E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. július XIII. évfolyam 7. szám. 1 A hónap témája. 10 Olvasói kérdések"

Átírás

1 E-Munkajog Szakmai folyóirat július XIII. évfolyam 7. szám In-house szeminárium! Tartalom Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen az címen, a témakör vagy akár az előadó megnevezésével, és kérjen ajánlatot kihelyezett előadás megtartására! Szerző: Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta A kézirat lezárása: június A hónap témája Az új munka törvénykönyvének hatálybalépésével összefüggő rendelkezések A hónap témája Az új munka törvénykönyvének hatálybalépésével összefüggő rendelkezések Átmeneti rendelkezések A Évi I. Törvény (Mt.) hatálybalépése előtti szövegmódosításai Egyes törvények módosítása A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása Az Országgyűlés június 18-án fogadta el A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú törvényjavaslatot, mely a kézirat lezárásakor a Magyar Közlönyben még nem került kihirdetésre. I. Átmeneti rendelkezések A évi I. törvény A munka törvénykönyvéről (továbbiakban Mt.) rendelkezéseit fő szabályként a hatálybalépésekor fennálló jogviszonyokra is alkalmazni kell. 10 Olvasói kérdések Védett kor Csoportos létszámcsökkentés július 1-je után Jövedelemkorlát öregségi teljes nyugdíj melletti foglalkoztatásnál Tisztelt Előfizetőnk! Megújult honlapunkon ( letöltheti online segédleteinket az alábbi hozzáféréssel: Felhasználónév: munkajog2 Jelszó: db992 Munkajog című szaklapunkban közzétett jogi szakcikkek és az egyes esetekre, kérdésekre adott válaszok Olvasóink munkajogi tájékoztatásában kívánnak segíteni. A kérdésekre adott válaszok a szerzőnk rendelkezésre álló információk alapján kialakított egyéni szakmai véleményét tükrözik. A teljes tényállás ismeretében személyesen nyújtandó jogi tanácsadás eltérő szakmai véleményhez vezethet, ezért az értelmezésbeli különbözőségekért Kiadónk felelősséget nem vállal. Munkajoggal kapcsolatos kérdését az alábbi címre várjuk: 1 E-Munkajog július, XIII. évfolyam 7. szám

2 1. Jognyilatkozatok, megállapodások Az egyoldalú jognyilatkozatokra a közléskor hatályos rendelkezések az irányadók. Ha a munkavállaló munkaviszonya A munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: régi Mt.) július 1-jei hatálybalépése előtt áthelyezéssel keletkezett, akkor a végkielégítésre vonatkozó szabályok kivételével a korábbi munkaviszonyát, amíg munkaviszonya meg nem szűnik, úgy kell tekinteni, mintha a jelenlegi munkáltatójánál töltötte volna. Az Mt. lehetőséget biztosít arra, hogy a felek a három hónapos próbaidőt legfeljebb egy alkalommal, maximum hat hónapra meghosszabbítsák. A próbaidő azonban csak az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződés esetében hoszszabbítható meg. Ha az Mt. hatálybalépése előtt a munkavégzés helyeként változó munkavégzési helyet jelöltek meg a felek, akkor munkavégzési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. Fontos figyelemmel lenni arra, hogy a munkavállaló a szokásos munkavégzési helyéről más munkavégzési helyre csak akkor lesz irányítható, ha a felek a munkaszerződést módosítják, és munkavégzési helyként adott földrajzi hely egész területét (megyét, régiót, várost) vagy a munkáltató telephelyeinek konkrét címét jelölik meg. Ha a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony kezdetének napja egymástól eltér, akkor új rendelkezésként a felek bármelyike jogosult a munkaszerződéstől elállni, feltéve, hogy a munkaszerződés megkötését követően körülményeiben olyan változás állt be, amely a munkaviszony létrejöttét lehetetlenné tenné, vagy aránytalan sérelemmel járna. A munkaszerződéstől való elállás jogát azonban a felek csak az Mt. hatálybalépését követően kötött munkaszerződésre vonatkozóan gyakorolhatják. A munkaviszony megszüntetésének feltételeire és jogkövetkezményeire a közléskor hatályos szabályok az irányadók. Az Mt. hatálybalépése előtt megkezdett emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésben részt vevő nő nem legfeljebb hat hónapra, hanem a kezelés tartamára, de legfeljebb december 31. napjáig felmondási tilalom alatt áll. A munkaviszony megszűnésének feltételeire és jogkövetkezményeire a megszűnéskor hatályos rendelkezések az irányadók. A felek a munkaszerződésben az Mt. értelmében legfeljebb hathavi felmondási időben állapodhatnak meg. Ezen rendelkezést azonban csak a július 1-jei hatálybalépést követően kötött munkaszerződésekre kell alkalmazni. A hatálybalépést megelőzően megkötött munkaszerződésben a régi Mt a alapján ennél több, de legfeljebb 12 hónapban meghatározott felmondási idő változatlanul köti a feleket. Az Mt. hatálybalépését megelőzően létesített munkaviszony esetében a felmondási idő és a végkielégítés mértékének megállapításakor a sorkatonai szolgálat időtartamát is figyelembe kell venni. Az új Mt. csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha a munkavállalók csoportos létszámleépítésről való tájékoztatására június 30. napját követően került sor. A versenytilalmi megállapodásra és a tanulmányi szerződésre a megállapodás megkötésekor hatályos rendelkezések az irányadók. 2. A munkáltató személyének megváltozása Mt. 36. (1) A gazdasági egység (anyagi vagy nem anyagi erőforrások szervezett csoportja) jogügyleten alapuló átvételének időpontjában fennálló munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az átadóról az átvevő munkáltatóra szállnak át július, XIII. évfolyam 7. szám E-Munkajog

3 Fontos megjegyezni, hogy nem szűnik meg a munkaviszony a munkáltató személyében bekövetkezett jogutódlás esetén. Az átadó vagy a munkáltatók megállapodása alapján az átvevő munkáltató köteles az üzemi tanácsot, annak hiányában az érintett munkavállalókat, írásban az átszállást megelőző 15 napon belül az alábbiakról tájékoztatni, ha az átvételére július 1. napját követően kerül sor: az átszállás időpontja vagy tervezett időpontja, az átszállás oka, a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következmények, valamint a munkavállalót érintő tervezett intézkedés. A munkavállaló ha a munkáltató személyében bekövetkező változásra az Mt július 1-jei hatálybalépése után kerül sor munkaviszonyát rendes felmondással, indokolási kötelezettség mellett a munkáltatói felmondás jogkövetkezményeivel megszüntetheti. A felmondási jogát az átvétel időpontját követő 30 napon belül gyakorolhatja. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amelyet a munkáltató személyében bekövetkezett változás idézett elő azáltal, hogy a rá irányadó munkafeltételek lényegesen és hátrányosan megváltoztak, és emiatt munkaviszonyának fenntartása: lehetetlenné válna, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. Ilyen indok lehet pl. a kedvezőtlenebb munkaidőbeosztás. Felmondása esetén a munkáltatói felmondás esetére törvényben előírt felmondási idő és ezen belül munkavégzés alóli felmentés, továbbá végkielégítés is megilleti. Fő szabályként az átvétel időpontjában a munkaviszonyra kiterjedő hatályú kollektív szerződés rendelkezéseit beleértve a munka- és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseket is az átvevő munkáltató az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani, kivéve, ha az átvételre június 30-át követően kerül sor, és a kollektív szerződés hatálya az átvétel időpontját követő egy évnél korábbi időpontban megszűnik, vagy a munkaviszonyra az átvételt követő időpontban kollektív szerződés hatálya terjed ki. 3. Szabadidő kötelező biztosítása a tanulmányok idejére Az Mt ának (4) bekezdése értelmében, a továbbtanuló dolgozó csak akkor mentesül tanulmányai idejére a rendelkezésre-állási és munkavégzési kötelezettség alól, ha általános iskolai tanulmányokat folytat, vagy a munkáltatóval kötött megállapodás szerinti képzésben, továbbképzésben vesz részt. A tanulmányait az Mt. hatálybalépése előtt megkezdő dolgozóval szemben ez méltánytalan lenne, hiszen jelenleg a munkáltató akkor is köteles részére szabadidőt biztosítani, ha a tanulmányok folytatására nem a munkáltató kötelezte, és arra tanulmányi szerződést sem kötöttek. Az átmeneti rendelkezések értelmében ezért a régi Mt a az irányadó az új Mt. hatálybalépését megelőzően megkezdett tanulmányokra a tanulmányok befejezésig, de legfeljebb jogszabály vagy az oktatási intézmény által előírt képzési idő tartamára. Emlékeztetőül: a munkáltató tanulmányi szerződés kötése nélkül is köteles az iskolarendszerű képzésben részt vevő munkavállaló részére az Mt ának értelmében: az iskolai foglalkozásokon, szakmai gyakorlaton való részvételhez az oktatási intézmény által kibocsátott igazolás alapján szabadidőt, vizsgánként ha egy vizsganapon a munkavállalónak több vizsgatárgyból kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként, a vizsga napját is beszámítva, 4 munkanap szabadidőt, diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez 10 munkanap szabadidőt biztosítani. A munkáltató kötelezettsége csak a szabadidő biztosítására terjed ki, de nem köteles a távol- 3 E-Munkajog július, XIII. évfolyam 7. szám

4 létre díjazást is fizetni! Fizetési kötelezettség csak akkor terheli, ha maga kötelezte a továbbképzésre a munkavállalót, vagy azt a munkavállaló tanulmányi szerződésben vállalta. Helytelen az a gyakorlat, amelynek során az iskolai rendszerű képzésben részt vevők számára a tanulmányok miatti szabadidőt a munkáltatók csak akkor biztosítják, ha arra a munkavállaló fizetés nélküli szabadságot kér. A helyes értelmezés szerint: az oktatási intézmény által közölt, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtartama alatti távollét a munkavállaló részéről ezen írásbeli közlés alapján igazolt távollétnek minősül, melyre a munkavállalót szabadidő igen, de munkabér nem illeti meg. Vizsgának csak az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minősül. Javasolt az oktatási intézmény vezetőjének írásban történő megkeresése annak közlése végett, hogy a munkavállaló által teljesítendő beszámolók, kollokviumok, szigorlatok, gyakorlati jegyek közül melyek minősülnek az Mt ának (3) bekezdése értelmében vizsgának. A válasz alapján tud csak eleget tenni a munkáltató a szabadidő-biztosítási kötelezettségének. 4. A munkaidő és pihenőidő Az Mt. munkaidőre és pihenőidőre vonatkozó rendelkezéseit csak a június 30. napját követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni, kivéve: a munkaidőkeret lejárta előtti munkaviszony megszűnésekor a munkaidőkeret elszámolását rendkívüli munkavégzésre, állásidőre, előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó előírások alkalmazását, és a munkaidő-beosztás közlésére előírt határidő lerövidítését azaz a gazdálkodásban vagy működésben előre nem látható körülmény felmerülése esetén a munkaidő-beosztás legalább négy nappal korábbi módosítását, a tényleges önkéntes katonai szolgálat időtartamára kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságra vonatkozó előírásokat. Az Mt. egyenlőtlen munkaidő-beosztás és órabéres díjazás elszámolására előírt rendelkezéseit csak a június 30. napját követően kezdődött munkaidőkeret vagy közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni. A havidíjas dolgozó esetében az egy órára járó alapbér összege egyenlő a havi alapbér és 174 óra hányadosával, illetve részmunkaidő esetén időarányos részével. A munkaidőkeret lejártakor az általános munkarend és a napi munkaidő, valamint a teljesített munkaidő alapulvételével kell elszámolni, s ha a munkavállaló részére: a teljesítettnél kevesebb munkabér került kifizetésre, akkor húsz napon belül a különbözetet ki kell fizetni, ha pedig több került kifizetésre, akkor az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó szabályok alkalmazásával fel kell szólítani a különbözet visszafizetésére húsz napon belül. Teljes napi munkaidő esetén évben csak 225 óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Megállapodás rövidebb munkaidőre, rendkívüli munkavégzésre Ha a felek a régi Mt. szabályai szerint legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidőt állapítottak meg, és megállapodtak a törvényben foglaltak szerint legfeljebb egyéves határozott időtartamra a munkaidő mértékének felemeléséről, vagy írásban egyéves határozott időre a 200 órán felül legfeljebb 100 óra rendkívüli munkaidő elrendelésében, akkor annak megszűnéséig a megállapodás megkötésekor hatályos szabályokat kell alkalmazni. Ha a felek átmeneti időre rövidebb munkaidőben állapodtak meg, és a megállapodás lejárta előtt a munkaviszonyt megszüntetik, akkor a munkavállaló munkabérét az általános munkarend, a napi munkaidő és a teljesített munkaidő alapulvételével el kell számolni, vagy megállapodhatnak abban, hogy a munkaidő különbözetét július 31-ig elrendelt munkaidőkeret vagy elszámolási időszak során figyelembe veszik július, XIII. évfolyam 7. szám E-Munkajog

5 Az Mt. hatálybalépése előtt igénybe vett fizetés nélküli szabadságra az igénybevételekor hatályos régi Mt. szabályait kell alkalmazni. Az új Mt. nem teszi lehetővé a fizetés nélküli szabadságra járó szabadság pénzbeli megváltását, de az átmeneti rendelkezések értelmében a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság december 31. napjáig még pénzben megváltható. Az Mt. átlagkereset alkalmazását nem teszi lehetővé, ezért ahol kollektív szerződés átlagkeresetet említ, azon távolléti díjat kell érteni, ahol pedig személyi alapbért, azon alapbért. Változatlan feltételek melletti foglalkoztatás esetén a bérpótlékot ideértve: a vasárnapi, a munkaszüneti napi, a rendkívüli munkaidőre járó, az éjszakai, a készenléti, az ügyeleti bérpótlékot és a műszakpótlékot is magában foglaló alapbér, továbbá bérpótlék helyett átalány első alkalommal történő megállapítása esetén június 30-ig az átalány összege nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlagánál, az alapbér nem lehet alacsonyabb a munkavállaló részére az utolsó tizenkét naptári hónapban kifizetett bérpótlék havi átlaga és a megállapítás időpontja szerinti alapbér együttes összegénél. A fentiektől eltérően, a jogszabályban meghatározott elvárt béremelést teljesítő munkáltató esetében, a béremelés végrehajtásának időpontjától számított időszakban kifizetett bérpótlékok havi átlagát kell alapul venni azzal, hogy ez az időszak nem lehet hat hónapnál rövidebb. 5. Üzemi tanács, szakszervezeti tisztségviselő, kollektív szerződés Az Mt. értelmében csak az üzemi tanács elnökét illeti meg felmondási védelem. Az átmeneti rendelkezések alapján december 31-ig a védelem megilleti az Mt. hatálybalépését megelőzően megválasztott üzemi tanács tagját is. Ha az Mt. hatálybalépése előtt megválasztott üzemi tanács tagjának megbízatása megszűnik, akkor megválasztására az Mt. szabályait kell alkalmazni azzal, hogy megbízatásának időtartama az üzemi tanács megszűnéséig tart. Az Mt. előírásai alapján csak a szakszervezeti taglétszámtól függő létszámú tisztségviselőt illeti meg felmondási védelem, de az átmeneti rendelkezés szerint, a régi Mt. előírásai alapján június 30-án védelem alatt álló szakszervezeti tisztségviselők változatlanul védelemben részesülnek. A szakszervezeti tisztségviselőket a munkaidő-kedvezmény december 31-ig a január 1-jei taglétszám alapján illeti meg. Az üzemi tanács, illetve a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a tisztségviselő: munkaviszonyának munkáltató által felmondással történő megszüntetéséhez, az alábbi a régi Mt. szerinti munkáltatói intézkedéskehez: kirendelés, tizenöt munkanapot elérő kiküldetés, más munkáltatónál történő foglalkoztatás [régi Mt (1) bek.], valamint átirányítás, ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár. A kollektív szerződéskötési jogosultságot a január 1-jei taglétszám alapján kell megállapítani. A kollektív szerződés január 1. napján hatályát veszti, ha az azt megkötő szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség az Mt. alapján nem jogosult kollektív szerződés kötésére. Az átmeneti rendelkezések értelmében tehát a kollektív szerződések hatályban maradnak, de ha egyes rendelkezéseik az Mt.-be ütköznek, úgy semmisnek minősülnek, és nem alkalmazhatók január 1-jével hatályba lépő rendelkezések Az Mt. alábbi rendelkezései csak január 1-jével lépnek hatályba: 5 E-Munkajog július, XIII. évfolyam 7. szám

6 Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás egyoldalú nyilatkozattal (Mt. 53. ) Szabadság mértéke, kiadása, betegszabadság, szülési és fizetés nélküli szabadság (Mt és 133. ) A távolléti díj számítására vonatkozó rendelkezések (Mt ) 7. A munka törvénykönyvéről szóló XXII. törvény (régi Mt.) hatályban maradó rendelkezései A régi Mt. alábbi rendelkezései január 1-jével vesztik hatályukat, ezért azokat az új Mt. hatálybalépése után is alkalmazni kell: Átirányítás, kirendelés, kiküldetés, más munkáltatónál történő munkavégzés [régi Mt. 83/A., 105., 106., 150. (1) bek.]. Rendes szabadság, szabadság kiadása, betegszabadság (régi Mt ). A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első évére jár a munkavállalónak a szabadság; ha a fizetés nélküli szabadságot augusztus 1-je előtt kezdte meg, a felek megállapodhatnak a fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadság pénzbeli megváltásában [Mt (5) és (5a), (6) és (6a) bek.]. Egyéb munkaidő-kedvezmények, szülési szabadság, szoptatási munkaidő-kedvezmény, kispapát megillető munkaidő-kedvezmény, fizetés nélküli szabadság kötelező engedélyezése (közeli hozzátartozó ápolásához, lakás építéséhez). (Régi Mt ) A távolléti díj számítására vonatkozó rendelkezések (régi Mt. 151/A. ). II. A Évi I. Törvény (Mt.) hatálybalépése előtti szövegmódosításai A hatálybalépést megelőzően módosításra kerültek az Mt. egyes rendelkezései, melyek többnyire szövegpontosítást tartalmaznak. 1. Felmondás Nem tilos, de csak a munkavállaló javára térhet el a kollektív szerződés az Mt. alábbi: a felmondási tilalmakra és korlátozásokra, a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetésére vonatkozó előírásaitól. 2. Kötetlen munkarend Pontosításra került: a munkarend akkor minősül kötetlennek, ha a munkáltató a napi munkaidő legalább fele beosztásának jogát nemcsak a munkakör sajátos jellegére, hanem további feltételként munkavégzés önálló megszervezésére engedi át írásban a munkavállaló számára. 3. Eljárás a munkaviszony megszűnése esetén A munkaviszony felmondással történő megszűnése esetén legkésőbb az utolsó munkában töltött napon, egyébként legkésőbb a megszűnéstől számított ötödik munkanapon kell a munkavállaló részére kifizetni a munkabérét és egyéb járandóságait, valamint a munkaviszonyra vonatkozó és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. (A szövegmódosítást megelőzően ez három munkanap volt.) 4. Napi és heti munkaidő készenléti jellegű munkakörben Csak a felek írásbeli megállapodása alapján lehet a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje 24 óra, heti munkaideje 72 óra. A megállapodást a munkavállaló jogosult felmondani 15 napos felmondási idővel a naptári hónap utolsó napjára, munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret utolsó napjára. Ne feledjük a megállapodásokat az érintett dolgozókkal megkötni! július, XIII. évfolyam 7. szám E-Munkajog

7 5. Vasárnapi munkavégzés A kereskedelemben foglalkoztatott munkavállalót vasárnapi munkavégzésre csak akkor lehetett volna beosztani, ha a munkáltató tevékenysége több műszakosnak minősül, azaz tevékenységének tartama a 80 órát eléri. Az élelmiszer-jellegű üzletekben ez nem jelenthetett volna nehézséget. Az egyéb ruházati, műszaki stb. termékeket forgalmazó áruházakban általában a munkáltató tevékenysége a heti nyitvatartási időt figyelembe véve a 80 órát nem éri el, ezért a munkavállalót vasárnapi munkavégzésre rendes munkaidőben nem is lehetett volna beosztani. E kettősséget oldja fel az átmeneti törvény módosító rendelkezése, melynek értelmében: Vasárnapra rendes munkaidőben az alábbiak szerint foglalkoztatott munkavállaló osztható be: a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben, az idényjellegű, a megszakítás nélküli, a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben, társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatás jellegéből eredően e napon szükséges munkavégzés esetén, külföldön történő munkavégzés során, valamint 50%-os bérpótlék fizetése mellett: a több műszakos tevékenység keretében, a készenléti jellegű munkakörben, a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál. 6. A munkáltató nyilvántartási kötelezettsége A munkáltató a rendes és rendkívüli munkaidő, a készenlét és a szabadság nyilvántartásán túl köteles nyilvántartani a feleknek: a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalóval, a munkáltató vagy tulajdonosának hozzátartozójával a teljes napi munkaidő legfeljebb 12 órára történő meghosszabbítására vonatkozó, a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállaló beosztás szerinti munkaidejének legfeljebb napi 24, heti 72 órára történő megemelésére kötött, a közlekedési ágazatban a munkaidőre, pihenőidőre kötött megállapodásait. 7. Műszakpótlék, bérpótlék Módosításra és pontosításra kerültek a műszakpótlékra való jogosultság feltételei. Műszakpótlékra csak akkor jogosult a munkavállaló, ha a beosztás szerinti munkaideje rendszeresen változik. Rendszeresnek kell tekinteni, ha: havonta a beosztás szerinti napi munkaidő kezdő időpontja a munkanapok legalább egyharmada esetében eltér, valamint a legkorábbi és a legkésőbbi kezdési időpont között legalább négy óra eltérés van. Ezen előírás értelmében a csupán, például, két-három órás különbséggel beosztott dolgozó műszakpótlékra nem lesz jogosult. A műszakpótlék mértéke nem változott, és óra között: 30%. A munkavállalót a szövegpontosítás értelmében a munkaidő-beosztást meghaladóan rendkívüli munkaidőben, a munkaidőkereten és az elszámolási időszakon felül végzett munka esetén 50%-os bérpótlék illeti meg, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján szabadidő jár. A módosítást megelőzően 50%-os bérpótlékra is csak munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján lett volna jogosult a munkavállaló. 7 E-Munkajog július, XIII. évfolyam 7. szám

8 8. Kollektív szerződés hatálya jogutódlásnál A munkáltató személyében bekövetkező változás esetén az átvevő munkáltató az átvétel időpontjában hatályos kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket az átvétel időpontját követő egy évig köteles fenntartani. Ez a kötelezettség csak akkor terheli az átvevő munkáltatót, ha az átvétel időpontjában reá nézve kollektív szerződés hatálya nem terjed ki. A módosítást megelőzően a munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályok kivételével volt köteles az átvevő munkáltató a kollektív szerződést az átvételt követő egy évig fenntartani. A módosítást a 2001/23/EK irányelv 3. cikk (3) bekezdésének való megfelelés indokolta. Az irányelv egyéves időtartamra, minden kivétel nélkül rendeli el a munkáltató személyében bekövetkező változás esetén a kollektív szerződés átvevő munkáltató általi fenntartását. 9. A nyugdíjas munkavállaló A módosítás pontosította a nyugdíjas fogalmát; egyértelművé tette, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő személy is nyugdíjasnak minősül, azaz munkaviszonyának megszűnése, illetve megszüntetése esetén végkielégítésre nem jogosult. A munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha: az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül, Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban részesül, öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül, vagy rokkantsági ellátásban részesül. III. Egyes törvények módosítása A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú törvényjavaslat egyes, az Mt. hatálybalépésével összefüggő törvényeket is módosított. 1. A délutáni bérpótlékról Az Mt. hatálybalépésével megszűnik a délutáni pótlék, azonban egyes ágazatokban, így a gyermekvédelemben és a szociális ellátás területén foglalkoztatottak jogosulttá válhatnak a és óra közötti munkavégzés után 15%-os bérpótlékra. Délutáni bérpótlék a gyermekvédelemben A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (10) bekezdéssel történt kiegészítése értelmében: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység keretében munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a és óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha: a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a közalkalmazottak, munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket. Délutáni bérpótlék a szociális intézményben, szociális szolgáltatónál A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 94/L. -ának (6) bekezdéssel történt kiegészítése alapján: július, XIII. évfolyam 7. szám E-Munkajog

9 A szociális intézményben, illetve szociális szolgáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személynek, ha a beosztás szerinti napi munkaidejének kezdő időpontja rendszeresen változik, a és óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén 15% bérpótlék jár, ha: a munkáltató napi üzemelési ideje meghaladja a munkavállaló napi teljes munkaidejét, és a közalkalmazottak, munkavállalók időszakonként rendszeresen, egy napon belül egymást váltva végzik azonos tevékenységüket. 2. Az adózási kötelezettség teljesítése több munkáltató által létesített munkaviszony esetén Az adózás rendjéről szóló törvény is módosításra és kiegészítésre került, az új atipikus munkaviszony bevezetésével összefüggésben. Több munkáltató által létesített munkaviszony Az Mt július 1-jei hatálybalépésével lehetővé válik egy munkakörre egy munkavállalóval több munkáltatónak egy munkaszerződést kötni (Mt ). A munkaszerződésben meg kell határozni a munkabérfizetésre kötelezett munkáltatót. A munkáltató felelőssége egyetemleges a munkavállaló munkajogi igényével szemben. A munkaszerződést a munkavállaló vagy bármely munkáltató jognyilatkozata megszünteti. Ha a munkáltató száma egyre csökken, akkor a munkaviszony megszűnésének jogcíme jogutód nélküli megszűnés. Megilleti a rendes felmondás esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítés idejére járó távolléti díjnak megfelelő összeg és a végkielégítés. Kérdés: melyik munkáltató köteles teljesíteni az adózási kötelezettséget? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. -ának (4b) bekezdéssel történt kiegészítése értelmében, a munkáltatók a munkaviszony létesítésével egyidejűleg írásban kötelesek az adókötelezettség teljesítésére egy munkáltatót kijelölni, és a kijelölt munkáltató személyéről a munkavállalót tájékoztatni. Kijelölés hiányában az adókötelezettség teljesítésére bármely munkáltató kötelezhető. A munkavállaló tekintetében a kijelölt munkáltató adókötelezettségét a saját nevében teljesíti, s egyben bejelenti a munkaviszonyban részt vevő többi foglalkoztatót. Ha a kijelölésre írásban a munkaviszony megkötésével egyidejűleg nem kerül sor, akkor az Art ának (2a) bekezdése alapján a munkaviszony valamennyi munkáltatója forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. IV. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása Az Országgyűlés által június 18-án elfogadott, A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/7415. számú törvényjavaslat módosította a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvényt (Kjt.). A törvény a kézirat lezárásakor a Magyar Közlönyben még nem került kihirdetésre, ezért arról részletesebben a következő számban tájékoztatjuk olvasóinkat. Fegyelmi felelősségre vonás helyett: rendkívüli felmentés Az egyik legfontosabb változást a fegyelmi felelősségre vonásra vonatkozó előírások hatályon kívül helyezése jelenti (Kjt ). A július 1-jén hatályba lépő Mt ának alkalmazásával rendkívüli felmentéssel mindkét fél megszüntetheti a közalkalmazotti jogviszonyt, ha a másik fél: a közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, azonnali hatályú felmondásra vonatkozó. 9 E-Munkajog július, XIII. évfolyam 7. szám

10 Az átmeneti szabályok értelmében az Mt. hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi eljárás megszűnik. A hatálybalépését megelőzően elkövetett fegyelmi eljárás tárgyát képező kötelezettségszegés miatt feltéve, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására jutásától számított 15 nap (szubjektív határidő), illetve a kötelezettségszegés elkövetésétől egy év (objektív határidő) még nem telt el a kollektív szerződésben, ennek hiányában a kinevezésben meghatározott hátrányos jogkövetkezmény állapítható meg, vagy az azonnali hatályú felmentés július 15-ig közölhető. Lemondás a határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyról A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott írásban indokolt lemondással megszüntetheti, de csak akkor, ha a lemondás indoka olyan ok, amely: számára a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel, aránytalan sérelemmel járna. Az Mt. előírásai az irányadók, többek között: a felmentési tilalmakra, a védett korú és a fizetés nélküli szabadságon nem lévő munkavállalót a gyermeke hároméves koráig megillető felmentési védelemre, a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésének jogkövetkezményeire vonatkozóan. Olvasói kérdések 1. Védett kor Kérdés Egy hölgy alkalmazottunk 10 éve dolgozik a cégnél, jelenleg 58 éves. Még nem tudjuk, hogy megvan-e már a 40 éves szolgálati ideje a nyugdíjfolyósító szerint, mert a nyáron szeretne utánajárni a dolognak. A vezetőségben felmerült a kérdés mivel ez a munkakörébe tartozó munka nem tölti ki a teljes munkaidejét, más munkával pedig nem terhelhető, hogy a munkaidejét lecsökkentenék 4 vagy 6 órára. Kérdésem, hogy a törvények szerint az illető női dolgozó védett korban van-e, illetve csökkenthető-e a munkaideje, és milyen elfogadható indokkal. Válasz A munkaszerződés csak közös megegyezéssel módosítható. A munkáltató egyoldalúan nem csökkentheti a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalójának munkaidejét részmunkaidőre. A június 30-ig hatályos Munka törvénykönyve 89. -a (7) bekezdésének értelmében, csak rendkívül indokolt esetben szüntethető meg annak a munkavállalónak a munkaviszonya, akinek kevesebb mint öt éve van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. Az évben született munkavállaló öregségi nyugdíjkorhatára 63 év 183 nap. A kérdésben szereplő munkavállaló felmondási korlátozás alatt áll az 58 év 183. nap életkorának betöltését követően. A védettség attól függetlenül megilleti, hogy esetleg jogosulttá válik a nők életkortól független öregségi teljes nyugdíjára 40 év jogosultsági ideje alapján, sőt ezen indokkal a munkaviszonya felmondással nem is szüntethető meg. A évi I. törvény A munka törvénykönyvéről (új Mt.) július 1-jével történő hatálybalépése után megszűnik a különösen indokolt eset fogalma. A nyugdíjasnak nem minősülő munkavállaló határozatlan idejű munkaviszonya a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt megelőző öt éven belül változatlanul csak felmondási korlátozással, a törvényben meghatározott okok fennállása esetén szüntethető meg. A munkavállaló magatartásával indokolt felmondással csak az alábbi okból szüntethető meg a munkaviszony: ha a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy július, XIII. évfolyam 7. szám E-Munkajog

11 egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A munkavállaló képességével (pl. egészségi állapotában beállt változás miatt) vagy a munkáltató működésével összefüggő okból (pl. létszámleépítés) csak akkor szüntethető meg a védett korú munkavállaló munkaviszonya, ha: a munkaszerződése szerinti munkahelyen nincs a munkaköréhez szükséges végzettségének, képességének, gyakorlatának megfelelő betöltetlen másik munkakör, vagy az e munkakörbe való tovább-foglalkoztatási ajánlatot elutasítja. A felmondásban szereplő indokolás valóságtartalmát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. 2. Csoportos létszámcsökkentés július 1-je után Kérdés A munkáltató csoportos létszámleépítésre készül. A felmondólevelek átadására várhatóan július elején kerül sor. Jelenleg a munkáltatónak van érvényes kollektív szerződése, amely a felmondási idő és a végkielégítés tekintetében jóval kedvezőbb A munka törvénykönyvénél. Kérdésem az, hogy július 1-je után alkalmazhatók-e a jelenleg hatályos kollektív szerződés előírásai, vagy az új munka törvénykönyvének a munkaviszony megszűnésére vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni. Válasz A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló T/415. számú törvényjavaslat 7. -ának (7) bekezdése értelmében, az új Mt. csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályait csak akkor kell alkalmazni, ha az üzemi tanács csoportos létszámcsökkentésről való tájékoztatására június 30-a után került sor. Az ezt megelőzően megkezdett csoportos létszámcsökkentésre a régi Mt. előírásai az irányadók. A javaslat 7. -a alapján a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó jognyilatkozat feltételeire és jogkövetkezményeire a közlésekor hatályos rendelkezések az irányadók. Az Mt ának (3) bekezdése értelmében a felek munkaszerződésben legfeljebb hathavi felmondási időt köthetnek ki; ezen szabályt azonban csak az új Mt július 1-je utáni hatálybalépését követően megkötött, illetve módosított munkaszerződésekre kell alkalmazni. A javaslat 15. -a alapján, ha a szakszervezet vagy szakszervezeti szövetség az új Mt. előírásai szerint kollektív szerződés kötésére nem jogosult, akkor a kollektív szerződés január 1-jével hatályát veszti. A kollektív szerződések tehát hatályban maradnak azzal, hogy az új Mt.-be ütköző rendelkezéseik semmisek, és nem alkalmazhatóak. Ez azt jelenti, hogy a július 1-jét követően közölt felmondások esetében a kollektív szerződésben foglalt felmondási idő és végkielégítés illeti meg a dolgozókat, kivéve, ha a kollektív szerződés idevonatkozó rendelkezései az új Mt.-be ütköznek. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyban az Mt ának (3) bekezdése nem alkalmazható, és a kollektív szerződés sem térhet el az új Mt.-ben meghatározott felmondási idő és végkielégítés mértékétől, ezért az itt foglalkoztatott munkavállalók felmondási idejére és végkielégítésére az új Mt. szabályait kell alkalmazni. A nem köztulajdonban álló munkáltatók munkavállalói tekintetében a kollektív szerződés az új Mt a értelmében a felmondási időre és a végkielégítésre vonatkozó rendelkezésektől a munkavállaló javára az új Mt.-ben foglaltaktól eltérhet. 11 E-Munkajog július, XIII. évfolyam 7. szám

12 3. Jövedelemkorlát öregségi teljes nyugdíj melletti foglalkoztatásnál Kérdés 40 év szolgálati idővel nyugdíjba ment nő foglalkoztatása esetén a jövedelemnél a minimálbér 18-szorosát kell figyelembe venni, vagy mivel nyugdíjasnak minősül, nem vonatkozik rá a jövedelemkorlát? Válasz De igen, vonatkozik! A Társadalombiztosítási nyugdíjról szóló évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/B. -a és a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló évi CLXVII. törvény 11. -a értelmében: a korhatár előtti ellátásában vagy szolgálati járandóságban, továbbá a 18. (2a) (2d) bekezdése alapján korhatártól függetlenül öregségi teljes nyugdíjban részesülő személy, ha biztosítással járó jogviszonyban áll, illetve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenységet folytat, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének 18-szorosát (éves keretösszeg), akkor nyugdíját, illetve ellátását, a keretösszeg elérését követő hó első napjától szüneteltetni kell, az adott év december 31. napjáig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig. Ha az éves keretösszeget a nyugdíjjárulék alapja december hóban haladja meg, akkor a december havi nyugdíjat, illetve ellátást kell visszafizetni. Új rendelkezés: a december 31-én nyugellátásban részesülő és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személy nyugellátását is szüneteltetni kell, de az éves keretösszeg megállapításánál csak a június 30-át követően szerzett jövedelmek vehetők figyelembe. A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a január 1-jét megelőzően már korhatár előtti nyugellátásban részesülő személyre korlátozás nélkül. Az éves keretösszeg: évben 93000x18 = , Ft. Azokra, akik 1954-ben vagy azt megelőzően születtek, és részükre január 1-jétől szolgálati nyugdíjuk öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra, a fenti korlátozás nem vonatkozik. Az éves keretösszeget a nyugdíj megállapítását követően szerzett jövedelmek vonatkozásában kell figyelembe venni. A keretösszeg egy naptári évre szól, és mértékét nem kell arra tekintettel arányosítani, hogy a korhatár előtti ellátás, illetve a nyugdíj megállapítására év közben került sor. Az érintett személyeknek az éves keretösszeg elérését 15 napon belül be kell jelenteniük a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz. E-Munkajog XIII. évfolyam, hetedik szám, július Kiadja a Fórum Média Kiadó Kft Bp., Szugló u Tel.: Fax: Felelős kiadó: Győrfi Nóra, ügyvezető igazgató Termékmenedzser: Petren Ágnes Hu ISSN Előfizethető a kiadónál. Hirdetések felvétele: , Fax: Internet: Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft július, XIII. évfolyam 7. szám E-Munkajog

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása Elnökségi előterjesztés az új Mt. átmeneti rendelkezéseiről II. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd

2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd 2012. október 18. Dr. Rátkai Ildikó, ügyvéd Tematika A munkaviszony létesítése A munkaviszony megszüntetése Alapvető munkaidő-szabályok A munka díjazása, bérpótlékok Jogforrások 1992. évi XXII. törvény

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től

Az Új Munka Törvénykönyve. Gyakorlati Alkalmazás től Az Új Munka Törvénykönyve Gyakorlati Alkalmazás 2012.07.01-től A munkaviszony létesítése Munkaviszony kizárólag munkaszerződéssel jöhet létre munkaviszony kezdetének megjelölésével A munkaszerződés - a

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07

A július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés 2012 június 25. (hétfő) 12:07 46. (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót a) a napi munkaidőről, b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

Részletesebben

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés

Tárgy :A 2012. július 1-jén hatályba Munka Törvénykönyv módosítása, átmeneti rendelkezések, hatályba lépés Tisztelt Ügyfeleim! Többször beszéltűnk a 2012.július 1-től érvényes MT módosításáról. Most e-mailbe küldöm a legfontosabb hatálybalépő és átmeneti rendelkezéseket melyeket figyelmesen olvassanak át és

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE

MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSE A munkaviszony megszüntetésére az alábbi módokon kerülhet sor: Közös megegyezés A munkáltató és a munkavállaló a munkaviszonyt közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti. A

Részletesebben

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről

HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről HIRLEVÉL Az új Munka Törvénykönyve hatálybalépéséről Tisztelt Partnerünk, Tájékoztatjuk Önöket, hogy az 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2012.06.30.-i hatállyal érvényét veszítette, s helyette

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozások. Tisztelt Előfizetőnk! augusztus XIII. évfolyam 8. szám. 1 Jogszabályváltozások. 5 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozások. Tisztelt Előfizetőnk! augusztus XIII. évfolyam 8. szám. 1 Jogszabályváltozások. 5 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2012. augusztus XIII. évfolyam 8. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök tel/fax: 322-2249

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya)

Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Aktuális munkajogi kérdések (a munkaviszony jogellenes megszüntetése, a színlelt szerződés, a vezető tisztségviselő jogviszonya) Előadó: Dr. Bicskei Ildikó A munkaviszony megszűnése I. A munkaviszony megszűnik:

Részletesebben

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK

II. FEJEZET A MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ RÉSZLETSZABÁLYOK 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ

AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ AZ ÚJ. MT. ÉS A MUNKAIDŐ, PIHENŐIDŐ Szociális menedzser képzés ALAPFOGALMAK I. 86. (1) Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

A távolléti díj szabályainak módosítása

A távolléti díj szabályainak módosítása A távolléti díj szabályainak módosítása Az összefoglalót készítette: Dr. Rátkai Ildikó ügyvéd, munkajogász A távolléti díj számításának jelenlegi szabálya gyökeresen eltér a régi szabályoktól és ez bizony

Részletesebben

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia

Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Jogszerű? Legyen!- JOGPONT+ Mini Szakmai Konferencia Előadó: Antalikné Szabó Mária Munkaügyi felügyelő BFKH MMSZSZ E-mail cím: antalikneszm@ommf.gov.hu Telefonszám: +36 1 3233-600 Munkaidő- és pihenőidő

Részletesebben

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére

Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Álláskeresési Tanácsadó Füzet Álláskeresők részére Az összeállított anyag a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által elnyert TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0008 kódszámú Összefogás Kőbánya családjaiért

Részletesebben

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor.

Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató. Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató Vagyis mit fogunk kapni a munkába lépéskor. Munkaszerződés Amit a munkaszerződésnek tartalmaznia kell: Feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina

2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai. Farkasné Gondos Krisztina 2013. július 14.napját követően kezdődő pénzbeli ellátásra való jogosultság esetén 1997.évi LXXXIII. törvény változásai Farkasné Gondos Krisztina 39/a (1) bekezdés változik Az egészségbiztosítási pénzellátás

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

Munkajogi ismeretek 2014. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu Munkajogi ismeretek 2014. 1 A munkajogi szabályok rendszere Alaptörvény Törvények 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

az új Munka Törvénykönyvében

az új Munka Törvénykönyvében Nők az új Munka Törvénykönyvében JÓLÉT Közhasznú Alapítvány 2012.V.23. Dr. Horváth István ügyvéd, c. egyetemi docens PhD ELTE ÁJK Az egyenlő bánásmód 12. A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.10.27 Munkaviszony létesítése Munkaszerződés teljesítése (jogok és kötelezettségek, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól) Munkaszerződés

Részletesebben

ÚJ Munka Törvénykönyve

ÚJ Munka Törvénykönyve ÚJ Munka Törvénykönyve Tisztelt Ügyfelünk! Jelen hírlevelünkben a 2012. július 1-jétől hatályba lépő új Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: új Mt.) Ügyfeleinket érintő legfontosabb újdonságairól szeretnénk

Részletesebben

Munkajogi változások a közoktatási intézményekben DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD

Munkajogi változások a közoktatási intézményekben DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD Munkajogi változások a közoktatási intézményekben DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló (Kjt.) A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése

1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése A munkaszerződés 1. A munkaszerződésről általában 2. A munkaviszony alanyai: munkáltató és munkavállaló 3. A munkaszerződés megkötése 1. A MUNKASZERZŐDÉS (MSZ) 1.1. A munkaszerződés fogalma A munkaszerződés

Részletesebben

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása

A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Melléklet: 1 db A korhatár előtti nyugdíjak megszűnésének és korhatár előtti (szociális) ellátássá alakulásának jogi szabályozása Meglehetősen kaotikus előélet után végre a kihirdetett jogszabályok tükrében

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozás. Tisztelt Előfizetőnk! 2014. január XV. évfolyam 1. szám. 1 Jogszabályváltozás

E-Munkajog. Tartalom. Jogszabályváltozás. Tisztelt Előfizetőnk! 2014. január XV. évfolyam 1. szám. 1 Jogszabályváltozás E-Munkajog Szakmai folyóirat 2014. január XV. évfolyam 1. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől? Jelentkezzen

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz

Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Kérdések és válaszok a munkaszüneti naphoz Melyek a munkaszüneti napok? Az Mt. tíz munkaszüneti napot sorol fel: január 1., március 15., húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23.,

Részletesebben

2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY

2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezéseket és törvénymódosításokat a 2012. ÉVI LXXXVI. TÖRVÉNY tartalmazza ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 1. (1) E

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból

a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból a Munka Törvénykönyve 2012 évi módosításaiból Általános rendelkezések Hatály: Az új törvény 2012.07.01-től lép hatályba. 2012 április-májusban külön törvény várható az átmeneti rendelkezések és egyéb törvénymódosítások

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA GAZDÁLKODÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ EGYENLŐTLEN MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Munkaidőkeret-elszámolási időszak Budapest, 2016 Szerzők: Kissné Horváth Marianna Greskóné Koller Krisztina Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról

2013. évi törvény. egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 2013. évi törvény egyes törvényeknek a távolléti díj számításával összefüggő és egyéb célú módosításáról 1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása 1. (1) A közalkalmazottak

Részletesebben

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév

Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgyi tematika - 2015/2016 I. félév Tantárgy neve Neptun kódja: Képzés- tagozat: Tantárgy kreditszáma: Tantárgyfelelős: Számonkérési forma: Erős előfeltétel: Gyenge előfeltétel/társfeltétel: Kapcsolódik-e

Részletesebben

Az örökké változó jogszabályok

Az örökké változó jogszabályok Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: 48-510-050, Fax:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megsz nésér l és a szolgálati járandóságról Az Országgy lés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár el tti öregségi nyugdíjak megszüntetésér l, a korhatár

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai

Munkavédelmi képviselők képzése. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Munkavédelmi képviselők képzése A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény munkavédelmi képviselőket érintő legfontosabb szabályai Dr. Bérdi András - 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben 2013.02.05. ELŐADÓ DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD

MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben 2013.02.05. ELŐADÓ DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK az egyházi fenntartású köznevelési intézményekben 2013.02.05. ELŐADÓ DR. GÁSPÁRNÉ DR. SZOKOL MÁRTA ÜGYVÉD IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK A 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új

Részletesebben

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok az Mt. szerint Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves, átlagos statisztikai létszáma szerint - 20-nál több

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés

1992. évi XXII. törvény. a Munka Törvénykönyvéről. XI. fejezet. A munkaerő-kölcsönzés 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről XI. fejezet A munkaerő-kölcsönzés 193/B. (1) A kölcsönbeadóval munkaerő-kölcsönzés céljából létesített munkaviszonyra e törvény szabályait az e fejezetben

Részletesebben

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN SZEMÉLYI ÉS VAGYONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS MUNKAJOGI KÉPZÉS A 2012 ÉVI I.TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN Készítette: Dr. Dabis Erzsébet és Prof. Dr. Hajdú József I. Módszertani bevezetés Tartalmi:

Részletesebben

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen.

A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A Munkabér Általános szabályok A törvény szerint a munkavállalónak munkaviszonya alapján a munkáltatótól munkabér jár és minden ettől eltérő megállapodás érvénytelen. A munkavállalót megillető munkabér

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

Munka törvénykönyve I.

Munka törvénykönyve I. Munka törvénykönyve I. 2012. évi 7. szám 2012. június 21. Tartalom Méltányos mérlegelés. A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni. A munkáltatónak figyelembe

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! június XIII. évfolyam 6. szám. 1 A hónap témája. 8 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! június XIII. évfolyam 6. szám. 1 A hónap témája. 8 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2012. június XIII. évfolyam 6. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr Házigazda köszöntője, az Intézmény bemutatása Előadó: Dr. Tamás László János főigazgató 10:00-10:15 A Munka Törvénykönyv változásai,

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE FONTOSABB ELEMEI Jogpolitikai elızmények: Széll Kálmán Terv Magyar Munka terv Jogdogmatikai okok: szabályozás rugalmassá tétele jogforrási rendszer átalakítása szociális biztonság

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai

Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga. A munkajog alapjai Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar 2010/2011-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga A munkajog alapjai Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M (München) Informatikai és Gazdasági

Részletesebben

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Dr. Fodor T. Gábor Ügyvéd fodortgabor@fodortgabor.hu www.fodortgabor.hu Budapest, 2012. szeptember 25. 276. (1) Kollektív szerződést köthet a) a munkáltató, a tagok felhatalmazása

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki

. 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki . 23. (1) Rokkantsági nyugdíjra az jogosult, aki a) egészségromlás, illetőleg testi vagy szellemi fogyatkozás következtében munkaképességét hatvanhét százalékban elvesztette és ebben az állapotában javulás

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd

2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd 2011. november 14. Dr. Dudás Katalin egyetemi adjunktus ELTE ÁJK ügyvéd ELSŐ RÉSZ Ahogy az adott esetben általában elvárható Jóhiszeműség és tisztesség elve Kölcsönös együttműködés más jogai, jogos érdekei

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve

Az új Munka Törvénykönyve Az új Munka Törvénykönyve Szakszervezet jogainak változása Kollektív szerződés megkötésének és módosításának új szabályai Eltérési lehetőségek a kollektív szerződésben az új Mt.-hez és a munkaszerződéshez

Részletesebben