PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL"

Átírás

1 PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZINTŰ ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSI KÉRELEM Gazdaságtudományi képzési terület Üzleti képzési ág A kérelem címzettje: Magyar Bálint oktatási miniszter Véleményező: Magyar Akkreditációs Bizottság Debrecen március 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szakindítási kérelem indoklása, a képzési kapacitás bemutatása 5 III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 15 IV. A képzés személyi feltételei 50 Intézményvezetői szándéknyilatkozat Oktatói nyilatkozatok V. A szakindítás kutatási és infrastrukturális feltételei 170 Intézményvezetői nyilatkozat a kapacitásokról MELLÉKLETEK 177 Intézményi tanács támogató javaslata Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás Felhasználói kapcsolatok és vélemények Oktatói nyilatkozatok 2

3 I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe; DEBRECENI EGYETEM 4010 DEBRECEN EGYETEM TÉR Kari tagozódású felsőoktatási intézmény esetén a képzésért felelős kar megnevezése valamint a 3. Az indítandó alapszak megnevezése PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 4. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése KÖZGAZDÁSZ PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL SZAKON 5. Az indítani tervezett szakirány(ok) megnevezése PÉNZÜGY SZÁMVITEL 6. A képzési idő; a félévek, valamint az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma félév: 6 félév kredit: 180 kredit az összóraszámon (összes hallgatói tanulmányi munkaidőn) belül a tanórák (kontaktórák) száma 2040 tanóra + egyéni felkészülés 3360 óra, összesen 5400 óra. a szakmai gyakorlat időtartama és jellege. 2*1 hét képzési helyen végzett szakmai gyakorlat és projektmunka(esettanulmány) 7. A szak indításának tervezett időpontja (figyelembe véve az engedélyezési eljárás időtartamát) SZEPTEMBER 1. (2006/2007 tanév) 8. A szakért felelős oktató megnevezése és aláírása 3

4 Dr. Bács Zoltán egyetemi docens, tanszékvezető 9. Dátum, és az intézmény felelős vezetőjének megnevezése és cégszerű aláírása DEBRECEN, MÁRCIUS Dr. Nagy János Rektor 10. Az adatlap mellékletei; Az intézményi tanács támogató javaslata Az alapszak képzési és kimeneti követelményeit (KKK) tartalmazó leírás (A szaklétesítési beadvány MAB által támogatott változata alapján közzétett OM dokumentum.) Összetett dokumentum esetén az általános részt és az adott szakra vonatkozó sajátos követelményeket leíró részt is kérjük csatolni. Felhasználói kapcsolatok és vélemények (azon képzések esetében, ahol a felhasználói szféra jól azonosítható) II. A szakindítási kérelem indoklása A képzési kapacitás bemutatása A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. Debrecen felsőoktatásának gyökerei a 16. századig nyúlnak vissza: 1538-ban alapították a Debreceni Református Kollégiumot, amely századokon át a magyar oktatás és kultúra fejlesztésében, fenntartásában országosan kiemelkedő szerepet játszott. A 136 éves hagyományokra visszatekintő debreceni agrár- és gazdasági felsőoktatás története a Debreceni felsőbb Gazdasági 4

5 Tanintézet, majd később a Debreceni M.KIR. Gazdasági Akadémia, mint a debreceni agrárfelsőoktatás jogelőd intézménye már a századfordulón zászlajára tűzte azt, hogy az "üzemtan, a közgazdaságtan, a gazdasági számviteltan, a gazdasági közigazgatástan és jogismeret, valamint a kereskedelemtan" nélkülözhetetlen eszközök a szakemberek oktatásában. A korabeli feljegyzések szerint az üzemtan benne a jószágrendezés- jószágkezelés - és becsléstan, az agrárpolitika, gazdasági statisztika, gazdasági közigazgatástan és a jogismeret, az ügyviteltan és a számviteltan tananyaga tudományos és oktatási szempontból is megállta helyét, és kisebb nagyobb módosításokkal 1944-ig érvényben volt. A százéves múltra visszatekintő gazdasági képzés mindmáig erőssége az intézménynek. Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar célja, hogy sokoldalúan képzett, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező, kreatív gondolkodással felvértezett szakembereket képezzünk a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és általában a gazdaság, a szakigazgatás, szolgáltatás, oktatás, kutatás területeire. Az elmúlt években karunk vezetése rendkívül rugalmasan és dinamikusan reagált a társadalmigazdasági környezet változásaira, amit a hallgatói jelentkezések és létszám növekedése, a képzési profil szélesítése, a munkaerőpiaci igényekhez való alkalmazkodás, illetve az oktatás színvonalának megőrzése jellemez. Az elmúlt időszakban intézményünk okatatási-képzési rendszere jelentősen változott: új szakokat akkreditáltattunk, teljessé vált az ötlépcsős képzési struktúra. Bevezettük a kreditalapú képzést, bővültek az oktatás személyi és tárgyi feltételei. Az egységes Európai Felsőoktatási Térséghez való csatlakozás megvalósításaként bevezetendő többciklusú képzési rendszer és az új képesítési követelmények, illetve tantervek kidolgozásában az agrárgazdasági szakok terén intézményünk vezető szerepet játszik. Intézményünkben és jogelődjében a kiemelt szintű számviteli és pénzügyi képzés több mint 25 éves múltra tekint vissza. Hallgatónik ezen idő alatt az okatatás minőségét vizsgáló Pénzügyminisztérium engedélye alapján mérlegképes könyvelői képesítést is kaptak és kapnak ma is. Karunk Számviteli és Pénzügyi tanszéke az országban e téren a legerősebbek közé tartozik. A tanszék közvetlen oktatói állományában 5 tudományos fokozattal rendelkező oktató, kilenc okleveles könyvvizsgáló tevékenykedik ami megalapozza ez irányú oktatási tevékenységünket. A debreceni agrárfelsőoktatás és a jelenlegi közgazdászképzés közös gyökerekre vezethető vissza. Egy a kilencvenes évek elején elindított program eredményeként a Kossuth Lajos Tudományegyetemnek és az Agrártudományi Egyetemnek kiadott közös szakindítási engedély alapján FEFA pályázati támogatással beindult a közgazdasági és üzleti képzés. A közgazdászképzés a KLTE Társadalomelméleti Intézete keretében a Debreceni Agrártudományi Egyetem (DATE) közreműködésével 1993-ban indult el 90 fős hallgatói létszámmal a DATE egyik épületében ban alakult meg a Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete. Ez év szeptemberétől az intézet a Kassai úti campus területén felújított, korszerű feltételeket biztosító épületegyüttesbe költözött, amelyben minden lehetőség adott a színvonalas oktatás megvalósításához január 1-jén a Debreceni Egyetem létrehozásával egy időben megalapították a Közgazdaságtudományi Kart. Az intézmények közötti együttműködés ma is jelen van, hiszen a számvitel tantárgyak oktatását a kezdetektől fogva az AVK Számviteli és Pénzügyi Tanszéke látja el a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Karán is. A KTK hallgatói közül a pénzügy-számvitel szakirányt választó hallgatók szintén mérlegképes könyvelői képesítéshez jutnak. Ezen együttműködés eredményeként, valamint a két kar kapacitásainak és érdekeinek, valamint a képzendő hallgatók érdekeinek figyelembe vétele mellett az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar valamint a Közgazdaságtudományi Kar úgy határozott, hogy a gazdaságtudományi területen, üzleti képzési ágban a Pénzügy és Számvitel szak működtetését kapacitásaik összehangolásával közösen végzik, az AVK és a KTK indítási kérelme alapján. 5

6 Mindkét kar számos hazai és külföldi kapcsolattal rendelkezik. Sok hazai szervezettel, számos tengerentúli, illetve európai felsőoktatási intézménnyel alakítottunk ki szoros szakmai együttműködést. Több közös pályázatunk volt a Debrecen Városi Önkormányzattal, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, Hajdú-Bihar Megyei Agrárkamarával, közös rendezvényeket szerveztünk a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Hajdú-Bihar Megyei szervezetével, a Közgazdasági Társasággal és a Debreceni Akadémiai Bizottsággal. A Számviteli és Pénzügyi tanszék szerződéses kapcsolatban áll a Magyar Könyvvizsgáló Kamarával. Karaink oktató, kutató tevékenységébe a főállású oktatókon kívül gyakorló szakemberek is bekapcsolódnak, külföldi partnereink angol nyelven oktatott intenzív kurzusaikkal szélesítik hallgatóink ismeretanyagát. Az ERASMUS program keretében évente hallgatónk vehet részt külföldi részképzésben. Együttműködő partnerünk a Közgazdaságtudományi Kar alapvető célja a graduális és posztgraduális felsőfokú gazdasági szakemberképzés, amely a régió közgazdasági szakember igényének kielégítését szolgálja, továbbá az intenzív kutatási, fejlesztési tevékenység, amely hozzájárul a térség közgazdasági és üzleti szakmai tevékenységének fejlesztéséhez. E cél összhangban van az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar célkitűzéseivel. Az Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karon tanuló hallgatók létszáma 2005/2006-ban: informatikai statisztikus 116 fő, Szakigazgatási mérnök 524 fő, Informatikus agrármérnök 79 fő, gazdasági agrármérnök 686 fő, vidékfejlesztési agrármérnök 127 fő. Kiemelendő, hogy a számvitel és pénzügy tárgyakat valamennyi gazdasági agrármérnök hallgató kiemelten tanulja és mérelgképes könyvelői oklevélhez jut. Az AVK Doktori Iskolája, Interdiszciplináris Doktori Társadalom- és Agrártudományok Doktori Iskola néven fejti ki tevékenységét. Jelenleg 45 hallgatóval A Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Szakán egyetemi szintű nappali tagozatos képzésben 777 fő, részidős, másoddiplomás képzésben 371 fő vesz részt. Közülük 50 fő a vállalkozási menedzser program (MBA) hallgatója. A Kar szeptemberétől doktori (PhD) képzést is folytat. A doktori program címe: Versenyképesség, globalizáció és regionalitás. 6

7 Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. A végzettek iránti igény prognosztizálása A Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán, valamint Közgazdaságtudományi Karán jelentkezők közel 35-40%-a Debrecen kistérségből, közel 50%-a pedig Hajdú-Bihar, Borsod- Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből rekrutálódik 1. A Kar hallgatóinak túlnyomó többsége tehát a befoglaló és a szomszédos megyékből kerül ki, - ami (BAZ megye kivételével) lényegében az Észak-Alföldi régiót is jelenti. A Kar által indítandó gazdaságtudományi képzési területi alapképzési szakok és mester szakok kiválasztása és a képzési kapacitásának meghatározása során tehát ezen régió társadalmi, gazdasági és demográfiai fejlődési kilátásaira kell építeni. A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Észak-Alföldi Régió fejlesztési koncepciójának a képzés szempontjából fontos prioritásai vannak. Az Észak-alföldi régió fejlesztési koncepciója helyzetelemzésében 2 megállapítja, hogy az Észak- Alföldi régió Magyarország sok tekintetben legelmaradottabb régiója (pl. az egy főre eső bruttó hazai termék, korlátozott versenyképesség, mezőgazdaság nagy súlya, beruházások szintje, közlekedési infrastruktúra, a képzettségi színvonal). A régió fejlesztési koncepciója a következő prioritásokat javasolja 3 : (1) gazdaságfejlesztés, (2) mezőgazdaság- és vidékfejlesztés, (3) műszaki infrastruktúra fejlesztése, környezet-és természetvédelem, (4) humánerőforrás-fejlesztés, (5) szektorsemleges területek fejlesztése. A Nemzeti Fejlesztési Terv és az Észak-alföldi regionális fejlesztési elképzelések elemzése alapján egyértelmű, hogy térségünkben olyan gazdasági szakember-képzésre van szükség, amely részint elősegíti a régió befektetések szempontjából tekintett befogadóképességét, részint pedig előmozdítja a kis és közép vállalkozások humán erőforrás hátterének megerősítését. Mindkettő szorosan kötődik a Nemzeti Fejlesztési Terv első prioritásához, a termelőszektor versenyképességének javításához. Az Észak-alföldi régió esetében ezen prioritáson belül jól azonosítható az a cél is, amely a régió határ menti elhelyezkedéséből adódik, s amelynek következtében jól azonosítható a nemzetközi kereskedelemhez, nemzetközi kapcsolatokhoz kötődő gazdasági szakemberigény is. A nemzeti fejlesztési tervben a helyi és regionális potenciál erősítésének prioritásához a régió fejlesztési elképzeléseiben pedig a vidékfejlesztéshez - kapcsolódik a közszolgálati gazdasági szakemberek képzése is. Évtizedes tapaszatalatink alapján a számvitel és pénzügy szakterületen járatos és képzett hallgatók elhelyezkedése korábban és az utóbbi években is megoldott volt és munkaerőpiaci elemzések alapján a jövő évtizedben is perspektivikus lesz. A fentiek miatt a Kar a gazdaságtudományi képzési területen kezdeményezi, az üzleti képzési ágon a pénzügy és számvitel alapszak indítását. A felvázolt képzési igényekhez való jobb alkalmazkodás miatt az alapszakokon több szakirány beindítását tervezzük. 1 Forrás: Honnan jelentkeznek Debrecenbe? A Debreceni Egyetem vonzáskörzete (2003, 2004) (http://www.ofi.hu) 2 Az Észak-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója és Területfejlesztési Stratégiai Programja, valamint Operatív Programja Koncepció Excellence Rt október 15. Forrás: letöltve 2004 augusztus 3 Az Észak-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója é s (2002) 7

8 A hallgatói kereslet Először az országos demográfiai adatokat és felsőoktatási keresleti adatokat érdemes áttekinteni. 4 A felsőoktatási részvételt befolyásoló demográfiai folyamatok A hazai népesség előreszámítás alapján megállapítható, hogy a termékenység, a halálozás és a vándorlás közepes hipotéziseit 5. alapul véve az alábbi tendenciák várhatók: 1000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200, ,0 0, Magyarország felsőoktatás szempontjából releváns korcsoportjainak várható létszáma Összességében a nappali tagozatos felsőoktatás szempontjából meghatározó népesség korcsoportok létszáma az elkövetkező évtizedekben csökkenni fog. A csökkenés különösen jelentős lesz a et követő években. 4 Az adatok forrása: Polónyi István: A felsőoktatási intézményrendszer demográfiai terhelését meghatározó tényezők Összegző tanulmány az FTT részére a CSEFT program keretében írt tanulmány alapján. 5 A felhasznált előrejelzési adatok Hablicsek László illetve a KSH Népességkutató Intézetében készített tanulmányokra épülnek. 8

9 A középfokú oktatásban végzettek létszámának várható alakulása Az előrejelzések azt mutatják 6, hogy az érettségizettek száma a 2010-es évek közepéig 57 és 76 ezer fő között várható, majd kissé növekszik, s a 30-as években 64 és 84 ezer fő között lesz valószínűleg. A középső scenáriót tekintve azt feltételezhetjük, hogy az érettségizettek száma a 2000-es évek közepéig valamelyest csökken (kicsit 70 ezer fő alá), majd 2010-ig igen kis mértékben növekszik (alig valamivel 70 ezer fő fölé). Ezt követően a 2010-es évek közepéig ismét csökken, majd igen lassan növekedésnek indul, hogy 2030-as évekre 78 ezer körül alakuljon. Ezt ismét csökkenés követi egészen a 2050-es évek 70 ezer alatti létszámáig. Lényegében tehát ezen előreszámítás szerint - a nappali tagozaton érettségizettek száma a 2000-es évek első évszázadának feléig viszonylag kis ingadozásokkal 70 ezer fő körül alakul. A felsőoktatás nappali tagozatára jelentkezők számának várható alakulása A hazai tendenciákra illesztett becslő függvény alapján végzett előrebecslés eredménye azt mutatja, hogy a felsőoktatási (nappali tagozatos alapképzési) továbbtanulásra jelentkezők száma 80 ezer fő körül fog alakulni az elkövetkező évtized(ek)ben. Az előreszámítás azt mutatja, hogy a felsőoktatásba (nappali tagozatra) jelentkezők száma a 2010-es évek közepéig 62 és 83 ezer fő közé fog esni, majd ezt követően valószínűleg kisebb növekedésre lehet számítani. A prognosztizált jelentkezők számát a 2002-es keretszámmal egybevetve látható, hogy a túljelentkezési arány 2015-ig 1,25 és 1,65 közé fog várhatóan esni. Várhatóan nappali tagozatra felvételizik MAX MIN Túljelentkezési aránya a 2002-es keretszám (50,5 efő) alapján MAX MIN A felvételizők a 18 éves korúakhoz viszonyítva MAX MIN A 2002-es keretszám (50,5 efő) aránya a 18 éves korúakhoz ,4 62,8 64,4% 49,1% 39,5% 1,63 1, ,7 63,8 64,0% 49,4% 39,1% 1,64 1, ,5 62,8 76,5% 58,3% 46,8% 1,63 1, ,2 70,1 83,1% 70,0% 50,4% 1,65 1, ,0 76,7 77,4% 73,3% 48,2% 1,60 1, ,0 76,7 77,4% 73,3% 48,2% 1,60 1, ,0 75,0 78,6% 71,9% 48,4% 1,62 1, ,2 67,9 82,9% 67,6% 50,3% 1,65 1, ,8 60,7 87,3% 64,8% 53,9% 1,62 1, ,1 55,7 89,6% 62,3% 56,5% 1,59 1,10 6 Az érettségizettek számának előrebecslése 2050-ig Év A éves népességből középiskolába jár (efő) Nappali tagozaton sikeres érettségit tesz (efő) MAX - MIN ,6 70, , ,0 70, ,0 75,5 57, ,4 76,1 57, ,3 75,6 57, ,4 79,6 60, ,9 84,5 64, ,0 84,5 64, ,3 83,1 63, ,1 78,3 59, ,7 74,4 56, ,0 72,3 54,9 9

10 A felvételizők a 18 évesek számához viszonyítva 2010-ig azok %-át, 2020-ban 70-85%-át fogják kitenni. A 2002-es keretszám (50,5 efő) a 2020-as 18 éves létszám felét teszi ki. Az indítandó alapszakra épülő valamely (tervezett) mesterképzés (MA, MSc) lehetőségének a felvázolása, a saját intézményben vagy más intézményben való indíthatóság körülményeinek bemutatása. A képzési cél és összehasonlítása az alap (Bachelor) képzés programjával A Pénzügy és számvitel alap (Bachelor) képzésre épülő Mester-programok az alapszinten megszerzett tudás, ismeretek és készségek elmélyítését, kibővítését és szisztematikus kibontását célozzák meg. A tárgyi tudás és gyakorlati képességek oktatásán túl a Mester képzés az egyes ismeretkörök és tantárgyak differenciálásával további szemléletformálásra is törekszik. A program képzési céljai között szerepel olyan gyakorlati elemző és vezetési feladatok ellátására képes szakemberek kibocsátása, akik magas fokon elsajátították a számviteli elszámolások rendszerét, részleteit, nemzetközi ismereteit, felkészít érdemi szervezési, irányítási, vezetési feladatok ellátására is, illetve felkészíti a hallgatókat tanulmányaik tudományos, PhD. képzésben történő folytatására is. Karainkon több Mester program beindításában gondolkodunk: MBA (Master of Business Administration) képzés Bank és befektetés Master Üzleti és marketing kommunikáció Master Gazdasági informatikus Master Könyvszakértő, Vállalati adatelemző master Szakindítási kérelmünkben ez utóbbit mutatjuk be részletesen: Képzési cél: A mester fokozatot olyan hallgatók kaphatják meg, akik a korszerű nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdasági műveltséghez és számviteli alkalmazásokhoz tartozó elméleti ténybeli és módszertani felkészültségük alapján képesek az adatok valósághű előállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyon gyarapítására. Képesek a számviteli rendszerek fejlesztésére, a vállalat működtetését megalapozó stratégiai döntésekhez, a korszerű tervezési, gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, az intézményi feltételek formálására. A diplomások alkalmasak lesznek nemzetközi, országos és regionális vállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére, fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre és javaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, a tanuló rendszer létrehozására. A végzett hallgatók rendelkeznek az alábbi szakmai kompetenciákkal: a kvantitatív módszereket - informatikai támogatással aza adatelőállítási és feldolgozási problémák megoldására alkalmazzák a tőke működtetésének és hasznosításának tényszerű adatait bemutatják és mérlegelik a költséghatékonyságra törekvő üzleti stratégiai döntéseknél, a tőke gyarapítását és hozamának növelését célzó projekteket dolgoznak ki, irányítanak és értékelnek gyorsítják a tudástranszfert és növelik hatékonyságát 10

11 tárgyalóképes nyelvtudásuk, elemző készségük, stratégiai gondolkodásuk, sikerorientált beállítódásuk, értéktudatos magatartásuk és döntési képességük alapján otthonosan mozognak multikulturális környezetben, nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál, érdekképviseleteknél A végzettség szintje: Mester (MA) fokozat Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése: Mesterdiplomás közgazdász Könyvszakértő, vállalati adatelemző szakon Képzési idő: Félévek száma: 4 félév Tanórák (minimális kontaktórák) száma: 1200 óra A mester-diploma megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 120 kredit A képzés főbb tanulmányi területei és azok arányai: Módszertani modul: (matematika, ökonometria, statisztika, informatika) kredit Gazdaságtudományi modul: (közgazdasági iskolák, gazdaságtanok) kredit Szakmai törzsanyag: (társadalomtudományi, gazdasági, üzleti, gazdálkodási és alkalmazott módszertani ismeretek) kredit Differenciált szakmai anyag: (konszolidáció, speciális számviteli ismeretek, nemzetközi számviteli standardok, számítógépes számviteli rendszerek, könyvvizsgálat, adóbevallások, vezetői számvitel) kredit Szabadon választható ismeretek: 5-10 kredit Diplomamunka, konzultációk: kredit Ismeretek ellenőrzési rendszere: Az intézményi mintatantervekben előírt vizsgákból áll. Az indítandó alapszak hallgatóinak a ráépülő valamely (tervezett) mesterképzésre való felkészítésének bemutatása, a kiemelkedő képességű hallgatók alkalmasságát figyelő, azt előmozdító, tehetséggondozó tevékenység beépítésére vonatkozó elképzelések, ill. intézkedések bemutatása. (A természet- és műszaki tudományok területén az elméleti alapokat szélesítő, akadémiai szakirány bemutatása, amennyiben az intézmény mesterszakot kíván indítani az adott képzési ágban.) A Pénzügy és számvitel alapszak hallgatói a három éves képzés keretében stabil módszertani, közgazdasági és elméleti alapokat szereznek, majd megismerkednek az üzleti tudományok néhány fontos területével, valamint részletesebben a pénzügy, illetve a számvitel alapvetően alkalmazandó tudásanyagával, A szakirányok lehetőséget biztosítanak arra, hogy egy-egy kiemelt területen elmélyedjenek, s a gyakorlat szempontjából fontos ismereteket szerezzenek. Ez az alapszak gyakorlat orientáltsága mellett olyan általános és széleskörű ismeretet nyújt a hallgatók számára, hogy bármely gazdálkodási és menedzsment mesterképzésre továbbléphetnek, ugyanakkor lehetőséget biztosít az ismeretek gyakorlatban történő alkalmazásához. A mesterkurzusokra való továbblépésben a szak hallgatói elsősorban a pénzügyi és számviteli területen indított mesterkurzusok esetében élveznek nagy előnyt. A kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozásáról karainkon évek óta sikeresen működő programok gondoskodnak. A hallgatók bekapcsolódhatnak a Tudományos Diákköri munkába, demonstrátorként elmélyülhetnek egy-egy tantárgy szakirodalmának tanulmányozásában, s 11

12 szeminárium vezetőként is kipróbálhatják magukat. A legtehetségesebb hallgatóink a Tormay Béla szakkollégium keretében szervezett formában kapnak plusz ismereteket, kiemelt foglalkozást az oktatók részéről. Az Egyetem központilag koordinált programja is felkarolja tehetséges hallgatóit. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP) keretében minden évben kiválasztják karonként a legeredményesebb 5-8 hallgatót, akikkel érdeklődésüknek megfelelően az oktatók egyénileg is foglalkoznak. A felsőoktatási intézmény képzési kapacitásának bemutatása az érintett képzési ágban, illetve szakon. A tervezett hallgatói létszám (képzési formánként bemutatva). A Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar valamint a Közgazdaságtudományi kar képzési kapacitása szakonként és képzési formánként: Nappali tagozat Felsőfokú szakképzés Informtikai statisztikus 150 Számviteli szakügyintéző 100 Pénzügyi szakügyintéző 100 Projektmenedzser asszisztens 50 Kis és középvállalkozási menedzser 100 Banki szakügyintéző 100 Levelező tagozat Alapszakok gazdálkodási és menedzsment 600 közszolgálati alapszakot 300 pénzügy és számvitel alapszak 300 kereskedelem, marketing 150 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 300 infromatikus és szakigazgatási agrármérnök 300 MSc és szakirányú továbbképzési szakok MSc Szakirányú továbbképzés

13 A kapacitás felfutása Felsőfokú szakképzés Informatikai statisztikus I. évf II. évf pénzügyi szakügyintéző I. évf II. évf projektmenedzser asszisztens I. évf II. évf számviteli szakügyintéző I. évf II. évf kis- és középvállalkozási menedzser I. évf II. évf banki szakügyintéző I. évf II. évf Alapszakok gazdálkodási és menedzser I. évf II. évf III. évf közszolgálati I. évf II. évf III. évf pénzügyi, számviteli I. évf II. évf III. évf kereskedelem, marketing I. évf II. évf III. évf gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök I. évf II. évf III. évf informmatikus és szakigazagtaási agr.mérn I. évf II. évf III. évf

14 MSc szakok Nappali tagozaton (várhatóan 5 Msc szak) 7 I. évf (saját+külső) II. évf Levelező tagozaton (5 szak) I. évf II. évf Szakirányú továbbképzés (levező) I. évf II. évf Egy-egy Msc szak a pénzügyi, a közszolgálati és a kereskedelem gazdálkodási alapszakosok számára, és 2 MSc szak a gazdálkodási szakosok részére 14

15 III. Az alapképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása 1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv ha vannak szakirányok, azok bemutatása, kredit-tartalommal is tervezett kétszakosság esetén fel kell tüntetni, hogy a szakot mely más szakkal/szakokkal együtt tervezik meghirdetni A KÉPZÉS ALAPVETŐ BLOKKJAI JAVASOLT %-OS MEGOSZLÁS (ÉS KREDITPONTOK) A) ÁLTALÁNOS/ALAPOZÓ MODUL A.1) Módszertani alapozó modul A.2) Elméleti-gazdaságtani alapozó modul A.3) Szabadon választható nemzetgazdasági, társtudományi, látókörbővítő modul B) ÜZLETI ALAPOZÓ MODUL 54,5% 98 kredit 30% 54 kredit 13% 23 kredit 10,5% 19 kredit 6,5% 12 kredit B.1) Egységes üzleti alapozó modul B.2) Idegen szaknyelvi modul B.3) Készségfejlesztő modul 24,5% 44 kredit 18% 32 kredit 0% 0-kredit 6,5% 12 kredit C) ALAPSZAK 30,5% C.1) Alapszak közös modulja 55 kredit C.2) Alapszak intézményi modulja 45,5% 82 kredit D) AZ ALAPSZAKON BELÜLI SZAKIRÁNY 2 15% 27 kredit E) SZAKDOLGOZAT ÖSSZESEN 100% 180 kredit 100% 180 kredit 19% 34 kredit 11,5% 21 kredit 15% 27 kredit 0% 0 kredit 100% 180 kredit 15

16 A KÉPZÉS BLOKKJAI ÉS TANTÁRGYAI ÓRA KREDIT % A.) ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ MODUL 54 kr 31% A.1) Egységesen kötelező módszertani tárgyak Matematika I. Matematika II. Matematika III. Statisztika I. Statisztika II. Informatika Testnevelés kr % A.2) Egységesen kötelező elméleti alapozó tárgyak Mikroökonómia, Makroökonómia Pénzügytan Nemzetközi gazdaságtan EU ismeretek kr ,5% A.3) Egységesen kötelező társtudományi, látókörbővítő tárgyak 3 választható tárgy (Gazdaságtörténet, Gazdaságpolitika, Elmélettörténet, Szociológia, Filozófia, Bevezetés a politológiába, Gazdaságpszichológia, stb ) 4*(2+0) 12 kr 4*3 6,5% B.) ÜZLETI ALAPOZÓ MODUL 44 kr 24,5% B.1) Kötelező üzleti alaptárgyak Gazdasági jog Vállalati gazdaságtan Adatbázis-kezelés és információs rendszerek Marketing Szervezeti magatartás I. Számvitel alapjai (számvitel I) Vállalati pénzügyek I. Szervezet- és vezetéselmélet Emberi erőforrás menedzsment kr % B.2) Idegen szaknyelvi előadások % B.3) Készségfejlesztő tárgyak Menedzsment tréning Kommunikációs készségek fejlesztése Pályázatírás, projekt menedzsment Könyvtár-használat Üzleti etikett, protokoll Személyiségfejlesztés Angol nyelvű üzleti kommunikáció, stb 4 tárgy választható 0+2 esetleg kr 4*3 6,5% 16

17 C.) ALAPSZAK 48 kr 27% C.1) Alapszak közös modulja Pénzügyi jog Vállalati pénzügyek II. Pénzügyi számvitel (számvitel II) Vezetői számvitel (számvitel III) Éves beszámoló (számvitel IV) Gazdasági elemzés Vagyon- és vállalatértékelés Tevékenység menedzsment kr % C.2) Alapszak intézményi modulja Adózási ismeretek Kontrolling Pénzügyi-Számviteli informatika Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai Üzleti tervezés Választható (2 tárgy) * kr *3 11,5% D) SZAKIRÁNYOK (7*3 kredit) + szakdolgozat konzultáció (2 és 4 kredit) 27 kr 15% ÖSSZESEN 180 kr 100% SZAKIRÁNYOK (D) PÉNZÜGY SZAKIRÁNY Banktan Vállalkozások finanszírozása Biztosítási ismeretek Nemzetközi pénzügytan Költségvetési gazdálkodás Monetáris politika esettanulmányok * kr *4 15% SZÁMVITEL SZAKIRÁNY Speciális számviteli kérdések Hitelintézeti számvitel Költségvetési számvitel A konszoldáció alapjai Különleges céghelyzetek számvitele A számvitel gépesítésének gyakorlata Nonprofit számvitel Projektmunka kr % 17

18 A tárgyak elhelyezkedése és vizsgaformái a tantervben blokk Tantárgy megnevezése Óraszám kredit Szemeszter kontakt egyéni összes A ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ MODUL A1 Módszertani alapozás Matematika I. (analízis) K Matematika II. (lineáris algebra) K Matematika III. (valószínűségszámítás) K Statisztika I G Statisztika II K Informatika G Testnevelés 0 x x x x A2 Gazdasági elméleti alapozás Makroökonómia K Mikroökonómia K Pénzügytan K Nemzetközi gazdaságtan K Európai Uniós ismeretek G A3 Választható, látókörbővítő tárgyak K 2G 2,2 (4 választható) K Gazdaságtörténet 3 Szociológia 3 Filozófia 3 Gazdaságpolitika 3 Bevezetés a politológiába 3 Gazdaságpszichológia 3 Egyebek B ÜZLETI ALAPOZÓ MODUL B1 Kötelező üzleti tárgyak Gazdasági jog K Vállalati gazdaságtan K Adatbázis-kezelés és információs G rendszerek Marketing K Szervezeti magatartás K Számvitel alapjai (számvitel I) G Vállalati pénzügyek K Szervezet- és vezetéselmélet K Emberi erőforrás menedzsment K B2 Idegen szaknyelv (három félév heti 2 óra, 0 x x x évfolyammegkötés nélkül) B3 Készségfejlesztő tárgyak G 2G 2G 2G (4 választható) Menedzsment tréning 3 Kommunikációs készségek fejlesztése 3 Pályázatírás, projekt menedzsment 3 Üzleti etikett, protokoll 3 Személyiségfejlesztés 3 Angol nyelvű üzleti kommunikáció 3 Egyéb választható tárgyak A-B összesen (kredit) Módszertani, közgazdaságtani, üzleti alapozó és társadalomtudományi ism. Óraszám

19 blokk Tantárgy megnevezése Óraszám kredit félév kontakt egyéni összes C ALAPSZAK C1 Alapszak közös modulja Gazdasági közjog /Pénzügyi jog K Vállalati pénzügyek II G Pénzügyi számvitel (számvitel II) K Vezetői számvitel (számvitel III) K Éves beszámoló (számvitel IV) K Gazdasági elemzés K Vállalat- és vagyonértékelés K Tevékenység menedzsment K C2 Alapszak intézményi mdoulja Adózási ismeretek K Kontrolling K Pénzügyi-Számviteli informatika G Ellenőrzés és könyvvizsgálat alapjai K Üzleti tervezés G Választható tárgy G Választható tárgy G D SZAKIRÁNYOK 27 Pénzügy szakirány Banktan G Vállalkozások finanszírozása G Biztosítási ismeretek G Nemzetközi pénzügytan K Költségvetési gazdálkodás K Monetáris politika K Vállalati pénzügyi tervezés (esettan.) G Vállalati pénzügyi döntések (esettan.) G Szakdolgozat 0 X X Számvitel szakirány Speciális számviteli kérdések K Hitelintézeti számvitel G Költségvetési számvitel K A konszoldáció alapjai K Különleges céghelyzetek számvitele G A számvitel gépesítésének gyakorlata G Nonprofit számvitel K Projektmunka (esettanulmány) G Szakdolgozat 0 X X C-D összesen Szakmai törzsanyag A-B-C-D összesen % 62% Mindösszesen (kredit) Össz Heti óraszám Óraszám (15 hét/szemeszeter) nyelv és testnevelés nélkül Tantárgyak száma Kollokvium Gyakorlati jegy

20 2. Tantárgyi programok; az egyes tantárgyak keretében elsajátítandó ismeretanyag rövid, (néhány soros) leírása, valamint minden tantárgyhoz a 3-5 legfontosabbnak ítélt kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása. ha van, a tanári (pedagógiai-pszichológiai) modul tantárgyleírásait is kérjük csatolni. A.) ÁLTALÁNOS ALAPOZÓ MODUL A.1) EGYSÉGESEN KÖTELEZŐ MÓDSZERTANI TÁRGYAK Matematika I. Tantárgyfelelős: Kozma László A tantárgy célja: A hallgatók elsajátítsák a közgazdasági tanulmányokhoz szükséges matematikai alapokat, elsősorban az analízis alapvető vizsgálati módszereit. Tematika: Sorozatok, függvények, konvergencia, folytonosság. Egy- és többváltozós függvények differenciálszámítása és szélsőérték-számítása. Integrálás, Differenciál-egyenletek. Ajánlott irodalom: Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, Debrecen, Dancs István: Bevezetés a matematikai analízisbe, Aula Kiadó, Budapest, Sydsaeter, Knut: Matematika közgazdászoknak, Aula Kiadó, 1998 Denkinger Géza: Analízis: gyakorlatok, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Matematika II Tantárgyfelelős: Kozma László A tantárgy célja: A hallgatók elsajátítsák a közgazdasági tanulmányokhoz szükséges matematikai alapokat, elsősorban a lineáris algebra alapvető vizsgálati módszereit. Tematika: Mátrixok, lineáris egyenletrendszerek, determinánsok, vektorterek, lineáris transzformációk. A lineáris programozás elemei, szimplex módszer. Ajánlott irodalom: Kozma László: Matematikai alapok, Studium Kiadó, Debrecen, Dancs István: Bevezetés a matematikai analízisbe, Aula Kiadó, Budapest, Gaál István, Kozma László: Lineáris algebra, Kossuth Egyetemi Kiadó, Puskás Csaba: Lineráris algebra, Aula Kiadó, Budapest, Gáspár László: Lineáris algebra példatár, Tankönyvkiadó, Budapest, Kovács Zoltán: Lineáris algebra feladatgyűjtemény, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, Matematika III. Tantárgyfelelős: Pap Gyula A tantárgy célja: A hallgatók megismertetése a valószínűségszámítás alapfogalmaival, a statisztika tantárgy előkészítése. Tematika: A valószínűség statisztikai háttere. Események. A Kolmogorov-féle valószínűségi mező. Kombinatorikus valószínűségszámítás. Feltételes valószínűség, függetlenség. A teljes valószínűség tétele, Bayes tétel. Diszkrét valószínűségi változók, várható érték, szórás. Bernoullieloszlás, binomiális, hipergeometrikus, negatív binomiális, és Poisson-eloszlás. Eloszlásfüggvény, sűrűségfüggvény, a várható érték és a szórás általános fogalma. Egyenletes, exponenciális, Cauchy és normális eloszlás. Együttes eloszlásfüggvény, függetlenség. A korrelációs együttható. 20

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 HORVÁTH KATALIN Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HORVÁTH KATALIN A KÖZIGAZGATÁSI HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉS JELENLEGI GYAKOR- LATA (A FORMÁLIS ÉS NEM

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM

A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM A nem-formális és informális tanulás elismerése OECD RNFIL project Country Backgroud Report Hungary TARTALOM 1. KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK...3 1.1. Demográfiai összefüggések...3 1.2. Nemzetköziesedés...8 1.3.

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 0 DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS HAMPEL GYÖRGY KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2011 1 2 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Vállalatgazdasági és Szervezési Tanszék A doktori iskola vezetője: DR. UDOVECZ

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja

Új, európai úton a diplomához. A magyar felsőoktatás modernizációja Új, európai úton a diplomához A magyar felsőoktatás modernizációja 1 Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári Éva

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Zöld gazdaság kialakítása

Zöld gazdaság kialakítása Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Iszak Noémi, Dr. Lükő István, Dr. Pánovics Attila Információs és oktató öko-központ kis- és középvállalkozások támogatására hálózatok

Részletesebben

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018

A nemzeti idegennyelv-oktatás fejlesztésének stratégiája az általános iskolától a diplomáig. Fehér könyv 2012 2018 Napjainkban az idegennyelv-tudás szerepe, jelentősége kulturális és gazdasági szempontból is vitathatatlan. A nyelvtudás javítja a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyeit, hozzájárul a foglalkoztatottság

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése

A magyar kis-közepes vállalatok. innovációs képességének fejlesztése MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A magyar kis-közepes vállalatok innovációs képességének fejlesztése A tanulmány elkészítését az Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkársága támogatta

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens

Készítette: Komáromi Kálmán. Témavezető: Dr. habil Zéman Zoltán egyetemi docens SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A PÉNZÜGYMENEDZSMENT RENDSZERÉBEN ALKALMAZOTT CONTROLLING TEVÉKENYSÉG ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK ÉRTÉKELÉSE DOKTORI (Ph. D.) ÉRTÉKEZÉS

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE)

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) GÁBOR DÉNES FŐISKOLA Minőségirányítási Rendszer (MIRE) Jóváhagyta: Dr. Zárda Sarolta a GDF rektora TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 7 JELMAGYARÁZAT... 8 A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA... 9 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZATA...

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára

Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba. Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára Koordináció fejlesztése, kommunikációs kultúra beépítése a belső folyamatokba Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala számára TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 1. A dokumentum célja... 3 2. Koordinációs

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA

AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Dr. Villányi László Dr. Vasa László AGRÁRGAZDASÁGTAN, EU AGRÁR-, ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából)

Gazdasági ismeretek. Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Gazdasági ismeretek (Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából) Szerző: MÁTÉ DOMICIÁN főiskolai tanársegéd (EKF) Lektorálta: Dr. Kádek István tanszékvezető főiskolai docens (EKF) Eger, 2006 Gazdasági

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. BEVEZETÉS... 5 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 5 2.2.

Részletesebben