TÁMOP A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP 5.6.1.A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül"

Átírás

1 1 Projekt összefoglaló a megvalósítás tapasztalatai TÁMOP A-11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára

2 Tartalomjegyzék 2 Módszertani bevezető Fiatalkorú bűnelkövetők társadalmi, szociális helyzete Képzési célok Résztvevők kiválasztása Személyiség jellemzők A kiválasztás metodikája, vizsgálati módszerek, mérési eszközök A képzés módszertani megvalósítása Egyéni fejlesztési terv felépítése A foglalkozások, tréningek menete, tematikája A program hosszú távú alkalmazásának lehetősége Az együttműködés tapasztalatai 3. oldal 6. oldal 8. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal 12. oldal 14. oldal 18. oldal 25. oldal 26. oldal

3 Módszertani bevezető 3 Magyarországon az elmúlt tíz évben folyamatosan növekedett a szabadságvesztéssel járó büntetésüket töltők száma. Emellett az átlagos fogva tartási időtartam is emelkedett, a bűnelkövetők 24 százaléka visszaeső, 33 százalékuk pedig többszörös visszaeső. A fogvatartottak 40 százaléka Magyarország észak-keleti régiójából származott. A 8 osztályos végzettséggel nem rendelkezők aránya a jogerősen elítélt felnőttek körében 13,8 százalék, a jogerősen elítélt fiatalkorúak körében pedig 50,6 százalék. A jelen kiadvány keretében összefoglalt projekt az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és az által 2012-ben a TAMOP A- 11/4. Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára programon belül, Vissza a jövőbe címmel került megvalósításra. Az itt összefoglalt tapasztalatok ezen a projekten alapulnak, de igyekeztünk mások számára is hasznos, más projektek keretében is megvalósítható módszereket, felhasználható gyakorlati tapasztalatokat megosztani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézet felmérése alapján az intézetben előzetes letartóztatásban lévő illetve javítóintézeti nevelt fiatalokra az alábbiak jellemzők: A tanulók tényleges tudása messze elmarad a dokumentált iskolai végzettségüktől, nem rendelkeznek a tanuláshoz szükséges készségekkel, negatív véleményük van az iskoláról. Jellemző az érdeklődési kör beszűkülése, a kreativitás hiánya. A tanulás értékét és az értelmét nem ismerik, ezért nem jártak rendszeresen iskolába, óriási a lemaradásuk az alapkészségek területén. A projekt keretében kidolgozott képzési anyag ezekre a problémákra kívánt reagálni, olyan komplex szemlélettel és anyagfeldolgozással, mely elősegíti a résztvevő fiatalok tárgyi tudásának

4 gyarapodását, készségeik, a tanuláshoz és a munkavállaláshoz elengedhetetlen kulcskompetenciáinak fejlődését, valamint a tanuláshoz és munkához való negatív viszonyuk megváltozását. 4 A javítóintézet a gyermekvédelmi intézményrendszer része, annak határterületén helyezkedik el. Működését, összetett feladatrendszerét meghatározza, hogy feladatellátása során a büntetőeljárás és büntető intézkedések szabályainak betartatása mellett cél a reszocializációs nevelés, s ezt a célt szolgálják a nevelésben alkalmazott pedagógiai és pszichológiai eszközök és módszerek. A javítóintézetben nevelkedő fiatalkorúak társadalmi beilleszkedésének, visszailleszkedésének elősegítésében alapvető kérdés, hogy milyen feladatokat képes vállalni, illetve kell vállalnia az intézménynek, és mi az, amit a folytonosság alapelve szerint másnak kell, vagy kellene elvégeznie. A fiatalkorúak sikeres beilleszkedése csak akkor tűnik reálisnak, ha kezelik, enyhítik, kompenzálják azokat a diszfunkciókat, amelyek a bűnelkövetéshez vezettek, azaz legalább minimális esélyt teremtünk a társadalmi beilleszkedéshez. Az intézetben folyó nevelés célja a fiatalkorú társadalmi beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében beilleszkedési zavarainak enyhítése, pszichés állapotának rendezése, iskolázottságának, szakmai képzettségének fejlesztése, az alapvető erkölcsi normák elfogadtatása, az egészséges életmódra való felkészítése. Célunk továbbá, hogy a fiatalkorúak reszocializációs esélyeit növeljük azzal, hogy járuljunk hozzá a fiatalkorú személyiségének korrekciójához, pszichés állapotának javításához, alkalmazkodási zavarainak enyhítéséhez: - sokirányú célorientált programokkal, pozitív minták és tapasztalatok nyújtásával segítsük az alapvető erkölcsi normák elfogadását, - az életvezetéshez, az egészséges életmódhoz kapcsolódó ismeretekkel, a kívánatos szokások kialakításával segítsük elő egy pozitív irányú életvezetés iránti igény kialakulását, - a személyiségfejlődés elakadásainak, zavarainak kezelésével segítsük elő a nevelés ideje alatt a közösségbe való beilleszkedést, a társadalmi beilleszkedéshez szükséges alapvető készségek kialakítását, fejlesztését,

5 - az oktatás-, képzés-, foglalkoztatás területén törekedni kell a fiatalkorú megelőző életútja során bekövetkezett hiányok és lemaradások pótlására, s olyan új ismeretek, képességek, készségek, szokások kialakítására, amely növelheti esélyeit a társadalmi beilleszkedésre. 5 A javítóintézeti nevelés feladata a 30/1997 (X.11.) NM rendelet alapján: Teljes ellátást biztosít a fiatalkorú számára, ellátja gondozását, nevelését, felügyeletét továbbá oktatását, képzését, munkafoglalkoztatását, valamint az ügyeivel kapcsolatos adminisztratív feladatokat. A fiatalkorúak társadalomba való sikeres beilleszkedése érdekében az intézet előkészíti az elbocsátását és figyelemmel kíséri további életútját. Az intézetben olyan kompenzáló és korrigáló nevelést kell a fiatalkorúak számára biztosítani, amely egyidejűleg törekszik a fiatalkorú megelőző életútja szociokulturális hiányainak pótlására és a bűnelkövetésének hátterében rejlő hibás viszonyulási rendszer kijavítására. A 30/1997 (X.11.) NM rendeletben megfogalmazott feladatok jelentős részben azonosak, kisebb részben eltérnek az előzetes letartóztatás, illetve a javítóintézeti nevelés esetében. A nevelés célját, módszereit tekintve ugyanakkor ez az eltérés alapvetően csak a nevelés fejlesztés tervezhetősége, tervezése, időtartama és a folyamatszervezés tekintetében mutatkozik meg. A javítóintézeti nevelés módszerei: a./ Cél adekvát, speciális módszerek valamennyi területen, a nevelés, oktatás, képzés, foglalkoztatás területén egyaránt. b./ Korrigáló, pótló, fejlesztő célzatúak. c./ Egyéni szükségletekhez igazodók. d./ Sokirányúak, amelyen belül különös hangsúlyt kapnak a szocioterápiás, pszichoterápiás programok és módszerek; a pedagógiai és nevelési célú programok és módszerek; a csoportok és az egyén pozitív befolyásolásának módszerei; a fejlesztés-értékelés speciális módszerei.

6 Fiatalkorú bűnelkövetők társadalmi, szociális helyzete 6 Az ismertté vált fiatalkorú bűnelkövetők döntő többsége olyan hátrányos helyzetű, marginális családi környezetből származik, ahol a szegénység, a munkanélküliség és a napi szociális problémák meghatározó élményt jelentenek. Szüleik többsége segéd-, kisegítő vagy betanított munkás, foglalkozás-, vagy munkanélküli. A fiatalok a bűncselekmények közelébe kerülést megelőzően már kora gyermekkorukban is szegregált lakókörnyezetben élnek. Az Európai Tanács felmérése szerint a gyermek- és fiatalkorúak bűnözése az alábbi gazdasági társadalmi folyamatokkal áll összefüggésben: 1 A gyermekszegénység és a jövedelemkülönbségek növekedése, A válások számának emelkedése, A különböző pszichoaktív anyagok (alkohol, kábítószer) egyre fiatalabb korban, és egyre többek általi kipróbálása, A fiatalok elhelyezkedési lehetőségeinek szűkülése, emelkedő munkanélküliség a fiatal felnőttek körében, különösen a szakképzetlen, illetve alacsony szakképzettségű fiatal férfiak között, A társadalom-gazdasági problémák, az ezekkel összefüggő bűnözés és erőszak koncentrálódása bizonyos területeken, gyakran a szegények lakta belső városnegyedekben vagy a városszéli lakótelepeken, A pszicho-szociális zavarok növekvő kockázata a fiatalok, különösen a fiatal férfiak körében. A szegénységben élő gyerekek százalékának nincs esélye olyan képzésre, amely felnőttkorára egyenlő esélyeket adhatna számukra. A szegény gyerekkor tehát nemcsak az anyagi javak hiányát jelenti, hanem azt is, hogy a szegény gyermek előtt lezáródnak azok a lehetőségek, amelyek felnőttként alkalmassá teszik a társadalomba történő sikeres bekapcsolódásukat. A fiatalkorú bűnelkövetők jelentős rétege nem dolgozik, nem is tanul, és ez a helyzet nem javul ben még csak 11,7 százalékuk volt foglalkozás nélküli, 1997-ben már 45 százalékuk, 2001-ben 1 Milovszky Tamásné: A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése a statisztikai adatok tükrében; 2010.

7 némi javulás volt tapasztalható, de még ekkor is 34,7 százalékuk a bűncselekmény elkövetésekor nem tanult vagy nem dolgozott. A (korábbi nevén) NEFMI Debreceni Javítóintézet néhány évvel ezelőtti felmérése alapján az intézetben előzetes letartóztatásban lévő illetve javítóintézeti nevelt fiatalokra az alábbiak jellemzők: 7 Az intézetbe érkező fiatalok 60%-a nem rendelkezik 8. osztályos végzettséggel. Az oktatásba bekapcsolódó tanulók átlagéletkora 16 év, átlagvégzettsége 5-6. osztály. A tanulók kb. 60%-a eltérő tantervű iskolába járt, vagy magántanuló volt, az oktatás perifériáján sodródtak. A tanulóknál a tanuláshoz, munkához való viszony beérkezéskor: pozitív 11%, semleges (közömbös) 14%, negatív 75% Rendkívül fontos tehát az, hogy a fiatalok az itt töltött idő alatt olyan programokban vegyenek részt, ahol tárgyi tudásukat, ismereteiket bővíthetik, fejlődnek készségeik, a tanuláshoz és a munkavállaláshoz elengedhetetlen kulcskompetenciáik, valamint megváltozik az a negatív attitűd, ami a tanuláshoz és munkához való viszonyukat jellemzi. 2 A 2008-ban megfogalmazott Társadalmi Bűnmegelőzési Akciótervben is kiemelésre került, hogy az oktatásnak, illetve a különböző képzési programoknak rendkívül fontos szerepe van a bűnismétlés megelőzésében, azzal, hogy esélyt teremtenek a büntetés-végrehajtási intézetekben lévők számára a kikerülésüket követő nagyobb elhelyezkedési eséllyel a sikeres társadalmi integrációra A büntetés-végrehajtási intézetekben lévők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében a szabadságvesztés tartama alatt meg kell szervezni az oktatás, a szakképző, az OKJ-s képesítést adó, köztük informatikai szakirányú képzési programokat és a kapcsolódó felnőttképzési szolgáltatásokat. A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott, továbbá a pártfogó felügyelet alatt álló rászoruló elítéltek és vádemelés elhalasztása hatálya alatt állók számára szolgáltatásként meg kell szervezni az 2 Szakmai koncepció. Készítette Tóth Ibolya. Kézirat.

8 8 álláskereső tréninget, az önismereti csoportot, a konfliktus-kezelő tréninget. A célok elérését pályázati forrásokkal is támogatni kell. 3 A módszertani kézikönyv azoknak a szakembereknek nyújt segítséget, akik javítóintézeti neveltek képzésével, oktatásával foglalkoznak. A tanórai, és a tanórán kívüli tapasztalatok bemutatása mellett kitérünk azokra a körülményekre, szempontokra, melyeket a képzés kapcsán érdemes figyelembe venni. Képzési célok A képzés-oktatás, megkezdése előtt mindenféleképpen fontos a képzési célok pontos meghatározása. A képzési célok sokfélék és szerteágazóak lehetnek, és természetesen a külső tényezők is szerepet játszhatnak benne. Külső tényezőként jelentkezhetnek a képzést finanszírozó szervezet (ESZA, önkormányzat, munkaügyi hivatal, stb.) által meghatározott indikátorok, melyek nemegyszer kényszerítő erővel is bírhatnak a projekt megvalósítása, és az oktatás eredményessége szempontjából. Ilyen lehet például a képzést záró vizsgákon elérendő teljesítmény, vagy az egyes modulokat lezáró részvizsgák százalékos eredménye, esetleg a képzést sikeresen befejezők száma. Amennyiben ilyen típusú indikátorokat kell teljesíteni, a résztvevők és tanáraik egyaránt- rákényszerülnek a mérhető eredmények szerinti tanulási folyamat kialakítására. Ugyanakkor a reintegrációra irányuló képzések legfontosabb célja az egyéni motiváció fejlesztése, mely egyénenként különböző, más-más célok elérésére irányul, és többek közt ezért is nehezen mérhető átfogó és számszerű eszközökkel. A képzési célok meghatározása azért is fontos, mert a képzés ideje alatt mindvégig ezek a célok fogják meghatározni a képzés menetét. Ez egyben felveti azt a kérdést, hogy a képzés ideje alatt mennyiben módosíthatóak ezek a célok, a csoport összetételétől, vagy egyéb körülményektől függően. Előfordulhat az is, hogy valaki a vizsgáktól való félelmében, illetve a megfelelés kényszere miatt nem képes megfelelően koncentrálni, illetve a képzés feladását választja. 3 Akcióterv; In: A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése, megelőzése; Társadalmi bűnmegelőzés Magyarországon

9 9 Lehetőség szerint törekedjünk a képzési célok egyszerű, és tömör összefoglalására, és ezeknek alárendelve határozzunk meg egyéb részcélokat. A képzési céloktól ezután ne térjünk el, hanem a részcélok módosításával, újragondolásával kezdjük a problémák megoldását. Részcélok lehetnek az egyes órákon elérendő eredmények például, esetleg eszközként felmerülhet a vizsgákra való külön felkészítés, vagy azok megismétlése. Az OTE által megvalósított képzés általános célja a kulcskompetenciák fejlesztése volt, valamint az, hogy a résztvevők minél motiváltabbak legyenek változtatni életükön, képessé váljanak az önálló továbbtanulásra. A kulcskompetenciák meghatározásánál az Európai Unió irányelveit vettük alapul, eszerint az anyanyelvi kommunikáció, a matematikai kompetencia, a digitális kompetencia, a tanulás tanulása, a személyközi és állampolgári kompetenciák, valamint a kulturális kompetencia fejlesztését tűztük ki célul. Részcéljaink voltak: szociális készségek erősítése; állampolgári készségek erősítése; önálló életvezetési készségek erősítése; írás, olvasás, számtani műveletek végzése; megértés, beszéd, az információk kezelésének képessége; együttműködés, kommunikáció; kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, előrelátás, hatékony tanulás, érvelés, felelősség, önértékelés, együttműködés, az információk kezelésének képessége; felzárkóztatás (szakképzésbe való bekapcsolódás segítése). Mint látható, ezek a kitűzött célok mérése nehezen valósítható meg objektív mérési eszközökkel. Ezt a célt szintfelmérő feladatlap megíratásával, illetve záróvizsgával érhetjük el, s juthatunk mérhető eredményhez.

10 A kompetenciákban bekövetkezett változás vizsgálatához viszont az egyéni fejlesztési tervhez kapcsolódó, személyes viszonyon alapuló, szöveges értékelés a megfelelő, melyet a résztvevő fiatalt oktató többi tanárral közösen érdemes összeállítani. Résztvevők kiválasztása 10 A képzési célok kiválasztása és sikeres megvalósítása is függhet attól, hogy milyen összetételű a csoport, akiket képezni szeretnénk. A kiválasztásnál segítségünkre voltak a javítóintézet nevelői, oktatási vezetői. A javítóintézeti neveltek kiválasztását az intézet munkatársai végezték. Itt olyan szempontokat is figyelembe kellett venniük, melyek korlátozták, hogy a tudásszintjük alapján leginkább összetartozó fiatalok kerüljenek egy csoportba. Nem kerülhetnek egy csoportba például bűntársak. Ez tehát nem teszi lehetővé, hogy tudásszintjüket tekintve homogén csoport jöjjön létre. Más szempontok figyelembe vételével viszont beszélhetünk homogenitásról Azonos korcsoportba tartoztak a fiatalok, valamennyien fiatalkorúak, zömében még nem töltötték be a 18. életévüket. Ebből fakadóan azonos életkori sajátságokkal rendelkeztek, bár kiforratlan még a személyiségük, többé-kevésbé azonosak a vágyaik, mindig lehet velük például autókról vagy éppen lányokról beszélgetni. Az intézet sajátos belső rendje is szerepet játszik az értékek kialakításában. Fontossá válik itt a például testi erő, az izmos test, sokkal inkább, mint az iskolában elérhető tudás. A javítóintézeti neveltek közt ezen értékek által meghatározott rangsor illetve kapcsolatrendszer alakult ki. Bekerüléskor a fiatal integrálódik a rendszerbe, csoportjába és intézmény írott valamint a csoporton belüli íratlan szabályok egyaránt meghatározzák hierarchiában elfoglalt helyét. Ez azonban nem stabil, mindig figyelniük kell arra, hogy társaikkal hogyan kommunikálnak, mennyire érzik magukat fenyegetve. Amikor az intézeten belül másik csoportba kerülnek, újra küzdelem indul, hogy a fiatal elfogadtassa magát társaival.

11 Személyiség jellemzők A javítóintézeti neveltek képzésekor rendkívül fontos, hogy megismerjük személyiségük mozgatórugóit, mert enélkül a velük folytatott kommunikáció nem, illetve nehezen lesz megvalósítható. 11 Többségükben szociálisan hátrányos helyzetű családokból származnak, ugyanakkor nagyon fontosak számukra a családi kapcsolatok. Ez nem minden esetben jelenti a szülőkhöz való ragaszkodást, van, aki nem is tartja a kapcsolatot a szüleivel, testvéreikhez viszont kivétel nélkül nagyon kötődnek. Sok köztük a roma származású fiatal. Általában jellemző rájuk a normakövetés teljes hiánya. Ez nem csak az óravezetés miatt fontos, hanem azért is mert a felnőttekkel szemben nem elfogadóak, nem tisztelik a tekintélyt, mely szerephez, akár a tanárszerephez kötődik. Emiatt is sokan közülük nehezen szokják meg az intézeti életet, a szabályokat és kötelezettségeket. Négyszemközti helyzetben, kezdetben visszafogott magatartás jellemzi, őket, mely fokozatosan feloldódik. Jellemző rájuk a pillanatnyi, valódi érzelmeik megjelentetésének, illetve elrejtésének dilemmája. Mivel nagyon igyekeznek megfelelni az intézményi elvárásoknak (ez a fiatalok számára előnyt jelenthet, mely kedvezmények formájában jelentkezik számukra) együttműködést mutatnak, még akkor is, ha a kérdés egyáltalán nem érdekli őket. Érzelem és indulat-szabályozási nehézségek jellemezhetik őket. A feldolgozatlan feszültségek megjelenhetnek hirtelen irracionális, illetve agresszív helyzetmegoldásokban, valamint pszichoszomatikus tünetekben egyaránt. Önismeretük sok szempontból kíván fejlesztést. Általában hajlamosak önmaguk alulértékelésére, nagyon ritkán kaptak, kapnak pozitív visszajelzést teljesítményüket illetően, de dicsérésük mindig jelentős motivációs tényező.

12 Viselkedésüket meghatározza a csoportban elfoglalt helyzetük, erősebb egyéniségű, dominánsabb társaik által könnyen befolyásolhatóak, a náluk gyengébbekkel szemben viszont autoriter magatartást tanúsítanak. 12 Iskolai tudásszintjük gyenge, nem mindenki fejezte be az általános iskolát. Szókincsük szegényes, általában tőmondatokban fejezik ki magukat. Nem mindig értik meg a kérdéseket. Szóképekben, rosszabb esetben szótagolva olvasnak, nem mindig folyamatosan, gyakran tévesztenek, az olvasott szöveget szóban csak nagy vonalakban tudják visszaadni. A kiválasztás metodikája, vizsgálati módszerek, mérési eszközök Projektünk célja volt egy olyan komplex pedagógiai program kipróbálása, amellyel igazoljuk, hogy speciális tartalommal, módszerekkel és eszközökkel lehetőség van a hátrányok jelentős csökkentésére, a hiányok pótlására, a felzárkóztatásra. Emellett kiemelten arra is lehetőség nyílt, hogy a projektünkben tervezett komplex tevékenységek során olyan belső, motivációs rendszer épüljön be személyiségükbe, amely távozásuk után, akár később felnőttkorban is, oktatásban, képzésben való további részvételre, s legalább az önellátáshoz szükséges alap- és szakmaismeretek megszerzésére inspirálja őket. A képzés módszertani megvalósítása A képzési program 3 elemet ötvöz, a tantárgyi órák mellett szakköri foglalkozásokat és tréningeket is tartalmaz. A csoporthoz alkalmazkodó alternatív pedagógiai módszerek kerültek felhasználásra, valamint minden résztvevő előzetes tudás- és állapotfelmérése eredményének figyelembevételével személyre szabott feladatokból állt össze a képzési anyag. A képzés 4 órás vizsgával zárult, a képzés sikeres elvégzéséről igazolást kaptak a résztvevők. A projektben olyan tevékenységi formák kerültek bevezetésre, kipróbálásra, amelyeket a csoportok szervesen beépíthetnek a napi gyakorlatba. Célcsoportunk átlagéletkora év volt, 20%-ban értelmi fogyatékos, 90 %-ban roma származású fiatalkorúak, akik az általános iskolát nem végezték el, 3-4 évvel túlkorosak. Jelentős számban több

13 13 éve nem jártak iskolába vagy elkezdték középfokú tanulmányaikat, de képzésüket nehezítette a tantárgyi ismereteikben jelentkező nagyfokú lemaradás. Projektünk tartalmában, módszereit, eszközeit tekintve e célcsoport szükségleteihez igazodott, új eljárást dolgoztunk ki a felmérésre, egyéni tervezésre, az ismeretközvetítésre, ezek elsajátíttatására, az értékelésre, s mindezt átszövik az újszerű terápiás és fejlesztő eszközök és módszerek. Nagyszámú és sokszínű választható, kiegészítő tevékenységeket szerveztünk, amelyek szervesen illeszkednek az oktatási célhoz, s amelyek alkalmasak arra is, hogy az eddig kudarcélmények sorozatát átélt fiatalkorúak felfedezhessék mi mindenre képesek, s különböző alkotó tevékenységekben fejleszthessék és megmutathassák képességeiket. A képzésbe válogatás szempontjai, folyamata: 1. nyitottság új ismeretek megszerzésére, tanulásra 2. motiváltság: a tanulmányait folytatni akarja, szabadulása után dolgozni akar 3. a modul időtartalma alatt feltehetőleg az intézetben lesz (1 modul, 5 hónap) 4. csoportba könnyen illeszthető, csoportban tud dolgozni 5. sajátos élethelyzete miatt kompetenciái fejlesztése szükséges 6. önkéntes részvétel, de a projektszerződés aláírása után kötelező A kiválasztás folyamatának első lépéseként a növendékügyi iroda által szolgáltatott adatok alapján feltételezhetően a modul időtartama alatt előzetes fogvatartottként, vagy/és javítóintézeti neveltként, a javítóintézetben tartózkodó fiatalok kerültek bevonásra. A pszichológusokat, csoportnevelőket, tanárokat, szakoktatókat bevonva az Intézeti Tanács tett javaslatot a bevonható fiatalok körére. A kiválasztásnál figyelembe vettük a fiatalok tanulási képességét, szocializációs szintjét, önismeretük mértékét, felelősségtudatukat, motiváltságukat, megbízhatóságukat. A jelöltekkel egyéni beszélgetést folytatott a pszichológus, valamint a mentorok a programról. Előzetes tájékoztatatást kaptak a programról, annak rövid és hosszú távú céljairól. Az előzetes fogvatartottak esetén figyelembe kellett venni a bűntársi elkülönítésre vonatkozó szabályokat is. A 18 év alatti fiatalok esetén a szülő vagy törvényes képviselő írásos hozzájáruló nyilatkozata volt szükséges a programban való részvételhez. A fiatalok minden esetben érdeklődéssel várták a programot. Már a beválogatást is lehetőségként élték meg. Minden modul indulása előtt részletes tájékoztatást kaptak a programról, a további

14 14 modulok indulásakor már volt információjuk a társaktól is. A második modul kezdetétől a fiatalok már előre jelezték, hogy szeretnének részt venni a programban. A motiváltság megvolt a projektbe beválogatott fiataloknál, annak fenntartása volt a nehezebb feladat, például javítóintézeti nevelt fiatalok esetében a szabadságok előtt napi szinten az jelentett nehézséget, ha a foglalkozás egybe esett az udvari vagy tornatermi sportfoglalkozásokkal. Mivel az előzetes fogvatartás időtartama nehezen prognosztizálható, rizikófaktorként kellett számítani arra, hogy emiatt többen is kieshetnek a programból. Az első modulból két főt is szabadlábra helyeztek azon idő alatt, míg a képzés zajlott, ami óvatosságra intett bennünket, ezért a következő két modult az előzetesen tervezettnél nagyobb létszámmal kezdtük, bár utólag kiderült, felesleges volt az aggodalmunk, a projekt által elvárt indikátorokat 100%-ban teljesítettük, a tervezett 64 fő elvégezte a képzést. Nem volt olyan jellegű konfliktus a program során, amely nehezítette volna az órák menetét. Viszont a fiatalok képességei, ismeretei különösen a második és harmadik modulban annyira eltérőek voltak, hogy differenciáltan, kis csoportokban sokkal hatékonyabban lehetett velük foglalkozni. Ezzel a lehetőséggel, több alkalommal is éltek az oktatók és trénerek, elsősorban a kommunikációs tréningeken, állampolgári ismeretek foglalkozásokon. Egyéni fejlesztési terv felépítése 1. Helyzetfeltárás a) Élettörténet és családi háttér b) Személyiségjellemzők c) Iskolai tudásszint, ismeretek, készségek, képességek 2. Hosszú távú cél 3. Rövid távú cél 4. Kockázatok 5. Erőforrások számbavétele 6. Fejlesztendő területek 7. Szolgáltatások 8. Kockázatok

15 9. Várható eredmények 10. Értékelés a képzés felénél 11. Értékelés a képzés végén 12. Utánkövetés 15 Helyzetfeltárás: a pszichológus explorációs beszélgetést folytatott az érintett fiatalokkal, a személyiség vizsgálathoz Szondi-tesztet alkalmazott, szükség esetén tünetbecslő skálát (pl. depresszió-kérdőív) használt. A résztvevők iskolai tudásszintjét a javítóintézetbe való bekerüléskor a szakértői csoport gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus tagja felmérte. Hosszú távú célként jellemzően a személyiségállapot harmonizációját érzelmi stabilitás felé való elmozdítás, a kábítószer fogyasztás elhagyásának segítését, magasabb iskolai végzettség megszerzését, önismeret fejlesztését, önbizalom erősítését, elszigeteltség oldását tűzték ki célul közösen a pszichológus szakemberrel az érintett fiatalok. Rövid távú célként reális énkép kialakítása, önismeret fejlesztése, konfliktuskezelési technikák elsajátítása, társkapcsolatok harmonizálása, érzelemszabályozás erősítése, iskolai hiányosságok pótlása, a megszerzett ismeretek szinten tartása, megszilárdítása, hiányzó szófaji ismeretek pótlása, irodalmi ismeretek pótlása, szóbeli és írásbeli kifejező készség, helyesírási készség fejlesztése, norma- és szabálykövető magatartás elsajátíttatása szerepelt a tervekben. Ehhez több fiatal esetében társult csoportba és az intézet tágabb közösségébe (iskola, tanműhely) történő visszailleszkedésének segítése, szabályismeretének bővítése, megszilárdítása, érték- és normarendszerének formálása, valamint a drog prevenció. Kockázatok prognosztizálásánál a következőket vettük számításba: - bizonytalan, gyakran túlzó önértékelés - társkapcsolati nehézségek, konfliktusok - inadekvát érzelmi megnyilvánulások frusztráló helyzetekben - magas ingerlékenységi szint - alacsony frusztráció tolerancia - tárgyalás okozta feszültségnövekedés

16 16 Erőforrások számbavételekor figyelembe vettük, hogy a fiatal korábbi iskolája megtartotta-e a tanulói jogviszonyát, vagy új képző iskolát kellett keresni számára. Mennyire stabil a családi háttér, milyen a kapcsolata a családdal, gyámmal, gyermekotthonnal. Számíthat-e javítóintézeti nevelésre ítélethozatal esetén, esetleg valószínűsíthető, hogy büntetésvégrehajtási bírói kedvezménnyel szabadul. Tart-e kapcsolatot pártfogóval, milyen a tanárokhoz, nevelőkhöz való viszonya. Fejlesztendő területekként azokat a kulcskompetenciákat céloztuk meg, amelyek a program céljainak eléréséhez vezettek. A legfontosabb célkitűzés a fiatalok foglalkoztathatóságának elősegítése volt kulcskompetenciáik fejlesztésével, a tanulási képességeinek, önismeretének, tudatosságának, bűn-belátásának, társadalmi felelősségérzetének növelésén keresztül. A következő kompetenciákra fókuszáltunk: - anyanyelvi kommunikáció (olvasási technika fejlesztése, szövegértés, beszéd, olvasás, írás, nyelvi érintkezés képessége az oktatásban, képzésben, munkahelyen, otthon és szabadidőben) - matematika, természettudományi (összeadás, kivonás, szorzás, osztás, százalékok és a törtek használata fejben és írásban végzett számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása céljából) - kulturális kompetencia (a gondolatok, élmények, érzések különféle módon, többek közt a tánc, zene, irodalom, művészet, sport kreatív kifejezésének fejlesztése) - a tanulás tanulása (hatékony időbeosztás, új ismeretek beépítése a mindennapokban) - személyközi és állampolgári kompetenciák (viselkedésformák tanulása, konfliktus kezelési technikák elsajátítása, személyközi készségek elsajátítása, a hatékony személyes és csoportos érintkezés fejlesztéséhez, az egészségmegőrzés, higiénia, táplálkozás szabályainak ismerete, társadalmi felelősségérzet növelése, bűn-belátás, munkapiaci integráció, foglalkoztathatóság elősegítése) A képzés során az alábbi szolgáltatásokat biztosítottuk: - képzésben való részvétel (TÁMOP ) - mentorálás - pszichológiai tanácsadás - utánkövetés - egyéb szolgáltatások (pl. egyházi lelki gondozás stb.)

17 17 Tervezéskor a következő kockázatokkal számoltunk: - bizonytalan önértékelés - kudarcélmények - hangulatingadozások - bizonytalanság csökkentése - bírói ítélet okozta feszültségek A program várható eredményeiként terveztük: - anyanyelvi, kommunikációs készségek fejlődése - matematikai kompetencia fejlődése - praktikus ismeretek bővülése - motiváltság, önismeret fejlődése - konfliktuskezelési repertoár szélesedése - javuló esély és motiváció a munkaerőpiacra való bejutásra - életvezetési, öngondoskodási készségek erősödése A képzésben résztvevők száma modul előzet (fő) javító (fő) a programot sikeresen befejezte (fő) 1. modul modul modul modul összesen A képzésből kiesés oka szabadlábra helyezés büntetés végrehajtási intézetbe szállították speciális csoportba került összesen 3 fő 1 fő 1 fő 5 fő

18 A képzésben résztvevők életkora 18 életkor előzet javító összesen 15 éves éves éves éves éves 1-1 A képzésben résztvevők iskolai végzettsége iskolai előzet javítós összesen végzettség 11 osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály osztály A különböző életkor, az igen eltérő képességek a szakkörök sikerességét nem zavarták, de a matematikai, anyanyelvi kompetenciákat fejlesztő órákon mindenképp figyelembe kellett venni a tudásbeli eltéréseket, ezért az órák egy része differenciált formában, kis csoportban folyt. A foglalkozások, tréningek menete, tematikája Szakköri tevékenység: szakkörök főbb tevékenység idő keret kreatív grafika, festés, üvegfestés és egyéb 11 óra/modul technika, kerámiázás egészséges elméleti és gyakorlati foglalkozás 11 óra/modul életmód praktikus háztartási ismeretek, kerti munka, 11 óra/modul ismeretek hivatalos ügyek intézése roma, identitás eredet, kultúra és nyelv 11 óra/modul táblajáték logikai és készségfejlesztő játékok, (táblajáték terem kialakítása) 11 óra/modul

19 19 Kreatív szakkör A szakköri tevékenység célja a kreativitás fejlesztése, a tehetség felismerésére. Tehetséggondozásra épülő művészetoktatást végez, művészet befogadására, és az alkotómunkára készíti fel a programban résztvevőket. Arra törekszik, hogy a művészetoktatás segítségével pozitívan alakítsa a résztvevők személyiségét. A művészeti nevelés, mint közlés, egyben egymásra figyelés is, párbeszéd, kapcsolatteremtés, vagyis vizuális kommunikáció. Közösségteremtő erő, mely felkészít a szabályok elfogadására és használatára. A művészeti alkotás készség- és képességfejlesztés, problémamegoldó, önkifejező, kulturális hátrányokat kompenzáló eszköz, mely felgyorsítja az intellektuális fejlődést, s amely hozzájárul a résztvevők képességeinek fejlődéséhez, testi-lelkiegészségének megőrzéséhez. Összességében a kreatív szakkör munkájában résztvevő fiatalok értelmi és érzelmi intelligenciáját alakítja, fejleszti. Megismerhetik a képző- és iparművészet eszközrendszerét. A megjelenítés során élhetnek a szimbolikus kifejezés erejével. Elmélyedhetnek a geometrikus és organikus formaképzés, a sík és a térmegjelenítés problémakörében. Meghatározott funkcióra különböző tárgyakat alkothatnak. Célunk elsődlegesen az, hogy a fiatalok számára átadjuk mindazokat az ismereteket, amelyek fejlesztik a képi vagy tárgyalkotói megfogalmazás képességét, készségét. A szakköri tevékenykedés során megismerhetik: - a tér, forma és szín kép- és tárgyépítő szerepét, - a kiemelés, figyelemirányítás kompozíció kifejezésben betöltött szerepét, - az igényes és kreatív eszközhasználat fontosságát, - a térmegjelenítés különböző módjait, - a plasztikaképzés lehetőségeit, - a tárgyalkotás, konstruálás módjait, - az egyéni kifejezési mód kialakításának fontosságát.

20 Gyakorlatban alkalmazhatják: a ceruza- és tollrajz, a vízfestés, a monotípia, a fonalgrafika, a viaszkarc, a tuskimosás, a papírkivágás, a papírmozaik és a kollázs készítés technikáit. Kültéri plasztikákat, épületeket tervezhetnek, agyagból plasztikákat, maketteket alkothatnak. Praktikus ismeretek szakkör 20 A szakköri foglalkozások célja, hogy a fiatalok a társadalmilag elfogadott életvitelhez szükséges alapvető ismereteket sajátítsák el a gyakorlatban. Általános fejlesztendő feladatként a szakkör a mindennapi életben jelentkező, az önálló életvitelhez szükséges feladatok megoldási képességének kialakítását tűzte ki célul. A foglalkozások témakörei nagyon gyakorlatiasak, módszerként a cselekedtetést, a gyakorlati alkalmazást használja. A szakköri foglalkozások során megbeszélésre és kipróbálásra kerülnek olyan háztartási munkák, melyek majd a fiatalok szabadulása után is hasznosnak bizonyulnak. Másrészt a foglalkozások enyhíthetik javítóintézeti környezet, a bezártság okozta negatív hatást. A foglalkozások felölelik az önkiszolgáló tevékenységektől kiindulva a munka jellegű tevékenységeket, hangsúlyozva a felnőtt létre, önállóságra, munkára való felkészítést. A foglalkozások az alábbi tematikák köré épülnek: - házi munkák a lakásban (takarítás, mosás, varrás, vasalás), - főzés, - karbantartási munkák (festés, mázolás), - állatgondozás (kisállatok, házi állatok nevelése), - lakókörnyezet rendben tartása, - apró szerelési munkák, - ügyintézés (postán, bankban, okmányok beszerzése, orvosnál, vendéglátó-és szórakozóhelyen, stb.), - gyermekgondozás, betegápolás, elsősegélynyújtás, - közlekedési ismeretek. A foglalkozások mindegyike segíti a reszocializációs folyamatot, amelynek során megtanulják a fiatalok szűkebb és tágabb környezetük gondozását, erősíthetik az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat.

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Helyzetkép, a foglalkozások illeszkedése az intézet szakmai programjához

Helyzetkép, a foglalkozások illeszkedése az intézet szakmai programjához Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézetével közösen 2012. április 1. és 2014. március 31. között valósította meg a Vissza a jövőbe elnevezésű

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 8. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Segítő

Részletesebben

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE

KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE 2002-2005

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA

SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA 2015. 06. 22. Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola SAJTÓKÖZLEMÉNY CHILI ÉS MANGÓ INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS AZ ÉLELMISZERIPAR JÖVŐBELI SZAKEMBEREI SZÁMÁRA TÁMOP 3.1.4.C 14-2015-0217 jelű projekt

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL

Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL Új szolgáltatások-fiatalok foglalkoztatása regionális munkaerő-piaci program KOMPLEX BÖRTÖNPROGRAM MODELL SZOLGÁLTATÁSÁNAK BEMUTATÁSA, EREDMÉNYEI, HATÁSA A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉRE ÉS KÖRNYEZETÉRE Előzmények

Részletesebben

Különböző fejlesztési modulok

Különböző fejlesztési modulok Szakmai program Különböző fejlesztési modulok 1. Megvalósítók felkészítése 2. Toborzás, tájékoztatás, egyéni fejlesztési tervek, csoportba vonás 3. Szociális készségek fejlesztése 4. Közösségi fejlesztések,

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei

Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért. a TEtt-program eredményei Tettekkel az eredményes társadalmi beilleszkedésért a TEtt-program eredményei TEtt program az áldozatokért és a tettesekért A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A PARTNEREK TOVÁBBI SZAKMAI PARTNEREK Budapest Esély Nonprofit Kft., 4. Dimenzió Közhasznú Alapítvány ZSZI PLUSZ Oktatási Kereskedelmi

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma

I. ADATLAP - A program általános tartalma I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Kompetencia- és készségfejlesztő, ismeretfelújító, képzésre felkészítő tréning OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás II.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Pályázatok - lehetőségek

Pályázatok - lehetőségek Pályázatok - lehetőségek Véleményezésre kiadott pályázatok TÁMOP 1.4.3-11/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása Célja: A pályázati kiírás célja az, hogy az innovatív kezdeményezések,

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Javítjuk a javíthatót DIAGNÓZIS

Javítjuk a javíthatót DIAGNÓZIS Javítjuk a javíthatót DIAGNÓZIS A javítóintézeti neveltek munkaerőpiaci életútjának nehézségei Budapesti Javítóintézet 2016.április 6. KIK KERÜLNEK A JAVÍTÓINTÉZETBE? 12-21 ÉVES BŰNELKÖVETŐ FIATALOK: viselkedészavarral,

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1

Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája. Kognitív-viselkedésterápia1 Figyelemzavar-hiperaktivitás pszichoterápiája DrBaji Ildikó Vadaskert Kórház Kognitív-viselkedésterápia1 Kogníciók(gondolatok, beállítottság) módosítása Viselkedés módosítás Csoport terápiás forma 1 Kognitív-viselkedés

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs

Legújabb képzésünk! Fegyvertelen Játszótárs Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * Legújabb képzésünk! Fegyvertelen

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben