TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANEGYSÉGLISTA (MA) IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL:"

Átírás

1 Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelezı tanegység kv = kötelezıen választható tanegység v = választható tanegység Az elıfeltételek jeleinek magyarázata: TANEGYSÉGLISTA (MA) Kódszám zárójel nélkül: erıs elıfeltétel, tehát legkésıbb a kurzus felvételét megelızı félévben kell eredményesen elvégezni. Kódszám zárójelben: gyenge elıfeltétel, tehát legkésıbb a kurzus felvételével azonos félévben kell eredményesen elvégezni. Kódszám egyenlıségjellel: a megadott kurzus párhuzamos felvételét javasoljuk. * : Az alapozó képzés tárgyainak elvégzése után vehetı fel a tárgy. IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Magyar Irodalom és ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZAKRÓL: A mesterképzési szak megnevezése: irodalom- és kultúratudomány A mesterképzési szakon szerezhetı végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplı megjelölése: végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA) szakképzettség: okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész a szakképzettség angol nyelvő megjelölése: MA in Literary and Cultural Criticism választható szakirányok: irodalom- és kultúratudomány; középkori és kora újkori irodalom; klasszikus magyar irodalom; modern magyar irodalom, összehasonlító irodalom- és kultúratudomány a szakirányok angol nyelvő megnevezése: Literary and Cultural Studies; Mediaeval and Early Literature; Classical Hungarian Literature; Hungarian Literature; Comparative Literary and Cultural Studies A képzési idı félévekben: 4 félév 1

2 A mesterfokozat megszerzéséhez összegyőjtendı kreditpontok száma: 120 kreditpont Nyelvi követelmények: A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsıfokú C típusú, illetve azzal egyenértékő nyelvvizsga vagy egy további (az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétıl eltérı) nyelvbıl államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megszerzése szükséges. A DIPLOMAMUNKÁVAL ÉS A SZAKZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: Diplomamunka: Formai követelmények: A diplomamunka kötött példányának külsı borítóján feltüntetendı a diplomamunka megjelölés, a dolgozat címe, a diplomamunkát készítı neve és a leadás éve. A belsı címlapon szintén, valamint ezen túl a témavezetı, az egyetem, a kar, az intézet és a tanszék neve. A szabályos gépelt vagy nyomtatott formátumhoz ajánlott: 12 pontos bető, másfeles sorköz, szabadsoros szedés. Összterjedelem: leütés. (Szövegkiadó dolgozat esetében a kísérıtanulmány legalább leütés terjedelmő legyen.) A dolgozathoz csatlakozzon bibliográfia, a témában elmélyült szakmai tájékozottságot kifejezı jegyzetapparátus (lábjegyzetek vagy végjegyzetek formájában), tartalomjegyzék. A hivatkozások alkalmazkodjanak a szakterület normáihoz, pl. az It vagy ItK szabályzatához. A diplomamunka tartalmazzon rövid ( leütés) magyar és angol nyelvő összefoglalót. A diplomamunka belsı címlapján legyen aláírt hitelességi nyilatkozat. Például: "Kijelentem, hogy a dolgozat saját munkám eredménye. A szöveg hivatkozás nélkül átvételeket nem tartalmaz." A szakzáróvizsgán elsısorban a diplomamunka megvédésére kerül sor, valamint válasz várható az adott témához kapcsolódó, a mesterszakon oktatott tárgyak vonatkozó szakterületeit illetı kérdésekre. Tartalmi követelmények: a BA-fokozat elvárásait meghaladó szakmai innovativitás, az elsajátított kutatási készségeknek a mesterszak képzési céljának megfelelı színvonalú alkalmazása a tudományos értekezés normáinak megfelelı nyelvi-stiláris kidolgozottság általánosságban a tudományos publikációkkal szemben támasztott szakmai igények teljesítése Értékelés: A bírálót a tanszékvezetı kéri fel, s nem lehet azonos a témavezetıvel. Az értékelés öt fokozattal (1-5) és rövid (kb. 800 leütés) írásos indoklással történik. 2

3 MA szakzárás követelményei: Az alábbi tantárgyaknál feltüntetett kreditek megszerzése, a diplomamunkának és a szakzáróvizsgának legalább elégségesre értékelt teljesítése. A szakzáróvizsga értékelése: öt fokozattal (1-5), rövid szóbeli indoklással SZAKZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELE: A szakzáróvizsgára bocsátás feltétele az alábbi tantárgylista teljesítése, a benyújtott diplomamunka intézeti elfogadása, az intézménytıl kölcsönvett javak visszaszolgáltatásáról szóló igazolás. AZ OKLEVÉL MINİSÍTÉSE: Az oklevél minısítését a diplomamunkára kapott és a szakzáróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve. SZAKFELELİS OKTATÓ: Dr. Eisemann György egyetemi docens 3

4 TANEGYSÉGLISTA Kód BMA- Tanegység neve Félév min. max. Értékelés formája Köt. vál. Óraszám Kredit Elıfeltétel Mintatanterv féléve Meghirdetésért felelıs tanszék IROD-110 IROD -120 IROD -130 A kultúra fogalma, a kultúraelmélet irányzatai Kultúratudomány és irodalom Kultúra és medialitás I. ALAPOZÓ ISMERETEK: 10 KREDIT A kultúraelmélet történeti alapjai 1-4 K k Összesen: II. SZAKMAI TÖRZSANYAG: 30 KREDIT Esztétikai és filozófiai ismeretek IROD -210 Irodalom és filozófia 1-4 K k IROD -220 IROD -310 IROD -320 IROD -330 IROD -410 IROD -420 IROD -510 Esztétikai és filozófiai szövegek olvasása Irodalomtörténeti és elméleti alapfogalmak Irodalomelméleti szakszövegolvasás 1-4 G k Irodalomtörténeti és elméleti alapfogalmak 1-4 G k Irodalomelméleti iskolák, irányzatok, módszerek Az irodalmi mőfajok elmélete és története Mőfajelmélet, mőfajtörténet Mőfajtörténeti és elméleti szakszövegolvasás Interpretáció, szöveg, irodalom 1-4 K k Az gyakorlata 1-4 K k

5 IROD -520 Mőértelmezések 1-4 G k IROD-530 Szakszövegolvasás Összesen: IR-611 IR-612 IR-613 IR-621 IR-622 IR-623 IR-624 IR-631 IR-632 IR-633 IR-634 IR-641 IR-642 III. DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ANYAG: 50 KREDIT KÖZÉPKORI ÉS KORA ÚJKORI IRODALOM SZAKIRÁNY Propedeutika: kritikatörténet, textológia: 10 kredit Propedeutika 1 2 K k Textológia 1 2 G k Kritikatörténet 2 4 G k Mőfaj- és eszmetörténet, hatástörténet: 14 kredit Mőfaj- és eszmetörténet K k Mőfaj- és eszmetörténet G k Hatástörténet G k Hatástörténet G k : 12 kredit 1 G k G k G k G k Az irodalom medialitása, társmővészetek: 14 kredit Az irodalom medialitása 1 2 K k Társmővészetek 1 2 G k Összesen: IR-211 KLASSZIKUS MAGYAR IRODALOM SZAKIRÁNY Propedeutika: kritikatörténet, textológia: 12 kredit Propedeutika 1 2 K k

6 IR-212 IR-213 IR-221 IR-222 IR-223 IR-231 IR-232 IR-233 IR-234 IR-241 IR-242 IR-243 Textológia 1 3 G k Kritikatörténet 2 4 G k Mőfaj- és eszmetörténet, hatástörténet: 12 kredit Mőfajtörténet 1 4 K k Eszmetörténet 1 4 G k Hatástörténet 1 4 G k : 14 kredit 1 G k G k G k G k Az irodalom medialitása, társmővészetek: 12 kredit Az irodalom medialitása 1. Az irodalom medialitása K k G k Társmővészetek 1 2 G k Összesen: IR-311 IR-312 IR-313 IR-321 MODERN MAGYAR IRODALOM SZAKIRÁNY A XX. század elejének magyar irodalma ( ): 12 kredit szövegértelmezés 1-4 G k Mőfajelmélet, történeti poétika 1-4 K k Befogadástörténet, 1-4 G k kánonképzıdés A XX. század magyar irodalma ( ): 12 kredit 1-4 G k szövegértelmezések 6

7 IR-322 IR-323 IR-331 IR-332 IR-333 IR-334 IR-341 IR-342 IR-343 Mőfaji, prozódiai, poétikai, narratológiai kérdések 1-4 K k Befogadástörténet, kritikatörténet, kánonképzıdés 1-4 G k A 20. század magyar irodalma ( ): 14 kredit szövegértelmezés, szövegkreálás 1-4 G k Mőfaji, poétikai, narratológiai kérdések 1-4 K k Befogadás- és kritikatörténet 1-4 G k Propedeutika a századelı és az közötti idıszak 1-4 G k irodalmához A magyar irodalom története 1975 után: 12 kredit Poétikatörténet 1-4 K k szövegelemzés 1-4 G k Kritika- és kánontörténet, az irodalmi szöveg közvetítettségének formái 1-4 G k Összesen: IR-411 IR-412 IR-413 IR-414 IR-421 IR-422 IR-423 IR-431 IR-432 IR-441 IR-442 ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY SZAKIRÁNY Irodalom és társmővészetek: 13 kredit Irodalmi és mővészeti kánonok 1-4 K k Kép és nyelv, festészet és irodalom 1-4 G k Zene és irodalom 1-4 G k Irodalom és film munkamegosztás és/vagy szerepcsere 1-4 G k A kultúra intézményei és regiszterei: 10 kredit A kultúra intézményei és regiszterei 2 K k Színház a kultúrában, a hétköznapok kulturális 2 G k megnyilvánulásai Kisebbségi irodalmak, külföldi magyar irodalmak 2 G k Nyelv, szöveg, irodalom: 7 kredit Narrativitás 1 K k A metafora 2 G k Technika, medialitás, kulturális praxis: 7 kredit Technika, médium, mővészet 3 K k Médiaelméletetek, médiatörténet 4 G k

8 IR-451 IR-452 IR-461 IR-462 A társadalmi nemek tudománya: 7 kredit A nemek tudománya huszadik 3 K k századi irányzatai, hullámai Írónık a huszadik században 4 G k A fordítás mint interkulturális transzfer: 6 kredit Fordításelméletek 3 G k A fordítás mint recepció és értelmezés 4 G k Összesen: IR-511 IR-512 IR-521 IR-522 IR-523 IR-531 IR-532 IR-533 IR-541 IR-542 IR-543 IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY SZAKIRÁNY Poétika és retorika, szöveg- és diszkurzuselemzés: 8 kredit Poétika és retorika 1-4 K k kultúratudományi Szöveg- és diszkurzus-elemzés 1-4 G k kultúratudományi Az irodalomközvetítés rendszerei és társadalmi meghatározói (kánon és fordítás, gender és interkulturalitás): 10 kredit Az irodalomközvetítés rendszerei és társadalmi 1-4 K k kultúratudományi meghatározói Korszakok és kánonok 1-4 G k kultúratudományi A mőfordítás problémái 1-4 G k kultúratudományi Kultúratudomány és komparatisztika: 10 kredit A kultúratudomány története, elmélete és komparatisztikai 1-4 K k kultúratudományi távlata Összehasonlító 1-4 G k kultúratudományi irodalomtörténet Magas kultúra populáris 1-4 G k kultúratudományi kultúra Irodalom és társmővészetek: 7 kredit Kép és nyelv, festészet és 1-4 G k kultúratudományi irodalom Zene és irodalom 1-4 G kv kultúratudományi Irodalom és film munkamegosztás s/vagy 1-4 G kv kultúratudományi szerepcsere Filológia és szövegkiadás, bölcsészeti informatika és : 8 kredit 8

9 IR-551 IR-552 IR-561 IR-562 Bölcsészeti informatika 1-4 G k Szövegkiadás 1-4 G k Technika, medialitás, kulturális praxis: 7 kredit Technika, medialitás, kulturális praxis 1-4 G k Médiaelméletek, médiatörténet 1-4 G k Összesen: kultúratudományi kultúratudományi kultúratudományi kultúratudományi IV. SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK: 10 KREDIT Az elıírt 10 szabadon választható kredit teljesíthetı a hallgató által nem választott szakirányok óráival és/vagy a karon BMVD- kóddal meghirdetett bármely mesterképzési kurzussal. V. DIPLOMAMUNKA, SZAKZÁRÓVIZSGA: 20 KREDIT IROD -901 Diplomamunka 4-6 D k TH IROD -902 Szakzáróvizsga 4-6 Z k TH Összesen:

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról

Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Magyar képzési ág (BA) Magyar alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhetı végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhetı szakképzettség

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK

MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK MAGYAR ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: nyelvtechnológia Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei

Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei Az intézményi kreditrendszer főbb jellegzetességei A felsőoktatás tartalmi fejlesztésének részeként a 2002/2003-as tanévtől egységesen bevezetésre került a kreditrendszerű képzés. A felsőoktatási tanulmányi

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről Az oktatási miniszter 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről X. PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 1. ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára

Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Tanulmányi útmutató az új típusú (BA) képzésekhez a magyar alapszak hallgatói számára Mi is az a bolognai típusú képzés? A bolognai folyamat a felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára elsősorban azt

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A magyar felsőoktatás modernizációja

A magyar felsőoktatás modernizációja A magyar felsőoktatás modernizációja 1. A Bolognai Folyamat 1.1. A Bolognai Folyamat és Európa Az oktatás iránt megnövekedett a társadalmi igény, megváltoztak a gazdaság, a munkaadók elvárásai is: a tudás

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény szervezője: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Cím: 1088

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése

A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola. A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése A szolgáltató Nyíregyházi Főiskola A Bologna rendszerű tanulmányi tanácsadás fejlesztése Az oktatói web használata Az oktatói jogosultsággal rendelkező személy az, aki a kurzust felvett hallgatók félévi

Részletesebben

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36

A választható tantárgyak összes kreditpontja 65 36 A szak megnevezése: NAPPALI ÉPÍTŐMÉRNÖKI Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: építőmérnök geotechnika szakirány (GEO) infrastruktúra szakirány (INFR) szerkezetépítő szakirány (SZERK) A képzési

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT. 2013. október SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TANULMÁNYI ÉS VIZSGA SZABÁLYZAT 2013. október N:\Főtitkár\WORD\1_SZABALY\Egyetemi Szabályzatok\Hatályos szabályzatok\hallgatói szabályzatok\tvsz\tvsz

Részletesebben

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013

INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 INTÉZETI ÉVKÖNYV 2009 2013 Vállalatgazdaságtan Intézet Budapesti Corvinus Egyetem Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetében, Nyomtatás: Közgáz Campus Nyomda Nyomdavezetı: Dobozi

Részletesebben