A fogak anatómiája : A caries következményes betegségei és konzerváló fogászati ellátásuk: Pulpahyperaemia: Pulpitis: Pulpagangraena:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogak anatómiája : A caries következményes betegségei és konzerváló fogászati ellátásuk: Pulpahyperaemia: Pulpitis: Pulpagangraena:"

Átírás

1 1A;A fogak anatómiája : A fog a szervezet legszilárdabb állománya. Zománc, dentin, és cementállomány építi fel. Belsejében a fogbél található. A fog: korona, nyak, és gyökérrészbıl áll. A fog látható része a korona: zománcréteg fedi, alatta dentin van. A fognyak átmenet a korona és a gyökér között. Cement és dentinállományból áll. A gyökér az alveolust tölti ki, kúp alakú, egész hosszán gyökércsatorna fut végig. Foramen található a végén, az erek, idegek, nyirokerek belépési helye. A fogüreg a fog formáját követi, pulpa tölti ki. A foggyökeret gyökérhártya védi, kötıhártyával kapcsolódik a fogmederbe. Alkotóelemei:- zománc: hydroxilapatit, fluorapatit, kollagén -dentin: odontoblastok nyúlványa -cement: hasonló a csont felépítéséhez -pulpa: kötıszövet A fogak a paradontiumba a shorpey féle kollagénrostokkal kapcsolódnak. Tejfog: DENS DECIDUM: 4metszı, 2szem, 4örlı 6 hónapos kortól 2éves korig nı. Maradó fog: DENTES PERMANENTES: 2metszı 7-8 évesen,1szem 9-11 évesen; 2kisörlı 11évesen; 2 nagyörlı évesen (kvadránsonként) Metszık 1 gyökér; Szemfog 1gyökér;kisörlı: felsı 2gyökér alsó1;nagyörlı: felsı 3gyökér alsó 2gyökér 1B;A caries következményes betegségei és konzerváló fogászati ellátásuk: Carieses folyamat következtében károsodnak az odontoblastok,romlik a pulpa ereinek mőködése>>pangás jön létre. 1;Pulpahyperaemia: nappal sajog, hidegre édesre fájdalom ami az inger megszőnése után elmúlik. Th.:szuvas üreg kitakarítása,pulpasapkázás,tömés 2:Pulpitis:bomlástermékek toxinok behatolnak a pulpába;heves fájdalom hidegre melegre érzékeny fıleg éjszaka lüktetı fájdalom. Fajtái:partialis,totalis. Zárt,nyitott. A pulpa nyitásnál erısen vérzik. Th:gyökérkezelés 3;Pulpagangraena:az egész pulpa gyulladt a fertızés a dentinbe hatol és a periapcalis térbe jut. Melegre érzékeny,feszítı fájdalom>>gázok képzıdése miatt,a fájdalom kisugárzik a fog környezetébe. Th:gyökérkezelés vagy extractio 4:Periodontitis apicalis:a folyamat a gyökérhártyára terjed,a környezı csontokra.heves fájdalom fıleg melegre, a fog ráharapásra érzékeny, alveolus nyálkahártyán pír,nyomásérzékenység,nyirokcsomóduzzanat,hıemelkedés. Th: gyökérkezelés vagy extractio 5,Periostitis:a gyulladásos folyamat a fog körüli szivacsos állományba hatol.kisugárzó heves fájdalom áthajlási redık duzzadtak arcduzzanat láz. Th.extactio,többőléses trepanálás 6;Plegmone:Kötıszöveti réseken rohamosan terjedı gyulladás beolvadási tendenciát nem mutat,kemény fájó duzzanat,láz elesettség. Th.indirekt vagy direkt pulpasapkázás,vagy trepanálás. 2A:A fog szövettana és a fogágy szerkezet Szövettana: -zománc:a fog anatómiai koronáját borítja,a szervezet legkeményebb szövete.vastagsága különbözı tejfogakon vékonyabb.szerkezete:zománcprizmákból, azok hüvelyeibıl és prizmák közti állományból áll.a zománcprizmák a dentinfelszínre általában merılegesen helyezkednek el. Tejfognál a prizmák hegyes szögben futnak,ezért törékenyebbek.fluor jelentısége. -dentin:élı szövet nem olyan kemény mint a zománc.odontoblastok termelik. A koronai részen zománc a gyökér részen cement fedi amely a pulpakamrát veszi körül. -cement:a fog anatómiai gyökerét fedi. Szerkezete hasonló a csont felépítéséhez Vastagsága változó legvastagabb a gyökércsúcson és a gyökerek eloszlásánál. -pulpa:kocsonyás kötıszövet erek idegek alkotják, van nyirokelvezetése is.a koronai pulpakamrában és a gyökércsatornában helyezkedik el.idıseknél rostban gazdag mert beszőkül a gyökércstaorna.az erek és idgek a foggyökér csúcsán található foramen apicalen kersztül lépnek ki és be. A fogágy szerkezete: Íny,gyökérhártya,cement,,fogmedernyúlvány építi fel +ligamentumok. A,íny:

2 -szabad ínyszél: szorosan simul a foghoz,fogászati szondával elemelhetı.sekély behúzódás válsztja el a feszes ínytıl.általa és a fog által kiéppített barázda az ínybarázda. -feszes íny:erısen tapad az alatta lévı cementhez,csonthártyához. -papilla:a kontaktpont alatti teret tölti ki. B,gyökérhártya:mindazon szövetek amelyek a cement és az alveolosfal közötti teret kitöltik.a gyökérhártyarostok a fog és az alveolus közötti összeköttetést megteremtik. C,cement:az anatómiai gyökeret fedi. D,fogmedernyúlvány: lényegében kettıs csontlemezek, amelyek az állcsont részei.trabekuláris szerkezető.két különbözı szerkezető csont építi fel,köteges és lemezes.benne a fogak gyökereinek megfelelı fogmedrek, melyeket csontsövények válsztanak el. 2B;Pardontális mőtétek: 1Gingivectomia: Az ínytasak mint retenciós hely megszüntetése,az íny anatómiai formájának helyreálítása.depurálás öblögetés elızi meg. Indikáció:szondázási mélység több mint 4mm,szövetszaporulat,fogáttörés nehezítettsége. Kontraindikáció:az egyén kooperációja nem megfelelı,vérzési zavar,syncumar,gyulladás,csonttasak,diabetes,epilepszia Mőszerek:tükör,szonda,csipesz,tasakmélység jelölı mőszer,paradontális szonda,szike,depurátor,kürettkenál,tonogen,kauter,tampon,h2o2 Menete:chlorhexidines öblítés,érzéstelenítés,taskmélység megjelölése,íny lemetszése,eltávolítása,sarjszövet fogkı eltávolítása,ínykontúr korrekció,kötés,postopratív tanácsok.táplálkozás,fájdalomcsillapító,rózsaszínes nyál lehet.1 hét múlva control. 2Lebenyes mőtét: (tasak megszüntetése) Indikáció:4mm-nél mélyebb tasak mely bevezetı kezelésre nem reagál,csonttasakok,implantáció,gyökérresectió. Kontraindikáció:nehéz hozzáférhetıség,ínyhyperplasia Mőszerek:tükör,csipesz,szonda,paradontális szonda,szike,raspatórium,olló,depurátorok,csipesz tőfogó,tő,fonál,tampon,kauter,fizsó,betadin Menete:chlorhexidines öblítés,érzéstelenítés,metszés,lebenyelemelés,lemetszett szövet eltávolítása,fogfelszín tisztítása,simitása,csontfelszín kürettálás,esetleg osteoplastica,lebeny egyesítése,kötés,postoperaív tanácsok. Késıbb varratszedés. 3Mucogingivális mőtéti eljárások: Célja:megfelelı kontúrú és szélességő íny legyen Fajtái: -mucogingivális mőtét:apricalisan elcsúsztatott lebeny,frenulectomia,frenulotomia,lebenyes mőtétek,szabad ínylebeny transzplantáció. -recesszió megállítására szolgáló mőtétek:recesszió fedése,lebenyes mőtét lebenyelcsúsztatással. 3A szájüreg anatómiája és élettani mőködése: Két részre osztható a vestiburum és cavum oris proprium. Vetsibulum:ajak,pofák,foghús,fogak határolják. -gingiva margiális -gingiva propria -mucogingivalis junctio -formix Cavum oris proprium: -palatum durum -palatum molle:-urula -rugale paltinae -foreae palatinae -lingua -prenulum -dentes -tonsilla -gingiva -pharynx -labium -bucca -papilla incisiva

3 NYÁLMIRIGYEK: 1.parotis:fültımirigy:fül elıtt, állkapocs takarásában kivezetı csöve átfúrja a pofaizmot. 2.gl. submandibularis: diónyi, puha, állkapocs alatt helyezkedik el 3. gl. Sublingualis: kisebb, nyelv alatt található, szájüreg elülsı részébe ömlik 4. gl. Radicis linguae: nyál mindig kimossa, ér és idegellátásuk gazdag ÉLETTANA: -beszéd, nyelv, szájpad., ajak, fogak, stb. -táplálkozás-rágás, emésztés -arckarakter kialakításában RÁGÁS: -menete: szájnyitás, szájzárás, protrusio, retrusio, oldalmozgás. A rágóizmok az arc és agykoponya csontjain erednek és a mandibula-n tapadnak. ZÁR: -m. masseter -piterygoideus interna -m. temporalis NYITÁS:-m. pteerygoideus externa -geniohyoideus - m. milohioideus -m. stilohioideus EMÉSZTÉS:a felaprított táplálékot a nyál egyesíti falattá. Fizikai hatása: mosóhatása van. KÉMIAI HATÁS: pufferhatása van, hımérsékleti pufferoló hatása van, baktericid hatás, amiláz bontó enzim. A nyelv alatti vénás rendszer, nem a véna portál rendszerébe hanem a véna cava superior-ba ömlik. 3B. A caries kialakulása, az üregalakítás szabályai és osztályozása Kialakulásának feltételei: baktérium,táplálékmaradvány,fogfelszín,idı Fıleg szénhidrát tartalmú tápanyag megtapadásakor a streptococcus mutans savas közeget teremt, mely bontja a zománc szervetlen állományait. Akkor jön létre fogszuvasodás ha a demineralizáció (ásványi sók kioldása) nagyobb mint a remineralizáció. A folyamat megállíthaó reverzibilis ha még csak elszinezıdés látható. A folyamat a felszínrıl a mélybe terjed, roncsolva a zománcot majd a dentint. OSZTÁLYOZÁSA: 1Lokalizáció szerint:zománc, cement, dentin caries Korona caries: fıleg fiatal korban a fog áttörése után érik a felszínt káros hatások.öntisztulás ezeken a helyeken nincs.rizikós helyek:nehezen tisztítható barázdák,gödröcskék,fogak legnagyobb domborulata és az ínyszél között, approximális felszínek. Zománc caries:csak a zománc érintett Dentin caries: a folyamat eléri a dentint, a kórokozók a dentincsatornába jutnak,önmagában ritkán fordul elı Gyökér caries: ha szabaddá válik a gyökér, fıleg idıskorban a zománc és a gyökércement határán, a folyamat terjedési iránya oldalirányú. Fluorid caries: minden fog carieses 2idıbeli lefolyás szerint: Acut: (caries rapida) fıleg fiatal korban,a zománcon fehér foltok, ezt követi rövid idın belül a réteg teljes szétesése,szuvas üreg benne fehéres pépes massza Idült: (caries tarda) idısebb korban a dentincsatornák szőkebbek, a folyamat lasúbb, a szuvas üreg szárazabb,festékanyag rakódik le. 2Térbeli terjedése szerint: Caries incipiens: ásványi sók hiánya észlelhetı, a zománc még nem szakad meg, a folyamat panaszmentes. Caries superficialis: zománc rétegbe terjed, üregképzıdés, fájdalom ami magától megszőnik, inverzibilis folyamat. Caries media: dentinben képzıdik, üregképzıdés, a dentin még védi a pulpát, hidegre édesre elhúzódó fájdalom. Caries profunda: vékony dentinréteggel fedett pulpa, heves tartós fájdalom. Caries penetrans: a pulpa közvetlenül érintkezik a külvilággal>>pulpagyulladás,elhalás. Primer: zománc, cement felszínén korábban kialakuló caries Secunder: rosszul záró tömés, inlay, korona mellett. Üregalakítás szabályai és osztályozása: Szuvas laesiók osztályozása Black szerint: 1.oszt.:kis és nagyörlık barázdái, gödröcskék, felsı 2-sek, foramen, coecrum

4 2.oszt.:kis és nagyörlık approximális felszínei MO, OD, MOD 3.oszt.:frontfogak approximális felszínei 4.oszt.:frontfogak approximális felszínei +metszıél 5.oszt.:összes fog orális vagy vestibuláris oldala az ínytapadás és a legnagyobb domborulat közötti részen. Nyaki cariessel nem foglalkozik az üreg hasonló az 5. osztályhoz. Black üregalakítási elvei: A;preventív extensió>az üreg határait öntisztuló felszínre terjeszteni(ma már elég mővileg tisztítható felszínre) B;kazettaszerő üreg+retenciók Black üregalakítás menete: 1,szuvas üreg feltárása 2,cavitas határainak megszabályozása 3,dobozforma+makroretenció>ma csak minimális makroretenció 4,jó rálátás biztosítása.ép foganyagot is elvett ha nem látta jól az üreget(ma már maximális foganyag megtartás) 5,maradék pulpaközeli szuvas dentin eltávolítása, zománcszélek ferdére faragása 6,tisztítás, szárítás Adhesiv üregalakítás menete: Nem kell dobozforma,makroretenció, a tömést a savazott zománc mikroretenciója és a primerezett dentin kötıdése tartja.ép foganyagot csak minimálisan veszünk el, zománcot 30 fok ferdére csiszoljuk. 4A Az állcsontok fogeredető gyulladásai és sebészi kezelésük Paradontitis:gyökérhártyán kialakult gyulladások. Acut periapicalis gyulladás:általában pulpitis következménye Oka:pulpaexstirpáció,gyökértömés,magas tömés. Tünet:a fog ráharapásra érzékeny,a fogat a beteg hosszabnak érzi,ellentétes oldalon rág,melegre lüktetı fokozódó kisugárzó fájdalom, alveolus nyálkahártyán pír, nyirokcsomó duzzanat, általános rossz közérzet,hıemelkedés Th.: trepanálás, gyökértömés, resectio, extractio Krónikus periapicalis gyulladás: Oka:pulpitis,akut gyulladás Gyakran észrevétlenül alakul ki gócfertızést is okozhat.a gyökércsúcs körüli csontszerkezet, cementállomány is elpusztulhat.tályog alakulhat ki. Tünet:elszinezıdött fog,nyomásérzékenység ráharapásra,hidegre nem melegre enyhén reagál a fog,granulóma. Th.:extractio+kürettálás,trepanálás,resectio Periostitis:gyökérhártya, csonthártya alá terjedı gyulladás. Oka:akut periapicalis folyamat továbbterjedése. Tünet: 1fázis:acut serosus priostitis. Oedema duzzanat,láz rossz közérzet, nyirokcsomó duzzanat, nyomásérzékenység. Th.:trepanálás vagy extractio 2fázis:tályogképzıdés.a beszőrıdés elemeli a csontról a csonthártyát arcduzzanat+bırpír,általános rossz közérzet, szeptikus láz, kórházi ápolás szükséges Th.:extractio, külsı tályog incisio,párakötés Phlegmone:kötıszöveti réseken át terjed, beolvadási hajlamot nem mutat. Oka.strptococcus Tünet:nagyfokú oedema,távol a dentális góctól,tésztatapintatú duzzanat,fájdalamas,szeptikus láz, elesettség, szájzár Th.:párakötés, feltárás, reoperáció Osteomyelitis:csont egész állományára kiterjedı gyulladás Th.: extractio,borogatás 4BRöntgen-status, panoráma felvételek A betegfelvétel része a teljes rtg státusz készítése a dokumentásió miatt,valamint az estleges eltérések diagnosztikája miatt. 1Periapicalis felvétel:általában 3x4-es, gyerekeknél 2x3-as filmre készül.státuszhoz 11db filmre van szükség. A sugárirány orthoradialis,approximális felszínnel párhuzamos, fogívre merıleges irányú. 11db periapikális felvétel esetén nagyobb a sugárterhelés mint 1db opt felvétel készítése során. Általában a ciesznszky-szabály szerinti szögfelezıs technikát alkalmazzuk.(a for tengelyének és a film tengelyének a szögfelezıjére merıleges a fısugár) Szögek:felsı>metszık-50;szemfog-45;premoláris-40;molaris-35;alsó>metszık-15;szemfog-20;premolaris- 10;molaris-5 2Extraorális felvételek:opt,panoráma,tele rtg

5 OPT:indikált:státusz,orthodontia,fractura,tumor A beteg feje rögzített. A sugárforrás és a film kazettában körbeforog a beteg feje körül. A fogak síkjába esı képletek élesen ábrázolódnak, a többi homályosan. Fontos a jó beállítás. PANORÁMA:nem alkalmazzák olyan gyakran.a sugárforrás a beteg szájában 270 fokos szögben a szájüreg felé bocsát ki sugarat így az agyalapot nem éri sugárzás.a film ívelt kazettában van.csak 1 fogív látható a felvételen. TELE RTG: 18x24cmes filmre készül kazettában.a sugárforrástól a fej másfél méterre van.lágyrésprofil is szükségesyáltalában orthodontiai mérésekhez végzik.opt-vel együtt kérik. 5A A hídkészítés munkafázisai ELİKÉSZÍTÉS:vizsgálat,fogpótlás megtervezése,érzételenítés,szanálás,extractio,tömés,gyökérkezelés ha szükséges,tanulmányi mintavétel,csonkelıkészítés8koronaeltávolítás,csiszolás,csonkfelépítés) MINTAVÉTEL:antagonista,prcíziós lenyomat,viaszharapás,lenyomat fertıtlenítése CSONKVÉDELEM:Ca(OH)2 tartalmú gyógyszeres oldattal a dentincsatorna zárására ideiglenes koronák8technikai,rendelıi) VÁZPRÓBA:mintán>>viaszharapás szükséges minden alkalommal Szájban>>híganfolyó lenyomatanyaggal bepróbáljuk,ha szorul becsiszoljuk,fogszinválasztás természetes fénynél,viszharapás RAGASZTÁS:ellenırzés a mintán,mindenekelıtt a csonkok vitalitásvizsgálata,ellenırzés szájban,megmutatni,csonk tisztítása(h2o2,benzin),csonkszárítás,koronaszárítás,ha kell indirekt pulpasapkázás,izolálás,ragasztás. 5B Amalgámtömés jellemzıi és készítésük Az amalgám higany és más fém keveréke által létrejött hidegötvözet. Gamma1-ezüst higany Gamma2-ón higany Gamma3-sima felszínő tartós Elınye: szájban nem oldódik,térfogatát nem változtatja,kopásálló,rágóerıvel szembeni ellenállása jó Hátránya:jól vezeti a hıt és elektromos áramot,túlérzékenységet válthat ki a higany,nem esztétikus,nem tapad a kemény fogszövethez. Kiszerelései:reszelék+higany(kézi vagy gépi keverés) kapszulás(gépi keverés) Ügyelni:tárolásra(vízoszlop alatt),felhasználásra(higany ne guruljon szét),keverésre(kézzel ne érintsük) Segédkezés:tükör,szonda,csipesz,williams tömı,gömbtömı,heideman-spatula,matrica,ék,bányai féle vattarolni tartó,vattarolni,nyálszívó,nyálkendı,kofferdam,excavator,vajna féle protektor,fúrók,alábéleléshez anyagokmőszerek,amalgámpisztoly,artkulációs papír Menete:1,egész barázdarendszer feltárása 2,cavitas határainak megszabása 3,jó rálátás biztosítása 4,szuvas dentin eltávolítása 5,zománcszélek lefaragása 5-8fokban 6,ürgtisztítás 7,alábélelés 8,amalgám behelyezése 6A A fogágybetegség eredete, kórtana és gyógyítása Paradontitis:gingivitis+tapadásveszteség Oka:baktériumok+fogakon képzıdı depozitumok helyi tényezık.helytelen tömések,rendellenes helyzető fogak általános szervezeti tényezık:hiányállapotok,betegségek Plakknak külön jelentısége van.nem mineralizált,bakteriális depozítum, a fı tömegét baktériumok alkotják. Klinikai tünetei: 1,ínygyulladás,spontán ínyvérzés 2,tasakképzıdés(kórosan kimélyült sulcus)-áltasak:íny duzzanata hozza létre -valódi tasak:paradontium pusztulása 3,csontpusztulás:-horizontális:processum alveolus magassága csökken -verticalis:csontpusztulás ferde lehatású 4,fokozott fogmobilitás

6 5,fogvándorlás 6,tapadásveszteség 7,furkációérintettség Fokozatai: 1.Paradontitis levis: a gyökér koronai harmadánál csotpusztulás, horizontális 2.Paradontitis gravis:gyökér középsı harmadában csontpusztulás, horizontális. 3.Paradontitis complicata:verticalis csontpusztulás. Csontttasak,fogmobilitás. Terápia:bevezetı vagy oki terápia.plakk eltávolítása antiszeptikumok,baktérium eltávolítása,antibiotikumok. Újravizsgálás: további oki vagy mőtéti th. Gondozásbavétel:a betegség újrafellángolásának megakadályozása, plakk-kontroll, depurálás, fluoridálás. 6b Alaptömés, alábélelés és ezek anyagai Célja:pulpa védelme,tömés alátámasztása Követelmény:a cavitás falán jól tapadjon,a tömést jól támassza alá,jó hıszigetelı, a végleges tömést ne károsítsák,esztétikailag megfeleljen, pulpát ne károsítsa,könnyen feldolgozható legyen Cementek: -foszfát:foszforsav tartalmú kevésbé érzékeny a nedvességre -carboxilát:száraz üregbe, kémiailag is köt a fogcementhez dublír:helytelen,sok savat képez,lassan köt nem megfelelı a stabilitása sőrő:helyes,formázható -ZnO-eugenol:védı, gyógyító hatás a pulpára -üvegionomer:kifejezetten alapozásra,fluort tartalmaz. -lakkok:mőgyanták szerves oldószeres oldatai,dentincsatornákat zárják, rossz hıszigetelı -layerek:ca(oh)2-t tartalmaznak.vékony rétegben;sérülékeny. -Ca(OH)2 cementek:dycal,reolit,nem tudja megtámasztani a végleges tömést. -kıcement:infantid-12év alatt -cerment.fémmel megerısített üvegionomercement.kémiailag kötıdik. Izolálás!A folyadék és por tetejét azo9nnal zárni! 7A Az állcsontok cystái és gyógykezelési módozatai Cysta:hámmal bélelt tömlı amely üregét folyadék tölti ki.ez a folyadék általában serosus jellegő, híg, sárga színő.a cysta tartalma másodlagosan fertızıdhet, serosus jellege megváltozik, zavaros vagy gennyes lehet. A cystára jellemzı,hogy állandóan növekszik, a környezetében lévı szövetek a rájuk ható nyomás miatt aetrophizálódnak. A csont elvékonyodik. A fogak gyökerei széttolódnak, koronák egymás felé dılnek. A cysták amíg nem fertızıdnek általában nem okoznak panaszt. A növekedést a belsejükben lévı ozmotikus nyomás okozza. OSZTÁLYOZÁSAI: 1;Fogeredető:cysta periapicalis:gyökércsúcs körüli gyulladás, cysta paradontalis:paradontális gyulladás következtében cysta follicularis:retineált vagy impactált fog körül képzıdik 2;Nem fogeredető: -cysta fissurales:arcnyúlványok egyesülése után visszamaradt hámból -cysta canalis incisivi:gyakori, canalis incisivus hámjából indul ki -cysta madiana:ritka, palatum durum középvonalában a nagymetszık mögött -cysta traumatica:traumás hatásra, tüneteket nem okoz Th.: mőtéti -cystostomia:cystafal egy részének eltávolítása, üreg ürülésének biztosítása.a paradontium egy melléküregévé alakítják át, kiújulhat, nehezen kezelhetı -cystectomia:cysta teljes egészében való eltávolítása, alapos kürettázás. 7B Szilikátok, szilikáttömés készítése és tulajdonságai Manapság már nem használatos. Míg a kompozíciós tömıanyagok meg nem jelentek, egyetlen esztétikus tömıanyagként szerepelt, kedvezı esztétikai tulajdonságai miatt. Kedvezıtlen vegyi hatásai miatt, gondos alábéleléssel is veszélyes a pulpára. A keverıfolyadék foszforsavat tartalmaz és a porral összekeverve 3-8 perc

7 alatt szilárdul meg.a végleges stabilizáció 28 napot vesz igénybe, és ezalatt savat ad le>>pulpaelhalás. 20 éves kor alatt nem ajánlott! 3. és 4. osztályú cavitasba. Keverés: por keverése a folyadékhoz>>gitt sőrőségőre. Mivel a tömés kötés közben nedvességre érzékeny>a fogat a környezetétıl izolálni kell.a tömés felszínét celluloid csíkkal szorítja le az orvos.felszínét egy-két órára speciáls lakkal lehet lefdeni. Felesleg eltávolítása 24 óra múlva ajánlott. 8a A daganatok kialakulása, jellemzıi. A szájüreg jó és rosszindulatú daganatai Daganat: korlátlan, szervezettıl független kóros szövetburjánzás. Oka: -kémiai(oxigénhiány)>nitrozamin -elektromos ingerek tartósan -alkohol -dohányzás -mechanikai:tartósan ható ingerek(pipa>ajakrák) -sugárzó energia:rtg -biológiai:vírusok hajlamosítók(aids,herpes) -belsı tényezık:öröklés hajlama, fejlıdési zavarok, immunológiai tényezık Osztályozásuk: 1,Jóindulatú:típusos sejtek, környezetükbıl élesen elhatárolódnak (tokkal) nem recidivál, nem ad metastazist 2,Rosszindulatú:atípusos sejtek, beolvad, a környezetével összekapaszkodik, recidivál, metastázist ad. Jóindulatú daganatok: 1,papilloma:gyakori jóindulatú hámdaganat,amely többnyire a szájpadon és nyelven fordul elı. Puha tapintatú, környékén esetleg leukoplákiás nyálkahártya található. Th.:mőtét 2,Fibroma:szájnyálkahártya kötıszövetébıl kiinduló daganat.tömött tapintatú, ép nyálkahártyával fedett tumor. Th.:mőtét 3,Epulis: fogmedernyúlvány csonthártyájából vagy gyökérhártyájából kiinduló sarjszövetképzıdés, az interdentalis papillák vestibularis oldalán szokott elhelyezkedni. Terheseknél gyakori. A FOGEREDETŐ állcsontdaganatok általában jóindulatúak. 4,Odontoma:többnyire az állkapocsban a nagyörlık tájékán találhatók. Rosszindulatú daganatok: Carcinoma.hám eredető (szájüregben 90%-ban) Sarcoma.kötıszövet és izom eredető. 1,Csontszarkóma:csontszövet igen lassú lefolyású betegsége, kezdetben csotdestructót okoz, ráterjed a lágyrészekre. 50 év felett alakul ki, felsı állcsontban gyakori. 2,Ajakrák:fıleg az alsó ajkon,dohányzás, ajakrágás, trauma, főszeres ételek miatt.kezdetben nem okoz panaszt. Nehezen gyógyuló sebek szerepelnek az anamnézisben. Késın ad áttétet, de utána gyorsan növekszik. Mőtét>gyakran hiába. 3,Nyelvrák: igen rossz a kórjóslata, gyakori fıleg férfiakon, a nyelvszél középsı harmadában. 4,Szájfenékrák:gyakran leukoplákiához társul 5,Ínyrák:a lágyrészt hamar elpusztítja és ráterjed a csontra 6,Szájpadrák:fıleg lágyszájpad. Hamar áttétet ad orrüregbe és orrmelléküregbe tör be. 7,Melanoma malignum:festékes daganat, szájpadon fordul elı. 8B A betegek és a dolgozók sugárvédelme Rtg sugárzás:ionizáló sugárzás, potenciális veszélyt jelent az élı szervezetre. Dolgozó:távolsági sugárvédelem-4 méter;fısugár irányába soha ne álljunk;nem tarthatja a filmet;áramtalanítás,védıfal;külön helyiség(10cmes fal,1mm ólom) Páciens: -szomatikus:aluminium lemez a diafragma elıtt, a lágysugarak kiszőrésére,bırterhelést csökkenti -genetikai:védıpajzs,hosszútubus,filmtartó eszköz, védıkötény(90%át a szórt sugárnak felfogja),beállításexponálás,elıhívás A rtg sugárzás biológiai hatásai: -direkt:molekulák kötései szétesnek, új kötések a molekulán belül és a molekulák között -indirekt:oxigénnel és vízzel szabadgyököket képez

8 -celluláris vagy genetikai:sejtmagváltozás>kromoszómaváltozás>mutációk -szomatikus:ivarsejteken kívüli összes szöveti elváltozás 9A a fertıtlenítı szerek és a sterilezı eljárások alkalmazása a fogászatban A fertıtlenítés olyan eljárások összesége amelyekkel a környezetben elıforduló kórokozók számát csökkentjük.(elpusztítjuk vagy fertızıképességüket csökkentjük) Módszerei: -fizikai:kifızés,gız,uv-sugár(germicid) -kémiai:oldat vagy spray,gáz -kombinált:hı+vegyi+mechanikai KÉMIAI FERTİTLENÍTÉS: -klór:baktericid,virucid hatás(neomagnol1-2%-os>mőszer;hypo>felületfertıtlenítı) -jód:baktericid,virucid,fungicid. Betadine>nyálkahártya,kézfertıtlenítı -alkohol: baktericid,virucid,fungicid. haemosol,dodesept -aldehid:baktericid,virucid,fungicid,sporocid. Predental, desipren-spray, metasept. -tenzid:baktericid, virucid, fungicid. Dodercana-s Fertıtlenítés menete:áztatás, fertıtlenítés, öblítés, szárítás. STERILIZÁLÁS: Az az eljárás amelynek során eltávolítjuk, elpusztítjuk az összes mikroorganizmust és nyugvó formáikat is. A fertıtlenítés legmagasabb foka. Fizikai:hıkezelés,gamma sugár Kémiai: gáz(etilén-o2 gáz),oldat(fledesin,billman jód) Mechanikai:szőrés Hı: -hılégsterilizátor:a vizet vonja el a mikroorganizmusoktól -nedves hı:autokláv! Vízpárával(textília,üveg,fém) Antimikrobális oldat: billman jód,2 fázisú gludesin Menete.elıkezelés(áztatás,elıfertıtlenítés);tisztítás;szárítás;csomagolás;sterilizálás 9B Rögzített fogpótlások anyagai Elvárások:egyszerő technológiával, jól alakítható legyen, a rágóerıt derormálódás nélkül el kell bírnia.esztétikuas, fogakhoz hasonló, a szájüregben lévı fizikai és kémiai hatás nem okoz elváltozást az anyagszerkezeten, ne korrodálódjon, ne legyen mérgezı hatása. Ezen elvárásoknak ritkán felel meg egyetlen anyag ezért a fogpótlások többféle anyag kombinációjából készülnek.anyguk szerint: fémek, kerámiai anyagok, mőanyagok. FÉMEK: Arany: önmagában túlságosan lágy ezért ötvözik. Ötvözetként rezet vagy ezüstöt használnak. Az aranyötvözet szilárdsági mutatója az arany és az ötvözı anyag arányától függ. Platina-arany:puha, közepesen kemény, extrakemény Takarékarany:50-68% arany, 5-10% palládium+más anyagok. Fıbb jellemzıi:könnyen alakítható, korróziónak ellenáll, rágóerınek ellenáll, hidegmegmunkálás és öntés is, nem allergizál, drága! Mindenféle fogmő készíthetı belıle. Ezüst-palládium:ezüst+palládium+más anyagok. Tartalmazhat: réz,arany, króm, nikkel. Tulajdonságai hasonlóak az aranyötvözethez; minden fogmő készíthetı belıle. Ma már nem nagyon használatos. FOGÁSZATI ÖTVÖZETEK: Nikkel-króm:7%nikkel, 15-20%króm+más anyag Tulajdonságai:nehéz megmunkálni, magas olvadáspont, kopásállóság, szilárdság, hıvezetı képesség megfelelı, pontos öntvény, kerámiával jól kapcsolódik, kerámia leplezéső rögzített fogmővekhez. Acél:vas+nikkel+króm+szén Ma már alig használják. Az öntvény nem pontos, zsugorodik, sok felületi hibája van. PORCELÁN Fogászati kerámiák.elırgyártott porcelán mőfogak, egyénileg készített porcelán ill. porcelánnal leplezett fogpótlás. Összetevıi:40%kaolin, 20-30%földpát+25-40%kvarc. Az alapösszetevıket por formájában vízzel keverik, az így kapott képlékeny anyagot 1000fokon égetik. Jellemzıi:nagyfokú tömörség, porozitásmentesség, keménység, kémiai hatásokkal szemben ellenálló, csillogó fehér opálos szín, a kialakított formát ırzi, viszonylag merev. Speciális kályhában vákuumban égetik.

9 Típusai: 1,szilikát-kerámia (hagyományos) 2,oxid-kerámia (implantátumok) 3,oxidmentes-kerámia 4,üveg-kerámia (öntéssel préseléssel formálják) MŐANYAG AKRILÁTOK Olyan szerves makromolekulákból álló anyagok, amelyeket mővi úton állítanak elı. Monomerek összekapcsolódva térhálós nagymolekulákat alkotnak. Pmma.: (polimetilmetakrilát) fogmőveknél leggyakrabban használt akrilát. Alkalmazása:alplemezként, mőfog, fémbıl készült hidak és koronák leplezésére, ideiglenes híd vagy korona, javítóanyag, implantátum (kemény szövetek pótlására) Jellemzıi: szilárdsága kisebb a porcelánénál, kémiai fizikai hatásokkal szemben ellenálló, egyszerően alakítható. Metakrilsavmetilészterbıl polimerizációval állítják elı, por és folyadék összekeverésébıl egy masszát kapunk. Az akrilátporhoz festékanyagot adagolnak. Önkötı akrilát:por+folyadék Keverése.vizeshomok-szálhúzódás-tésztaszerően gyúrható-5-10 perc múlva megkeményedik Alkalmazása:protézis,koronák javítására, csapos mőcsonk, fémbetétek mintázására. Öntıakrilát: por és folyadék tejfölsőrőre keverve mintába formába öntik vízfürdıbe teszik. Akrilát fog termoplasztikus eljárás Leolezése:por+folyadék szín:festett porok Puhán maradó akrilát: lágyítókat tartalmaz. A végtermék gumiszerően rugalmas, a felvett formát megırzi. Hamar tönkremegy. 10A A fogászati munkahelyek egészségtana, nosocomiális fertızések A fogászaton ambuláns betegellátás folyik, ahol fertızı betegek is megjelennek, úgy, hogy ezt nem tudják vagy tudják de nem közlik azt az orvossal.ezért a kezelések során úgy járunk el helyesen ha minden beteget lehetséges fertızıforrásnak tekintünk és a higiénés szabályokat betartjuk. Nosocomiális fertızés vagy iatrogén fertızés egészségügyi ellátás következtében jön létre. Asepsis: a mikroorganizmusokat a szervezettıl távoltartjuk Antisepsis: olyan vegyszeres eljárás amellyel a test felületérıl a kórokozókat elpusztítjuk. Fertızés okai: -objektív:a beteg kora, zsúfolt korszerőtlen berendezés, diagnosztika és terápia széleskörősége, beavatkozás hosszú idıtartama, kevés ápoló -szubjektív: ismerethiány, hanyagság Fogászati fertızések: 1 bakteriális: -gennykeltı baktériumok:nem steril mőszer, nem fertıtlenített kéz.források:kerr-tő és gyökérkezelı eszközök -anaerob spórás fertızés:elégtelen sterilezés során -gümıkóros fertızések:beteg, technikus, személyzet fertızıdhet. Védıruha, lenyomatfertıtlenítés. Ma már nem gyakori. 2vírusfertızés: cseppfertızés útján terjedık, herpesz, hepatitis-b, aids. Védıruha, lenyomatfertıtlenítés, védıoltás. Aspetikus betegellátás: fertıtlenítés, sterilezés, azemélyi higiéne, szennyes és tiszta textília kezelése,szemét hulladék helyes kezelése, rovar rágcsálóirtás. 10B direkt, indirekt pulpasapkázás jelentısége, anyagai, munkafolyamata Jelentısége:a pulpa életbentartása. Indirekt pulpasapkázás:ha vékony, de ép dentinfal választja el a pulpától a carieses üreget, hyperaemia vagy vagy rövid ideje fennálló spontán fájdalom esetén. Gyógyhatású anyag kerül a pulpára. Ca(OH)2, ZnO-engenol tartalmú. Esetleg antibiotikum. Cementtel, ideiglenes tömıanyaggal fedjük vagy véglegessel. Direkt pulpasapkázás: a pulpaőr megnyílt, az anyagot erre helyezzük nyomásmentesen. Szuvas részek eltávolítása, pulpavérzés csillapítása, cavitas tisztítása,nyálrekesz izolálás. ZnO-engenol tartalmú cement több idıre. Eszközök fúrók fertıtlenítése fontos! Kartonra feljegyezni ½ év múlva rtg kontroll, és érzésvizsgálat. 11A Kézfertıtlenítés és kézápolás a fogászati munkaterületen Higiénés kézfertıtlenítés szükséges:asepsist igénylı ténykedés elıtt, szennyezı tevékenység után.

10 Fázisai: 1,fertıtlenítés(bradoman, ultrasol) 2,kézmosás(szappan, folyóvíz) 3,kézszárítás (papírtörölközı) Sebészi kézfertıtlenítés: könyékig kell! Fázisai:1,kézmosás (folyó melegvíz szappan körömkefe) 2,öblítés(folyó meleg víz ujjaktól a könyök felé follyon) 3,fertıtlenítés(dodesept,bradosept) 4,utóöblítés, szárítás(alkoholos szereket hagyjuk rászáradni a többi lemosható) Kézápolás: rövid, lakkmentes körmök, savas vagy semleges kézápoló krém. 11B Szájüregi rosszindulatú daganatos betegek lelki támogatása és komplex kezelése Orvos gyógyít a család háttértámogatásával. Stressz lelki trauma elviselése. Bátorítás, szeretet, támogatás, empátia. Elnyomott érzelem>>deprsszió. Családon belül optimista álláspont kialakítása. Teljes elszigeteltség megszüntetése. Fájdalommal, csalódással megküzdeni. Élni akarás! Félelem leküzdése! Jövıkép! Érintés fontossága! Felgyógyulás:test és lélek kezelése, pszichológiai is, csoportfoglalkozás-gyógyult és beteg együtt. Komplex kezelésük: khemoterápia, cytostatikumok, sugárkezelés, sebészi kezelés, és ezekkel szorosan együtt a pszichológiai kezelés. 12A A gyermekek helyes táplálása a fogazat fejlıdése, a fogszuvasodás megelızése Helyes táplálkozás:az ételek minıségi összetétele és fizikai állapota biztosítja a fejlıdı szervezet számára, a fogak számára is a szükséges anyagokat és megkívánja a rágást ami a fogazat fejlıdésének fontos ingere. 1, A táplálék a szájban a fogakon és környezetében kifejtett hatása, felszívódás elıtt: a hatást befolyásolja a táplálék összetétele(kémiai), valamint állaga. 2, Tápanyagok felszívódása utáni hatás: a táplálék fogáttörés elıtti hatásai intrauterin életben érvényesülnek az anyai szervezeten keresztül. A terhes anya táplálkozása legyen. Fehérjében gazdag,a,d,c,b vitaminban gazdag, ásványi anyagokban gazdag, rostdús. A fogazat szempontjából fontosabb a megszületett csecsemı helyes táplálása. Minimum 4-6 hóig szoptasson. Elınye: immunrendszert erısíti, erısíti a rágóizmot, pszichés kapcsolat, tápanyag összetételét optimálisan tartalmazza, steril, folyadékbevitel is fedezve, táplálékallergiák megelızhetık. Pohárból kanállal etessük! Cukormentes tea ne szoktassuk édes ízre. Víz, natúr gyümölcslé. Fehérjedús táplálás szerepe a csontosodásban fogak fejlıdésében. Mészsók: Ca,Mg, P >>fog kemény állagának jó állapota. Nyomelem: fluorid,fe Zn sav elleni védıhatással szemben. Caries szempontjából: Szénhidrátok:fermentáló savat képeznek. Ne édességgel jutalmazzuk ne nassoljon. Fıétkezés után édesség, fogmosás. Zsírok: bevonó, védıhatásuk kedvezıen befolyásolja a caries kialakulását. Orthodontiai szempontból fontos a rágás: tisztítja a fogakat és az ínyszélt, csökkenti a plakkot, rágóizmok erısödnek, fogazat fejlıdésének ingere. 12B Munkavédelmi elıírások a fogászatban 1,Mechanikai sérülések:elesés, leeseés, éles hegyes mőszerek. 2, Kémiai:vegyszerek maró hatása, védıkesztyő, bırrıl szembıl bı vízzel kiöblíteni! 3,Áramütés,égés:sterilizáláskor Fertızésveszély:minden beteget fertızıforrásnak tekintünk. Arcmaszk, védıszemüveg, gumikesztyő, védıruha. Véres beavatkozásokat lehetıleg külön helyiségben. 13A a gyorsfordulatú fúrógépek. A különbözı fordulatszámú kézidarabok és fertıtlenítésük 1,Kézidarbok:elektromos árammal illetve levegınyomással meghajtott fúrógépeknél a forgómozgást kézdarabok segítségével visszük át a fúrást végzı (rotáló) mőszerekre. Különbözı kezeléseknél beavatkozásoknál különbözı a kézidarabok optimális fordulatszáma. Egyenesdarab: kisebb mozgásszabadság, elınye azonban, hogy nagy erıt lehet kifejteni, nincs kimozdulás, garantált tengelybefúrás. Használható:frontfogak preparálásánál, csiszolásnál, leggyakrabban protetikai munkák korrekciójára.

11 Könyökdarab:a kézidarab feje a markolattal szöget zár be. Nagyobb mozgásszabadság, segítségével a fogak olyan felszínei is elérhetık amik a közvetlen rálátás elıtt rejtve vannak.(csiszolás, üregpreparálás) 2Gyorsfordulatú fúrógépek: Turbina:a fúrót rögzítı rotor vagy a nagynyomású levegı által létrehozott légpárnán vagy golyóscsapágyakon forog. Különbözı fordulatszámúak:a, revolutio/m-normál (kék) b,300-lassító(zöld) c, gyorsító(piros) Tisztántartás fertıtlenítés karbantartás:használat után alkoholos letörlés (60%os izopropil); kézidarabok többsége sterilizálható hılégben vagy etilénoxidban. Karbantartás:olajozás-megfelelı olajjal. 13B A szájnyálkahártya betegségei és kezekési eljárásai 1APHTÁK:szájnyálkahártya ismeretlen erdető, fájdalmas, recidiváló fekélyei: -kis aphta:2-4mm ovális vagy kerek sekély fekélyek, melyek alját fehér-szürkés hártya borítja, piros udvar övezi. Egyszerre 1-5fekély van jelen. 1-2hét alatt gyógyul. -nagy aphta:súlyosabb kórkép. 1-3cm nagy, mélybe terjedı, fıleg az ajkakra, lágyszájpadra lokalizálódó fekélyek. Egyesével fordulnak elı hetek, hónapok alatt gyógyul. -herpetiform ulceráció: csoportosen, nagy számban elıforduló(akár 100 is), apró 1-2 mmes fájdalmas fekélyek. Th.:általános tüneti:chlorhexidines öblögetés, tetracylin vízben oldva öblögetésre, szteroid. 2CANDIDIASIS: Oka: a szervezet és a gomba közötti egyensúlyi állapot felborul. Hajlamosít: csecsemıkor, terhesség, diabetes mellékhatása, AIDS, AB, protézis Klinikai formái: Acut: -soor:nyálkahártyán fehér tejfölszerő foltok, felszínrıl letörölhetık, azt követıen pontszerő vérzést mutató terület marad vissza. -akut atrophiás: nyálkahártyán vöröses fájdalmatlan foltok a nyelv foltosan depapillált. Krónikus: -krónikus atrophiás:fogsorviselıknél gyakori, nyálkahártya vörös, esetleg hyperplasiás ajakzuggyulladással társul. -candida leukoplakia:leukoplakiához hasonló fehér folt esetleg erosiv területtel. Th.:Nistatin tbl., canesten kenıcs, chlorhexidines öblögetés, fogsor tisztántartása, betegséget kiváltó gyógyszer szedésének abbahagyása. 3HERPESZ SIMPLEX: Primer: -gingivostomatitis herpetica:2-6 éveseknél, de felnıtteknél is. Tünet: szájnyálkahártya vörös azon hólyagok amik felrepednek, fekély sárgás lepedékkel, vörös udvarral, elesett, lázas, nyirokcsomóduzzanat, fájdalom, ínygyulladás, duzzanat, napig tart, hegesedés nélkül gyógyul. Th.: antisepticus öblögetés, acyclovir tabletta Secunder: -herpes simplex: égı érzés a nyálkahártyán, 24 óra múlva hólyag ami felszakad és fájdalmas erosio marad vissza, pörkképzıdés marad az ajkon. Th.: acyclovir tabletta+kenıcs 4ANUG-gingivostamatitis ulcerosa Oka: rossz szájhigiéne, dohányzás, rossz általános állapot, stressz, plakkretenciós terület. Tünet: 1 kezdeti stádium: hirtelen kezdet, spontán ínyvérzés, fájdalom, szájszag, fokozott nyálfolyás, necrosis az interdentalis pupilla csúcsán, papilla csúcsa lecsapott, szürkés-sárgás álhártyás fekélyek, gyulladt udvarral. 2elırehaladott: nyaki nyirokcsomó duzzanat, láz, rossz közérzet, kontakz fekélyek, csontdeformitás, ínyrecessio, interdentális kráterképzıdés. Th.: necroticus szövet, fogkı eltávolítása, klion, H2O2 öblögetés, chlorhexidin. 14A Alginátok, stencek, rézgyőrős lenyomatok 1Alginát:algákból nyert alginsav, mely vízben oldhatatlan. Kémiai úton vízoldékonnyá teszik és töltelékanyaggal látják el. Ezeket a kémiai folyamat befolyásolására illetve ízanyagként keverik az alapanyaghoz. Por formájában kerül forgalomba, víz hozzáadásával készítjük a lenyomatot. Mintavétel után nagy víztartalmú géllé alakul mely szabad levegın tárolva zsugorodik perc múlva kell kiönteni a mintát.

12 Alkalmazása:szituásiós,antagonista lenyomathoz, protézishez, tanulmányi mintavételhez, fogfehérítı sinhez. 2Stencek:kompozíciós termoplasztikus lenyomatanyagok, hı hatására a viaszhoz hasonlóan viselkedik, de szilárdsága és képlékenysége megfelel a lenyomatanygoktól elvárhatóknak. Tartalmaz:gyantákat, növényi állati ásványi vagy szintetikus. Rugalmasítót, lágyítót, töltelékanyagot, színezıanyagot. Ezek a kerr- masszák. Használatuk manapság háttérbe szorult. Győrős lenyomatokhoz és funkciós szélhez használták. 3Rézgyőrős lenyomat:precíziós lenyomat 1, rézgyőrő kiválasztása, beszabása a csonkra, lenyomatanyag győrőbe helyezése, csonkra való felnyomása 2, merev lenyomatanyaggal szituációs lenyomatvétel, győrők az alaplenyomatban vannak. 14B Ortodonciai rendellenességek, fogszabályozás célja Célja:a normális növekedés és fejlıdés feltételeinek biztosítása, a funkció és forma helyreállítása. Kezelési módszerek: 1,megelızés 2,izomgyakorlat 3,fogszabályozó készülékkel 4,sebészi és fogszabályozó módszerek Anomáliák csoportosítása:dentális, dantoalveolaris, szkeletális HARAPÁSI ELTÉRÉSEK: 1,Egész fogívet érintı: -mélyharapás:metszıfog túlharapása nagyobb -prognathia:maxilla elıretolódott frontfogak elıreállnak -progenia:mandibulatúlnövekedés(bulldogharapás) -mikrogenia:mandibula fejletlen(madárarc) 2,Segmentumokat érintı: -protrusió:a frontfogak elıredıltek -retrusió:csak a frontfogak hátradıltek -keresztharapás:felsı fog vagy fogak az alsó fogak mögé haranak -nyitottharapás:záróhelyzetben egyes fogak között nincs érintkezés 3,Egyes fogakat érintı: -ectopia:fogsorból kiszorul egy fog (fıleg 13;25 utoljára elıtörı fogak) -retentio:akadály nélkül nincs áttörés -impactio:elıtörési akadály van -egy fog keresztharapása -traumás occlusio:keresztharapás, torlódott fogazat esetén. ANGLE OSZTÁLYOZÁS: A hatosok találkozása alapján, az állcsontok meziodisztális viszonya. A felsı 6-os állandó helyen van. A harapási eltéréseket a mandibula helyzeti eltérései okozzák. Angle1:-normocclusio.alsó és felsı fogív meziodisztális viszonya normális. Más fogaknál eltérés lehet. Angle2:-distocclusio.(hátraharapás)mandibula hátrább van a normálisnál. 2/1. Szájlégzık:gótikus szájpad, felsı metszık elıreállnak, keskeny fogív 2/2. Orrlégzık: felsı metszık befelé dılnek, vagy az egyesek befelé a kettesek kifelé Angle3:-mesioocclusio: a mandibula elırharap 15A Az ásványi anyagok, a fluor jelentısége a fogazat fejlıdése szempontjából. Fluor profilaxis lényege, folyamata -Ca;Mg;P : fog csontosodásának, kemény állományának fejlıdése -Fluor : a fogzománcba fluorapatit formájában beépülı fluor fokozza a zománc ellenállását, a szénhidrátbontás során keletkezı savakkal szemben. -D-vitamin : hiánya mészanyagcsere zavara>>zománchypoplasia, alveoláris csont képzıdési zavara. -C-vitamin : hiány esetén csontszerkezeti hibák, fejlıdés elmaradása, nyálkahártyavérzés Fluor profilaxis Lényege, folyamata:a zománcot felépítı hidroxilapatitból a hidroxilionokat kiváltva fluorapatit jön létre. Hatásai: -mineralizációs:ca beépülés -krisztalizáció:hidroxilionokat fluorionok helyettesítik

13 -strukturális hatás:szervetlen kristályok és szerves matrix közötti kapcsolat erısítése hidrogénhidak létrehozásával. -morphológiai hatás: fogak alakja változik- általában simább felszín, kevesebb retenciós hely Fluor bevihetı endogén és exogén úton: Endogén(szisztémás):ivóvíz fluorozása,konyhasó dúsítása, tabletta, tej fluorizálása Exogén(localis):fluoros fogkrémek, fluorid zselé, fluoros lakkok,ecsetelık, zsájöblögetık, glassionomer cement alkalmazása. 15B a fogeltávolítás indikációi, az asszisztens feladata fogeltávolítás közben és után A fogeltávolítás pontos betegvizsgálat,trg,esetleg laborvizsgálatok elızik meg. Figyelembe kell venni a beteg általános állapotás,alpbetegségét. Mint mőtétnek vannak javallatai és ellenjavalletai. Indikáció: -feltétlen:periostitis, phlegmone -relatív: góc, buxált, protetikai, orthodontiai, panaszt okozó impactalt fog Kontraindikáció: beteg általános állapota rossz, szájgyulladás, szájfertızések Asszisztens teendıi: Beteg tájékoztatása, hogy mi történik vele, alapbetegség, érzékenység, gyógyszerek kikérdezése, rögzítése aláírása, evett-e, beteg elhelyezése, ruhájának védelme, fej rögzítése, mőszerek elıkészítése, beteg figyelése beavatkozás közben. Beteg tájékozatása:foghúzás helyét ne piszkálja, öblögesse, szívogassa, véralvadékot hagyja benne, gondos szájhigiéne, zsibbadás ideje alatt ne egyen, nehéz fizikai munkát ne végezzen, ne hajoljon, ne napozzon ne ússzon, 10 perc múlva köpje ki a tampont, vérzés duzzanat láz esetén vissza kell jönni. 16A A fogorvosi rendelı gépei és berendezési tárgyai 1,Fogorvosi kezelıszék:alkalmas legyen az ülvedolgozásra, háttámlája vékony, karfa alá férjen be az orvos lába, mindkét oldalon kézzal vagy lábbal irányítható 4 funkciós beállítás. 2Fogorvosi görgıs szék:orvos és asszisztens részére is teleszkópos, a helyzetváltoztatás felállás nélkül lehetséges 3Kezelıegység:mőtılámpa, mőszerasztal, mikromotorok vagy légmotorok, köpıcsésze, puszter, nyálszívó, exhaustor+szőrı, Uh depurátor, elektromos érzésvizsgáló, fotopolimerizációs lámpa, elektrokauter, homokfúvó 4Falkaros rtg készülék:ólomkötény, gallér 5Bútorzat: megfelelı magasságú sima felszínő, könnyen tisztítható, szekrények éas pormentesen záródó fiókos rendszer 6,mosdók mosogatók:külön kézmosó és mőszermosó,adagolótartályok, papírtörölközı tartó. 7, badellák:fedeles kivehetı tartályú lábbal nyitható 8, amalgámkeverı 9, sterilizátorok:hılég, autokláv 10,adminisztrációs asztal.fakkok az iratoknak 11,számítógép 12,egyéb:óra, diszkóp, ambuballon,,rrmérı, fonendoszkóp,sürgısségi táska 16B Fogászati implantáció Implantológia: a szervezetbe mesterséges anyag beültetése, természetes szövetek, testrészek pótlására. A fogbeültetés: az a módszer, amellyel az állcsontokba vagy állcsontokra megfelelı formájú idegen anyagot ültetünk. Indikált: száj anatómiai adottságai jók, beteg általános állapota jó, megfelelı szájhigiéne IMPLANTÁTUMOK Elvárások:szövetbarát legyen, csont és íny hézag nélkül képes legyen ránıni, teherbíró legyen a ráható erıkkel szemben, a rögzítendı fogmővet megfelelıen rögzítse Anyaga:kerámia, titán, kobalt, króm, molibdén Formája:csavar, cilinder, penge, tő (olyan legyen, hogy bírja a fogmőre ható terhelést, a szájba nyúló része pedig alkalmas legyen a fogmő rögzítésére) Rögzítés szempontjából:subperiostealis, enossealis Részei:endostruktúra-csontba Mesostruktúra-nyaki rész Suprastruktúra-szájba nyúló rész

14 Mőtét menete: 1.fázisú:endo-és mesostructura egyben a csontfészekbe a nyaki részt körbevarrják. Fertızıveszélyes! 2.fázisú:endostructura a csontfészekben, csontgyógyulás után a meso-és a suprastruktúra behelyezése Gyógyulás után tényleges mintavétel. Innen a rögzített fogpótlások alaplépéseit követjük. Mőtét eszközei:általános sebészeti eszközök, vízhőtéses fúrók, implantációs készlet(implantátum, csontfúró, segédeszközök a behelyezéshez, alkatrészek. 17A A lenyomatok fajtái Lenyomatvétel:az az eljárás, amellyel elkészítjük a szájképletek negatív mását. A lenyomatvételi eljárások oszthatók aszerint, hogy milyen célból vagy milyen anyaggal készül a mintavétel. 1, szimációs vagy tanulmányi minta:dokumentálás, tanulmányozás, elemzés céljából vett minta. Általában algináttal készítjük. 2,precíziós lenyomat: fogakon készített fogmő készítése céljából vett minta. Alap+szilikon 3, funkciós lenyomat: állcsontoknak csak azokat a részeit mintázzák le amelyekre a protézis alaplemeze ráfektethetı anélkül, hogy a lágyrészek mozgását zavarná. Funkciós lenyomatkanállal vesszük. (egyéni kanál) 17B Stomatitis ulcerosa és kezelése Oka: rossz szájhigiéne, dohányzás, stressz, plakkretenciós terület, rossz általános állapot, betegség, életkor(elsısorban fiataloknál), télen gyakoribb 1.Stádium:hirtelen kezdet, spontán ínyvérzés, fájdalom, fokozott nyálfolyás, szájszag, papilla duzzanata, gyulladása, papilla csúcsi nekrózisa, szürkés sárgás álhártyás fekélyek, körülötte gyulladt udvar, papilla csúcsa lecsapott. 2.Stádium:kontakt fekélyek nyelven és orcanyálkahártyán, regionális nyirokcsomó duzzanata, láz, rossz közérzet, csontdeformitás, ínyrecessió, interdentális kráterképzıdés Th.: H2O2 öblögetés, chlorhexidines, fogkı eltávolítása, necrotikus szövet eltávolítása, klion tabletta, kliostom kenıcs, C és B vitamin. 18A Fogpótlási munkák eszközei Rögzített fogmővekhez: csiszolók, csapok-fkg, radix anker, parapulpális Kivehetı fogmővekhez: lenyomatkanalak, gumicsésze, keverıspatula, visz, bunsen égı, viaszkés, frézerek, rézgyőrők, koronaolló (rézgyőrő, lemezkorona szélének alakítására), karamponfogó(drótlecsípés, kapocshajlítás), koronalevevı, mintázóspatula direkt inlay formázására, fogszínkulcsok, artikulátor, pisztoly és kanál a keverıs lenyomatokhoz, intraorális kamera, számítógép, CAD-CAM 18B Általános betegségek, fertızı gyermekbetegségek, vérképzırendszeri megbetegedések, endokrin betegségek szájtünetei. Praecancerosus állapotok 1, Gyermekkori fertızı betegségek szájtünetei: -bárányhimlı: lappangási idı után kiütések a száj, a torok, garaton, melyek késıbb aphtákká válnak. -diphteria: szürkésfehér lepedék a torkon és a garaton, fekélyek -kanyaró: 3. napon jelennek meg a koplik-foltok: alsó premolarisokkal szemben a rágófelszín magasságában gombostőfejnyi fehér, piros udvarral körülvett képletek -mumpsz: a bucca nyálkahártyán vörös foltok -rubeola: kiütés a lágyszájpadon -skarlát: a nyelv kezdetben fehér lepedékkel fedett, késıbb duzzadt vörös(málnanyelv) 2, Más betegségek: -anaemia: nyálkahártya halványsárga, nyelvégés, fekélyek, glossitis, ulceráció, leukoplakia, szájzuggyulladás alakulhat ki. -leukaemia: gingivitis ulcerosa, candidiasis, herpes, gingiovitis>ínyvérzés>fekélyek, halvány nyálkahártya, ínyhyperplasia, petechiák -AIDS: gyakoriak a gombás, bakteriális és fertızı megbetegedések. Candidiasis, gingivitis ulcerosa,herpes, súlyos paradontosis kaposi szarkóma:lilás-kékes folt a szájpad hátsó-oldalsó részén vagy gingiván, mely növekszik majd kifekélyesedik. Hajas leukoplakia: nyelv oldalán vagy alsó felszínén lévı fehér elváltozás, mely gyakran candidával felülfertızıdik.

15 -szifilisz: vörös, akár filléres nagyságú göbcse, ami fájdalmatlan tömött infiltátrum marad. Környéki nyirokcsomó duzzanat, elváltozásokat fehéres szürkés lepedék fedi -diabetes: szájszárazság gyakori, vérzészavar, fogágy fokozott pusztulása esetleg fogágytályog, nehezen gyógyuló sebek, fekélyek, gyakori a candidiasis, fokozott hajlam a fertızésekre -C-vitamin hiány: SKORBUT, gyulladt oedemás vérzı íny, fogágypusztulás PRAECANCEROSUS ÁLLAPOTOK Olyan általános állapot (betegség), amelyben a rák kialakulásának kockázata jelentısen megnövekedett. 1,syphilis: nyelvhám elvékonyodása, sorvadása, papillák elvesztése 2, vashiányos anaemia: szájnyálkahártya atrophiájához vezet 3, leukoplakia: olyan fehét színő nyálkahártya elváltozás, amely nem sorolható be sehova máshová. Fehéres, sárgás tömött tapintatú, le nem kaparható, száraz, elszarusodott hámmal fedett. 4, lichen oris: ismeretlen eredető általános krónikus bır és nyálkahártya betegség, leggyakrabban a buccalis nyálkahártyán, fehéres szürkés jégvirág rajzolatú, különbözı fajtái vannak. 5, leukokeratosis nikotina palati: fıleg dohányosoknál elıforduló krónikus gyulladás a szájpadon, apró mozaikszerően elhelyezkedı fehér kiemelkedı képletek, melynek közepén behúzódott piros pont látható. 6, cheilitis chronicus actinica: nap, hı okozta ajakgyulladás 7, corum cutanum: fájdalmatlan elszarusodott barnás elváltozás 8, neavus pigmentosus: hegek fekélyek sebek 9, erythroplakia: élesen körülírt, bársonyos, vöröses színő elváltozás. 60 év felett. 19A Rotáló mőszerek A forgómőszereket turbinába, egyenes-,könyökdarabba téve használjuk. -egyenes darab: nagy erıkifejtésre képes, de korlátozott mozgás -könyökdarab: nagyobb mozgásszabadsága van -turbina:normál /m kék; gyorsító: /m piros; lassú:300/m zöld; laminált motor Fúrók,marók:acél(dentinben), vídia(zománc,dentin), gyémént(zománc), korund; gömb, fissura, tojás, kúp, körte, fordított kúp, cilinder, malomkı, torpedó, tő, láng Gyémánt: fehér(10mm), sárga(20mm), piros(40mm), kék( mm), zöld(140mm), fekete(180mm) Rendelés:1anyag, 2mőszernyél hosszúság, 3forma, 4fogazattság,szemcsenagyság, 5munkavégméret tizedmmben Tisztántartás: acél>>nem sterilezhetı,tisztítás, elıáztatás, dendia, kefélés Vídia>>H2O2-t nem szereti, sterilezhetı Gyémánt>>sterilizálható Secudrill>>korróziómentes Dürr id 220>>fúrók töményen Solikont>>sebészi eszközök 3-5%-os (aldehid mentes) 19B Etika, egészségügyi etika fogalma, alapvetı kérdései, titoktartási kötelezettség értelmezése Etika: a görög ethoszból származik, jelentése. Szokás, illem, hagyomány. Filozófiai jellegő tudomány, erkölcsfilozófia, azaz illemtan. Jelent világnézetet, bölcseletet, életfelfogást. Az emberi cselekvés helyes és helytelen voltának a tudománya. Egészségügyi etika: Az orvoslás fejlıdésével alakultak ki, az orvosetika elvei. A Hippokratészi eskü jellemzıje a tudományos magalapozottság és az eskü normáinak betartása. Alapelvei: szakmai tudás-etikus magatartás, etikátlan a szakmai irigység és féltékenység, az orvoslás hivatás, rendelın kívül is köteleséggel jár-nem szabad ártani, titoktartás kötelezı. Etika az egészségügyben: 1, munkacsoportok etikája: az orvos nem egyedül végzi a feladatait, hanem munkacsoportok gyógyítanak 2, mindennaposak a negatív erkölcsi megnyilvánulások, féltékenység..stb 3, a nıvér munkája közben a beteg nem a munka tárgya, hanem ápolásra szoruló, kiszolgáltatott, aggódó ember Fontos a nıvér-nıvér, nıvér-orvos, nıvér-beteg kapcsolat helyes kialakítása, a szakmai illetékességek határainak felállítása. Etikett az egészségügyben: minden emberre vonatkoznak Az egészségügy dolgozó hivatása gyakorlása közben legyen ápolt, pontos, gondozott. Külsı, köszönés, megszólítás, munkaruha, kitőzı. Amilyen tisztelettel viseltetünk a beteg iránt, olyan megbecsülést kapunk mi is.

16 Titoktartás : a titok olyan tény, melynek megırzéséhez egy közösség vagy az egyén érdeke főzıdik. Orvosi titok: amely a mőködés során a beteggel kapcsolatban az orvos tudomására jut. 1, szigorúan vett orvosi adatok 2, az anamnézis ténye orvosi titok 3, egyéb adatok: család, érzelmi élet, vallás, politikai nézet A titok megırzése a beteg személyiségi jogainak a tiszteletbentartása. Titoktartás feloldása: közegészségügyi okból: -vérbaj esetén a partnerek ismertetése -AIDS- tudományos cél -bőnelkövetés -bizonyítási célból- bíróság A titoktartás a beteg halála utáni idıre is kiterjeszthetı. 20A rögzített és kivehetı fogszabályozó készülékek, az asszisztensnı feladatai fogszabályozó rendelésen A fogszabályozási kezelések egik módszere fogszabályozó készülékekkel történik. Alkalmazás szerint: kivehetı, rögzített készülék(multiband) Kivehetı készülékek: A páciensek többnyire éjszaka viselik, alkalmazható egyaránt az alsó vagy felsı fogívben vagy fogívre egyszerre. Elınyei:minden fogat bekapcsol az elırendszerbe> linguálisan, palatinálisan felfekszik, megfelel a biológiai követelményeknek, aktiválása, ellenırzése kevés idıt igényel, tisztántartása egyszerő, esztétikailag nem zavaró>éjszakai viselés, sokféle eltérésre alkalmazható Hátránya: páciens aktív közremőködése szükséges, kezelési idı hosszabb, nehezebben szokták meg, rövid, apró fogakon nehezen ül meg, testes elmozdítás nem lehetséges velük. Részei: -aktív lemez: tágítócsavar vagy csavarok vannak beépítve -passzív lemez: tágítócsavar nincs beépítve. A fogelmozdítást a segédrugókkal, harapásemelıvel vagy elıreharaptató sánccal éri el. -funkciós készülék: mindkét fogívre egyszerre hatnak Rögzített készülékek: Győrők vagy ragasztott zárak révén a fogakon fixálva vannak, a páciens állandóan viseli. Elınyei: nem függ a beteg közremőködésétıl, erı nagysága és iránya pontosan adagolható, testes elmozdítás, aktív kezelés rövidebb idı Hátránya: nehéz tisztántartás, esztétikailag hátrányos, behelyezése, aktiválása hosszabb idıt igényel, alkalmazása nagy gyakorlatot és szakértelmet igényel. 1, localis rögzített készülék: helyfenntartók, diasthemazárók, ferdesík 2, multiband készülékek: minden fogra amelyet az erırenszerbe be kívántak kapcsolni, acélgyőrőt cementezetek. A győrőkön rögzülnek a különbözı típusú zárak, amelyek az ívek tartását s ezáltal az erıátvitelt szolgálják. Mára teret hódított a közvetlen ragasztásos technika: győrők helyett csak az ívet tartó zárakat ragasztjuk. Alap. MB. technikák: 1, ikerív: két párhuzamosan elhelyezett drótív, az oldalfogak táján egy tubusban rögzülnek, amely a hatos buccalis zárjába illeszkedik. Elsısorban frontfogak rendellenességeire. 2, élív: téglalapátmetszető rugalmas ív tengelykorrekcióra 3, vékony drótos rendszer: vékony de igen rugalmas drótívek melyeken finom hajlatok vannak a fogelmozdítás errıforrásaként. 20B Fiatalkorú paradontitis Olyan fogágybetegség amelyben az alveoláris csontpusztulás legalább két fogat érint. -anaerob baktériumok okozzák, öröklött tényezık, immundefektus, actinobacillus a plakkban, 11-13éves korban kezdıdik, nıkön gyakoribb, szimmetrikusan érinti a metszıket, 6-os fogakat, íny normál küllemő lehet, fogkı, plakk, kezelésre jól reagál, egészséges serdülık és fiatal felnıttek betegsége, gyors progresszió, vertikális tasakok, nagyfokú fogágypusztulás, tejfogakat nem érinti. 21A Fémes anyagok, nemes és nem nemes fémek, fémötvözetek alkalmazása a fogászatban

17 Elvárások: egyszerő technológiával jól alakítható legyen, a rágóerıt deformálódás nélkül el kell bírnia, esztétikus, fogakhoz hasonló, a szájüregben kémiai és fizikai hatás nem okoz elváltozást az anyagszerkezeten, ne korrodálódjon, ne legyen mérgezı hatása. Ezen elvárásoknak ritkán felel meg egyetlen anyag, ezért a fogpótlások többféle anyag kombinációjából készülnek. Anyaguk szerint:fémek, kerámiai anyagok, mőanyagok FÉMEK általában ötvözet formájában Arany: önmagában túlságosan lágy ezért ötvözik, ötvözetként rezet vagy ezüstöt használnak. Az aranyötvözet szilárdsági mutatója az arany és az ötvözı anyag arányától függ. Platina-arany: puha, közepesen kemény, extrakemény Takarékarany: 50-60% arany, 5-10% palládium+más anyagok Fıbb jellemzıi: könnyen alakítható, korróziónak ellenáll, rágóerınek ellenáll, hidegmegmunkálás és öntés is, nem allergizál, drága, minden fogmő készíthetı belıle. Ezüst-palládium: ezüst, palládium, más anyagok Tartalmazhat: réz, arany, króm, nikkel Tulajdonságai hasonlóak az aranyötvözetekhez, minden fogmő készíthetı belıle. FOGÁSZATI ÖTVÖZETEK öntési technológiával Kobalt-króm: 60% kobalt+30% króm+ más anyag Tulajdonságai: magas olvadáspont, kemény, kopásálló, nem korrodálódik, vázasított részleges fogpótláshoz használjuk. Nikkel-króm: 70% nikkel+15-20%króm+ más anyag Tulajdonságai:nehéz megmunkálni, magas olvadáspont, kopásállóság, szilárdság, hıvezetı-képesség megfelelı, pontos öntvény, kerámiával jól kapcsolódik, kerámia leplezéső rögzített fogmővekhez. 21B Az egészségügyi szolgáltatásban résztvevık etikai kérdései, hivatás, szakmai kötelességek, önállóság, személyiség tisztelete Fogorvos : beteg egészségének védelme, beteg szükségletét kielégíteni, sürgısségi ellátás nem tagadható meg, kezelés megkezdésekor a folytatást csak kivételes okból tagadhatja meg, de akkor is gondoskodnia kell a további kezelésérıl, titoktartás mely kiterjed a személyzetre is, a személyzet munkájáért is az orvos felelıs, konzíliumot kérhet, részt kell vennie az egészségnevelésben, prevencióban, viselkedése foglalkozásán túl is hivatásának tiszteletét segítse elı, folyamatos tanulás, szakértelem szintentartása, kollégák segítése, megfelelı kapcsolat kialakítása. Egyéb: várakozás, kivételezés, elfogadhatatlan hangnem egyéb. Nıvér: orvossal egymást kiegészítve a betegellátásban, csak írásbeli megbízás alapján dolgozhat, nıvér-nıvér kapcsolat, tanuló egyedül nem dolgozhat. 22A Nem fémes anyagok alkalmazása a fogászatban PORCELÁN Fogászati kerámiák-elıregyártott porcelán mőfogak, egyénileg készült porcelán illetve porcelánnal leplezett fogpótlások( önálló korona, köpeny korona, inlay illetve fémre leplezett kerámia) Összetevıi: 40%kaolin+20-30%földpát+25-40%kvarc Az alapösszetevıket por formájában vízzel keverik az így kapott képlékeny anyagot 1000fokon égetik. Jellemzıi: nagyfokú tömörség, porozitásmentesség, keménység, kémiai hatásokkal szemben ellenálló, csillogó, fehér, opálos szín, a kialakított formát ırzi, viszonylag merev Tipusai: szilikát kerámia, oxid kerámia, oxidmentes kerámia, üveg kerámia MŐANYAGOK AKRILÁTOK Olyan szerves makromolekulákból álló anyagok, amelyeket mővi úton állítanak elı, monomerek összekapcsolódva térhálós nagymolekulákat alkotnak. PMMA akrilát(polimetilmetakrilát) fogmőveknél leggyakrabban használt mőanyag. Alkalmazása: alaplemezként, mőfog, fémbıl készült hidak és koronák leplezésére, ideiglenes híd vagy korona, javítóanyag, implantátum(kemény szövetek pótlására) Jellemzıi: szilárdsága kisebb a porcelánénál, kémiai fizikai hatásokkal ellenálló, egyszerően alakítható és megmunkálható Metakrilsavmetilészterbıl polimerizációval állítják elı. Por és folyadék összekeverésébıl egy masszát kapunk, gyúrható. Polimerizáció. Az akrilátporhoz festékanyagot adagolnak. Önkötı akrilát: por+folyadék, fehér vagy rózsaszín

18 Keverése: vizeshomok-szálhúzódás-tésztaszerően gyúrható-5-10perc múlva megkeményedik Alkalmazása: protézis, koronák javítására, csapos mőcsonk, fémbetétek mintázására Öntöakrilát: por és folyadék, tejfölszerőre keverve-mintába, formába öntik, vízfürdı. Akrilát fog, termoplasztikus eljárás Puhán maradó akrilát: lágyítókat tartalmaz, a végtermék gumiszerően rugalmas, a felvett formát megırzi, hamar tönkremegy, fogsoralábélelésre alkalmas de ma már inkább addíciós szilikon. 22B Röntgen, sötétkamra, a film kidolgozásának szakaszai. Alsó és felsı fogak priapicális felvételei A rtg film elıhívása sötétkamrában történik. Elvárások a sötétkamrával szemben: tiszta legyen, hımérséklet 32 foknál ne legyen több, fénybiztos, belülrıl zárható, külsı jelzıfény, speciális halogénizzók szőrıvel, külön száraz és nedvesblokk, idıjelzı óra Filmkidolgozás szakaszai Kézi:elıhívás, öblítés, fixálás, mosás, szárítás. A hívóban rávetülı fénynél nézzük a filmet, a fixálóból nem rakható vissza a hívóba, a hívó kicsapja a fixírt, elıhívás közben a filmet mozgatjuk, fixálásnál áttetszı fényben nézhetı. Automata: megrövidíti az elıhívási idıt, kisebb hibalehetıség, kisebb helyigény Periapicalis felvételek: Szögfelezı vagy párhuzamos technika alkalmazásával. A felvételeken látható a fog és agyökércsúcs. A film elhelyezése: a film a fog mögött, a film széle az occlusalis felszínen kb 55mm-rel érjen túl, a vizsgálandó fog a film közepére essen, lehetıleg filmtartóval rögzítse a beteg. A sugárirány orthoradialis: approximális felszínnel párhuzamos, fogívre merıleges irányú Szögek: Felsı: Alsó: Metszık: +50 Metszık: -15 Szemfog: +45 Szemfog: -20 Premoláris: +40 Premoláris: -10 Moláris: +35 Moláris: -5 23A Sebellátás és sebgyógyulás a szájüregben Seb: sebészi (zúzott, metszett, vágott), traumás (általában zúzott), szövetek folytonosságának megszakadása. Sebgyógyulás: -elsıdleges: seb nem fertızıdött, kevés szövet roncsolódott, kis mennyiségő sarjszövet elég a gyógyuláshoz -másodlagos: seb fertızıdött, nagyobb,mértékő szövetroncsolódás Sebellátás: vérzésnek megfelelı vérzéscsillapítás, sutura vagy szövetragasztás, elhalt vagy súlyosan roncsolt szövetek eltávolítása, éles csontszélek, csontszilánkok lemetszése, egyenes, sima sebszél kialakítására törekszünk -elsıdleges sebzárás: varrattal -másodlagos sebzárás: üreges, fertızött seb széleit nem varrjuk össze teljesen 23B Intraorális röntgenfilm. Az elıhívás és az expozíciós idı helyes összefüggései A röntgenfilm felvételek készítésére alkalmas fényérzékeny anyag, mely gyárilag csomagolt. Rétegei:középen celluloid lemez, két oldalán kötıréteg, majd zselatinrétegbe ágyazott ezüstbromid és ezüstjodid szemcsék, védıréteg. A filmet fekete papírlap védi a kétoldalán, hátoldalán vékony ólomlemez, mindez mőanyag tokban, melynek sarkai legömbölytettek, kiemelkedés található az oldaliság beállítása végett. A mőanyag tasak elzárja a röntgen filmet a nedvességtıl és a fénytıl. Száraz, hővös helyen kell tartani ólomdobozban. Típusai: -periapicalis:3x4 cm felnıtt, 2x3 cm gyerek -szárnyasfilm: 2,5x5 cm füles, koronák láthatók rajta, alsó és felsı is alkalmazása: paradontológiai vizsgálat, caries, tömés ellenörzése -ráharapásos: 5x7 cm alkalmazása: nyálkı, cysta, imlantátum, retinealt fog, tumor, foghiány

19 A felhasznált film nagy érzékenységő /gyors film/ > csökken az expozíciós idı, erısítıernyıt használva is, uv érték növelésével nagyobb a filmen a feketedés >csökken az expozíciós idı Az expozíciós idı helytelen megválasztásával alul vagy túlexponálás lehet. Túlexponálás: rövidebb ideig hívjuk elı vagy a kész filmet világosítjuk. Alulexponálás: hosszabb ideig hívjuk elı. 24A Esztétikus, rögzített fogpótlások. A kivehetı fogpótlások korrekciója, törésének javítása Fogpótlásnak nevezzük azokat az eszközöket, amelyeket a hiányzó fogak pótlására készítenek és helyeznek a szájba. Csoportosításuk: csak fogak által hordozott, fogak és fogatlan állcsontrészletek által hordozott, fogatlan állcsontok által hordozott. A rögzített fogpótlások dentális megtámasztásúak, cementtel rögzítik a fogakhoz. A rájuk ható terhelést ugyanúgy átviszik az állcsontokra, mint a természetes fogak és a szájüregben is akkora helyet foglalnak, mint a természetes fogak. BETÉT(inlay): fém+kerámia vagy kompozit vagy arany A cavitas falai párhuzamosak vagy a rágófelszín felé szélesednek. -kerámiabetét: a laborban a gipszcsonkról tőzálló másolatot készítenek és ebbe az üregbe tömködik bele a kerámia alapanyagot. Kemencében kiégetik. A tömködés és égetés több rétegben történik. A betétrıl a tőzálló anyagot lehomokfújják és a gipszmintán küldik. -kompozit betét: elınye: savmaratással szorosabb kapcsolat jön létre a foganyag és inlay között. -direkt: a speciális kompozitot a fog üregében fénnyel polimerizáljuk. A cavitast folyadékkal kezeljük,hogy kivehetı legyen az inlay. Rétegesen készül, polírozni kell. -indirekt: anatómiai, antagonista és viszmintavétel >> mintára készítik el az inlayt. BORÍTÓKORONA Az a fogmő, amellyel a lecsiszolt fog klinikai koronáját beborítjuk. Lehet teljes vagy részleges. Precíziós, antagonista és visz mintavétel kell hozzá. A leplezett fém borítókoronát be kell próbálni leplezés elıtt Jacket- korona: csak kerámia, csak önálló koronaként. Akrilát : ma már végleges rögzített fogpótlásra nem alkalmazzuk GYÖKÉRCSAPOS FOGMŐ Abban az esetben, ha a klinikai korona sérülése olyan mértékő, hogy csak a megfelelıen gyökértömött gyökér felhasználásával. -Richmond- korona: a gyökércsap és a borítókoronához hasonló rész egy darabból áll, ezt helyezik az elıkészített gyökérbe. Ma már ritkán alkalmazzák. - csapos mőcsonk: csap és mőcsonk egyben, második fázisban készül el a borítókorona. HÍD Hiányzó fogak pótlására szolgál. A fogmő a hiányt határoló fogakon nyugszik, esetleg implantátumokon. A terhelést az állcsontokra viszi át és nem foglal nagyobb helyet, mint a természetes fogak. Részei: hídhorgony, hídtest Szabadvégő híd: az örlıfogakon alámosható hídtesteket készítenek, frontokon orálisan csak érintik az ínyt. Antagonista, precíziós mintavétel és viasz kell hozzá. Lehet mőanyag vagy kerámialeplezéső. Vázpróba alkalmával választjuk ki a fogszínt. Lehet : osztott híd, inlayben támaszkodó híd vagy maryland híd PROTÉZISJAVÍTÁS 1, deabitus esetén: fogsorviselési tilalom, korrekció 2, törésjavítás: ha összeilleszthetık a darbok mintavétel nélkül küldjük a technikushoz, ha nem illesztehık össze akkor mintavétel algináttal protézissel együtt és mintavétel új fogsorhoz. 3, fogbepótlás: ha a fog alaplemez darbjával törik ki akkor mintavételprotézissel antagonista lenyomat és viasz, ha alaplemez nélkül törik ki a fog akkor mintavétel nélkül, extractót követıen. 4, kapocsjavítás: az öntöttkapocs nem javítható, drótkapocsnál mintavétel protézissel együtt 5, alábélelés: folyékony szilikonnal, protézissel együtt 24B Koronafelvételek, ráharapásos és állcsontfelvételek

20 Koronafelvétel:2x3, 3x4, 2,5x5 cm-es filmre, Cieszinszky szabálytól eltérünk. Szárnyas filmre készülnek, magunk is készíthetünk szárnyat. A felvételen a maxilla és a mandibula oldalsó fogai ábrázolódnak, koronai harmaduk. Látható: approximális caries, secunder caries, túlérı tömés, fogkı, alveoláris csont, fogak záródási viszonya, othoradiális sugárirány Tubus: a vizszintessel 5-10 fokkal kisebb, a fısugár a rágósíkra párhuzamos Ráharapásos: 5x7 cm-es filmet használunk. A beteg a filmet a száj zárásával rögzíti. Behelyezhetjük a filmet hosszában és keresztben is. Frontok és oldalsó fogak területén is egyaránt alkalmazható. Elülsı, oldalsó, teljes. Alkalmazása: számfölötti, retinealt, impactalt, radix, idegentest, nyálkı, cysta, tumor, fractura Állcsontfelvételek:extraorális felvételi tipus Filmméret: 9x13, 13x18, 18x24 A fókusz-film távolság nagy. A film kazettában van. Tárgy felıl a rétegei: alumínium, filc, erısítıernyı, film, erısítıernyı, filc, ólom. 95%-ban felelıs a képalkotásért, 5%-ban a rtg sugár. Az erısítıernyın fényfelvillanások jönnek létre: scintilláció. Az erısítırnyı az expozíciót csökkenti. -koponyafelvételek: pa-koponya, oldalirányú, tele, opt -indikált: cysta, törés, tumor, fogazati anomáliák, szájsebészeti, rendszerbetegségek -mandibula: kivetített mandibulaszár, funkciós izületi felvétel 25A a fogászati dokumentáció hagyományos és korszerő formái. Az asszisztensnı kommunikációs és adminisztrációs új páciens fogdása és gondozott beteg esetén Hagyományos dokumentáció: -betegkarton vagy kezelési lap: beteg személyi adatai, státusz, kezelések, kezelési terv, vizsgálatok és azok eredménye -betegnapló: dátummal a kezelt betegek sorszámozva, kezelés beírása, beteg adatai -betegberendelı füzet: zsúfoltság elkerülésére( óra, név, tervezett beavatkozás) Korszerő adminisztráció: számítógépes program, beteg adatai, státusz, kezelési terv, kezelés, számlázás, rvg felvétel rögzítésére, fogtechnikai munkalap, vény nyomtatható, betegrendelés, MEP felé az adatok továbbíthatók Asszisztens feladatai: -új páciens fogadása esetén: köszöntés, bemutatkozás, személyi adatok felvétele, státuszfelvétel, kartonfelvétel, elvégzett beavatkozás rávezetése, betegnapló kitöltése, kezelési lap, sz.e. vizsgálatkérı lap kitöltése, idıpont megbeszélés, számítógépes adatbevitel -gondozott beteg esetén: karton kikeresése, betegnapló kitöltése, kezelési lap kitöltése, idıpont megbeszélés, számítógépes adatbevitel 25B A nyálmirigyek, nyáltermelés, nyálmirigyek betegségei glandula parotis-felsı 6-osnál nyílik a szájüregbe, fültımirigy glandula submandibularis- 2 oldalt az állkapocs alatt, állkapocs alatti glandula sublinguális- a nyelv alatt középen, nyelv alatti glandula radicis lingual- nyál mindig kimossa Ezek váladékainak összessége a nyál. Betegségeik: -nyálkı: leggyakrabban a glandula submandibularis kivezetı csövében alakul ki. Elzáródás esetén a nyálmirigy fájdalmasan duzzadt, ami fıleg étkezés elıtt jelentkezik. -nyálmirigygyulladás: akut: parotisban fordul elı, egyéb betegség szövıdményeként, a nyálválasztás csökken krónikus: állandó nyálmirigyduzzanat, érzékeny -sjögren szindróma: oka>>ismeretlen, klimaxnál jelentkezik, nyálkahártya elszarusodása, szárazsága, ízületi gyulladás részjelensége -nyálmirigydaganat: jóindulatú: fájdalmatlan, körülírtan fejlıdik rosszindulatú: gyors növekedés, alaphoz kötött, arcidegbénulás, fıleg parotisdaganat. 26A a fogak és a szuvasodás elhelyezkedésének jelölési módjai A pontos diagnózis megkívánja a fogfelszín jelölését is. -mesio: közép felé esı

A fogszabályozó kezelés alapjai

A fogszabályozó kezelés alapjai A fogszabályozó kezelés alapjai A fogszabályozás célja a helytelenül álló fogak és a rendellenes helyzetű vagy aránytalan, esetleg nem megfelelő méretű állcsontok gyógyítása, szabályozása; valamint a dentoalveolaris

Részletesebben

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007

Radiológia jegyzet. Radiológia Jegyzet 2007 Radiológia Jegyzet 2007 1 Bevezetı: Rtg sugárzás: - -egyenes irányban terjed, sugárforrástól gömbszerően - -terjedéséhez nem kell semmilyen közeg - -terjedési sebessége vákuumban a fénysebesség - -elhajlik

Részletesebben

Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei

Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei Ajak és szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei Ajakhasadék, szájpadhasadék a kezelés és a gondozás alapelvei A magyarországi Hasadék Centrumok, az Országos Archasadék Munkacsoport egyetértése

Részletesebben

életmód melléklete 2012. ősz Egészségére váljék! Fiatalo(sa)k, egészségesek és sportosak Ingyenes szakorvosi tanácsadás

életmód melléklete 2012. ősz Egészségére váljék! Fiatalo(sa)k, egészségesek és sportosak Ingyenes szakorvosi tanácsadás A Budaörsi Napló életmód melléklete 2012. ősz Egészségére váljék! Fiatalo(sa)k, egészségesek és sportosak Ingyenes szakorvosi tanácsadás adás A tartalomból A tartalomból 4. oldal Dr. Sandil Anita az egészséges

Részletesebben

A KÖZÚTI VESZÉLYES ANYAG SZÁLLÍTÁSI BALESETEK FELSZÁMOLÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS ESZKÖZEI 1. BEVEZETÉS

A KÖZÚTI VESZÉLYES ANYAG SZÁLLÍTÁSI BALESETEK FELSZÁMOLÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS ESZKÖZEI 1. BEVEZETÉS A KÖZÚTI VESZÉLYES ANYAG SZÁLLÍTÁSI BALESETEK FELSZÁMOLÁSÁNAK ELMÉLETE ÉS ESZKÖZEI 1. BEVEZETÉS A veszélyes anyagok szállításával, tárolásával kapcsolatos balesetek számának növekedése egyre komolyabb

Részletesebben

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl)

VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E. (fordítás angol nyelvrıl) VITAMIN B-17 ANYAGCSERE-TERÁPIA K É Z I KÖ N Y V E (fordítás angol nyelvrıl) Kiadta a Worldwithoutcancer Organisation UK. ( A Világ Rák Nélkül alapítvány, Egyesült Királyság ) Kérdéseivel forduljon a kiadóhoz

Részletesebben

Betegtájékoztató. Táplálkozási tanácsok gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek

Betegtájékoztató. Táplálkozási tanácsok gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek Betegtájékoztató Táplálkozási tanácsok gyulladásos bélbetegségekben szenvedôknek Betegtájékoztató Tartalom 1. Bevezetés 3 2. Az emésztôrendszer mûködése 4 3. Táplálkozás Crohn betegségben és colitis ulcerosában

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277

H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2010. évi 104. szám 15277 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról (1. módosított változat) Készítette: a

Részletesebben

Segítség! Egészség! Hasznos tanácsok homeopátiás monoterápiához.

Segítség! Egészség! Hasznos tanácsok homeopátiás monoterápiához. Segítség! Egészség! Hasznos tanácsok homeopátiás monoterápiához. 2 A homeopátiáról, illetve a készítményekről az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat bővebben: ingyenes orvosi tanácsadó szolgálat, nem emeltdíjas

Részletesebben

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk?

Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) Mi a hidrokultúra és miért is jó az nekünk? Hidrokultúrás növénytermesztés A-tól Z-ig (1) A sorozat célja elsısorban ismeretterjesztı jellegő. A világ mezıgazdasági fejlıdése mérföldes léptekkel halad elıre, miközben mi szőkebb környezetünkben egyhelyben

Részletesebben

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve

A myeloma multiplex. Nemzetközi Myeloma Alapítvány. A csontvelő rákos megbetegedése. A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Nemzetközi Myeloma Alapítvány A myeloma multiplex A csontvelő rákos megbetegedése A gyógymód megtalálása életek javítása Betegek kézikönyve Kiadta a Nemzetközi Myeloma Alapítvány (IMF) Nemzetközi Myeloma

Részletesebben

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás

9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás 9.A A villamos áram hatásai Élettani hatás Sorolja fel a villamos áram hatásait! Fejtse ki részletesen az áram emberi ideg- és izomrendszerre vonatkozó élettani hatásait! Mutassa be az áramütés mértékét

Részletesebben

T h e D e n t a l C o m p a n y. SIRONA KÉZIDARABOK A GYAKORLATBAN Minden mûvelethez a megfelelõ eszköz.

T h e D e n t a l C o m p a n y. SIRONA KÉZIDARABOK A GYAKORLATBAN Minden mûvelethez a megfelelõ eszköz. CAD/CAM RENDSZEREK KÉZIDARABOK HIGIÉNIAI RENDSZEREK KEZELŐEGYSÉGEK RÖNTGEN RENDSZEREK SIRONA KÉZIDARABOK A GYAKORLATBAN Minden mûvelethez a megfelelõ eszköz. T h e D e n t a l C o m p a n y A Sirona kézidarabok

Részletesebben

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei

A felületes phlebitis kezelési lehetısségei 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A felületes phlebitis kezelési lehetısségei Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A felületes phlebitises beteg kezelése attól függ, hogy melyik rendelıbe kopogtat be: ha belgyógyászhoz fordul,

Részletesebben

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK

Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Sör-, pálinka-, szesz-, és élesztıgyártás Összeállította és írta: Dr. Csanádi József SZTE MK Bevezetés Az alkohol-tartalmú italok története az idıszámítás elıtti korokban kezdıdött. Az ember régen felismerte,

Részletesebben

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN

EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN VÉDŐNŐ XXI. évfolyam 1. szám melléklete Szerző: Helik Gabriella Szerkesztő: Csordás Ágnes EGÉSZSÉGES TÁPLÁLÁS GYERMEKKORBAN GYERMEKKORBAN MEGELŐZHETŐ FELNŐTTKORI MEGBETEGEDÉSEK Impresszum A kiadvány a

Részletesebben

Onkologia. O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény?

Onkologia. O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény? Onkologia O11O0001 Adott gén promotere hipermetilált mi lesz a következmény? semmi, mert a promoterrész nem íródik át a gén átírása gátolt a gén átírása fokozott mennyiségő fehérjéhez vezet a kérdés csak

Részletesebben

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18.

A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai. Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika. 18. A máj, az epehólyag és az epeutak károsodásai Fehér János Erdôs László Horváth Imre Juhász Ferenc Lengyel Gabriella Morvai Veronika 18. fejezet Általános rész A máj a legnagyobb mirigyes szervünk, súlya

Részletesebben

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére

Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Betegtájékoztató Irányelvek és táplálkozási útmutató májbetegek részére Táplálkozás és étrend májcirrhosisban és egyéb idült májbetegségekben Tudományos tanácsadó Prof. Dr. Mathias Plauth Klinik für Innere

Részletesebben

További tájékoztatásokért Olvasson le

További tájékoztatásokért Olvasson le További tájékoztatásokért Olvasson le 2 Tartalomjegyzék 1. A Homelight epilátor bemutatása... 6 1.1. A tartós szőrtelenítés a Homelight epilátorral... 7 1.2. A szőrtelenítések megtervezése... 9 1.3. A

Részletesebben

A dialízis kezelés alapjai

A dialízis kezelés alapjai Szerkesztette Karátson András, Csiky Botond és Ladányi Erzsébet A dialízis kezelés alapjai Szerkesztette Karátson András, Csiky Botond és Ladányi Erzsébet A dialízis kezelés alapjai (az orvosi kifejezések

Részletesebben

A természetgyógyászat kézikönyve

A természetgyógyászat kézikönyve A természetgyógyászat kézikönyve A Achillea niülefolium: 1. Cickafark élelmiszerek valós állapotát, de gyakran értékes tápanyagok lebomlásához és a szer- Acidózis: mindazon jelenségek összessége, vezet

Részletesebben

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek

Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek 1 1. Az égés és a tőz fogalma. Különbségek és jellegzetességek Az égés legáltalánosabb értelemben oxidáció (tőzvédelmi szempontból a levegı oxigénjével történı egyesülés). Minden tőz égés, de nem minden

Részletesebben

Fókuszban az anyatej. Fel k é s z ü l é s a sz o p tat á s r a. XXI. évfolyam 2. szám melléklete VÉDO NO

Fókuszban az anyatej. Fel k é s z ü l é s a sz o p tat á s r a. XXI. évfolyam 2. szám melléklete VÉDO NO VÉDO NO XXI. évfolyam 2. szám melléklete Szerző: Gitidiszné Gyetván Krisztina Hartung Vilmosné Fókuszban az anyatej Szerkesztő: Csordás Ágnes Fel k é s z ü l é s a sz o p tat á s r a várandósság alatt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

Simon István Ágoston

Simon István Ágoston A gyógytestnevelés tantárgy vizsgálata az új típusú tanár diák kapcsolatrendszerben Doktori értekezés Simon István Ágoston Semmelweis Egyetem Nevelés- és Sporttudományok Doktori Iskola (Sport és Társadalomtudomány)

Részletesebben

Ùtmutató az ajak- és szájpadhasadékos gyermekek szoptatásához

Ùtmutató az ajak- és szájpadhasadékos gyermekek szoptatásához Jav-Lasst-HU/hetedik.qxd 6/1/03 13:56 Page 1 K é r l e k, l é g y e g y k i s t ü r e l e m m e l Ùtmutató az ajak- és szájpadhasadékos gyermekek szoptatásához Jav-Lasst-HU/hetedik.qxd 6/1/03 13:56 Page

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL

BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL BETEGTÁJÉKOZTATÓ A PAJZSMIRIGY GÖBÖS ELVÁLTOZÁSÁRÓL Mi az a göbös golyva? A golyva (vagy struma) a pajzsmirigy megnagyobbodását jelenti. A göb a pajzsmirigy körülírt szerkezeti eltérése, egy csomó. Leginkábba

Részletesebben

Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy

Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy Köszönet Dr. Pálos Istvánnak, Dr. Simoncsics Péternek, Dr. Eıry Ajándoknak, és kínai mestereimnek, akiknek a munkái révén betekintést nyerhettem egy különleges világba. 2000 . Temesvári Gabriella ÖT ELEM

Részletesebben