Heves Megyei képességmérések. Készítette: Nagyné Seres Magdolna Eger,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heves Megyei képességmérések. Készítette: Nagyné Seres Magdolna Eger, 2009. 09. 24."

Átírás

1 Heves Megyei képességmérések Készítette: Nagyné Seres Magdolna Eger,

2 Intézetünk bemutatása

3 Intézetünk bemutatása Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézménye Tevékenységünk területei: 1. Szaktanácsadás, mentorálás 2. Pedagógiai értékelés 3. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4. Pedagógiai tájékoztatás, információszolgáltatás 4.1. A Pedagógiai Szakkönyvtár és Tankönyvbemutató hely 4.2. Az intézet kiadványozási, nyomdai, másolatszolgáltatási tevékenysége 4.3. Külső kommunikáció 4.4. Külkapcsolatok, nemzetközi tevékenység

4 Intézetünk bemutatása 5. Tanügyigazgatás, pedagógiai tanácsadás 5.1. Szakképzés 5.2. Óvodai nevelés 6. Tanulótájékoztató-, tanácsadó szolgáltatás 6.1. Gyermek- és ifjúságvédelem 7. Pályaválasztási tanácsadás 8. Pedagógus-továbbképzés 9. Tehetséggondozás, versenyeztetés, felzárkóztatás 9.1. Versenyszervezés 9.2. Tehetséggondozás 9.3. Alapfokú művészetoktatás 9.4. Integrált nevelés 10. Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ működtetése a kompetenciaalapú oktatás bevezetésének segítése

5 Pedagógiai értékelés Pedagógiai értékelés feladata: A feltárt eredmények visszajelzése, visszacsatolása, A diagnózis ismeretében hatékony segítség nyújtása a pedagógiai folyamatok optimalizálásában, A mérés eredményeit felhasználva alakítjuk a tanítási-tanulási folyamatot.

6 Feladatunk A pedagógusok értékelés-módszertani kultúrájának fejlesztését: tájékoztatók tartása, kihelyezett előadások, konzultációs lehetőségek, módszertani segédanyagok biztosítása, országos és megyei mérések tapasztalatainak beépítése az intézményi gyakorlatba, tanfolyamok tartása

7 Tevékenységünk Mérés-értékelés, mérőeszköz-fejlesztés Pedagógiai hozzáadottérték-számítás Mérőlap-csomagok összeállítása: osztályonként, tantárgyanként, nevelési eredményvizsgálat, készség-, képességvizsgálatok gondolkodást, logikát vizsgáló tesztek, kompetenciamérések, minőségbiztosítással kapcsolatos mérések helyzetkép feltárása, komplex hatékonyságvizsgálat, egyéb

8 Képességmérések BGR keretében 55 intézmény Fenntartói megrendelés alapján 1. o tanulói képességmérés (bemenet kimenet) 2. o követő mérés (bemenet kimenet) 4. o tanulói képességmérés (bemenet kimenet)

9 A mérőeszköz bemutatása A mérés két feladatlap-sorozatból álló eszközrendszerét Dr. Tímár Éva állította össze (Békés Megyei Pedagógiai Intézet). Olyan feladatrendszerről van szó, amellyel az írni, olvasni még nem tudó gyermekek csoportos adatfelvételi formában dolgozni tudnak.

10 A mérőeszköz bemutatása A mérőeszköz két részből áll: Feladatlapok a tanulási képesség vizsgálatához I. Feladatlapok a tanulási képesség vizsgálatához II.

11 A mérőeszköz bemutatása Az I. jelű füzet tesztsorozata a megismerő folyamatok közül a vizuális észlelést, a figyelemkoncentrációt, az analizáló-szintetizáló és azonosító készséget, a különböző relációszókincs-elemeket és a számfogalmat vizsgálja az alábbi szerint: Az első feladatlappal figyelem-koncentrációról és azonosítási képességről szerezhetünk információkat. A második feladatlap az elsőnél nehezebb ábrasorral teszi próbára a gyerekek elemzőképességét. Itt sok esetben igen kis eltéréseket mutató párokról kell eldönteni, hogy van-e közöttük különbség.

12 A mérőeszköz bemutatása A harmadik feladatlap megoldásakor geometriai formák másolásával mutatják be a gyerekek alak- és méretlátó képességüket, s a finommotorikus koordinációjuk fejlettségét. A negyedik feladatlappal is a gyermekek vizuális funkcióinak fejlettségére próbálunk következtetni. Hiányos rajzok kiegészítésével vizsgáljuk a vizuális zártság, globális észlelés területét. Az ötödik feladatlap a szókincs vizsgálatát tűzi ki célul. A következő matematikai relációk ismeretéről van benne szó: fele, legtöbb. A hatodik feladatlap is matematikai relációkat tartalmaz. A legkevesebb, több, mint és az ugyanannyi jelentésének megértését vizsgáljuk ezzel az eszközzel.

13 A mérőeszköz bemutatása A hetedik feladatlappal a térirányok ismeretéről tehetnek tanúbizonyságot a gyerekek. A nyolcadik feladatlapon tízes számkörben történő számlálást kell végezni a gyerekeknek. A kilencedik feladatlapnál részben fogalomismeretre, részben összetett gondolkodási műveletre esik a hangsúly. Egyrészt az élőlény fogalmának tartalmát, másrészt egy tagadással megadott utasítás értelmezését vizsgáljuk. A tizedik feladatlappal a természet- és társadalomismeretre vonatkozó témákkal vizsgáljuk a gyerekek gondolkodási képességét, elsősorban az összefüggések felismerésének képességét.

14 A mérőeszköz bemutatása A II. jelű füzet tesztsorozata 4-8 éves gyermekek általános kognitív képességének bemérésére alkalmas. A feladatlapok tartalmába az I. füzethez képest néhány új elem is bekerül: az értékelés-tervezés művelete, akusztikus memóriapróba, általános szókincs, alakfelismerés, fogalomismeret (természetismeret, társadalomismeret): Az első feladatlap a figyelemkoncentráció mellett a monotónia-tűrés és a tempó mérésére is szolgál. A második feladatlap három feladat segítségével bonyolult gondolkodási műveletet vár el a gyerekektől. Előre nem megadott rendező elvek alapján kell két halmazba sorolni az elemeket.

15 A mérőeszköz bemutatása A harmadik feladatlap játékos formában oldat meg értékelést, tervezést, analízist, szintézist igénylő feladatot. A negyedik feladatlap elsősorban egy akusztikus memóriapróba. Az ötödik feladat komoly analizáló-képessége és figyelmet vár el a gyerekektől. Az alakfelismerés mellett a pár fogalmának ismerete is nehezíti a feladatot.

16 A mérőeszköz bemutatása A hatodik feladat is a gondolkodási képesség mérésére szolgál. Hibás ábrákat kell a gyerekeknek analizálni és megjelölni a hibás részleteket. A hetedik feladatban fogalomismeretről tesznek bizonyságot a gyerekek. A találós kérdésekként megfogalmazott kijelentésekkel szívesen dolgoztak minden iskolában. A nyolcadik feladatlapon az azonosítás műveletével, alak- és formafelismeréssel találják szembe magukat a tanulók.

17 A mérés célja: A méréssel az első osztály elején bemeneti diagnózist rögzítettek a tanulási képesség néhány kulcseleme terén, tanév végén a tanulók fejlődését vizsgáltuk önmagukhoz mérten az első osztályos tanulók diagnosztikus vizsgálata a tanulás folyamatában döntő készségek, képességek mérése, hogy az iskolák, a tanítók a tanulók képességeinek fejlettségéről részleges ismeretek, viszonyítási alapok birtokába jusson. kimenetkor a tanév végén annak vizsgálata, hogy a tanítók, valamint a fejlesztő pedagógusok céltudatos munkája mennyire bizonyult hatékonynak, sikeresnek, a tanulók önmagukhoz mért fejlődésének mérése, a hozzáadott pedagógiai érték mérése.

18 Minta Létszám: Önkormányzati fenntartású iskolába jár : 462 fő 448 fő írt Nem önkormányzati fenntartású iskolába jár: 143 fő 133 fő írt Összesen: 605 fő 581 fő írt Az osztályok száma: Önkormányzati fenntartású iskolában: Nem önkormányzati fenntartású iskolában: Összesen: 19 db osztály 6 db osztály 25 db osztály

19 Adatfelvétel A külső felmérésvezetők dolgoztak az osztályokban a gyerekkel, az osztályban tartózkodtak az osztálytanítók is, de nem ők vezették az adatfelvételt. A felmérésvezetők az Eszterházy Károly Főiskola hallgatói és a pedagógiai intézet munkatársai voltak. Minden iskolában volt pedagógiai intézeti munkatárs, akik összefogták az adott intézményben a felmérést. Jegyzőkönyvet készítettek a mérés vezetői és az osztálytanítók is. A felmérés előtt május 11-én a felmérésvezetők felkészítése megtörtént

20 Városi szintű elemzés A teljes városi minta átlaga: 84,64 % / 7,86 % - kal magasabb a szeptemberi mérésnél / Relatív szórás: 24,65 % Önkormányzati fenntartású iskolák átlaga: 84,75 % Nem önkormányzati fenntartású iskolák átlaga: 83,25 %

21 %-os megoldás A feladattal mért képesség ( I. füzet) B:76% K:79,61 % 1. Figyelemkoncentráció, azonosítási képesség B: 59 % K:68,55 % 2. Elemzőképesség: kis eltéréseket mutató párok közötti különbség felismerése B: 33 % K: 59,83 % 3. Geometriai formák másolása alak-és méretlátó-képesség; finommotorikus koordináció B: 61% K: 71,80 % 4. Vizuális funkciók fejlettsége globális észlelés, vizuális zártság: hiányos rajzok kiegészítése B: 82 % K: 93,60 % 5. Szókincs vizsgálat, matematikai relációk ismerete: fele, legtöbb fogalmak ismerete, alkalmazása B: 88 % K: 91,23 % 6. Matematikai relációk vizsgálata: legkevesebb, több mint, ugyanannyi fogalmak ismerete, alkalmazása B: 92 % K: 97,36 % 7. Térirányok ismerete B: 88 % K: 96,58 % 8. Tízes számkörben történő számlálás B: 80 % K: 91,18 % B: 85 % K:93,30 % Fogalomismeret: élőlények fogalma; összetett gondolkodás vizsgálata: tagadással megadott utasítás értelmezése Természet és társadalomismeret: gondolkodási képesség és összefüggések felismerésének képessége

22 %-os megoldás A feladattal mért képesség ( II. füzet) B:90 % K: 87,10 1. Figyelemkoncentráció, monotóniatűrés, tempó B: 65 % K: 82,03 % 2 Bonyolult gondolkodási művelet: halmazokba sorolás, előre nem megadott rendező elv alapján B: 96 % K: 86,46 % 3 Értékelés, tervezés, analízis, szintézis: labirintusban való tájékozódás B: 89 % K: 96,06 % 4 Akusztikus memóriapróba B: 62 % K: 75,01 % 5 Analizáló képesség, figyelem, alakfelismerés, a pár fogalmának ismerete B: 70 % K:76,26 % 6 Gondolkodási képesség: hibás ábra analizálása, jelölése B: 94 % K:91,16 % 7 Fogalomismeret: találós kérdések segítségével B: 77 % K: 97,16 % 8 Azonosítási művelet, alak és forma felismerés

23 Iskolánkénti eredmények a városi átlaghoz viszonyítva , ,64 86, ,98 83,79 84, ,96 81, Ö 11. Ö 12. Ö 21 Ö 31. Ö 32. Ö 41. Ö 42. Ö 43. Ö 44. Ö 51 N 61. N 71. N 81.

24 Iskolánkénti és tagiskolánkénti eredmények a városi átlaghoz viszonyítva 90 88, ,64 86, ,98 83,79 84, ,96 81, Ö 11. Ö 12. Ö 21 Ö 31. Ö 32. Ö 41. Ö 42. Ö 43. Ö 44. Ö 51 N 61. N 71. N 81.

25 A városi eredmény az I. füzetben Figyelemkoncentráció Elemzőképesség Alak-és méretlátás Vizuális funkciók Szókincs Matematikai relációk Térirányok Tízes számkör Fogalomismeret Összefüggések felism.

26 A városi eredmény a II. füzetben Monotónia-tűrés Bonyolult gondolkodási műv. Értékelés, tervezés, analízis, szintézis, Akusztikus memóriapróba Analízis Gondolkodási képesség Fogalomismeret Azonosítás művelete

27 Város iskoláinak eredménye az I. füzetben Ö 11. Ö 12. Ö 21. Ö 31. Ö 32. Ö 41. Ö 42. Ö 43. Ö 44. Ö 51. N 61. N 71. N Figyelem-koncentráció Elemzőképesség Alak-és méretlátás Vizuális funkciók Szókincs Matematikai relációk Térirányok Tízes számkör Fogalomismeret Összefüggések felism.

28 Város iskoláinak eredménye a II. füzetben Ö 11. Ö 12. Ö 21. Ö 31. Ö 32. Ö 41. Ö 42. Ö 43. Ö 44. Ö 51. N 61. N 71. N Figyelem-koncentráció Elemzőképesség Alak-és méretlátás Vizuális funkciók Szókincs Matematikai relációk Térirányok Tízes számkör Fogalomismeret Összefüggések felism.

29 Átlag A szülők iskolai végzettsége és az iskolaátlag közötti kapcsolat 90 Ö11 N71 Ö43 Ö21 85 Ö42 Ö31 N61 Ö41 Ö51 N Ö % 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110% 115% 120% 125% 130% Szülői végzettség

30 Város iskoláinak eredménye az I. füzetben Ö 11. Ö 12. Ö 21. Ö 31. Ö 32. Ö 41. Ö 42. Ö 43. Ö 44. Ö 51. N 61. N 71. N Figyelem-koncentráció Elemzőképesség Alak-és méretlátás Vizuális funkciók Szókincs Matematikai relációk Térirányok Tízes számkör Fogalomismeret Összefüggések felism.

31 Város iskoláinak eredménye a II. füzetben Ö 11. Ö 12. Ö 21. Ö 31. Ö 32. Ö 41. Ö 42. Ö 4 Ö 51. N 61. N 71. N Monotónia-tűrés Bonyolult gondolkodási műv. Értékelés, tervezés, analízis, szintézis, Akusztikus memóriapróba Analízis Gondolkodási képesség Fogalomismeret Azonosítás művelete

32 Az 1. osztály tanulóinak eredménye az osztály átlagához viszonyítva ,19 98,02 89,11 99,01 93,07 89,11 87,13 93,07 90,1 84,16 88,12 96,04 88,12 88,12 84,16 86,14 83,17 84,16 90,1 89,11 90,1 84,16 74,26 71, ,

33 Az 1. osztály tanulói által elért eredmények

34 7.osztály neveltségiszint-mérés A mérés célja A méréssel a hetedik osztályos tanulók érzelmi kompetenciáját vizsgáltuk. információt kapjunk, hogy mi motiválja az iskolai munkára leginkább a gyereket.

35 A mérés célja Képet kapjunk a tanulók érzelmi intelligenciájáról, a saját magukkal bánni tudás és a társas kapcsolataik kezeléséről. A konfliktusok kezeléséről Hogyan bánnak az érzelmeikkel, az érzelmek kimutatása, észlelése. Önuralom, önbizalom fejlettsége Kötelességtudat, kitartás, hozzáállás/karakánság vizsgálata

36 A vizsgálat tartalma A konfliktuskezelési tulajdonságokat vizsgáló eszközzel - TÍMÁR KKT - az érzelmi intelligencia területéhez tartozó tényezőkről gyűjtünk információkat A motivációs mérés eszközével, a GÁTI-MOT (röviden MOT) kérdőívvel arról szerezhetünk információt, hogy mi motiválja az iskolai munkára leginkább a gyereket az alábbiak közül: kötelességtudat, kitartás, önbizalom.

37 A vizsgálat eszközei A kérdőív két részből áll, az A rész, a TÍMÁR KKT 38 kérdést tartalmaz, mely öt alskálára oszlik. A B rész a GÁTI-MOT, 19 kérdésből áll és három alskálát alkot.

38 A TÍMÁR KKT kérdőív alskálái Kapcsolattartás másokkal: 1.,5.,7.,8.,11.,20.,24.,29.,36. kérdés Konfliktusok kezelése: 4.,6.,9.,12.,13.,14.,16.,18.,27.,28.,30.,33. kérdés Érzelmek észlelése, kimutatása: 10.,15.,17.,19.,21.,26.,34.,37. kérdés Önuralom: 2.,3.,23.,31.,32.,38. kérdés Karakánság: 22., 25., 35. kérdés

39 A GÁTI-MOT kérdőív alskálái Kötelességtudat: 1.,5.,6.,7.,8.,11.,12.,13.,17. kérdés. Kitartás: 3.,9.,10.,14.,15.,16. kérdés Önbizalom: 2.,4.,18.,19. kérdés

40 Az adatfelvétel és a minta jellemzői A vizsgálatban a 2008/2009-es tanévben hetedik évfolyamot végző tanulók vettek részt. Az iskolák, osztályok és a tanulók külön kódon szerepelnek. Külön kódot kaptak a tagiskolák is. A nem önkormányzati iskolák továbbra is beletartoznak a mintába.

41 A minta összetétele: Önkormányzati fenntartású iskolába jár: 449 fő 420 fő írt Nem önkormányzati fenntartású iskolába jár: 174 fő 160 fő írt Összesen: 623 fő 580 fő írt

42 A minta összetétele: Az osztályok száma: Nem önkormányzati fenntartású iskolába: 7 osztály Önkormányzati fenntartású iskolában 20 osztály Összesen: 27 osztály

43 A mérés lebonyolítása Külső felmérésvezetők dolgoztak az osztályokban a gyerekekkel, az osztályfőnökök az osztályban tartózkodtak, de nem ők vezették az adatfelvételt. A felmérésvezetők az Főiskola hallgatói és a Pedagógiai Intézet munkatársai voltak. Minden iskolában volt pedagógiai intézeti munkatárs, akik összefogták az adott intézményben a felmérést. Jegyzőkönyvet készítettek a mérés vezetői és az osztályfőnökök is.

44 Adatelemzés Tanulók értékeit külön az A és külön a B kérdőívre kapott pontok összegéből számoltuk ki: iskolákra, tagiskolákra, osztályokra, egyénekre számoltunk átlagokat, szórást, gyakoriságot és relatív szórást. Kiszámoltuk: a városi, önkormányzati fenntartású iskolák és nem önkormányzati fenntartású iskolák átlagait.

45 Városi szintű elemzés A teljes városi minta átlaga: A rész: 3,94 B rész: 3,58 Önkormányzati fenntartású iskolák átlaga: A rész: 3,96 B rész: 3,57 Nem önkormányzati fenntartású iskolák átlaga: A rész: 3,91 B rész: 3,62

46 Átlag Iskolánkénti eredmények a városi átlaghoz viszonyítva 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 3,87 3,62 4,04 3,58 3,99 3,92 1 3,55 3,55 3,95 3,95 3,49 3,65 3,78 3,53 Átlag A Átlag B Városi átlag A Városi átlag B 3,40 3,20 3,00 Ö711, Ö7121 Ö731 Ö721, Ö7221 Ö741, Ö742, Ö743 Iskolák Ö751 N761 N771

47 Átlag Tagiskolánkénti eredmények a városi átlaghoz viszonyítva 4,4 4,2 4,14 4 3,8 3,6 3,4 3,89 3,66 3,84 4,04 3,58 3,58 3,88 3,6 3,95 3,94 3,5 3,44 3,88 3,47 3,73 3,95 3,95 3,49 3,65 3,78 3,53 Átlag A Átlag B Városi átlag A Városi átlag B 3,2 3 Ö711 Ö7121 Ö731 Ö721 Ö7221 Ö741 Ö742 Ö743 Ö751 N761 N771 Iskolák

48 Átlag A szülők iskolai végzettsége és az osztályátlag közötti kapcsolat (A rész) 4,2 4,1 4 3,9 3,8 3, , ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Szülői végzettség

49 Átlag 4,2 4,15 A szülők iskolai végzettsége és az iskolaátlag közötti kapcsolat (A rész) Ö743 4,1 4,05 Ö ,95 Ö7221 Ö741 Ö751 N761 3,9 Ö742 Ö721 Ö711 3,85 3,8 3,75 N771 3,7 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Szülői végzettség

50 Átlag A szülők iskolai végzettsége és az osztályátlag közötti kapcsolat (B rész) 4 3,9 3, ,7 3,6 3, , , , , ,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Szülői végzettség

51 Átlag A szülők iskolai végzettsége és az iskolaátlag közötti kapcsolat (B rész) 3,75 Ö743 3,7 3,65 Ö711 N761 3,6 Ö721 Ö731 3,55 3,5 3,45 N771 Ö7221 Ö751 Ö742 Ö741 3,4 3,35 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 Szülői végzettség

52 A kérdőív alskáláinak városi eredményei Az A rész alskáláinak rangsora: Kapcsolattartás másokkal 4,13 Karakánság 4,06 Érzelmek észlelése és kimutatása 3,90 Önuralom 3,90 Konfliktusok kezelése 3,82

53 A kérdőív alskáláinak városi eredményei A B rész alskála-rangsora: Kitartás 3,91 Kötelességtudat 3,58 Önbizalom 3,09

54 Köszönöm a figyelmet

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben

es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben 2010-2011-2012-2013-2014-es országos kompetenciamérés eredményeinek összehasonlítása intézményünkben Az országos kompetenciamérés azt a célt szolgálja, hogy információkat nyújtson az oktatásirányítók és

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Közoktatás-értékelési programok. Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető

Közoktatás-értékelési programok. Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető Közoktatás-értékelési programok Pongrácz László Oktatási Hivatal Közoktatás-értékelési Programok Főosztálya főosztályvezető Közoktatás-értékelési programok PIRLS (szövegértés (5)) TIMSS (matematika, természettudomány

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A pedagógusok szakmai munkájának támogatása Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Főbb témák, csomópontok Milyen fejlesztések történnek a TÁMOP 3.1.5

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 4029 Debrecen, Monti ezredes u. 7. /fax: 52/536-584 mpi@hajdu-ped.sulinet.hu www.hajdu-ped.sulinet.hu OM azonosító: 102-310 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0185-04

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító:

ÁTADÓLAP. A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÁTADÓLAP A gyermek neve: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Tanulói azonosító: ÉRTELMI KÉPESSÉGEK Vizuális észlelés Sokat hibázik a formák felismerésében, globális észlelése nem megfelelő Segítséggel

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában

Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában Országos kompetenciamérés eredménye az EKF Gyakorlóiskolában A mérések és a hozzá tartozó dokumentumok itt tekinthetõk meg. Intézményi jelentés A 2001 õszén elkezdõdött Országos kompetenciamérések sorában

Részletesebben

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere. Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ A pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszere Hancock Márta központigazgató Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.)

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: OM 035883 ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008 Az Országos kompetenciamérés 2008-ban ötödik alkalommal mérte

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit

Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit Készítették: a Budapesti POK munkatársai és Lánczky Edit 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI

A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A SZAKTANÁCSADÓI PROJEKT SZAKMAI FEJLESZTÉSEINEK EREDMÉNYEI ÉS TERVEI REFORMÁTUS KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK III. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJÁRA 2014. DECEMBER 4.

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes

TEMATIKUSTERV MATEMATIKA 2. évfolyam Készítette: Kőkúti Ágnes JEWISH COMMUNITY KINDERGARTEN, SCHOOL AND MUSIC SCHOOL ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA ÉS Tantárgy: Matematika Évfolyam: 2. A csoport megnevezése: Kulcs osztály Készítette: Kőkúti

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Ádám Jenő Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 3731 Bajcsy-Zsilinszky Endre út 47. OM azonosító szám:

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata Regionális tájékoztató napok 2013. október november Főbb témák, csomópontok Milyen

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézmények 2009. évi Országos kompetenciamérésen elért eredményeirõl Bevezetés Országos kompetenciamérésre elõször

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

Katona Károlyné

Katona Károlyné Katona Károlyné 2015.11. 02. Jogszabályi háttér 48/2012.( XII.12) EMMI rendelet 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről Szaktanácsadói szakterületek a) Tantárgygondozói szakterületek b) Nemzetiségi

Részletesebben

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében

A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében A köznevelés aktuális feladatai a köznevelés-fejlesztési stratégia tükrében Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben

Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben Szaktanácsadás a 2014/2015-ös tanévben 2014. szeptember 11. Budapest Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Dr. Pompor Zoltán Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI

A TÁMOP PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A TÁMOP 3.1.1 PROJEKT CÉLJAI ÉS EREDMÉNYEI A projekt általános bemutatása A projekt céljai: az oktatás tartalmi

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV 2. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. TANÉV Atkár, 2011. június 24. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Tősér Gyuláné minőségi

Részletesebben

TÖRÖK JÓZSEF. Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai

TÖRÖK JÓZSEF. Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai TÖRÖK JÓZSEF Az idegen nyelvi longitudinális mérés tapasztalatai 2007/2008. tanév bemenet 2008/2009. tanév követés A vizsgált időszak A longitudinális vizsgálat célja bemeneti mérés 9. évfolyam kezdetén

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére

A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére A Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet 2015. évre szóló SZOLGÁLTATÁSI AJÁNLATA Óvodák részére Tisztelt Intézményvezetők, Kollégák! A pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtásának/igénybevételének módját, lehetőségeit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium

MENTOROK. TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium MENTOROK TÁMOP 3.4.1 Szent István Gimnázium mentor szó a következőket jelentheti: Mentór, Alkumusz fia Odüsszeia című epikus költeményben Télemakhosz atyai jóbarát A mai szóhasználatban egy olyan személyt

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga

Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Hogyan írjunk jól sikerült kompetenciamérést? Készítette: Kiss István 2. évf. Mérés-értékelés szakvizsga Tartalom Bevezető Kompetencia Kérdőív Eredmény Bemutatkozás A dolgozat keletkezésének körülményei

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

Egésznapos iskola vagy tanoda?

Egésznapos iskola vagy tanoda? Egésznapos iskola vagy tanoda? A 2013-as tanoda monitoring-program fő eredményeinek továbbgondolása Lannert Judit Országos Neveléstudományi Konferencia, 2014, Debrecen 1 Kérdés: A tanodába járás összefüggésben

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben

Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben NÉMETH MARGIT Agressziókezelés a fővárosi fenntartású oktatási-, nevelési intézményekben Az MFPI-ben működő Munkacsoport tevékenységéről 2009. szeptember 24. Magyarország helyzete a nemzetközi viszonylatban

Részletesebben

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre

Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Egyéni mentori előrehaladási napló a 2013/2014. tanévre Általános adatok Az intézmény neve és székhelye: Program megnevezése: című, TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 jelű pályázat Mentor neve: Mentor adóazonosító

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén

Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Kilencedikes kompetencia alapú bemeneti mérés matematikából 2008 őszén Póta Mária 2009. 0 1 i e π 1 A matematikai eszköztudás kompetencia alapú mérése Méréssorozat első fázisa, melynek a hozzáadott értéket

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI

A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK PEDAGÓGUSOKRA ÉS DIÁKOKRA GYAKOROLT HATÁSAI LIPPAI EDIT, MAJER ANNA, VERÉB SZILVIA,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

4. évfolyam OKÉV mérés A felmérés során vizsgált készségek, képességek

4. évfolyam OKÉV mérés A felmérés során vizsgált készségek, képességek 4. évfolyam OKÉV mérés 2011. A felmérés során vizsgált készségek, képességek A felmérés az anyanyelvi, a matematikai és a gondolkodási kulcskompetencia alapkomponensei közül az alábbiakra terjedt ki: olvasáskészség,

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE 1. oldal AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 2007 Matematika: AZ ELEMI SZÁMOLÁSI KÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE GYAKORLOTTSÁGÁNAK FEJLŐDÉSE Az alábbi táblázat a 4. évfolyam százalékos eredményeit

Részletesebben