SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL"

Átírás

1 A 198/2010.(XI.25.) számú közgyőlési határozat melléklete SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL Az alapot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hozta létre, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács társfinanszírozásával. Az alap célja, hogy támogatást nyújtson a megye települési és kisebbségi önkormányzatainak, fejlesztési törekvéseik megvalósításához. 1. TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK azok a települési/kisebbségi önkormányzatok (továbbiakban támogatott), ahol - a lakónépesség 2500 fı alatti, vagy - amelyek éves költségvetési fıösszege leszámítva belıle a pályázott fejlesztési támogatás kiadásait nem haladja meg a 350 millió Ft-ot *, (* A körjegyzıségek, illetve társulások székhelyeként funkcionáló önkormányzatok esetében a körjegyzıségek, illetve a társulásban mőködtetett intézmények költségvetésébıl csak a pályázatot benyújtó önkormányzatra esı hányad kerül figyelembevételre. Ezt a pályázónak külön kell kimunkálnia.) 2. TÁMOGATHATÓ CÉLOK: - fejlesztési célú pályázatok elıkészítése (tervek, megvalósíthatósági tanulmányok, esélyegyenlıségi tervek, illetve a pályázati kiírásban feltételként szereplı egyéb tervek, tanulmányok készítése) - elnyert fejlesztési célú pályázati támogatás esetén saját forrás részbeni vagy teljes megelılegezése, 3. AZ ALAP INDULÓ ÖSSZEGE: ,- Ft Az alap összegét bármely Komárom-Esztergom megyei települési önkormányzat önkéntes hozzájárulásával megnövelheti. Az alap pénzeszközeit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Támogató) mindenkori költségvetésében külön soron szerepelteti, szükséges feltöltésérıl a társfinanszírozó megyei területfejlesztési tanács bevonásával esetileg dönt. Az alap pénzeszközeit az önkormányzat mindenkori számlavezetı pénzintézeténél elkülönített számlán kell kezelni. A visszafizetéseket az önkormányzat hivatalának gazdasági osztálya kíséri figyelemmel és késedelmes fizetések esetén gondoskodik a felszólítások kiküldésérıl, a befizetések teljesítésérıl, vitatott esetben a közgyőlés illetékes, döntést hozó szakbizottsága tájékoztatásáról. A visszafizetések, valamint az elkülönített számlán keletkezı kamatok az alap összegét növelik. 4. AZ ALAPBÓL ELNYERHETİ TÁMOGATÁS FORMÁJA: kamatmentes visszatérítendı támogatás 5. TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: A kamatmentes visszatérítendı támogatás összege pályázatonként Ft.

2 Egy önkormányzat többször is pályázhat, de támogatási összege évente nem haladhatja meg együttesen a ,- Ft-ot. A visszatérítendı támogatás nyújtásának nem feltétele a saját forrás vállalása. Az alapból kizárólag ezer forinttal osztható támogatási összeg igényelhetı és ítélhetı meg. A visszaigényelhetı ÁFA nem támogatható. 6. A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA: Pályázni az adott költségvetési évben folyamatosan lehet. A támogatás pályázati úton, az 1. sz. melléklet szerinti kitöltött pályázati adatlap és az alábbiakban részletezett mellékletek benyújtásával igényelhetı. Kötelezıen benyújtandó mellékletek: Fejlesztési célú pályázatok elıkészítése esetén : - A terv, tanulmány, vizsgálat elkészítésének szándékáról, továbbá a tervezési költségek saját forrásának vállalásáról (amennyiben szükséges) szóló képviselı testületi döntés hitelesített kivonata, megnevezve benne a projektet, melynek elıkészítéséhez a terv, tanulmány szükséges, és a megcélzott pályázati forrást. - A települési alapra történı kérelem benyújtásáról, az igényelt támogatás összegérıl és a támogatás visszafizetési kötelezettség vállalásáról szóló testületi határozat hitelesített másolata, - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendelete, - a kiválasztott tervezı, pályázatíró árra és tervezési programra, tematikára vonatkozó ajánlata. Pályázati saját forrás teljes vagy részbeni megelılegezése esetén: - a más forrásból elnyert támogatásról szóló döntési értesítés vagy a támogatási szerzıdés hitelesített másolata, - a pályázati cél megvalósításáról és a saját forrás biztosításáról szóló képviselıtestületi határozat hitelesített kivonata, - a települési alapra történı kérelem benyújtásról, az igényelt támogatás összegérıl és a támogatás visszafizetési kötelezettség vállalásáról szóló testületi határozat hitelesített másolata, - a pályázó önkormányzat adott évre vonatkozó eredeti költségvetési rendelete. 7. DÖNTÉS A TÁMOGATÁSRÓL: A támogatás odaítélésérıl dönt a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága (továbbiakban: PGKB). Döntéséhez kikéri a megyei területfejlesztési tanács képviselıjének javaslatát. A pályázatok elbírálásánál elınyben részesülnek azok a települések, amelyek - lakónépessége nem éri el az 1000 fıt,

3 - helyi adó bevétele nem haladja meg a 30 millió Ft-ot, - a benyújtást megelızı évben, illetve a benyújtás évében ÖNHIKItámogatásban részesültek. Az alappal kapcsolatos döntések és támogatási szerzıdések elıkészítése, illetve az elszámolások ellenırzése a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) feladata. 8. TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS: A támogatási szerzıdés (2. sz. melléklet) kiküldésére a döntést követı - kivéve a tervek, tanulmányok készítésének támogatását, ahol a tervezési, vállalkozási szerzıdés egy eredetiben aláírt példányának benyújtását követı - 15 napon belül kerül sor. Pályázati saját forrás kiegészítésére nyújtott támogatás esetén a szerzıdéskötés további feltétele - amennyiben a kérelem benyújtásakor még nem állt rendelkezésre - a fı támogatóval már megkötött támogatási szerzıdés egy hiteles másolatának benyújtása. 9. TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA: A támogatás folyósítására a támogatási szerzıdés aláírását követı 30 napon belül kerül sor. A folyósítás további feltétele a támogatást elnyerı önkormányzat által, a Támogató - mint kedvezményezett - részére azonnali beszedési megbízásról szóló, a támogatott számlavezetı pénzintézete által elfogadott felhatalmazásnak a csatolása (3. sz. melléklet). 10. VISSZATÉRÍTENDİ TÁMOGATÁS VISSZAFIZETÉSE: Az elnyert kamatmentes visszatérítendı támogatás összegét a folyósítást követı 12 naptári hónap elteltével, negyedéves gyakorisággal, negyedévente azonos összegben, a negyedév utolsó napján kell az alábbiak szerint visszafizetni: Ft Ft 12 hónap alatt Ft Ft 18 hónap alatt Ft Ft 24 hónap alatt A törlesztı részletek pontos összegét a támogatási szerzıdés tartalmazza. 11. Amennyiben a támogatott visszafizetését nem tudja teljesíteni, és a fizetési határidı elıtt legalább 30 nappal ezt a támogató felé a késedelem okának és a visszafizetés megkezdésének vagy folytatása idıpontjának megjelölésével - írásban jelzi, a megyei közgyőléstıl a visszafizetési kötelezettség alól átmeneti idıre mentességet kaphat. A halasztás maximum egy év türelmi idıt jelent, amelyet egy pályázó egy visszafizetési ciklusban csak egyszer vehet igénybe. Amennyiben a támogatott nem jelzi, hogy fizetési nehézségei vannak, és az esedékességkor nem fizet, a hivatal gazdasági osztálya 30 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidıt követı 30 nap eltelte után a támogató a támogatási szerzıdéshez csatolt felhatalmazó levél alapján inkasszót nyújt be.

4 12. ADATVÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE: Támogatott köteles a szerzıdés idıtartama alatt a szerzıdést érintı adatokban történı változásokat 15 napon belül a Hivatalnak bejelenteni. Visszatérítendı támogatás esetén, amennyiben a más forrásból származó támogatási összeg valamilyen okból csökken, és ez magával vonja az önerı mértéknek csökkentését, a Települési Pályázati Alap támogatási mértékét arányosan csökkenteni kell. Errıl az értesítést követı ülésén a PGKB dönt, mely szerzıdésmódosítást von maga után. A támogatott a támogatási mértéken felül igénybevett összeget köteles a döntés kézhez vételétıl számított 5 napon belül visszafizetni. Az adatokban bekövetkezı változások elmulasztása esetén, beletartozóan a banki hiteltörlesztés átütemezését is, a támogató dönt a mulasztás minısítésérıl, illetve szankcionálásáról. 13. ELSZÁMOLÁS: A támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a tervezési szerzıdésben foglalt pénzügyi teljesítési határidıt követı 30 nap elteltével a Hivatalnak számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani, nevesítve a kísérı levélben a Települési Pályázati Alap elszámolás tárgykört. Tervek, tanulmányok esetében: Az elszámolás hitelesített számlamásolatokkal, az átutalás tényét igazoló bizonylattal, valamint az elkészült terv, tanulmány bemutatásával történik. A Támogatott az adott terv, tanulmány felhasználásával készült pályázat benyújtásáról a regisztrációs értesítı hitelesített másolatával tájékoztatja a Támogatót. Pályázati saját forrás megelılegezésére nyújtott támogatás esetén: - Építési beruházásoknál, felújításoknál a támogatott köteles a pályázati cél megvalósulását igazoló mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv, - nem építési jellegő projekteknél a pályázati cél megvalósulását igazoló dokumentumok, - kifizetett számlák hitelesített másolatát benyújtani. Támogató az elszámolás beérkezését követı 30 nap elteltével a támogatási szerzıdést a Települési Pályázati Alapból ténylegesen igénybevett (a visszafizetett összeggel csökkentett) összegeknek megfelelıen módosítja. 14. Az az önkormányzat, amely a szerzıdéses kötelezettségeinek nem tesz eleget, a támogatásból 3 évre kizárható. A kizárásról a támogatás odaítélésének megfelelı eljárásban a PGKB dönt. 15. Jelen szabályzat rendelkezéseit a november 25. után benyújtásra kerülı pályázatok esetén kell alkalmazni. Tatabánya, november 25. Popovics György

5 1. sz. melléklet Pályázati adatlap a Települési Pályázati Alap támogatásához A pályázó önkormányzat adatai megnevezése székhelye államháztartási törzsszáma adószáma számlavezetı bankja költségvetési számlaszáma elszámolási állandó lakosainak száma a pályázat benyújtása évének január 1-jén (fı) költségvetésének fıösszege a pályázat benyújtásának évében (eredeti elıirányzat E Ft-ban): ÖNHIKI támogatásban részesült A pályázati cél megjelölése (aláhúzással) A támogatással megvalósuló terv/tanulmány elkészítésének teljes költsége (árajánlat alapján, E Ftban) A Települési Pályázati Alapból igényelt támogatás (E Ft-ban) A terv/tanulmány megrendelésérıl szóló, illetve a tervezési díj saját forrását vállaló testületi határozat száma A tervezés várható kezdése A tervezés várható befejezése A pályázati forrás megnevezése, amelynek elıkészítéséhez a támogatást kérik igen nem. évben 1. pályázati elıkészítés támogatása 2. önerıs támogatás 1. pályázati elıkészítési cél esetén:

6 A pályázat benyújtásának tervezett idıpontja A tervre/tanulmányra alapozott projekt megnevezése A projekt becsült költsége ( E Ft) A projekt tervezett kezdése A projekt tervezett befejezése A projekt megvalósítására vonatkozó testületi határozat száma Igényelt támogatás mértéke (E Ft) Forrás megnevezése, melyhez az önerıs megelılegezését kéri A másik forrásból megítélt támogatás összege és formája (EFt) A fejlesztés összköltsége (E Ft) A projekt tervezett kezdése A projekt tervezett befejezése 2. önerıs támogatási cél esetén: Az önkormányzat az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult/jogosult:... %-ban Kijelentjük, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt:, 20 Ph. polgármester jegyzı

7 2.sz. melléklet Támogatási szerzıdés minták Szerzıdésszám: TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS a Települési Pályázati Alap támogatására FEJLESZTÉSI CÉLÚ PÁLYÁZAT elıkészítésére Amely létrejött egyrészrıl: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fı tér 4.) Nevében eljár:..., a közgyőlés elnöke Adószáma: Számlavezetı bankja: Számlaszáma: mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészrıl:... Önkormányzata (székhely: ) Nevében eljár: Adószáma: Számlavezetı bankja: Számlaszáma: mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) (együttesen a Szerzıdı Felek) között, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés..sz. határozata, valamint a közgyőlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága..sz. határozata alapján az alábbi napon, a következık szerint: 1. A támogatás célja: Kamatmentes visszatérítendı támogatás biztosítása Komárom-Esztergom megye önkormányzatai számára a benyújtandó fejlesztési célú pályázatokhoz szükséges tervek, tanulmányok elkészítéséhez. A támogatással elkészülı terv megnevezése: A pályázati elıirányzat megnevezése, amelyhez a terv felhasználásra kerül:

8 . 2. A terv/tanulmány összköltsége (ÁFA visszaigénylésre jogosult pályázó esetén ÁFA nélkül):...,-ft 3. A kamatmentes visszatérítendı támogatás összege:......,-ft A támogatás mértéke:... % 4. A megvalósítás -kezdési idıpontja:... -várható befejezési idıpontja:... A terv/tanulmány felhasználásával elkészített pályázat benyújtásának várható idıpontja: A támogatás felhasználása Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban célul kitőzött és a támogatási szerzıdés 1. pontban vállalt feladatot megvalósítja. A támogatás kizárólag az 1. pontban megnevezett cél/tevékenység vissza nem igényelhetı ÁFA-val növelt költségeinek fedezetére vehetı igénybe. 6. Támogatott jogai és kötelezettségei a) Támogatott a jelen szerzıdésben vállalt feladat teljesítésérıl a 4. pontban meghatározott befejezési határidıt követı 30 napon belül köteles a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban Hivatal) hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. b) Támogatott köteles az elkészült terv 1 példányát, valamint a terv felhasználhatóságának igazolására a terv elfogadásában, illetve jóváhagyásában illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát vagy határozatát az elszámolással egyidejőleg a Hivatalnak megküldeni. Ha nem engedélyhez kötött a terv/tanulmány megvalósítása, az errıl szóló nyilatkozat becsatolása szükséges. Támogatott köteles hitelesített okmányokkal igazolni, hogy az adott tervet pályázat készítéséhez felhasználta és a pályázatot benyújtotta. Amennyiben Támogatott adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt a Hivatalnak a változást tartalmazó okirat megküldésével egyidejőleg 15 napon belül bejelenteni. Az adatokban bekövetkezı változások elmulasztása esetén, a támogató dönt a mulasztás minısítésérıl illetve szankcionálásáról.

9 c) Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követı 12 naptári hónap elteltével negyedéves gyakorisággal negyedévente azonos összegben kell visszafizetni. A visszafizetés idıtartama:... hónap A visszafizetés megkezdésének idıpontja:... A visszafizetés határideje (utolsó részlet):... A negyedévente esedékes összeg nagysága:... d) Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a hivatal gazdasági osztálya 30 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidıt követı 30 nap eltelte után a támogató a támogatási szerzıdéshez csatolt felhatalmazó levél alapján inkasszót nyújt be. e) Az a támogatott, amely visszafizetési kötelezettségének nem, vagy három hónapos csúszással tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti vagy hitelt érdemlıen nem igazolja az elkészült terv pályázati célú felhasználását, a támogatásból három évre kizárható. f) Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a Komárom- Esztergom Megyei Közgyőlés legfeljebb egy évre felmentést adhat. 7. Támogató jogai és kötelezettségei a.) Támogató a megítélt támogatást a szerzıdés aláírását követıen 30 napon belül átutalja a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. A folyósítás feltétele a terv, illetve pályázat megrendelését igazoló megállapodás egy eredetben aláírt példányának benyújtása, továbbá a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett részére a támogatott pénzintézetének záradékával ellátott - azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazás csatolása. b.) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló jelentést kérve, bármikor ellenırizni. c.) A Támogató jogosult a szerzıdéstıl elállni az alábbi esetekben: - a szerzıdés teljesítése csak részben valósult meg, - a Támogatott nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy azzal több mint 2 hónapot késedelembe esik (6./a pont), - a Támogatott nem teszi lehetıvé a Támogató számára a folyamatos ellenırzést. d.) A Támogató köteles a szerzıdéstıl elállni: - ha a szerzıdés teljesítése Támogatottnak felróható okból elmarad.

10 e.) Ha a Támogató a c.)-d.) pontban foglaltakra hivatkozással a jelen szerzıdéstıl eláll, a támogatást egyidejőleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerzıdés a megkötése idıpontjára visszamenı hatállyal megszőnik. A Támogatott a már folyósított támogatást az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı, a folyósítás idıpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve, az elállás idıpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató 1. oldalon megjelölt bankszámlájára, Települési Pályázati Alap megjelöléssel. 8. Szerzıdı felek kötelesek a szerzıdésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen együttmőködni, a szerzıdést akadályozó körülményekrıl, tényezıkrıl egymást haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közremőködni. 9. Jelen szerzıdés 3 eredeti egymással mindenben megegyezı példányban készült és az elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melybıl 2 példány Támogatónál, 1 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre. Tatabánya, Támogató részérıl: Támogatott részérıl:. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke.. cégszerő aláírás... a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fıjegyzıje

11 1.sz. melléklet a sz. támogatási szerzıdéshez ELSZÁMOLÁSI LAP A pályázó neve:.. Önkormányzata Pályázati cél/tevékenység megnevezése: Megítélt kamatmentes visszatérítendı támogatás:..,-ft Támogatási forrás: Települési Pályázati Alap KIADÁS JOGCÍME ÖSSZEG (FT) TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAPBÓL FEDEZETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SORSZÁMA ÖSSZESEN. dátum Ph. aláírás

12 Szerzıdésszám: TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS a Települési Pályázati Alap támogatására SAJÁT FORRÁS MEGELİLEGEZÉSÉRE Amely létrejött egyrészrıl: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (székhely: 2800 Tatabánya, Fı tér 4.) Nevében eljár:..., a közgyőlés elnöke Adószáma: Számlavezetı bankja: Számlaszáma: mint támogató (továbbiakban: Támogató), másrészrıl: Önkormányzata (székhely: ) Nevében eljár: Adószáma: Számlavezetı bankja: Számlaszáma: mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) (együttesen a Szerzıdı Felek) között, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés..sz. határozata, valamint a közgyőlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága. sz. határozata alapján az alábbi napon, a következık szerint: 1. A támogatás célja: Kamatmentes visszatérítendı támogatás biztosítása Komárom-Esztergom megye önkormányzatai számára fejlesztési célú pályázatok saját forrás megelılegezéséhez. A támogatással elkészülı fejlesztés megnevezése: A pályázati elıirányzat megnevezése:.

13 2. A támogatott pályázat elfogadott összköltsége (ÁFA visszaigénylésre jogosult pályázó esetén ÁFA nélkül):...,-ft 3. A pályázaton elnyert forrás összege:...,-ft 4. A kamatmentes visszatérítendı támogatás összege:...,-ft A támogatás mértéke:... % 5. A megvalósítás -kezdési idıpontja: -várható befejezési idıpontja: 6. A támogatás felhasználása Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban célul kitőzött és a támogatási szerzıdés 1. pontban vállalt feladatot megvalósítja. A támogatás kizárólag az 1. pontban megnevezett cél/tevékenység vissza nem igényelhetı ÁFA-val növelt költségeinek fedezetére vehetı igénybe. 7. Támogatott jogai és kötelezettségei a) Támogatott a jelen szerzıdésben vállalt feladat teljesítésérıl az 5. pontban meghatározott befejezési határidıt követı 30 napon belül köteles a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatalnak (továbbiakban Hivatal) hitelesített számlamásolatokkal igazoltan elszámolást benyújtani. b) Amennyiben Támogatott adataiban változás következik be, köteles ezt a tényt a Hivatalnak - a változást tartalmazó okirat megküldésével egyidejőleg 15 napon belül bejelenteni. Az adatokban bekövetkezı változások elmulasztása esetén, a támogató dönt a mulasztás minısítésérıl illetve szankcionálásáról. c) Az elnyert támogatás összegét a folyósítást követı 12 naptári hónap elteltével negyedéves gyakorisággal negyedévente azonos összegben kell visszafizetni. A visszafizetés idıtartama:... hónap A visszafizetés megkezdésének idıpontja:... A visszafizetés határideje (utolsó részlet):... A negyedévente esedékes összeg nagysága:...,-ft d) Amennyiben a támogatott a visszafizetéssel késedelembe esik, a hivatal gazdasági osztálya 30 napon belül felszólítást küld a támogatottnak, amelyben kötelezi a tartozás

14 8 napon belüli megfizetésre. A fizetési határidıt követı 30 nap eltelte után a támogató a támogatási szerzıdéshez csatolt felhatalmazó levél alapján inkasszót nyújt be. e) Az a támogatott, amely visszafizetési kötelezettségének nem vagy három hónapos csúszással tesz eleget, továbbá elszámolási kötelezettségét nem teljesíti, a támogatásból három évre kizárható. f) Indokolt esetben a visszafizetési kötelezettség teljesítése alól a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés legfeljebb egy évre felmentést adhat. 8. Támogató jogai és kötelezettségei a.) Támogató a megítélt támogatást a szerzıdés aláírását követıen 30 napon belül átutalja a Támogatott által megadott bankszámlaszámra. A folyósítás feltétele a támogatást nyújtó szervezet által megküldött - az elnyert forrásról szóló - döntési értesítés-, valamint a támogatást nyújtó szervezettel megkötött támogatási szerzıdés egy-egy hiteles másolatának benyújtása, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat, mint kedvezményezett részére a támogatott pénzintézetének záradékával ellátott - azonnali beszedési megbízásról szóló felhatalmazás csatolása. b.) A Támogató jogosult Támogatott által jelen szerzıdésben vállalt kötelezettségek teljesítését az iratokba betekintve, akár a helyszínen, akár soron kívül beszámoló jelentést kérve, bármikor ellenırizni. c.) A Támogató jogosult a szerzıdéstıl elállni az alábbi esetekben: - a szerzıdés teljesítése csak részben valósult meg, - a Támogatott nem tesz eleget elszámolási kötelezettségének, vagy azzal több mint 2 hónapot késedelembe esik (7./a pont), - a Támogatott nem teszi lehetıvé a Támogató számára a folyamatos ellenırzést. d.) A Támogató köteles a szerzıdéstıl elállni: - ha a szerzıdés teljesítése Támogatottnak felróható okból elmarad. e.) Ha a Támogató a c.)-d.) pontban foglaltakra hivatkozással a jelen szerzıdéstıl eláll, a támogatást egyidejőleg visszavonja. Ebben az esetben a jelen szerzıdés a megkötése idıpontjára visszamenı hatállyal megszőnik. A Támogatott a már folyósított támogatást az elállás idıpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelı, a folyósítás idıpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve, az elállás idıpontjától számított 30 napon belül köteles visszafizetni a Támogató 1. oldalon megjelölt bankszámlájára, Települési Pályázati Alap megjelöléssel. 9. Szerzıdı felek kötelesek a szerzıdésben foglaltak teljesítése érdekében kölcsönösen együttmőködni, a szerzıdést akadályozó körülményekrıl, tényezıkrıl egymást haladéktalanul tájékoztatni, azok elhárításában közremőködni.

15 10. Jelen szerzıdés 3 eredeti egymással mindenben megegyezı példányban készült és az elszámolásra vonatkozó 1. sz. melléklettel együtt érvényes, melybıl 2 példány Támogatónál, 1 példány Támogatottnál kerül elhelyezésre. Tatabánya, 200. Támogató részérıl: Támogatott részérıl:. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés elnöke.. polgármester..... a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fıjegyzıje jegyzı

16 1.sz. melléklet a.. sz. támogatási szerzıdéshez ELSZÁMOLÁSI LAP A pályázó neve:..önkormányzata Pályázati cél/tevékenység megnevezése:.. Megítélt kamatmentes visszatérítendı támogatás:.,-ft Támogatási forrás: Települési Pályázati Alap KIADÁS JOGCÍME ÖSSZEG (FT) TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAPBÓL FEDEZETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SORSZÁMA ÖSSZESEN. dátum Ph. aláírás

17 3. sz. melléklet FELHATALMAZÓ LEVÉL Címzett: Megbízzuk Önöket az alább megjelölt bankszámlánk terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó azonnali beszedési megbízás teljesítésére a következıkben foglalt feltételekkel: Számlatulajdonos megnevezése: Számlatulajdonos székhelye: Felhatalmazással érintett bankszámla száma: Beszedési megbízás összege, Ft: Jogosult neve: Jogosult székhelye/címe: Tatabánya, Fı tér 4. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jogosult bank számla száma: Jogosult számlavezetıjének megnevezése Erste Bank Hungary Nyrt. A felhatalmazás érvényessége: További feltételek: visszavonásig a felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza. Kelt:... PH Polgármester jegyzı Záradék: A(z) mint a Számlatulajdonos számlavezetı bankja tudomásul vesszük, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat a Számlatulajdonossal szemben fennálló követelését a Számlatulajdonos számla terhére azonnali beszedési megbízás útján érvényesítheti. Kelt:.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről

Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről 12/2014. (II. 27.) számú közgyűlési határozat melléklete Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről A Települési Pályázati, Fejlesztési Alap (továbbiakban: Alap) a Települési Pályázati

Részletesebben

Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről

Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről 125/2015. (IX.24.) számú közgyűlési határozat melléklete Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről Az Alap célja, hogy kamatmentes visszatérítendő támogatást nyújtson a megye települési

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-81/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. május 28-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-81/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázat benyújtásának határideje: március óra.

A pályázat benyújtásának határideje: március óra. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 21/2015.(VIII.27.) számú önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről

Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete. az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata 12/2005./VI.23./sz. rendelete az önkormányzat által adható céljellegű támogatások rendjéről Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

2. Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I.22.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS

EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS EGYÜTTMŐKÖDÉSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár (2400 Dunaújváros, Építık útja 2. képviselı: Balogh László elnök, adószám: 18484717-1-07) - a

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról

Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának 11/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

honlapról.

honlapról. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében pályázati felhívást tesz közzé az alábbi területen:

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE. A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról

Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE. A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról Kislıd község Önkormányzat Képviselı- testülete 21/2004. (IX. 27.)

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásépítés /-vásárlás/ munkáltatói támogatásáról 56. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR, 55/2001. (XII. 28.), 24/2001. (VI. 18.), 16/2000. (IV. 17.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek:

A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: A pályázati adatlaphoz kötelezıen csatolandó mellékletek: 1. egyéni vállalkozók, ıstermelık esetén érvényes vállalkozói, ıstermelıi igazolvány másolata 2. gazdasági társaságok esetén 30 napnál nem régebbi

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi

Részletesebben

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben)

(A 25/1998./XII.10./ módosító rendelettel egységes szerkezetben) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/1997.(XII.18.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: Hajléktalan, fogyatékos, időskorú személyek valamint gyermekek programpályázat útján történő támogatása. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális Bizottsága pályázatot hirdet debreceni székhelyű non-profit szervezetek programjainak támogatására A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 63/1997. (XI.01.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természetvédelmi alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.04.) Önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13330/2011 Elıterjesztés - a Képviselı- testületnek- a Sárospatak címő

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól CSENGŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(VI.8.) önk. rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére

kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS kutatás -fejlesztési tevékenység elvégzésére (költségvetési gazdálkodási rendszerben mőködı felsıoktatási intézmény és innovációs járulék fizetésére kötelezett gazdálkodó szervezet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁHOZ 1. A PÁLYÁZÓ NEVE ÉS SZÉKHELYÉNEK ADATAI Pályázó megnevezése: Település: Utca, házszám:

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1.

HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. PÁTRIA Takarékszövetkezet TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján hatályba lépett TakarékOKOS Megtakarítási

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2011.(III. 16.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Juta Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 24-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés szeptember 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: A Települési Pályázati és Fejlesztési Alappal kapcsolatos

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt

az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt PÁLYÁZATI ADATLAP az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránt 1. sz. melléklet 1 Az önszerveződő közösség neve: Az önszerveződő közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉRŐL ÉS ÁTADÁSÁRÓL Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668

Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 30127/2005. J a v a s l a t a városkép kedvezıbb alakításának, az épületek elınyösebb,

Részletesebben

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete

Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének. 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli szervezetek támogatásának és az államháztartáson kívülről nyújtott támogatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II.

ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 59814/2010. 40404-3/2010. CÍM: ELŐTERJESZTÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRÓL II. Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Kondorosi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. (továbbiakban PMCS) PÁLYÁZATI KIÍRÁS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET A HELYI CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA KÜLSŐ PÁLYÁZATO- KON VALÓ INDULÁS TÁMOGATÁSÁRA A pályázat tulajdonosa: A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról

Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselőtestületének 2/2007. (III.27.) számú rendelete lakáscélú támogatás nyújtásáról Hagyárosbörönd község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı

Benkı Barnabás Zoltánné ügyvezetı Tisztelt Képviselı-testület! a Végardó Fürdı fejlesztése érdekében a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése ( ÉMOP-2.1.1/B-12) címő felhívás keretében benyújtandó pályázat elıkészítésérıl

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1

A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 A válság következtében munkahelyüket elvesztı személyek foglalkoztatásának elısegítését célzó támogatás általános szerzıdési feltételei 1 I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: Pályázati felhívás 2012. évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell.

Tisztelt Pályázó! A fent említett törvény 14. -ában elıírtaknak megfelelıen a mellékelt nyilatkozat beszerzésérıl gondoskodnunk kell. Tisztelt Pályázó! A KISZOMBORON MŐKÖDİ TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA az Ön által benyújtott pályázat a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat

P Á L Y Á Z A T. Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat P Á L Y Á Z A T Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Bocskai u. 1-3. és Bácska u. 14. szám alatti irodaépületeinek napi 24 órás portaszolgálati,

Részletesebben