D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai"

Átírás

1 Orbán Katalin, D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam": az '56- os gyereknaplók médiumai. Kultpontok: Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában, Dunai Tamás, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila (szerk.), Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp D.e.: Olvastam a Sándor Mátyást. Később a rádiót hallgattam : Az 56-os gyereknaplók médiumai 2006-ban két olyan napló jelent meg közel egy időben, amit az 1956-os forradalom idején gyerekek írtak és rajzoltak. Tanulmányomban e naplók médiumait elemzem mind a bennük szereplő, igen fontos szerepet játszó médiumokat, mind pedig saját mediális jellemzőiket és ezek kezelését a későbbi publikációs-adaptációs folyamatban. Elsősorban azt vizsgálom, hogy e médiumok révén hogyan járulnak hozzá sajátos és összetett módon 56 emlékezetéhez, illetve a gyereknaplók és 1956 emlékezethelyként való működéséhez. Az utóbbihoz Pierre Norának a nemzeti szimbólumok politikai kiüresítése, a nemzeti keretek túlhangsúlyozása és más problémák miatt olykor kritizált, ám vitathatatlanul nagyhatású lieu de mémoire fogalmát alkalmazom, mégpedig elsősorban az emlékezet tárgyiasult formáinak újrahasznosítása szempontjából, s anélkül, hogy osztanám az archaikus és premodern emlékezettársadalmak természetes hagyományfenntartásának eszményítését. Kovács János és Csics Gyula éves iskolások voltak 1956-ban és szomszédok a budapesti józsefvárosi Rökk Szilárd utca 10-ben, ahol Jancsi családjának az államosítások előtt saját fűszerboltja volt. Jancsi a forradalom eseményeinek hatására kezdett naplót vezetni, és őt követve október 24-i bejegyzése szerint hamarosan Gyula is hozzáfogott a sajátjához. Párhuzamosan vezették a két naplót, amelyben saját mindennapi életük eseményei mellett elsősorban a forradalom és azt követő időszak budapesti eseményeit rögzítették, egymást részben átfedő, részben kiegészítő tartalommal. Az eredeti naplók füzetbe készültek (amelybe az első rész mindkét fiú esetében, ismét Jancsi hatására, egy korábbi, kevésbé komoly füzetből átírva került végleges helyére). Mindkét napló elsősorban kézírásos szövegből és rajzokból áll, amit időnként beragasztott újságcikkek és röplapok, valamint sokkal ritkábban fényképek (pl. Kovács, 52., 95.) és egyebek, például csokipapírok egészítenek ki.

2 A két füzetformában megmaradt napló utóélete lényegesen eltér a megőrzés, publikáció és adaptáció tekintetében. Jancsi füzetét a családja egy ponton kidobta, 1 lomtalanításból gyűjtötte ki valaki, majd az Ecseri piacon bukkant fel, ahol Molnos Péter művészettörténész vette meg, majd Kieselbach Tamás segítségével kiadták. (A hozzá kapcsolódó egyéb tárgyi gyűjtés elveszett.) Ez a kiadás számozott példányokban kinyomott bibliofil kiadvány, úgynevezett pszeudo-fakszimile volt. Gyula ellenben megőrizte a füzetét és egészen a rendszerváltás utánig rejtegette. Másolatot készíttetett róla és ezt 2004-ben ő maga adta át Rainer M. Jánosnak egy tatabányai könyvtári beszélgetésen, és az anyagot az 1956-os Intézet adta ki két évvel később. Gyula dobozban gyűjtött emlékei is elkallódtak, de megmaradt a várostérkép, amit a naplóval párhuzamosan készített. Míg Jancsi naplója az eredetin kívül csak a füzet nyomtatott és korlátozottan hozzáférhető rekonstrukciójaként létezik és az eredetiben nem szereplő, attól eltérő elemeket csak minimálisan tartalmaz, Gyula naplója létrejött digitális könyv formátumban és animációs dokumentumfilm adaptációban is. A két napló műfaja, tartalma, saját története, és az alkalmazott eltérő publikációs és adaptációs megoldások az emlékezés különböző formáit, módjait erősítik meg és ebből következően eltérő módon járulnak hozzá 1956-hoz mint emlékezethelyhez is. A napló mint szöveg és gyakorlat A napló műfaja megfelel az emlékezethely (lieu de mémoire) azon kritériumának, mely szerint a hely emlékezetre szántsága teremti meg a későbbi felélesztésének lehetőségét, hogy a spontán emlékezetet romboló, kritikus szelleme révén majd csak a rekonstruáló történelem tekintetében éljen tovább (Nora). A napló rendszeres, ismétlődő gyakorlaton keresztül létrejövő textusa és az írás horizontjaként már eleve vélelmezett későbbi (újra)olvasásban hozzáadódó külső, kritikai pozíció legalábbis hasonló viszonyt mutat, mint az emlékezethely örvénylő tárgyának időbelisége (még ha nem azonosulunk is maradéktalanul a Nora modelljében meghatározó csak szócskával, amelyen az archaikus spontán emlékezet idealizálása, közvetlen önazonossága nyugszik). A napló szinte onnan, az emlékezet jelenéből íródik, s időrendje, retrospektív szerkesztettségének korlátai jelentősen megkülönböztetik a visszaemlékezéstől és önéletrajztól. A kronologikus rend, a rendszeres ismétlődés, és az egyidejűség kis késleltetése együttesen határozzák meg a napló óriási műfaji változatosság mellett is jellegzetes időrendjét. 1 Kovács Jánost súlyos betegséget követően költöztették abba az otthonba, ahol a napló megjelenése idején is élt, és lakásának felszámolása során keveredett el a napló.

3 Ennek az időrendnek a fókusza a jövő irányába nyitott jelen, mint leendő múlt. Philippe Lejeune szerint az önéletrajz időrendjét a kezdet problémája határozza meg, minthogy az írás és a benne megformált élet kezdete egyaránt kommentárt és értelmezést igényel, míg adott számára, hogy hova érkezik; a naplót viszont a végnélküliség illúziója élteti, és számára a bizonytalan másnap nyitottsága melletti írás esetében a vég az, ami nem magától értetődő (Lejeune, How Do Diaries End?, 188.). Az éltető élő jelenben gyökerezés természetesen nem abszolút értelemben valósul meg a naplóban, hiszen a naplóíró kisebb-nagyobb késleltetéssel rögzíti az eseményeket. A későbbi rekonstrukció logikájához képest azonban ez a (valójában csupán relatív) eseményközeliség meghatározó ennek az abszolút értéke a napló és a megformálatlan tapasztalat egybeesése lenne, amelyben a napló mint szöveg felszámolódik, illetve a reflektált élet mint egyfajta önnaplózás lépne a helyére. Ebből a szempontból tanulságos Pierre-Hyacinthe Azaïs ( ) kísérlete a blogokat és a Facebook fotófeltöltéseket némileg megelőző mobil és szimultán naplóírásra, a sétáló naplóra. A tapasztalatokkal szinkron rögzítés ideálja a jelenlétet mint az időben való autentikus ittlét izgalmát idealizálja, ami a dátum feljegyzésének napló-teremtő aktusában sűrűsödik. (Ad absurdum a minden nap bejegyzett dátumok sora már napló, míg az események leírása kronologikus rendben nem az.) Lejeune idézi Azaïs afeletti sajnálkozását, hogy egyik nap elfelejtette valahová magával vinni írószeres dobozát (mobil naplóíró készletét, benne tollal, tollkéssel, papírral, tintával, alátéttel), s a sajnálkozás oka nem az emlékezetből való rekonstrukció esetleges pontatlansága, hanem a jelen rögzítésének pozitív vágya, ami a bejegyzésben a datáláshoz kapcsolódik. Szívesebben írtam volna le a dolgokat a helyszínen, mint emlékezetből; nem mintha a leírásom akkor pontosabb lett volna, mert még mindig itt vagyok, hanem mert abban az örömben lett volna részem, hogy a kép dátumát pontosan ott és akkor jegyezhettem volna be, ahol és amikor először ráesett a pillantásom; ezáltal valamikor majd több örömömet leltem volna benne (Lejeune, Writing while Walking, 122.). A napló tehát a majdani visszaemlékezésre megőrzött szelektív egyidejűség befagyasztott, de kiolvaszthatónak képzelt lenyomata, s ekként már műfaji szempontból is potenciális lieu de mémoire. A két 56-os gyereknaplót nem a későbbi (a fiatal szerzők által az írás idején nyilván nem tervezett) nyilvános közlés avatja hivatalosan naplóvá. Szerzőik a naplóírás mindennapi gyakorlata révén már eleve tudatosan naplóként hozzák létre ezeket a képes szövegeket. Jancsi a címben is szerepelteti a napló szót: A MAGYAR FORRADALOM / 1956 / NAPLÓ felirat áll a füzet (és a könyvváltozat) fedlapján. Gyulánál ugyan a műfajmegjelölés nem szerepel a címben, de ennél lényegesebb, hogy mindkét szöveg követi a naplóírás

4 gyakorlatának konvencióit és következetesen naplóként hivatkozik a készülő szövegre: X. 30. kedd. A PÁRTHÁZ OSTROMA [ ] Nagyon szép idő volt. Jancsival a naplónkat írtuk (Csics, 29.). Bár a szövegek jelentősen átalakulnak, formálódnak a nyilvános közlés ténye s annak konkrét formái, keretező járulékos elemei (pl. elő- és utószó, tipográfia) révén, a privát és nyilvános közötti viszony már magában a naplóban is működik. A műfaj lényegéhez tartozik a személyes és a nyilvános kapcsolata, ahol a személyes tapasztalatok és gondolatok alig késleltetett rögzítése párosul az olvasás, visszaolvasás valamilyen mértékű külső pozíciójával, mivel a jövő horizontja egyben a jelen énjétől való távolság is. A nyilvános elképzelt hatókörének horizontja lehet egészen tág, akár a teljes társadalmi nyilvánosság számára való későbbi publikáció, lehet szűkebb, intimebb, egészen a senki másnak meg nem mutatott titkos naplóig, ahol a külső olvasatot képviselő másik a szerző későbbi énje. Ez az általánosabb, műfajba kódolt kettősség e két naplóban kezdettől a személyes emlékezet és történelem kapcsolataként jelenik meg. Nem egy napló 56-os vonatkozású bejegyzéseit olvassuk, hanem a jelentős történelmi eseményként felfogott és megőrzendőnek tartott történések miatt és ezek számára jön létre a napló. (Lejeune kategóriái szerint tehát a két gyereknapló kronológiai és tematikus szempontból behatárolt ún. részleges napló, melyet például kutatói, terhességi vagy útinaplókhoz hasonlóan egy konkrét időszaknak szentelnek, és amely a tapasztalatok bizonyos területe köré szerveződik [Lejeune, How Do Diaries End?, 189.]). S épp e történelmi eseményekből következik, hogy az emlékezethely itt nem pusztán a spontán emlékezetmegőrző cselekedetek hiányosságai, az emlékek meg nem élése miatt szükséges, hanem az erőszakos megszakítottság miatt is, 2 ami hosszú időre alvó counter-memory (azaz a hivatalostól eltérő diskurzus, ellenemlékezet) formájában őrzi, illetve tiltja az emlékezést, hogy jóval később immár 56 mint lieu de memoire részeként kerüljön elő. A személyes és nyilvános kapcsolatának feszültségét nemcsak ez az ellenemlékezeti jelleg, a tiltás, hallgatás és rejtőzködés adja, hanem a gyereknapló perspektívája is. A nagybetűs Történelemmel párba állított emlékezet itt egy hangsúlyozottan szűkös gyerektapasztalat, -nézőpont és -értelmezés (ami grafikusan, elsősorban az írásképen keresztül, uralja az elbeszélést), s a kettő léptékkülönbsége még jobban felnagyítja a nyilvánost. Másfelől ugyanez a gyermeki átélés, amely a történelemmel való élményszerű találkozás érzelmi töltetét erősíti fel, a Nora által regisztráló emlékezet -nek nevezett 2 Ez megfeleltethető Paul Connerton társadalmi felejtés tipológiájában a represszív eltörlés (repressive erasure) kategóriájának is.

5 archiválási rögeszmét, pontos rekonstrukciót telíti játékos, nem feltétlenül fiktív, mégis képzeletgazdag tartalommal. (Ide tartoznak például a rajzos illusztrációk vagy a képzelt város térképe a Kakaó utcával.) Ezzel a két napló utólag bizonyos mértékig belehelyezhető abba az elbeszélői hagyományba, ahol a gyereknarrátor, gyerekperspektíva és -nyelv valamelyike, illetve ezek különféle kombinációi segítségével történik a társadalom- és történelemábrázolás. Az euro-atlanti régió irodalmainak II. világháború utáni prózájában sokszor alkalmazták, s az elmúlt évtizedek magyar prózájának egyik jellegzetes módszerévé vált ez a gyerekperspektívára mégpedig többnyire fiú (apátlan, apakereső fiú) perspektívájára épített elbeszélés, amelyben az olvasó, az implikált szerző és az elbeszélő (vagy csak fokalizáló) gyerek tudása, értelmezési horizontja közötti különbség, olykor szakadék, működteti a szöveget. Ennek hatása az iróniától a hiperbolán át a nézőpont és értelmezés folyamatos olvasói korrekciójának etikai feladatáig sokféle lehet. 3 Ilyen értelemben az itt tárgyalt gyereknaplók tartalmi, nyelvi, sőt akár írásképi kevercsére is félig-meddig igaz a naiv gyermeki nézőpont és nyelv, valamint az átideologizált felnőttnyelv egymásba olvasztás[a] s az, hogy a gyermeki szleng itt egyfajta különös kulturális jelölővé válik: témái, szófordulatai, kifejezései egyszerre utalnak a kortárs hétköznapok (gyermeki) problémáira, olvasmányokra, filmekre és a korabeli közélet és politika eseményeire, nyelvi fordulataira (Kisantal). 4 Az ilyen irodalmi elbeszélések közül az 56-os gyereknaplók látásmódja leginkább azokkal a szövegekkel rokonítható, ahol a gyermekperspektíva nem radikálisan naiv mikroperspektíva, tehát nem egy nagyon erőteljesen a privátba zárt, a közszférát perifériálisan és esetlegesen felvillantó s ezáltal új, éles fényben megvilágító ex-centrikus nézőpont (Takács, 325.). 5 A gyereknaplókban mérsékelten naiv és a társadalmi események jelentőségét felfogó gyerekek használnak egy privátból és nyilvánosból, gyerekből és felnőttből kevert nyelvet, amit félig értenek, de egészen komolyan vesznek (például pontosan lejegyeznek). Végső soron azonban csak látszólagos az ebben a tradícióban elfoglalt helyük, mert az elbeszélésmód ideje és antifikciós jellege (azaz a napló műfaj) más olvasói viszonyt feltételez. A regény (akár önéletrajzi regény vagy naplóregény) és memoár egymásra rétegződő identitáspozíciói, a gyermeki nézőpont szimulált naivitása által szervezett szövegvilág játszik, ha mégoly komolyan is, ezekkel a 3 Csak a magyar próza elmúlt néhány évtizedére szorítkozva, néhány példa: Kertész Imre, Sorstalanság (1975), Nádas Péter, Egy családregény vége (1977), Kornis Mihály, Végre élsz (1980), Békés Pál, Törzsi viszonyok (1990), Garaczi László, Mintha élnél; Pompásan buszozunk! (1995, 1998), Dragomán György, A fehér király (2005), Rakovszky Zsuzsa, A hullócsillag éve (2005), Barnás Ferenc, A kilencedik (2006). 4 Az idézet eredetileg Garaczi László 1998-as Pompásan buszozunk! című művére vonatkozik. 5 Móricz Zsigmond Árvácskájának elemzésében itt a szerző André Fischer Inszenierte Naivität című könyvének sokat vitatott Grass-értelmezésére hivatkozik.

6 lehetőségekkel (Fischer, 95.). S ezért a választott gyerekperspektívának jelentése van, míg egy tényszerű adottságnak (gyerek írta a naplót vagy akár a gyerek azt játszotta, hogy naplót ír) következményei vannak. S még csak nem is olyan látványos következményei, mint a fikció esetében, hiszen naplóíróként valamennyire mindenki gyerek, aki nem lát a jövőbe. Ez a gyerekperspektíva által tovább feszített személyes-nyilvános viszony, ahol a Technokid építőjáték szélmalma az újjáépítendő igazi Corvinban, Rókusban (mondhatni Technoadult építményekben) tükröződik vissza és viszont, mégsem egy statikus ellentétpár, hanem a nyilvános szféra és a személyes emlékezet dinamikus kapcsolata, ami többek között a nemzedéki tapasztalati horizonton belül működő kommunikatív emlékezet (Assmann, 51.) próteuszi változékonyságú és jelentősen felértékelődött közvetítő médiumainak köszönhető. A naplók médiumai Ami elvi távolság a napló belső és külső pozíciója között, fizikai földrajzi távolságként is jelen van a szerző és az események között. 6 Az eseményekért ki kell szaladni az utcára metaforikusan is, de még gyakrabban szó szerint. ( Reggel már 6h-kor fent voltam. Puffogásra, durrogásra ébredtem. Gyorsan felkeltem, felöltözködtem és kiszaladtam az utcára. Az utcán nagy volt a köd, még a Guttenberg térig sem lehetett ellátni [Csics, 13.]; Ekkor hallottam, hogy kiabálják: Itt a Magyar Honvéd, reggeli kiadás, 50 fillér! Apukám kiszaladt, és vett eggyet [sic]. Elolvastam [Kovács, 53.]) Ennek a távolságnak a leküzdése a tapasztalást hátráltató köd eloszlatása meghatározó tevékenység a naplókban, akár úgy, hogy az információ begyűjtése hidalja át a kisebb-nagyobb távolságokat, akár pedig úgy, hogy a naplóíró maga mozog és tapasztalja meg a távoli eseményeket vagy azok nyomait. Az előbbi esetében sokféle médiumból építkezik a kommunikatív emlékezet: az első és másodkézből származó szóbeli beszámolókat, utcán kiabált jelszavakat fokozatosan elkezdik kiegészíteni különféle hivatalos és nem hivatalos médiumok, amelyek a nyilvánost közvetítik a napló személyes szférája felé. Jancsi naplójának 14. oldalán értesülünk, hogy Ma már megjelentek egyes újságok, s ettől kezdve a tömegtájékoztatás központi előállítású médiumai, az egytől a sokhoz szóló újságok, rádiók állandó szereplői a naplónak. ( Ma jelent meg először a Függetlenség című napilap. [Csics, 157.]) Ezt egészíti ki számos decentralizált, változó, esetleg ismeretlen előállítású soktól a sokhoz szóló nyilvános médium (elsősorban röplapok), s mindezek láncolata alkotja a szövegben és a beemelt 6 Ld. erről még György Péter Az idők mélyén: Két ötvenhatos napló című írását.

7 nyomtatványokban azt az összetett közvetítő közeget, melyen keresztül a nyilvános és a személyes közeg dinamikusan érintkezik. A források gyakran összekapcsolódva, egymáson átszűrve, hibridizálva jelennek meg: ismerősök által elmesélt röpiratok és rádióadások, rádióhírek és röpiratok újságokról, és így tovább. ( A rádió még közölte, hogy megszűnik az Esti Budapest és a Szabad nép és helyette Kis ujság és Szabad szó lesz. [Csics, 34.]) A napló így a nyilvános médiumok személyes elsajátításának színtere, s ennek többféle vizuális formája is működik: a talált tárgyak szuvenírszerűen fizikailag épülnek be a naplóba (ennek a Kieselbach-kiadásban lesz döntő szerepe), máskor pedig az autográf átíráson a grafikán mint kézíráson és a kézíráson mint grafikán keresztül válnak személyessé. Ennek a grafika-kézírás együttesnek érdekes példája, amikor Jancsi és Gyula az újságok címeit mindig a jellegzetes logó kézi rekonstrukciójával írja be. Végül a személyesség belső, intim médiumaként állandó szereplő a regény, ami a legtöbb bejegyzés elején vagy végén egyfajta nyugvópontként tér vissza. Nem véletlen, hogy sosem hallunk semmilyen részletet az olvasott regények tartalmáról, tehát még a napló félnyilvános személyes szférájába sem kerül ki semmi, az olvasás tényét kivéve a regény olvasása itt ugyanis a belső világ és a képzelet intim színtere, ami a nyilvános szféra eseményeitől függetlenül működik. Az egyik recenzió felveti, hogy a kül- és belvilág összeköttetéseinek konkretizálása egészen a regényolvasás képzeletvilágáig vihető, bár maga a szöveg nem reflektál erre. Valójában a recenzens is csak annak az egy regénynek a kiemelésével tudja ezt megoldani, ahol a legjobban összeolvasható a (történelmi) regény és a külső valóság: S eközben az állandó géppuskaropogás mellett az emeleti lakásukban egy heverő fedezékében hasal és órákon át olvas. És mit olvas? Az ifjúsági irodalom egyik klasszikusát, a XVI. századi Magyarországon a törökökkel folytatott harcok idején játszódó Egri csillagokat. Ostrom kint is, bent is, hiszen Gárdonyi annak a maroknyi magyarnak állított emléket könyvében, akik hősiesen és sikeresen ellenálltak az 1552-ben az egri várat ostromló török túlerőnek. (Murányi) 7 Ugyanez a Twist Olivér, a Tom Sawyer kalandjai, a Gulliver a törpék országában, a Tom úrfi mint detektív, a Tanár úr kérem vagy a meg nem nevezett könyvek olvasásakor nehezebben argumentálható, ám a hallgatás rájuk is érvényes. És ez a következetesség a médiumok nyilvánossági fokát illetően (aminek része a regényolvasás belső ügyként való következetes kezelése is) figyelemreméltóbb, mint az a lehetőség, hogy a sok olvasmány közül az egyik cselekményének valamilyen elemét párhuzamba állíthatjuk a naplóírás jelenének külső valóságával (Csics, 27., 28.). 7 Az angolul megjelent szöveget saját fordításomban közlöm.

8 A napló nyitott jövőhorizontjából természetesen adódik, hogy a médiumok hálózatán keresztül formálódó kommunikatív emlékezet tere (amelyben a távolságokat áthidaló információáramlás virtuális, mozgó középpontja mindig a naplóíró személye) magában hordozza a majdani kulturális emlékezetté alakulás formáit, mintegy megelőzve, megelőlegezve a közelmúlt lassú kulturális emlékezetté szervülését (Assmann, ). A térben cselekvésekkel újraíródó kulturális emlékezetforma, aminek az olvasásban is kevésbé az interpretáció, mint inkább egyfajta bejárás-letapogatás felel meg, a séta, illetve a térkép. A rendszeres séták gazdag rajzos illusztrációiból, a kapcsolódó kézzel rajzolt térképrészletekből, útvonalrajzokból az emlékezetbe írás, az emlékezetnek a városi tájban való utóélete rajzolódik ki, szó szerint. A város mnemonikus elsajátítását a tapasztalást és emlékezést lehetővé tevő sétákkal kiegészíti egy fordított folyamat: a személyesnek a városi térbe való beírása. Ez az a várostérkép, városterv, amit a két fiú a naplóval párhuzamosan a tervfüzetben végig készít. A térképen, ahol folyó választja ketté az ismerős formájú várost, Csics Gyulá -ról és Kovács J. -ről sugárutak vannak elnevezve, és a Kakaó vagy Facsiga utca nincs messze a Forradalom utcától. (Többek között Pesti Hírlap lexikonjából válogatják ki tervezett városuk utcaneveit [Kovács, 17.].) Érdekes módon, Gyula visszatérő kifejezése ( a várost csináltam, a várost csináltuk ), akárcsak Jancsié ( tervezett városunk ), nem a reprezentációra utal, hanem magának a városnak a megteremtésére (Csics, 27., Kovács, 17.), amit a későbbi újrabejárás ismétel, s ez megint csak a kulturális emlékezet rituális, performatív működésmódjával vág egybe. Végül ezt a naplókon belül működő bonyolult viszonyrendszert egészíti ki a naplók saját története, mely mindkét esetben hangsúlyos keretként alakítja az emlékezet helyét. Ennek a keretnek a legfontosabb közös eleme mindkét naplónál az elveszett, majd megtalált, illetve az elrejtett, majd elővett múlt narratívája. Ebben az értelemben a két napló nemcsak a naplójellegből eleve adódó személyes-nyilvános viszonyt és a nagybetűs Történelemmel való drámai találkozást testesíti meg, hanem 56-nak mint emlékezethelynek egy fontos aspektusát, amely szerint 56 drámai történelmi pillanat és identitásképző élmény, amit búvópatak jellegű emlékezet örökít át. Tehát a két napló saját történetén keresztül ennek az 56- emlékezetnek a része, mert nemcsak 56-ot reprezentálja egy sajátos gyermeki kozmosz rendjében (Rainer, 7.), hanem a tárgy történetében magán viseli 56 sajátos emlékezettörténetét is. Lelet és diskurzus

9 Míg az eddigi megállapításaim szinte egyformán és felcserélhetően vonatkoznak a két naplóra, emlékezethelyként való működésük egy ponton élesen elválik: az elővételt követő publikációs történetükben két különböző emlékezetmodell válik uralkodóvá. A Kieselbachváltozatra a tárgyi jelleg megőrzése, az eredetiség, az autentikus lenyomat és kapcsolat hangsúlyozása jellemző. Az önmagára záródó tárgy konstrukciójában nincs ráfonódó szerzői kommentár vagy kiegészítés (a kötet kiadásakor nem is lehetett volna, mert nem volt számukra ismert az akkor már beteg, otthonban élő szerző személye, aki valószínűleg nem is lett volna képes ilyen kommentár megírására). A minimális paratextus Kieselbach Tamás előszava és a borítón a Kieselbach név mint logó. Az előszó külön felhívja az olvasó figyelmét arra, ami már a kiadvány tervezésében is tetten érhető: a hiteles, önazonos, autentikus tárgyi lelet az elveszett és újra megtalált múlt nyoma, sőt a múlttal, a Történelemmel való találkozás élményszerűségének a nyoma. Az előszó összekapcsolja a tartalom élményszerűségét és a kidobott, majd megtalált, újraértékelt tárgyi lelet hitelességét. Az átörökítés, átélhetőség garanciája itt a kézbe fogható történelem a fizikai érintés által megvalósuló érzelmi-metaforikus érintettség hozza létre az emlékezés láncolatát. Hatalmas erejük van a szimbolikus, érzelmeket megnyitó tárgyaknak áll az előszóban (kiemelés tőlem). Ez a kézzelfoghatóság irányítja a hasonmáskiadás, az eredeti-érzet igényét Kovács Jancsi naplójának Kieselbach-féle kiadásában. A kéziratos napló hasonmás-kiadása bibliofil értelemben nem tekinthető valódi, teljes fakszimilének, amelynél az eredetivel anyagában és a készítés eljárásaiban teljesen megegyező másolatot kell létrehozni. Könyvészetileg pszeudofakszimiléről beszélhetünk, amely keveri az egyedi művészkönyv és a tömegtermék jegyeit. A könyv mérethű, változtatás nélkül őrzi a kézírást mint a szerzői jelenlét és hiteles identitás nyomát (nincs benne nyomtatott átirat), csak az eredeti, kézírásos oldalszámozást használja, és a beragasztott papírok olykor valóban beragasztott, öregített papírra készült reprodukciók. A könyv példányai számozottak, ami a tömegtermékhez képest egyedivé, s a korlátozott elérhetőség függvényében értékesebbé teszi; ugyanakkor ez az egyedítő jegy már elválik a valódi hasonmás logikájától, minthogy a másolatra vonatkozik. A fakszimile eljárást itt más szempontból is jellemzi ez a kettősség: például gyakran keveredik a tapintható és optikai archív, ami a pszeudo-fakszimile kategóriájához hasonlóan egy pszeudoeredeti-érzetet hoz létre. Látunk ragasztott, öregített röpcédulát (12.), ragasztott, öregített, az eredetijéhez hasonlóan kétoldalas papírt, alatta nyomtatott (azaz imitált) ragasztás- és kitépésnyommal (22.), és teljesen nyomtatott röplapmásolatot is (38.). Mindezen bonyodalmakkal és kompromisszumokkal együtt is a könyv végig azt az illúziót táplálja, hogy az eredetivel

10 teljesen megegyező tárgyat tartunk a kezünkben, s ennek érdekében minimalizálja a közzététel nyomait. Az 1956-os Intézet kiadása a lelethitelesítés, a relikvia preferenciájához képest egy jóval diszkurzívabb, polifonikus, folyamatszerű emlékezetmodellt ajánl. Már a közreadói paratextusban is itt Rainer M. János előszava vezeti be a kötetet lényeges motívum a beszélgetés, a dialógus: a szerző és a közreadó egy nyilvános beszélgetés résztvevőiként találkoztak egymással. Míg az Ecseri piac agóra helyett egyfajta régészeti lelőhelyként jelent meg a másik előszóban, itt a tatabányai könyvtár (melynek Csics Gyula egyébként a vezetője volt) nem a könyvek tárhelyeként, hanem a közösségi diszkusszió helyszíneként szerepel. A drámai találkozás sem az autentikus tárgyi lelettel, magával a füzettel történik, hanem egy dossziéban átadott másolt lapjaival és gépiratával. Így a Kieselbach-kiadásban gondosan és kikezdhetetlenül egyben tartott lelet itt már az előszóban szétesik lapjaira, elemeire, és olyan kiegészítők társulnak hozzá az előszóban említett dossziéban és a kiadott kötet külsőbelső borítóin mint a napló egyfajta függelékeként rajzolt várostérkép. A Kieselbachelőszóban a piac nemcsak diszkurzív térként jelenik meg, ahol kialakul, hogy valami kinek értékes, mikor, meddig ( kiselejtezhető hulladéknak tartott alkotások kapják meg végre megérdemelt megbecsülésüket [kiemelés tőlem]), hanem a szemétté való drámai lefokozás után a magaskultúrába műként való hasonlóan drámai felemeltetés és felmutatás egy stációja. Bár explicit módon csak a könyv sorsát hasonlítja az előszó a magyar festészet újrafelfedezéséhez, remekműveihez, a könyv kezelése mégis az alkotást, a mű jelleget erősíti, szemben a Rainer által hangsúlyozott gyerekvilággal, -kozmosszal, -nézőponttal, amelyben a részvételi lehetőséget számunkra a tanúságtétel biztosítja. Az 1956-os Intézet kiadásában az előszó és az utószó között a kéziratmásolat, majd a lábjegyzetekkel ellátott gépi szövegátirat található. Ezért nemcsak a Rainer és Csics Gyula által is elmesélt kerettörténetben, hanem magában a kiadott könyvben is igaz, hogy a textus eredeti anyagi formájáról leválasztva (képek nélkül, gépiratban) is létezik, és a szerzői utószóval és jegyzetapparátussal már eleve dialogizáló, kommentáló szerkezetben jut el az olvasóhoz. A könyv ugyan megőrzi egyik szövegként a kézírásos rajzos napló betűhív közlését (s ennyiben a kézíráson, s a tág értelemben kézírásként is értelmezhető grafikán keresztül megerősíti a szerzői tapasztalat és jelenlét lenyomatát), de a tárgy reprodukciója nem tartozik bele a hitelesség-koncepciójába. Például az oldalak köré kézzel rajzolt nemzeti színű keretet megtartja, de a méretazonos reprodukciótól eltekint. Mászóval a reprodukcióba elsősorban tartalmi jelentőséggel bíró, nem pedig lelet-hitelesítő jegyeket von be, s megfordítva, pusztán a relikviaszerűség fokozása érdekében semmit nem zár ki a

11 reprodukcióból. Ezért minden beragasztott újságkivágás, röpcédula és kép is nyomtatott formában, egységes fotografikus felületbe olvadva jelenik meg. A digitális könyv verzió a Magyar Elektronikus Könyvtárban korlátozás nélkül ingyenesen hozzáférhető pdf dokumentum így logikus, organikus kiterjesztése a kötetnek. Egyrészt az elektronikus könyv csak tovább nyitja a nyomtatott könyvben is működő polifonikus, diszkurzív emlékezetmodellt a könnyű megosztás vagy a kapcsolódó linkek révén. (Ez a Kapcsolódó oldalak rovat a lehetőségekhez képest elég szegényes és interaktivitást nélkülöző válogatás: szerepel benne egy 1956-ra vonatkozó oktatási anyag, egy 56-os információs metaoldal a Startlap-ról, az OSZK kisnyomtatványtárának vonatkozó gyűjteménye, ahol a naplóban szereplő dokumentumok egy részét is ki lehet keresni, és a két kiadott napló egyes recenziói.) Másrészt, mivel eleve nem az intakt tárgyi leletre és a hiteles nyom által való érintettségre teszi a hangsúlyt, nincs is különösebb vesztenivalója a digitalizálással. Ezt az irányt követi Edvy Boglárka és Silló Sándor filmadaptációja is (ami szintén az 1956-os Intézet kiadásában jelent meg 2006-ban), és itt éri el az emlékezet a relikvia felmagasztalásának, a fakszimile rekonstrukciós logikájának ellenpontját. Itt ugyanis a rekonstrukció az életre keltés, animálás feljavító gesztusaiban, prosztetikus kiegészítéseiben jelenik meg. A mindennapi élet gyerekszínészekkel előadatott spontán jelenetei, mozgóképként megelevenített rajzok javítják fel a naplót, s annak hitelességét az autoritás médiumaként immár a napló helyére lépő nyilvános archívum archív fotók, híradórészletek és rádiófelvételek sora szentesíti. Ez az adaptáció teljesen elhagyja az írás anyagszerűségét, ami a hétköznapi emberek naplóinak olvasásában a blogok megjelenéséig jelentős szerepet játszott (Rak, 16.). Az egyéni és a személyes textuális megtestesítője a naplóban a kézírás (beleértve a kézi rajzot mint a kézírás egy változatát), aminek ezt a funkcióját elsősorban a narrátorhang veszi át: egy gyerekhang olvassa fel a naplóbejegyzések részleteit (amikor a narrátorhanghoz a napló írásképe társul), illetve mesél nekünk. Ez a narráció a kézíráshoz hasonlóan a közlés tartalmától függetlenül is azt mintegy megelőzve folyamatosan biztosítja a gyermekperspektíva jelenlétét, jelzését, másfelől viszont ez a hang már csak a lehető legáltalánosabb, absztrakt módon egyéni és személyes amennyiben bármelyik ember konkrét individuum, így a színész is. Míg a kézírás akárcsak az ujjlenyomat és az aláírás az individuum és a személyiség hiteles lenyomataként szolgál, a filmadaptáció személyes narrátorhangja egy eljátszott, megkettőzött személyesség történetesen a gyerek Csics Gyulát játszó szereplő még csak nem is ugyanaz, mint aki a hangját adja. Ilyen értelemben tehát a hangsúly áttevődik a valamikori jelenlétről az audiovizuális jelenben megvalósuló jelenlétre.

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban?

Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? Dr. Szűts Zoltán Facebook a felsőoktatásban? A tudásgyárak technológiaváltása és humánstratégiája a felsőoktatás kihívásai a XXI. században A tanulási-tanítási környezetről folytatott vitákba, és a felsőoktatásról

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

3 Filozófia A biológiai információ generációk közötti átadását az örökítőanyag biztosítja. A DNS szerkezete teremti meg az információ majdnem tökéletesen stabil tárolását, pontos megkettőződését és átadását.

Részletesebben

Kedves Szülők, Pedagógusok!

Kedves Szülők, Pedagógusok! Kedves Szülők, Pedagógusok! Korunk társadalmában egyre több veszély fenyegeti a felnövekvő ifjúságot. A társadalmat sokkal összetettebb ingerek érik, mint évtizedekkel ezelőtt. Olyan társadalmilag elfogadott

Részletesebben

A médiaoktatás célja

A médiaoktatás célja A médiaoktatás célja a média nyelvének, kifejezőeszközeinek, illetve a média társadalmi szerepének, működésmódjának megismerése a tanulók választásaikat értő, kritikus médiafogyasztóvá, a társadalmi folyamatokban

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter

A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések. Dr. Horváth Péter A szerzői jogi jogsértések tipizálása, fókuszban az on-line jogsértések Dr. Horváth Péter A szerző jogai Személyhez fűződő jogok 10-15. (név feltüntetés, nyilv.ra hozatal, a mű egységének védelme) Vagyoni

Részletesebben

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23.

Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában. Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Terepmunka 2015. 2. félév FILMKÉSZÍTÉS választott témában Kádár Anna és Németh Annamária előadása SOTE, 2015. február 23. Bemutatkozás Hogy vagy most? - Hogy vagyok most? Címmel. 1 fotó készítése telefonnal.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe

A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe A Kárpát-medence interaktív irodalomtörténeti térképe Valaczka András Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 A szövegalkotási képesség

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

1. osztályos taneszközök

1. osztályos taneszközök 1. osztályos taneszközök Kisalakú vonalas (14-3 Kötelező olvasmány: Magyar nyelv és Ablak-Zsiráf irodalom Írólap 2 Matematikai eszközök Matematika Betűkirakó 1 Egyenes műanyag vonalzó 30 Kisalakú négyzetrácsos

Részletesebben

DOBJ EL MINDENT _ ÉS OLVASS!

DOBJ EL MINDENT _ ÉS OLVASS! kitörési pont GOMBOS PÉTER DOBJ EL MINDENT _ ÉS OLVASS! Megjelent a PONT Kiadónál! Aligha kell bizonygatni, hogy átlag tizenévesek körében az olvasási kedv gyakran igen csekély. Szépirodalmat faló könyvmolyok

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket?

Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? Hogyan használják ki az ügyvédek az internet nyújtotta lehetőségeket? KÉSZÍTETTE: ÜGYVÉDBRÓKER KFT. INFO@UGYVEDBROKER.HU WWW.UGYVEDBROKER.HU Tartalom Az eredmények rövid összefoglalása... 3 A felmérés

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI Fábián László: Az Édes Anna legendárium Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete Témavezető: Dr. Thimár Attila PhD, Csc, egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

w w w. h a n s a g i i s k. h u

w w w. h a n s a g i i s k. h u Weblapkészítés weblap: hypertext kódolású dokumentumok, melyek szöveget képet linkeket, könyvjelzőket/horgonyokat táblázatokat / szövegdobozokat és más objektumokat tartalmaznak. Kódolásuk HTML (Hypertext

Részletesebben

efaust Iskola az informáci ciós s korban Csepeli György Szeged, 2006 július 10

efaust Iskola az informáci ciós s korban Csepeli György Szeged, 2006 július 10 efaust Iskola az informáci ciós s korban Csepeli György Szeged, 2006 július 10 Új, digitális alku az ördöggel Az eredendő bit Atomok (analóg világ) Bitek (digitális világ) Közvetlen kommunikáció testi

Részletesebben

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció

Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Üzleti modellen alapuló webes tudásprezentáció Pataki Máté, Micsik András Bevezetés Számos projekt küzd azzal a problémával, hogy a projekt menete során felhalmozott nagy mennyiségű, hasznos információ,

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

Portfólió AG és GR osztályoknak:

Portfólió AG és GR osztályoknak: Portfólió AG és GR osztályoknak: Nyomtatott Portfolió leadása 2015.04.29. Kedd 19:00! Portfólió fizikai és technikai paraméterei: - minimum 40 oldal - minimum méret 210 210 mm-es négyzet, maximum A4 méret

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Célcsoportok és marketing

Célcsoportok és marketing 1 Célcsoportok és marketing Mayer Péter TourBo Városlőd gyüttfogyasztók gyüttfogyasztók Értékajánlat gyüttfogyasztók Pozícionálás Márkaépítés Termék Értékesítés Reklám Árazás Értékajánlat gyüttfogyasztók

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak!

Pályázati kiírás. Rajzodat a kitöltött jelentkezési lappal együtt küldd el postán vagy juttasd el személyesen az Őrzők Alapítványnak! Pályázati kiírás Egy kórterem is lehet MENŐ! Rajzold meg a legszuperebb kórházi szobát a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeinek! Rajzpályázat 6-9 és 10-14 éveseknek (Beérkezési határidő: 2013. október

Részletesebben

A képek feldolgozásáról

A képek feldolgozásáról A képek feldolgozásáról Úgy gondoljuk joggal tételezzük fel, hogy a digitális fotótechnika elterjedésének köszönhetően nagyon sokan készítenek fotókat a különböző alkalmakkor a településeken. A régi papírképek

Részletesebben

Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet

Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet A tárgykör kövektező kötete: Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet A testbeszédtől az internetig AKTI TYPOTEX

Részletesebben

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA

Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola EMLÉKEZÉS-PRÓBA Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére DLA értekezés tézisei Bánföldi Zoltán Témavezető: Tölg Molnár Zoltán festőművész,

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRA Készítette: Kolozsváriné Kottán Eleonóra TARTALOM 1. Az iskolai könyvtár feladata 2. Az iskolai könyvtár gyűjtőköre 3. Iskolánk gyűjtőkörét

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár plakáttári gyűjteményének feltárása metaadatok segítségével Készítette: Takács Margit Networkshop, Debrecen, 2010. április 7-9. Aprónyomtatvány:egyleveles

Részletesebben

Őskori barlangrajzok

Őskori barlangrajzok Őskori barlangrajzok Időpont: 2009. szeptember 29. 13.00 h-tól 16.00 h-ig Tanulócsoport: 3. évfolyam (9-10 éves) Téma: Őskor művészete. Az őskori barlangfestmények Vizuális feladat: Ismerkedés az őskori

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Beethoven Általános Iskola Martonvásár Beethoven tér 1. Meseírás témahét 5. b osztály Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Martonvásár, 2010. április 8/1 Meseírás témahét programja 2010. április 19-23. Osztály:

Részletesebben

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud.

Kommunikáció. Dr. Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet www.magtud. Kommunikáció Dr Hegedűs Katalin PhD egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Magatartástudományi Intézet wwwmagtudhu 2014 május 14 A kommunikáció szerepe életünkben A kommunikáció

Részletesebben

Patandzsali Jóga szútrái

Patandzsali Jóga szútrái Patandzsali Jóga szútrái A tudat változásai Atma Center, 2009. 09. 11. Gauranga Das atmacenter.hu Bevezető mantra Harih Óm Szaha návavatu Szaha nau bhunaktu Szaha vírjan karavávahaih Tédzsaszvinávadhítamasztu

Részletesebben

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012

MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 2012 Beküldendő e-mailen, postai úton, vagy faxon! Kiállítás megnevezése: Pavilon/Standszám: Ügyintéző: Elérhetősége: Kiállító neve: MOBILHIRDETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSE 01 Megrendeljük az alábbi szolgáltatásokat:

Részletesebben

A rendszer különféle információs, kulturális és oktatási célokat szolgálhat:

A rendszer különféle információs, kulturális és oktatási célokat szolgálhat: Mi a VIDRA rendszer? A VIDRA egy szoftver csomag, amely képes egyszerre több videokamera adását és az előadók által vetített képeket számtalan webes felhasználó számára élőben közvetíteni és egyúttal rögzíteni

Részletesebben

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók.

A Gonosszal szembeni küzdelemben viszont a legerősebb szövetséges a hiány és annak kitöltésére irányuló kísérletek, történetek és reflexiók. Nincs még egy olyan bűn és esemény, mint a Holokauszt, amely ennyire nyilvános, kutatható és hozzáférhető lenne, és mégis ennyi titok és hiány venné körül. Folyamatosan azon dolgozunk, s így dolgozunk

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ OLIMPIAI JELKÉPEK SZABÁLYSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ OLIMPIAI JELKÉPEK SZABÁLYSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ OLIMPIAI JELKÉPEK SZABÁLYSZERŰ HASZNÁLATÁRÓL MAGYARORSZÁG TERÜLETÉN Az utóbbi időben számos alkalommal találkoztunk az olimpiai ötkarika és más olimpiai jelképek, illetve maga

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

VIII. Szervezeti kommunikáció

VIII. Szervezeti kommunikáció BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség VIII. Szervezeti kommunikáció Szervezési- és vezetési elméletek 2013 Május 27 Gál Márk doktorandusz Közigazgatási

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u

CSR Hungary Díj 2015. - pályázati útmutató. w ww. cs rhun gary. e u CSR Hungary Díj 2015 - pályázati útmutató w ww. cs rhun gary. e u TARTALOM 1. A mérhető felelősség útján... 3 2. Információk, adatok a CSR Hungary Díj 2015-höz... 2.1 Infografika az eddigi pályázók adatai

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

A 17. századi francia klasszicizmus

A 17. századi francia klasszicizmus A 17. századi francia klasszicizmus A 17. század közepén Franciaországban új stílus: a klasszicizmus (classis = osztály; classicus = első osztályba tartozó) Jellemzi: az antikvitás tisztelete és követése,

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30.

A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. A FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉS ÚJ DIMENZIÓI PROJEKTVÁSÁR ÉS SZAKMAI RENDEZVÉNY SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK SZÁMÁRA 2011.szeptember 29 30. KoopeRáció kiemelt projekt eredményei KoopeRáció kiemelt projekt célja A TÁMOP

Részletesebben

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő

MISSION:Possible. figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás. Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible figyelemfelkeltés, ismeret-átadás, aktivizálás Hargitai Lilla Kommunikációs szakértő MISSION:Possible MISSION:Possible Miért nem beszél a szűrésekről a média? - Elkötelezettség hiánya,

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20.

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE. dr. Juhász Péter 2008. november 20. AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESSÉG JOGI HÁTTERE dr. Juhász Péter 2008. november 20. Akadálymentesítés akadálymentesítés = rámpa Az akadálymentesség értelmezhető fizikai szempontból rámpa térdszabad

Részletesebben

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai Második éved mottója: Humanations 2011/2012-es tanulmányi év I. Általános rendelkezések 1. Az ösztöndíj-program célja a CSR filozófia és a jelen gazdasági világban

Részletesebben

PDF. Tartalomjegyzék 1/21

PDF. Tartalomjegyzék 1/21 PDF Napjainkban a publikálás elterjedt formája a PDF dokumentumok előállítása. A weben ez szinte szabvánnyá vált hosszú dokumentumok esetén. Akkor is nagyon hasznos lehet, ha a gondosan megformázott word

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata

A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata A Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány honlapjának (www.vitsport.hu) Működési Szabályzata 1. A honlap létrehozásának, működésének céljai A honlapot a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány hozta

Részletesebben

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tisztelt Szülő / Gondviselő! Egyéb közlendők: Tolltartóba KÉREM, HOGY MINDEN ESZKÖZRE, felszerelésre ÍRJÁK RÁ A GYERMEK ÓVODAI JELÉT. A tankönyveket csak átlátszó, erős nejlonba csomagolják be! A könyvek, füzetek címkéire kérem ráírni

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány

Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Ö N K É N T E S S Z E R Z Ő D É S 1. A jelen szerződés alapján a Cím: 4033 Debrecen, Futó u. 4. Adószám: 18998083-1-09 Honlap: www.csodakutya.hu Mobil: +36 20 352 10 15 E-mail: csodakutya@gmail.com mint

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Népszámlálás kommunikációs program

Népszámlálás kommunikációs program Népszámlálás kommunikációs program Sikeres kommunikáció=eredményes összeírás Népszámlálás az egyetlen teljeskörű összeírás. Legmélyebb területi szintű adatok megszerzése. (kistérség, városrész). Tetszőleges

Részletesebben

office@promoboard.hu / +36 20 9363 799 / www.promoboard.hu

office@promoboard.hu / +36 20 9363 799 / www.promoboard.hu rólunk http://www.youtube.com/watch?v=5bql0pndm0a http://www.youtube.com/watch?v=ogqf6pckwua A promoboard egy nagyméretű, 2 oldalas mozgó reklámfelület. Rendkívül mobil eszköz, amely közvetlen, direkt

Részletesebben

11 12. évfolyam. Célok és feladatok

11 12. évfolyam. Célok és feladatok MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET 1 11 12. évfolyam Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsõsorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték, web) szövegértés

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ!

Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ! Budapesti Fesztiválzenekar VIGYÁZZ, LÉPCSŐ! PR-Projekt Arany Penge 2013.03.25. 1. Az alaphelyzet Fischer Iván, a Budapesti Fesztiválzenekar karmestere azt találta ki, hogy a 2012-es Múzeumok Éjszakája

Részletesebben

Eleinte azt hitték, hogy a sziget lakatlan, pedig ott egy tündérlány és egy tündérfiú lakott.

Eleinte azt hitték, hogy a sziget lakatlan, pedig ott egy tündérlány és egy tündérfiú lakott. Microsoft Office A Microsoft Office programot szinte valamennyi pedagógus ismeri, és használja. A szoftver egy olyan irodai alkalmazáscsomag, melyben szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő

Részletesebben

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR

Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció. Schwarcz Tibor Oneline PR Marketing és kommunikáció PR Online kommunikáció Schwarcz Tibor Oneline PR Marketingkommunikáció elhelyezése A marketing ( társadalmi és vezetési lépések láncolata, melyek során az egyének és csoportok

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK A) RENDEZŐI SZAKIRÁNY Államvizsga film terve Államvizsga film Elméleti dolgozat ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK 1. Egyetemes

Részletesebben

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES

EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES EGY ÚJ TUDOMÁNYÁG BEVEZETÉSE KUTATÁSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV A CHARLES SIMONYI ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKÁRA (KÖNCZEI GYÖRGY) ELŐZETES Fogyatékosságtudománnyal (Disability Studies) mintegy 25 évvel ezelőtt kezdtem

Részletesebben

Kisbolygó-látogatások

Kisbolygó-látogatások Kisbolygó-látogatások A Magyar Asztronautikai Társaság űrkutatási diákpályázata 1. A pályázat meghirdetői A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal együttműködve,

Részletesebben