Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával"

Átírás

1 Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana II. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve A TÁMOP //B Összeállította: Dr. Nagy Tamás 1

2 Bevezetés Mottó: A tanulás szabályozása és ezzel eredményessége szempontjából a tanári módszereknek, az oktató módszertani kultúrájának annál fontosabb a szerepe, minél hátrányosabb helyzető, gyengébb tudású és minél alacsonyabb motiváltságú hallgatókat kell felkészíteni. Az Ellenırzés és értékelés tervezése és megvalósítása a felsıoktatásban címő e-tananyag a pedagógiai értékelés legfontosabb területeit, módszereit és eszközeit kívánja bemutatni. A tananyag összeállítását a következı célok indukálták: az olvasó (reméljük egyben érdeklıdı oktató is) az elméleti megközelítés mellett olyan gyakorlati információkhoz jusson, amelyek saját értékelési munkáját is segíteni tudják; az e-tananyagfejlesztés támogatása. Az ellenırzés és értékelés vagy más megfogalmazásban a pedagógiai értékelés minden oktatási folyamat nélkülözhetetlen eleme. A tanítás-tanulási folyamat, mint minden más rendszer, csak állandó ellenırzés és értékelés mellett mőködhet hatékonyan. Az oktatás és képzés folyamat- valamint rendszerjellege feltételezi a mőködés állandó figyelemmel kísérését, valamint a szükséges idıben, helyen és módon történı beavatkozást. Ezt a funkciót az oktatásban az ellenırzés és értékelés módszerei és eszközei támogatják. Az oktatás és képzés minıségbiztosítási rendszerének egyik alappillére a megfelelıen megtervezett és mőködtetett értékelési rendszer. A felsıoktatásban az ún. konstruktivista oktatási módszerek alkalmazása, a távoktatás, az ún. blended-learning és az e-tananyagok megjelenése szintén felértékelte a pedagógiai értékelés jelentıségét. A pedagógiai értékelés a tanítási-tanulási folyamat minden szintjét átszövi. Jellemzı megjelenési formái a felsıoktatásban (a teljesség igénye nélkül): tantárgyi célok és követelmények; klasszikus zárthelyik; különféle tantárgyi vizsgák, záróvizsgák, képesítıvizsgák; diplomamunkák; szóbeli, írásbeli és gyakorlati feladatok; tesztek; feladatbankok; szóbeli kérdések; az e-tananyagok lecke és modulzáró kérdései, a kurzusokat lezáró e-vizsgák; pontozás, osztályozás, vizsgáztatás megoldásai. Fontos kérdés, hogy a pedagógiai értékelés alkalmazása a felsıoktatásban milyen környezeti feltételek mellett valósul meg: milyen tudású, motivációjú diákok közül kerülnek ki a hallgatók; milyen értékelési tapasztalatokkal rendelkeznek a felvett hallgatók; milyen módon tanítjuk és értékeljük a felvett hallgatókat; megtörténik-e a felvett hallgatók tudásának, érdeklıdésének a feltárása; 2

3 támogatjuk-e az általunk oly sokat emlegetett folyamatos tanulást; milyen lehetıségeink vannak az értékelési eljárások megvalósítására; milyen módon automatizálhatók az egyes értékelési megoldások; milyen elektronikus értékelési megoldások léteznek; oktatóként milyen ellenırzési és értékelési tudással, tapasztalatokkal rendelkezünk? Az Ellenırzés és értékelés tervezése és megvalósítása a felsıoktatásban tananyag a Széchenyi István Egyetem Moodle rendszerén került elhelyezésre. Terveink szerint a feldolgozás (tanulás) két lépcsıben valósul meg: Az elsı lépés az e-tananyag önálló tanulmányozása. Ehhez tutori támogatást nyújtunk a Moodle rendszer segítségével. Második lépésként tréning jellegő, feladatok megoldására koncentráló közös foglalkozások következnek. Az e-tananyag feldolgozásához javasolt tanulási módszer: 1. lépés: Egy lecke átolvasása. A megadott feldolgozási módszer alapján a tartalom tanulmányozása. A problémát okozó részek megjelölése. 2. lépés: A problémát okozó részekhez tartozó irodalom megkeresése (fogalomgyőjtemény, irodalomjegyzék, internetes keresés, illetve konzultáció a tutorral). 3. lépés: Az önellenırzı kérdések megoldása. Az olvasó számára sikeres munkát kíván a Szerzı. Gyır, március 3

4 1. lecke: A tanítási-tanulási folyamat rendszerszemlélető modellje Tanulási cél: megismerni és helyesen alkalmazni a pedagógiai értékelés alapfogalmait. Követelmények: meghatározni a tanítás-tanulás rendszermodelljének fı tényezıit; meghatározni az ellenırzés, az értékelés, a pedagógiai értékelés, a formatív értékelés, a szummatív értékelés, a normaorientált értékelés, a kritériumorientált értékelés fogalmát és ezek jellemzıit; meghatározni a tárgyilagosság, az érvényesség, a megbízhatóság, az item fogalmát, jellemzıit és vizsgálati módszereit. Idıszükséglet: 45 perc olvasás, feldolgozás, értelmezés 1.1. A tanítás-tanulás rendszermodellje A feldolgozás javasolt módszere: olvassa el a fejezetet; győjtse ki a rendszermodell három elemét; jellemezze a rendszermodell elemeit; keressen felsıoktatási példákat a rendszermodell elemeire és azok megvalósítására. Báthory Zoltán rendszerleíró modellje Báthory Zoltán rendszerleíró modellje szemléletesen összefoglalja a tanítási-tanulási folyamat fıbb szerkezeti elemeit (téglalapok) és kapcsolataikat (nyilak). 1. ábra A tanítás-tanulás rendszerszemlélető modellje (Báthory, 1995.) Három tényezı építi fel a modellt: Az oktatás és képzés elızményei. Ezek határozzák meg az egész képzés kiinduló feltételeit: a kitőzött célokat, a közvetítendı tananyagtartalmat, a nevelési eszményeket. Ide tartozik többek között: a Felsıoktatási törvény, az OKJ, a tankönyvek, a tantervek, a képesítési követelmények, a hallgatók elızetes tudása, a hallgatók tanulási motivációi, egyes szakmák társadalmi elfogadottsága, keresettsége és anyagi megbecsültsége, stb. 4

5 Az oktatás és képzés folyamata. Itt zajlik a tényleges információközvetítés (tipikus oktatói feladat), itt tanul a hallgató (matematikát, mechanikát, rajzolni, programozni, kommunikálni stb.). Az oktató és a hallgató számára itt zajlanak le a tudás kialakulásához vezetı legfontosabb események. Itt jelennek meg az oktatási és tanulási módszerek. Az egész rendszer mőködése, mőködtetése változásokat idéz elı a hallgatókban. Ezek lehetnek pozitív jellegő hatások (érdeklıdik, hatékonyan tanul, gondosan dolgozik, határidıre teljesít, udvariasan viselkedik stb.), de elképzelhetık kudarcok is (nem tanul meg integrálni, nem szereti a felsıfokú intézményt, a tantárgyat, az oktatót, utál tanulni stb.). Az eredményeket vagy az eredménytelenséget az elızmények és a folyamat minısége határozza meg. Az oktatás és képzés során a tanárnak állandó döntéseket kell hoznia, melyek csak akkor lehetnek hatékonyak, ha az oktató felismeri a csoport és az egyén személyiségének, tudásának, tanulási szokásainak, érdeklıdésének, érdekeinek fıbb jellegzetességeit, majd a szükséges, lehetséges módon alkalmazkodik is ezekhez. A sikeres munkához tehát hatékony, pontos, megbízható ellenırzési és értékelési eljárásokra van szükség Alapfogalmak A feldolgozás javasolt módszere: olvassa el a fejezetet; győjtse ki a megjelölt (vastag, aláhúzott) alapfogalmakat; saját szavaival definiálja, jellemezze a megjelölt alapfogalmakat; keressen diagnosztikus, formatív és szummatív értékelési eljárásokat a felsıoktatásban, saját korábbi tanulmányai során; döntse el miben hasonlóak és miben különböznek; keressen a felsıoktatási gyakorlatban - jelenlegi munkájához tartozó - norma-, illetve kritériumorientált értékelési megoldásokat; határozza meg a különbségeket A pedagógiai értékelés definíciói Az elızıekben leírtak alapján már könnyebben össze lehet foglalni a pedagógiai értékelés funkcióit (célját és a belıle következı feladatokat). A pedagógiai értékelés ismertebb definíciói a teljesség igénye nélkül: A pedagógiai értékelés olyan irányító tevékenység, amelynek tárgya a tanulói tevékenység és fejlıdésének feltételei, funkciója a pedagógiai folyamatok irányítása, a tanulók kategorizálása és a pedagógiai rendszerek fejlesztése, szakaszai az információ-felvétel, a viszonyítás és a diagnosztizálás, iránya szerint külsı vagy belsı és formája szerint kvalitatív vagy kvantitatív. (Nagy J., 1979.). A pedagógiai értékelés nem más, mint a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. (Báthory Z., 1995.). Az értékelés tárgya mindig a diák (hallgató) teljesítménye és személyisége (ez nem változik), csak a mérés célja (módja, eszközei, stb.) változik (Ranschburg Á., 2004.). Ellenırzés és értékelés értelmezése 5

6 A pedagógiai értékelést az ellenırzés és értékelés fogalmakkal is leírhatjuk. Ekkor elsısorban az elvégzendı feladatokra utalunk: az ellenırzés az adatgyőjtést, a szükséges információk megszerzését; az értékelés az összegyőjtött adatok elemzését, egy etalonhoz történı viszonyítását jelenti. Az ellenırzés történhet megfigyeléssel, szóbeli kérdésekkel, írásos vagy gyakorlati feladatok kitőzésével (például jelenlét ellenırzése, otthoni feladat ellenırzése, egy tantárgyi fogalom tudásának ellenırzése). Az értékelés eredményeként többek között a következı megállapítások tehetık: megfelelt a kitőzött követelményeknek, 50%-os teljesítményt nyújtott, a hallgató meghaladja a csoport átlagát, a rendelkezésre álló szintidıt túllépte, jeles osztályzatot érdemel. Ellenırzés és értékelés céljai A célok a pedagógiában is különleges jelentıséggel bírnak. Segítségükkel jelölhetı ki az elérendı eredmény, a szükséges változás. Így van ez a pedagógiai értékeléssel is. Mielıtt bármit is tennék, meg kell határozni az ellenırzés és értékelés célját. Ezzel egyértelmővé tesszük azt a tevékenységsorozatot, amely késıbb végrehajtásra kerül. Ezek alapján a pedagógiai értékelés három fı típusát különböztethetjük meg (Vidákovich T., 1990.): a diagnosztikus; a formatív; a szummatív pedagógiai értékelés. A tanulás megkezdése elıtt az elızetes tudás felméréséhez, a tudás alapján történı csoportképzéshez, módszerválasztáshoz a diagnosztikus pedagógiai értékelést rendelhetjük. A tanítási-tanulási folyamat során felmerülı hibák felismerése, a módszertani megoldások minısítése, a hallgatói elırehaladás mértékének meghatározása, a hallgatók és oktatók számára visszajelzés biztosítása formatív értékelést feltételez. A folyamat lezárása, a számszerő minısítés és kategorizálás szummatív értékeléssel kezelhetı (tipikus példa erre a ZH, a vizsga). A fenti eljárások nem keverhetık (hiszen mások a célok). Míg például az elsı két esetben nem cél a minısítés (osztályzás), addig a szummatív értékelésnek ez az egyik lényeges eleme. A 2. ábra összefoglalja a három értékelési típus jellemzıit (Vidákovich T., 1990.): 6

7 2. ábra Az értékelési típusok jellemzıi A viszonyítás lehetıségei az értékelésben A pedagógiai értékelés eljárásait az alapján is csoportosíthatjuk, hogy a mérıeszközzel vizsgált jellemzıknek mi lesz a viszonyítási alapjuk: Normaorientált értékelés Ha a résztvevık teljesítményét a csoport átlagához (csoport teljesítményéhez) viszonyítjuk, akkor normaorientált értékelésrıl beszélhetünk. Vizsgaeredmények alapján így lehet kiválasztani például a legjobb 10 fıt (akiket alkalmazunk a munkahelyen). Így kerülhetnek kiválasztásra teljesítményük alapján azok a végzett BsC hallgatók, akik felvételt nyernek mester-képzésre (felsı 30%). 3. ábra Tanulók magasságuk szerint állnak sorban (norma, viszonyítási alap a csoporttagok magassága) Kritériumorientált értékelés Ha a tudásszintet egy elıre meghatározható külsı mutatóval vetjük össze (elvárás, követelmény 4. ábra), akkor kritériumorientált értékelésrıl beszélhetünk. 7

8 4. ábra Magasugrás (kritérium, külsı elvárás: mindenkinek a léc fölött kell átugrania) Például egy gyakorlati munka esetében idıhatárt is meghatároztak. A munka minısítésének egyik mutatója (a minıség és esztétikum mellett) a munka elvégzéséhez felhasznált idı. Ha az elıírt maximális idıt a vizsgán részt vevı személy nem tudja teljesíteni (azaz túllépte a megengedett idıkeretet), akkor a vizsga sikertelennek minısül, mert a követelményt (kritériumot) nem teljesítette. Ekkor elképzelhetı, hogy akár mindenki megfelel (5. ábra), vagy senki sem felel meg az elvárásoknak. 5. ábra A kritérium állandó, a norma változik a konkrét teljesítménytıl függıen 8

9 A norma- és a kritérium orientált mérés jellemzıi A 6. ábra összehasonlítja a norma- és a kritérium orientált mérés jellemzıit: 6. ábra A viszonyítás problémája A fenti két kategória hatással van: a pedagógiai értékelés tervezésére (például: feladatok készítése); és az eredmények elemzésére (például: statisztikai kiértékelés) egyaránt. Elképzelhetıek vegyes rendszerek is (ha az igények ezt megkövetelik). Például a tananyag kulcsfogalmai, az alapvetı kompetenciaelemek kialakítása és ellenırzése feltételezi a kritériumorientált értékelést, annak az eldöntését, hogy a hallgató birtokában vane a szükséges minimális tudásnak (a továbblépéshez szükséges minimum). Ezt szorgalmi idıszakban idırıl idıre el kell végezni. A cél ekkor nem a számszerő minısítés, hanem a tanulás irányítása. A tanév végén az osztályzattal két döntési helyzetet is kezelünk: elégtelen vagy megfelel (ez kritérium alapú döntés: megfelel-e a minimális követelményeknek vagy sem?); a 2,3,4,5 osztályzat a hallgatókat tudásuk alapján sorolja be (jellemzıen normaorientált minısítés) Az értékelı eszközök, módszerek jóságmutatói A feldolgozás javasolt módszere: olvassa el a fejezetet; győjtse ki a megjelölt (vastag, aláhúzott) alapfogalmakat; saját szavaival definiálja, jellemezze a megjelölt alapfogalmakat; keressen olyan értékelési megoldásokat, ahol a vizsgálat tárgyilagossága, érvényessége nem volt biztosítva, indokolja választását; 9

10 saját értékelési gyakorlatából keressen összetett feladatokat, majd bontsa ezeket önállóan értékelhetı egységekre (itemekre); hasonlítsa össze a javítás lehetıségeit, a minısítés tárgyilagosságát. Egy mérés eredményei csak akkor használhatók fel a tanítás-tanulás szabályozására, ha a mérıeszköz (a mérés) megfelel a tárgyilagosság (objektivitás), az érvényesség (validitás) és a megbízhatóság (reliabilitás) elvárásainak. A felsorolt szabályok megsértése megkérdıjelezi az eredmények felhasználhatóságát. Tárgyilagosság A tárgyilagosság a mérés (mérıeszköz) mérési környezettıl való függetlenségét, minden résztvevı számára azonos mérési körülmények megteremtését jelenti. Azaz a vizsgált személy vagy folyamat minısítése csak a rögzíthetı teljesítmény (tudás) alapján történik. A tárgyilagos értékeléssel kapcsolatban - a teljesség igénye nélkül néhány példa: a vizsgáztató ne legyen érdekelt a vizsga eredményességében vagy eredménytelenségében (vizsgaelnök feladata, kiválasztásának módja); írásbeli ellenırzés és értékelés során a tárgyilagosságot a jól összeállított javítókulcs biztosítja (a javítás során a megoldások minısítését a javítókulcs algoritmusa írja le, ettıl nem lehet eltérni). Érvényesség Az érvényesség azt jelzi, hogy vajon sikerült-e a célként kitőzött tartalmat, szintet, folyamatot megragadnunk. Az érvényesség jellemzıen kommunikációs kérdésként kezelhetı. Leggyakoribb megközelítése: a mérés során azt mértük-e amit mérni kívántunk? Gyakran elıfordul, hogy egy mérıeszköz (vagy egy feladat) nem, vagy nem csak a megcélzott tartalmi, mőveleti területre irányul. Írásbeli ellenırzés és értékelés tervezése során az egyik leggyakoribb probléma, hogy a feladatot megoldó személy például mennyire tud olvasni (milyen a szövegértése). Ha ezt nem ismerjük, akkor könnyen elıfordulhat, hogy a mérıeszköz sikertelen megoldását nem a tantárgyi (szakmai) tudás hiányossága, hanem a félreértett feladat, a kommunikáció problémája okozta. A fenti hiányosság kiküszöbölése a feladatszerkesztı felelıssége. Megbízhatóság Mint minden mérés, a tudás vizsgálata is mindig hordoz magában több-kevesebb bizonytalanságot. Azt szeretnénk, hogy a mérésünk a hallgató tudását a lehetı legjobban, legpontosabban írja le. A megbízhatóság a mérés pontosságát jelenti. Azt jelzi, hogy a mérıeszköz mennyire pontosan képes meghatározni a hallgatók tényleges tudását. Item A tárgyilagos értékelés feltételezi a mérıeszközhöz rendelt javítási algoritmust. A feladat és a javítókulcs összeállítása során ügyelni kell arra, hogy a megoldásról egyértelmően el lehessen dönteni: helyes vagy hibás. Ezt akkor tudjuk megtenni, ha a feladatban elkülöníthetık azok a hallgatói döntések (megoldások) amelyek egyenként értékelésre kerülnek. A javítás (döntés) során azt kívánjuk elérni, hogy olyan egységekkel rendelkezzünk, amelyekrıl egymástól függetlenül el lehet dönteni: a hallgató jól oldotta meg a kérdést, ekkor pontot kap; a hallgató hibásan oldotta meg a kérdést, ekkor nem kap pontot. Belátható, hogy ez a probléma az elektronikus értékelési megoldásoknál fokozottan felmerül. 10

11 A vázolt probléma megoldásához a feladatokat gyakran nagyon sok kis egységre kell bontani (amelyekrıl egyenként, a többitıl függetlenül lehet dönteni), mert egyébként a döntés nem lesz egyértelmő. Ha fenti szabályokra nem ügyel az eljárás tervezıje, készítıje, akkor elıfordul, hogy a megoldásokra ½ vagy ¼ pontot ad a felhasználó, de ekkor döntései gyakran már nem objektívek. Itemnek nevezzük a feladatnak azt az alapegységét, amelyrıl a feladat többi részétıl függetlenül eldönthetı: jó a megoldás vagy hibás a megoldás. Önellenırzı kérdések I./ A következı ábra a tanítás-tanulás rendszermodelljét mutatja. Kapcsolja össze a modell megnevezéseit a modell betőkkel jelölt részével! Soronként válasszon egy kisbetőt! 1./ Változás a tanulóban (a,b,c) 2./ Társadalom, cél, tartalom, kliensek (a,b,c) 3./ Tanítási-tanulási folyamat (a,b,c) II./ Csoportosítsa a pedagógiai értékelés típusait és jellemzıit! Írja a típus neve elıtti számot a megfelelı jellemzı elé! 1./ diagnosztikus értékelés 2./ formatív értékelés 3./ szummatív értékelés Szám Jellemzı 2 A tanítási-tanulási folyamat során felmerülı hibák felismerése, a tanulói és tanári visszajelzés biztosítása. 3 A folyamat lezárása, a számszerő minısítés és kategorizálás. 1 A tanulás megkezdése elıtt az elızetes tudás felmérése, csoportképzés, módszerválasztás. III./ Csoportosítsa a pedagógiai értékelés eszközeit minısítı jóságmutatókat a jelentésükkel! Írja a jóságmutató elıtti számot a megfelelı jellemzı elé! 1./ objektivitás 2./ validitás 3./ reliabilitás Szám Jellemzı, név 11

12 3 megbízhatóság 1 minden résztvevı számára azonos mérési körülmények megteremtése 3 a mérés pontossága 2 érvényesség 2 annak az eldöntése, hogy a mérés során azt mértük-e amit mérni kívántunk 1 tárgyilagosság IV./ Döntse el, hogy a következı állítások igazak, vagy hamisak! Válassza ki a megfelelı szöveget! 1./ A normaorientált értékelés során a résztvevık teljesítményét egy külsı követelményhez viszonyítjuk. igaz/hamis 2./ Kritériumorientált értékelésnek tekintjük azt, ha a hallgatókat az általuk elért pontszámok alapján állítjuk sorba. igaz/hamis V./ A következı állítások az item kifejezésre vonatkoznak. Döntse el egyenként az állításokról, hogy igazak vagy hamisak! 1./ Az item szintő értékelés feltételezi a tartalom kis egységekre történı lebontását. igaz/hamis 2./ Az item nem áll kapcsolatban a javítókulccsal. igaz/hamis 3./ Az item szintő minısítés mindig két értéket tartalmazhat. igaz/hamis 4./ Item szintő értékelés során egy hallgatói döntéshez a következı pontszámok rendelhetık: 0, ¼, ½, ¾, 1. igaz/hamis 5./ A tartalom itemekre bontásának a célja a helyes és hibás válaszok egyértelmő elkülönítése. igaz/hamis 12

13 2. lecke: A célok és követelmények szerepe a tanítási-tanulási folyamat tervezésében Tanulási cél: megismerni a célok és követelmények szerepét a tanítási-tanulási folyamatban; megismerni és alkalmazni a követelménypontosítás eljárásait. Követelmények: meghatározni a tanítási-tanulási folyamatban a cél és a követelmény szerepét; meghatározni a taxonómia fogalmát; felsorolni a Bloom-féle taxonómia három területét; felsorolni és értelmezni a Bloom-féle taxonómia kognitív területeit; meghatározni a pontosított követelmények szerepét a tanítási-tanulási folyamat tervezése és lebonyolítása során; felsorolni a pontosított követelmény alkotóelemeit; célból, követelménybıl pontosított követelményt szerkeszteni; pontosított követelmény alapján megtervezni az oktató és a hallgató tanulásmódszertani tevékenységeit. Idıszükséglet: 90 perc olvasás, feldolgozás, feladatmegoldás 2.1. A célok szerepe a tanítási-tanulási folyamatban A feldolgozás javasolt módszere: olvassa el a fejezetet; jellemezze a pedagógiai cél fogalmát; értelmezze a taxonómia fogalmat; győjtse ki a Bloom-féle taxonómia fı területeit; jellemezze a megadott irodalom alapján a Bloom-féle taxonómia kognitív szintjeit; fogalmazzon meg saját tantárgyában a Bloom-féle taxonómia kognitív szintjeinek megfelelı célokat. A cél problémája a pedagógiában A legtöbb tudatos emberi tevékenység jellemzıje a célirányultság. A cél mint egy feladat vagy probléma végsı állapota: kívánság, elıírás, elvárt helyzet, elıírt méret, elıírt alak, stb. jelenik meg. A célok a pedagógiában is meghatározó jelentıséggel bírnak. A nevelés, az oktatás és a képzés elképzelhetetlen az elıre meghatározott, rögzített, tudatosított célok nélkül. Segítségükkel jelölhetı ki az elérendı eredmény, a szükséges változás. A tanításitanulási folyamat céljai (lásd Báthory Zoltán rendszermodelljét) szoros kapcsolatban állnak a képzésben érdekelt személyek és szervezetek elvárásaival (lásd még DACUM). A célok elıre vetítik a szükséges tartalmakat, az alkalmazandó módszereket és taneszközöket, valamint a szükséges értékelési eljárásokat. A célok a folyamat során állandóan orientálják az oktatót és a hallgatót: honnan hova kíván eljutni, hol is tartunk most, milyen további feladataink vannak a korábban kitőzött cél elérése érdekében. 13

14 Ha célt vagy célokat elızetesen nem fogalmazzuk meg, a megvalósítás során nem vetjük ezeket össze az aktuális állapottal, akkor nagy lesz a veszélye annak, hogy nem érkezünk el a kitőzött végállapothoz (célhoz). Egy jármő navigációs szoftvere is csak akkor irányít el bennünket a szükséges helyszínre, ha elızetesen és pontosan megadtuk a céltelepülés nevét, az utcát és a házszámot (azaz az utazás célját). A pedagógiában a célok a szükséges, elvárt elmozdulást írják le egy kezdı állapotból egy vég állapotba, lásd 7. ábra). 7. ábra Cél elmozdulás A célhoz vezetı út a tanítás-tanulás folyamata - nagyon sokféle lehet (más jellegő tartalom, módszer, taneszköz, a hallgató feldolgozási üteme, lásd 8. ábra). 8. ábra Követelmény - út Taxonómiák A pedagógiában a célok és követelmények megfogalmazása ún. taxonómiák segítségével történik. A taxonómia olyan osztályozási rendszer, amely a hierarchia elve alapján kategorizálja az egyes pedagógiai fogalmakat (itt a tudás szintjét, jellegét), származtatott célrendszer, amelynek elvi és logikai kapcsolatban kell állnia a nevelés általános céljaival. Az oktatási terület alapvetı taxonómiáinak meghatározása Bloom, Gagné és de Block (Nyéki L., 1993.) nevéhez főzıdik. Bloom például a következı területeket különböztette meg: kognitív területek (értelmi); affektív területek (érzelmi); pszichomotoros területek. A kognitív terület céljait Bloom az ismeret, a megértés, az alkalmazás, az analízis, a szintézis és az értékelés fogalmaival írta le. De Block kategóriái három dimenzió mentén segítik a besorolást: viselkedési/képességszint (ismeret, megértés, alkalmazás, integrálás), tartalmi szempont (tények, fogalmak, relációk, struktúrák, módszerek, attitődök), transzferszint (Nyéki L., 1997.) Az operacionalizált követelmények jellemzıi és szerepük a tanítási-tanulási folyamatban A feldolgozás javasolt módszere: olvassa el a fejezetet; fogalmazza meg a cél és követelmény kapcsolatát; győjtse ki a követelmények szerepét a tanítási-tanulási folyamatban; 14

15 győjtse ki a pontosított követelmények meghatározó elemeit; a célok felhasználásával készítsen saját tantárgyához pontosított követelményeket; saját tantárgyához a pontosított követelmények segítségével tervezze meg az oktató és a hallgató szükséges tevékenységeit és az ellenırzési eljárást. Követelmények A célok a tanítási-tanulási folyamat meghatározó elemei. A megfogalmazott célok nagyobb összefüggı tartalmi egységekre (gyakran teljes tantárgyakra) vonatkoznak, így összemossák a mögöttük lévı elvárt hallgatói tevékenységeket. Azaz a tanulás-módszertani és az ellenırzésiértékelési tevékenységet a szükséges részletességgel nem támogatják. Már a felsorolt szerzık és eljárások száma is elırevetíti, hogy a tudást rendszerezı módszerek gyakran eltérnek, így a lehetséges kategóriák között (ismeret, megértés, alkalmazás stb.) nehéz eligazodni. Így aztán szinte természetesnek is tekinthetı, hogy az oktatók, intézmények eltérı módon értelmezik - a követelmények által elvileg rögzített - a hallgatóktól elvárt tudás szintjét. Szükség van tehát olyan elvárás-rendszer megalkotására, amely az elsajátítási folyamat összes lényeges elemét (tartalom, hallgatói tevékenység, teljesítési szint, stb.) egy-egy érthetı mondat formájában tartalmazza. A tevékenységek feleljenek meg azoknak az elvárásoknak (elvárt tevékenységek), amelyek például a DACUM elemzés során rögzítésre kerültek. A pedagógiában ezt a követelmények segítségével valósítjuk meg. A megfogalmazott követelmények: legyenek minden érdekelt számára nyilvánosak (oktató, hallgató, stb.); értelmezésük ne igényeljen pedagógiai felkészültséget; feddjék le a teljes tartalmi- és tevékenység struktúrát; támogassák a szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati feladatok szerkesztését; támogassák a hallgatói tudás részletes minısítését Pontosított követelmények A követelmények akkor láthatják el a fenti feladataikat, ha tartalmazzák a következı elemeket: tartalom meghatározása; elvárt hallgatói tevékenység vagy cselekvés (leír, felsorol, kiválaszt, kiszámít, lerajzol, ellenıriz, minısít, stb.); elvárt tudásszint (hibátlanul, 6 db-ot, 1% pontossággal, az összes elemet, stb.); alkalmazható segédeszközök köre (segédeszköz nélkül, mőszaki táblázat alapján, szabadkézzel, milliméterpapíron, Word szövegszerkesztıvel, stb.) Példák a pontosított követelmény szerkesztésére A pontosított követelményeket másként operacionalizált követelménynek is nevezzük. I. Példa - ismerje Nézzünk egy fizika példát a közoktatás területérıl. A tantárgy általános célja: A gyerekek érdeklıdésének felkeltése a természet, ezen belül a fizikai jelenségek iránt. Belátható, hogy ez a megfogalmazás a tanár és a tanuló feladatait csak általánosan határozza meg (nevelési cél). 15

16 A tantárgy részcéljainál megjelennek a fenti taxonómiák egyes elemei (ismerje, tudja), de nem ismerjük, hogyan is kell ezeket értelmezni: Ismerje az átlagsebesség fogalmát. Tudja az út-idı diagram ábrázolásának módszerét. Logikusan elemezve a fenti két megoldást több bizonytalansággal is találkozunk: mit is jelentenek az ismerje és tudja fogalmak; milyen módon kell teljesíteni (mit jelent az ismerje a fogalmát); milyen tudásszintet tekintünk elfogadhatónak, stb.? A megfogalmazások félreértésre adnak okot és ezzel hátrányosan befolyásolják a tanításitanulási folyamat tervezését (feldolgozás módja, szintje), a tanuló felkészülését (mit és hogyan kell tudni), az ellenırzési eljárást (milyen feladatokkal mérhetı a tanulótól elvárt tudás). Ha pontosított követelményekkel adjuk meg az elvárásokat, akkor az Ismerje az átlagsebesség fogalmát megoldás helyett a következı módon járunk el: rögzítjük a tartalmat: átlagsebesség fogalma; megadjuk az elvárt tevékenységet: saját szavaival meghatározni, definiálni; megadjuk az elvárt szintet: hibátlanul; rögzítjük a szükséges segédeszközöket: nincs. A végsı megoldás legyen egyetlen mondat: A tanuló saját szavaival, hibátlanul határozza meg az átlagsebesség fogalmát. Feladat: Elemezze a fenti követelményt! A tanár milyen tartalmat és hogyan dolgozzon fel a siker érdekében? A tanuló mit és hogyan tanuljon meg a sikeres teljesítésért? Milyen módon, eszközzel lehet ellenırizni a tanuló tudását? Adható-e megnyugtató válasz az elızı három kérdésre? Indokolja a válaszait! II. példa - tudja A második esetben - Tudja az út-idı diagram ábrázolásának a módszerét. - további problémák merülnek fel. Mit is gondoljunk: a tudja az... ábrázolás módszerét megfogalmazásról: Mondja el az algoritmust? Végezze el az ábrázolást? Az ábrázolás hogyan történjen (sima papír, kockás papír, milliméterpapír)? Milyen eszközökkel lehet/kell ábrázolni (szabadkézzel, vonalzóval, számítógéppel)? Milyen adatokból kell az ábrázolást elvégezni (egy táblázatból, egy függvény és változó segítségével)? Belátható, hogy a fenti lehetıségek különféle tanulói teljesítést, tudást jelenthetnek, más és más oktatói megoldásokat igényelnek, és ezzel növelik a bizonytalanságot. Lehetséges követelmények: A tanuló milliméterpapíron vonalzó segítségével rajzolja meg a táblázattal megadott adatok alapján az út-idı diagramot. A tanuló sorolja fel a táblázatban rögzített adatoknak út-idı diagramban történı ábrázolásának a lépéseit. Feladat: 16

17 Elemezze az elsı pontosított követelményt! A tanár milyen tartalmat és hogyan dolgozzon fel a siker érdekében? A tanuló mit és hogyan tanuljon meg a sikeres teljesítésért? Milyen módon, eszközzel lehet ellenırizni a tanuló tudását? Adható-e megnyugtató válasz az elızı három kérdésre? Indokolja a válaszait! III. példa: felismerés - felidézés Nézzünk egy értékelésre vonatkozó példát. Cél: Szakszerő értékelés a leíró statisztikai eljárások használatával. Általános követelmények: ismerje a leíró statisztikai eljárásokat; tudjon gyakoriságot meghatározni; tudjon gyakorisági értékek alapján statisztikai elemzést végezni, módszertani döntéseket hozni. A fenti általánosan megfogalmazott követelményekbıl nem derül ki egyértelmően, hogy konkrétan mit is kell teljesíteni. Így a felkészülés során a hallgató nem is tud alkalmazkodni az elvárásokhoz. A számonkérés formai okból kiszámíthatatlanná válik. Ha a fenti követelményeket a leírtak alapján pontosítjuk, akkor több elvárásnak is megfelelünk: A felkészítés során az oktató a lényegre tud koncentrálni (hiszen ismerjük a követelményeket). Azt és úgy tanítjuk, dolgozzuk fel, ahogyan azt késıbb értékelni fogjuk. Régi mondás: a diák úgy tanul, ahogyan értékelik. A hallgató tudni fogja, hogy mi vár rá a számonkérés során, így fel is tud készülni (tartalmi és formai szempontból egyaránt). A pontosított követelményekbıl egyértelmő szóbeli, írásbeli, gyakorlati jellegő feladatok készíthetık (azaz a követelmények lefedhetık feladatokkal lásd még kritériumorientált értékelés). Nézzük például az ismerje a leíró statisztikai eljárásokat eredeti követelményt. Milyen félreértéseket eredményezhet. Az ismerje fogalom jelenthet felidézési tevékenységet (fejbıl kell tudni), de jelenthet felismerési tevékenységet is (ki kell választani a megadottak közül a megfelelıt). Belátható, hogy a két tevékenység nehézségi foka erısen különbözı. Ha az elvárást hallgatói tevékenység formájában írjuk le, akkor az ilyen félreértések elkerülhetık. a. felidézés A hallgató legyen képes önállóan, segédeszköz felhasználása nélkül 5 leíró statisztikai eljárást felsorolni. b. felismerés 17

18 A hallgató legyen képes kiválasztani a felsorolt eljárások közül a leíró statisztikai eljárások nevét. Követelmény és az oktatói/hallgatói tevékenység kapcsolata Vajon az elsı követelmény milyen oktatói és hallgató tevékenységeket feltételez: a hallgató számára biztosítani kell az 5 leíró statisztikai eljárás megismerésének a lehetıségét: o az oktató elmond, felsorol, irodalmat javasol; o a tananyag tanulás-módszertani részében rögzíti a következı utasítást: győjtse ki a leíró statisztikai eljárások típusait (nevét); a hallgató részt vesz a foglalkozáson és/vagy tanulmányozza a tananyag megfelelı részét: o meghallgatja a tanárt; o elolvassa a tananyag meghatározott részét; o kigyőjti a keresett neveket, megtanulja a neveket. az oktató a követelményeknek megfelelı ellenırzési eljárást alkalmaz: o a követelményeknek megfelelı kérdést készít, megírat; o a hallgató a tanultak alapján (ha tanult) megoldja a feladatot; o az oktató javít, pontoz, minısít. Feladat: Saját tantárgyának egy részfejezete alapján tervezze meg: a képzési célt és a pontosított követelményeket; a tananyagot; a követelmények alapján a tartalom közvetítésének módszereit, taneszközeit; a tanulás-módszertani útmutatót; az ellenırzési eljárást. Önellenırzı kérdések I./ Egészítse ki a következı mondatot a három hiányzó szóval úgy, hogy a taxonómia definícióját kapja eredményül. A taxonómia olyan osztályozási rendszer, amely a hierarchia elve alapján kategorizálja az egyes pedagógiai fogalmakat. II./ Sorolja fel a Bloom-féle taxonómia három fı területét! a: kognitív b: affektív c: pszichomotoros III./ Párosítsa a pontosított követelmények elemeit a neki megfelelı példával. 18

19 Írja a pontosított követelményt felépítı elem neve elıtti kisbetőt a megfelelı példa elé! t: tananyag c: elvárt hallgatói tevékenység vagy cselekvés e: elvárt tudásszint s: alkalmazható segédeszközök köre Betőjel c e t s Példa leír, felsorol, kiválaszt, kiszámít, lerajzol hibátlanul, 6 db-ot, 1% pontossággal, az összes elemet tartalom mőszaki táblázat alapján, szabadkézzel, milliméterpapíron IV./ Párosítsa a pontosított követelmény megjelölt elemeit a megfelelı névvel. Írja a pontosított követelményt elemét jelölı számot a neki megfelelı név elé! Szám Név 3 elvárt tudásszint 4 elvárt hallgatói tevékenység vagy cselekvés 2 tartalom 1 alkalmazható segédeszközök köre 19

20 3. lecke: Az írásbeli ellenırzés és értékelési módszerei Tanulási cél: megismerni és alkalmazni a feladatszerkesztés eljárásait Követelmények: csoportosítani a feladatokat a megfelelı tipológiai halmazba (Báthory Z.); meghatározni a zárt- és nyílt végő feladatok jellemzıit; jellemezni az írásbeli ellenırzést; követelménybıl megfelelı zárt- vagy nyílt végő feladatot szerkeszteni; felsorolni a feladatok legfontosabb alkotóelemeit; követelménybıl feladatot, javítókulcsot és kódolási útmutatót készíteni. Idıszükséglet: 75 perc olvasás, feldolgozás, feladatmegoldás 3.1. Írásbeli módszerek jellemzıi, feladat-tipológia A feldolgozás javasolt módszere: olvassa el a fejezetet; győjtse ki a megjelölt (vastag, aláhúzott) fogalmakat; saját szavaival definiálja, jellemezze a megjelölt fogalmakat; határozza meg mit nevezünk írásbeli ellenırzésnek; győjtse ki Báthory Zoltán feladat-tipológiájának az elemeit Írásbeli módszerek Írásbeli ellenırzés-értékelés alatt olyan megoldásokat értünk, ahol a kérdés megfogalmazása (közlése) és a válaszadás (megoldás) egyaránt rögzített, írott formában, egyetlen (azonos) eszközön történik. Leggyakrabban nyomtatott eszközöket használunk, de a számítástechnika fejlıdése már lehetıséget biztosít az elektronikus értékelési rendszerek használatára is (lásd még e-learning megoldások Moodle, Coedu). A nyomtatott formában készülı eszközök: feladatlap, feladatgyőjtemény, teszt, programozott tananyag, munkafüzet és feladatbank formájában lelhetık fel. Írásos mérıeszközöket készíthet az oktató saját céljaira (belsı értékelés), de alkalmazhat mások által készített, közzétett, forgalmazott változatokat is (külsı értékelés). A pedagógiai értékelés rendszerében az írásbeli módszerek alkalmazása segíti leginkább a tárgyilagosság, az érvényesség és a megbízhatóság elvárásainak a megvalósulását. Ezt azzal érjük el, hogy az írásbeli módszerek során a tervezés, a megvalósítás és az elemzés rögzített és dokumentált formában zajlik. Késıbb minden lépés és elem valamint hatásaik összevethetık, minısíthetık. Az objektivitást segíti a javítókulcs és a kódolási útmutató összeállítása. A feladattípusokat a kezelhetıség, az átláthatóság, az elemezhetıség és az összehasonlítás érdekében célszerő rendszerezni. A különféle szerzık hasonló, de mégis eltérı csoportosításokat készítettek. A feladat-tipológiára két megoldást mutatunk be. 20

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával

Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Módszertan Az ellenırzés és értékelés tervezésének és megvalósításának módszertana I. tárgyból önálló tanulási módszer felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill.

7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban. - valamilyen jelenségről, ill. 7. 1. A formatív értékelés és lehetséges módjai (szóbeli, feladatlapos, számítógépes) az oktatásban Pedagógiai értékelés fogalma: Az értékelés során értéket állapítunk meg: közvetlenül: közvetve: - valamilyen

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata

2010.12.14. Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában. 1. A feladatok szerkesztése és használata Feladatok és kérdıívek jellemzıi Feladatok és kérdıívek szerkesztése, használata a könyvtári munkában Szakmai továbbképzés könyvtárosok részére 2010. december 9. Vígh Tibor SZTE BTK Neveléstudományi Intézet

Részletesebben

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL. Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TANANYAGFEJLESZTÉS TÁMOP TÁMOGATÁSSAL Dr. Simonics István Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek

Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Gyakorlatias tanácsok PLA fejlesztőknek Beszédes Nimród Attiláné Békéscsabai Regionális Képző Központ Képzési igazgatóhelyettes 2007. november 28-30. A jogszabályi háttérről 2001. évi CI. törvény 24/2004.

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. 1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek

Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek Beszámíthatósági szabályzat Beszámíthatósági óratervek 6-. sz. melléklet Bevezetve a 2008/2009-es tanévtıl szakiskolai évfolyamokon A szakképzésbıl lehozott elméleti és gyakorlati ismeretszerzés elfogadásának

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont. Írásbeli vizsga

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Középszint. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont. Írásbeli vizsga II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje.

2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. 2.1. Az oktatási folyamat tervezésének rendszerszemléletű modellje. Az oktatási folyamat tervezése a központi kerettanterv alapján a helyi tanterv elkészítésével kezdődik. A szakmai munkaközösség tagjai

Részletesebben

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet

Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet (TÁMOP 3.1.9/08/01) A sajátos nevelési igényő tanulóknak megfelelı diagnosztikus mérıeszközök és feladatbank kifejlesztése Molnár Éva SZTE Neveléstudományi Intézet SNI fogalom értelmezése Sajátos nevelési

Részletesebben

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai.

13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a

Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a Az értékelés során következtetést fogalmazhatunk meg a a tanuló teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre a szülők teljesítményére, a tanulási folyamatra, a célokra és követelményekre

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek.

2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek. 2.6. A fogaskerekek tőrésezése, illesztése. Fogaskerék szerkezetek. Hajtómővek. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 124-145 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 9.8. fejezetében lévı

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés

A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái. áttekintés A társadalomtudományi kutatás teljes íve és alapstratégiái áttekintés A folyamat alapvetı felépítését tekintve kétféle sémát írhatunk le: az egyik a kvantitatív kutatás sémája a másik a kvalitatív kutatás

Részletesebben

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és

A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és Tartalomelemzés A tartalomelemzés szőkebb értelemben olyan szisztematikus kvalitatív eljárás, amely segítségével bármely szöveget értelmezni tudunk, és végeredményben a szöveg írójáról vonhatunk le következtetéseket.

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez. ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz)

A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez. ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz) A 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet 8. sz. mellékletéhez ADATLAP a képzési program benyújtásához (program-akkreditációs eljáráshoz) I. A program általános tartalma 1. A program megnevezése A program megnevezése

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Munkaerıpiaci tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet

Portfólió a. TÁMOP /1/C Képzık képzése projekt keretében. Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet Portfólió a TÁMOP 4.1.2-08/1/C-2009-0009 Képzık képzése projekt keretében Selmeczi Éva Faipari Mérnöki Kar Fa- és Papírtechnológiák Intézet 2011 A tantárgy elnevezése: F1FLUPAP Papír- és csomagolástechnológia

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március

Vállalatgazdaságtan Intézet. Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március Logisztika és ellátási lánc szakirány Komplex vizsga szóbeli tételei 2009. március A tételek: 1) Hogyan lehet a biztonsági készletet meghatározni adott kiszolgálási szint mellett? Hogyan határozható meg

Részletesebben

A kvantitatív kutatás folyamata

A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív kutatás folyamata A kvantitatív stratégia keretében zajló kutatómunka teljes ívét a következı szakaszokra lehet osztani: 1. Tájékozódás 2. Tervezés 3. Elıvizsgálat (Pilot vizsgálat) 4. Adatgyőjtés

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 120 perc 15 perc 240 perc 30 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot működtető

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

ELEMZŐ SZOFTVEREK. A tanárok elemző munkáját támogatja három, egyszerűen használható, minimális alkalmazói ismereteket igénylő Excel állomány.

ELEMZŐ SZOFTVEREK. A tanárok elemző munkáját támogatja három, egyszerűen használható, minimális alkalmazói ismereteket igénylő Excel állomány. ELEMZŐ SZOFTVEREK A tanárok elemző munkáját támogatja három, egyszerűen használható, minimális alkalmazói ismereteket igénylő Excel állomány. FELADAT-ITEMELEMZÉS munkalap A munkalapon a feladatok, feladatelemek

Részletesebben

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA FÖLDRAJZ A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga szerkezete A középszintű tantárgyi érettségi írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli vizsga során a vizsgázónak egy központilag összeállított

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGHEZ. Gyógymasszır, Sportmasszır szakképesítés. 2392-06 Masszır szakmai szolgáltatás modul Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Földrajz kar 1.3 Intézet Magyar Földrajzi Intézet 1.4 Szakterület Földrajz 1.5 Képzési

Részletesebben

3.3. Dörzshajtások, fokozat nélkül állítható hajtások

3.3. Dörzshajtások, fokozat nélkül állítható hajtások 3.3. Dörzshajtások, fokozat nélkül állítható hajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 174-181 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 12. fejezetében lévı kidolgozott feladatait, valamint

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Szakképzés és tanárképzés

Szakképzés és tanárképzés Szakképzés és tanárképzés Módszertani kérdések Gyakorlati tapasztalatok 2006. Széchenyi István Egyetem Győr dr. Nagy Tamás dr. Földes Zoltán A szakképzés problémái, helyzetfeltárás Gyors szakmai változások

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Kérdıívek, tesztek I. Kérdıívek

Kérdıívek, tesztek I. Kérdıívek Kérdıívek, tesztek I. Kérdıívek Kérdıíves vizsgálat céljára alkalmas témák A kérdıíves vizsgálatok alkalmasak leíró, magyarázó és felderítı célokra. Leginkább olyan kutatásban használják, amelyekben az

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc Definíció, illetve tétel kimondása I. II. Egy téma összefüggő kifejtése Definíció közvetlen alkalmazása I. II. 45 perc 135 perc megadott

Részletesebben

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai)

II. Idegen nyelvek m veltségi terület. 1. Angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai) MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 1005 II.Idegennyelvekmveltségiterület 1. Angolnyelvéskultúratanára(általánosiskolai) 1. Az 1. melléklet 2. pontjában foglaltakra tekintettel a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI TÉMÁK ALAPFOGALMAI. A pedagógiai értékelés fogalma, funkciói, típusai

PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI TÉMÁK ALAPFOGALMAI. A pedagógiai értékelés fogalma, funkciói, típusai PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI TÉMÁK ALAPFOGALMAI A pedagógiai értékelés fogalma, funkciói, típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint (elméleti gazdaságtan) Emelt szint (elméleti gazdaságtan) 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek. Készítette: Mohácsy Barnáné Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Jogi ismeretek Készítette: Mohácsy Barnáné Szakmai

Részletesebben

BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA

INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA Innovatív ötletek megvalósítása INNOVATÍV ÖTLETEK MEGVALÓSÍTÁSA tanácsadó füzet Megvalósíthatósági tanulmány, üzleti terv, különös tekintettel a pénzügyi tervezésre A kiadvány a Kutatás-fejlesztési Pályázati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Valamennyi Ajánlattevı részére! Székhelyén KIEGÉSZÍTİ TÁJÉKOZTATÁS Tárgy: Külterületi autóbuszmegállók gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele az országos közúthálózaton (Kódszám: KÖZOP-3.5.0-09-11-2011-0016)

Részletesebben

Értékelés az andragógiában

Értékelés az andragógiában A FELNőTTKÉPZÉS MÓDSZERTANA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 1. Előadás 08. téma. 2014. Benkei Kovács Balázs egyetemi adjunktus ELTE PPK Andragógia Tanszék Értékelés az andragógiában 1 Az értékelés a teljes oktatásszervezési

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÉMIA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai.

2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai. 2.1. A fogaskerekek csoportosítása, a fogaskerékhajtások alapfogalmai, az evolvens foggörbe tulajdonságai. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 45-60 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület)

Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) Szabó Júlia-Vízy Zsolt: A szaktanácsadói munka tapasztalatai a képesség- készségfejlesztés területén (Földünk és környezetünk mőveltségterület) 1. Bevezetés (2. rész) A Budapesti Nevelı c. folyóirat 2007.

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

Pénzügyi számvitel 1.

Pénzügyi számvitel 1. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi számvitel 1. Pénzügyi és számviteli felsőoktatási szakképzés Államháztartási szakirány Nonprofit szakirány Pénzintézeti szakirány Vállalkozási szakirány Nappali tagozat 2015/2016.

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

az értékelemzés alapjai

az értékelemzés alapjai MODUL I. Mőhelyszeminárium az értékelemzés alapjai Tanterv és tematika Összeállította: prof. Dr. habil. Nádasdi Ferenc, Ph.D., CVS 1 Budapest, 2010. január 1 CVS: Certified Value Specialist = Minısített

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont EGÉSZSÉGÜGY ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök: A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre! Eötvös Loránd Fizikai Társulat Középiskolai Oktatási Szakcsoportjának véleménye Elküldve: 214. 3.2. Központi mérésekés a vizsgarendszer fejlesztése Fizika Kérjük, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Részletesebben

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával

Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Módszertan Pedagógiai kutatásmódszertan tárgyból a kooperatív tanulással kapcsolatos kompetencia alapú módszer(ek) felhasználásával Készült: A Gyır-Sopron-Moson megyei Pedagógiai Intézettel együttmőködve

Részletesebben

MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MATEMATIKA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc Egy téma összefüggő II. I. II. kifejtése megadott 135 perc szempontok szerint I. 45 perc Definíció, ill. tétel kimondása

Részletesebben

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév

Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2010/2011. II. félév Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról

A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról 2.számú melléklet SZAKMAI ZSŐRI ÉRTÉKELÉSE A TÁMOP 3. 3. 2.- 08/2 pályázat keretében képzési és mentori szolgáltatás ellátására benyújtott ajánlati dokumentációról Ajánlattevı: Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok

Részletesebben

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 180 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint A vizsgázó

Részletesebben

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani?

Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Hogyan lehet a nappali tagozatos hallgatókat éjjel is tanítani? Dr. Létray Zoltán Egyetemi docens EIK igazgató Széchenyi István Egyetem Az előadás tartalma: E-learning rendszer bevezetése a Széchenyi István

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata

A tanulmányok alatti vizsga szabályzata A tanulmányok alatti vizsga szabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga. 2. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi

Részletesebben

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle)

E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) E-tananyagfejlesztés az Egyetemi Könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz (Tananyagfejlesztés, könyvtár, blended learning, Moodle) Győr, 2012. 07.13. dr. Nagy Tamás, Nyitrai Erzsébet Tanórák az

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában

A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában Készítette: Dátum: 2008. 06. 06. A kommunikáció szerepe a sportpedagógiában A kommunikáció fogalma: A szó eredete szerint: communis (mn.) közös, általános communitas (fn.) közösség; communico (ige) közöl,

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben