D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai"

Átírás

1 Orbán Katalin, D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam": az '56- os gyereknaplók médiumai. Kultpontok: Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában, Dunai Tamás, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila (szerk.), Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai 2006-ban két olyan napló jelent meg közel egy időben, amit az 1956-os forradalom idején gyerekek írtak és rajzoltak. Tanulmányomban e naplók médiumait elemzem mind a bennük szereplő, igen fontos szerepet játszó médiumokat, mind pedig saját mediális jellemzőiket és ezek kezelését a későbbi publikációs-adaptációs folyamatban. Elsősorban azt vizsgálom, hogy e médiumok révén hogyan járulnak hozzá sajátos és összetett módon 56 emlékezetéhez, illetve a gyereknaplók és 1956 emlékezethelyként való működéséhez. Az utóbbihoz Pierre Norának a nemzeti szimbólumok politikai kiüresítése, a nemzeti keretek túlhangsúlyozása és más problémák miatt olykor kritizált, ám vitathatatlanul nagyhatású lieu de mémoire fogalmát alkalmazom, mégpedig elsősorban az emlékezet tárgyiasult formáinak újrahasznosítása szempontjából, s anélkül, hogy osztanám az archaikus és premodern emlékezettársadalmak természetes hagyományfenntartásának eszményítését. Kovács János és Csics Gyula éves iskolások voltak 1956-ban és szomszédok a budapesti józsefvárosi Rökk Szilárd utca 10-ben, ahol Jancsi családjának az államosítások előtt saját fűszerboltja volt. Jancsi a forradalom eseményeinek hatására kezdett naplót vezetni, és őt követve október 24-i bejegyzése szerint hamarosan Gyula is hozzáfogott a sajátjához. Párhuzamosan vezették a két naplót, amelyben saját mindennapi életük eseményei mellett elsősorban a forradalom és azt követő időszak budapesti eseményeit rögzítették, egymást részben átfedő, részben kiegészítő tartalommal. Az eredeti naplók füzetbe készültek (amelybe az első rész mindkét fiú esetében, ismét Jancsi hatására, egy korábbi, kevésbé komoly füzetből átírva került végleges helyére). Mindkét napló elsősorban kézírásos szövegből és rajzokból áll, amit időnként beragasztott újságcikkek és röplapok, valamint sokkal ritkábban fényképek (pl. Kovács, 52., 95.) és egyebek, például csokipapírok egészítenek ki.

2 A két füzetformában megmaradt napló utóélete lényegesen eltér a megőrzés, publikáció és adaptáció tekintetében. Jancsi füzetét a családja egy ponton kidobta, 1 lomtalanításból gyűjtötte ki valaki, majd az Ecseri piacon bukkant fel, ahol Molnos Péter művészettörténész vette meg, majd Kieselbach Tamás segítségével kiadták. (A hozzá kapcsolódó egyéb tárgyi gyűjtés elveszett.) Ez a kiadás számozott példányokban kinyomott bibliofil kiadvány, úgynevezett pszeudo-fakszimile volt. Gyula ellenben megőrizte a füzetét és egészen a rendszerváltás utánig rejtegette. Másolatot készíttetett róla és ezt 2004-ben ő maga adta át Rainer M. Jánosnak egy tatabányai könyvtári beszélgetésen, és az anyagot az 1956-os Intézet adta ki két évvel később. Gyula dobozban gyűjtött emlékei is elkallódtak, de megmaradt a várostérkép, amit a naplóval párhuzamosan készített. Míg Jancsi naplója az eredetin kívül csak a füzet nyomtatott és korlátozottan hozzáférhető rekonstrukciójaként létezik és az eredetiben nem szereplő, attól eltérő elemeket csak minimálisan tartalmaz, Gyula naplója létrejött digitális könyv formátumban és animációs dokumentumfilm adaptációban is. A két napló műfaja, tartalma, saját története, és az alkalmazott eltérő publikációs és adaptációs megoldások az emlékezés különböző formáit, módjait erősítik meg és ebből következően eltérő módon járulnak hozzá 1956-hoz mint emlékezethelyhez is. A napló mint szöveg és gyakorlat A napló műfaja megfelel az emlékezethely (lieu de mémoire) azon kritériumának, mely szerint a hely emlékezetre szántsága teremti meg a későbbi felélesztésének lehetőségét, hogy a spontán emlékezetet romboló, kritikus szelleme révén majd csak a rekonstruáló történelem tekintetében éljen tovább (Nora). A napló rendszeres, ismétlődő gyakorlaton keresztül létrejövő textusa és az írás horizontjaként már eleve vélelmezett későbbi (újra)olvasásban hozzáadódó külső, kritikai pozíció legalábbis hasonló viszonyt mutat, mint az emlékezethely örvénylő tárgyának időbelisége (még ha nem azonosulunk is maradéktalanul a Nora modelljében meghatározó csak szócskával, amelyen az archaikus spontán emlékezet idealizálása, közvetlen önazonossága nyugszik). A napló szinte onnan, az emlékezet jelenéből íródik, s időrendje, retrospektív szerkesztettségének korlátai jelentősen megkülönböztetik a visszaemlékezéstől és önéletrajztól. A kronologikus rend, a rendszeres ismétlődés, és az egyidejűség kis késleltetése együttesen határozzák meg a napló óriási műfaji változatosság mellett is jellegzetes időrendjét. 1 Kovács Jánost súlyos betegséget követően költöztették abba az otthonba, ahol a napló megjelenése idején is élt, és lakásának felszámolása során keveredett el a napló.

3 Ennek az időrendnek a fókusza a jövő irányába nyitott jelen, mint leendő múlt. Philippe Lejeune szerint az önéletrajz időrendjét a kezdet problémája határozza meg, minthogy az írás és a benne megformált élet kezdete egyaránt kommentárt és értelmezést igényel, míg adott számára, hogy hova érkezik; a naplót viszont a végnélküliség illúziója élteti, és számára a bizonytalan másnap nyitottsága melletti írás esetében a vég az, ami nem magától értetődő (Lejeune, How Do Diaries End?, 188.). Az éltető élő jelenben gyökerezés természetesen nem abszolút értelemben valósul meg a naplóban, hiszen a naplóíró kisebb-nagyobb késleltetéssel rögzíti az eseményeket. A későbbi rekonstrukció logikájához képest azonban ez a (valójában csupán relatív) eseményközeliség meghatározó ennek az abszolút értéke a napló és a megformálatlan tapasztalat egybeesése lenne, amelyben a napló mint szöveg felszámolódik, illetve a reflektált élet mint egyfajta önnaplózás lépne a helyére. Ebből a szempontból tanulságos Pierre-Hyacinthe Azaïs ( ) kísérlete a blogokat és a Facebook fotófeltöltéseket némileg megelőző mobil és szimultán naplóírásra, a sétáló naplóra. A tapasztalatokkal szinkron rögzítés ideálja a jelenlétet mint az időben való autentikus ittlét izgalmát idealizálja, ami a dátum feljegyzésének napló-teremtő aktusában sűrűsödik. (Ad absurdum a minden nap bejegyzett dátumok sora már napló, míg az események leírása kronologikus rendben nem az.) Lejeune idézi Azaïs afeletti sajnálkozását, hogy egyik nap elfelejtette valahová magával vinni írószeres dobozát (mobil naplóíró készletét, benne tollal, tollkéssel, papírral, tintával, alátéttel), s a sajnálkozás oka nem az emlékezetből való rekonstrukció esetleges pontatlansága, hanem a jelen rögzítésének pozitív vágya, ami a bejegyzésben a datáláshoz kapcsolódik. Szívesebben írtam volna le a dolgokat a helyszínen, mint emlékezetből; nem mintha a leírásom akkor pontosabb lett volna, mert még mindig itt vagyok, hanem mert abban az örömben lett volna részem, hogy a kép dátumát pontosan ott és akkor jegyezhettem volna be, ahol és amikor először ráesett a pillantásom; ezáltal valamikor majd több örömömet leltem volna benne (Lejeune, Writing while Walking, 122.). A napló tehát a majdani visszaemlékezésre megőrzött szelektív egyidejűség befagyasztott, de kiolvaszthatónak képzelt lenyomata, s ekként már műfaji szempontból is potenciális lieu de mémoire. A két 56-os gyereknaplót nem a későbbi (a fiatal szerzők által az írás idején nyilván nem tervezett) nyilvános közlés avatja hivatalosan naplóvá. Szerzőik a naplóírás mindennapi gyakorlata révén már eleve tudatosan naplóként hozzák létre ezeket a képes szövegeket. Jancsi a címben is szerepelteti a napló szót: A MAGYAR FORRADALOM / 1956 / NAPLÓ felirat áll a füzet (és a könyvváltozat) fedlapján. Gyulánál ugyan a műfajmegjelölés nem szerepel a címben, de ennél lényegesebb, hogy mindkét szöveg követi a naplóírás

4 gyakorlatának konvencióit és következetesen naplóként hivatkozik a készülő szövegre: X. 30. kedd. A PÁRTHÁZ OSTROMA [ ] Nagyon szép idő volt. Jancsival a naplónkat írtuk (Csics, 29.). Bár a szövegek jelentősen átalakulnak, formálódnak a nyilvános közlés ténye s annak konkrét formái, keretező járulékos elemei (pl. elő- és utószó, tipográfia) révén, a privát és nyilvános közötti viszony már magában a naplóban is működik. A műfaj lényegéhez tartozik a személyes és a nyilvános kapcsolata, ahol a személyes tapasztalatok és gondolatok alig késleltetett rögzítése párosul az olvasás, visszaolvasás valamilyen mértékű külső pozíciójával, mivel a jövő horizontja egyben a jelen énjétől való távolság is. A nyilvános elképzelt hatókörének horizontja lehet egészen tág, akár a teljes társadalmi nyilvánosság számára való későbbi publikáció, lehet szűkebb, intimebb, egészen a senki másnak meg nem mutatott titkos naplóig, ahol a külső olvasatot képviselő másik a szerző későbbi énje. Ez az általánosabb, műfajba kódolt kettősség e két naplóban kezdettől a személyes emlékezet és történelem kapcsolataként jelenik meg. Nem egy napló 56-os vonatkozású bejegyzéseit olvassuk, hanem a jelentős történelmi eseményként felfogott és megőrzendőnek tartott történések miatt és ezek számára jön létre a napló. (Lejeune kategóriái szerint tehát a két gyereknapló kronológiai és tematikus szempontból behatárolt ún. részleges napló, melyet például kutatói, terhességi vagy útinaplókhoz hasonlóan egy konkrét időszaknak szentelnek, és amely a tapasztalatok bizonyos területe köré szerveződik [Lejeune, How Do Diaries End?, 189.]). S épp e történelmi eseményekből következik, hogy az emlékezethely itt nem pusztán a spontán emlékezetmegőrző cselekedetek hiányosságai, az emlékek meg nem élése miatt szükséges, hanem az erőszakos megszakítottság miatt is, 2 ami hosszú időre alvó counter-memory (azaz a hivatalostól eltérő diskurzus, ellenemlékezet) formájában őrzi, illetve tiltja az emlékezést, hogy jóval később immár 56 mint lieu de memoire részeként kerüljön elő. A személyes és nyilvános kapcsolatának feszültségét nemcsak ez az ellenemlékezeti jelleg, a tiltás, hallgatás és rejtőzködés adja, hanem a gyereknapló perspektívája is. A nagybetűs Történelemmel párba állított emlékezet itt egy hangsúlyozottan szűkös gyerektapasztalat, -nézőpont és -értelmezés (ami grafikusan, elsősorban az írásképen keresztül, uralja az elbeszélést), s a kettő léptékkülönbsége még jobban felnagyítja a nyilvánost. Másfelől ugyanez a gyermeki átélés, amely a történelemmel való élményszerű találkozás érzelmi töltetét erősíti fel, a Nora által regisztráló emlékezet -nek nevezett 2 Ez megfeleltethető Paul Connerton társadalmi felejtés tipológiájában a represszív eltörlés (repressive erasure) kategóriájának is.

5 archiválási rögeszmét, pontos rekonstrukciót telíti játékos, nem feltétlenül fiktív, mégis képzeletgazdag tartalommal. (Ide tartoznak például a rajzos illusztrációk vagy a képzelt város térképe a Kakaó utcával.) Ezzel a két napló utólag bizonyos mértékig belehelyezhető abba az elbeszélői hagyományba, ahol a gyereknarrátor, gyerekperspektíva és -nyelv valamelyike, illetve ezek különféle kombinációi segítségével történik a társadalom- és történelemábrázolás. Az euro-atlanti régió irodalmainak II. világháború utáni prózájában sokszor alkalmazták, s az elmúlt évtizedek magyar prózájának egyik jellegzetes módszerévé vált ez a gyerekperspektívára mégpedig többnyire fiú (apátlan, apakereső fiú) perspektívájára épített elbeszélés, amelyben az olvasó, az implikált szerző és az elbeszélő (vagy csak fokalizáló) gyerek tudása, értelmezési horizontja közötti különbség, olykor szakadék, működteti a szöveget. Ennek hatása az iróniától a hiperbolán át a nézőpont és értelmezés folyamatos olvasói korrekciójának etikai feladatáig sokféle lehet. 3 Ilyen értelemben az itt tárgyalt gyereknaplók tartalmi, nyelvi, sőt akár írásképi kevercsére is félig-meddig igaz a naiv gyermeki nézőpont és nyelv, valamint az átideologizált felnőttnyelv egymásba olvasztás[a] s az, hogy a gyermeki szleng itt egyfajta különös kulturális jelölővé válik: témái, szófordulatai, kifejezései egyszerre utalnak a kortárs hétköznapok (gyermeki) problémáira, olvasmányokra, filmekre és a korabeli közélet és politika eseményeire, nyelvi fordulataira (Kisantal). 4 Az ilyen irodalmi elbeszélések közül az 56-os gyereknaplók látásmódja leginkább azokkal a szövegekkel rokonítható, ahol a gyermekperspektíva nem radikálisan naiv mikroperspektíva, tehát nem egy nagyon erőteljesen a privátba zárt, a közszférát perifériálisan és esetlegesen felvillantó s ezáltal új, éles fényben megvilágító ex-centrikus nézőpont (Takács, 325.). 5 A gyereknaplókban mérsékelten naiv és a társadalmi események jelentőségét felfogó gyerekek használnak egy privátból és nyilvánosból, gyerekből és felnőttből kevert nyelvet, amit félig értenek, de egészen komolyan vesznek (például pontosan lejegyeznek). Végső soron azonban csak látszólagos az ebben a tradícióban elfoglalt helyük, mert az elbeszélésmód ideje és antifikciós jellege (azaz a napló műfaj) más olvasói viszonyt feltételez. A regény (akár önéletrajzi regény vagy naplóregény) és memoár egymásra rétegződő identitáspozíciói, a gyermeki nézőpont szimulált naivitása által szervezett szövegvilág játszik, ha mégoly komolyan is, ezekkel a 3 Csak a magyar próza elmúlt néhány évtizedére szorítkozva, néhány példa: Kertész Imre, Sorstalanság (1975), Nádas Péter, Egy családregény vége (1977), Kornis Mihály, Végre élsz (1980), Békés Pál, Törzsi viszonyok (1990), Garaczi László, Mintha élnél; Pompásan buszozunk! (1995, 1998), Dragomán György, A fehér király (2005), Rakovszky Zsuzsa, A hullócsillag éve (2005), Barnás Ferenc, A kilencedik (2006). 4 Az idézet eredetileg Garaczi László 1998-as Pompásan buszozunk! című művére vonatkozik. 5 Móricz Zsigmond Árvácskájának elemzésében itt a szerző André Fischer Inszenierte Naivität című könyvének sokat vitatott Grass-értelmezésére hivatkozik.

6 lehetőségekkel (Fischer, 95.). S ezért a választott gyerekperspektívának jelentése van, míg egy tényszerű adottságnak (gyerek írta a naplót vagy akár a gyerek azt játszotta, hogy naplót ír) következményei vannak. S még csak nem is olyan látványos következményei, mint a fikció esetében, hiszen naplóíróként valamennyire mindenki gyerek, aki nem lát a jövőbe. Ez a gyerekperspektíva által tovább feszített személyes-nyilvános viszony, ahol a Technokid építőjáték szélmalma az újjáépítendő igazi Corvinban, Rókusban (mondhatni Technoadult építményekben) tükröződik vissza és viszont, mégsem egy statikus ellentétpár, hanem a nyilvános szféra és a személyes emlékezet dinamikus kapcsolata, ami többek között a nemzedéki tapasztalati horizonton belül működő kommunikatív emlékezet (Assmann, 51.) próteuszi változékonyságú és jelentősen felértékelődött közvetítő médiumainak köszönhető. A naplók médiumai Ami elvi távolság a napló belső és külső pozíciója között, fizikai földrajzi távolságként is jelen van a szerző és az események között. 6 Az eseményekért ki kell szaladni az utcára metaforikusan is, de még gyakrabban szó szerint. ( Reggel már 6h-kor fent voltam. Puffogásra, durrogásra ébredtem. Gyorsan felkeltem, felöltözködtem és kiszaladtam az utcára. Az utcán nagy volt a köd, még a Guttenberg térig sem lehetett ellátni [Csics, 13.]; Ekkor hallottam, hogy kiabálják: Itt a Magyar Honvéd, reggeli kiadás, 50 fillér! Apukám kiszaladt, és vett eggyet [sic]. Elolvastam [Kovács, 53.]) Ennek a távolságnak a leküzdése a tapasztalást hátráltató köd eloszlatása meghatározó tevékenység a naplókban, akár úgy, hogy az információ begyűjtése hidalja át a kisebb-nagyobb távolságokat, akár pedig úgy, hogy a naplóíró maga mozog és tapasztalja meg a távoli eseményeket vagy azok nyomait. Az előbbi esetében sokféle médiumból építkezik a kommunikatív emlékezet: az első és másodkézből származó szóbeli beszámolókat, utcán kiabált jelszavakat fokozatosan elkezdik kiegészíteni különféle hivatalos és nem hivatalos médiumok, amelyek a nyilvánost közvetítik a napló személyes szférája felé. Jancsi naplójának 14. oldalán értesülünk, hogy Ma már megjelentek egyes újságok, s ettől kezdve a tömegtájékoztatás központi előállítású médiumai, az egytől a sokhoz szóló újságok, rádiók állandó szereplői a naplónak. ( Ma jelent meg először a Függetlenség című napilap. [Csics, 157.]) Ezt egészíti ki számos decentralizált, változó, esetleg ismeretlen előállítású soktól a sokhoz szóló nyilvános médium (elsősorban röplapok), s mindezek láncolata alkotja a szövegben és a beemelt 6 Ld. erről még György Péter Az idők mélyén: Két ötvenhatos napló című írását.

7 nyomtatványokban azt az összetett közvetítő közeget, melyen keresztül a nyilvános és a személyes közeg dinamikusan érintkezik. A források gyakran összekapcsolódva, egymáson átszűrve, hibridizálva jelennek meg: ismerősök által elmesélt röpiratok és rádióadások, rádióhírek és röpiratok újságokról, és így tovább. ( A rádió még közölte, hogy megszűnik az Esti Budapest és a Szabad nép és helyette Kis ujság és Szabad szó lesz. [Csics, 34.]) A napló így a nyilvános médiumok személyes elsajátításának színtere, s ennek többféle vizuális formája is működik: a talált tárgyak szuvenírszerűen fizikailag épülnek be a naplóba (ennek a Kieselbach-kiadásban lesz döntő szerepe), máskor pedig az autográf átíráson a grafikán mint kézíráson és a kézíráson mint grafikán keresztül válnak személyessé. Ennek a grafika-kézírás együttesnek érdekes példája, amikor Jancsi és Gyula az újságok címeit mindig a jellegzetes logó kézi rekonstrukciójával írja be. Végül a személyesség belső, intim médiumaként állandó szereplő a regény, ami a legtöbb bejegyzés elején vagy végén egyfajta nyugvópontként tér vissza. Nem véletlen, hogy sosem hallunk semmilyen részletet az olvasott regények tartalmáról, tehát még a napló félnyilvános személyes szférájába sem kerül ki semmi, az olvasás tényét kivéve a regény olvasása itt ugyanis a belső világ és a képzelet intim színtere, ami a nyilvános szféra eseményeitől függetlenül működik. Az egyik recenzió felveti, hogy a kül- és belvilág összeköttetéseinek konkretizálása egészen a regényolvasás képzeletvilágáig vihető, bár maga a szöveg nem reflektál erre. Valójában a recenzens is csak annak az egy regénynek a kiemelésével tudja ezt megoldani, ahol a legjobban összeolvasható a (történelmi) regény és a külső valóság: S eközben az állandó géppuskaropogás mellett az emeleti lakásukban egy heverő fedezékében hasal és órákon át olvas. És mit olvas? Az ifjúsági irodalom egyik klasszikusát, a XVI. századi Magyarországon a törökökkel folytatott harcok idején játszódó Egri csillagokat. Ostrom kint is, bent is, hiszen Gárdonyi annak a maroknyi magyarnak állított emléket könyvében, akik hősiesen és sikeresen ellenálltak az 1552-ben az egri várat ostromló török túlerőnek. (Murányi) 7 Ugyanez a Twist Olivér, a Tom Sawyer kalandjai, a Gulliver a törpék országában, a Tom úrfi mint detektív, a Tanár úr kérem vagy a meg nem nevezett könyvek olvasásakor nehezebben argumentálható, ám a hallgatás rájuk is érvényes. És ez a következetesség a médiumok nyilvánossági fokát illetően (aminek része a regényolvasás belső ügyként való következetes kezelése is) figyelemreméltóbb, mint az a lehetőség, hogy a sok olvasmány közül az egyik cselekményének valamilyen elemét párhuzamba állíthatjuk a naplóírás jelenének külső valóságával (Csics, 27., 28.). 7 Az angolul megjelent szöveget saját fordításomban közlöm.

8 A napló nyitott jövőhorizontjából természetesen adódik, hogy a médiumok hálózatán keresztül formálódó kommunikatív emlékezet tere (amelyben a távolságokat áthidaló információáramlás virtuális, mozgó középpontja mindig a naplóíró személye) magában hordozza a majdani kulturális emlékezetté alakulás formáit, mintegy megelőzve, megelőlegezve a közelmúlt lassú kulturális emlékezetté szervülését (Assmann, ). A térben cselekvésekkel újraíródó kulturális emlékezetforma, aminek az olvasásban is kevésbé az interpretáció, mint inkább egyfajta bejárás-letapogatás felel meg, a séta, illetve a térkép. A rendszeres séták gazdag rajzos illusztrációiból, a kapcsolódó kézzel rajzolt térképrészletekből, útvonalrajzokból az emlékezetbe írás, az emlékezetnek a városi tájban való utóélete rajzolódik ki, szó szerint. A város mnemonikus elsajátítását a tapasztalást és emlékezést lehetővé tevő sétákkal kiegészíti egy fordított folyamat: a személyesnek a városi térbe való beírása. Ez az a várostérkép, városterv, amit a két fiú a naplóval párhuzamosan a tervfüzetben végig készít. A térképen, ahol folyó választja ketté az ismerős formájú várost, Csics Gyulá -ról és Kovács J. -ről sugárutak vannak elnevezve, és a Kakaó vagy Facsiga utca nincs messze a Forradalom utcától. (Többek között Pesti Hírlap lexikonjából válogatják ki tervezett városuk utcaneveit [Kovács, 17.].) Érdekes módon, Gyula visszatérő kifejezése ( a várost csináltam, a várost csináltuk ), akárcsak Jancsié ( tervezett városunk ), nem a reprezentációra utal, hanem magának a városnak a megteremtésére (Csics, 27., Kovács, 17.), amit a későbbi újrabejárás ismétel, s ez megint csak a kulturális emlékezet rituális, performatív működésmódjával vág egybe. Végül ezt a naplókon belül működő bonyolult viszonyrendszert egészíti ki a naplók saját története, mely mindkét esetben hangsúlyos keretként alakítja az emlékezet helyét. Ennek a keretnek a legfontosabb közös eleme mindkét naplónál az elveszett, majd megtalált, illetve az elrejtett, majd elővett múlt narratívája. Ebben az értelemben a két napló nemcsak a naplójellegből eleve adódó személyes-nyilvános viszonyt és a nagybetűs Történelemmel való drámai találkozást testesíti meg, hanem 56-nak mint emlékezethelynek egy fontos aspektusát, amely szerint 56 drámai történelmi pillanat és identitásképző élmény, amit búvópatak jellegű emlékezet örökít át. Tehát a két napló saját történetén keresztül ennek az 56- emlékezetnek a része, mert nemcsak 56-ot reprezentálja egy sajátos gyermeki kozmosz rendjében (Rainer, 7.), hanem a tárgy történetében magán viseli 56 sajátos emlékezettörténetét is. Lelet és diskurzus

9 Míg az eddigi megállapításaim szinte egyformán és felcserélhetően vonatkoznak a két naplóra, emlékezethelyként való működésük egy ponton élesen elválik: az elővételt követő publikációs történetükben két különböző emlékezetmodell válik uralkodóvá. A Kieselbachváltozatra a tárgyi jelleg megőrzése, az eredetiség, az autentikus lenyomat és kapcsolat hangsúlyozása jellemző. Az önmagára záródó tárgy konstrukciójában nincs ráfonódó szerzői kommentár vagy kiegészítés (a kötet kiadásakor nem is lehetett volna, mert nem volt számukra ismert az akkor már beteg, otthonban élő szerző személye, aki valószínűleg nem is lett volna képes ilyen kommentár megírására). A minimális paratextus Kieselbach Tamás előszava és a borítón a Kieselbach név mint logó. Az előszó külön felhívja az olvasó figyelmét arra, ami már a kiadvány tervezésében is tetten érhető: a hiteles, önazonos, autentikus tárgyi lelet az elveszett és újra megtalált múlt nyoma, sőt a múlttal, a Történelemmel való találkozás élményszerűségének a nyoma. Az előszó összekapcsolja a tartalom élményszerűségét és a kidobott, majd megtalált, újraértékelt tárgyi lelet hitelességét. Az átörökítés, átélhetőség garanciája itt a kézbe fogható történelem a fizikai érintés által megvalósuló érzelmi-metaforikus érintettség hozza létre az emlékezés láncolatát. Hatalmas erejük van a szimbolikus, érzelmeket megnyitó tárgyaknak áll az előszóban (kiemelés tőlem). Ez a kézzelfoghatóság irányítja a hasonmáskiadás, az eredeti-érzet igényét Kovács Jancsi naplójának Kieselbach-féle kiadásában. A kéziratos napló hasonmás-kiadása bibliofil értelemben nem tekinthető valódi, teljes fakszimilének, amelynél az eredetivel anyagában és a készítés eljárásaiban teljesen megegyező másolatot kell létrehozni. Könyvészetileg pszeudofakszimiléről beszélhetünk, amely keveri az egyedi művészkönyv és a tömegtermék jegyeit. A könyv mérethű, változtatás nélkül őrzi a kézírást mint a szerzői jelenlét és hiteles identitás nyomát (nincs benne nyomtatott átirat), csak az eredeti, kézírásos oldalszámozást használja, és a beragasztott papírok olykor valóban beragasztott, öregített papírra készült reprodukciók. A könyv példányai számozottak, ami a tömegtermékhez képest egyedivé, s a korlátozott elérhetőség függvényében értékesebbé teszi; ugyanakkor ez az egyedítő jegy már elválik a valódi hasonmás logikájától, minthogy a másolatra vonatkozik. A fakszimile eljárást itt más szempontból is jellemzi ez a kettősség: például gyakran keveredik a tapintható és optikai archív, ami a pszeudo-fakszimile kategóriájához hasonlóan egy pszeudoeredeti-érzetet hoz létre. Látunk ragasztott, öregített röpcédulát (12.), ragasztott, öregített, az eredetijéhez hasonlóan kétoldalas papírt, alatta nyomtatott (azaz imitált) ragasztás- és kitépésnyommal (22.), és teljesen nyomtatott röplapmásolatot is (38.). Mindezen bonyodalmakkal és kompromisszumokkal együtt is a könyv végig azt az illúziót táplálja, hogy az eredetivel

10 teljesen megegyező tárgyat tartunk a kezünkben, s ennek érdekében minimalizálja a közzététel nyomait. Az 1956-os Intézet kiadása a lelethitelesítés, a relikvia preferenciájához képest egy jóval diszkurzívabb, polifonikus, folyamatszerű emlékezetmodellt ajánl. Már a közreadói paratextusban is itt Rainer M. János előszava vezeti be a kötetet lényeges motívum a beszélgetés, a dialógus: a szerző és a közreadó egy nyilvános beszélgetés résztvevőiként találkoztak egymással. Míg az Ecseri piac agóra helyett egyfajta régészeti lelőhelyként jelent meg a másik előszóban, itt a tatabányai könyvtár (melynek Csics Gyula egyébként a vezetője volt) nem a könyvek tárhelyeként, hanem a közösségi diszkusszió helyszíneként szerepel. A drámai találkozás sem az autentikus tárgyi lelettel, magával a füzettel történik, hanem egy dossziéban átadott másolt lapjaival és gépiratával. Így a Kieselbach-kiadásban gondosan és kikezdhetetlenül egyben tartott lelet itt már az előszóban szétesik lapjaira, elemeire, és olyan kiegészítők társulnak hozzá az előszóban említett dossziéban és a kiadott kötet külsőbelső borítóin mint a napló egyfajta függelékeként rajzolt várostérkép. A Kieselbachelőszóban a piac nemcsak diszkurzív térként jelenik meg, ahol kialakul, hogy valami kinek értékes, mikor, meddig ( kiselejtezhető hulladéknak tartott alkotások kapják meg végre megérdemelt megbecsülésüket [kiemelés tőlem]), hanem a szemétté való drámai lefokozás után a magaskultúrába műként való hasonlóan drámai felemeltetés és felmutatás egy stációja. Bár explicit módon csak a könyv sorsát hasonlítja az előszó a magyar festészet újrafelfedezéséhez, remekműveihez, a könyv kezelése mégis az alkotást, a mű jelleget erősíti, szemben a Rainer által hangsúlyozott gyerekvilággal, -kozmosszal, -nézőponttal, amelyben a részvételi lehetőséget számunkra a tanúságtétel biztosítja. Az 1956-os Intézet kiadásában az előszó és az utószó között a kéziratmásolat, majd a lábjegyzetekkel ellátott gépi szövegátirat található. Ezért nemcsak a Rainer és Csics Gyula által is elmesélt kerettörténetben, hanem magában a kiadott könyvben is igaz, hogy a textus eredeti anyagi formájáról leválasztva (képek nélkül, gépiratban) is létezik, és a szerzői utószóval és jegyzetapparátussal már eleve dialogizáló, kommentáló szerkezetben jut el az olvasóhoz. A könyv ugyan megőrzi egyik szövegként a kézírásos rajzos napló betűhív közlését (s ennyiben a kézíráson, s a tág értelemben kézírásként is értelmezhető grafikán keresztül megerősíti a szerzői tapasztalat és jelenlét lenyomatát), de a tárgy reprodukciója nem tartozik bele a hitelesség-koncepciójába. Például az oldalak köré kézzel rajzolt nemzeti színű keretet megtartja, de a méretazonos reprodukciótól eltekint. Mászóval a reprodukcióba elsősorban tartalmi jelentőséggel bíró, nem pedig lelet-hitelesítő jegyeket von be, s megfordítva, pusztán a relikviaszerűség fokozása érdekében semmit nem zár ki a

11 reprodukcióból. Ezért minden beragasztott újságkivágás, röpcédula és kép is nyomtatott formában, egységes fotografikus felületbe olvadva jelenik meg. A digitális könyv verzió a Magyar Elektronikus Könyvtárban korlátozás nélkül ingyenesen hozzáférhető pdf dokumentum így logikus, organikus kiterjesztése a kötetnek. Egyrészt az elektronikus könyv csak tovább nyitja a nyomtatott könyvben is működő polifonikus, diszkurzív emlékezetmodellt a könnyű megosztás vagy a kapcsolódó linkek révén. (Ez a Kapcsolódó oldalak rovat a lehetőségekhez képest elég szegényes és interaktivitást nélkülöző válogatás: szerepel benne egy 1956-ra vonatkozó oktatási anyag, egy 56-os információs metaoldal a Startlap-ról, az OSZK kisnyomtatványtárának vonatkozó gyűjteménye, ahol a naplóban szereplő dokumentumok egy részét is ki lehet keresni, és a két kiadott napló egyes recenziói.) Másrészt, mivel eleve nem az intakt tárgyi leletre és a hiteles nyom által való érintettségre teszi a hangsúlyt, nincs is különösebb vesztenivalója a digitalizálással. Ezt az irányt követi Edvy Boglárka és Silló Sándor filmadaptációja is (ami szintén az 1956-os Intézet kiadásában jelent meg 2006-ban), és itt éri el az emlékezet a relikvia felmagasztalásának, a fakszimile rekonstrukciós logikájának ellenpontját. Itt ugyanis a rekonstrukció az életre keltés, animálás feljavító gesztusaiban, prosztetikus kiegészítéseiben jelenik meg. A mindennapi élet gyerekszínészekkel előadatott spontán jelenetei, mozgóképként megelevenített rajzok javítják fel a naplót, s annak hitelességét az autoritás médiumaként immár a napló helyére lépő nyilvános archívum archív fotók, híradórészletek és rádiófelvételek sora szentesíti. Ez az adaptáció teljesen elhagyja az írás anyagszerűségét, ami a hétköznapi emberek naplóinak olvasásában a blogok megjelenéséig jelentős szerepet játszott (Rak, 16.). Az egyéni és a személyes textuális megtestesítője a naplóban a kézírás (beleértve a kézi rajzot mint a kézírás egy változatát), aminek ezt a funkcióját elsősorban a narrátorhang veszi át: egy gyerekhang olvassa fel a naplóbejegyzések részleteit (amikor a narrátorhanghoz a napló írásképe társul), illetve mesél nekünk. Ez a narráció a kézíráshoz hasonlóan a közlés tartalmától függetlenül is azt mintegy megelőzve folyamatosan biztosítja a gyermekperspektíva jelenlétét, jelzését, másfelől viszont ez a hang már csak a lehető legáltalánosabb, absztrakt módon egyéni és személyes amennyiben bármelyik ember konkrét individuum, így a színész is. Míg a kézírás akárcsak az ujjlenyomat és az aláírás az individuum és a személyiség hiteles lenyomataként szolgál, a filmadaptáció személyes narrátorhangja egy eljátszott, megkettőzött személyesség történetesen a gyerek Csics Gyulát játszó szereplő még csak nem is ugyanaz, mint aki a hangját adja. Ilyen értelemben tehát a hangsúly áttevődik a valamikori jelenlétről az audiovizuális jelenben megvalósuló jelenlétre.

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar-román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA

HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA HÚSZ ÉVEN ÁT A NEOAVANTGÁRD PEDAGÓGIAI HAGYOMÁNYA SCHULLER GABRIELLA Kreativitási gyakorlatok A Hatalom Pénz Hírnév Szépség sorozat egészével foglalkozó szövegnek a sokszínûség ünneplésével kell kezdõdnie.

Részletesebben

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37.

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1 Bókay Antal Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1) A transzcendencia-élmény fázisai, típusai József Attila késő-modern

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA OSZTI JUDIT AZ ELEKTRONIKUS MÉDIA SZEREPE KORUNK HÁBORÚINAK TÁRSADALMI-POLITIKAI MEGÍTÉLÉSÉBEN ÉS A KÖZGONDOLKODÁS FORMÁLÁSÁBAN Doktori (PhD)

Részletesebben

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN

SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SZEREPEK ÉS KAPCSOLATOK A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN A Roles & Relationships távoktatási kurzus anyagának magyar adaptációja (British Open University) Az eredeti anyag készítői: A tananyagfejlesztő csoport tagjai:

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN

MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN Kosztolányi Dezső: Egy asszony beszél Kosztolányi pályáján a nyitott jelentésképzés lehetővé tétele, illetve a befogadó és a nyelv társalkotói

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Az emlékezetkutatás a társadalom- és humántudományok viszonylag fiatal áramlatának tekinthető, amelynek kialakulása és

Részletesebben

KÖNYV ÉS FILM KÖZÖTT A HŰSÉGELV FELOLDÁSÁNAK ELMÉLETI KOORDINÁTÁI AZ ADAPTÁCIÓÉRTELMEZÉSBEN

KÖNYV ÉS FILM KÖZÖTT A HŰSÉGELV FELOLDÁSÁNAK ELMÉLETI KOORDINÁTÁI AZ ADAPTÁCIÓÉRTELMEZÉSBEN EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DOKTORI DISSZERTÁCIÓ KIRÁLY HAJNAL KÖNYV ÉS FILM KÖZÖTT A HŰSÉGELV FELOLDÁSÁNAK ELMÉLETI KOORDINÁTÁI AZ ADAPTÁCIÓÉRTELMEZÉSBEN FILOZÓFIAI DOKTORI ISKOLA,

Részletesebben

Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében

Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében 1 Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében In: Kovács Árpád (szerk.) A regény nyelvei, Budapest, Argumentum, 2005, 93-112. A dekonstrukció irodalomelméleti pozíciója kifejezetten

Részletesebben

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005.

Almási Tamás. AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka. Témavezető Kálmán Gábor. SZFE. Budapest 2005. Almási Tamás AHOGY ÉN LÁTOM (26 év alkotói tapasztalata a dokumentumfilm készítésben) DLA pályamunka Témavezető Kálmán Gábor SZFE. Budapest 2005. Tartalomjegyzék Összefoglaló...3 1. Bevezető...5 2. A dokumentumfilm,

Részletesebben

Apaszerep Norvégiában

Apaszerep Norvégiában JO/ RGEN LORENTZEN Apaszerep Norvégiában (részletek) Jo/rgen Lorentzen 1956-ban született Norvégiában. Irodalomtörténész, diplomamunkájában a Hamsun, Strindberg és Garborg mûveiben fellelhetõ férfi- és

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára...

Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára... Péterfi Anna Péterfi Ferenc Hogy rátaláljunk a helyi közösségek hangjára... A kisközösségi rádiók esélyeiről Budapest, 2009. február, 39. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-0-5 Kiadja az Alkalmazott

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS

A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS Dr. Forgó Sándor A KORSZERŰ A GYORS TECHNOLÓGIA VÁLTÁSOK ÉS TUDÁSTRANSZFER LEHETŐSÉGÉT TÁMOGATÓ OKTATÁSI MÓDSZEREK ÉS IT TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA A SZAKKÉPZÉSBEN KUTATÁSI RÉSZTANULMÁNY

Részletesebben

VISY BEATRIX A halálra nincs modell, Szilvia

VISY BEATRIX A halálra nincs modell, Szilvia VISY BEATRIX A halálra nincs modell, Szilvia Fókuszban a Rózsakiállítás Örkény István utolsó befejezett kisregénye, a Rózsakiállítás 1 a halált és annak ábrázolhatóságát állítja ki. A téma ontológiai súlya

Részletesebben

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban

Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban 52 TANULMÁNYOK Hódosy Annamária Szegedi Tudományegyetem Paternális beavatás az írásbeliségbe avagy nemiszerep sztereotípiák a kisiskolások kötelező olvasmányaiban Az általános iskola alsó tagozatában kiadott

Részletesebben

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI

Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI Szerkesztette: NAGY ATTILA IMRE ANGÉLA KÖNTÖS NELLI AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT AZ OLVASÁS ÖSSZTANTÁRGYI FELADAT SAVARIA UNIVERSITY PRESS Szombathely 2011 MEGJELENT A HUNRA MEGALAKULÁSÁNAK 20. ÉVFORDULÓJA

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat

B. Erdõs Márta. A nyelvben élõ kapcsolat B. Erdõs Márta A nyelvben élõ kapcsolat KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁS A sorozat megjelent kötetei: Hamp Gábor: Kölcsönös tudás Havasréti József: Alternatív regiszterek B. Erdõs Márta A NYELVBEN ÉLÕ KAPCSOLAT Egy

Részletesebben

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1

Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 Kassay Réka 47 XVI. évf. 1. szám Nemi szerepek az elemi iskolások mesehôs-reprezentációiban 1 A gyermekeknek szóló médiatartalmak elsősorban a nemi szerepek mentén különülnek el egymástól. Elemi iskolás

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani?

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 55 Tamás Kisantal egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? Az ábrázolásmód mint történelemkoncepció a holokauszt-irodalomban JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Copyright,

Részletesebben