NORVÉG-MAGYAR NORSK-UNGARSK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NORVÉG-MAGYAR NORSK-UNGARSK"

Átírás

1 NORVÉG-MAGYAR KÖZÖSSÉGI SZÓTÁR NORSK-UNGARSK NETTORDBOK

2 Frissítve: Szócikkek száma: Forrás: A szótárra a GNU Általános Nyilvános Licenc vonatkozik. Oppdatert: Antall artikler: Kilde: Ordboka er lisensiert under GNU General Public License.

3 1 A à elj -ként, darabja, darabonként, egyenként; 90 kr à 100 stk. 100 darabonként 90 korona a elj à conto számlára/számláról, átutalás előlegként, törlesztésként, részletfizetésként; a konto-betaling à conto fizetés, ideiglenes elszámolás a konto htsz a conto à conto számlára/számláról, átutalás előlegként, törlesztésként, részletfizetésként; a kontobetaling à conto fizetés, ideiglenes elszámolás à jour htsz naprakész; føre regnskapet à jour naprakész könyvelés; holde seg à jour mindig naprakész a-bombe fn -en/-a atombomba A/S rv részvénytársaság, rt. A4-liv fn megszokott, szabályos élet ab rv részletfizetés abbed fn -en apát abbedi fn -et, -/-er, -ene/-a apátság abbedisse fn -en/-a apátnő, elöljáró, apácafőnöknő abbor fn -en sügér, Perca fluviatilis abc fn -en/-a ABC -en/-a 1 ábécé; lære seg politikkens abc megtanulja a politika ábc-jét ; abc for førerprøven alapvető tudnivalók az autóvezetési vizsgához 2 ábécéskönyv abc-bok fn (abc-boken, abc-bøker, abc-bøkene; abc-boka, abc-bøker, abc-bøkene) ábécéskönyv abc-krigføring fn -en/-a hadviselés ABC-fegyverekkel ABC-våpen fn (ABC-våpenet, ABC-våpen, ABC-våpna; ABC-våpenet, ABC-våpen, ABC-våpnene) ABCfegyverek abdikasjon fn -en lemondás, leköszönés, abdikáció abdisere ige -te lemond, visszavonul, abdikál ablativ fn -en ablativus, határozói v. határozós eset abnorm mn -t, -e abnormális, rendellenes abnormitet fn -en abnormitás, rendellenesség abonnement fn -et, -/-er, -ene/-a előfizetés; tegne abonnement på en avis előfizet egy újságra; si opp abonnementet lemondja az előfizetését; abonnementet løper ut ved nyttår az előfizetés az év végén lejár abonnent fn -en előfizető; være abonnent på lokalavisen előfizet a helyi lapra, a helyi lap előfizetője abonnere ige -te előfizet; abonnere på en avis előfizet egy újságra abort fn -en abortusz, vetélés, terhességmegszakítás; ha en abort elvetél, megszakad a terhessége; spontan abort spontán vetélés; kunstig abort művi vetélés; selvbestemt abort önkéntes abortusz abortere ige -te elvetél abscess fn -en kelés, furunkulus, fekély absint fn -en 1 üröm, fehér üröm, Artemisia absinthium 2 abszint absolutisme fn -en abszolutizmus, önkényuralom absolutt mn -, -e 1 abszolút, feltétlen, tökéletes, teljes; absolutt nødvendig feltétlenül szükséges; ha absolutt gyldighet teljes mértékben érvényes; absolutt flertall abszolút többség; absolutt gehør abszolút hallás 2 feltétlenül, a legteljesebb mértékben, mindeképpen, mindenáron, okvetlenül; jeg har forsøkt absolutt alt már minden megpróbáltam; er det absolutt nødvendig? mindenképpen szükséges?; absolutt ikke! egyáltalán nem; hun ville absolutt reise mindenáron utazni akart absolvere ige -te 1 abszolvál, elvégez 2 feloldoz, felment absolvere ige -te 1 abszolvál, elvégez 2 feloldoz, felment absorbent fn -en elnyelő, felszívó, oldó anyag absorbere ige -te felszív, beszív, magába szív, abszorbeál, elnyel; hun klarer ikke absorbere alt hun leser nem képes megemészteni mindazt, amit olvas; en gjenstand absorberer de lystråler den ikke reflekterer a tárgy elnyeli azokat a fénysugarakat, amelyeket nem tud visszaverni; absorbere fuktighet felszívja a nedvességet; landet kunne ikke absorbere innvandrerne az ország nem volt képes teljesen befogadni a bevándorlókat; absorberende elnyelő, felszívó, oldó-; absorberende middel oldószer, felszívó anyag, kötőanyag absorberingsevne fn -en/-a felszívóképesség, elnyelőképesség abstinenssymptom fn -et, -/-er, -ene/-a elvonási tünet abstinent mn -, -e absztinens, önmegtartóztató abstrakt mn -, -e absztrakt, elvont; med abstrakt betydning elvont értelemben vett; i en mer abstrakt betydning av ordet a szó elvontabb jelentésében; abstrakt begrep elvont fogalom; abstrakt kunst absztrakt művészet absurd mn -, -e abszurd, képtelen, lehetetlen, értelmetlen; en absurd påstand képtelen állítás; det høres absurd ut hihetetlenül hangzik; absurd teater abszurd színház; det er jo absurd! teljes képtelenség, agyrém acetat fn -et, -/-er, -ene/-a acetát aceton fn -et aceton acetylen fn -et acetilén acorales fn kálmos action fn m:none akció ad elj vm útján, vmn keresztül, vmt illetően, -ként; én ad gangen egyszerre (alkalmanként) egy; vi har hørt det ad omveier kerülő úton tudtuk meg ad absurdum htsz ad absurdum v. ad abszurdum, a képtelenségig, a lehetetlenségig ad acta htsz ; saken er lagt ad acta az ügyet félretették, egyenlőre lezártnak tekintendő adapter fn -eren, -ere, -erne adapter, átalakító addere ige -te összead addisjon fn -en összeadás; addisjon og substraksjon összeadás és kivonás adekvat mn -, -e I adekvát, valószínűsíthető, kiszámítható; adekvate følger av en handling egy tett kiszámítható következményei II adekvát, egyenlő értékű, teljesen megfelelő; adekvat uttrykk megfelelő kifejezés adel fn -en nemesség; kongen og adelen a király és a nemesség; sinnets adel nemes gondolkozás; viljens adel nemes szándék adelig mn -, -e nemesi; adelige privilegier nemesi kiváltságok; de adelige a nemesek; adelig våpensskjold nemesi címer; av adelig byrd nemesi származású adelsbrev fn -et, -/-er, -ene/-a nemesi levél

4 2 adelsdame fn -en/-a nemes hölgy adelskap fn -en/-et nemesség; adelskapet forplikter a nemesség kötelez; adelskapet i England az angol nemesség adelsmann fn (adelsmannen, adelsmenn, adelsmennene) nemesember adelsprivilegium fn (adelsprivilegiet, adelsprivilegier, adelsprivilegia; adelsprivilegiet, adelsprivilegier, adelsprivilegiene) nemesi kiváltság, nemesi előjog adelsskjold fn -et nemesi címer adelsstand fn -en nemesség, nemesi rend adelstittel fn -en nemesi cím adelsætt fn -en/-a nemesi család Adenbukta fn Ádeni-öböl adgang fn -en út, belépés, hozzáférés, lehetőség; adgangen var sperret le volt zárva az odavezető út; adgang forbudt belépni tilos; gratis adgang a belépés ingyenes; landet har adgang til havet az országnak van tengere (kijárata a tengerre); gi adgang til lehetőséget ad vmire, hozzáférést ad vmihez; begrenset adgang korlátozott hozzáférés; få, skaffe seg adgang til lehetőséget kap, szerez vmre; ha adgang til lehetősége van mre, megtehet vmt, hozzáfér vmhez; det blir adgang til å stille spørsmål kérdéseket lehet majd feltenni ; hybel med adgang kjøkken og bad szoba konyha- és fürdőhasználattal adgangsbillett fn -en belépőjegy adgangskort fn -et belépőkártya adgangstegn fn -et belépési igazolvány adjektiv fn -et, -/-er, -ene/-a melléknév adjø ind isten vele(d) adle ige -et/-a nemességet ad, nemesít adlyde ige (adlyder, adlød, adlydt) engedelmeskedik; adlyde ordre parancsnak engedelmeskedik; adlyde sine overordnede engedelmeskedik a feletteseinek administrasjon fn -en I igazgatóság, igazgazgató(i)/ vezető testület, vállalatirányítás, intézmény irányítása II adminisztráció; Reagan-administrasjonen a Reaganadminisztráció III közigazgatás, államigazgatás administrasjonsdepartement fn -et, -/-er, -ene/-a közigazgatási minisztérium administrativ mn -t, -e vezetői, vezetési; ha administrative evner vezetői képességei vannak; et administrativt spørsmål vezetési/igazgatási/ vállalatirányítási kérdés administrator fn -en vezető, ügyvezető, igazgató, adminisztrátor, rendszergazda, karbantartó administrere ige -te vezet, irányít, igazgat; administrerende direktør főigazgató admiral fn -en admirális, tengernagy admiralitet fn -et, -/-er, -ene/-a admiralitás, tengernagyi hivatal, haditengerészeti hivatal, tengerészeti minisztérium adopsjon fn -en I átvétel, elfogadás II örökbefogadás, adoptáció, adoptálás adopsjonsby fn -en testvérváros adopsjonskontor fn -et, -/-er, -ene/-a gyámhivatal adoptant fn -en örökbefogadó adoptere ige -te I átvesz, elfogad; adoptere et forslag a javaslat elfogadásra kerül, jóváhagyják; systemet er adoptert fra England a rendszert Angliából vették át II adoptál, örökbe fogad; adoptere bort örökbe ad adoptiv mn -t, -e örökbefogadó adoptivbarn fn -et örökbefogadott gyerek adoptivdatter fn (adoptivdatteren, adoptivdøtre, adoptivdøtrene; adoptivdatteren, adoptivdøtrer, adoptivdøtrene; adoptivdattera, adoptivdøtre, adoptivdøtrene; adoptivdattera, adoptivdøtrer, adoptivdøtrene) fogadott lány adoptivforelder fn (adoptivforelderen, adoptivforeldre, adoptivforeldra; adoptivforelderen, adoptivforeldre, adoptivforeldrene) örökbefogadó szülő adoptivforeldre fn (adoptivforeldrene) örökbefogadó szülők adoptivsønn fn -en fogadott fiú adrenalin fn -et adrenalin adressant fn -en küldő adressat fn -en címzett adresse fn -en/-a cím adresseavis fn -en/-a hirdetési újság adressebok fn (adresseboken, adressebøker, adressebøkene; adresseboka, adressebøker, adressebøkene) címjegyzék adressere ige -te címez; brevet var adressert til meg a levelet nekem címezték; kommentaren var adressert til sjefen a megjegyzést a főnöknek címezték Adriaterhavet fn n:none Adriai-tenger advare ige -te figyelmeztet; jeg bare advarer deg! én csak szólok (figyelmeztetlek); det advares mot nem ajánlott; hermed er du advart én figyelmeztettelek advarende mn -, - intő; et advarende eksempel intő példa advarsel fn -en figyelmeztetés advent fn -en advent adventist fn -en adventista adventskalender fn -eren, -ere/-re/-rer, -erne/-rene adventnaptár adverb fn -et, -/-er, -ene/-a határozószó adverbial 1 fn -et, -/-er, -ene/-a határozó adverbial 2 mn -t, -e határozói advokat fn -en ügyvéd advokatfirma fn -et, -/-er, -ene ügyvédi iroda aerodynamikk fn -en aerodinamika aerodynamisk mn -, -e aerodinamikus aeronautikk fn -en aeronautika affekt fn -en felindultság, izgatottság; komme i affekt felindul, felizgatja magát; være i affekt felindult, izgatott; bringe en i affekt felizgat, felhergel, erős hatást gyakorol vkre affektasjon fn -en affektáció, mesterkéltség, tettetés, színlelés affektert mn -, -e affektált, mesterkélt affære fn -en ügy, affér, viszony; blande seg opp i andres affærer beleavatkozik/beleszól mások dolgába; en kjedelig, ubehagelig affære kellemetlen ügy; han har hatt en affære med søsteren hennes viszonya volt a

5 3 nővérével; det er ingen lett affære nem könnyű eset; ta affære beavatkozik, kézbe veszi az ügyet afghaner fn -eren, -ere, -erne afgán afghansk mn -, -e afgán afghansk mynde fn afgán agár aforisme fn -en aforizma Afrika fn Afrika afrikaner fn -eren, -ere, -erne afrikai afrikansk mn -, -e afrikai aften fn -en este; vi møtes i aften este találkozunk; god aften! jó estét!; livets aften az élet alkonya aftenantrekk fn -et esti programhoz viselt elegáns öltözék aftenavis fn -en/-a esti újság aftenbønn fn -en/-a esti imádság, ima; be aftenbønn elmondja az esti imádságot aftennummer fn -et egy újság esti kiadása; aftennummeret er kommet megjelent az esti kiadás aftenrøde fn -en alkonyi vörös az ég alján aftens fn m:none vacsora; invitere noen til aftens meghív vkt vacsorára; de blir til aftens vacsorára is maradnak; spise aftens vacsorázik aftensbord fn -et, -/-er, -ene/-a vacsorához terített asztal aftenskjole fn -en estélyi (ruha) aftenskumring fn -en/-a alkonyat aftensmat fn -en vacsora aftenstjerne fn -en/-a Esthajnalcsillag agape fn -en agapé agat fn -en achát agenda fn -en napirend agende fn -en szertartás, szertartáskönyv agent fn -en ügynök; diplomatisk agent kiküldött agentur fn -et, -/-er, -ene/-a ügynökség agere ige -te tettet, szerepet játszik, előadja magát vmnek; agere dum ostobának tetteti magát; agere storkar adja a nagylegényt agglutinasjon fn -en I agglutináció, összecsapódás II agglutináció agglutinere ige -te I agglutinál, kicsapva pelyhekké ragaszt össze II agglutinál, hozzáragaszt, illeszt, hozzáilleszt; agglutinerende agglutináló aggregat fn -et, -/-er, -ene/-a I aggregát, aggregátor II aggregátum III aggregátum aggresjon fn -en agresszió, fegyveres támadás, erőszakos beavatkozás; vise aggresjon aggresszív viselkedést tanúsít, agresszíven lép fel aggressiv mn -t, -e agresszív, erőszakos, kihívó, támadó, rámenős viselkedésű aggressivitet fn -en agresszivitás, kihívó viselkedés, erőszakoskodás, erőszakos magatartás agitasjon fn -en agitáció, mozgósítás, propaganda-, reklámtevékenység folytatása, rábeszélés agitator fn -en I agitátor, agitációt folytató személy, demagóg, propagandista II agitátor; vaskemaskin med agitator lengőlapátos mosógép agitere ige -te I agitál, agitációt folytat, propagandát fejt ki II agitál; agitere for en sak egy ügy érdekében agitál, propagál egy ügyet; agitere for meningene sine a véleményét hangoztatja, másokat meg akar győzni az igazáról agn fn -et csalétek, csali; bite på agnet: bekapja a horgot agne ige -et/-a csalétket rak agnostiker fn -eren, -ere, -erne agnosztikus agnostisisme fn -en agnoszticizmus agrarproletariat fn agrárproletariátus agrikultur fn -en földművelés agronom fn -en agronómus agronomi fn -en agronómia, mezőgazdaságtan agurk fn -en uborka; dyrke agurker uborkát termeszt; syltede agurker savanyú uborka agurknyhet fn uborkaszezoni hír agurksalat fn -en uborkasaláta agurktid fn -en/-a uborkaszezon ah ind á, ah; ah - er det deg? á, te vagy az?; ah, dette var godt! ah, ez jó volt! aha ind aha; aha, er det slik det skal gjøres! aha, szóval így kell csinálni! aids fn -en AIDS -en AIDS air fn -en I megjelenés, külső, viselkedés, magatartás II dallam, dal, ária ajourføre ige -te I felfrissít, naprakészre hoz; àjourføre protokollen minden hiányzó adatot jegyzőkönyvbe vesz II naprakész állapotra hoz, elmaradást bepótól Akababukten fn Akabai-öböl akademi fn -et, -/-er, -ene/-a akadémia akademiker fn -eren, -ere, -erne akadémikus, akadémista akademisk mn -, -e akadémiai, akadémikus, egyetemi; akademisk borger egyetemi polgár; akademisk utdanning egyetemi végzettség; spørsmålet har bare akademisk interesse akadémikus kérdés; akademisk grad akadémiai fokozat; akademisk tittel akadémikusi cím akademisme fn -en akadémizmus ake ige -te szánkózik, szánkázik, csúszik akebrett fn -et, -/-er, -ene/-a szánkó, bob, popsisí, hócsúszka akeleie fn -en/-a harangláb, harangvirág, sasfű akevitt fn -en pálinkaféle ital akilleshæl fn -en Achilles-sarok; politikerens akilleshæl a politikus Achilles-sarka aking fn -en/-a szánkózás akk 1 fn -et sóhaj akk 2 ind ah, haj, hajaj, jaj; akk ja, livet er ikke så lett! haj, az élet nem könnyű!; akk så dyrt jaj de drága!; akk og ve ó, istenem akkar fn -en akke 1 ige -et/-a kakál akke 2 ige -et/-a zúgolódik; akke seg over ungdommen zúgolódik a fiatalság miatt akke 3 ige -et/-a kakál akke 4 ige -et/-a zúgolódik; akke seg over ungdommen zúgolódik a fiatalság miatt akklamasjon fn -en akklamáció, hangos tetszésnyilvánítás, felkiáltás, éljenzés; forslaget ble vedtatt med akklamasjon nagy tetszéssel fogadták el a javaslatot; lederen ble gjenvalgt med akklamasjon hangos tetszésnyilvánítások közepette választották újra a vezetőt

6 4 akklimatisere ige -te akklimatizál, meghonosít, hozzászoktat; akklimatisere seg akklimatizálódik, hozzászokik akklimatisering fn -en/-a akklimatizálódás, alkalmazkodás akkompagnatør fn -en kísérő akkompagnere ige -te kísér (hangszeren) akkord fn -en I darabbér, teljesítménybér, akkord; arbeide på akkord darab-/teljesítmánybérben dolgozik; (fast)sette en akkord teljesítménybért megállapít; sprenge akkorden túlteljesíti a teljesítménykövetelményt; være ferdig med akkorden elvégezi a munkát, teljesíti a munkakövetelményt II megegyezés, egyezség, adósságrendezés; søke akkord megegyezésre törekszik III akkord, hangzat; slå an en akkord på pianoet lejátszik egy akkordot a zongorán akkordere ige -te megállapodik, megegyezik akkreditere ige -te akkreditál, kiküld, kihelyez, képviselettel megbíz akkreditiv fn -et, -/-er, -ene/-a I hitellevél, okmányos meghitelezés, akkreditív II akkreditív, megbízó levél; overlevere sine akkreditiver átadja a megbízólevelét akkumulator fn -en akkumulátor akkumulere ige -te akkumulál, felhalmoz, összegyűjt; akkumulert kapital, kunnskap felhalmozott tőke, tudás; akkumulert energi összegyűjtött energia akkurat htsz pontosan, pont, éppen, éppen hogy; det er akkurat 20 mil dit pontosan 20 mérföldre van ; akkurat på minuttet pontban, időre; ha akkurat nok penger éppen hogy elég a pénze; hun er ganske søt, om ikke akkurat vakker helyes, ha nem is kifejezetten szép ; det var ikke akkurat det jeg mente nem egészen (pontosan) így értettem; akkurat den dagen skulle vi reise pont aznap akartunk elutazni akkusativ fn -en tárgyeset, accusativus akne fn -en mitesszer akribi fn -en tudományos pontosság, precizitás akrobat fn -en akrobata akrobatikk fn -en akrobatika akrobatisk mn -, -e akrobatikus akronym fn -et, -/-er, -ene/-a betűszó, mozaikszó akryl fn -en/-et akril, akrilszál akrylsyre fn -en/-a akrilsav aks fn -et kalász; sette aks kalászba szökken; skyte aks kihányja a kalászát akse fn -en tengely aksel fn (akselen, aksler, akslene; aksla, aksler, akslene) váll; trekke på akslene vállat von; på aksel gevær! fegyvert vállhoz! akselerator fn -en akcelerátor, részecskegyorsító akselerere ige -te I gyorsul; bilen akselererer raskt az autó jól gyorsul II akcelerál, felgyorsít aksemakt fn -en/-a tengelyhatalom aksent fn -en akcentus, hangsúly, nyomaték, kiejtés, ékezet; de fleste norske ord har aksenten på første stavelse a legtöbb norvég szóban az első szótagon van a hangsúly; ha utenlandsk aksent idegen kiejtéssel beszél aksentuere ige -te kiejt, hangsúlyoz; aksentuere siste stavelsen i ordet a szó utolsó szótagjára helyezi a hangsúlyt; aksentuere et problem kiemeli a probléma fontosságát aksept fn -en I elfogadás; vi fikk aksept for forslaget elfogadták a javaslatunkat II akcept, elfogadvány akseptabel mn -ent, -ne elfogadható; en akseptabel forklaring elfogadható magyarázat; et akseptabelt tilbud elfogadható, méltányos ajánlat; et akseptabelt nivå elfogadható, megfelelő színvonal akseptant fn -en akceptáns, elfogadó akseptere ige -te akceptál, elismer, elfogad; nekte å akseptere en veksel nem hajlandó váltót elfogadni; akseptere et tilbud elfogad egy ajánlatot; akseptere vilkårene elfogadja a feltételeket; akseptere sin skjebne beletörődik a sorsába aksess fn -en hozzáférés, elérés aksesskode fn -en hozzáférési kód aksesstid fn -en/-a hozzáférési idő, elérési idő aksfrytle fn perjeszittyó, füzéres perjeszittyó aksiom fn -et, -/-er, -ene/-a axióma aksishjort fn pettyes szarvas aksje fn -en I népszerűség; partiets aksjer står høyt a párt nagy népszerűségnek örvend; aksjene hans står høyt hos sjefen igen népszerű a főnökénél II részvény, értékpapír; spekulere i aksjer részvényekkel spekulál; aksjene stiger a részvények emelkednek; tegne aksjer részvények jegyzése aksjeeier fn -eren, -ere, -erne részvényes, részvénytulajdonos aksjefond fn -et befektetési alap aksjekapital fn -en részvénytőke, alaptőke, tőkeállomány aksjemarked fn -et, -/-er, -ene/-a részvénypiac, értékpapírpiac, tőzsde, börze aksjeportefølje fn -en részvény portfólió aksjeselskap fn -et, -/-er, -ene/-a részvénytársaság aksjeutbytte fn -et, -er, -ene/-a részvényosztalék aksjon fn -en akció, kampány, cselekvés, tevékenység, művelet aksjonere ige -te 1 demonstrál, akciót szervez 2 vád alá helyez aksjonær fn -en részvényes; en stor aksjonær nagyrészvényes aksveronika fn macskafarkú veronika akt 1 fn -en/-a I 1 aktus, cselekedet 2 felvonás II akt akt 2 fn -en figyelem; gi nøye akt på noe szoros figyelemmel kísér; gi(v) akt! vigyázz!; ta dem i akt for hunden vigyázz, a kutya harap; holde i akt og ære tiszteletben tart, tiszteletet tanúsít akt 3 fn -en akta akte ige -et/-a figyelembe vesz, törődik vele, vigyáz, szándékozik, hajlandó; akt ikke på det han sier ne törődj azzal, hogy mit mond; akte munnen sin vigyáz a szájára (arra, hogy mit mond); hun akter seg for å gjøre det szándékában áll megtenni ; akte og ære tiszteli, becsüli; det akter jeg ikke å finne meg i nem vagyok hajlandó beletörődni; akte seg til fjells a hegyekbe készül; hun

7 5 aktet å protestere mot planen tiltakozni szándékozott a terv ellen aktelse fn -en tisztelet, megbecsülés; nyte alminnelig aktelse általános tiszteletnek örvend; han har steget/ falt i min aktelse nagyot nőtt/zuhant a szememben; nære aktelse for noen tisztelettel viseltetik vki iránt; med all aktelse for Dem minden tiszteletem az öné ; av aktelse for henne az iránta való tiszteletből akter elj a hajó fara (tat) felé akterdekk fn -et tat akterende fn -en hajó fara akterspeil fn -et hajófar akterstavn fn -en gyűjtőszó az összes olyan függőleges elemre, amelyik a hajó tőkesúlyának hátsó végétől indul aktiv mn -t, -e aktív, cselekvő, tevékeny aktiveringsenergi fn -en aktiválási energia aktivist fn -en aktivista aktivitet fn -en aktivitás, tevékenység; hun er i aktivitet hele dagen egész nap tevékenykedik; sette noen i aktivitet aktivizál; utfolde stor aktivitet nagy aktivitást fejt ki; sette seg i aktivitet tevékenységbe fog; mangel på aktivitet a mozgás hiánya aktivum fn (aktivumet, aktivumer, aktivuma; aktivumet, aktivumer, aktivumene; aktivumet, aktiva, aktivaene; aktivet, aktiver, aktiva) 1 előny, haszon; en god helse er et aktivum az egészség nagy előny; hun er et aktivum for firmaet hasznos a cégnek 2 aktíva, cselekvő vagyon aktor fn -en ügyész aktorat fn -et, -/-er, -ene/-a 1 vád, közvád, bűnvádi eljárás 2 vádhatóságot képviselő személy, a vád képviselete, ügyész; politiet har aktoratet i saken az ügyben a rendőrség képviseli a vádat aktstykke fn -et, -er, -ene/-a dokumentum, irat aktuell mn (aktuellere, aktuellest) aktuális, időszerű, napirenden lévő, esedékes; i den aktuelle situasjonen az adott helyzetben; det blir ikke aktuelt nem aktuális, nem időszerű; aktuelle kandidater a szóbajövő jelöltek; aktuelle reisemål a lehetséges úticél; det aktuelle radioprogrammet a szóbanforgó rádióprogram aktverdig mn -, -e tiszteletreméltó aktør fn -en résztvevő, szereplő akupunktur fn -en akupunktúra akustikk fn -en akusztika, hangtan; det er god akustikk i konsertsalen a hangversenyterem jó akusztikájú akustisk mn -, -e akusztikai, hangzásbeli akutt 1 fn -en vessző/ékezet akutt 2 mn -, -e akut, hirtelen fellépő, heveny, égető, sürgős; en akutt sykdom akut betegség; et akutt behov égető szükség akvamarin fn -en akvamarin akvarell fn -en akvarell, vízfestmény, vízfesték; male akvareller vízfestékkel fest; et maleri i akvarell vízfestmény akvarium fn (akvariet, akvarier, akvaria; akvariet, akvarier, akvariene) akvárium alarm fn -en alarm, riadó, riasztás, figyelmeztetés; slå alarm riaszt, riadóztat; alarmen går beriaszt; blind alarm, falsk alarm vaklárma alarmere ige -te riadóztat, riaszt, nyugtalanná tesz; alarmere politiet riasztja a rendőrséget; meldingen alarmerte oss a hír nyugtalanná tett minket alarmerende mn -, - nyugtalanító; alarmerende nyheter nyugtalanító hírek alarmering fn -en/-a riasztás alarmist fn -en aggodalmaskodó alarmklokke fn -en/-a ébresztőóra Alaska fn Alaszka alba fn -en miseing, karing albaner fn -eren, -ere, -erne albán albatross fn -en albatrosz albino fn -en albínó albue fn -en könyök album fn -et, -/-er, -ene/-a album alburom fn -met, -, -ma/-mene mozgástér, mozgásszabadság albuskjell fn (albuskjellen, albuskjell, albuskjellene; albuskjellet, albuskjell, albuskjella; albuskjellet, albuskjell, albuskjellene; albuskjella, albuskjell, albuskjellene) közönséges csészecsiga aldeles htsz teljesen, tökéletesen, egészen; aldeles nytt vadonatúj; aldeles sant tökéletesen igaz; aldeles ikke! egyáltalán nem, semmiképpen (sem); det er det aldeles ingen grunn til semmi nem indokolja; hun er aldeles som før pont ugyanolyan, mint volt; det er aldeles sikkert teljesen biztos, egészen biztos alder fn -eren, -ere/-re/-rer, -erne/-rene kor; være stor etter/ for alderen korához képest nagy; dø i ung alder fiatalon hal meg; da jeg var på din alder amikor annyi idős voltam, mint te; en på min egen alder velem egyidős; i 12-årsalderen 12 éves kor(á)ban alderdom fn -men öregség alderdomssløvhet fn -en/-a öregkori szenilitás, aggkori gyengeség aldersgrense fn -en/-a korhatár; gå av for aldersgrensa nyugdíjba vonul aldersgruppe fn -en/-a korcsoport aldershjem fn -met, -, -ma/-mene idősek/öregek otthona alderspensjon fn -en öregségi nyugdíj aldre ige -et/-a öregszik aldrende mn -, - öregedő, elöregedő aldri htsz soha, sohase, sose, egyáltalán nem, bármennyire, akármennyire; det er aldri for sent soha nem késő; aldri det grann egyáltalán nem, kicsit sem; vente aldri så lenge bármeddig vár; aldri mer soha többé ale ige -et/-a/-te tenyészt; ales opp felnevelődik; ales opp med felnő vmin alene htsz aleine egyedül, önmagában, csak; la meg være alene! hagyj magamra!; en ulykke kommer sjelden alene a baj nem jár egyedül; du er ikke alene om å mene det ezzel a véleményeddel nem vagy egyedül; bli alene magára maradt (elvesztette a rokonait); du alene kan hjelpe meg csak te segíthetsz rajtam; jeg gjorde det ene og alene for hans skyld csakis és egyedül az ő kedvéért ; alene tanken på det már a gondolata is alfa fn -en alfa; alfa og omega alfa és omega, kezdet és vég, a lényeg

8 6 alfabet fn -et, -/-er, -ene/-a ábécé alfabetisere ige -te alfabetikus rendbe szed, betűrendbe sorol/állít, ábécé szerint rendez alfabetisk mn -, -e alfabetikus, betűrendes, ábécé-rend szerinti algebra fn -en algebra algebraisk mn -, -e algebrikus, algebrai, az algebrához tartozó algefjerner fn algaeltávolító oldat Alger fn Algír Algerie fn Algéria algerier fn -eren, -ere, -erne algériai algerisk mn -, -e algériai, algír alias htsz más néven, vagyis alibi fn -et, -/-er, -ene/-a alibi, máshollét, mentség, ürügy; ha sitt alibi i orden (megfelelő) alibivel rendelkezik; vanntett, uangripelig alibi teljes, tökéletes alibi; finne et alibi for strengere kontrolltiltak ürügyet talál a szigorúbb ellenőrzésre alkaisk versemål fn alkaioszi strófa alkali fn -et, -/-er, -ene/-a alkáliák alke fn -en/-a alka alkohol fn -en alkohol, szesz; nyte, misbruke alkohol alkoholizál, iszik; være forsiktig med alkohol nem iszik sokat, nem viszi túlzásba az ivást; kong Alkohol az alkohol démona alkoholdrikk fn -en szeszes ital alkoholforbruk fn -et alkoholfogyasztás alkoholforbud fn -et szesztilalom alkoholforgiftning fn -en/-a alkoholmérgezés alkoholfri mn (alkoholfriere, alkoholfriest) alkoholmentes, szeszmentes alkoholgjæring fn -en/-a alkoholos erjedés alkoholholdig mn -, -e alkoholtartalmú; alkoholholdige drikker alkoholtartalmú italok alkoholiker fn -eren, -ere, -erne alkoholista, iszákos alkoholisk mn -, -e alkoholos alkoholisme fn -en alkoholizmus, iszákosság alkoholist fn -en alkoholista, iszákos alkoholmisbruk fn -en/-et túlzott alkoholfogyasztás alkoholpåvirket mn -et, -ete/-ede alkoholpåvirka -, - alkoholos befolyásoltságú; kjøre bil i alkoholpåvirket tilstand alkoholos állapotban, alkoholos befolyásoltság alatt vezet alkoholskadet mn -et, -ete/-ede alkoholskada -, - alkoholskadd -, -e alkohol által tartósan sérült, alkoholsérült alkove fn -en alkóv alkymi fn -en alkímia, aranycsinálás művészete alkymist fn -en alkimista, aranycsináló all nvms minden, összes, lehető legnagyobb; spise opp all maten sin mindent megeszik; i all framtid/evighet mindörökre; det er tydelig for all verden az egész világ számára köztudott; i alle fall mindenesetre; med all mulig velvilje a legnagyobb jóindulattal; i all hast a lehető leggyorsabban, legsürgősebben; en gang for alle egyszer (é)s mindenkorra; alle og enhver mindenki, minden egyes; på alle måter mindenképpen; på alle fire négykézláb; alt vel! minden jót!; alt sammen minden, mindent; alle sammen mindenki, mindenkit, mindannyian; gratulerer alle sammen mindenkinek gratulálok/gratulálunk; alt annet enn cseppet sem, egyáltalán nem; hun er alt annet enn dum minden csak nem buta, egyáltalán nem buta; alt er ikke sagt i denne saken az ügy még nincs lezárva; alt etter forholdene amennyire a körülmények engedik; alt i alt mindent összevéve, összegezve, végeredményben, summa summárum Allah fn Allah allé fn -en allé, fasor allegorisk mn -, -e allegorikus, jelképes, képletes allegro 1 fn -et, -/-er, -ene/-a allegro allegro 2 htsz allegro, vidáman, gyorsan, élénken (adandó elő) allehelgensaften fn -en mind(en)szentek estéje allehelgensdag fn -en mind(en)szentek (napja) allehånde 1 fn -en szegfűbors allehånde 2 mn -, - mindenféle; allehånde gode saker mindenféle finomság aller htsz leg-; aller best legjobb; ikke så aller verst nem a legrosszabb; han gav meg aller nådigst tillatelse nagykegyesen, nagynehezen megengedte allerede htsz már; de er allerede kommet már megjöttek allergi fn -en allergia, túlérzékenység; utvikle en allergi allergiás lesz, allergiát kap allergiker fn -eren, -ere, -erne allergiás (beteg) allergisk mn -, -e allergikus, allergiás, túlérzékeny; være allergisk overfor, mot katter allergiás a macskára; allergisk reaksjon allergikus reakció allestedsnærværende mn -, - mindenüttjelenvaló allianse fn -en szövetség; Den hellige allianse Szent Szövetség alliere ige -te szövetséget köt; alliere seg med noen szövetségre lép vkivel alliert mn -, -e szövetséges; våre allierte a szövetségeseink; allierte styrker szövetséges csapatok alligator fn -en alligátor allikevel htsz mégis allitterasjon fn -en alliteráció, betűrím allmakt fn -en/-a teljhatalom, mindenhatóság; tro på Guds allmakt Isten mindenhatóságába vetett hit allmektig mn -, -e mindenható, teljhatalmú allmenn mn (allmennere, allmennest) általános, köz-; allmenn stemmerett általános választójog; allmenn verneplikt általános hadkötelezettség; være av allmenn interesse közérdekű; det er allment kjent köztudott; allmenne sanheter általános igazságok allmennyttig mn -, -e allmenn-nyttig -, -e közhasznú allmennhet fn -en/-a nagyközönség, nyilvánosság allmenning fn -en közterület allsidig mn -, -e sokoldalú; allsidig opplæring, utdanning sokoldalú képzés allslags mn -, - mindenféle alltid htsz mindig alltids htsz mindenkor, bármikor allvitende mn -, - mindentudó

9 7 allvitenhet fn -en/-a mindentudás alm fn -en szil(fa) almanakk fn -en almanach, csillagászati naptár, kalendárium alminnelig mn -, -e általános, átlagos, könséges, szokásos; alminnelig stemmerett általános választójog; et ganske alminnelig menneske teljesen átlagos ember; et alminnelig navn gyakori név; det er alminnelig kjent köztudott; den alminnelige velger az átlagos választó; slikt er ikke alminnelig ez nem szokás alminnelighet fn -en/-a általánosság, közhely; i alminnelighet nagy általánosságban; i alminnelighet er vi hjemme etter klokka seks általában hat után otthon vagyunk almisse fn -en/-a alamizsna aloe fn -en áloé alpakka fn -en alpaka alpefiol fn -en alpesi ibolya, ciklámen alpehorn fn -et alpesi kürt, havasi kürt alpejeger fn -eren, -ere, -erne hegyivadász alpelue fn -en/-a svájcisapka Alpene fn Alpok, Alpesek alpinsk dachsbrake fn alpesi tacskókopó alrune fn -en mandragóra, szerencsegyökér Alsace fn Elzász alsikekløver fn (alsikekløveren, alsikekløverer, alsikekløverne; alsikekløveren, alsikekløvere, alsikekløverne; alsikekløveren, alsikekløver, alsikekløverne) korcs here alt 1 fn -et mindenség alt 2 fn -en alt alt 3 htsz már; alt fra hun var født már születésétől; han er alt reist már elutazott; er du alt ferdig? készen vagy már? altan fn -en erkély alter fn (alteret, alter, altera; alteret, altere, altera; altret, altre, altra; altret, altre, altrene) oltár alterbilde fn -et, -er, -ene/-a oltárkép alterbok fn (alterboken, alterbøker, alterbøkene; alterboka, alterbøker, alterbøkene) misekönyv, missale alterbrød fn -et ostya alterduk fn -en oltárterítő altergang fn -en úrvacsora altergjest fn -en áldozó alterkalk fn -en úrvacsorai kehely alternativ 1 fn -et, -/-er, -ene/-a alternatíva alternativ 2 mn -t, -e alternatív; to alternative muligheter két lehetőség, melyek között választani lehet altertavle fn -en/-a oltárkép altertjener fn -eren, -ere, -erne ministráns altervin fn -en misebor altfor htsz túl, túlságosan; altfor mye túl sok; det gikk ikke så altfor bra nem ment túl jól; jeg kjenner henne så altfor godt: túlságosan jól ismerem altmuligmann fn (altmuligmannen, altmuligmenn, altmuligmennene) mindenes, faktótum altomfattende mn -, - mindent átfogó, egyetemes; altomfattende viten átfogó tudás altruist fn -en altruista, önzetlen, áldozatkész, emberszerető személy altså htsz tehát, vagyis, tényleg aluminium fn -en/-et alumínium alv fn -en tündér, manó alvor fn -et meggyőződés, komoly, valódi vélemény, komolyság; er dette alvoret ditt? ez a meggyőződésed? komolyan gondolod?; si, mene noe i fullt alvor teljes komolysággal mondja, vallja; ta noe(n) på alvor komolyan vesz ; det fins ikke alvor i ham komolytalan; dødsens alvor halálosan komoly; ikke skjønne alvoret i situasjonen nem fogja fel a helyzet komolyságát alvorlig mn -, -e komoly; holde seg alvorlig megőrzi a komolyságát; legge ansiktet i alvorlige folder elkomolyodik; mene noe alvorlig komolyan gondolja; alvorlig talt, dette går ikke an komolyan, ez már túlzás ez már sok; være i alvorlige vansker komoly nehézségei vannak amalgam fn -et, -/-er, -ene/-a amalgám, foncsor amalgamere ige -te amalgámoz, amalgamizál, összekever, egybeolvaszt amanuensis fn (amanuensen, amanuenser, amanuensene) amanuens -en tanársegéd amatør fn -en amatőr, műkedvelő amatøridrett fn -en amatőrsport amatørmessig mn -, -e amatőr, dilettáns; det var svært amatørmessig gjort meglehetősen amatőr munka amatørskap fn -et amatőrség ambar fn (ambaren, ambarer, ambarene; ambaren, ambrer, ambrene) sajtár, dézsa ambassade fn -en követség, nagykövetség ambassadør fn -en követ, nagykövet ambisiøs mn -t, -e ambiciózus, törekvő, lelkes, nagyra törő, nagyravágyó, becsvágyó ambisjon fn -en ambíció, törekvés, nagyravágyás, becsvágy; ha store ambisjoner nagy tervei, céljai vannak; ha ambisjoner i politikken a politikában kíván érvényesülni; ha ingen ambisjoner nincs benne becsvágy; ha ingen ambisjoner om nem célja, hogy ambolt fn -en üllő ambra fn -en ámbra ambrosia fn -en ambrózia ambulanse fn -en mentő, mentéshez használt jármű, helikopter, csónak) ; ringe etter ambulanse hívja a mentőket amen 1 fn -et, -/-er, -ene/-a ámen; si ja og amen áldását adja, beleegyezik amen 2 ind ámen Amerika fn Amerika amerikaner fn -eren, -ere, -erne amerikai amerikansk 1 fn -en::n:none amerikai angol amerikansk 2 mn -, -e amerikai amfetamin fn -et, -/-er, -ene/-a amfetamin amfibiekjøretøy fn -et, -/-er, -ene/-a amfíbia, kétéltű jármű amfibium fn (amfibiet, amfibier, amfibia; amfibiet, amfibier, amfibiene) amfíbiák, kétéltűek amfiteater fn -d(e)ret, -der/-dre, -dra/-drene amfiteátrum amme 1 fn -en/-a szoptatós dajka

Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet.

Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet. Egy bátor tréner könyvét tartom a kezemben, aki dacolva napjaink trendjeivel a csupasz valóságra irányítja a figyelmet. TeszieztÉrtünkésMagáért.AcéljabármifurcsaaSIKER! Legyünk mindannyian sikeresek a

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

2007. január 20. Ára: 80 Ft

2007. január 20. Ára: 80 Ft Hirdessen az Izsáki Hírekben és az Izsáki Televízióban XVII. évfolyam 1. szám Pince- és újborszentelõ Agárdyn 2007. január 20. Ára: 80 Ft Nappali középiskola Izsákon December 27-én hagyományteremtõ ünnepségre

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások...

Tar talom. IVO ANDRIĆ: Je lek az út men tén (A jegyzetfüzetekbõl) (Borbély János István fordítása)... 3. LÁNG CSA BA: Vallomások és belátások... MÛHELY Ivo Andrić: Je lek az út men tén Láng Csa ba: Vallo má sok és be lá tá sok Brokés Ág nes, Czigány György, Gál Fe renc, Gá ti Ist ván, Ke rék Im re, Láz ár Ben ce And rás, Me zei Gá bor, Pin tér

Részletesebben

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk?

NANE Egyesület. Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? 1 2 NANE Egyesület Miért marad??? Feleség- és gyerekbántalmazás a családban Hogyan segíthetünk? Kézikönyv segítő

Részletesebben

Munkaszervezeti működési elvek kompetenciacsoport

Munkaszervezeti működési elvek kompetenciacsoport AKKREDITÁCIÓS SZÁM: AL-1160 1 AKKREDITÁCIÓS NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: AL-1160 01 0793-04 Munkaszervezeti működési elvek kompetenciacsoport Szakismereti kompetencia gyűjtemény Együttműködő partner: 2 AKKREDITÁCIÓS

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET

SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET SÁVAI JÁNOS NEVELÉSELMÉLET 2 Sávai János NEVELÉSELMÉLET Bevezetés a pedagógiába 2007 3 Sávai János Lektor: Katona Miklós 3. Átdolgozott kiadás Készült a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja

SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja SEMJÉN ZSOLT Igenis, szólnunk kell! A kereszténydemokrácia hangja 2., javított kiadás Dr. Semjén Zsolt IGENIS, SZÓLNUNK KELL! A kereszténydemokrácia

Részletesebben

ROXFORT VAGY SUMMERHILL

ROXFORT VAGY SUMMERHILL _FP-33_belivek.qxd 2006.10.05. 13:05 Page 15 is egyre jobban behatoltunk ebbe az érdekes világba. A Roxfort-i iskola valami olyasmi, ami minden iskola titokban szeretne lenni: ahol kalandok történhetnek,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés

Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág Bevezetés Kovács Eszter Réka: Még ép a roncs ág (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet. Budapest, 2005.

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

112 Sztálin Szerelem, dicsőség és dácsa

112 Sztálin Szerelem, dicsőség és dácsa 112 Sztálin Szerelem, dicsőség és dácsa Büntetése lejártával Joszif kedvéért tovább marad, majd a Kauká zusba is követi, de Koba csapongó életmódját ő sem bírja. Molotov, lelkes bolsevik barátja (a forradalmi

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

the WEB WANT Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával

the WEB WANT Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával Kiadó: the WEB WE WANT 0 3 Online, egymás közt Fiatalon és aktívan a neten Internet, ahogy mi szeretnénk Az Európai Unió társfinanszírozásával Előszó Online lenni jó. A neten elérhetjük a barátainkat,

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében

Havasi Ágnes. Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében 1 2 Havasi Ágnes Vizuális segítség autizmussal élő személyek kommunikációjának fejlesztésében Szerkesztette: Havasi

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben