A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( ) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2015.4.23.) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, C(2015) 2583 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( ) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható Közlekedési Fórum ) HU HU

2 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA ( ) a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról ( a Fenntartható Közlekedési Fórum ) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, mivel: (1) A stabil és alkalmazkodóképes energiaunió és az előretekintő éghajlat-politika keretstratégiája című közleményében 1 a Bizottság célul tűzte ki alternatív üzemanyagok fokozott ütemű kifejlesztését és bevezetését, hogy átalakítsa a közlekedési rendszert, és hogy az hozzájáruljon az éghajlatváltozással kapcsolatos erőfeszítésekhez. (2) Az Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé 2 című bizottsági fehér könyv a közlekedés kőolajfüggőségének csökkentését szorgalmazta. Ehhez egy sor politikai kezdeményezésre van szükség, többek között a fenntartható alternatív üzemanyagokra vonatkozó stratégia és a megfelelő infrastruktúra kifejlesztésére. A Bizottság fehér könyve 2050-re az üvegházhatású gázoknak az 1990-es szinthez viszonyított 60%-os csökkentését irányozza elő. (3) A Tiszta energiák a közlekedésben: az alternatív üzemanyagok európai stratégiája c. közleményében 3 a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a közlekedésben használható alternatív üzemanyagok technológiasemleges kifejlesztésének továbbra is széles alapokon kell nyugodnia az ipar, a civil társadalom és a tagállamok részvételével. (4) Ezenfelül a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4 alkalmazása és végrehajtása során a Bizottságnak megfelelő szakértői szintű konzultációkat kell folytatnia, figyelembe véve a más releváns szakértői csoportok által elvégzett munkát. (5) Ezért indokolt létrehozni egy szakértői csoportot, a Fenntartható Közlekedési Fórumot ( Sustainable Transport Forum, a továbbiakban: STF ), és meghatározni annak feladatait és struktúráját. (6) Az STF-nek segítenie kell a Bizottságot a közlekedésben használt tiszta energiákra vonatkozó stratégia alkalmazásában történő előrelépésben, és elő kell mozdítania a 2014/94/EU irányelv végrehajtását COM(2015) 80 final. COM(2011) 144 végleges. COM(2013) 17 final. Az Európai Parlament és a Tanács október 22-i 2014/94/EU irányelve az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről (HL L 307., , 1. o.). HU 2 HU

3 (7) Az STF-nek a tagállami hatóságok képviselőiből, valamint olyan állami vagy magánszervezetek képviselőiből és egyedi szakértőkből kell állnia, akiknek releváns tapasztalata van a közlekedésben használható alternatív üzemanyagok terén, és élénken érdeklődnek a versenyképes és fenntartható uniós közlekedési rendszer kiépítésére irányuló együttműködés iránt. (8) A csoport tagjai számára meg kell határozni az információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályokat. (9) A személyes adatokat a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel 5 összhangban kell kezelni. (10) Ezt a határozatot december 31-ig kell alkalmazni. A Bizottság kellő időben megvizsgálja, hogy ezt az időtartamot indokolt-e meghosszabbítani, A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 1. cikk Tárgy Ezennel megalakul a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó, Fenntartható Közlekedési Fórum elnevezésű szakértői csoport ( Sustainable Transport Forum, a továbbiakban: STF ). 2. cikk Feladatok (1) Az STF támogatja a Bizottságot az EU azon tevékenységeinek és programjainak végrehajtásában, amelyek az Európai Unió energia- és éghajlat-politikai céljaihoz hozzájáruló alternatívüzemanyag-infrastruktúra kiépítésének előmozdítását szolgálják. Az STF platformot biztosít a strukturált párbeszédhez, a műszaki ismeretek cseréjéhez, a tagállamok és a köz- és magánszférabeli érdekelt felek közötti együttműködéshez és koordinációhoz. (2) Az (1) bekezdésben foglalt célok elérése érdekében az STF feladatai különösen a következők: a Bizottság támogatása tanácsadással és műszaki szakismeretekkel a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokhoz kapcsolódó jogszabályok, szakpolitika, projektek és programok kidolgozásában és végrehajtásában, valamint hozzájárulás egy energiahatékony, dekarbonizált közlekedési ágazat kialakításához. a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkozó kezdeményezésekhez, projektekhez és partnerségekhez kapcsolódó információk cseréjének megkönnyítése; 5 Az Európai Parlament és a Tanács december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., , 1. o.). HU 3 HU

4 vélemények és jelentések készítése, vagy innovatív megoldási javaslatok kidolgozása és benyújtása a Bizottság részére, akár annak kérésére, akár saját kezdeményezésére, bármilyen, a közlekedésben használható alternatív üzemanyagok használatának előmozdítása szempontjából fontos ügyről. 3. cikk Konzultáció A Bizottság a közlekedésben használható, az energiahatékony és dekarbonizált közlekedési ágazat kialakításához hozzájáruló alternatív üzemanyagokkal kapcsolatos kérdésekben konzultálhat az STF-el. (1) Az STF legfeljebb 60 tagból áll. 4. cikk Tagság, a tagok kinevezése (2) Az STF tagjai: 2.1. Az Európai Unió tagállamainak az alternatív üzemanyagok fejlesztéséért felelős hatóságai; 2.2. Olyan állami vagy magánszervezetek, amelyek az alábbi, a közlekedéssel és energiával kapcsolatos területeken aktívak (legfeljebb 32 szervezet): a) ásványiolaj-termékek; b) bioüzemanyagok; c) földgáz; d) villamos energia; e) hidrogén; f) gyártók g) beszállítók; h) kutatás és innováció; i) beruházás és finanszírozás; j) üzemeltetők és felhasználók; k) műszaki szabványosítás; l) regionális és helyi például városi hatóságok; m) szociális partnerek; n) a civil társadalom. (3) Az uniós tagállami hatóságok maguk jelölik ki képviselőiket. (4) A (2) bekezdés 2. pontjában említett tagokat a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság főigazgatója nevezi ki nyílt pályázati felhívást követően. HU 4 HU

5 Mindegyikük javasol egy képviselőt és annak egy helyettesét. Az Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság főigazgatója elutasíthatja a képviselő vagy helyettes személyét, ha az nem felel meg a pályázati kiírásban megadott feltételeknek. Ilyen esetben az érintett szervezetet másik képviselő vagy helyettes kijelölésére kérik fel. A képviselők és helyettesek kinevezése 5 évre szól. (5) A (2) bekezdés 2. pontjában említett szervezetek vagy képviselőik az alábbi esetek bármelyikének előfordulása esetén hivatali idejük hátralevő részére lecserélhetők vagy kizárhatók: a) ha a szervezet vagy képviselője a továbbiakban nem képes érdemben hozzájárulni a csoport keretében zajló egyeztetésekhez; b) ha a szervezet vagy képviselője nem felel meg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkében meghatározott feltételeknek; c) ha a szervezet vagy képviselője lemond; d) ha az abban a pályázati kiírásban foglalt feltételek, amelyre az érintett tag jelentkezett, már nem teljesülnek. (6) Az Európai Bizottság a szervezetek és tagállami hatóságok neveit közzéteszi a bizottsági szakértői csoportok és más hasonló testületek nyilvántartásában (a továbbiakban: a nyilvántartás). Ezenfelül minden tag nevét közzéteszik a Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóság honlapján. (7) A személyes adatok összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik. (8) Az uniós tagállamok hatóságai és egyéb szervezetei gondoskodnak arról, hogy képviselőik a témába vágó kiemelkedő szaktudással rendelkezzenek. 5. cikk Működés (1) A STF elnöke a Bizottság egy képviselője. (2) A Bizottság szolgálataival egyetértésben az STF bizonyos kérdések vizsgálatára létrehozhat alcsoportokat. Az ilyen alcsoportok tagjait a Bizottság nevezi ki. Szükség esetén a Bizottság meghívhatja az uniós tagállamok meghatározott közigazgatási szerveinek képviselőit. Az alcsoportokat fel kell oszlatni, amint teljesítették megbízatásukat. (3) A Bizottság képviselője az STF vagy bármely alcsoport munkájában való részvételre eseti alapon olyan külső szakértőket is felkérhet, akik egy adott napirendi kérdésben különös jártassággal rendelkeznek. A meghívott szakértők csak abban a konkrét tárgyban kapcsolódhatnak be a munkába, amelyre részvételi felkérésük vonatkozott. (4) A Bizottság képviselője megfigyelői státuszt biztosíthat olyan nemzetközi szervezetek és egyéb testületek részére, amelyek a közlekedésben használható alternatív üzemanyagokkal foglalkoznak, vagy közvetlenül érdekeltek azokban, HU 5 HU

6 illetve az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és a tagjelölt országok részére. (5) Az STF tagjai és képviselőik, valamint a meghívott szakértők és megfigyelők eleget tesznek a szerződésekben és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási kötelezettségeknek, valamint az EU minősített információknak a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat 6 mellékletében meghatározott védelmére vonatkozó bizottsági biztonsági szabályoknak. E kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetén a Bizottság meghozhat minden szükséges intézkedést. (6) Az STF és az alcsoportok üléseinek helyszínei a Bizottság helyiségei. Az STF plenáris ülése és alcsoportjai évente legalább egyszer üléseznek. A titkársági feladatok ellátásáról a Bizottság gondoskodik. A Bizottságot feladatai elvégzésében külső vállalkozó segítheti. A megbeszélések iránt érdeklődő bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a csoport és alcsoportjai ülésein. (7) Az STF és az alcsoportok a szakértői csoportokra vonatkozó egységes eljárási szabályzat alapján elfogadják saját eljárási szabályzataikat. (8) A Bizottság az STF tevékenységéhez kapcsolódó valamennyi lényeges dokumentumot így a napirendeket, a jegyzőkönyveket és a résztvevők beadványait közzéteszi a nyilvántartásban vagy a nyilvántartásból elérhető, külön erre a célra létrehozott weboldalon. Nem tehetők közzé azok a dokumentumok, amelyeknek nyilvánosságra kerülése aláásná az 1049/2001/EK rendelet 4. cikke értelmében vett köz- vagy magánérdek védelmét. 6. cikk Az ülésekkel kapcsolatos kiadások (1) Az STF tevékenységeiben részt vevők nem részesülnek díjazásban szolgálataikért. (2) Az STF munkájában részt vevők utazási és ellátási költségeit a Bizottság a hatályos bizottsági rendelkezéseknek 7 megfelelően téríti meg. (3) A költségek az éves forrásfelosztási eljárás keretében megállapított rendelkezésre álló előirányzatok erejéig téríthetők meg. 7. cikk Alkalmazás Ezt a határozatot december 31-ig kell alkalmazni. 6 7 A Bizottság november 29-i határozata eljárási szabályzatának módosításáról (HL L 317., , 1. o.). A Bizottság december 5-i határozata a Bizottságon kívüli, szakértőként meghívott személyek költségtérítésére vonatkozó bizottsági szabályokról HU 6 HU

7 Kelt Brüsszelben, én. a Bizottság részéről Violeta Bulc a Bizottság tagja HU 7 HU

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet az Európai Unió által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének kialakításáról Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés

2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől. a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya. Bevezetés A Magas Szerződő Felek 2000/5. Nemzetközi Szerződés a belügyminisztertől a Nemzetközi Migrációs Szervezet Alapokmánya Bevezetés emlékeztetve az 1951. december 5-én, Brüsszelben megrendezett Migrációs Konferencián

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR)

Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) Európai Képesítési Keretrendszer Az egész életen át tartó tanulás Európai Képesítési Keretrendszere (EKKR) A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni.

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA

TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA TÁMOGATÁSI CSOMAG UKRAJNA SZÁMÁRA Ez a dokumentum azokat a főbb konkrét intézkedéseket ismerteti, amelyeket a Bizottság rövid- és középtávon az ukrán gazdasági és pénzügyi

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE L 174/74 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/62/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól L 197/38 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.7.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/19/EU IRÁNYELVE (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (átdolgozás) (EGT-vonatkozású

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. május 19-i 98/27/EK IRÁNYELVE a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN

KI KICSODA A SEPA-ban RÖVIDEN 2.0 változat, 2012. március Olvassa az EPC blogot! Kövesse az EPC-t a Twitteren! Csatlakozzon az EPC-hez a LinkedIn-en! Magyar SEPA Egyesület 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26 28. Telefon: +36 1 888

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben