D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai"

Átírás

1 Orbán Katalin, D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam": az '56- os gyereknaplók médiumai. Kultpontok: Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában, Dunai Tamás, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila (szerk.), Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai 2006-ban két olyan napló jelent meg közel egy időben, amit az 1956-os forradalom idején gyerekek írtak és rajzoltak. Tanulmányomban e naplók médiumait elemzem mind a bennük szereplő, igen fontos szerepet játszó médiumokat, mind pedig saját mediális jellemzőiket és ezek kezelését a későbbi publikációs-adaptációs folyamatban. Elsősorban azt vizsgálom, hogy e médiumok révén hogyan járulnak hozzá sajátos és összetett módon 56 emlékezetéhez, illetve a gyereknaplók és 1956 emlékezethelyként való működéséhez. Az utóbbihoz Pierre Norának a nemzeti szimbólumok politikai kiüresítése, a nemzeti keretek túlhangsúlyozása és más problémák miatt olykor kritizált, ám vitathatatlanul nagyhatású lieu de mémoire fogalmát alkalmazom, mégpedig elsősorban az emlékezet tárgyiasult formáinak újrahasznosítása szempontjából, s anélkül, hogy osztanám az archaikus és premodern emlékezettársadalmak természetes hagyományfenntartásának eszményítését. Kovács János és Csics Gyula éves iskolások voltak 1956-ban és szomszédok a budapesti józsefvárosi Rökk Szilárd utca 10-ben, ahol Jancsi családjának az államosítások előtt saját fűszerboltja volt. Jancsi a forradalom eseményeinek hatására kezdett naplót vezetni, és őt követve október 24-i bejegyzése szerint hamarosan Gyula is hozzáfogott a sajátjához. Párhuzamosan vezették a két naplót, amelyben saját mindennapi életük eseményei mellett elsősorban a forradalom és azt követő időszak budapesti eseményeit rögzítették, egymást részben átfedő, részben kiegészítő tartalommal. Az eredeti naplók füzetbe készültek (amelybe az első rész mindkét fiú esetében, ismét Jancsi hatására, egy korábbi, kevésbé komoly füzetből átírva került végleges helyére). Mindkét napló elsősorban kézírásos szövegből és rajzokból áll, amit időnként beragasztott újságcikkek és röplapok, valamint sokkal ritkábban fényképek (pl. Kovács, 52., 95.) és egyebek, például csokipapírok egészítenek ki.

2 A két füzetformában megmaradt napló utóélete lényegesen eltér a megőrzés, publikáció és adaptáció tekintetében. Jancsi füzetét a családja egy ponton kidobta, 1 lomtalanításból gyűjtötte ki valaki, majd az Ecseri piacon bukkant fel, ahol Molnos Péter művészettörténész vette meg, majd Kieselbach Tamás segítségével kiadták. (A hozzá kapcsolódó egyéb tárgyi gyűjtés elveszett.) Ez a kiadás számozott példányokban kinyomott bibliofil kiadvány, úgynevezett pszeudo-fakszimile volt. Gyula ellenben megőrizte a füzetét és egészen a rendszerváltás utánig rejtegette. Másolatot készíttetett róla és ezt 2004-ben ő maga adta át Rainer M. Jánosnak egy tatabányai könyvtári beszélgetésen, és az anyagot az 1956-os Intézet adta ki két évvel később. Gyula dobozban gyűjtött emlékei is elkallódtak, de megmaradt a várostérkép, amit a naplóval párhuzamosan készített. Míg Jancsi naplója az eredetin kívül csak a füzet nyomtatott és korlátozottan hozzáférhető rekonstrukciójaként létezik és az eredetiben nem szereplő, attól eltérő elemeket csak minimálisan tartalmaz, Gyula naplója létrejött digitális könyv formátumban és animációs dokumentumfilm adaptációban is. A két napló műfaja, tartalma, saját története, és az alkalmazott eltérő publikációs és adaptációs megoldások az emlékezés különböző formáit, módjait erősítik meg és ebből következően eltérő módon járulnak hozzá 1956-hoz mint emlékezethelyhez is. A napló mint szöveg és gyakorlat A napló műfaja megfelel az emlékezethely (lieu de mémoire) azon kritériumának, mely szerint a hely emlékezetre szántsága teremti meg a későbbi felélesztésének lehetőségét, hogy a spontán emlékezetet romboló, kritikus szelleme révén majd csak a rekonstruáló történelem tekintetében éljen tovább (Nora). A napló rendszeres, ismétlődő gyakorlaton keresztül létrejövő textusa és az írás horizontjaként már eleve vélelmezett későbbi (újra)olvasásban hozzáadódó külső, kritikai pozíció legalábbis hasonló viszonyt mutat, mint az emlékezethely örvénylő tárgyának időbelisége (még ha nem azonosulunk is maradéktalanul a Nora modelljében meghatározó csak szócskával, amelyen az archaikus spontán emlékezet idealizálása, közvetlen önazonossága nyugszik). A napló szinte onnan, az emlékezet jelenéből íródik, s időrendje, retrospektív szerkesztettségének korlátai jelentősen megkülönböztetik a visszaemlékezéstől és önéletrajztól. A kronologikus rend, a rendszeres ismétlődés, és az egyidejűség kis késleltetése együttesen határozzák meg a napló óriási műfaji változatosság mellett is jellegzetes időrendjét. 1 Kovács Jánost súlyos betegséget követően költöztették abba az otthonba, ahol a napló megjelenése idején is élt, és lakásának felszámolása során keveredett el a napló.

3 Ennek az időrendnek a fókusza a jövő irányába nyitott jelen, mint leendő múlt. Philippe Lejeune szerint az önéletrajz időrendjét a kezdet problémája határozza meg, minthogy az írás és a benne megformált élet kezdete egyaránt kommentárt és értelmezést igényel, míg adott számára, hogy hova érkezik; a naplót viszont a végnélküliség illúziója élteti, és számára a bizonytalan másnap nyitottsága melletti írás esetében a vég az, ami nem magától értetődő (Lejeune, How Do Diaries End?, 188.). Az éltető élő jelenben gyökerezés természetesen nem abszolút értelemben valósul meg a naplóban, hiszen a naplóíró kisebb-nagyobb késleltetéssel rögzíti az eseményeket. A későbbi rekonstrukció logikájához képest azonban ez a (valójában csupán relatív) eseményközeliség meghatározó ennek az abszolút értéke a napló és a megformálatlan tapasztalat egybeesése lenne, amelyben a napló mint szöveg felszámolódik, illetve a reflektált élet mint egyfajta önnaplózás lépne a helyére. Ebből a szempontból tanulságos Pierre-Hyacinthe Azaïs ( ) kísérlete a blogokat és a Facebook fotófeltöltéseket némileg megelőző mobil és szimultán naplóírásra, a sétáló naplóra. A tapasztalatokkal szinkron rögzítés ideálja a jelenlétet mint az időben való autentikus ittlét izgalmát idealizálja, ami a dátum feljegyzésének napló-teremtő aktusában sűrűsödik. (Ad absurdum a minden nap bejegyzett dátumok sora már napló, míg az események leírása kronologikus rendben nem az.) Lejeune idézi Azaïs afeletti sajnálkozását, hogy egyik nap elfelejtette valahová magával vinni írószeres dobozát (mobil naplóíró készletét, benne tollal, tollkéssel, papírral, tintával, alátéttel), s a sajnálkozás oka nem az emlékezetből való rekonstrukció esetleges pontatlansága, hanem a jelen rögzítésének pozitív vágya, ami a bejegyzésben a datáláshoz kapcsolódik. Szívesebben írtam volna le a dolgokat a helyszínen, mint emlékezetből; nem mintha a leírásom akkor pontosabb lett volna, mert még mindig itt vagyok, hanem mert abban az örömben lett volna részem, hogy a kép dátumát pontosan ott és akkor jegyezhettem volna be, ahol és amikor először ráesett a pillantásom; ezáltal valamikor majd több örömömet leltem volna benne (Lejeune, Writing while Walking, 122.). A napló tehát a majdani visszaemlékezésre megőrzött szelektív egyidejűség befagyasztott, de kiolvaszthatónak képzelt lenyomata, s ekként már műfaji szempontból is potenciális lieu de mémoire. A két 56-os gyereknaplót nem a későbbi (a fiatal szerzők által az írás idején nyilván nem tervezett) nyilvános közlés avatja hivatalosan naplóvá. Szerzőik a naplóírás mindennapi gyakorlata révén már eleve tudatosan naplóként hozzák létre ezeket a képes szövegeket. Jancsi a címben is szerepelteti a napló szót: A MAGYAR FORRADALOM / 1956 / NAPLÓ felirat áll a füzet (és a könyvváltozat) fedlapján. Gyulánál ugyan a műfajmegjelölés nem szerepel a címben, de ennél lényegesebb, hogy mindkét szöveg követi a naplóírás

4 gyakorlatának konvencióit és következetesen naplóként hivatkozik a készülő szövegre: X. 30. kedd. A PÁRTHÁZ OSTROMA [ ] Nagyon szép idő volt. Jancsival a naplónkat írtuk (Csics, 29.). Bár a szövegek jelentősen átalakulnak, formálódnak a nyilvános közlés ténye s annak konkrét formái, keretező járulékos elemei (pl. elő- és utószó, tipográfia) révén, a privát és nyilvános közötti viszony már magában a naplóban is működik. A műfaj lényegéhez tartozik a személyes és a nyilvános kapcsolata, ahol a személyes tapasztalatok és gondolatok alig késleltetett rögzítése párosul az olvasás, visszaolvasás valamilyen mértékű külső pozíciójával, mivel a jövő horizontja egyben a jelen énjétől való távolság is. A nyilvános elképzelt hatókörének horizontja lehet egészen tág, akár a teljes társadalmi nyilvánosság számára való későbbi publikáció, lehet szűkebb, intimebb, egészen a senki másnak meg nem mutatott titkos naplóig, ahol a külső olvasatot képviselő másik a szerző későbbi énje. Ez az általánosabb, műfajba kódolt kettősség e két naplóban kezdettől a személyes emlékezet és történelem kapcsolataként jelenik meg. Nem egy napló 56-os vonatkozású bejegyzéseit olvassuk, hanem a jelentős történelmi eseményként felfogott és megőrzendőnek tartott történések miatt és ezek számára jön létre a napló. (Lejeune kategóriái szerint tehát a két gyereknapló kronológiai és tematikus szempontból behatárolt ún. részleges napló, melyet például kutatói, terhességi vagy útinaplókhoz hasonlóan egy konkrét időszaknak szentelnek, és amely a tapasztalatok bizonyos területe köré szerveződik [Lejeune, How Do Diaries End?, 189.]). S épp e történelmi eseményekből következik, hogy az emlékezethely itt nem pusztán a spontán emlékezetmegőrző cselekedetek hiányosságai, az emlékek meg nem élése miatt szükséges, hanem az erőszakos megszakítottság miatt is, 2 ami hosszú időre alvó counter-memory (azaz a hivatalostól eltérő diskurzus, ellenemlékezet) formájában őrzi, illetve tiltja az emlékezést, hogy jóval később immár 56 mint lieu de memoire részeként kerüljön elő. A személyes és nyilvános kapcsolatának feszültségét nemcsak ez az ellenemlékezeti jelleg, a tiltás, hallgatás és rejtőzködés adja, hanem a gyereknapló perspektívája is. A nagybetűs Történelemmel párba állított emlékezet itt egy hangsúlyozottan szűkös gyerektapasztalat, -nézőpont és -értelmezés (ami grafikusan, elsősorban az írásképen keresztül, uralja az elbeszélést), s a kettő léptékkülönbsége még jobban felnagyítja a nyilvánost. Másfelől ugyanez a gyermeki átélés, amely a történelemmel való élményszerű találkozás érzelmi töltetét erősíti fel, a Nora által regisztráló emlékezet -nek nevezett 2 Ez megfeleltethető Paul Connerton társadalmi felejtés tipológiájában a represszív eltörlés (repressive erasure) kategóriájának is.

5 archiválási rögeszmét, pontos rekonstrukciót telíti játékos, nem feltétlenül fiktív, mégis képzeletgazdag tartalommal. (Ide tartoznak például a rajzos illusztrációk vagy a képzelt város térképe a Kakaó utcával.) Ezzel a két napló utólag bizonyos mértékig belehelyezhető abba az elbeszélői hagyományba, ahol a gyereknarrátor, gyerekperspektíva és -nyelv valamelyike, illetve ezek különféle kombinációi segítségével történik a társadalom- és történelemábrázolás. Az euro-atlanti régió irodalmainak II. világháború utáni prózájában sokszor alkalmazták, s az elmúlt évtizedek magyar prózájának egyik jellegzetes módszerévé vált ez a gyerekperspektívára mégpedig többnyire fiú (apátlan, apakereső fiú) perspektívájára épített elbeszélés, amelyben az olvasó, az implikált szerző és az elbeszélő (vagy csak fokalizáló) gyerek tudása, értelmezési horizontja közötti különbség, olykor szakadék, működteti a szöveget. Ennek hatása az iróniától a hiperbolán át a nézőpont és értelmezés folyamatos olvasói korrekciójának etikai feladatáig sokféle lehet. 3 Ilyen értelemben az itt tárgyalt gyereknaplók tartalmi, nyelvi, sőt akár írásképi kevercsére is félig-meddig igaz a naiv gyermeki nézőpont és nyelv, valamint az átideologizált felnőttnyelv egymásba olvasztás[a] s az, hogy a gyermeki szleng itt egyfajta különös kulturális jelölővé válik: témái, szófordulatai, kifejezései egyszerre utalnak a kortárs hétköznapok (gyermeki) problémáira, olvasmányokra, filmekre és a korabeli közélet és politika eseményeire, nyelvi fordulataira (Kisantal). 4 Az ilyen irodalmi elbeszélések közül az 56-os gyereknaplók látásmódja leginkább azokkal a szövegekkel rokonítható, ahol a gyermekperspektíva nem radikálisan naiv mikroperspektíva, tehát nem egy nagyon erőteljesen a privátba zárt, a közszférát perifériálisan és esetlegesen felvillantó s ezáltal új, éles fényben megvilágító ex-centrikus nézőpont (Takács, 325.). 5 A gyereknaplókban mérsékelten naiv és a társadalmi események jelentőségét felfogó gyerekek használnak egy privátból és nyilvánosból, gyerekből és felnőttből kevert nyelvet, amit félig értenek, de egészen komolyan vesznek (például pontosan lejegyeznek). Végső soron azonban csak látszólagos az ebben a tradícióban elfoglalt helyük, mert az elbeszélésmód ideje és antifikciós jellege (azaz a napló műfaj) más olvasói viszonyt feltételez. A regény (akár önéletrajzi regény vagy naplóregény) és memoár egymásra rétegződő identitáspozíciói, a gyermeki nézőpont szimulált naivitása által szervezett szövegvilág játszik, ha mégoly komolyan is, ezekkel a 3 Csak a magyar próza elmúlt néhány évtizedére szorítkozva, néhány példa: Kertész Imre, Sorstalanság (1975), Nádas Péter, Egy családregény vége (1977), Kornis Mihály, Végre élsz (1980), Békés Pál, Törzsi viszonyok (1990), Garaczi László, Mintha élnél; Pompásan buszozunk! (1995, 1998), Dragomán György, A fehér király (2005), Rakovszky Zsuzsa, A hullócsillag éve (2005), Barnás Ferenc, A kilencedik (2006). 4 Az idézet eredetileg Garaczi László 1998-as Pompásan buszozunk! című művére vonatkozik. 5 Móricz Zsigmond Árvácskájának elemzésében itt a szerző André Fischer Inszenierte Naivität című könyvének sokat vitatott Grass-értelmezésére hivatkozik.

6 lehetőségekkel (Fischer, 95.). S ezért a választott gyerekperspektívának jelentése van, míg egy tényszerű adottságnak (gyerek írta a naplót vagy akár a gyerek azt játszotta, hogy naplót ír) következményei vannak. S még csak nem is olyan látványos következményei, mint a fikció esetében, hiszen naplóíróként valamennyire mindenki gyerek, aki nem lát a jövőbe. Ez a gyerekperspektíva által tovább feszített személyes-nyilvános viszony, ahol a Technokid építőjáték szélmalma az újjáépítendő igazi Corvinban, Rókusban (mondhatni Technoadult építményekben) tükröződik vissza és viszont, mégsem egy statikus ellentétpár, hanem a nyilvános szféra és a személyes emlékezet dinamikus kapcsolata, ami többek között a nemzedéki tapasztalati horizonton belül működő kommunikatív emlékezet (Assmann, 51.) próteuszi változékonyságú és jelentősen felértékelődött közvetítő médiumainak köszönhető. A naplók médiumai Ami elvi távolság a napló belső és külső pozíciója között, fizikai földrajzi távolságként is jelen van a szerző és az események között. 6 Az eseményekért ki kell szaladni az utcára metaforikusan is, de még gyakrabban szó szerint. ( Reggel már 6h-kor fent voltam. Puffogásra, durrogásra ébredtem. Gyorsan felkeltem, felöltözködtem és kiszaladtam az utcára. Az utcán nagy volt a köd, még a Guttenberg térig sem lehetett ellátni [Csics, 13.]; Ekkor hallottam, hogy kiabálják: Itt a Magyar Honvéd, reggeli kiadás, 50 fillér! Apukám kiszaladt, és vett eggyet [sic]. Elolvastam [Kovács, 53.]) Ennek a távolságnak a leküzdése a tapasztalást hátráltató köd eloszlatása meghatározó tevékenység a naplókban, akár úgy, hogy az információ begyűjtése hidalja át a kisebb-nagyobb távolságokat, akár pedig úgy, hogy a naplóíró maga mozog és tapasztalja meg a távoli eseményeket vagy azok nyomait. Az előbbi esetében sokféle médiumból építkezik a kommunikatív emlékezet: az első és másodkézből származó szóbeli beszámolókat, utcán kiabált jelszavakat fokozatosan elkezdik kiegészíteni különféle hivatalos és nem hivatalos médiumok, amelyek a nyilvánost közvetítik a napló személyes szférája felé. Jancsi naplójának 14. oldalán értesülünk, hogy Ma már megjelentek egyes újságok, s ettől kezdve a tömegtájékoztatás központi előállítású médiumai, az egytől a sokhoz szóló újságok, rádiók állandó szereplői a naplónak. ( Ma jelent meg először a Függetlenség című napilap. [Csics, 157.]) Ezt egészíti ki számos decentralizált, változó, esetleg ismeretlen előállítású soktól a sokhoz szóló nyilvános médium (elsősorban röplapok), s mindezek láncolata alkotja a szövegben és a beemelt 6 Ld. erről még György Péter Az idők mélyén: Két ötvenhatos napló című írását.

7 nyomtatványokban azt az összetett közvetítő közeget, melyen keresztül a nyilvános és a személyes közeg dinamikusan érintkezik. A források gyakran összekapcsolódva, egymáson átszűrve, hibridizálva jelennek meg: ismerősök által elmesélt röpiratok és rádióadások, rádióhírek és röpiratok újságokról, és így tovább. ( A rádió még közölte, hogy megszűnik az Esti Budapest és a Szabad nép és helyette Kis ujság és Szabad szó lesz. [Csics, 34.]) A napló így a nyilvános médiumok személyes elsajátításának színtere, s ennek többféle vizuális formája is működik: a talált tárgyak szuvenírszerűen fizikailag épülnek be a naplóba (ennek a Kieselbach-kiadásban lesz döntő szerepe), máskor pedig az autográf átíráson a grafikán mint kézíráson és a kézíráson mint grafikán keresztül válnak személyessé. Ennek a grafika-kézírás együttesnek érdekes példája, amikor Jancsi és Gyula az újságok címeit mindig a jellegzetes logó kézi rekonstrukciójával írja be. Végül a személyesség belső, intim médiumaként állandó szereplő a regény, ami a legtöbb bejegyzés elején vagy végén egyfajta nyugvópontként tér vissza. Nem véletlen, hogy sosem hallunk semmilyen részletet az olvasott regények tartalmáról, tehát még a napló félnyilvános személyes szférájába sem kerül ki semmi, az olvasás tényét kivéve a regény olvasása itt ugyanis a belső világ és a képzelet intim színtere, ami a nyilvános szféra eseményeitől függetlenül működik. Az egyik recenzió felveti, hogy a kül- és belvilág összeköttetéseinek konkretizálása egészen a regényolvasás képzeletvilágáig vihető, bár maga a szöveg nem reflektál erre. Valójában a recenzens is csak annak az egy regénynek a kiemelésével tudja ezt megoldani, ahol a legjobban összeolvasható a (történelmi) regény és a külső valóság: S eközben az állandó géppuskaropogás mellett az emeleti lakásukban egy heverő fedezékében hasal és órákon át olvas. És mit olvas? Az ifjúsági irodalom egyik klasszikusát, a XVI. századi Magyarországon a törökökkel folytatott harcok idején játszódó Egri csillagokat. Ostrom kint is, bent is, hiszen Gárdonyi annak a maroknyi magyarnak állított emléket könyvében, akik hősiesen és sikeresen ellenálltak az 1552-ben az egri várat ostromló török túlerőnek. (Murányi) 7 Ugyanez a Twist Olivér, a Tom Sawyer kalandjai, a Gulliver a törpék országában, a Tom úrfi mint detektív, a Tanár úr kérem vagy a meg nem nevezett könyvek olvasásakor nehezebben argumentálható, ám a hallgatás rájuk is érvényes. És ez a következetesség a médiumok nyilvánossági fokát illetően (aminek része a regényolvasás belső ügyként való következetes kezelése is) figyelemreméltóbb, mint az a lehetőség, hogy a sok olvasmány közül az egyik cselekményének valamilyen elemét párhuzamba állíthatjuk a naplóírás jelenének külső valóságával (Csics, 27., 28.). 7 Az angolul megjelent szöveget saját fordításomban közlöm.

8 A napló nyitott jövőhorizontjából természetesen adódik, hogy a médiumok hálózatán keresztül formálódó kommunikatív emlékezet tere (amelyben a távolságokat áthidaló információáramlás virtuális, mozgó középpontja mindig a naplóíró személye) magában hordozza a majdani kulturális emlékezetté alakulás formáit, mintegy megelőzve, megelőlegezve a közelmúlt lassú kulturális emlékezetté szervülését (Assmann, ). A térben cselekvésekkel újraíródó kulturális emlékezetforma, aminek az olvasásban is kevésbé az interpretáció, mint inkább egyfajta bejárás-letapogatás felel meg, a séta, illetve a térkép. A rendszeres séták gazdag rajzos illusztrációiból, a kapcsolódó kézzel rajzolt térképrészletekből, útvonalrajzokból az emlékezetbe írás, az emlékezetnek a városi tájban való utóélete rajzolódik ki, szó szerint. A város mnemonikus elsajátítását a tapasztalást és emlékezést lehetővé tevő sétákkal kiegészíti egy fordított folyamat: a személyesnek a városi térbe való beírása. Ez az a várostérkép, városterv, amit a két fiú a naplóval párhuzamosan a tervfüzetben végig készít. A térképen, ahol folyó választja ketté az ismerős formájú várost, Csics Gyulá -ról és Kovács J. -ről sugárutak vannak elnevezve, és a Kakaó vagy Facsiga utca nincs messze a Forradalom utcától. (Többek között Pesti Hírlap lexikonjából válogatják ki tervezett városuk utcaneveit [Kovács, 17.].) Érdekes módon, Gyula visszatérő kifejezése ( a várost csináltam, a várost csináltuk ), akárcsak Jancsié ( tervezett városunk ), nem a reprezentációra utal, hanem magának a városnak a megteremtésére (Csics, 27., Kovács, 17.), amit a későbbi újrabejárás ismétel, s ez megint csak a kulturális emlékezet rituális, performatív működésmódjával vág egybe. Végül ezt a naplókon belül működő bonyolult viszonyrendszert egészíti ki a naplók saját története, mely mindkét esetben hangsúlyos keretként alakítja az emlékezet helyét. Ennek a keretnek a legfontosabb közös eleme mindkét naplónál az elveszett, majd megtalált, illetve az elrejtett, majd elővett múlt narratívája. Ebben az értelemben a két napló nemcsak a naplójellegből eleve adódó személyes-nyilvános viszonyt és a nagybetűs Történelemmel való drámai találkozást testesíti meg, hanem 56-nak mint emlékezethelynek egy fontos aspektusát, amely szerint 56 drámai történelmi pillanat és identitásképző élmény, amit búvópatak jellegű emlékezet örökít át. Tehát a két napló saját történetén keresztül ennek az 56- emlékezetnek a része, mert nemcsak 56-ot reprezentálja egy sajátos gyermeki kozmosz rendjében (Rainer, 7.), hanem a tárgy történetében magán viseli 56 sajátos emlékezettörténetét is. Lelet és diskurzus

9 Míg az eddigi megállapításaim szinte egyformán és felcserélhetően vonatkoznak a két naplóra, emlékezethelyként való működésük egy ponton élesen elválik: az elővételt követő publikációs történetükben két különböző emlékezetmodell válik uralkodóvá. A Kieselbachváltozatra a tárgyi jelleg megőrzése, az eredetiség, az autentikus lenyomat és kapcsolat hangsúlyozása jellemző. Az önmagára záródó tárgy konstrukciójában nincs ráfonódó szerzői kommentár vagy kiegészítés (a kötet kiadásakor nem is lehetett volna, mert nem volt számukra ismert az akkor már beteg, otthonban élő szerző személye, aki valószínűleg nem is lett volna képes ilyen kommentár megírására). A minimális paratextus Kieselbach Tamás előszava és a borítón a Kieselbach név mint logó. Az előszó külön felhívja az olvasó figyelmét arra, ami már a kiadvány tervezésében is tetten érhető: a hiteles, önazonos, autentikus tárgyi lelet az elveszett és újra megtalált múlt nyoma, sőt a múlttal, a Történelemmel való találkozás élményszerűségének a nyoma. Az előszó összekapcsolja a tartalom élményszerűségét és a kidobott, majd megtalált, újraértékelt tárgyi lelet hitelességét. Az átörökítés, átélhetőség garanciája itt a kézbe fogható történelem a fizikai érintés által megvalósuló érzelmi-metaforikus érintettség hozza létre az emlékezés láncolatát. Hatalmas erejük van a szimbolikus, érzelmeket megnyitó tárgyaknak áll az előszóban (kiemelés tőlem). Ez a kézzelfoghatóság irányítja a hasonmáskiadás, az eredeti-érzet igényét Kovács Jancsi naplójának Kieselbach-féle kiadásában. A kéziratos napló hasonmás-kiadása bibliofil értelemben nem tekinthető valódi, teljes fakszimilének, amelynél az eredetivel anyagában és a készítés eljárásaiban teljesen megegyező másolatot kell létrehozni. Könyvészetileg pszeudofakszimiléről beszélhetünk, amely keveri az egyedi művészkönyv és a tömegtermék jegyeit. A könyv mérethű, változtatás nélkül őrzi a kézírást mint a szerzői jelenlét és hiteles identitás nyomát (nincs benne nyomtatott átirat), csak az eredeti, kézírásos oldalszámozást használja, és a beragasztott papírok olykor valóban beragasztott, öregített papírra készült reprodukciók. A könyv példányai számozottak, ami a tömegtermékhez képest egyedivé, s a korlátozott elérhetőség függvényében értékesebbé teszi; ugyanakkor ez az egyedítő jegy már elválik a valódi hasonmás logikájától, minthogy a másolatra vonatkozik. A fakszimile eljárást itt más szempontból is jellemzi ez a kettősség: például gyakran keveredik a tapintható és optikai archív, ami a pszeudo-fakszimile kategóriájához hasonlóan egy pszeudoeredeti-érzetet hoz létre. Látunk ragasztott, öregített röpcédulát (12.), ragasztott, öregített, az eredetijéhez hasonlóan kétoldalas papírt, alatta nyomtatott (azaz imitált) ragasztás- és kitépésnyommal (22.), és teljesen nyomtatott röplapmásolatot is (38.). Mindezen bonyodalmakkal és kompromisszumokkal együtt is a könyv végig azt az illúziót táplálja, hogy az eredetivel

10 teljesen megegyező tárgyat tartunk a kezünkben, s ennek érdekében minimalizálja a közzététel nyomait. Az 1956-os Intézet kiadása a lelethitelesítés, a relikvia preferenciájához képest egy jóval diszkurzívabb, polifonikus, folyamatszerű emlékezetmodellt ajánl. Már a közreadói paratextusban is itt Rainer M. János előszava vezeti be a kötetet lényeges motívum a beszélgetés, a dialógus: a szerző és a közreadó egy nyilvános beszélgetés résztvevőiként találkoztak egymással. Míg az Ecseri piac agóra helyett egyfajta régészeti lelőhelyként jelent meg a másik előszóban, itt a tatabányai könyvtár (melynek Csics Gyula egyébként a vezetője volt) nem a könyvek tárhelyeként, hanem a közösségi diszkusszió helyszíneként szerepel. A drámai találkozás sem az autentikus tárgyi lelettel, magával a füzettel történik, hanem egy dossziéban átadott másolt lapjaival és gépiratával. Így a Kieselbach-kiadásban gondosan és kikezdhetetlenül egyben tartott lelet itt már az előszóban szétesik lapjaira, elemeire, és olyan kiegészítők társulnak hozzá az előszóban említett dossziéban és a kiadott kötet külsőbelső borítóin mint a napló egyfajta függelékeként rajzolt várostérkép. A Kieselbachelőszóban a piac nemcsak diszkurzív térként jelenik meg, ahol kialakul, hogy valami kinek értékes, mikor, meddig ( kiselejtezhető hulladéknak tartott alkotások kapják meg végre megérdemelt megbecsülésüket [kiemelés tőlem]), hanem a szemétté való drámai lefokozás után a magaskultúrába műként való hasonlóan drámai felemeltetés és felmutatás egy stációja. Bár explicit módon csak a könyv sorsát hasonlítja az előszó a magyar festészet újrafelfedezéséhez, remekműveihez, a könyv kezelése mégis az alkotást, a mű jelleget erősíti, szemben a Rainer által hangsúlyozott gyerekvilággal, -kozmosszal, -nézőponttal, amelyben a részvételi lehetőséget számunkra a tanúságtétel biztosítja. Az 1956-os Intézet kiadásában az előszó és az utószó között a kéziratmásolat, majd a lábjegyzetekkel ellátott gépi szövegátirat található. Ezért nemcsak a Rainer és Csics Gyula által is elmesélt kerettörténetben, hanem magában a kiadott könyvben is igaz, hogy a textus eredeti anyagi formájáról leválasztva (képek nélkül, gépiratban) is létezik, és a szerzői utószóval és jegyzetapparátussal már eleve dialogizáló, kommentáló szerkezetben jut el az olvasóhoz. A könyv ugyan megőrzi egyik szövegként a kézírásos rajzos napló betűhív közlését (s ennyiben a kézíráson, s a tág értelemben kézírásként is értelmezhető grafikán keresztül megerősíti a szerzői tapasztalat és jelenlét lenyomatát), de a tárgy reprodukciója nem tartozik bele a hitelesség-koncepciójába. Például az oldalak köré kézzel rajzolt nemzeti színű keretet megtartja, de a méretazonos reprodukciótól eltekint. Mászóval a reprodukcióba elsősorban tartalmi jelentőséggel bíró, nem pedig lelet-hitelesítő jegyeket von be, s megfordítva, pusztán a relikviaszerűség fokozása érdekében semmit nem zár ki a

11 reprodukcióból. Ezért minden beragasztott újságkivágás, röpcédula és kép is nyomtatott formában, egységes fotografikus felületbe olvadva jelenik meg. A digitális könyv verzió a Magyar Elektronikus Könyvtárban korlátozás nélkül ingyenesen hozzáférhető pdf dokumentum így logikus, organikus kiterjesztése a kötetnek. Egyrészt az elektronikus könyv csak tovább nyitja a nyomtatott könyvben is működő polifonikus, diszkurzív emlékezetmodellt a könnyű megosztás vagy a kapcsolódó linkek révén. (Ez a Kapcsolódó oldalak rovat a lehetőségekhez képest elég szegényes és interaktivitást nélkülöző válogatás: szerepel benne egy 1956-ra vonatkozó oktatási anyag, egy 56-os információs metaoldal a Startlap-ról, az OSZK kisnyomtatványtárának vonatkozó gyűjteménye, ahol a naplóban szereplő dokumentumok egy részét is ki lehet keresni, és a két kiadott napló egyes recenziói.) Másrészt, mivel eleve nem az intakt tárgyi leletre és a hiteles nyom által való érintettségre teszi a hangsúlyt, nincs is különösebb vesztenivalója a digitalizálással. Ezt az irányt követi Edvy Boglárka és Silló Sándor filmadaptációja is (ami szintén az 1956-os Intézet kiadásában jelent meg 2006-ban), és itt éri el az emlékezet a relikvia felmagasztalásának, a fakszimile rekonstrukciós logikájának ellenpontját. Itt ugyanis a rekonstrukció az életre keltés, animálás feljavító gesztusaiban, prosztetikus kiegészítéseiben jelenik meg. A mindennapi élet gyerekszínészekkel előadatott spontán jelenetei, mozgóképként megelevenített rajzok javítják fel a naplót, s annak hitelességét az autoritás médiumaként immár a napló helyére lépő nyilvános archívum archív fotók, híradórészletek és rádiófelvételek sora szentesíti. Ez az adaptáció teljesen elhagyja az írás anyagszerűségét, ami a hétköznapi emberek naplóinak olvasásában a blogok megjelenéséig jelentős szerepet játszott (Rak, 16.). Az egyéni és a személyes textuális megtestesítője a naplóban a kézírás (beleértve a kézi rajzot mint a kézírás egy változatát), aminek ezt a funkcióját elsősorban a narrátorhang veszi át: egy gyerekhang olvassa fel a naplóbejegyzések részleteit (amikor a narrátorhanghoz a napló írásképe társul), illetve mesél nekünk. Ez a narráció a kézíráshoz hasonlóan a közlés tartalmától függetlenül is azt mintegy megelőzve folyamatosan biztosítja a gyermekperspektíva jelenlétét, jelzését, másfelől viszont ez a hang már csak a lehető legáltalánosabb, absztrakt módon egyéni és személyes amennyiben bármelyik ember konkrét individuum, így a színész is. Míg a kézírás akárcsak az ujjlenyomat és az aláírás az individuum és a személyiség hiteles lenyomataként szolgál, a filmadaptáció személyes narrátorhangja egy eljátszott, megkettőzött személyesség történetesen a gyerek Csics Gyulát játszó szereplő még csak nem is ugyanaz, mint aki a hangját adja. Ilyen értelemben tehát a hangsúly áttevődik a valamikori jelenlétről az audiovizuális jelenben megvalósuló jelenlétre.

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Az ATON szakfolyóirat indítása

Az ATON szakfolyóirat indítása Az ATON szakfolyóirat indítása Roadshow Mosonmagyaróvár, 2011.március 22. Gödöllő, 2011.május 16. Bánkeszi Katalin Országos Széchényi Könyvtár Elektronikus Dokumentum Központ Az e-publikálás jelentősége

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUZEÁLIS ÉRTÉKŰ HELYI SAJTÓTERMÉKEINEK DIGITALIZÁLÁSA ÉS INTERNETES KÖZZÉTÉTELE Pályázati azonosító: 3532/00344 SZAKMAI BESZÁMOLÓ Az információs-kommunikációs technológia

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Filmelmélet 1. Történet és elbeszélés. A narrátori funkciók, narrátori szintek.

Filmelmélet 1. Történet és elbeszélés. A narrátori funkciók, narrátori szintek. Filmelmélet 1. Történet és elbeszélés. A narrátori funkciók, narrátori szintek. Hogyan lesz egymás mellé helyezett képekből történet? Az elbeszélés szerkezeti egységei egy filmben Történet és cselekmény,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása 2015. február

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR

Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Könyvajánló KNAPP ÉVA TÜSKÉS GÁBOR Dissimulatio mortis. A halál koncepciói a kora újkori irodalmi emblematikában. In.: G. ETÉNYI NÓRA - HORN ILDIKÓ (szerk.): Színlelés és rejtőzködés. A kora újkori politika

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban

Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban Súlyos vagy súlytalan problémák? Az e-könyvek jelene és jövője a könyvtárakban 2012. szeptember24. Budapest Fogalmi meghatározás és tétel E-könyv, elektronikus könyv Az e-könyv az elektronikus formában

Részletesebben

GÉPHÁZ NOVEMBER DECEMBER

GÉPHÁZ NOVEMBER DECEMBER GÉPHÁZ 2010. NOVEMBER DECEMBER http://nemzetifront.ning.com 1 Gépház 2010.11.10. Új rovatunk a közösségi oldal ismertetésével, annak használatával, a leggyakrabban elôforduló kérdésekkel, technikai tanácsadással

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe Valaczka András Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A szövegalkotási képesség

Részletesebben

Firkáljon kedvére ritka krónikák lapjára!

Firkáljon kedvére ritka krónikák lapjára! 2013 július 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Givenincs Firkáljon kedvére Még értékelve Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A kultúrához és az információhoz való hozzáférés túlzás nélkül korunk egyik kulcskérdése.

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály

Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai. dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Az elektronikus építési napló bevezetésének tapasztalatai dr. Bedő Katalin BM Építésügyi Főosztály Országos Építésügyi Nyilvántartás Egységes, központi elektronikus nyilvántartás a korábbi széttagolt,

Részletesebben

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÉP VAGY TÉRKÉP DR. PLIHÁL KATALIN ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR A TÉRKÉP A HAGYOMÁNYOS VILÁG FELFOGÁSA SZERINT A TÉRKÉP ÉS EGYÉB TÉRKÉPÉSZETI ÁBRÁZOLÁSI FORMÁK (FÖLDGÖMB, DOMBORZATI MODELL, PERSPEKTIVIKUS

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc.

Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. 128 SZEMLE Meleg Férfiak, Hideg Diktatúrák. 2015. Rend. Takács Mária. Éclipse Film Kft., Civil Művek. Magyar dokumentumfilm, angol felirattal. 100 perc. Takács Mária új dokumentumfilmje a melegeket kirekesztő,

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése:

7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: 7. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Ismeretterjesztő kiadványok, források létrehozása és terjesztése: Örökségfigyelő blog http://oroksegfigyelo.blog.hu/ A CentrArt Egyesület rendszeresen

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-6. A felső tagozatos történelemtankönyv bemutatása Bartos Károly

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

03 Gardonyi + Szabo.qxd :54 Page 19. Korunk médiuma

03 Gardonyi + Szabo.qxd :54 Page 19. Korunk médiuma 03 Gardonyi + Szabo.qxd 15.03.01 14:54 Page 19 Korunk médiuma A digitális kép nem egyszerûen az analóg kép számítógépes verziója, ugyanis az átültetés során megváltozik a kép kontextusa és potenciálja.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Vállalni a nyilvános kiállást?

Vállalni a nyilvános kiállást? Vállalni a nyilvános kiállást? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a másik A modul szerzője: Andóczi Balogh Éva 1 MODULLEÍRÁS Ajánlott

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok

https://suliszerviz.com/kiemelt-rendezvenyek/259-xi-diaktarlat-2016-dijazott-alkotasok Szép eredményeket értek el rajzosaink októberben. Három rajzpályázat eredményeinek összefoglalása képekkel: 1. XI. Országos Középiskolás Képzőművészeti Diáktárlat (Hajdúszoboszló) 2. Rajzpályázat az 1956-os

Részletesebben

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm

A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola A dokumentumfilm néhány elméleti kérdése és a huszadik századi magyar dokumentumfilm doktori disszertáció tézisei Dr. Szekfü András Ph.D. 2010 Témavezető:

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Az elbeszélt történelem (oral history) alkalmazási lehetőségei a helytörténet tanításban az általános iskola alsó tagozatán

Az elbeszélt történelem (oral history) alkalmazási lehetőségei a helytörténet tanításban az általános iskola alsó tagozatán Az elbeszélt történelem (oral history) alkalmazási lehetőségei a helytörténet tanításban az általános iskola alsó tagozatán SÁGI Norberta Kecskeméti Főiskola, Kecskemét, Magyarország sagi.norberta@tfk.kefo.hu

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

reactable interaktív zeneasztal

reactable interaktív zeneasztal reactable interaktív zeneasztal 2(6) - reactable Interaktív zeneasztal reactable Interaktív zeneasztal A reactable interakív asztal egy modern, többfelhasználós elektroakusztikus hangszer. A hangszer kezeléséhez

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

Mindannyiunk tudománya

Mindannyiunk tudománya Mindannyiunk tudománya Wikipédia, avagy élet a szabad információáramlásban Gervai Péter Mi a Wikipédia? Már publikált információk struktúrált gyűjteménye Lexikon, de minden téma lehet, amit a többség jelentősnek

Részletesebben

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu

Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor. Patkós Gábor patkosstudio.hu Látogatóbarát (családbarát) szempontok érvényesítése bemutatóhelyek tervezésekor Patkós Gábor patkosstudio.hu Mitől látogatóbarát? A megérkezés alapfeltételei (parkolók, mosdók, pihenőhelyek..) Információs

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni!

Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! Nem nézni kell, hanem benne kell lenni! A média világa: ahol jó lenni? Ha nekünk fontos Ha az újságírónak fontos A média világa: ahol jó lenni? Mit engedhetnek meg maguknak az újságírók, és mit engedhetünk

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló

Médiaismereti foglalkozások könyvtári környezetben foglalkozás sorozat beszámoló A foglalkozás címe: Ismerkedő foglalkozás A foglalkozás helyszíne és résztvevői: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1004 Kőbányai könyvtára, felsős csoport A foglalkozás időpontja: 2010. október 15. A foglalkozás

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Erkölcstan. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Erkölcstan tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása

TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 5-7. A felső tagozatos történelemtankönyvek bemutatása 2015. április

Részletesebben

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK

1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1. KOMMUNIKÁCIÓS ALAPFOGALMAK 1 1.1. A kommunikációs folyamat 2 A kommunikáció a legáltalánosabb megfogalmazás szerint az információk áramlását jelenti. Elsődleges célja, hogy a kommunikációs folyamat

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 1 SZAKDOLGOZATI TÉMAJAVASLATOK SZOCIOLÓGIA MESTERSZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA I. KISEBBSÉGSZOCIOLÓGIA SZAKIRÁNYON: DR. SZABÓ-TÓTH KINGA 1. A kisebbségi identitás vizsgálata 2. Kisebbségi csoportok társadalmi

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL

HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANTÁRGYBÓL MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A szabályozásnak megfelelően az iskolánk 9. évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret,

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

Információ / kommunikáció

Információ / kommunikáció Információ / kommunikáció Ismeret A valóságra vagy annak valamely részére, témájára vonatkozó tapasztalatokat, általánosításokat, fogalmakat. Információ fogalmai Az információ olyan jelsorozatok által

Részletesebben

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

Közösségek és célcsoportok konstruálása. dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Közösségek és célcsoportok konstruálása dr. Szöllősi Gábor, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Mottó: Az emberek úgy viszonyulnak a hétköznapi világ jelenségeihez, amilyennek

Részletesebben

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA

Tervezés-Kutatás. A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA 5. Tervezés-Kutatás A MÉDIA VILÁGA és a NEW MEDIA Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila

METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA. Merics Attila METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉSEK A MÉDIA SZÁMÁRA Merics Attila Országos Meteorológiai Szolgálat, Szegedi Magaslégköri Obszervatórium 6728 Szeged, Bajai út 11. e-mail: merics.a@met.hu Bevezetés A meteorológiai

Részletesebben

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe

Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe Források, forrástípusok Bevezetés a forrásismeretbe, forráskritikába és forráselemzésbe NYME BDPK TTI Történelemtudományi Intézeti Tanszék Agócs Nándor Forrástípusok A forrás (kútfő) a történelmi megismerés

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól

A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól KÖNYV A Borda Antikvárium szakmai kiadványairól Ha egyszer valaki megírja a magyarországi antikváriumok történetét, minden bizonnyal a legjelentősebbek között fogja tárgyalni a Borda házaspár, Borda Lajos

Részletesebben

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka,

és határidõk, 1981; Tovább egy házzal, 1987; Fehér-fekete, 1991; Hangok, 1994; Egyirányú utca, 1998; valamint regénye: A kígyó árnyéka, Íróportré 115 RAKOVSZKY ZSUZSA Szeretni való ez jut eszembe, és hiába nem akarom személyessé tenni az írást, de azzá lesz Rakovszky Zsuzsa (Sopron, 1950) szövegei miatt. A hazai recepcióban is megfigyelhetõ,

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES

Jelölje a helyes választ! A Kultúra Európai Fővárosa kezdeményezés első kiválasztottja 1985-ben Kép Válasz Róma HIBAS Válasz Athén HELYES Jelölje, hogy melyik a hibás válasz! A célt, hogy az EU 2010-re a világ legversenyképesebb gazdasága legyen a Lisszaboni stratégia fogalmazta meg HIBAS az eeurope 2005 program fogalmazta meg Jelölje, hogy

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS)

MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) MUNKANAPLÓ A KÖNYVTÁRAK RÉSZÉRE A 20 ÉVRE NEM SELEJTEZHETŐ! A KÖNYVTÁR NEVE: SZÉKHELYE: (MINDENNAPOS) A munkanapló vezetése minden könyvtár, szolgáltatóhely (a továbbiakban: könyvtár) számára kötelező.

Részletesebben

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell,

Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése több pillérre kell, Kováts Ildikó INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, EMBERI TÉNYEZÕ, CIVIL TÁRSADALOM, MÉDIA ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI DIGITÁLIS MÛSORSZÓRÁS ELÕREJELZÉSÉHEZ Bevezetõ Adigitális mûsorszórás magyarországi hatásának elõrejelzése

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel megkérjük, tegye lehetővé, hogy tanító szakos, levelező tagozatos I. éves hallgatónk EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR DÉKÁNHELYETTES 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-81-32 Fax: 487-81-96 http://www.tok.elte.hu Tisztelt Intézményvezető! Tisztelettel

Részletesebben

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata

A BTM Kiscelli Múzeum. reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata A BTM Kiscelli Múzeum reprodukció megrendelői és felhasználási szabályzata 2016 A Budapesti Történeti Múzeum Kiscelli Múzeuma (a továbbiakban: Kiscelli Múzeum) a gyűjteményeibe tartozó műtárgyakról tudományos

Részletesebben

Dr. László Miklós. A hatástól az értésig

Dr. László Miklós. A hatástól az értésig Dr. László Miklós A hatástól az értésig Dr. László Miklós A hatástól az értésig Bevezetés 2013-ban immár hetedik alkalommal került sor egy olyan kutatásra, mely témája a tinédzserek és a média kapcsolata

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009.

Debreceni Egyetem. Szociológia és Szociálpolitika Tanszék. Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Hol terem a firka? Esettanulmány 2009. Készítette: Illyés Katalin Szociológia, V. évf. 1 Bevezetés A Debreceni Egyetemen is megtalálható a diákok

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban

Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Helyismereti gyűjtemények a könyvtárakban Fogalma az adott helyre vonatkozó információk, illetve az azokat hordozó dokumentumok összességét jelöli, valamint a könyvtári tevékenység azon részét, amely ezeknek

Részletesebben

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010

Könyvtárhasználat. Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Könyvtárhasználat Szerző: Sallai András, 2010 Sallai András 2010 Ez a mű Creative Commons Nevezd meg!-ne add el!-így add tovább! 2.5 Magyarország Licenc alatt van. A licenc szövegének megtekintéséhez látogasd

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció)

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ANYANYELV (A és B variáció) A Híd 2. program a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú (vagy idősebb), általános iskolai végzettség nélküli fiatalok

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK

VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK 2 2011 BEMUTATÓ ÉS TERVEZÉSI SEGÉDLET VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK VETÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK BEVEZETŐ 1 2 VIGYÁZZ HOVÁ LÉPSZ! 3MULTIMÉDIA-PADLÓ KITERJESZTETT VALÓSÁG DIGITÁLIS TÜKÖR EMBER A KÉPBEN - KÉP AZ EMBERBEN

Részletesebben

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI

Tervezés-Kutatás A MÉDIA FORRADALMAI Tervezés-Kutatás 5. A MÉDIA FORRADALMAI Média: olyan kommunikációs csatorna, amely a konkrét üzenettől függetlenül létezik, amelyet igénybe vehetünk az üzenetek közlésére kommunikációs eszköz TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben