A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli."

Átírás

1 Adósminısítés: Olyan minısítési ügymeneti folyamat, melynek során azt bírálja el a finanszírozó, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfél megfelel-e a szolgáltató által támasztott követelményeknek. Annuitás: A leggyakoribb és legközkedveltebb, egyszerre kényelmes és kiszámítható hitelkonstrukció, melynek során az ügyfél a felvett hitelt azonos összegő részletekben fizeti meg. A kamatot mindig a fennálló tıkerész után számolják, így a havi részletben ez az összeg eleinte magasabb, mint a tıke, majd idıvel egyre kisebb lesz, a tıke pedig egyre nagyobb. Árfolyamkockázat: A törlesztı részletek megfizetésével kapcsolatos és a devizaárfolyam változásából eredı kockázat, ami teljes egészében az ügyfelet terheli. Átütemezés: Gépjármő-finanszírozási szerzıdés új feltételek szerint való (futamidı megváltoztatása, elıtörlesztés stb.) újrakötése. Átvállalás: Amennyiben az ügyfél el szeretné adni a hitellel megterhelt autóját, lehetısége van a szerzıdés átkötésére egy új vevı részére, amennyiben az adósminısítése megfelelı. Ezt nevezzük szerzıdés átvállalásnak. BAR lista: Bankközi adósminısítı rendszer. Egy olyan adatbázis, ami a rossz adósokat tartja nyilván. Elméletileg minden olyan pénzintézeti ügyfél belekerül, akik a mindenkori minimálbért meghaladó tartozással bírnak a pénzintézet felé, magánszemélyek esetében 90 napot, jogi személyiségek esetében 30 napot meghaladó elmaradásokat véve figyelembe. Bázisárfolyam: Devizás hitel esetén, a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi devizaárfolyam. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket. Bázis kamatláb: Devizás hitel esetén, a kölcsön folyósításának napján meghirdetett, éppen aktuális vételi kamatláb. Ehhez viszonyítva számolják ki a havi törlesztéseket. BUBOR: Budapesti bankközi kamatláb, a kereskedelmi bankok egymás között érvényesített kamatértékeinek átlaga. Az MNB naponta számolja ki, és teszi közzé.

2 Casco-mentes hitelszerzıdés: Olyan hitelkonstrukció, amely mellé az ügyfél nem köt casco-biztosítást, ezáltal tartva alacsonyabb szinten a rendszeres kiadásokat. Ebben az esetben a havi törlesztést megnövelik a kockázati kamatfelárral. Ha bármi baj történik az autóval (pl. lopás, totálkár, töréskár), a tulajdonosnak kell minden költséget (pl. a még fennálló hiteltartozás) egy összegben kifizetnie. Casco-mentes konstrukciót ezért annak érdemes kötnie, aki rendelkezik tartalékokkal. CHF LIBOR: A londoni bankok által jegyzett, különbözı futamidıkre vonatkozó, referencia jellegő, bankközi, pénzpiaci kínálati oldali, svájci frankra vonatkozó kamatlábak. Devizakonverzió: A deviza vételi és eladási árfolyama közötti különbség. Devizahitel: Olyan hitelkonstrukció, melynek során az ügyfél forintban veszi fel és kapja meg a kölcsönt, sıt, még a részleteket is abban fizeti meg, a havi törlesztés pontos összegét azonban egy választott deviza - svájci frank vagy euró - törlesztéskor érvényben lévı árfolyamához kötik. Elıtörlesztés: Az ügyfél döntésétıl függıen lehetıség van a finanszírozási szerzıdés törlesztı részleteitıl eltérı, egyszeri nagyobb összegő tıke befizetésére. Ez eredményezheti a szerzıdés lezárását, amennyiben a teljes tıkét befizeti az ügyfél, illetve a szerzıdés átütemezését is. Engedményezı levél: Egy olyan dokumentum, ami biztosítja, hogy a finanszírozó társaság az általa finanszírozott gépjármővek biztosítási kárrendezésének kedvezményezettje legyen. EURIBOR: A frankfurti bankközi piacon jegyzett, az Európai Központi Bank vonatkozó szabályzatának mindenkori elıírásai szerint megállapított ajánlati kamatláb euróra vonatkoztatva. Alakulása a Reuters monitor megfelelı oldalán követhetı figyelemmel. EUROTAX: Használtautó-ármeghatározó program, amely az aktuális piaci árak megfigyelésén és statisztikai értékelésén alapul. Felhalmozott kamat: Az idıarányosan járó ügyleti kamat és az ügyfél által ténylegesen megfizetett kamat különbözete. Olyan egyedi konstrukciókban fordul elı, amikor az ügyfél által megfizetett kamatok a futamidı egyes idıpontjaiban eltérnek a szerzıdésben meghatározott,

3 idıarányosan járó ügyleti kamattól. (Tipikus példa a többi törlesztésnél alacsonyabb részlet, amely nem képes fedezni az 1 hónapra járó, idıarányos kamat összegét.) Futamidı: A hitelszerzıdésben meghatározott idıszak, mely alatt az ügyfél, havi díjak formájában visszafizeti a kölcsön összegét. Kezdıpontja a szerzıdés aláírásának napja, végpontja a szerzıdésben meghatározott un. lejárat dátuma. Idı elıtti lezárás: Amikor az ügyfél a szerzıdésben megjelölt futamidı lejárata elıtt egy összegben kifizeti teljes hátralékos tartozását (az átütemezés speciális esete). Irányadó kamatláb: Az ügyleti kamat kiszámításánál használt, százalékban megadott tétel, amely mindig a következı esedékességi idıszakra érvényes kamatlábértéket mutatja. Az ügyleti kamatláb és az irányadó kamatláb közötti különbség (kamatfelár) a szerzıdés futamideje alatt azonos. Az irányadó kamatláb havonta változhat, ezért az ügyleti kamat kiszámítása során a kamatszámítási idıszakba beleesı valamennyi irányadó kamatlábváltozást figyelembe veszik. Kalkulált árfolyam: A finanszírozó minden hónapban terhelési értesítıt küld az ügyfél részére. Ebben egy kalkulált árfolyamot használ, melynek segítségével számítja ki a havi törlesztés összegét. Korrekciós tétel: A kalkulált és a tényleges árfolyam eltérése által okozott különbség a fizetendı és a ténylegesen fizetett havi részletben. Amennyiben az éppen aktuális kalkulált árfolyam eltér a tényleges árfolyamtól, a különbözetbıl adódó összeget a következı havi díjhoz számolják fel. Korrekciós tételre számolt kamat: Az ügyfél által fizetendı ügyleti kamat összegét módosító tétel. Amennyiben a kalkulált árfolyam kisebb, mint a tényleges (vagyis a korrekciós tétel nagyobb, mint nulla), akkor az egyes korrekciós tételekre a finanszírozó kamatot számít fel. Ennek mértéke mindig az elızı havi díj fizetésekor érvényben lévı 3 havi BUBOR + 9%. Lezárási árfolyam: Az a lezáráskor érvényben lévı árfolyam, amely alapján idı elıtti lezárás esetén a finanszírozó meghatározza az ügyféllel szemben még fennálló követeléseit. Lezárási díj: Ha a szerzıdés bármilyen okból a meghatározott idıpont elıtt kerül lezárásra, az ügyfél lezárási díjat köteles fizetni. Maradványérték:

4 A maradványértékes finanszírozás során alacsonyabb a havi törlesztı részlet, mint az általános konstrukciók esetében. A futamidı elején két összeg kerül meghatározásra: egy alacsonyabb havi törlesztés és egy magasabb, a futamidı végén fizetendı maradványérték. A maradványérték általában nem haladhatja meg a gépjármő futamidı végén várható piaci értékét, ezáltal a futamidı végi értékesítés esetén a befolyó vételár fedezi a finanszírozó felé fennálló tartozást. Opció: Vételi jog, amely hitel esetén a finanszírozó céget illeti meg, és a hitelszerzıdés esetleges felmondásakor egyoldalú nyilatkozattal érvényesíthetı. A finanszírozó ezen vételi jog gyakorlásával szerez tulajdont a hitel fedezetéül szolgáló gépjármőre. Pénzügyi lízing: Olyan finanszírozási forma, mely egy dologban tér el csak a hiteltıl: a tulajdonjog megtartásában. Pénzügyi lízing esetén a futamidı végéig a finanszírozó nevén marad az autó, de az ügyfél az üzembentartója, az autó költségei is ıt terhelik. Pótbiztosíték: Amennyiben a finanszírozó az adott konstrukció igénybevételéhez elégtennek találja az ügyfél jövedelmét, illetve egyéb jellemzıit, úgy pótbiztosítékot kérhet be a szerzıdés megkötéséhez. Ennek leggyakrabbi formája a kezes. Refinanszírozó hitelintézet: A finanszírozó céggel szerzıdéses jogviszonyban álló, annak finanszírozási tevékenységét refinanszírozással elısegítı hitelintézet/ek. Rendelkezésre tartási díj: A szerzıdés aláírásától a hitel folyósításának napjáig az ügyfél által fizetendı díj. Mértéke azonos a folyósított kölcsön ügyleti kamatának a rendelkezésre tartás idejére járó összegével. Az ügyfelet többletfizetési kötelezettség nem terheli, mivel a szerzıdéskötéstıl a folyósításig terjedı idıszakra kamat nem, csak az azonos összegő rendelkezésre tartási díj fizetendı. Tartós bérlet: Flottafinanszírozásra is alkalmas, elsısorban cégeknek szóló konstrukció, melynek során az ügyfél kiválaszt egy autót saját szempontjai alapján, a finanszírozó cég megvásárolja azt a kereskedıtıl, majd bérbe adja az ügyfélnek meghatározott idıre.a finanszírozó kezeli az autót, s ezért a cég havi díjat fizet. Távlezárás: A hitelszerzıdés postai úton történı lezárása az ügyfél részérıl. Errıl a szándékáról is írásban köteles a finanszírozót értesíteni. Távlezárás kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, írásban nyújtható be. A formanyomtatvány a finanszírozó székhelyén személyesen vehetı át, vagy telefonon, faxon igényelhetı, amit a finanszírozó a kérelemben megjelölt címre postai úton, vagy igény szerint faxon megküld.

5 Tényleges árfolyam: Az adott esedékesség hónapjának, a szerzıdésben meghatározott napján érvényben lévı, a refinanszírozó hitelintézet által két banki nappal korábban meghirdetett deviza-eladási árfolyam. THM: Teljes hiteldíj-mutató. A hitelfelvétel kapcsán az ügyfél összes költségérıl nyújt viszonyítási alapot, százalékos formában. Azt mutatja meg, az ügyfél valójában mekkora kamatot fizet a folyósított kölcsön összegéért (az ügyleti kamat, a kezelési költség, a hitelbírálati díj, a devizahiteleknél alkalmazott vételi és eladási árfolyamok közötti különbség és egyéb más költségek figyelembe vételével). A THM segítségével összehasonlíthatjuk a különbözı ajánlatokat, melyik éri meg nekünk jobban: egyenlı futamidejő, azonos hitelösszegre vonatkozó szerzıdések esetén a magasabb THM-nél magasabbak az ügyfelet terhelı költségek. Ha a különbözı ajánlatokat tanulmányozzuk, sohasem a havi törlesztés összegét kell nézni, hanem a THM-et, mivel abban olyan költségeket is kötelezı megjeleníteni, amelyek egyébként elkerülhetik az ember figyelmét. Továbbvitt kamat: Ha az ügyleti kamat számított értéke kisebb, mint nulla, az ügyleti kamat összege negatív lesz. A továbbvitt kamat összege a következı esedékességekkor legfeljebb a felszámított pozitív ügyleti kamat erejéig vehetı figyelembe. A szerzıdés idı elıtti lezárása esetén a fennálló továbbvitt kamat összege a lezárási díjat csökkenti annak pozitív értéke erejéig. Amennyiben a továbbvitt kamat abszolút összege a számított pozitív lezárási díjat meghaladja, a finanszírozó azzal kamatjóváírás formájában számol el. A szerzıdés futamidı végi lezárása esetén a finanszírozó a fennálló továbbvitt kamat összegével kamatjóváírás formájában számol el az ügyfél felé. Tıke: Az ügyfél által igényelt kölcsön összege. Ügyfélrészlet: A tıkerészlet és az ügyleti kamat összege. Ügyleti kamat: A hitelszerzıdésben meghatározott kamat, amelyet az ügyfél a tıkerészen felül köteles megfizetni a finanszírozónak a terhelési értesítı alapján. Az ügyleti kamat alapkamat-részbıl és változó kamatrészbıl áll. (Alapkamat-rész: Az induló irányadó kamatláb és a kamatfelár alapján meghatározott, a szerzıdés megkötésekor rögzített összegő kamatrész.) A teljes ügyleti kamat mértéke nem lehet kisebb, mint nulla. Változó kamatrész: Az irányadó kamatláb változásához kötött kamatrész, az árfolyamváltozásához kötött kamatrész, a korrekciós tétel és a korrekciós tétel kamatának összege.

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI

FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM. Személygépjármő hitel KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI LOMBARD Lízing Zrt. 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel.:62/564-777, fax:62/564-760 FINANSZÍROZÁSI KÉRELEM Személygépjármő hitel Szerzıdésszám: KÖLCSÖNBEVEVİ ADATAI Családi és utónév: Elızı (leánykori) név:

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (Cégjegyzékszám: 15-02-050268, KSH szám: 10047114-6419-122-15, székhely: 4900 Fehérgyarmat, Móricz.

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2014. január 01.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

Érvényes: 2014.május 1-től

Érvényes: 2014.május 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Regionális Bank Zrt hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtot hitelek esetén alkalmazot kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Copyright AXA 2014 1. oldal AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott tájékoztató az Újrakezdő tartozásrendezésre vonatkozó termék feltételeiről

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 3708979175 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3002/2013. útmutató a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti 1,5 millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról Az adózás

Részletesebben

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról

58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2015. (II. 20.) MNB rendelete a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés

Portfóliókezelési Megbízási Szerződés Portfóliókezelési Megbízási Szerződés amely létrejött egyrészről az 1. számú mellékletben megjelölt személy, mint megbízó a továbbiakban Ügyfél, másrészről a Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelete a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt

I. PREAMBULUM. - azokat a szabályokat, amelyek alapján az AEGON az Ügyfél részére Értékpapírkölcsönt K E R E T S Z E R Z Ő D É S - ÉRTÉKPAPÍR KÖLCSÖNZÉSÉRE - Amely létrejött egyrészről Ügyfél neve/cégneve: Lakcíme/Székhelye: Értékpapírszámla száma: mint kölcsönvevő ( a továbbiakban: Ügyfél) másrészről

Részletesebben

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói

Már nem igényelhető fogyasztói hitelek kondíciói A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről Érvényes: 2015. január 1-től Közzététel: 2014. december 30. FIÓKJAINK

Részletesebben

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. május 1. A Hirdetmény közzététele: 2014. május 5. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A kamatok

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI ING BIZTOSÍTÓ ZRT. AZ ING BIZTOSÍTÓ ZRT. 027 JELÛ vuro ALAP BEFEKTETÉSHEZ KÖTÖTT BIZTOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 1. A biztosítás pénzneme Jelen biztosítás keretében a díjak megfizetése, valamint az azokból képzett

Részletesebben