ESE MÉ NYEK ÉS NE VE IK : DAVID SON ME TA FI ZI KÁ JA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESE MÉ NYEK ÉS NE VE IK : DAVID SON ME TA FI ZI KÁ JA"

Átírás

1 Amb rus Ger gely ESE MÉ NYEK ÉS NE VE IK : DAVID SON ME TA FI ZI KÁ JA A z ese mé nyek on to lógiája és szemantikája a z általános me ta fi zi ka és a je len tés el mé let önál ló területe, de kapcsolódik tudatfi lo zó fiai és cselekvéselméleti kérdésekhez is. Így például a test-lélek vi szony David son-féle értelmezése, az ún. anomáliás moniz mus, dön tô en tá masz ko dik az ese mény fo gal má ra. Az események értelmezése azonban az elmélet bí rá lói szem pont já ból is alap ve tô je len tôsé gû. David son nal szem ben ugyan is az egyik leg sú lyo sabb vád amit Kim fo gal ma zott meg, hogy metafi zi ká ja in kon zisz tens ; eseményfog alma ( valamint az ok ság ról val lot t kap c so ló dó né ze tei ) és az anomáliás monizmus között ellentét feszül 1. Az aláb bi ak ban a men tá lis és a fi zi kai je len sé gek vi szo nyá nak davidsoni elméletét viz sg álom K im bírálatának a pers pek tí vá já ból. Davidson monizmusa az események vonatkozásában azt jelenti, hogy a világ minden eseménye fizi kai: vagy tisz tán fizikai ( az élô és az élettelen természet vál to zá sai ), vag y men tá lis és fi zi kai (az elmeállapotok változásai illetve a cselekvések) a mentális események ugyanis mindig azonosak va la mi lyen fi zi kai ( ag yi, viselkedési, mozg ási ) eseménnyel. A z ano má li ás jel zô ar ra utal, hog y a men tá lis és a fi zikai jelenségeket nem kötik ös sze törvénysze rû kap cso la tok, nin cse nek pszi cho lógiai vagy pszichofi zikai törvények. Az anomáliás monizmust többnyire az antiredukcionista fizikalizmus (materializmus) egy formájának szokás tekinteni. Davidsont fizik alist aként jelle me z ni a zon b an né mi képp f él re ve ze tô, hi s zen né ze tei Spinoz a kettôs a sp ekt u s- elméletével is rokon s ág b an áll nak 2 és kan tiánus in terpre t á ci ót is ad ha t unk ró luk utóbbir a a z ír á s végén v iss z até rek. Mind a zo nál t al Dav id s on úg y is mint Quine leg közeleb bi t anítv ány a két s égk ív ül nat ur a lis t a el kö te le zet t s é g û, e zér t eg y elô re fo gad juk el az anti-re duk cionista fizik alist ák t áb or áb a s o ro l á s át. A men t á lis je len s é gek Dav ids on -f éle on to ló g iája e zen értelmezés s zer int két állít á ss al r a g ad ha tó meg. E g y f e lôl a men t á lis tu laj don sá gok nem azo no sak sem mi lyen fizik ai ( ag y i v ag y v i s el ke dé si ) tulajdonsággal (an ti redukcionizmus), másfelôl viszont minden mentális esemény azonos valamilyen fi zi kai (agyi vagy v i s el ke dé si ) eseménnyel (fizikaliz mus). Az ese mény fo galmának elemzéséhez érdemes szétválasz ta ni az azo nos ság gal kap cso la tos kérdések két fajtáját. A sze man ti kai kér dés: min múlik, hog y két kü lön bö zô ese mény-ki fe je zés ( ese ményekre utaló név, leírás, névmás) ugyanazt az eseményt jelöli. A metafizikai kérdés az ese mé nyek azonossági kritériumára vonatkozik, más szóval arra, hogy mi tesz két eseményt azonossá? Davidson gyakran alkalmazza az utóbbi formulát ami megtévesztô, hiszen összemossa a szemantikai és a me ta fi zikai aspektust: két különbözô esemény nyil ván so ha nem azo nos, legfeljebb két ese mény-ki fe je zés utalhat azonos eseményre. Eg yértelmûen meg fo g al maz va a me ta fizikai kérdés tárgya az események beazonosítási avagy individuációs kritériuma. A to váb bi ak ban c sak a metafizikai kérdést fogom vizsgálni. Ez megengedhetô, mert Davidson esetében a szemantikai és a metafizikai kérdés füg get len: sze rin te ugyan is egy ese ményt az ok sá gi folyamatok láncában betöltött helye azonosít ez pedig nem függ attól, hogyan írjuk le az eseményt. Együttjáró mentális és fizikai események vonatkozásában ez azt jelenti, hogy egy mentális esemény, pl. valamilyen akarati aktus akkor azonos egy agyi eseménnyel, ha kiváltó okai(k) (hitek, vágyak, 1 Kim (3) 2 Ma ga is ír er rôl, lásd David son (8). 215

2 észle lé sek ) és okság i következményeik ( c selek vések 3 ) azo no sak. Más fe lôl, ha a men tá lis és a fizikai esemény azonos, akkor a mentális illetve a fizi kai ki fe je zé se ket tar tal ma zó le írás ug yan az t az eseményt választja ki. (A korreferálás empirikus tény, hiszen a mentális leírások a priori nem dedukál hatók a fizikaiakból és ez fordítva sem lehetsé ges. ) Kér dé sünk te hát az, hogy az események ilyen értelme zé se ös sze egyez tet he tô-e az ano má li ás monizmussal, a mentális-fizikai esemény-a zonosság i té zis sel. A z elem zés hez meg kell viz s g ál nunk Davidson okság-elméletét is, amelynek a legfontosabb elemei a következôk. Egyfelôl az okság események közötti, metafizikailag egyszerû reláció. Más fe lôl az ok sá gi vi szo nyok ra vo nat ko zó ál lítá sok két cso port ra, oksági illetve okságilag magyará zó ál lí tá sok ra bont ha tók. A z elôb bi ek fon tos jellemzôje, hogy extenzionálisak: a bennük szereplô leírások salva veritate felcserélhetôk olyan más le írá sok kal, ame lyek ugyan azt az ese ményt je lö lik. Így pél dá ul A hur ri kán okoz ta a vá ros pusz tu lá sát mon dat ugyan azt a tényt fe je zi ki, mint az, hogy A Times egy bizonyos számának a címoldalán szereplô esemény okozta a Herald Tribune egy bizonyos számának a címoldalán szereplô eseményt (amennyiben a Times címlapján a hurrikán, a Tribune-én a rom badôlt vá ros sze re pel). A z utób bi ak kal kapc solatban az anomáliás monizmus té telt ki fej tô Mental Event s 4 tanulmány a következôt állítja: oksági magyarázatul szolgáló mondatban az események-leírások csak fizikai kifeje zé se ket tar talmazhatnak (mentálisakat tehát nem ). Az emel lett szó ló érv David son ok sá gi magyarázat fogalmára illetve a fizikáról és a törvényekrôl val lot t né ze te i re épül. E sze rint két ese mény kapcsolatáról akkor adunk oksági magyarázatot, ha szigorú törvények alá vonjuk ( szubszumáljuk ) azokat 5 ; másfelôl kizárólag a fizika törvényei szigorúak. Ha tehát a hurrikán okozta a város pusztulását, akkor a hurrikán illetve a város pusztulása eseményeknek van olyan leírásuk, amelyeket az A hur ri kán okozta a város pusz tulá sát mondatba he lyet te sít ve ( elv ben ) szi go rú tör vé nyek bôl dedukálható mondatot kapunk. Ezek a hurrikán, illetve a város rombadôlésének megfelelô fi zi kai leírásai. Davidson szerint az ilyen leírással meghatározott hurrikán-esemény ok sá gi lag ma gya ráz za a vá ros pusz tu lá sát, míg az, hogy A Times egy bizonyos számának a címoldalán szereplô esemény okozta a Herald Tribune egy bizonyos számának a címoldalán szereplô eseményt nem oksági mag ya rá zat. A hurrikán okozta a város pusztulását eg ye di ok sá gi ál lí tás azon ban a hur ri kán nak illetve a város pusztulásának a tetszôleges leírása mellett igaz. Az ano má li ás mo nizmus talán leghatásosabb bírálata Jaeg won Kim-hez fû zô dik. Kim sze rint Davidson anomáliás monizmusa inkonzisztens, ugyanis vagy redukcionizmus vagy a mentális események epifenomenalitása következik belôle Davidson pedig mindkettôt elutasítja. Érve a következô. Oksá g i ma g ya rá z atokban a z ok- ese ményre illetve an nak ok sá gi lag ha té kony tulajdonságára kell hivatkozni. Ha az oksági magyarázatokban mint Davidson állítja az ok-eseménynek csak valamilyen fi zi kai tu laj donság a szerepelhet ( és mentális nem ), ak kor a z ok sá g i lag ha té kony tu laj don ság fi zi kai; az ese mény csak fizikai eseményként, fizikai tulajdonsága által fejt ki ok sá gi ha tást. De mi a szerepe akkor a mentális tulajdonságnak? Hogy értelmezzük az ok-eseményt mentális eseményként? Ha azt válaszoljuk, hogy a mentális tulajdonság azo nos a fizikai tulajdonsággal és így oksá g i lag ha té kony, akkor eg yf ajta mentális-fizikai tulajdonság-azonossági-tézishez jutunk, amit David son el vet. Ha vi szont azt vá la szol juk, hogy a men tá lis és a fizikai tulajdonság nem azonos, akkor a mentális tulajdonságot epifenomenálisnak kell tekintenünk Davidson ezt is elutasítja. (Vagy 3 Az ok- és okozat-eseményeket itt mentális terminológiával írjuk le, de ugyanúgy fi zi kai le írá so kat is al kal mazhat nánk. 4 Davidson (8). 5 Davidson itt Hempel nomologikus-deduktív oksági magyarázat értelmezését követi. 216

3 pe dig a fi zi kai tu lajdon ság epifenomenális (! ); esetleg oksá g i túlde ter miná ció val ál lunk szem ben de ilyen feltevéseket nemigen tulajdoníthatunk Davidsonnak.) Kim bí rá la tá ra több féle válasz is adódik. Eg y lehetôség az ok sá gi ma g ya rá zat fo g al má nak olyan mó do sí tá sa, amely mag yarázatnak tekinti a nem-szigorú 6 tör vé nyek alá vo nást is. Esze rint az ok-eseményre mentális eseményként hivatkozó mondat 7 akkor nyújthat oksági magyarázatot, ha dedukálható va la mi lyen nem-szigorú pszichológiai, vagy pszichofi zi kai tör vény bôl. Ez zel egye bek közt az a prob léma, hogy Davidson nem csak a szigorú, hanem a nem-szigorú (valószinûségi érvényû) pszichológiai tör vé nyek lé te zé sét is ta gadja. Szerinte alaptalan remény, hog y em pi ri kus ku ta tá sok ra tá masz kod va si ke rül het olyan ( akárcsak valószínûségi érvényû ) pszicholó gi ai tör vé nye ket fel fe dez ni, ame lyek bôl mentális események, például döntések, cselekvések megjósolhatók 8. Más fe lôl ez a stra té gia nem ke ze li az ok sá gi túldetermináció problémáját: az, hog y az ok sá gi ma g ya rá za tot nem-szi go rú tör vények alá foglalásként értelmezzük mit sem változtat azon, hogy a mentális tulajdonságokra hivatkozó ok sá gi ma g ya rá zat mellet t mindig lesz eg y fizikai tulajdonsá gok ra hi vat ko zó ok sá gi ma g ya rá zat is. Pró bál koz ha tunk esetleg az anti-redukcionizmus olyan ér tel me zé sé vel, amely meg en ge di, hog y a men tá lis és a fizikai tulajdonságoknak különbözô féle oksá gi ma g ya rá zó sze re pet tu laj do nít sunk. Esze rint a men tális tulajdonságok redukálhatatlan sága ab ban is meg nyil vá nul, hogy fizikai tulajdon sá gok több féleképpen is megvalósíthatják ezeket. 9 Ek kor az ok sá gi ma g ya rá zat ról ad ha tunk olyan ér tel me zést, amely szerint eg y mentális tulajdonság ok sá gi ha té kony sá g á ból nem kö vet ke zik semmilyen par ti kuláris fizikai-agyi tulajdonság oksági haté kony sá ga no ha va la mi lyen megvalósító fi zi kai tu laj donság szükséges ahhoz, hog y a mentális tulaj don ság ok sá gi lag ha té kony le hes sen. Ilyen for mán a men tá lis és a fizikai tulajdonságok mag yará zó sze re pe el té rô jel le gû len ne. El kell azonban ismerni, hogy ez az elképzelés meglehetôsen mentalisztikus, a fizikai tulajdonságoknak, folyamatoknak csak aféle fizikalista f ügef alevél szerepet jut tat. Mi vel c sak annyit tesz fel, hog y va la mi lyen fi zi kai közeg szükséges a mentális esemény meg va ló su lá sá hoz, ezért a fi zi kai vi lág ál lapotának, törvényeinek semmilyen magyarázó szerep sem jut. Másfelôl Kim 10 nyo mós ér ve ket hoz fel amel lett, hogy az anti-re duk cionista fizikaliz mus olyan ér tel me zé se, amely a redukálhatatlan mentális tulajdonsá go kat a több fé le meg va ló sít ha tó ság fogal má val ér tel mezi, tart hatatlan, mivel nincsenek (a re le váns ér te lem ben ) több fé le képp meg va ló sítha tó tu laj don sá gok. E z a vi ta je len leg is fo lyik, Block 11 példá ul cá fol ni pró bál ja K im vo nat ko zó ér vét. A zon ban még ha sikerülne is megvédeni a z anti-redukcioniz mus több fé le meg va ló sít ha tó sá g á ra tá masz ko dó fo g almát, a fenti értel mezés f unkcionalista fel hang jai mi at t meg le he tô sen tá vol áll Davidson eredeti anomáliás monizmus koncepciójától. Mindezek miatt Kim redukcionizmus vagy epifenomenalizmus dilemmájából érdemes más irányban keresnünk a kiutat. Davidson válasza 12 sze rint az ok ság események közötti (és nem tulajdonságok közötti) reláció, ezért nincs értelme annak a kérdésnek, hogy mely tulajdonsága révén okoz egy ese mény egy má sik ese ményt. Ez a vá lasz azon ban el sô lá tás ra nem túl meg gyô zô. Hi szen ér tel mesnek tûnik különbséget tenni okságilag hatékony és nem hatékony tulajdonságok között, s így az a 6 Davidson a szigorú törvény ellentétének a valószínûségi érvényû törvényeket tekinti. Ez kicsit megtévesztô, his z e n v a n n a k s z i g o r ú v a l ó s z í n û s é g i, p l. k v a n t um m e c h a n i k a i tö r vé n y e k i s. 7 Tehát amelyben az ok-eseményt mentális leírással azonosítjuk. 8 E z t r é s z b e n ko r a i e m p i r i k u s p s z i c h o l ó g i a i k u t a t á s a i r a al a p oz z a, am e l y e k e r e d m é n y e i t P a t r i c k S up p e s - s z e l í r ott köny vé ben (Davidson (10)) ad ta köz re. 9 Mégpedig m e g h a tá r o z a t l a n u l s o k f é l e ké p p e n, a z a z h a a m e n t á l i s t u l a j d o n s á g o k m e g v a l ó s í tó b á z i s a fi zi kai tu lajdon sá gok nyíltvégû dis zjunkció ja. 10 Kim (2). 11 Block. 12 Davidson (8). 217

4 kérdés is értelmes, hogy egy esemény milyen tulajdonsága révén fejt ki oksági hatást. A hurrikán sebes sé gé nek és idôtartamának például van oksági sze re pe ab ban, hog y a vá ros rom badôlt, míg an nak, hogy a hur ri kán a Times címlapján szerepelt, nincs 13. De vizsgáljuk meg Kim elôfeltevéseit, illetve Davidson válaszának szélesebb kontextusát. Kim a következô nézetet tulajdonítja Davidsonnak: egy esemény csak akkor lehet ok, ha törvényt instanciál 14 : azaz két esemény viszonya akkor lehet oksági, ha kapcsolatuk valamilyen törvény meg nyil vá nu lá sa. E z eg ybevág K im saját metafizikai né ze te i vel, mi sze rint az ok ság tu laj don sá gok közöt t fenn ál ló, nomologikus reláció, illetve hog y az ok sá gi ma g ya rá za tok nak az ok sá gi lag ha té kony tulaj don sá gok ra kell hivatkozniuk. Davidson azonban ezen elôfeltevések egyikét sem fogadja el. Az okság szerinte események közötti és metafi zi ka i lag primitív ( törvényekre nem redukálha tó ) re lá ció, te hát el ve ti az ok ság nomologikus felfogását, illetve hogy az okság tulajdonságok közötti reláció lenne. Így szerinte arról sem értelmes beszél ni, hog y eg y esemény milyen tulajdonság meg je le ní tô je ként, fi zi ka i ként vag y men tá lis ként oko zott egy má sik ese ményt. (Már csak azért sem, mert ô, Kim mel szem ben, az ese mé nye ket nem tulaj don sá gok megjelenítôiként értelmezi. ) Hatá ro zot tan K im mellet t szól viszont, hog y ha elfo g ad juk az ok sá gi lag ha té kony és ha tás ta lan tulajdonságok megkülönböztetésének értelmességét, ami pedig fenti példáink fényében meggyôzônek lát szik, valamint az oksági mag yarázatról deduk tív-nomologikus ér tel me zést adunk, ak kor az oksági reláció nomologikus felfogása igencsak kézenfekvô. Hiszen ha ezt nem fogadjuk el, akkor a z ok sá g i ma g yaráz at és a z oksá g i reláció értel mezé se kö zöt t el len tét fe szül. Meg kell ug yan is mag ya ráz nunk, hog y az eg yedi oksági relációk vajon mi ér t von ha tók bi zo nyos tör vé nyek alá, ha egyszer nem ezen törvények megnyilvánulásai? Erre a magyarázatra azonban van mód Davidson filo zó fiájának más elemeire támaszkodva. Davidson ugyanis az oksági magyarázat több fajtáját is megkülönbözteti. Az anomáliás monizmus mellett érvelô Mental Events-ben valóban a Hempel-féle deduktív-nomologikus értelmezésre támaszkodik; máshol viszont, például az Actions, Rea son s, and Caus es cí mû tanul mányában 15, másfajta oksági magyarázat fogalmat alkalmaz. Vessük össze a kettôt! Az Actions, Reasons, and Causes-ban David son amel lett ér vel, hogy egy cse lek vés nek az in do kaira hi vat ko zó, ra cionalizáló mag yarázata is lehet oksá gi mag yaráza t 16. Nézzünk egy példát! Tegyük fel, hogy egy bizonyos személy, nevezzük T-nek, a dubrovniki vár fokáról a tengerbe vetette magát. Vajon mi okozta tettét? Nos, T. egyfelôl mindig is szeretett magasról a tengerbe ugrálni 17 ; másfelôl amint a dubrovniki várfalon sétálgatott, lepillantott a tengerre és eszébe jutott 18, hogy itt a ki vá ló alkalom vágya kielégítésére 19. Ki csit té to vá zott a vár fal igen csak ma gas de az tán a vágy gyôzôt t. Az ug rás oka az Actions, Reasons, and Causes sze rint ez a hit-vá gy-és zlelés in dok-komp le xum, történe tünk te hát oksági magyarázat. Más fe lôl per sze az ugrást kiváltó komplex hit-vágy-és zlelés fo lya mat az ese mény-azo nos sá gitézis szerint azonos T. valamilyen agyi folyamataival. Ha ezt az agyi eseményt és az ugrást fizikai 13 Vag y n é z z ün k e g y m á si k p é l d á t : X t ü s s z e n té s e m e g ij e s z te t te Y- t il l e t ve X t ü s s z e n té s e i n fl u e n z á v al f e r tôz te meg Z-t. A két oksági folyamatban X tüsszentésének különbözô tulajdonságai, hangossága illetve bacillusterjesztô volta okságilag hatékony. Itt, szemben a hurrikános példával, nem lehet azzal próbálkozni, hogy az oksági ha té kony s ág/ha t á s t a l an s ág kü lönb s é g et a z e s e mény in t r inziku s il let ve re l á ci ós t u l aj don s á g ai köz t i kü lönbségre ve zes sük vis sza. 14 Davidson (8). 15 Davidson (2). 16 Szemben a korabeli uralkodó nézettel, amelyet többek között Ryle, Anscombe, Kenny és Hampshire képviselt. 17 Ez a dis zpozi cionális proat ti tûd. 18 E z a p r o a t t i t ûd d i s z p oz í c i ót a k t i v á l ó é s z l e l é si e s e m é n y. 19 A z a z, h og y te n g e r b e ug r á l á si v á g y a e z ál t al m e g f e l e l ô e n k i e l é g í t h e tô e z a z i n d o k- m a g y a r á z a t h i t e l e m e. 218

5 jellemzôikkel írjuk le, akkor elvben szigorú fizikai törvények alá vonhatjuk ôket, tehát deduktívnomologikus magyarázatot is adhatunk az ugrás okáról. Az indokra hivatkozó mondat viszont nem dedukálható szigorú, sôt valószínûségi pszichofizikai törvényekbôl sem (hiszen ilyenek sem léteznek Davidson szerint). A racionalizáló magyarázat tehát nem oksági magyarázat a deduktív-nomologikus modell szerint. Nem utal semmilyen általános ös sze f üg gés re, törvény re, amely összekötné az oksági viszony ban ál ló ese mé nye ket szem ben a deduk tív-nomologikus mag yarázattal. Emiat t nem alkalmazha tó men tá lis ese mé nyek ( pl. dön té sek, c se le ke de tek) jós lására sem 20. Mindezt Davidson készségesen elismeri viszont az oksági magyarázatok mindkét fajtáját legitimnek tar t ja. Íg y Kim bírála tára válaszolhatunk azzal, hog y a re duk cioniz mus vag y epifenom e nal iz mus ér v az ok sá gi mag yarázat deduktív-nomologikus értelmezé sé nek ki zá ró la gos al kal ma zá sán ala pul, és részben erre támaszkodva olyan esemény- és okságértelmezést próbál Davidsonra erôltetni 21, amelynek elfogadása legfeljebb a deduktív-nomologikus magyarázat fogalom mellett szükségszerû. (Még ez a szük ség sze rû ség sem biz tos, de en nek ki fej té sé re itt nincs mód.) Vi szont a ra ci o na li zá ló ma gya rá zat is oksági magyarázat. David son szerint az egye di ese tek re vo nat ko zó ok sá gi ma gya rázatokkal szemben nem követelmény, hogy valamilyen általá nos ok sá gi ös sze füg gés, tör vény nyil vánuljon meg bennük. Másfelôl, mivel az események nem tulaj don sá gok vag y tí pu sok meg je le ní tôi, íg y az in dok-ese ményeket nem értelmezhetjük komplex hit-vágy-és zlelés tí pu sok egye di meg való sulásaiként 22. Az in do kok nem mentális tulajdonságok ebben Davidson egyetértene Kimmel. Viszont az indok-események mentális események és men tá lis okok, mondaná Kim ellenében. Hog y a két fé le okság i mag yaráz at elkülönítése minden kétely t el osz lat- e a z ano má li á s mo niz must il le tô en, to váb bi viz sg álatot igényel. Többek közöt t megvá la szo lan dó, hog y mi ként ér tel mez zük a két fé le ma g ya rá z at kapc solatát. E z pedig vissz avezet k i in du ló prob lé mánk hoz, tud ni il lik, hog y mi lyen me ta fi zi ka rej lik a z anomáliá s monizmus, a szellemi és a fizikai világ kapcsolatának davidsoni ér tel me zé se mögöt t? Számomra Davidson írásaiból a következô kép bontakozik ki. Az indokokra hivatkozó oksági magyarázatok a cse lek vô sze mély ( az ágens ) szemszögébôl ad nak ma g ya rá za tot. Ami kor va la ki bizo nyos in dok kal c selekszik, akkor indokai c selekvési motivá ci ót je len te nek, te hát okok 23. A szi go rú fizikai törvényekbôl dedukálás viszont a fizikai világ (a természet, a mechanizmus ) szemszögébôl ma g ya ráz, amennyiben az esemény t beilleszti a természe ti fo lya ma tok zár t ok sá gi rend jé be. It t nyilvánvalóan kínálja magát az asszociáció Kant két világára, a természet és a szabadság okságára. Davidson maga is ezzel a párhuzammal vezeti fel az anomáliás monizmusban rejlô látszólag ellentmondást a Mental Events bevezetô jében....a leg ki finomultabb filozófia és a legközönségesebb emberi ész egyaránt képtelen arra, hogy okoskodó csûrés-csavarással eltüntesse a szabadságot. Az észnek tehát fel kell tételeznie, hogy egy és ugyanazon emberi cselekedet szabadsága és természeti szükségszerûsége között nincs igazi ellentmondás, hiszen éppoly kevéssé adhatja fel a természet fogalmát, mint a szabadságát. 20 Az indok-magyarázat tehát nem tekinti szimmetrikusnak a magyarázatot és predikciót, szemben a deduktívnomologikus mo del lel. 21 Tu d n i i l l i k, h o g y a z e s e m é n y e k t u l a j d o n s á g o k m e g j e l e n í t ô i, i l l e t v e h o g y a z o k s á g t u l a j d o n s á g o k k ö z ö t t i nomologikus kap cso lat. 22 Tehát mint indok-típusok elôfordulását valakinek a mentális életében. Azaz pontosan és magyartalanul az indok-esemény nem egy tulajdonság instanciálódása egy individuumon egy bizonyos idôpontban. 23 Davidson (2). 219

6 Mindazonáltal ezt a látszólagos ellentmondást legalább meggyôzô módon fel kell oldani, még ha so ha sem fog hat nánk is fel, hogy mi ként le het sé ges sza bad ság. Hi szen ha a sza bad ság gon do la ta el lentmondana önmag ának vag y a ter mé szet nek, amely épp oly szük ség sze rû, akkor teljesen fel kellene adni a szabadságot a természeti szükségszerûség javára. 24 Ha az emberi cselekedetek helyére, általánosítva, a mentális eseményeket tesszük, a szabadságot pedig felcseréljük az anomalitással, akkor az én problémám leírását kapjuk. És a kapcsolat persze még szorosabb, hiszen Kant szerint a szabadság maga után vonja az anomalitást. 25 Ilyen kantiánus értelmezés mellett azonban felmerül a kérdés: vajon fi zi ka lis ta-e, vag y na tu ra lis ta-e egy ál ta lán David son elmélete? E kérdés szempontjából alap ve tô, hogy tu dunk-e na tu ra lis ta ér telme zést ad ni a két vi lág kap cso la tá ról. Ezt kí sér lik meg az antire duk cionista fi zi ka lis ták, és újab ban Davidson is, a ráépülés avagy szuperveniencia fogalmának alkalmazásával. 26 Azonban: a ráépülés fogalmi körének egy részét, így a törvényekre alapozódó vagy defi ni tív kapcsolat révén fennálló ráépülést az anti-redukcionisták nem használhatják, hiszen ezek nomologikus vagy fogalmi redukciót vonnak maguk után a ráépülô és a bázis (szubveniens) jelenségek között. Így az anti-redukcionisták számára csak az a reláció jöhet szóba, amit jobb híján puszta ráépülésnek nevezhetünk. Eszerint a mentális jelenségek ráépülése a fi zi ka i ak ra re du kál ha tat lan ny ers tény amit nem tá maszt alá sem tör vény, sem fo gal mi (lo gi kai) szük ség sze rû ség. Ez zel azon ban az a baj, hogy a men tá lis és a fizikai világ közöt t puszta ráépü lés té zi se igen c se kély in for má ci ót hor doz e kapcsolat mibenlétérôl. Tartalma egy feltételezett tény, nevezetesen a mentális és fi zi kai je lenségek bi zo nyos fajta együttjárásának állítása, nem pe dig e tény magyarázata. HI VAT KO ZOTT IRO DA LOM Ben net t, J.: Events and their Names, Ox ford, Claren don Press, Block, N.: Anti-Reductionism Slaps Back, in: du/phi los o phy.htm l, David son, D (1): Essays on Action and Events, Ox ford, Claren don Press, David son, D. (2): Actions, Rea son s, and Caus es, In: Davidson (1). David son, D. (3): The Log i cal Form of Action Sen tences, In: David son (1). David son, D. (4): Causal Rela tion s, In: David son (1). David son, D. (5): The Indi vid u a tion of Events, In: Davidson (1). David son, D. (6): Events as Par tic u lars, In: Davidson (1). David son, D. (7): Mental Events, In: David son (1). David son, D. (8): Thinking Caus es, In: Men tal Cau sation, szerk. Heil, J. és A. Mele, A., Ox ford, Claren don Press, David son, D. (9): Intellectual Auto bi og ra phy, In: The Phi los o phy of Do nald David son, szerk. Hahn, L. E., The Library of Living Philosophers, Vol. XXVII, Chicago and La Salle, Open Court, Kant, I.: Az er köl csök me ta fi zi ká j á n a k a l a p ve té s e, for dította: Berényi Gábor, Budapest, Raabe Klett, Kim, J. (1): Supervenience and Mind, Cambridge, Cambrid ge Uni ver si ty Press, Kim, J. (2): Multiple Real iz abil i ty and the Meta physics of Reduc tion, In: Philosophy and Phenomenological Research 52, In: Kim (1). Kim, J. (3): Can Super ve nience and Non-Strict Laws Save Anom alous Monis m? In: Men tal Cau sa tion, szerk. Heil, J. és Mele, A., Ox ford, Claren don Press, Rorty, R.: Davidson s Mental-Physical Dis tinc tion, In: The Philosophy of Donald Davidson, szerk. Hahn, L. E., The Library of Liv ing Philoso pher s, Vol. XXVII, Chica go and La Salle, Open Court, Ver mazen, B.: Establishing Token-Token Psy chophysi cal Iden ti ties, In: The Phi los o phy of Do nald David son, szerk. Hahn, L. E., The Library of Liv ing Philoso pher s, Vol. XXVII, Chi ca go and La Salle, Open Court, Kant, 71. o. 25 Davidson (2). 26 Vö. pl. David son, (8). 220

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes agrártárgyú törvények módosításáról.... 15832 2009.

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 11., hétfõ 96. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXXXIII. tv. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá - lya

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben