ESE MÉ NYEK ÉS NE VE IK : DAVID SON ME TA FI ZI KÁ JA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESE MÉ NYEK ÉS NE VE IK : DAVID SON ME TA FI ZI KÁ JA"

Átírás

1 Amb rus Ger gely ESE MÉ NYEK ÉS NE VE IK : DAVID SON ME TA FI ZI KÁ JA A z ese mé nyek on to lógiája és szemantikája a z általános me ta fi zi ka és a je len tés el mé let önál ló területe, de kapcsolódik tudatfi lo zó fiai és cselekvéselméleti kérdésekhez is. Így például a test-lélek vi szony David son-féle értelmezése, az ún. anomáliás moniz mus, dön tô en tá masz ko dik az ese mény fo gal má ra. Az események értelmezése azonban az elmélet bí rá lói szem pont já ból is alap ve tô je len tôsé gû. David son nal szem ben ugyan is az egyik leg sú lyo sabb vád amit Kim fo gal ma zott meg, hogy metafi zi ká ja in kon zisz tens ; eseményfog alma ( valamint az ok ság ról val lot t kap c so ló dó né ze tei ) és az anomáliás monizmus között ellentét feszül 1. Az aláb bi ak ban a men tá lis és a fi zi kai je len sé gek vi szo nyá nak davidsoni elméletét viz sg álom K im bírálatának a pers pek tí vá já ból. Davidson monizmusa az események vonatkozásában azt jelenti, hogy a világ minden eseménye fizi kai: vagy tisz tán fizikai ( az élô és az élettelen természet vál to zá sai ), vag y men tá lis és fi zi kai (az elmeállapotok változásai illetve a cselekvések) a mentális események ugyanis mindig azonosak va la mi lyen fi zi kai ( ag yi, viselkedési, mozg ási ) eseménnyel. A z ano má li ás jel zô ar ra utal, hog y a men tá lis és a fi zikai jelenségeket nem kötik ös sze törvénysze rû kap cso la tok, nin cse nek pszi cho lógiai vagy pszichofi zikai törvények. Az anomáliás monizmust többnyire az antiredukcionista fizikalizmus (materializmus) egy formájának szokás tekinteni. Davidsont fizik alist aként jelle me z ni a zon b an né mi képp f él re ve ze tô, hi s zen né ze tei Spinoz a kettôs a sp ekt u s- elméletével is rokon s ág b an áll nak 2 és kan tiánus in terpre t á ci ót is ad ha t unk ró luk utóbbir a a z ír á s végén v iss z até rek. Mind a zo nál t al Dav id s on úg y is mint Quine leg közeleb bi t anítv ány a két s égk ív ül nat ur a lis t a el kö te le zet t s é g û, e zér t eg y elô re fo gad juk el az anti-re duk cionista fizik alist ák t áb or áb a s o ro l á s át. A men t á lis je len s é gek Dav ids on -f éle on to ló g iája e zen értelmezés s zer int két állít á ss al r a g ad ha tó meg. E g y f e lôl a men t á lis tu laj don sá gok nem azo no sak sem mi lyen fizik ai ( ag y i v ag y v i s el ke dé si ) tulajdonsággal (an ti redukcionizmus), másfelôl viszont minden mentális esemény azonos valamilyen fi zi kai (agyi vagy v i s el ke dé si ) eseménnyel (fizikaliz mus). Az ese mény fo galmának elemzéséhez érdemes szétválasz ta ni az azo nos ság gal kap cso la tos kérdések két fajtáját. A sze man ti kai kér dés: min múlik, hog y két kü lön bö zô ese mény-ki fe je zés ( ese ményekre utaló név, leírás, névmás) ugyanazt az eseményt jelöli. A metafizikai kérdés az ese mé nyek azonossági kritériumára vonatkozik, más szóval arra, hogy mi tesz két eseményt azonossá? Davidson gyakran alkalmazza az utóbbi formulát ami megtévesztô, hiszen összemossa a szemantikai és a me ta fi zikai aspektust: két különbözô esemény nyil ván so ha nem azo nos, legfeljebb két ese mény-ki fe je zés utalhat azonos eseményre. Eg yértelmûen meg fo g al maz va a me ta fizikai kérdés tárgya az események beazonosítási avagy individuációs kritériuma. A to váb bi ak ban c sak a metafizikai kérdést fogom vizsgálni. Ez megengedhetô, mert Davidson esetében a szemantikai és a metafizikai kérdés füg get len: sze rin te ugyan is egy ese ményt az ok sá gi folyamatok láncában betöltött helye azonosít ez pedig nem függ attól, hogyan írjuk le az eseményt. Együttjáró mentális és fizikai események vonatkozásában ez azt jelenti, hogy egy mentális esemény, pl. valamilyen akarati aktus akkor azonos egy agyi eseménnyel, ha kiváltó okai(k) (hitek, vágyak, 1 Kim (3) 2 Ma ga is ír er rôl, lásd David son (8). 215

2 észle lé sek ) és okság i következményeik ( c selek vések 3 ) azo no sak. Más fe lôl, ha a men tá lis és a fizikai esemény azonos, akkor a mentális illetve a fizi kai ki fe je zé se ket tar tal ma zó le írás ug yan az t az eseményt választja ki. (A korreferálás empirikus tény, hiszen a mentális leírások a priori nem dedukál hatók a fizikaiakból és ez fordítva sem lehetsé ges. ) Kér dé sünk te hát az, hogy az események ilyen értelme zé se ös sze egyez tet he tô-e az ano má li ás monizmussal, a mentális-fizikai esemény-a zonosság i té zis sel. A z elem zés hez meg kell viz s g ál nunk Davidson okság-elméletét is, amelynek a legfontosabb elemei a következôk. Egyfelôl az okság események közötti, metafizikailag egyszerû reláció. Más fe lôl az ok sá gi vi szo nyok ra vo nat ko zó ál lítá sok két cso port ra, oksági illetve okságilag magyará zó ál lí tá sok ra bont ha tók. A z elôb bi ek fon tos jellemzôje, hogy extenzionálisak: a bennük szereplô leírások salva veritate felcserélhetôk olyan más le írá sok kal, ame lyek ugyan azt az ese ményt je lö lik. Így pél dá ul A hur ri kán okoz ta a vá ros pusz tu lá sát mon dat ugyan azt a tényt fe je zi ki, mint az, hogy A Times egy bizonyos számának a címoldalán szereplô esemény okozta a Herald Tribune egy bizonyos számának a címoldalán szereplô eseményt (amennyiben a Times címlapján a hurrikán, a Tribune-én a rom badôlt vá ros sze re pel). A z utób bi ak kal kapc solatban az anomáliás monizmus té telt ki fej tô Mental Event s 4 tanulmány a következôt állítja: oksági magyarázatul szolgáló mondatban az események-leírások csak fizikai kifeje zé se ket tar talmazhatnak (mentálisakat tehát nem ). Az emel lett szó ló érv David son ok sá gi magyarázat fogalmára illetve a fizikáról és a törvényekrôl val lot t né ze te i re épül. E sze rint két ese mény kapcsolatáról akkor adunk oksági magyarázatot, ha szigorú törvények alá vonjuk ( szubszumáljuk ) azokat 5 ; másfelôl kizárólag a fizika törvényei szigorúak. Ha tehát a hurrikán okozta a város pusztulását, akkor a hurrikán illetve a város pusztulása eseményeknek van olyan leírásuk, amelyeket az A hur ri kán okozta a város pusz tulá sát mondatba he lyet te sít ve ( elv ben ) szi go rú tör vé nyek bôl dedukálható mondatot kapunk. Ezek a hurrikán, illetve a város rombadôlésének megfelelô fi zi kai leírásai. Davidson szerint az ilyen leírással meghatározott hurrikán-esemény ok sá gi lag ma gya ráz za a vá ros pusz tu lá sát, míg az, hogy A Times egy bizonyos számának a címoldalán szereplô esemény okozta a Herald Tribune egy bizonyos számának a címoldalán szereplô eseményt nem oksági mag ya rá zat. A hurrikán okozta a város pusztulását eg ye di ok sá gi ál lí tás azon ban a hur ri kán nak illetve a város pusztulásának a tetszôleges leírása mellett igaz. Az ano má li ás mo nizmus talán leghatásosabb bírálata Jaeg won Kim-hez fû zô dik. Kim sze rint Davidson anomáliás monizmusa inkonzisztens, ugyanis vagy redukcionizmus vagy a mentális események epifenomenalitása következik belôle Davidson pedig mindkettôt elutasítja. Érve a következô. Oksá g i ma g ya rá z atokban a z ok- ese ményre illetve an nak ok sá gi lag ha té kony tulajdonságára kell hivatkozni. Ha az oksági magyarázatokban mint Davidson állítja az ok-eseménynek csak valamilyen fi zi kai tu laj donság a szerepelhet ( és mentális nem ), ak kor a z ok sá g i lag ha té kony tu laj don ság fi zi kai; az ese mény csak fizikai eseményként, fizikai tulajdonsága által fejt ki ok sá gi ha tást. De mi a szerepe akkor a mentális tulajdonságnak? Hogy értelmezzük az ok-eseményt mentális eseményként? Ha azt válaszoljuk, hogy a mentális tulajdonság azo nos a fizikai tulajdonsággal és így oksá g i lag ha té kony, akkor eg yf ajta mentális-fizikai tulajdonság-azonossági-tézishez jutunk, amit David son el vet. Ha vi szont azt vá la szol juk, hogy a men tá lis és a fizikai tulajdonság nem azonos, akkor a mentális tulajdonságot epifenomenálisnak kell tekintenünk Davidson ezt is elutasítja. (Vagy 3 Az ok- és okozat-eseményeket itt mentális terminológiával írjuk le, de ugyanúgy fi zi kai le írá so kat is al kal mazhat nánk. 4 Davidson (8). 5 Davidson itt Hempel nomologikus-deduktív oksági magyarázat értelmezését követi. 216

3 pe dig a fi zi kai tu lajdon ság epifenomenális (! ); esetleg oksá g i túlde ter miná ció val ál lunk szem ben de ilyen feltevéseket nemigen tulajdoníthatunk Davidsonnak.) Kim bí rá la tá ra több féle válasz is adódik. Eg y lehetôség az ok sá gi ma g ya rá zat fo g al má nak olyan mó do sí tá sa, amely mag yarázatnak tekinti a nem-szigorú 6 tör vé nyek alá vo nást is. Esze rint az ok-eseményre mentális eseményként hivatkozó mondat 7 akkor nyújthat oksági magyarázatot, ha dedukálható va la mi lyen nem-szigorú pszichológiai, vagy pszichofi zi kai tör vény bôl. Ez zel egye bek közt az a prob léma, hogy Davidson nem csak a szigorú, hanem a nem-szigorú (valószinûségi érvényû) pszichológiai tör vé nyek lé te zé sét is ta gadja. Szerinte alaptalan remény, hog y em pi ri kus ku ta tá sok ra tá masz kod va si ke rül het olyan ( akárcsak valószínûségi érvényû ) pszicholó gi ai tör vé nye ket fel fe dez ni, ame lyek bôl mentális események, például döntések, cselekvések megjósolhatók 8. Más fe lôl ez a stra té gia nem ke ze li az ok sá gi túldetermináció problémáját: az, hog y az ok sá gi ma g ya rá za tot nem-szi go rú tör vények alá foglalásként értelmezzük mit sem változtat azon, hogy a mentális tulajdonságokra hivatkozó ok sá gi ma g ya rá zat mellet t mindig lesz eg y fizikai tulajdonsá gok ra hi vat ko zó ok sá gi ma g ya rá zat is. Pró bál koz ha tunk esetleg az anti-redukcionizmus olyan ér tel me zé sé vel, amely meg en ge di, hog y a men tá lis és a fizikai tulajdonságoknak különbözô féle oksá gi ma g ya rá zó sze re pet tu laj do nít sunk. Esze rint a men tális tulajdonságok redukálhatatlan sága ab ban is meg nyil vá nul, hogy fizikai tulajdon sá gok több féleképpen is megvalósíthatják ezeket. 9 Ek kor az ok sá gi ma g ya rá zat ról ad ha tunk olyan ér tel me zést, amely szerint eg y mentális tulajdonság ok sá gi ha té kony sá g á ból nem kö vet ke zik semmilyen par ti kuláris fizikai-agyi tulajdonság oksági haté kony sá ga no ha va la mi lyen megvalósító fi zi kai tu laj donság szükséges ahhoz, hog y a mentális tulaj don ság ok sá gi lag ha té kony le hes sen. Ilyen for mán a men tá lis és a fizikai tulajdonságok mag yará zó sze re pe el té rô jel le gû len ne. El kell azonban ismerni, hogy ez az elképzelés meglehetôsen mentalisztikus, a fizikai tulajdonságoknak, folyamatoknak csak aféle fizikalista f ügef alevél szerepet jut tat. Mi vel c sak annyit tesz fel, hog y va la mi lyen fi zi kai közeg szükséges a mentális esemény meg va ló su lá sá hoz, ezért a fi zi kai vi lág ál lapotának, törvényeinek semmilyen magyarázó szerep sem jut. Másfelôl Kim 10 nyo mós ér ve ket hoz fel amel lett, hogy az anti-re duk cionista fizikaliz mus olyan ér tel me zé se, amely a redukálhatatlan mentális tulajdonsá go kat a több fé le meg va ló sít ha tó ság fogal má val ér tel mezi, tart hatatlan, mivel nincsenek (a re le váns ér te lem ben ) több fé le képp meg va ló sítha tó tu laj don sá gok. E z a vi ta je len leg is fo lyik, Block 11 példá ul cá fol ni pró bál ja K im vo nat ko zó ér vét. A zon ban még ha sikerülne is megvédeni a z anti-redukcioniz mus több fé le meg va ló sít ha tó sá g á ra tá masz ko dó fo g almát, a fenti értel mezés f unkcionalista fel hang jai mi at t meg le he tô sen tá vol áll Davidson eredeti anomáliás monizmus koncepciójától. Mindezek miatt Kim redukcionizmus vagy epifenomenalizmus dilemmájából érdemes más irányban keresnünk a kiutat. Davidson válasza 12 sze rint az ok ság események közötti (és nem tulajdonságok közötti) reláció, ezért nincs értelme annak a kérdésnek, hogy mely tulajdonsága révén okoz egy ese mény egy má sik ese ményt. Ez a vá lasz azon ban el sô lá tás ra nem túl meg gyô zô. Hi szen ér tel mesnek tûnik különbséget tenni okságilag hatékony és nem hatékony tulajdonságok között, s így az a 6 Davidson a szigorú törvény ellentétének a valószínûségi érvényû törvényeket tekinti. Ez kicsit megtévesztô, his z e n v a n n a k s z i g o r ú v a l ó s z í n û s é g i, p l. k v a n t um m e c h a n i k a i tö r vé n y e k i s. 7 Tehát amelyben az ok-eseményt mentális leírással azonosítjuk. 8 E z t r é s z b e n ko r a i e m p i r i k u s p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s a i r a al a p oz z a, am e l y e k e r e d m é n y e i t P a t r i c k S up p e s - s z e l í r ott köny vé ben (Davidson (10)) ad ta köz re. 9 Mégpedig m e g h a tá r o z a t l a n u l s o k f é l e ké p p e n, a z a z h a a m e n t á l i s t u l a j d o n s á g o k m e g v a l ó s í tó b á z i s a fi zi kai tu lajdon sá gok nyíltvégû dis zjunkció ja. 10 Kim (2). 11 Block. 12 Davidson (8). 217

4 kérdés is értelmes, hogy egy esemény milyen tulajdonsága révén fejt ki oksági hatást. A hurrikán sebes sé gé nek és idôtartamának például van oksági sze re pe ab ban, hog y a vá ros rom badôlt, míg an nak, hogy a hur ri kán a Times címlapján szerepelt, nincs 13. De vizsgáljuk meg Kim elôfeltevéseit, illetve Davidson válaszának szélesebb kontextusát. Kim a következô nézetet tulajdonítja Davidsonnak: egy esemény csak akkor lehet ok, ha törvényt instanciál 14 : azaz két esemény viszonya akkor lehet oksági, ha kapcsolatuk valamilyen törvény meg nyil vá nu lá sa. E z eg ybevág K im saját metafizikai né ze te i vel, mi sze rint az ok ság tu laj don sá gok közöt t fenn ál ló, nomologikus reláció, illetve hog y az ok sá gi ma g ya rá za tok nak az ok sá gi lag ha té kony tulaj don sá gok ra kell hivatkozniuk. Davidson azonban ezen elôfeltevések egyikét sem fogadja el. Az okság szerinte események közötti és metafi zi ka i lag primitív ( törvényekre nem redukálha tó ) re lá ció, te hát el ve ti az ok ság nomologikus felfogását, illetve hogy az okság tulajdonságok közötti reláció lenne. Így szerinte arról sem értelmes beszél ni, hog y eg y esemény milyen tulajdonság meg je le ní tô je ként, fi zi ka i ként vag y men tá lis ként oko zott egy má sik ese ményt. (Már csak azért sem, mert ô, Kim mel szem ben, az ese mé nye ket nem tulaj don sá gok megjelenítôiként értelmezi. ) Hatá ro zot tan K im mellet t szól viszont, hog y ha elfo g ad juk az ok sá gi lag ha té kony és ha tás ta lan tulajdonságok megkülönböztetésének értelmességét, ami pedig fenti példáink fényében meggyôzônek lát szik, valamint az oksági mag yarázatról deduk tív-nomologikus ér tel me zést adunk, ak kor az oksági reláció nomologikus felfogása igencsak kézenfekvô. Hiszen ha ezt nem fogadjuk el, akkor a z ok sá g i ma g yaráz at és a z oksá g i reláció értel mezé se kö zöt t el len tét fe szül. Meg kell ug yan is mag ya ráz nunk, hog y az eg yedi oksági relációk vajon mi ér t von ha tók bi zo nyos tör vé nyek alá, ha egyszer nem ezen törvények megnyilvánulásai? Erre a magyarázatra azonban van mód Davidson filo zó fiájának más elemeire támaszkodva. Davidson ugyanis az oksági magyarázat több fajtáját is megkülönbözteti. Az anomáliás monizmus mellett érvelô Mental Events-ben valóban a Hempel-féle deduktív-nomologikus értelmezésre támaszkodik; máshol viszont, például az Actions, Rea son s, and Caus es cí mû tanul mányában 15, másfajta oksági magyarázat fogalmat alkalmaz. Vessük össze a kettôt! Az Actions, Reasons, and Causes-ban David son amel lett ér vel, hogy egy cse lek vés nek az in do kaira hi vat ko zó, ra cionalizáló mag yarázata is lehet oksá gi mag yaráza t 16. Nézzünk egy példát! Tegyük fel, hogy egy bizonyos személy, nevezzük T-nek, a dubrovniki vár fokáról a tengerbe vetette magát. Vajon mi okozta tettét? Nos, T. egyfelôl mindig is szeretett magasról a tengerbe ugrálni 17 ; másfelôl amint a dubrovniki várfalon sétálgatott, lepillantott a tengerre és eszébe jutott 18, hogy itt a ki vá ló alkalom vágya kielégítésére 19. Ki csit té to vá zott a vár fal igen csak ma gas de az tán a vágy gyôzôt t. Az ug rás oka az Actions, Reasons, and Causes sze rint ez a hit-vá gy-és zlelés in dok-komp le xum, történe tünk te hát oksági magyarázat. Más fe lôl per sze az ugrást kiváltó komplex hit-vágy-és zlelés fo lya mat az ese mény-azo nos sá gitézis szerint azonos T. valamilyen agyi folyamataival. Ha ezt az agyi eseményt és az ugrást fizikai 13 Vag y n é z z ün k e g y m á si k p é l d á t : X t ü s s z e n té s e m e g ij e s z te t te Y- t il l e t ve X t ü s s z e n té s e i n fl u e n z á v al f e r tôz te meg Z-t. A két oksági folyamatban X tüsszentésének különbözô tulajdonságai, hangossága illetve bacillusterjesztô volta okságilag hatékony. Itt, szemben a hurrikános példával, nem lehet azzal próbálkozni, hogy az oksági ha té kony s ág/ha t á s t a l an s ág kü lönb s é g et a z e s e mény in t r inziku s il let ve re l á ci ós t u l aj don s á g ai köz t i kü lönbségre ve zes sük vis sza. 14 Davidson (8). 15 Davidson (2). 16 Szemben a korabeli uralkodó nézettel, amelyet többek között Ryle, Anscombe, Kenny és Hampshire képviselt. 17 Ez a dis zpozi cionális proat ti tûd. 18 E z a p r o a t t i t ûd d i s z p oz í c i ót a k t i v á l ó é s z l e l é si e s e m é n y. 19 A z a z, h og y te n g e r b e ug r á l á si v á g y a e z ál t al m e g f e l e l ô e n k i e l é g í t h e tô e z a z i n d o k- m a g y a r á z a t h i t e l e m e. 218

5 jellemzôikkel írjuk le, akkor elvben szigorú fizikai törvények alá vonhatjuk ôket, tehát deduktívnomologikus magyarázatot is adhatunk az ugrás okáról. Az indokra hivatkozó mondat viszont nem dedukálható szigorú, sôt valószínûségi pszichofizikai törvényekbôl sem (hiszen ilyenek sem léteznek Davidson szerint). A racionalizáló magyarázat tehát nem oksági magyarázat a deduktív-nomologikus modell szerint. Nem utal semmilyen általános ös sze f üg gés re, törvény re, amely összekötné az oksági viszony ban ál ló ese mé nye ket szem ben a deduk tív-nomologikus mag yarázattal. Emiat t nem alkalmazha tó men tá lis ese mé nyek ( pl. dön té sek, c se le ke de tek) jós lására sem 20. Mindezt Davidson készségesen elismeri viszont az oksági magyarázatok mindkét fajtáját legitimnek tar t ja. Íg y Kim bírála tára válaszolhatunk azzal, hog y a re duk cioniz mus vag y epifenom e nal iz mus ér v az ok sá gi mag yarázat deduktív-nomologikus értelmezé sé nek ki zá ró la gos al kal ma zá sán ala pul, és részben erre támaszkodva olyan esemény- és okságértelmezést próbál Davidsonra erôltetni 21, amelynek elfogadása legfeljebb a deduktív-nomologikus magyarázat fogalom mellett szükségszerû. (Még ez a szük ség sze rû ség sem biz tos, de en nek ki fej té sé re itt nincs mód.) Vi szont a ra ci o na li zá ló ma gya rá zat is oksági magyarázat. David son szerint az egye di ese tek re vo nat ko zó ok sá gi ma gya rázatokkal szemben nem követelmény, hogy valamilyen általá nos ok sá gi ös sze füg gés, tör vény nyil vánuljon meg bennük. Másfelôl, mivel az események nem tulaj don sá gok vag y tí pu sok meg je le ní tôi, íg y az in dok-ese ményeket nem értelmezhetjük komplex hit-vágy-és zlelés tí pu sok egye di meg való sulásaiként 22. Az in do kok nem mentális tulajdonságok ebben Davidson egyetértene Kimmel. Viszont az indok-események mentális események és men tá lis okok, mondaná Kim ellenében. Hog y a két fé le okság i mag yaráz at elkülönítése minden kétely t el osz lat- e a z ano má li á s mo niz must il le tô en, to váb bi viz sg álatot igényel. Többek közöt t megvá la szo lan dó, hog y mi ként ér tel mez zük a két fé le ma g ya rá z at kapc solatát. E z pedig vissz avezet k i in du ló prob lé mánk hoz, tud ni il lik, hog y mi lyen me ta fi zi ka rej lik a z anomáliá s monizmus, a szellemi és a fizikai világ kapcsolatának davidsoni ér tel me zé se mögöt t? Számomra Davidson írásaiból a következô kép bontakozik ki. Az indokokra hivatkozó oksági magyarázatok a cse lek vô sze mély ( az ágens ) szemszögébôl ad nak ma g ya rá za tot. Ami kor va la ki bizo nyos in dok kal c selekszik, akkor indokai c selekvési motivá ci ót je len te nek, te hát okok 23. A szi go rú fizikai törvényekbôl dedukálás viszont a fizikai világ (a természet, a mechanizmus ) szemszögébôl ma g ya ráz, amennyiben az esemény t beilleszti a természe ti fo lya ma tok zár t ok sá gi rend jé be. It t nyilvánvalóan kínálja magát az asszociáció Kant két világára, a természet és a szabadság okságára. Davidson maga is ezzel a párhuzammal vezeti fel az anomáliás monizmusban rejlô látszólag ellentmondást a Mental Events bevezetô jében....a leg ki finomultabb filozófia és a legközönségesebb emberi ész egyaránt képtelen arra, hogy okoskodó csûrés-csavarással eltüntesse a szabadságot. Az észnek tehát fel kell tételeznie, hogy egy és ugyanazon emberi cselekedet szabadsága és természeti szükségszerûsége között nincs igazi ellentmondás, hiszen éppoly kevéssé adhatja fel a természet fogalmát, mint a szabadságát. 20 Az indok-magyarázat tehát nem tekinti szimmetrikusnak a magyarázatot és predikciót, szemben a deduktívnomologikus mo del lel. 21 Tu d n i i l l i k, h o g y a z e s e m é n y e k t u l a j d o n s á g o k m e g j e l e n í t ô i, i l l e t v e h o g y a z o k s á g t u l a j d o n s á g o k k ö z ö t t i nomologikus kap cso lat. 22 Tehát mint indok-típusok elôfordulását valakinek a mentális életében. Azaz pontosan és magyartalanul az indok-esemény nem egy tulajdonság instanciálódása egy individuumon egy bizonyos idôpontban. 23 Davidson (2). 219

6 Mindazonáltal ezt a látszólagos ellentmondást legalább meggyôzô módon fel kell oldani, még ha so ha sem fog hat nánk is fel, hogy mi ként le het sé ges sza bad ság. Hi szen ha a sza bad ság gon do la ta el lentmondana önmag ának vag y a ter mé szet nek, amely épp oly szük ség sze rû, akkor teljesen fel kellene adni a szabadságot a természeti szükségszerûség javára. 24 Ha az emberi cselekedetek helyére, általánosítva, a mentális eseményeket tesszük, a szabadságot pedig felcseréljük az anomalitással, akkor az én problémám leírását kapjuk. És a kapcsolat persze még szorosabb, hiszen Kant szerint a szabadság maga után vonja az anomalitást. 25 Ilyen kantiánus értelmezés mellett azonban felmerül a kérdés: vajon fi zi ka lis ta-e, vag y na tu ra lis ta-e egy ál ta lán David son elmélete? E kérdés szempontjából alap ve tô, hogy tu dunk-e na tu ra lis ta ér telme zést ad ni a két vi lág kap cso la tá ról. Ezt kí sér lik meg az antire duk cionista fi zi ka lis ták, és újab ban Davidson is, a ráépülés avagy szuperveniencia fogalmának alkalmazásával. 26 Azonban: a ráépülés fogalmi körének egy részét, így a törvényekre alapozódó vagy defi ni tív kapcsolat révén fennálló ráépülést az anti-redukcionisták nem használhatják, hiszen ezek nomologikus vagy fogalmi redukciót vonnak maguk után a ráépülô és a bázis (szubveniens) jelenségek között. Így az anti-redukcionisták számára csak az a reláció jöhet szóba, amit jobb híján puszta ráépülésnek nevezhetünk. Eszerint a mentális jelenségek ráépülése a fi zi ka i ak ra re du kál ha tat lan ny ers tény amit nem tá maszt alá sem tör vény, sem fo gal mi (lo gi kai) szük ség sze rû ség. Ez zel azon ban az a baj, hogy a men tá lis és a fizikai világ közöt t puszta ráépü lés té zi se igen c se kély in for má ci ót hor doz e kapcsolat mibenlétérôl. Tartalma egy feltételezett tény, nevezetesen a mentális és fi zi kai je lenségek bi zo nyos fajta együttjárásának állítása, nem pe dig e tény magyarázata. HI VAT KO ZOTT IRO DA LOM Ben net t, J.: Events and their Names, Ox ford, Claren don Press, Block, N.: Anti-Reductionism Slaps Back, in: du/phi los o phy.htm l, David son, D (1): Essays on Action and Events, Ox ford, Claren don Press, David son, D. (2): Actions, Rea son s, and Caus es, In: Davidson (1). David son, D. (3): The Log i cal Form of Action Sen tences, In: David son (1). David son, D. (4): Causal Rela tion s, In: David son (1). David son, D. (5): The Indi vid u a tion of Events, In: Davidson (1). David son, D. (6): Events as Par tic u lars, In: Davidson (1). David son, D. (7): Mental Events, In: David son (1). David son, D. (8): Thinking Caus es, In: Men tal Cau sation, szerk. Heil, J. és A. Mele, A., Ox ford, Claren don Press, David son, D. (9): Intellectual Auto bi og ra phy, In: The Phi los o phy of Do nald David son, szerk. Hahn, L. E., The Library of Living Philosophers, Vol. XXVII, Chicago and La Salle, Open Court, Kant, I.: Az er köl csök me ta fi zi ká j á n a k a l a p ve té s e, for dította: Berényi Gábor, Budapest, Raabe Klett, Kim, J. (1): Supervenience and Mind, Cambridge, Cambrid ge Uni ver si ty Press, Kim, J. (2): Multiple Real iz abil i ty and the Meta physics of Reduc tion, In: Philosophy and Phenomenological Research 52, In: Kim (1). Kim, J. (3): Can Super ve nience and Non-Strict Laws Save Anom alous Monis m? In: Men tal Cau sa tion, szerk. Heil, J. és Mele, A., Ox ford, Claren don Press, Rorty, R.: Davidson s Mental-Physical Dis tinc tion, In: The Philosophy of Donald Davidson, szerk. Hahn, L. E., The Library of Liv ing Philoso pher s, Vol. XXVII, Chica go and La Salle, Open Court, Ver mazen, B.: Establishing Token-Token Psy chophysi cal Iden ti ties, In: The Phi los o phy of Do nald David son, szerk. Hahn, L. E., The Library of Liv ing Philoso pher s, Vol. XXVII, Chi ca go and La Salle, Open Court, Kant, 71. o. 25 Davidson (2). 26 Vö. pl. David son, (8). 220

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

MI ÉRT NINCS ESEMÉNY-SZUPERVENCIA? 1

MI ÉRT NINCS ESEMÉNY-SZUPERVENCIA? 1 De meter Tamás MI ÉRT NINCS ESEMÉNY-SZUPERVENCIA? 1 I. BE VE ZE TÉS A nagyfelbontású eseményontológia szerint a legegyszerûbb eseménynek azt tekinthetjük, ha valamely tulajdonság egy idôpillanatban exemplifikálódik.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban

A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Dr. Ba lázs Ist ván CsC. tan szék ve ze tõ egye te mi do cens A kormány területi képviseletének perspektívái az európai országokban Mint egy más fél év ti ze de mû kö dik eu ró pai szer - ve ze te a kor

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val

Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val MT_füzet_2014_2_magyar_0918_2_Layout 1 9/23/14 2:06 PM Page 1 Az idő sebb ko rosz tály hoz tar to zó mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sát elő se gí tő megol dá sok Aján lá sok a sváj ci ta pasz ta la

Részletesebben

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha 8 Stresszkezelés Mi a stressz? Ha ép pen annyi nyo - más nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és bol dog életet él hetünk. A túl sok stressz beteggé tesz ben nün ket, de a túl kevés kihívás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai

A külföldre történô adómentes termékértékesítés szabályai Általános forgalmi adó a hazai és nemzetközi gyakorlatban IV. évfolyam 9. szám, 2013. szeptember T A R T A L O M Vira Sándor rovata A külföldre történô 1 adómentes termékértékesítés szabályai Adómentes

Részletesebben

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval

Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval klímatechnika Konkrétumok írta: Mottl Gábor, Kiss Gábor Fûtési tapasztalatok befecskendezõs levegõs hõszivattyúval A 2009. NO VEM BE RI VGF-BEN A PAD LÓ HÛ TÉS LE VE GÕS HÕ SZI VAT TYÚ - VAL CÍ MÛ CIK

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben

A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 8 PE RE NYEI MO NI KA A kép a fo tog rá fia ör vé nyé ben 00_címnegyed++perenyei+5++_Layout 1 2/26/14 1:52 PM Page 9 és ant ro po ló giá ja, vagyis

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben