3. ÉRTÉKELÉS AZ OKTATÁSBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. ÉRTÉKELÉS AZ OKTATÁSBAN"

Átírás

1 3. ÉRTÉKELÉS AZ OKTATÁSBAN Ebben a fejezetben áttekintést adunk az értékelés alapfogalmairól és legátfogóbb kérdéseiről: funkcióiról, különféle értelmezéseiről, az oktatási folyamatban betöltött szerepéről. Az osztálytermi értékelésen túl megvizsgáljuk a rendszerszintű értékelés néhány alapkérdését is Értékelés eredményesség - hatékonyság. A mérés során információt gyűjtünk. Vannak tények, amelyek önmagukban is jelentéssel bírnak, a mérési eredmények azonban általában csak más tényekkel, információkkal, mérési eredményekkel összevetve lesznek igazán informatívak. Az értékelés több, mint puszta információ: tartalmazza a viszonyítás mozzanatát is. Az értékelés a mérési eredmény összevetését jelenti más eredményekkel, gyakran egy előre meghatározott szinttel, elvárással, céllal. Az eredményesség megállapítása az értékelésen túl figyelembe veszi a körülményeket, a kiinduló állapotot, a megtett utat is. E megkülönböztetésnek különös jelentősége van a pedagógiai munkában. A gyengének értékelt tanulói teljesítmények mögött is állhat eredményes tanári munka, ha a kiinduló szintet és a körülményeket is figyelembe vesszük. A hatékonyság a pedagógiában is az azonos teljesítmények mögötti ráfordítások, azaz az idő, a pénz és főként az energia általában az emberi erőfeszítés, a tanár és a diák erőfeszítése arányával fejezhető ki. Alapkérdések az értékelésben Az értékelés egész problematikája felfűzhető négy alapkérdésre, ezek mintegy megadják a továbbiak vázlatát. 1. Miért? Az értékelés szintjei, funkciói Mit? Az értékelési probléma elvi (fogalmi) operacionalizásása A változók meghatározása (mit mérjünk?) A viszonyítás alapjának meghatározása (mihez viszonyítsunk?) 2. Mikor? Az oktatási folyamat mely fázisában? 3. Hogyan? Az értékelés gyakorlati operacionalizálása: a mérőeszköz, a mérési eljárás kidolgozása. (lásd a következő fejezetek)

2 A továbbiakban a tanulói teljesítmények értékelésével foglalkozunk. Az értékelés szintjei Az oktatási rendszer a társadalom hatalmas alrendszere. Attól függően, hogy ennek a rendszernek melyik szerveződési szintjén mozgunk, némileg más törvényszerűségekkel, problémákkal találkozunk. Másképp jelenik meg, mást jelent az értékelés is a különböző szinteken. Az értékelés szintjei mintegy kijelölik haladási irányunkat az anyagban. Mikroszint Az oktatási rendszer mikroszintje a műhely, azaz az osztályterem, a közvetlen tanár-diák interakció szintje. A mikroszintű értékelés az osztálytermi munka értékelése; gyakorlatilag az egyes tanulók teljesítményének értékelése. Ez minden további szint alapja. Ezen a szinten az információ legkisebb hozzáférhető (értelmezhető) egysége a tanuló (a tanuló egyéni teljesítménye). Mezoszint Az oktatási rendszer mezoszintje az intézmény, azaz az iskola. Az értékelés a mezoszinten az iskola munkájának értékelését jelenti. Ezen a szinten már nem jelenik meg külön-külön az egyes tanulók teljesítménye, mert itt már a tanulócsoportok (osztályok) teljesítményét elemezzük. Az információ legkisebb értelmes egysége a tanulócsoport teljesítménye. Makroszint A makroszint a legmagasabb szerveződési szint; az oktatási rendszer egészének a szintje. A makroszintű értékelés során az egész oktatás esetleg egyes alrendszerei, például az általános vagy a középiskola, a szakképzés stb. működését, munkáját értékeljük, elemezzük. Ezen a szinten az információ legkisebb értelmes egysége az intézmény (iskola). Ha bizonytalanok vagyunk abban, egy mérés ill. mérési eredmény milyen szintű, vizsgáljuk meg, mi az információ legkisebb értelmes (hozzáférhető) egysége.

3 3.2. Az értékelés funkciói a különböző szinteken Az informálás az értékelés minden szinten érvényesülő alapfunkciója, de az egyes szinteken bizonyos hangsúlyeltolódások vannak. Az információ kétféleképpen hasznosulhat: külső felhasználás révén vagyis amikor az oktatási folyamaton kívül lévők használják fel az információt (tájékozódásra, diagnózisra, döntéselőkészítésre) visszacsatolva a folyamatot szabályozva. (A visszacsatolás fogalma a kibernetikából származik.) A szabályozott rendszer lényege, hogy a működéséről nyert információk alapján kívülről avatkozunk be a rendszer működésébe. (Ezt hívjuk tréfásan kézivezérlésnek.) Az ilyen rendszereknél viszonylag sok idő telik el a változás elindulása és a beavatkozás között, ezért a rendszernek elég nagy a tehetetlensége. A szabályozási rendszer képes arra, hogy valamilyen módon érzékelje saját belső állapotát, illetve annak megváltozását; a változásról nyert információ alapján beavatkozzon saját működésébe. Ezt a folyamatot nevezzük visszacsatolásnak. A pozitív visszacsatolás az elindult változást erősíti ( fejlődés ). A negatív visszacsatolás az elindult változást csökkenti, csillapítja (homeosztatikus rendszerek, termosztát). Mikroszinten a keletkező információ elsősorban a diák tanulási folyamatában hasznosul: hasznosítja a diák, aki közvetlenül visszacsatolja az információt, és a tanár is, aki a diák tanulásának irányításában veszi hasznát a keletkezett információnak. Mezoszinten egy (nagyobb) csoport teljesítménye informálja a tanárt saját munkájáról (hiszen egyetlen diák teljesítménye még nem róla szól ). Az információ ilyenkor nem csak abban a tanulócsoportban hasznosul, amelynél keletkezett, hanem a tágabb értelemben vett tanulási folyamatba, a tanár további munkájába csatolódik vissza Makroszinten az információt elsősorban az oktatáspolitikusok és a kutatók használják fel, diagnózisra, döntéselőkészítésre. Itt már a visszacsatolás egy lassúbb folyamat, hiszen a rendszer egészét vagy legalábbis nagyobb részét érinti. Az ilyen változásoknak-

4 változtatásoknak mindig politikai vonzatai is vannak, azaz a probléma kikerül a szűkebb értelemben vett szakma kezéből. A továbbiakban a pedagógiai értékelés mikroszintjét vizsgáljuk Az értékelés funkciói az oktatás mikroszintjén Az értékelés motiváló funkciója Az oktatás célja többek között a tanulási motívumok ébren tartása, a belső motívumok (tanulási kedv, érdeklődés, tudásvágy stb.) serkentése, fejlesztése. Fontos tudnunk, hogy az értékelésnek motiváló hatása is van. a) Elsődlegesen: az értékelés maga is pozitív vagy negatív megerősítés a növendék számára. b) Másodlagosan azzal a jutalmazó vagy büntető magatartással motivál, amelyet az értékelés eredménye kivált a növendék környezetéből. (Elsősorban a szülők és a tanárok viselkedése számít e tekintetben.) Vigyáznunk kell arra, hogy ne hangsúlyozzuk túl ezt a szerepet. Az értékelés könnyen válhat a motiválás eszközéből, a tanulást segítő aktusból öncéllá, ha a másodlagos motiváló hatás túl nagy teret kap. Az értékelés akkor látja el igazán jól, hatékonyan a motiváló funkcióját, ha személyre szabott: a növendék teljesítményét önmagához viszonyítjuk, az értékelés szempontjai, megfogalmazása is személyre szóló, azaz szubjektív. Az értékelés informáló funkciója Az informáló funkció is többrétű. a) Visszacsatolás a tanár és a tanuló számára egyaránt, azaz segít abban, hogy a tanítási-tanulási folyamatot hatékonyabbá tegyük. Az értékelés abban az értelemben is visszahat a tanulási folyamatra, hogy egy adott téma vagy ismerettípus fontosságáról informálja a tanulót. Az a teljesítmény válik fontossá, amely az értékelés homlokterében van; az a fajta teljesítmény, amely kívül

5 esik a tanár nem okvetlenül jegyekben kifejeződő értékelő figyelmén, háttérbe szorul, lényegtelenné, feleslegessé válik. Ezt a tényt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Hiába papolunk arról, hogy milyen fontosnak tartjuk az önálló gondolatokat, ötleteket, ha csak a konvencionális megoldásokat értékeljük, és figyelmen kívül hagyjuk, sőt, esetleg leintjük az önálló megnyilvánulásokat. b) Minősítés (esetleg ennek alapján szelekció is) a külvilág (szülők, fenntartó, következő iskolafokozat, munkahely stb.) számára. Az értékelés az informáló funkcióját akkor tölti be hatékonyan, ha objektív, azaz kiküszöböljük belőle a szubjektív elemeket: minden teljesítményt ugyanahhoz az előre meghatározott, mindenki által ismert követelményhez viszonyítunk, és tárgyszerűen minősítünk; pontos és konkrét, azaz alkalmas arra, hogy érdemi információval segítse a tanítási-tanulási folyamatot. A fentiek miatt az értékelés két funkciója nem látható el, nem érvényesíthető egyidejűleg. Ha az egyiket erősítjük, a másik szükségszerűen gyengül Értékelési filozófiák Az értékelési filozófia az értékelés problémáinak egyfajta szemléleti kerete, az értékeléssel kapcsolatos beállítódások összefüggő rendszere, amely messzemenően befolyásolja a mérés/értékelés eszközeit, folyamatát, az adatok értelmezését, kezelését. Aszerint, hogy az értékelés mely funkciója hangsúlyos, különböző értékelési filozófiákat különíthetünk el. Az értékelési filozófia kapcsolatban van azzal a pedagógiai alapkérdéssel is, hogy kit tekintünk felelősnek a tanulási teljesítményért, a tanulási folyamat sikeréért. Kompetitív (versengés) szempontú értékelési filozófia

6 Ez a megközelítés a versenyt az élet természetes közegének tekinti. A társadalomban versengés folyik a korlátozott lehetőségekért, erőforrásokért, a jobb munkahelyekért, az iskolát és a tanulást is az erre való felkészülésnek tekinti: a tanulás befektetés a diák számára és mint ilyen, elsősorban az ő ügye, amelyet egyértelmű visszajelzésekkel kell támogatni. Az állandó megmérettetés pedig ahhoz hasonló, ami az életben vár a fiatalokra. Mindebből az következik, hogy az iskola dolga a színvonalas tanítás, a tanulásért, az eredményekért viszont elsősorban a diák viseli a felelősséget. Fontos, hogy a kompetitív értékelési filozófiát ne tévesszük össze a versenyeztetéssel mint (tanítási) módszerrel. Mindkettő tartalmazza a versengés elemét, de nem azonos fogalmi szintet képviselnek. Az értékelési filozófia nem tartalmazza szükségszerűen a versenyt mint módszert; a versenyeztetés viszont mint játékos gyakorlási módszer megjelenhet másfajta értékelési felfogás mellett is. Ez a szemlélet láthatólag abból az előfeltevésből indul ki, hogy a diákok tudnak és főleg akarnak tanulni. Eleve feltételezi tehát a motiváltságot, így ezzel nem is törődik. A kompetitív szemlélet tehát azzal a feltételezéssel él, hogy az értékelés ténye önmagában elég hajtóerő, ezen túl egyéb ösztönzésre nincs is szükség. Mivel az erőfeszítést, a maximumra törekvést akárcsak a versenyeken magától értetődőnek tartja, a teljesítményekben megjelenő különbségeket a képességek különbségének tulajdonítja. Ez a szemlélet jelenik meg a nyelvi vagy matematikai ún. nívócsoportok kialakításának gyakorlatában. A versengés lényegéből következik, hogy kompetitív szempontú értékelés minősítésre, rangsorolásra törekszik. Az iskola legfontosabb feladatának azt tartja, hogy segítse a felkészülést, és biztosítsa a verseny korrektségét. Vajon mi ad értelmet a versengésnek? A fentiekből következik, hogy a versengő szemlélet továbbtanulás-orientált: az adott iskolatípust egy versenysorozat egy állomásának tekinti. Következésképpen a versengés céljaként a következő iskolafokozatra való felkészülést és főként az oda való bejutást jelöli meg. Hogyan jelenik meg a kompetitív szemlélet az értékelés eljárásaiban, technikájában? A legfontosabb a pontosságra, objektivitásra való törekvés. Ez egyrészt a megmérettetéskor az

7 egyenlő, szigorúan ellenőrzött feltételek biztosítását jelenti, másrészt az egységes, mindenki által ismert, pontosan meghatározott szabályok szerinti, minél kevesebb szubjektivitást tartalmazó elbírálást. Az objektivitásra való törekvés magával hozza az objektívnek tekintett értékelési eljárások uralkodóvá válását (például feladatlap). A hangsúly könnyen eltolódhat a mérhető teljesítmények felé. Ennek az lehet a következménye, hogy az objektíven nem értékelhető, nem mérhető teljesítmények, tudásterületek háttérbe szorulnak, először csak az értékelésben, de szinte törvényszerűen az oktatásban is. A kompetitív szemléletet érhetjük tetten minden olyan esetben, amikor az értékelés elsősorban a diákok közötti sorrend felállítására, a teljesítmények egymásra vonatkoztatására, minősítésre törekszik. Értékelési eljárásaiban gyakran jelennek meg a célnak tekintett következő iskolafokozat értékelési technikái. Azt gondolhatnánk, hogy a következő iskolafokozatra tekintés egy külső, objektív mérce bevitelét jelenti az értékelésbe, azaz nem a sorrendiség a lényeg, hanem az adott mércéhez viszonyított teljesítmény. Ez a fajta objektivitás azonban csak viszonylagos, hiszen egy adott intézmény sőt, esetleg osztály átlagos teljesítménye szabja meg azt, melyik intézményt lehet célnak tekinteni, azaz milyen elvárásokhoz lehet igazodni. Ez a helyzet mindaddig fennmarad, amíg ilyen nagy különbségek lesznek a magyarországi oktatási intézmények elvárásai/teljesítményei között. (Az intézményeken belüli és az intézmények közötti versengés pedig tovább növeli e különbségeket. Ez egy igazi ördögi kör.) A kompetitív értékelési filozófia a legrégebbi, és ma is széles körben elterjedt. Csak a legújabb fejlemények késztették arra a pedagógusokat, oktatáspolitikai szakembereket, kutatókat, hogy elgondolkodjanak e sokáig magától értetődőnek tekintett szemlélet alkalmazhatóságán. Milyen problémák merültek fel a kompetitív szemlélettel kapcsolatban?

8 1. Nem érvényes már az az alapfeltevés, hogy a diákok akarnak és tudnak is tanulni. Az iskolaköteles korhatár felemelése, az oktatás expanziója mind többen, mind hosszabb ideig járnak iskolába sok alulmotivált tanulót sodort az oktatási intézményekbe. Az értékelés ilyen fajta működése pedig nem segít a motiválatlan tanulóknak; nem tud mit kezdeni velük. 2. Az előzőekkel összefüggésben tapasztalhatjuk, hogy az oktatási intézményeket egyre heterogénebb diákság látogatja. Ha viszont a diákok között képességekben, motiváltságban, ebből következően a teljesítményekben nagy különbségek vannak, akkor a versengés minden hajtóerejét elveszíti, hiszen a sorrend gyorsan kialakul, és nincs többé mód változtatni rajta. 3. A túlhajtott versengő szemlélet, a diákok állandó egymáshoz mérése könnyen vezethet beskatulyázáshoz, stigmatizáláshoz, aminek romboló hatása van a diákok személyiségére. 4. Nem érvényes az a feltevés sem, hogy a verseny önmagában motivál; hogy mindenki akar győzni, tehát mindenki szeret versenyezni. Ez az értékelési filozófia teljesítményvisszatartáshoz vezethet az olyan diákoknál, akik idegenkednek a versenytől, és kifejezetten rontja a szorongó tanulók teljesítményét (esetleg komolyabb ártalmakat is okozva, hiszen a versenydrukk, a teljesítménykényszer a nem versengő típusú diáknak nehezen elviselhető stresszt jelent). 5. A kompetitív értékelési filozófia háttérbe szoríthatja a nehezebben mérhető teljesítményeket, a komplexitást igénylő feladatokat, a teljesítmény holisztikus (egészleges) szemléletét. 6. A tanulás eredményességéért nem tehetjük kizárólagosan a diákot felelőssé. Szélsőséges esetben ez a szemlélet a tanárból versenybírót csinál, aki megfeledkezik az edzői szerepkörről, azaz felmenti a tanárt a tanítás sikere iránti felelősség alól. A fentiek alapján érdemes végiggondolni, milyen feltételei vannak annak, hogy a kompetitív szempontú értékelés jól működjön, azaz betöltse funkcióját. Olyan tanulócsoportban lehet hatékony a verseny-központúság, ahol a növendékek 1. nagyjából azonos képességűek és motiváltságúak (mert ez szükséges ahhoz, hogy a verseny nyitott maradjon, és ne alakuljon ki címkézés); 2. szeretik a versengést (azaz a verseny örömöt jelent, a megmérettetés, a verseny-izgalom kellemesen stimuláló a számukra, így nem okoz külön megterhelést, és nem rontja a teljesítményt).

9 Fontos tudnunk, hogy a kompetitív értékelési filozófiának évszázados hagyományai vannak. Nagy tapasztalat, jól kidolgozott módszerek, sok-sok tanárgeneráció tudása áll tehát e szemlélet mögött. Ez azt is jelenti, hogy a legtöbb tanár nem is látott, tapasztalt másféle megközelítést. Ez nehezíti az ettől eltérő gondolkodásmód, értékelési kultúra elterjedését, gazdagodását, még akkor is, ha látjuk a kompetitív szemlélet hibáit vagy eredménytelenségét. A kompetitív értékelési filozófia gyakran találkozik a szülők támogatásával is. Sok szülő gondolja úgy, hogy az iskolának a maximumot kell kihoznia a gyermekből, és hogy a verseny valóban az életre való felkészülés. A kompetitív értékelési filozófia tehát különösen az elit iskolákban valóságos igénye az iskolahasználóknak. Nem-kompetitív szempontú értékelési filozófia A nem-kompetitív értékelési filozófia a versengés-központú szemlélet tagadásából, annak antitéziseként született meg az alternatív pedagógiákban. A gyermekközpontúság címke többek között azt a szemléletváltást is kifejezi, hogy a középpontban többé már nem a tanítás, a következő akadályra való tréningezés áll, hanem a gyermeki személyiség minél teljesebb kibontakoztatása. A nem-kompetitív szemlélet tehát elutasítja a versenyt, az összehasonlítást. Ebben a szemléleti keretben az értékelés célja a bátorítás, az erőfeszítés jutalmazása, a motiválás. Ezért a középpontban az egyén teljesítménye áll, amelyet egyénileg, személyre szabottan, kommentálva, a minősítést gondosan kerülve értékelnek. (Ez egyben azt is jelenti, hogy nem egy mindenkire érvényes, külső mércéhez viszonyított szint a hangsúlyos, hanem a diák teljesítményében érzékelhető változás, javulás.) A gyermekközpontú szemlélet nem tulajdonít nagy jelentőséget a képességek különbségeinek, hiszen ennek csupán az a következménye, hogy mindenki valami másban jó de mindenki jó valamiben. A teljesítménykülönbségek e felfogás szerint inkább a motiváltság, az érdeklődés különbözőségéből adódnak. A személyiség egészére koncentrálás szélesíti az értékelés spektrumát, erősíti a teljesítmény holisztikus (egészleges) szemléletét.

10 A fentiekből következik, hogy a nem-kompetitív szemlélet a tanárt teszi felelőssé a diák motiváltságában, azaz a tanulás sikerében. A nem-kompetitív szemlélet előnyei nyilvánvalóak, hiszen mentes mindazon problémáktól, amelyeket a versengés-központú értékeléssel kapcsolatosan felsoroltunk. Mégsem terjed olyan erőteljesen, mint ahogy az előnyei alapján várhatnánk, mert itt is van néhány problematikus körülmény. Milyen problémák merülnek fel a kompetitív szemlélettel kapcsolatban? 1. Helyes-e a reális megmérettetés elvének elutasítása? Ha ugyanis az iskola szellemi közege erősen eltér (társadalmi) környezetétől, előállhat az üvegházi növény -effektus: ha nincs bírálat, kudarc, a gyerekek nem tanulják meg, hogyan dolgozzák fel, hogyan küzdjenek meg vele. 2. Helyes-e, hogy a diák teljesítményéért kizárólag a tanárt tesszük felelőssé? A tanár törekvése arra, hogy érdekessé tegye a tanulást, csak akkor járhat sikerrel, ha ehhez a diák is partner, ha a diák is erőfeszítéseket tesz. Nem alapozható ugyanis a tanulási folyamat teljes mértékben a növendék spontán érdeklődésére. A szisztematikus, működőképes tudás felépítésének folyamatában szükségszerűen vannak nehéz és unalmas részek is, amelyeken a diáknak saját erejéből kell átvágnia magát. A tanár afeletti igyekezetében, hogy felkeltse az érdeklődést, kiszolgáltatottá válhat, ha a növendékek teljes mértékben elhárítják magukról a tanítási folyamat sikeréért vállalt felelősséget. Kooperatív szempontú értékelési filozófia A kooperatív szemlélet az értékelés lényegét az értelmes tanulás segítésében látja. A tanulási folyamatot közös produkciónak, a növendéket pedig kompetens, saját magáért felelős személynek tekinti. Ennek szellemében a kooperatív értékelési filozófia kiindulási pontja a munkáért viselt közös felelősség. Milyen gyakorlati következményei vannak mindennek? Ha a teljesítmény közös produktum, nem válik szét élesen az értékelő és az értékelt szerepköre.

11 1. Nem csak a diák az, akit értékelnek: az értékelés kiterjed a tanári munkára (felkészültség, módszertani jártasság, tanár-diák-kapcsolat stb.), illetve a kurzus egészére (tematika, módszerek, segédanyagok stb.). 2. Az értékelés folyamatába a lehetséges mértékig bevonják a diákokat: a célok kitűzésébe (beleértve a követelmények, azaz az értékelés viszonyítási pontjainak meghatározását is); a közös tevékenység kidolgozásába (beleértve magát az értékelést is); az értékelés konkrét végrehajtásába. A kooperatív értékelési filozófia előnyei nyilvánvalóak. A közösen átgondolt és kivitelezett értékelés motiválttá teszi a tanárt és a diákokat egyaránt, ezáltal növeli a tanulás hatékonyságát. Fontos azonban tisztában lennünk azzal, hogy a kooperatív szemléletű értékelés sem csodaszer. Nem mindig és mindenhol működik megfelelő hatásfokkal; sikerének erős feltételei vannak. Milyen problémák merülhetnek fel a kooperatív szemlélettel kapcsolatban? A kooperatív szempontú értékelési filozófia akkor növeli a hatékonyságot, ha a diákok tudnak és akarnak felelősséget vállalni a közös munkáért, azaz ha a tanárok és a diákok (felismert) érdekei egybeesnek (azaz mindenki abban érdekelt, hogy a diákok az általuk elérhető legnagyobb tudásra tegyenek szert); a diákok elegendő kompetenciával rendelkeznek (azaz képesek megítélni azt, hogy mi a céljuk, és e cél elérése érdekében mire van szükségük; képesek megítélni a tanár és a kurzus színvonalát). Ha bármelyik feltétel hiányzik, a kooperatív szemlélet csak óvatosan, korlátozottan alkalmazható, mert anomáliákhoz vezet. Ha olyan esetben vezetik be a kooperatív értékelést, amikor a diák és a tanár érdeke nem esik egybe, akkor ez szinte bizonyosan az oktatás színvonalának csökkenése irányába hat. Ez történik akkor, ha a diák a saját érdekét nem a minél magasabb szintű tudásban, hanem a végbizonyítvány megszerzésében látja. Ekkor a tanulási folyamat csupán egy üzleti aktus, amelyben a cél a befektetések csökkentése, azaz a végbizonyítvány megszerzése a lehető legkevesebb idő és erőfeszítés árán. Ha a kurzus illetve a tanár értékelésének

12 egzisztenciális hatása is van a tanárra, az eredmény bizonyosan a követelmények csökkenése lesz. A kooperatív értékelési filozófia jól alkalmazható a felnőttoktatásban, különösen olyan esetekben, amikor a diákok nagyjából tisztában vannak vele, milyen tudásra van szükségük (pl. nyelvtanulás vagy speciális tanfolyamok). Ekkor a diákok igénye az oktatás színvonalának növelése irányába hat. Mint láttuk, nem dönthető el általánosan, melyik értékelési filozófia a jó. Mindhárom megközelítésnek van létjogosultsága, de bármelyik kizárólagossága (illetve nem adekvát alkalmazása) rontja a hatékonyságot, sőt, problémákat okozhat. Ezért ritkán találhatjuk meg őket tiszta formában; a gyakorlatban a három filozófia különböző arányú keverékeivel találkozhatunk. Mitől függ, melyik a domináns? 1. Az iskola sajátos filozófiája. Az oktatási intézmények törvényben garantált autonómiája lehetővé teszi, hogy kidolgozzák saját értékrendjüket, oktatási-nevelési filozófiájukat. Az, ahogyan az iskolai munka célját, szerepét értelmezik, többé-kevésbé meghatározza értékelési filozófiájukat is. (Különösen szembetűnő ez azoknál az iskoláknál, amelyeknek markáns, jól kidolgozott értékrendjük van, mint például az ún. alternatív és az egyházi iskolák esetében). 2. Életkor. A növendékek életkora nagyjából behatárolja azt, milyen értékelési filozófiával dolgozhatunk. A fejlődéslélektani szempontok figyelembe vétele növelheti az értékelés hatékonyságát. Kisiskolás korban például hatékonyabb a nem-kompetitív filozófia, mint a versengő, de csak korlátozottan alkalmazható a kooperatív filozófia, hiszen a túl fiatal diákok nem képesek átlátni, megítélni az oktatási folyamat célját és hatékonyságát. 3. A tanulócsoport sajátosságai. Az értékelés az oktatási folyamatban nem lehet öncél; az a szerepe, hogy növelje a tanulás hatékonyságát. Ebből következik, hogy nem lehet a növendékektől függetlenül deklarálni, milyen értékelési filozófia alkalmazása a legjobb. Meg kell ismernünk és messzemenően figyelembe kell vennünk az adott tanulócsoport motiváltságát, versenyszellemét, az oktatási folyamat konkrét célkitűzéseit, a diákok kompetenciáját és hosszú távú érdekeit.

13 4. A tanár felkészültsége, egyénisége, és pedagógiai nézetei. A tanár adottságai meghatározzák, melyik értékelési filozófia áll hozzá legközelebb. Fontos, hogy ezt a tényt a tanár felismerje, és igyekezzen tágítani saját horizontját, értékelési kultúráját, hogy a tanítás eredményessége érdekében rugalmasabban tudjon alkalmazkodni adott csoporthoz, helyzethez Az értékelés típusai Az értékelésnél a mérési eredményeket egy előre meghatározott szinthez viszonyítjuk. Attól függően, hogy mi a viszonyítás alapja, különböző értékelési típusokat különíthetünk el. Leíró értékelés A szó szorosabb értelmében nem is értékelés, mert nem tartalmazza a viszonyítás, a minősítés mozzanatát. Tényszerű tudósítás (leírás) a nyújtott teljesítményről. Annyiban tekinthető mégis értékelésnek, amennyiben a leírásban figyelembe vett és alkalmazott kategóriák jelzik, milyen tényezők mentén történik egyáltalán a teljesítmény számbavétele. A leíró értékelés a nem-kompetitív értékelési filozófiához illeszkedik a legjobban. Normatív (normára vonatkoztatott) értékelés A diákok teljesítményét egy meghatározott normához viszonyítja. A norma nem abszolút, hanem mások teljesítményén alapul. (Ez azt jelenti, hogy a viszonyítás alapja a tanításitanulási folyamatban keletkezik.) Mi lehet a norma? Az osztályon belül egy másik tanuló (aktuális vagy korábbi) teljesítménye (viszonyíthatunk például a legjobb vagy a legrosszabb tanulóhoz). Valamely csoport teljesítménye (ez a referenciacsoport lehet az iskola legjobb, legrosszabb vagy átlagos osztálya, de viszonyíthatunk például az adott osztály átlagához is).

14 A norma lehet egy reprezentatív minta átlaga is. (Ez úgy is történhet, hogy a normális eloszlást a minta eredményei alapján mesterségesen állítják elő a ponthatárok utólagos megállapításával). Előnye: Könnyen alkalmazható, mert teljesítményeket hasonlít össze. Ebben az esetben könnyebb a mérőeszköz elkészítése, a mérési eljárás kidolgozása. Éppen ez az oka, hogy a mindennapi tanári munkában szinte mindig normatív értékelést alkalmazunk. Versengő tanulóknál motiváló ereje jelentős, hiszen a normatív értékelésnél az információ lényege a sorrend, a viszonyítás; a növendék tudja, hányadik a sorban, és ez ösztönző erő lehet. Valójában a pedagógiában nem a normális eloszlás előállítása a cél, hiszen minél több diákot szeretnénk minél nagyobb tudáshoz juttatni. A tanítás sikerét tehát sokkal inkább egy jobbra ferdült eloszlás jelzi. Ha ragaszkodunk a normális eloszláshoz, akkor a jobban teljesítő csoportoknál kénytelenek vagyunk feljebb emelni a normát. Ez az eljárás pedagógiailag is vitatható, ráadásul az intézmények közötti különbségek növekedése irányában hat. Láthatjuk, hogy a normatív szemlélet inkább a kompetitív értékelési filozófiával rokon. Hátránya: Nem segíti kellően a tanulási folyamatot, mert nem eléggé informatív. A sorrendről tudósító információ ugyanis (például az érdemjegy vagy az elért pontszám közlése) önmagában semmit nem mond arról, mi a jó és a rossz a teljesítményben, és mit kellene tenni a javulás érdekében, azaz nem csatolható vissza közvetlenül a tanulási folyamatba. Normatív értékelés esetén a tanárnak kell gondoskodni arról, hogy megfelelő kiegészítő információval lássa el a növendékeket. Ha ez mégsem történik meg, az értékelésnek csupán a minősítő funkciója valósul meg. A teljesítmények nem összehasonlíthatók sem különböző csoportok, sem ismételt mérések esetén, mert a normák folyamatosan változnak, illetve mindenhol másmilyenek.

15 Mivel ezek a normák a mindennapi gyakorlatban nincsenek rögzítve és kellően hangsúlyozva, a diákok sem ismerhetik pontosan (bár elég jól tájékozódhat egy próba-szerencse-típusú tanulási folyamat eredményeképp); a normák túlzott rugalmassága teret adhat a rossz értelemben vett szubjektivitásnak is. Röviden azt mondhatnánk, a normatív értékelés arra kíváncsi, mit tudnak a növendékek egy adott pillanatban egy adott anyagrészből a többiekhez képest. Kritériumorientált értékelés Nem a nyújtott, hanem a várt teljesítményből, azaz a követelményekből (a tanulás céljából) indul ki. Ez azt jelenti, hogy a viszonyítás alapja a folyamaton kívül keletkezik. A kritériumorientált értékelés megvalósításához szükséges a tudás elemzése, kritériumokká bontása. Mi a kritérium? A kritérium a tudás olyan elemi egysége, amelyhez feladat illeszthető; ha a növendék a feladat megoldását befejezte, egyértelműen eldönthető, hogy teljesítette-e a kritériumot, vagy sem. A kritériumhoz illesztett feladat megoldásának tehát csak kétfajta minősítése lehet: teljesítette nem teljesítette. A kritériumorientált értékelés egy adott időszakban elért változásra tudásgyarapodásra kíváncsi. A kritériumokban való gondolkodás jelentős szemléletváltást jelent. A normatív szemlélet a tananyaghoz, az elsajátítás folyamatához erősen kötődik; az értékelésben mintegy reprodukálódik a tanítási-tanulási folyamat. (Ez egyben azt is jelenti, hogy a normatív szemlélet elkendőzheti az oktatás hibáit, nehéznek nyilvánítva azokat az ismeret-elemeket, amelyekkel sok diák nem boldogul holott e mögött tanári hiba is állhat.) A kritériumorientált szemléletet csak az eredmény érdekli. Ez egyfajta cél- (eredmény) orientáltságot jelent a normatív szemlélet folyamat-orientáltságával szemben. Előnye:

16 Mivel nem kötődik közvetlenül tantervhez, tankönyvhöz, tananyaghoz, lehetővé teszi különböző tanulási programok a cél, az eredmény felől közelítő összehasonlítását; Alkalmas a továbbhaladási feltételek (minimumkövetelmények) korrekt meghatározására. Hátránya: Informativitása csekély abban az értelemben, hogy csak a minimum felől határozza meg a teljesítményt; nem informál arról, mit vagy mennyit tud ténylegesen, a minimumon túl a diák. Ösztönző ereje viszonylag csekély, hiszen nem korlátozódik a sikeresen teljesítők száma így nincs versengés. (A megütni a mértéket általában kevéssé motivál). A kritériumorientált értékelés a kooperatív értékelési filozófia szellemével rokon. Standardra vonatkoztatott értékelés Alapja a kritériumorientált értékelés; a tanítási-tanulási folyamat céljából indul ki. Ezt gyakran az elvárható tudás fogalmában jelenítjük meg. Az elvárható tudás felrajzolásánál kiindulhatunk a tantárgyi követelményekből (ugyanúgy, mint a kritériumorientált értékelésnél); szakmai konszenzusból (például: mit kell tudnia egy 16 éves diáknak fizikából); a társadalmi környezet elvárásaiból (például: milyen írásbeli teljesítményre kell képesnek lennie egy érettségizett fiatalnak). Ha nincs egységes követelményrendszer vagy ennek csak a minimumszintje kidolgozott, meglehetősen nehéz konszenzusra jutni az elvárható tudást illetően. Ez megnehezíti ennek az értékelési formának a terjedését. Az elvárható tudás elemzése során a kritériumokat sorozatokba, hierarchiába rendezik. Ezáltal nemcsak egyetlen kritériumnak, és nem csak a minimum-szinten való megfelelést lehet mérni. A teljesítményfokozatokhoz (általában) minőségi skálát rendelnek (pl. kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg). A skála, a kritériumok és maga az értékelési eljárás alkotják a standard-et.

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain

Dósa Béláné. a fejlődés motorja a minősítés. az általános iskola 1-2. évfolyamain Dósa Béláné a fejlődés motorja a minősítés vagy az értékelés? az általános iskola 1-2. évfolyamain a szöveges értékelés előnyei, hátrányai mindszenty józsef római katolikus óvoda és nyelvoktató német nemzetiségi

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben

A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben MŰHELY Bruckner László Gulyásné Fehér Ildikó Kovács Anikó Nagy Orsolya A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben A tanulmány először bemutatja azokat az új

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT

KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT A 2012. MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI FELADATSOR ÉS AZ EGYES FELADATOK MÉRÉSMETODIKAI VIZSGÁLATA A TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT KERETÉBEN MATEMATIKA KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT Tartalom KÖZÉPSZINT...

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése

Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése 1/45 TÁMOP 5.4.1. Szociális és gyermekvédelmi szabályozó rendszer kidolgozása pillér Gyermekjóléti szolgáltatás A jelzőrendszer működtetése Készült a TÁMOP 5.4.1.-08/1-2009-0002 projekt azonosító számú

Részletesebben

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE

A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE A NEVELÉS ÉRTELMEZÉSE, CÉLJA, FELADATRENDSZERE 1. Alapfogalmak 1.1. A nevelés A nevelésről, mint fogalomról mindenkinek van véleménye, mindenki tudni véli, hogy mi az a nevelés. Hétköznapi szinten meg

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

Teljesítményértékelési kézikönyv

Teljesítményértékelési kézikönyv A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Projekt (EMIR) azonosító száma: ÁROP-1.A.2/A-2008-0097 Teljesítményértékelési kézikönyv Államreform

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban

A szaktanácsadói tevékenység napjainkban A pedagógiai szaktanácsadási szolgáltatások megújítása, a szaktanácsadói szolgáltatások felülvizsgálata TÁMOP 3.1.5./12 A szaktanácsadói tevékenység napjainkban Írták: Debreczeni Zsuzsanna Kákonyi Lucia

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Szabó Szilvia Az emberi erőforrás fejlesztés humánfolyamata a közszolgálatban ( Közszolgálati Humán Tükör 2013 résztanulmány) ISBN 978-615-5269-46-2

Részletesebben

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE

II A KUTATÁSI KÉRDÉS TÁRSADALMI KÖRNYEZETE Minden iskola és szaktanár, próbálja jól vagy rosszul megtalálni a választ. Egy virtuális rendszer nagyon hasznosan segítené a most folyó szakképző munkát. Olyan érdekegyeztető és információs rendszer

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben