EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök"

Átírás

1 EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/88/3/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt a Magyar Televízió Zrt-vel ( MTV Zrt., székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64., továbbiakban eljárás alá vont munkáltató) szemben indult eljárásban meghozta a következő H A T Á R O Z A TO T A hatóság megállapítja, hogy a Magyar Televízió Zrt, mint munkáltató megtorlást alkalmazott kérelmezővel szemben azzal, hogy munkaviszonyát április 3-án arra való tekintettel szüntette meg, hogy korábban az egyenlő bánásmód követelményének sérelmét is magába foglaló munkaügyi jogvitát kezdeményezett a munkáltatóval szemben. A hatóság az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől megtiltja. Elrendeli továbbá jogsértést megállapító - anonimizált- határozatának 90 napra történő nyilvános közzétételét honlapján. A vizsgálat során 6450,- Ft, azaz Hatezernégyszázötven forint eljárási költség merült fel, melyet a kötelezettnek a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az Egyenlő Bánásmód Hatóság számú számlájára történő átutalással kell megfizetnie. A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál 3 példányban, írásban benyújtott keresettel lehet kérni. A keresetlevélben kérhető a végrehajtás felfüggesztése, valamint hogy három bíróból álló tanács bírálja el a keresetben foglaltakat. I N D O K O L Á S Kérelmező december 1-jén személyesen benyújtott, de a hatóság által december 4. napján iktatott beadványában panasszal fordult munkáltatójával, a MTV Zrt-vel szemben azért, mert az álláspontja szerint megtorlást alkalmazva szüntette meg munkaviszonyát csoportos létszámleépítésre való hivatkozással április 3-i hatállyal. A kérelmező korábban jogerősen munkaügyi pert nyert a munkáltatóval szemben az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt. A kérelmező a munkaviszonyának megszüntetése miatt jogellenességre hivatkozással munkaügyi bírósághoz fordult, kérelméhez mellékelte a munkaügyi perben született elsőfokú ítéletet, egyúttal nyilatkozott, hogy a per másodfokon folyamatban van. Tel.: (1)

2 A kérelmező beadványa alapján a hatóság eljárást indított, erről december 19-én értesítette az MTV Zrt-ét, egyúttal a Fővárosi Bíróság jogerős ítéletének meghozataláig eljárását az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) 15/A. (1) bekezdése szerint EBH/1889/2/2009. számú végzésével felfüggesztette. Tekintettel arra, hogy a beadvány személyes átvételének időpontja a beadványon nem került rögzítésre, és arra nem utalt egyéb körülmény sem, a hatósági eljárás megindultának a hatóság a beadvány iktatásának időpontját, december 4. napját tekintette, és az eljárás megindításáról szóló értesítésben is ezt a napot tüntette fel. Az eljárás alá vont MTV. Zrt. jogi vezetője útján január 7-én kelt nyilatkozatában érdemi védekezést terjesztett elő, arra való hivatkozással, hogy a kérelmező panaszbeadványában jelzett sérelmeit a korábbi munkaügyi perben már érvényesítette, azok jogerősen elbírálásra kerültek, így álláspontja szerint azonos tárgyban hatósági eljárás az Ebktv. 15/A. (5) bekezdése alapján nem indítható. Erre való tekintettel kérte az eljárás megszüntetését. A munkáltató utalt arra is, hogy a kérelmező munkaviszonyának jogellenes megszüntetése miatt indult perben időközben megszületett a másodfokú ítélet, amely helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, annak jogi indokolását a másodfokon eljárt bíróság azonban teljes egészében megváltoztatta. A másodfokú bíróság ítéletének írásba foglalására még nem került sor, kizárólag a kihirdetéskor elhangzott rövid szóbeli indokolás ismert a felek előtt. A Fővárosi Munkaügyi Bíróság április 22-én megküldte a hatóság részére a Fővárosi Bíróság december 2-án kelt, 49.Mf /2008/5. számú, jogerős ítéletét, melyre való tekintettel a közigazgatási eljárás április 22. napjával folytatódott. A hatóság május 13-án felhívta a munkáltatót egyszerűsített éves mérlegének megküldésére, mire az eljárás alá vont munkáltató május 19-én jelezte, hogy a munkaügyi perben született ítéletek viszonyára vonatkozóan nyilatkozatot kíván tenni június 1-jéig. Az eljárás alá vont MTV. Zrt május 25-én kelt nyilatkozatában az eljárás megszüntetését kérte arra való hivatkozással, hogy a hatóság eljárását december 4. napján indította, míg az azonos alapon folyamatban volt munkaügyi per december 2-án a Fővárosi Bíróság ítéletének kihirdetésével jogerősen lezárult. Az első- és másodfokon hozott ítéletek viszonyával kapcsolatban az eljárás alá vont munkáltató rámutatott arra, hogy bár a Fővárosi Bíróság helybenhagyta a Fővárosi Munkaügyi Bíróság ítéletét, az elsőfokú bíróság indokolását azonban megváltoztatta. A Fővárosi Bíróság rögzítette ugyanis, hogy az elsőfokú bíróság számtalan olyan kérdés vizsgálatába bocsátkozott az eljárás során, amely kívül esik a munkaügyi jogvita keretein és így ebben a körben az ítéleti megállapításokat mellőzte. Az eljárás alá vont munkáltató hivatkozott arra, hogy bár a másodfokú ítélet nem tartalmazza tételesen az elsőfokú ítélet indokolásából mellőzött megállapításokat, azok köre azonban egyértelműen meghatározható: a felmondást megelőző és az azt követő évekre vonatkozó átszervezési és egyéb létszámadatok vizsgálata, a munkáltatói intézkedések hatékonyságának és a létszámcsökkentés célszerűségének vizsgálata, a felperes személyének a kiválasztására irányuló szempontok értékelése, továbbá a már jogellenesnek minősített írásbeli felmondási indokot meghaladó egyéb szempontok, ezek között az esetleges munkáltatói rendeltetésellenes joggyakorlat vizsgálata. A másodfokú bíróság tehát ítéletében azt rögzítette, hogy mivel az elsőfokú bíróság a munkáltatói felmondást annak valótlansága okán hatályon kívül helyezte és elrendelte a munkavállaló eredeti munkakörben történő továbbfoglalkoztatását, a felmondás esetleges további, mögöttes vagy rejtett indokainak a vizsgálatára már nem volt módja. Erre való tekintettel a másodfokú bíróság ítélete nem 2 Tel.: (1)

3 állapította meg, hogy a felperes munkaviszonyának megszüntetése egyben az egyenlő bánásmód követelményét sértette volna, vagy, hogy a munkáltató ezen intézkedése megtorlásnak minősülne. Az eljárás alá vont ugyanakkor hivatkozott arra is, hogy az elsőfokú bíróság is csak közvetett ok-okozati összefüggést állapított meg a kérelmező elbocsájtása és a korábbi munkaügyi per között, hiszen ítéletében is úgy fogalmazott, hogy A bíróság álláspontja szerint... csak a körülményekből következtetve és a vallomások értékelése alapján volt levonható az a következtetés, hogy a felperes véleménynyilvánításai és a korábbi munkaügyi per megindítása és fenntartása miatt került sor a munkaviszonyának más indokkal történő megszüntetésére. A hatóság az eljárás alá vont munkáltató beadványában szereplő, az eljárás megszüntetésére vonatkozó érveket osztotta, tekintettel arra, hogy a másodfokú ítélet kihirdetése napján, december 2-án jogerőre emelkedett, míg a hatósági eljárás a rendelkezésre álló közigazgatási iratok szerint december 4-én indult. A hatóság ezért június 22. napján EBH/179/10/2010. számú végzésével megszüntette az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) 31. (1) bek. a) pontja alapján. A hatóság eljárást megszüntető végzésével szemben a kérelmező augusztus 11-én keresetlevelet terjesztett elő a végzés bírósági felülvizsgálata iránt arra való hivatkozással, hogy a hatóság kérelmét már december 1-jén átvette, vagyis a kérelem beérkezése napján még nem volt olyan jogerős ítélet, amelyre tekintettel a hatóság eljárását megszüntette. Tekintettel arra, hogy a kérelmező keresetleveléhez nem csatolta az általa hivatkozott, hatóság munkatársa által érkeztetett panaszbeadványa másolatát, amelyből megállapítható a kérelem átvételének napja, a hatóság felhívta a kérelmezőt ennek megküldésére. A hatóság ugyanis úgy ítélte meg, hogy amennyiben a kérelmező igazolni tudja a kérelem átvételének napját, és az december 2-át megelőző nap, abban az esetben a hatóság eljárást megszüntető végzése jogszabálysértő és annak visszavonásának lehet helye. A kérelmező szeptember 17-én, elektronikus úton, majd szeptember 24-én, postai úton is megküldte a hatóság által érkeztetett kérelmét, amelyen jól látható, hogy annak beérkezésének napja december 1-je. A hatóság mindezekre tekintettel szeptember 27. napján EBH/179/15/2010. számú végzésével visszavonta az eljárás megszüntetéséről szóló EBH/179/10/2010. számú végzését. A hatóság visszavonó végzésével szemben az eljárás alá vont MTV Zrt. a törvényes határidőn belül kérelmet terjesztett elő annak bírósági felülvizsgálata iránt. A hatóság a visszavonó végzésének jogszerűsége megállapítására irányuló nemperes eljárásban születendő döntést olyan lényeges, és érdemi döntése szempontjából előzetes kérdésnek ítélte meg, amelyre tekintettel a Ket. 32. (8) bekezdése szerint az eljárás felfüggesztésének lehet helye. Erre való tekintettel október 26-án EBH 179/17/2010. számú végzésével a hatóság eljárása felfüggesztéséről rendelkezett a Fővárosi Bíróság előtt a hatóság EBH/179/15/2010. számú végzésének felülvizsgálata iránti nemperes eljárás jogerős befejezéséig. A Fővárosi Bíróság 8.Kpk /2010/1, január 3-án kelt végzésével elutasította az MTV. Zrt. kérelmét, megállapította, hogy a hatóság visszavonó végzése jogszerű. A hatóság január 25-én értesítette a kérelmezőt az eljárás folytatásáról. A hatóság a vizsgálat lefolytatását követően arra a megállapításra jutott, hogy a kérelem az alábbiak szerint alapos: 3

4 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvény (továbbiakban Ebktv.) alapján a hatóság az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti ügyekben jár el. Az egyenlő bánásmód követelménye abban az esetben sérül, ha valakit vagy valamely csoportot valamely ún. védett tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesítenek, mint amelyben más, vele összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport részesül, részesült, vagy részesülne. A hátrányos megkülönböztetés sajátos formája a megtorlás, amely az Ebktv. 10. (3) bekezdése szerint olyan magatartást takar, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget. A foglalkoztatás területén érvényesülő sajátos bizonyítási szabályok értelmében a munkáltató eredményesen kimentheti magát, ha bizonyítja, hogy a különbségtételt a munka jellege vagy természete indokolta, az arányos volt és figyelembe vette az alkalmazásnál számba vehető minden lényeges és jogszerű feltételt. A kérelmező az őt terhelő valószínűsítési kötelezettségnek az elsőfokú ítélet csatolásával eleget tett. Tárgyi ügyben a kérelem annak megállapítására irányult, hogy a kérelmező munkaviszonyának megszüntetése a korábbi munkaügyi perre tekintettel, megtorlással valósult-e meg. A hatóság a kérelemben foglaltak, az eljárás alá vont nyilatkozatai, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 7.M.5/2006/27. számú és a Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 49.Mf /2008/5 számú ítélete alapján az alábbi tényállást állapította meg. A kérelmező február 15. napjától állt az eljárás alá vont munkáltató alkalmazásában, szerkesztő-riporter munkakörben. A kérelmező október 2. napján keresetlevelet nyújtott be a Fővárosi Munkaügyi Bírósághoz arra való hivatkozással, hogy a munkáltató hátrányosan megkülönböztette azzal, hogy szeptember 15-től kezdődően nem emelte munkabérét, ennek következtében a vele azonos munkakört betöltő munkavállalók munkabére lényegesen magasabb volt. A bérkülönbözeten túl hivatkozott arra is, hogy a munkáltató hosszú idő alatt csak egyszer küldte külföldi tudósításra, és retorziók sorozata érte, mikor megpályázta a munkáltató elnöki tisztjét. A kérelmező keresetének mind az első-, mind a másodfokon eljáró bíróságok részben helyt adtak, majd a Legfelsőbb Bíróság Mfv.I /2007/2-as számú ítéltével helybenhagyta az eljáró bíróságoknak az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvének megsértést kimondó megállapításait. Az elsőfokú bíróság ítéletének kihirdetése előtt, december 12-én a munkáltatói jogkör gyakorlója rendes felmondással megszüntette a kérelmező munkaviszonyát. A rendes felmondás indokolása szerint a jogviszony megszüntetésére azért került sor, mert az MTV-ben új szervezeti struktúrát alakítottak ki. A felmondás szerint A munkavállaló szervezeti egysége is átszervezésre, a munkakörök és feladatkörök összevonásra kerülnek. A feladatok által igényelt optimális létszám kialakítása miatti létszámcsökkentés következtében a munkavállaló további foglalkoztatására nincs mód. A felmondással szemben a kérelmező keresetlevelet terjesztett elő, annak megállapítását kérve, hogy a munkáltató jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyát, amely rendeltetésellenes, diszkriminatív, továbbá valótlan és okszerűtlen felmondáson alapult. Az ügyben első fokon eljáró Fővárosi Munkaügyi Bíróság 7.M.5/2006/27.számú, május 16-án kelt rész-közbenső ítéletében megállapította, hogy az MTV Rt. jogellenesen szüntette meg a kérelmező munkaviszonyát és a kérelmező eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatására kötelezte. A bíróság megállapította, hogy munkáltató hátrányosan 4 Tel.: (1)

5 megkülönböztette a kérelmezőt, a munkaviszonyának megszüntetése megtorlással valósult meg, továbbá közvetett hátrányos megkülönböztetést is megvalósított. Az MTV Rt. fellebbezése folytán másodfokon eljárt Fővárosi Bíróság 49.Mf /2008/5 számú, december 2-án kelt közbenső ítéletében helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Az ítélet indokolásában azonban a másodfokú bíróság rögzítette (6. oldal), hogy (...) az elsőfokú bíróság ebben a körben a bizonyítási eljárást (a szükségesnél is nagyobb mértékben) lefolytatta, a tényállást helyesen állapította meg és helytálló az abból levont jogi következtetése és az érdemi végső döntése, azonban az elsőfokú ítélet indokaival a másodfokú bíróság csak részben értett egyet A másodfokú bíróság ítéletében hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság terjedelmes bizonyítás során számos olyan dolog vizsgálatába is bocsátkozott, amelyek szükségtelenek, sőt tiltottak voltak. A bíróság példálózó jelleggel sorolta fel azokat a munkaügyi jogvita keretébe nem tartozó körülményeket, amelyekkel kapcsolatos bizonyítékok értékelését és az ítéleti megállapításokat az elsőfokú ítélet indokolásából mellőzte. Bár ezen körülmények között a másodfokú bíróság nem említette ítéletében az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatos elsőfokú ítélet megállapításait, az ítélet 7. oldalán tett megállapítása szerint Amikor az elsőfokú bíróság már megállapította, hogy az írásos felmondási indokok sem bizonyultak jogszerűnek, a bizonyítással már nem is kellett volna tovább lépni, hiszen ez önmagában az intézkedés jogellenességét megalapozta. Az állandósult bírói gyakorlat és az MK 95-ös állásfoglalás alapján az elsőfokú bíróságnak tehát már nem kellett az intézkedés jogellenessége körében a felperes személyének kiválasztási szempontjait értékelni, sőt egyáltalán nem lett volna vizsgálható önmagában a munkáltató által felállított kiválasztási szempontok milyensége. A Fővárosi Bíróság tehát az elsőfokú ítélet ezzel kapcsolatos megállapításait is mellőzi. A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a jogerős másodfokú ítélet az elsőfokú ítélettel szemben nem tett megállapításokat a hátrányos megkülönböztetés kérdésében, az arra vonatkozó elsőfokú ítélet rendelkezéseit mellőzte. Mindezek ellenére vitathatatlan, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást a másodfokú bíróság nem vonta kétségbe ( a tényállást helyesen állapította meg ), csupán a tényállás alapján tett megállapítások egy részét tartotta szükségtelennek, így azokat mellőzte. A hatóság a folyamatban lévő eljárást kimondottan azzal a céllal függesztette fel az Ebktv. 15/A. (1) bekezdése szerint, hogy a jogerős ítélet által megállapított tényállásra alapítsa döntését. Az Ebktv. 15/A. (4) bekezdése szerint ugyanis a hatóság az eljárása során ugyanazon törvénysértés esetén a bíróság határozatának kézhezvételét követően az abban megállapított tényállást alapul véve jár el. Az Ebktv. tehát a bíróság által megállapított tényállás tekintetében kötelezi a hatóságot, hogy saját döntését arra alapozza, de nem kötik az eljáró bíróságoknak a feltárt tényállásból levont jogi következtetése, például, hogy a jogerős ítélet szerint az elsőfokú munkaügyi bíróság túlterjeszkedett a bizonyítás és a bizonyítékok értékelése során a Polgári perrendtartás ában meghatározottak körén. Az Ebktv. fenti szakasza lehetővé teszi, hogy a közhatalmat gyakorló bíróságok által peres eljárásukban feltárt tényállást a hatóság közigazgatási eljárás során felhasználhassa, hogy ne kelljen lefolytatnia bizonyítási eljárást olyan körülményekre, amelyekre a bíróságok azt már megtették, és ez garantálja, hogy ne kerüljön sor egyes eljárási cselekmények szükségtelen megkettőzésére. Nyilvánvaló, hogy a bíróság által megállapított tényállás saját döntésbe történő átültetése mellett a hatóságnak lehetősége van arra is, hogy a bíróság által fel nem tárt körülményekre maga is bizonyítási eljárást folytasson le szükség szerint. 5

6 Tárgyi ügyben az elsőfokú bíróság által feltárt tényállást a másodfokú bíróság nem egészítette ki, azt helytállónak találta. Ebből következően a hatóság saját döntését az elsőfokú ítélet részletes és terjedelmes tényállását alapul véve alakította ki, abból kiindulva, hogy a kérelmező munkaviszonyának megszüntetése jogellenes volt. A döntés motivációja, a munkáltató mögöttes szándéka az, amely ezt a jogellenes munkáltatói intézkedést egyben az egyenlő bánásmód követelményébe ütközővé teheti, így a hatóság az elsőfokú bíróság által e döntés indíttatása vonatkozásában feltárt tényállást tette magáévá. A hatóság a jogerős ítélet alapján tényként kezelte, hogy a kérelmező rendes felmondásában közölt indokolás nem felelt meg a valóságnak. Az elsőfokú ítélet 8. oldalán leírtak szerint a létszámleépítés során a munkáltató meghatározta a létszámleépítéssel érintett dolgozók kiválasztásának szempontjait: tudás, tapasztalat, készségek, változásokhoz való hozzáállás, lojalitás. A Híradónál dolgozó hat külszerkesztő munkatárs közül az eljárás alá vont elnöke egyedül a kérelmező munkaviszonyát szüntette meg. A bíróság tényként állapította meg, hogy a kérelmező magasan kvalifikált, kimagasló teljesítményt nyújtó szerkesztő riporternek minősül. A külpolitikai szerkesztőség vezetője listát készített azokról a munkavállalókról, akikkel tovább kívánt dolgozni, a hat beosztott külszerkesztő közül ezen a listán egyedül a kérelmező neve nem szerepelt. Hogy a munkaviszony megszüntetésére mi adott okot, azt az elsőfokú ítélet 9. oldalán szereplő megállapítás tartalmazza, mi szerint a szerkesztőségvezető úgy ítélte meg, hogy a kiválasztási szempontok közül a lojalitás követelményének nem felelt meg a kérelmező. A fentiek alapján megállapítható, hogy a kérelmező munkaviszonyának megszűntésére az adott okot, hogy felettese szerint nem volt a televízióhoz lojális. A lojalitás értelmezéséhez támpontot ad a szerkesztőségvezető korábbi munkaügyi perben tett vallomása is: Az, hogy megbízható az mindenképpen azt is jelenti, hogy mennyire lojális a Televízió vonatkozásában, és aki esetleg perben áll a Televízióval az nem biztos, hogy éppen ebbe a kategóriába tartozik (elsőfokú ítélet 9. oldal), jóllehet, korrigált vallomásában már úgy nyilatkozott, hogy önmagában attól, hogy a kérelmező beperelte a televíziót nem lehet mondani, hogy nem lojális (elsőfokú ítélet, 10. oldal). Az elsőfokú bíróság fentieken túl rögzítette a kérelmező három, ismert véleménynyilvánítását, melyeket nyilvánosan a meghirdetett létszámleépítéssel kapcsolatban fogalmazott meg. A munkaügyi perben ugyanis a kérelmező hivatkozott arra is, hogy a munkaviszonya megszüntetése összefüggésben állt véleménynyilvánításával is. Az elsőfokú bíróság megállapította azt is, hogy munkáltató szándéka mindenképpen a kérelmező munkaviszonyának megszüntetése volt (11. oldal), visszautalva az MTV Zrt. elnökének a kérelmezőhöz intézett, július 22-én kelt levelére, amelyben kilátásba helyezte a kérelmező munkaviszonyának megszüntetését, amennyiben nem működik együtt és a televízió területén tartózkodik, amikor nincs beosztva (2004. június 3-tól egyáltalán nem osztották be). Az elnök korábbi munkaügyi perben tett tanúvallomása szerint a kérelmező bomlasztó, összeférhetetlen tevékenysége miatt felmerült munkaviszonya megszüntetése is, Úgy gondolom, csoda számba megy, hogy a felperes által tanúsított magatartások után az MTV munkatársa. E nyilatkozatot követően 6 nap múlva kérelmező megkapta a csoportos létszámleépítésre hivatkozással a munkaviszony megszüntetéséről történő előzetes tájékoztatást. A bíróság szerint a munkáltató nem tudott felhozni egyetlen olyan esetet sem, amikor a kérelmezőnek eme bomlasztó magatartását ne valamely véleménynyilvánításával összefüggésben tanúsította volna (elsőfokú ítélet 17. oldal). A bíróság a fentiek alapján arra a megállapításra jutott, hogy a kérelmezőt munkahelyi felettese nem lojális magatartása miatt különböztette meg a többi külpolitikai szakértőtől. 6 Tel.: (1)

7 Ebben a kérdésben kiemelt szerepet tulajdonított annak a ténynek, hogy a felperes perben állt a munkáltatójával és a munkáltatóra nézve sérelmes sajtónyilatkozatot tett. A hatóság a fenti tényállást alapul véve megállapította, hogy az eljárás alá vont MTV Zrt. megsértette az egyenlő bánásmód követelményét azzal, hogy a kérelmező munkaviszonyát megtorlásként szüntette meg. A hatóság megítélése szerint a kérelmezőnek felrótt lojalitás hiányaként elsősorban a korábbi, de a felmondás átvételekor a kérelmező és a munkáltató között még folyamatban lévő munkaügyi per értelmezhető. A megtorlás feltétele pedig az, hogy ok-okozati összefüggés álljon fenn a hátrány és a kérelmező korábban az egyenlő bánásmód követelményébe ütköző magatartás miatt emelt kifogása között. Nem vitathatóan a munkáltató döntésében szerepet játszhatott a kérelmező kritikus hangvétele, az intézmény működtetésével kapcsolatban megfogalmazott véleménye, azonban egyetlen munkáltatói aktus (munkaviszony megszüntetése) egyidejűleg nem minősülhet közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésnek és megtorlásnak is. Így a hatóság az elsőfokú bíróság minősítésével ellentétben (a munkaviszony megszüntetése az elsőfokú bíróság szerint egyszerre valósította meg a közvetett hátrányos megkülönböztetés és a megtorlás tényállását a rendeltetésellenes joggyakorlással együtt) a sérelmezett munkáltatói intézkedés vonatkozásában kizárólag a megtorlás megállapítására szorítkozott, mivel álláspontja szerint a jogsértés ezen formájára az elsőfokú munkaügyi bíróság által megállapított tényállásból kétséget kizáró módon következtetni lehetett. A hatóság az általa alkalmazni rendelt jogkövetkezményeknél figyelemmel volt arra, hogy a kérelmezőt a munkaügyi perben megfelelően kompenzálták az elszenvedett sérelemért, eredeti munkakörében való továbbfoglalkoztatása elrendelésével, továbbá azzal, hogy a kérelmezőt ért vagyoni és nem vagyoni károk megtérítése tárgyában a munkaügyi per még folyamatban van. A fentiekre tekintettel a hatóság eltiltotta a munkáltatót a jövőbeni jogsértés tanúsításától és a közvélemény tájékoztatása érdekében határozatának nyilvános közzétételéről rendelkezett, amely kellő visszatartó erővel szolgálhat ahhoz, hogy az eljárás alá vont MTV Zrt. a jövőben tartózkodjék hasonló jogsértések megvalósításától. A fentiek alapján a hatóság az Ebktv. 16. (1) bekezdésének b) és c) pontjában megállapított szankciókat alkalmazta. Az eljárás során felmerült eljárási költség a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 154. (1) bek. b) pontja alapján az elmarasztalt társaságot terheli. Az ügyintézési határidő a Kormányrendelet 7. (1) bekezdése szerint 50 munkanap. A határidő kezdő napja, a kérelem beérkezésének napja: december 1. Az ügyintézési határidő lejártának napja: február 17. napja. A hatóság határozata elleni fellebbezést az Ebktv. 17. (1) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ebktv. 17. (3) bekezdése biztosítja. A hatóság a határozatot az Ebktv. 15. (1) a) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg. Budapest, február 16. 7

8 Dr. Honecz Ágnes elnök sk. A határozatot a Fővárosi Bíróság december 8. napján az MTV Zrt. keresete alapján indult bírósági felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartotta, a felperes keresetlevelét elutasította. 8 Tel.: (1)

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/446/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság kérelmezőnek a Gyermekrák Alapítvány (1084. Budapest, Rákóczi tér 10.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/11/11/2011 Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) kérelmező kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/109/8/2008. Előadó: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.A. kérelmező kérelme alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatával

Részletesebben

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/245/5/2012 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére az Esély Pedagógiai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a személyesen eljárt.. (..) felperesnek az ORFK Gazdasági és

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/483/10/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) a kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) által Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/470/9/2014. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.) kérelmezőnek a Human Service Agency Munkaerőpiaci Szolgáltató Kft. (HSA Kft.,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t :

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA. v é g z é s t : Kvk.V.37.869/2009/5.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a... kérelmezőnek az Országos Választási Bizottság 2009. október 30. napján kelt 424/2009. számú

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/449/ /2013 Előadó: Dr.. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmező (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére a Kölcsönbeadó munkáltató (a továbbiakban: kölcsönbeadó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/234 / 1 /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B Kérelmező által az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S :

V É G Z É S T : Ezt meghaladó mértékben a felülvizsgálati kérelmet elutasítja. I N D O K O L Á S : BÁCS-KISKUN MEGYEI BÍRÓSÁG KECSKEMÉT A Bács-Kiskun Megyei Bíróság kérelmezőnek,- a Bács-Kiskun Megyei Területi Választási Bizottság 47/2006. (VIII.28.) TVB határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelme

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Ügyvédi Iroda (képviselő címe, ügyintéző: dr. Sz. A. ügyvéd) által képviselt K. Zs. Cs.-né (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság 298/2014. (X.17.) FVB számú határozatát helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.058/2014/5. A Fővárosi Ítélőtábla a Ügyvédi Iroda (címe., ügyintéző: ügyvéd neve) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Zalaegeszegi Munkaügyi Bíróság 1.M.107/1999/7.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf. 52.) által képviselt Gy. Gy. felperesnek a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról

A Tanácsadó Testület márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról A Tanácsadó Testület 2008. márciusi állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 384/3/2008. (II. 27.)TT. sz. állásfoglalása a megtorlás fogalmáról Az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete

Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III / 2016 /7 számú ítélete Kúria mint felülvizsgálati bíróság Kfv.III.37.279 / 2016 /7 számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/98 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-4978/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/22673-5/2013 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db.

Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) Melléklet: 1 db. E-szolgáltatás Felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/19363-5/2014 Tárgy: felügyeleti eljárás Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: 1 db. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban:

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/23/5/2011 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85., továbbiakban hatóság) X.Y. kérelme alapján az egyenlő bánásmód

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG

A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG A KAPOSVÁRI MUNKAÜGYI BÍRÓSÁG M. 217/1998/4. s z á m A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság a Független Rendőrszakszervezet (Budapest, Király u. 71. 1077, ügyintéző: Dr. Szöllősi Tibor) által képviselt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/437/ /2014. Ügyintéző: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság () kiskorú gyermeke törvényes képviselőjeként kérelmező kérelmére a Beszélj Velem Óvoda (1225 Budapest,

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.30.942/2006/9. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás felülellenőrzés, iratmegőrzési kötelezettség Kfv.I.35.516/2006/5.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szűcs Viktor Géza ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szabó Andrea

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben

A munkavállaló által tett jognyilatkozatra is irányadó az a bírói gyakorlat, miszerint utóbb az azonnali hatályú felmondás indokolása nem bővíthető.

A munkavállaló által tett jognyilatkozatra is irányadó az a bírói gyakorlat, miszerint utóbb az azonnali hatályú felmondás indokolása nem bővíthető. A kötelezettségvállalás felmondására az Mt. 16. -a lehetőséget biztosít. Arra a felperes sem az azonnali hatályú felmondásban, sem az eljárás során nem hivatkozott, hogy nem állnak fenn a kötelezettségvállalás

Részletesebben

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Választási Bizottság határozatát helybenhagyja. A Fővárosi Ítélőtábla a Néző Gabriella Ügyvédi Iroda (cím, ügyintéző: dr. Néző Gabriella ügyvéd) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság 2014. szeptember

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, V. Markó u. 27. 1055 4.M.2875/1999/5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (1388 Budapest, Pf.: 52.) ügyintéző:

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyszám: EBH/516- /2007 Ügyintéző: dr. Szathmári Réka Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a dr. M. P. ügyvéd által képviselt B. K. Á., B. S. és T.O.F. kérelmezőknek az egyenlő bánásmód

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/233/4/2011 Előadó: Dr. Varga Judit Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (továbbiakban: hatóság) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3.

Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. Fővárosi Ítélőtábla 12.Pk.50.017/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a N G Ügyvédi Iroda (cím) által képviselt Lehet Más a Politika (cím) kérelmezőnek, a Fővárosi Választási Bizottság (1052 Budapest, Városház

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/641/11/2007. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Kérelmezőnek az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) eljárás alá vonttal szemben az egyenlő

Részletesebben

v é g z é s t : I n d o k o l á s :

v é g z é s t : I n d o k o l á s : Gyulai Munkaügyi Bíróság 3.Mpk.50.044/1999/4.szám A Gyulai Munkaügyi Bíróság Dr. Topánka Erika által képviselt Független Rendőr Szakszervezet (1077 Budapest, Király u. 71., levélcím: 1388 Budapest, Pf.:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t:

KÚRIA. v é g z é s t: KÚRIA Kvk.IV.38.085/2014/2. A Kúria a Dr. Bence Péter és Társa Ügyvédi Iroda által képviselt M. A. kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 26. napján meghozott 1443/2014. számú határozata

Részletesebben

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja.

v é g z é s t: A megyei bíróság a H. O.-néval kapcsolatban benyújtott kifogást elutasítja. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság dr. Sz. A. (kérelmező címe) kérelmezőnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság (3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti székhely) elleni választási

Részletesebben

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Alba-Regia Invest Korlátolt Felelősségű Társaság v é g z é s t.

Levélcím: Telefon: Fax: Ügyszám: Iktatószám: Alba-Regia Invest Korlátolt Felelősségű Társaság  v é g z é s t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/039/2013. Iktatószám: Vj/039-21/2013. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa

Részletesebben

Az előadás tartalmi felépítése

Az előadás tartalmi felépítése A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014.augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna

A bíróság határozatai. Dr. Nyilas Anna A bíróság határozatai Dr. Nyilas Anna 1. Az elsőfokú bíróság határozatai Ítélet Végzések Ítélet részei A jogerő szabályai Egyszerű kötőerő Alaki jogerő Anyagi jogerő Rendes perorvoslat Fellebbezés hivatalból

Részletesebben

í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Mfv.I.10.284/2008/3.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Szőnyi Sarolta ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Szilágyi Gábor ügyvéd által képviselt alperes ellen kártérítés iránt a Gyulai

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-PJ-III-60/2012. számú határozata OPTISOFT Számítástechnikai, Pénztárszolgáltató, Könyvelő és Oktató Nyilvánosan működő Részvénytársasággal (székhely: 1025

Részletesebben

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016

Jogeset EBH /174/2016. Ügyiratszám: EBH/174/2016 Ügyiratszám: EBH/174/2016 Védett tulajdonság: egészségi állapot Diszkrimináció területe: oktatás Diszkrimináció típusa: közvetlen hátrányos megkülönböztetés Jogsértést részben megállapító határozat A hatóság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám: EBH/492/8/2008. Ügyintéző: dr. Szász Adrián Az Egyenlő Bánásmód Hatóság A.A. kérelmezőnek a MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5.) eljárás alá vonttal szemben,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 2.Mf.20.939/2009/3. A Magyar Köztársaság nevében! A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság Független Rendır Szakszervezet. által képviselt. felperesnek

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/224/13/2015. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B) kérelmezőnek a Tiszalúc Nagyközség Önkormányzat Polgármesterével (3565 Tiszalúc,

Részletesebben

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t: A Legfelsőbb Bíróság a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.K.22.276/2009/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Kfv.II.37.882/2010/8.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Galgóczi Zoltán ügyvéd által képviselt felperesnek a dr. Gellérthegyi István ügyvéd által képviselt Környezetvédelmi, Természetvédelmi

Részletesebben

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

hozom: A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-9206/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

v é g z é s t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.585/2014/3. A Fővárosi Ítélőtábla a Fekete Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő iroda címe; ügyintéző: dr. Fekete Csaba ügyvéd) által képviselt... (felperes címe) felperesnek,

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök H A T Á R O Z A T EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/302/ /2016. H A T Á R O Z A T Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) XY kérelmezőnek az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.35.537/2012/5.szám A Kúria a Cseri Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Lengyel u. 11/A., ügyintéző ügyvéd: dr. Cseri András) által képviselt R. I. felperesnek a Paksiné

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! NEM JOGERŐS! Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 4.M.787/2004/15. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Munkaügyi Bíróság dr. Tordai Gábor előadó (Független Rendőr Szakszervezet, 1077 Budapest, Király

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1)

MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/472-2/2012. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: MBK/3781-8/2011. számú határozat

Részletesebben

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság

A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság A KÚRIA mint felülvizsgálati bíróság Kfv.II.37.057/2013/13.szám A Kúria a F. P. elnök által képviselt F. D. V. Egyesület I.r., Kajtár Takács Hegymegi- Barakonyi Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest,

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám

Pécsi Ítélőtábla Pk.VI /2014/2. szám A Pécsi Ítélőtábla a kérelmező neve (kérelmező címe) kérelmezőnek a Megyei Területi Választási Bizottság 2014. október 21. napján kelt, 90/2014.(X.21.) TVB számú határozata ellen benyújtott bírósági felülvizsgálat

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 11.K.31.042/2006/7. számú ítéletét hatályában fenntartja. Vagyongyarapodás kölcsön, hitelt érdemlő bizonyíték Kfv.I.35.496/2006/4.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Lampé Ügyvédi Iroda (ügyintéző dr. Lampé Zoltán ügyvéd) által képviselt felperes

Részletesebben

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete

Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Budai Központi Kerületi Bíróság 2.P.20410/2016/3. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/73 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma:

Részletesebben

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE

A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE V. RÉSZ A HALLGATÓI JOGORVOSLAT RENDJE Hatály 243. (1) A Ftv. 73. (2) bekezdése szerint a hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés)

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az ISD POWER Kft. Engedélyét az alábbiak szerint módosítja:

HATÁROZATOT: A Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az ISD POWER Kft. Engedélyét az alábbiak szerint módosítja: 1081 B u d a p e s t, II. J á n o s P á l p á p a t é r 7 1444 B u d a p e s t, P f. 247 www.mekh.hu Tel.-. 459-7777 Tel /Fax: 459-7766 Ügyszám: FFSFO_2014 / 61- k Ügyintéző: Tóbiás Tamás Telefon/fax.:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 328/2009. (II. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t E-szolgáltatás-felügyeleti Osztály Iktatószám: EF/33324-13/2011 Tárgy: határozat Ügyintéző: Bajusz János Telefon: (1) 429-8613 Melléklet: - A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete

Pécsi Törvényszék 11.G /2013/8. számú ítélete Pécsi Törvényszék 11.G.20.973/2013/8. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/83 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.16.

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 4.Mf.20.048/2000/7. szám A Magyar Köztársaság nevében! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság B. L. felperesnek Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/349/12/2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A.B. kérelme alapján az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN

VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN VÁLLALKOZÁSI JOGVISZONY EGYOLDALÚ MEGSZÜNTETÉSE IDŐSZAKONKÉNT NYÚJANDÓ SZOLGÁLTATÁS ESETÉN Az olyan vállalkozási jogviszonyban, amelyekben a felek hosszabb időtartam alatt ismétlődően nyújtandó szolgáltatásokra

Részletesebben

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t: Az ítélőtábla a Heves Megyei Területi Választási Bizottság 98/2014.(IX.20.) számú határozatát helybenhagyja. DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA A Debreceni Ítélőtábla Dr. Pápai Ákos ügyvéd ügyintézése mellett a Megyesi és Pápai Ügyvédi Iroda (címe) által képviselt kérelmező neve (címe) kérelmezőnek a Heves Megyei Területi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó

h a t á r o z a t o t hozom: A Felügyelet a Bankkal szemben - szóbeli panaszok kezelésére vonatkozó A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6077/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CIB Bank Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/1108-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja.

í t é l e t e t : A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.384/2004/30. számú ítéletét hatályában fenntartja. MfvK.IV.10.010/2007/6.szám A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a dr. Steiner Judit ügyvéd által képviselt felperesnek a Fővárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár alperes ellen fizetési meghagyás

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-713 Telefax: (46) 352-525 E-mail: tvb@hivatal.baz.hu III-1494-1/2014. a Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.687/5/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

H a t á r o z a t. elutasítja. helybenhagyja. A másodfokú határozat a közléssel jogerőssé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs.

H a t á r o z a t. elutasítja. helybenhagyja. A másodfokú határozat a közléssel jogerőssé válik, ellene fellebbezésnek helye nincs. Másodfokú eljárások osztály Iktatószám: FK/615-185/2009. Ügyintéző: Tárgy: fellebbezés elbírálása H a t á r o z a t A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának Elnöke (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A PEST MEGYEI BÍRÓSÁG 2.K.26.030/2010/13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Pest Megyei Bíróság dr. Landes Judit ügyvéd /1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 11./által képviselt felperesnek, dr. Takács

Részletesebben

Jelen végzés jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. INDOKOLÁS

Jelen végzés jogerős, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. INDOKOLÁS MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY Gázipari és Építésügyi Osztály MBFH/462-2/2016. Lelkes Péter : 06/1-301-2936 E-mail: Peter.Lelkes@mbfh.hu Tárgy: Fellebbezés

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 610/2009. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a tagállamok közül Dánia nem vett részt e rendelet elfogadásában, rá nézve e rendelet nem kötelező, és nem alkalmazható. A kis értékű követelések európai eljárása 1. A vonatkozó Európai Uniós jogszabály A határokon átnyúló, kis értékű fogyasztói és kereskedelmi követelések egyszerűsített és gyorsított elbírálására vonatkozó

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő Az Alkotmánybíróság döntésének tájékoztató jelleggel közzétett, nem hivatalos szövege. A hivatalos közzétételre a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos lapban kerül

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2200/2004/4. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről eljáró dr. Csányi Éva jogtanácsos (0388 Budapest, Pf. 52.)

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSİBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv. II.11.058/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsıbb Bírósága a Független Rendır Szakszervezet

Részletesebben