MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA"

Átírás

1 KFKI /G GYENES GY MODELL VIZSGÁL AT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA (KÉSZÜLT AZ OKKFT G-11/6 ALPROGRAM TÉMA KERETÉBEN A KFKI AEKI TERMOHIDRAULIKAI OSZTÁLYON) Hungarian academy of^cietices CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS BUDAPEST

2 KFKI /G PREPR'.NT MODELLVIZSGÁLAT WER-1000 TÍPUSÚ FŰTŐELEM HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRA (KÉSZÜLT AZ OKKFT G-11/6 ALPROQRAM TÉMA KERETÉBEN A KFKI AEKI TERMOHIDRAULIKAI OSZTÁLYON) GYENES QY. Központi Fizikai Kutató Intézet 1626 Budapest 114, Pf. 49 HU I88N

3 Qyene» Qy.: Modellvizsgálat WER 1000 típusú fűtőelem hőmérsékleteloszlásának meghatározására KFKI /G KIVONAT A riport WER 1000 típusú fűtőelem radiális hőmérsékleteloszlását számító 1 dimenziós matematikai modellt írja le ós Ismerteti a modellel végzett érzékenységi vizsgálatok eredményeit. Д. Денеш: Исследование математической модели твэла реактора типа ВВЭР-100 для описания радиального распределения температуры. KFKI /G АННОТАЦИЯ В отчете дано описание одномерной математической модели для расчета радиального распределения температуры внутри твэла реактора типа ВВЭР-1000 и результаты исследования чувствительности разных параметров. Qy. Gyenes: A numerical study of the radial temperature distribution In the reactor fuel type WW ER-1000 KFKI /G ABSTRACT The report contains the 1D mathematical mode» of the WWER 1000 type reactor fuel for the calculation of radial temperature distribution and describes the results of the sensitivity analysis of it

4 Használt jelölések с P t T T C X Q r Ф z u s V a q л 2 *k ^c Q P ör AV a e fajhő sűrűség idő abszolút hőmérséklet hőmérséklet az előző időpillanatban hővezetési tényező hőforrás fűtőelem középponttól mért sugár középponti szög fűtőelem aktív hosszának kezdetétől mért távolságot jelenti elmozdulás vektor bázisvektor Poisson tényező lineáris hőtágulási tényező felületi hőforrás pellet belső sugár pellet külső sugár burkolat belső sugár burkolat külső sugár hőforrás függvény állandó tagja hőforrás függvény hőmérséklettel arányos tagja két rácspont között elhelyezkedő kontroltérfogat határának távolsága a kontroltérfogattal jellemzett rácsponttól kontroltérfogat hőátadási tényező relatív maximális eltérés két egymást követő iteráció között Indexek átl о hideg átlagos kezdeti értékhez tartozó 20 C-ra vonatkc.ó

5 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. A WER-1000 tűtőelem leírása 3. A fűtőelem fizikai modellje a hőmérsékleteloszlás meghatározására 4. A vizsgált modell 5. A matematikai modell megoldásinak módszere 6. A HOV1D prograir 7. A matematikai modellben alkalmazott egyszerűsítő feltevések hatása a WER-1000 t'puiú fűtőelemben számolt hőméreékletejloszlásra 8. Az elért eredmények összefoglal* asa 9. Javaslatok a további, munkára Köszönetnyilvánítás

6 Bevezetés Az Ipari Minisztérium megbízásából a WER-1000 reaktorblokkok zónafizikai és termohidraulikai modelljének kidolgozása kezdődött meg a Központi Fizikai Kutató Intézetben. A munka során falvetődött az a gondolat, hogy érdekes lenne megvizsgálni, a fűtőelem milyen matematikai modellje szükséges a "projekt"-ben felmerült számítások esetére. E riport célja számot adni az eddig elért eredményekről. Sorrendiségben rövid leírást ad a WER-1000 fűtőelemről, ismerteti ennek egy fizikai modelljét a hőmérséklet eloszlás meghatározására. Majd számot ad a matematikai modell megoldásáról és az ezt reprezentáló HOVlD 1-dimenziós moduláris programról. Ezt követik a végzett stacioner számítások eredményei. A riportot a további munkára vonatkozó javaslatok zárják. 2. A WER-1000 fűtőelem leírása A WER-1000 típusú reaktorban elhelyezett fűtőelemek 3.5 m aktív hosszúságú, urániumdioxid tablettákból összerakott és kívülről burkolattal ellátott rúd. A fűtőelem jellemzőit az 1. táblázat tartalmazza. 1. táblázat A fűtőelem rúd legfontosabb kiindulási paraméterei [1,2] Burkolat anyaga Zr 1 % Nb ötvözéssel külső átmérője 9.1 mm falvastagsága 0.69 mm hossza 3840 mm felületi simasága 1 pm 3 sűrűség 6520 kg/m

7 - 4 Tabletta küls6 átmérője belső átmérője magassága felületi simasága szemcseméret anyaga dúsítás sűrűség Réseket kitöltő gáz: He 7.53 mm 1.4 mm 9-14 mm 1-3 um 3-20 мл uo 2 4.4%, 3.6% kg/m 3 3. Д fűtőelem fizikai modellje A fűtőelem fizikai modellje a kiégetés, valamint a pillanatnyi hőterhelés függvényében változik. A kiindulási állapothoz tartozó alapmodell a következőképpen definiálható (1. ábra): - A neutron fluxus hatására a fűtőélem-tablettában hő keletkezik. - A hő elvezetése a burkolaton keresztül a moderátor segítségével történik. - A fűtőelem tabletta homogén eloszlású. - A tablettában a hőfelszabadulás a belső felületen a legkisebb. A hőfelszabadulás radiális irányban parabolával közelíthető. - A burkolat és a tabletta közötti résben a hőátvitel mechanizmusa komplex, mivel a hővezetés mellett konvekeíó és sugárzás is fellép. - A burkolat és a moderátor közötti hőátvitel a legtöbb esetben egyfázisú konvekció, de a WER-1000 reaktorban forrásos hőátvitel (főleg felületi forrás) is fellép. A pillanatnyi állapotot tükröző modell jelentősen különbözhet az alapmodelltől. Ezt az állapotot egy állapotfüggvényként megfogalmazva két paraméterrel,a fűtőelem kiégetési fokával és a fűtőelem átlagos hőmérsékletével jellemezhetők.

8 - 5 - A változások tömören a következőképpen foglalhatók össze: - A fűtőelem tabletta heterogén eloszlású [2]. A keletkező hasadási termékek feldúsulnak a tablettában. A hasadási gázok egy része a fűtőelemben gázbuborékok formájában marad. - A burkolat és a tabletta közötti résben a hélium mellett megjelennek a hasadási gázok és növelik a nyomást a résben. - A burkolaton kívül a moderátor hatására, a burkolat felső falán pedig a hasadási termékek hatására korrózió indul meg [2]. - Az üzem során a tabletta megduzzad, valamint a kialakuló hőmérsékletkülönbség hatására a tabletta mérete annyira megnő, hogy vagy részlegesen, vagy teljesen kontaktusba lép a burkolat belső felületével [3]. - A hőfeszültség hatására a fűtőelem kerámia morzsolódik és a kerámia el is mozdulhat. A hőmérsékleteloszlás meghatározásához együttesen meg kell oldani a hővezetési egyenletet, Q(r) + Ű(AT) = cp /1/ és a pellet és a burkolat diletációját leíró izotrópiát feltételező Aíue x ) + jz^- grad (<*iv í" e x )>- \ { -\~J * a 9 r a d T = / 2 / egyenleteket. [4] V e i' e j' e k Az /1/ egyenletben szereplő anyagi jellemzők a fajhő (с), г sűrűség (p) és hővezetési tényező (Л) az előzőekben elmondottak alapján mint f = f(r, bu, T) /3/ f= c,p, Ь függvényként kezelhetők, ahol r a helyvektor, T a hőmérséklet és bu a fűtőelem kiégetettségí fokát megmutató paraméter.

9 - б - А /2/ egyenletben a Poisson tényező (У) és a lineáris hőtágulási tényező (\) az előzetes izotrópia feltételezése miatt g = g <bu, T átl ) /4/ g= v,a alakú függvény. Az /1-4/ egyenleteket kiegészítve a megfelelő kezdeti és peremfeltételekkel a fűtőelemen belüli hőmérsékleteloszlás meghatározható. 4. A vizsgált modell Mivel az előző pontban felvázolt modell igen bonyolult, egyszerűbe modell meghatározására a következő feltevések bevezetésére került sor: - Axiális irányban a hővezetés elhanyagolható. - Azimutális irányban a hőmérsékleteloszlás egyenletes. - A fűtőelemburkolat és pellet a fűtőelemben koncentrikusan helyezkedik el. - A hőtágulás során a burkolat és pellet köralakú marad és középpontjuk helyzete nem változik. - Térfogati hőfejlődés azimutális irányban egyenletes. Ebben az esetben az /1,2/ egyenletek leegyszerűsödnek és polár koordinátarendszer esetében Q ( r, 4 r ^ [r- Nr,bu,T) ^] - c(r,bu,t)-p(r,bu,t)- /5/ és r 5? ír 5? ) l-2v(bu,t a^> ^b^átl* $7 / 6 / alakban Írhatók.

10 - 7 - A hővezetési egyenlethez /5/ tartozó peremfeltételek (2. ábra): a,/ í?l. = h R ( T ( R o ) " T(o) > b./ T(RJ - T e = q" B * о h Rv /?/ Kezdeti feltétel: Q(o) = Q /8/ A /6/ egyenlet megoldása helyett a számítások egyszerűsítése érdekében a RELAP-4 [5] kódban használt közelítéshez hasonlóan a r = (1+a [T <4, - T,., ]) т... /9/ átl hideg hideg ' összefüggéssel határozzuk meg. Ez némileg eltér az ott használt metodikától, mivel ott végig hideg méretekkel számolnak és csak a résnél veszik figyelembe a meleg méret okolta változásokat [5]. Figyelni kell azonban arra a tényre, hogy itt a hideg méret a burkolat külső és belső oxidációja, valamint a pellet duzzadása miatt változik és így a 2. ábrán szereplő hideg méreteket célszerű szintén a burnup paraméter függvényében megadni. A megfelelő anyagjellemző függvények ismeretében az egyenletrendszer zárt és ellentmondásmentesen megoldható. 5. A matematikai modell megoldásának módszere A megoldásra a véges differenciák módszere került alkalmazásra [6J. Az /5/ egyenlettel analóg differenciaegyenlet meghatározásához az /5/ egyenletet szoroztuk r-rel, a tagokat integráltuk n,s intervallumra és üt időre. A rácspontok között lineáris hőmérsékleteloszlást feltételezve az /5/ egyenlet diszkrét analógja a 3. ábra alapján

11 - 8 - а гч р т «р - а мnn т м + а s Т S + b /10/ kifejezés, a ahol А п г п* 2п N = WT п А г 2 п = - s s a s = -тхл ТБгТ» b = Q c UV + а р Т /11/ V V a s + а Р - S fiv» о рс ДУ *р Tt 2 2 Itt a ßV a kontroltérfogatot jelenti, amely n(r -r )ű z-vel 11 S egyenlő, ahol Д z=l. Az /5/ egyenletben szereplő Q a Q = Q + v с С p Т p /12/ alakban linearizált a /10/ és /11/ egyenletekben. A Q értéke a pellétben a neutronfizikai számításokból adódik. A rés két falán hősugárzás esete lép fel és a Q értéke a hőieadó falon mint nyelő, a hőfelvevő falon mint forrás jelentkezik. A Q értékének meghatározása hősugárzás esetére az I. mellékletben található. A számításnál használt rács olyan, hogy a fűtőelemben található anyagi határokra mindig rácspont kerül. Figyelembevéve a 3. ábra jelöléseit, a /10/ egyenlet a jellemző rácspontokhoz tartozó sugarakkal felírva a következő alakú lesz az i-edik rácspontra: a i T i - *i-i,i A B i T i-i + 4+i,i A J i T i + i + b i ahol AB i J V R i-i V R i-l i«2,3...k-l /13/ AJ, R i+1+ R i R i-r R i n /14/

12 - 9 - b a i - o c.i fiv i i = Чд-i M i + a! T! + A i.i+i M i + a о i - Vi fiv i /14/ a pcav. i = -ät- ' A v i-i i R i*i- R i-i>< R i + i + 2 V I W A rácspontok számozása olyan, hogy az i-1 pont a pellet belső felületén, míg az i=k pont a burkolat külső felületén helyezkedik el. A /14/ egyenletekben felhasználásra került az a tény, hogy a rácsponttól a kontrol elem két határa egyenlő távolságra helyezkedik el. A két határpontra felírható egyenlet alakja a határfeltételektől függően a II. mellékletben található meg. Mint az egyenletekből kiderül, a hővezetési egyenlet megoldására implicit séma kidolgozására került sor. Tehát az /5/ és /7/ egyenleteknek К darab egyenletből álló egyenletrendszer felel meg. Az egyenletrendszer megoldása Gauss elliminációs módszerrel történik és a gyorsítás érdekében overrelaxációt használ az ismertetett algoritmus. Mivel a feladrit megoldása a hővezetési /5/ és hőtágulási /9/ egyenlet szimultán meghatározásával történik, az iterációs proceduia során a /9/ egyenlet is megoldásra kerül. Gyakorlati tapasztalatok alapján nem célszerű a /9/ egyenletet minden iterációban megoldani, ezért a kifejlesztett algoritmus, ami a H0V1D programban valósult meg, minden ötödik iteráció után kerül megoldásra. A számítás eredménye annak az iterációnak az eredménye, ahol az előző iterációhoz képest az eltérés mind az /5/, mind a /9/ egyenlet esetében kisebb, mint a programozó által előírt érték. Az ismertetett algoritmus konvergenciáját az un. Scarborrough kritérium [6] biztosítja, mely szerint a konvergencia feltétele l a il<l\-l,i A B il + l*i + l,i A J i /15/ i» 1,2,...К

13 A HOVlD program 6.1. A program rövid leírása A HOVlD FORTRAN IV nyelven írt moduláris program. Kidolgozásának az volt a célja, hogy egy flexibilis eszközt adjon a felhasználó számára hengeres típusú fűtőelem hőmérsékleteloszlásának meghatározására és ilyen típusú vizsgálatokkal kapcsolatos paraméter vizsgálatok elvégzésére. Az input paraméterek megadása a MAIN szegmensben FORTRAN nyelven történik és a programban elhelyezett "comment'' sorok biztosítják a szükséges információt a felhasználónak a prograrban lévő lehetőségek teljeskörű kihasználására. (Erre a későbbiekben példákat is látunk.) Az algoritmus megoldásának szervezését a PROC szubrutin biztosítja, míg a hővezetési egyenlet megoldása a SOLVE szubrutin segítségével történik. A számításhoz szükséges anyagjellemző függvények, forrástagok definiálása a CHAP szubrutin megfelelő fejezeteiben lehetséges.a felhasználó számára szükséges eligazodást az alprogramban elhelyezett szöveges információ pegíti. A program Használatánál a tanácsolt eljárás a CHAP alproc an а megfelelő helyen csak a kívánt számítást elvégző alprogramot (szubrutin, function) definiálni, és ezeket az alprogramokat minden egyes számítási típu~i*a külön kidolgozni. Természetesen ilyen segédprogramok léteznek, például a HATÁR szubrutin a rácselemek határára határozza meg a hővezetés! tényezőt és ehhez külön functionok biztosítják a különböző anyagok hővezetési tényezőjének meghatározását a hőmérséklet függvényében. Ugyanígy a sugárzási fluxustag meghatározására szolgál a SUGAR szubrutin. Ezek a rutinok a felhasználás igényének megfelelően kicserélhetők és átalakíthatók.

14 Mint az eddigi leírásból is kitűnik, a H0V1D elsősorban fejlesztő program, azonban megfelelő programozói tapasztalattal a kialakult verzió viszonylag kis időráfordítással célprogrammá alakítható, mely»íagyobb programrendszerekbe beépíthető. A fejlesztő program státusából adódóan a program üzenetet ad a konvergenciát biztosító Scarborrough kritérium megsértéséről A program validációja A beprogramozott algoritmus kipróbálása érdekében több tesztfeladat kidolgozására került sor. Ez egyrészt bizonyította az eljárás helyességét, másrészt tapasztalatokat adott arra vonatkozóan, hogy a numerikus eljárást befolyásoló paramétereknek milyen értékeket célszerű adni. Az első kiválasztott mintapélda hőforrás nélküli hengeres fal hővezetése volt stacioner állapotban. A feladatnál elsőfajú peremfeltétel és X=konst feltételezéssel az analitikus megoldás szerint (III. melléklet) a hőmérsékleteloszlás T(r)= ÍM-^) /16/ 0.5 r ^ 1 alakú kifejezés a 4. ábr* jelöléseinek felhasználásával. Szintén a 4. ábrán látható a programmal kapott megoldás különböző rácsoeztás esetén összehasonlítva an analitikus megoldás által adott értékkel. Gyakorlati szempontból fontos tanulságokat tartalmaz az 5. ábra. Az ábra világosan demonstrálja, hogy a relatív maximális eltérést (e) relative nagy értékre vesszük, két egymást követő iteráció során a kapott eredmény szignifikánsan eltér az igazán bekonvergált értéktől. Megszívlelendő tanács a felhasználó számára: a feladat időigénye szempontjából adott pontosság elérésére célszerűbb kevesebb kontroltérfogatot és kisebb relatív maximális eltérést megengedni.

15 A második mintapéldában olyan eset vizsgálatára került sor, ahol a falban hő keletkezik és a hőforrás sugárirányú eloszlása egyenletes. Elsőfajú peremfeltétel esetén, T(0.5)= 500 K és T(l,l) K esetén Q = 10 4 W/m 3 és Ä= 100 W/mC adatok mellett az analitikus megoldás (IV. melléklet) T(r) = In r r 2 /17/ A numerikus megoldás e=1.0 «10 relatív eltérés esetén jól egyezett az analitikus értékkel. A számítások szempontjából tanulságos az iterációk számának változása azonos kontroltérfogatszám mellett a relaxációt jellemző RELAX paraméter függvényében (6. ábra). Ennél a számításnál az iterációk számának minimuma RELAX nél adódott. A programmal végzett számítási tapasztalatok azt mutatták, hogy feladattól függően az overrelaxáció optimuma változik, de adott feladathoz meghatározott optimális RELAX paraméter meghatározásával a feladathoz szükséges iterációk száma, ami a számítási idővel arányos, felére-harmadára csökken RELAX*1 értékhez képest. Figyelmet felhívandó adat alárelaxáció (RELAX=0.5) alkalmazásához képest az optimum 1/6-ára csökkentette az iterációk számát (6. ábra). Az elmondottakat összefoglalva az elvégzett teszt számítások az e feladatokra kidolgozott analitikus megoldásokkal jó egyezést mutattak. Sikerült a számítások alapján tapasztalatokat szerezni, hogy a matematikai modellt befolyásoló numerikus paramétereket hogyan célszerű megadni. Az eredmények tükrében kijelenthető, hogy a matematikai modell megoldására kidolgozott HOV1D program stacioner állapot számításánál helyes eredményt ad. További teszt vizsgálatok szükségesek a tranziens állapot vizsgálatára. Ez az elkövetkezőket azonban nem érinti, mivel csak stacioner állapotú fűtőelem hőmérsékleteloszlásáról lesz szó.

16 A matematikai modellben alkalmazott egyszerűsítő feltevések hatása a WER-1000 típusú fűtőelemben számolt hőmérséklete1- oszlásra Az egyszerűsítő feltevések hatását egy konkrét példán keresztül vizsgáljuk. A mintapélda egy WER-1000 típusú fűtőelem. A fűtőelem geometriai méreteit(hideg méret T= К -on) az 1. táblázat alapján adtuk ineg. A fűtőelem átlagos térfogati hőfluxusa Q= W/ír 3, ami adataink szerint a maximális hőterhelésű csatornának felel meg. A térfogati hőfluxus radiális irányú eloszlását a Q(r) = ( r ) Q á t l /18/ eloszlással modelleztük az előzetes reaktorfizikai számítások alapján [7]. A fűtőelemburkolat külső falánál a hűtőközeg tömegsebessége egyenlő a WER-1000 reaktor zónáján átáramló hűtőközeg átlagos tömegsebességével. A hővezetési tényezők értéke a [3] és [8] irodalom alapján U0 2 -re: ÄM3978.1/( TV) " 12 (460+TV) 3 ) Ahol TV=(T ) -1.8 A burkolat és a pellet közötti részre:,0.7 Á= TV Ahol TV= T/ /19/ A burkolatra: Á= " 3 -TV+l " 6 -TV _10 -TV 3 Ahol TV=(T )-1.8 A hőtágulási tényező pedig [9] adatai szerint:

17 U0 2 -re: a« " 4 /TV ~ ~ 9 TV ' 13 -TV ~ 16 TV ~ 20 TV 4 A burkolatra: /20/ a«= ~ 4 /TV ~ ~ 9 TV TV ' 15 TV " 18 TV 4 Ahoi TV* (T+3Ü5.15)-1.8 A végzett számítások során kiderült, hogy az adott paraméterek mellett a falon felületi forrás lép fel és ezért célszerű volt a fűtőelem külső felületén állandó hőmérséklet T= K felvétele. A fűtőelempasztilla belső felületén 0. hőelvonást tételeztünk fel. Ez a felvétel jelentősen megkönnyítette a későbbiekben említett összehasonlításokat. A 7. ábrán egy ilyen típusú számítás eredményét látjuk a kontroltérfogatok számának függvényében. Az adatokból kitűnik, hogy megfelelően pontos adatokat kb. 30 pellet kontroltérfogat esetén nyerhetünk. A megfelelő hőmérsékletprofil számításhoz minimum 3 térfogat szükséges a résben és 4 térfogat a fűtőelem burkolatban. Fontos megjegyezni, hogy nem egyenközű kontroltérfogatok esetén a számítási eredmények alapján 20 kontroltérfogat is elegendő a jellemző adatok adott pontosságának eléréséhez. Egyenközű kontroltérfogatok használata esetén az irodalmi hivatkozások [10], [11] szintén kb. 40 kontroltérfogat használatáról beszélnek PWR típusú fűtőelemek esetén, Westinghaus reaktorokban. A számítások eredményei azt mutatták, hogy a sugárzás figyelembe vétele a matematikai modellben elhanyagolható. A 2. táblázat eredményei azt mutatják, hogy egyenletes eloszlású térfogati hőfluxus feltételezése a számítások konzervativizmusát erősíti.

18 táblázat Jellemző hőmérsékletek valóságos és egyenletes eloszlású térfogati hőfluxus esetén E s e t T(Ro) lk ] T(R!) [K ] T(R 2 ) [K ] 1-2 ЙЙГ »"- 38 '"- 5 ' Й Е Й! " "? eloszlás Hideg méretekkel való számolás esetén (a hődilatációt nem vesszük figyelembe) adott burkolat külső hőmérséklet mellett a jellemző hőmérsékletek értékei magasabbak a meleg mérettel számoltakhoz képest. (3. táblázat), de ez az eltérés a számolásoknál mindig kisebb volt, mint 1.5%, ha a rés nem tűnt el. 3. táblázat Jellemző hőmérsékletek a hődilatáciő figyelembevételével és anélkül, egyenletes térfogati hőfejlődés esetéi n Eset T/R 0 ) [K ] T(Ri) [K ] T(R 2 ) [К ] 1. hődilatáció,.,, nélkül hődilatációval Abban az esetben, ha a rés eltűnik, a maximális hőmérséklet K -kal is csökkenhet az elvégzett számítások alapján. Ha a hővezetési tényező hőmérsékletfüggésétől eltekintünk, ez a maximális hőmérséklet megemelkedésével jár a számításokban (4. táblázat). Figyelemre méltó, hogy a hővezetési tényezőben egy 20%-os biztonság alkalmazása több, mint 13 %-kal emelte a maximális hőmérsékletet.

19 táblázat ÜO, hővezetési tényezőjével kapcsolatos feltevések hatása a számított hgmérsékleteloszlásra a jellemző - hőerérsékletek tükrében Eset T(R 0 ) [K ] T(Ri) tx ] T(R 2 ) [K l 1. A = A(T) ') A=0.8A(T) A-A(T é t l ) e 4. A=Ä(T)-A(r) Л=А(Т)-А(г) A jelentés 3. fejezetében kiderült, hogy a fűtőanyag tabletta inhomogén struktúrájúvá változik a fűtőelem kiégetése során. A [2] irodalmi összefoglaló a fűtőelem viselkedésről azt sugallja, hogy a tabletta hővezetési tényezője a kiégetés során, helyfüggővé válik. A szerző szamára elérhető irodalmakban nem talált hivatkozást arra, hogy mennyire helyfüggővé válik a hővezetési tényező. Ezért az esetleges hatás vizsgálatára a következő feltevéssel élt: A = Aj(T) A 2 (r) /21/ Két eset vizsgálatára került sor: a) X 2, r ) " " ТГ ' ( r "V * 1 b) A 2 (r) - 5i2. (r-r k, + i / 2 2 / R 0 + Rl Ahol R k = 2 Az a) esetben a hővezetési tényező a fűtőelem középpontja felé nő (ez felel meg a 4. táblázat 4. esetének), b) esetben csökken. A hatás értékelése az olvasóra hárul, mivel valós adatok a helyfüggésről a vizsgálatnál nem álltak rendelkezésre.

20 Az elért eredmények összefoglalása A munka során kidolgozásra került a WER-1000 típusú fűtőelem hőmérsékletviszonyainak számítására szolgáló 1-dimenziós matematikai modell és ennek megoldását tartalmazó számítógépi program, a HOV1D. A H0V1D programmal a WER-1000 reaktor legterheltebb pontjára elvégzett érzékenységi vizsgálatok eredményei alapján a következő konklúzióra jutott a szerző: - A szokásosan használt differenciaséma esetén kb. 30 kontroltérfogat szükséges az uránpasztillában kialakuló hőmérsékleteloszlás leírására. Durva rács használata esetén a jellemző hőmérsékletek, mint a maximális és átlagos fűtőelempasztilla hőmérséklet számított értéke jelentősen csökken (7. ábra). - A fűtőelemburkolat és a rés együttes linearizált modellje durva közelítés a hőmérsékleteloszlás leírására. - A hőmérsékleteloszlásra a hődilatáció figyelembevétele akkor jelentős, ha a dilatáció során a rés eltűnik. Ekkor a maximális és átlag fűtőelempasztilla hőmérséklet jelentősen csökken, ha a fizikai jellemzőket állandónak tartjuk. - A tablettában egyenletes térfogati hőfelszabadulás feltételezése a számítások konzervativizmusát erősíti. - Átlagos hővezetési tényező használata a számítás konzervativizmusát segíti. - Az átlagos hővezetési tényező hibája nagyobb eltérést eredményezhet a számításokban, mint a hőmérséklet okozta hatás figyelembevétele. - üzemi számításokhoz fontos, hogy a jellemző méreteket és hőfizikai adatokat a fűtőelem kiégési állapotának megfelelően adjuk meg.

21 18-9. Javaslatok további vizsgálatokra A vizsgálat nem tekinthető lezártnak. Például a biztonságtechnikai számítások szempontjából célszerű lenne meghatározni а катара ly végén jellemző hőfizikai és méretadatokat a legterheltebb fűtőelemekre és ez alapján számolni a kialakuló hőmérsékleteloszlást. Noha az irodalomban [3] közölt számítások azt mutatják, hogy a veszélyes szakasz a kampány legelső órái és aztán a maximális hőmérséklet lassan emelkedik a kampány végére. Ezekben a számításokban azonban nem vették figyelembe a [2] kutatási eredményben ismertetett változásokat, például a hővezetési tényezőkben történő csökkenést. A szerző véleménye alapján célszerű lenne a vizsgálatokat kiterjeszteni a tranziens vizsgálatokra. Megvizsgálni azt, hogy maximális At időléptékkel érdemes végezni a számításokat a megfelelő pontosság elérése céljából. Az eddigi vizsgálatokból is kitűnt, hogy radiálisán viszonylag sok kontroltérfogat szükséges. Javasolt kevesebb kontroltérfogatot igénylő módszerek (pl. kollakációs módszer) használatának kipróbálása a számítások további gyorsításának céljából. Köszönetnyilvánítás A szerző ezúton köszöni meg dr. Maróti Lászlónak a munka elvégzéséhez nyújtott támogatását és érdeklődését, ami a szerzőt inspirálta a téma kidolgozására. Irodalomjegyzék [1] Топливные таблетки из двуокиси урана для реакторов ВВЭР и РВМК с факой. UDK [2] Fűtőelem viselkedés. AEKI Kutatási jelentés, 1987.

22 [3] R.T. Lahey, F.J. Moody The Thermal Hydraulics of a Boiling Water Nuclear Reactor. American Nuclear Society p [4] L. W. Zangs Berechnung des Thermischen Verhaltens von Werkzeugmaschinen. Ml Disszertáció Aachen [5] K.R. Katsma, S.R. Fisher RELAP4/MOD5. A Computer Program for Transient Thermal Hydraulic Analysis of Nuclear Reactors and Related Systems. User's Manual Volume I. ANCR-NUREG [6] С. Патанкар: Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. Энергоатомиздат [7] Keresztúri András. Személyes konzultáció. [8] MAPLIB programkönyvtár [9] Szabados László és társai Zónatermohidraulikai eszközök és alkalmazások a Paksi Atomerőműben. Kutatási jelentés. Budapest [10] SSYST-2. User Manual. KfK 2966 (Nov.1980) [11] A. Wolf, A. Faya, Levine A Subchannel Code for Steady-State and Transient Thermal Hydraulic Analysis of BWR Fuel Pin Bundles. Vol. 1.

23 I. MELLÉKLET Hősugárzás definiálása forrástagqal A sugárzással átadható hő mennyisége a Stefan Bolzmann törvény alapján koncentrikus csövek ese+én az átszármaztatott h6fluxus 4 - i rí * i 0 /TÍ - T 4 ) A. (1.1) 1 r 2 C 2 Ahol eemissziós tényező, r csősugár, о Stefan Bolzmann féle állandó, Aj sugárzó felület. A jelentésben a jellemző hosszméretet l-nek felvéve A.= 2nr, alakú. Az /1.1/ képletben az 1 index a hőleadó, a 2 index a hőfelvevő felület jellemzőit jelenti. Mivel az 5. fejezetben a hőforrást mint térfogati hőforrás definiálandó.. q *A. Q = - -яг 1 /1.2/ Az /1.2/ egyenlet algoritmushoz szükséges linearizált formája a /10/ egyenlet jelöléseit felhasználva Q = Q* + (f > (T p - T p *) /1.3/ Ahol * index az előző iterációból származó értéket jelenti. Behelyettesítve az /1.1/ egyenletet az /I.2/-be és a linearizációt elvégezve a /12/ egyenletnek megfelelően a hőleadó felület esetén * 4 4 c * C l (2T p + T 2> Q P = - 3C.T" 1 P /1.4/ Hőfelvevő felület esetén Q - -C. <2T* + T 4 ) c 3 P l l ' b l S * 3C 1 T P Az /1.4/ és /1.5/ egyenletekben szereplő Cj értéke о A : i" i. m, í c,- _, Ц /1.6/

24 Differencia egyenlet alakja a határpontokban különböző peremfeltételek esetén II. MELLÉKLET a) Elsőfajú peremfeltétel esetén: T L - TBEF L i= 1,K /II.1/ Ahol TREF. a meghatározott hőmérsékletérték. b) Másodfajú peremfeltétel esetén: - Belső felület esetén a l T l s *12 A J 1 T l + b l /II.2/ R +R Ahol AJ, = 1 R-,-Ri - " b l = Q c,l fiv l + a l T l а Г h,2 AJ 1 + a l - Q A V p,l 1 2 pcav. R.+R-), a. = ^ AV.= П(-^-^ - R, ) 1 At /II.3/ - Külső felület esetén Vk - Vk-i AB k Vi + b k / l x - 4 / Ahol R v + R v i AB k - R*_R K R k R k-1 П b k = Q c,k U V k * \ T k a k = *k,k-l M k + a k - Q p,k * V k /II.5/

25 с) Harmadfajú peremfeltétel esetén: - Belső felületen l a T = l ab A l T r=0 + 4,2 M 1 T + 2 bl / Ы ' 6 / Ahol AJ? R + Ri i= RTRJ '" b l ^c,l Л У 1 + a l T l a A l A l,2 A J 1 + a i i = R r 2 n а 1 = -дг (R.+R-) 2, R UVj = П í ^ l > + B A 1 - %,1 pcav. A V 1 / I I, 7 / a = hőátadási tényező - Külső felületen kv *k,k-l M k Vl + k A k T r«~ + b k Ahol A B k я ijj^íj *" V Q ck Ű V a k T k a k ' *k,k-l A B k + ak - Q P,k A vk /II.8/ a О P U V k - c f l yk A.- R?.2n k ~ ТГГ - 2 П 2 ^^"^hc-l' <*k " 4 > k 2

26 III. MELLÉKLET Hőforrás nélküli hengeres fal hővezetése A 4. ábra jelölései alapján adott sugáron átszármaztatott hőmennyiség Q = -A2nr-l ^ /III. 1/ A /III.1/ egyenlet rendezésével szétválasztható változójú differenciál egyenletre jutunk, melynek megoldása 1=1 feltételezése mellett T(r) = - 2^ In r + С /III.2/ A /III.2/ egyenletbe behelyettesítve a határfeltételeket, majd a két egyenletet kivonva egymásból Т Г Т 2 = А 1 п 1Г /IIX' 3/ kifejezést kapunk. Abból a meggondolásból, hogy a külső falat valamilyen más r sugárra definiálva a /III.3/ egyenletben a T 2 helyére T(r), R 2 helyére r kerül. Az eredeti /III.3/ egyenletet elosztva az így keletkezett egyenlettel, majd rendezve a hőmérséklet eloszlás egyenlete a következő lesz: x T T T(r) - T 1 * R 2 ln( ^) R l In (- -) X R l '- r - R 2 /III.4/

27 IV. MELLÉKLET Hengeres test belső hőforrással A leíró differenciálegyenlet: >$ $.. /XV.!/ Ahol Q = 10 4 W/m 3 és Л= 100 W/mC, 0.5m & r m A hozzá tartozó peremfeltételek: T(0.5) = 500 K T(l.l) = 100 K A /IV.1/ egyenlet megoldása: T(r) = C 1 ln r + C 2-25 r 2 /IV.2/ alakú, ahol a peremfeltételekből C 1 = és C 2 =

28 I ~%1 / ^ i 1. ábra Alapmodell 2. ábra Fűtőelem jellemző méretek ÜL Ж АГ 5/», ± w («4 4, v4-a 3. ábra Rácsosztás polárkoordlnátarendezerben

29 ~Т «4 & *W 4. ábra Hőmérsékleteloszlás fűtetlen fal esetén

30 ábra Eltérések az iterációk számának függvényében Hohlrfjtitc! T 4-5OÖC" i;-4ooc e R 4 «0.5м "R^-fm 7 50 iteráció 0 4<И cierócio «%o.<h4r -e 45ff iteráció,-» -0.5 ío *-o.3/o"»t - F*lc»fftUok 48 szama *0O Sz4*>a 0Л OS 0Л 4X> 4Z 4M RELAX 6. ábra Konvergáláshoz szükséges iterációk száma a RELAX parameter függvényében

31 ГГ50 ТсеикгМ Teenier TM ООО '* "ТсвиЛк.. J*M 4050 iooo «X> száma 7. ábra 00 Hőmérséklet eloszlás WER-1000 legjobban terhelt fűtőelemének forrópontjában. A kontroll térfogatok számának hatása a jellemző számított értékekre.

32 The issues of the KFKI preprint/report series are classified as follows: A. Particle and Nuclear Physics B. General Relativity and Gravitation C. Cosmic Rays and Space Research D. Fusion and Plasma Physics E. Solid State Physics F. Semiconductor and Bubble Memory Physics and Technology G. Nuclear Reactor Physics and Technology H. Laboratory, Biomedical and Nuclear Reactor Electronics I. Mechanical, Precision Mechanical and Nuclear Engineering J. Analytical and Physical Chemistry K. Health Physics L. Vibration Analysis, CAD, CAM M. Hardware and Software Development, Computer Applications, Programming N. Computer Design, CAMAC, Computer Controlled Measurements The complete series or issues discussing one or more of the subjects can be ordered; institutions are kindly requested to contact the KFKI Library, individuals the authors. Title and classification of the issues published this year: KFKI /A L. Diósi KFKI /D Bakos J. KFK /E A. Jákli et al. KFKI /A L. Diósi et al. KFKI /A L. Diósi KFKI /E G. Konczos et al. KFKI /E L. Gránásy et al. KFKI /B В. Lukács et al. KFKI /E I. Furo et al. KFKI /M A.K. Sdaa et al. KFKI /M R. Wittmann KFKI /E Л. Rockenbauer et al. On the motion of solids in modified quantum mechanics Thermonuclear plasmaphysical research in the Central Research Institute for Physics ( ) (in Hungarian) A special shear method of alignment for smectic liquid crystals Restoration of 2-n inclusive distribution from observed 2-y data Continuous quantum measurement and ltd formalism Amorphous alloys bibliography : papers from the Central Research Institute for Physics /Budapest/ and cooperating institutions Superconductivity without rear earth metals in pure and Fe dopped Bi-Cu-Sr-Ca oxide systems (in Hungarian) Galaxy formation from tepid inflation Fluctuating electronic magnetic moment in YBa,Cu 3 0 6,: an NMR and NQR study The analysis of the alternating bit protocols Introduction to Milner's Calculus of Communicating Systems Magnetic field dependent microwave absorption in the multiphase Bi-Sr-Ca-Cu oxide system

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL

A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL Них: СЛ KFKM988-63/Q ТН. BANDURSKI 25п^- TÓTHI A ZÓNAHŰTÉS KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HŰTŐKÖZEG SZINTEKNÉL (A MUNKA AZ OKKFT Q~11 ALPROGRAM 2.11 FELADATÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT KUTATÁSI JELENTÉS)

Részletesebben

MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN

MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN KFKI-1987-59/G MIKÓ S, KÁLYA Z, HAMVAS I, MÓDSZER A HŐMÉRŐVEL NEM RENDELKEZŐ KAZETTÁK FELMELEGEDÉSÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ WER-W TÍPUSÚ REAKTOROK ESETÉN Hungarianftcadcmyof Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

Részletesebben

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE

NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE KFKI-1989-02/G PERNECZKY L. Í^Jr^c, SZABADOS A NYOMÁSTARTÓ- ÉS TÉRFOGATKOMPENZÁLÓ EDÉNY FELHASZNÁLÁSA A VÍZZÁR- -HATÁS CSÖKKENTÉSÉRE (A MUNKA AZ OKKFT G-11 2. ALPROGRAM 2.33.02. sz. FELADATÁRÓL KÉSZÜLT

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL

ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL KFKI 1989-19/G BÍRÓ Е. EZSOL GY. ÖSSZEFOGLALÁS A KFKI-AEKI NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI SEGÍTSÉGÉVEL ÖSSZEÁLLÍTOTT WER-1000 JELLEMZŐ ADATOKRÓL Hungarian Academy of' Sciences CENTRAL RESEARCH INSTITUTE FOR PHYSICS

Részletesebben

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai

Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila. A végeselem-módszer alapjai Páczelt István Szabó Tamás Baksa Attila A végeselem-módszer alapjai Készült a HEFOP 3.3.1-P.-004-09-010/1.0 pályázat támogatásával Szerzők: Lektor: Dr. Páczelt István Dr. Szabó Tamás Dr. Baksa Attila Dr.

Részletesebben

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise Kiss Attila, Vágó Tamás, Aszódi Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet 1111 Budapest, Műegyetem

Részletesebben

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3

LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 Számel Bence Domonkos 1 Szabó Géza 2 LÉGTÉRKAPACITÁS SZÁMÍTÁS ELMÉLETI MODELLEK ALAPJÁN 3 A légiközlekedés biztonsága részben az alkalmazott műszaki rendszerek biztonságán, részben az alkalmazott szabályrendszer

Részletesebben

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám

Tudományos tartalom: Scientific content: lvi. évf. 2009/2. szám A FAIPAR TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA SCIENTIFIC JOURNAL OF WOOD INDUSTRY lvi. évf. 2009/2. szám Tudományos tartalom: A hőátbocsátási tényezők számítása egy fa bordavázas épület esetén II. 5. Faanyagú tartószerkezet

Részletesebben

Másodlagos idősorokat származtató módszer kifejlesztése és bemutatása erdészeti adatokon

Másodlagos idősorokat származtató módszer kifejlesztése és bemutatása erdészeti adatokon Acta Agraria Kaposváriensis (2011) Vol 15 No 3, 39-49 Kaposvári Egyetem, Állattudományi Kar, Kaposvár Kaposvár University, Faculty of Animal Science, Kaposvár Másodlagos idősorokat származtató módszer

Részletesebben

A pályaszerkezet merevségének hatása a behajlási teknő alakjára

A pályaszerkezet merevségének hatása a behajlási teknő alakjára A pályaszerkezet merevségének hatása a behajlási teknő alakjára Primusz Péter, Markó Gergely, Péterfalvi József, Tóth Csaba 2012. november 14. Kivonat The paper introduces a new method for calculating

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL*

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* SZÁMÍTÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK A SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK ELMÉLETÉBEN ÉS STATISZTIKÁJÁBAN, BIOLÓGIAI ALKALMAZÁSOKKAL* írta: ARATÓ MÁTYÁS l. Bevezetés Sztochasztikus folyamatok vizsgálatára éppen a valóság

Részletesebben

Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez

Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez Végeselem módszer polimer-folyadékok determinisztikus modelljéhez David Knezevic and Süli Endre University of Oxford, Computing Laboratory Wolfson Building, Parks Road, Oxford OX1 3QD, U.K. 2007. október

Részletesebben

Dunakavics. Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat. Szlivka Ferenc Lakások légtérfogatának számítására kiterjesztett hurkolt

Dunakavics. Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat. Szlivka Ferenc Lakások légtérfogatának számítására kiterjesztett hurkolt Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2014. II. évfolyam II. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Kovács Tamás A logisztika, mint értékteremtő folyamat Szlivka Ferenc Lakások

Részletesebben

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc

GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben. Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc GSM alapú helymeghatározó alkalmazás készítése Android környezetben Maczák Balázs Mérnök Informatikus MSc Témavezető: Tihanyi Attila 2012 Nyilatkozat Alulírott Maczák Balázs, a Pázmány Péter Katolikus

Részletesebben

EGYES ANYAGSZERKEZETI ÉS MÁGNESES TULAJDONSÁGOK KAPCSOLATÁNAK ÉRTELMEZÉSE

EGYES ANYAGSZERKEZETI ÉS MÁGNESES TULAJDONSÁGOK KAPCSOLATÁNAK ÉRTELMEZÉSE EGYES ANYAGSZERKEZETI ÉS MÁGNESES TULAJDONSÁGOK KAPCSOLATÁNAK ÉRTELMEZÉSE Akadémiai doktori értekezés tézisei Mészáros István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Budapest 2014

Részletesebben

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok

Dunakavics. A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Dunakavics A Dunaújvárosi Főiskola online folyóirata 2015. III. évfolyam IV. szám Műszaki-, Informatikai és Társadalomtudományok Baráth Artur A különböző közegészségügyi információs és informatikai rendszerek

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai

Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai Kerpely Antal Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al- SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira PhD Értekezés

Részletesebben

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1

A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 A Curie-hőmérsékleti fázisátalakulás geofizikai következményei 1 KISS JÁNOS 2,3, SZARKA LÁSZLÓ 3,4, PRÁCSER ERNŐ 2 A Curie-hőmérsékletnek megfelelő mélységtartományban Magyarországon ez 4 16 km-re tehető

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 21. Sik Endre Szép Katalin: A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott

Részletesebben

Többszempontú döntési problémák

Többszempontú döntési problémák Budapesti Corvinus Egyetem MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézetébe kihelyezett Gazdasági Döntések Tanszék Rapcsák Tamás Többszempontú döntési problémák Egyetemi oktatáshoz segédanyag

Részletesebben

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló

Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Harang hangjának digitális szintézise Önállólabor beszámoló Készítette: Rancz Lajos Konzulens: dr. Sujbert László, MIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 4 2. Alapvető szintézistechnikák 6 2.1. Additív szintézis..........................

Részletesebben

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős

Bevezetés. Dr. Dezső Gergely, főiskolai tanár, tantárgyfelelős Bevezetés Ez a segédlet a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági arán, gépészmérnök szakos hallgatóknak oktatott, VEM alapjai című tantárgyhoz kapcsolódik. Nem fedi le a tantárgy teljes anyagát,

Részletesebben

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás*

Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Munkapiaci áramlások, konzisztencia egy alternatív megoldás* Mihályffy László, a KSH ny. főtanácsadóa E-mail: Laszlo.Mihalyffy@ksh.hu A magyar munkaerő-felmérés negyedévenként ad táékoztatást a munkaerőpiac

Részletesebben

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI

ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI VIII. Évfolyam 4. szám - 2013. december Fenyvesi Csaba fenyvesic@npp.hu ERŐMŰVI ÜZEMVITELI FOLYAMAT MODELLEZÉSÉNEK KEZDŐ LÉPÉSEI Absztrakt Erőművi üzemviteli folyamat modellezése segítséget nyújt az üzemviteli

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Készítsen mérésadatgyűjtő berendezést, mely alkalmas az egyetemen fejlesztett GSM alapú helymeghatározásban használt adatbázis gyors egyszerű

Részletesebben

Befektetések kockázatának mérése*

Befektetések kockázatának mérése* Befektetések kockázatának mérése* Bugár Gyöngyi PhD, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docense E-mail: bugar@ktk.pte.hu Uzsoki Máté, a Budapesti Műszaki Egyetem hallgatója E-mail: uzsoki.mate@gmail.com

Részletesebben

Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal

Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal A kockázat- és veszély-megítélés (kiértékelés) során a meghibásodási (illetőleg hiba-) eseménysorok azonosításához valamint egyéb célokra használatos módszerek, azok sajátos alkalmazási feltételei és összehasonlító

Részletesebben

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M

K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M K Ö Z Ú T I É S M É LY É P Í T É S I S Z E M L E 57. É V F O LYA M 12. S Z Á M 2 0 07. D E C E M B E R tartalom 1 Kovács Tamás A nagyteljesítményű betonok alkalmazás hidakban - helyzetkép és aktuális feladatok

Részletesebben

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete

Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete Közgazdasági Szemle, LX. évf., 2013. június (650 669. o.) Baráth Lajos Fertő Imre Heterogenitás és technikai hatékonyság a magyar specializált szántóföldi növénytermesztő üzemek esete A cikkben paneladatok

Részletesebben