A Szent Kereszt megtalálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Szent Kereszt megtalálása"

Átírás

1 IX. évfolyam, 11. szám 2011 szeptember A Szent Kereszt megtalálása Krisztus igazi keresztjét akkor találták meg, amikor azokat az ásatásokat végezték, amelyeket Makariosz jeruzsálemi érsek ( ) irányított, hogy szent helyeket válasszanak ki 2 bazilika felépítésére. Nagy Konstantin császár ( ) megbízásából készültek ezek az épületek. Az egyiket, amit Martyrionnak neveztek, a Kálvária hegyre, a másikat, amelyet Anasztasisnak hívtak, a szent sír fölé építették, mint a föltámadás székesegyházát. Éppen ekkor látogatott el a szent városba szent Helena, a császár édesanyja. A hagyomány így az ő érdemének tulajdonítja az igazi krisztusi kereszt megtalálását és mély tisztelésének elkezdését. (v.ö. Szent Ambrus: Szónoklat Theodosiusról 43-46) A szent kereszt megtalálása után szent Helena egy tekintélyes részt fiának, nagy Konstantin császárnak küldött Konstantinápolyba. A szent ereklye egy másik részét Rómába küldte, amit később a jeruzsálemi Szent Keresztről nevezett bazilikában helyeztek el. De az igaz kereszt legnagyobb darabját ezüst tokba zárták, a Kereszt kápolnában helyezték el, ami kifejezetten erre a célra épült a Martyrion és az Anasztásis között. Nincsen kétség afelől, hogy Krisztus igazi keresztjét a 4. század elején találták meg. 20 évvel később, 348-ban jeruzsálemi szent Cirill ( ) mint a szent sír templom prédikátora, híres katekézisében is megemlítette néhány alkalommal a szent ereklyét (v.ö.:iv, 10; X,14; XIII,4). Miután Jeruzsálem felszentelt püspöke lett, ő tudósította 351 május 7.-i levelében II. Konstantin császárt, hogy az üdvös keresztfáját apja, az istenfélő Konstantin uralkodása alatt találták meg Jeruzsálemben. (v.ö.migne. PG 33. kötet 1168 hasáb). A krisztusi igaz kereszt megtalálásának részletes leírását Alexander krétai barát (VI. század) adta át nekünk dicshimnuszában: Ma megtaláltatott az Úr keresztje (v.ö.pg. 87, ). És szent Sofroniusz: Íme a Szent sír, Krisztus feltámadásának egyik ékes bizonyítéka: Íme az Ő keresztje, amiért rajongunk. Ezek mind megváltásunk győzelmi emlékei. (v.ö.pg 87, 3305)

2 EGYHÁZKÖZSÉGI ÉLET Jól sikerült családi napon búcsúztunk a nyártól. A varbói tó mellett erre a célra ideális körülményekre találtunk. A finom gulyás megfőzése után a hölgyek megpihentek. A terített asztalnál jól esett a beszélgetés. Volt, aki focizott, volt, aki pihent, volt időnk egymással beszélgetni is.

3 KICSODA-MICSODA? Aranyszájú Szent János, Ióannész Khrüszosztomosz, Johannes Chrysostomus (Antiochia, Kr. u körül görög egyházi író, az egyházatyák egyike. A kor legnagyobb pogány szónokának, Libaniosznak volt tanítványa, de később felvette a keresztséget, sőt 386-ban pappá szentelték. 397-től hat éven át, 404-ig Konstantinápoly püspöke volt, ezalatt mélyreható reformokat vezetett be: kórházakat és jótékonysági intézményeket hívott életre, a városban lakó gótok számára külön gót klérust szervezett az ariánus hitet azonban mereven ellenezte, és nagy szerepe volt abban, hogy 400-ban Konstantinápoly népe fellázadt és elűzte Gainas gót főparancsnok csapatait. Megalkuvást nem ismerő magatartása miatt a papság egy része, később maga a császárné, Eudokia is szembefordult vele. Előbb Armeniába száműzték, de mivel innen is állandóan levelezett híveivel, utóbb a Fekete tenger észak-keleti partvidékére toloncolták át ide utaztában halt meg. Mint pap és egyházfő, de még mint író is a gyakorlat embere volt: még kb. 20, elméleti jellegű műve is a korabeli kereszténység mindennapos problémáit tárgyalta, úgymint házassági erkölcs, papi élet, aszkézis stb. Munkássága nem maradt ránk teljes egészében, de így is a legterjedelmesebb a görög egyházatyák közt. Gerincét levelei és beszédei alkotják. Beszédeinek száma az ezret is meghaladja, több száz közülük ma is kiadatlan, s csak a legutóbbi évtizedekben is egyre újabbak kerülnek elő. Ezekben hol bibliai helyeket magyaráz, hol ünnepekről, szertartásokról szól, néha mártírok és egyházfők emlékét eleveníti fel, vagy épp egy-egy visszásság, például a színház- és kocsiverseny-őrület ellen száll síkra. Beszédei művelődéstörténeti szempontból is roppant értékesek, akárcsak ránk maradt 236 levele, amelyek közül külön említést érdemel a hívéhez, Olümpia diakonisszához írott 17 levél. Már korán óriási népszerűségre tett szert: jellemző, hogy amikor meghívták püspöknek, hívei tiltakozását elkerülendő, lopva kellett távoznia Antióchiából. Mindinkább növekvő tekintélyét tanúsítja a nevéhez a 6. századtól tapadó jelző, a Rüszosztomosz (aranyszájú) is.

4 HÍREK-ESEMÉNYEK Szeptember 1. Az egyházi év kezdete Szeptember 3. Egyházközségi nap - bográcsozás Szeptember 4. Iskolás gyermekek, pedagógusok megáldása Szeptember 8. Kisasszonynap - Mária születése 8.00 Szent Liturgia- Új termények megáldása Szeptember 14. A Szent kereszt felmagasztalása - vasárnapi rend szerint Szeptember Képviselőtestületi ülés Szeptember 18. A Szent Liturgia 8.30-kor lesz, Szarka József esperes úr helyettesít. Október 1. Szombat: Máriapócsi zarándoklat Tarisznyába: Képzelj el egy birkózómestert! Hogy tanítványait megtanítsa, hogyan kell birkózni, ő maga küzd meg előttük másokkal. Megmutatja mit kell csinálni, hogy megtanulják legyőzni ellenfeleiket. /(Aranyszájú Szt. János - Miért ment Jézus a pusztába megküzdeni az ördöggel?/ Ha valaki mocskol, ingerel, erőszakosságra vagy veszekedésre késztet bennünket, hallgassunk és ne szégyelljünk némák maradni! Mert ha válaszolsz, azt gondolja, hogy győzött, mert magához hasonlóra talált. (Aranyszájú Szt. János Ellenfelem arra törekszik, hogy ingerültségemben úgy beszéljek és úgy cselekedjek, mint ő. Az igaznak pedig az a kötelessége, hogy érzelmeit eltitkolja, ne szóljon semmit, tartsa meg jó lelkiismeretének gyümölcsét. (Aranyszájú Szt. János Nagy dolog a jócselekedet, semmi sem hasonlítható hozzá. Te hallgatsz, de jócselekedeted létezik, melletted szól és oltalmaz téged. Vagy inkább: te hallgatsz, de ajkak sokasága ad hálát érted Istennek. (Aranyszájú Szt. János) Isten az embert munkára teremtette, és megadta neki az ahhoz szükséges testrészeket. Ezért tehát a munkát kerülő ember eltér az isteni rendtől és a teremtés céljától. (Aranyszájú Szt. János)

5 Kezdődik az egyházi év és a iskolai tanév Az imádkozó keresztény ember a mindenható Jézus Krisztusra tekint fel. Az ő szent tanítása ad eligazítást az élethez. Rátekintünk és tőle várjuk, hogy megáldja az esztendő körforgását, mert ő amit akar mindent végbevisz. Újra van alkalom kezdésre! Az új évben megteszem ezt vagy azt. Kérem Isten segítségét! Ezen a napon kezdődik az iskolai tanév is. Jó lenne ha szülők ebben az évben nagyobb figyelmet szentelnének a gyermekek lelki nevelésére, vagyis hit és erkölcs oktatására. Az elmúlt évek keserű tapasztalata, hogy pusztába kiáltó szó, amikor hívom a gyermekeket hittanórára, mert szülői segítség nélkül nem hallják meg a hangom. Uram, kérlek, adj halló fület a szülőknek! P.J. Építkezz okosan! Az idős ács egy szép napon úgy döntött, ideje nyugdíjba vonulnia. Főnökének elmondta, hogy bár hiányozni fog a kereset, amit a munkájáért kapott, mégis otthagyja a házépítést, mert többre értékeli a szabadidőt, amit az évtizedek során nem tölthetett családjával. - Valahogy majd csak elleszek - mondta A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, és arra kérte őt, hogy utoljára segítsen még neki felépíteni egy házat. Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő és máris látni lehetett, hogy az utolsó házba a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. Szomorú befejezése volt ez az egyébként kiváló és elkötelezett ácsmester szakmai életének. A ház átadására megjelent a főnök is, magával hozta a ház kulcsait, és átadta azokat az ácsmesternek. - Ez a Te házad - mondta - Ezt én adom ajándékba. Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár... Ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egész másképp dolgozott volna. Így van ez mindannyiunkkal. Építgetjük életünket nap-nap után, de sokszor nem éppen a lehető legjobbat adjuk ki magunkból. És aztán rádöbbenünk, hogy magunknak kell, majd abban a házban laknunk, amit építettünk, ha újra kezdhetnénk, egészen más életet építenénk. De már nincs visszaút, Te is építőmester vagy, Te is nap mint nap kalapácsot fogsz a kezedbe, hogy szöget verj a falba, léceket illesztesz egymáshoz, falakat húzol fel. "Az élet egy csináld magad vállalkozás"! Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy döntesz, az szabja meg, hogy holnap hogyan élsz majd.

6 A Szent Kereszt felmagasztalása A kereszt mindennapi életünk tudatos, vagy éppen véletlenszerű tartozéka. Ott van a szobánk falán, néha szemünkbe ötlik egy egy hegytetőn, templomtornyon, nyakunkban hordjuk vagy pedig ima előtt magunkra rajzoljuk - keresztet vetünk. A mai ünnepen Szent Kereszt felmagasztalásának napján az Egyház tudatosan is ráirányítja a figyelmünket a kereszt fontosságára és üzenetére, amely nem válhat üres jelképpé - hanem arra vár, hogy felfedezzük felmagasztalás igazi mélységét és tartalmasságát. Az ünnep Jeruzsálemből származik. Nagy Konstantin császár a szent sír fölé templomot építtetett, és az itt megtalált szent Keresztet ezen a napon ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen a név: Szent Kereszt felmagasztalása. Azóta az egyház minden évben megüli ezt a napot - felemeli a keresztet, hogy rátekintsünk és tudatossá legyen, hogy az Úr Jézus mit vállalt értünk, és nekünk Krisztus követőknek, keresztényeknek milyen irányba kell haladnunk. Ennek már az Ószövetségben is volt előképe, erről szólt az első olvasmány. A választott nép vándorlása idején veszélybe került, kígyók mardosták, gyötörték a népet. Isten parancsára ekkor Mózes rézkígyót tűzött egy póznára, aki hittel és bűnbánattal tekintet a kígyóra megmenekült a mérges kígyók marása elől. A mózesi rézkígyót maga Jézus is említi Nikodémusnak, és önmagára alkalmazta, mint kereszthalála előképét. Így a megváltás pillanatától kezdve a kereszt Isten irántunk való nagy szeretetének a jele, kegyelmi erőforrásunk. A szentek közül hányan meg hányan voltak a kereszt szerelmesei, mert felfedezték, hogy a keresztet nem iktathatják ki az életükből, hanem a kereszten szentelődnek meg. Így született meg a mondás is, hogy, aki a keresztet el akarja kerülni, az Krisztust kerüli. Például Szent Ferencnek és társainak kezdetben szegényes körülményeik miatt nem volt imakönyvük, még szentképük sem. Ezért Szent Ferenc egy nagy keresztet állított fel a szegényes hajlékukban, ez pótolta az imakönyvüket és elmélkedési könyvüket. A kereszt volt az evangéliumos könyvük, amely megtanította őket Krisztus tökéletes követésére. Megkeresztelt emberként mi is Krisztus követésére vállalkozunk. Sokszor úgy találjuk, és panaszkodunk, hogy nincsenek meg mindehhez a megfelelő körülményeink. Szűk a lakásunk nincs ahol imádkozzunk. Sokan vannak körülöttünk, zavarnak. Nem jutunk hozzá megfelelő imakönyvhöz, nem tudjuk miként kell elmélkednünk. S miközben egymásután soroljuk a kibúvókat és kifogásokat pillanatról pillanatra szalasztjuk el a felkínálkozó lehetőségeket. Így életünk keresztje nem üdvösséget hoz, hanem kínzó eszköznek találjuk, amely csak akadályoz. Viszont Isten nem azt várja el tőlünk, hogy rendkívüli hőstetteket hajtsunk végre, és a lehetetlent valósítsuk meg. Csupán azt kellene, hogy a jelen élet körülményeit szenteljük meg. Arra lenne szűkség, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk is.

7 Észre kellene vennünk életünk üdvösséget hozó mindennapi keresztjét amely megjelöl. A naponkénti bosszankodást, a jelentkező betegséget, a jócselekedetre felkínálkozó alkalmat. Nem kirívó nagy dolgok, de mindennap jelen vannak. Ezekből szövődik az életünk, s ha tudatos vállalással nem színezzük egyszerűen sima, dísztelen és szürke lesz minden. A mai nap, ez az ünnep jó alkalom arra, hogy újra felszítsuk a jó szándékot, a tettrekészséget. Tekintsünk hát az Úr Jézus keresztjére, hogy erőt és kegyelmet nyerjünk mi is az üdvösséges kereszthordozáshoz és így életünk egy egésszé alakuljon. Bőjte Mihály OFM Reményik Sándor Csendes csodák Ne várd, hogy a föld meghasadjon És tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsiny csodái Nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, Ez a finom kis kalapálás Nem a legcsodásabb dolog? Nézz a sötétkék végtelenbe, Nézd a kis ezüstpontokat: Nem csoda-e, hogy árva lelked Feléjük szárnyat bontogat? Nézd, árnyékod hogy fut előled, Hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez? - s hogy tükröződni Látod a vízben az eget? Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök, Szitáló, halk szirom-csodák. Rajtuk át Isten szól: jövök.

8 Egy pohár tej Valamikor egy fiúcska házról házra járva kereste meg a tanulásához szükséges pénzt, amikor azt vette észre, hogy már csak 10 centje van, ami alighogy elég vajmi kis élelemre, mert már éhes is volt. Elhatározta, hogy a következő háznál valami ennivalót kér. Ámde, elveszett a bátorsága, amikor egy szép lány nyitott neki ajtót, így étel helyett csak egy pohár vizet kért. A lány látta, hogy éhes a fiú, hozott hát neki egy pohár tejet. Lassan megitta, majd megkérdezte: - Mivel tartozom? - Semmivel, felelt a lány: - Anyukám úgy tanított, hogy sose hagyjuk megfizetni azt, amikor szívből adunk. - Hát, akkor... tiszta szívemből köszönöm. Amikor Howard Kelly elhagyta ezt a házat, nem csak fizikailag érezte magát erősebbnek, hanem a lassan majdnem elvesztett hitében is. Pár év múltán a lány súlyosan megbetegedett. A helybeli orvosok tehetetlenek voltak, ezért egy nagyvárosba küldték őt, specialistákat hívtak hozzá, hogy azok foglalkozzanak ezzel a ritka betegséggel. Konzultációra odahívták doktor Howard Kellyt is, aki amikor meghallotta a város nevét, ahonnan a beteg jött, furcsa fény gyulladt ki a szemében. Azonnal elindult a folyosón, ami a beteg szobájához vezetett. Bement, hogy megnézze őt. Azonnal megismerte. Visszament a konzultációs szobába azzal az eltökélt szándékkal, hogy erejéhez képest mindent megtesz a beteg életéért. Ettől a naptól különös figyelmet szentelt neki. Hosszú idő elteltével megnyerte ezt a harcot. Doktor Kelly kérte, hogy a kezelésért kiállított számlát terjesszék neki elő jóváhagyásra. Ránézett a számlára, széljegyzetet írt rá, majd beküldte a beteg szobájába. A hölgy félt belenézni. Tudta, hogy a költségeket egész életén át fizetheti, végül mégis csak kinyitotta... Szeme a számla szélén levő megjegyzésre tévedt. Ezt olvasta: Teljes egészében megfizetve egy pohár tejjel. Aláírás : doktor Howard Kelly. Örömkönnyek lepték el az arcát és hálás szívvel imádkozott: Köszönöm Neked Istenem! Terjedjen továbbra is szereteted az emberi szíveken és kezeken keresztül! Így szól az Írás: Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva megtalálod azt. (Préd. 11,1) Egy szerető tett, amit ma cselekszel, hasznára válhat nem csak magadnak, hanem másnak is, akit szeretsz, pontosan akkor, amikor nem is sejted. Ha nem is kapnád vissza a szeretetnek ezt a megnyilvánulását, még mindig hozzájárulhat ahhoz, hogy a Földön jólét legyen. Vajon, nem ez a célja az életnek? SZENTPÉTERI LEVELEK Kiadja a Sajószentpéteri Görög Katolikus Egyházközség Felelős kiadó: Pacsai János parókus (Elérhetőség: , 06-48/ ) Sajószentpéter 3770, Vörösmarty út 12. Szerkesztés és nyomdai előkészítés: dr. Bakonyi Judit Szerkesztőség címe: Nyomdai munkálatok: Molnár Gábor, RAMKER Bt. ( )

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 14. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1 1241. ELŐSZÓ Mint már a 13-dik kötet

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát.

Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. www.communio.hu/luxchristi 2009. Húsvét X. évf. 1. szám (36) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Nálad költöm el tanítványaimmal a húsvéti vacsorát. [Mt 26,18] Megváltó Krisztusunk!

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja

KOPOGTATÓ. 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja 2000. április, X. évf. 1. (25.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család KOPOGTATÓ Ha szenvedésemben a szenvedõ Krisztusba kapaszkodom, az élet akkor is marad ugyan siralomvölgye,

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

Útravaló fiatal házasoknak

Útravaló fiatal házasoknak A házasság: ÖRÖM és FELADAT A házasság: ÖRÖM és FELADAT Útravaló fiatal házasoknak P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Családakadémia-Óbudavár Egyesület Óbudavár,

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2006. HÚSVÉT Valóban Feltámadt Az Úr! Minden esztendő húsvéti ünnepe ezzel a csodálatos örömhírrel ajándékoz meg bennünket: Valóban feltámadt az Úr!

Részletesebben

A csend szava Egy perc bölcsesség

A csend szava Egy perc bölcsesség Anthony de Mello A csend szava Egy perc bölcsesség * * * Budapest 1993 * * * Tau Benső út-ikalauz könytárából! http://www.tau.hu Anthony de Mello: A csend szava - Egy perc bölcsesség 2 Az angol eredeti

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus

Egy legenda szerint az Úr maga. elé állította az állatokat, és megkérdezte. arra, hogy ott legyen Jézus örömhírlap 17. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2012. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Milyennek lát az Úr? Egy legenda szerint az Úr maga TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: elé állította az állatokat,

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog.

Téli alkony Aranylanak a halvány ablakok... Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze selymesen ragyog. A NAGYMAROSI EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE XVIII. évf. 2013. KARÁCSONY Karácsony titka: Isten csak szeretni tud! A VII. században írta Ninivei Szent Izsák: Isten csak szeretni tud." S az ember, aki az ő arcának

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben