A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések."

Átírás

1 A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskych Spoločenstiev.Цeй проект співфіиаисується Європеським Союзом. Vízvisszatartáson alapuló közös táj és vízgazdálkodási koncepció kidolgozása, megvalósíthatóságának vizsgálata és egyes elemeinek tervezése a Bodrogközben A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések. INTERREG III A projekt HU-SK-UA/05/01/041. számú projekt Előadó : Felbermann Tamás projektvezető, ÉKÖVIZIG, Miskolc Sárospatak, február

2 Előzmények: Az INTERREG programot 1989-ben kezdeményezte az Európai Bizottság azzal a céllal, hogy ösztönözze a régiók együttműködését az Unió belső határai mentén. A fő gondolat az volt, hogy közösen dolgozzanak ki megoldásokat a határok által kettészelt, de földrajzilag egységes területek problémáira. Az INTERREG Magyarország Szlovákia Ukrajna Szomszédsági Program célkitűzése a határon átnyúló gazdasági együttműködés támogatása és a határ menti infrastruktúra fejlesztése révén a térség jelenlegi helyzetének javítása, periferikus jellegének megszüntetése. A Szomszédsági Program finanszírozása Magyarországon és Szlovákiában az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a nemzeti társfinanszírozásból történt.

3 Ezen az alapon indult el a Bodrogközi tájgazdálkodási program, mintegy tízévnyi elméleti munkát, és négy-ötévnyi gyakorlati útkeresést követően, július 5. napján a program tervezésével és végrehajtásával megbízott programiroda, a Bokartisz Környezetgazdálkodási és Tájrehabilitációs Kht. megalakításával. A programiroda első feladata volt, hogy kidolgozza a Bodrogköz természettel együttműködő tájgazdálkodási rendszerének koncepcióját, amely novemberében el is készült. Ez a koncepció a mai napig alapja azoknak a programoknak, amelyek a Bodrogközi tájgazdálkodás megvalósítását célozzák. Például a Cigánd-Tiszakarádi árvízi tározó és a kapcsolódó tájgazdálkodási létesítmények tervezésénél is a Bokartisz Kht volt az ökológiai felmérések, vizsgálatok egyik fő készítője.

4 Mindezek alapján 2005-ben az ÉKÖVIZIG koordinálásával és a KvVM támogatásával a Bodrogköz magyar és a szlovák területére, a projekt címében meghatározott feladatokra közös program került benyújtásra. A benyújtott projekt elfogadásra került, a Támogatási szerződés a Szlovák és a Magyar koordinálóval külön-külön került megkötésre.

5 A Bodrogköz szlovák területére a Szlovák partner külön pályázatott adott be a Bodrogköz szlovák területét (Tice, Latorca vízgyűjtő) érintő vízpótlási feladatokra. A pályázat elfogadása után a Támogatási szerződés áprilisában aláírásra került, 20 hónapos megvalósítási időtartammal. Szlovák főpályázó: Slovenská Tecnická Univerzita v Bratislave (STUBA) Partnerei: Združenie Miest a obcí Medzibodrožia (ZMOM) Vyskumny Ustav Vodného Hospodárstva (VÚVH) Ústav Hydrológie Slovenskej Akadémie Vied (ÚH SAV)

6 A Bodrogköz magyar területére (Tisza és Bodrog közötti terület) vonatkozó pályázat is elfogadásra került, amelyet követően a Támogatási szerződés aláírása július 20-án történt meg február 29.-i befejezési határidővel. Magyar főpályázó: Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Miskolc (ÉKÖVIZIG) Partneri: Bodrogközi Környezetgazdálkodási Kht, Karcsa (BOKARTISZ Kht) és Tájrehabilitációs MTA-Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (Budapest) Inspi-Ráció Egyesület (Nyíregyháza)

7 A közös, illetve kapcsolódó projekt a Tisza, Latorca és Bodrog folyók által határolt területen fog hasznosulni, közvetve az egész Bodrog, Felső-Tisza vízgyűjtőjén. A beavatkozások hatásterülete a Bodrogköz, integrálva a határon átnyúló ökológiai vízrendszert. A projekt keretén belül megvalósuló tervezési tevékenységek az Észak-magyarországi régió Bodrogközi kistérsége Felsőberecki, Karos, Karcsa, Nagyrozvágy, Pácin és Ricse településeit, valamint a Vyhodné Slovenskó regió, Kassa megye, Trebisov kistérség Stredau Bdr., Kralovsky Chlmec, Somotor, Velky Kamenec, Strazne településeit érinti.

8 A projekt indításának előzményei: - ár- és belvízvédelmi együttműködések; - a bodrogközi vízrendszer rehabilitációját célzó helyi kezdeményezések; - a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése; - a két ország határvízi albizottságainak megállapodása, illetve a projektben résztvevő szakemberek, intézetek korábbi együttműködése. A program közvetlen célja egy közös, határmenti vízgazdálkodási koncepció kidolgozása a vízháztartást közvetlenül befolyásoló elemek vizsgálatával (felszínborítottság mértéke, növényzet, élőhelyek, vízhasználat, vízháztartás és talaj összefüggései), a megvalósíthatóság vizsgálatával, s mindezek társadalmi megismertetésével.

9 A program hosszú távú célja mind az alsó, mind a felső Bodrogközben olyan egységes táj- és vízgazdálkodási rendszer kialakítása, amelynek központi eleme a vízvisszatartás, s amelynek következtében: csökkenthető az ár- és belvízveszély, az aszálykár növekszik a térség természeti értékeke és gazdasági potenciálja javulnak a lakosság életkörülményei, valamint az életés vagyonbiztonsága

10 A program rövid távú célja: vízügyi és gazdasági integráció növelése; határon átnyúló, fenntartható táj- és vízgazdálkodási politika kialakítása, egységes vízkormányzás, ezen alapuló tájhasználatváltás megvalósíthatóságának vizsgálata, a jelenlegi gazdálkodási lehetőségek váltása; Felsőberecki-főcsatorna rekonstrukciója (vízpótlási, vízvisszatartási céllal) a rendszer egyes elemeinek tervezése, a Karcsai- Karcsa, Pácini-Karcsa holtágak vízpótlási lehetőségének vizsgálata, azok revitalizációja, engedélyezési terv elkészítése.

11 A projekt megvalósulásának várható hatásai: kezelhetőbb és csökkenő ár- és belvízveszély; vizes élőhelyek vízpótlása a Cigánd-Tiszakarádi tározóból, annak tájgazdálkodási létesítményeihez kapcsolódva, valamint a Felsőberecki-főcsatornából, egyéb csatornákból, illetve szlovák területről aszályhajlam csökkenése közös rész-vízgyűjtőgazdálkodási rendszer, illetve egységes, az egész határmenti régióban alkalmazható módszertan kidolgozása komplex vízgazdálkodás és az ezen alapuló vízkormányzás (vízátvezetés) megteremtése a fenntartható tájhasználat bevezetése, jövedelemszerzési lehetőségek bővülése, elvándorlás mérséklése, életkörülmények javítása vízügyi integráció növekedése, a szlovák vízügyi partnerekkel az együttműködés fokozása az EU Víz-Keretirányelv hatékony megvalósítása.

12 A projekt végrehajtása során a szükséges munkákat a résztvevő partnerek három szakaszban végezték el: I. szakasz: adatgyűjtés, meglévő tanulmányok, tervek összegyűjtése, szükséges felmérések, vizsgálatok elvégzése. A "Bodrogköz táj- és vízgazdálkodási célú bemutatása, csatornahálózatának és műtárgyainak előzetes állapotfelmérése" c. tanulmány összeállítása volt a vízgazdálkodási tervezés első lépése. Ebben az anyagban kerül bemutatásra a Bodrogköz magyarországi területének táj- és vízgazdálkodási helyzete, ezen belül hangsúlyt fektetve a hidrometeorológiai adatokra, a csatornahálózat, tavak és vízfolyások, a holtágak, valamint vízgazdálkodási létesítmények bemutatására. Az anyagot a VIZITERV készítette az ÉKÖVIZIG megbízásából.

13 Ebben a szakaszban készült el a Bodrogköz talajtani felvételezése az MTA TAKI új talaj-felvételezési módszertana alapján. Ennek eredményeképp meghatározásra kerültek a Bodrogközi kistáj jellemző talajszelvényeinek fizikai-kémiai-biológiai talajtulajdonságai. Ezen túl a következő, speciálisan a program szakmai szempontjait figyelembevevő vizsgálatok történtek még: A talaj-talajvíz szennyezettség megállapítása A talaj ökológiai állapotának meghatározása A talajnedvesség forgalom modellezése és a talajvízmérleg elemeinek becslése A tájgazdálkodási tervezéshez nélkülözhetetlen növényborítottság jelenlegi helyzetének felmérését a BOKARTISZ megbízásából az E- misszió Egyesület végezte el. Ennek keretében a mintaterületen légi felvételek és terepi felmérés segítségével elkészült az élőhely térképezés. A gazdaságok helyzetének, illetve a gazdák elképzeléseinek felmérésére az Inspi-Ráció Egyesület megbízásából az Energia és Környezet Alapítvány interjúkat szervezett és készített a program mintaterületén.

14 II: szakasz: az összegyűjtött adatok, anyagok, elkészült felmérések vizsgálatok értékelése, eredményeinek tanulmányokba foglalása, koncepció alkotás. Vízgazdálkodási koncepciók: Az "Egységes Bodrogközi vízrendszer koncepciója" c. tanulmány a tájgazdálkodáshoz szükséges vízgazdálkodási igényeket mutatta be. Az anyag rámutat arra, miért indokolt a vízelvezető vízgazdálkodás helyett a vízvisszatartására épülő vízgazdálkodásban gondolkozni. Ezt követően a koncepció felvázolja a vízvisszatartó vízgazdálkodás koncepcióját a teljes Bodrogközre. Kiemelten foglakozik a víz bevezetésének lehetséges irányaival, valamint javaslatot fogalmaz meg a Felső-Bodrogköz vízrendszerének rehabilitációjára, és az Alsó-Bodrogközben egy komplex vízpótló rendszer kialakításának lehetőségére, ezen belül a Karcsa-rendszer mint mintaterület és jelen program közvetlen célterülete vízpótlására. Az anyagot a BOKARTISZ megbízásából a Tisza Tájközpont készítette.

15 A II. szakasz egyik legfontosabb eredménye az egységes víz- és tájgazdálkodási rendszer megvalósíthatósági tanulmánya volt. Ebben az integrált táj- és vízgazdálkodás vízutánpótlásának olyan rugalmas megoldása került kidolgozásra, amely a lokális és regionális vízkészletek kombinált hasznosításán alapszik. A megvalósíthatósági tanulmány egyik legfontosabb eredménye, hogy a Karcsarendszerre (mint kiválasztott mintaterületre) kidolgozásra került a vízrendszer négy megvalósítható változata. A megvalósíthatósági tanulmányt a VIZITERV dolgozta ki az ÉKÖVIZIG megbízásából.

16 Környezeti hatásvizsgálat: A megvalósíthatósági tanulmány által javasolt vízrendszer elfogadott változataira az ÖKO Zrt. elkészítette az előzetes környezeti hatásvizsgálatot "A Bodrogköz vízvisszatartáson alapuló táj- és vízgazdálkodási koncepciójának előzetes vizsgálati dokumentációja" címen. A vizsgálati dokumentációban leírásra kerültek a vizsgált terület jellemzői, különösen hangsúlyosan a felszíni vizek minősége, valamint a várható környezeti hatások és jelentőségük.

17 Talajtani értékelések: A talajtani felvételezés eredményeinek értékelésével készült el a Bodrogköz talajtani felépítése c. tanulmány, amely meghatározta a Bodrogközben a talajképződés folyamatait és irányait, valamint a talajtulajdonságok tipizálásával a talajtulajdonság osztályokat. Fontos része volt az értékelésnek a talajok degradációs állapotának jellemzésére a talajvédelmi indikátorok meghatározása, valamint a talajban lezajló folyamatok meghatározása. Szintén a talajtani felvételezés alapján készült el a bodrogközi mintaterület aktuális talajtérképe. Elkészült a talaj ökológiai állapotának, valamint a talaj-talajvíz szennyezettségi állapotának értékelése. A talajnedvesség vizsgálatok eredménye, hogy a mintaterületen meghatározásra került, a különböző térszinteken lévő talajok talajnedvesség-forgalma, a talaj víztartó- és vízáteresztő képessége, valamint a vízgazdálkodása.

18 Kistáji vízkörforgás jelenlegi helyzetének értékelése: Az Alsó-Bodrogközben elkészült a kistáji vízkörforgás jelenlegi helyzetének értékelése. Az értékelés felhasználta a talajtani vizsgálatokat, ezen belül elsősorban a talajnedvesség vizsgálatot, az élőhely térképezés eredményeit, a vízgazdálkodási tervezéshez készült vízrendszer vizsgálatokat. Gazdálkodói felmérés: A gazdálkodókkal folytatott interjúk kiértékelésének eredménye "A gazdálkodás múltja, jelene, jövője a Bodrogközben" c. tanulmányban került összefoglalásra. A gazdálkodói felmérés legfontosabb eredménye, hogy sikerült meghatározni a négy tipizált gazdálkodói csoport lehetséges szerepét egy gazdálkodási szerkezetváltásban (a jelenlegi gazdálkodásról egy tájgazdálkodás felé). Ezen kívül fontos eredmény volt a társadalmi kommunikáció irányainak, hangsúlyainak a meghatározása.

19 III. szakasz: Az egységes víz- és tájgazdálkodás megvalósítását előkészítő, megalapozó tervek, térképek és anyagok elkészítése. Vízgazdálkodási tervek: A vízgazdálkodási koncepciók alapján az ÉKÖVIZIG meghatározta azokat a területeket, ahova konkrét engedélyes terveknek kell elkészülnie. A terveket a VIZITERV készítette a következő területekre: a Felsőberecki-főcsatorna rekonstrukciója, a Karcsa-holtág rehabilitációja, a Pácini- Karcsa rehabilitációja. A tervek készítése során több színtű és többszöri egyeztetésre került sor a szlovák partnerekkel, a szlovák oldali vízpótlási lehetőségek egyeztetése érdekében, valamint a közös érdekeltségű, határt képező Felsőberecki főcsatorna és a Pácini Karcsa tekintetében.

20 Agrár alkalmassági- és környezetérzékenységi térképek: Az MTA TAKI a talajtani felvételezés és vizsgálatok eredményei alapján elkészítette a mintaterületre területi megbízhatósági besorolással az agrár alkalmassági- és környezetérzékenységi térképeket. Ez a térkép lehet az egyik kiinduló pontja a birtokszintű tájgazdálkodási tervezésnek. Birtokszintű tájhasználati tervek: A BOKARTISZ légifelvételek és terepi felmérések segítségével, két kiválasztott mintaterületre elkészítette a területek birtokszintű tájhasználati tervét, majd az aktuális tájhasználati térképet. Ezt összevetette a domborzati modellel és az MTA TAKI által készített agrár alkalmassági- és környezetérzékenységi térképpel, majd javaslatot dolgozott ki a gazdaság szerkezeti átalakítására.

21 A program legfontosabb eredményei: Megszületett a vízvisszatartásra alapuló egységes víz- és tájgazdálkodási koncepció a Bodrogközre. Ennek a legfontosabb eredménye, hogy kimondja: a Bodrogközben a vízelvezető vízgazdálkodás helyett reálisan megvalósítható a vízvisszatartásra alapozott vízgazdálkodás. A Karcsa-rendszerre konkrétan meghatározásra került, hogy milyen vízpótlási lehetőségek vannak: a Tiszából a Cigándi-tározón keresztül, a Bodrogból a Felsőberecki főcsatorna közvetítésével, Szlovák oldalról a Szomotori-csatorna és a Latorca felől a Tice ágakba juttatott víz átvezetésével. Az is kiderült, hogy a vízpótlási lehetőségek közül reálisan a Bodrog felőli vízpótlásnak van a legnagyobb jelentősége, azonban a helyben keletkezett vizek visszatartása is jelentős mennyiségű.

22 A kidolgozott vízrendszer változatok alapján elkészültek az engedélyes tervek a Felsőberecki-főcsatorna rekonstrukciójára, a Karcsa-holtág és a Pácini-Karcsa rehabilitációjára. Elkészült a tervezett vízrendszerhez szükséges előzetes környezeti hatástanulmány, amely megállapította, hogy a projekt megvalósításával a vízkormányzás és vízkészlet gazdálkodás javulása következtében a teljes hatásterületen bővülnek a tájhasználati lehetőségek, nő a tájpotenciál. Elkészültek a birtokszintű tájgazdálkodási tervezést elősegítő aktuális talajtérképek és agrár alkalmassági- és környezetérzékenységi térképek. Kiderült, hogy a vizsgált területen a talajvíz jellemzően tisztának mondható. Nincs nitrát, ammónia, szénhidrogén, valamint toxikus fémszennyezés.

23 A talaj ökológiai állapotáról elmondható, hogy a mintavételi pontok nagyobb részében a talajok ökológiai állapota jónak mondható. A Bodrogköz területén általánosságban az egész kistájra tekintve nem találtunk kistáji vízkörforgást. A terület a víz visszatartására, tartalékolására alkalmatlan, teljesen ki van szolgáltatva a kontinentális éghajlat időjárási szélsőségeinek. Két mintaterületen készítettünk birtokszintű tájgazdálkodási tervet. A program ideje alatt alapos társadalmi tájékoztatás volt, ennek keretében elkészült egy öt részből álló tájgazdálkodási magazin műsor "Az öt folyó közt" címmel, amelyet a Zemplén TV készített és sugárzott. Lakossági fórumokon tájékoztattuk a szűkebb mintaterületen élőket, szakmai fórumokat szerveztünk a szakemberek számára, képzéseket tartottunk és tanulmányutakat szerveztünk a gazdáknak.

24 Hogyan tovább? A program eredménye az elkészült Felsőberecki főcsatorna rekonstrukciójának, a Karcsai Karcsa holtág-tó, valamint a Pácini Karcsa tó rehabilitációjának engedélyezési terve. Mivel a Felsőberecki főcsatorna és a Pácini Karcsa magyarszlovák országhatárt képez, ezért a tervezett megvalósítást két részre osztottuk; az országhatárt képező vízfolyások rekonstrukciójára, valamint a Karcsai Karcsa holtág-tó rehabilitációjára. Az első esetben a munka végrehajtására a közeljövőben kiírásra kerülő Európai Területi Együttműködés keretén belül a Magyarország Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Operatív Programban nyújtott lehetőség alapján kívánunk pályázni, közös magyar-szlovák részvétellel. Ez az új program a korábbi Interreg programokat váltja fel.

25 Sikeres pályázat esetén helyreállításra kerül a főcsatorna vízszállító képessége, és sor kerül a meglévő rossz állapotú műtárgyak átépítésére, cseréjére, valamint a főcsatornától délre elhelyezkedő medermaradványok vízpótlásának biztosítására további műtárgyak építésére. A Pácini Karcsa rehabilitációja során sor kerül a vízszállító képesség helyreállítására, illetve a pácini és a nagykövesdi strandok iszapkotrására. A Karcsai Karcsa holtág-tó rehabilitációjának keretében a jelentős mennyiségű iszapkotrására, valamint a vízvisszatartáshoz, vízkormányzáshoz szükséges műtárgyak kivitelezésére az Észak-magyarországi Operatív Program pályázatában kívánunk részt venni. A pályázat készítése folyamatban van, benyújtására márciusban kerül sor.

26 Köszönöm a figyelmet!

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS SIÓFOK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE MÓDOSÍTÁSÁHOZ A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán KÖRNYEZETI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 2-11. Tarna közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV 1-13. Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 2-18 Nagykunsági TERVEZÉSI ALEGYSÉG Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízgyűjtő-gazdálkodási Osztály 2014. 1. Tervezési alegység leírása JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK Az alegység

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető

A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI. 1. Bevezető A HATÁR MENTI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA- ÉS TÖMEGKÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Elfogadta a KMKF 2008. évi plenáris ülése 1.1. A munka stratégiai célkitűzése 1. Bevezető Jelen elemzés stratégiai

Részletesebben

INFOSTRADA Projektgenerálási Jelentés 2012.12.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006

INFOSTRADA Projektgenerálási Jelentés 2012.12.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 INFOSTRADA Projektgenerálási Jelentés 2012.12.31. ÉMOP-1.2.1-11-2011-0006 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 1. PROJEKTGENERÁLÁS EREDMÉNYÉNEK A BEMUTATÁSA... 3 2. LEHETŐSÉG FIGYELŐ... 4 2 Bevezetés Az Inforstrada

Részletesebben

Egészséges Magyarország 2014-2020

Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia NEM VÉGLEGES, TERVEZÉSI VÁLTOZAT! Budapest, 2014. december Készítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának Egészségügyért Felelős Államtitkársága

Részletesebben

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai Uniós Kapcsolatok szakirány A STRUKTURÁLIS ALAPOK FOGADÁSÁNAK MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel)

JELENTÉS. a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) JELENTÉS a kerékpárút hálózat fejlesztésére fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (párhuzamos ellenőrzés a Szlovák Számvevőszékkel) 13006 2013. február Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapította a 215/2014. (IX. 18.). számú határozatával

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében

Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében 2014 Városfejlesztés és gazdaság-élénkítés Szentendre térségében A Dumtsa Jenő Keretstratégia Gazdaságfejlesztési rész-stratégiája, és 2014-2015. évi akcióprogramjai TERVEZET Szentendre Város Önkormányzata

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik

Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik A KÖ ZÉP-TI SZA-VI DÉ KI VÍZ ÜGYI IGAZ GA TÓ SÁG LAPJA XXXVI. évfolyam, 3. szám 2013. november Jubileumi igazgatósági nap Dr. Kállai Mária: Ezt a tudást országszerte elismerik Engedjék meg, hogy gratuláljak

Részletesebben