Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy"

Átírás

1 SZILVÁSI LAJOS EGYSZER-VOLT SZERELEM REGÉNY KOZMOSZ KÖNYVEK 1966 "Bujkál a hold" címû regényemben megírtam öt Kanadába szakadt soproni fiú sorsát. Azokról a soproni fõiskolásokról van szó, akik 1956 novemberében elhagyták az országot, és fél Európán át hányódva végül hajóra szálltak, hogy Kanadában, az erdõk honában próbáljanak szerencsét. Egy hányadukat ott, Kanadában, felvették az erdõmérnöki egyetemre, nagygyobb részük azonban rosszabb helyzetbe került: a soproní fõiskola egyik tanársegéde erdõmunkára adta el õket, azzal biztatva a fiúkat, hogy "gyakorlati" munkájuk után,folytathatják tanulmányaikat a kanadai egyetemen. A valóság aztán másként alakult: a tanársegéd minden tanítványáért jutalékot kapott az illetõ fakitermelõ cégtõl, amelynek eladta a fiúkat, az egykori soproni fõiskolások pedig egy-kettõre rádöbbentek, hogy gonoszul becsapták õket. Így történt, hogy 1958 nyarán a Severn folyó menti fakitermelõ teleprõl megszökött öt fiú. Ezek pedig a következõk voltak: Holló Péter, a nógrádi erdész fia; Joci, a valamikori lelencgyerek; a Kölyök, aki elsõévesként hagyta el az országot, s a leggyeøngébb volt a szökevények között; a Lord, a soproni ügyvéd fia, aki az Igéretek Földjét kereste Nyugaton; s végül a brennbergi bányász, akinek a sorsa csak véletlenül fonódott össze a fõiskolásokéval. A szökevények nem érték el céljukat. A Kölyök tüdõgyulladásban halt meg, amíg az õsrengetegben vándoroltak. Az Oriás csaknem gyilkolt társaiért, s hogy mentse õket, feladta magát a kanadai csendõröknél. Joci, akinek sohase volt otthona, elszegõdött egy farmra Kanadában. A Lord ellopta Holló pénzét, s elment a nagyvárosokba, hogy megcsinálja a szerencséjét. Holló volt az egyetlen ötük közül, aki kiábrándultan, mindenbe belefáradtan, de elindult haza, Magyarországra. Ennyit kellett itt elöljáróban elmondanom, nehogy az olvasó ennek az írásnak láttán egy pillanatra is érthetetlen eléggé világos momentumokkal talállcozzék. Végezetül csak annyit hangsúlyoznék, hogy mind a "Bujkál a hold", mind pedig ez a regény külön-külön is önálló egész. Szilvási Lajos 1966 VÁRAKOZÁS

2 Már reggeli hét óra volt, de a köd még mindig ott ült a város felett. Mintha fáztak volna a soproni házak és tornyok: az utcák és a templomok úgy burkolóztak a tapinthatóan sûrû ködbe, akár didergõ ember a gyapjas takaróba. Pedig hideg se volt. Hét órakor megszólalt az elsõ harang. Nem lehetett pontosan tudni, vajon a Szent Mihály-templom kondult-e vagy a bencéssek tornya. Mindenesetre jelt adott valamelyik, s a többi harang nem volt rest: valamennyi csatlakozott az elsõnek ébredõhöz. S nem telt belé egy perc, már bimbamolt mindegyik. A kisebb harangok szaporán csilingeltek, a nehezebbek megfontoltabban lendítették szívüket, s mélyebben is szóltak. És mintha a harangzúgás tette volna, az ódon tetõk felett, a mohos cserepek és párás palák felett megszakadozott a köd. Csak most lehetett észrevenni, mennyire vastag volt ez a hideg gõztakaró: magasba nyúló páraszakadékokból fújta alá csillogó fényleheletét a nap. A Kurucdombon hirtelen megvillant az egykori szélmalmok zsindelysapkáján a nedvesség. Fény zuhant a Várostorony zöldre mázolt bádogtetejére is, a sisapon magasló kovácsolt vas címer pedig sasos árnyékot vetett a szürke kövezetre. Egy eresz alól kövérre hízott galamb bújt elõ. Elõbb körülnézett, üres-e a tér a Várostorony elõtt, aztán ellökte magát fészke peremérõl. Nyakán fémes-zölden ragyogott a tollgallér. Két kecses kört írt le a tér közepén szürkéllõ vén szobor körül, aztán lustán, hangtalanul a patika elé ereszkedett, a járda szegélyére. A patika vák ablakai elõtt a madár felborzolta minden tollát - ettõl szinte még egyszer akkorára terebélyesedett, mint amekkora valójában volt -, majd leszegte fejét, és körülpillantott a betonon: maradt-e morzsa tegnapról, amivel el lehetne kezdeni ezt a mai reggelt? A Fabricius-ház pléh csatornáján verebek tollászkodtak. Eddig jóformán némák voltak - még nem szállt ki apró szemükbõl az álom -, de amint megpillantották a patika elõtt a kövér galambot, egyszerre megbolydultak. Egymást túlcsivitelve rúgták neki magukat a levegõnek, és szapora szárnycsapkodással értek földet a galamb körül. Izgágán ugráltak jobbra-balra - a maguk nyelvén nyilván a galambot szidták -, s nem nyugodtak addig, amíg a náluk ötször nagyobb madár vissza nem szállt a városháza eresze alá. Utána diadalmas csipogással ünnepelték gyõzelmüket, de csak addig,

3 amíg a Templom utcából ki nem fordult egy ember, egy botozó öregúr. Ajövevény tíz lépésre se közelítette meg õket, máris szárnyra keltek, és a Szentháromság-szobor körül húzódó vaskerítés korlátjára telepedtek. Az öregúr megállt a sarkon, s csodálkozó pillantást vetett a patikára. A gyógyszertár ajtaja zárva volt. Redõnyén harmatcseppek csillantak, s az ajtó felett sötétlõ üveglapon vakon aranylottak a betûk. Az öregúr zsebébe nyúlt, láncon lógó órát húzott elõ, megnézte, aztán vállat vont, majd bólintott is hozzá: hiába, korán érkezett, még nincs itt a nyitás ideje. Fáradt léptekkel indult el vissza, a Templom utca felé. Megkerülte a bencések tornyát, amelynek sisakja alatt már elhallgatott a harang, s azt se vette észre, hogy a napsugarak már a nyakát és keményített inggallérját simogatják. Botjának szöges vége ütemesen kopogott a kövezeten, cúgos cipõje is csosszant minden lépésnél, s ezek az apró neszek az õ fülében hangosabbak voltak, mint az a kis nyikkanás, amivel a feje felett kinyílt egy vén ház - a Templom utca jobbszélsõ ablaka. Onnan fentrõl idõs hölgy piliantott le a kihalt utcára. Tekintete elidõzött az öregúr fekete kalapján, elõrebukó vállán, nádból hajlított sétapálcáján meg ódivatú, csíkos nadrágján. Arra is gondolt egy pillanatig az idõs hölgy, hogy lekiáltson az öregúrnak - Hallo, Herr Hübner, wohin so früh? - aztán mégse kiáltott. A hajlított vaspálcával kiakasztotta az ablakot, maga pedig visszahúzódott a szoba belsejébe. A nyitott ablakon át friss levegõ szökött a szobába. Körüllibegte az öreg, de jóformán nem is kopott bútorokat. A nehéz fából faragott, mégis könnyed darabok szinte mozdíthatatlanul álltak a helyükön. Más stílusú bútor nem is illett volna a boltíves mennyezet alá, csak ez a barokk garnitúra, amely minden méltósága ellenére lakályossá varázsolta a jókora helyiséget. Az idõs hölgy ide-oda lépkedett a bútorok között. Céltalanul ténfergett, s ha hozzá is nyúlt valamihez, annak se volt értelme. Megigazította az ura erdész-egyenruhás fotográfiáját a tálaló felett, pedig a kép eddig is egyenesen függött. Utána végigsimított az asztalfõn álló szék támlájára terített, horgolt huzatvédõn, jóllehet a csipke pontosan úgy takarta a hajlított lábú ülõ alkalmatosság hátát, ahogy takarnia kellett. És az is felesleges volt, hogy az idõs hölgy felvegye helyérõl, majd visszaálítsa a vitrin tetejére a porcelán huszárt. Amit aztán

4 végképp oktalanul tett : ráfújt a szoba sarkában sárgálló hangulatlámpa asztalkájára, mintha elfeledte volna, hogy alig negyedórája törölt végig gondosan minden bútort és minden nippet. A szobában kár volt már minden mozdulatért. Az idõs hölgy tehát kiment az elõszobába, onnan bekukkantott az apró konyhába, miután errefelé sem talált tennivalót, fordult egyet, és a folyosóra sietett. A ház udvara kihalt volt. Vasárnap lévén, még a két kendermagos tyúkot se eresztette ki a földszinti lakó. Az idõs hölgy végre felnézett az égre, amely már szemfájdító-kéken ragyogott. Érdekes: pillanatok alatt eltûnt minden köd a levegõbõl. A szeptemberi nap, akár egy régen volt tékozló gavallér, mindenhová aranypénzt - haldokló falombok résein áthulló sárga foltokat szórt. Aranyszeplõkkel lett tele az egész udvar. A tenyérnyi fények összekeveredtek a sárga levelekkel, amelyek már hajnalban búcsút mondtak a terebélyes platánfa gallyainak. Az idõs hölgy önkéntelenül sóhajtott egy aprót, aztán megfordult, hogy visszamenjen a lakásba. De mielõtt átlépte volna a magas küszöböt, gépies mozdulattal felemelte köténye szélét, és megtörölte vele az ajtóra csavarozott kicsiny réztáblát, amelyen ez a név állt: ÖZV. KRAMER KRISTOFNÉ NYUGDÍJAS A mozdulattól papiros zördült a köténye zsebében. Az özvegy belenyúlt a zsebbe, és elõvette a borítékot, pedig erre sem volt szükség: kívülrõl tudta már a levél minden sorát. Mégis besietett a lakásba, az ebédlõben orrára illesztette csontkeretes, férfias szemüvegét, és újra olvasni kezdte a kurta mondatokat. Amikor a végére ért, még inkább erõt vett rajta a türelmetlenség. Ránézett a sarokban álló ingaórára, amelynek üveg mögött ide-oda hintázott a rézkoronggal megnehezített járóka. Még mindig alig múlt negyed nyolc! Az özvegy hirtelen összehajtotta a levelet, visszatömte a borítékba, aztán a kötény zsebébe süllyesztette a kupertát. Rosszallóan megcsóválta fejét, s bosszús pillantást vetett a fekete telefonkészülékre, amely némán kuksolt a tálaló mellé gurított kerekes kisasztalon. Végtelenül hosszú egy ilyen vasárnap reggel. Különösen egy özvegynek, aki már öt órakor ébren fekszik az ágyban, fél hatkor kiszáll a dunyha alól, hat órára megmosakszik, háromnegyed hétre végez minden teendõjével - a takarítás-

5 tól a reggeliig -, s utána csak téblábol az üres lakásban. A hétköznap reggelek sokkal kellemesebbek. Hétfõtõl kezdve minden reggel fél hatkor megélénkül az utca, kocsik zörögnek, egy-egy autó is elhúz a ház elõtt, gyerekek sietnek az iskolába... Olyankor érdemes kinézni az ablakon. De egy ilyen vasárnap reggel a maga unalmával, csöndjével... Vasárnap reggel nem illik tíz óra elõtt telefonálni. Auerbachék még alusznak. Somorjai professzor már fent van, de nyilván kint tesz-vesz a kertben; a gyümölcsfák közé pedig nem hallik ki a telefoncsengetés. Várnia kell. Tíz óráig még kilencven perc. A telefon pedig néma-csúfondárosan feketéllik a kis kerekes asztalkán. Az özvegy kilenc hónapja szereltette fel a telefont. Amint felvette a Takarékban a lottónyereményét - négy találatra több mint százhúszezer forintot kapott -, elsõ dolga volt, hogy telefont igényeljen. Egyébként hozzá se nyúlt az öszszeghez. A nyeremény kamatai bõven fedezték telefonszámláját, pedig a postás minden alkalommal megjegyzi, hogy a magánelõfizetõk közül õ telefonál legtöbbet: De ehhez senkinek semmi köze. Mindenkinek van valamilyen mániája. Az egyik ember szenvedélyes turista, a másik mozilátogató, a harmadik folyton a cukrászdában ül, a hasonló öregasszonyok közül a legtöbb pasziánszt vet... Az õ mániája a telefon. És ha naponta harmincszor emeli fel a kagylót - ehhez joga van: pontosan fizeti a számlát, s öröm minden beszélgetés. Amíg nem volt telefonja, járkálnia kellett, és sohasem tudhatta, mikor toppan be rosszkor valahová. De amióta itt ez a kis fekete készülék, félórákat is beszélgethet a város túlsó végével anélkül, hogy kimozdulna a lakásból. Odalénett a kerekes asztalkához, felvette a hallgatót, füléhez emelte, és elmosolyodott a gyön e búgó hangtól. A telefon udvariasjószág. Azt jelzi ezzel a távoli búgással, hogy: parancsoljon, asszonyom, szolgálatára állok... Majd tíz órakor... Helyére tette a kagylót, és kényelmesen elhelyezkedett a vén karosszékben. Egy pillanatra kedve támadt, hogy újra köténye zsebébe nyúljon a levélért, aztán mégse mozdult. Fejét hátrahajtotta, nekitámasztotta a fotel támlájának, s a nehéz bronzcsillárt nézte, amely megbízhatóan, súlyosan függött alá a mennyezet közepérõl. Az éjjel annyira megzavarta a postás csengetése, hogy hirtelenében nem a hangulatlámpát, hanem a csillárt gyújtotta fel, amikor kiment, hogy átvegye az expressz levelet. A nagy

6 fény elvakította pár pillanatra, álmos is volt, s csak nagy sokára tisztultak olvashatóvá a betûk a papiroson, hogy aztán újra elmosódjanak... Az özvegy torka most is összeszorult. Két száraz keze rákulcsolódott a fotel karfájára, s érezte, hogy könnyek gyülekeznek a szeme sarkában. Visszajött... Estére itt lesz. Érintetlenül várja a szûk diákszoba, amely fölé oltalmazóan hajlik a vastag boltív. Csak két esztendõ telt volna el azóta...? Még annyi se. Két hónap hiányzik belõle. Mégis... jóformán végtelennek érzi ezt a huszonkét hónapot. De - és az özvegy most kiegyenesedett a fotelban, aztán egy energikus mozdulattal leemelte orráról pápaszemét is - az a fontos, hogy visszajött. Felállt a székbõl, és fel-alá járkált a szobában, kemény, férfias léptekkel. Ahogy elhaladt az ablak elõtt, kezében a pápaszeme üvegén megcsillant a fény. Úgy érezte, enyhén szúr a szíve. Az izgalom, a türelmetlenség teszi. Mintha a saját fiát várná, sohasem volt gyerekét. Mindössze három hónapig volt férjnél. Még meg se szokta az asszonyéletet, máris bevitték katonának az urát. Kristófon nagyszerûen állt a hadnagyi uniformis. Izmos válla kitömte a zubbonyt, mellkasán is feszültek a sujtások ban volt ez. Tavasszal És nyár elején - de az özvegy ezt csak évek múltán tudta meg - annyi sem maradt a szép szál huszárhadnagyból, a fiatal erdõmérnökbõl, hogy ember nagyságú sírt ássanak neki... Gránát találta el. Férjhez mehetett volna utána, de nem tette. Rokonai boszszankodtak a makacsságán, mert féltek, hogy rájuk fog szorulni. Aztán, amikor látták, hogy megáll a saját lábán, eltartja magát, és senkitõl se kér segítséget, napirendre tértek felette. Legfeijebb annyit gondoltak: "vénkisasszony-természet". Nem bánta meg, hogy özvegyen öregedett el. Csak annyit sajnált, hogy gyereke nem volt. pedig nagyon-nagyon akart egy fiút. Egy keménykötésû fiút, akit körülvegyen egész elraktározott szeretetével, minden rejtett anyai ösztönével. Valamennyi asszonyban ott munkál a vágy, hogy gondoskodjék valakirõl. Ahányszor új lakó érkezett a kis diákszobába, õ mindig abban reménykedett, hogy az új erdõmérnök-hallgatót vagy bányamérnök-jelöltet saját fiaként tudja majd szeretni. Rendesek voltak a kölykök, végeredményben egyik se okozott csalódást, de az igazi, akit valóban a fiának tudott érezni, ez ù a legutolsó volt... S amikor elment, õ nem is vett többé

7 kosztos diákot a lakásba. A pénzre, amit fizettek volna, nem volt sz üksége, már a lottónyeremény elõtt sem. Az elõírtnál magasabb nyugdíjat kapott : ezzel hálálták meg, hogy 1944-ben hetekig bújtatott egy politikai foglyot, aki a sopronkõhidai nyilas börtönbõl szökött meg. És Holló Péter után úgyse tudott volna senkit elviselni a kis diákszobában... Visszajött... Hét és fél ezer kilométer messzirõl. Nem mert személyesen írni a pernahajder, hogy itthon van Magyarországon. Az anyjával íratott, hogy vasárnap, tehát ma, szeptember 22-én, este érkezik, hogy folytassa félbeszakadt tanulmányait. Ha egy mód volna rá, szeretne újra a kis szobában lakni, de ha nem sikerül, beköltözik a diákotthonba... Az éjszaka meg is sértõdött a levélnek ezen a passzusán. Ha a fiúnak nincs annyi esze, legalább az anyjának lehetett volna. Tudhatnák, hogy ez a szoba akkor is Holló Péter rendelkezésére áll, ha érte magának a velszi hercegnek kellene felmondani. Az özvegy már az elõszobában állt. Keze a diáktanya kilincsére nehezedett. Benyisson? Minek? Odabent minden rendben van. Valamennyi bútordarab ragyog a tisztaságtól. Az ágy frissen húzva. Az ablak csillog. A levegõ friss az alacsony boltív alatt. És mozdulatlan a várakozástól. Az ingaóra még el sem ütötte a tízet, az özvegy máris felemelte a telefonkagylót. Ekkor észrevette, hogy meg-megremeg a keze. Mutatóujja alig találta meg a hatost. Nagy nehezen mégis végigtárcsázta a háromjegyû számot. A készülék jelezte, hogy a vonal másik végén cseng a telefon. Az özvegy kíváncsi volt, ki veszi fel az Auerbach-villában a kagylót. Szerette volna, ha Krisztina lép a telefonhoz. Hallani akarta a lány hangjában a meglepetést, élvezni akarta Krisztina zavarát. Vagy talán nincs otthon senki a Vinkler úti villában? elutaztak volna? Nem, nem lehet. Megkönnyebbülten lélegzett fel, amikor a vonal túlsó végén kattant a készülék, s Krisztina mély árnyalatú hangja szólalt meg: - Tessék, Auerbach-lakás... - Krisztina? - kérdezte az özvegy, bár feleslegesnek tartotta a kérdést. - Itt Janka néni. - Kezit csókolom, Janka néni. Hogy tetszik lenni? - Köszönöm, kislányom, meg vagyok. - Az özvegy cseppnyi kárörömet érzett, amikor megállapította, hogy Krisztinának ugyanolyan szenvtelen-tárgyilagos a hangja, mint mindig,

8 Majd kihozlak én mindjárt a sodrodból, gondolta, és el is mosolyodott. - Nagy hírt mondok, ha érdekel... A lány hangjában nem sok érdeklõdés csendült: - Mi történt, Janka néni? Az özvegy pár pillanatnyi hatáskeltõ szünetet tartott, aztán önkéntelenül félig suttogva mondta : - Holló Péter hazajött Kanadából... - folytatta volna tovább is, de ráparancsolt magára, és kettévágta a mondatot. A vonal túlsó végén csend volt. Az özvegy szája sarkában derû játszott. Nem hunyta be szemét, de így is maga elõtt látta Krisztinát, amint ott áll a lány az Auerbach-vüla halijában, a nagy fikusz mellett, amelynek kövér levelei lustán hajlanak jobbra-balra, a hegyében pedig az új hajtás csaknem eléri a mennyezetet. Meg mert volna esküdni arra is, hogy Krisztina elsápadt az õ néhány szavától. Ugye, csitri, mindenre számítottál ezen a vasárnap reggelen, csak ilyen hírre nem? A csend lassan már kínossá vált. Ezt érezhette meg a vonal túlsó végén a lány is, mert megszólalt: - Hát... ez igazán érdekes. Most jött haza? - Nem, már több mint két hete. Eddig otthon volt a szüleinél. Kipihente magát. ma este érkezik a gyorssal. Tizenegy órakor. A minisztérium már elintézte, hogy folytathassa a tanulást. És itt fog lakni továbbra is énnálam. Érezte a lány hangján, hogy Krisztina erõlteti a mosolyt: - Igazán örülök, Janka néni. Köszönöm, hogy felhívott bennünket. Majd megmondom apunak meg anyunak, mit tetszett üzenni. Ök is nagyon fognak örülni. Kezit csókolom, most ne tessék haragudni, vissza kell mennem a fürdõszobába. Éppen fésülködés közben voltam, tetszik tudni... Kezit csókolom, Janka néni. Az özvegy jókedvûen válaszolt: - Szervusz, kislányom. Köszöntöm a szüleidet. És letette a kagylót. Kis ideig úgy érezte, hogy elfáradt ettõl a kurta beszélgetéstõl. Mozdulatlanul ült a karosszékben, és maga elé nézett. Csak nagy sokára jutott eszébe, hogy még Somorjai profeszszórt is fel akarta hívni. Újra tárcsázott. A professzor azonnal felvette a kagylót. S az özvegy jóformán még bele se kezdett a mondókájába, Somorjai máris félbeszakította: - Nagyon kedves, hogy felhívott, asszonyom, de én már

9 egy hete tudom a dolgot. Mindenesetre köszönöm a figyelmét. Egyébként - s a professzor hangja most tréfás-számonkérõvé vált - megtartotta a múltkori ígéretét? - Hogyne, professzor úr, voltam az orvosnál. Vitamint írtfel... - És pontosan szedi? Az özvegy nevetett: - Nem egészen pontosan, de amikor eszembe jut, mindig bekapok egy-két tablettát. Tudja, olyanok ezek az orvosságok, akár a szenteltvíz... Amikor pár percnyi csevegés után letette a hallgatót, rosszkedvû volt. Eleget tett egész napra a kötelességének. És este tizenegyig még oly hosszú az idõ... - Krisztina! - Auerbachné hangja tompán szûrõdött át a fürdõszoba tapétás ajtaján. - Meddig várjunk rád? A lány idegesen hátrarázta gesztenyebarna sörényét, s bosszúsan fordult el a fürdõszoba hosszú tükrétõl. Legszívesebben visszakiáltott volna anyunak, hogy csak reggelizzenek nyugodtan, de mégsem tette. Apu vesszõparipái ellen hiábavaló hadakoznia. És ha apunak az a kívánsága, hogy vasárnap reggelente együtt reggelizzenek mind a hárman, õ csak egyet tehet: alkalmazkodik. Kilépett a fürdõszobából, s nagyot lélegzett, mielõtt benyitott a hall üvegajtaján. Ne lássák meg rajta a szülei, hogy felzavarta Janka néni telefonja. Addig várt az ajtó elõtt, amíg meg nem állapította, hogy most már nem szapora a lélegzete, csak aztán nyomta le a kilincset. Apu és anyu már a terített asztalnál ült, a fajansz csészékben ott gõzölgött a tea, és illata betöltötte a három üvegfallal határolt hallt, amely télikertnek is beillett a sok zöld növénnyel: a fikuszokkal, pálmákkal, aszparáguszokkal és más futókkal. Ilyenkor kora délelõtt a tágas helyiség szembe kapta a napot, s minden ragyogott a három üvegfalon belül. Csillogott apu õszülõ haja is, amely már felkopott a feje tetejéig, anyu krémszín pongyolája pedig szinte fehérnek látszott az éles világításban. - Végre... - mondta Auerbach fõmérnök, amikor Krisztina belépett. Nem volt neheztelés a hangjában, inkább csak egyfajta megkönnyebbülés, hogy most végre nekifoghat, hogy vajat kenjen a kenyérre, s belekortyolhat az illatos teába is. Ö vezette be ezt a szokást, s tartotta is magát a szabályhoz. De mielõtt a csészéért nyúlt volna, gyors pillan-

10 tást vetett a feleségére: - Tennék bele még egy szem cukrot... A nyúlánk asszony, akinek lazán fésült, dús kontya szinte hátrahúzta szép fejét, vállat vont: - Én nem bánom, fiam - nézett az urára - idd annyi cukorral, amennyivel akarod, de aztán ne panaszkodj, hogy már megint szûk a nadrágod. Auerbach fõmérnök tréfás-kesernyésen elmosolyodott: - Úgyis mindegy. A vaj talán nem hizial? Egy kocka meg úgyse számít... - azzal két szem cukrot ejtett a teájábamajd beleharapott a vajas kenyérbe. Krisztina szótlanul nyúlt a teáscsészéjéért. Ivott egy kortyot az aranyos fényû folyadékból, s élvezni akarta a tea kesernyés, zamatos ízét. Cukor nélkül itta, mert így látta anyutól, mióta az eszét tudta. Magán érezte az édesanyja pillantását, s már várta is a kérdést, ami valóban nem késett: - Ki telefonált az imént? Krisztina lenyelte a kortyot, s anélkül, hogy anyura nézett volna, megpróbált szenvtelen hangon felelni: - Janka néni szólt, hogy Holló Péter hazajött Kanadából... - s érezte, hogy újra szaporábban ver a szíve. Auerbach fõmérnök felkapta a fejét: - Micsoda?! És te ezt csak így mondod? Krisztina az asztal alatt ökölbe szorította vékony kezét: - Estére jön a gyorssal... Tovább tanul az Akadémián. Elégedett volt magával. Nyugodtan, szinte kérdõen nézett bele az apja fürkészõ, barna szemébe, ártatlanul, mintegy azt kérdezve, hogy "ugyan, apu, csak nem azt vártad tõlem, hogy táncra perdülök örömömben?" Auerbachné kezében már Krisztina elsõ mondatának hallatán megállt a kiskanál. Gyors oldalpillantást vetett a lányára, csak aztán szólalt meg: - Furcsa... Én ezt megálmodtam. - Elõrehajolt. - Tegnap éjjel álmodtam meg, csak utána elfeledtem mondani. Itthon láttam Hollót, a Várkerületben találkoztam vele, a szálloda elõtt... Az igazság persze az volt, hogy tegnap nem akart szólni Krisztinának az álmáról. Attól félt, hogy Krisztinát újra felkavarja, ha Hollóról beszél vele. Éppen eleget kínlódott szegény gyerek annak idején. Buta história volt. Csak az innsbrucki utazással heverte ki Krisztina a dolgot...

11 S most csodálkozott: Krisztina hûvösen, minden emóció nélkül közli, hogy Holló itthon van. Ha nem kérdi az imént a lányától, hogy ki telefonált, talán el sem mondta volna a hírt. Vagy talán most is ugyanaztjátssza, amit az apjától tanult el? Hogy az ember titkolja el azt is, ha nagyon örül, azt is, ha nagyon fáj neki valami... Krisztina nemrég tanulta meg ezt, éppen annak idején, amikor az apja már csaknem teljesen leszokott róla. Mióta túllépett a negyvenötön - az asszony ezt egykettõre észrevette -, Auerbach fõmérnök indulatosabb lett, többé nem uralkodott magán annyira, mint elõbb. Egészséges, elhasználatlan idegek kellenek ahhoz, hogy valaki képes legyen leplezni érzelmeit. - És most... Azt akarta kérdezni Krisztinától, hogy most mi lesz, de mielõtt befejezte volna a mondatot, gyorsan fordított a szón:... a harmadéven tanul tovább Holló? Elveszftett két évet. Krisztina vállat vont. Nagyot harapott vajas kenyerébõl, hogy tele legyen a szája, s ne kelljen semmire felelnie. Nem akart elpirulni. Nem akarta, hogy elhatalmasodjék rajta a furcsa izgalom, amely pedig újra meg újra feltolult a gyomra tájékáról. Auerbach fõmérnök megcsóválta fejét. Nem nézett a lányára: tudta, hogy Krisztina a zavarával küzd, s nem akarta megnehezíteni a helyzetét. Gyerek még, kölyök még mindig ez a lány, hiába tizenkilenc éves. Bizonytalanul csillannak az aranyfények szeme zöld íriszében. - Világot látott a f iú... - mondta aztán. - Kanada... Tizenötezer kilométer oda-vissza... Nem kicsiség. - Kíváncsi vagyok, mi mindent fog mesélni... - nézett az urára az asszony. - Mondd, hát nem érdekes, hogy elõre megálmodtam? Krisztina nem akart többet hallani Hollóról. Eltolta maga elõl a teáscsészét, s letette a vajas kenyeret is, pedig félig se ette meg. - Apu... kölcsönadnád a robogót? - Hová akarsz menni vasárnap délelõtt? - nézett rá az apja. Mindjárt meg is rótta magát a kérdésért. Felesleges volt. Krisztinának most az a legjobb, ha elmegy, jár egyet a robogóval, és kiszellõzteti a fejét. Hadd gondolja végig, amit végig kell gondolnia. Tisztázza csak önmagával, hogy mi is lesz ezután. - Csak ne nyúzd agyon a motort. - Vigyázok rá - állt fel Krisztina az asztaltól. - Köszönöm szépen a reggelit... És kisietett a hallból.

12 Auerbach fõmérnök egy esztendeje vásárolta a robogót, hogy rajta járjon le a hegyoldali villából a városba, s ne kelljen mindennap a félóránként közlekedõ autóbuszhoz alkalmazkodnia. Akkor még nem gondolta, hogy Krisztina is megkedveli az aprókerekû motorkerékpárt, s neki kell minden reggel megkérdeznie a lányától, hogy autóbuszon menjen-e, vagy netán igénybe veheti a robogót. Ha ébredéskor észrevette, hogy Krisztina szobájának ajtaja még nincs nyitva, már tudta, hogy igyekeznie kell, mert a tízperces lustálkodás, amit a lánya engedélyezett magának, azzal jár, hogy udvarias férfiként kell viselkednie: át kell engednie a robogót. Mert jóllehet minden alkalommal megkérdezi Krisztina, hogy "mondd, apu, mehetek a géppel?" - ez az udvarias érdeklõdés voltaképpen felszólítás arra, hogy egy idõre mondjon le a kis motorról. A robogóval feleakkora sebességet se lehetett elérni a dombos terepen, mint egy igazi motorkerékpárral, de Krisztina ezt a harmincöt-negyven kilóméteres rohanást is élvezte. Szívesen futkározott a robogóval, bár a motorozáshoz mindig sötétkék halásznadrágját kellett felvennie, s õ nem szerette a fiús öltözködést, ami pedig az utóbbi években már nemcsak a fõvárosban, hanem itt, Sopronban, a határszélen is tért hódított. A szél, amellyel szemben futott, hátracsapkodta laza sörényét, a búvó szõke tincsekkel elegy gesztenyeszín hajzuhatagot, hiába fogta össze szalaggal a tarkóján a vastag fürtöket. Kipirult a fürge széltõl, amely beszökött blúzának nyitott nyakán a háta közepéig. Leszegte fejét, és félig leeresztette nagy barna pilláit is, mert szeme nem bírta az arcába fúvó szelet. Nem a város felé rohant a motorral, hanem fel, a Károlymagaslat kilátójának irányába. Elhúzott a Löver-szálló két nagy épülete elõtt, amelynek erkélyein üdülõk napoztak, valamennyien fürdõruhában, mert a szélárnyékos balkonokat még mindig nyári erejével melegítette a nap. A keskeny betonutat késõbb erdõ kapta közre mindkét oldalról, zöld világ, tele az Osztrák Alpok levegõjével, éles és tiszta leheletével. Krisztina teleszívta tüdejét, s több gázt adott a motornak, amely már hallhatóan küszködött a szerpentin emelkedõjével. Kétoldalt a tölgyesben fel-felkiáltottak a madarak: egymásnak jelezték, hogy ember zavarja a csöndet a betonúton. - Még egy kicsit... - mérte fel a távolságot a lány. Mindjárt itt a tisztás, az õ tisztása, a feljebb kezdõdõ gazdag

13 fenyvesben. Apró rejtek, ahová odahallik a közeli patak köveken ugrándozó vizének sok egybefolyó csobbanása, tenyérnyi zug a fenyõk sûrûjében, búvóhely, amirõl senki sem tud, ahová senki sem jár, csak õ, hogy egészen egyedül legyen magával. Megállította a robogót, s betolta a sudár fák közé. Nekitámasztotta a legvastagabb fenyõ derekának, aztán kiegyenesedett. Zihált a tüdeje, mintha õ küszködött volna meg az emelkedõvel, nem a gép. Hosszú, mély lélegzeteket vett, aztán letelepedett a fenyõtûszõnyegre, s nekivetette hátát a legközelebbi fának. Egyszerre hallhatóvá vált körülötte a csönd. Mintha az örökké nyughatatlan szél is elpihent volna pár percre, mozdulatlanná merevedtek a fenyõgallyak. A szerpentin felõl se hallatszott hang. Krisztina érezte, hogy egyedül van. Úgy szimatolt bele ebbe a hirtelen támadt nyugalomba, akár egy érzékeny orrú fiatal vad. Maga alá húzta lábát. A lucfenyõ tövébõl felemelt egy frissen hullott fenyõtût, és rágni kezdte. Élvezni akarta, hogy szétterjedjen nyelvén a gyantás íz, de a fenyõtû csak keserû volt. Holló szoktatta rá a fenyõtûrágásra. Még kezdetben történt ez, amikorjobbára szótlanul csavarogtak itt a Löverek erdeiben, s nem tudták, mirõl szabad beszélni és mirõl nem, s Holló más téma híján a fákról mesélt neki, arról, hogyan élnek, lélegzenek, táplálkoznak a fenyõk, a tölgyek, a bükkök... Mi lesz most? Hogyan néznek egymás szemébe? Hogyan mondják ki az elsõ szót, amit ki kell mondaniuk? Egyáltalán: eljön-e hozzájuk Holló? Csaknem két esztendõ telt el azóta, hogy a fiú a fõiskolások zömével együtt átment a határon. S több mint két esztendõ azóta, hogy õk ketten utoljára beszéltek egymással... Az elsõ hibát õ követte el. Jó volna tudni: vajon mindig a nõk hibáznak elõször? Anyu szerint igen, márpedig anyu nagyon ért ahhoz, hogyan kell viselkednie egy okos asszonynak... Akkor is megmondta: "Krisztina, baj lesz... Nekem nem tetszik ez az alak..." S igaza lett. Palotai jóképû volt, rövid két hét alatt közkedvelt lett az egész városban, beszédtéma az asszonyok között, akik felfigyelnek minden új orvosra, különösen, ha nõorvos az illetõ, és kocsija is van. S látszólag külön tetszett a nõknek, hogy Palotai doktor nem kezdett el jobbra-balra flörtölni, ahogy ez a fiatal orvosok szokása, hanem - mindjárt a harmadik héten - bemutattatta magát az Auerbach-villában. S alig pár nap után ki-

14 jelentette a Várkapu bárban, hogy õ Auerbach Krisztinát veszi feleségül, vagy senki mást... Ha semmi másért, ezért érdemes volt elfogadnia, hogy Sopronba helyezzék, a határszélre, az isten háta mögé... S anyu hiába beszélt. Hiába mondta, hogy: "Krisztina, ne bolondozz. Nem látod, hogy üres ez az alak?"... Ö nem hallgatott anyura. Még meg is orrolt, amikor anyu azt mondta Palotairól, hogy "alak". És tetszett neki, hogy Palotainak autója volt, zsemleszínûre lakkozott Wartburg, nyitható tetõvel. Élvezte, hogy a legtöbb nõ irigyen fordult meg a Várkerületben vagy a Széchenyi téren, amikor az autó elsuhant vele és Palotaival a járda mellett... Pedig valóban üres alak volt... Két hét után elfogytak a szellemes mondásai, s már csak önmagát ismételte. De ez a két hét elég volt ahhoz, hogy õ elveszítse Hollót. S utána hiába adta ki Palotai doktor útját, Hollót már nem tudta visszaszerezni. A fiú arra se adott módot neki, hogy magyarázkodjék, bocsánatot kérjen. Otthagyta, kirohant, pedig õ utána kiáltott - s Krisztina most, a fenyõ tövében, szemét behunyva hallotta akkori sikolyát: "Péter! Péter!..." Aztán megjött a nyári vakáció. Holló hazautazott. Csak aputól és anyutól búcsúzott el. Velük üzent: "Krisztinának kellemes nyaralást kívánok." S elment haza a szüleihez, a Karancs hegységbe, az erdészházba, amirõl mindig oly nagy szeretettel mesélt... Krisztina kinyitotta a szemét. most vette csak észre, hogy alig néhány pillanat alatt szaladt át az agyán mindaz, amit végiggondolt. Hiszen még a kesernyés fenyõtût se rágta szét. Az út felõl autózúgás hallatszott, aztán egy erõlködõ fekete személykocsi haladt el a lány rejteke alatt a szerpentinen fel, a Károly-kilátó irányába. Palotai doktor kocsija még sokszor megállt az Auerbachház elõtt, pedig Krisztina a tizenhétévesek kegyetlenségével adta tudtára minden kertelés nélkül, hogy elege van belõle. Apu és anyu udvarias volt az orvoshoz, de õ - hiába figyelmeztették egy jól nevelt lány elemi társaságbeli kötelességeire - nem bírt erõt venni magán. Pedig tudta, hogy igazságtalan Palotaihoz, hiszen a fiatal orvos nem tehetett róla, hogy Holló... És hiába sétált a szokottnál gyakrabban a Templom utca felé, nem sikerült találkoznia Hollóval. Elment a kedve min-

15 dentõl. Legszívesebben átaludta volna a nappalokat is. "Álomkóros lettél, vagy mi van veled?" - bosszankodott anyu, amikor egy-egy este leültek kártyázni, s kilenc órakor már csaknem leragadt a szeme, és annyira nem tudott figyelni a lapjárásra, hogy mindig apu vette fel a talont... Addig jó volt, amíg Bécsben és Innsbruckban meg Salzburgban kószáltak. Herbert bácsi egész nyárra hívta õket, de apunak csak három hét szabadsága volt, visszavárta a munka, s anyu is hazajött vele. Ö egyedül maradt ott, Herbert bácsinál, s vele töltötte az egész nyarat. Elmentek Karinthiába is, s néhány hét után az osztrákok el se hitték róla, hogy magyar lány, annyira felfrissült minden szó az emlékezetében, még a sajátosan német kifejezések is, amiket apró gyerek korában tanult. Szép volt a hósipkás hegyek között, jó volt, hogy minden napra tucatnyi esemény akadt, s nem kellett Hollóra emlékeznie. Herbert bácsi a gondolatait is elleste. Nem kívánhatott olyant, ami szinte azon nyomban ne teljesült volna. Kitárultak elõtte a kedves, méregzöld völgyek, járt havasi legelõkön, amiket ott Almnak hívnak, megmosdott a nyári hóban Innsbruck fölött a Hafelekaron, és még a bobszánra is felült volna, ha nyáron is tartanának bobversenyt, hiszen a bobon ugyanolyan nagyszerû lehet a száguldás, mint a robogón... Ivott frissen fejt, vastag tejet alpesi istállóban, és szerette a tehenek szagát, a kisborjak érdes nyelvét, ha valamelyik megnyalta a kezét... Szikrázó nyári hó, hegyi emberek rövid tiroli bõrnadrágban. És csak nagy nehezen álltak rá, hogy bemutassák a jódlizást az ungarisches Mádchennek. másuk támadt, hogy a fiúk büszkélkedõ szavai valami rosszat takarnak. Holló annyit se tett meg, hogy egy ilyen üdvözlõ kártyát küldött volna. Krisztina felállt a fa tövébõl, és zsebre vágta két kezét. Hirtelen úgy találta, hogy egyszerre lehûlt körülötte a levegõ. Felnézett a magasba, ahol a vén fenyõk összehajló ágai között itt-ott mégis átsejlett a végtelen ég néhány, tenyérnyi kék foltja. Nem, nem bújt el a nap... Krisztina ebben a pillanatban pontosan tudta, hogy fél. Úgy érezte, nem szabad tovább itt maradnia egyedül. Ki kell rohannia a szerpentinre, a napra, mert itt a fák között valami veszély fenyegeti. És tudta azt is, hogy ugyanúgy szereti Hollót, mint két évvel ezelõtt. Ugyanúgy? Nem, másként. Képtelen volt tisztázni, hogy hogyan másként, de arra esküdni mert volna,

16 hogy amit ma érez, sokkal több - talán fájdalomtól tisztultabb, gyötrõdéstõl nemesebb - mint az a régi érzés volt... Kapkodva tolta vissza a szerpentinre a kis robogót, s amikor ráült, és a gép elindult alatta, egyszerre egészen felszabadult. Visszajött! Holnap talán már látni is fogom! És mindent elmondunk, aztán... Ö is megbánta már, hogy akkor elment, hogy egyetlen szó nélkül ment el... Hiszen csak azért cselekedett így, mert neki is nagyon fájt... Hagyta, hadd fusson kedvére a motor lefelé a szerpentinen. Hátrarázta haját, aztán felnézett az égre, és belenevetett a határtalan kékségbe. A szõke asszony - haja világosabb árnyalatú volt, mint a Krisztináé - elnyomta cigarettáját a hamutartóban, s csak utána felelt az urának: - Majd meglátjuk... Auerbach fõmérnök elmosolyodott nyírott bajusza alatt: - Persze De a szerzõdésünk áll továbbra is? Az asszony elnevette magát: - Én másítanám meg? Hiszen az én ötletem volt. S ha akkor nem avatkoztunk bele a dolgaiba, miért tennénk ezután? - Kíváncsi vagyok, nagyot változott-e a fiú... - fújta maga elé a kék pipafüstöt a férfi. - Két év nagy idõ ebben a korban. Húsz éves volt, amikor elment... - Már elmúlt húsz. - Akkorse több huszonháromnál. Amikor én annyi idõs voltam, még csak Bécsig jutottam el. - És megbántad? - kérdezte az asszony, s önkéntelen mozdulattal rásimította tenyerét az ura öklére, amely az asztalon nyugodott. Cinkosan összenevettek. Csaknem húsz éve az asszony Budapestrõl utazott Bécsbe, a férfi pedig innen Sopronból. S ha akkor nincsenek mindketten ugyanazon az estén ugyanabban a grinzingi Heurigerben, talán sohase ismerik meg egymást. Mindkét család ellenezte az esküvõjüket. Ök akkor megfogadták, hogy ha egyszer gyerekük lesz, ilyenformán sohase avatkoznak bele a sorsába. Így házasodtak össze. Auerbach fõmérnök az üvegfalon át kitekintett az útra. Már hallotta a robogó halk zúgását, s csakhamar megpillantotta Krisztinát is, amint a lány lobogó sörényével elõtûnt a kanyarból. - Ö is megnõtt, ugye? - kérdezte a feleségétõl. Az asszony rácsodálkozott: - Miért nõtt volna? Csak már nem olyan sovány, mint két

17 éve volt... Izmosabb is lett. Szótlanul nézték a lányukat, aki odalent leszállt a motorról, és betolta a gépet a kapun. S most már Auerbach fõmérnök is látta, hogy Krisztina valóban nem nõtt két esztendõ alatt, csak nagylány lett a kislányból, és ugyanolyan szép, mint Adél volt húsz évvel ezelõtt, ott, Bécsben. A mozdulatai is határozottak, s egész könnyedségében egy fiatal vad - az egykori Adél - kecses ereje vibrál. A lány felnézett az udvarról, és észrevette a szüleit. Felemelte karját, s megbillegtette ujjait: - Megjöttem! Somorjai professzor már jó fél órája tudta, hogy késik, mégsem volt kedve indulni. Jólesett hosszú házikabátjában idehaza lustálkodnia. Fárasztó volt ez a hét. Sohasem került ágyba hajnali fél három elõtt. Angéla kisasszony morgott is. Hogy a professzor úr igazán vigyázhatna magára. A kiadó meg nyugodtan várhat, ha netán késik is egy hetet a kézirat... A professzor elismerte, hogy Angéla kisasszonynak igaza van, s amiatt se nyugtalankodott, hogy a kiadó alkalmasint szemrehányást tesz az egyhetes késedelemért, mégsem engedte meg magának a luxust, hogy kényelmesen dolgozzék. Sokszor feltette már magának a kérdést: mi kényszeríti õt arra, hogy minden kötelességét határidõre teljesítse? Hiszen az emberek zöme egyáltalán nem érez lelkiismeretfurdalást, ha kényelmessége miatt mások se végezhetik el határidõre a munkájukat. Persze, az embereknek ez a bizonyos többsége sohasem volt szegény diák, akinek egyetemi évei alatt minden ügye a mások jóindulatától függ, s ezt a hajlandóságot csak azzal tudja megszolgálni, ha minden dolgát ötszörös gonddal és késedelem nélkül végzi el. A professzor feledékeny ember volt, de az idegei nem tudtak felejteni. Nem múlt el belõlük a régi idõk sok lerakódott emléke, hogy amikor õ még ösztöndíjas egyetemista volt, a harmincas évek közepén, keserves következményekkel járt az is, ha egy szegény diák bosszúságot okozott bárkinek, aki magasabban állt, mint õ. Azokban az idõkben jelentõsége volt egy arcizom rándulásának is, meg annak is, ha valaki - befolyásos ember - felvonta a szemöldökét. Vigyázni kellett, nehogy éppen egy szegény diák szolgáltasson okot ilyen arcmozdulatra. S - ahogy a többi, hozzá hasonló hallgatóban - Somorjai professzorban is nyomot hagyott ez a beidegzõdés. Csak éppen átalakult az évek folyamán. Elmúlt mögüle a félelemérzet, s maradt maga a

18 kötelességtudás: hogy aminek hétfõ a végsõ dátuma, annak hétfõre kell készen lennie, nem pedig keddre vagy szerdára. A professzor már elmúlt negyven éves, négy esztendeje kapta a katedrát, s már megszokta azt is, hogy nemzetközi tekintélyként tartják számon jóformán egész Európában, mégis minden alkalommal, amikor elvállalt valamilyen munkát, egészen alárendelte magát a "megrendelõnek", lett légyen az akár a Magyar Tudományos Akadémia, akár egy istenhátamögötti kicsiny termelõszövetkezet, amely tanácsért fordult hozzá, és segítségét kérte. Így történt ezzel a legújabb munkájával is, amit az éjszaka fejezett be. Ha már - egy esztendõ elõtt - odaírta a nevét a szerzõdés alá, s ezzel vállalta, hogy igazodni fog a közösen megállapított dátumhoz, nem volt joga, hogy Angéla kisasszony zsörtölõdésére hallgasson. Pedig ha engedett volna a kísértésnek, most nem lenne ilyen lusta, s nem érezné kellemetlen nyûgnek, hogy vendégségbe menjen. Különben is, az efféle vendégség... Ostoba helyzet: az egész társaság sejti, hogy õ pontosan tudja, mit akarnak tõle. Meg akarják nõsíteni, össze akarják boronálni Matilddal. S bizonyos az is, hogy Matild nem ellenzi ezt a suskust, bár jobbára neki is kínos a sok kényszerû és célzatos egyszerremeghívás. De Matild is nõ, s végeredményben a tudata mélyén valamennyi lány - lett légyen már harminc éves is - férjhez akar menni. Matild észlény, de az eszes nõk is nemük egyedei. S ha azt látják, hogy Sopronban kevés a maguk korabeli nõ, akinek ne lenne férje, meg aztán a korzón is minduntalan fehér gyerekkocsik özönnek szemükbe... Eh, voltaképpen komikus ügy. Somorjai elmosolyodott. Erõs, csontos ujjai szórakozottan doboltak a rádióasztalka szélén. Az utcán gyerekhang kiáltott. A szót nem lehetett érteni, csak a szilaj kurjantás hatolt át az ablaküvegen. Mégiscsak ideje öltöznöm - gondolta a professzor, de nem kelt fel ültébõl. Kellemesnek találta, hogy nyugodt csönddel veszi körül a tágas dolgozószoba. A bútorok nem illenek egymáshoz, de egy legényembertõl nem is várhatja el senki, hogy - kisezer más dolga mellett - azzal is törõdjék, hogy a lakberendezés törvényei szerint egészítsék ki egymást a bútorai. Az a fontos, és semmi más, hogy minden darab célszerû legyen. A gyalult, felületesen pácolt, csaknem mennyezetig nyúló polcokon könnyed és szakszerû rendben férjenek el a

19 könyvek; az íróasztalnak se kell faragott-méltóságosnak lennie, elég ha széles és hosszú lapján kényelmesen szét lehet teregetni térképeket, jegyzeteket, kézikönyveket. Így jó minden ebben a szobában, ahogy éppen van. Ne változtasson ezen a cicomázatlan célszerûségen senki asszony akarata. Bora néni hetente háromszor takarít, s már meg szokta, hogy semmit se vegyen el onnan, ahová a profeszszor úr tette. Csak azzal törõdjék, nehogy por maradjon valahol, mert akkor a professzor úr maga vesz törlõrongyot, s képes fél éjszaka porra vadászni, de nemcsak a dolgozószobában, hanem az ebédlõben és az alkóvban is, ahol pedig csak a kopott rekamié áll, meg az éjjeliszekrény. S ha egyszer rájön a takaríthatnék, meg se áll, míg meg nem tisztítja és át nem zsírozza a három vadászpuskát is. Bora néni ilyen takarítási roham után mindig megsértõdik, s hetekig csak az orra alatt morran valamit köszönés gyanánt. Rendes asszony... Csak a fegyverszekrény tetején álló uhut utálja: az a rögeszméje, hogy a kitömött bagolyba beleveszi magát a moly. A múltkor is rajtakapta a professzor, hogy félhangosan zsörtölõdik a madárral, ronda dögnek, halálhordónak titulálja szegény üvegszemû jószágot. Somorjai felállt a rádió mellõl, és jóízût nyújtózott. Csontos, magas figurája a mozdulattól megjelent a dolgozószoba nyitott üvegajtajának tükrében. Nagyot ásított, és szájából elõvillantak ezüst metszõfogai. A nyújtózás után sóhajtott egyet, aztán az ablakhoz lépett, amelynek kilincsére még hajnalban, miután Angéla kisaszszony elment, kiakasztotta sötétszürke ruháját. Megnézte a nadrág vasalását. Nem volt azzal semmi baj. Bora néni figyelmét sohase kerüli el, ha meggyûrõdik valamelyik ruhadarab. Emiatt is szokott morogni. Hogy a professzor úr igazán felhúzhatná a térdén a nadrágot, amikor leül... Somorjai megcsóválta fejét. Miért zsörtölõdik õvele minden fehérnép? Úgy bánnak vele, mintha folyton figyelmeztetésre szorulna. Matild is ilyen lenne? Erre hümmentett egyet, aztán - mielõtt öltözködni kezdett volna - három hosszú lépéssel odament a másik ablakhoz és kinyitotta. Körülnézett. Tíz-tizenkét éves gyerekek futballoztak az aszfaltos úttesten. Mindegyik ingujjra vetkõzött a játék hevében, s nagyokat rikkantottak, ha az ócska labda fenyegetõen közeledett valamelyik kapu felé. A kapukat földre hajított kiskabátok jelez-

20 ték a poros aszfalton. Somorjai önkéntelenül odakönyökölt az ablakpárkányra, és szórakozott mosollyal figyelte a változatos játékot. A gyerekek legtöbbje érzékkel kezelte a labdát: ügyesen lestoppolták, ha eléjük pattant, s már adták is tovább egy könnyed rúgással valamelyik társuknak, aki éppen szabadon állt. A professzor nem tudta egyik srác nevét sem, de arcról mindegyiket ismerte, hiszen a kölykök hétköznaponként délután, vasárnap pedig reggeltõl estig itt rúgták fáradhatatlanul a bõrt az ablaka alatt, ebben a csöndes utcában, ahol nem zavarta õket közlekedés, mert autó vagy lovaskocsi alig fordult meg errefelé. - Henc! - kiáltott a bal oldali csapat kövér kapusa. - Hene! Lukas, te voltál! Henc volt! De a játék nem állt meg a tiltakozó kiáltásra, ellenkezõleg, a szemben álló csapat vezetett fenyegetõ támadást a kövér gyerek kapuja felé, aki a veszély láttán egyszerre elfeledkezett róla, hogy az ellenfél balszélsõje az imént kézzel érintette az ócska bõrt. Szétterpesztette két vastag lábát, elõrehajolt, és a fényképeken látott nagy kapusok pózában - várta a labdát. A balszélsõ, ugyanaz a fiú, aki az imént kézzel nyúlt a futballhoz, most szúrta rá a kapura. A kövér kölyök oly fürgén ugrott, hogy szinte elfeledtette a többiekkel a hatvan kilóját. Magához ölelte a labdát és diadalmasan dobta elõre a maga csapata centerének. A labda ott hullt le a szeplõs középcsatár elõtt, de hirtelen irányt tévesztett a fiú lábán, magasba röppent, s éppen a professzor ablakának tartott. A gyerekek eddig nem figyeltek fel az ablakban könyöklõ férfira, de ebben a pilianatban mindegyik látta - a labdarúgók beidegzett szög-érzékével -, hogy a bõr pontosan fejen találja egyetlen nézõjüket. Somorjai is tudta ezt. Mozdított egyet vastag nyakán, gépiesen elõrevágta szegletes fejét, s amint a labda széles homlokához ért, majd visszapattant onnan, már abban is biztos volt, hogy jól célzott: visszaadta a szeplõs fiú lábára. Hátrasimította sûrû, már erõsen deres haját, s elmosolyodott: hiába, a régi reflexek... Még hallotta, hogy a fiúk hálás rikkantással köszönik meg szívességét, s ismerik el ügyességét, aztán behajtotta az ablakot, és hirtelen támadt jókedvvel öltözni kezdett. Amikor õ utoljára futballozott... Harmadéves volt annak idején, ugyanitt, az Akadémián, ahol most egy katedra pro-

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS

SZABÓ MAGDA. Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS SZABÓ MAGDA Abigél MÓRA KÖNYVKIADÓ A BORÍTÓ VERES ÁGNES MUNKÁJA ÖTÖDIK KIADÁS Szabó Magda, 1970, 1997 Móra Könyvkiadó, 1994, 1997 TARTALOMJEGYZÉK GINA INTÉZETBE KERÜL... 3 MATULA PÜSPÖK ISKOLÁJA... 7 AZ

Részletesebben

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT

ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ASZLÁNYI KÁROLY SOK HŰHÓ EMMIÉRT ELSŐ RÉSZ...Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, Mint a nyíl s zuhogó patak. Berzsenyi Emmi nem Népszövetség, nem háború, nem találmány, nem Clark Gable és nem Upton Sinclair.

Részletesebben

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG

Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG Heather Graham Rajzold le holtan! ELŐHANG A szobában csak a hold fénye törte meg a sötétséget. A nő szeme hatalmasra kerekedett, amikor hirtelen rádöbbent, hol van, és ki mellett fekszik. Agya lázasan

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga

Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Marion Lennox Nem kell mindig osztriga Fiatal lány korában Fern elvesztette családját, s azóta senkit sem enged igazán közel magához. Szerelem és szenvedély helyett egy megbízható régi barátságra alapozná

Részletesebben

Julie Garwood Ha eljő a tavasz

Julie Garwood Ha eljő a tavasz Julie Garwood Ha eljő a tavasz A Clayborne legenda folytatódik! Adam, Douglas és Travis boldog házasságban élnek, szeretett Rose mamájuk pedig el van ragadtatva a csodálatos hölgyektől, akiket fiai választottak.

Részletesebben

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET

LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND ELSŐ FEJEZET MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem veszi a

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG

MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG MÓRICZ ZSIGMOND LÉGY JÓ MINDHALÁLIG TARTALOM ELSŐ FEJEZET amelyben egy kisdiák elveszíti a kalapját, s emiatt késő télig hajadonfővel jár szegényke esőben, hóban, míg csak a közömbös világ is észre nem

Részletesebben

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng

Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng Sara Egy zord téli napon, amikor a sárga köd olyan sűrűn és súlyosan ülte meg London utcáit, hogy a lámpák mind égtek és a kirakatokban is gázláng lobogott, ahogy éjjel szokott, egy hintó haladt végig

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS

TARTALOM MÛHELY TÁJÉKOZÓDÁS LX. évfolyam, 2. szám 2015. február TARTALOM MO YAN Vergõdés hüvelykbéklyóban (Kalmár Éva fordítása)... KLETY SOTIRIADOU versei (Molnár Krisztina Rita fordítása)... JAMES SALTER Platina (Tóth Bálint Péter

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 1. Egy kislányból császárné lesz Rövid ismertető a hátlapról: Sissy - a magyarok későbbi védangyala -, a vadóc bajor herceglány gyűlöli a kötöttségeket, kóborol, álmodozik,

Részletesebben

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK

NEMERE ISTVÁN. Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK NEMERE ISTVÁN Vadak között FANTASZTIKUS KÖNYVEK A borítót és a belső illusztrációkat készítette Vass Mihály Nemere István, 1987 ISSN 0237-7047 ISBN 963 322 4829 Kiadja a Népszava Lap- és Könyvkiadó A kiadásért

Részletesebben

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek...

MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... MARIELUISE VON INGENHEIM Sissy 6. Már csak az emlékek... Rövid ismertető a hátoldalról: Sissy élete alkonyán már csak emlékeinek él Íróasztalán díszes keretben ott áll leghűségesebb lovagja, gróf Andrássy

Részletesebben

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A.

Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA. Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi. 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A. Paolo Giordano A PRÍMSZÁMOK MAGÁNYA Paolo Giordano: La solitudine dei numeri primi 2008 Arnoldo Mondadori Editoré S. p. A., Milano Fordította: Matolcsi Balázs Eleonórának, mert szavak nélkül megígértem

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: Dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN

EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Wass Albert EMBER AZ ORSZÁGÚT SZÉLÉN Zas Lóránt: ERDÉLY (Wass Albertnek) Választott az, akinek hegyei vannak, akinek csillag-indájú égboltot adott az Úr, hogy alatta őrizze a csendet, patakok ficánkolását

Részletesebben

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York

ELŐSZÓ. Isaac Asimov New York ELŐSZÓ Az összes tudományos-fantasztikus író közül az 1917-ben született Arthur Charles Clarke hasonlít hozzám a legjobban. Ő persze határozottan tagadná ezt az állítást. Megjegyezné - egyébként joggal

Részletesebben

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM

Fehér Klára. Mi, szemüvegesek TARTALOM Fehér Klára Mi, szemüvegesek TARTALOM Megint szeptember A híres-neves Hajagosok Huhu, az új lány Hétfejű sárkány a bélyegen Újabb veszedelem A rejtekhely Titok és madáreledel Az elveszett szemüveg Iskolabetegség

Részletesebben

MI LESZ VELED, EMBERKE?

MI LESZ VELED, EMBERKE? MI LESZ VELED, EMBERKE? Hans Fallada Kleiner Mann - was nun? című regénye alapján írta: Hilda Hellwig Fordította: Kúnos László ELSŐ KÉP 1. jelenet A Mörschel család nappalija, közepes méretű szoba, egyben

Részletesebben

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti

EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti EZ ÉLET SÖTÉTSÉGE Frank E. Peretti Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság ellen, melyek

Részletesebben

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk

Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk Amikor csókolóztunk, nem számított, hogy két órája még farkas voltam, vagy, hogy újra farkas leszek. Nem számított, hogy ezernyi csapdával találjuk szembe magunkat, amint kilépünk ebből a pillanatból.

Részletesebben

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen

és táncolni fogunk, egy kis mutogatás szinte kötelező. - Bár nem tudom, én mennyit akarok magamból mutatni, mert nem szeretném elveszteni a frissen Gyönyörű Idegen Ahogy a régi életem véget ért, az minden volt, csak nem finom és nőies; inkább egy hatalmas robbanáshoz tudnám hasonlítani. De, hogy őszinte legyek, én voltam az, aki meggyújtotta a zsinórt.

Részletesebben

Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény

Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény Bányai Tamás Mire minden jóra fordul Regény 1. Ökölbe szorította kezét, úgy nézte az öregembert vagy két méter távolságból, s közben arra gondolt, ütni kéne, odasózni egy jó nagyot, kiverni még azt a kéthárom

Részletesebben

Vizek sodrásában A Nester Ház

Vizek sodrásában A Nester Ház Vizek sodrásában A Nester Ház Alig voltam tizenhat esztendős, amikor az Estra Sagna kötelezte a Nester Házat, hogy Niladus Harim Sinetar meggyilkolásának megváltásaképpen hárommillió dupla aranytallér

Részletesebben

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is.

Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Szerkesztő: dr. Pétery Kristóf Műszaki szerkesztés,

Részletesebben

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet

Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY. A titokzatos stylesi eset. Első fejezet Agatha Christie A TITOKZATOS STYLESI ESET FÜGGÖNY (Tartalom) A titokzatos stylesi eset Első fejezet Stylesba megyek Az élénk érdeklődés, amely az annak idején stylesi eset -ként emlegetett ügyet kísérte,

Részletesebben