Az ellenırzés lefolytatásának standardjai a számvevıszéki ellenırzésben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ellenırzés lefolytatásának standardjai a számvevıszéki ellenırzésben"

Átírás

1 ISSAI 300 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: Az ellenırzés lefolytatásának standardjai a számvevıszéki ellenırzésben

2 INTOSAI SZAKMAI STANDARDOK BIZOTTSÁG PSC TITKÁRSÁG RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 P.F KOPPENHÁGA K DÁNIA TEL.: FAX: INTOSAI Fıtitkárság - RECHNUNGSHOF (osztrák számvevıszék) DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 A-1033 Bécs AUSZTRIA Tel.: ++43 (1) Fax: ++43 (1) HONLAP: Fordították:Malatinszkyné dr. Lovas Irén, Giday Zoltán (1999. szeptember) A fordítást felülvizsgálta a évi átszerkesztés után: Ákos Endre, Bodonyi Miklós, Malatinszkyné dr. Lovas Irén, Németh Péterné, Szarka Péterné, Tóth Pál (2004. elsı félév) Lektorálta: Az Állami Számvevıszék Módszertani Bizottságának Terminológiai és Fordításlektorálási Munkacsoportja (2010. augusztus)

3 0.1. Az ellenırzés lefolytatására vonatkozó standardok célja, hogy kritériumokat illetve általános kereteket fogalmazzanak meg az ellenır által követendı, indokolt, módszeres és kiegyensúlyozott lépésekhez vagy tevékenységekhez. Ezek a lépések és tevékenységek az ellenıri munka azon szabályait jelentik, amelyeket az ellenırzési bizonyítékokat keresı ellenır alkalmaz egy bizonyos eredmény elérése érdekében Az ellenırzés lefolytatásának standardjai meghatározzák az ellenırzési munka elvégzésének és irányításának kereteit. Ezek a standardok egyrészt kapcsolódnak az általános ellenırzési standardokhoz, amelyek alapvetı követelményeket határoznak meg az ellenırzési feladat végrehajtásához. Másrészt kapcsolódnak az ellenırzés eredményei megismertetésének szempontjait is tartalmazó jelentéskészítési standardokhoz, mivel az ellenırzés lefolytatására vonatkozó standardok alkalmazásával kapott eredmények alkotják az ellenıri vélemény (záradék) vagy ellenırzési jelentés tartalmának fı forrását Az ellenırzés lefolytatásának valamennyi ellenırzési típusra alkalmazható standardjai az alábbiak: Az ellenırnek az ellenırzést úgy kell megterveznie, hogy az biztosítsa a magas színvonalú ellenırzés gazdaságos, hatékony és eredményes, valamint megfelelı idıben történı elvégzését (lásd 1.1. pont). Az ellenırzést végzık munkáját minden szinten és az ellenırzés minden szakaszában, az ellenırzés teljes ideje alatt megfelelıen felügyelni kell és a dokumentált munkát egy tapasztalt ellenırnek felül kell vizsgálnia (lásd 2.1. pont). Az ellenırnek az ellenırzés kiterjedésének és hatókörének meghatározása során vizsgálnia és értékelnie kell a belsı kontrollrendszer megbízhatóságát (lásd 3.1. pont). A szabályszerőségi (pénzügyi) ellenırzések során vizsgálni kell a vonatkozó törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelést. Az ellenırnek úgy kell megterveznie az ellenırzés lépéseit és az eljárásokat, hogy azok kellı bizonyosságot nyújtsanak azon hibák, szabálytalanságok és jogsértések feltárásáról, amelyek közvetlen és lényeges hatással lehetnek a pénzügyi beszámolókban szereplı összegekre vagy a szabályszerőségi ellenırzés eredményeire. Az ellenırnek annak is tudatában kell lennie, hogy elıfordulhatnak olyan jogsértések, amelyek közvetett és lényeges hatást gyakorolhatnak a pénzügyi beszámolókra vagy a szabályszerőségi ellenırzés eredményeire. A teljesítmény-ellenırzések során - ha az ellenırzési célok teljesítéséhez szükséges értékelni kell a vonatkozó törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelést. Az ellenırnek úgy kell megterveznie az ellenırzést, hogy az kellı bizonyosságot adjon az ellenırzési célokat jelentıs mértékben érintı jogsértések feltárásáról. Az ellenırnek továbbá különös figyelmet kell fordítania a jogsértés lehetıségére utaló helyzetekre vagy ügyletekre, amelyek közvetett hatást gyakorolhatnak az ellenırzés eredményeire. Bármilyen, az ellenırzésre lényeges hatást gyakorló esetleges szabálytalanságra, jogsértésre, csalásra vagy hibára utaló jel esetén az ellenırnek ki kell terjeszteni az eljárásokat annak érdekében, hogy igazolja vagy elvesse az ilyen gyanút. A szabályszerőségi ellenırzés a számvevıszéki ellenırzés lényegi eleme. Az egyik fontos cél, amit az ellenırzés ezen típusa meghatároz a legfıbb ellenırzı intézmény számára, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel gyızıdjön meg az állami költségvetés és az elszámolások teljességérıl és valódiságáról. Ezáltal a Parlament és az ellenırzési jelentés más felhasználói megbizonyosodhatnak az állam pénzügyi kötelezettségei mértékérıl és annak alakulásáról. E cél eléréséhez a legfıbb ellenırzı intézmény megvizsgálja a kormányzat elszámolásait és pénzügyi beszámolóit azért, hogy bizonyosságot szerezzen arról, hogy az összes mővelet esetében szabályosan történt-e a kötelezettségvállalás, a végrehajtás, a jóváhagyás, a kifizetés és a nyilvántartásba vétel. Az ellenırzési eljárás eredménye ha nem tárnak fel szabálytalanságot általában a felmentés megadása (lásd 4.1. pont). Az ellenırnek az ellenırzött szervezetre, programra, tevékenységre vagy területre vonatkozó megítélése és következtetései alátámasztásához megfelelı, tárgyhoz tartozó és ésszerő bizonyítékot kell szereznie (lásd 5.1. pont).

4 (f) A szabályszerőségi (pénzügyi) ellenırzés és más típusú ellenırzések során az ellenıröknek elemezniük kell a pénzügyi beszámolót, hogy megállapíthassák, betartották-e a pénzügyi beszámolók készítésére és közzétételére vonatkozó számviteli standardokat. A pénzügyi beszámoló elemzését olyan mélységben és terjedelemben kell elvégezni, hogy az ésszerő alapot szolgáltasson a pénzügyi beszámolóra vonatkozó véleménynyilvánításhoz (lásd 6.1. pont). 1. Tervezés 1.1. Az ellenırzés lefolytatásának standardjai kimondják: az ellenırnek az ellenırzést úgy kell megterveznie, hogy az biztosítsa a magas színvonalú ellenırzés gazdaságos, hatékony és eredményes, valamint megfelelı idıben történı elvégzését (lásd 0.3. pont). A tervezésre vonatkozó ellenırzési standardot az alábbi bekezdések fejtik ki A legfıbb ellenırzı intézménynek elsıbbséget kell biztosítania a törvény által számára elıírt ellenırzési feladatoknak, és meg kell határoznia a törvényi felhatalmazása alapján tetszılegesen megválasztható területek fontossági sorrendjét Az ellenırzés megtervezése során az ellenırnek: (f) (g) (h) (i) (j) (k) meg kell határoznia az ellenırizendı szervezet mőködési környezetének alapvetı jellemzıit; meg kell ismernie a beszámoltatás rendjét; figyelembe kell vennie az ellenıri vélemények, következtetések vagy jelentések formáját, tartalmát és felhasználóit, meg kell határoznia az ellenırzési célokat és a megvalósításukhoz szükséges vizsgálatokat; azonosítania kell a fı irányítási rendszereket és kontrollokat, továbbá egy elızetes értékelést kell végeznie, hogy meghatározza ezek erısségeit és gyengeségeit; meg kell határoznia a vizsgálandó ügyek lényegességét; felül kell vizsgálnia az ellenırzött szervezet belsı ellenırzését és annak munkaprogramját; értékelnie kell, hogy milyen mértékben támaszkodhat más ellenırök, például a belsı ellenırzés tevékenységére; meg kell határoznia a leghatékonyabb és a legeredményesebb ellenırzési megközelítést; felülvizsgálatot kell végeznie annak meghatározása érdekében, hogy történtek-e megfelelı intézkedések a korábban tett megállapítások és javaslatok alapján; valamint biztosítania kell az ellenırzési terv megfelelı dokumentálását és a javasolt ellenırzési munka lefolytatását Egy ellenırzés tervezése általában az alábbi lépéseket tartalmazza: információgyőjtés az ellenırzött szervezetrıl és szervezeti felépítésérıl a kockázatbecslés és a lényegesség meghatározása érdekében; az ellenırzési célok és a hatókör meghatározása; elızetes elemzés elvégzése az alkalmazandó ellenırzési megközelítés és a késıbb lefolytatandó vizsgálatok jellegének és terjedelmének meghatározásához;

5 (f) (g) az ellenırzés tervezésekor elıre látható egyedi problémák kiemelése; az ellenırzés költségvetésének és ütemtervének elkészítése; az ellenırzés munkaerıigényének meghatározása és az ellenırzést végzı csoport kijelölése; valamint az ellenırzés hatókörének, céljainak és értékelési kritériumainak megismertetése, valamint ha szükséges azok megvitatása az ellenırzött szervezettel. Az ellenırzés során a legfıbb ellenırzı intézmény a tervet szükség esetén felülvizsgálhatja. 2. Felügyelet és felülvizsgálat 2.1. Az ellenırzés lefolytatásának standardjai kimondják: az ellenırzést végzık munkáját minden szinten és az ellenırzés minden szakaszában, az ellenırzés teljes ideje alatt megfelelıen felügyelni kell és a dokumentált munkát egy tapasztalt ellenırnek felül kell vizsgálnia (lásd 0.3. pont). A felügyeletre és a felülvizsgálatra vonatkozó ellenırzési standardot az alábbi bekezdések fejtik ki A felügyelet elengedhetetlen az ellenırzési célok teljesítésének biztosítása és az ellenırzési munka magas színvonalának fenntartása szempontjából. A megfelelı felügyelet és kontroll ezért minden esetben szükséges, függetlenül az egyes ellenırök szakmai hozzáértésétıl A felügyeletnek az ellenırzés tartalmára és módszerére is irányulnia kell, valamint biztosítania kell, hogy: (f) az ellenırzést végzı csoport tagjai világosan megértsék és egységesen értelmezzék az ellenırzési tervet; az ellenırzést a legfıbb ellenırzı intézmény ellenırzési standardjaival és gyakorlatával összhangban végezzék el; az ellenırzési tervet és annak lépéseit hajtsák végre, kivéve, ha az attól való eltérést engedélyezik; a munkadokumentumok elegendı bizonyítékot tartalmazzanak valamennyi következtetés, javaslat és vélemény megfelelı alátámasztására; az ellenır teljesítse a kitőzött ellenırzési célokat; valamint az ellenırzési jelentés megfelelı módon tartalmazza a következtetéseket, a javaslatokat és a véleményeket Minden elvégzett ellenırzési munkát egy tapasztalt ellenırnek kell felülvizsgálnia az ellenıri vélemények vagy jelentések véglegesítése elıtt. A felülvizsgálatot az ellenırzési folyamat minden egyes szakaszában el kell végezni. A felülvizsgálatnak, amely a tapasztalatok és az ellenırzési feladatok végrehajtása megítélésének több szintjét eredményezi, biztosítania kell, hogy: valamennyi értékelés és következtetés kellıképpen megalapozott legyen, azokat megfelelı, tárgyhoz tartozó és ésszerő ellenırzési bizonyítékok támasszák alá, amelyek megalapozzák a végleges ellenıri véleményt vagy jelentést; minden hibát, hiányosságot és szokatlan ügyletet helyesen azonosítottak, dokumentáltak és kielégítıen rendeztek vagy a legfıbb ellenırzı intézmény magasabb beosztású tisztviselıjének tudomására hoztak; valamint

6 a jövıben elvégzendı ellenırzések lefolytatásához szükséges változtatásokat, korszerősítéseket meghatározzák, rögzítsék valamint vegyék számításba azokat a késıbbi ellenırzési tervekben és a munkatársak szakmai fejlesztése során Ez a standard másképpen érvényesül a testületi formában mőködı legfıbb ellenırzı intézmények esetében. Ebben a struktúrában a döntéseket, kivéve a rutin jellegőeket, az adott ügynek megfelelı szinten, testületi alapon hozzák meg. Testületi döntés születik az elvégzendı vizsgálatokról, azok hatókörérıl és az alkalmazandó módszerekrıl. 3. A belsı kontrollrendszer vizsgálata és értékelése 3.1. Az ellenırzés lefolytatásának standardjai kimondják: az ellenırnek az ellenırzés kiterjedésének és hatókörének meghatározása során vizsgálnia és értékelnie kell a belsı kontrollrendszer megbízhatóságát (lásd 0.3. pont). A belsı kontrollrendszerre vonatkozó ellenırzési standardot az alábbi bekezdések fejtik ki A belsı kontrollrendszer vizsgálatát és értékelését az elvégzendı ellenırzés típusának megfelelıen kell végezni. A szabályszerőségi (pénzügyi) ellenırzés esetében a vizsgálat és az értékelés többnyire azokra a kontrollokra terjed ki, amelyek elısegítik a vagyon és az erıforrások védelmét, valamint biztosítják a számviteli nyilvántartások pontosságát és teljességét. A szabályszerőségi (megfelelıségi) ellenırzés esetében a vizsgálat és az értékelés fıként azokra a kontrollokra irányul, amelyek támogatják a vezetést abban, hogy a szervezet megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és egyéb szabályoknak. A teljesítmény-ellenırzés esetében a vizsgálat azokra a belsı kontrollokra irányul, amelyek segítik az ellenırzött szervezet tevékenységének gazdaságos, hatékony és eredményes ellátását, és biztosítják a vezetés által meghatározott irányelvek követését, valamint megbízható pénzügyi és vezetıi információk idıben történı átadását A belsı kontrollrendszer vizsgálatának és értékelésének terjedelme az ellenırzés céljaitól és attól függ, hogy az ellenır milyen mértékben kíván támaszkodni a rendszerre A számítógépesített számviteli vagy más információs rendszerek esetében az ellenırnek meg kell állapítania, hogy a belsı kontrollok megfelelıen mőködnek-e, biztosítva az adatok sérthetetlenségét, megbízhatóságát és teljességét. 4. A vonatkozó törvényeknek és az egyéb szabályoknak való megfelelés 4.1. Az ellenırzés lefolytatásának standardjai kimondják: A szabályszerőségi (pénzügyi) ellenırzések során vizsgálni kell a vonatkozó törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelést. Az ellenırnek úgy kell megterveznie az ellenırzés lépéseit és az eljárásokat, hogy azok kellı bizonyosságot nyújtsanak azon hibák, szabálytalanságok és jogsértések feltárásáról, amelyek közvetlen és lényeges hatással lehetnek a pénzügyi beszámolókban szereplı összegekre vagy a szabályszerőségi ellenırzés eredményeire. Az ellenırnek annak is tudatában kell lennie, hogy elıfordulhatnak olyan jogsértések, amelyek közvetett és lényeges hatást gyakorolhatnak a pénzügyi beszámolókra vagy a szabályszerőségi ellenırzés eredményeire. A teljesítmény-ellenırzések során ha az ellenırzési célok teljesítéséhez szükséges értékelni kell a vonatkozó törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelést. Az ellenırnek úgy kell megterveznie az ellenırzést, hogy az kellı bizonyosságot adjon az ellenırzési célokat jelentıs mértékben érintı jogsértések feltárásáról. Az ellenırnek továbbá különös figyelmet kell fordítania a jogsértés lehetıségére utaló helyzetekre vagy ügyletekre, amelyek közvetett hatást gyakorolhatnak az ellenırzés eredményeire. A szabályszerőségi ellenırzés a számvevıszéki ellenırzés lényegi eleme. Az egyik fontos cél, amit az ellenırzés ezen típusa meghatároz a legfıbb ellenırzı intézmény számára, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel

7 gyızıdjön meg az állami költségvetés és az elszámolások teljességérıl és valódiságáról. Ezáltal a Parlament és az ellenırzési jelentés más felhasználói megbizonyosodhatnak az állam pénzügyi kötelezettségei mértékérıl és annak alakulásáról. E cél eléréséhez a legfıbb ellenırzı intézmény megvizsgálja a kormányzat elszámolásait és pénzügyi beszámolóit azért, hogy bizonyosságot szerezzen arról, hogy az összes mőveletet esetében szabályosan történt-e a kötelezettségvállalás, a végrehajtás, a jóváhagyás, a kifizetés és a nyilvántartásba vétel. Az ellenırzési eljárás eredménye ha nem tárnak fel szabálytalanságot általában a felmentés megadása (lásd 0.3. pont). A vonatkozó törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelésre vonatkozó ellenırzési standardot az alábbi bekezdések fejtik ki A törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelés vizsgálata különösen fontos a kormányzati programok ellenırzése során, mert a döntéshozóknak tudniuk kell, hogy betartják-e a törvényeket és egyéb szabályokat, azok elérik-e a kívánt eredményeket, és ha nem, akkor milyen módosításokra van szükség. Továbbá törvényekkel hoznak létre kormányzati szervezeteket, programokat, szolgáltatásokat, tevékenységeket és funkciókat, amelyekre további külön szabályok és rendelkezések vonatkoznak Az ellenırzés tervezéséhez ismerni kell azokat a követelményeket, amelyeknek az ellenırzött szervezet meg kell, hogy feleljen. Mivel egy ellenırzés során számos törvény és egyéb szabály alkalmazható, az ellenıröknek szakmai megítélésükre kell támaszkodniuk annak megállapítása során, hogy mely törvényeknek és egyéb szabályoknak lehet jelentıs hatása az ellenırzési célokra Az ellenırnek továbbá különös figyelmet kell fordítania a jogsértés lehetıségére utaló helyzetekre vagy ügyletekre, amelyek közvetett hatást gyakorolhatnak az ellenırzés eredményeire. Ha az ellenırzés lépései és a eljárások azt jelzik, hogy jogsértések történtek vagy történhettek, az ellenırnek meg kell határoznia, hogy ezek a cselekmények milyen mértékben gyakorolnak hatást az ellenırzés eredményeire E standardnak megfelelıen lefolytatott ellenırzések során az ellenıröknek olyan ellenırzési lépéseket és eljárásokat kell kiválasztaniuk és végrehajtaniuk, amelyek szakmai megítélésük szerint az adott körülmények között megfelelıek. Az ellenırzési lépéseket és eljárásokat úgy kell megtervezni, hogy az ellenırök elegendı, megfelelı és tárgyhoz tartozó ellenırzési bizonyítékot szerezzenek, amely kellı alapot biztosít megítéléseikhez és következtetéseikhez Általánosságban a vezetés a felelıs az eredményes belsı kontrollrendszer létrehozásáért annak érdekében, hogy biztosítsa a törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelést. A törvényeknek és egyéb szabályoknak való megfelelés vizsgálatára vagy értékelésére irányuló ellenırzési lépések és eljárások megtervezése során az ellenırnek értékelnie kell a szervezet belsı kontrolljait, és fel kell mérnie annak kockázatát, hogy a kontrollok rendszere nem akadályozza meg vagy nem tárja fel a követelményektıl való eltérést Amikor az ellenırzési lépéseket és eljárásokat kiterjesztik a jogsértések vizsgálatára is, az ellenıröknek megfelelı szakmai gondossággal és körültekintéssel kell eljárniuk annak érdekében, hogy ne zavarják meg egy lehetséges jövıbeli vizsgálat vagy jogi eljárás lefolytatását. Mindez nem gyakorolhat hatást a legfıbb ellenırzı intézmény függetlenségére. A megfelelı gondosság jelentheti jogi tanácsadás igénybevételét és az illetékes jogalkalmazó, végrehajtó szervezetekkel való konzultációt a követendı ellenırzési lépések és eljárások meghatározásához. 5. Az ellenırzési bizonyíték 5.1. Az ellenırzés lefolytatásának standardjai kimondják: az ellenırnek az ellenırzött szervezetrıl, programról, tevékenységrıl vagy funkcióról alkotott véleménye és következtetései alátámasztásához megfelelı, tárgyhoz tartozó és ésszerő bizonyítékot kell szereznie (lásd 0.3. pont). Az ellenırzési bizonyítékra vonatkozó ellenırzési standardot az alábbi bekezdések fejtik ki Az ellenırzési megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat bizonyítékokra kell alapozni. Mivel az ellenıröknek ritkán van lehetıségük arra, hogy az ellenırzött szervezetre vonatkozó minden információt

8 mérlegeljenek, kulcsfontosságú, hogy az adatgyőjtési és mintavételi módszereket gondosan válasszák meg. Ha a számítógépes rendszerbıl nyerhetı adatok az ellenırzés fontos részét képezik, és az adatok megbízhatóságának nagy jelentısége van az ellenırzési célok megvalósításában, akkor az ellenıröknek meg kell gyızıdniük arról, hogy ezen adatok megbízhatóak és tárgyhoz tartozóak Az ellenıröknek az ellenırzési bizonyítékok összegyőjtéséhez alaposan ismerniük kell az olyan módszereket és eljárásokat, mint például a szemle, a megfigyelés, a megkérdezés és a megerısítés. A legfıbb ellenırzı intézménynek biztosítania kell, hogy az alkalmazott módszerek megfelelıek legyenek az összes, érték szerinti lényeges hiba és szabálytalanság ésszerő feltárásához A megközelítési módok és eljárások megválasztásakor figyelmet kell fordítani a bizonyíték minıségére, azaz a bizonyíték legyen megfelelı, tárgyhoz tartozó és ésszerő Az ellenıröknek az ellenırzési bizonyítékokat csakúgy, mint a tervezés alapját és terjedelmét, az elvégzett munkát, valamint az ellenırzés megállapításait a munkadokumentumokban kell megfelelıen rögzíteniük A megfelelı dokumentálás több szempontból is fontos: (f) (g) (h) megerısíti és alátámasztja az ellenıri véleményeket és jelentéseket; növeli az ellenırzés hatékonyságát és eredményességét; információforrásként szolgál a jelentések elkészítéséhez, az ellenırzött szervezettıl vagy máshonnan érkezı kérdések megválaszolásához; bizonyítékként szolgál arra, hogy az ellenır az ellenırzési standardoknak megfelelıen járt el; elısegíti a tervezést és a felügyeletet; segíti az ellenır szakmai fejlıdését; hozzájárul annak biztosításához, hogy a kijelölt munkát megfelelıen elvégezzék; valamint az elvégzett munka bizonyítékául szolgál a késıbbi hivatkozásokhoz Az ellenır nem feledkezhet meg arról, hogy a munkadokumentumok tartalma és rendezettsége az ellenır szakmai hozzáértésének, tapasztalatának és tudásának szintjét tükrözi. A munkadokumentumoknak kellıen teljesnek és részletesnek kell lenniük annak érdekében, hogy azokból az ellenırzéssel korábban kapcsolatban nem álló, gyakorlott ellenır utólag is megbizonyosodhasson arról, hogy milyen munkát végeztek a következtetések alátámasztása érdekében. 6. A pénzügyi beszámoló elemzése 6.1. Az ellenırzés lefolytatásának standardjai kimondják: a szabályszerőségi (pénzügyi) ellenırzés és más típusú ellenırzések során az ellenıröknek elemezniük kell a pénzügyi beszámolót, hogy megállapíthassák, betartották-e a pénzügyi beszámolók készítésére és közzétételére vonatkozó számviteli standardokat. A pénzügyi beszámoló elemzését olyan mélységben és terjedelemben kell elvégezni, hogy az ésszerő alapot szolgáltasson a pénzügyi beszámolóra vonatkozó véleménynyilvánításhoz (lásd 0.3. (f) pont). A pénzügyi beszámoló elemzésére vonatkozó ellenırzési standardot az alábbi bekezdések fejtik ki A pénzügyi beszámoló elemzésének célja meggyızıdni a pénzügyi beszámoló különbözı elemei közötti és azokon belüli, elvárt összefüggések meglétérıl, valamint meghatározni a váratlan összefüggéseket és bármilyen szokatlan tendenciát. Ezért az ellenırnek alaposan elemeznie kell a pénzügyi beszámolót és meg kell gyızıdnie az alábbiakról:

9 a pénzügyi beszámolót az elfogadott számviteli standardoknak megfelelıen készítették-e el; a pénzügyi beszámolót az ellenırzött szervezet körülményeinek figyelembevételével készítették-e el; a pénzügyi beszámoló különbözı elemeihez elegendı magyarázatot főztek-e; valamint a pénzügyi beszámoló különbözı elemeit megfelelıen értékelték-e, számították-e ki és mutatták-e be A pénzügyi elemzés módszerei és technikái nagymértékben függnek az ellenırzés jellegétıl, hatókörétıl és céljától, valamint az ellenır tudásától és ítélıképességétıl Ha a legfıbb ellenırzı intézménynek a költségvetési törvények végrehajtásáról jelentést kell készítenie, akkor az ellenırzés során: a bevételek tekintetében meg kell bizonyosodni arról, hogy a tervezett elıirányzatok összhangban vannak-e a költségvetés eredeti elıirányzataival, és arról, hogy a nyilvántartásba vett adók, vámok és illetékek, valamint a ténylegesen befolyt bevételek ellenırzését el lehet-e végezni az ellenırzött tevékenységre vonatkozó, éves pénzügyi beszámolókkal történı összehasonlítás révén; a kiadások tekintetében a költségvetésben szereplı elıirányzatok rendeltetésszerő felhasználásának, a költségvetést módosító törvények, valamint a pénzmaradvány tekintetében a megelızı év pénzügyi beszámolójának ellenırzését kell elvégezni.

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok

A számvevıszéki ellenırzés általános standardjai és etikai vonatkozású standardok ISSAI 200 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org A számvevıszéki ellenırzés

Részletesebben

Etikai Kódex ISSAI 30

Etikai Kódex ISSAI 30 ISSAI 30 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Etikai Kódex INTOSAI

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság alapelvei ISSAI 20 A legfıbb ellenırzı intézmények nemzetközi standardjait (ISSAI) a Legfıbb Ellenırzı Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) adja ki. További információ: www.issai.org Az átláthatóság és az

Részletesebben

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél

ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ÚT A MINİSÉGI ELLENİRZÉSHEZ: Minıségirányítási jó gyakorlatok a legfıbb ellenırzı intézményeknél ELİSZÓ Az EUROSAI-ról Az EUROSAI (Legfıbb Ellenırzı Intézmények Európai Szervezete) a Legfıbb Ellenırzı

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK)

A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) A BELSŐ ELLENŐRZÉS SZAKMAI GYAKORLATÁNAK NEMZETKÖZI NORMÁI (NORMÁK) Bevezetés a Nemzetközi Normákhoz A belső ellenőrzési tevékenységet eltérő jogi és kulturális környezetben végzik különböző célú, méretű,

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER 4.számú függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Kft. 1146 Budapest, Thököly út 59/A. 1. emelet 1. Adószám: 11554819-2-42 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2) melléklete 2/a) függeléke Csanyteleki Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési kézikönyve és szakmai etikai kódexe 1 I. Bevezetés A Hivatal

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Belső Kontroll Szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Belső Kontroll Szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes: visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A belső kontrollrendszer

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ

ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE ÁLTALÁNOS RÉSZ 4. számú melléklet 1 ZALAEGERSZEGI POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ KONTROLLRENDSZERE A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (a továbbiakban

Részletesebben

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A KECSKEMÉTI FŐISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készítette: Horváth Béla belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Dr. Ailer Piroska rektor Kecskemét 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. A belső ellenőrzés

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Módosítva: 2015. július 7.,

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN

Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN Merétey-Vida Zsolt * BELSİ KONTROLLRENDSZER KÜLÖNBÖZİ FELFOGÁSOK TÜKRÉBEN 2006. évi elıadásom középpontjába a nagyobb társaságok ellenırzési rendszerét helyeztem. Idén ennek az ellenırzési rendszernek

Részletesebben

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV

BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Szám: 05-5/122/2013. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével, azon belül

Részletesebben

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában INTOSAI GOV 9100 A legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI); kiadja a legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI). További információ: www.issai.org Irányelvek

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában

Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Az ISO 31000 szabvány alkalmazása az államháztartási belső kontroll standardok kockázatkezelési ajánlásai vonatkozásában Ivanyos János, Trusted Business Partners Kft. Az államháztartás egyensúlyának és

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben