BALLÁNÉ NAGY KATALIN * A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZŐI, KÖVETKEZMÉNYEI, POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSAI, VALAMINT MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALLÁNÉ NAGY KATALIN * A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZŐI, KÖVETKEZMÉNYEI, POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSAI, VALAMINT MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSAI"

Átírás

1 BALLÁNÉ NAGY KATALIN * A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZŐI, KÖVETKEZMÉNYEI, POZITÍV ÉS NEGATÍV HATÁSAI, VALAMINT MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSAI közgazdászoktöbbségemegegyezikabban,hogyamodernadórendszer: lemforrásátólfüggetlenül,anagyobbjövedelemmelrendelkezőkvegyékkina Egyjólműködőadórendszerfontosrészemindengazdaságirendszernek.Amai Legyenigazságos:azadóterheléstársadalmilagelfogadottlegyen,azadómértéke vezményekéskülönbözőkivételeksokaságától,mertazatársadalmieffektivitást gyobbhányaddalarészüketateherviselésből. Érvényesüljönahatékonyságelve:azadórendszertmegkelltisztítaniazadóked egyenlőkellhogylegyenegyadottmértékűjövedelemrevonatkozóan,ajövede kijátszásáralehetkihasználni.azegyszerűbbrendszercsökkentiavállalkozások csökkenti,másrésztminélnagyobbazadóterhelés,annálnagyobbakagazdaság közvetettterheit,csökkentiazadminisztrációsköltségeketésnöveliakontrollle számáraaköltségek.ezenelvmenténkövethetőazadókulcsokcsökkentésénekés hetőségeit.minélátláthatóbbéskiszámíthatóbblegyen.ezazadókulcsokszámá Legyenalehetőlegegyszerűbb:netartalmazzonkivételeket,melyeketaszabályok afizetőkörszélesítésénekgondolatais. lítani,melymegfelelneafelvázoltelvárásoknak.különösennehézhelyzetbenvan telményeknincsenekteljesenösszhangban,ezértnehézolyanadórendszertösszeál Legyeneffektív:legyenképesamodernállamkiadásainakfedezésére. Láthatjuk,hogyajólműködőmodernadórendszerrelszembentámasztottköve nakésazadótörvényekoldalszámánakcsökkentésétisjelenti. *BGFPénzügyiésSzámviteliFőiskolaiKarSalgótarjániIntézete,Pénzügytanszék,főiskolai nakaközép adjunktus. európaiországok,melyek1989 benkezdtékmegújadórendszereik

2 viszontolyanfrissgondolatokhozésreformokhozvezetett,melyekanyugatifejlett Ezegyrésztsokhibáteredményezett,melyekjavításaamainapigtart,másrészt sajáttapasztalatoknak,egységesenalkalmazhatókülföldipéldákpedignemléteztek. megtervezését.ahelyzetettovábbbonyolította,hogyezekazországokhíjánvoltak gazdaságokbannehezenelképzelhetők.nézzünknéhánypéldát. BALLÁNÉ Lengyelországban1998 NAGY K.: A SZLOVÁKIAI banmegindultegyátfogónyugdíjreform,amitazóta ADÓREFORM JELLEMZİI egyetlenkormánysemakartvisszacsinálni,bármilyenszínekbeniskerülthatalom ra.anyolcévnyiműködésesoránbizonyította,hogyalengyelnyugdíjrendszerjól működik,fenntarthatórendszer. Azegykulcsosadórendszerbebizonyította,hogysikeresvolt,kisebblettazadóelkerü jövedelemadózásttekintveazösszesjövedelem19% forgalmiadómértékeis19%.azegyszerűsítésekrévénnégyadófajtátmegszüntettek. rendszerűállamoksorábalépett.szlovákiábanegykulcsosadórendszervan,aszemélyi A2004 benbevezetetteu konformadórendszerrelszlovákiaalegátláthatóbbadó lés,nőttekazadóbevételekmindaszja,mindpedigazáfatekintetében benvezettebeazegykulcsosadórendszertrománia,aholisazszjaésaz oskulccsaladózik,ésazáltalános ÁFAközöskulcsa16%.Akorábbibonyolultésszámoskivételtmagábanfoglalóadó ban,ezértakivételektöbbségétmegszűntették.aszakemberekszerintazegysze zásisokolhatóamiatt,hogyromániaversenyképességevisszaesettavilággazdaság rűbbadózásiszabályokishozzásegítikahhozazországot,hogyidéntovábbcsök Azadóreformotakövetkezőfőpillérekreépítettékfel: hatékonyabb,kevesebbadminisztratívterhetjelent,befizetésénekmegkerülése körülményesebb. dosításokkövetkeztébenazadótörvényfeleslegesenbonyolulttáésátláthatatlan Aközvetettadókbeszedése Agyakoritörvénymó vételtírtelő.ezekeltörléselényegesenegyszerűbbéésátláthatóbbátetteazadó návált.akorlátozottátláthatóságsok kiskaput teremtett,abonyolultságpedig magasfenntartásiésellenőrzésiköltségeketindukáltarendszerben.példaként csot,90kivételt,66adóalólfelmentettjövedelmetés19adólapotnemnövelőbe elmondható,hogycsupánajövedelemadóravonatkozótörvény37 A közvetlen adók közvetett adók felé való eltolása. rendszert. féleadókul A különböző kivételek különleges elbírálások eltörlése. hatásátéskorlátoztaavelepárosulógazdaságidemotiváltságot.miutánmindenki egyenlőmérceszerintadózik,amunkaerőazösszesbevételiszintenösztönözve Aprogresszívmarginálisadóeltörléselecsökkentetteajövedelemadótorzító lasztásáratörekedett. lásáravezethetővissza.areformaszociálpolitikaicélokadópolitikárólvalólevá van,amiatermelékenységnövekedéséteredményezi. részeazadópolitikanemfiskális(főkéntszociálpolitikai)célokravalófelhaszná Atorzítóhatásoknagy Alacsony standard adókulcsok valamint egykulcsos jövedelemadók bevezetése. Az adók gazdasági torzító hatásának minimalizálása. kenjenazinflációromániában. A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM FŐBB JELLEMZŐI

3 kivételéskülönlegeselbíráláseltörlésévelazadórendszergazdaságitorzítóhatása Azörökösö lényegesencsökkent.ezenkivételekéskülönlegeselbírálásokkiiktatásaarendszer dési,ill.ajándékozásiadók,valamintazosztalékadóeltörlésévelakettősadózás 70 EU WORKING PAPERS 4/2006 bőltöbbelőnnyeljár: Amegreformáltadórendszeregyszerűbbésáttekinthetőbbelődjénél.Aszámtalan intézményelényegébenmegszűnt. sokszerepeazadótörvényáltali motivációval szemben.akülönbözőadókulcsok megerősödöttapiacimechanizmu A bevételek kettős adózásának lehető legkisebb szintre csökkentése. ketgenerál,ígylehetővétesziazadókulcsokcsökkentését. heltcsoportbatolják,időbenszéttagoljákesetlegmás,kivételezettszektorokba azadóalanyokatarraösztönözték,hogybevételüketalacsonyabbadókulccsalter vételezettszektorokbavalóáramlásavolt. helyezzék,így optimalizálva azadóterheiket. többkivételvalójábanadókiadás,aközpénzeknekaki ezmagasabbadóbevétele Hatékonyabb erőforrás-allokációt biztosít: lalkozásra,bérletidíjbólszármazójövedelemre,nyereményekre,bankikamatok Mindenjövedelmetegységesenadóztatni(egyformaazadókulcsabérekre,vál Az egyes adónemeknek szélesebb adóalapot biztosít: Átláthatóságot biztosít: Azadóterhetáthárítaniajövedelemadórólafogyasztásadóztatására. Egyformaazadófüggetlenülajövedelemnagyságától;nincsprogresszívadózás. Mindenjövedelmetcsakegyszeradóztatni(egyvállalatadózásutáninyereségét ra,tőkebefektetésreésegyébegyszerijövedelmekre). nemterhelnimásadókkal,nincsosztalékadó). A SZLOVÁK ADÓRENDSZER ALAPELVEI táblázatfoglaljaössze. jövedelemadókterénazegykulcsosadóbevezetésevolt. adójátis,azadókfizetésétésbeszedését.alegnagyobbjelentőséggelbíróváltozása Egytörvényszabályozzaaszemélyijövedelemadótésajogiszemélyekjövedelem Aszlovákadózásirendszerlegfontosabbjellemzőitaz1. Jövedelemadó vagynagyonkevésadótfizetnek,mígamagasjövedelem19% kulcsenyheprogresszivitástmutat:azalacsonyabbjövedelműeklényegébennem alapbólleszámítható(nemadóköteles)jövedelemnekköszönhetőenazeffektívadó A19% osadókulcsmagábanhordozzaazegyenesadóelőnyeit,viszontazadó Személyi zálásaérdekébenjelentősenmegnövekedettazadóalapbólleszámíthatójövedelem adókulcsoktöbbségétmegszüntették. rűségésátláthatóságmegteremtéseérdekébenakivételek,speciálisadóalapokés Azadóreformbanhátrányosanérintettalacsonyabbjövedelműrétegekkompen onadózik.azegysze jövedelemadó mértéke(fő/év):a ,2 szeresére[ez2004 ben80832skk banérvényes38760skk t(2117eur ról(1015eur)alétminimum t)tettki].

4 BALLÁNÉ NAGY K.: A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZİI Személyijövedelemadó % % % 1. táblázat A szlovák adózási rendszer legfontosabb jellemzői Árfolyamnyereség Helyiadó(k) Ingatlanadó adó 12fajta2 25%1 12fajta2 19%1 9fajta+1illeték3 19%1 Munkáltatóijárulék(%) Munkavállalóijárulék(%) 3fajta4 38,2% 12,8% 3fajta4 35,2% 13,4% 35,2% 13,4% Áfa Társaságiadó Osztalékadó 1425% 20% 19% Kamatadó 15% 19% 25%1 19%1 19%1 Egyénivállalkozóijárulék 49,8% 49,65% 49,65% Megjegyzések: 1. Társasági adó részeként. 2. Lakás más célú felhasználása, közterület használat, szállás, üdülőhelyi, kutya, belépőjegyi, alkohol és dohány utáni, behajtás történelmi városrészbe, reklám, árukiadóautomata, játékautomata, atomenergia. 3. Meghatározásuk önkormányzati hatáskör. Fajtái: önkormányzati adók: ingatlan (föld, épület (0,2 6,5 EUR/m 2 ), lakás (0,1 0,31 EUR/m 2, kutya, közterület használat, szállás, árukiadó automata, játékautomata, gépkocsival behajtás történelmi városrészbe, atomenergia; regionális önkormányzati: gépjárműadó (személygépkocsi: 41,5 155,4 EUR/év, haszonjármű: 46, EUR/év); illeték: hulladékszállítás. 4. Azadóalannyalegyháztartásbanélő,adókötelesjövedelemmelnemrendelkezőhá Föld, épület, lakás. 5. A szabadfoglalkozású személyek számára 2004-től lehetővé tették, hogy a vállalkozókhoz és iparosokhoz hasonlóan általányadót fizessenek. 6. Fogyasztási alá eső termékek: ásványolajak, kenőanyagok, alkohol, sör, bor, dohány. 7. Szlovákiában az ÁFA-fizetési kötelezettség alsó határa 1,5 M ( EUR) éves forgalom, vagy tagországból történő, 420 E SKK-nál ( nagyobb értékű EUR)emelkedett2005 adóalanyházastársáraakétösszegkülönbségétírhatjaleazadóalapból. zastársraleírhatóösszegugyancsak80832skk,a2003 banérvényes12000skk val áruvásárlás (pl. gépjármű). Ha a Szlovákiában bejegyzett cég éves forgalma ÁFA nélkül (201,2EUR)nemfizettekadótazadózók,sezazösszeg2005 szemben.amennyibenaházastársadókötelesjövedelmenemériela80832skk Azadómentesösszegahavi6736koronáról(174,1EUR)7328koronára(189,4 t,az a SKK-t haladja meg, bejelentkezni a szlovák adóhivatalnál, de EUR). ben.ennekköszönhetően2004 benbruttó7787koronáig től8474skk(219 önként megteheti.

5 béremelkedéseismétcsökken,sőtaleggazdagabbakkevesebbetfognakkapni,mivel amiaztjelenti,hogyhaamunkaadónemnöveliabruttóbért,akkoristöbbmint 100koronávalemelkedikamunkavállalónettóbére. Ennekmegfelelően2005 benazadómentesjövedelem87936skk(2272eur), 72 ennyivelemelkediknálukazegészségbiztosításijárulék.ezugyanis2004 Ezazonbancsak32000koronás(827EUR)keresetigérvényes.Ezutánanettó WORKING PAPERS 4/ SKKutánmárnememelkedett.Ezahatárazonban2005 sításnálalkalmazottmódszerszerintkerülmeghatározásra. politikaimegállapodásalapjánkerülmeghatározásra,hanemautomatizmusalapján Azadómentesösszeg,tehátazállampolgáradómentesjövedelme2005 tőlanyugdíjbizto tőlnem ben lástkészíteni. EUR])19,2 azéveslétminimum(2004=4510skk[116,5eur],2005=4580skk[118,4 szerese.ennekazösszegnekafeleazahatár,amitőlkötelezőadóbeval Időszak SKK Adómentesösszeg EUR Kötelezőadóbevallás SKK EUR 2. táblázat Adómentes összeghatárok ,7 1001, ,3 258,4 és a kötelező 2346,7 2272, ,1 adóbevallási összeghatárok Megváltozottagyermekekutánleszámíthatóadókedvezményis: ,4ban kapja.ezazintézkedésamunkanélküliségcsökkentéséreirányul,hiszenazadó 16800SKK tlehetettleírniazadóalapbólgyermekekkéntévente,2004 benez bónuszracsakazjogosult,akiönállóvállalkozásbólvagymunkaviszonybólszármazó 4800SKKadóbónuszraváltozott,melyafizetendőadóösszegétcsökkenti.Ameny jövedelemmelrendelkezik. nyibenazadóalanyjövedelmemeghaladtaamindenkoriminimálbérhatszorosát,a gyermekutánjáróbónuszt,ill.ennekafizetendőadóvalmódosítottrészétkézhez Megjegyzés: a vállalkozóknak minden esetben kötelező adóbevallást készíteni. biztosításra,életbiztosításra,egyébcéltakarékosságrabefizetettösszegszlovák 400koronáról450koronáraemelkedett2005 székhelyűszervezetnél.2004 Agyerekekrevonatkozóhaviadókedvezményapolitikaimegállapodásokalapján demagasabbösszeggel,24000koronával(620eur). Adóalapcsökkentőtételévi12000SKK(310EUR)értékigazönkéntesnyugdíj benezcsakazönkéntesnyugdíjpénztárravonatkozott, ben tólleköltségelhetőazétkezésipótlék55% a,maximum89skk ból.

6 Részlegesadóalap6. /1értelmében=vállalkozás,* Részlegesadóalap6. /3értelmében=bérletidíjbóleredőbevétel Részlegesadóalap=bevétel kiadás SKK BALLÁNÉ NAGY K.: A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZİI Részlegesadóalap7. értelmében=tőkejövedelem,pl. Egyéni Részlegesadóalap8. értelmében=egyébjövedelem,pl.alkalmi (tartalmazzaazegyénivállalkozóbefizetett egészségügyiésszociálisbiztosítását) 10000SKK adózása SKK Egyvállalkozóra Csakakorlátlanadózásikötelezettségűegyénekesetében(akiknek állandólakhelyükszlovákiábanvan)továbbileírhatóösszegek: hosszútávúnyugdíj feleségre(férjre),amennyibennincssajátjövedelme gyermekenkéntadóbónusz előtakarékoskodásvagyéletbiztosítás 12000SKK 90816SKK 6480SKK Összesen: 610 Leírható ÁFA kiadásokatszázalékkalszámolja 40%,illetvehacsupániparostevékenységet folytat abevétel60% Amennyibenazegyénivállalkozónincsacégnyilvántartásbanbejegyezve,ésnem köteles,vezethetegyszerűkönyvvitelt,vagycsupánbevétel Adóalap átírhatjale. nyilvántartástésa SKK Adó ,19 = SKK * A részleges adóalapot vagy könyvelésben kimutatott gazdasági eredmény alapján, vagy átalánydíj szerint állapítják meg. Általánykiadás Részlegesadóalap Egészségügyibiztosítás Szociálisbiztosítás Bevétel SKK SKK SKK 27456SKK 11592SKK SKK SKK SKK 27456SKK 11592SKK adóalap kiszámítása átalánydíj alapján lemcsupánegyszer,avállalatinyereségszintjénkerüladózásra. rendszernemismeriazosztalékadófogalmát.abefektetésekbőlszármazójövede Avállalatijövedelemadó kulcs25% ról19% ramérséklődött.ugyanakkorazúj geiésazadótörvényekazadóalapotcsökkentőköltségekkéntkezelttételeiközti amelyekazadóalapnagyságátbefolyásolják.atörvényhozókavállalatvalósköltsé Azadókulcscsökkentésmellettazújadótörvénytöbbolyanrészletetistartalmaz, Vállalati 40% 60%

7 különbségekminimalizálásáratörekedtek.aveszteségadóalapbólvalóleírásának módjalényegesenváltozott:atörvénymárlehetővétesziazegészveszteségleírását aveszteségkeletkezésétkövetőlegfeljebbötévenbelül. rad810000skk(anyereségszabadon,adómentesenfelhasználható,nincskorlá SKKévesnyereségből(adóalap)egyvállalatnak(kft.)adózásutánma 74 EU WORKING PAPERS 4/2006 kormányzatokfiskálishatáskörelényegesenbővült.atörvénynyolchelyiadóésegy helyiilletékkirovásárajogosítjafel,éscsakegyreköteleziazönkormányzatokat.a strukturálisváltozásáteredményezte.adecentralizációeredményeképpahelyiön törvénynagyszabadságotbiztosítazönkormányzatoknakahatáskörükbetartozó Azadóreformotköltségvetésidecentralizációkövette,melyahelyiadókjelentős vedelemadó70,3% illetékekésadóknagyságánakmeghatározásában.mindezekenfelülaszemélyijö lépőgépkocsiadót. önkormányzatot,6,2% zatokaforrásaik25% fedezni.anyolcadóésegyilletékmellettamegyéknekkellfizetniazútadóhelyébe ailletiahelyiönkormányzatokat,23,5% átkapjákaköltségvetésből,míg75% apedigaközpontiköltségvetésbevándorol.azönkormány átsajátbevételbőlkell aanyolcregionális hetválasztani.egyszociálisbiztosítólétezik,ezenbelül7különbözőbiztosításialap. Jelenleg5egészségügyibiztosítótársaságműködikSzlovákiában ezekközülle amunkáltatófizeti,amunkavállalóadóalapja35,2% Egészségügyi szociális biztosítás Nyugdíjbiztosítás 2003 Munkaadó(%) ig2004 től 2003 Munkavállaló ig2004 (%) től 2003 Egyénivállalkozó ig2004 (%) től A munkavállaló biztosítását Betegbiztosítás Munkanélküli 21,6 3,4 21,75 1,4 6,4 1,4 7,0 1,4 28,0 4,8 26,0 Egészségbiztosítás (foglalkoztatási)alap 10,0 2,75 10,0 1,0 4,0 1,0 4,0 1,0 14,0 3,0 önkéntes 2 2,5 14,0 4,4 Garanciaalap (garanciabiztosítás) Balesetbiztosítás 0,25 0,5 0,25 0,8 Agaranciaalapból(újnevéngaranciabiztosítás)fizetikcsődeseténabéreket, végkielégítést,munkahelyibalesetbőlvagybetegségbőlkövetkezőkártérítést. 49,65 tozvaafelhasználása). Helyi adók ánakmértékéig,mígamunkavállalóbiztosításairaadóalapjának13,4% átfizeti. A járulékteher változása 2003-ról 2004-re Tartalékalap Összesen 38,5 35,2 12,8 13,4 49,8 49,15 2,75

8 Újdonság:atartalékalapból(2,75%)képződikazegyesalapokbanjelentkezőhi ánypótlása. BALLÁNÉ NAGY K.: A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZİI mumotaminimálbéralapján(3000skk[77,5eur] 6500SKK[168EUR])a Szülőkesetébenabiztosításiösszeggyermekenként0,5% kalcsökken(ennek maximumotpedigazátlagbérháromszorosaalapján kompenzálásáraemelték2,75% 2005 Egyénivállalkozómunkanélkülibiztosításaszabadonválasztható2 tőlazegészségbiztosításijárulékotnemegyfixalapután,hanemamini raatartalékalapot). (320002,5%között. [827 következőévjúniusáigkellhavontafizetni. EUR] 42095SKK[1088EUR])kellfizetni.Ezelsősorbanazegyénivállalkozók adóalapjánakfeléből,minimum6900skk terheitnöveltemeg. esetében:haviszámításialap:1/12 ból,azazaminimálbérből.júliustóla edazelőzőévirészleges Öregségijáradékbiztosítása...18,0% Betegbiztosítás...4,4% Egészségügyibiztosítás...14,0% Egyéni vállalkozó Egyéni Tartalékalap...4,75% Garanciaalap... Munkanélküliségesetérevonatkozóbiztosítás...2,0% Rokkantságijáradékbiztosítása...6,0% balesetbiztosítás... vállalkozó járulékterhei 2005-től: Összesen:...47,15%(+2%) Összesen: SKK Szociálisbiztosítás(SzB) SKK Egészségügyibiztosítás(EB)...966SKK Amennyibenazelőzőévbennemvállalkozott,vagyazösszbevételenemérteela Aktívvállalkozóesetébenjelenleghavontaminimum: 82800SKK Minimum0,6%abruttóbérekösszegéből,vagyakollektívszerződésértelmében t,kötelezőjelleggelcsakazegészségügyibiztosítástfizeti,atöbbibizto zájárulásazútiköltségekhez,üdüléshez,kulturáliséssporttevékenységekhez. fizetett.ebbőlfizethetőtámogatások:alkalmazottakmunkahelyiétkezéséhez,hoz Átlagbér(ipar,2005): SKK (becslésekszerint2006 Minimálbér(bruttó): SKK ban18500skk raemelkedhet). MENNYIBE KERÜL A MUNKAERŐ SZLOVÁKIÁBAN? sításraönkéntjelentkezhet. Munkáltató szociális alapja

9 havibruttóbér skk adólevonása19%(nemadóztatottösszeg7568, azeb+szblevonása13,4% SKK SKK) SKK 76 EU WORKING PAPERS 4/2006 Egy Összesen: SKK étkeztetésihozzájáruláskb...550skk munkáltatóiszociálisalap0,6%...105skk amunkáltatóeb+szbterhei35,2% skk maradnettóbér skk példa a bérköltségekre dard20% csotteljeseneltöröltékésegyegyesített 19% termékreésszolgáltatásraegyaránt.a14% ciálpolitikaicélokatszolgált. AzadóreformelőttSzlovákiábankéthozzáadottértékadó osésa14% oscsökkentettadókulcs.2004januárjátólacsökkentettkul oscsökkentettadókulcseredetilegszo os adókulcsotvezettekbeminden kulcslétezett:astan Hozzáadottérték-adó vántaezútonakormánykompenzálni.azemelésekmértékemindenesetbenmeg haladtaazeuáltalmegszabottértékeket,kivéveadohánytermékekesetét. másrésztviszontaközvetlenadókcsökkentésemiattkiesettállamibevételeketkí Afogyasztásiadókemeléseegyrésztazuniósjogharmonizációrészekéntjöttlétre, Fogyasztási adó vetésadóterhekbőlszármazóbevételeinekcsakkishányadátadták.csökkentaz adórendszerűállamoksorábalépett.azadórendszeregyszerűsítésének,átlátható A2004 benbevezetetteu konformadórendszerrelszlovákiaalegátláthatóbb jövedelemadó ságánakérdekébeneltöröltékazajándékozási,örökösödési,ingatlanátírásiadót,és csökkentettékakivételekszámát.ezenadónemekbőlszármazóbevételekaköltség adókötelezettségalólikibúváslehetőségeis.azegységesítettvállalatiésszemélyi AZ fektetőkszámára,hiszenezzelegyüttmegszűntazosztalékutánfizetendőadó. kulcselőnyösmindaszlovák,mindpedigakülföldivállalatok,be ADÓREFORM POZITÍV HATÁSAI jelentőstényezőtazországbanvalómegtelepedéstakadályozóparaméterekközül. ségetjelentazújadórendszerátláthatósága,mellyelsikerültmegszüntetniegyigen Ezáltalegyerőteljesebbösztönzésvalósultmegsikeresebbvállalkozásfolytatására ésmagasabbjövedelemelérésére. Afizetendőadómértékeviszonylagegyszerűenmeghatározható,nagykönnyebb csoportjainakhelyzeténjavítsanak. megteremthetiapénzügyilehetőségeketarra,hogyalakossághátrányoshelyzetű Azadóbólszármazóbevételeknemcsökkentek,hanemkismértékbenugyan(az Jelentősebbgazdaságinövekedésttudrealizálniazország,ésamagasabbGDP foglaljaössze. inflációmértékévelkorrigálva),denövekedtek.ezeketszámszerűsítvea3. táblázat

10 BALLÁNÉ Általánosforgalmiadó Összesítettadóbevételek NAGY K.: A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZİI Fogyasztásiadó * * 2005** 2006** Személyijövedelemadó táblázat A szlovákiai alakulása 2002 és 2006 között (Mrd SKK) Társaságiadó déseeredményezett,aholalegnagyobbmeglepetéstaszemélyijövedelemadóbevé tervezettnél8,2mrdskk Azújadózásiszabályokszerintösszeállított2004.éviköltségvetésnélahiánya valalacsonyabblett,amitelsősorbanabevételeknöveke Megjegyzések: * Költségvetési telekésatársaságiadóbevételeknövekedésejelentette. csonyabbadótételekjobbadóbeszedésteredményezhetnek(kisebbspekulációés adócsalás),amialapjánlehetőségnyílikezektovábbipotenciáliscsökkentésére.az JelentősenjavultazegységesítettÁFAbeszedése.Megerősítéstnyert,hogyazala ** Prognózis ÁFA ken,majd % Aprognózisokalapjánazállamháztartásihiány2006 ra.egyesszlovákközgazdászokvéleményeszerintajövőbencélszerűlenneaz kulcs17% bevételeknövekedéséhezhozzájárultazélelmiszerekáfá ratörténőcsökkentése. bentovábbmérséklődik,ésmindösszeagdp3% banagdp3,4% jánaknövekedése átfogjakitenni. racsök ketszültalakosságkörében.atámogatásokcsökkenésemiattazélelmiszerek,az Atámogatásokmértékénekjelentős mintegy50% os csökkenésefeszültsége kanélkülieknek alétproblémájaazegykulcsosadórendszerkövetkeztébennem energia,agyógyszer,alakás,azépítőiparimunkákdrágultak,ugyanisazélelmisze rekésagyógyszerekakedvezményesadókulcsalátartoztak,amelyek azújtörvény értelmében ugyancsakátsorolásrakerülteka19% AZ szűntmeg,hiszenaközvetettadószabályokváltozásaezencsoportokpénzügyihely Azalacsonyjövedelműlakosságegyrészének példáulanyugdíjasoknak,amun osadókulcsmértékalá. ADÓREFORM NEGATÍV HATÁSAI máraareformáltalánosságbannemvoltelőnyös.a19% zetérenegatívhatástgyakorol,ezzelszembenaközvetlenadótehercsökkenésétnem érzékelik,miveladótnemfizetnek. tébenpedigegyjelentőstámogatásvalósultmeg.elmondható,hogyalakosságszá Aközéprétegéletszínvonalábancsökkenés,amagasabbjövedelműlakosságese 1Forrás: déshezvezetett,adráguláspedigalakosságdöntőrészénélmeghaladjaajövede osáfajelentősáremelke

11 lemadócsökkentésébőlszármazóelőnyöket.azújrendszernyerteseialegalacso helyett 2004 fizetnekadót,míg2003 nyabbésalegmagasabbkeresetűeklettek.azokamagánszemélyek,akiknemke akikhavi30ezerkorona(kb.750euró)felettkeresnek akorábbi38% resnektöbbethavi7700koronánál(kb.192eurónál),azújrendszerszerintnem 78 ben19% oskulccsaladóztak.mindezekmellettaszociálisjuttatáso ban10% osadókulcsaláestek.amagasabbkeresetűek, EU WORKING PAPERS 4/2006 katisjelentősmértékbencsökkentették. lábbegyrészétavállalkozásfejlesztésére,moderngépekvásárlására,újmunkahe lyekkialakításárafordítsák.ezmagábanrejti,illetvefokozzaannakveszélyét,hogy akülföldivállalatok,főkéntakedvezőbbadózásifeltételekmiatttelepednekmegaz adottállamban,ésezértazországbanmegtermeltnyereségkiiskerülonnan.így Atörvényavállalkozókatnemisköteleziarra,hogyazadómegtakarításnaklega hogyazlennekedvező,haezenvállalatokazországbanmaradnánakéslegalábbaz viszontcsakakkorszámolhatunkújabbmunkahelyeklétrejöttével,haezenvállala tokmegtelepedésefolyamatosésnemhagyjákelazországot.hosszútávonbiztos, bereknek például Pozsonyban,ésannakkörnyékén,ésmásokakelet ottmegtermelttőkeegyhányadaugyanottreinvesztálásraiskerülne. egyenetlengazdaságifejlettségeis.egészenmáslehetőségeivannakugyanisazem Azegykulcsos,lineárisadózásszempontjábólproblémátokozhatazegyesrégiók hányadátfordíthatjákfogyasztásijavakra,mégakkoris,haazindirektadókulcsok emelkedtek,köszönhetőenadirektadókmértékénekcsökkentésébőlfakadóköltség személyijövedelemadókulcsánakmérséklésekövetkezébenajövedelmüknagyobb településenélőknek.ugyanisafejlettebbvárosokban,településekenélőkszámáraa szlovákiai jövedelemadómértékénekcsökkentéseneméreztetijelentősenkedvezőhatását,ugya vetésiadóbevétel terhelőadókmértékéneknövekedésepedigtovábbrontjahelyzetüket.ezekakülönb ségekmégnövekedhetnekisazindirektadókulcsoknövelésénekkövetkezében. nisittazemberekegyrészenemrendelkezikadókötelesjövedelemmel,afogyasztást kiesésekpótlásának.azelmaradottabbterületekenélőkszámáraa komolyproblémávalküszködik.ilyenproblématöbbekközött,hogyalegálisgazda zetettszociálisjárulékokésabetegbiztosításabruttóbér35,4% terhekamunkáltatókonigenmagasak. Ajárulékokesetébenfontosmegemlíteni,hogyamunkáltatókáltalkötelezőenfi ságbanviszonylagkevésazadófizető,ígyalacsonyafoglalkoztatás,továbbámivela Aszlovákmódszerhezhasonlóanamagyarközteher viselésirendszerszámos átteszikki.teháta valódigazdaságitevékenységekmegoszlanakalegálisésaszürkeszféraközött,ala csonyakahivatalosjövedelemadó alapok.ebbőlkifolyólagviszontaz általános hiányaegyreinkábbversenyképességihátránytokoz.amaimagyaradórendszersok tekintetbenigazságtalan,mivelavalóságosjövedelemviszonyokatcsakrészben tudjatekintetbevenni,illetvetöbbterületenazalkalmazottkedvezményekigazából nemmegfelelőcélokatszolgálnak. Aversenyképességneknemazadózásazelsődlegestényezője,deazadóreform nyos.akontrollköltségvonzataazadórendszerátláthatóbbátételénekkövetkezté Szigorítanikellaszabályokbetartásánakellenőrzöttségén,ugyanisezeléghiá adókulcsokmagasak. A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM MAGYARORSZÁGI VONATKOZÁSAI

12 hatékonyabbadórendszeresetében.azellenőrzésköltségeinekcsökkenésemellett benjóvalkisebblesz,mintegybonyolult,átláthatatlan,ugyanakkornemfeltétlenül azadminisztrációsköltségekismérséklődnének. szágonahelyiönkormányzatokcsakcsekélyönállósággalrendelkeznekazegyes BALLÁNÉ adónemekmértékénekmeghatározásatekintetében,ésezenbevételekjelentősrésze Aközpontiadókmellettemlítéstkelltenniahelyiadókrólis,hiszenMagyaror NAGY K.: A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZİI kismértékbenrészesednekezenbevételekből.aszlovákokegyigenjómegosztási bevétek70,3% isaközpontiköltségvetéskiadásaithivatottfedezni,mígazönkormányzatokcsak rendszertalakítottakki,melynekértelmébenaszemélyijövedelemadóbólszármazó mányzatbevételtömegétgyarapítja,és6,2%illetimegaközpontiköltségvetést. értemezalattamentességek,kedvezményekcsökkentését,ésazegykulcsoslineáris adórendszermegteremtését.ezáltalésagazdaság kifehéredésének eredménye AszlovákadórendszeregyeselemeiMagyarországonisalkalmazhatóklennének, ahelyiönkormányzatokatilleti,23,5% anyolcregionálisönkor kéntnálunkisegyszélesebbadóalapjönnelétre,amiazadómértékénekcsökkenté helyekteremtését,ezáltalamunkanélküliségcsökkenését,segítenéelő.ezkedvező hatástgyakorolhatagazdaságinövekedésütemére,különösenakkor,haazország banrealizálttőkeegyrészeittiskerülbefektetésre.elkellkerülnünkazonban,hogy sébőlfakadóköltségvetésibevételkieséstvolnahivatottfedezni.magyarországszá máraisszükséglennetőkeerőskülföldivállalatokmegtelepedésére,melyújmunka kerüljenekhátrányoshelyzetbeazindirektadókulcsoknövelésénekhatására. ígyelérhetővéválnaaz,hogycsökkenjenaminimálbérenfoglalkoztatottakszáma. tosancsökkentsük,mégazonazáronis,hogyamunkavállalókjárulékterheitnöveljük, azontársadalmicsoportok,melyeknemrendelkeznekadókötelesjövedelemmel,ne adóteherésmértékeegyszerűcsökkentésével,vagyazadó AdóreformraszükségvanMagyarországon,deaznemegyenlőazadószintek,az Fontoslennetovábbá,hogyamunkaadókatterhelőkülönbözőjárulékokatfokoza lékrendszerésazilletékrendszerösszehangolt,harmonizáltreformjáravanszükség, amelyépítazállamháztartásreformjára,összhangbanvanakövetettgazdaságpoli zettségszéleskörűmegszüntetésével.azadórendszer,atársadalombiztosításijáru tikávalésstabilbevételihátteretbiztosítazállamháztartásszámára. ésjárulékfizetésikötele fognakkitelepülniakedvezőbbvállalkozásikörnyezetmiatt.amagyartőkemértéke Szlovákiábanmárközelítakétmilliárddollárhoz.Enneknagyrészétaregionális multik(példáulazotp,amol,atrigránit)fektettékbe,debecslésekszerinttöbb minthatezerkis Adóreformraszükségvan,mertamagyarvállalkozásokaszomszédosországokba a19százalékostársaságiadótkellfizetniük.ezzelszembenhazánkbanátlagban24 dunknálismeretlenahelyiiparűzésiadófogalma,azottbejegyzettcégeknekcsupán Maakiáramlómagyartőkeelsőszámúcélpontjaészakiszomszédunk. Abefektetésnemelsősorbantermelőcégekrevoltjellemzőeddig.Északiszomszé ésközépvállalkozásisaszomszédosországbatetteátszékhelyét. lamintacégesgépkocsifenntartásávalkapcsolatosköltségekáfá százalékvoltacégekadóterhelése,ami2006szeptemberétőltovábbnőtt.aszom szédbanazosztalékotsemterheliadó,ígyösszességébenjóvalkedvezőbbekazadó zásifeltételekésjóvalegyszerűbbazadórendszer. anyagéis levonható.azittbejelentettautótmindentovábbinélkülhasználhatják azegészeuterületén.amagyarmagánszemélytisztségviselőszlováktársaságtól Elszámolhatóagéppelelőállítottnyugtaisötvenezerkoronaegyediértékig,va ja ígyazüzem

13 kapotttiszteletdíja19százalékkalcsakszlovákiábanadózik.ráadásulareprezentá hezhúszmillióravanszükség. cióskiadásokrasincsenekóriásijárulékterhek,mintmagyarországon. tegy1,4millióforintos)alaptőkévelbárkilétrehozhatkft. nimálisalaptőkéjeennekötszöröse.nálunkakft. Acégalapításisjóvalolcsóbbészakiszomszédunknál.Kétszázezerkoronás(min hezlegalábbhárommillióra,rt. t,arészvénytársaságmi 80 EU WORKING PAPERS 4/2006 alaptőke,csakkétalapító.amagyarbetétitársaságszlovákmegfelelőjeakomandit társaság,amelynekalaptőkéjenemlehetkevesebbtízezerkoronánál(hetvenezer forint).acégbíróságibejegyzésistízezerkoronábakerül,atevékenységiengedélyért pedigezerkoronátkellfizetni.azadminisztrációköltségeottsemegységes. Szlovákiábanlétezikúgynevezettnyíltkereskedelmitársaságis,ehheznemkell vákiábanegykft továbbraisamagyarországiműhelybendolgozhat,azzalakülönbséggel,hogya műhelytaszlovákkftbérliavállalkozótól,mintmagánembertől. előbérletiszerződéssellehetegyirodahelyiségreaholatársaságszékhelyelesz.szlo A magyarszabályoktóleltérőenszlovákiábanszékhelyetbejelentenicsak állampolgárokatfoglalkoztassonakülföldivállalkozó,magyarországialkalmazotta Megkövetelik,hogyavállalkozásbanbejelentettszlovákiailakhellyelrendelkező tatulajdonosakárabarátjalakásárabejelentheti,ésugyanúgy kattehátnemlehetottfoglalkoztatni.foglalkoztatásikedvezménycsakabbanaz Agyakornoknakviszontnemkellbértfizetni,mivelőkállamiköltségvetésbőlkap különkérvénytkellbenyújtaniaacégnekahelyilegilletékesmunkaügyihivatalhoz. esetbenalkalmazható,hafrissenvégzettgyakornokokatigényelésfoglalkoztat.erre közöttvanhavonta.egyszerretöbbgyakornokfoglalkoztatásaislehetséges,dea nakegybizonyoshavijuttatást.ráadásulafoglalkoztatócégistámogatásbanrésze sülamiatt,hogyszakmaigyakorlatotbiztosítafrissenvégzettfiatalokszámára.a egyvállalkozóiigazolványt,ésszámláznakmindenmunkaután,amiáfa cégszámárabiztosítottállamitámogatás2 támogatástszemélyenkéntmaximumféléviglehetigényelni. Amagyaralkalmazottakatúgylehetmegtartani,hogyvalamennyienkiváltanak 3ezerkorona,azaz1421ezerforint hiszenazilletőkegyszlovákcégmagyarországialvállalkozóiebbenazesetben. végzik.tehátnemártfigyelniük,hogy3hónapnálnedolgozzanaktöbbetmagyaror érvényben,amelyszerintacégeknekottkelladózniuk,aholaténylegestevékenységet HazánkésSzlovákiaközöttakettősadóztatáselkerüléseérdekébenegyezményvan mentes, külföldönszereltetikössze.ígyadókötelezettségükisamásikországbanlesz.azis előnyöslehetazonban,haegycégnekazügyvezetésevancsakkülföldön,mertbizo nyosesetekbenmódvanarra,hogyakétországközöttmegosszákazadóterheket. szágon,mertakkortelephelyetkelllétesíteniük,ésígyadókötelezettségükleszmagya rországonis.azokacégekjárnakjól,akikidehazagyártjákleegytermékrészeit,ám hogyszlovákiaráálljonazeuró tőkebefektetésazországbavonzania,gyorsítaniagazdaságinövekedéstéselérniazt, reformkormánytváltottafel.azelőzőkabinetneksikerült11milliárddollárnyikülföldi ROBERTFICOminiszterelnökajúniusiválasztásokutánaMIKULASDZURINDAvezette kormányzatidöntés,azenergiaszolgáltatókkalszembenifellépésésamunkaügyi sem.viszontabefektetőketaggodalommaltöltielaprivatizációleállításárólhozott megtartottaazátalányadózásirendszert,ésegyelőrenemnövelteajólétikiadásokat FICOnemsietettareformokleállításárólszólóválasztásiígéretevalóraváltásával, övezetitagság2009.évimegszerzésénekpályájára. előírásokmegváltoztatásánakszándéka.

14 ÁRENDÁSCSABA,DUDÁSTAMÁSPHD,ILLÉSGÁBOR,SZINEKKÉNESYMARIANNA:A19%egy BALLÁNÉ NAGY K.: A SZLOVÁKIAI ADÓREFORM JELLEMZİI MUSTKATALIN:Szlováktapasztalatok hasznosításilehetőségek.polgáriszemle éve.aszlovákadóreform2004 ben.polgáriszemle2006.február 2.évf.,2.sz. IRODALOMJEGYZÉK Tudnivalókaszlovákiaivállalkozásikörnyezetről.Kis HogyanvállalkozunkSzlovákiában?Törvénygyűjtemény.SelyeJánosEgyetemiKöz 2006.február 2.évfolyam,4.szám. pont,komárom. ésközepesvállalkozások Kiadványok BENEDEKDÓRA,LELKESORSOLYA,SCHARLEÁGOTA,SZABÓMIKLÓS(2006):Amagyar BOKROSLAJOS,BAUERTAMÁS,CSILLAGISTVÁN,MIHÁLYIPÉTER(2006):Utolsóesély. együttműködésénekerősítéseaszlovák 200/004 ÉletésIrodalom,L.évf.17.szám,április magyarhatármentirégióban.pharecbc Szlovákiaamagyarüzletemberszemével.Gazdasági(kereskedelmi)társaságoka államháztartásibevételekéskiadásokszerkezete között,Közgazdasá giszemle,liii.évf.,február, SzlovákKöztársaságban.ÚjcégalapításaaSzlovákKöztársaságban.Kiadványok les_szinekkenesy.pdf ember.hu/hirek.php?id= /562516hu.pdf 55GMSO KülgazdaságiIroda,Pozsony. Internetes oldalak

EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN. Magyarország. 2004 2005 Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó. 0-800.000 Ft 18% 0-1.500.

EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN. Magyarország. 2004 2005 Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó. 0-800.000 Ft 18% 0-1.500. EGYES ADÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA RÉGIÓNKBAN Magyarország Társasági adó 16 % 16% Személyi jövedelemadó Minimálbér adómentes Sávos 18, 26, 38 % Minimálbér adómentes Sávos 18, 38% 0-800.000 Ft 18% 0-1.500.000

Részletesebben

Külkereskedelmi ismeretek

Külkereskedelmi ismeretek Külkereskedelmi ismeretek A helyi kereskedelemszabályozásokról részletesen Janok Júlia accountant expert Kassa, 2013. november 6. Janok Júlia MARK PLUS, s.r.o. Štúrovo www.markplus.sk Külföldi személy

Részletesebben

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés Ökológiai adóreform A knyvd-i adózás fajtái alapképzés visszaforgatás a költségvetés finanszírozása ökológiai adóreform zöld áht reform (= ökol. adóref. + támogatási ref. + zöld közbeszerzés) Értékelés

Részletesebben

Vállalkozás Szlovákiában

Vállalkozás Szlovákiában Vállalkozás Szlovákiában Janok Júlia accountant expert Szolnok, 2013. május 16. Janok Júlia MARK PLUS, s.r.o. Štúrovo www.markplus.sk Miért Szlovákiában? Piachódítás, terjeszkedés, know-how és licensz

Részletesebben

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz:

1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! Vázlatos válasz: ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŰ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1. Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a főbb adónemeket és azok viszonyát! 1) az egységes adórendszerek több mint száz év során

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal

Magyar-román gazdasági kapcsolatok. Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Magyar-román gazdasági kapcsolatok Skapinyecz Péter Nemzeti Külgazdasági Hivatal Románia főbb gazdasági mutatói 2008 2009 2010 2011. f.é. A GDP értéke Mrd EUR 136,8 119,8 122,0 55,9 A GDP növekedése %

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a

adózása (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás ÁFA törvény Félórás vizsga az elméletből 1,5 órás nyitott könyves vizsga a Vállalkozások lk á k adózása (MSC levelező hallgatók részére) (Előadó: dr. Bozsik Sándor) Tananyag: előadások anyaga + adózás rendjéről szóló tv., SZJA, TA, ÁFA törvény Vizsga: Félórás vizsga az elméletből

Részletesebben

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés

Társasági adó. 2007. évi teljesítés. 2008. évi előirányzat. 2009. évi előirányzat. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5743,2 6188,2 6903,6 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3509,7 3782,1 4774,7 3. Számított adó

Részletesebben

Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-)

Kötelezettség (Ft) Növekedés(+) Csökkenés(-) APEH Közép-magyarországi FOLYÓSZÁMLA - KIVONAT Oldal: 1 Nem 101 TÁRSASÁGI ADÓ nem száma: 10032000-01076019 2008.01.01 Nyitóegyenleg - 120 000 2008.06.02 köt.nem tart.bevallás 0 2008.07.21 előleg bevallás

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu

Sajtótájékoztató. Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Sajtótájékoztató Budapest, 2015. november 26. www.adokamara.hu Főbb mutatószámok GDP arányos adóterhelés állami kiadások aránya a GDP %-ában adóék (tax wedge = közterhek az összes bérköltségben) fekete

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

A helyi adók aktuális problémái Magyarországon Adóz(z)unk a jövőnek? SOPRON 2011. október 6-7.

A helyi adók aktuális problémái Magyarországon Adóz(z)unk a jövőnek? SOPRON 2011. október 6-7. Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Seneca A helyi adók aktuális problémái Magyarországon Adóz(z)unk a jövőnek? SOPRON 2011. október 6-7. Fellegi Miklós PhD, Miskolci

Részletesebben

Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén. WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner

Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén. WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner Adózás és TB fizetés lehetőségek és csapdák németországi munkavégzés esetén WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner 2016.09.28 A WTS szolgáltatásai Teljes körű szolgáltatások:» Adózás» Számviteli

Részletesebben

Példák a helyi adóra és az illetékre

Példák a helyi adóra és az illetékre Példák a helyi adóra és az illetékre Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Hol tartunk? Illetékek eredete Illetékfajták Öröklési illeték Ajándékozási illeték Visszterhes vagyonátruházási illeték Eljárási díjak Dr

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság- és pótlékszámlák, adónemek: NAV (APEH) számlaszámok, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - A NAV (APEH) számlaszámok 2012-2013, NAV számlaszámok az adóbevalláshoz. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV,

Részletesebben

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi előirányzat. Megnevezés

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi előirányzat. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5 049,1 6 780,0 4 988,2 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 803,1 3 909,2 3 417,9 3. Számított

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai

Adózási alapismeretek 1. konzultáció. Az adótan alapjai Adózási alapismeretek 1. konzultáció Az adótan alapjai Az adótan feladata Adóelméleti összefüggések vizsgálata Jogszabályalkotás elősegítése Adóoptimalizálás Fizetendő adó meghatározása Az adótan tárgya

Részletesebben

Adóreform elképzelések

Adóreform elképzelések Adóreform elképzelések A CEMI Makro egyensúly és gazdasági növekedés címen publikált tanulmányából az adózási fejezet előkészítő anyaga 2006 január Elméleti célkitűzések Foglalkoztatás serkentése, közterhek

Részletesebben

Az általános forgalmi adóbevételek alakulása

Az általános forgalmi adóbevételek alakulása Mellékletek Az általános forgalmi adóbevételek alakulása milliárd forint Áfa bevétel tény előirányzat előzetes tény Vásárolt fogyasztás 2240,5 2533,7 2496,2 Lakossági beruházások 31,1 82,3 34,7 Egyéb

Részletesebben

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi teljesítés évi előirányzat évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 5 515,8 4 920,2 5 396,9 2. Társasági adó alapja (pozitív) 3 066,1 3 058,9 3 180,1 3. Számított

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés

Társasági adó évi törv. mód. előirányzat évi teljesítés évi teljesítés. Megnevezés Társasági adó milliárd forintban A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása 1. Adózás előtti nyereség 4 658,6 4 567,5 4 636,1 2. Társasági adó alapja (pozitív) 2 670,5 2 510,2 2 657,6 3. Számított

Részletesebben

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK

1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1. KÖTELEZETTSÉG JELLEGŰ SZÁMLÁK, ADÓNEMEK 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek megnevezése száma 1. NAV Társasági adó bevételi 10032000-01076019 101 2. NAV Személyi

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet

Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (Egységes szerkezetben a 11/2008. (III.21.) a 38/2008.(XII.30.) a 21/2009.(XII.22.), az 1/2010. (I.4.), az 1/2011.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 29-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. június 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy az

Részletesebben

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus

54 481 04 0010 54 01 Gazdasági informatikus Informatikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK

ADÓZÁSI ISMERETEK ÉVRE (SEGÉDLET). MELLÉKLET ÉVI PÉLDÁK 2014. ÉVI PÉLDÁK 1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - CAFETERIA 1. PÉLDA Egy munkáltató 8000 Ft/hó értékben juttat Erzsébet-utalványt munkavállalójának. Az utalvány juttatása után fizetendő közteher: 8000*0,3570=2856

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai

A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai A német- és magyarországi társasági-, valamint személyi jövedelemadóztatás egyes gyakorlati aspektusai RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Főbb témák Személygépjárművek egyes gyakorlati

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma.

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma. 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. szeptember 27-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke

A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke A NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2015. február 2-ától érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a NAV

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adók és támogatások PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adók és támogatások Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Gazdálkodási menedzserasszisztens és projektmenedzser

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Sorszám száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. január 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei

Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei A munkához kapcsolódó adóterhek 2010 óta érdemben csökkentek Magyarországon, azonban nemzetközi összehasonlításban még így is magasak. A magyar

Részletesebben

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma.

1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. július 01-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

Pincér Pincér

Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adózás és osztalékként kiosztható összegek összehasonlítása 2015-ben 4 kft-nél az Eva hatálya alatt és az Eva hatályán kívül:

Adózás és osztalékként kiosztható összegek összehasonlítása 2015-ben 4 kft-nél az Eva hatálya alatt és az Eva hatályán kívül: Adózás és osztalékként kiosztható összegek összehasonlítása 2015-ben 4 kft-nél az Eva hatálya alatt és az Eva hatályán kívül: 1. kft. a) Kiemelt adófizetési kötelezettségek, ha a vállalkozás nem jelentkezik

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma

Költségvetési számla megnevezése Költségvetési számla száma 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. január 1-jétől érvényes jegyzéke 1. Kötelezettség jellegű

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. június 3-tól

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

Adózás és államháztartás.

Adózás és államháztartás. Adózás és államháztartás. Az állam én vagyok- XIV Lajos ezt nem mondta Miről lesz szó? Adókról általában Jövedelemtermelő csoportok Fogalmak, meghatározások Az adózás lehetséges pontjai Célok, eszközök

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2010. december 4-étől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1. a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2013. január 1-jétıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2012. január 1-től érvényes jegyzéke

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek

2. számú melléklet. 1. Kötelezettség jellegű számlák, adónemek. 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok és adónemeik 2011. január 29-étől

Részletesebben

Vállalkozói jövedelemadó alapja = = ,- Ft

Vállalkozói jövedelemadó alapja = = ,- Ft ADÓZÁS ÖSSZEHASONLÍTÁSA 2015-BEN A 6 EGYÉNI VÁLLALKOZÁSNÁL AZ EVA HATÁLYA ALATT ÉS AZ EVA HATÁLYÁN KÍVÜL, valamint KATA esetén ( minimálbér 2013-ban 93.000 forint, 2014/15-ben 100.000 forint) 1. egyéni

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint.

1.Kivét után fizetendő szja: forintnak a 16%-a= forint. 1. Példa Egyéni vállalkozó SZJA-ja 10 000 000 forint bevétel, 3 000 000 költség, ebből 1 000 000 kivét! Mennyi adót fizet majd összesen? Megoldás ( 2014-es szabályok) 1.Kivét után fizetendő szja: 1.000.000

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Pozsony, 2015. április 15. 4/21/2015 1

Pozsony, 2015. április 15. 4/21/2015 1 Pozsony, 2015. április 15. 4/21/2015 1 Miről lesz szó Adózásról általánosan Számviteli előírások Kötelező regisztrációk az adóhatóságnál Kettős adózás elkerülése Külföldi személy adózása Szlovákiában Bejelentési

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek 2. számú melléklet Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló számok és adónemeik 2009. március 1-jétől érvényes jegyzéke Tájékoztatjuk, hogy

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

1.Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a f

1.Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a f ESSZÉ KÉRDÉSEK AZ ADÓZÁS I. CÍMŐ TÁRGY VIZSGÁJÁHOZ 1.Jellemezze a fejlett országok adórendszerének kialakulást, a fıbb adónemeket és azok viszonyát! ( 1.4. fejezet, teljes 3. fejezet) 1) az egységes adórendszerek

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér

33 811 02 1000 00 00 Pincér Pincér A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Könyvelõ Veresegyház és Budapest területén

Könyvelõ Veresegyház és Budapest területén APEH számlaszámok 1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek Sor-szám Megnevezés Költségvetési számla száma Adónemkód 1. Társasági adó 10032000-01076019 101 2. Személyi jövedelemadó

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren,

- számla (adónemkód) nyitása, illetve számla (adónemkód) megnevezésének módosítása esetén eltérő (piros) színnel és félkövéren, Adóbevallás 2012: NAV (Apeh) számlaszámok az adó befizetéséhez 2012-ben. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével

Részletesebben

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek

Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Piacon lévő élet-, baleset, és egészségbiztosítási módozatok, mint számba vehető cafetéria elemek Előadó: Tóth Róbert ügyvezető Bróker Royal Kft. JNSZMKIK regisztrált szakértője 2012. április 26. A biztosítás

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Háztartásokban végzett felmérés - Alsó-Ausztria (N=129)

Háztartásokban végzett felmérés - Alsó-Ausztria (N=129) Háztartásokban végzett felmérés - Alsó-Ausztria (N=129) kérdezett személy személyzeti osztályvezető 16% legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti kérdésekben (vagy helyett 5% üzemvezető, tulajdonos;

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában

Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában Jó ötletek a mérlegek, beszámolók béklyójában Kozma Borbála és Illés János Budapest, 2014. május 5. . Szakterület...könyvelés és adótanácsadás. komplex szolgáltatások naprakész nyilvántartás.. meglepetésektől

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II.

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Pénzügytan II. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Pénzügytan II. tárgyból Az Intézetbe történő beérkezés legkésőbbi határideje 2009. február 26.

Részletesebben

Information zur Versicherung und Besteuerung in den SDL Stand: Juli 2014

Information zur Versicherung und Besteuerung in den SDL Stand: Juli 2014 Adózás Ausztriában: Az adó szempontjából két lehetséges út van egy prostitucióra engedélyezett helységben dolgozni. 1) Alkalmazotti viszony a szexiparban dolgozó személy és a helységet müködtetö személy

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék számlák, adónemek. Sorszám száma Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására szolgáló, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggı számok és adónemeik 2012. február 29-tıl érvényes jegyzéke

Részletesebben

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI

ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI ADÓK ÉS TÁMOGATÁSOK ALAPJAI Budapest, 2007 Szerzők: Burján Ákos Dr. Szebellédi István Sztanó Imréné dr. Dr. Tóth József Szerkesztő: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 246 9 Kiadja

Részletesebben

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon?

A turisztikai kis- és középvállalkozások helyzete és lehetőségei Mi van az étlapon? Turizmus törvény Széchenyi Pihenőkártya Utazási irodák Idegenvezetők Éttermek Szakember utánpótlás Dohányzási tilalom Szállodák Kiemelt attrakciók Közterület foglalás Turistabuszok parkolása Információ

Részletesebben

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14.

A magyar biztosítási piac helyzete. Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A magyar biztosítási piac helyzete Pandurics Ane9 MABISZ Konferencia 2015. október 14. A biztosítási piac 2015 első félévében ismét nő9. 2013 és 2014 után 2015 lehet a 3. jó év 2 Ügyfelek száma: ca. 160

Részletesebben

Az adórendszer. Dr. Oszkó Péter. pénzügyminiszter június 2.

Az adórendszer. Dr. Oszkó Péter. pénzügyminiszter június 2. Az adórendszer átalakítása Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter 2009. június 2. Magyarország g stratégiai céljac Válságkezelés Felkészülés a válság utáni időszakra Foglalkoztatási ráta: 57%-ról 65%-ra kevesen

Részletesebben

Helyi adóbevételek ( ezer Ft-ban)

Helyi adóbevételek ( ezer Ft-ban) Helyi adóbevételek ( ezer Ft-ban) ( a december 31-i zárási adatok alapján) Adónemek 1997.évben 1998. évben 1999. évben 2. évben 21. évben 22. évben Összege Mértéke Összege Mértéke Összege Mértéke Összege

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu

Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Adóterhek optimalizálása Magyarországon és Ausztriában WTS Klient Adótanácsadó Kft. Gyányi Tamás Partner tamas.gyanyi@klient.hu Miről lesz szó? A WTS-ről röviden Ausztria általános adózási információk

Részletesebben

Adózási, kereskedelmi kérdések helyi termékek kialakításakor

Adózási, kereskedelmi kérdések helyi termékek kialakításakor Adózási, kereskedelmi kérdések helyi termékek kialakításakor Janok Júlia Accountant - expert Kürt, 2014. július 18. Janok Júlia MARK PLUS, s.r.o. Štúrovo www.markplus.sk +421 905 949 088 Termék forgalmazásának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás Akkreditált Iskolarendszerű

Részletesebben