkoztatottságának mértéke foglalkoztatottak száma f vonatkozik Projektünkre a foglalkoztatottak száma f nem vonatkozik f) tudásmegosztásban A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett f/év résztvevk száma 5 munkavállalók száma össz munkavállalói létszám f/év 78 1 Környezeti szempontú tanúsítás szerint mködik I/N

53 (* I/B. Fenntartható fejldést szolgáló tervezési eljárások 2 Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését I/N 3 Környezettudatos tevékenységek 3.a Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja I/N 3.b Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását I/N 3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóságoktatási felels, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) I/N 3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése I/N 3.e Környezeti auditok lefolytatása db/év 3.f tudásmegosztásban A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett f/év résztvevk száma munkavállalók száma össz munkavállalói létszám f/év Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a 3.g kötelez mértéken felüli biztosítása db/év 4. A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg I/N 5. A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselk számára kedvezbb helyzetet eredményez f A fejlesztés idszakában az ökohatékonyságra, projekt környezeti célokra 6. környezetegészségügyi, környezettudatosságot ersít fordított költsége eft feladatokra fordított kiadások projekt összköltsége eft 7. A létrejöv terméket/szolgáltatást minsíti valamely elfogadott környezeti, fenntarthatósági minsítési rendszer szerint I/N 8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bvítésére I/N 9. A tudásmegosztás (képzések, mhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek I/N 10. BAT technológiát alkalmaz (BAT technológiák száma) db Elnyben részesíti környezeti szempontból elnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat 11. a beszerzéseinél I/N Elnyben részesíti a környezeti menedzsment rendszerrel rendelkez beszállítókat az 12. eszközbeszerzés során/tanácsadó, oktató szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során (ezen db beszállítók száma) 13. Elnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél I/N Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, 14. fenntarthatósági ismeretek bvítésére I/N N I

54 II. Fenntartható fejldést szolgáló megvalósítás és fenntartás I./C Természetes térszerkezet megrzése II./A Természeti erforrások megrzése 15. A projekt egyéb fenntarhatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz I/N 16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során I/N A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzet 17. kistérségben található I/N 18. A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint I/N A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti érték vagy 19. értékek megrzéséhez I/N 20. Barnamezs beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú I/N a létrejöv zöldfelület m2 A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az elírt nagysága 21. minimális zöldfelületi arányhoz képest az elírt minimális zöldfelület m2 nagysága A zöldfelület kialakítás során az shonos növényfajokat, a tájegységnek megfelel 22. fajkompozíciók elnyben részesítése I/N A fenntartható mobilitiás biztosítása a települési funkciók megfelel tervezésével 23. (településtervezés) I/N Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetségi) szempontok 24. érvényesítése I/N teljes vízfelhasználás m3 25. Fajlagos vízfelhasználás csökkentése termelés v. szolgáltatás egysége változó teljes energiafelhasználás kwh 26. Fajlagos energiafelhasználás csökkentése termelés v. szolgáltatás egysége változó 27. Jobb összesített energetikai jellemzkkel rendelkez épületek száma db Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minsítéssel bíró 28. eszközökkel elért megtakarítás kwh alapanyag t 29. Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése termelés v. szolgáltatás egysége változó csomagolóanyag mennyiség t 30. Fajlagos csomagolóanyag mennyiség csökkentése termelés v. szolgáltatás egysége változó Megújuló energia arányának növelése a teljes megújuló energia 31. energiafelhasználáson belül felhasználás kwh

55 (( II/B Jó környezet- és egészség állapot megrzése teljes energiafelhasználás kwh Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és 32. alkalmazása db 33. Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése hasznosításra átadott hulladék menny. t összes hulladék mennyisége t Másodlagos alapanyagfelhasznalás arányának növelése a teljes másodlagos alapanyag t 34. alapanyag felhasználáson belül összes alapanyag t 35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során I/N I I árutonna közúti árutonna km Közúti szállítás intenzitásának csökkentése km 36. összes árutonna km km 37. Gépkocsi használat csökkentése db Él utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak mentén az elhelyek védelmét és a 38. környezetszennyezés mérséklésének megfelel erdsávok és cserjék telepítése (ha nem km kötelez) 39. A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja I/N A létrejöv létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon 40. terheléscsillapító intézkedések történnek I/N Felhasznált veszélyes anyag mennyiség csökkentése, helyettesítés nem veszélyes, kevésbé 41. veszélyes anyagokra kg/év ártalmatlanításra kerül 42. Ártalmatlanításra kerül hulladék arányának csökkentése hulladék t összes hulladék mennyisége t 43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése t Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett összes hulladék mennyiségének 44. arányában t 45. Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e) t/év összes szennyvíz t Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése termelés v. szolgáltatás 46. egysége változó Szennyvizek szennyezanyag tartalmának csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, 47. BOI) kg Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának 48. növelése alkalom/év

56 (; II/C. Társadalmi felelsségvállalás 49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben I/N N I 50. Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mértékének növelése eft/f Egészségmegrz munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegminség 51. stb.) érdekében vagy a jogszabályi elírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eft/f eszköz beszerzés Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalóak, kedvezményezettek számának 52. növelése a helyi munkavállalók arányának szintentartásával f 53. Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak I/N kistérségben él 54. A kistérségben élk foglalkoztatottságának növelése foglalkoztatottak száma f a foglalkoztatottak száma f 55. Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva eft Önkéntes gondnokság: mködési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának 56. segítése (ellátott terület nagysága) m2 Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia helyi energia felhasználása kwh 57. használata teljes energiafelhasználás kwh 58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma db 59. Környezeti szponzorálások eft/év 60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma db/év

57 >- 4 >- 4 2(H ) 1. % ( #2 $ 2 = 7= 7$ $ $) $7 22( 7 $ $ ) 3. % 2 7 $7 2( $ = ) 4. % ( 9 7 $ = 7) 5. > $ = 42( = 6 7 $ $ 7 +./,+--;) 4X::) +*)6 % ) $ ) $ #2 # $$) 6. % ( 2 $ $ $ 7=) 7. 7$2$ =#2 2( ) ) ) )* ( 72 =2 7/;,+--;)4X::)+.)6>E78 7 7) #2 $ 2( = = $ 2 $7 +/<,/AA.) 4X::) *-6 % 7 A+)` 4(6 $$8 82 ') /*,) ` 4;6 = $ = H8)

58 (. 11. >277' #=2 2( 87 # $7 2 J 4J6 7 4= $87) 12. $& aaaa)) 4/( $ =62 aaaa)) 2 aaaa)) $ aaaa)) =72 aaaa)) 2 aaaaa =72 aaaaa 97 7=) L 7 =) 13. > ( = 2 7 # 2 H 7 = H = $ 7 = $ ))6=) 14. > 7 7# 2( # $ 7 =) $( 2( 7 2 $7=& - = 2 7 <(C $ $ 2 - = =2 7 ) 16. % 2 7 B U 2( 2 $ $2 = = )% $ $2 * ) U $ ) = 2 7 = #= ) 17. > 2 7 %= #= 2( 37) 18. L7 27 2( - $7 0'J & -/)//-() =(-C[

59 (A /A) 7 'B') 'B =46=8$7 ) L 7 'B' /A)9 7 'B2 $ 'B ) 'B = 46 = 8 $7 ) /A)D 7 'B2 7 = 7 $ 8 = 'B ) 'B 8 46=8$7 ) /A)Q 7'B2 'B ) = 7 $ 8 = 8= 'B ) 'B =46=8$7 ) +-) L ( $ =) +/) E 277 9;;)A 2( 2 = == 7 ) ++) 98 $ 2 7 2( 7 7 =7 $) +*) 2 7 $ 2( 7 $ = $ U D/- $) 2 7 $ 7 2( $ = $) 25. % 2 7 $ 7 4 $ = O6 L - 8 ) ) - 8 ) 26. /AA+) XXXE:::) =7 /() ` 2( $ 87 = 7 $) ( +/<,/AA.)4X::)*-)6% 72 8= 7 = $ $7 $ 2 8) 28. % 2 7 C( 2/-.*,+--;0% () $ $ = * $ 8 6+(, )

60 ;- 29. >2 7 = H ') /*,) ` 2( +/<,/AA.)4X::)*-)6% H $7 7 7' 7 $ = 2 =7= ) *-) E 2 7 * $ ( 87 6 =*) */) L7 27 U 9; $ $) *+) L ) 2( /A)877$8 77 O %&92+--.)$/.) D# (/4/-, ) 7= 2 72 L = ) 4 67/ = = = $ = :7 > 7 87 = 5 /--C = $ = 2 2 0JB 2 =2 = U D)*) =

61 ;/ 72= 7 & ' J== % 2 7 $ 7 = % 78 #= J 2 4 Budapest, február 18. dátum Aláírás Név: Vecsei Mikós Beosztás: kuratóriumi elnök Budapest, február 18. dátum Aláírás Név: Ikvai - Szabó Imre Beosztás: kuratóriumi elnök

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS azonosító száma: TÁMOP3.4.38/2296 A (fő)kedvezményezett neve: Avastetõi Általános, MagyarAngol Két Tanítási Nyelvû skola és Alapfokú Mûvészetoktatási 1. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁS JELENTÉS 1. Jelentés azonosító

Részletesebben

A) Esélyegyenlőség érvényesülése

A) Esélyegyenlőség érvényesülése Projekt Adatlap 3. számú melléklet A) Esélyegyenlőség érvényesülése A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő azonosító száma: ÉAOP-4.1.1/2F-2f-29-28 3. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése

KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5527 Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: (06) 66-585-520; Fax: (06) 66-585-521 KTÉ Környezeti Teljesítmény Értékelésének bevezetése ÁROP-1.A.2/A-2008-0040 azonosító jelű pályázathoz

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Horizontális politikák érvényesülése a projektekben Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel a projektekben Környezeti fenntarthatóság Esélyegyenlőség Jogkövetkezmények Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése A nemek közötti egyenlőség

Részletesebben

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP

Kiinduló érték. Mértékegysé g. forrása OSAP 5.7. Számszerűsíthető eredmények (becslés) Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban a Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat

Részletesebben

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság)

Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A fenntarthatóságot segítő regionális támogatási rendszer jelene és jövője ÉMOP - jelen ROP ÁPU Horizontális szempontok (esélyegyenlőség, fenntarthatóság) A környezeti fenntarthatóság érvényesítése A környezeti

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12. Tényleges kezdet dátuma: 2009-02-12 Várható befejezés dátuma: 2010-08-31 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-13 Záró dátum: 2010-02-12 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Projekt adatlap. a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Projekt adatlap a Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért c. komponenséhez Kódszám: KDOP-4.1.1./F -11 NYDOP-4.1.1./D-11

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL

VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT BEVEZETÉSE A LAMON KFT-NÉL GOP-2.2.1-08/2-2008-0007 ESETTANULMÁNY A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁRÓL Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A cég adatai... 3 2. A cég bemutatása...

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

Környezeti fenntarthatóság

Környezeti fenntarthatóság Környezeti fenntarthatóság Cél: konkrét, mérhető fenntarthatósági szempontok vállalása, és/vagy meglévő jó gyakorlatok fenntartása. 5 FŐ CÉLKITŰZÉS I. A környezeti követelmények elfogadása és megtartása

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-10-01 Záró dátum: 2010-06-16 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és értékelői számára

Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és értékelői számára Esélyegyenlőségi Útmutató Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program pályázói és elői számára 2007. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1. HOGYAN SEGÍT AZ ÚTMUTATÓ?... 4

Részletesebben

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV

LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM FENNTARTHATÓSÁGI TERV 1 Az Egyetem a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0022 Aktív szakmai fejlesztés az LFZE Doktori Iskolában című projekt megvalósítása során a fenntartható fejlődés,

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.10.21 Záró dátum: 2011.04.20 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM PROJEKT ADATLAP A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM ÉLŐHELYVÉDELEM, -HELYREÁLLÍTÁS, VONALAS LÉTESÍTMÉNYEK TERMÉSZETKÁROSÍTÓ HATÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSE C. ELŐKÉSZÍTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ KÓDSZÁM: KEOP

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró dátum: 2012.07.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.13 Záró 2012.07.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 1. A JELETÉS AZOOSÍTÓ ADATA: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009-08-05 Záró dátum: 2010-02-05 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52.

KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 52. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve

Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Az Országos Széchényi Könyvtár Fenntarthatósági Terve Készült: Budapest, 2009. január 14. TARTALOM PREAMBULUM...3 HELYZETFELMÉRÉS...4 I. KÖRNYEZETTUDATOS MENEDZSMENT ÉS TERVEZÉS...5 I./A Környezeti menedzsment

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program

PROJEKT ADATLAP. a Környezet és Energia Operatív Program PROJEKT ADATLAP a Környezet és Energia Operatív Program Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra c. pályázati felhívásához Kódszám: KEOP 7.9.0/12/A Érvényes: 2012. november.-től

Részletesebben

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A projekt azonosító száma: TÁMOP3.1.408/220080115 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.29 Záró dátum: 2010.07.28 A projekt megvalósításának

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Milánkovich György 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 200.2.0 Záró dátum: 20.05.30 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program

Projekt adatlap. Észak-magyarországi Operatív Program Projekt adatlap Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés c. pályázati felhíváshoz Kódszámok: ÉMOP-4.2.1/B-12 1 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT

KEZDÉSI IDŐPONT BEFEJEZÉSI IDŐPONT Projektmenedzsment szervezet felállítása PR PIU szervezet/tagok PR feladatok végzése a kommunikációs terv alapján PIU szervezet, ill. tagjainak Lehetséges kockázatok felmérése Válságkommunikációs terv

Részletesebben

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

Projekt adatlap. az Észak-magyarországi Operatív Program. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére Projekt adatlap az Észak-magyarországi Operatív Program Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. pályázati felhívásához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Fenntarthatósági szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi útmutató

Esélyegyenlőségi útmutató Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Esélyegyenlőségi útmutató az Államreform operatív program és az Elektronikus közigazgatás operatív program projekt gazdái, pályázói és értékelői számára

Részletesebben

KÖZOP

KÖZOP KÖZOP-5.2.0-07-2008-0001 28. Projekt státuszjelentés (PSJ) A dokumentum a projekt műszaki és pénzügyi készültségét mutatja be, felsorolja a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat, felmerült problémákat,

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ

A projekt azonosító száma: TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kríziskezelõ Központ 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.04.21 Záró dátum: 2011.10.20 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12. Tényleges kezdet dátuma: 2011.06.01 Várható befejezés dátuma: 2013.05. 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.07.13 Záró dátum: 2013.01.12 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020

Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Az új Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Dr. Mezei Dávid Agrár-vidékfejlesztési stratégiáért felels helyettes államtitkár 2014. október 29. Budapest, VHT Szakmai napok Az új Közös Agrárpolitika (KAP) 2014-2020

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése c. kiemelt projekt konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2015-5.7.0 Érvényes: 2015. május

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (KHG) tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-3.2.1/KHG PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Könnyített elbírálású projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Könnyített elbírálású projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz.

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz. I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.3 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE 1.1.

Részletesebben

Általános megjegyzések

Általános megjegyzések Általános megjegyzések Az intézkedésre vonatkozó rendelettervezet szerint a kedvezményezett kizárólag induló vállalkozás lehet. Igaz-e ez a korlátozás azokra a fiatal mezőgazdasági termelőkre is, akik

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01. Tényleges kezdet dátuma: 2011.12.01 Várható befejezés dátuma: 2014.07. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.12.01 Záró dátum: 2012.06.01 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Krsjákné Bodrog Csilla

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Krsjákné Bodrog Csilla 3. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.07.24 Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.07.01 Záró dátum: 2011.01.23 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható bee: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 149. szám 25071 V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei A vidékfejlesztési miniszter 113/2012. (XI. 9.) VM rendelete egyes agrár- és vidékfejlesztési támogatási tárgyú

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011.február

Részletesebben

Európai Unió környezetpolitikája

Európai Unió környezetpolitikája - Tájékoztató rendezvény - Fenntarthatósági ismeretek 2010. április 1. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Mai nap témái - Esélyegyenlőség, fenntarthatóság - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások megerősítése

Részletesebben

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola

A projekt azonosító száma: TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0015 A (fő)kedvezményezett neve: Bátai Általános Mûvelõdési Központ Hunyadi János Általános Iskola 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.01 Záró dátum: 2010.10.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.01.24 Záró dátum: 2012.02.29. Tényleges kezdet dátuma: 2010.07.01 Várható befejezés dátuma: 2012.02. 4. SZÁMÚ ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 212.1.24 Záró megvalósításának tényleges kezdete és befejezése: A jelentés

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 4. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009.június 24-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009.június 24-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2009.június 24-én tartandó ülésére Tárgy: Enying Város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című projekt I. fordulójához kapcsolódó vállalt feladatok

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji Kistérség Fejlesztési

Részletesebben

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével

Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló. energiaforrások felhasználásának lehetőségével PÁLYÁZATI ADATLAP KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Távhő-szektor energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségével c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok

SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu. Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft www.survive.hu www.zolduzlet.hu Mintaprojekt Zöldülnek a Királyok Előzmények Fogyasztói elvárások a környezetbarát üzletvitel tekintetében A

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02. Tényleges kezdet dátuma: 2011.10.01 Várható befejezés dátuma: 2012.12.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02. Tényleges kezdet dátuma: 2011.10.01 Várható befejezés dátuma: 2012.12. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.10.01 Záró dátum: 2012.05.02 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált innovációs klaszterek közös technológiai innovációjának támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.2.1 1 PROJEKT ADATLAP 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

Projekt adatlap a Észak-Alföldi Operatív Program keretében, a Dél-Alföldi Operatív Program, és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében

Projekt adatlap a Észak-Alföldi Operatív Program keretében, a Dél-Alföldi Operatív Program, és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében Projekt adatlap a Észak-Alföldi Operatív Program keretében, a Dél-Alföldi Operatív Program, és a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése támogatására

Részletesebben

6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 6. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2014.02.03. Záró dátum: 2014.08.02. A projekt megvalósításának tényleges kezdete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. Állattartó telepek korszerűsítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ Állattartó telepek A támogatás célja: A Felhívás alapvető célja az állattartó gazdaságok versenyképességének javítása, az ágazat foglalkoztatotti számának növelése és a hozzáadott

Részletesebben

a 2009. augusztus 1. 2013. június 30.

a 2009. augusztus 1. 2013. június 30. TIT Jurányi Lajos Egyesülete 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. Tel: 42/507-280; Fax: 42/507-281; E-mail: tit@titonline.hu Akkreditált felnőttképző intézmény: FAT AL-1361 Nyilvántartási szám: 15-0276-05

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE FENNTARTHATÓSÁGI TERV SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK FENNTARTHATÓSÁGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY

DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE AJÁNLÁSOK FENNTARTHATÓSÁGI TERVHEZ SZAKÉRTŐI TANULMÁNY VIAD ORO K ÖZIGAZGATÁSFEJLESZTÉSI T ANÁCSADÓ ÉS S ZOLGÁLTATÓ KFT. 8230 B ALATONFÜRED, V AJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 AROP. PALYAZAT@ YAHOO. COM DÉVAVÁNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása. tárgyú pályázathoz I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.1.1 1 PROJEKT ADATLAP 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.01.01 Záró dátum: 2011.08.07. Tényleges kezdet dátuma: 2011.01.01 Várható befejezés dátuma: 2012.09.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.01.01 Záró dátum: 2011.08.07. Tényleges kezdet dátuma: 2011.01.01 Várható befejezés dátuma: 2012.09. 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 211.1.1 Záró dátum: 211.8.7 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA FENNTARTHATÓSÁGI TERVE InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk

Green Dawn Kft. Bemutatkozunk Green Dawn Kft Bemutatkozunk Cégtörténet, tevékenységek Társaságunk 2006-ban alakult, fő tevékenységi körünk az energetika és az energia rendszerek optimalizálása. Jelenleg az alábbi szolgáltatásainkat

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése

KEZDÉSI IDŐPONT. PIU szervezet, ill. tagjainak kiválasztása. Lehetséges kockázatok felmérése. Válságkommunikációs terv készítése Kedvezményezett neve: Kelet Nyírség Víziközmű Beruházási Társulás Projekt címe: Kelet Nyírség szennyvízelvezetési és tisztítási projekt Azonosító adat: KEOP-1.2.0./1F-2008-0015 Jelenlegi helyzet áttekintése:

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma:

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: Záró dátum: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: 6. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2011.09.24 Záró dátum: 2011.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és befejezése:

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára

Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Té Tréning anyag döntéshozók és politikusok számára Résztvevők bemutatkozása és a képzés bemutatása Előadó bemutatkozása tk Résztvevők bemutatkozása A tréning tartalmának és cáljának bemutatása Előadás,

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) A költségvetési szerv megnevezése: Földeák-Óföldeák Községek Körjegyzségi Hivatala Rövid neve: Körjegyzségi Hivatal Törzsszáma: 357447 2.) Székhelye: 6922 Földeák,

Részletesebben

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul.

Tájékoztató. A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek korszerűsítésére irányul. Tájékoztató Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, Ügyfeleinket, hogy megjelent a Baromfitartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás! A pályázati kiírás elsősorban az baromfitartó gazdaságok telephelyeinek

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület január 5-ei rendkívüli ülésére Budakalász Város Polgármestere 1/2012. (I.5.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. január 5-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL, A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1892 JELENTÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI RÁFORDÍTÁSOKRÓL,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. Projekt adatlap a Társadalmi Megújulás Operatív Program A oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.3-11/1 Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Projekt adatlap. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.1.1/B PROJEKT ADATLAP

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben