PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL"

Átírás

1 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs Bizottság Debrecen március 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szakindítási kérelem indoklása, a képzési kapacitás bemutatása 5 III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 15 IV. A képzés személyi feltételei 50 Intézményvezetői szándéknyilatkozat Oktatói nyilatkozatok V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 170 Intézményvezetői nyilatkozat a kapacitásokról MELLÉKLETEK 177 Intézményi tanács támogató javaslata Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás Felhasználói kapcsolatok és vélemények Oktatói nyilatkozatok 2

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; DEBRECENI EGYETEM 4010 DEBRECEN EGYETEM TÉR Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése valamint a 3. Az indítandó alapszak megnevezése PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése KÖZGAZDÁSZ PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAKON 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése PÉNZÜGY SZÁMVITEL 6. A képzési idő; a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma félév: 6 félév kredit: 180 kredit az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma 2040 tanóra + egyéni felkészülés 3360 óra, összesen 5400 óra. a szakmai gyakorlat időtartama és jellege. 2*1 hét képzési helyen végzett szakmai gyakorlat és projektmunka(esettanulmány) 7. A szak indításának tervezett időpontja (figyelembe véve az engedélyezési eljárás időtartamát) SZEPTEMBER 1. (2006/2007 tanév) 8. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása 3

4 Dr. Bács Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető 9. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása DEBRECEN, MÁRCIUS Dr. Nagy János Rektor 10. Az adatlap mellékletei; Az intézményi tanács támogató javaslata Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás (A szaklétesítési beadvány MAB által támogatott változata alapján közzétett OM dokumentum.) Összetett dokumentum esetén az általános részt és az adott szakra vonatkozó sajátos követelményeket leíró részt is kérjük csatolni. Felhasználói kapcsolatok és vélemények (azon képzések esetében, ahol a felhasználói szféra jól azonosítható) II. A szakindítási kérelem indoklása A képzési kapacitás bemutatása A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították a Debreceni Református Kollégiumot, amely századokon át a magyar oktatás és kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan kiemelkedő szerepet játszott. A 136 éves hagyományokra visszatekintő debreceni agrár- és gazdasági felsőoktatás története a Debreceni felsőbb Gazdasági 4

5 Tanintézet, majd később a Debreceni M.KIR. Gazdasági Akadémia, mint a debreceni agrárfelsőoktatás jogelőd intézménye már a századfordulón zászlajára tűzte azt, hogy az "üzemtan, a közgazdaságtan, a gazdasági számviteltan, a gazdasági közigazgatástan és jogismeret, valamint a kereskedelemtan" nélkülözhetetlen eszközök a szakemberek oktatásában. A korabeli feljegyzések szerint az üzemtan benne a jószágrendezés- jószágkezelés - és becsléstan, az agrárpolitika, gazdasági statisztika, gazdasági közigazgatástan és a jogismeret, az ügyviteltan és a számviteltan tananyaga tudományos és oktatási szempontból is megállta helyét, és kisebb nagyobb módosításokkal 1944-ig érvényben volt. A százéves múltra visszatekintő gazdasági képzés mindmáig erőssége az intézménynek. Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar célja, hogy sokoldalúan képzett, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező, kreatív gondolkodással felvértezett szakembereket képezzünk a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és általában a gazdaság, a szakigazgatás, szolgáltatás, oktatás, kutatás területeire. Az elmúlt években karunk vezetése rendkívül rugalmasan és dinamikusan reagált a társadalmigazdasági környezet változásaira, amit a hallgatói jelentkezések és létszám növekedése, a képzési profil szélesítése, a munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodás, illetve az oktatás színvonalának megőrzése jellemez. Az elmúlt időszakban intézményünk okatatási-képzési rendszere jelentősen változott: új szakokat akkreditáltattunk, teljessé vált az ötlépcsős képzési struktúra. Bevezettük a kreditalapú képzést, bővültek az oktatás személyi és tárgyi feltételei. Az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozás megvalósításaként bevezetendő többciklusú képzési rendszer és az új képesítési követelmények, illetve tantervek kidolgozásában az agrárgazdasági szakok terén intézményünk vezető szerepet játszik. Intézményünkben és jogelődjében a kiemelt szintű számviteli és pénzügyi képzés több mint 25 éves múltra tekint vissza. Hallgatónik ezen idő alatt az okatatás minőségét vizsgáló Pénzügyminisztérium engedélye alapján mérlegképes könyvelői képesítést is kaptak és kapnak ma is. Karunk Számviteli és Pénzügyi tanszéke az országban e téren a legerősebbek közé tartozik. A tanszék közvetlen oktatói állományában 5 tudományos fokozattal rendelkező oktató, kilenc okleveles könyvvizsgáló tevékenykedik ami megalapozza ez irányú oktatási tevékenységünket. A debreceni agrárfelsőoktatás és a jelenlegi közgazdászképzés közös gyökerekre vezethető vissza. Egy a kilencvenes évek elején elindított program eredményeként a Kossuth Lajos Tudományegyetemnek és az Agrártudományi Egyetemnek kiadott közös szakindítási engedély alapján FEFA pályázati támogatással beindult a közgazdasági és üzleti képzés. A közgazdászképzés a KLTE Társadalomelméleti Intézete keretében a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) közreműködésével 1993-ban indult el 90 fős hallgatói létszámmal a DATE egyik épületében ban alakult meg a Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete. Ez év szeptemberétől az intézet a Kassai úti campus területén felújított, korszerű feltételeket biztosító épületegyüttesbe költözött, amelyben minden lehetőség adott a színvonalas oktatás megvalósításához január 1-jén a Debreceni Egyetem létrehozásával egy időben megalapították a Közgazdaságtudományi Kart. Az intézmények közötti együttműködés ma is jelen van, hiszen a számvitel tantárgyak oktatását a kezdetektől fogva az AVK Számviteli és Pénzügyi Tanszéke látja el a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán is. A KTK hallgatói közül a pénzügy-számvitel szakirányt választó hallgatók szintén mérlegképes könyvelői képesítéshez jutnak. Ezen együttműködés eredményeként, valamint a két kar kapacitásainak és érdekeinek, valamint a képzendő hallgatók érdekeinek figyelembe vétele mellett az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar valamint a Közgazdaságtudományi Kar úgy határozott, hogy a gazdaságtudományi területen, üzleti képzési ágban a Pénzügy és Számvitel szak működtetését kapacitásaik összehangolásával közösen végzik, az AVK és a KTK indítási kérelme alapján. 5

6 Mindkét kar számos hazai és külföldi kapcsolattal rendelkezik. Sok hazai szervezettel, számos tengerentúli, illetve európai felsőoktatási intézménnyel alakítottunk ki szoros szakmai együttműködést. Több közös pályázatunk volt a Debrecen Városi Önkormányzattal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamarával, közös rendezvényeket szerveztünk a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Hajdú-Bihar Megyei szervezetével, a Közgazdasági Társasággal és a Debreceni Akadémiai Bizottsággal. A Számviteli és Pénzügyi tanszék szerződéses kapcsolatban áll a Magyar Könyvvizsgáló Kamarával. Karaink oktató, kutató tevékenységébe a főállású oktatókon kívül gyakorló szakemberek is bekapcsolódnak, külföldi partnereink angol nyelven oktatott intenzív kurzusaikkal szélesítik hallgatóink ismeretanyagát. Az ERASMUS program keretében évente hallgatónk vehet részt külföldi részképzésben. Együttműködő partnerünk a Közgazdaságtudományi Kar alapvető célja a graduális és posztgraduális felsőfokú gazdasági szakemberképzés, amely a régió közgazdasági szakember igényének kielégítését szolgálja, továbbá az intenzív kutatási, fejlesztési tevékenység, amely hozzájárul a térség közgazdasági és üzleti szakmai tevékenységének fejlesztéséhez. E cél összhangban van az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar célkitűzéseivel. Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karon tanuló hallgatók létszáma 2005/2006-ban: informatikai statisztikus 116 fő, Szakigazgatási mérnök 524 fő, Informatikus agrármérnök 79 fő, gazdasági agrármérnök 686 fő, vidékfejlesztési agrármérnök 127 fő. Kiemelendő, hogy a számvitel és pénzügy tárgyakat valamennyi gazdasági agrármérnök hallgató kiemelten tanulja és mérelgképes könyvelői oklevélhez jut. Az AVK Doktori Iskolája, Interdiszciplináris Doktori Társadalom- és Agrártudományok Doktori Iskola néven fejti ki tevékenységét. Jelenleg 45 hallgatóval A Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Szakán egyetemi szintű nappali tagozatos képzésben 777 fő, részidős, másoddiplomás képzésben 371 fő vesz részt. Közülük 50 fő a vállalkozási menedzser program (MBA) hallgatója. A Kar szeptemberétől doktori (PhD) képzést is folytat. A doktori program címe: Versenyképesség, globalizáció és regionalitás. 6

7 Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A végzettek iránti igény prognosztizálása A Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán, valamint Közgazdaságtudományi Karán jelentkezők közel 35-40%-a Debrecen kistérségből, közel 50%-a pedig Hajdú-Bihar, Borsod- Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből rekrutálódik 1. A Kar hallgatóinak túlnyomó többsége tehát a befoglaló és a szomszédos megyékből kerül ki, - ami (BAZ megye kivételével) lényegében az Észak-Alföldi régiót is jelenti. A Kar által indítandó gazdaságtudományi képzési területi alapképzési szakok és mester szakok kiválasztása és a képzési kapacitásának meghatározása során tehát ezen régió társadalmi, gazdasági és demográfiai fejlődési kilátásaira kell építeni. A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Észak-Alföldi Régió fejlesztési koncepciójának a képzés szempontjából fontos prioritásai vannak. Az Észak-alföldi régió fejlesztési koncepciója helyzetelemzésében 2 megállapítja, hogy az Észak- Alföldi régió Magyarország sok tekintetben legelmaradottabb régiója (pl. az egy főre eső bruttó hazai termék, korlátozott versenyképesség, mezőgazdaság nagy súlya, beruházások szintje, közlekedési infrastruktúra, a képzettségi színvonal). A régió fejlesztési koncepciója a következő prioritásokat javasolja 3 : (1) gazdaságfejlesztés, (2) mezőgazdaság- és vidékfejlesztés, (3) műszaki infrastruktúra fejlesztése, környezet-és természetvédelem, (4) humánerőforrás-fejlesztés, (5) szektorsemleges területek fejlesztése. A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Észak-alföldi regionális fejlesztési elképzelések elemzése alapján egyértelmű, hogy térségünkben olyan gazdasági szakember-képzésre van szükség, amely részint elősegíti a régió befektetések szempontjából tekintett befogadóképességét, részint pedig előmozdítja a kis és közép vállalkozások humán erőforrás hátterének megerősítését. Mindkettő szorosan kötődik a Nemzeti Fejlesztési Terv első prioritásához, a termelőszektor versenyképességének javításához. Az Észak-alföldi régió esetében ezen prioritáson belül jól azonosítható az a cél is, amely a régió határ menti elhelyezkedéséből adódik, s amelynek következtében jól azonosítható a nemzetközi kereskedelemhez, nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő gazdasági szakemberigény is. A nemzeti fejlesztési tervben a helyi és regionális potenciál erősítésének prioritásához a régió fejlesztési elképzeléseiben pedig a vidékfejlesztéshez - kapcsolódik a közszolgálati gazdasági szakemberek képzése is. Évtizedes tapaszatalatink alapján a számvitel és pénzügy szakterületen járatos és képzett hallgatók elhelyezkedése korábban és az utóbbi években is megoldott volt és munkaerőpiaci elemzések alapján a jövő évtizedben is perspektivikus lesz. A fentiek miatt a Kar a gazdaságtudományi képzési területen kezdeményezi, az üzleti képzési ágon a pénzügy és számvitel alapszak indítását. A felvázolt képzési igényekhez való jobb alkalmazkodás miatt az alapszakokon több szakirány beindítását tervezzük. 1 Forrás: Honnan jelentkeznek Debrecenbe? A Debreceni Egyetem vonzáskörzete (2003, 2004) (http://www.ofi.hu) 2 Az Észak-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója és Területfejlesztési Stratégiai Programja, valamint Operatív Programja Koncepció Excellence Rt október 15. Forrás: letöltve 2004 augusztus 3 Az Észak-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója é s (2002) 7

8 A hallgatói kereslet Először az országos demográfiai adatokat és felsőoktatási keresleti adatokat érdemes áttekinteni. 4 A felsőoktatási részvételt befolyásoló demográfiai folyamatok A hazai népesség előreszámítás alapján megállapítható, hogy a termékenység, a halálozás és a vándorlás közepes hipotéziseit 5. alapul véve az alábbi tendenciák várhatók: 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200, ,0 0, Magyarország felsőoktatás szempontjából releváns korcsoportjainak várható létszáma Összességében a nappali tagozatos felsőoktatás szempontjából meghatározó népesség korcsoportok létszáma az elkövetkező évtizedekben csökkenni fog. A csökkenés különösen jelentős lesz a et követő években. 4 Az adatok forrása: Polónyi István: A felsőoktatási intézményrendszer demográfiai terhelését meghatározó tényezők Összegző tanulmány az FTT részére a CSEFT program keretében írt tanulmány alapján. 5 A felhasznált előrejelzési adatok Hablicsek László illetve a KSH Népességkutató Intézetében készített tanulmányokra épülnek. 8

9 A középfokú oktatásban végzettek létszámának várható alakulása Az előrejelzések azt mutatják 6, hogy az érettségizettek száma a 2010-es évek közepéig 57 és 76 ezer fő között várható, majd kissé növekszik, s a 30-as években 64 és 84 ezer fő között lesz valószínűleg. A középső scenáriót tekintve azt feltételezhetjük, hogy az érettségizettek száma a 2000-es évek közepéig valamelyest csökken (kicsit 70 ezer fő alá), majd 2010-ig igen kis mértékben növekszik (alig valamivel 70 ezer fő fölé). Ezt követően a 2010-es évek közepéig ismét csökken, majd igen lassan növekedésnek indul, hogy 2030-as évekre 78 ezer körül alakuljon. Ezt ismét csökkenés követi egészen a 2050-es évek 70 ezer alatti létszámáig. Lényegében tehát ezen előreszámítás szerint - a nappali tagozaton érettségizettek száma a 2000-es évek első évszázadának feléig viszonylag kis ingadozásokkal 70 ezer fő körül alakul. A felsőoktatás nappali tagozatára jelentkezők számának várható alakulása A hazai tendenciákra illesztett becslő függvény alapján végzett előrebecslés eredménye azt mutatja, hogy a felsőoktatási (nappali tagozatos alapképzési) továbbtanulásra jelentkezők száma 80 ezer fő körül fog alakulni az elkövetkező évtized(ek)ben. Az előreszámítás azt mutatja, hogy a felsőoktatásba (nappali tagozatra) jelentkezők száma a 2010-es évek közepéig 62 és 83 ezer fő közé fog esni, majd ezt követően valószínűleg kisebb növekedésre lehet számítani. A prognosztizált jelentkezők számát a 2002-es keretszámmal egybevetve látható, hogy a túljelentkezési arány 2015-ig 1,25 és 1,65 közé fog várhatóan esni. Várhatóan nappali tagozatra felvételizik MAX MIN Túljelentkezési aránya a 2002-es keretszám (50,5 efő) alapján MAX MIN A felvételizők a 18 éves korúakhoz viszonyítva MAX MIN A 2002-es keretszám (50,5 efő) aránya a 18 éves korúakhoz ,4 62,8 64,4% 49,1% 39,5% 1,63 1, ,7 63,8 64,0% 49,4% 39,1% 1,64 1, ,5 62,8 76,5% 58,3% 46,8% 1,63 1, ,2 70,1 83,1% 70,0% 50,4% 1,65 1, ,0 76,7 77,4% 73,3% 48,2% 1,60 1, ,0 76,7 77,4% 73,3% 48,2% 1,60 1, ,0 75,0 78,6% 71,9% 48,4% 1,62 1, ,2 67,9 82,9% 67,6% 50,3% 1,65 1, ,8 60,7 87,3% 64,8% 53,9% 1,62 1, ,1 55,7 89,6% 62,3% 56,5% 1,59 1,10 6 Az érettségizettek számának előrebecslése 2050-ig Év A éves népességből középiskolába jár (efő) Nappali tagozaton sikeres érettségit tesz (efő) MAX - MIN ,6 70, , ,0 70, ,0 75,5 57, ,4 76,1 57, ,3 75,6 57, ,4 79,6 60, ,9 84,5 64, ,0 84,5 64, ,3 83,1 63, ,1 78,3 59, ,7 74,4 56, ,0 72,3 54,9 9

10 A felvételizők a 18 évesek számához viszonyítva 2010-ig azok %-át, 2020-ban 70-85%-át fogják kitenni. A 2002-es keretszám (50,5 efő) a 2020-as 18 éves létszám felét teszi ki. Az indítandó alapszakra épülő valamely (tervezett) mesterképzés (MA, MSc) lehetőségének a felvázolása, a saját intézményben vagy más intézményben való indíthatóság körülményeinek bemutatása. A képzési cél és összehasonlítása az alap (Bachelor) képzés programjával A Pénzügy és számvitel alap (Bachelor) képzésre épülő Mester-programok az alapszinten megszerzett tudás, ismeretek és készségek elmélyítését, kibővítését és szisztematikus kibontását célozzák meg. A tárgyi tudás és gyakorlati képességek oktatásán túl a Mester képzés az egyes ismeretkörök és tantárgyak differenciálásával további szemléletformálásra is törekszik. A program képzési céljai között szerepel olyan gyakorlati elemző és vezetési feladatok ellátására képes szakemberek kibocsátása, akik magas fokon elsajátították a számviteli elszámolások rendszerét, részleteit, nemzetközi ismereteit, felkészít érdemi szervezési, irányítási, vezetési feladatok ellátására is, illetve felkészíti a hallgatókat tanulmányaik tudományos, PhD. képzésben történő folytatására is. Karainkon több Mester program beindításában gondolkodunk: MBA (Master of Business Administration) képzés Bank és befektetés Master Üzleti és marketing kommunikáció Master Gazdasági informatikus Master Könyvszakértő, Vállalati adatelemző master Szakindítási kérelmünkben ez utóbbit mutatjuk be részletesen: Képzési cél: A mester fokozatot olyan hallgatók kaphatják meg, akik a korszerű nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséghez és számviteli alkalmazásokhoz tartozó elméleti ténybeli és módszertani felkészültségük alapján képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására. Képesek a számviteli rendszerek fejlesztésére, a vállalat működtetését megalapozó stratégiai döntésekhez, a korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására. A diplomások alkalmasak lesznek nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, a tanuló rendszer létrehozására. A végzett hallgatók rendelkeznek az alábbi szakmai kompetenciákkal: a kvantitatív módszereket - informatikai támogatással aza adatelőállítási és feldolgozási problémák megoldására alkalmazzák a tőke működtetésének és hasznosításának tényszerű adatait bemutatják és mérlegelik a költséghatékonyságra törekvő üzleti stratégiai döntéseknél, a tőke gyarapítását és hozamának növelését célzó projekteket dolgoznak ki, irányítanak és értékelnek gyorsítják a tudástranszfert és növelik hatékonyságát 10

11 tárgyalóképes nyelvtudásuk, elemző készségük, stratégiai gondolkodásuk, sikerorientált beállítódásuk, értéktudatos magatartásuk és döntési képességük alapján otthonosan mozognak multikulturális környezetben, nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, érdekképviseleteknél A végzettség szintje: Mester (MA) fokozat Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése: Mesterdiplomás közgazdász Könyvszakértő, vállalati adatelemző szakon Képzési idő: Félévek száma: 4 félév Tanórák (minimális kontaktórák) száma: 1200 óra A mester-diploma megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai: Módszertani modul: (matematika, ökonometria, statisztika, informatika) kredit Gazdaságtudományi modul: (közgazdasági iskolák, gazdaságtanok) kredit Szakmai törzsanyag: (társadalomtudományi, gazdasági, üzleti, gazdálkodási és alkalmazott módszertani ismeretek) kredit Differenciált szakmai anyag: (konszolidáció, speciális számviteli ismeretek, nemzetközi számviteli standardok, számítógépes számviteli rendszerek, könyvvizsgálat, adóbevallások, vezetői számvitel) kredit Szabadon választható ismeretek: 5-10 kredit Diplomamunka, konzultációk: kredit Ismeretek ellenőrzési rendszere: Az intézményi mintatantervekben előírt vizsgákból áll. Az indítandó alapszak hallgatóinak a ráépülő valamely (tervezett) mesterképzésre való felkészítésének bemutatása, a kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. (A természet- és műszaki tudományok területén az elméleti alapokat szélesítő, akadémiai szakirány bemutatása, amennyiben az intézmény mesterszakot kíván indítani az adott képzési ágban.) A Pénzügy és számvitel alapszak hallgatói a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd megismerkednek az üzleti tudományok néhány fontos területével, valamint részletesebben a pénzügy, illetve a számvitel alapvetően alkalmazandó tudásanyagával, A szakirányok lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy-egy kiemelt területen elmélyedjenek, s a gyakorlat szempontjából fontos ismereteket szerezzenek. Ez az alapszak gyakorlat orientáltsága mellett olyan általános és széleskörű ismeretet nyújt a hallgatók számára, hogy bármely gazdálkodási és menedzsment mesterképzésre továbbléphetnek, ugyanakkor lehetőséget biztosít az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásához. A mesterkurzusokra való továbblépésben a szak hallgatói elsősorban a pénzügyi és számviteli területen indított mesterkurzusok esetében élveznek nagy előnyt. A kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozásáról karainkon évek óta sikeresen működő programok gondoskodnak. A hallgatók bekapcsolódhatnak a Tudományos Diákköri munkába, demonstrátorként elmélyülhetnek egy-egy tantárgy szakirodalmának tanulmányozásában, s 11

12 szeminárium vezetőként is kipróbálhatják magukat. A legtehetségesebb hallgatóink a Tormay Béla szakkollégium keretében szervezett formában kapnak plusz ismereteket, kiemelt foglalkozást az oktatók részéről. Az Egyetem központilag koordinált programja is felkarolja tehetséges hallgatóit. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP) keretében minden évben kiválasztják karonként a legeredményesebb 5-8 hallgatót, akikkel érdeklődésüknek megfelelően az oktatók egyénileg is foglalkoznak. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési ágban, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám (képzési formánként bemutatva). A Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar valamint a Közgazdaságtudományi kar képzési kapacitása szakonként és képzési formánként: Nappali tagozat Felsőfokú szakképzés Informtikai statisztikus 150 Számviteli szakügyintéző 100 Pénzügyi szakügyintéző 100 Projektmenedzser asszisztens 50 Kis és középvállalkozási menedzser 100 Banki szakügyintéző 100 Levelező tagozat Alapszakok gazdálkodási és menedzsment 600 közszolgálati alapszakot 300 pénzügy és számvitel alapszak 300 kereskedelem, marketing 150 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 300 infromatikus és szakigazgatási agrármérnök 300 MSc és szakirányú továbbképzési szakok MSc Szakirányú továbbképzés

13 A kapacitás felfutása Felsőfokú szakképzés Informatikai statisztikus I. évf II. évf pénzügyi szakügyintéző I. évf II. évf projektmenedzser asszisztens I. évf II. évf számviteli szakügyintéző I. évf II. évf kis- és középvállalkozási menedzser I. évf II. évf banki szakügyintéző I. évf II. évf Alapszakok gazdálkodási és menedzser I. évf II. évf III. évf közszolgálati I. évf II. évf III. évf pénzügyi, számviteli I. évf II. évf III. évf kereskedelem, marketing I. évf II. évf III. évf gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök I. évf II. évf III. évf informmatikus és szakigazagtaási agr.mérn I. évf II. évf III. évf

14 MSc szakok Nappali tagozaton (várhatóan 5 Msc szak) 7 I. évf (saját+külső) II. évf Levelező tagozaton (5 szak) I. évf II. évf Szakirányú továbbképzés (levező) I. évf II. évf Egy-egy Msc szak a pénzügyi, a közszolgálati és a kereskedelem gazdálkodási alapszakosok számára, és 2 MSc szak a gazdálkodási szakosok részére 14

15 III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv ha vannak szakirányok, azok bemutatása, kredit-tartalommal is tervezett kétszakosság esetén fel kell tüntetni, hogy a szakot mely más szakkal/szakokkal együtt tervezik meghirdetni A KÉPZÉS ALAPVETŐ BLOKKJAI JAVASOLT %-OS MEGOSZLÁS (ÉS KREDITPONTOK) A) ÁLTALÁNOS/ALAPOZÓ MODUL A.1) Módszertani alapozó modul A.2) Elméleti-gazdaságtani alapozó modul A.3) Szabadon választható nemzetgazdasági, társtudományi, látókörbővítő modul B) ÜZLETI ALAPOZÓ MODUL 54,5% 98 kredit 30% 54 kredit 13% 23 kredit 10,5% 19 kredit 6,5% 12 kredit B.1) Egységes üzleti alapozó modul B.2) Idegen szaknyelvi modul B.3) Készségfejlesztő modul 24,5% 44 kredit 18% 32 kredit 0% 0-kredit 6,5% 12 kredit C) ALAPSZAK 30,5% C.1) Alapszak közös modulja 55 kredit C.2) Alapszak intézményi modulja 45,5% 82 kredit D) AZ ALAPSZAKON BELÜLI SZAKIRÁNY 2 15% 27 kredit E) SZAKDOLGOZAT ÖSSZESEN 100% 180 kredit 100% 180 kredit 19% 34 kredit 11,5% 21 kredit 15% 27 kredit 0% 0 kredit 100% 180 kredit 15

16 A KÉPZÉS BLOKKJAI ÉS TANTÁRGYAI ÓRA KREDIT % A.) ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ MODUL 54 kr 31% A.1) Egységesen kötelező módszertani tárgyak Matematika I. Matematika II. Matematika III. Statisztika I. Statisztika II. Informatika Testnevelés kr % A.2) Egységesen kötelező elméleti alapozó tárgyak Mikroökonómia, Makroökonómia Pénzügytan Nemzetközi gazdaságtan EU ismeretek kr ,5% A.3) Egységesen kötelező társtudományi, látókörbővítő tárgyak 3 választható tárgy (Gazdaságtörténet, Gazdaságpolitika, Elmélettörténet, Szociológia, Filozófia, Bevezetés a politológiába, Gazdaságpszichológia, stb ) 4*(2+0) 12 kr 4*3 6,5% B.) ÜZLETI ALAPOZÓ MODUL 44 kr 24,5% B.1) Kötelező üzleti alaptárgyak Gazdasági jog Vállalati gazdaságtan Adatbázis-kezelés és információs rendszerek Marketing Szervezeti magatartás I. Számvitel alapjai (számvitel I) Vállalati pénzügyek I. Szervezet- és vezetéselmélet Emberi erőforrás menedzsment kr % B.2) Idegen szaknyelvi előadások % B.3) Készségfejlesztő tárgyak Menedzsment tréning Kommunikációs készségek fejlesztése Pályázatírás, projekt menedzsment Könyvtár-használat Üzleti etikett, protokoll Személyiségfejlesztés Angol nyelvű üzleti kommunikáció, stb 4 tárgy választható 0+2 esetleg kr 4*3 6,5% 16

17 C.) ALAPSZAK 48 kr 27% C.1) Alapszak közös modulja Pénzügyi jog Vállalati pénzügyek II. Pénzügyi számvitel (számvitel II) Vezetői számvitel (számvitel III) Éves beszámoló (számvitel IV) Gazdasági elemzés Vagyon- és vállalatértékelés Tevékenység menedzsment kr % C.2) Alapszak intézményi modulja Adózási ismeretek Kontrolling Pénzügyi-Számviteli informatika Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai Üzleti tervezés Választható (2 tárgy) * kr *3 11,5% D) SZAKIRÁNYOK (7*3 kredit) + szakdolgozat konzultáció (2 és 4 kredit) 27 kr 15% ÖSSZESEN 180 kr 100% SZAKIRÁNYOK (D) PÉNZÜGY SZAKIRÁNY Banktan Vállalkozások finanszírozása Biztosítási ismeretek Nemzetközi pénzügytan Költségvetési gazdálkodás Monetáris politika esettanulmányok * kr *4 15% SZÁMVITEL SZAKIRÁNY Speciális számviteli kérdések Hitelintézeti számvitel Költségvetési számvitel A konszoldáció alapjai Különleges céghelyzetek számvitele A számvitel gépesítésének gyakorlata Nonprofit számvitel Projektmunka kr % 17

18 A tárgyak elhelyezkedése és vizsgaformái a tantervben blokk Tantárgy megnevezése Óraszám kredit Szemeszter kontakt egyéni összes A ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ MODUL A1 Módszertani alapozás Matematika I. (analízis) K Matematika II. (lineáris algebra) K Matematika III. (valószínűségszámítás) K Statisztika I G Statisztika II K Informatika G Testnevelés 0 x x x x A2 Gazdasági elméleti alapozás Makroökonómia K Mikroökonómia K Pénzügytan K Nemzetközi gazdaságtan K Európai Uniós ismeretek G A3 Választható, látókörbővítő tárgyak K 2G 2,2 (4 választható) K Gazdaságtörténet 3 Szociológia 3 Filozófia 3 Gazdaságpolitika 3 Bevezetés a politológiába 3 Gazdaságpszichológia 3 Egyebek B ÜZLETI ALAPOZÓ MODUL B1 Kötelező üzleti tárgyak Gazdasági jog K Vállalati gazdaságtan K Adatbázis-kezelés és információs G rendszerek Marketing K Szervezeti magatartás K Számvitel alapjai (számvitel I) G Vállalati pénzügyek K Szervezet- és vezetéselmélet K Emberi erőforrás menedzsment K B2 Idegen szaknyelv (három félév heti 2 óra, 0 x x x évfolyammegkötés nélkül) B3 Készségfejlesztő tárgyak G 2G 2G 2G (4 választható) Menedzsment tréning 3 Kommunikációs készségek fejlesztése 3 Pályázatírás, projekt menedzsment 3 Üzleti etikett, protokoll 3 Személyiségfejlesztés 3 Angol nyelvű üzleti kommunikáció 3 Egyéb választható tárgyak A-B összesen (kredit) Módszertani, közgazdaságtani, üzleti alapozó és társadalomtudományi ism. Óraszám

19 blokk Tantárgy megnevezése Óraszám kredit félév kontakt egyéni összes C ALAPSZAK C1 Alapszak közös modulja Gazdasági közjog /Pénzügyi jog K Vállalati pénzügyek II G Pénzügyi számvitel (számvitel II) K Vezetői számvitel (számvitel III) K Éves beszámoló (számvitel IV) K Gazdasági elemzés K Vállalat- és vagyonértékelés K Tevékenység menedzsment K C2 Alapszak intézményi mdoulja Adózási ismeretek K Kontrolling K Pénzügyi-Számviteli informatika G Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai K Üzleti tervezés G Választható tárgy G Választható tárgy G D SZAKIRÁNYOK 27 Pénzügy szakirány Banktan G Vállalkozások finanszírozása G Biztosítási ismeretek G Nemzetközi pénzügytan K Költségvetési gazdálkodás K Monetáris politika K Vállalati pénzügyi tervezés (esettan.) G Vállalati pénzügyi döntések (esettan.) G Szakdolgozat 0 X X Számvitel szakirány Speciális számviteli kérdések K Hitelintézeti számvitel G Költségvetési számvitel K A konszoldáció alapjai K Különleges céghelyzetek számvitele G A számvitel gépesítésének gyakorlata G Nonprofit számvitel K Projektmunka (esettanulmány) G Szakdolgozat 0 X X C-D összesen Szakmai törzsanyag A-B-C-D összesen % 62% Mindösszesen (kredit) Össz Heti óraszám Óraszám (15 hét/szemeszeter) nyelv és testnevelés nélkül Tantárgyak száma Kollokvium Gyakorlati jegy

20 2. Tantárgyi programok; az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. ha van, a tanári (pedagógiai-pszichológiai) modul tantárgyleírásait is kérjük csatolni. A.) ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ MODUL A.1) EGYSÉGESEN KÖTELEZŐ MÓDSZERTANI TÁRGYAK Matematika I. Tantárgyfelelős: Kozma László A tantárgy célja: A hallgatók elsajátítsák a közgazdasági tanulmányokhoz szükséges matematikai alapokat, elsősorban az analízis alapvető vizsgálati módszereit. Tematika: Sorozatok, függvények, konvergencia, folytonosság. Egy- és többváltozós függvények differenciálszámítása és szélsőérték-számítása. Integrálás, Differenciál-egyenletek. Ajánlott irodalom: Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, Debrecen, Dancs István: Bevezetés a matematikai analízisbe, Aula Kiadó, Budapest, Sydsaeter, Knut: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 1998 Denkinger Géza: Analízis: gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Matematika II Tantárgyfelelős: Kozma László A tantárgy célja: A hallgatók elsajátítsák a közgazdasági tanulmányokhoz szükséges matematikai alapokat, elsősorban a lineáris algebra alapvető vizsgálati módszereit. Tematika: Mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, determinánsok, vektorterek, lineáris transzformációk. A lineáris programozás elemei, szimplex módszer. Ajánlott irodalom: Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, Debrecen, Dancs István: Bevezetés a matematikai analízisbe, Aula Kiadó, Budapest, Gaál István, Kozma László: Lineáris algebra, Kossuth Egyetemi Kiadó, Puskás Csaba: Lineráris algebra, Aula Kiadó, Budapest, Gáspár László: Lineáris algebra példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács Zoltán: Lineáris algebra feladatgyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Matematika III. Tantárgyfelelős: Pap Gyula A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a valószínűségszámítás alapfogalmaival, a statisztika tantárgy előkészítése. Tematika: A valószínűség statisztikai háttere. Események. A Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Kombinatorikus valószínűségszámítás. Feltételes valószínűség, függetlenség. A teljes valószínűség tétele, Bayes tétel. Diszkrét valószínűségi változók, várható érték, szórás. Bernoullieloszlás, binomiális, hipergeometrikus, negatív binomiális, és Poisson-eloszlás. Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, a várható érték és a szórás általános fogalma. Egyenletes, exponenciális, Cauchy és normális eloszlás. Együttes eloszlásfüggvény, függetlenség. A korrelációs együttható. 20

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK

GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK A DEBRECENI EGYETEM Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar KÉRELME GAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖK BSc SZINTŰALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA Agrár képzési terület Gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Nemzetközi gazdaságtan. tanulmányokhoz II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Nemzetközi gazdaságtan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) 1. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Nemzetközi gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszéki

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem.

A felsőoktatási intézmények által benyújtott alapképzési- és szakirányú továbbképzési szakok létesítésére/indítására vonatkozó kérelem. Adatlap 1. a kérelmező intézmény neve, címe: BMF 2. a szak megnevezése: üzleti tanácsadás 3. a képzés szintje: szakirányú továbbképzés 4. a szak indításának tervezett oktatási formái: levelező tagozat

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I.

tantárgy E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium 30 3 Matematikai alapok I. TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tárgy kódja tantárgy neve tantárgy számonkérés óraszám kredit előfeltétel típusa formája E GY E GY Matematikai alapok I. kötelező - kollokvium

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak

A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak A Szolnoki Főiskola képzési programja Diplomás Európai Unió szakreferens szakirányú továbbképzési szak 1. A szak képzési és kimeneti követelményei a. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Diplomás szakreferens

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV KERESKEDELEM ÉS MARKETING ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) NAPPALI TAGOZAT érvényes a 2013/2014.

Részletesebben

A statisztika oktatásáról konkrétan

A statisztika oktatásáról konkrétan A világ statisztikája a statisztika világa ünnepi konferencia Esztergom, 2010.október 15. A statisztika oktatásáról konkrétan Dr. Varga Beatrix PhD. egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Üzleti Statisztika

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015.

PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTAN GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS MESTERSZAK. Pécs, 2015. PTE KTK MSC-TANTERV GAZDASÁGTUDOMÁNYI KÉPZÉSI ÁG REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERSZAK RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1 Alapvető jellemzők A szak Képzési

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban

A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban A statisztika oktatásának átalakulása a felsőoktatásban (A debreceni példa) Dr. Balogh Péter docens Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPKÉPZÉSI

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye

ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye ÜZLETI INFORMATIKA SZAKKÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK képzési és kimeneti követelménye Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

jelentkezési lap 11-14. oldalán lévő tájékoztatóban olvashat. Kérjük, ezt figyelmesen olvassa át!!!

jelentkezési lap 11-14. oldalán lévő tájékoztatóban olvashat. Kérjük, ezt figyelmesen olvassa át!!! Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatal 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 187. Tel: 482-5158 / Fax: 482-5164 http://www.uni-corvinus.hu/kkar KREDITELISMERÉSI KÉRELEM 1 A jelentkező adatai (a formanyomtatványt

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 EMBERI ERŐFORRÁSOK FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (Human Resource Management

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN mesterszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Környezetgazdaságtan Tanszék /1117. Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q-épület, A. II.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak Tanterv. július 28. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás...5 Óraterv:...8 tantárgyainak rövid ismertetése...12 Matematika I....12 Projektmenedzsment...13

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK

PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Levező tagozat MESTERSZAK PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levező tagozat MESTERSZAK Tantárgyi útmutató 2014/2015 tanév tavaszi félév 1 Tantárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája

Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája Matematikai statisztika c. tárgy oktatásának célja és tematikája 2015 Tematika Matematikai statisztika 1. Időkeret: 12 héten keresztül heti 3x50 perc (előadás és szeminárium) 2. Szükséges előismeretek:

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak

NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS nappali alapszak BA Tájékoztató 2014/15. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI PROGRAM TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter. 2011. február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Mikroökonómia NGB_AK005_1

Mikroökonómia NGB_AK005_1 Mikroökonómia NGB_AK00_ Általános tudnivalók, követelmények Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Közszolgálati, Műszaki menedzser, Logisztikai mérnök, Nemzetközi tanulmányok és Egészségügyi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Online marketing szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési

Részletesebben