Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN *"

Átírás

1 Koncz Ibolya Katalin NŐI KÜLÖNJOGOK A KÖZÉPKORI ÖRÖKLÉSI JOG TERÜLETÉN * A középkorban az emberi lét alapját a tulajdon, elsősorban a föld birtoklása jelentette, amelyre minden hatalom és gazdagság épült. Minél terjedelmesebb birtokkal rendelkezett valaki, annál nagyobb tekintélynek örvendett, annál magasabb társadalmi állást töltött be. A vizsgált korszakban a nők és férfiak helyzete, így vagyonjogi viszonyaik nem voltak azonosak. Erre tekintettel jöttek létre azon szabályok, amelyek a nők helyzetét stabilizálták a társadalomban. A középkorra is jellemző patriarchális társadalomban a vagyonjogi viszonyokat tekintve is elsődleges szempont volt a javak nemzetségen belüli megtartása. Ennek céljából a fiági öröklés rendje szinte minden régióban megtalálható. A rendszer gyenge pontja a nő. Hiszen házasságával elhagyja apja házát és férje otthonába, családjába, nemzetségébe fog tartozni. A nemzetségek közötti kapcsolatot, átjárást ő biztosítja, de vagyonjogilag módosító, befolyásoló szerepe van. Összességében elmondható, hogy a korabeli javak jogi alapjait tekintve két típust különíthetünk el. Az első csoportba tartoznak a nemzetség vagyonai, amelyek jogi sorsa minden pillanatban adott, és a jövőre vonatkozóan pontosan kiszámítható. A második csoportba tartoznak azon javak, amelyek a nőkhöz köthetőek, lényegében jogi sorsukat tekintve mozgásban vannak, ahogy a nők is a családok, nemzetségek között. Hiszen a nő apja családjától férje családjához megy, esetleg annak halála után újabb házasságkötéssel újabb családhoz fog tartozni. Ezen javak jogi sorsának rendezése minden korszak egyik kardinális kérdése. Az erőteljesen patriarchális világban a nők a legfontosabb pályákra, katonaira, bíróságira nem léphettek. Ennélfogva mindig egy férfinak a hatalma, illetőleg az oltalma alá tartoztak 1. Már a Szász tükör rendelkezései szerint is szigorú kötöttségeken a hajadonként maradt lányok és az özvegyek helyzete mutatott némi lazulást. Ugyanis egyrészt panaszt emelhettek a bíróság előtt gyámjuk ellen, másrészt, ha férjük rájuk hagyta birtokát, vagy annak haszonélvezetét, és az illető özvegy nem ment újra férjhez, a rámaradt birtokot kezelhette, vagyis gazdasági és kereskedelmi tevékenységet folytathatott. 2 Az évszázadok alatt kialakult női különjogok a házassági vagyonjog és az öröklési jogon belül találhatók meg. A házassági vagyonjogon belül kell megemlíteni a jegyajándékot, hozományt, közszerzeményt, nőtartást, hitbér. Az öröklési joghoz tartozik a hajadoni jog, leánynegyed, és az özvegyi jog. A hajadoni jog (ius capillare) 3 az atya halálával elárvult leány joga a rangjához illő ellátásra (azaz lakásra és eltartásra) valamint kiházasításra az atyai vagyon terhére. Az atya életében mindez természetes módon illette a lányokat. A jog természetesen az összes leányt megillette külön-külön és egyenlő mértékben. * A tanulmány közzététele a TÁMOP-4.2.2/B-10/ jelű projekt részeként az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 1 Repgow, Eike von: A Szász tükör. Közreadja: Blazovich László, Schmidt József. Pólay Elemér Alapítvány, Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, (Továbbiakban: Szász tükör, 2005.) 20. o. 2 Szász tükör, 2005., Tartományi jog I. 21.; 41.; 44.; (130., 140., o.) 3 Magyar Jogi Lexikon hat kötetben szerk.: Márkus Dezső (Továbbiakban: Magyar Jogi Lexikon) III. kötet Pallas Irodalmi és nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 1900., 863. o. 1

2 A Szász tükör 4 és sváb tükör rendelkezései szerint ez a feladat a gyámra hárul. Az örökösök kötelezettségei között nem jelent meg. A klasszikus értelemben vett hajadoni jogról ezen jogkönyvek nem tartalmaztak szabályokat. A leánynegyed (quarta puellaris) 5 az évi Aranybullában tűnik fel először. Ha valamely nemes (serviens) ember fiumagzat nélkül hal meg, birtokának negyed részét leánya kapja; a többivel azt mivelje, a mit neki tetszik. 6 Az erre vonatkozó rendelkezést az évi dekrétum szó szerint megismételte. Mivel okleveles adatainkból kimutathatóan létezett, minden valószínűség szerint már az Aranybulla megjelenése előtt is szokás volt a leányoknak kiadni. A leánynegyed tehát a nő törvényes örökrésze az ősi vagyonból, azokból a birtokokból, amelyekben a nemzetségnek közös örökjoga volt. A leánynegyed kiadására mindig az atya halála után kerülhetett sor, 7 mivel az öröklési jog jogintézményéről van szó, hajadon leány azonban házasságkötéséig nem követelhette a kiadását, viszont addig is joga volt az ennek megfelelő birtokrész használatára. A negyeddel kapcsolatban két jelentős megállapítást kell tenni. Az egyik az, hogy számuktól függetlenül az összes leányt együttesen illette meg az atyai ősi vagyonból, a másik pedig, a leánynegyed akkor is járt, ha az örökhagyónak volt fiúgyermeke. 8 A lányok örökösödése pontosabban a birtok természetben való kiadása azonban azt vonta magával, hogy az érintett birtokok kikerülnek a nemzetségtagok ellenőrzése alól, és egy másik, az asszony férjének nemzetsége kezére kerülnek férjhezmenetelekor. A nő fiai ugyanis, akik örököltek utána, már teljesen a másik, az apai nemzetséghez tartoztak, így a nő rokonsága számára a leánynegyedként kiadott birtokok örökre elvesztek volna. A leányokat illető negyedet azonban már a kezdetekkor igen gyakran pénzben adták ki, így nem volt szükség az ősi birtok egységének megbontására. Az özvegyi jog a hajadoni joghoz igen hasonló intézmény, éppúgy a nő lakhatásra, ellátásra, ruházatra, kiházasításra való jogát jelentette. Ellenben nem tartozott bele természetesen a neveléshez való jog. Az Árpád-kor házassági vagyonjogi területen a speciális intézményeket tekintve (többek között az özvegyi jog) a germán jogfejlődési irányt követte. 9 Az özvegyek igényét az eltartásra illetve az önfenntartásra való lehetőséget már a legkorábbi időkben tekintetbe vették, így helyet kapott Szent István I. dekrétumában is: Szent István rendelkezése legelőször is eltörölte az újabb házasság kényszerét. Vagyis a nő dönthetett arról, hogy akar-e újból férjhez menni vagy sem, és ha akar, akkor ő maga választhatta meg a férjét is. Amennyiben nem kívánt újabb házasságra lépni, lehetősége volt a férj családjában maradni, és ha voltak, gyermekeit nevelni úgy, hogy továbbra is rendelkezett férje vagyonával. Tulajdonképpen a helyzete hasonló maradt ahhoz, ahogy férje életében is élt. A férj javai természetesen nem a tulajdonába kerültek, hiszen a nő nem örökölt elhunyt férje ingatlan birtokaiból, hanem azon használati, haszonélvezeti joga állt fenn. Ha azonban a nő újabb házasságot kötött vagy meghalt, ezek a birtokok visszakerültek a férfi rokonságának kezébe olyan rendben, ahogy a férj halála után az öröklési szabályok szerint rendezni kellett jogi sorsát. Ha rokonság nem volt, akkor a vagyon a királyra szállt. Más volt a helyzet, ha a nő második házasságot készült kötni. Szent István rendelkezésében látható, hogy ez esetben az őt illető ruhákra volt csak joga, hogy illendő 4 Szász tükör, Tartományi jog I o. 5 Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 237. o. 6 Magyar Törvénytár évi törvényczikkek. Szerk: Márkus Dezső, Franklin Társulat, Budapest, 1899., (Továbbiakban: Magyar Törvénytár, 1899.), II. Endre évi arany bullája 4. cikkely 7 Webőczy István: Hármaskönyv. Tripartitum. Téka Könyvkiadó, Budapest, 1990.; I. rész 29., Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 237. o. 9 Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 325. o. 2

3 öltözetekkel csatlakozhasson az új családhoz. Ez tulajdonképpen a kiházasításhoz való jog. Észrevehető azonban egy rejtettebb információ is, nevezetesen, hogy a nő ez esetben elhagyja gyermekeit. Ez olyan evidens volt abban a korszakban, hogy a dekrétum maga is tényként kezeli, és tulajdonképpen csak, mint a körülményeket jellemző, elejtett információ szerepel a rendelkezésben. A korabeli nők gyermekei társadalmi szempontból ugyanis nem az anyjukhoz kötődtek, hanem apjuk családjához. A dolognak csak az egyik felét képezi az atyai vagyonon való jogi/fizikai örökösödés. Nagyon fontos emellett a nemzetséghez való lelki kötődés, amit egyfajta emocionális örökségnek nevezhetnénk: ez magában foglalja, hogy a gyermek megkapja apja nevét, múltját, eredetét, társadalmi kapcsolatait, az ősök iránti tisztelet és büszkeség érzését, és azt, hogy az ő gyermekei hasonlóképpen fogják továbbvinni ezt a lelki örökséget, és ő maga is a nemzetség tagjai, ősei közé olvad. Ez vélhetőleg sokkal inkább vonatkozott a fiú, mint a leánygyermekekre. Ha tehát egy özvegy újra férjhez ment, gyermekeit semmiképp sem vitte magával, hanem a dekrétum kifejezésével élve elhagyta őket, és az árvák az atyai család rokonságával maradtak. Ez mindkét nembeli gyermekekre igaz volt. Épp ezért a nő semmit nem vehetett magához a gyerekeket illető vagyonból. Az új házasságban eltartásáról már második férjének kellett gondoskodnia, függetlenül attól, hogy az asszonynak volt-e saját vagyona, ami például hitbér, jegyajándék vagy más címen került a tulajdonába. Természetesen megszűnt az elhunyt férj vagyonán való haszonélvezeti joga is. Az özvegyi öröklés a törvényes öröklés azon neme, amely az özvegy nőt, leszármazók létében, férje ingó, szerzeményi hagyatékában megilleti. Az özvegy nő az öröklött dolgok felett kizárólagos, minden korláttól mentes tulajdonjogot szerez. 10 Az öröklés területén alapvetően elkülönül egymástól a törvényes öröklés és a végrendeleti öröklés. A középkori jogkönyveket megvizsgálva megállapítható, hogy a szász tükör ilyen különbséget nem ismert, erre vonatkozó rendelkezéseket nem tartalmaz. Kimondja azonban, hogy az öröklési jogban az özvegy csak másokat követve állt férje után. Csak azután örökölt, ha férjének nem volt se fia, se apja, se testvére. 11 Az atya halálát követően a fiúk mind megkapták az ingatlanokat és ingó javakat, a lányok csak az anya hozományából, jobban mondva különvagyonából örököltek, amit addig a férj kezelt. 12 A törvényesen született, de korábban elhalt fiú után a gyermekei öröklik a részét, ám a leány után maradt unokák kevesebbet kapnak, mint anyjuk kapott volna. 13 A budai jogkönyv szerint a törvényes öröklés keretében a leszármazók, a fiúk és a lányok egyaránt egyformán örököltek az anyjukkal. Végrendeleti öröklés esetén a polgár szabadon rendelkezett vagyonával, a mai fogalmaink szerinti kötelesrészt nem ismerték. Ha a polgár örökösök és végrendelet nélkül halt meg, vagyonát három részre osztották. Egy részt kapott az egyház az elhunyt lelki üdvéért, a maradék két részt kapta a város a felújításokra ben változás következett be, miszerint a törvényes lemenők és feleség hiányában, valamint végrendelet nem létében, örökhagyó vagyonát az oldalági rokonok örökölték. Az egyház csak akkor örökölhetett, ha örökhagyó ezt külön így akarta, vagy oldalági rokonok sem voltak. Kitételként szerepelt az a feltétel is, hogy ilyen esetben elsődlegesen a hagyatékból kielégítésre kerültek a tartozások és hitelek. 14 A törvényes öröklés tekintetében elkülönítik egymástól a nagycsaládi, nemzetségi vagyonokat. Ha valaki örökölni akar egy birtokot, annak a kard oldaláról kell születnie. Ez 10 Magyar Jogi Lexikon, V. kötet, 1904., 809. o. 11 Szász tükör, Tartományi jog I. 42.; 17.; Szász tükör, Tartományi jog I Szász tükör, Tartományi jog I Buda város jogkönyve I-II. kötet Közreadja: Blazovich László Schmidt József. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 17. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2001.; (Továbbiakban: Budai jogkönyv, 2001.) I. kötet 93. o. 3

4 pedig az apai rokonság. Ha valaki az apai rokonságból, egy másik pedig az anyai rokonságból pereskedik egy birtokért, akkor az apai rokon örököljön, az anyai pedig ne. Ha a birtok azonban az anyai oldalról származik, akkor az anyai rokonok is örökölnek. Ha azonban egy nemzetség tagjaiként a nemzetségi rokonsági fokban közelebb állnak az elhunythoz, mint a másik fél tagjai, függetlenül attól, hogy apai vagy anyai rokonokról van szó. a közelebbi rokonok örököljenek a jog szerint. 15 Ugyancsak különbséget tettek a sváb tükörben az ingó és ingatlan javak öröklése között. Ha az apa már kiházasított gyerekeket, ám végrendelkezés nélkül bekövetkezett halála után még maradtak olyanok, akik nem kapták meg az örökségüket, és hagyaték áll a rendelkezésükre, akkor az anya az ingó javakat, miután egy részt hagytak az apa lelki üdvére, egyenlően (fejenként) ossza fel maga és a gyerekek között. 16 Az ingatlanra vonatkozóan a következő rendelkezést olvashatjuk: Ha egy férfi után két hajadon leány örökölne, és ő feleséget is hagy maga után, akkor mindkét leány örököl, ám ha az egyik alacsonyabb társadalmi rendben álló emberhez megy férjhez, az nem örököl, az ingatlant az kapja, amelyik vele azonos, vagy magasabb rendbelivel köt házasságot. 17 Az örökhagyó férj vagyonának az anya és a gyerekek között egyenlő részben felosztását a német és a magyarországi városi jogok átvették, azonban továbbfejlesztve azt, amennyiben nem választották külön az ingó és ingatlan javakat, hanem a teljes hagyaték felett osztoztak az örökösök. A budai jogkönyv pedig így rendelkezik: Annak javairól, aki végrendelet nélkül hal meg, és örökösöket hagy maga után. Az olyan embernek, aki végrendelkezés nélkül hal meg, ám felesége meg gyerekei vannak, minden jószágát és tulajdonát osszák egyenlő részekre, és adják az özvegynek és a gyerekeknek, egyformán mindegyiküknek. Ha a család vagyonfelosztás nélkül együtt marad, a közülük elsőként elhalálozó részét az anya és a gyerekek újra egyenlő részekben öröklik. Ha viszont vagyonfelosztást csinálnak, akkor az egyik testvérről a következőre száll az elhalt vagyonrésze, és semmi sem jut az anyának, és legkisebb gyermeknek, 18 akihez azután az anya állna a legközelebb, minden rokon előtt, hogy az örökségrészét birtokolja. Ha viszont az asszony hamarabb halna meg, mint a férje, ugyanolyan módon jogosultak az apa és a gyerekek minden tekintetben, mint előbb az asszony esetében. 19 A sváb tükör keletkezésének idején már elterjedt a végrendelkezés. Így a jogkönyvben egyaránt találhatunk rendelkezéseket a törvényes és a végrendeleti öröklés szabályozására. A sváb tükörben az ingó javak öröklését az ingatlan javakétól elkülönülve kezelték. Az anya halála után, vagy ha egyházi életre adja a fejét, hagyatékát a gyerekek öröklik. Az artikulus nem választja ketté a fiú és a lány örökösöket, sem az ingó, vagy ingatlan hagyatékot. 20 Ha a férj utódok nélkül hal meg, az özvegynek az örökösök tanácsával kell megrendeznie a temetést, majd az utóbbiak ott maradnak a birtokon. A hagyatékból előbb a szolgák megszolgált bérét kell kifizetni, majd az örökösök osztoznak az asszonnyal az ingóságokon. 21 Az özvegy, miután a hagyatékot elosztották, veheti magához a nászajándékát, és az ingóságokat. 15 A Sváb tükör. Közreadja: Blazovich László - Schmidt József. Pólay Elemér Alapítvány, Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2011., (Továbbiakban: Sváb tükör) Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog 5.a.; Ezt a rendelkezést erősíti meg a Tartományi jog 147a.; és a 162. számok alatti szabályok. 17 Sváb tükör Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog Budai jogkönyv II. kötet 479. o. (313.) 20 Sváb tükör Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog 25ab. 4

5 A Szász tükör már ismerte a nő külön vagyonát, ám azt a rendelkezések szerint a férj igazgatta, és arról a feleség egyedül nem dönthetett, még akkor sem, ha az a hozományához tartozott. Mivel a feleség férjének gyámsága alatt állt, annak vagyonát a Sváb tükör artikulusai alapján a férj kezelte. 22 Hozzájárulása nélkül a feleség saját külön vagyonával sem rendelkezhetett, ám a férj sem dönthetett felesége különvagyonáról annak és a rokonoknak a hozzájárulása nélkül. 23 A budai jogkönyvben a következő rendelkezést találjuk: Arról, hogy egy asszony az apjától vagy más elhalálozott hozzátartozójától örökölt vagyonát arra hagyhatja, és annak adhatja, akire vagy akinek akarja, a férj beleegyezése nélkül. Arról, hogy egy ember, akinek nincs örököse, arra hagyhatja a vagyonát akire akarja. 24 Egy asszony a szüleitől vagy egy másik férjtől kapott saját vagyonával 25 férje akarata ellenére is rendelkezhet, el is adhatja. akinek akarja, kivéve, ha előtte abból a férjének hitbérként vagy bármilyen más formában egy részt elígért. 26 Az asszony és az örökösök nem kötelezhetők a férj, illetőleg az apa adósságát kifizetni, ha nem örökít javakat, amelyekből fizetni tudnának. Az asszony még akkor sem köteles fizetni, ha újból férjhez megy, és ekkor rokonaitól javakat kap. 27 Az asszonyok vagyoni helyzetét védik a nekik örökhasználatra (haszonélvezetre) átadott birtokokról szóló artikulusok, amelyek az örökösök igényeivel szemben is óvják őket. 28 A fentiekből következtetésként levonható, hogy a női különjogok körébe tartozó jogosultságok egy részét, úgymint a leánynegyedet, és hajadoni jogot a középkori törvénykönyvek nem ismerték. A gyám feladata volt az atya halálát követően a családban maradt hajadon lány társadalmi állásának megfelelő tartása, kiházasítása. Ezzel szemben az elhalt családfő jogi helyzetét már a jog eszközeivel is védeni kívánják a középkorban úgy a német területeken, mint hazánkban. Hiszen az özvegy asszony már nem tartozik apja családjába, nemzetségébe, és volt férje családjának, nemzetségének is csak házasságának fennállása alatt volt tagja. Így a korabeli társadalomban egy speciális szerepet, helyet töltött be, jogait, kötelezettségeit a korábbi nemzetségi, nagycsaládi szokásokból levezetni nem lehetett. Ezért volt szükség a részletese jogi szabályozásra. DIE FRAUEN-SONDERRECHTE IM MITTELALTERLICHEN ERBRECHT Die mitteralterleichen Eigenschaftsregeln, die für Männer und Frauen unterschiedlich war, haben die Kategorie der Frauen Sonderrechte gebildet. Die Garantien haben sich in den Rechstbüchern mit diesen Rechten verkörpert, die die Frauen versichert, wenn ihre Ehemänner vorher verstorben sind, können sie nach ihrem sozialen Status weiterleben. Die sich in den Jahrhunderten entfalteten Sonderrechte der Frauen befinden sich innerhalb des ehelichen Vermögensrechtes und des Erbrechtes. Innerhalb des ehelichen Vermögensrechtes muss man den Gerade (parapherna), die Mitgift, die Errungenschaft, den Frauenunterhalt und die Morgengabe erwähnen. Zum Erbrecht gehören das Jungfrauen-Recht, Quarta (quartalitium) und das Witwenrecht. In dieser Studie fasse ich nur die Sonderrechte der Frauen zusammen, die zum Kreis des ehelichen Erbrechtes gehören. 22 Sváb tükör Tartományi jog Sváb tükör Tartományi jog Budai jogkönyv II. kötet 238. sz. (397.art.) 25 Sváb tükör Tartományi jog Budai jogkönyv II. kötet 522. o. 27 Sváb tükör Tartományi jog 8. (37. o.) 28 Sváb tükör Tartományi jog 19.; 21. 5

Az új öröklési illeték szabályok 2008. december 9.-én léptek hatályba, és a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell őket.

Az új öröklési illeték szabályok 2008. december 9.-én léptek hatályba, és a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell őket. Házasságomban egy közös gyerekünk született, de nekem van egy gyermekem az előző kapcsolatomból is. Feleségemmel minden vagyonunk közös. Ki örököl utánam? Az örökösök a törvény alapján az örökhagyó gyermekei

Részletesebben

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok:

Hagyatéki. Vonatkozó jogszabályok: Hagyaték Vonatkozó jogszabályok: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl.

(4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. (4) Ha leszármazó nincs, a házastárs örököl. A Ptk. Az özvegyet csak leszármazók hiányában tekinti állagörökösnek (leszármazók mellett nem örököl állagot). Leszármazók hiányában az egész hagyaték az egész

Részletesebben

ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÖRÖKLÉSI JOG ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre, beleértve az összes ingatlan és ingó vagyont, de a különféle terheket (pl. hitel, kölcsön) is. Az öröklés az

Részletesebben

STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM

STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Hallgatóinak Tanulmányai Per aspera ad astra Pécs, 2010 STUDIA IUVENUM IURISPERITORUM 5 A Pécsi Tudományegyetem Állam-

Részletesebben

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem

NYILATKOZAT. Nyújt-e be Európai öröklési bizonyítvány kiállítása iránti igényt (külön nyomtatvány): Igen - Nem Ügyiratszám: (a levelünk bal felső sarkában található) I. számú nyomtatvány NYILATKOZAT MINT ÖRÖKLÉSBEN ÉRDEKELT KÉREM AZ ELJÁRÁST LEFOLYTATNI: - A FELTÜNTETETT VAGYONTÁRGYAKRA; - ILLETVE HAGYATÉKI VAGYON

Részletesebben

A TÖRVÉNYES ÖRÖKÖSÖK KÖRE ÉS SORRENDJE (nem tartozik szorosan a tételhez)

A TÖRVÉNYES ÖRÖKÖSÖK KÖRE ÉS SORRENDJE (nem tartozik szorosan a tételhez) A TÖRVÉNYES ÖRÖKÖSÖK KÖRE ÉS SORRENDJE (nem tartozik szorosan a tételhez) A Ptk. taxatíve felsorolja az öröklésre jogosultak körét: csak az e körben szereplők minősülnek törvényes örökösnek. A törvényes

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez

ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez Ügyiratszám: VII/./ ADATSZOLGÁLTATÁS A HAGYATÉKI LELTÁRHOZ a 2014. március 15. napjától bekövetkezett halálesethez (A rovatokat kérem OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL kitölteni!) I. AZ ELHUNYTRA (örökhagyóra),

Részletesebben

Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés. Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet

Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés. Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet Öröklés, válás és a bizalmi vagyonkezelés Menyhárd Attila egyetemi tanár ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék MTA TK Jogtudományi Intézet A bizalmi vagyonkezelés szerkezete Vagyonátruházás a vagyonkezelő teljes

Részletesebben

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I.

dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. dr. Kusztos Anett A HÁZASTÁRSI KÖZÖS LAKÁS HASZNÁLATÁNAK RENDEZÉSE AZ ÚJ PTK.-BAN I. Novissima Kiadó 2014 1 Megjelent a Novissima Kiadó gondozásában 2014-ben, elektronikus formában. Szerző: dr. Kusztos

Részletesebben

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni!

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni! Iktatószám: Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre utca 52. Telefon: (28) 504-130/ 19 mellék, Fax: (28) 504-136 NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ Kérem szíveskedjék

Részletesebben

A JEGYAJÁNDÉK ÉS A HITBÉR JOGTÖRTÉNETI GYÖKEREI KONCZ IBOLYA KATALIN

A JEGYAJÁNDÉK ÉS A HITBÉR JOGTÖRTÉNETI GYÖKEREI KONCZ IBOLYA KATALIN Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp. 67 73. A JEGYAJÁNDÉK ÉS A HITBÉR JOGTÖRTÉNETI GYÖKEREI KONCZ IBOLYA KATALIN A középkori vagyonjogi viszonyok

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Pekár Éva Zsuzsánna

SZAKDOLGOZAT. Pekár Éva Zsuzsánna SZAKDOLGOZAT Pekár Éva Zsuzsánna MISKOLC 2014 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR JOGTÖRTÉNETI TANSZÉK NŐK MAGÁNJOGI HELYZETE A 20. SZÁZADIG MAGYARORSZÁGON Szerző: Pekár Éva Zsuzsánna Munkaügyi

Részletesebben

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT

C/8 A KÖTELESRÉSZ ALAPJA, MÉRTÉKE; FELELŐSSÉG A KÖTELESRÉSZÉRT A köteles rész biztosításával a modern törvények a hagyaték egy bizonyos hányadát az örökhagyó legközelebbi rokonainak, illetve házastársának kívánják juttatni a, az örökhagyó végintézkedésben (esetleg

Részletesebben

1. Kérdés. Gyakorlat. Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1.

1. Kérdés. Gyakorlat. Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1. 1. Kérdés Gyakorlat Mit tudunk a praetori törvényes öröklési rendről, melyek voltak a fő osztályok? Öröklési jog 1. bonorum possessio A bonorum possessorok négy osztályba voltak sorolva. Mindegyik osztály

Részletesebben

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1

POLGÁRI JOG. Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 POLGÁRI JOG Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 Ptk. állampolgárok állami, önkormányzati, gazdasági és civil szervezetek más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza../. DR SZALAI ERZSÉBET

Részletesebben

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni!

NYILATKOZAT HAGYATÉKI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ. Kérem szíveskedjék a nyilatkozatot olvasható betűkkel kitölteni! Iktatószám: Bag Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2191 Bag, Szent Imre utca 52. Telefon: (28) 504-135/19-es mellék, Fax: (28) 504-136 muszaki@bagfalu.hu www.bagfalu.hu NYILATKOZAT HAGYATÉKI

Részletesebben

Példák a helyi adóra és az illetékre

Példák a helyi adóra és az illetékre Példák a helyi adóra és az illetékre Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I. Hol tartunk? Illetékek eredete Illetékfajták Öröklési illeték Ajándékozási illeték Visszterhes vagyonátruházási illeték Eljárási díjak Dr

Részletesebben

Szerkesztette: Sándor István. Az öröklési jog, A családi jog

Szerkesztette: Sándor István. Az öröklési jog, A családi jog Polgári jog III. Szerkesztette: Sándor István Polgári jog III. Az öröklési jog, A családi jog Patrocinium Budapest, 2015 Tartalomjegyzék oldalszám RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE...7 V. AZ ÖRÖKLÉSI JOG...9 77. Az

Részletesebben

Az ideiglenes nőtartás történeti

Az ideiglenes nőtartás történeti Az ideiglenes nőtartás történeti megítélésének problematikája bontóper során Koncz Ibolya Katalin * polgári kori magyar jog szerint egy nő és egy férfi házasságkötését követően mindkét oldalon új jogok

Részletesebben

NYILATKOZAT. Állt-e gondnokság/gyámság alatt:...gondnok/gyám neve: címe:...

NYILATKOZAT. Állt-e gondnokság/gyámság alatt:...gondnok/gyám neve: címe:... NYILATKOZAT 1. Az elhunyt neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje:... Családi állapota:... Állampolgársága:... elhalálozás helye, ideje:... Az örökhagyó tagja-e kamarának ( MOKK:

Részletesebben

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ

NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ NYILATKOZAT - HAGYATÉKHOZ 1. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Családi állapota: Állampolgársága: Foglalkozása: Elhalálozás helye, ideje: Megjegyzés: kérjük csatolni a halotti anyakönyvi

Részletesebben

Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167.

Kivonat. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167. Schumalith SHADAR: A negyedik rend. Nők a középkorban. Bp., 2004. 11-36., 121-167. Kivonat A kora középkorra jellemző ordo -rendszert, ami a társadalmat három kategóriába (oratores, bellatores, laboratores)

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

Zálogjog a feudális magyar jogban

Zálogjog a feudális magyar jogban bodzási balázs Zálogjog a feudális magyar jogban I. BEVEZETÉS: TULAJDONI VISZONYOK A 19. SZÁZAD ELEJÉN A 19. század elején a magyar társadalmat még a feudális tagoltság jellemezte. A feudális vonások tükröződtek

Részletesebben

PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1.

PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. 2012/2013. tanév II. félév PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ szak/pü Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Illeték

Részletesebben

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON

CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON CSALÁDI MUNKAMEGOSZTÁS SZEMLÉLETI VÁLTOZÁSAI, A MAI MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE: TÁV 12 KONZULENS: URBÁN MARIANNA Hipotéziseim Az első feltevésem, hogy megváltozott a női szerepvállalás és a hagyományos

Részletesebben

Somlyódyné Pfeil Edit: Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak kezelésére a Pozsonyi agglomeráció területén

Somlyódyné Pfeil Edit: Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak kezelésére a Pozsonyi agglomeráció területén Somlyódyné Pfeil Edit: Közigazgatási eszközök a szuburbanizáció hatásainak kezelésére a Pozsonyi agglomeráció területén 1. Bevezetés A tanulmány tárgya a Pozsonyi agglomeráció magyar oldalán a szuburbán

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám:

AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS. 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: AJÁNDÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓBEVALLÁS MELLÉKLET 1 1. AZ AJÁNDÉKOZOTT ADATAI Adószám: A magánjogi jogi személy családi és utóneve, ill. megnevezése (település, utca, házszám, posta).... Adózó: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az 1945. évi földreformról

Az 1945. évi földreformról Az 1945. évi földreformról Dr. Azari Bertalan, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal földhasználati osztály ny. vezetője 1. Bevezetés A földre vonatkozó társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok

Részletesebben

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése

AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE. A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése AZ ÖNKORNÁNYZATI VAGYON ÁLLAMI HASZNÁLATBA VÉTELE A közoktatás és a köznevelés rendszerének összevetése A közoktatás rendszerét felváltó köznevelés rendszere a feladatmegoszlás, a rendszer működtetése

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

A/1. A polgári jog és a családjog. Tételek és az elsajátítandó joganyag

A/1. A polgári jog és a családjog. Tételek és az elsajátítandó joganyag A/1. A polgári jog és a családjog Tételek és az elsajátítandó joganyag A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21.

Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21. Házastársi lakáshasználat Élettársi jogviszony és fajtái: Pjt, élettársak, bejegyzett élettársak, új Ptk. dr. Kenderes Andrea 2011.Május 21. Házastársi lakáshasználat! 1952. évi IV. törvény! Csjt. 31.

Részletesebben

Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései.

Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései. Az élettársi életközösség szabályozásának előzményei és új rendelkezései. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála 2015. szeptember 14 Budapest Az élettárs köznapi értelemben is gyakran használt szó, azoknak a

Részletesebben

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345

Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 1 Gerelyes Ibolya: Oszmán-török fémművesség. A Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének szakkatalógusa ÓKR K 68345 Munkaterv A 2007. júliusában benyújtott, illetve elfogadott módosított munkatervben foglaltak

Részletesebben

RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN

RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN RÖGÖS ÚTON AZ ÉLETTÁRSAK VAGYONI VISZONYAI AZ ÍTÉLKEZÉSI GYAKORLATBAN Szeibert Orsolya habil. egyetemi docens 2016. május 26. ÉLETTÁRSAK A PTK.-KBAN Ptké. rendelkezései 2014. március 15 a határvonal mindkét

Részletesebben

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló

Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében. Kutatási összefoglaló Neményi Mária Takács Judit Az apák családi szerepvállalása védőnői tapasztalatok tükrében Kutatási összefoglaló Készült a Védőnők továbbképzése és ismeretterjesztő kampánya az apák gyermekgondozási feladatainak

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála

Régi új vagyonjog. Aktuális jogtörténet. Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála Régi új vagyonjog Aktuális jogtörténet Szerző: Kepesné dr. Bekő Borbála 2015. október 2. Budapest A házastársi joghelyzet nem a másik házasfél fölött, hanem annak irányában való jog, csakúgy miként a kötelmi

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről.

Bevezető. Bevezető. Tájékoztatót készítettünk az Mötv. módosításáról, valamint a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről. III. évfolyam Tartalom 6741 Szeged, Rákóczi tér 1. www.csmkh.hu vezeto@csmkh.hu Tel.: 62/562-662 Fax: 62/562-601 Bevezető... 2 Törvényességi Felügyeleti Főosztály tájékoztatói... 3 Tájékoztató az Mötv.

Részletesebben

NYILATKOZAT. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje:

NYILATKOZAT. Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje: 1 NYILATKOZAT Az elhunyt neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Állampolgársága: Elhalálozás helye, ideje:. Állt-e gondnokság/gyámság alatt: Gondnok/gyám neve, címe:...

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik

Házasság joghatásai. Házastársak vagyoni viszonyai törvényes házassági vagyonjogi rendszer: vagyonközösség szerződéssel eltérően rendezhetik Házasság Partnerkapcsolatok körében a legvédettebb Alaptörvény védelme, Ptk védelme Házasság megkötése Házasság érvénytelensége Házasság felbontása házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása közös

Részletesebben

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA

C/6 A VÉGRENDELET ÉS AZ ÖRÖKLÉSI SZERZŐDÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA; A VÉGINTÉZKEDÉS TARTALMA A VÉGINTÉZKEDÉSEN ALAPÚLÓ ÖRÖKLÉSRŐL A végintézkedési szabadság a kötetlen magántulajdonosi társadalmak viszonylag természetes velejárója: a magántulajdonos jogának elismerése ahhoz, hogy vagyonáról halál

Részletesebben

KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:..

KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE. Név:... születési név:... Születési hely, idő:... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Érkezett:. Ügyintéző:.. Kérelmező adatai: KÉRELEM KÖZTEMETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRE Név:... születési név:.... Születési hely, idő:...... anyja neve:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:.. Állampolgársága..

Részletesebben

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja

ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja ÁRPÁS KÁROLY Katona József Bánk Bánja Gondolatok tanítás közben 1 Katona József alkotását nemcsak azért választottam, mert középiskolai tanár vagyok, hanem azért is, mert sokat foglalkoztam az alkotás

Részletesebben

A végrendeletek története a XVII XIX. században

A végrendeletek története a XVII XIX. században A végrendeletek története a XVII XIX. században Hatos Hajnalka Témavezető: Dr. Révész T. Mihály tanszékvezető, egyetemi docens Dr. Barna Attila egyetemi adjunktus I. Bevezetés Ilyen az ember. Egyedüli

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Végintézkedés, törvényes öröklés, kötelesrész

Végintézkedés, törvényes öröklés, kötelesrész Végintézkedés, törvényes öröklés, kötelesrész [ ] hazánk nem humusa a végrendelkezésnek, népünk igen nagy része a végrendelet tételében a törvény iránti tiszteletlenséget, mert a törvény akaratának megszegését

Részletesebben

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V.

POLGÁRI JOG TERMÉSZETES SZEMÉLYEK (EMBER) POLGÁRI JOG ALANYAI (SZEMÉLYEK AZ ÜZLETI ÉLETBEN): 2015.09.30. Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. POLGÁRI JOG A jogalanyok ( ) vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza Mint jog ág DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény MIKOR LÉPETT HATÁLYBA? MEGALKOTÁSÁNAK

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA

AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA Egyik C tételben sem található meg: az örökség megszerzése, a hagyatéki eljárás TK 129-134 AZ ÖRÖKÖS (HAGYOMÁNYOS) JOGÁLLÁSA 1. Az örökös jogállása (nem tartozik szorosan a tételhez) 598. Az ember halálával

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a lakások bérletére, elidegenítésére, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatására vonatkozó szabályokról Rakamaz

Részletesebben

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK

Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK CSALÁDJOGI TÖRVÉNY (A SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005. szám és 72/2011. - másik törvény) Első rész ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Ez a törvény a házasságot és a házassági viszonyokat,

Részletesebben

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen...

http://www.csmkh.hu/ugymenetek/item/135-kisajátítás?tmpl=componen... 1 / 15 2012.02.03. 10:42 Kisajátítás 2011. április 26. kedd, 06:39 Ingatlan tulajdonjogának állami kényszerrel történő elvonásával - kisajátításával - kapcsolatos tudnivalókról TÁJÉKOZTATÓ a kisajátítási

Részletesebben

A családjog kézikönyve

A családjog kézikönyve Dr. Bajory Pál Dr. Kiss Éva Dr. Bencze Lászlóné Dr. Kőrös András Dr. Brávácz Ottóné Dr. Makai Katalin Dr. Csiky Ottó Némethné dr. Bokor Klára Dr. Filó Erika Dr. Söth Lászlóné Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Részletesebben

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására

Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Ajánlott, alkalmazása nem kötelező! Elhalálozás bejelentése / Kérelem elhunyt magánszemély soronkívüli adómegállapítására Alulírott (név), mint az elhunyt magánszemély (házastársa, gyermeke, szülője, testvére,

Részletesebben

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília

Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Tévhitek és hiedelmek az ún. osztatlan közös tulajdon fogalmáról a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban Szerző: dr. Kajó Cecília Budapest, 2015. november 16. 1. Kiindulópont, alapvetés Gyakorlati tapasztalatom,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj

TÁJÉKOZTATÓ. az özvegyi nyugdíj TÁJÉKOZTATÓ az özvegyi nyugdíj A hozzátartozói ellátások sajátossága, hogy a jogosultsági feltételeknek az elhunyt jogszerző és a nyugdíjigénylő részéről is teljesülniük kell. Özvegyi nyugdíj címén a jogosultat

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában

Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában Dr. Bá bits K r isztina jogász Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Változások az ingatlan-nyilvántartási törvényben és a földforgalom szabályozásában 54 1. A bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítások

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Eljárási rendelkezések. 2. (1) A szociális ellátások megállapítására az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul. Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után.

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után. Változások az anyakönyvi ügyintézésben Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése következtében 2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra

Részletesebben

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita

A gyermektartásdíj hazai megjelenése és. szabályozása napjainkig. Szerző: dr. Miju Anita A gyermektartásdíj hazai megjelenése és szabályozása napjainkig Szerző: dr. Miju Anita Nyíregyháza, 2016. január 19. Bevezetés Tanulmányomban azt szeretném bemutatni, hogy a gyermektartásdíj magyarországi

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek

1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Megállapodás. I, A megállapodást kötő felek 1. oldal, összesen: 10 Nyilvántartási szám:... Jelen megállapodás létrejött egyrészről Megállapodás I, A megállapodást kötő felek I./1. Az ellátást nyújtó (a továbbiakban: fenntartó) Szent Kamill Keresztény

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások

Nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások illetve 80 %-os vagy azt meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak meg (R. 1. 1. bekezdés). A 25. életév betöltése után is igényelhető,

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 5527/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 7 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának Jelentése az OBH 2542/2009. számú ügyben Előadó: dr. Juhász Zoltán Az eljárás megindulása A panaszos beadvánnyal fordult az Országgyűlési Biztos Hivatalához,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben

Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben Házasságban, társaságban - házastársi közös vagyon a cégben A Ptk.-ba beépült bírói gyakorlat Dr. Csűri Éva A vagyonközösséghez tartozó társasági részesedések megosztásának módja I. A gazdasági társasági

Részletesebben

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Az ingatlan árverés intézményének fejlődése az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Szerző: Dr. Lukács Beatrix 2014. július 17. Bevezető 2014-et írunk, ami a bírósági végrehajtás szempontjából

Részletesebben

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1

1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1952. évi IV. törvény 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról 1 A 2009.10.01. óta hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 27.) IM,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. február 26-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Mészáros

Részletesebben

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:..... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve:

a volt hadiárva, a volt hadigondozott családtag és volt hadigyámolt rendszeres havi járadékának megállapításához családi és utóneve: születési neve: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA (Átvétel: Szignó: ) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Osztály 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. Az I G É N Y B E J E L E N

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN

AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET VALLÁSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÁNONJOGI PROGRAM AZ ELIDEGENITÉS FOGALMA A KÁNONJOGBAN PhD tézisek Készítette: Fügedy Antal Levente Témavezető:

Részletesebben

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva.

FÉRFIAK KLUBJA - Női teszt a férfi értékekről 2015 Minden jog fenntartva. 1 Ez a kutatás és az elemzése, annak minden szerzői joga és a szerzői joghoz kapcsolódó vagyoni jog a Férfiak Klubja tulajdona. Részeinek vagy egészének felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel, a Férfiak

Részletesebben

Közgyógyellátás iránti kérelem

Közgyógyellátás iránti kérelem Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Közgyógyellátás iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL

Részletesebben

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE A HAZAI ORVOSI KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE Kapronczay Károly Az újkori európai államok közigazgatása a 18. században formálódott ki. Mintául az erõsen központosított porosz hivatali rendszer szolgált, amely

Részletesebben

A gondnokrendelés tehát lehetett egyfelől állandó, vagy ideiglenes, másfelől pedig cselekvőképességet érintő, vagy azt nem érintő jellegű.

A gondnokrendelés tehát lehetett egyfelől állandó, vagy ideiglenes, másfelől pedig cselekvőképességet érintő, vagy azt nem érintő jellegű. 1 Süliné dr. Tőzsér Erzsébet 1 A személy vagyonjogi jognyilatkozatainak érvényessége az ellene cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés iránt indított perre tekintettel elrendelt zárlat hatálya

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2015. (II.18.) rendelet módosítása Az előterjesztés száma: 128/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18-órakor megtartandó ülésére A szociális ellátások

Részletesebben

Talált tárgyak esetén követendő eljárási rend

Talált tárgyak esetén követendő eljárási rend ELHAGYTA? Talált tárgyak kezelése Tisztelt Ügyfelünk! MEGTALÁLTA? Értesítjük önöket, hogy a talált dolgokat a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (3127 Kazár, Tanács út 1.) lehet leadni. A jegyző

Részletesebben

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében

Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Téglási András * Tulajdonvédelem az új Ptk.-ban az Alkotmánybíróság gyakorlatának tükrében Nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy olyan témájú írással tiszteleghetek Lenkovics Barnabás professzor úr,

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai

2. Téma. Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 2. Téma Az állam kialakulásának ázsiai, antik és germán újtai 1. Ázsiai út 1.1. Az ázsiai út meghatározása 1.2. A kialakulás folyamata 2. Az antik út 2.1. Kialakulásának előzményei 2.2. Az antik út folyamata

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

1055 Budapest Ajánlott

1055 Budapest Ajánlott Igazságügyi Minisztérium Dr. Kondorosi Ferenc közigazgatási államtitkár úrnak Levéltervezet Készítette: l. sz. Munkacsoport 2005. november. 1055 Budapest Ajánlott Kossuth Lajos tér 4. Tértivevényes Tisztelt

Részletesebben