ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је. у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек сто ве,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је. у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек сто ве,"

Átírás

1 А У Т О Р И Л Е Т О П И С А ДЕ ЈАН АЛЕК СИЋ, ро ђен у Кра ље ву. Пи ше по е зи ју и про зу. К њи г е пе са ма: По т п у н и го в ор, 1995; Доказ и в ање се нке, 1996; Сваг да шњи час, 2000; Со б н а м и т о л о г и ја, 2003; По с л е, 2005; До в ољ н о, 2008; Је д и н о в е т а р, 2011; Б ит и, Књи ге пе са ма и при ча за де цу: Дуг ме без ка пута, 2002; Пу с т о л о в и н е је д н о г з р н а ка ф е (по е м а), ; Кад се раз бо лео п ет а к, 2006; На п р и м е р, 2006; Не ж н а п е с м а о н е ж н ом в е т р у Д у в о љу бу (по е ма), 20 06; Бо ж ић на п ри ча, 2007; Му з и ка т ра ж и у ши, 2008; Игро ка з и, 2010, Пе т а р и п е р т л е, 2010; Пр и ч а о д о б р ој м е т л и, 2010; С т иж у бл ес е, ч у в а ј т е с е, 2010; Лу ка из олу ка, 2011; Иси до ра и зуб, 2011; Баш је до бро ро д и т и се, 2012; За го не т ка ре т ка зва на а р х и т е к т а, 2013; Бо јан Мр в и ца и з а ко п а н о бл а г о, 2013; Ко г а с е т и ч е ка ко ж и в е п р и ч е, 2013; Ци п е л а н а крају све т а, 2014; Чудесни п одв изи Азбучка Првог у т ри де се т с ло ва, М И Х А Е Л А Н ТО ЛО ВИ Ћ, р о ђ е н у Ау г з бу р г у код М и н хе н а, СР Немачка. Шко ловао се у Сомбору и Новом Саду. Историчар ( Истори о г раф ско де ло Ф ри д ри ха Мајне кеа докт орат одбран ио г од ине), б а ви с е с рп ском и ју г о с ло в е н ском ис т ори јом Х I Х и Х Х в ек а, ис т оријом Не ма ца у Ју го и сточ ној Евро пи, истори јом Не мачке, историјом историог рафије и мет одоло г и јом, п ре во д и с не мач ког ( Ге орг Г. И г е рс, Ис торијска н а у ка у 20. в е к у к р и т и ч к и п о г л е д у м е ђ у н а р о д н ом ко н т е к с т у, 2014) и ен гле ског. На уч не и струч не ра до ве, као и пре во де, об ја вљу је у пе рио ди ци. ИВАН БА ЗР ЂАН, ро ђен у Ва ље ву. Основ не и ма стер сту ди је за вр шио на Одсеку за срп ску књи жев ност и је зик Фи ло зоф ског фа кул тета у Но вом Са ду. Пи ше филм ску кри ти ку (за сајт Но ви По лис) и тек сто ве, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. ЖАР КО ВИ ДО ВИЋ (17. мај 1921, Те шањ 18. мај 2016, Бе о град). Срп ск и фи ло зоф, ис т оричар ц ивил из ац ије и ис т о ри чар у ме т но с т и. Де ла: Ме ш т р о в и ћ и с а в р е м е н и с у ко б с к ул п т о р а с а р х и т е к т ом је д а н е с т е тич ки про блем, 1961; Ог л е д и о д у х о в н ом и с к у с т в у, 1989; Ње гош и Кос о в с к и з а в је т у Но в ом в и је к у, 1989; Ср б и у Ј у г о с л а в и ји и Ев р о п и, 1994; Т р а ге д и ја и Ли т у р г и ја е с е ј о д у х о в н ој с уд б и н и Ев р о п е, 1996; С у о ч е њ е п ра во с ла в ља са Ев ро п ом ог ле д и о ис т о р иј ском ис к у с т в у, 1997; Ро ма н и 909

2 Ђор ђа О ц и ћа п о е т о фи ло софија и ко мент ари, 1999; Лит ург ијска т ајна Св е т о г п и с м а, 2002; И ве ра је умет ност, 2008; Исто ри ја и ве ра, СО ФИ ЈА ВИ ЂИ К А Н Т, р о ђ е н а у Но в ом С а д у. П и ше к р а т к у про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку, об ја вљу је у пе ри о ди ци. С ЛО Б О Д А Н ВЛ А Д У Ш И Ћ, р о ђ е н у С у б о т и ц и. П и ше п р о з у, студије, есеје и књижевну критику. Од године је главни и одговорни уред ник Ле т о п и с а. О б ја в љ е не к њи г е: Де г у с т а ц и ја с т р а с т и, 1998; На п р о м а ји, 2007; По р т р е т х е р м е н е у т и ч а р а у т р а н з и ц и ји, 2007; Ко је убио мр т в у дра г у? ис то ри ја мо т и ва мр т ве дра ге у срп ском пе сни ш т в у, 2009; Fo r w a r d к р и м и ко м е д и ја, ро ман, 2009; Ц р њ а н с к и, Ме г а л о п о л и с, 2011; Ми, и збр и са н и в и де о - и гра, ро ман, 2013; Ко ш а р ка т о је Па р т и з а н мит о Ко шар ка шком клу бу Пар ти зан, С ЛО Б О Д А Н ВО Ј И Ч И Ћ, р о ђ е н у Бр е с т и ц а м а код Н и к ш и ћ а, Ц р на Го ра. П и ше п ри по ве т ке и ро ма не. К њи г е п ри по ве да ка: Урв ине, 1977; Ште т на с т вар нос т, 1992; Ле п о т а од ри ца ња, Ро ма ни: Те ме љ, 1982; Ко бац, 1997; Ноћ, со ба, жар-пти це и Бог, 2006; На ше дра ге уби це, Д РА ГАН А ВУ К И Ћ Е ВИ Ћ, р ођ ен а у К р а љ е в у. П р о ф е с о р је срп ске књи жев но сти на Фи ло лошком факултету у Београду. Пише есеје, сту ди је и монографије. Области интересовања су јој српска књижевн о с т 19. в е к а, к њи же в н о с т и е т н о л о г и ја, к њи же в н о с т и н а р а т о л о г и ја, књи жев ност и еро то ло ги ја. Об ја вље не књи ге: По е ти ка чи та ња крит и ка п р о з е , 1998; Ог л е д и о с рп с ком р е а л и з м у, 2003; Пи смо и п р и ч а с рп с ка р е а л и с т и ч ка п р и п о в е т ка и ф ол к л о р н а т р а д иц ија, 2006; Ка п о е т и ц и с рп с ко г р е а л и з м а (коау т о р Д у ш а н И в а н и ћ), 20 07; Ан а р х и ја тек ста огле ди о срп ској књи жев но сти 19. ве ка, 2011; Ог л е д а в а њ а Ла з а Ла з а р е в и ћ и Си м о Ма т а в уљ (ко а у т о р к а С не ж а н а М и ло с а в љ е ви ћ Ми лић), Н Е Б ОЈ Ш А ВУ КО ВИ Ћ, р о ђ е н у С р б о б р а н у. Ф и ло з о ф, по л и т и ко лог, п у б л и ц и с т а, д и п ло м и р а о н а Ф и ло з о ф ском ф а к у л т е т у у Но в ом С а д у (фи ло з о фи ја), м а г и с т ри р а о у Б е о г р а д у н а ФП Н (ме ђу н а р од н и одно си) и док т о ри р а о у Б е о г р а д у н а Ге о г р а ф ском ф а к у л т е т у (по л и т и ч к а г е о г рафија г еопол ит ик а). П ише нау чне радове и з облас т и међунар одне по ли ти ке и ме ђу на род них од но са, ге о по ли ти ке и ге о стра те гије. Објављена књи га: Ло г и ка и м п е р и је Ни ко л а с Сп а јк м а н и с а в р е м е н а а м е р и ч ка ге о п о л и т и ка, ИВА НА ДИ МИЋ, ро ђе на у Бе о гра ду. Пи ше дра ме и крат ку п р о з у, п р ев од и с е нглеског и ф р а нц уског. Д р аме: Пред огле да лом, 1986; 910

3 Пе п е љу г а, 1989; Бе ли угао, 1998; Го љ е, 2001; З м а јо в и н и п а н г а л о з и, К њи г е п ри по в е д а к а : Ц р н а з е л е н, 1995; Ма х о р ка, м а с т и л о и м у ж, 1998; Уз и ма ње в ре ме на, 2001; Има ли ко га?, 2006; По п ис и мо в и не, 2009; Ар замас, ГОР Д А Н А ЂИ Л АС, р о ђ е н а у Н а ко ву код К и к и н де. Би б л и о т е к а р, би б л и о г р а ф, п и ше по е зи ју. К њи г е пе с а м а : Пр е д о г л е д а л ом, 1985; Го спо ди не, го спо ди не, 1989; Цар ски врт, 1996; Зве зда ју га, 2002; Ус п у т на с т а н и ц а, 2005; Уч и т е љ се ћа ња, 2009; Се ћа ње ко је се н и је догод ило, 2011; Д р у ге с т в а р и, 2012; Б и л а с а м п о с л у ш н о д р в о, 2012; Се вер, уда љен звук, Мо но г р а фи је: Ше с т п о с л ен ика Б ибл иот еке Мат иц е с рпс ке, 1998; Ма па све та Пе тро ва ра дин ске твр ђа ве (ко а у то ри Б. По пр жан, Н. Ма мула, Ђ. Пи са рев), 2005; Б и бл и о г р а ф и ја И Н Д ИС (ко а у т о р к а С. Ву ко вић), При ре ди ла је и об ја ви ла ви ше књи га и се лек тив них биб л и о г р а фи ја с а в р е ме н и х с рп ск и х п и с а ц а. БОГ ДАН ЗЛА ТИЋ, ро ђен у Бе о гра ду. Ди пло ми рао је на Правном фак улт ет у у Бе о г ра д у. Фи л м ск и к ри т и чар, сце на ри с т а и п убл иц ис т а, п ише сце н а ри је, с т ру ч не т е к с т о в е, к ри т и ч ке о св р т е и п ри лог е о фи лм у. Ко аут ор је з б орн ик а е с еја о Нов ом Хол ивуд у Св ет л о у т ам и, 1991, и п р и р еђив ач и коаут о р к њи г е Реж ија: Воји с л а в На н о в и ћ п о с л е д њи п и о нир, Сце на ри с т а је Про д у же не Л и т у р г и је о Све т ом Са ви, 1997, с ар а дн и к н а сцен а ри ју до к у мен т а р ног фи л м а Ле ге н д а о Д р а г о м а н ц и м а, о срп ском са ни те ту у Пр вом свет ском ра ту, и сце на ри ста ду го мет ра ж н и х док ументар н и х фи л мо ва: Без гра да и без за ко на, и Иза брао с а м: Со к р а т Пр о т а К р а п, би о граф ски филм о Љу би Та ди ћу, КСЕ НИ ЈА КА ТА НИЋ, ро ђе на у Бе о гра ду. Ба ви се књи жевно ш ћу и но ви н а р с т в ом, п и ше огледе, е с еје и к ри т и к у. О б ја в љ е не к њи г е: Ра ско ш н еи зв ес н ог ог л е д о п о е з и ји Ђ о ке Ст о ји ч и ћ а, 1997; Над књи гом з а в и ч а ј н ом к њи ж е в н е к р и т и ке, 2004; По г л е д и и з д у ш е и м п р е с и је о с ли ка ри ма, ва ја ри ма, гра фи ча ри ма и ке ра ми ча ри ма; књи ге о уме тнос т и, 2004; З а п и с и, 2010; Пр и ка з и 1 п о е з и ја, 2011; Пр и ка з и 2 п р о з а, 2012; Пог л ед и и з д уш е I I и мп р ес ије о с л ик ар им а, в ајар им а, г р аф ич ар им а, кер а м и ч а р и м а, к њи ге о ум е тн о с т и, и нт е рв ј у, 2014; Бел ез и к њиж е вн е к р и т и ке, 1 2, 2015; У сја ју му дре су шти не оглед о де лу Ђо ке Сто јич и ћ а, Д АВИ Д К Е Ц М А Н Д А КО, р о ђ е н у Рај нов ц и м а код Би х а ћ а, Би Х. П и ше по е зи ју, п р о з у, е с е је, к њи же в н у, л и ков н у и по з о ри ш н у к рит ик у. К њи г е пе с а м а : Реч на ле ду, 1976; Пр е тп о н о ћ н и в о з, 1980; Но ћ н и ри бо лов, 1980; Треп тај (х а и к у), 1988; Распад мозаика, 1989; Зидари свет и л и ш т а, 1991; Не б е с к и г л а с н и к, 1994; С а њ а м, с а њ а м ч а р о л и је (пе сме 911

4 и при че за де цу), 1994; Хо ћ ко и Не ћ ко (за де цу), 1997; Mennyei hírnök (ха и ку на ма ђар ском), 1997; Ст оле тна во да, 2001; Даљинама п реко свет а (за де цу), 2003; Сам као су за (из бор), 2003; Не ко с а м о т е б е т р а ж и (за де цу), 2007; Хо р с е н к и, Књи ге про зе: Леђ, 1982; Ка л е м, 1992; Кад д у ња з а м и р и ше (ро ман), 1995; Озар је, 1999; Та м н и н а, 2008; Ре ка з а је да н дан, Ж А Р КО М И Л ЕН КО ВИ Ћ, р о ђ ен у При ш т и н и. П и ше поезију, про зу, есе је и књи жев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: Ке н о т а ф, СО ФИ ЈА МИ ЛО РА ДО ВИЋ, ро ђе на у Ћу при ји. Фи ло лог, линг ви ста, ба ви се фо но ло г и јом, мор фо ло г и јом, си н так сом и се ман т и ком, као и лек си ко ло г и јом и е т но л и н г вис т иком. Нау ч н и је са ве т н и к на И н с т и т у т у з а с рп ск и је зи к СА Н У и р е дов н и п р о ф е с о р н а Ф и ло з о ф ском ф а к у л т е т у у Ни шу. Пи ше сту ди је, мо но графије, струч не ра до ве и кри тич ке при каз е. О б ја в љ е не к њи г е: Па с т и р с ка т е р м и н о л о г и ја К р и в о в и р с ко г Т им ока, 1993; Употре ба па де жних об ли ка у го во ру Па ра ћин ског По мо ра вља балка н и с т и ч к и и е т н о м и г р а ц и о н и а с п е к т, 2003; Му з и ч к и ж а р г о н м л а д и х и музыкальный мо лодёжн ый сленг ком па ра тив ни по глед, М И Л А Н М И Ц И Ћ, р о ђ е н у З р е њ а н и н у. Ис т о р и ч а р, г л а в н е т е ме п р о у ч а в а њ а с у м у с рп ск и до б р ов ољ ачк и пок р е т у Прв ом св е тском ра т у, ко ло н и з а ц и ја Вој во д и не и з ме ђу д ва све т ск а ра т а и ис т о ри ја Ба на т а. П и ше с т у д и је, мо но г р а фи је, х р о н и ке, по е зи ју и п р о з у. С т у д ије: Од ис еја ба т а њ с к и х Срба, 2003; Иск у шење ж ив е т и у кол он ији, 2008; Бан а тс ко д у г о о р а њ е, исто риј ски есе ји, 2012; Ра зв и т а к н о в и х н а с е љ а у Б а н а т у , 2013; Школ с т в о у н о в и м н а с е љи м а Б а н а т а , 2013; Осо б и т о је А л е кса ндр ов о саз идан о, 2013; Српс ко д обр ов ољачко п ит ање у В е л и ко м р ат у , 2014; Kо л о н и ја у Б а н а т с ко м Но в о м С е л у , 2014; Т р аг ањ е з а е г з ис т е нц и јо м, 2015; Не з а п а м ћ е н а б и т к а срп с к и до бро в ољ ц и у Р у с и ји , 2016; Ко ло н и с т и са Ви да п у с т е, 2016; Невидљива сеоба, Књиге докумен тар не про зе: Срп ски до бров ољ ц и н а с е љу Вој в о д а Б о јо в и ћ, 2000; Срп с к и д о б р о в ољ ц и у Б а н а т с ком Д у ш а нов ц у, 2003; Из а лбум а рат ов а, 2006; Српс к и добров ољц и ж и во т и, се ћа ња, Књи ге хро ни ка: Вој во да Ст е п а п р ве де це н и је т р а ја њ а, 1997; Ма л а х р о н и ка а л е к с а н д р о в ач ке ш ко л е, 1998; Ма л а п р и ч а о с т е п ч а н с кој ш ко л и , Књи ге пе са ма: С а н н е м а м е с е ц а, 1990; Мол ит ве усп ав аној свет ло с т и, 1994; Гор ка ра дос т, 1996; Мо л и т ве б а р ц и ко ја о д л а з и, 1999; На ш м о з а к је к р и ј ум ч а р е н а р о б а, 2006; Ми смо м и л а з е н и т и с т ичк и с в е т, 2008; Рак ија и ра не, Књи ге про зе: Ме се ц о д в е н е ц и ја н с ко г с а п у н а, 2013; Ко д ж и в а х н о г о г л е д а л а, 2014; Сп и с а к с е н о в и т и х и м е н а,

5 С Н Е Ж А Н А Н И КО Л И Ћ, р о ђ е н а у Ш а п ц у. С т у д е н т к и њ а је док т о р ск и х с т у д и ја с рп ске к њи же в но с т и н а Ф и ло з о ф ском ф а к у л т е т у у Но вом Са ду. Ба ви се књи жевно шћу XX века, пи ше поезију, есеје и књижев ну кри ти ку. Књи га пе са ма: З а д и в љ е н и с п а в ач, Д Е ЈА Н А ОЦ И Ћ, р о ђ е н а у Б е о г р а д у. З а в р ш и л а фи ло з о фи ју н а Ф и ло з о ф ском ф а к у л т е т у у Б е о г р а д у. П и ше по е зи ју, е с е је и с т у д и је, у ре ђу је лексиког ра ф ск а и з да њ а, п ри ре ђу је к њи г е. К њи г а пе са ма: Ли ни је, С т у д и ја : Ди ја л е к т и ка и р а ц и о н а л н о г. Се р е н Кје р ке г о р, Прир е д и л а : Де ла Ђор ђа Оци ћа у 8 књи га, САША РАДОЈЧИЋ, рођен у Сомбо ру. Пи ше по е зи ју, књи жевн у к ри т и к у, с т у д и је, е с е је и п р е в о д и с не м ач ког. К њи г е пе с а м а : Уз а л уд сно в и, 1985; Ка ме р на м у з и ка, 1991; А ме р и ка и др у ге п е с ме, 1994; Еле г и је, н о к т у р н а, е т и д е, 2001; Че т и р и г о д и ш њ а д о б а, 2004; Па н о н с ке е т и д е, иза бра не и но ве пе сме, 2012; Cyber zen, 2013; Д у ге и к р а т ке п е с м е, К њи г е к ри т и к а, е с е ја и с т у д и ја : Пр о в и д н и а н ђ е л и, 2003; По е з и ја, в р е м е б у д у ћ е, 2003; Ни ш т а и п р а х а н т р о п о л о ш к и п е с и м и з а м С т ер ијин о г Да в о р ја, 2006; С т ап ањ е х ор из о н ат а п е с н иш т в о и и нт е рп р ет ац ија п е с н и ш т в а у ф и л о з о ф с кој х е р м е н е у т и ц и, 2010; Ра з у м е в а њ е и з б и в а њ е о с н о в н и ч и н и о ц и х е р м е н е у т и ч ко г и с к у с т в а, 2011; Ув о д у ф и л о з о ф и ј у уме т но с т и, 2014; Реч по сле, 2015; Једна п ес ма хе р ме не у т ич к и и з гре д и, П Е ТА Р СА РИ Ћ, р о ђен у Б а њ а н и ма код Н и к ш и ћ а, Ц р на Гор а. П и ше по е зи ју и п р о з у. К њи г е пе с а м а : Бе л е к л е т в е, 1970; Не б е с к и д ом, 1972; Вр х п о љ а, 1973; Ко н а к р е ке, 1975; Па к л е н о п о љ е, Ром ан и: Ве л и к и а х а в с к и т рг, 1972; С ут ра с т и ж е госп о да р 1, 2, 1979, 1981; Деч а к из Ла стве, 1986; Пе т р у ш а и Ми л у ш а, 1990; С т р а х о д с в е т л ос т и, 2005; Са ра, 2008; Ми тро ва Аме ри ка, Књи га пи са ма: И времену се затурио траг отво ре на и за тво ре на пи сма са Ко со ва, Н Е Н А Д С ТА НО Ј Е ВИ Ћ, р о ђ е н у С р е м ској М и т р о ви ц и. Б а ви с е с рп ском к њи же в но ш ћу Х Х в е к а, п и ше огле де и к њи же в н у к ри т и к у, о б ја в љу је у пе ри о д и ц и. Ј У Л И ЈА Н ТАМ А Ш, р ођ е н у В рб а с у. Б а в и с е к њ и ж е в н о м и с т о р и јом и т е о р и јом, ком п а р а т и с т и ком, по с е б но п р о у ч ав а рус и нс к у, у к ра ји н ск у и д ру г е сло вен ске к њи жев но с т и, п и ше по е зи ју, п р о зу, е се је и сту ди је. Ре дов ни је члан Вој во ђанске академије наука и уметности и инос т ран и редовн и ч ла н На ц и о на л не а к а де м и је на у к а и у ме т но с т и Ук ра ји не у Кијеву. Важније на уч не и есе ји стич ке књи ге: Из ме ђу књи жев не те о рије и и нт е рп рет ац и је, 1977; Над х т о р и д у ма, 1982; Р у с ин с ка к њиже внос т 913

6 историја и ста тус, 1984; Га вриїл Ко стелъни к мед зи доктрину и прир о д у, 1986; Дар ов и м оје б раћ е, 1990; Р ус к и Керес т у р л ї т оп и с и ст ор и я ( ), 1992; Ук р ај и нс к а к њи ж е в н о с т и зм еђ у Ист ок а и З ап ад а, 1995; Конєц XX ви ку, 1995; Ис т о р и я р у ске й л и т е ра т у р и, 1997; Иза бра на де ла 1 4, 2002; О природи књижевно сти и природи проучавања књижевно с т и, 2006; Ве ли чи на ма ли х п о е т ика рег иона лни х и мали х књижевни х т р а д и ц и ја, 2008; Є в а нг ел ис т а Мих а й л о Ко в а ч, 2009; Дюра Пап гар гаї о д р у р а л и з м а п о п о п у л и з е м, Ва ж н и је б е ле т ри с т и ч ке и пе сн и ч ке к њи г е: Нєбо на колєнох, 1972; Б а л а д а п а н о н с ко г о л а д я р а, 1974; Пе сме о п ра х у, 1975; Пе сак и до ба, 1986; О к у п а ни у в ич но с ц и, 1989; Зла тна х мара, 1990; Си ла зак у дан, 2002; Сплав од че жњи, 2010; Де реґля з мрийо, 2010; Десе т љуба в н и х з а п о в е с т и р о м а н о ја д и м а с т а р ог Ве р т е ра Ре м е ц ког, 2013; Це н т у р и о н (и з а б р а не пе сме н а ру си н ском, у к р а ји н ском, с рп ском и не мач ком је зи ку), Д РА ГА Н Х А МО ВИ Ћ, р о ђ е н у К р а љ е ву. П и ше по е зи ју, е с е је и к њи же в н у к ри т и к у. К њи г е пе с а м а: Мра ко в и, р у ге, 1992; На м е ш т е н и к, 1994; Ма т ич на књи га, 2007; А лбум рани х с т ихова, 2007; Жежено и нежно, 2012; З м а ј у ја је т у н а и в н е п е с м е, 2013; Ти ска пе сме и по не ки за пис, 2015; Ме ко је з г р о п е с м е с п р а т е ћ ом п р и ч ом, Књи ге есе ја и крит и ка: Сан Д ра га на Или ћа, 1990; Ст вари овдашње, 1998; Песничке с т вари, 1999; По с л е д ње и п р в о, 2003; С обе стра не, 2006; Ле то и ци та ти поез и ја и п о е т и ка Јо в а н а Х р и с т и ћ а, 2008; Пе с м а о д п о ч е т ка, 2009; Ра и ч ко в и ћ п е с н ич к и ра з в ој и п о е т ичко ок р уж е ње, 2011; Ма т ич н и п р о с т ор, 2012; Пут ка ус прав ној зе мљи мо дер на срп ска по е зи ја и њена културна са мо свес т, 2016; Мо мо т ра ж и Ка п о ра п ро бле м иде н т и т е т а у Кап о р о в ој п р о з и, При ре дио ви ше књи га. ВИ К ТОР Ш КО РИ Ћ, ро ђен у Зре њ а н и н у. П и ше п ро зу, с т уд ије, е с е је и к њи же в н у к ри т и к у. К њи г а п ри по в е д а к а : Дав ни на, ру жа и прах, Књи га есе ја: Ма г л е, н о ћ и и ж и ц е е с е ји о Д у ш а н у Ва с иљев у, При р е д ио Б р а н и с л а в К А РА НО ВИ Ћ 914

(СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А)

(СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А) П Е Т Е Р Р О К А И П РИ ЛОГ БИ О Г РА ФИ Ј И Д Е СПО ТА ЂОР ЂА БРА Н КО ВИ Ћ А (СВЕ ТОГ ВЛ А Д И К Е М А К СИ М А) Срп ск и де спо т Ву к Гр г у р ови ћ ( Бра н ко ви ћ), Змај О г ње н и Ву к с рп ск

Részletesebben

Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА

Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА Милена Шурјановић / СЛАСТ И НОСТАЛГИЈА Уредник Зоран Колунџија Рецензенти Милутин Ж. Павлов Мр Мирјана Анђелковић Милена Шурјановић СЛАСТ и НОСТАЛГИЈА ПРОМЕТЕЈ Нови Сад Хлеб наш насушни зрно жита У ра

Részletesebben

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ. Пу бли ка ши ром отво ри ла вра та

ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ. Пу бли ка ши ром отво ри ла вра та ЈАНУАР / ФЕБРУАР 2014. ПОЗОРИШНЕ НОВИНЕ 1 ЈАНУАР / ФЕБРУАР 2014. ГОДИНА IX, БРОЈ 76 НА ПО ЧЕТ КУ ГО ДИ НЕ ПУ НЕ СА ЛЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ ТЕ А ТРА Пу бли ка ши ром отво ри ла вра та На род но по зо ри ште

Részletesebben

Pancsovai többnyelvű melléklet Панчевачки вишејезичник на мађарском

Pancsovai többnyelvű melléklet Панчевачки вишејезичник на мађарском Pancsovai többnyelvű melléklet Панчевачки вишејезичник на мађарском» стране I-VIII Број 4687, година CXLVIII У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 11. НОВЕМБРА 2016. цена 40 динара Просвета За њих је будућност давно почела»

Részletesebben

Мултијезички додатак у недељнику на мађарском језику Többnyelvű melléklet a hetilapban magyar nyelven» стране I-VIII

Мултијезички додатак у недељнику на мађарском језику Többnyelvű melléklet a hetilapban magyar nyelven» стране I-VIII ОСНИВАЧ ЈОВАН ПАВЛОВИЋ Мултијезички додатак у недељнику на мађарском језику Többnyelvű melléklet a hetilapban magyar nyelven» стране I-VIII ВЛАСНИК Број 4720, година CXLIX У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 7. ЈУЛА 2017.

Részletesebben

10 ÉVES A D E M O G R Á F IA

10 ÉVES A D E M O G R Á F IA 10 ÉVES A D E M O G R Á F IA E z évben a D E M O G R Á F IA tizedik évfolyam át kapja kezébe az olvasó. E g y-eg y ilyen évforduló évtizedes visszatekintésre, számvetésre késztet, s különösen indokolt

Részletesebben

12. É V F S Z Á M

12. É V F S Z Á M 12. É V F. 1-2. S Z Á M A M A G Y A R TU D O M Á N YO S A K A D É M IA DEMOGRÁFIAI BIZOTTSÁGA ÉS A K Ö ZP O N T I S T A T IS Z T IK A I H IV A T A L F O L Y Ó IR A T A A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: ACSÁDI

Részletesebben

A FIZIKAI ÉS SZELLEMI D O LG O ZÓ K H A L A N D Ó S Á GA BUDAPESTEN

A FIZIKAI ÉS SZELLEMI D O LG O ZÓ K H A L A N D Ó S Á GA BUDAPESTEN A FIZIKAI ÉS SZELLEMI D O LG O ZÓ K H A L A N D Ó S Á GA BUDAPESTEN D R. M Á D A I L A J O S A z em beri élettartam m eghosszabbításához fű ződő szociális, kulturális, gazdaság- és népesedéspolitikai érdekek

Részletesebben

KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE SZABÓ KÁLMÁN

KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE SZABÓ KÁLMÁN KUBA NÉPESEDÉSI HELYZETE SZABÓ KÁLMÁN Változatos történelm e során Kuba népessége szinte m indig nagyarányú nemzetközi vándorlás hatása alatt állt. Őslakosai indiánok, akiket az 1511-ben m egindult spanyol

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

Vagyonkezelő Nyrt. 2012. III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése. 2012. november 23.

Vagyonkezelő Nyrt. 2012. III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése. 2012. november 23. Az Vagyonkezelő Nyrt. 2012. III. negyedéves IFRS szerint konszolidált, nem auditált gyorsjelentése 2012. november 23. AHOL ÉS AMIT A HÉTEN SZERINTÜNK ÉRDEMES VASÁRNAP IMPRESSZUM Ügyvezető igazgató: Bányai

Részletesebben

ДОДАТКИ Додаток А Карта Березького комітату

ДОДАТКИ Додаток А Карта Березького комітату 226 ДОДАТКИ Додаток А Карта Березького комітату Bereg vármegye térképe (tervezte Gönczy Pál). Pallas Nagylexikona. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/kepek/bereg-terkep_dka.jpg

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

Esti istentisztelet Nagy prokimen 4 3. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. j J œ J œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ.

Esti istentisztelet Nagy prokimen 4 3. œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ. j J œ J œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. Esti istentisztelet Nagy prokimen 4 3 D. Sz. Bortnyanszki 4 3 Ki oly nagy Is - ten, mint a mi Is - te - nünk J J Œ Te vagy az Is - ten, a - ki J J cso - dá - kat te - szel. Œ Te vagy az J J J Is - ten,

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

A M Ű V I VETÉLÉSEK H A T Á S A IN A K KÉRDÉSÉHEZ Ö S S Z E F Ü G G É S K É R D É S E

A M Ű V I VETÉLÉSEK H A T Á S A IN A K KÉRDÉSÉHEZ Ö S S Z E F Ü G G É S K É R D É S E A M Ű V I VETÉLÉSEK H A T Á S A IN A K KÉRDÉSÉHEZ DR. M IL T É N Y I K Á R O L Y A Demográfia előző számában Barsy-Sárkány tollából figyelemreméltó cikk jelent meg A művi vetélések hatása a születési mozgalomra

Részletesebben

DR. THEISS EDE A HAG Y ОM ÁNYO S R E P R O D U K C IÓ S M É R ŐS Z Á M ОK

DR. THEISS EDE A HAG Y ОM ÁNYO S R E P R O D U K C IÓ S M É R ŐS Z Á M ОK R E P R O D U K C IÓ M É R É S ÉS H Á Z A S S Á G I M O ZG A L O M DR. THEISS EDE A HAG Y ОM ÁNYO S R E P R O D U K C IÓ S M É R ŐS Z Á M ОK F O G Y A T É K O S S Á G А I A reprodukciómérés, a nemzedékváltás

Részletesebben

SZÜLETÉSISÚLY- ÉS SZÜLETÉSIHOSSZ-ADATOK ALKALM ASSÁ GA ÚJSZÜLÖTTFEJLETSÉGI STANDARD KIALAKÍTÁSÁRA JOUBERT KÁLMÁN

SZÜLETÉSISÚLY- ÉS SZÜLETÉSIHOSSZ-ADATOK ALKALM ASSÁ GA ÚJSZÜLÖTTFEJLETSÉGI STANDARD KIALAKÍTÁSÁRA JOUBERT KÁLMÁN KÖZLEMÉNYEK SZÜLETÉSISÚLY- ÉS SZÜLETÉSIHOSSZ-ADATOK ALKALM ASSÁ GA ÚJSZÜLÖTTFEJLETSÉGI STANDARD KIALAKÍTÁSÁRA JOUBERT KÁLMÁN A vizsgálat célja, tárgya, elm életi alapja A vizsgálat célja elsősorban annak

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 27.06.2016. БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.06.27. 14. SZÁM GODINA XLVIII 27.06.2016. BROJ

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET

KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ KÉZIKÖNYV AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ OKTATÁSI SZAKIRÁNY KOMMERCIALISTA - KÍSÉRLET Belgrád 013 április Tartalom:

Részletesebben

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62.

XLVII 29. 59. 60. 29-1. 61. 29-2. 29-3. 62. Година : XLV Број 03 Цена броја: О Џ А Ц И 22. АПРИЛ 2012. ГОДИНЕ 300,00 динара Рeд бр. 29. 29-1. 29-2. 29-3. С А Д Р Ж А Ј Акта Изборне комисије општине Оџаци Назив акта ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР ПОСЛАНИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ZAMITASTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZALASI KUTATÓ INTÉZET ANALITIKUS OPTIMALIZALÂS IRTA SOMLÓ JÁNOS

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ZAMITASTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZALASI KUTATÓ INTÉZET ANALITIKUS OPTIMALIZALÂS IRTA SOMLÓ JÁNOS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ZAMITASTECHNIKAI ÉS AUTOMATIZALASI KUTATÓ INTÉZET ANALITIKUS OPTIMALIZALÂS IRTA SOMLÓ JÁNOS Tanulmányok 27/1974. A kiadásért felelőst Dr. Vámos Tibor az MTA Számitástechnikai

Részletesebben

PROGRAMFÜZET A DOKTORISKOLÁK V. NEMZETKÖZI PÉCS, AUGUSZTUS MAGYARSÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIÁJA

PROGRAMFÜZET A DOKTORISKOLÁK V. NEMZETKÖZI PÉCS, AUGUSZTUS MAGYARSÁGTUDOMÁNYI KONFERENCIÁJA F l a v e s c e n t s e g e t e s N E M Z E T K Ö Z I M A G Y A R S Á G T U D O M Á N Y I T Á R S A S Á G INT ERN AT ION AL ASSO C IAT ION FOR HU NG AR IAN STUD IES I N T E R N A T I O N A L E G E S E

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 29. 06. 2016. 2016. 06. 29. БРОЈ 15. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима ( Службени

Részletesebben

AZ I VÁD I N ÉPESSÉG

AZ I VÁD I N ÉPESSÉG AZ I VÁD I N ÉPESSÉG R O K O N H Á Z A S S Á G A IRÓL NEMESKÉRI JÁNOS A Heves megyei Ivád helység sajátos struktúrájú népességének közel 2/3-a az Ivády nemzetséghez tartozik eredetét, kialakulásának több

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

TEKlSE KÁLMÁN* A DEMOGRÁFIAI ELEMZÉSEK HOZZÁJÁRULÁSA AZ URBANIZÁCIÓS POLITIKA KIALAKÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON 1. BEVEZETÉS

TEKlSE KÁLMÁN* A DEMOGRÁFIAI ELEMZÉSEK HOZZÁJÁRULÁSA AZ URBANIZÁCIÓS POLITIKA KIALAKÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON 1. BEVEZETÉS A DEMOGRÁFIAI ELEMZÉSEK HOZZÁJÁRULÁSA AZ URBANIZÁCIÓS POLITIKA KIALAKÍTÁSÁHOZ MAGYARORSZÁGON TEKlSE KÁLMÁN* 1. BEVEZETÉS A nemzeti urbanizációs politika szorosan összefügg az állam széles körű országos

Részletesebben

ROCKENBAUER MAGDA ËS DR. CZEIZEL ENDRE

ROCKENBAUER MAGDA ËS DR. CZEIZEL ENDRE KÖZLEM ÉNYEK 315 A GYAKORI IZOLÁLT VELESZÜLETETT RENDELLENESSÉGGEL SÚ JTOTTAK SZÜLETÉSEI SZEZONALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA* ROCKENBAUER MAGDA ËS DR. CZEIZEL ENDRE Az epidemiológiai m ódszereket m ind szélesebb

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 01 Fővárosi Törvényszék 2 0 1 4 2015.05.26 14:27:05 Szervezet székhelye: Irányítószám: 1 0 1 4 Település: Budapest Közterület neve: Országház Közterület jellege: utca Házszám: 30

Részletesebben

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012.

ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. ЗАПИСНИК 3/2012. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Будимпешта, 30. јун 2012. Место: Самоуправа Срба у Мађарској (1055 Budapest, Falk Miksa u.3.) Датум: 30. јун 2012. Дневни ред: према позивници

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОКРЕСТНОСТИ С. ОРФЮ (ГОРЫ МЕЧЕК) И ш т в а н Венкович

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОКРЕСТНОСТИ С. ОРФЮ (ГОРЫ МЕЧЕК) И ш т в а н Венкович után szűk repedéseket találunk, amelyek alatt nem a beszakadások törmelékhalmaza, hanem a kialakult víznyelő vízjáratai találhatók. Az újjáéledt szerkezeti irányokhoz kötött töbrök kibontása pedig vagy

Részletesebben

AZ ENTERÁLIS O K O KB Ó L EREDŐ. c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g a l a k u l á s a M A GY A R O R S Z Á G ON AZ UTÓBBI ÉVEKBEN*

AZ ENTERÁLIS O K O KB Ó L EREDŐ. c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g a l a k u l á s a M A GY A R O R S Z Á G ON AZ UTÓBBI ÉVEKBEN* 274 KÖZLEMÉNYEK AZ ENTERÁLIS O K O KB Ó L EREDŐ c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g a l a k u l á s a M A GY A R O R S Z Á G ON AZ UTÓBBI ÉVEKBEN* A csecsemőhalálozás az utolsó tíz évben világszerte roham

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 25. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Szerb

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

A mélyfúrás-geofizika szerepe a visontai lignitkutatásban

A mélyfúrás-geofizika szerepe a visontai lignitkutatásban A mélyfúrás-geofizika szerepe a visontai lignitkutatásban A visontai lignit mélyfúrás-geofizikai kutatása majdnem 40 évre tekint vissza. Ez idő alatt az ELGI és a belőle kivált karotázs cégek több ezer

Részletesebben

2013. évi... tьrvény

2013. évi... tьrvény 2013. évi... tьrvény Ё гк с. : г: ^013 NcV г?. а fiatаlёk életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tsrvénynek а babakötvényhez való tényleges hozzáférés kiterjesztését lehet ővé tevő módosításáról

Részletesebben

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље

Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Gyermekheti hírmondó Гласник Дечије недеље Hétfőn a Cnesa színháztermében az alsós és az ötödik osztályos diákok a Pinokkió című mese feldolgozását láthatták a szabadkai Gyermekszínház előadásában magyar

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 24. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 24. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

P A R T E P R Í M A.

P A R T E P R Í M A. ELSŐ RÉSZ. I. Naptárit к és csillagászati tünem ények. I I. Uralkodók, m iniszterek, hatóságok és testületek. I I I. A m agyar kereskedelm i tengeri hajók kim utatása. IV. H ajó-állom ány és személyzet.

Részletesebben

Стигао сам (први пут) у Београд када је кабинет Милована Миловановића остао без квалификоване парламентарне већине, у гужви између угледних радикала и

Стигао сам (први пут) у Београд када је кабинет Милована Миловановића остао без квалификоване парламентарне већине, у гужви између угледних радикала и БЕОГРАДСКИ СВЕМИР Мирослав Крлежа ПРВИ ПУТ У БЕОГРАДУ ( ) Бдијем и сањарим о Београду. Отпутовао сам био први пут у Београд те године половицом маја (1912), у предвечерје кумановске битке, када се влада

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek

Нови ентеријер за најмлађе. Új enteriőr a legkisebbeknek билтен општине чока год. V I I б р о ј 5 9. с е п т емб а р 2 0 1 3. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VII. évf. 59. szám 2013. szeptember Нови ентеријер за најмлађе

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 27. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр.: 72/09, 52/11 и 55/2013) и чланова 15. и 16. став 2, члана 24. став

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 27.03.2008. БРОЈ 9 XLI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM САДРЖАЈ: 33./РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА...3 TARTALOM: 33./VÉGZÉS

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA november 3. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. november 3. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. november 3. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

Menekült. Бегалец. Оливера Ќорвезироска: Olivera Korveziroska:

Menekült. Бегалец. Оливера Ќорвезироска: Olivera Korveziroska: Оливера Ќорвезироска: Бегалец Татковината си ја носам на плеќи како вреќа застеланка нагнетена со сурово, оловно жито. Ја искачувам и последната скала поревајќи се од стрмнината и од удолницата истовремено;

Részletesebben

A morfok ábrázolásai a permi nyelvek helyesírásában

A morfok ábrázolásai a permi nyelvek helyesírásában FEJES LÁSZLÓ A morfok ábrázolásai a permi nyelvek helyesírásában The article describes the pure orthographical altenations of the radical and affixal morphs in Komi(-Zyryan) and Udmurt. The author lists

Részletesebben

A FOGAMZÁSGÁTLÁS JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON* DR. SURÁNYI SÁNDOR

A FOGAMZÁSGÁTLÁS JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON* DR. SURÁNYI SÁNDOR A FOGAMZÁSGÁTLÁS JELENLEGI HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON* DR. SURÁNYI SÁNDOR A Központi Statisztikai H ivatal 1974. évre vonatkozó adatai (9) szerint a népesedéspolitikai feladatokról szóló határozat

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

Magyarország tőzeg- és lápföldvagyona

Magyarország tőzeg- és lápföldvagyona DR. HAHN GYÖRGY Magyarország tőzeg- és lápföldvagyona A tőzeget időszámításunk kezdetétől tüzelési célra használják. Az utóbbi időben a mezőgazdasági hasznosítás általánossá vált, és nemzetközi szervek

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.

ПРАВИЛНИК О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. На основу члана 88. став 5, а у вези са чланом 166. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр.: 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 аутентично тумачење и 68/15) и члана

Részletesebben

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј

Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј Р Е Ш Е Њ Е о именовању Изборне комисије општине Бечеј, секретара и заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј I У Изборну комисију општине Бечеј се именују: 1. Срђан Глигорић, дипломирани правник,

Részletesebben

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 4 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ КАНДИДАТА, ТЕМЕ И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Габриела Лоди Наслов: Regionalitás és intertextualitás

Részletesebben

A SZÜLETÉSGYAKORISÁ G O T BEFOLYÁSOLÓ T Á R S A D A L M I-GA Z D A S Á G I TÉNYEZŐKRŐL VALKOVICS EMIL

A SZÜLETÉSGYAKORISÁ G O T BEFOLYÁSOLÓ T Á R S A D A L M I-GA Z D A S Á G I TÉNYEZŐKRŐL VALKOVICS EMIL A SZÜLETÉSGYAKORISÁ G O T BEFOLYÁSOLÓ T Á R S A D A L M I-GA Z D A S Á G I TÉNYEZŐKRŐL VALKOVICS EMIL A születésgyakoriságra ható társadalmi-gazdasági tényezőkkel foglalkozó irodalom ugyan ma már igen

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

DR. NAGY ANDRÁS * Kardinális vagy ordinális hasznosság?

DR. NAGY ANDRÁS * Kardinális vagy ordinális hasznosság? Е с С ц л з л л з а н ы в л н л з и с з п з з р з з и в с д и х а й DR. NAGY ANDRÁS * Kardinális vagy ordinális hasznosság? К а р д и н а л ь н а я и л и о р д и н а л ь н а я о р и я о л з н о с и? х

Részletesebben

SZERB NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZERB NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szerb nyelv emelt szint 1511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 16. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 13. јула. 2005 г. Kishegyes 2005 július 13. 46. На основу члана 67.и 77.Закона о планирању

Részletesebben

У гостима код. Жељка Јоксимовића

У гостима код. Жељка Јоксимовића ЛИСТ УЧЕНИКА ШОСО МИЛАН ПЕТРОВИЋ МАРТ 2009 НЕ УЧИМО ЗА ШКОЛУ, ВЕЋ ЗА ЖИВОТ У гостима код Жељка Јоксимовића Дела, не речи Бојана Субић VI-3 Мирјана Кришто VII-2 Драгана Ника VII-4 Филип Шнел VIII-2 2 Садржај:

Részletesebben

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије

Мартонош, Трг ослобођења бр Кањижа, Творничка бб Хоргош, Београдска бр. 21/а. Председник Општинске изборне комисије Број 7. 26.02008. СТРАНА 113. OLDAL 2008.026. 7. szám 52. На основу члана 32. става 1. тачке 7. Одлуке о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине ( Службени лист Аутономна Покрајине Војводине,

Részletesebben

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április

www.coka.rs бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április билтен општине чока год. IX број 78. април 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 78. szám 2015. április Настављена санација водоводне мреже у Чоки Нове цеви

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

A CIRILLBETŰS ÁTÍRÁS KÉRDÉSÉI

A CIRILLBETŰS ÁTÍRÁS KÉRDÉSÉI AZ OSZTÁL Y ELETÉBŐL A CIRILLBETŰS ÁTÍRÁS KÉRDÉSÉI A magyar helyesírás szabályai 11. kiadásának előkészítő munkálatai keretében szükségesnek bizonyult a cirillbetűs írású szláv nyelvek magyar átírásának

Részletesebben

A csiperkegomba termésmennyiségének növelésére irányuló kutatások

A csiperkegomba termésmennyiségének növelésére irányuló kutatások A csiperkegomba termésmennyiségének növelésére irányuló kutatások írta : B o h us G á b o r, H e l t a y I m r e és W o n n e s c h I l d i k ó, Budapest A termesztett csiperkével kapcsolatosan agyarországon

Részletesebben

BOLGÁR NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

BOLGÁR NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Bolgár nyelv emelt szint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 31. BOLGÁR NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. Olvasott szöveg

Részletesebben

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008.

З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 11. мај 2008. ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 12.05.2008. 2008.05.12. БРОЈ 6. SZÁM З А П И С Н И К О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Részletesebben

A demográfiai vizsgálódás tárgyát képező humán populációkat különbözőképpen definiálhatjuk. Meghatározhatjuk úgy,

A demográfiai vizsgálódás tárgyát képező humán populációkat különbözőképpen definiálhatjuk. Meghatározhatjuk úgy, H A L A N D Ó S Á G I BECSLÉSEK ÉS NÉPESSÉGSTRUKTÚ RA* B. LUK Á CS ÁGNES A demográfiai vizsgálódás tárgyát képező humán populációkat különbözőképpen definiálhatjuk. Meghatározhatjuk úgy, 1. mint egy adott

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október :00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 18. SZERB NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 18. 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА

О Д Л У К У О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА БЕЧЕЈА ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIV ÉVFOLYAM 20.10.2008. 2008.10.20. БРОЈ 14. SZÁM 20. На основу члана 46. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 47/03 и 34/06), члана

Részletesebben

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008.

ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. ЗАПИСНИК 2/2008. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ СРБА У МАЂАРСКОЈ Српски Ковин, 7. март 2008. Место: Дворац Савојаи (Savoyai Kastély Szálló, Ráckeve, Kossuth Lajos u.95.) Датум: 7. март 2008. Дневни ред:

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI. 12.06.2008. БРОЈ 19 XL ÉVFOLYAM 19. SZÁM САДРЖАЈ: О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА ПРОСЛАВУ ДАНА ОПШТИНЕ АДА, 2. ЈУЛА У 2008. ГОДИНИ...3 О ОБРАЗОВАЊУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину:

ПРЕДЛОГ: Одобравају се захтеви за одобравању стипендија за школску 2016/2017 годину: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ Комисије за доделу стипендија Општинске управе Општине Мали Иђош Број: 612-3/2017-03 Дана:04.01.2017.године М а л и И ђ о ш На основу члана 5. Правилника

Részletesebben

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le

Folytatódik a vízvezetékcsere Csókán A Horgosi Vízművek kapta a harmadik fázis építését Több mint két kilométer új vezetéket fektetnek le билтен општине чока год. IX број 84. октобар 2015. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány IX. évf. 84. szám 2015. október Још 2.346 метара новог водовода Настављени радови

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIU M. DR. PINTÉR SÁNDO R miniszter

BELÜGYMINISZTÉRIU M. DR. PINTÉR SÁNDO R miniszter 2015 01/20 15 :51 4411345 14867 ВМ PARLAMENTI FÖO. #1731 Р.002/00 5 BELÜGYMINISZTÉRIU M DR. PINTÉR SÁNDO R miniszter I гоmа tl у Ёrксzett, г ^ г 1/4 2 @ 1 5 ^а N 2 а 13м/343- В/201 5 Dr. Harangozó Tamás

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: neve település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai

Részletesebben

SLOVAK ACADEMIC ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION

SLOVAK ACADEMIC ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION UNIVERSITY OF NOVI SAD BUDAPEST TECH SLOVAK ACADEMIC ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION List of Editors: Glossary of Bologna Terms in Serbian Prof. Radmila Marinković-Nedučin, Ph.D Prof. Miroslav

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. SZERB NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 24. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson

A harang szavára mindenki odafigyel Harangszentelés Tiszaszentmiklóson билтен општине чока год. VIII број 65. март 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 65. szám 2014. március Eredményes együttműködés Rendőrségi elismerés csóka

Részletesebben

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ для вступників на ІІ курс навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» ЗАКАРПАТСЬКИЙ УГОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Ф. РАКОЦІ ІІ КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA BIOLÓGIA ÉS KÉMIA TANSZÉK ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З БІОЛОГІЇ для вступників

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLIV 03.08.2012. БРОЈ 12. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.08.03. 12. SZÁM GODINA XLIV 03.08.2012. BROJ 12. Страна

Részletesebben

SZERB NYELV ÉS IRODALOM

SZERB NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 12. SZERB NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 12. 8:00 I. SZÖVEGÉRTÉS Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић

13.00 часова / СНП, горњи фоаје Сцене «Пера Добриновић» Стеријанци: Ђурђија Цветић, Силвија Крижан, Милета Радовановић Модератор: Воја Солдатовић Данас на Позорју 10.00 часова / Академија уметности, Мултимедијална сала Позорје младих / Радионица Ибзен и Чехов кроз кратке резове Радионицу води: Аида Буквић, ванр. проф., Академија драмске умјетности

Részletesebben