A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 Ikt.sz.: D.1005 / 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5., a továbbiakban: kérelmező) által Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., a továbbiakban: ajánlatkérő) Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Székesfehérvár város közigazgatási területére tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelemnek részben helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 1. (3) bekezdését, a Kbt. 49. második mondatát és a Kbt. 69. (3) bekezdését, ezért a Döntőbizottság ajánlatkérő ajánlati felhívását és a közbeszerzési eljárásban azt követően hozott valamennyi döntését megsemmisíti. A Döntőbizottság ezt meghaladó részében a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy ,- Ft, azaz százhúszezer forint igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg kérelmező számára a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül. Ezt meghaladóan a jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak nincs helye. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

2 I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárás során keletkezett iratok, a kérelmező jogorvoslati kérelme és ajánlatkérő érdemi észrevétele alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő november 11. napján az Európai Unió Hivatalos Lapjában a 2010/S szám alatt közzétett ajánlati felhívásával a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított a rendelkező részben meghatározott tárgyban. A felhívás II.1.5) pontja szerint a szerződés meghatározása/tárgya: Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Székesfehérvár város közigazgatási területére. A felhívás II.1.7) és II.1.8) pontja szerint a részekre és változatokra vonatkozó ajánlattételt nem tette lehetővé ajánlatkérő. A felhívás II.2.1) pontjában ajánlatkérő az alábbiak szerint határozta meg a közbeszerzés mennyiségi adatait: A 280/2004. Korm. rendelet és a 25/2004. KvVM rendelet szerinti 1 db stratégiai zajtérkép és 1 db intézkedési terv készítése Székesfehérvár város közigazgatási területére vonatkozóan a dokumentációban részletezett feltételek szerint. A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés befejezésének időpontja március 31. napja. Ajánlatkérő a felhívásban meghatározta a részvételi feltételeket és alkalmassági követelményrendszerét. A felhívás III.2.3) pontja szerint: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója ajánlatához csatolja: M.1/ A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pont alapján az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásait ismertető, a Kbt. 68. (1) bekezdés szerint kiállított referenciaigazolást vagy nyilatkozatot. Az igazolásnak vagy nyilatkozatnak tartalmaznia kell: teljesítés helye, ideje, szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege vagy a szolgáltatás mennyiségére utaló más adat, teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

3 M.2/ A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja szerint, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók a) képzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával eredeti példányban; b) szakemberek végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata; c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. M.3/ A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását [Kbt. 67. (3) bekezdés e) pont]. M.4/ A minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseit, vagy a közbeszerzés tárgya szerinti, érvényes minőségbiztosítási rendszer működtetéséről szóló, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által kiállított minőségbiztosítási tanúsítványát, illetve ennek hiányában csatolja az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek leírását, bizonyítékait [Kbt. 67. (3) bekezdés f) pont]. Erőforrás igénybevétele esetén a Kbt. 65. (4) bekezdése alkalmazandó, figyelemmel a Kbt. 4. 3/E pontjában rögzítettekre. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, ha: M.1/ Az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban együttesen nem rendelkeznek összesen: a) legalább 1 db, legalább fő feletti lakóterületnek a 280/2004. Korm. rendelet és 25/2004. KvVM rendelet szerinti stratégiai zajtérkép készítésére és/vagy működtetésére vonatkozó, minimum nettó HUF értékű referenciával, mely esetében tényleges zajszámítási (stratégiai zajtérkép készítési) feladatokat végzett; b) legalább 1 db, legalább fő feletti lakóterületnek a 280/2004. Korm. rendelet és 25/2004. KVVM rendelet szerinti stratégiai zajtérkép készítésére és/vagy működtetésére vonatkozó, minimum nettó HUF értékű referenciával, mely esetében geodéziai (terepmodell előállítása) feladatokat végzett; M.2/ Nem rendelkeznek: a) legalább 1 fő mérnök felsőfokú végzettséggel rendelkező projektvezetővel, aki stratégiai zajtérképezési és/vagy térinformatikai projektek vezetésében szerzett legalább 5 év tapasztalattal (részt vett legalább két az M.1. a) illetve b) pontban részletezett feladatban), és legalább egy 50 millió forintértéket elérő projektvezetési referenciával rendelkezik. b) legalább 1 fő zajvédelmi szakértővel, aki a stratégiai zajtérképezés területén legalább 5 éves szakmai tapasztalattal bír (részt vett legalább két az M.1. a) pontban részletezett feladatban), valamint a 378/2007. Korm. rendeletben és a

4 297/2009. Korm. rendeletben meghatározott szakértői névjegyzékben zaj- és rezgés elleni védelem szakterület vonatkozásában szakértőként meg van nevezve, c) legalább 1 fő geodéziai szakértővel, aki 5 év tapasztalattal (részt vett legalább két az M.1. b) pontban részletezett feladatban) és érvényes GD-Sz, valamint GD-T szakértői engedélyekkel rendelkezik, d) legalább 1 fő közlekedésmérnök szakértővel, aki 5 év tapasztalattal és érvényes közlekedésmérnöki tervezői (KÖ-T) szakértői engedéllyel rendelkezik, e) legalább 1 fő mérnök-informatikus felsőfokú végzettséggel rendelkező rendszerszervezővel, aki térinformatikai rendszerek szoftverfejlesztési projektjeinek rendszerszervezési feladatainak ellátásában minimum 3 év tapasztalattal rendelkezik, f) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező térinformatikai alkalmazásfejlesztővel, aki térinformatikai rendszerek fejlesztésében minimum 3 éves tapasztalatot rendelkezik, g) legalább 1 fő felsőfokú minőségügyi végzettséggel rendelkező minőségügyi szakember, aki legalább 3 év minőségügyi tapasztalattal rendelkezik stratégiai zajtérképezés és/vagy szoftverfejlesztés területén. Ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók az M.2/ a)-g) pontjainak igazolása során egy szakembert több pozícióba is jelölhetnek. M.3/ Nem rendelkeznek: a) legalább 15 db, a 25/2004. KvVM rendelet szerinti számítási módszert igazoltan alkalmazó zajszámítást végző szoftverlicenccel, b) legalább 2 db fotogrammetriai munkaállomással, c) legalább 2 db kétfrekvenciás GPS vevővel, d) legalább 2 db, hitelesített, I. pontossági osztálynak megfelelő zajmérő műszerrel. M.4/ Együttesen nem rendelkeznek geodéziára és zajtérképezésre szakterületenként vonatkozó MSZ-EN-ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések leírásával. A felhívás IV.2.1) pontja szerint az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlattételi határidőt január 5., az eredményhirdetés tervezett időpontját január 28., a szerződéskötés tervezett időpontját február 8. napjában határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő a felhívás VI.2) pontjában közölte, hogy a szerződés közösségi alapokból finanszírozott projekttel kapcsolatos, KEOP /Z - "Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Székesfehérvár város közigazgatási területére".

5 Az ajánlati dokumentáció tartalmazta az ajánlatkérő részletes feltételeit, nyilatkozatmintákat, szerződési feltételeket és szerződéstervezetet, és a műszaki leírást. A dokumentáció IV.5. pontja a beszerzés mennyiségét az alábbiak szerint részletezte: Szükséges alaptérkép meghatározása Lakossági (népességi) adatok felvétele Közlekedési adatok előállítása Üzemi létesítmények zajkibocsátásának meghatározása Zajmérések végzése Zajtérképek előállítása Intézkedési tervek elkészítése Projekt eredményeinek dokumentálása Térinformatikai adatbázis felépítése Térinformatikai felület kialakítása Projekt dokumentálása, az Európai Bizottságnak megküldendő adatok összeállítása Felhasznált paraméterek archiválása Ajánlatkérő a szerződéstervezetben az alábbiak szerint részletezte a részteljesítési határidőket és a teljesítendő részfeladatokat, a részszámlák benyújtását: 1. rész június adatok előállítása, 2. rész szeptember az adatok teljes átadása, a közlekedési modellezés, illetve a zajmérések elvégzése után, 3. rész december a helyszíni bejárások és vizsgálatok elvégzése, valamint a konfliktustérképeket és érintettség meghatározásokat érintő számítások, 4. rész február zajtérképek elkészítése, 5. rész november 30. az informatikai és térinformatikai rendszer továbbfejlesztése, valamint az intézkedési terv tervezése (geodéziai terepmodellezés, közlekedéstervezés, zajszámítás) 6. rész december 31. az intézkedési terv elkészítése és a dokumentáció megrendelő részére való átadása. Ezt követi az intézkedési terv dokumentálása és jóváhagyása. A műszaki leírás 2.6. pontjában ajánlatkérő előírta, hogy a zajtérképek előállításához olyan nemzetközileg elismert, validált szoftverek használhatók, amelyekbe a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendeletben meghatározott számítási eljárások igazoltan be vannak építve.

6 Ajánlatkérő rögzítette azt is, hogy a stratégiai zajtérképet Székesfehérvár város közigazgatási területén található - nagyforgalmú közutak, valamint a külön jogszabály szerinti kiszolgáló utak és átmenő forgalom nélküli utak kivételével a közutakra, - nagyforgalmú vasutak kivételével a vasutakra, - üzemi létesítményekre vonatkozóan külön-külön kell elkészíteni. A II/E. pont szerint az elkészített stratégiai zajtérképek információi alapján zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni. A II/H. pont szerint a stratégiai zajtérkép jóváhagyásának határideje március 30., az intézkedési terv jóváhagyásának határideje március 30. A dokumentációt hat gazdasági társaság váltotta ki. A kérelmező december 21-én nyújtotta be az előzetes vitarendezési kérelmét lényegében a jogorvoslati kérelemmel azonos tartalommal. Ajánlatkérő a kérelmet december 22-én elutasította, elsődlegesen annak elkésettségre hivatkozott, érdemben közölte, hogy a referenciák előírása előtt felmérte a piaci szereplők e tárgykörben végzett szolgáltatásait, a szoftverlicencek számának előírása a nagy városok stratégiai zajtérkép készítésének eddigi hazai tapasztalatain alapul. Az ajánlattételi határidőre egy ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, melynek bontására már nem került sor. Kérelmező december 30. napján nyújtott be jogorvoslati kérelmet, melyben kérte a jogsértés megállapítását, ajánlatkérő felhívását a törvénynek megfelelő eljárásra, ideiglenes intézkedésként a közbeszerzési eljárás felfüggesztését és ajánlatkérő kötelezését költségeinek megtérítésére. Kérelmező előadta, hogy ajánlatot kívánt tenni jelen közbeszerzési eljárásban. Kérelmező hasonló szolgáltatást már teljesített, megfelelő szakemberekkel és technikai feltételekkel rendelkezik. Kérelmező álláspontja szerint az ajánlati felhívás egyes előírásai sértik a verseny tisztaságát és az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód alapelvét. Kérelmező álláspontja szerint aránytalan és indokolatlan követelményeket nem lehet az alkalmasság körében előírni, ezért előzetes vitarendezési eljárást kezdeményezett, melyben kérte, hogy ajánlatkérő a felhívás törvénysértő részeit orvosolja. Kérelmező jogorvoslati kérelmében az alábbi kérelmi elemeket terjesztette elő: 1) Kérelmező ismertette, hogy a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 14. (2) bekezdés a)

7 pontja alapján a véglegesített stratégiai zajtérképeket a kötelezettnek június 30-ig kellett benyújtania a minisztérium részére az R. 1. (l) bekezdés a) pontjában meghatározott területre, illetve a nél több lakosú városokra vonatkozóan. Kérelmező a június 30-i határidőre készítette el a nagy forgalmú főközlekedési létesítmények (6 millió jármű/év-, illetve vonatáthaladás/évnél nagyobb forgalmú út- és vasútvonalak, valamint a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér) stratégiai zajtérképeit. Ez a teljesítés egyedi és kiemelt szakmai értékű referenciát jelent a kérelmező részére. A kérelmező a közelmúltban teljesített feladatai alapján teljes körű szakmai alkalmassággal rendelkezik a zajtérképezési feladatok ellátására. Ezért az esélyegyenlőség csorbításának tartotta az ajánlati felhívásban a referenciákra vonatkozó minimumkövetelményt. Ennek alapján a kérelmező szakmailag alkalmatlan lenne a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítésére. A 36 hónapon belüli határidő kizárja az R. szerinti határidőre elkészített munkákat a referenciák közül, holott a felhívás az R. szerinti szakmai alkalmasságot követeli meg. Kérelmező megjegyezte, hogy a magyarországi ajánlatkérési gyakorlat szinte kivétel nélkül az elmúlt három év -et, mint referencia időszakot szokta megkövetelni. Ez kérelmező esetében a január 1. és december 31. közötti időszakot jelentette volna, ezért is sajátságos és kétségekre adott okot az ajánlatkérő,,36 hónap előírása. Ezt a 36 hónapos követelményt (beleértve a magyarországi referencia követelményt) egyetlen pályázó sem tudná teljesíteni, ha nem szerepelne a kiírásban egy főnél nagyobb lakosság számú, hazai település zajtérképezési rendszerének üzemeltetése. Ez a mindössze egyetlen (megszorítással értelmezve kettő) pályázó által teljesíteni tudott, 36 hónapos követelmény feloldását jelenti, kizárólagos lehetőséget biztosítva számára (esetleg kettejük számára). Mindezek alapján az ajánlati felhívás és az R. között ellentmondás van, mivel akik a R. alapján készítettek stratégiai zajtérképet, arra referenciaként nem hivatkozhatnak az ajánlatkérő által kiírt közbeszerzési eljárásban, holott pontosan az lenne a cél, hogy az R. szerinti referenciát igazoljanak június 30-i határidő után értelemszerűen nem készültek az R. szerinti stratégiai zajtérképek. A felhívásban a rendszer üzemeltetése szakmailag nem definiált tartalmú feladat, és az semmi esetre sem biztosíték a pályázó zajtérkép készítési alkalmasságára. Kérelmező ismertette a stratégiai zajtérkép elkészítésének, jóváhagyásának folyamatát, melyet követően a stratégiai zajtérképeket meg kell

8 küldeni az Európai Bizottság számára. A működtetésre vonatkozó ajánlatkérői előírás jogi meghatározásként nem értelmezhető, tekintettel arra, hogy az elkészítés, jóváhagyás, megküldés tekintetében az 5 évenkénti felülvizsgálaton kívül egyéb előírást a jogalkotó nem határozott meg. A már elkészült stratégiai zajtérképek tekintetében az 5 éves felülvizsgálati határidő évre esik az R. előírásai szerint, egyébként az elkészült stratégiai zajtérképek közzétételre kerülnek, a Budapestre és vonzáskörzetére vonatkozó, a kérelmező tudomása szerint a Fővárosi Önkormányzat honlapján érhető el, míg a kérelmező által elkészített és már hivatkozott stratégiai zajtérkép pedig a kérelmező és a kérelmezőt felügyelő tárca honlapján került közzétételre. Az ajánlati felhívásban a lakóterület kifejezés került meghatározásra, míg az R. 1. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban Budapest és vonzáskörzete, valamint a város kifejezés szerepel. Álláspontja szerint a lakóterület nem azonos a "város" megjelöléssel, mert a R 1. (l) bekezdés c) pontja alá tartozó vonalas létesítményhez kapcsolódó lakott terület is bele tartozik a lakóterület fogalmi körébe, ezért a legalább fő feletti lakóterület meghatározás jogsértő. A jelen tárgyban specifikus jogszabály, az R. kifejezetten a város meghatározást alkalmazza, az ajánlatkérő a továbbiakban már terület elnevezést is használ, amely szintén nincs összhangban az R. terminológiájával. Hivatkozott arra is, hogy az R. 1. (1) bekezdés c) pontja szerinti közlekedésilétesítményekre elvégzett stratégiai zajtérkép attól függően, hogy a közlekedési létesítmény hol helyezkedik el, érinthet kifejezetten lakott területeket, példaként konkrétan az M 0 autópálya szakaszt jelölte meg. Az ajánlatkérő akkor járt volna el helyesen, ha az R 1. (1) bekezdés a), b) és c) pontjai szerinti bármelyik elkészült munkát egyenértékűnek tekinti. Kérelmező szerint nem fogadható el az ajánlatkérő azon álláspontja, mely szerint egy városi környezetre készített zajtérkép szakmailag teljesen más feladatot jelent, mint egy útszakasz, vasútvonal zajkibocsátása, esetleg repülési zaj által érintett terület közvetlen környezetének zajtérképezése. Egy város zajtérképezése során ugyanis zajforrásonként (közúti-, vasúti- és repülési zaj) kell elkészíteni a stratégiai zajtérképet, így közöttük szakmai különbség sem lehet. A felhívás III.2.3) M.1. b) alpont esetében a felhívás III.2.3) M.1. a) alpontjában foglaltakkal megegyező előírásait kérelmező a fentiek szerint szintén jogsértőnek tartotta, azzal a kiegészítéssel, a geodéziai (terepmodell előállítása) feladatok beletartoznak a zajtérkép készítési munkákba, a munkafolyamat egy részét képező feladatról van szó, így önmagában ez az előírás sem jogszerű. 2) Kérelmező önmagában a szoftverlicenccel való jogosultság előírását nem tartotta jogsértőnek. Előadta, hogy egy stratégiai zajtérkép elkészítéséhez elegendő egyetlen olyan szoftver, amely tartalmazza mindazon modulokat,

9 részfeladatokat, amelyek biztosítják azt, hogy a komplett stratégiai zajtérkép minden eleme elkészíthető legyen ennek a programnak az alapján. A 15 db szoftverlicenc előírása teljes mértékben szükségtelen, mivel egyetlen szoftverrel a feladat megvalósítható. Az már az ajánlattevő feladata, hogy a teljesítés időszakában az egyes részfeladatok megvalósítására meghatározott határidő és a teljesítésben résztvevő szakemberek számára is tekintettel milyen belső szervezéssel alakítja ki az informatikai hátterét, külön-külön vagy hálózaton történő hozzáféréssel biztosítja a szakemberek számára a szoftver használatának a lehetőségét. Így ez az előírás is az esélyegyenlőség korlátozását jelenti. A szoftver adatokkal, információkkal való feltöltéséhez legalább 4-6 fő magasan kvalifikált szakember, mint humán erőforrás - adott esetben - több hetes munkája szükséges, amely szakemberek meglétét nem írta elő az ajánlattételi felhívás. A 15 licenc beszerzése anyagi ellehetetlenüléshez vezetne, a 15 licenc beszerzési ára jelen közbeszerzés értékével vethető össze. Ajánlatkérő észrevételében a megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását kérte. Ajánlatkérő előadta, hogy a jogorvoslati eljárás megindítását követően szándékában állt visszavonni ajánlati felhívását, az esetlegesen megállapítandó jogsértés elkerülése érdekében, azonban a döntéshozó közgyűlés összehívására már nem volt ideje. 1) Ajánlatkérő előadta, hogy a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában foglalt normaszövegnek megfelel a referenciák időintervallumára tett előírása, azt azonban maga sem vitatta, hogy ezzel a meghatározással rövidebb lehetséges időtartamot határozott meg, mintha a felhívás közzétételének időpontját megelőző 3 évet jelöli meg, abban az esetben ebbe az időtartamba a év is beletartozott volna, tehát a kérelmező által megvalósított munkák is. Ajánlatkérő ismertette a stratégiai zajtérkép elkészítésére vonatkozó felhívása közzétételének az előzményeit, előadta, hogy évek óta komoly előkészületeket tett annak érdekében, hogy el tudja készíttetni stratégiai zajtérképét. Formális piackutatást ugyan nem végzett, de számos olyan rendezvényen, konferencián vett részt, ahonnan megfelelő szakmai tájékoztatáshoz jutott. Előadta, hogy tudomása szerint Budapest és vonzáskörzete és az egyes főközlekedési létesítmények esetében készült már stratégiai zajtérkép, továbbá ismeretei szerint a közelmúltban Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata készíttetett stratégiai zajtérképet, azonban az nem KEOP pályázatból volt finanszírozott. Az ajánlatkérő jelen közbeszerzése KEOP pályázatból finanszírozott, e pályázati forrásból finanszírozott stratégiai zajtérképek közül az első.

10 Álláspontja szerint egy városi környezetre készített zajtérkép szakmailag teljesen más feladatot jelent, mint egy útszakasz, vagy vasútvonal zajkibocsátása, vagy egy repülési zaj által érintett terület közvetlen környezetének zajtérképezése. A legalább fő feletti lakóterület meghatározás valóban eltér az R.-ben illetve a KvVM rendeletben meghatározott fogalmaktól, e jogszabályok a lakóterület fogalmát nem használják, azonban az ajánlatkérőnek az volt a célja, hogy ezzel a meghatározásával minél szélesebb körben tegye elfogadhatóvá a referenciákat, így beleértendő például az M 0 autópálya vonatkozásában elkészített stratégiai zajtérkép is. Ajánlatkérő előadta, hogy a működtetés fogalmát nem részletezte, erre vonatkozóan előírást nem tett. Arra hivatkozott, hogy egy stratégiai zajtérkép alapján készül az intézkedési terv, ehhez pedig álláspontja szerint a zajtérkép működtetésére van szükség. Hivatkozott még arra is, hogy további célokra is felhasználásra kerül a stratégiai zajtérkép, pl. a környezetvédelmi törvény egyes előírásai alapján. 2) Ajánlatkérő előadta, hogy nem 15 különböző szoftverlicenc meglétének az igazolását követelte meg felhívásában, hanem egy szoftverlicencet kért, amelynek viszont olyannak kell lennie, hogy az egyidejűleg 15 felhasználási helyen legyen hozzáférhető. E vonatkozásban arra hivatkozott, hogy tapasztalati adatokra alapította ezt az előírását, Budapesten a stratégiai zajtérkép készítéséhez 60 szoftverlicenc futtatására is sor került egy időben. Hivatkozott arra is ajánlatkérő, hogy az általa ismert szoftverlicenc nem korlátozza a felhasználók számát, így több magyarországi felhasználó meg tud felelni az ajánlatkérő által előírt követelménynek. A Döntőbizottság január 5. napján a D.1005/3/2011. számú végzésében ideiglenes intézkedést alkalmazott, ajánlatkérő közbeszerzési eljárását felfüggesztette. Az ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. A Döntőbizottság az alábbi indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben alapos. 1) A Döntőbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy ajánlatkérő jogszerűen határozta-e meg a referenciákra vonatkozó alkalmassági minimumkövetelményeit. A Kbt. 1. (1) és (3) bekezdése szerint:

11 (1) A közbeszerzési eljárásban - ideértve a szerződés megkötését is - az ajánlatkérő köteles biztosítani, az ajánlattevő pedig tiszteletben tartani a verseny tisztaságát és nyilvánosságát. (3) Az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára. A Kbt. 49. második mondata szerint az ajánlati felhívást úgy kell elkészíteni, hogy annak alapján az ajánlattevők egyenlő eséllyel megfelelő ajánlatot tehessenek. A Kbt. 65. (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban köteles előírni az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. Az alkalmasság feltételeit és igazolását - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében is [71. (4) bekezdése] - az ajánlatkérő kizárólag a ban meghatározott módon írhatja elő. A Kbt. 67. (3) bekezdése szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága szolgáltatás megrendelése esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére, továbbá arra, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni - igazolható a) az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); b) az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének ismertetésével, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek; c) az előző legfeljebb három évre vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról és vezető tisztségviselőinek létszámáról készült kimutatással; d) azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a minőség-ellenőrzésért felelősek; e) a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával;

12 f) a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával; g) a termelési képességéről, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal, ha a szolgáltatás összetett, vagy ha különleges célra szolgál; h) a szerződés (szolgáltatás) azon részének a megjelölésével, amelyre az ajánlattevő harmadik személlyel kíván szerződést kötni; i) indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. A Kbt. 69. (1) - (3) bekezdése szerint. (1) Az ajánlatkérő a 66. és a 67. -ban foglaltak közül egy vagy több igazolási módot is előírhat. (2) Az ajánlati felhívásban meg kell határozni, hogy mind a 66. -ban, mind a 67. -ban foglaltakkal összefüggő mely körülmények megléte, illetőleg hiánya vagy azok milyen mértékű fogyatékossága zárja ki, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőt, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozót alkalmasnak minősítse a szerződés teljesítésére. (3) Az ajánlatkérőnek a 66. és a 67. -ban meghatározott adatok és tények kérését - figyelemmel az ajánlattevő (alvállalkozó) üzleti titokhoz fűződő érdekére is - a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, a (2) bekezdés szerinti követelményeket pedig - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni. Az alkalmasság kérdése a közbeszerzési eljárás egyik lényegi eleme, az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági feltételek rendeltetése az, hogy biztosítsák a szerződés teljesítésére alkalmas ajánlattevők kiválasztását. Az ajánlatkérő felhívásában köteles meghatározni az alkalmassági követelményrendszerét, mind a pénzügyi és gazdasági, mind a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság tekintetében rögzítenie kell legalább egy alkalmassági feltételt, de azt csak a Kbt. 66. és 67. -ában felsoroltak közül választhatja ki. A Kbt. az alapelvekkel összhangban azt a korlátot állítja csak az ajánlatkérők elé, hogy a kért adatokat és tényeket legfeljebb a szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek mértékéig írhatják elő, amelynek során a becsült értékre is figyelemmel kell lenniük. Alkalmatlanság oka tehát csak olyan körülmény megléte vagy hiánya lehet, amely elengedhetetlenül, valóban szükséges a szerződés teljesítéséhez és a közbeszerzés tárgyára korlátozott.

13 A felelős ajánlatkérő joggal várja el attól a cégtől, amellyel szerződést fog kötni, hogy a megfelelő szakmai hozzáértés biztosított legyen, mert ezáltal kevésbé van kitéve annak a veszélynek, hogy a teljesítés időszakában a megfelelő szakmai feltételek hiánya által a teljesítés akár részben, akár egészben elmarad, vagy nem az elvárt színvonalon valósul meg. A közvagyont kezelő ajánlatkérőnek az ügyletkötési gondosság nem csak joga, hanem kötelessége is. A közpénz felhasználónak azonban biztosítania kell azt is a Kbt. alapelveivel összhangban, hogy az adott beszerzés elnyeréséért valamennyi potenciálisan azt teljesíteni képes ajánlattevő versenybe szállhasson, alkalmatlanságot egyetlen olyan feltétel se eredményezhessen, amely előírás nem teljesíthető. Az ajánlatkérő tehát jogosult olyan követelményeket támasztani, amelyek a minél biztonságosabb teljesítést célozzák, e feltételeknek való megfelelés a biztosítéka annak, hogy az ajánlattevők valóban képesek a szerződés teljesítésére. Emellett azonban biztosítani kell az alapelvek érvényesülését, a minél szélesebb körű versenyt és az ajánlattevők esélyegyenlőségét is. A szerződés teljesítéséhez ténylegesen nem szükséges, túlzott előírásokat az ajánlatkérő nem tehet, biztosítania kell mindazok számára az ajánlattétel lehetőségét, akik ténylegesen képesek a szerződéses kötelezettségek teljesítésére. Ajánlatkérő a felhívás III.2.3) pontjában az alkalmasság egyik minimumkövetelményeként azt írta elő, hogy alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóját, ha: M.1/ Az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban együttesen nem rendelkeznek összesen: a) legalább 1 db, legalább fő feletti lakóterületnek a 280/2004. Korm. rendelet és 25/2004. KvVM rendelet szerinti stratégiai zajtérkép készítésére és/vagy működtetésére vonatkozó, minimum nettó HUF értékű referenciával, mely esetében tényleges zajszámítási (stratégiai zajtérkép készítési) feladatokat végzett; b) legalább 1 db, legalább fő feletti lakóterületnek a 280/2004. Korm. rendelet és 25/2004. KVVM rendelet szerinti stratégiai zajtérkép készítésére és/vagy működtetésére vonatkozó, minimum nettó HUF értékű referenciával, mely esetében geodéziai (terepmodell előállítása) feladatokat végzett. A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában ajánlatkérő a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság körében több feltételt határozott meg, így a referenciák, a szakemberek, a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések és műszaki felszereltség, valamint a minőségbiztosítás tekintetében.

14 Kérelmező e kérelmi elemében a felhívás III.2.3) M.1./a) és b) alpontjaiban meghatározott, a referenciákra vonatkozó alkalmassági minimumkövetelmény jogszerűségét több okból is - a referencia időintervallumának meghatározása, a közbeszerzés tárgyával való egyezőség, egyes fogalmak meghatározása - vitatta. A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen közbeszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, így ajánlatkérő műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság követelményeinek meghatározására a Kbt. 67. (3) bekezdése az irányadó, amely kimondja, hogy szolgáltatás megrendelése esetében a műszaki, illetőleg szakmai alkalmasság annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére figyelemmel határozható meg, azzal, hogy az alkalmasságot különösen a szakértelemre, hatékonyságra, tapasztalatra és megbízhatóságra tekintettel lehet megítélni. A referenciák alapján különösen a szakmai tapasztalatok és a megbízhatóság tekintetében lehet következtetéseket levonni. Ajánlatkérő referenciák tekintetében tett előírása szerint a Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontjában meghatározott előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését kérte, melynek konkrét időintervallumát a felhívásában az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban jelölte meg. A Döntőbizottság álláspontja szerint önmagában ez az ajánlatkérői előírás nem jogsértő és ezt a kérelmező sem vitatta. A Döntőbizottság megvizsgálta, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapból a közbeszerzés tárgyának megfelelő referencia teljesítése lehetséges-e. A Döntőbizottság megállapította, hogy jelen közbeszerzés tárgya specifikus, igen ritkán fordul elő. Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyaként stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek elkészítését határozta meg Székesfehérvár közigazgatási területére, felhívásában azt is egyértelműen az ajánlattevők tudomására hozta, hogy a stratégiai zajtérképet és az intézkedési tervet két jogszabály, a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (R.) és a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) alapján kell elkészíteni. A referenciák tartalmának meghatározása tekintetében ugyanezen két jogszabály szerinti zajtérkép és intézkedési terv elkészítésének igazolását várta el. Az R. e jogkérdés megítéléshez szükséges szabályai az alábbiak: Az R. (1) bekezdése szerint a rendelet hatálya kiterjed

15 a) Budapest és vonzáskörzete - amely Budapest - Dunakeszi - Fót - Csömör - Kistarcsa - Kerepes - Pécel - Vecsés - Gyál - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Diósd - Érd - Halásztelek - Törökbálint - Budaörs - Budakeszi - Solymár - Üröm - Budakalász - Pomáz - Szentendre -, b) a nél több lakosú városok közigazgatási területén belül a fő és egyéb közlekedési létesítmények, illetve az üzemi létesítmények, c) a fő közlekedési létesítmény által a külön jogszabály szerinti beépítésre szánt területeken, továbbá a zajvédelmi szempontból fokozottan védett területeken keltett zaj értékelésére és kezelésére, valamint az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatásra. Az R. 1. (3) bekezdése szerint a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett a) Budapest vonzáskörzetéhez tartozó települések, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti városok esetén a települési önkormányzat, Budapest esetén a Fővárosi Önkormányzat (a továbbiakban együtt: kötelezett önkormányzat), b) fő közlekedési létesítmény esetén a gazdasági és közlekedési miniszter által kijelölt szervezet (a továbbiakban: fő közlekedési létesítmény kötelezettje). Az R. 2. (1) bekezdése szerint az 1. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott területekre stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni. Az R. 3. p) pontja szerint e rendelet alkalmazásában stratégiai zajtérkép: a környezeti zaj átfogó értékelésére, illetve az adott területen belüli aktuális zajhelyzet értékelésére és a jövőbeli zajhelyzet előrejelzésére készített térkép. Az R. 5. (6) bekezdése szerint a stratégiai zajtérképekkel kapcsolatos részletes tartalmi követelményeket külön jogszabály állapítja meg. Az R. 7. (8) bekezdése szerint a stratégiai zajtérképeket a Minisztérium a hivatalos honlapján közzéteszi. Az R. 8. -a szerint: (1) A véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell. (2) A stratégiai zajtérkép felülvizsgálatára és módosítására a stratégiai zajtérkép készítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az R. 14. (2) (5) bekezdései szerint:

16 (2) június 30-ig a véglegesített stratégiai zajtérképeket a kötelezett benyújtja a Minisztérium részére: a) az 1. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területre, illetve a nél több lakosú városokra vonatkozóan; b) minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közútra, évente szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonalra és a fő repülőterekre vonatkozóan. (3) július 18-ig a környezetvédelmi felügyelőség átadja a Minisztérium részére a jóváhagyott intézkedési tervet a) az 1. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területre, illetve a nél több lakosú városokra vonatkozóan; b) minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közútra, szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonalra és a fő repülőterekre vonatkozóan. (4) június 30-ig a véglegesített stratégiai zajtérképeket a kötelezett önkormányzat, valamint a fő közlekedési létesítmény kötelezettje benyújtja a Minisztérium részére: a) az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területekre, b) valamennyi nagyforgalmú közútra és valamennyi nagyforgalmú vasútvonalra és fő repülőtérre vonatkozóan. (5) július 18-ig a környezetvédelmi felügyelőség átadja a Minisztérium részére az 1. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területekre, valamint a fő közlekedési létesítményekre vonatkozó intézkedési tervet. A Döntőbizottság megállapította, hogy a jogalkotó az R. 1. -ában határozta meg azokat a területeket, ahol stratégiai zajtérképet és intézkedési tervet kell készíteni, míg a 14. (2) bekezdése állapította meg a stratégiai zajtérképek elkészítésének és jóváhagyásának határidőit. Az R. 7. (8) bekezdése nyilvános közzétételi kötelezettséget állapított meg, a 8. (1) bekezdése pedig az ötévenkénti felülvizsgálatról rendelkezik. Az R. fentiekben idézett releváns rendelkezéseiből megállapította a Döntőbizottság, hogy az R. 14. (2) bekezdés a) és b) pontjai szerint az 1. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott területre, azaz Budapest és vonzáskörzete - amely Budapest - Dunakeszi - Fót - Csömör - Kistarcsa - Kerepes - Pécel - Vecsés - Gyál - Dunaharaszti - Szigetszentmiklós - Diósd - Érd - Halásztelek - Törökbálint - Budaörs - Budakeszi - Solymár - Üröm - Budakalász - Pomáz - Szentendre -, illetve a nél több lakosú városokra vonatkozóan, továbbá minden, évente 6 millió jármű áthaladásánál nagyobb forgalmat lebonyolító nagyforgalmú közútra, évente szerelvénynél többet áteresztő nagyforgalmú vasútvonalra és a fő repülőterekre vonatkozóan a stratégiai zajtérképek elkészítését követő benyújtási határidő június 30. napja volt.

17 A minisztérium honlapján közzétett valamennyi stratégiai zajtérkép mellett júliusi dátum szerepel, ezt követően nem található a honlapon közzétett stratégiai zajtérkép. A Döntőbizottság a fentiekben részletezett jogi és ténybeli indokok alapján megállapította, hogy az ajánlatkérő által meghatározott 36 hónapos időintervallumban, azaz január 5. napja és január 5. napja közötti időszakban az R. és KvVM rendelet szerinti stratégiai zajtérképet nem kellett készíteni, és ebben az időszakban készített stratégiai zajtérkép a minisztérium honlapján sem szerepel, így ebben az időszakban az R. és a KvVM rendelet előírásainak megfelelően elkészített stratégiai zajtérkép tekintetében nem lehetséges referencia benyújtása sem. Nem zárható ki, hogy készülhetett stratégiai zajtérkép ebben az időszakban, azonban ha készült is ilyen, nem ismert jóváhagyásának ténye, illetve annak adatai a minisztérium honlapján nem lelhetők fel. A Döntőbizottság álláspontja szerint ajánlatkérő a referencia követelmény előírásával és időintervallumának meghatározásával jelentősen korlátozta a versenyt, a potenciális ajánlattevők körét, kizárta mindazon lehetséges ajánlattevők alkalmasságának megfelelő igazolását (ezzel tekintetükben az érvényes ajánlattétel lehetőségét), akik január 5. napja előtt készítettek stratégiai zajtérképeket, ezzel a magatartásával ajánlatkérő megsértette a Kbt. 1. (3) bekezdését. A Döntőbizottság álláspontja szerint ezt támasztja alá az a tény is, hogy míg a dokumentációt hat gazdasági társaság váltotta ki, ajánlatot csak egyetlen ajánlattevő nyújtott be. A Döntőbizottság az alkalmassági feltétel tekintetében megvizsgálta a referenciamunkaként meghatározott tárgyat, amely a stratégiai zajtérkép készítésén túl mind együttesként, mind vagylagosként meghatározva tartalmazza a zajtérkép működtetés meghatározást is. A Döntőbizottság a fentiekben már részletesen kifejtette, hogy jelen közbeszerzés tárgyát a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése képezi. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó két jogszabály, az R. és a KvVM rendelet kifejezetten a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítéséről szól, ezek részletes szakmai szabályait állapítja meg, a már elkészült stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek működtetését nem szabályozza, annak fogalmát nem határozza meg, így az nem azonos a közbeszerzés tárgyával. A Döntőbizottság a fenti indokok alapján megállapította, hogy ajánlatkérő a referencia tekintetében a stratégiai zajtérkép működtetésének, mint a referencia egyik lehetséges tárgyának meghatározásával megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését.

18 Kérelmező vitatta továbbá a referencia tárgyának meghatározása körében a legalább fő feletti lakóterület meghatározását is. E kérdés megítéléséhez a Döntőbizottság az R. következő rendelkezéseire volt figyelemmel: Az R. 1. számú melléklete szerint: a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelethez A stratégiai zajtérképek alapkövetelményei 1. A stratégiai zajtérképek megjelenítési formája: - a zajjellemzők zajterhelési zajtérképen történő bemutatása különböző színű, 5 db-es zajszintgörbék alkalmazásával, - a stratégiai küszöbértékek túllépése mértékének megadása a konfliktustérképen történő, különböző színű, 5 db-es vagy ennél nagyobb felbontású zajszintgörbék megadásával, - az érintett lakosság számának és az érintett lakóépületek, iskolák és kórházak számának konfliktustérképen történő táblázatos meghatározásával. 2. A zajtérképeket az egyes zajforráscsoportokra 4 m-es értékelési magasságra, 5 db-es zajszinttartományokra, az Lden és Léjjel zajjellemzőkre külön-külön kell készíteni. Az R. 5. számú melléklete szerint: a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelethez Az intézkedési terv minimális tartalmi követelményei 1. Az intézkedési tervben legalább a következő adatokat kell megadni: - az 1. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott területeken számításba vett zajforrások leírása, - az intézkedési terv készítésére kötelezett megnevezése, - kapcsolódó jogszabályok megnevezése, - a stratégiai küszöbértékek, - a zajtérképezés eredményeinek összefoglalása, - a zajterhelésnek kitett emberek becsült számának értékelése, a problémák és a fejlesztésre szoruló helyzetek feltárása, - jelentés a közvélemény tájékoztatásáról, - a korábban végrehajtott, a folyamatban lévő és előkészítés alatt álló zajcsökkentési intézkedések, - a zajcsökkentésre kötelezett által a következő öt év során megteendő intézkedések, beleértve az 1. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott területek csendes övezetei és a zajvédelmi szempontból fokozottan védett területek megőrzésére való intézkedéseket, - hosszú távú stratégia, - pénzügyi stratégia: költségvetések, költséghatékonysági felmérések, költséghaszon értékelések, - az intézkedési terv végrehajtásának és eredményeinek az értékelési módszere.

19 2. Az intézkedési tervben meg kell adni a zajjal terhelt emberek számának becsült csökkenését. A Döntőbizottság a fentiekben idézett, a stratégiai zajtérképek alapkövetelményei és az intézkedési terv minimális tartalmi követelményei tartalmi elemzése alapján megállapította, hogy a szakmai követelményrendszer tekintetében nem tett különbséget a jogalkotó a tekintetben, hogy a stratégiai zajtérkép, illetve annak alapján az intézkedési terv az R. 1. (1) bekezdése szerinti melyik területre készül, így a szakmai alkalmassági követelmény bármilyen területre készített stratégiai zajtérkép elkészítésének igazolásával teljesíthető. A Döntőbizottság álláspontja szerint ajánlatkérő a legalább fő feletti lakóterület meghatározásával megsértette a Kbt. 49. második mondatát, korlátozta az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő megfelelő ajánlatának a benyújtását. Kérelmező a felhívás III.2.3) M.1. b) alpont esetében a felhívás III.2.3) M.1. a) alpontjában foglaltakon túl a geodéziai (terepmodell előállítása) feladatok meghatározását is jogsértőnek tartotta, mivel azok beletartoznak a zajtérkép készítési munkákba, a munkafolyamat egy részét képező feladatról van szó. A KvVM rendelet 2. (1) bekezdése szerint a zajtérképet a helyszínt és a geometriai adatokat az egységes ország vetületi rendszerben (a továbbiakban: EOV) megadó, állami alapadatokra épülő, digitális formátumú térképre kell építeni, amelyben: a) a vizsgált terület pontos határvonalát kell jelölni; b) a hangterjedés szempontjából jelentős elnyelő felületeket (így például: talaj, növényzet) körül kell határolni; c) a terepfelszín magassági viszonyait megfelelően kifejező - 5 méter vagy ennél szükségszerűen kisebb szintkülönbségekkel (így például: 1 méter, 0,5 méter) meghatározott - szintvonalakat grafikusan meg kell jeleníteni, valamint a jellemző pontok - beleértve az épületek meghatározó legmagasabb pontjainak a mindenkori terepfelszínhez viszonyított - magassági adatait is jelölni kell; d) a terjedési úton lévő jelentős, a hangterjedést befolyásoló természetes képződményeket és mesterséges létesítményeket, műtárgyakat be kell jelölni (így például: domb, rézsű, töltés, bevágás, zajárnyékoló fal, építmény, épület, híd); e) az utakat, illetve ezek hálózatát meg kell adni; f) a forgalomszabályozási, forgalomirányítási és más, a forgalmat befolyásoló intézkedéseket (így például: a csomópontok altípusa, körforgalom, forgalomirányító jelzőlámpák) jelölni kell; g) a vasúti hálózatot meg kell adni;

20 h) a repülőtér területét körül kell határolni, ezen belül a kifutópályát, épületeket, építményeket jelölni kell; i) az üzemi létesítmény területén belül található épületeket és építményeket meg kell adni. A Döntőbizottság megállapította, hogy a KvVM rendelet 2. -ában, a zajtérkép előkészítésére vonatkozó általános rendelkezések között számos olyan feladatot (pl. határvonal megjelölése, terepfelszín magassági viszonyainak rögzítése, természetes képződmények és mesterséges létesítmények, műtárgyak jelölése) határozott meg a jogalkotó, amely geodéziai feladatnak minősül. A Döntőbizottság álláspontja szerint ezért a stratégiai zajtérkép készítésére vonatkozó referencia meghatározásán belül ezen feladatok nevesítése nem jogsértő, nem ütközik a Kbt. 69. (3) bekezdésébe, ezért a Döntőbizottság a kérelmező e kérelmi elemét annak megalapozatlansága okán elutasította. 2) A Döntőbizottságnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy ajánlatkérő jogszerűen határozta-e meg a szoftverlicencek számát. A Döntőbizottság megállapította, hogy ajánlatkérő a felhívás III.2.3) M.3 alpontjában az alkalmasság minimumkövetelményeként legalább 15 db, a 25/2004. KvVM rendelet szerinti számítási módszert igazoltan alkalmazó zajszámítást végző szoftverlicenccel való rendelkezést írta elő. A Döntőbizottság megállapította, és azt a kérelmező sem vitatta, hogy a stratégiai zajtérkép elkészítéséhez speciális szoftver szükséges, így a szoftverlicenccel, a szoftver felhasználási jogával való rendelkezést jogszerűen követelheti meg ajánlatkérő. Amennyiben a stratégiai zajtérkép elkészítéséhez szükséges speciális szoftver rendelkezik valamennyi modullal, amellyel a stratégiai zajtérkép elkészíthető, elegendő lehet egyetlen szoftver felhasználási jogát megszereznie az ajánlattevőnek. Az már a szoftver tulajdonos és a szoftver felhasználó között létrejött szerződés kérdése, hogy egy adott szoftver felhasználását hány munkaállomáson teszi lehetővé. Egyéb releváns tények is alátámasztják azt, hogy egy szoftverlicenc is elegendő lehet a teljesítéshez. Ajánlatkérő maga határozta meg a feladat elvégzésre rendelkezésre álló időtartamot, amelynek határideje március 31. napja, ezen belül meghatározta az egyes részfeladatok tartalmát és ezek határidőit, a feladat elvégzéséhez szükséges szakemberek számát. Megfelelően ütemezett munkaszervezéssel, szakember állománnyal akár néhány felhasználói hely kialakításával a feladat megvalósítható.

21 A Döntőbizottság megállapította, hogy a 15 db szoftverlicenccel való rendelkezés előírásával ajánlatkérő megsértette a Kbt. 69. (3) bekezdését, a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltétel mértékét meghaladó követelményt támasztott. A Döntőbizottság mindezeken túl megjegyzi, hogy ajánlatkérő előírta, hogy a szoftverlicencnek a KvVM rendelet szerinti számítási módszert igazoltan alkalmazó zajszámítást végző szoftverlicencnek kell lennie, azonban azt nem határozta meg, hogy mit tekint igazolt -nak. Ehhez képest ajánlatkérő a dokumentációban azt írta elő, hogy a zajtérképek előállításához szükséges szoftvernek nemzetközileg elismert, validált szoftvernek kell lennie. Ajánlatkérőnek az alkalmassági követelményeit a felhívásában kell meghatároznia, egyértelműen kell előírásait megfogalmaznia. A dokumentációban a felhívásban foglaltakhoz képest többlet alkalmassági követelményt már nem lehet előírni. A Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította a jogsértés megtörténtét és alkalmazta a Kbt (3) bekezdés b) pontja szerinti jogkövetkezményt, megsemmisítette ajánlatkérő 2010/S számú ajánlati felhívását és a közbeszerzési eljárásban azt követően hozott valamennyi döntését, figyelemmel arra, hogy annak törvényi feltétele fennállt, szerződéskötésre nem került sor jelen közbeszerzési eljárásban. A Kbt (3) bekezdés e) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, bírságot szabhat ki - kivéve a 306/A. (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén - az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. A Kbt (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.787/ 10 /2009. A

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek

Stratégiai zajtérképekről mindenkinek Környezetvédelem / Levegőtisztaság; Zaj- és rezgésvédelem / Hírek Zajtérképek 2007-06-27 10:01:27 Az idei évben elkészül Budapest és a közvetlen környeztében lévő huszonegy település stratégiai zajtérképe.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot

H A T Á R O Z A T-ot Ikt. sz.: D. 829/ 6 /2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 782 /4 /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.30/8 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D.44 / 13 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=?

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi J<=? érl ''SoS.od.oh I KUOAl'KST FŐVÁROS X. KKKOl\Y\ KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT '/.AT Polgármesteri I li.viiiiiln Iklsz.: D.363/ /2008. KÖZBESZERZÉSE^T^A'CS'A KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBI^gTADSi^ Budapest, Marg 'íkrt.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 1 / 6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71838-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások 2016/S 043-071838 Budapesti

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.681/7 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM

SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM SZTERÉNYI ÜGYVÉDI IRODA RECHTSANWALTSSOZIETÄT LAW FIRM 1011 BUDAPEST, FŐ UTCA 14-18. Címzett: Kérelmező részére E-mail útján Másolatban: Valamennyi ajánlattevő részére E-mail útján Küldi: dr. Szterényi

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

2 sz. CORRIGENDUM az. ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: Works Kneszecyc3 HUSRB/1203/111/139

2 sz. CORRIGENDUM az. ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: Works Kneszecyc3 HUSRB/1203/111/139 2 sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: Works Kneszecyc3 HUSRB/1203/111/139 Tárgy: Kerékpárút építés a Kneszecyc3- SZEGED (SZŐREG) - NOVI KNEZEVAC BICYCLE

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa:

Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft. Egyszerű tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló A választott eljárás típusa: E L Ő T E R J E S Z T É S K Ö Z B E S Z E R Z É S I E L J Á R Á S R A B E N Y Ú J T O T T A J Á N L A T O K É R T É K E L É S É R Ő L E L J Á R Á S M E G N E V E Z É S E, B E S Z E R Z É S T Á R G Y A

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119034-2010:text:hu:html HU-Budapest: IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás 2010/S 80-119034

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére)

KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) KÖZBESZERZÉSI SZAKVÉLEMÉNY (a bíráló bizottság jogorvoslati eljárást követő ülésére) Közbeszerzés tárgya: Szentendre Város Önkormányzata Vállalkozási szerződés Szentendre Duna-korzó árvízvédelmi gát programmal

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S -t. Az eljárás során felmerült további költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZE RZÉSI DÖ NTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.989/15/2016. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45/B épület 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015.

Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Munkaállomások és monitorok beszerzése/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/79 Szállítási szerződés. Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás II.1.2. pontja szerinti teljesítési helyekre a

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGATMAGYARORSZÁGI EGYETEM BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sopron SOPRON 2012 Tartalomjegyzék Beszerzések rendjéről szóló szabályzat... 3 I. Általános rendelkezések... 3 1. A szabályzat célja... 3 2.Alapelvek...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Székesfehérvár, Balatoni út 6. Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281 MÁK 10029008-01712041 Tel: (22) 315-370 * Fax: +36 (22) 313-275 * E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

A részvételi szakasz eredményének elbírálására vonatkozó összegezés jogsértőnek tartott elemei:

A részvételi szakasz eredményének elbírálására vonatkozó összegezés jogsértőnek tartott elemei: tárgy: előzetes vitarendezési kérelem (II.) fax: 332-6004 e-mail: mandva@mandva.hu Tisztelt Ajánlatkérő! Alulírott Petkovits Gábor ügyvezető, mint a RASCO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.775/8/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:8815-2011:text:hu:html HU-Budapest: Szigetelt huzalok és kábelek 2011/S 6-008815 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S Szálka község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25.-ei ülésére ELŐTERJESZTŐ: AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217779-2011:text:hu:html HU-Budapest: Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 131-217779

Részletesebben

Az alábbi eredeti szöveg:

Az alábbi eredeti szöveg: 1. sz. CORRIGENDUM az ÉPÍTÉSI MUNKÁK AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSÁHOZ Közzétételi hivatkozás: HUHR/1101/1.2.2/1012/WORK01 Tárgy: KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos energia 2010/S 177-270334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83744-2011:text:hu:html HU-Budapest: Irodai személyzettel való ellátási szolgáltatások 2011/S 51-083744 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről. A rendelet hatálya

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet. a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről. A rendelet hatálya A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. -ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 HU-Budapest: Rendszerminőség-értékelési és -felülvizsgálati szolgáltatások 2009/S 133-194926 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/16. Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: Iktatószám: 1358/2017 CPV Kód: Korrigendum: 21. sz. főút Nógrád megye V, szakaszán, a 41+500-48+100 km szelvények között négynyomúsítás építési munkáihoz kapcsolódó Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Közbeszerzési és Beszerzési Tájékoztató 2016. október 10. I. Közbeszerzési tájékoztató A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) az alábbiak

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum

Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S Korrigendum 1 / 5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:441283-2016:text:hu:html Magyarország-Budapest: Tartályok, víztárolók, konténerek és túlnyomásos edények 2016/S 242-441283

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016- 00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés Közbeszerzés Dr. Hubai Ágnes Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ÉRTÉKHATÁROK VÁLTOZÁSA A nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Napelemes rendszer telepítése Kaba Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületére 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Kaba Város Önkormányzata (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) 9. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és

Részletesebben

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226730-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hulladékszállítási szolgáltatások 2011/S 136-226730 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 1/6 HU-Budapest: Szoftverellátási szolgáltatások 2009/S 219-315329 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapesti

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás

1. számú módosítás_hídfelújítás II Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás 1. számú módosítás_hídfelújítás II. 2016 - Sióagárdi Sió-híd felújítása - Ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Jogi adatbázis használati jogának beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást Ajánlatkérő Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2013/S 133-231061

Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2013/S 133-231061 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231061-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Közúti tömegközlekedési szolgáltatások 2013/S 133-231061 BKK Budapesti Közlekedési

Részletesebben

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 1. napjától 1/7. oldal Alcsútdoboz Település Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA

PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG ESZKÖZ- ÉS VÁLLALKOZÁS BESZERZÉSI IRODA CÍMZETT: ABC Group Kft. ajánlattevő 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. és Fazakas Építésziroda Kft. 1051 Budapest, Sas utca

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy:

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2. Postai cím: Város: NUTS-kód: Postai irányítószám: Ország: Kapcsolattartó személy: Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

Ajánlati felhívás módosítása - A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - VP

Ajánlati felhívás módosítása - A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - VP Ajánlati felhívás módosítása - A Fiorács Kft. Mocsai telephelyén (HU-2911 Mocsa, 0466 hrsz.) 1500 férőhelyes sertéstelep építése - VP-2-4.1.1.5.-16 Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/31 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések

06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 06/05/2015 S87 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 087-156943 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul? igen nem

A hirdetmény közbeszerzési eljárás meghirdetésére irányul? igen nem EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985

11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 11. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Részletesebben

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. ának (7) bekezdése p) pontjában kapott felhatalmazás alapján a

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei

4. Kérdés: Ajánlatkérő a közbeszerzési kiírás műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményei Tisztelt Ajánlattevők! A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, mint Ajánlatkérő a Vállalkozási szerződés a hozzájárulásra kötelezettek által nyújtott fejlesztési támogatások, a szakképzési hozzájárulási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési és Gazdasági Bizottságának 2005. március 31-i ülésére Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELŐSSÉGI REND PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA részére a Gubányi Károly Általános Iskola épületeinek energiahatékonysági beruházása tárgyú, Kbt. 115. szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárások

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben