Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN *"

Átírás

1 Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN * A középkorban az emberi lét alapját a tulajdon, elsősorban a föld birtoklása jelentette, amelyre minden hatalom és gazdagság épült. Minél terjedelmesebb birtokkal rendelkezett valaki, annál nagyobb tekintélynek örvendett, annál magasabb társadalmi állást töltött be. A vizsgált korszakban a nők és férfiak helyzete, így vagyonjogi viszonyaik nem voltak azonosak. Erre tekintettel jöttek létre azon szabályok, amelyek a nők helyzetét stabilizálták a társadalomban. A középkorra is jellemző patriarchális társadalomban a vagyonjogi viszonyokat tekintve is elsődleges szempont volt a javak nemzetségen belüli megtartása. Ennek céljából a fiági öröklés rendje szinte minden régióban megtalálható. A rendszer gyenge pontja a nő. Hiszen házasságával elhagyja apja házát és férje otthonába, családjába, nemzetségébe fog tartozni. A nemzetségek közötti kapcsolatot, átjárást ő biztosítja, de vagyonjogilag módosító, befolyásoló szerepe van. Összességében elmondható, hogy a korabeli javak jogi alapjait tekintve két típust különíthetünk el. Az első csoportba tartoznak a nemzetség vagyonai, amelyek jogi sorsa minden pillanatban adott, és a jövőre vonatkozóan pontosan kiszámítható. A második csoportba tartoznak azon javak, amelyek a nőkhöz köthetőek, lényegében jogi sorsukat tekintve mozgásban vannak, ahogy a nők is a családok, nemzetségek között. Hiszen a nő apja családjától férje családjához megy, esetleg annak halála után újabb házasságkötéssel újabb családhoz fog tartozni. Ezen javak jogi sorsának rendezése minden korszak egyik kardinális kérdése. Az erőteljesen patriarchális világban a nők a legfontosabb pályákra, katonaira, bíróságira nem léphettek. Ennélfogva mindig egy férfinak a hatalma, illetőleg az oltalma alá tartoztak 1. Már a Szász tükör rendelkezései szerint is szigorú kötöttségeken a hajadonként maradt lányok és az özvegyek helyzete mutatott némi lazulást. Ugyanis egyrészt panaszt emelhettek a bíróság előtt gyámjuk ellen, másrészt, ha férjük rájuk hagyta birtokát, vagy annak haszonélvezetét, és az illető özvegy nem ment újra férjhez, a rámaradt birtokot kezelhette, vagyis gazdasági és kereskedelmi tevékenységet folytathatott. 2 Az évszázadok alatt kialakult női különjogok a házassági vagyonjog és az öröklési jogon belül találhatók meg. A házassági vagyonjogon belül kell megemlíteni a jegyajándékot, hozományt, közszerzeményt, nőtartást, hitbér. Az öröklési joghoz tartozik a hajadoni jog, leánynegyed, és az özvegyi jog. A hajadoni jog (ius capillare) 3 az atya halálával elárvult leány joga a rangjához illő ellátásra (azaz lakásra és eltartásra) valamint kiházasításra az atyai vagyon terhére. Az atya életében mindez természetes módon illette a lányokat. A jog természetesen az összes leányt megillette külön-külön és egyenlő mértékben. * A tanulmány közzététele a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 1 Repgow, Eike von: A Szász tükör. Közreadja: Blazovich László, Schmidt József. Pólay Elemér Alapítvány, Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, (Továbbiakban: Szász tükör, 2005.) 20. o. 2 Szász tükör, 2005., Tartományi jog I. 21.; 41.; 44.; (130., 140., o.) 3 Magyar Jogi Lexikon hat kötetben szerk.: Márkus Dezső (Továbbiakban: Magyar Jogi Lexikon) III. kötet Pallas Irodalmi és nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1900., 863. o. 1

2 A Szász tükör 4 és sváb tükör rendelkezései szerint ez a feladat a gyámra hárul. Az örökösök kötelezettségei között nem jelent meg. A klasszikus értelemben vett hajadoni jogról ezen jogkönyvek nem tartalmaztak szabályokat. A leánynegyed (quarta puellaris) 5 az évi Aranybullában tűnik fel először. Ha valamely nemes (serviens) ember fiumagzat nélkül hal meg, birtokának negyed részét leánya kapja; a többivel azt mivelje, a mit neki tetszik. 6 Az erre vonatkozó rendelkezést az évi dekrétum szó szerint megismételte. Mivel okleveles adatainkból kimutathatóan létezett, minden valószínűség szerint már az Aranybulla megjelenése előtt is szokás volt a leányoknak kiadni. A leánynegyed tehát a nő törvényes örökrésze az ősi vagyonból, azokból a birtokokból, amelyekben a nemzetségnek közös örökjoga volt. A leánynegyed kiadására mindig az atya halála után kerülhetett sor, 7 mivel az öröklési jog jogintézményéről van szó, hajadon leány azonban házasságkötéséig nem követelhette a kiadását, viszont addig is joga volt az ennek megfelelő birtokrész használatára. A negyeddel kapcsolatban két jelentős megállapítást kell tenni. Az egyik az, hogy számuktól függetlenül az összes leányt együttesen illette meg az atyai ősi vagyonból, a másik pedig, a leánynegyed akkor is járt, ha az örökhagyónak volt fiúgyermeke. 8 A lányok örökösödése pontosabban a birtok természetben való kiadása azonban azt vonta magával, hogy az érintett birtokok kikerülnek a nemzetségtagok ellenőrzése alól, és egy másik, az asszony férjének nemzetsége kezére kerülnek férjhezmenetelekor. A nő fiai ugyanis, akik örököltek utána, már teljesen a másik, az apai nemzetséghez tartoztak, így a nő rokonsága számára a leánynegyedként kiadott birtokok örökre elvesztek volna. A leányokat illető negyedet azonban már a kezdetekkor igen gyakran pénzben adták ki, így nem volt szükség az ősi birtok egységének megbontására. Az özvegyi jog a hajadoni joghoz igen hasonló intézmény, éppúgy a nő lakhatásra, ellátásra, ruházatra, kiházasításra való jogát jelentette. Ellenben nem tartozott bele természetesen a neveléshez való jog. Az Árpád-kor házassági vagyonjogi területen a speciális intézményeket tekintve (többek között az özvegyi jog) a germán jogfejlődési irányt követte. 9 Az özvegyek igényét az eltartásra illetve az önfenntartásra való lehetőséget már a legkorábbi időkben tekintetbe vették, így helyet kapott Szent István I. dekrétumában is: Szent István rendelkezése legelőször is eltörölte az újabb házasság kényszerét. Vagyis a nő dönthetett arról, hogy akar-e újból férjhez menni vagy sem, és ha akar, akkor ő maga választhatta meg a férjét is. Amennyiben nem kívánt újabb házasságra lépni, lehetősége volt a férj családjában maradni, és ha voltak, gyermekeit nevelni úgy, hogy továbbra is rendelkezett férje vagyonával. Tulajdonképpen a helyzete hasonló maradt ahhoz, ahogy férje életében is élt. A férj javai természetesen nem a tulajdonába kerültek, hiszen a nő nem örökölt elhunyt férje ingatlan birtokaiból, hanem azon használati, haszonélvezeti joga állt fenn. Ha azonban a nő újabb házasságot kötött vagy meghalt, ezek a birtokok visszakerültek a férfi rokonságának kezébe olyan rendben, ahogy a férj halála után az öröklési szabályok szerint rendezni kellett jogi sorsát. Ha rokonság nem volt, akkor a vagyon a királyra szállt. Más volt a helyzet, ha a nő második házasságot készült kötni. Szent István rendelkezésében látható, hogy ez esetben az őt illető ruhákra volt csak joga, hogy illendő 4 Szász tükör, Tartományi jog I o. 5 Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 237. o. 6 Magyar Törvénytár évi törvényczikkek. Szerk: Márkus Dezső, Franklin Társulat, Budapest, 1899., (Továbbiakban: Magyar Törvénytár, 1899.), II. Endre évi arany bullája 4. cikkely 7 Webőczy István: Hármaskönyv. Tripartitum. Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; I. rész 29., Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 237. o. 9 Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 325. o. 2

3 öltözetekkel csatlakozhasson az új családhoz. Ez tulajdonképpen a kiházasításhoz való jog. Észrevehető azonban egy rejtettebb információ is, nevezetesen, hogy a nő ez esetben elhagyja gyermekeit. Ez olyan evidens volt abban a korszakban, hogy a dekrétum maga is tényként kezeli, és tulajdonképpen csak, mint a körülményeket jellemző, elejtett információ szerepel a rendelkezésben. A korabeli nők gyermekei társadalmi szempontból ugyanis nem az anyjukhoz kötődtek, hanem apjuk családjához. A dolognak csak az egyik felét képezi az atyai vagyonon való jogi/fizikai örökösödés. Nagyon fontos emellett a nemzetséghez való lelki kötődés, amit egyfajta emocionális örökségnek nevezhetnénk: ez magában foglalja, hogy a gyermek megkapja apja nevét, múltját, eredetét, társadalmi kapcsolatait, az ősök iránti tisztelet és büszkeség érzését, és azt, hogy az ő gyermekei hasonlóképpen fogják továbbvinni ezt a lelki örökséget, és ő maga is a nemzetség tagjai, ősei közé olvad. Ez vélhetőleg sokkal inkább vonatkozott a fiú, mint a leánygyermekekre. Ha tehát egy özvegy újra férjhez ment, gyermekeit semmiképp sem vitte magával, hanem a dekrétum kifejezésével élve elhagyta őket, és az árvák az atyai család rokonságával maradtak. Ez mindkét nembeli gyermekekre igaz volt. Épp ezért a nő semmit nem vehetett magához a gyerekeket illető vagyonból. Az új házasságban eltartásáról már második férjének kellett gondoskodnia, függetlenül attól, hogy az asszonynak volt-e saját vagyona, ami például hitbér, jegyajándék vagy más címen került a tulajdonába. Természetesen megszűnt az elhunyt férj vagyonán való haszonélvezeti joga is. Az özvegyi öröklés a törvényes öröklés azon neme, amely az özvegy nőt, leszármazók létében, férje ingó, szerzeményi hagyatékában megilleti. Az özvegy nő az öröklött dolgok felett kizárólagos, minden korláttól mentes tulajdonjogot szerez. 10 Az öröklés területén alapvetően elkülönül egymástól a törvényes öröklés és a végrendeleti öröklés. A középkori jogkönyveket megvizsgálva megállapítható, hogy a szász tükör ilyen különbséget nem ismert, erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz. Kimondja azonban, hogy az öröklési jogban az özvegy csak másokat követve állt férje után. Csak azután örökölt, ha férjének nem volt se fia, se apja, se testvére. 11 Az atya halálát követően a fiúk mind megkapták az ingatlanokat és ingó javakat, a lányok csak az anya hozományából, jobban mondva különvagyonából örököltek, amit addig a férj kezelt. 12 A törvényesen született, de korábban elhalt fiú után a gyermekei öröklik a részét, ám a leány után maradt unokák kevesebbet kapnak, mint anyjuk kapott volna. 13 A budai jogkönyv szerint a törvényes öröklés keretében a leszármazók, a fiúk és a lányok egyaránt egyformán örököltek az anyjukkal. Végrendeleti öröklés esetén a polgár szabadon rendelkezett vagyonával, a mai fogalmaink szerinti kötelesrészt nem ismerték. Ha a polgár örökösök és végrendelet nélkül halt meg, vagyonát három részre osztották. Egy részt kapott az egyház az elhunyt lelki üdvéért, a maradék két részt kapta a város a felújításokra ben változás következett be, miszerint a törvényes lemenők és feleség hiányában, valamint végrendelet nem létében, örökhagyó vagyonát az oldalági rokonok örökölték. Az egyház csak akkor örökölhetett, ha örökhagyó ezt külön így akarta, vagy oldalági rokonok sem voltak. Kitételként szerepelt az a feltétel is, hogy ilyen esetben elsődlegesen a hagyatékból kielégítésre kerültek a tartozások és hitelek. 14 A törvényes öröklés tekintetében elkülönítik egymástól a nagycsaládi, nemzetségi vagyonokat. Ha valaki örökölni akar egy birtokot, annak a kard oldaláról kell születnie. Ez 10 Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 809. o. 11 Szász tükör, Tartományi jog I. 42.; 17.; Szász tükör, Tartományi jog I Szász tükör, Tartományi jog I Buda város jogkönyve I-II. kötet Közreadja: Blazovich László Schmidt József. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 17. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2001.; (Továbbiakban: Budai jogkönyv, 2001.) I. kötet 93. o. 3

4 pedig az apai rokonság. Ha valaki az apai rokonságból, egy másik pedig az anyai rokonságból pereskedik egy birtokért, akkor az apai rokon örököljön, az anyai pedig ne. Ha a birtok azonban az anyai oldalról származik, akkor az anyai rokonok is örökölnek. Ha azonban egy nemzetség tagjaiként a nemzetségi rokonsági fokban közelebb állnak az elhunythoz, mint a másik fél tagjai, függetlenül attól, hogy apai vagy anyai rokonokról van szó. a közelebbi rokonok örököljenek a jog szerint. 15 Ugyancsak különbséget tettek a sváb tükörben az ingó és ingatlan javak öröklése között. Ha az apa már kiházasított gyerekeket, ám végrendelkezés nélkül bekövetkezett halála után még maradtak olyanok, akik nem kapták meg az örökségüket, és hagyaték áll a rendelkezésükre, akkor az anya az ingó javakat, miután egy részt hagytak az apa lelki üdvére, egyenlően (fejenként) ossza fel maga és a gyerekek között. 16 Az ingatlanra vonatkozóan a következő rendelkezést olvashatjuk: Ha egy férfi után két hajadon leány örökölne, és ő feleséget is hagy maga után, akkor mindkét leány örököl, ám ha az egyik alacsonyabb társadalmi rendben álló emberhez megy férjhez, az nem örököl, az ingatlant az kapja, amelyik vele azonos, vagy magasabb rendbelivel köt házasságot. 17 Az örökhagyó férj vagyonának az anya és a gyerekek között egyenlő részben felosztását a német és a magyarországi városi jogok átvették, azonban továbbfejlesztve azt, amennyiben nem választották külön az ingó és ingatlan javakat, hanem a teljes hagyaték felett osztoztak az örökösök. A budai jogkönyv pedig így rendelkezik: Annak javairól, aki végrendelet nélkül hal meg, és örökösöket hagy maga után. Az olyan embernek, aki végrendelkezés nélkül hal meg, ám felesége meg gyerekei vannak, minden jószágát és tulajdonát osszák egyenlő részekre, és adják az özvegynek és a gyerekeknek, egyformán mindegyiküknek. Ha a család vagyonfelosztás nélkül együtt marad, a közülük elsőként elhalálozó részét az anya és a gyerekek újra egyenlő részekben öröklik. Ha viszont vagyonfelosztást csinálnak, akkor az egyik testvérről a következőre száll az elhalt vagyonrésze, és semmi sem jut az anyának, és legkisebb gyermeknek, 18 akihez azután az anya állna a legközelebb, minden rokon előtt, hogy az örökségrészét birtokolja. Ha viszont az asszony hamarabb halna meg, mint a férje, ugyanolyan módon jogosultak az apa és a gyerekek minden tekintetben, mint előbb az asszony esetében. 19 A sváb tükör keletkezésének idején már elterjedt a végrendelkezés. Így a jogkönyvben egyaránt találhatunk rendelkezéseket a törvényes és a végrendeleti öröklés szabályozására. A sváb tükörben az ingó javak öröklését az ingatlan javakétól elkülönülve kezelték. Az anya halála után, vagy ha egyházi életre adja a fejét, hagyatékát a gyerekek öröklik. Az artikulus nem választja ketté a fiú és a lány örökösöket, sem az ingó, vagy ingatlan hagyatékot. 20 Ha a férj utódok nélkül hal meg, az özvegynek az örökösök tanácsával kell megrendeznie a temetést, majd az utóbbiak ott maradnak a birtokon. A hagyatékból előbb a szolgák megszolgált bérét kell kifizetni, majd az örökösök osztoznak az asszonnyal az ingóságokon. 21 Az özvegy, miután a hagyatékot elosztották, veheti magához a nászajándékát, és az ingóságokat. 15 A Sváb tükör. Közreadja: Blazovich László - Schmidt József. Pólay Elemér Alapítvány, Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2011., (Továbbiakban: Sváb tükör) Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog 5.a.; Ezt a rendelkezést erősíti meg a Tartományi jog 147a.; és a 162. számok alatti szabályok. 17 Sváb tükör Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog Budai jogkönyv II. kötet 479. o. (313.) 20 Sváb tükör Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog 25ab. 4

5 A Szász tükör már ismerte a nő külön vagyonát, ám azt a rendelkezések szerint a férj igazgatta, és arról a feleség egyedül nem dönthetett, még akkor sem, ha az a hozományához tartozott. Mivel a feleség férjének gyámsága alatt állt, annak vagyonát a Sváb tükör artikulusai alapján a férj kezelte. 22 Hozzájárulása nélkül a feleség saját külön vagyonával sem rendelkezhetett, ám a férj sem dönthetett felesége különvagyonáról annak és a rokonoknak a hozzájárulása nélkül. 23 A budai jogkönyvben a következő rendelkezést találjuk: Arról, hogy egy asszony az apjától vagy más elhalálozott hozzátartozójától örökölt vagyonát arra hagyhatja, és annak adhatja, akire vagy akinek akarja, a férj beleegyezése nélkül. Arról, hogy egy ember, akinek nincs örököse, arra hagyhatja a vagyonát akire akarja. 24 Egy asszony a szüleitől vagy egy másik férjtől kapott saját vagyonával 25 férje akarata ellenére is rendelkezhet, el is adhatja. akinek akarja, kivéve, ha előtte abból a férjének hitbérként vagy bármilyen más formában egy részt elígért. 26 Az asszony és az örökösök nem kötelezhetők a férj, illetőleg az apa adósságát kifizetni, ha nem örökít javakat, amelyekből fizetni tudnának. Az asszony még akkor sem köteles fizetni, ha újból férjhez megy, és ekkor rokonaitól javakat kap. 27 Az asszonyok vagyoni helyzetét védik a nekik örökhasználatra (haszonélvezetre) átadott birtokokról szóló artikulusok, amelyek az örökösök igényeivel szemben is óvják őket. 28 A fentiekből következtetésként levonható, hogy a női különjogok körébe tartozó jogosultságok egy részét, úgymint a leánynegyedet, és hajadoni jogot a középkori törvénykönyvek nem ismerték. A gyám feladata volt az atya halálát követően a családban maradt hajadon lány társadalmi állásának megfelelő tartása, kiházasítása. Ezzel szemben az elhalt családfő jogi helyzetét már a jog eszközeivel is védeni kívánják a középkorban úgy a német területeken, mint hazánkban. Hiszen az özvegy asszony már nem tartozik apja családjába, nemzetségébe, és volt férje családjának, nemzetségének is csak házasságának fennállása alatt volt tagja. Így a korabeli társadalomban egy speciális szerepet, helyet töltött be, jogait, kötelezettségeit a korábbi nemzetségi, nagycsaládi szokásokból levezetni nem lehetett. Ezért volt szükség a részletese jogi szabályozásra. DIE FRAUEN-SONDERRECHTE IM MITTELALTERLICHEN ERBRECHT Die mitteralterleichen Eigenschaftsregeln, die für Männer und Frauen unterschiedlich war, haben die Kategorie der Frauen Sonderrechte gebildet. Die Garantien haben sich in den Rechstbüchern mit diesen Rechten verkörpert, die die Frauen versichert, wenn ihre Ehemänner vorher verstorben sind, können sie nach ihrem sozialen Status weiterleben. Die sich in den Jahrhunderten entfalteten Sonderrechte der Frauen befinden sich innerhalb des ehelichen Vermögensrechtes und des Erbrechtes. Innerhalb des ehelichen Vermögensrechtes muss man den Gerade (parapherna), die Mitgift, die Errungenschaft, den Frauenunterhalt und die Morgengabe erwähnen. Zum Erbrecht gehören das Jungfrauen-Recht, Quarta (quartalitium) und das Witwenrecht. In dieser Studie fasse ich nur die Sonderrechte der Frauen zusammen, die zum Kreis des ehelichen Erbrechtes gehören. 22 Sváb tükör Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog Budai jogkönyv II. kötet 238. sz. (397.art.) 25 Sváb tükör Tartományi jog Budai jogkönyv II. kötet 522. o. 27 Sváb tükör Tartományi jog 8. (37. o.) 28 Sváb tükör Tartományi jog 19.; 21. 5

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT A köteles rész biztosításával a modern törvények a hagyaték egy bizonyos hányadát az örökhagyó legközelebbi rokonainak, illetve házastársának kívánják juttatni a, az örökhagyó végintézkedésben (esetleg

Részletesebben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben

A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai. az új Polgári Törvénykönyvben A köteles rész jogintézményének megváltozott szabályai az új Polgári Törvénykönyvben Szerző: dr. Tóth Annamária 2014. június 30. A 2014. március 15. napján hatályba lépett polgári törvénykönyvről szóló

Részletesebben

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek

REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek Iustum Aequum Salutare V. 2009/4. 231 252. REPEDÉSEK A HÁZASSÁG INTÉZMÉNYÉN * Az élettársi kapcsolat hatása, nemzetközi tendenciák: betekintés a spanyol jogba, hazai lehetõségek egyetemi hallgató (PPKE

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m LV I i. é v f o l y a m 6. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Párkapcsolati formák a hatályos magyar jogban Csűri Éva 1 A közjegyzői gyakorlatot érintő

Részletesebben

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA Egyik C tételben sem található meg: az örökség megszerzése, a hagyatéki eljárás TK 129-134 AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA 1. Az örökös jogállása (nem tartozik szorosan a tételhez) 598. Az ember halálával

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Család, gyerek, társadalom

Család, gyerek, társadalom A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Család, gyerek, társadalom Bodonyi Edit Busi Etelka Hegedűs Judit Magyar Erzsébet Vizely Ágnes Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium A Konzorcium

Részletesebben

MÉG EGYSZER ARRÓL, VAJON AGNÁT ROKON-E AZ UXOR IN MANU? GEDEON MAGDOLNA*

MÉG EGYSZER ARRÓL, VAJON AGNÁT ROKON-E AZ UXOR IN MANU? GEDEON MAGDOLNA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVII/1. (2009), pp. 33-40 MÉG EGYSZER ARRÓL, VAJON AGNÁT ROKON-E AZ UXOR IN MANU? GEDEON MAGDOLNA*...aki a törvény szavait megtartva megkerüli annak értelmét,

Részletesebben

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon

A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon VINCZÉNÉ MENYHÁRT MÁRIA A 18. századi rekatolizáció szülötte : az első intézményes árvaház Magyarországon A tanulmány a Magyarországon elsőként, a 18. század derekán, Kőszegen létrehozott intézményes árvaház

Részletesebben

A Családjogi Charta és nagykorú idős

A Családjogi Charta és nagykorú idős Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 41 49. A Családjogi Charta és nagykorú idős családtagok által alkotott család: tekintettel az új Polgári Törvénykönyvre 1 Szeibert Orsolya egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK)

Részletesebben

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE

BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT ÚTMUTATÓ MELEG ÉS LESZBIKUS PÁROK RÉSZÉRE HÁTTÉR TÁRSASÁG A MELEGEKÉRT MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG 2 bejegyzett élettársi kapcsolat Bevezetés 2009. július 1-jétől az azonos nemű

Részletesebben

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon

Zsögöd Benõ. Öröklött s szerzett vagyon KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Zsögöd Benõ Öröklött s szerzett vagyon Budapest, 2008. KÖZJEGYZÕI FÜZETEK STUDIA NOTARIALIA HUNGARICA tom VIII. Politzer Zsigmond kiadásában 1897-ben

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN

NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN NAGY ILDIKÓ KI AZ ÚR A HÁZNÁL? CSALÁDOK PÉNZKEZELÉSI SZOKÁSAI ÉS AZ AZT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK VIZSGÁLATA AZ 1990-ES ÉVEK MAGYARORSZÁGÁN 1 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Szociológia

Részletesebben

Sik Endre: A háztartások egymás közötti kapcsolatai

Sik Endre: A háztartások egymás közötti kapcsolatai Sik Endre: A háztartások egymás közötti kapcsolatai (Eredetileg megjelent: Egy korosztály életútja, MTA Szoc.Kut.Int kiadványai szerk.: Ferge Zsuzsa, Budapest 1984 338-388 old.) E tanulmányban a társadalmi

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ELÉVÜLÉS ALÁ NEM TARTOZÓ IGÉNYEKRŐL PUSZTAHELYI RÉKA

GONDOLATOK AZ ELÉVÜLÉS ALÁ NEM TARTOZÓ IGÉNYEKRŐL PUSZTAHELYI RÉKA Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica,, Tomus XXX/2. (2012), pp. 555 568. GONDOLATOK AZ ELÉVÜLÉS ALÁ NEM TARTOZÓ IGÉNYEKRŐL PUSZTAHELYI RÉKA Az új Ptk. Főbizottsági Javaslata

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony

HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony Szerkesztőbizottsági javaslat HARMADIK RÉSZ AZ élettársi jogviszony 1. A Koncepció Családjogi Könyvének előkészítése során az egyik legvitatottabb kérdés az élettárs számára családjogi jogcímen biztosítandó

Részletesebben

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE

A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR ÚJ SOROZAT A HUSZADIK SZÁZAD SZERKESZTÉSÉBEN ÁGOSTON PÉTER A MAGYAR VILÁGI NAGYBIRTOK TÖRTÉNETE 1913 GRILL KÁROLY KÖNYVKIADÓ VÁLLALATA BUDAPEST, IV., VERES PÁLNÉ-UTCA 3 ÁGOSTON

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN

dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN dr. Kusztos Anett A HÁZASSÁGI VAGYONJOGI SZERZŐDÉS SZABÁLYOZÁSA AZ ÚJ PTK.-BAN Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos Anett

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században

Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században Az öt máramarosi város társadalma a 16 18. században PhD-értekezés Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900 1800)

Részletesebben

A személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben

A személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben A személyek szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben Dr. VARGA ATTILA Egyetemi adjunktus I. Általános észrevételek A személyekről szóló jogi, elsősorban polgárjogi szabályozás bármely jogrendszer és

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)"

A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD) A MAGYAR NEMESSÉG TÁRSADALMI TAGOLÓDÁSA (16-20. SZÁZAD)" Nagyobb és kisebb nemes urak A késő középkori magyar politikai elitet az ország legfőbb világi és egyházi főméltóságai alkották. A legmagasabb szintü

Részletesebben

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM

A/22 A TULAJDONJOG VÉDELME, A BIRTOKVÉDELEM 1. A TULAJDON VÉDELMÉRŐL ÁLTALÁBAN A tulajdonjog természeténél fogva védelemre szorul. A klasszikus magántulajdon kizárólagossága, másokat kirekesztő jellege mellett a tulajdon erős védelme a jellemzője.

Részletesebben

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*]

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] macher gábor Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] I. LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOKBAN, EGYEZ- MÉNYEKBEN Az emberi jogok generációit [1] alapul véve (mely esetben a csoportosítási alap

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

Polgári jogi alapfogalmak

Polgári jogi alapfogalmak ATALANTA Üzleti Szakközépiskola Polgári jogi alapfogalmak Szerző: dr. Bednay Dezső Budapest 2009-11 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Témakör: A személyhez- és a szellemi alkotáshoz fűződő jogok 4.o. 1) A

Részletesebben