Vázlat Szoftverfejlesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vázlat Szoftverfejlesztés"

Átírás

1 Vázlat Szoftverfejlesztés Valósidejű rendszerek e 2007 Dr.K ondorosik ároly BM E IIT A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -2 Az alapproblém a M odellezés Tervezés Implem entáció (Optimalizáció) M ilyen modelleket alkossunk? Hogyan ábrázoljuk ezeket? Szoftverfejlesztés (1) PRO BLÉM ATÉR IMPLEMENTÁCIÓS TÉR A fogalm im odellnek m egfelelő im plem entációs m odellek Fogalm i Im plem entációs m odell m odell im plem entáció m odellezés m odellezés VALÓSÁG A követelm ényeket A felhasználható kielégítő eszközökből rendszerek építhető rendszerek A felhasználható eszközökkel A m egvalósított létreh ozható,a követelm ényeket rendszer kielégítő rendszerek N ehézségek (többek között) bonyolultság Hány dolgottudunk egyszerre fejben tartani? (Bűvös hetes) kom m unikáció felhasználó -fejlesztő fejlesztő csoport Szoftverfejlesztés (2) absztrakció és dekom pozíció form ális leírás Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -3 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -4 Szoftverfejlesztés (3) Hogyan uraljuk a bonyolultságot? Azabsztrakció olyan gondolkodásim űvelet, am elynek segítségévela dolgok számunkra fontos jegyeitelvonatkoztatjuk a kevésbé fontosaktól,az általánosítható tulajdonságokataz egyediektől Dekompozíciónak nevezzük egy rendszer együttműködő,egyszerűbb részrendszerekre bontását,ahola részrendszerek együttesen az eredetirendszernek megfelelő viselkedéstmutatnak M odellsorozatot kellkialakítani: egymásra épülő, különböző absztrakciós szintű modellekkelkell kitöltenimindkét teret meg kellfeleltetni egym ásnak a két tér fogalmait Milyen sorrendben? Szoftverfejlesztés (4) A bsztrakt A feladatotm egoldó A feladatotm egoldó rendszer szám ítógépes rendszer Im plem entációs Problém atér tér Releváns Szükséges tartom ány megfelelések A konkrét Fogalm i Im plem entációs A konkrét szám ítógépes modell rendszer rendszer modell Konkrét Valóságos rendszer Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -5 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -6 1

2 A folyam at PROBLÉMATÉR IMPLEMENTÁCIÓS TÉR Absztrakciós szint 1 leképezés analízis FO GALM I IMPLEMENTÁCIÓS MODELL M ODELL 2 implem entáció innen ide LEHETSÉGES RENDSZEREK MEGVALÓSÍTO TT RENDSZER Szoftverfejlesztés (5) Absztrakciós szint innen ide Fogalmimodel Implementációsmodel Szoftverfejlesztés (6) Hogyan dokum entáljunk? A term észetes nyelv pontatlan Formális leírás pontos fogalmak kerüljük a szinonimákat,asszociációkat tegyük mérhetővé a tulajdonságokat (optimális,gyors,rugalm asan bővíthető,...???) pontos szerkezetek kapcsolatok iránya,tartalma (Megetette a lovata zabbal..) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -7 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -8 M ia választék? Term észetes nyelv -pontatlan -félreérthető -terjengős + közérthető + lineáris Szoftverfejlesztés (7) Pszeudo nyelv Diagram Program nyelv + könnyen érthető -nem lineáris + töm ör M atem atikai form ula + pontos -nem + egyértelm ű közérthető + töm ör + ~ lineáris A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Vázlat Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -9 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -10 Szoftverfejlesztés (8) Objektum -orientáltszoftverfejlesztés OM G szerepe (www.om g.org) Modellek szereplők,m űveletek,viselkedés (use-case,package,class,sequence,com ponent) Formalizm us UM L:nyelv,diagram Folyam at RUP:életciklus Szoftverfejlesztés (9) Alapgondolat a feladatotegyüttm űködő objektum ok oldják meg az objektum ok üzenetváltásokkalm űködnek együtt az objektum ok bizonyos üzeneteketm egértenek, azokraállapotuktólfüggő viselkedéssel(üzeneteket küldenek m ásoknak,állapototváltoztatnak) reagálnak egy objektum a többiobjektum szám ára fekete dobozkéntlátszik (encapsulation):csak azttudják, m ilyen üzeneteketfogad el,és hogyan viselkedik Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -11 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -12 2

3 Szoftverfejlesztés (10) Tervezéskorfokozatosan konkretizálva (finom ítás) Szereplők Absztrakció:objektum ok osztályozása -osztályhierarchia (class-diagram ), is a.. Dekompozíció:milyen részekbőlálla rendszer-belső szerkezet has a.. (subsystem,package,com ponent) Kikkelm űködnek együtt-egyéb kapcsolatok M űveletek (m ilyen üzeneteketértenek m eg) method,use-case Viselkedés Üzenetre m etódus végrehajtásávalreagál,ebben állapotot változtat,üzeneteketküld (use-case,sequence) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -13 Szoftverfejlesztés (11) Használatiesetek (use-case) felhasználóiszint fejlesztőiszint V.26.Vonalhúzás Kezdet:felhasználóibal-klikk a menü vonalikonjára. A rendszer+-re változtatja a cursoralakját. Amikorfelhasználóibal-klikk,Nyom hagyás. Amikorfelhasználóibal-klikk,vonalrajzolás utolsó nyom tólaktuális pozícióig, nyom törlés,cursorvisszaállítás. Vége. aktor use-case <<használja>> A <<kibővíti>> A B B Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -14 Szoftverfejlesztés (12) Use-case diagram V.26.Vonalhúzás Kezdet:felhasználóibal-klikk a menü felhasználó vonalikonjára. A rendszer+-re változtatja a cursoralakját. Am ikorfelhasználóibal-klikk,nyom hagyás. Am ikorfelhasználóibal-klikk,vonalrajzolás utolsó nyom tólaktuális pozícióig,nyom törlés, cursorvisszaállítás. Vége. Használ:N yom hagyás Kiterjeszthető:Sokszög-rajzolás Leírás:algoritm us Diagram :egym ásra épülés <<használja>> <<kibővíti>> Nyomhagyás Sokszögrajzolás V onalhúzás V ezérlésiszál:a m űveleteketa végrehajtás sorrendjében köti össze Fejlesztőiszintű use-case U se-case szerepe: specifikáció m egértése viselkedés rögzítése egyeztetés a felhasználóval teszt m etódusok azonosítása Szoftverfejlesztés (13) szinkron aszinkron?? Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -15 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -16 Objektum ok és osztályok Objektum nak van: egyediazonosítója (neve) állapota (sajátváltozói) viselkedése (a funkcióiellátásátbiztosító metódusai) Osztály: általános objektum -azonos fajta objektum ok m intája KUTYA név:text fajta:text kor:integer (KUTYA) Blöki korcs 2 Szoftverfejlesztés (14) (KUTYA) Bodri puli 5 Példányok léte dinam ikus konstruktor destruktor perzisztencia Osztályok kapcsolatai Szoftverfejlesztés (15) öröklés (inheritance,generalization)(is a...) tartalmazás (aggregation)(has a..) hívás (association,dependency) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -17 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -18 3

4 Szoftverfejlesztés (16) Szoftverfejlesztés (17) Öröklés ABLAK -pozíció:szám pár -m éret:szám pár +m ozgat(pozíció) +beállít(méret) +kérdez(pozíció,méret) Tartalm azás referencia (laza) ABLAK érték (szoros) ADATKÉRŐ ABLAK -címke:szöveg -kitöltendő:karakter +adatkérés(kitöltendő) ÜZENŐ ABLAK -üzenet:szöveg -nyom ógom b:gom b ÁBRA M ENÜSOR... CSÚSZKA Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -19 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -20 Szoftverfejlesztés (18) Szoftverfejlesztés (19) Hívás kétirányú DIÁK TANÁR NAPLÓ egyirányú Csom agok (packages) Összetartozó osztályok -koherencia alapján Csom agok hierarchiája (fa) C som agok közöttlegfeljebb asszociációtípusú kapcsolatlehet(hívás) Korábban hiányzottaz OO m ódszertanokból A legfelső szintű csom agok és a köztük lévő kapcsolatok (asszociációk) alkotják a rendszer nagyvonalú architekturálistervét. Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -21 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -22 Szoftverfejlesztés (20) Szekvencia diagram ok (forgatókönyv) Leírják az objektum ok együttm űködésének lefolyását Dinam ikus m odell M etódusok (üzenetek, asszociációk)szerepelnek benne Más lehetőségek: együttm űködésidiagram állapotdigram ok Ügyfél Címzett Bank megrendel utalványoz átveszi értesít virágotküld értesít Virágos szám látküld Szoftverfejlesztés (21) Együttm űködési diagram 1/m egrendel ÜGYFÉL 5/utalványoz 6/értesít 4/szám la VIRÁGOS 7/értesít BANK 2/virágotküld 3/átveszi CÍM ZETT Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -23 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -24 4

5 Szoftverfejlesztés (22) Szoftverfejlesztés (23) K om ponensek és alrendszerek Logikaiarchitektúra rendszer package class TERV Fizikaiarchitektúra (kom ponensek) rendszer alrendszer m odul KÓD Összefoglalás M egism erteszközök,technikák Use-case Osztálydiagram ok:öröklés,tartalm azás,hívás Csomagok Szekvencia diagram ok (együttm űködés,állapot) Kom ponensek és alrendszerek kialakítása Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -25 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -26 Szoftverfejlesztés (24) Vázlat A tervek kialakulása Felhasználói követelm ények CASE varratmentes illesztés Felhasználóiszintű használatiestek Kezdeti csom agszerkezet Kódkeretek (sceletonok) Fejlesztőiszintű használatiesetek Osztály, csom ag és kommunikációs diagram ok Csomag szintű használatiesetek A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -27 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -28 Az OO fejlesztés folyam ata Problém am egoldás tevékenységei m egértés (analízis) m egvalósítás verifikáció M enedzsm ent ellenőrzésipontok haladás,költség m érése kockázatelem zés Szoftverfejlesztés (25) Nem szigorú sorrend inkább ciklikus? Fázisok,mérföldkövek kellenek Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -29 Fázisok és tevékenységek Szoftverfejlesztés (26) Felkészülés Kidolgozás Építés Átadás 0% 20% 40% 60% 80% 100% Analízis Tervezés M egvalósítás Verifikáció Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -30 5

6 Javasoltéletciklus Ellenőrzöttiteráció felkészülés (inception) kidolgozás (elaboration) építés (construction) átadás (transition) Inkrem entális építkezés 2-3 menet Szoftverfejlesztés (27) Szoftverfejlesztés (28) Felkészülés K idolgozás Építés Átadás Felhasználóihasználatiesetek M agasszintű csom agszerkezet Fejlesztőihasználatiesetek,kom m unikációs diagram ok Osztálydiagram ok Osztályok kódolása,modulintegráció Az intenzitás nem egyenletes R endszerintegráció és teszt Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -31 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -32 Szoftverfejlesztés (29) Inkrem entális ellenőrzöttiteráció F K É Á 1.menet A szoftver életciklusa (1) Életciklus M itörténik egy term ékkelaz ötlet m egszületésétőla forgalom bólvaló kivonásig F K É Á 2.menet Példány élettörténete -típus életciklusa 3.menet F K É Á Miértciklus? Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -33 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -34 Töm egtermék életciklusa Gazdasági Gyártmány Gyártás Gyártásbeindítása Nullszéria gyártása Értékesítés beindítása Prototípus készítés Term ékfejlesztés szükséges G yártásfejlesztés szükséges Nullszéria kiértékelése Karbantartás, szerviz beindítása Gyártásfejlesztés szükséges Gyártásfejlesztés szükséges Módosítand ó Gyártható Prototípus kiértékelése Gyártható Rem énytelen Term ékfejlesztés szükséges M űszakigazdasági értékelés Nem érdem es tovább gyártani Nem érdem es tovább gyártani Rem énytelen Term ék leállítása Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -35 A szoftver életciklusa (3) A szoftverspecialitásai dominála fejlesztésiszakasz,gyártani,sokszorozni egyszerű (sokáig csak az első m űködő példány létrehozásáig tartó fejlesztésiszakasztvizsgálták) változásra hajlam os (látszólag könnyebb m ódosítani,m inta hardvert) az igények m ára fejlesztés közben is változnak (mozgó célpont) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -36 6

7 Vízesésm odell analízis A szoftver életciklusa (4) architekturális részletes A szoftver életciklusa (5) A mérföldkövek dokum entum ai analízis architektúrális részletes kódolás integrálás tesztelés PFR SRR PDR CDR SCR ATR PRR PPM R endszerdefiníció endszerdefiníció Architekt. Architekt. terv terv doku. doku. Forráskód Forráskód Értékelô Értékelô jelentés jelentés Mérföldkövek kódolás integrálás Projekt Projekt terv terv Követelm Követelm ény ény specifikáció specifikáció Részletes Részletes terv terv doku. doku. Elfogadhatósági Elfogadhatósági tesztterv tesztterv tesztelés Elôzetes Elôzetes felhasználói felhasználói kézikönyv kézikönyv Felhasználói Felhasználói kézikönyv kézikönyv Visszalépések drágák Felhasználóivisszacsatolás későn Projektek alapsém ája Elôzetes Elôzetes verifikációs verifikációs terv terv Verifikációs Verifikációs terv terv Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -37 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -38 V m odell Analízis A szoftver életciklusa (6) R endszerteszt e R endszerteszt A szoftver életciklusa (7) Inkrem entális m odellek -prototípus Előszörkritikus részeketvalósítanak m eg Fokozatosan építik hozzá a többit Architektúrális Részletes R Integrációs teszt teszt e M odultesztek e Kódolás Integrációs teszt teszt M odultesztek M ibőllegyen prototípus? Kritikus: meg tudjuk-e csinálni m ilyen lesz,ha m egcsináljuk Felhasználói felület Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -39 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -40 Spirálm odellek A szoftver életciklusa (8) 1 2 Célok tisztázása, Alternatívák értékelése alternatívák Kockázatelem zés Értékelés, Megvalósítás, újciklus indítása tesztelés 4 3 Alapsém ák kom bináltan is használhatók A szoftver életciklusa (9) Minőségbiztosítás Szoftverm inőség Legyen életciklus m odell ISO CMM (CapabilityM aturitym odel) A szervezet(m unkafolyam atainak)érettségétminősíti (kezdetleges,megism ételhető,jóldefiniált,szervezett, optimalizált) H ibátlan-e helyett piacra vihető-e m ár Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -41 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -42 7

8 A QMIM minőségügyikeret Vázlat Mérőszám Minőségi attribútum Definíció Qualitythrough Managed Im provem entand Measurem ent Termék Folyam at Erőforrás A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektm enedzsm ent Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -43 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -44 MSZ (1) MSZ (2) Keretszabvány R endszerek,szoftverterm ékek és szolgáltatások B eszerzés,szállítás,fejlesztés,üzem eltetés, karbantartás K étfél-de szervezeten belülis Folyam atokatragadja meg Fő,tám ogató és szervezetifolyam atok MSZ (ISO /IE C ) szabvány IDŐ PÉN Z JO G BIZTONSÁG stb. A SZERVEZET KÉPESSÉGEI (minőségipolitika, eljárások, ) Alkalmazás, illesztés,értékelés tesztelés stb. SZERZŐDÉS MINŐSÉGITERV PROJEKTTERV M ODELLEK M ÓDSZEREK FELELŐSSÉG I MÁTRIX PRO JEK T Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -45 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -46 MSZ (3) Folyam at Tevékenység Feladat Korlátok nem részletezia folyam atok tevékenységeit nem részletezia dokum entum okat nem írelő életciklus-modellt,vagy fejlesztési m ódszert nem akarellentm ondásba kerülnisemmimeglévővel Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -47 MSZ (4) Fogalom tár(kiegészítő) szoftverelem -nagyvonalú terv felső szintű alkotórésze szoftverkom ponens-elem része,tovább bontható, összeszerkesztettegységekbőláll szoftveregység -önállóan kódolható rész átállás-egyik SW -ről(verzióról)a másikra problém a-felterjesztés -visszaadás felsőbb szintre folyam atkialakítás-előkészületek az alkalm azásra létesítm ény-szoftverhasználatához szükséges tárgyi eszközök összessége Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -48 8

9 Fő folyam atok 1.B eszerzés 2.Szállítás 3.Fejlesztés 4.Üzem eltetés 5.Karbantartás MSZ (5) Tám ogató folyam atok 1.D okum entálás 2.K onfigurációkezelés 3.Minőségbiztosítás 4.Igazolás 5.Érvényesítés 6.Együttes átvizsgálás 7.Felülvizsgálás 8.Problém am egoldás Szervezetifolyam atok 1.Irányítás 2.Infrastruktúrabiztosítás 3.Megújítás 4.Képzés Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -49 Folyam atok kapcsolata BESZERZŐ SZÁLLÍTÓ BESZERZÉSI FOLYAM AT IRÁNYÍTÓ IRÁNYÍTÁSI FOLYAM AT szerződés SZÁLLÍTÁSI FOLYAM AT ÜZEM ELTETŐ FELHASZNÁLÓ ÜZEM ELTETÉSI FOLYAM AT MSZ (6) FEJLESZTŐ KARBANTARTÓ FEJLESZTÉSI FOLYAM AT TÁM OGATÓ SZEM ÉLYZET KARBANTARTÁSI FOLYAM AT BESZERZŐ és SZÁLLÍTÓ ne legyen ugyanaz Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -50 Vázlat A szoftverfejlesztésrőláltalában Objektum orientált A fejlesztés folyam ata Szabványok IT projektmenedzsment Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -51 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -52 IT projektm enedzsm ent(1) Miértprojekt? A célfontos,de a megvalósítás nem helyezhető el a szervezetnorm áltevékenységében egyedi kom plex erőforráskorlátos minőségorientált kockázatos USA becslések IT projektm enedzsm ent(2) 275 Mrd USD /év ~ projekt többsége nem sikeres Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -53 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -54 9

10 IT projektm enedzsm ent(3) Projektfázisok Definiálás célok,szereplők,erőforrásigények és korlátok,eredm ények Tervezés tevékenységek lebontása,kapcsolataik m eghatározása, erőforrás Végrehajtás követés,értékelés,korrekciók,kom m unikáció Lezárás deklaráció,értékelés Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -55 IT projektm enedzsm ent(4) Definiálás Alapvető célok (a szervezetcéljaihoz való illeszkedés bem utatása,elkötelezettség megterem tése) Eredm ények (term ékek deliverables ) Szereplők résztvevők,érintettek (steakholderek),projektszervezet M inőségikritérium ok Erőforrásszükségletbecslése Időtartam Költségbecslés Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -56 IT projektm enedzsm ent(5) Tervezés tevékenységek lebontása (W ork Breakdown Structure) (pontosan megfogalmazható,felelőse legyen,mérföldkövek) logikaitevékenységdiagram (hálóterv,pertchart,precedenciadiagram,átfedések?) időbeliütem ezés (Ganttchart) (átlapolható,ss,fs,ff kapcsolatok) kritikus út(tartalékidők,asap,alap ütem ezés) erőforrás (m unkaerő,tárgyieszköz,költség,cashflow ) kockázatelem zés (kockázat-hozam technika) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -57 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -58 IT projektm enedzsm ent(5) Tervezés tevékenységek lebontása (W ork Breakdown Structure) (pontosan megfogalmazható,felelőse legyen,mérföldkövek) logikaitevékenységdiagram (hálóterv,pertchart,precedenciadiagram,átfedések?) időbeliütem ezés (Ganttchart) (átlapolható,ss,fs,ff kapcsolatok) kritikus út(tartalékidők,asap,alap ütem ezés) erőforrás (m unkaerő,tárgyieszköz,költség,cashflow ) kockázatelem zés (kockázat-hozam technika) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -59 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

11 IT projektm enedzsm ent(5) Tervezés tevékenységek lebontása (W ork Breakdown Structure) (pontosan megfogalmazható,felelőse legyen,mérföldkövek) logikaitevékenységdiagram (hálóterv,pertchart,precedenciadiagram,átfedések?) időbeliütem ezés (Ganttchart) (átlapolható,ss,fs,ff kapcsolatok) kritikus út(tartalékidők,asap,alap ütem ezés) erőforrás (m unkaerő,tárgyieszköz,költség,cashflow ) kockázatelem zés (kockázat-hozam technika) Kategóriák a kockázat-hozam technikával I. felkészülnialternatív m egoldásokkal II. megelőzésitechnikák III.elhanyagolható Végrehajtáskor detektálni! IT projektm enedzsm ent(8) Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -61 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -62 IT projektm enedzsm ent(9) Megvalósítás követés (haladás mérésére vonatkozó adatok gyűjtése,értékelése, állapotösszevetése a tervvel) eltéréselem zés (eltérések okainak felderítése,várható kihatás a végeredm ényre) beavatkozás tervm ódosítás kom m unikáció az érintettekkel Lezárás IT projektm enedzsm ent(10) értékelés:m ilyen m értékben teljesültek a célok tapasztalatok összegzése (legtöbbeta hibáinkbóltanulhatunk) lezárás deklarációja végső konkluzió:kellett-e a projekt Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -63 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -64 IT projektm enedzsm ent(11) OO projektm enedzsm ent(1) MSZ szabvány IDŐ PÉN Z JO G BIZTONSÁG stb. A SZERVEZET KÉPESSÉGEI (minőségipolitika, eljárások, ) Alkalmazás, illesztés,értékelés tesztelés stb. SZERZŐDÉS MINŐSÉGITERV PROJEKTTERV M ODELLEK M ÓDSZEREK FELELŐSSÉG I MÁTRIX PRO JEK T Felkészülés K idolgozás Építés Átadás Felhasználóihasználatiesetek M agasszintű csom agszerkezet Fejlesztőihasználatiesetek,kom m unikációs diagram ok Osztálydiagram ok Osztályok kódolása,modulintegráció Az intenzitás nem egyenletes R endszerintegráció és teszt Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -65 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

12 OO projektm enedzsm ent(2) Inkrem entális ellenőrzöttiteráció F K É Á 1.menet F K É Á 2.menet 3.menet F K É Á OO projektm enedzsm ent(3) Problém ák A projektterv elkészítéséhez valam eddig elkelljutni a rendszeranalízisben.holhelyezkedik ela projekt e az életciklusban? Az első F szakasz elején,úgy,hogy legfeljebb a teljes projekt-költség 5-10 %-átvigye el Hogyan becsüljünk kor? M ilyen szervezetetállítsunk fel? Hogyan m enedzseljük az egyes fázisokat, fázisátmeneteket? Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -67 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -68 OO projektm enedzsm ent(4) B ecslések Pontatlanok (25% hiba),de a go/no go döntéshez jók Kellem etlen,ha elköltjük a keret30% -át,m ire kiderül, hogy nem tudjuk m egcsinálnia rendszert Szükséges becslések M éret:kódsor,funkciópont,m odulszám,osztályszám M unkaigény:em berhónap Időtartam :hónap Hatékonyság:méret/munkaigény Költség:a munkaráfordítások OO projektm enedzsm ent(5) Becslések (folytatás) Figyelem be veendő a nyelv,a fejlesztőeszköz,az újrahasznosítás,a gyakorlottság,... Korábbitapasztalatok és szakértőiadatok alapján rendszer-analógiákra alapozva csomag-analógiákra alapozva param éteres m odellre alapozva COCOM O (Constructive CostM odel)család: típusalkalm azás,koraiterv,architektúrára alapozott Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -69 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -70 Projektszervezet (példa) Minőségbiztosító Átadó /tesztelő team OO projektm enedzsm ent(6) Problém a szakértő Megrendelő képviselője Program m enedzser Vezető fejlesztő Vezető rendszertervező Szerszám készítő Fejlesztésm enedzser 1.csom ag team 2.csom ag team n.csom ag team OO projektm enedzsm ent(7) Fázisok,fázishatárok Felkészülés -Kidolgozás átmenet Követelmény felülvizsgálat Kidolgozás -Építés átmenet Rendszerterv felülvizsgálat Építés -Á tadás átm enet M űködőképességiteszt Átadás lezárása Átvételieljárás Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -71 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

13 OO projektm enedzsm ent(8) IT projektm enedzsm ent(14) A sikerérdekében Törődés a team m el Koncentráltság és lendületfenntartása Védekezés a későijó ötletek ellen F:elfogadás,prioritásának besorolása K:mérlegelés,hatásának felmérése É:csak kritikus esetben fogadjunk el Á:késő,csak a következő menetben Fegyelem m ikroütem ezés,,konfiguráció m enedzsm ent Statisztikák (USA) ,0% 46,0% 26,0% ,0% 33,0% 27,0% ,0% 52,7% 16,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Standish G roup) Bukás Problém ás Sikeres Csökkenő projektméret Rövidebb periódusok Kevesebb fejlesztő Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -73 Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -74 Sikertényezők IT projektm enedzsm ent(15) Felhasználóirészvétel 20% Felsővezetőitám ogatás 15 % Tiszta üzleticélok 15 % Tapasztaltprojektvezetés 15 % Kis mérföldkövek 10 % Tisztázottigények 5 % Alkalmas projekttagok 5 % V ezetés 5 % Egyéb 5 % Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés -75 IT projektm enedzsm ent(16) K udarc okai Hiányos követelm ények 13.1% Felhasználóiközrem űködés hiánya 12.4% Erőforráshiány 10.6% Irreális célkitűzések 9.9% Vezetőitám ogatás hiánya 9.3% Változó követelm ények 8.7% Tervezés hiánya 8.1% Érdekm úlás 7.5% IT m enedzsm enthiánya 6.2% Technológiaitudatlanság 4.3% Egyéb 9.9% Dr.KondorosiKároly:Szoftverfejlesztés

A fejlesztés módszertana

A fejlesztés módszertana A fejlesztés módszertana (A térkép) 2003. május ago@intermail.hu http://www.ago.sw.hu 2003. május 1/58 1. BEVEZETÉS A MÓDSZERTANOK VILÁGÁBA...5 MI A MÓDSZERTAN ÉS MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?... 5 A PROGRAMOZÁSTÓL

Részletesebben

Rational Unified Process

Rational Unified Process RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 1 Rational Unified Process Áttekintés Vég Csaba (www.logos2000.hu) ( 2001 ) RUP áttekintés Cs. Vég (2001) 2 A fejlesztés folyamata A Unified Process a rendszerfejlesztés folyamatát

Részletesebben

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika

Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között. Dr. Molnár Bálint. PhD, műszaki informatika Projekt koordinációs eljárás a Megrendelő és a Vállalkozó között Dr. Molnár Bálint PhD, műszaki informatika Egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Tudományos főmunkatárs, ELTE 1. Koordinációs eljárás

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Készült a brit kormány informatikai központja által megszerzett engedély alapján az "SSADM Version 4

Részletesebben

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE

INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE Írta: Kurdi Zsombor Lektorálta: Schubert Tamás INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGFELÜGYELETE INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT MODUL PROAKTÍV INFORMATIKAI MODULFEJLESZTÉS 1 COPYRIGHT: 2011-2016, Kurdi

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

4. A szoftvergyártás folyamata

4. A szoftvergyártás folyamata 4. A szoftvergyártás folyamata Kérdések Mi a szoftvergyártás modellje? Mi a három alapvető modell és mikor használjuk ezeket? Mik a követelménytervezés, a szoftverfejlesztés, a tesztelés és az szoftver-evolúció

Részletesebben

Tartalomjegyzék SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer

Tartalomjegyzék SSADM. Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer i Tartalomjegyzék SSADM Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer MTA Információtechnológiai Alapítvány 1993 Tartalomjegyzék ii Strukturált rendszerelemzési és -tervezési módszer Áttekintés Az

Részletesebben

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK

A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Matijevics István A PROGRAMOZÁS ALAPJAI ÉS PROGRAMOZÁSI NYELVEK Tankönyv SZABADKAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABADKA, 2001 5 TARTALOMJEGYZÉK 0.......... TARTALOMJEGYZÉK... 1. 1.......... A PROGRAMOZÁS KEZDETEI...

Részletesebben

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés

Tartalom A verifikáció és validáció tervezése Szoftver vizsgálatok Automatizált statikus analízis Cleanroom szoftverfejlesztés 22. Verifikáció és validáció Kérdések Mi a szoftver verifikáció és validáció, mi a különbség köztük? Mi a program-vizsgálati eljárás, mi a szerepe a verifikációban és validációban? Mi a statikus analízis,

Részletesebben

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai

Folyamatmérnöki ismeretek alapjai SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR FOLYAMATMÉRNÖKI INTÉZET Folyamatmérnöki ismeretek alapjai tantárgy tematika és vázlat (nem lektorált kézirat) Összeállította: Göllei Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012.

Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok. Összeállította: Faludi Anita 2012. Adatbázis-kezelés jegyzet I. Alapok Összeállította: Faludi Anita 2012. Tartalom Bevezetés... 4 Mi az adatbázis kezelés?... 5 Adatbázis-kezelés számítógép nélkül... 5 Adatbázis-kezelés számítógéppel...

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága?

Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor. Projektek működésfolytonossága? Dr. Beinschróth József Dr. Kupás Tibor Projektek működésfolytonossága? A szervezetek egyre nagyobb részénél válik a működésfolytonosság kérdésnek figyelembe vétele általános gyakorlattá. Ez azonban többnyire

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A SZEMANTIKUS FOLYAMATMENEDZSMENT HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE AZ ÜZLETI FOLYAMATOK TUDÁSALAPÚ FEJLESZTÉSÉBEN Ph.D. értekezés Budapest 2014 Varga Krisztián Varga Krisztián Információrendszerek

Részletesebben

Szoftverminőségbiztosítás

Szoftverminőségbiztosítás NGB_IN003_1 SZE 2014-15/2 (2) Szoftverminőségbiztosítás A szoftverminőségbiztosítási rendszer A szoftver-minőségbiztosítási rendszer összetevői Szoftver minőségi alapkérdések Hogyan hasznosítsuk a know-how-t

Részletesebben

WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE. Tarcsi Ádám, Horváth Győző

WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE. Tarcsi Ádám, Horváth Győző WEBES ALKALMAZÁSOK TERVEZÉSE, FEJLESZTÉSÉNEK MENETE Tarcsi Ádám, Horváth Győző 2 Tervezés Mi a Webtechnológia (Web Engineering)? 4 A szoftvertechnológia kiterjesztése webes alkalmazásokra. Több, mint csupán

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Gyártó vállalatok modellezése

Gyártó vállalatok modellezése Gyártási folyamatok tervezése Dr. Kardos Károly Jósvai János 2005. Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok modellezése Számítógéppel támogatott termelés Gyártási folyamatok, bevezetés Gyártó vállalatok

Részletesebben

KORSZERŰ PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI A HADFELSZERELÉS FEJLESZTÉSBEN. Absztrakt

KORSZERŰ PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI A HADFELSZERELÉS FEJLESZTÉSBEN. Absztrakt Simon Attila attila.simon2@hm.gov.hu KORSZERŰ PROJEKTMENEDZSMENT MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSUK LEHETŐSÉGEI A HADFELSZERELÉS FEJLESZTÉSBEN Absztrakt Napjainkban számos korszerű projektmenedzsment módszer könnyíti

Részletesebben

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009)

Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Bokor, Kováts, Csillag, Bácsi, Szilas: Emberi Erőforrás Menedzsment (2009) Készítette: Ismeretlen 2011.május 1 / 38. oldal 1. Emberi erőforrás menedzsment kialakulása EEM def: emberek hatékony vezetésére

Részletesebben

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment

Termelés és Szolgáltatás Menedzsment Termelés és Szolgáltatás, Menedzsment Rendszerszemlélet Termelés és Szolgáltatás Menedzsment r. Gyenge alázs TRMLÉSMNZSMNT alapfogalmai.rnszr rendszer szemléletű megközelítés vizsgálati egysége. rendszert

Részletesebben

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE

E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE E-LEARNING RENDSZER KIÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDTETÉSE a szakmai tevékenységhez kapcsolódó informatikai, kommunikációs feltételek biztosítása és fejlesztése A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére

Részletesebben

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008)

Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Nagy, Demeter, Gelei, Jenei: Tevékenységmenedzsment (2008) Készítették: Csibi-Kuti Eszter, Hajmer Ágnes, Mészáros Regina, Papp Dániel, Szabó Anita, Zajacz Krisztina, Zámbó Réka Csenge 2011.május 1 / 51.

Részletesebben

web marketing szakértő

web marketing szakértő ! web marketing szakértő Web Marketing Szakértő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2. Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Marketing Szakértő 1. Szerepkör leírás Profil

Részletesebben

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február

Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február Nagy Gusztáv Java programozás 1.3. verzió 2007. február 2. oldal Java programozás (1.3. verzió) Jogi nyilatkozat Nevezd meg! - Ne add el! 2.5 Magyarország A következőket teheted a művel: szabadon másolhatod,

Részletesebben

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója

A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET: A kutatás-fejlesztési minősítési eljárás innovációs rendszerben

Részletesebben