NORVÉG-MAGYAR NORSK-UNGARSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NORVÉG-MAGYAR NORSK-UNGARSK"

Átírás

1 NORVÉG-MAGYAR KÖZÖSSÉGI SZÓTÁR NORSK-UNGARSK NETTORDBOK

2 Frissítve: Szócikkek száma: Forrás: A szótárra a GNU Általános Nyilvános Licenc vonatkozik. Oppdatert: Antall artikler: Kilde: Ordboka er lisensiert under GNU General Public License.

3 1 A à elj -ként, darabja, darabonként, egyenként; 90 kr à 100 stk. 100 darabonként 90 korona a elj à conto számlára/számláról, átutalás előlegként, törlesztésként, részletfizetésként; a konto-betaling à conto fizetés, ideiglenes elszámolás a konto htsz a conto à conto számlára/számláról, átutalás előlegként, törlesztésként, részletfizetésként; a kontobetaling à conto fizetés, ideiglenes elszámolás à jour htsz naprakész; føre regnskapet à jour naprakész könyvelés; holde seg à jour mindig naprakész a-bombe fn -en/-a atombomba A/S rv részvénytársaság, rt. A4-liv fn megszokott, szabályos élet ab rv részletfizetés abbed fn -en apát abbedi fn -et, -/-er, -ene/-a apátság abbedisse fn -en/-a apátnő, elöljáró, apácafőnöknő abbor fn -en sügér, Perca fluviatilis abc fn -en/-a ABC -en/-a 1 ábécé; lære seg politikkens abc megtanulja a politika ábc-jét ; abc for førerprøven alapvető tudnivalók az autóvezetési vizsgához 2 ábécéskönyv abc-bok fn (abc-boken, abc-bøker, abc-bøkene; abc-boka, abc-bøker, abc-bøkene) ábécéskönyv abc-krigføring fn -en/-a hadviselés ABC-fegyverekkel ABC-våpen fn (ABC-våpenet, ABC-våpen, ABC-våpna; ABC-våpenet, ABC-våpen, ABC-våpnene) ABCfegyverek abdikasjon fn -en lemondás, leköszönés, abdikáció abdisere ige -te lemond, visszavonul, abdikál ablativ fn -en ablativus, határozói v. határozós eset abnorm mn -t, -e abnormális, rendellenes abnormitet fn -en abnormitás, rendellenesség abonnement fn -et, -/-er, -ene/-a előfizetés; tegne abonnement på en avis előfizet egy újságra; si opp abonnementet lemondja az előfizetését; abonnementet løper ut ved nyttår az előfizetés az év végén lejár abonnent fn -en előfizető; være abonnent på lokalavisen előfizet a helyi lapra, a helyi lap előfizetője abonnere ige -te előfizet; abonnere på en avis előfizet egy újságra abort fn -en abortusz, vetélés, terhességmegszakítás; ha en abort elvetél, megszakad a terhessége; spontan abort spontán vetélés; kunstig abort művi vetélés; selvbestemt abort önkéntes abortusz abortere ige -te elvetél abscess fn -en kelés, furunkulus, fekély absint fn -en 1 üröm, fehér üröm, Artemisia absinthium 2 abszint absolutisme fn -en abszolutizmus, önkényuralom absolutt mn -, -e 1 abszolút, feltétlen, tökéletes, teljes; absolutt nødvendig feltétlenül szükséges; ha absolutt gyldighet teljes mértékben érvényes; absolutt flertall abszolút többség; absolutt gehør abszolút hallás 2 feltétlenül, a legteljesebb mértékben, mindeképpen, mindenáron, okvetlenül; jeg har forsøkt absolutt alt már minden megpróbáltam; er det absolutt nødvendig? mindenképpen szükséges?; absolutt ikke! egyáltalán nem; hun ville absolutt reise mindenáron utazni akart absolvere ige -te 1 abszolvál, elvégez 2 feloldoz, felment absolvere ige -te 1 abszolvál, elvégez 2 feloldoz, felment absorbent fn -en elnyelő, felszívó, oldó anyag absorbere ige -te felszív, beszív, magába szív, abszorbeál, elnyel; hun klarer ikke absorbere alt hun leser nem képes megemészteni mindazt, amit olvas; en gjenstand absorberer de lystråler den ikke reflekterer a tárgy elnyeli azokat a fénysugarakat, amelyeket nem tud visszaverni; absorbere fuktighet felszívja a nedvességet; landet kunne ikke absorbere innvandrerne az ország nem volt képes teljesen befogadni a bevándorlókat; absorberende elnyelő, felszívó, oldó-; absorberende middel oldószer, felszívó anyag, kötőanyag absorberingsevne fn -en/-a felszívóképesség, elnyelőképesség abstinenssymptom fn -et, -/-er, -ene/-a elvonási tünet abstinent mn -, -e absztinens, önmegtartóztató abstrakt mn -, -e absztrakt, elvont; med abstrakt betydning elvont értelemben vett; i en mer abstrakt betydning av ordet a szó elvontabb jelentésében; abstrakt begrep elvont fogalom; abstrakt kunst absztrakt művészet absurd mn -, -e abszurd, képtelen, lehetetlen, értelmetlen; en absurd påstand képtelen állítás; det høres absurd ut hihetetlenül hangzik; absurd teater abszurd színház; det er jo absurd! teljes képtelenség, agyrém acetat fn -et, -/-er, -ene/-a acetát aceton fn -et aceton acetylen fn -et acetilén acorales fn kálmos action fn m:none akció ad elj vm útján, vmn keresztül, vmt illetően, -ként; én ad gangen egyszerre (alkalmanként) egy; vi har hørt det ad omveier kerülő úton tudtuk meg ad absurdum htsz ad absurdum v. ad abszurdum, a képtelenségig, a lehetetlenségig ad acta htsz ; saken er lagt ad acta az ügyet félretették, egyenlőre lezártnak tekintendő adapter fn -eren, -ere, -erne adapter, átalakító addere ige -te összead addisjon fn -en összeadás; addisjon og substraksjon összeadás és kivonás adekvat mn -, -e I adekvát, valószínűsíthető, kiszámítható; adekvate følger av en handling egy tett kiszámítható következményei II adekvát, egyenlő értékű, teljesen megfelelő; adekvat uttrykk megfelelő kifejezés adel fn -en nemesség; kongen og adelen a király és a nemesség; sinnets adel nemes gondolkozás; viljens adel nemes szándék adelig mn -, -e nemesi; adelige privilegier nemesi kiváltságok; de adelige a nemesek; adelig våpensskjold nemesi címer; av adelig byrd nemesi származású adelsbrev fn -et, -/-er, -ene/-a nemesi levél

4 2 adelsdame fn -en/-a nemes hölgy adelskap fn -en/-et nemesség; adelskapet forplikter a nemesség kötelez; adelskapet i England az angol nemesség adelsmann fn (adelsmannen, adelsmenn, adelsmennene) nemesember adelsprivilegium fn (adelsprivilegiet, adelsprivilegier, adelsprivilegia; adelsprivilegiet, adelsprivilegier, adelsprivilegiene) nemesi kiváltság, nemesi előjog adelsskjold fn -et nemesi címer adelsstand fn -en nemesség, nemesi rend adelstittel fn -en nemesi cím adelsætt fn -en/-a nemesi család Adenbukta fn Ádeni-öböl adgang fn -en út, belépés, hozzáférés, lehetőség; adgangen var sperret le volt zárva az odavezető út; adgang forbudt belépni tilos; gratis adgang a belépés ingyenes; landet har adgang til havet az országnak van tengere (kijárata a tengerre); gi adgang til lehetőséget ad vmire, hozzáférést ad vmihez; begrenset adgang korlátozott hozzáférés; få, skaffe seg adgang til lehetőséget kap, szerez vmre; ha adgang til lehetősége van mre, megtehet vmt, hozzáfér vmhez; det blir adgang til å stille spørsmål kérdéseket lehet majd feltenni ; hybel med adgang kjøkken og bad szoba konyha- és fürdőhasználattal adgangsbillett fn -en belépőjegy adgangskort fn -et belépőkártya adgangstegn fn -et belépési igazolvány adjektiv fn -et, -/-er, -ene/-a melléknév adjø ind isten vele(d) adle ige -et/-a nemességet ad, nemesít adlyde ige (adlyder, adlød, adlydt) engedelmeskedik; adlyde ordre parancsnak engedelmeskedik; adlyde sine overordnede engedelmeskedik a feletteseinek administrasjon fn -en I igazgatóság, igazgazgató(i)/ vezető testület, vállalatirányítás, intézmény irányítása II adminisztráció; Reagan-administrasjonen a Reaganadminisztráció III közigazgatás, államigazgatás administrasjonsdepartement fn -et, -/-er, -ene/-a közigazgatási minisztérium administrativ mn -t, -e vezetői, vezetési; ha administrative evner vezetői képességei vannak; et administrativt spørsmål vezetési/igazgatási/ vállalatirányítási kérdés administrator fn -en vezető, ügyvezető, igazgató, adminisztrátor, rendszergazda, karbantartó administrere ige -te vezet, irányít, igazgat; administrerende direktør főigazgató admiral fn -en admirális, tengernagy admiralitet fn -et, -/-er, -ene/-a admiralitás, tengernagyi hivatal, haditengerészeti hivatal, tengerészeti minisztérium adopsjon fn -en I átvétel, elfogadás II örökbefogadás, adoptáció, adoptálás adopsjonsby fn -en testvérváros adopsjonskontor fn -et, -/-er, -ene/-a gyámhivatal adoptant fn -en örökbefogadó adoptere ige -te I átvesz, elfogad; adoptere et forslag a javaslat elfogadásra kerül, jóváhagyják; systemet er adoptert fra England a rendszert Angliából vették át II adoptál, örökbe fogad; adoptere bort örökbe ad adoptiv mn -t, -e örökbefogadó adoptivbarn fn -et örökbefogadott gyerek adoptivdatter fn (adoptivdatteren, adoptivdøtre, adoptivdøtrene; adoptivdatteren, adoptivdøtrer, adoptivdøtrene; adoptivdattera, adoptivdøtre, adoptivdøtrene; adoptivdattera, adoptivdøtrer, adoptivdøtrene) fogadott lány adoptivforelder fn (adoptivforelderen, adoptivforeldre, adoptivforeldra; adoptivforelderen, adoptivforeldre, adoptivforeldrene) örökbefogadó szülő adoptivforeldre fn (adoptivforeldrene) örökbefogadó szülők adoptivsønn fn -en fogadott fiú adrenalin fn -et adrenalin adressant fn -en küldő adressat fn -en címzett adresse fn -en/-a cím adresseavis fn -en/-a hirdetési újság adressebok fn (adresseboken, adressebøker, adressebøkene; adresseboka, adressebøker, adressebøkene) címjegyzék adressere ige -te címez; brevet var adressert til meg a levelet nekem címezték; kommentaren var adressert til sjefen a megjegyzést a főnöknek címezték Adriaterhavet fn n:none Adriai-tenger advare ige -te figyelmeztet; jeg bare advarer deg! én csak szólok (figyelmeztetlek); det advares mot nem ajánlott; hermed er du advart én figyelmeztettelek advarende mn -, - intő; et advarende eksempel intő példa advarsel fn -en figyelmeztetés advent fn -en advent adventist fn -en adventista adventskalender fn -eren, -ere/-re/-rer, -erne/-rene adventnaptár adverb fn -et, -/-er, -ene/-a határozószó adverbial 1 fn -et, -/-er, -ene/-a határozó adverbial 2 mn -t, -e határozói advokat fn -en ügyvéd advokatfirma fn -et, -/-er, -ene ügyvédi iroda aerodynamikk fn -en aerodinamika aerodynamisk mn -, -e aerodinamikus aeronautikk fn -en aeronautika affekt fn -en felindultság, izgatottság; komme i affekt felindul, felizgatja magát; være i affekt felindult, izgatott; bringe en i affekt felizgat, felhergel, erős hatást gyakorol vkre affektasjon fn -en affektáció, mesterkéltség, tettetés, színlelés affektert mn -, -e affektált, mesterkélt affære fn -en ügy, affér, viszony; blande seg opp i andres affærer beleavatkozik/beleszól mások dolgába; en kjedelig, ubehagelig affære kellemetlen ügy; han har hatt en affære med søsteren hennes viszonya volt a

5 3 nővérével; det er ingen lett affære nem könnyű eset; ta affære beavatkozik, kézbe veszi az ügyet afghaner fn -eren, -ere, -erne afgán afghansk mn -, -e afgán afghansk mynde fn afgán agár aforisme fn -en aforizma Afrika fn Afrika afrikaner fn -eren, -ere, -erne afrikai afrikansk mn -, -e afrikai aften fn -en este; vi møtes i aften este találkozunk; god aften! jó estét!; livets aften az élet alkonya aftenantrekk fn -et esti programhoz viselt elegáns öltözék aftenavis fn -en/-a esti újság aftenbønn fn -en/-a esti imádság, ima; be aftenbønn elmondja az esti imádságot aftennummer fn -et egy újság esti kiadása; aftennummeret er kommet megjelent az esti kiadás aftenrøde fn -en alkonyi vörös az ég alján aftens fn m:none vacsora; invitere noen til aftens meghív vkt vacsorára; de blir til aftens vacsorára is maradnak; spise aftens vacsorázik aftensbord fn -et, -/-er, -ene/-a vacsorához terített asztal aftenskjole fn -en estélyi (ruha) aftenskumring fn -en/-a alkonyat aftensmat fn -en vacsora aftenstjerne fn -en/-a Esthajnalcsillag agape fn -en agapé agat fn -en achát agenda fn -en napirend agende fn -en szertartás, szertartáskönyv agent fn -en ügynök; diplomatisk agent kiküldött agentur fn -et, -/-er, -ene/-a ügynökség agere ige -te tettet, szerepet játszik, előadja magát vmnek; agere dum ostobának tetteti magát; agere storkar adja a nagylegényt agglutinasjon fn -en I agglutináció, összecsapódás II agglutináció agglutinere ige -te I agglutinál, kicsapva pelyhekké ragaszt össze II agglutinál, hozzáragaszt, illeszt, hozzáilleszt; agglutinerende agglutináló aggregat fn -et, -/-er, -ene/-a I aggregát, aggregátor II aggregátum III aggregátum aggresjon fn -en agresszió, fegyveres támadás, erőszakos beavatkozás; vise aggresjon aggresszív viselkedést tanúsít, agresszíven lép fel aggressiv mn -t, -e agresszív, erőszakos, kihívó, támadó, rámenős viselkedésű aggressivitet fn -en agresszivitás, kihívó viselkedés, erőszakoskodás, erőszakos magatartás agitasjon fn -en agitáció, mozgósítás, propaganda-, reklámtevékenység folytatása, rábeszélés agitator fn -en I agitátor, agitációt folytató személy, demagóg, propagandista II agitátor; vaskemaskin med agitator lengőlapátos mosógép agitere ige -te I agitál, agitációt folytat, propagandát fejt ki II agitál; agitere for en sak egy ügy érdekében agitál, propagál egy ügyet; agitere for meningene sine a véleményét hangoztatja, másokat meg akar győzni az igazáról agn fn -et csalétek, csali; bite på agnet: bekapja a horgot agne ige -et/-a csalétket rak agnostiker fn -eren, -ere, -erne agnosztikus agnostisisme fn -en agnoszticizmus agrarproletariat fn agrárproletariátus agrikultur fn -en földművelés agronom fn -en agronómus agronomi fn -en agronómia, mezőgazdaságtan agurk fn -en uborka; dyrke agurker uborkát termeszt; syltede agurker savanyú uborka agurknyhet fn uborkaszezoni hír agurksalat fn -en uborkasaláta agurktid fn -en/-a uborkaszezon ah ind á, ah; ah - er det deg? á, te vagy az?; ah, dette var godt! ah, ez jó volt! aha ind aha; aha, er det slik det skal gjøres! aha, szóval így kell csinálni! aids fn -en AIDS -en AIDS air fn -en I megjelenés, külső, viselkedés, magatartás II dallam, dal, ária ajourføre ige -te I felfrissít, naprakészre hoz; àjourføre protokollen minden hiányzó adatot jegyzőkönyvbe vesz II naprakész állapotra hoz, elmaradást bepótól Akababukten fn Akabai-öböl akademi fn -et, -/-er, -ene/-a akadémia akademiker fn -eren, -ere, -erne akadémikus, akadémista akademisk mn -, -e akadémiai, akadémikus, egyetemi; akademisk borger egyetemi polgár; akademisk utdanning egyetemi végzettség; spørsmålet har bare akademisk interesse akadémikus kérdés; akademisk grad akadémiai fokozat; akademisk tittel akadémikusi cím akademisme fn -en akadémizmus ake ige -te szánkózik, szánkázik, csúszik akebrett fn -et, -/-er, -ene/-a szánkó, bob, popsisí, hócsúszka akeleie fn -en/-a harangláb, harangvirág, sasfű akevitt fn -en pálinkaféle ital akilleshæl fn -en Achilles-sarok; politikerens akilleshæl a politikus Achilles-sarka aking fn -en/-a szánkózás akk 1 fn -et sóhaj akk 2 ind ah, haj, hajaj, jaj; akk ja, livet er ikke så lett! haj, az élet nem könnyű!; akk så dyrt jaj de drága!; akk og ve ó, istenem akkar fn -en akke 1 ige -et/-a kakál akke 2 ige -et/-a zúgolódik; akke seg over ungdommen zúgolódik a fiatalság miatt akke 3 ige -et/-a kakál akke 4 ige -et/-a zúgolódik; akke seg over ungdommen zúgolódik a fiatalság miatt akklamasjon fn -en akklamáció, hangos tetszésnyilvánítás, felkiáltás, éljenzés; forslaget ble vedtatt med akklamasjon nagy tetszéssel fogadták el a javaslatot; lederen ble gjenvalgt med akklamasjon hangos tetszésnyilvánítások közepette választották újra a vezetőt

6 4 akklimatisere ige -te akklimatizál, meghonosít, hozzászoktat; akklimatisere seg akklimatizálódik, hozzászokik akklimatisering fn -en/-a akklimatizálódás, alkalmazkodás akkompagnatør fn -en kísérő akkompagnere ige -te kísér (hangszeren) akkord fn -en I darabbér, teljesítménybér, akkord; arbeide på akkord darab-/teljesítmánybérben dolgozik; (fast)sette en akkord teljesítménybért megállapít; sprenge akkorden túlteljesíti a teljesítménykövetelményt; være ferdig med akkorden elvégezi a munkát, teljesíti a munkakövetelményt II megegyezés, egyezség, adósságrendezés; søke akkord megegyezésre törekszik III akkord, hangzat; slå an en akkord på pianoet lejátszik egy akkordot a zongorán akkordere ige -te megállapodik, megegyezik akkreditere ige -te akkreditál, kiküld, kihelyez, képviselettel megbíz akkreditiv fn -et, -/-er, -ene/-a I hitellevél, okmányos meghitelezés, akkreditív II akkreditív, megbízó levél; overlevere sine akkreditiver átadja a megbízólevelét akkumulator fn -en akkumulátor akkumulere ige -te akkumulál, felhalmoz, összegyűjt; akkumulert kapital, kunnskap felhalmozott tőke, tudás; akkumulert energi összegyűjtött energia akkurat htsz pontosan, pont, éppen, éppen hogy; det er akkurat 20 mil dit pontosan 20 mérföldre van ; akkurat på minuttet pontban, időre; ha akkurat nok penger éppen hogy elég a pénze; hun er ganske søt, om ikke akkurat vakker helyes, ha nem is kifejezetten szép ; det var ikke akkurat det jeg mente nem egészen (pontosan) így értettem; akkurat den dagen skulle vi reise pont aznap akartunk elutazni akkusativ fn -en tárgyeset, accusativus akne fn -en mitesszer akribi fn -en tudományos pontosság, precizitás akrobat fn -en akrobata akrobatikk fn -en akrobatika akrobatisk mn -, -e akrobatikus akronym fn -et, -/-er, -ene/-a betűszó, mozaikszó akryl fn -en/-et akril, akrilszál akrylsyre fn -en/-a akrilsav aks fn -et kalász; sette aks kalászba szökken; skyte aks kihányja a kalászát akse fn -en tengely aksel fn (akselen, aksler, akslene; aksla, aksler, akslene) váll; trekke på akslene vállat von; på aksel gevær! fegyvert vállhoz! akselerator fn -en akcelerátor, részecskegyorsító akselerere ige -te I gyorsul; bilen akselererer raskt az autó jól gyorsul II akcelerál, felgyorsít aksemakt fn -en/-a tengelyhatalom aksent fn -en akcentus, hangsúly, nyomaték, kiejtés, ékezet; de fleste norske ord har aksenten på første stavelse a legtöbb norvég szóban az első szótagon van a hangsúly; ha utenlandsk aksent idegen kiejtéssel beszél aksentuere ige -te kiejt, hangsúlyoz; aksentuere siste stavelsen i ordet a szó utolsó szótagjára helyezi a hangsúlyt; aksentuere et problem kiemeli a probléma fontosságát aksept fn -en I elfogadás; vi fikk aksept for forslaget elfogadták a javaslatunkat II akcept, elfogadvány akseptabel mn -ent, -ne elfogadható; en akseptabel forklaring elfogadható magyarázat; et akseptabelt tilbud elfogadható, méltányos ajánlat; et akseptabelt nivå elfogadható, megfelelő színvonal akseptant fn -en akceptáns, elfogadó akseptere ige -te akceptál, elismer, elfogad; nekte å akseptere en veksel nem hajlandó váltót elfogadni; akseptere et tilbud elfogad egy ajánlatot; akseptere vilkårene elfogadja a feltételeket; akseptere sin skjebne beletörődik a sorsába aksess fn -en hozzáférés, elérés aksesskode fn -en hozzáférési kód aksesstid fn -en/-a hozzáférési idő, elérési idő aksfrytle fn perjeszittyó, füzéres perjeszittyó aksiom fn -et, -/-er, -ene/-a axióma aksishjort fn pettyes szarvas aksje fn -en I népszerűség; partiets aksjer står høyt a párt nagy népszerűségnek örvend; aksjene hans står høyt hos sjefen igen népszerű a főnökénél II részvény, értékpapír; spekulere i aksjer részvényekkel spekulál; aksjene stiger a részvények emelkednek; tegne aksjer részvények jegyzése aksjeeier fn -eren, -ere, -erne részvényes, részvénytulajdonos aksjefond fn -et befektetési alap aksjekapital fn -en részvénytőke, alaptőke, tőkeállomány aksjemarked fn -et, -/-er, -ene/-a részvénypiac, értékpapírpiac, tőzsde, börze aksjeportefølje fn -en részvény portfólió aksjeselskap fn -et, -/-er, -ene/-a részvénytársaság aksjeutbytte fn -et, -er, -ene/-a részvényosztalék aksjon fn -en akció, kampány, cselekvés, tevékenység, művelet aksjonere ige -te 1 demonstrál, akciót szervez 2 vád alá helyez aksjonær fn -en részvényes; en stor aksjonær nagyrészvényes aksveronika fn macskafarkú veronika akt 1 fn -en/-a I 1 aktus, cselekedet 2 felvonás II akt akt 2 fn -en figyelem; gi nøye akt på noe szoros figyelemmel kísér; gi(v) akt! vigyázz!; ta dem i akt for hunden vigyázz, a kutya harap; holde i akt og ære tiszteletben tart, tiszteletet tanúsít akt 3 fn -en akta akte ige -et/-a figyelembe vesz, törődik vele, vigyáz, szándékozik, hajlandó; akt ikke på det han sier ne törődj azzal, hogy mit mond; akte munnen sin vigyáz a szájára (arra, hogy mit mond); hun akter seg for å gjøre det szándékában áll megtenni ; akte og ære tiszteli, becsüli; det akter jeg ikke å finne meg i nem vagyok hajlandó beletörődni; akte seg til fjells a hegyekbe készül; hun

7 5 aktet å protestere mot planen tiltakozni szándékozott a terv ellen aktelse fn -en tisztelet, megbecsülés; nyte alminnelig aktelse általános tiszteletnek örvend; han har steget/ falt i min aktelse nagyot nőtt/zuhant a szememben; nære aktelse for noen tisztelettel viseltetik vki iránt; med all aktelse for Dem minden tiszteletem az öné ; av aktelse for henne az iránta való tiszteletből akter elj a hajó fara (tat) felé akterdekk fn -et tat akterende fn -en hajó fara akterspeil fn -et hajófar akterstavn fn -en gyűjtőszó az összes olyan függőleges elemre, amelyik a hajó tőkesúlyának hátsó végétől indul aktiv mn -t, -e aktív, cselekvő, tevékeny aktiveringsenergi fn -en aktiválási energia aktivist fn -en aktivista aktivitet fn -en aktivitás, tevékenység; hun er i aktivitet hele dagen egész nap tevékenykedik; sette noen i aktivitet aktivizál; utfolde stor aktivitet nagy aktivitást fejt ki; sette seg i aktivitet tevékenységbe fog; mangel på aktivitet a mozgás hiánya aktivum fn (aktivumet, aktivumer, aktivuma; aktivumet, aktivumer, aktivumene; aktivumet, aktiva, aktivaene; aktivet, aktiver, aktiva) 1 előny, haszon; en god helse er et aktivum az egészség nagy előny; hun er et aktivum for firmaet hasznos a cégnek 2 aktíva, cselekvő vagyon aktor fn -en ügyész aktorat fn -et, -/-er, -ene/-a 1 vád, közvád, bűnvádi eljárás 2 vádhatóságot képviselő személy, a vád képviselete, ügyész; politiet har aktoratet i saken az ügyben a rendőrség képviseli a vádat aktstykke fn -et, -er, -ene/-a dokumentum, irat aktuell mn (aktuellere, aktuellest) aktuális, időszerű, napirenden lévő, esedékes; i den aktuelle situasjonen az adott helyzetben; det blir ikke aktuelt nem aktuális, nem időszerű; aktuelle kandidater a szóbajövő jelöltek; aktuelle reisemål a lehetséges úticél; det aktuelle radioprogrammet a szóbanforgó rádióprogram aktverdig mn -, -e tiszteletreméltó aktør fn -en résztvevő, szereplő akupunktur fn -en akupunktúra akustikk fn -en akusztika, hangtan; det er god akustikk i konsertsalen a hangversenyterem jó akusztikájú akustisk mn -, -e akusztikai, hangzásbeli akutt 1 fn -en vessző/ékezet akutt 2 mn -, -e akut, hirtelen fellépő, heveny, égető, sürgős; en akutt sykdom akut betegség; et akutt behov égető szükség akvamarin fn -en akvamarin akvarell fn -en akvarell, vízfestmény, vízfesték; male akvareller vízfestékkel fest; et maleri i akvarell vízfestmény akvarium fn (akvariet, akvarier, akvaria; akvariet, akvarier, akvariene) akvárium alarm fn -en alarm, riadó, riasztás, figyelmeztetés; slå alarm riaszt, riadóztat; alarmen går beriaszt; blind alarm, falsk alarm vaklárma alarmere ige -te riadóztat, riaszt, nyugtalanná tesz; alarmere politiet riasztja a rendőrséget; meldingen alarmerte oss a hír nyugtalanná tett minket alarmerende mn -, - nyugtalanító; alarmerende nyheter nyugtalanító hírek alarmering fn -en/-a riasztás alarmist fn -en aggodalmaskodó alarmklokke fn -en/-a ébresztőóra Alaska fn Alaszka alba fn -en miseing, karing albaner fn -eren, -ere, -erne albán albatross fn -en albatrosz albino fn -en albínó albue fn -en könyök album fn -et, -/-er, -ene/-a album alburom fn -met, -, -ma/-mene mozgástér, mozgásszabadság albuskjell fn (albuskjellen, albuskjell, albuskjellene; albuskjellet, albuskjell, albuskjella; albuskjellet, albuskjell, albuskjellene; albuskjella, albuskjell, albuskjellene) közönséges csészecsiga aldeles htsz teljesen, tökéletesen, egészen; aldeles nytt vadonatúj; aldeles sant tökéletesen igaz; aldeles ikke! egyáltalán nem, semmiképpen (sem); det er det aldeles ingen grunn til semmi nem indokolja; hun er aldeles som før pont ugyanolyan, mint volt; det er aldeles sikkert teljesen biztos, egészen biztos alder fn -eren, -ere/-re/-rer, -erne/-rene kor; være stor etter/ for alderen korához képest nagy; dø i ung alder fiatalon hal meg; da jeg var på din alder amikor annyi idős voltam, mint te; en på min egen alder velem egyidős; i 12-årsalderen 12 éves kor(á)ban alderdom fn -men öregség alderdomssløvhet fn -en/-a öregkori szenilitás, aggkori gyengeség aldersgrense fn -en/-a korhatár; gå av for aldersgrensa nyugdíjba vonul aldersgruppe fn -en/-a korcsoport aldershjem fn -met, -, -ma/-mene idősek/öregek otthona alderspensjon fn -en öregségi nyugdíj aldre ige -et/-a öregszik aldrende mn -, - öregedő, elöregedő aldri htsz soha, sohase, sose, egyáltalán nem, bármennyire, akármennyire; det er aldri for sent soha nem késő; aldri det grann egyáltalán nem, kicsit sem; vente aldri så lenge bármeddig vár; aldri mer soha többé ale ige -et/-a/-te tenyészt; ales opp felnevelődik; ales opp med felnő vmin alene htsz aleine egyedül, önmagában, csak; la meg være alene! hagyj magamra!; en ulykke kommer sjelden alene a baj nem jár egyedül; du er ikke alene om å mene det ezzel a véleményeddel nem vagy egyedül; bli alene magára maradt (elvesztette a rokonait); du alene kan hjelpe meg csak te segíthetsz rajtam; jeg gjorde det ene og alene for hans skyld csakis és egyedül az ő kedvéért ; alene tanken på det már a gondolata is alfa fn -en alfa; alfa og omega alfa és omega, kezdet és vég, a lényeg

8 6 alfabet fn -et, -/-er, -ene/-a ábécé alfabetisere ige -te alfabetikus rendbe szed, betűrendbe sorol/állít, ábécé szerint rendez alfabetisk mn -, -e alfabetikus, betűrendes, ábécé-rend szerinti algebra fn -en algebra algebraisk mn -, -e algebrikus, algebrai, az algebrához tartozó algefjerner fn algaeltávolító oldat Alger fn Algír Algerie fn Algéria algerier fn -eren, -ere, -erne algériai algerisk mn -, -e algériai, algír alias htsz más néven, vagyis alibi fn -et, -/-er, -ene/-a alibi, máshollét, mentség, ürügy; ha sitt alibi i orden (megfelelő) alibivel rendelkezik; vanntett, uangripelig alibi teljes, tökéletes alibi; finne et alibi for strengere kontrolltiltak ürügyet talál a szigorúbb ellenőrzésre alkaisk versemål fn alkaioszi strófa alkali fn -et, -/-er, -ene/-a alkáliák alke fn -en/-a alka alkohol fn -en alkohol, szesz; nyte, misbruke alkohol alkoholizál, iszik; være forsiktig med alkohol nem iszik sokat, nem viszi túlzásba az ivást; kong Alkohol az alkohol démona alkoholdrikk fn -en szeszes ital alkoholforbruk fn -et alkoholfogyasztás alkoholforbud fn -et szesztilalom alkoholforgiftning fn -en/-a alkoholmérgezés alkoholfri mn (alkoholfriere, alkoholfriest) alkoholmentes, szeszmentes alkoholgjæring fn -en/-a alkoholos erjedés alkoholholdig mn -, -e alkoholtartalmú; alkoholholdige drikker alkoholtartalmú italok alkoholiker fn -eren, -ere, -erne alkoholista, iszákos alkoholisk mn -, -e alkoholos alkoholisme fn -en alkoholizmus, iszákosság alkoholist fn -en alkoholista, iszákos alkoholmisbruk fn -en/-et túlzott alkoholfogyasztás alkoholpåvirket mn -et, -ete/-ede alkoholpåvirka -, - alkoholos befolyásoltságú; kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand alkoholos állapotban, alkoholos befolyásoltság alatt vezet alkoholskadet mn -et, -ete/-ede alkoholskada -, - alkoholskadd -, -e alkohol által tartósan sérült, alkoholsérült alkove fn -en alkóv alkymi fn -en alkímia, aranycsinálás művészete alkymist fn -en alkimista, aranycsináló all nvms minden, összes, lehető legnagyobb; spise opp all maten sin mindent megeszik; i all framtid/evighet mindörökre; det er tydelig for all verden az egész világ számára köztudott; i alle fall mindenesetre; med all mulig velvilje a legnagyobb jóindulattal; i all hast a lehető leggyorsabban, legsürgősebben; en gang for alle egyszer (é)s mindenkorra; alle og enhver mindenki, minden egyes; på alle måter mindenképpen; på alle fire négykézláb; alt vel! minden jót!; alt sammen minden, mindent; alle sammen mindenki, mindenkit, mindannyian; gratulerer alle sammen mindenkinek gratulálok/gratulálunk; alt annet enn cseppet sem, egyáltalán nem; hun er alt annet enn dum minden csak nem buta, egyáltalán nem buta; alt er ikke sagt i denne saken az ügy még nincs lezárva; alt etter forholdene amennyire a körülmények engedik; alt i alt mindent összevéve, összegezve, végeredményben, summa summárum Allah fn Allah allé fn -en allé, fasor allegorisk mn -, -e allegorikus, jelképes, képletes allegro 1 fn -et, -/-er, -ene/-a allegro allegro 2 htsz allegro, vidáman, gyorsan, élénken (adandó elő) allehelgensaften fn -en mind(en)szentek estéje allehelgensdag fn -en mind(en)szentek (napja) allehånde 1 fn -en szegfűbors allehånde 2 mn -, - mindenféle; allehånde gode saker mindenféle finomság aller htsz leg-; aller best legjobb; ikke så aller verst nem a legrosszabb; han gav meg aller nådigst tillatelse nagykegyesen, nagynehezen megengedte allerede htsz már; de er allerede kommet már megjöttek allergi fn -en allergia, túlérzékenység; utvikle en allergi allergiás lesz, allergiát kap allergiker fn -eren, -ere, -erne allergiás (beteg) allergisk mn -, -e allergikus, allergiás, túlérzékeny; være allergisk overfor, mot katter allergiás a macskára; allergisk reaksjon allergikus reakció allestedsnærværende mn -, - mindenüttjelenvaló allianse fn -en szövetség; Den hellige allianse Szent Szövetség alliere ige -te szövetséget köt; alliere seg med noen szövetségre lép vkivel alliert mn -, -e szövetséges; våre allierte a szövetségeseink; allierte styrker szövetséges csapatok alligator fn -en alligátor allikevel htsz mégis allitterasjon fn -en alliteráció, betűrím allmakt fn -en/-a teljhatalom, mindenhatóság; tro på Guds allmakt Isten mindenhatóságába vetett hit allmektig mn -, -e mindenható, teljhatalmú allmenn mn (allmennere, allmennest) általános, köz-; allmenn stemmerett általános választójog; allmenn verneplikt általános hadkötelezettség; være av allmenn interesse közérdekű; det er allment kjent köztudott; allmenne sanheter általános igazságok allmennyttig mn -, -e allmenn-nyttig -, -e közhasznú allmennhet fn -en/-a nagyközönség, nyilvánosság allmenning fn -en közterület allsidig mn -, -e sokoldalú; allsidig opplæring, utdanning sokoldalú képzés allslags mn -, - mindenféle alltid htsz mindig alltids htsz mindenkor, bármikor allvitende mn -, - mindentudó

9 7 allvitenhet fn -en/-a mindentudás alm fn -en szil(fa) almanakk fn -en almanach, csillagászati naptár, kalendárium alminnelig mn -, -e általános, átlagos, könséges, szokásos; alminnelig stemmerett általános választójog; et ganske alminnelig menneske teljesen átlagos ember; et alminnelig navn gyakori név; det er alminnelig kjent köztudott; den alminnelige velger az átlagos választó; slikt er ikke alminnelig ez nem szokás alminnelighet fn -en/-a általánosság, közhely; i alminnelighet nagy általánosságban; i alminnelighet er vi hjemme etter klokka seks általában hat után otthon vagyunk almisse fn -en/-a alamizsna aloe fn -en áloé alpakka fn -en alpaka alpefiol fn -en alpesi ibolya, ciklámen alpehorn fn -et alpesi kürt, havasi kürt alpejeger fn -eren, -ere, -erne hegyivadász alpelue fn -en/-a svájcisapka Alpene fn Alpok, Alpesek alpinsk dachsbrake fn alpesi tacskókopó alrune fn -en mandragóra, szerencsegyökér Alsace fn Elzász alsikekløver fn (alsikekløveren, alsikekløverer, alsikekløverne; alsikekløveren, alsikekløvere, alsikekløverne; alsikekløveren, alsikekløver, alsikekløverne) korcs here alt 1 fn -et mindenség alt 2 fn -en alt alt 3 htsz már; alt fra hun var født már születésétől; han er alt reist már elutazott; er du alt ferdig? készen vagy már? altan fn -en erkély alter fn (alteret, alter, altera; alteret, altere, altera; altret, altre, altra; altret, altre, altrene) oltár alterbilde fn -et, -er, -ene/-a oltárkép alterbok fn (alterboken, alterbøker, alterbøkene; alterboka, alterbøker, alterbøkene) misekönyv, missale alterbrød fn -et ostya alterduk fn -en oltárterítő altergang fn -en úrvacsora altergjest fn -en áldozó alterkalk fn -en úrvacsorai kehely alternativ 1 fn -et, -/-er, -ene/-a alternatíva alternativ 2 mn -t, -e alternatív; to alternative muligheter két lehetőség, melyek között választani lehet altertavle fn -en/-a oltárkép altertjener fn -eren, -ere, -erne ministráns altervin fn -en misebor altfor htsz túl, túlságosan; altfor mye túl sok; det gikk ikke så altfor bra nem ment túl jól; jeg kjenner henne så altfor godt: túlságosan jól ismerem altmuligmann fn (altmuligmannen, altmuligmenn, altmuligmennene) mindenes, faktótum altomfattende mn -, - mindent átfogó, egyetemes; altomfattende viten átfogó tudás altruist fn -en altruista, önzetlen, áldozatkész, emberszerető személy altså htsz tehát, vagyis, tényleg aluminium fn -en/-et alumínium alv fn -en tündér, manó alvor fn -et meggyőződés, komoly, valódi vélemény, komolyság; er dette alvoret ditt? ez a meggyőződésed? komolyan gondolod?; si, mene noe i fullt alvor teljes komolysággal mondja, vallja; ta noe(n) på alvor komolyan vesz ; det fins ikke alvor i ham komolytalan; dødsens alvor halálosan komoly; ikke skjønne alvoret i situasjonen nem fogja fel a helyzet komolyságát alvorlig mn -, -e komoly; holde seg alvorlig megőrzi a komolyságát; legge ansiktet i alvorlige folder elkomolyodik; mene noe alvorlig komolyan gondolja; alvorlig talt, dette går ikke an komolyan, ez már túlzás ez már sok; være i alvorlige vansker komoly nehézségei vannak amalgam fn -et, -/-er, -ene/-a amalgám, foncsor amalgamere ige -te amalgámoz, amalgamizál, összekever, egybeolvaszt amanuensis fn (amanuensen, amanuenser, amanuensene) amanuens -en tanársegéd amatør fn -en amatőr, műkedvelő amatøridrett fn -en amatőrsport amatørmessig mn -, -e amatőr, dilettáns; det var svært amatørmessig gjort meglehetősen amatőr munka amatørskap fn -et amatőrség ambar fn (ambaren, ambarer, ambarene; ambaren, ambrer, ambrene) sajtár, dézsa ambassade fn -en követség, nagykövetség ambassadør fn -en követ, nagykövet ambisiøs mn -t, -e ambiciózus, törekvő, lelkes, nagyra törő, nagyravágyó, becsvágyó ambisjon fn -en ambíció, törekvés, nagyravágyás, becsvágy; ha store ambisjoner nagy tervei, céljai vannak; ha ambisjoner i politikken a politikában kíván érvényesülni; ha ingen ambisjoner nincs benne becsvágy; ha ingen ambisjoner om nem célja, hogy ambolt fn -en üllő ambra fn -en ámbra ambrosia fn -en ambrózia ambulanse fn -en mentő, mentéshez használt jármű, helikopter, csónak) ; ringe etter ambulanse hívja a mentőket amen 1 fn -et, -/-er, -ene/-a ámen; si ja og amen áldását adja, beleegyezik amen 2 ind ámen Amerika fn Amerika amerikaner fn -eren, -ere, -erne amerikai amerikansk 1 fn -en::n:none amerikai angol amerikansk 2 mn -, -e amerikai amfetamin fn -et, -/-er, -ene/-a amfetamin amfibiekjøretøy fn -et, -/-er, -ene/-a amfíbia, kétéltű jármű amfibium fn (amfibiet, amfibier, amfibia; amfibiet, amfibier, amfibiene) amfíbiák, kétéltűek amfiteater fn -d(e)ret, -der/-dre, -dra/-drene amfiteátrum amme 1 fn -en/-a szoptatós dajka

3016 Tóth Krisztina versei norvégül

3016 Tóth Krisztina versei norvégül 3016 Tóth Krisztina versei norvégül Tóth Krisztina Kormorán I. Nem a hőség, a macskák hangja vert föl, ahogy sikoltva párzottak a járdán, vagy az álmodban nyáladhoz kevert föld szivárgása az árnyékszinű

Részletesebben

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven - Alapvető, létfontosságú dolgok Kan du hjælpe mig, tak? Segítségkérés Tudna segíteni? Snakker du engelsk? Beszélsz angolul? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul snakker du _[language]_?

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Kan du vara snäll och hjälpa mig?

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Kan du vara snäll och hjälpa mig? - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Beszélsz angolul? Talar du engelska? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Kan du vara snäll och hjälpa mig? Segítségkérés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Talar du engelska? Talar du engelska? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE DÁNIA

A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE DÁNIA Kézikönyv 80/2004 DÁNIA (hu) 1 A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK KÁRENYHÍTÉSE DÁNIA 1. A nemzeti jog...2 1.1. Végrehajtás [18. cikk]...2 1.2. Nemzeti kárenyhítési rendszerek [12. cikk (2) bekezdése]...2 1.2.1.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekrıl 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekrıl A szabálysértésekrıl szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következıket rendeli el: I. Fejezet

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Függelék

Tartalomjegyzék. Függelék segítség.qxd 4/6/2006 7:57 AM Page 5 Tartalomjegyzék Bevezetõ................................................................7 Változások a 2005-ös év klinikai útmutatójában................................8

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata

A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A Piros könyv Az üzleti magatartás szabályzata A feddhetetlenség a legfontosabb. Úgy kell dolgoznunk a mindennapok során, hogy megfeleljünk azoknak a legmagasabb szintű etikai normáknak, amelyek elvárhatók

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

Szabadság Krisztusban

Szabadság Krisztusban 11. tanulmány Szabadság Krisztusban december 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2015-2016 Storno biztosítás EUB2015-02ST (1-6. old.) Ügyféltájékoztató (7-11. old.) Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek.

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

Cukimami én idős motiváció:

Cukimami én idős motiváció: Cukimami s én idő ió: c motivá Énidó Kezdjük ott, hogy miért is fontos, az Énidő; Magad miatt, mert kell, hogy érezd; az anyasággal nem veszítetted el a nőiességedet, azt, hogy egy önálló és utánozhatatlanul

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK 2016 WWW.EUB.HU Európai Utazási Biztosító Zrt. Általános Információ EUB ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Váci út 36-38. Tel.: +36 1 452 3580 www.eub.hu ugyfelszolgalat@eub.hu EUB-Segítségnyújtás

Részletesebben

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai tantárgy.

A 10047-12 azonosító számú Felszolgálás alapjai szakmai követelménymodulhoz tartozó Felszolgálás alapjai tantárgy. A 10047-12 azonosító számú szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy. 1. A 10047-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

Innledende riter. Kezdőének. Bünbánat. Syndsbekjennelse. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Innledende riter. Kezdőének. Bünbánat. Syndsbekjennelse. I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Magyar

Részletesebben

Információszabadság. Tanóraterv középiskolák számára 1

Információszabadság. Tanóraterv középiskolák számára 1 Információszabadság Tanóraterv középiskolák számára 1 feladat időtartam feladat célja leírás eszközigény 1. film 15 perc Egy jogeset interaktív feldolgozása. Az információszabad sághoz való jog érvényesülése

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet. az egyes szabálysértésekről. I. Fejezet A KÖZREND ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK. I. Cím A jogszabály mai napon hatályos állapota 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 166. -ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

Az ALEKTUM Inkasszó Magyarország Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. ALEKTUM Inkasszó Magyarország Kft.

Az ALEKTUM Inkasszó Magyarország Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. ALEKTUM Inkasszó Magyarország Kft. Az ALEKTUM Inkasszó Magyarország Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA of ALEKTUM Inkasszó Magyarország Kft. Adatvédelmi azonosító száma 02633/001 Hatályos 2015. január 1. napjától / 1 I. Bevezető

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA

Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA Szalay Gábor ISTENI MELANKÓLIA Budapest, 2015 I. VILÁGOSSÁG ÉS SÖTÉTSÉG, ÉLET ÉS LÉT Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 2. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és

Részletesebben

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október

sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október sorszám VERSENY VÁLLALKOZÓI KÉRDŐÍV 2003. október Kérdező aláírása:... igazolványszáma Jó napot kívánok. A TÁRKI munkatársa,. vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal megbízásából szeretnék néhány kérdést feltenni

Részletesebben

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014

Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Javítási útmutató Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 Az alábbi feladatok a Galambok röppennek föl című regényhez kapcsolódnak. 1. Milyen nyelven keletkezett a

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Demokratikus jogállam: jog-álom?

Demokratikus jogállam: jog-álom? 2012. november 30. Budapest Demokratikus jogállam: jog-álom? Kolláth György www.kollath.com /az előadás olvasható már ezen a honlapon/ Életút Kolláth György Béla: szolnoki születésű, budapesti ügyvéd,

Részletesebben

Falusi Ízek Fesztiválja Magyaregregy 2 0 1 0 V e r s e n y k i í r á s Törökkor hazánkban nem csak negatívumokkal írható le, sok új ételnyersanyagot nekik köszönhetünk, másrészt történelmünk része. Tudomásul

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

FOGADJÁTOK BE A GYERMEKEKET, MERT EZZEL ENGEM FOGADTOK BE

FOGADJÁTOK BE A GYERMEKEKET, MERT EZZEL ENGEM FOGADTOK BE Gyermekeknek FOGADJÁTOK BE A GYERMEKEKET, MERT EZZEL ENGEM FOGADTOK BE A terem előkészítése: Díszítsük föl a helyiséget kék, fehér és piros léggömbökkel (a kubai zászló színei). Az istentisztelet központi

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2010. április

Részletesebben

A honszeretet újraértelmezése

A honszeretet újraértelmezése A honszeretet újraértelmezése Magyarország leírása I. ÉRZELMEINK REHABILITÁLÁSA A honszeretet: tömeglelki jelenség A honszeretet: örömérzésünk kifejezése A honszeretet: aktivitásra sarkalló érzelem A honszeretet

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. A József Attila-lakótelep közbiztonságának helyzete

Jegyzıkönyv. 1. A József Attila-lakótelep közbiztonságának helyzete Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének József Attila-lakótelepi Településrészi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: I. 364-6/2012. Jegyzıkönyv Készült: a József

Részletesebben

Áram okozta balesetek és hátterük

Áram okozta balesetek és hátterük MUNKABALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 4.1 Áram okozta balesetek és hátterük Tárgyszavak: árambalesetek; halálos baleset; jelentésköteles baleset; ívfénybaleset; égési sérülés. A német Finommechanikai

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

- A Harley Davidson egy menedzsere

- A Harley Davidson egy menedzsere "Amit mi árulunk, az nem más, mint a lehetőség, hogy egy 43 éves könyvelő fekete bőrruhát húzzon, kis falukon motorozzon keresztül, és az ott lakókat félelemmel töltse el." - A Harley Davidson egy menedzsere

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Stroke Szövetség Európáért Nyilatkozat. Egy olyan világért, ahol kevesebb a stroke, és akit érint a stroke, minden szükséges segítséget megkap.

Stroke Szövetség Európáért Nyilatkozat. Egy olyan világért, ahol kevesebb a stroke, és akit érint a stroke, minden szükséges segítséget megkap. Stroke Szövetség Európáért Nyilatkozat Egy olyan világért, ahol kevesebb a stroke, és akit érint a stroke, minden szükséges segítséget megkap. Kindly supported by The Stroke Alliance for Europe retains

Részletesebben

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo)

Fordította: Szedő Dénes. Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) A KIS PARASZTLEÁNYKA (Exiit diluculo) Carmina Burana (részletek) Ó, FORTUNA (O Fortuna) Ó, Fortuna, mint a Luna egyre-másra változol: majd nagyobbodsz, majd meg elfogysz; hej, az élet ronda sor: gabalyítja s igazítja játszva az ember fejét:

Részletesebben

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST)

UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) UTAZÁSKÉPTELENSÉGRE ÉS ÚTMEGSZAKÍTÁSRA VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2014-05BST) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november

ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS. 2000. október-november ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV ORSZÁGOS EGÉSZSÉGMONITOROZÁSI PROGRAM ORSZÁGOS LAKOSSÁGI EGÉSZSÉGFELMÉRÉS 2000. október-november Egészségfejlesztési Kutatóintézet Magyar Gallup Intézet A-82/2000 1 A kérdőív kitöltésekor

Részletesebben

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival

Kelemen Attila Ármin. Így működik MARKÓ BÉLA. Groos Zselyke illusztrációival Kelemen Attila Ármin Így működik MARKÓ BÉLA Groos Zselyke illusztrációival 3 Milyennek értékeli a romániai magyar értelmiségiek 89 utáni teljesítményét? - - - az értelmiségi, aki a saját közösségével valamiféle

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Ne használja a terméket az alábbi területeken. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak) Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a

Ne használja a terméket az alábbi területeken. (Balesetet, üzemzavart okozhatnak) Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben a kárt okozhat. Tilos Tilos "Tilos a termék szétszedése""tilos a terméket nedves területen használni" "Nedves kézzel használni tilos" Olyan közvetlen veszélyes szituációt jelez, melyben

Részletesebben

Gurály Zoltán. A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége. 2002. február 3.

Gurály Zoltán. A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége. 2002. február 3. Gurály Zoltán A Budapesten elő hajléktalan emberek egészsége 2002. február 3. Bevezetés 1999-től kezdődően a Menhely Alapítvány és a Twist Olivér Alapítvány megbízásából szociális munkások minden év február

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 ÚTLEMONDÁS BIZTOSÍTÁS Safe and Go SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Tiszaugi Újság. 150 Ft. Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa. TeSzedd. Hivatali hírek. Alkohol és szenvedély

Tiszaugi Újság. 150 Ft. Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa. TeSzedd. Hivatali hírek. Alkohol és szenvedély 150 Ft Tiszaugi Újság 2012. JÚNIUS VI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM Kovács Csenge, az Anyák napi szavalóverseny polgármesteri különdíjasa A tartalomból: Az óvodások köszöntője TeSzedd 2 Hivatali hírek 3 Alkohol és

Részletesebben

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818

Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015) Hatályos: 2015. április 25. Nysz.: 17818 Tartalomjegyzék Kollektív rendezvény biztosítás általános feltételei (KRÁSF/02015)... 3 I. A

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának Házirendje Sopron, 2015. február 1. Tartalom: Bevezető Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok Az óvoda nyitva tartása

Részletesebben

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely

Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Tizenharmadik lecke Juszuf és Gergely Vendégek jönnek Te, Gergely, nem akarsz fölkelni? Tizenegy óra van! Mi van? Már tizenegy óra? És te már fönn vagy? Akkor nekem is föl kell kelnem. Mindjárt itt vannak

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK.

A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. A SZÉKES MASSZÍROZÁS SZAKÉRTŐI VAGYUNK. SZOLGÁLTATÁSAINK Irodai masszázs GYORS. KÖNNYŰ. HATÉKONY. A Massage Company irodai székes masszázsa egy különleges hát-, nyak-, váll- és kézmasszázs, amely alig

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ Kizárólag a 2012/2013. tanévben induló szakképzésekre vonatkozóan a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÓTÁR HASZNÁLATÁHOZ

ÚTMUTATÓ A SZÓTÁR HASZNÁLATÁHOZ 11 ÚTMUTATÓ A SZÓTÁR HASZNÁLATÁHOZ A MAGYAR ELLENTÉTSZÓTÁR JELLEGE A Magyar ellentétszótár a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A Magyar ellentétszótár megjelenéséig

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1.

GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. GAUDIOPOLIS Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház 1038 Budapest, Mező u. 12. Házirend 2012. november 1. 1 A házirend 1 célja Az otthon célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. VASAS Önsegélyező Pénztár

SZOLGÁLTATÁSI A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. VASAS Önsegélyező Pénztár SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA VASAS Önsegélyező Pénztár 2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. SZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. SZOLGÁLTATÁSOK ELSZÁMOLÁSA...

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok

Alapfogalmak. Biztonság. Biztonsági támadások Biztonsági célok Alapfogalmak Biztonság Biztonsági támadások Biztonsági célok Biztonsági szolgáltatások Védelmi módszerek Hálózati fenyegetettség Biztonságos kommunikáció Kriptográfia SSL/TSL IPSec Támadási folyamatok

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2.

Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Érveléstechnika-logika 7. Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 1111 Budapest, Sztoczek J. u. 2-4. fsz. 2. Induktív érvek Az induktív érvnél a premisszákból sosem következik szükségszerűen a konklúzió.

Részletesebben