Vázlat Szoftverfejlesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vázlat Szoftverfejlesztés"

Átírás

1 Vázlat Szoftverfejlesztés Valósidejű rendszerek e 2007 Dr.K ondorosik ároly BM E IIT A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -2 Az alapproblém a M odellezés Tervezés Implem entáció (Optimalizáció) M ilyen modelleket alkossunk? Hogyan ábrázoljuk ezeket? Szoftverfejlesztés (1) PRO BLÉM ATÉR IMPLEMENTÁCIÓS TÉR A fogalm im odellnek m egfelelő im plem entációs m odellek Fogalm i Im plem entációs m odell m odell im plem entáció m odellezés m odellezés VALÓSÁG A követelm ényeket A felhasználható kielégítő eszközökből rendszerek építhető rendszerek A felhasználható eszközökkel A m egvalósított létreh ozható,a követelm ényeket rendszer kielégítő rendszerek N ehézségek (többek között) bonyolultság Hány dolgottudunk egyszerre fejben tartani? (Bűvös hetes) kom m unikáció felhasználó -fejlesztő fejlesztő csoport Szoftverfejlesztés (2) absztrakció és dekom pozíció form ális leírás Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -3 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -4 Szoftverfejlesztés (3) Hogyan uraljuk a bonyolultságot? Azabsztrakció olyan gondolkodásim űvelet, am elynek segítségévela dolgok számunkra fontos jegyeitelvonatkoztatjuk a kevésbé fontosaktól,az általánosítható tulajdonságokataz egyediektől Dekompozíciónak nevezzük egy rendszer együttműködő,egyszerűbb részrendszerekre bontását,ahola részrendszerek együttesen az eredetirendszernek megfelelő viselkedéstmutatnak M odellsorozatot kellkialakítani: egymásra épülő, különböző absztrakciós szintű modellekkelkell kitöltenimindkét teret meg kellfeleltetni egym ásnak a két tér fogalmait Milyen sorrendben? Szoftverfejlesztés (4) A bsztrakt A feladatotm egoldó A feladatotm egoldó rendszer szám ítógépes rendszer Im plem entációs Problém atér tér Releváns Szükséges tartom ány megfelelések A konkrét Fogalm i Im plem entációs A konkrét szám ítógépes modell rendszer rendszer modell Konkrét Valóságos rendszer Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -5 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -6 1

2 A folyam at PROBLÉMATÉR IMPLEMENTÁCIÓS TÉR Absztrakciós szint 1 leképezés analízis FO GALM I IMPLEMENTÁCIÓS MODELL M ODELL 2 implem entáció innen ide LEHETSÉGES RENDSZEREK MEGVALÓSÍTO TT RENDSZER Szoftverfejlesztés (5) Absztrakciós szint innen ide Fogalmimodel Implementációsmodel Szoftverfejlesztés (6) Hogyan dokum entáljunk? A term észetes nyelv pontatlan Formális leírás pontos fogalmak kerüljük a szinonimákat,asszociációkat tegyük mérhetővé a tulajdonságokat (optimális,gyors,rugalm asan bővíthető,...???) pontos szerkezetek kapcsolatok iránya,tartalma (Megetette a lovata zabbal..) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -7 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -8 M ia választék? Term észetes nyelv -pontatlan -félreérthető -terjengős + közérthető + lineáris Szoftverfejlesztés (7) Pszeudo nyelv Diagram Program nyelv + könnyen érthető -nem lineáris + töm ör M atem atikai form ula + pontos -nem + egyértelm ű közérthető + töm ör + ~ lineáris A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Vázlat Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -9 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -10 Szoftverfejlesztés (8) Objektum -orientáltszoftverfejlesztés OM G szerepe (www.om g.org) Modellek szereplők,m űveletek,viselkedés (use-case,package,class,sequence,com ponent) Formalizm us UM L:nyelv,diagram Folyam at RUP:életciklus Szoftverfejlesztés (9) Alapgondolat a feladatotegyüttm űködő objektum ok oldják meg az objektum ok üzenetváltásokkalm űködnek együtt az objektum ok bizonyos üzeneteketm egértenek, azokraállapotuktólfüggő viselkedéssel(üzeneteket küldenek m ásoknak,állapototváltoztatnak) reagálnak egy objektum a többiobjektum szám ára fekete dobozkéntlátszik (encapsulation):csak azttudják, m ilyen üzeneteketfogad el,és hogyan viselkedik Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -11 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -12 2

3 Szoftverfejlesztés (10) Tervezéskorfokozatosan konkretizálva (finom ítás) Szereplők Absztrakció:objektum ok osztályozása -osztályhierarchia (class-diagram ), is a.. Dekompozíció:milyen részekbőlálla rendszer-belső szerkezet has a.. (subsystem,package,com ponent) Kikkelm űködnek együtt-egyéb kapcsolatok M űveletek (m ilyen üzeneteketértenek m eg) method,use-case Viselkedés Üzenetre m etódus végrehajtásávalreagál,ebben állapotot változtat,üzeneteketküld (use-case,sequence) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -13 Szoftverfejlesztés (11) Használatiesetek (use-case) felhasználóiszint fejlesztőiszint V.26.Vonalhúzás Kezdet:felhasználóibal-klikk a menü vonalikonjára. A rendszer+-re változtatja a cursoralakját. Amikorfelhasználóibal-klikk,Nyom hagyás. Amikorfelhasználóibal-klikk,vonalrajzolás utolsó nyom tólaktuális pozícióig, nyom törlés,cursorvisszaállítás. Vége. aktor use-case <<használja>> A <<kibővíti>> A B B Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -14 Szoftverfejlesztés (12) Use-case diagram V.26.Vonalhúzás Kezdet:felhasználóibal-klikk a menü felhasználó vonalikonjára. A rendszer+-re változtatja a cursoralakját. Am ikorfelhasználóibal-klikk,nyom hagyás. Am ikorfelhasználóibal-klikk,vonalrajzolás utolsó nyom tólaktuális pozícióig,nyom törlés, cursorvisszaállítás. Vége. Használ:N yom hagyás Kiterjeszthető:Sokszög-rajzolás Leírás:algoritm us Diagram :egym ásra épülés <<használja>> <<kibővíti>> Nyomhagyás Sokszögrajzolás V onalhúzás V ezérlésiszál:a m űveleteketa végrehajtás sorrendjében köti össze Fejlesztőiszintű use-case U se-case szerepe: specifikáció m egértése viselkedés rögzítése egyeztetés a felhasználóval teszt m etódusok azonosítása Szoftverfejlesztés (13) szinkron aszinkron?? Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -15 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -16 Objektum ok és osztályok Objektum nak van: egyediazonosítója (neve) állapota (sajátváltozói) viselkedése (a funkcióiellátásátbiztosító metódusai) Osztály: általános objektum -azonos fajta objektum ok m intája KUTYA név:text fajta:text kor:integer (KUTYA) Blöki korcs 2 Szoftverfejlesztés (14) (KUTYA) Bodri puli 5 Példányok léte dinam ikus konstruktor destruktor perzisztencia Osztályok kapcsolatai Szoftverfejlesztés (15) öröklés (inheritance,generalization)(is a...) tartalmazás (aggregation)(has a..) hívás (association,dependency) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -17 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -18 3

4 Szoftverfejlesztés (16) Szoftverfejlesztés (17) Öröklés ABLAK -pozíció:szám pár -m éret:szám pár +m ozgat(pozíció) +beállít(méret) +kérdez(pozíció,méret) Tartalm azás referencia (laza) ABLAK érték (szoros) ADATKÉRŐ ABLAK -címke:szöveg -kitöltendő:karakter +adatkérés(kitöltendő) ÜZENŐ ABLAK -üzenet:szöveg -nyom ógom b:gom b ÁBRA M ENÜSOR... CSÚSZKA Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -19 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -20 Szoftverfejlesztés (18) Szoftverfejlesztés (19) Hívás kétirányú DIÁK TANÁR NAPLÓ egyirányú Csom agok (packages) Összetartozó osztályok -koherencia alapján Csom agok hierarchiája (fa) C som agok közöttlegfeljebb asszociációtípusú kapcsolatlehet(hívás) Korábban hiányzottaz OO m ódszertanokból A legfelső szintű csom agok és a köztük lévő kapcsolatok (asszociációk) alkotják a rendszer nagyvonalú architekturálistervét. Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -21 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -22 Szoftverfejlesztés (20) Szekvencia diagram ok (forgatókönyv) Leírják az objektum ok együttm űködésének lefolyását Dinam ikus m odell M etódusok (üzenetek, asszociációk)szerepelnek benne Más lehetőségek: együttm űködésidiagram állapotdigram ok Ügyfél Címzett Bank megrendel utalványoz átveszi értesít virágotküld értesít Virágos szám látküld Szoftverfejlesztés (21) Együttm űködési diagram 1/m egrendel ÜGYFÉL 5/utalványoz 6/értesít 4/szám la VIRÁGOS 7/értesít BANK 2/virágotküld 3/átveszi CÍM ZETT Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -23 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -24 4

5 Szoftverfejlesztés (22) Szoftverfejlesztés (23) K om ponensek és alrendszerek Logikaiarchitektúra rendszer package class TERV Fizikaiarchitektúra (kom ponensek) rendszer alrendszer m odul KÓD Összefoglalás M egism erteszközök,technikák Use-case Osztálydiagram ok:öröklés,tartalm azás,hívás Csomagok Szekvencia diagram ok (együttm űködés,állapot) Kom ponensek és alrendszerek kialakítása Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -25 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -26 Szoftverfejlesztés (24) Vázlat A tervek kialakulása Felhasználói követelm ények CASE varratmentes illesztés Felhasználóiszintű használatiestek Kezdeti csom agszerkezet Kódkeretek (sceletonok) Fejlesztőiszintű használatiesetek Osztály, csom ag és kommunikációs diagram ok Csomag szintű használatiesetek A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -27 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -28 Az OO fejlesztés folyam ata Problém am egoldás tevékenységei m egértés (analízis) m egvalósítás verifikáció M enedzsm ent ellenőrzésipontok haladás,költség m érése kockázatelem zés Szoftverfejlesztés (25) Nem szigorú sorrend inkább ciklikus? Fázisok,mérföldkövek kellenek Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -29 Fázisok és tevékenységek Szoftverfejlesztés (26) Felkészülés Kidolgozás Építés Átadás 0% 20% 40% 60% 80% 100% Analízis Tervezés M egvalósítás Verifikáció Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -30 5

6 Javasoltéletciklus Ellenőrzöttiteráció felkészülés (inception) kidolgozás (elaboration) építés (construction) átadás (transition) Inkrem entális építkezés 2-3 menet Szoftverfejlesztés (27) Szoftverfejlesztés (28) Felkészülés K idolgozás Építés Átadás Felhasználóihasználatiesetek M agasszintű csom agszerkezet Fejlesztőihasználatiesetek,kom m unikációs diagram ok Osztálydiagram ok Osztályok kódolása,modulintegráció Az intenzitás nem egyenletes R endszerintegráció és teszt Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -31 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -32 Szoftverfejlesztés (29) Inkrem entális ellenőrzöttiteráció F K É Á 1.menet A szoftver életciklusa (1) Életciklus M itörténik egy term ékkelaz ötlet m egszületésétőla forgalom bólvaló kivonásig F K É Á 2.menet Példány élettörténete -típus életciklusa 3.menet F K É Á Miértciklus? Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -33 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -34 Töm egtermék életciklusa Gazdasági Gyártmány Gyártás Gyártásbeindítása Nullszéria gyártása Értékesítés beindítása Prototípus készítés Term ékfejlesztés szükséges G yártásfejlesztés szükséges Nullszéria kiértékelése Karbantartás, szerviz beindítása Gyártásfejlesztés szükséges Gyártásfejlesztés szükséges Módosítand ó Gyártható Prototípus kiértékelése Gyártható Rem énytelen Term ékfejlesztés szükséges M űszakigazdasági értékelés Nem érdem es tovább gyártani Nem érdem es tovább gyártani Rem énytelen Term ék leállítása Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -35 A szoftver életciklusa (3) A szoftverspecialitásai dominála fejlesztésiszakasz,gyártani,sokszorozni egyszerű (sokáig csak az első m űködő példány létrehozásáig tartó fejlesztésiszakasztvizsgálták) változásra hajlam os (látszólag könnyebb m ódosítani,m inta hardvert) az igények m ára fejlesztés közben is változnak (mozgó célpont) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -36 6

7 Vízesésm odell analízis A szoftver életciklusa (4) architekturális részletes A szoftver életciklusa (5) A mérföldkövek dokum entum ai analízis architektúrális részletes kódolás integrálás tesztelés PFR SRR PDR CDR SCR ATR PRR PPM R endszerdefiníció endszerdefiníció Architekt. Architekt. terv terv doku. doku. Forráskód Forráskód Értékelô Értékelô jelentés jelentés Mérföldkövek kódolás integrálás Projekt Projekt terv terv Követelm Követelm ény ény specifikáció specifikáció Részletes Részletes terv terv doku. doku. Elfogadhatósági Elfogadhatósági tesztterv tesztterv tesztelés Elôzetes Elôzetes felhasználói felhasználói kézikönyv kézikönyv Felhasználói Felhasználói kézikönyv kézikönyv Visszalépések drágák Felhasználóivisszacsatolás későn Projektek alapsém ája Elôzetes Elôzetes verifikációs verifikációs terv terv Verifikációs Verifikációs terv terv Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -37 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -38 V m odell Analízis A szoftver életciklusa (6) R endszerteszt e R endszerteszt A szoftver életciklusa (7) Inkrem entális m odellek -prototípus Előszörkritikus részeketvalósítanak m eg Fokozatosan építik hozzá a többit Architektúrális Részletes R Integrációs teszt teszt e M odultesztek e Kódolás Integrációs teszt teszt M odultesztek M ibőllegyen prototípus? Kritikus: meg tudjuk-e csinálni m ilyen lesz,ha m egcsináljuk Felhasználói felület Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -39 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -40 Spirálm odellek A szoftver életciklusa (8) 1 2 Célok tisztázása, Alternatívák értékelése alternatívák Kockázatelem zés Értékelés, Megvalósítás, újciklus indítása tesztelés 4 3 Alapsém ák kom bináltan is használhatók A szoftver életciklusa (9) Minőségbiztosítás Szoftverm inőség Legyen életciklus m odell ISO CMM (CapabilityM aturitym odel) A szervezet(m unkafolyam atainak)érettségétminősíti (kezdetleges,megism ételhető,jóldefiniált,szervezett, optimalizált) H ibátlan-e helyett piacra vihető-e m ár Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -41 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -42 7

8 A QMIM minőségügyikeret Vázlat Mérőszám Minőségi attribútum Definíció Qualitythrough Managed Im provem entand Measurem ent Termék Folyam at Erőforrás A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -43 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -44 MSZ (1) MSZ (2) Keretszabvány R endszerek,szoftverterm ékek és szolgáltatások B eszerzés,szállítás,fejlesztés,üzem eltetés, karbantartás K étfél-de szervezeten belülis Folyam atokatragadja meg Fő,tám ogató és szervezetifolyam atok MSZ (ISO /IE C ) szabvány IDŐ PÉN Z JO G BIZTONSÁG stb. A SZERVEZET KÉPESSÉGEI (minőségipolitika, eljárások, ) Alkalmazás, illesztés,értékelés tesztelés stb. SZERZŐDÉS MINŐSÉGITERV PROJEKTTERV M ODELLEK M ÓDSZEREK FELELŐSSÉG I MÁTRIX PRO JEK T Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -45 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -46 MSZ (3) Folyam at Tevékenység Feladat Korlátok nem részletezia folyam atok tevékenységeit nem részletezia dokum entum okat nem írelő életciklus-modellt,vagy fejlesztési m ódszert nem akarellentm ondásba kerülnisemmimeglévővel Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -47 MSZ (4) Fogalom tár(kiegészítő) szoftverelem -nagyvonalú terv felső szintű alkotórésze szoftverkom ponens-elem része,tovább bontható, összeszerkesztettegységekbőláll szoftveregység -önállóan kódolható rész átállás-egyik SW -ről(verzióról)a másikra problém a-felterjesztés -visszaadás felsőbb szintre folyam atkialakítás-előkészületek az alkalm azásra létesítm ény-szoftverhasználatához szükséges tárgyi eszközök összessége Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -48 8

9 Fő folyam atok 1.B eszerzés 2.Szállítás 3.Fejlesztés 4.Üzem eltetés 5.Karbantartás MSZ (5) Tám ogató folyam atok 1.D okum entálás 2.K onfigurációkezelés 3.Minőségbiztosítás 4.Igazolás 5.Érvényesítés 6.Együttes átvizsgálás 7.Felülvizsgálás 8.Problém am egoldás Szervezetifolyam atok 1.Irányítás 2.Infrastruktúrabiztosítás 3.Megújítás 4.Képzés Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -49 Folyam atok kapcsolata BESZERZŐ SZÁLLÍTÓ BESZERZÉSI FOLYAM AT IRÁNYÍTÓ IRÁNYÍTÁSI FOLYAM AT szerződés SZÁLLÍTÁSI FOLYAM AT ÜZEM ELTETŐ FELHASZNÁLÓ ÜZEM ELTETÉSI FOLYAM AT MSZ (6) FEJLESZTŐ KARBANTARTÓ FEJLESZTÉSI FOLYAM AT TÁM OGATÓ SZEM ÉLYZET KARBANTARTÁSI FOLYAM AT BESZERZŐ és SZÁLLÍTÓ ne legyen ugyanaz Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -50 Vázlat A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektmenedzsment Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -51 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -52 IT projektm enedzsm ent(1) Miértprojekt? A célfontos,de a megvalósítás nem helyezhető el a szervezetnorm áltevékenységében egyedi kom plex erőforráskorlátos minőségorientált kockázatos USA becslések IT projektm enedzsm ent(2) 275 Mrd USD /év ~ projekt többsége nem sikeres Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -53 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -54 9

10 IT projektm enedzsm ent(3) Projektfázisok Definiálás célok,szereplők,erőforrásigények és korlátok,eredm ények Tervezés tevékenységek lebontása,kapcsolataik m eghatározása, erőforrás Végrehajtás követés,értékelés,korrekciók,kom m unikáció Lezárás deklaráció,értékelés Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -55 IT projektm enedzsm ent(4) Definiálás Alapvető célok (a szervezetcéljaihoz való illeszkedés bem utatása,elkötelezettség megterem tése) Eredm ények (term ékek deliverables ) Szereplők résztvevők,érintettek (steakholderek),projektszervezet M inőségikritérium ok Erőforrásszükségletbecslése Időtartam Költségbecslés Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -56 IT projektm enedzsm ent(5) Tervezés tevékenységek lebontása (W ork Breakdown Structure) (pontosan megfogalmazható,felelőse legyen,mérföldkövek) logikaitevékenységdiagram (hálóterv,pertchart,precedenciadiagram,átfedések?) időbeliütem ezés (Ganttchart) (átlapolható,ss,fs,ff kapcsolatok) kritikus út(tartalékidők,asap,alap ütem ezés) erőforrás (m unkaerő,tárgyieszköz,költség,cashflow ) kockázatelem zés (kockázat-hozam technika) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -57 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -58 IT projektm enedzsm ent(5) Tervezés tevékenységek lebontása (W ork Breakdown Structure) (pontosan megfogalmazható,felelőse legyen,mérföldkövek) logikaitevékenységdiagram (hálóterv,pertchart,precedenciadiagram,átfedések?) időbeliütem ezés (Ganttchart) (átlapolható,ss,fs,ff kapcsolatok) kritikus út(tartalékidők,asap,alap ütem ezés) erőforrás (m unkaerő,tárgyieszköz,költség,cashflow ) kockázatelem zés (kockázat-hozam technika) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -59 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

11 IT projektm enedzsm ent(5) Tervezés tevékenységek lebontása (W ork Breakdown Structure) (pontosan megfogalmazható,felelőse legyen,mérföldkövek) logikaitevékenységdiagram (hálóterv,pertchart,precedenciadiagram,átfedések?) időbeliütem ezés (Ganttchart) (átlapolható,ss,fs,ff kapcsolatok) kritikus út(tartalékidők,asap,alap ütem ezés) erőforrás (m unkaerő,tárgyieszköz,költség,cashflow ) kockázatelem zés (kockázat-hozam technika) Kategóriák a kockázat-hozam technikával I. felkészülnialternatív m egoldásokkal II. megelőzésitechnikák III.elhanyagolható Végrehajtáskor detektálni! IT projektm enedzsm ent(8) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -61 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -62 IT projektm enedzsm ent(9) Megvalósítás követés (haladás mérésére vonatkozó adatok gyűjtése,értékelése, állapotösszevetése a tervvel) eltéréselem zés (eltérések okainak felderítése,várható kihatás a végeredm ényre) beavatkozás tervm ódosítás kom m unikáció az érintettekkel Lezárás IT projektm enedzsm ent(10) értékelés:m ilyen m értékben teljesültek a célok tapasztalatok összegzése (legtöbbeta hibáinkbóltanulhatunk) lezárás deklarációja végső konkluzió:kellett-e a projekt Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -63 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -64 IT projektm enedzsm ent(11) OO projektm enedzsm ent(1) MSZ szabvány IDŐ PÉN Z JO G BIZTONSÁG stb. A SZERVEZET KÉPESSÉGEI (minőségipolitika, eljárások, ) Alkalmazás, illesztés,értékelés tesztelés stb. SZERZŐDÉS MINŐSÉGITERV PROJEKTTERV M ODELLEK M ÓDSZEREK FELELŐSSÉG I MÁTRIX PRO JEK T Felkészülés K idolgozás Építés Átadás Felhasználóihasználatiesetek M agasszintű csom agszerkezet Fejlesztőihasználatiesetek,kom m unikációs diagram ok Osztálydiagram ok Osztályok kódolása,modulintegráció Az intenzitás nem egyenletes R endszerintegráció és teszt Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -65 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

12 OO projektm enedzsm ent(2) Inkrem entális ellenőrzöttiteráció F K É Á 1.menet F K É Á 2.menet 3.menet F K É Á OO projektm enedzsm ent(3) Problém ák A projektterv elkészítéséhez valam eddig elkelljutni a rendszeranalízisben.holhelyezkedik ela projekt e az életciklusban? Az első F szakasz elején,úgy,hogy legfeljebb a teljes projekt-költség 5-10 %-átvigye el Hogyan becsüljünk kor? M ilyen szervezetetállítsunk fel? Hogyan m enedzseljük az egyes fázisokat, fázisátmeneteket? Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -67 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -68 OO projektm enedzsm ent(4) B ecslések Pontatlanok (25% hiba),de a go/no go döntéshez jók Kellem etlen,ha elköltjük a keret30% -át,m ire kiderül, hogy nem tudjuk m egcsinálnia rendszert Szükséges becslések M éret:kódsor,funkciópont,m odulszám,osztályszám M unkaigény:em berhónap Időtartam :hónap Hatékonyság:méret/munkaigény Költség:a munkaráfordítások OO projektm enedzsm ent(5) Becslések (folytatás) Figyelem be veendő a nyelv,a fejlesztőeszköz,az újrahasznosítás,a gyakorlottság,... Korábbitapasztalatok és szakértőiadatok alapján rendszer-analógiákra alapozva csomag-analógiákra alapozva param éteres m odellre alapozva COCOM O (Constructive CostM odel)család: típusalkalm azás,koraiterv,architektúrára alapozott Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -69 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -70 Projektszervezet (példa) Minőségbiztosító Átadó /tesztelő team OO projektm enedzsm ent(6) Problém a szakértő Megrendelő képviselője Program m enedzser Vezető fejlesztő Vezető rendszertervező Szerszám készítő Fejlesztésm enedzser 1.csom ag team 2.csom ag team n.csom ag team OO projektm enedzsm ent(7) Fázisok,fázishatárok Felkészülés -Kidolgozás átmenet Követelmény felülvizsgálat Kidolgozás -Építés átmenet Rendszerterv felülvizsgálat Építés -Á tadás átm enet M űködőképességiteszt Átadás lezárása Átvételieljárás Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -71 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

13 OO projektm enedzsm ent(8) IT projektm enedzsm ent(14) A sikerérdekében Törődés a team m el Koncentráltság és lendületfenntartása Védekezés a későijó ötletek ellen F:elfogadás,prioritásának besorolása K:mérlegelés,hatásának felmérése É:csak kritikus esetben fogadjunk el Á:késő,csak a következő menetben Fegyelem m ikroütem ezés,,konfiguráció m enedzsm ent Statisztikák (USA) ,0% 46,0% 26,0% ,0% 33,0% 27,0% ,0% 52,7% 16,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Standish G roup) Bukás Problém ás Sikeres Csökkenő projektméret Rövidebb periódusok Kevesebb fejlesztő Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -73 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -74 Sikertényezők IT projektm enedzsm ent(15) Felhasználóirészvétel 20% Felsővezetőitám ogatás 15 % Tiszta üzleticélok 15 % Tapasztaltprojektvezetés 15 % Kis mérföldkövek 10 % Tisztázottigények 5 % Alkalmas projekttagok 5 % V ezetés 5 % Egyéb 5 % Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -75 IT projektm enedzsm ent(16) K udarc okai Hiányos követelm ények 13.1% Felhasználóiközrem űködés hiánya 12.4% Erőforráshiány 10.6% Irreális célkitűzések 9.9% Vezetőitám ogatás hiánya 9.3% Változó követelm ények 8.7% Tervezés hiánya 8.1% Érdekm úlás 7.5% IT m enedzsm enthiánya 6.2% Technológiaitudatlanság 4.3% Egyéb 9.9% Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

6]RIWYHUIHMOHV]WpV. Az OO fejlesztés folyamata. Problémamegoldás tevékenységei. Menedzsment. megértés (analízis) tervezés megvalósítás verifikáció

6]RIWYHUIHMOHV]WpV. Az OO fejlesztés folyamata. Problémamegoldás tevékenységei. Menedzsment. megértés (analízis) tervezés megvalósítás verifikáció Az OO fejlesztés folyamata Problémamegoldás tevékenységei megértés (analízis) tervezés megvalósítás verifikáció Menedzsment ellen rzési pontok haladás, költség mérése kockázatelemzés 6]RIWYHUIHMOHV]WpV

Részletesebben

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve

Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Hatékony iteratív fejlesztési módszertan a gyakorlatban a RUP fejlesztési módszertanra építve Kérdő Attila, ügyvezető, INSERO Kft. EOQ MNB, Informatikai Szakosztály, HTE, ISACA 2012. május 17. Módszertanok

Részletesebben

Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája. Készítette: Urbán Norbert

Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája. Készítette: Urbán Norbert Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék A minőségbiztosítás informatikája Készítette: Urbán Norbert Szoftver-minőség A szoftver egy termelő-folyamat végterméke, A minőség azt jelenti,

Részletesebben

Programfejlesztési Modellek

Programfejlesztési Modellek Programfejlesztési Modellek Programfejlesztési fázisok: Követelmények leírása (megvalósíthatósági tanulmány, funkcionális specifikáció) Specifikáció elkészítése Tervezés (vázlatos és finom) Implementáció

Részletesebben

Szoftvertechnológia ellenőrző kérdések 2005

Szoftvertechnológia ellenőrző kérdések 2005 Szoftvertechnológia ellenőrző kérdések 2005 Mi a szoftver, milyen részekből áll és milyen típusait különböztetjük meg? Mik a szoftverfejlesztés általános lépései? Mik a szoftvergyártás általános modelljei?

Részletesebben

SW-project management

SW-project management SW-project management 1 PM tárgya tervezés megfigyelés ellenőrzés emberek folyamat események 4P People (emberek) Product (termék) Process (folyamat) Project PM szintjei 3 SW előállítási folyamat bizonytalansága

Részletesebben

Software Engineering Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár

Software Engineering Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Software Engineering Dr. Barabás László Ismétlés/Kitekintő Software Engineering = softwaretechnológia Projekt, fogalma és jellemzői, Személyek és szerepkörök Kitekintő: Modell, módszertan 2 Dr. Barabás

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu MŰANYAG

Részletesebben

Projectvezetők képességei

Projectvezetők képességei Projectvezetők képességei MOI modell Motivation ösztönzés Organisation szervezés Ideas or Innovation ötletek vagy újítás Más felosztás Probléma megoldás Vezetői öntudat Teljesítmény Befolyás, team képzés

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

SOA projektmenedzsment. Kondorosi Károly BME IIT, 2011.

SOA projektmenedzsment. Kondorosi Károly BME IIT, 2011. SOA projektmenedzsment Kondorosi Károly BME IIT, 2011. Tartalom Projektmenedzsment - általában SOA projektek tulajdonságai SOA projektek menete (roadmap) Zachman Framework TOGAF Gartner EA Process Model

Részletesebben

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt

DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt DW 9. előadás DW tervezése, DW-projekt Követelmény felmérés DW séma tervezése Betöltési modul tervezése Fizikai DW tervezése OLAP felület tervezése Hardver kiépítése Implementáció Tesztelés, bevezetés

Részletesebben

PRO JEKT = előre visz

PRO JEKT = előre visz A projekt PRO JEKT = előre visz PROJEKT DEFINÍCIÓK, ISMÉRVEK Angol nyelvben a project szó kettős jelentéssel bír. Jelenthet: tervet vagy beruházást azaz a megvalósítandó feladatok összességét A területfejlesztésben

Részletesebben

01. gyakorlat - Projektalapítás

01. gyakorlat - Projektalapítás 2 Követelmények 01. gyakorlat - Projektalapítás Szoftvertechnológia gyakorlat OE-NIK A félév során egy nagyobb szoftverrendszer prototípusának elkészítése lesz a feladat Fejlesztési módszertan: RUP CASE-eszköz:

Részletesebben

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál

A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál A projektvezetési eszköz implementációja hazai építő-, szerelőipari vállalkozásoknál Előadó: Ulicsák Béla műszaki igazgató BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. Napirend 1. Az építő-, szerelőipar érdekcsoportjai

Részletesebben

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN

IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN IRÁNYTŰ A SZABÁLYTENGERBEN amikor Bábel tornya felépül BRM konferencia 2008 október 29 BCA Hungary A Csapat Cégalapítás: 2006 Tanácsadói létszám: 20 fő Tapasztalat: Átlagosan 5+ év tanácsadói tapasztalat

Részletesebben

Felhívás azo osító jele

Felhívás azo osító jele Prioritás Felhívás azo osító jele Felhívás eve Keretösszeg Mrd Ft Felhívás eghirdetésé ek ódja Felhívás eghirdetésé ek tervezett ideje GINOP 3 GINOP-3.2.1 GINOP 2 GINOP-2.6.3 I foko u iká iós otivá iós,

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Termékhasználat. Helyes helytelen termékhasználat. Felhasználók. Ergonómiai hagyományok. Az ergonómia integrálása a termékfejlesztés folyamatába

Termékhasználat. Helyes helytelen termékhasználat. Felhasználók. Ergonómiai hagyományok. Az ergonómia integrálása a termékfejlesztés folyamatába Termékhasználat Helyes helytelen termékhasználat A felhasználók bevonása a Gyermek Interakció Termék termékfejlesztésbe A termékhasználat ergonómiai megközelítése Helytelen, veszélyes, tilos Baleset Ergonómiai

Részletesebben

stratégiai kutatási terve

stratégiai kutatási terve A NESSI-Hungary stratégiai kutatási terve Dr. Kondorosi osi Károly BME IIT 2 Vázlat Bevezető Alakulás, motivációk Mit csinál a NESSI az EU-s anya Mit csinál a NESSI-Hungary A Stratégiai kutatási terv (SKT)

Részletesebben

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom

A szoftver-folyamat. Szoftver életciklus modellek. Szoftver-technológia I. Irodalom A szoftver-folyamat Szoftver életciklus modellek Irodalom Ian Sommerville: Software Engineering, 7th e. chapter 4. Roger S. Pressman: Software Engineering, 5th e. chapter 2. 2 A szoftver-folyamat Szoftver

Részletesebben

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP /1/A projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Matematika és Informatika Kar 1.3 Intézet Magyar Matematika és Informatika Intézet 1.4

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tamagocsi Projektterv

Tamagocsi Projektterv Tamagocsi Projektterv Csapat: CamelCase { Laczik Sándor János; Szőke Gábor; Vasas Szabolcs; } Évfolyam: PTI MSc II. 2011/2012 1. Összefoglaló A feladat egy PC-n futtatható tamagocsi játék fejlesztése.

Részletesebben

Dr. Mileff Péter

Dr. Mileff Péter Dr. Mileff Péter 1 2 1 Szekvencia diagram Szekvencia diagram Feladata: objektumok egymás közti üzenetváltásainak ábrázolása egy időtengely mentén elhelyezve. Az objektumok életvonala egy felülről lefelé

Részletesebben

Verifikáció és validáció Általános bevezető

Verifikáció és validáció Általános bevezető Verifikáció és validáció Általános bevezető Általános Verifikáció és validáció verification and validation - V&V: ellenőrző és elemző folyamatok amelyek biztosítják, hogy a szoftver megfelel a specifikációjának

Részletesebben

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket.

Minőségmenedzsment: azért felel, hogy a projekt teljesítse az elvárt feladatát és a követelményeket. Jelölje be a helyes választ: ely projektszereplőhöz tartoznak az következő feladatok: sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet a megvalósítás során a változtatások engedélyezése a megvalósítás

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

MIÉRT KELL TESZTELNI?

MIÉRT KELL TESZTELNI? Unrestricted MIÉRT KELL TESZTELNI? MIÉRT KELL TESZTELNI? A termékminőség fejlesztése...hogy megtaláljuk a hibákat, mert azok ott vannak... MIÉRT KELL TESZTELNI? Hogy felderítsük, mit tud a szoftver MIÉRT

Részletesebben

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata

ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

TOGAF elemei a gyakorlatban

TOGAF elemei a gyakorlatban TOGAF elemei a gyakorlatban Vinczellér Gábor 2009.06.0406 04 8 éves szakmai tapasztalat Bemutatkozás IT Support, Programozó, jelenleg Projektvezető, Termékfejlesztési Üzletág Vezető Tanácsadási és Szoftverfejlesztési

Részletesebben

Bevezetés a programozásba

Bevezetés a programozásba Bevezetés a programozásba A szoftverfejlesztés folyamata PPKE-ITK Tartalom A rendszer és a szoftver fogalma A szoftver, mint termék és készítésének jellegzetességei A szoftverkészítés fázisai: Az igények

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (8) Szoftverminőségbiztosítás Szoftvertesztelési folyamat (folyt.) Szoftvertesztelési ráfordítások (Perry 1995) Tesztelésre fordítódik a projekt költségvetés 24%-a a projekt menedzsment

Részletesebben

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft.

Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft. Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft. Intelligens eszközök fejlesztése az ipari automatizálásban Evosoft Hungary kft., Evosoft Hungary Kft.

Részletesebben

Software project management Áttekintés

Software project management Áttekintés Software project management Áttekintés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék PMAN / 1 Miért szükséges? A software fejlesztési tevékenység Csoportmunkát igényel Jelentős erőforrásokat használ

Részletesebben

Időkönyvelő Projektfeladat specifikáció

Időkönyvelő Projektfeladat specifikáció Időkönyvelő Projektfeladat specifikáció 1 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 2.1 A feladat címe... 3 2.2 A feladat rövid ismertetése... 3 3 Elvárások a feladattal kapcsolatban... 4

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő és cíe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.) 2. A közbeszerzés tárgya és ennyisége: Vagyongazdálkodási szakértői

Részletesebben

OOP. Alapelvek Elek Tibor

OOP. Alapelvek Elek Tibor OOP Alapelvek Elek Tibor OOP szemlélet Az OOP szemlélete szerint: a valóságot objektumok halmazaként tekintjük. Ezen objektumok egymással kapcsolatban vannak és együttműködnek. Program készítés: Absztrakciós

Részletesebben

10-es Kurzus. OMT modellek és diagramok OMT metodológia. OMT (Object Modelling Technique)

10-es Kurzus. OMT modellek és diagramok OMT metodológia. OMT (Object Modelling Technique) 10-es Kurzus OMT modellek és diagramok OMT metodológia OMT (Object Modelling Technique) 1 3 Modell és 6 Diagram Statikus modell : OMT Modellek és diagramok: Statikus leírása az összes objektumnak (Név,

Részletesebben

Modell alapú tesztelés mobil környezetben

Modell alapú tesztelés mobil környezetben Modell alapú tesztelés mobil környezetben Micskei Zoltán Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék A terület behatárolása Testing is an activity performed

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

The Unified Software Development Process. Történet. Feltételek. Rational Unified Process. Krizsán Zoltán Ficsor Lajos

The Unified Software Development Process. Történet. Feltételek. Rational Unified Process. Krizsán Zoltán Ficsor Lajos The Unified Software Development Process Rational Unified Process Krizsán Zoltán Ficsor Lajos Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2007. 12. 04. Történet The Rational Rational

Részletesebben

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék

Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

A tesztelés feladata. Verifikáció

A tesztelés feladata. Verifikáció Software tesztelés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Software tesztelés SWTESZT / 1 A tesztelés feladata Két alapvető cél rendszerben található hibák felderítése annak ellenőrzése, hogy a

Részletesebben

A TESZTELÉS ALAPJAI A TESZTELÉS ALAPVETŐ FOLYAMATA A TESZTELÉS PSZICHOLÓGIÁJA A TESZTELÉS ETIKAI KÓDEXE

A TESZTELÉS ALAPJAI A TESZTELÉS ALAPVETŐ FOLYAMATA A TESZTELÉS PSZICHOLÓGIÁJA A TESZTELÉS ETIKAI KÓDEXE A TESZTELÉS ALAPJAI A TESZTELÉS ALAPVETŐ FOLYAMATA A TESZTELÉS PSZICHOLÓGIÁJA A TESZTELÉS ETIKAI KÓDEXE MUNKAERŐ-PIACI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ, GYAKORLATORIENTÁLT KÉPZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN

Részletesebben

ISO 9001 revízió Dokumentált információ

ISO 9001 revízió Dokumentált információ ISO 9001 revízió Dokumentált információ Dokumentumkezelés manapság dokumentált eljárás Minőségi kézikönyv DokumentUM feljegyzés Dokumentált eljárás feljegyzések kezeléséhez Dokumentált eljárás dokumentumok

Részletesebben

Projektismeretek, projektmenedzsment

Projektismeretek, projektmenedzsment Projektismeretek, projektmenedzsment Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2010. 01. 29. Projekt fogalma Projekt: Meghatározott eredmények elérése (projekt termékek létrehozása) érdekében, adott erőforrással

Részletesebben

Előzmények 2011.10.23.

Előzmények 2011.10.23. Előzmények Dr. Mileff Péter A 80-as évek közepétől a szoftverek komplexitása egyre növekszik. Megjelentek az OO nyelvek. Az OO fejlesztési módszerek a rendszer különböző nézőpontú modelljeit készítik el.

Részletesebben

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Az Egységes Segélyhívó Rendszer (112), valamint az Önkormányzati ASP projekt tapasztalatai Dr. Kópiás Bence, elnökhelyettes, KIFÜ Infotér konferencia, 2014.11.07. Az ESR projekt 2011-2014 5,5 Mrd Ft Új

Részletesebben

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet

Tartalom. Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok. Bevezetés. Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt. Adatbázis szerkezet Konfiguráció menedzsment bevezetési tapasztalatok Vinczellér Gábor AAM Technologies Kft. Tartalom 2 Bevezetés Tipikus konfigurációs adatbázis kialakítási projekt Adatbázis szerkezet Adatbázis feltöltés

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel Majzik István Micskei Zoltán BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 1 Modell alapú fejlesztési folyamat (részlet)

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (2) Szoftverminőségbiztosítás A szoftverminőségbiztosítási rendszer A szoftver-minőségbiztosítási rendszer összetevői Szoftver minőségi alapkérdések Hogyan hasznosítsuk a know-how-t

Részletesebben

1 Informatikai beszerzések.

1 Informatikai beszerzések. 1 Informatikai beszerzések. Az informatikai szabályzat beruházási fejezete az informatikai eszközök beszerzésével kapcsolatos belső tevékenységet, illetve a szállítóktól elvárt, a beszállítás részeként

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Munkafolyamat (Workflow): azoknak a lépéseknek a sorozata,

Részletesebben

Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv

Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv Szerelőműhely nyilvántartás Rendszerterv Készítette: Ballagi Pordány Dániel Árpád EHA: BAQSAAI.ELTE E-mail: dballagi@yahoo.com 1. oldal Tartalomjegyzék A szoftver...3 Funkciók:...3 Projekt költségei, időbeosztása...4

Részletesebben

Komponens alapú fejlesztés

Komponens alapú fejlesztés Komponens alapú fejlesztés Szoftver újrafelhasználás Szoftver fejlesztésekor korábbi fejlesztésekkor létrehozott kód felhasználása architektúra felhasználása tudás felhasználása Nem azonos a portolással

Részletesebben

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés

Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés Információs rendszerek Információsrendszer-fejlesztés A rendszerfejlesztés életciklusa problémadefiniálás helyzetfeltárás megvalósítási tanulmány döntés a fejlesztésrıl ELEMZÉS IMPLEMENTÁCIÓ programtervezés

Részletesebben

A dokumentáció felépítése

A dokumentáció felépítése A dokumentáció felépítése Készítette: Keszthelyi Zsolt, 2010. szeptember A szoftver dokumentációját az itt megadott szakaszok szerint kell elkészíteni. A szoftvert az Egységesített Eljárás (Unified Process)

Részletesebben

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2)

Projektfolyamat. ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) ELŐADÁS ÁTTEKINTÉSE 2. ea.: Projekt Ciklus Menedzsment (PCM) Projektek életciklusa Projektek bonyolításának folyamata PCM elvárások PCM funkciók PCM modell PROJEKT ÉLETCIKLUS (1-2) Négy (4) fázis: 1) Kezdeményezési

Részletesebben

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel

A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel A modellellenőrzés érdekes alkalmazása: Tesztgenerálás modellellenőrzővel Majzik István Micskei Zoltán BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék 1 Modell alapú fejlesztési folyamat (részlet)

Részletesebben

Szabálykezelés a gyakorlatban

Szabálykezelés a gyakorlatban Szabálykezelés a gyakorlatban ILOG-eszközökkel Ivicsics László vezető tanácsadó BCA Hungary 2008. június 25. Üzleti folyamatok és szabályok Üzleti folyamatok Munkautasítások Szabályzatok Példa: Hitelképesség

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu

Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu Tisztelettel köszöntöm a RITEK Zrt. Regionális Információtechnológiai Központ bemutatóján. www.ritek.hu BEVEZETŐ az ASP-szolgáltatásról Az ASP-szolgáltatás (Application Service Providing) előnyei A megrendelő

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 9. ELŐADÁS - OOP TERVEZÉS 2014 Bánsághi Anna 1 of 31 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív paradigma

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (7) Szoftverminőségbiztosítás Szoftvertesztelési folyamat Szoftverek és környezet Nem egyforma a szoftverek használatához kapcsolódó kockázat Különböző kockázati szintek -> eltérő

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A követelm. vetelmény. analízis fázis. Az analízis fázis célja. fázis feladata

A követelm. vetelmény. analízis fázis. Az analízis fázis célja. fázis feladata A követelm vetelmény analízis fázis Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006.02.15. ANAL / 1 Az analízis fázis célja A projekttel szemben támasztott követelmények meghatározása

Részletesebben

Információ megjelenítés Diagram tervezés

Információ megjelenítés Diagram tervezés Információ megjelenítés Diagram tervezés Statisztikák Háromféle hazugság van: hazugságok, átkozott hazugságok és statisztikák A lakosság 82%-a nem eszik elég rostot. 3-ból 2 gyerek az USA-ban nem nem tudja

Részletesebben

Osztálytervezés és implementációs ajánlások

Osztálytervezés és implementációs ajánlások Osztálytervezés és implementációs ajánlások Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 04. 24. Osztálytervezés és implementációs kérdések OTERV / 1 Osztály tervezés Egy nyelv

Részletesebben

Osztálytervezés és implementációs ajánlások

Osztálytervezés és implementációs ajánlások Osztálytervezés és implementációs ajánlások Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 04. 24. Osztálytervezés és implementációs kérdések OTERV / 1 Osztály tervezés Egy nyelv

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

Információ menedzsment

Információ menedzsment Információ menedzsment Szendrői Etelka Rendszer- és Szoftvertechnológiai Tanszék szendroi@witch.pmmf.hu Infrastruktúra-menedzsment Informatikai szolgáltatások menedzsmentje Konfigurációkezelés Gyorssegélyszolgálat

Részletesebben

Gara Péter, senior technikai tanácsadó. Identity Management rendszerek

Gara Péter, senior technikai tanácsadó. Identity Management rendszerek Gara Péter, senior technikai tanácsadó Identity Management rendszerek I. Bevezetés Tipikus vállalati/intézményi környezetek Jogosultság-kezeléssel kapcsolatos igények Tipikus jogosultság-igénylési folyamatok

Részletesebben

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása Elkészült egy rendszer és kézikönyv és már próbaüzemben van 450 szakértő, tapasztalat, képzés A tanfelügyeleti eljárás és minősítés kritikus pontjain A folyamatok

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László

Vállalati modellek. Előadásvázlat. dr. Kovács László Vállalati modellek Előadásvázlat dr. Kovács László Vállalati modell fogalom értelmezés Strukturált szervezet gazdasági tevékenység elvégzésére, nyereség optimalizálási céllal Jellemzői: gazdasági egység

Részletesebben

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0

Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Adattípusok menedzselése Palatinus Endre 2010-09-27 1.0 Object Orgy PROJEKTTERV 1 (9) Projektterv 1 Összefoglaló 2 Verziók Ez az projekt projektterve, ahol kitérünk a megrendelt szoftver elvárt szolgáltatásaira, és a tárgy keretein belül a projekt során felhasználandó

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra

SLA RÉSZLETESEN. 14. óra 14. óra SLA RÉSZLETESEN Tárgy: Szolgáltatás menedzsment Kód: NIRSM1MMEM Kredit: 5 Szak: Mérnök Informatikus MSc (esti) Óraszám: Előadás: 2/hét Laborgyakorlat: 2/hét Számonkérés: Vizsga, (félévi 1db ZH)

Részletesebben

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő

Informatikai alkalmazásfejlesztő alkalmazásfejlesztő 54 481 02 0010 54 02 Információrendszer-elemző és - Informatikai alkalmazásfejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Fejlesztés kockázati alapokon 2.

Fejlesztés kockázati alapokon 2. Fejlesztés kockázati alapokon 2. Az IEC61508 és az IEC61511 Szabó Géza Szabo.geza@mail.bme.hu 1 A blokk célja Áttekintő kép a 61508-ról és a 61511-ről, A filozófia megismertetése, Nem cél a követelmények

Részletesebben

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport

A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata. Projektmenedzsment-folyamatcsoportok. Tervezési folyamatcsoport A projekt folyamatcsoportok és a projekt tudásterületek kapcsolata Projektmenedzsment-folyamatcsoportok Tudásterületek Kezdeményezési folyamatcsoport Tervezési folyamatcsoport Végrehajtási folyamatcsoport

Részletesebben

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés Autóipari beágyazott rendszerek Kockázatelemzés 1 Biztonságkritikus rendszer Beágyazott rendszer Aminek hibája Anyagi vagyont, vagy Emberéletet veszélyeztet Tipikus példák ABS, ESP, elektronikus szervokormány

Részletesebben

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu

Rendszerszemlélet let az informáci. cióbiztonsági rendszer bevezetésekor. Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Rendszerszemlélet let az informáci cióbiztonsági rendszer bevezetésekor Dr. Horváth Zsolt INFOBIZ Kft. www.infobiz.hu Informáci cióbiztonsági irány nyítási rendszer (IBIR) részeir Információs vagyon fenyegetettségeinek

Részletesebben

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Folyamatmodellezés és eszközei. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamatmodellezés és eszközei Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Folyamat, munkafolyamat Ez vajon egy állapotgép-e? Munkafolyamat (Workflow):

Részletesebben

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János

Üzemszervezés. Projekt tervezés. Dr. Juhász János Üzemszervezés Projekt tervezés Dr. Juhász János Projekt tervezés - Definíció Egy komplex tevékenység feladatainak, meghatározott célok elérése érdekében, előre megtervezett módon, az erőforrások sajátosságainak

Részletesebben

Software engineering (Software techológia) Bevezetés, alapfogalmak. Történelem 1. Történelem as évek Megoldandó problémák: Fejlesztő: Eszköz:

Software engineering (Software techológia) Bevezetés, alapfogalmak. Történelem 1. Történelem as évek Megoldandó problémák: Fejlesztő: Eszköz: Software engineering (Software techológia) Bevezetés, alapfogalmak Utolsó módosítás: 2006. 02. 16. SWENGBEV / 1 Történelem 1. 60-as évek Megoldandó problémák: egyedi problémákra kis programok Fejlesztő:

Részletesebben

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS

HELYES zárójelentése) Válasz sikeresnek vagy sikertelennek nyilvánítja a projektet HIBAS MC Jelölje be a helyes választ! (több válasz is lehetséges) A projektmenedzser feladatai: döntés a megvalósításról a projekt tervének elkészítése csapatépítés, a csapaton belüli kompetenciák és felelősségek

Részletesebben

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László

II. rész: a rendszer felülvizsgálati stratégia kidolgozását támogató funkciói. Tóth László, Lenkeyné Biró Gyöngyvér, Kuczogi László A kockázat alapú felülvizsgálati és karbantartási stratégia alkalmazása a MOL Rt.-nél megvalósuló Statikus Készülékek Állapot-felügyeleti Rendszerének kialakításában II. rész: a rendszer felülvizsgálati

Részletesebben

Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése

Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése Acélszerkezetek fenntarthatóságának felértékelése MAKRO KOMPONENSK, IPAD ÉS IPHONE ALKALMAZÁSOK Június 2014 Napirend Makro komponenseken alapuló életciklus értékelő algoritmus A program bemutatása 12/14/2014

Részletesebben

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009

IT biztonsági keretek és követelmények. Budapesti Műszaki és. Informatikai Központ. Szigeti Szabolcs. Networkshop 2009 IT biztonsági keretek és követelmények Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Központ Szigeti Szabolcs Networkshop 2009 Tartalom Az EK3 projektről Problémafelvetés l é Célkitűzések

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és - fejlesztési programjának kidolgozása KÉPZÉS menedzsment VANIN 2009. Erőforrás gazdálkodás- üzemeltetés benchmark Cél,

Részletesebben