SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ"

Átírás

1 SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és magára kötelező érvényűnek tekinti. Jelen webáruházban, a rendelések leadásával létrejövő (fogyasztói vagy vállalkozói) szerződésben, illetve a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv az angol. Szolgáltató és a konferencia résztvevői (a továbbiakban: Résztvevő) között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. "Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés") nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető. 2001:CVIII 6. (2) szerint Résztvevő megrendelése általában akkor lép életbe, ha azt -ben vagy telefonon is visszaigazolják munkatársaink. Amennyiben a Résztvevőhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Résztvevő ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A megrendelés visszaigazolásának nyelve a szerződéskötés nyelvével megegyezik. 45/2014(II.26)Korm.r. 15. (1) szerint eljárva, ezúton is felhívjuk Résztvevőink szíves figyelmét, hogy a webáruházban leadott megrendeléssel a Résztvevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik! Résztvevő részére a megrendelt szolgáltatásokat csak a jelen ÁSZF, mint vásárlási feltételek elfogadását követően, a webáruházban rögzített és a 2001:CVIII alapján visszaigazolt megrendelési eljárás keretében, és a szolgáltatások kifizetése után tudjuk biztosítani, így a 45/2014(II.26) Korm.r. 13. és 19. eseteire a fogyasztó, mint "szerződéskötést megelőző teljesítésre" nem formálhat igényt. A webáruházban való vásárlás feltételezi a Résztvevő részéről az internet technikai lehetőségeinek, sajátosságainak és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus- és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer és a böngészője aktuális biztonsági frissítéseit. Ajánlott HTML 5 szabványnak megfelelnek: Chrome 35, Mozilla Firefox 30, Internet Explorer 11 és ezen böngészők frissebb változatai. Más böngészőkön a webshop nem feltétlenül tud korrekt működést garantálni. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Résztvevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. Résztvevő a webshopot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő, illetve a megrendelt szolgáltatásokkal okozott vagyoni és nem

2 vagyoni eredetű károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Résztvevő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Résztvevő a szolgáltatásokat szakszerűtlen használatából illetve kezeléséből eredő problémáért vagy jogsértésért önállóan, polgári jogi és büntetőjogi vonatkozásban is felelős. Ezen elv mentén, Szolgáltató nem köt fogyasztói szerződést kiskorú, vagy jogilag korlátozottan cselekvőképes személlyel. A megrendelést Szolgáltató a webáruházon keresztül csak akkor fogadja el, ha a Résztvevő a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot helyesen adja meg. A Szolgáltatót a Résztvevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A webshop egésze - beleértve a képek, szövegek, design - mind a szolgáltató tulajdonát képezik, amik szerzői jogvédelem alatt állnak. A webshopból történő részleges, vagy teljes másolás csak a szolgáltató írásbeli hozzájárulásával történhet. A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén Ügyfélszolgálatunk ( vagy , Levelezési cím: OMBKE H-1373 Budapest 5, Pf. 548) rendelkezésére áll. I. FEJEZET: ÁSZF JOGI TÁJÉKOZTATÁS az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL a 45/2014(II.26.) "a Szolgáltató és a Fogyasztó között kötött szerződésekről" szóló Kormányrendelet szerint A) Webáruházunk szolgáltatásait az alábbi vállalkozás mint Szolgáltató látja el: OMBKE Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Székhely és iroda: 1051 Budapest, Október 6. utca 7. Postacím: H-1373 Budapest 5, Pf. 548 Adószám: Ügyfélszolgálat H-P 8:30 17:00 Fax: Tel: , B)

3 Szolgáltató fő tevékenységi köre jelen webáruház kapcsán: TEÁOR' Tudományos konferencia szervezése. Webáruházunk igénybevevői: a 45/2014(II.26) Kormányrendeletben illetve a 2013.V. tv (új Ptk.) 8:1. (1)3. szerint "fogyasztó"-nak minősülő magánszemélyek (mely értelmezésben fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). Értelmezésben továbbiakban a Fogyasztó még "Résztvevő" illetve a webes felület (http://cleansteel9.com/) tekintetében mint "Felhasználó", Szolgáltató mint "Szervező", a Szolgáltató és a Fogyasztó együttesen "Felek" megnevezés alatt szerepelhet. Vállalati Résztvevők esetében a csak "természetes személy fogyasztókra" alkalmazható "fogyasztóvédelmi előírások" nem tudnak alkalmazásra kerülni, Szervező azokat méltányossággal tudja csak figyelmbe venni, de jogilag arra nem kötelezhető. Korm.r Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak. Korm.r Üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg; b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között; c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése; Jelen webáruház a Korm.r szerint "távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz"-nek és "távértékesítési rendszernek" minősül. A fogyasztói árak bruttó árak (az ÁFÁ-t tartalmazzák). Résztvevő a weboldalon a "kosár" (webes megrendelőlap) összeállítása után, az "ADATOK KALKULÁCIÓJA" gombra kattintva fogyasztói szerződést köt a Szolgáltatóval. A kötelem keletkezéséről a Szolgáltató ben (Korm.r.4. 9.) tájékoztatja a Fogyasztót. Korm.r tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél;

4 Résztvevőink számlázási adatait rögzítenünk kell. A rendeléskezelés során történő adatkezelés szabályait a évi CXII. Infotv. alapján készült adatkezelési nyilatkozatunk, tájékoztatónk II. Fejezete tartalmazza. C) Weboldal Műszaki Üzemeltetése és azzal kapcsolatos Adatkezelés: 2001:CVIII.Ektv.4. h) pontja tekintetében tájékoztatjuk a Résztvevőket, hogy a weboldalt (http://cleansteel9.com/) tárhely-szolgáltatóként ténylegesen a MAXER Hosting Kft. üzemelteti (ügyfélfogadás és postacím: Budapest XIII. Victor Hugo u Cj Asz ), cím: Fax: (H- P 9-16h-ig). Az adatok kezelése, nyilvántartása tehát Magyarországon belül történik. D) Szerződés megkötésével, hatályban állásával és felmondásával, illetve a szerződött szolgáltatás tartalmával kapcsolatos általános szabályok: 1. a) A szerződés megkezdését megelőzően webes, fax vagy postai úton papír alapú Igénylőlapot kell kitölteni, ahol a lényeges szolgáltatási körülmények kerülnek meghatározásra. Az Igénylőlap tartalmazza a Résztvevő által - megrendelt szolgáltatásokat és tételes díjait, - választott szolgáltatások tartalmát, - választott fizetési módot. Szervező, mint Szolgáltató ezek alapján vállalja majd, hogy az Igénylőlapon részletezett szolgáltatásokat biztosítja a Résztvevő számára. A Szervező - amennyiben erre a Résztvevő megrendelése kiterjed - a Résztvevő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és az a szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít. b) Szerződéskötés módja és létrejötte: a szerződés faxon vagy postai úton az Igénylőlap Résztvevő általi aláírásával, weben az adatai megadásával és az Igénylés tényszerű elindításával (mely tevékenységet a konferenciaszoftver a szerveren naplóz) határozott időre jön majd létre. A webes szerződésről papír alapú példány is igényelhető. c) A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban (vagy az Internetes felületen a 2001:CVIII szabályzása szerint) történik. A módosítás papír alapon az új Igénylőlap aláírásával lép hatályba, internetes alapon a Szervező által küldött ben való visszaigazolással.

5 2. A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél írásban felmondja és postai úton a másik félnek továbbítja. a) A rendes felmondási idő - tekintettel az ügyintézésre - 30 nap. b) A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette a Résztvevőhöz. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza. c) Ha a Szolgáltatás különös sajátosságai következtében a Szervező nem rendelkezik az Előfizető írásban (levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szervező a Résztvevőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti. d) A Résztvevő a Szerződést írásban (levélben) megküldött felmondással, illetve Szervező ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel. Résztvevői felmondást jogvita esetén hasonlóképpen kell bizonyítani, de alapvetően az 1952:III Pp. 99.,99/A.,100. eljárásjogi szabályai szerint. e) A felmondásnak áltlaában véve tartalmaznia kell: - a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles), a Szolgáltató felmondása esetén - a felmondási időt - a felmondási idő lejártának napját. f) A felmondás után a díjak visszatérítéséről a weboldal mindenkori tájékoztatója ad konkrét alkalmazást: Jelen ÁSZF kibocsátásakor a szabályok röviden: augusztus 10 előtti visszamondás esetén Szervező a díj 20%át tartja vissza, Augusztus 10 és 30 között az 50%át, augusztus 30 utáni visszamondás esetén nem kötelezhető díj visszafizetésre (100% visszatartás). 3. A Résztvevői és Szolgáltatói jogok és kötelezettségek tekintetében Szervező igyekszik a polgári jog "szimmetriai elvét" érvényben tartani. 4. A Résztvevő jogai és kötelezettségei a) A Résztvevő kötelezettséget vállal a Igénylőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére. b) Kizárólag a Résztvevő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást illetve azzal kapcsolatos javakat harmadik személynek - a Szervezővel való előzetes egyeztetést megkerülve - továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért és jogsérelemért, amely enélkül nem következett volna be. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervező ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Résztvevő által kifizetett díj megtartására.

6 c) A Résztvevő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel a weboldalon (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) kérjük értesítse haladéktalanul értesíteni az eseményről a Szervezőt. A Résztvevő felelős a konferencia-weboldal használata során a saját számítógépének vírusoktól tisztán való tartásában (a weboldal megfertőzésének megakadályozásában). d) A Résztvevő az igénylőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szervezőt a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért, kötelezettségét és joghátrányért az Előfizető felelőséggel tartozik. e) A Szervező az igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Résztvevő részére, amelyet a Résztvevő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni. f) Fizetési határidő a Szervező által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap. Az érvényben lévő polgári jog (2013:V Ptk.) a fizetési késedelemre különös joghátrány nélkül, a Ptk.6:130. szerint a számla kiállításától számított legfeljebb 30 napot enged meg. g) Amennyiben Résztvevő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szervező Ptk.6:139. alapján jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni és Ptk.6:140. szerint a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelés megszűnését. h) A díjfizetés választható módozatai: - banki átutalás, - bankkártyás fizetés, - csekk, - készpénz. i) Amennyiben a Résztvevő a határidővel kötött szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt. j) Ha a Résztvevő nem kap számlát az esedékes időben (új megrendelés esetén legkésőbb a megrendeléstől számított 8. nap, vagy a már meglévő előfizetés esetén legkésőbb az évfordulót megelőző 15. nap), ennek tényét az info(kukac)cleansteel9.com címen tudja bejelenteni. 5. A Szervező jogai és kötelezettségei a) Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a igénylőlapon részletezett szolgáltatásokat a Résztvevő számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt. b) Szervező magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat így különösen:

7 - a 2013:V Ptk. és 1952:III - a szerződések jogi körülményeiről és a jogviták rendezéséről, - a 2011:CXII törvény - a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, - az 1998:VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg, január 28.), - a 2001:CVIII. Törvény - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, - és az "Online Privacy Alliance" ajánlásait c) Szervező köteles a webes szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Résztvevő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos mindennemű felvilágosítást telefonon vagy e- mail útján - eshetőlegesen a Résztvevő által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki. d) Szervező az igényelt szolgáltatások biztosításánra vállalkozik és jótáll azokért a 2013:V Ptk. kellékszavatossági és jótállási elvei alapján. e) Szervező jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye: érvényben lévő szolgáltatási díjat a Résztvevő felé számlába állítani. f) A Résztvevő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően Szervező jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását arányosan visszatartani (Ptk.6:130. ). g) Szervező esetleges webes üzemzavar, illetve a konferencia ideje alatti technikai és szervezési problémák esetén esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. h) Szervező nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekbol eredő szolgáltatási kimaradásokért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. i) Szervező bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni. j) Szervező fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Résztvevőt értesíteni. k) Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit valamennyi honlapjának nyitóoldalán (www.cleansteel9.com) jól látható módon elhelyezi. Az ÁSZF módosítása nem határozhat meg a Felek tekintetében egyoldalú jogelőnyt vagy joghátrányt, és nem határozhat meg olyan díjazást amely nem tisztességes vagy mértékes gazdaságilag indokolatlan (Ptk.1:3. ). 6. Vegyes rendelkezések a) Szervező és a Résztvevő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és

8 meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék. b) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. c) Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben. 7. Vis Major esemény Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés. Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet. E) Jelen weboldalon az 1997:CLV.Fogyvtv.14. (4) és (5) illetve a 4/2009.(I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szerint az árak feltüntetése EUR pénznemben történik, EUR-ban történik a befizetések elszámolása, a webshop vastag betűvel jelzi az árakat. A termékek mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett fogyasztói áron kerülnek értékesítésre. A vételár a szolgáltatási adatlapon feltüntetett, bruttó (Áfa-t is tartalmazó) vételár. Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásai díjazásának eseti változtatásaira, amely nem visszaható hatályú. Szintúgy, a díjak biztosan nem változnak az adott Résztvevő számára, a megrendelés leadása és a szolgáltatás tényleges igénybevétele közötti időszakban. Fizetési lehetőségek: - online bankkártyás fizetés, - banki átutalás, - helyszínen (on-site) készpénzben. Amennyiben a fizetési módként nem "On-line bankkártyás fizetés" lett kiválasztva, a szolgáltató megrendelt szolgáltatásokról díjbekérőt küld útján, és a szolgáltatás ellenértékének beérkezését követően tudja megkezdeni a kívánt szolgáltatás biztosítását. F) A szerződéskötést követő telefonos kapcsolattartásra és a fizetési eszköz használati díjára vonatkozó szabályok:

9 Korm.r. 6. Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszámaink: és Korm.r. 7. (1) A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel. G) Jelen tájékoztatásra és a weboldalon található termékleírásokra a Korm.r.11. -a érvényes. WEBÁRUHÁZ ÉS REGISZTRÁCIÓ Webáruházunkban megrendelést csak ügyfél-regisztrációt követően lehet leadni. Az igénylői adatok megadása alapján képződik a webáruház adatbázisában a vonatkozó kormányrendelet fogalmi kategóriája szerinti "egyedi Résztvevői hozzáférési lehetőség". Az igényléshez az adatlapot értelemszerűen és pontosan ki kell tölteni. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót a megadott adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a szerződés létrejötte után kapott hozzáférését elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA A vásárlási felület használata során a felület megjelenése, a szerződéskötés és regisztráció nyelve: angol. MEGRENDELÉS A megrendelés összeállítása Az egyes szolgáltatások kategóriákba sorolva találhatóak. A megrendelhető szolgáltatásokat Résztvevő fax vagy postai úton a weboldalról letölthető irattal, vagy webes rendelés esetén erre speciálisan létrehozzott űrlap segítségével tudja igénybe venni. Kötelezően ki kell tölteni a megrendelői és kapcsolattartói adatait. A számlázási címet meg kell adni.

10 Jelezni kell, ha a Résztvevő szeretne magával hozni "Accompanying" partnert, további részvevőket (kísérőket). Az ő díjukat is a regisztrált Résztvevő kell megtérítse, mert az Accompanying résztvevők adatai a Résztvevő rekordjához kerülnek tárolásra és társításra. Lehet és hasznos megjegyzést adni a megrendeléshez, erre a célra külön, nagyobb méretű szövegdoboz került kialakításra. A vásárló az árlapon keresztül weben bankkártyával is tud fizetni. A megrendelőlap tartalmát a véglegesítésig bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, törölheti. A megrendelés beküldése :CVIII 5. (c) szerint tájékoztatjuk, hogy a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége minden addig bevitt adat újraellenőrzésére, adatbeviteli hibák feltárására, javítására. Az adatbeviteli lapról a "Test/update/calculate" gombbal lehet a bevitt adatokat a szoftverrel ellenőrizetni, és ezzel a gombbal lehet a módosításokat rögzíteni (módosítás esetén tehát nem elegendő a mezőt átírni, az UPDATE gombra rá kell kattintani. Ha ellenőriztette (test) és rögzítette az kalkulált adatokat, görgessen lejjebb. 45/2014(II.26)Korm.r. 15. (1) szerint ezúton is felhívjuk Résztvevőink szíves figyelmét, hogy a banki fizetést elindító "TEST/UPDATE" gombra kattintva, a webáruházban leadott megrendeléssel a Résztvevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik! Résztvevő erre a gombra kattintva tudja fogyasztói szerződéskötési szándékát véglegesíteni. A jobb oldali PAYMENT gombra kattintva az OTP Bank saját TLS (https) felületén a fizetendő díjakat VISA, MasterCard, AMEX bankkártyával ki tudja egyenlíteni. A rendeléséről és befizetésről minden esetben visszaigazolást kap e- mailben. MEGRENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA 2001:CVIII Ektv. 6. (2) szerint a Szolgáltató a Résztvevő ajánlatát külön elfogadó útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön megérkezése után és alapján jön majd létre, és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e- mail 48 órán belüli megérkezésével. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (48 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló t. Miután a Résztvevő elküldte a megrendelést, 48 órán belül a Szervező munkatársa visszaigazolja a Résztvevőnek, hogy megkapta a megrendelést.

11 Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM - levélszemét - mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolatfelvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet. Ha az -ek azért nem érkeznek meg, mert a Felhasználó fiókjának tárhelye betelt, vagy rossz címet adott meg, és így a Szolgáltató a visszaigazolást nem képes végrehajtani, emiatt kizárja a felelősségét ezügyben. Ha a visszaigazoló ben szereplő adatok tekintetében a Résztvevő hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé az Ügyfélszolgálati elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA Résztvevő a teljesítés igényét a weboldalon a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi, tehát "azonnali" teljesítést kér (ettől az időponttól indul az elállás joga). A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra. Eseti indoklással, de fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő írásbeli ( vagy postai) egyeztetést követően kerülhet sor. VÉTELÁR Szolgáltatásaink vételára mindig a webes szolgáltatási táblázatban feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatást, amelynek ismeretében a Résztvevő esetlegesen elállhat részvételi szándékától. Amennyiben a megrendelésből valamely szolgáltatás belátható időn belül és a szerződött kereteken belül nem biztosítható vagy előadás időpont/szekció cserére kerül, arról még az elállási időben (vagy az első elállási időszak, augusztus 10 után ésszerűen elvárható időn belül) tájékoztatjuk.

12 SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSOK A megrendelhető szolgáltatások lényeges tulajdonságait, jellemzőit, azok igénybe vételére utasításokat a központi weboldalról indulva, a bal menüből választva, a konkrét szolgáltatások információs oldaláról lehet megismerni. Szervező szerződésszerű teljesítésének minősül, ha egy adott szolgáltatás a weboldalon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Amennyiben a Weboldalon található bármely szolgáltatás minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK Tájékoztatjuk a kedves Résztvevőt, hogy a szerződött díjakon felüli költséget, így pl. a szerződés és a számla kiküldésével kapcsolatos iktatási és postaköltséget nem számítunk fel. GARANCIA, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS Szolgáltatásainkra a polgári jog szabályai szerinti szavatosságot vállalunk. A tévesztett, illetve hibás szolgáltatás-beállításokat vevőszolgálatunkon jelezheti. Egyes szolgáltatások esetén a nyilvánvalóan nem túlzó mértékű eltérések, egyes előadások esetleges, a helyszínen kiderülő cseréje nem jelentik a szolgáltatás hibás teljesítését. A szavatosság és a jótállás további, részletes elveit jelen tájékoztató 1.sz. mellékelete tartalmazza (görgessen a tájékoztató anyagunk Z. pontja utáni szakaszhoz). RENDELÉSEK LEZÁRÁSA: 2001:CVIII 6. (1) szerint tájékoztatjuk, hogy a rendelés feladása után de még a szolgáltatás beállítása előtt, felvilágosítás, speciális kérés, megrendelés-módosítás vagy valamilyen felmerült probléma bejelentése kapcsán kérjük, jelezze azt a címen vagy a , telefonszámokon. 2001:CVIII 6. (2) szerint tájékoztatjuk, hogy megrendelését 48 órán belül, a megadott címre küldött elektronikus levélben visszaigazoljuk. Kérjük a visszaigazolást minden esetben várja meg! Amennyiben a visszaigazolás az adott határidőn belül nem érkezik meg Önhöz, nem köteles a szolgáltatást igénybe venni és nem köteles megfizetni.

13 H) Korm.r. 20. (2)b) szerint a Fogyasztó a megrendelés beküldése pillanatától kezdődően, legfeljebb 14 naptári napon belül, Korm.r szerint a(z) címre küldött nyilatkozattal állhat el. Elállási nyilatkozatminta: ---- Címzett: Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:... Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: Kelt ---- ELÁLLÁSI JOG A GYAKORLATBAN: Elállásra vonatkozó igényét ben vagy személyesen irodánkban (illetve postai úton oda küldött nyilatkozatal) jelentheti be. FIGYELEM! Korm.r. 29. (1) a) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. szerinti jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A kormányrendelet ezen esetekben nem kötelezi a Szolgáltatót a szolgáltatás leállítására, sem a díjak visszafizetésére. Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban az elállási jog alkalmazásáról, a Résztvevő különös kérése esetén, Szervező ügyfélszolgálati elérhetőségein természetesen szívesen válaszol és ad tájékoztatást. VISSZAVÉTEL A szolgáltatásra az elállással kapcsolatos "visszavétel" bejelentése után a Szervező kötelezettésége megszűnik. DÍJAK VISSZATÉRÍTÉSÉNEK MÓDJA: Az elállás formájában történő (írásbeli) bejelentését követő legkésőbb 14. naptári napra visszautaljuk az egyeztetett összeget a Résztvevő által megadott bankszámlaszámra. I)

14 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6: :174. szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi és jogi követelést csak a szolgáltatások igénybevételének megkezdése után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni évi CLXXXIV tv. 1.sz. melléklete alapján illetékes polgári bíróság: a FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK Pesti Központi Kerületi Bírósága. Az illetékes Iparkamara mellett működő Békéltető Testület: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) Fax száma: (1) Név: Dr. Baranovszky György cím: Jótállási igény benyújtásának feltétele: ha az átadott tételek (termékek vagy szolgáltatások) céljukra nem használhatóak (gyártási hibások vagy konfigurációs hibások), és etekintetben egyértelműen megállapíthatóan a Szolgáltatót (OMBKE) terheli felelősség. Kellék-/termék-szavatossági és jótállási igény egyszerre nem érvényesíthető. Szavatossági vagy jótállási igény benyújtása 19/2014(IV.29) NGM.r. szerint nem fogyasztóvédelmi panasznak minősül. Rendelet szerint szavatossági igényéhez a létrejött fogyasztói szerződést a fogyasztónak kell bizonyítania, az eredeti ÁFÁs számla bemutatásával. A szavatossági igényről jegyzőkönyvet kell felvenni. A szavatossági eljárást e rendelet 4. -a részletesen leírja. J) Kiemelt jogszabályok hatályos szövege elérhető: 2001:CVIII Ektv :CXII Infotv :V Ptk. 45/2014(II.26) Korm.r. 19/2014(IV.29) NGM.r. Kapcsolódó jogszabályok: * A fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény * 151/2003.(IX.22.) Korm.r. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról * A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény * A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. törvény * A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény * A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Kormányrendelet

15 * A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet Ezen jogszabályok hatályos és teljes változatát Ön a weboldalon, a Nemzeti Jogtárban megtekintheti. Z) Záradék Szolgáltató bármikor jogosult jelen vásárlási tájékoztató kondícióit egyoldalúan módosítani, a tisztesség, üzleti etikai és jogszerűség megtartása mellett. Az esetleges módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Jelen tájékoztatóban nem szabályozott esetekben a J) pontban jelzett jogszabályok kerülnek alkalmazásra, illetve Szolgáltató és telefonos ügyfélszolgálata tud szóbeli, vagy írásbeli, részletes tájékoztatást adni. I. FEJETET 1.sz. melléklete A 45/2014(II.26)Korm.r. kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló általános tájékoztatója 1. Kellékszavatosság - Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a szolgáltatás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) 6: :167. szabályai szerint. - Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. - Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől

16 számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. - Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. - Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a OMBKE, mint "vállalkozás" nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 2. Termékszavatosság (Ptk. 6: :170. ) Szervező terméket nem gyárt és árusít, csak szolgáltatásokat biztosít. 3. Jótállás A jótállás elveit a 2013:V Ptk. 6: :174. rendezi. Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Tájékoztató utoljára frissítve, és hatályos: től.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Derecskei Gyümölcsös Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Marschalkó Global Group Kft. (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Tér 4.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az Intersuli előfizető ügyfelei (továbbiakban: Előfizető)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Photoline Csomag pontok Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Mansfeld p. u. 27.; cégjegyzékszám: 0109977205 és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Surnovksz és Társa Kft. Kisvakond Szaküzlet www.kis-vakond.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek és Adatvédelem

Surnovksz és Társa Kft. Kisvakond Szaküzlet www.kis-vakond.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek és Adatvédelem Surnovksz és Társa Kft. Kisvakond Szaküzlet www.kis-vakond.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek és Adatvédelem Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Surnovszky

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Tanpálya Vezetéstechnikai Centrum Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.odaerek.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Vásárlási feltételek

Általános Vásárlási feltételek Általános Vásárlási feltételek Jelen Általános Vásárlási Feltételek (továbbiakban: Általános Vásárlási Feltételek; ÁVF; vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás jelen weboldal üzemeltetője

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely:

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Általános információk Szolgáltatásunkat belföldi Vásárlók részére hoztuk létre. Szerződéskötés csak magyar nyelven jöhet létre. A kiszállítást (annak választása esetén)

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben